REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2014 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

2 I. Postanowienia ogólne 1 Departament Środowiska, zwany dalej Departamentem działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ustalonego uchwałą Nr 1293/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2011 roku wraz ze zm. oraz niniejszego Regulaminu. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Sejmiku należy przez to rozumieć Sejmik Województwa Wielkopolskiego, 2) Zarządzie Województwa - należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Wielkopolskiego 3) Marszałku Województwa - należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 4) Sekretarzu Województwa - należy przez to rozumieć Sekretarza Województwa Wielkopolskiego, 5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 2 3 Nadzór merytoryczny nad działalnością Departamentu sprawuje Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Całokształtem pracy Departamentu kieruje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa Dyrektor Departamentu przy pomocy dwóch Zastępców. 2. Zastępcy Dyrektora Departamentu współdziałają z Dyrektorem Departamentu w kierowaniu Departamentem, nadzorując realizację zadań wynikających z powierzonego zakresu działania. 3. Dyrektor Departamentu i Zastępcy zastępują się wzajemnie podczas nieobecności w ramach posiadanych upoważnień. 4. W przypadku nieobecności pracowników Departamentu, ich uprawnienia i obowiązki przejmują pracownicy wskazani w imiennych zakresach czynności lub wyznaczeni przez Dyrektora Departamentu ewentualnie Zastępców Ustala się następującą strukturę organizacyjną Departamentu z oznaczeniem sposobu znakowania akt: Dyrektor Departamentu D-DSR Zastępca Dyrektora Departamentu ZDI-DSR Zastępca Dyrektora Departamentu ZDII-DSR Wydział Geologii, Geolog Wojewódzki DSR-I Wydział Pozwoleń i Programów DSR-II 2

3 Oddział gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza i hałasu Oddział gospodarki odpadami i monitoringu Wydział Polityki Ekologicznej, Planowania i Organizacji Wydział Opłat i Baz Danych o Środowisku Oddział opłat za korzystanie ze środowiska Oddział baz danych o środowisku Wydział Finansowy Oddział księgowości Oddział windykacji 2. Schemat organizacyjny Departamentu stanowi załącznik do Regulaminu. DSR-II-1 DSR-II-2 DSR-III DSR-IV DSR-IV-1 DSR-IV-2 DSR-V DSR-V-1 DSR-V-2 II. Zakres działania Dyrektora Departamentu Zakres działania Dyrektora Departamentu: 1) Kierowanie całokształtem pracy Departamentu i ponoszenie odpowiedzialności za jego wyniki. 2) Wykonywanie zadań określonych regulaminem organizacyjnym Urzędu. 3) Kontrolowanie i nadzorowanie postępu prac bieżących. 4) Reprezentowanie Departamentu na zewnątrz. 5) Przedstawianie Marszałkowi Województwa i Sekretarzowi Województwa wniosków w sprawach osobowych pracowników. 6) Współdziałanie w realizacji polityki płacowo kadrowej Departamentu z Zarządem Województwa. 7) Ustalanie zakresów czynności pracowników. 8) Nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy i czuwanie nad pełnym wykorzystaniem czasu pracy przez podległych pracowników oraz udzielanie im urlopów. 9) Nadzorowanie organizacji i sposobu funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznych i zewnętrznych prowadzonych w Departamencie i przez Departament. 10) Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą: a) Zastępców Dyrektora Departamentu, b) Wydziału Polityki Ekologicznej, Planowania i Organizacji. 11) Dekretowanie wpływającej korespondencji. 12) Składanie okresowych sprawozdań z działalności Departamentu organom Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 13) Wykonywanie innych prac zleconych przez Marszałka Województwa oraz wynikających z uchwał Sejmiku oraz ustaleń jego Komisji. 14) Współdziałanie ze Skarbnikiem Województwa Wielkopolskiego w zakresie opracowań i realizacji budżetu Departamentu. 15) Zarządzanie budżetem Departamentu. 16) Współdziałanie z Sejmikiem i jego Komisjami, Zarządem Województwa, innymi Departamentami Urzędu, administracją rządową i samorządową, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, samorządowymi osobami prawnymi, administracją zespoloną, organizacjami gospodarczymi i społeczno - zawodowymi oraz instytucjami naukowo - badawczymi w zakresie realizacji zadań Departamentu oraz zadań wspólnych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego. 17) Udział w posiedzeniach Zarządu Województwa, Komisji SWW oraz sesjach Sejmiku. 6 3

4 18) Podpisywanie pism związanych z zakresem działania Departamentu (niezastrzeżonych do podpisu Marszałka Województwa), parafowanie pism przygotowanych przez pracowników Departamentu do podpisu Marszałka Województwa i Zarządu Województwa oraz Przewodniczącego Sejmiku. 19) Akceptowanie pism w sprawach budżetu województwa w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz w zakresie prowadzonych spraw dotyczących tworzenia i likwidacji parków krajobrazowych, dokonywania w nich zmian i ustanawiania dla nich planów ochrony oraz wyznaczania i likwidacji obszarów chronionego krajobrazu i dokonywania w nich zmian. III. Zakres działania Zastępców Dyrektora Departamentu 1. Zadania wspólne Zastępców Dyrektora Departamentu: 1) Zastępowanie Dyrektora Departamentu w przypadku jego nieobecności wraz z przejęciem wszystkich uprawnień i obowiązków. 2) Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą podległych wydziałów. 3) Przedstawianie Dyrektorowi Departamentu wniosków w sprawach osobowych pracowników podległych wydziałów. 4) Nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy i czuwanie nad pełnym wykorzystaniem czasu pracy przez pracowników podległych wydziałów. 5) Współdziałanie z Dyrektorem Departamentu w realizacji polityki płacowo kadrowej podległych wydziałów. 6) Dekretowanie korespondencji zgodnie z zakresem przypisanym poszczególnym podległym wydziałom. 7) Nadzorowanie pod względem merytorycznym załatwiania spraw podległych wydziałów. 8) Parafowanie pism przygotowanych przez pracowników podległych wydziałów przedkładanych Dyrektorowi Departamentu do akceptacji. 9) Podpisywanie pism stosownie do udzielonych upoważnień. 2. Zadania szczegółowe Zastępców Dyrektora Departamentu: 1) Zastępca Dyrektora Departamentu ZDI-DSR sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą: a) Wydziału Geologii, Geologa Wojewódzkiego, b) Wydziału Pozwoleń i Programów. 2) Zastępca Dyrektora Departamentu ZDII-DSR sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą: a) Wydziału Opłat i Baz Danych o Środowisku, b) Wydziału Finansowego. 7 IV. Zakres działania Naczelników Wydziałów 8 Zakres działania Naczelników Wydziałów Departamentu: 1) Planowanie pracy wydziału. 4

5 2) Koordynowanie prac podległych oddziałów i stanowisk pracy w celu zapewniania sprawnego funkcjonowania wydziału. 3) Nadzorowanie prawidłowej i terminowej realizacji zadań wydziału. 4) Nadzorowanie pod względem merytorycznym wykonywanych zadań przez podległe oddziały i stanowiska pracy. 5) Współpraca z pozostałymi komórkami Departamentu w celu sprawnego wykonywania zadań Departamentu. 6) Opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu działania wydziału. 7) Dekretowanie i rozdzielanie korespondencji zgodnie z zakresami czynności pracowników oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowym obiegiem dokumentów. 8) Parafowanie pism przygotowanych przez pracowników wydziałów do podpisu Zastępcy Dyrektora Departamentu, Dyrektora Departamentu, Marszałka Województwa i Zarządu Województwa. V. Zakres działania Kierowników Oddziałów Departamentu 9 Zakres działania Kierowników Oddziałów Departamentu: 1) Planowanie pracy oddziału. 2) Kierowanie pracą oddziału i zapewnianie jego sprawnego funkcjonowania. 3) Nadzorowanie prawidłowej i terminowej realizacji zadań oddziału. 4) Nadzorowanie pod względem merytorycznym wykonywanych zadań przez podległych pracowników i udzielanie im wytycznych w tym zakresie. 5) Opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu działania oddziału. 6) Dekretowanie i rozdzielanie korespondencji zgodnie z zakresami czynności pracowników oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowym obiegiem dokumentów. 7) Parafowanie pism przygotowanych przez pracowników oddziałów do podpisu Zastępcy Dyrektora Departamentu, Dyrektora Departamentu, Marszałka Województwa i Zarządu Województwa oraz przedkładanie ich do akceptacji Naczelnika Wydziału. VI. Planowanie pracy w Departamencie Planowanie pracy służy zapewnieniu realizacji zadań określonych w szczególności przez: 1) akty normatywne określające zadania samorządu województwa, 2) uchwały Sejmiku, 3) uchwały Zarządu Województwa. 2. Przy planowaniu pracy Departamentu uwzględnia się również zadania podejmowane z własnej inicjatywy. 11 Kierownictwo Departamentu w wykonywaniu zadań współpracuje z Komisjami Sejmiku, a w szczególności z: 1) Komisją Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 5

6 2) Komisją Budżetową. 12 Departament wykonuje czynności związane z nadzorowaniem przez Zarząd Województwa działalności: 1) Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w zakresie prowadzonych spraw dotyczących tworzenia i likwidacji parków krajobrazowych, dokonywania w nich zmian i ustanawiania dla nich planów ochrony oraz wyznaczania i likwidacji obszarów chronionego krajobrazu i dokonywania w nich zmian, 2) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w zakresie przewidzianym przepisami szczególnymi. VII. Zakres działania Departamentu i szczegółowa organizacja 13 Departament realizuje zadania z zakresu ochrony środowiska związane z kształtowaniem polityki ochrony środowiska oraz promocji zachowań ekologicznych i chroniących środowisko na terenie województwa Organizację i porządek w procesie pracy Departamentu określa Regulamin Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 2. Komórki organizacyjne Departamentu przy realizacji zadań wspólnych Departamentu i własnych, współdziałając ze sobą, przestrzegają następujących zasad: 1) zachowania drogi służbowej, 2) ustalonych terminów, 3) przekazywania informacji. 3. Dyrektor Departamentu określa zadania i obowiązki oraz uprawnienia i zakres odpowiedzialności pracowników Departamentu. 4. W przypadku zmiany zakresu zadań Departamentu oraz sposobu ich realizacji, dokonuje się zmian w regulaminie i Kartach Stanowiska Pracy. Do zakresu działania Departamentu należy: 15 1) Koordynowanie i sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością w zakresie prac geologicznych, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż w ramach kompetencji marszałka województwa jako organu administracji geologicznej oraz prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze, w szczególności: a) zatwierdzanie projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych niewymienionych w ust. 2 i 3 art. 161 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, 6

7 b) udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż niewymienionych w art. 22 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, c) podejmowanie rozstrzygnięć, wykonywanie innych czynności niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy w ramach kompetencji marszałka województwa, d) kontrola i nadzór nad działalnością regulowaną ustawą w ramach kompetencji marszałka województwa, e) wydawanie decyzji w zakresie wstrzymania działalności, nakazywanie niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień oraz podejmowanie czynności mających na celu doprowadzenie środowiska do należytego stanu w przypadku stwierdzenia, że działalność określona ustawą jest wykonywana z naruszeniem warunków określonych w koncesji, bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nim warunków oraz bez przedłożonego projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, lub z naruszeniem określonych w nim warunków. 2) Wykonywanie zadań związanych z reglamentacją korzystania ze środowiska, w szczególności: a) prowadzenie postępowań dotyczących pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń wodnoprawnych w zakresie należącym do kompetencji marszałka województwa (art. 37 pkt 1-3, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 122 ust. 1 pkt 3-10, art. 122 ust. 2 pkt 1-2, art. 140 ust. 2 pkt 1-1a, pkt 3-5 i pkt 5b-5c ustawy Prawo wodne), b) prowadzenie postępowań dotyczących zgłoszenia instalacji emitujących substancje do powietrza oraz pola elektromagnetyczne, c) prowadzenie spraw dotyczących określenia programów ochrony powietrza dla stref, w których wojewódzki inspektor ochrony środowiska stwierdził przekroczenia poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji oraz poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu, d) prowadzenie spraw dotyczących określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami będącymi drogami, liniami kolejowymi lub lotniskami, e) prowadzenie spraw dotyczących systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, f) prowadzenie postępowań w sprawach zezwoleń na: spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami w przypadku zagrożenia względami bezpieczeństwa, na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 41 ust. 3 pkt 1 ustawy o odpadach oraz na zbieranie i przetwarzanie odpadów w przypadku prowadzenia w tym samym miejscu przedsięwzięć, o których mowa w art. 41 ust. 3 ustawy o odpadach, na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych, jeżeli ze względów bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia ciągłości ich odbioru, zbieranie tych odpadów jest konieczne, na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. g) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem: 7

8 instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, wydawaniem zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części oraz zamykaniem z urzędu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części z wyłączeniem przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych, programów gospodarowania odpadami wydobywczymi w zakresie przedsięwzięć, dla których koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż udziela minister właściwy do spraw środowiska lub marszałek województwa oraz przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. h) prowadzenie spraw dotyczących recyclingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, i) prowadzenie spraw związanych z analizą porealizacyjną, j) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu Departamentu, k) prowadzenie spraw dotyczących udzielenia zgody na wydobywanie odpadów wydobywczych składowanych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części, l) prowadzenie spraw dotyczących wstrzymania działalności posiadacza odpadów wydobywczych w zakresie objętym decyzją zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi bądź zezwoleniem na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 3) Prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki ekologicznej państwa na obszarze województwa, promocją działań proekologicznych, nadzorem nad Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w szczególności: a) udział w opracowywaniu projektów strategii województwa i programów wojewódzkich m. in. wojewódzkiego programu ochrony środowiska oraz okresowych raportów z jego wykonania, b) opiniowanie projektów powiatowych programów ochrony środowiska, c) wykonywanie zadań związanych z wyznaczaniem aglomeracji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w rozumieniu ustawy Prawo wodne, d) sporządzanie corocznych sprawozdań z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w województwie, e) prowadzenie działań promujących postawy proekologiczne szczególnie poprzez coroczny Konkurs Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej, f) prowadzenie postępowań dotyczących udzielenia pomocy publicznej w sprawach umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty produktowej za baterie i akumulatory, dodatkowej opłaty produktowej za baterie i akumulatory, opłaty przeznaczonej na publiczne kampanie edukacyjne, nieodebranej opłaty depozytowej, opłaty za substancje kontrolowane, dodatkowej opłaty za substancje kontrolowane, g) współudział w prowadzeniu spraw dotyczących środków finansowych pochodzących z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, wpłaconych przez podmioty korzystające ze środowiska, dla rozliczania których właściwy jest Urząd, 8

9 h) współudział w prowadzeniu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu Departamentu, i) nadzorowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w zakresie prowadzonych spraw dotyczących tworzenia i likwidacji parków krajobrazowych, dokonywania w nich zmian i ustanawiania dla nich planów ochrony oraz wyznaczania i likwidacji obszarów chronionego krajobrazu i dokonywania w nich zmian, j) sporządzanie statutu dla zespołu parków krajobrazowych oraz prowadzenie innych spraw w zakresie organizacji zespołu parków krajobrazowych należących do właściwości samorządu województwa, k) nadzorowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w zakresie przewidzianym przepisami szczególnymi, l) wydawanie opinii w zakresie spełnienia przez organizację ubiegającą się o zarejestrowanie w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) wymagań prawnych dotyczących środowiska. 4) Wykonywanie zadań dotyczących opłat środowiskowych oraz obsługa baz danych, w szczególności: a) prowadzenie spraw dotyczących opłat: za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty produktowej za baterie i akumulatory, dodatkowej opłaty produktowej za baterie i akumulatory, opłaty przeznaczonej na publiczne kampanie edukacyjne, nieodebranej opłaty depozytowej, opłaty za substancje kontrolowane, dodatkowej opłaty za substancje kontrolowane. b) obsługa baz danych i prowadzenie spraw z nimi związanych: obsługa systemu informatycznego Wojewódzkiego Systemu Odpadowego, obsługa systemu informatycznego baza azbestowa, prowadzenie bazy danych o bateriach i akumulatorach oraz opłacie produktowej, prowadzenie bazy danych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, prowadzenie bazy danych z zakresu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, obsługa systemu informatycznego w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. c) prowadzenie postępowań w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. 5) Prowadzenie spraw w zakresie gromadzenia, redystrybucji i windykacji należności od podmiotów korzystających ze środowiska, w szczególności: a) prowadzenie odrębnych rachunków bankowych w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z tytułu: opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, opłaty produktowej za baterie i akumulatory, dodatkowej opłaty produktowej za baterie i akumulatory, opłaty przeznaczonej na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, 9

10 opłaty za substancje kontrolowane oraz dodatkowej opłaty za substancje kontrolowane, kary pieniężnej za niezłożenie sprawozdań o odpadach. b) prowadzenie postępowań mających na celu przymusowe wyegzekwowanie obowiązku uiszczenia opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty produktowej za baterie i akumulatory, opłaty przeznaczonej na publiczne kampanie edukacyjne, opłaty za substancje kontrolowane, dodatkowej opłaty za substancje kontrolowane oraz kary pieniężnej, c) obsługa systemu informatycznego; finansowo księgowego ewidencjonującego opłaty, d) bieżąca aktualizacja kart płatnika Rozliczenie Płatnika kartotek jednostek organizacyjnych korzystających ze środowiska wnoszących opłaty, e) sporządzanie sprawozdań w zakresie rozliczania wpływów z tytułu opłat od podmiotów korzystających ze środowiska, f) sporządzanie wstępnych analiz sytuacji ekonomicznej jednostek organizacyjnych składających wnioski o uzyskanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych wynikających z przepisów Ordynacji podatkowej. 16 I. Zadania wspólne komórek organizacyjnych Departamentu: 1. Współudział w przygotowywaniu projektów uchwał i innych materiałów dla Sejmiku, jego Komisji oraz informacji i projektów uchwał dla Zarządu Województwa. 2. Współudział w opracowywaniu sprawozdań z realizacji uchwał Sejmiku, wniosków jego Komisji oraz uchwał i poleceń Zarządu Województwa. 3. Współudział w sporządzaniu projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania, wnioski posłów, senatorów i radnych. 4. Współudział w rozpatrywaniu skarg i wniosków oraz przygotowaniu projektów odpowiedzi w tych sprawach. 5. Prowadzenie spraw związanych z projektowaniem i realizacją wykonywanej części budżetu województwa. 6. Przygotowanie materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej Urzędu w zakresie realizowanych zadań. 7. Prowadzenie kontroli realizacji zadań przez jednostki, którym zlecono realizację zadań samorządu województwa, bądź udzielono pomocy publicznej lub innej pomocy finansowej. 8. Współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz powiatami i gminami. 9. Współudział w realizacji zadań dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalności Departamentu. 10. Współudział w przygotowywaniu opinii do projektów aktów prawnych związanych z prowadzoną problematyką. 11. Współudział w prowadzeniu spraw dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację przedsięwzięć związanych z prowadzoną problematyką. 12. Prowadzenie kontroli w podmiotach zewnętrznych w ramach prowadzonej problematyki. II. Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Departamentu: 10

11 1. Wydział Geologii, Geolog Wojewódzki (DSR-I) 1) Geolog Wojewódzki Wykonywanie zadań powierzonych ustawowo Marszałkowi Województwa jako organowi administracji geologicznej, a w szczególności: a) nadzorowanie i kontrolowanie pod względem merytorycznym prowadzonych przez Wydział Geologii postępowań i podejmowanych w ich toku rozstrzygnięć oraz wykonywania innych czynności niezbędnych do stosowania i przestrzegania ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz Prawo ochrony środowiska w zakresie: spraw dotyczących udzielania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż oraz wszelkich zmian koncesji, nadzoru nad poprawnością projektowania i wykonywania prac geologicznych oraz sporządzania dokumentacji geologicznych, przestrzegania przez przedsiębiorców warunków i uprawnień wynikających z koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż oraz z zatwierdzonego projektu robót geologicznych, prowadzenia ewidencji opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez przedsiębiorców, ich weryfikacji i w przypadkach wskazanych ustawowo ustalania wysokości należnych opłat eksploatacyjnych, ustalania przez organ koncesyjny dodatkowych opłat w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych. b) nadzorowanie gromadzenia, archiwizowania i udostępniania informacji geologicznych, c) koordynowanie działań dotyczących bilansowania zasobów wód podziemnych i zasobów kopalin, d) kwalifikowanie spraw i nadzorowanie ich prowadzenia w zakresie nakazywania wstrzymania działalności lub podjęcia czynności w celu doprowadzenia środowiska do właściwego stanu, w razie stwierdzenia wykonywania działalności niezgodnie z koncesją lub bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych, e) prowadzenie i koordynowanie współpracy ze służbami administracji rządowej i samorządowej oraz organami nadzoru górniczego, f) nadzorowanie przedsięwzięć z zakresu geologii realizowanych lub finansowanych przez samorząd województwa. 2) Stanowisko ds. geologii surowcowej, hydrogeologii i geologii inżynierskiej a) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych i zatwierdzaniem dokumentacji geologicznych złóż kopalin, hydrogeologicznych i geologiczno inżynierskich. b) zabranianie, w drodze decyzji, realizacji zamierzonych zmian w dodatku do projektu zagospodarowania złoża, w przypadkach wynikających z racjonalnej gospodarki złożem lub ochrony środowiska. c) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jak również dotyczących stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia, zmiany lub przeniesienia koncesji oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w tym zakresie, d) prowadzenie spraw dotyczących uzgodnień koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, 11

12 e) opiniowanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż udzielanych przez Starostów, f) wyznaczanie granic obszarów i terenów górniczych, g) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorców warunków koncesji, h) wymierzanie opłat dodatkowych w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji na wydobywanie kopalin lub w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych, i) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem ustawowych zadań administracji geologicznej, w szczególności dotyczących nadzoru nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych złóż kopalin, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich, j) prowadzenie spraw w zakresie opiniowania i uzgadniania planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, k) prowadzenie spraw w zakresie opiniowania i uzgadniania decyzji wydawanych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 3) Stanowisko ds. opłat eksploatacyjnych a) prowadzenie ewidencji i bilansowanie złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych, b) prowadzenie ewidencji wnoszonych opłat eksploatacyjnych za wydobycie kopalin ze złóż, c) weryfikacja w zakresie prawidłowości naliczonych opłat eksploatacyjnych, d) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie opłat eksploatacyjnych, e) przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości naliczania opłat eksploatacyjnych, f) przygotowywanie pism, wezwań i postanowień administracyjnych w zakresie opłat eksploatacyjnych, g) przygotowywanie decyzji administracyjnych ustalających opłaty eksploatacyjne, h) udzielanie przedsiębiorcom informacji w odniesieniu do opłat eksploatacyjnych, i) obsługa systemu informatycznego w zakresie opłat eksploatacyjnych. 4) Stanowisko ds. archiwizowania i informacji geologicznych a) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem ustawowych zadań administracji geologicznej, w szczególności dotyczących: gromadzenia, archiwizowania i przetwarzania danych geologicznych, kartowania geologicznego. b) prowadzenie postępowań związanych z udostępnianiem informacji geologicznych. 5) Stanowisko ds. pozwoleń/zezwoleń, instrumentów zarządzania środowiskiem i kontroli w zakresie gospodarki odpadami wydobywczymi a) prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie wydawania zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, b) prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi w zakresie przedsięwzięć, dla których koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż udziela minister właściwy do spraw środowiska lub marszałek województwa oraz przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 12

13 oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, c) wyrażanie sprzeciwu, w drodze decyzji, dotyczącego planowanych zmian w programie gospodarowania odpadami wydobywczymi, jeżeli planowane zmiany mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub są sprzeczne z przepisami o ochronie środowiska, d) wydawanie decyzji o wstrzymaniu działalności posiadacza odpadów wydobywczych w zakresie objętym decyzją zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, jeżeli posiadacz odpadów wydobywczych mimo wezwania, nadal narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z decyzją zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, e) wydawanie decyzji o wstrzymaniu działalności posiadacza odpadów wydobywczych w zakresie objętym zezwoleniem na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, jeżeli posiadacz odpadów prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych mimo wezwania, nadal narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z zezwoleniem na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, f) prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie udzielenia zgody na wydobywanie odpadów wydobywczych składowanych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, g) prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie udzielenia zgody na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub jego części, h) wzywanie posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych do przedstawienia właściwie udokumentowanej gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu, i) udział w postępowaniach prowadzących do wydania decyzji w sprawie zobowiązania posiadacza odpadów wydobywczych do przedłożenia przeglądu programu gospodarowania odpadami wydobywczymi, j) przeprowadzanie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie gospodarki odpadami wydobywczymi. 2. Wydział Pozwoleń i Programów (DSR-II) 1) Oddział Gospodarki Wodno - Ściekowej, Ochrony Powietrza i Hałasu (DSR-II-1) a) Stanowisko ds. pozwoleń, instrumentów zarządzania środowiskiem i kontroli w zakresie gospodarki wodno ściekowej prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach pozwoleń zintegrowanych - analiza i udział w prowadzonych postępowaniach w sprawie pozwoleń zintegrowanych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie decyzji ustanawiających strefy ochronne ujęć wody obejmujących wyłącznie teren ochrony bezpośredniej, 13

14 prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie decyzji nakładających na właścicieli gruntów położonych na terenie ochrony pośredniej obowiązków zlikwidowania nieczynnych studni oraz ognisk zanieczyszczenia wody, jeżeli szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji bądź urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obowiązkowe, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie decyzji ustalającej podział kosztów utrzymania urządzenia wodnego, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu pozwoleń wodnoprawnych lub pozwoleń zintegrowanych, prowadzenie lub współudział w postępowaniach w sprawach utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania, udział w postępowaniach prowadzących do wydania decyzji w sprawach zobowiązania prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, przeprowadzanie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, przygotowywanie i współudział w przygotowywaniu odpowiedzi na zapytania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, udział w opiniowaniu projektów powiatowych programów ochrony środowiska, prowadzenie aplikacji Baza Pozwoleń oraz współudział w prowadzeniu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie objętych zakresem działania Departamentu. b) Stanowisko ds. pozwoleń, instrumentów zarządzania środowiskiem i kontroli w zakresie ochrony powietrza prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach pozwoleń zintegrowanych; analiza i udział w prowadzonych postępowaniach w sprawach pozwoleń zintegrowanych w zakresie ochrony powietrza, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub pozwoleń zintegrowanych, gromadzenie i weryfikacja zgłoszeń dotyczących instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia, prowadzenie lub współudział w postępowaniach w sprawach utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania, współudział w postępowaniach wynikających ze współpracy ministra właściwego ds. środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz wojewody z marszałkiem województwa, w przypadkach ryzyka występowania przekroczeń dopuszczalnych albo przekroczeń poziomów 14

15 dopuszczalnych, powiększonych o margines tolerancji, lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu, prowadzenie postępowań w sprawach nałożenia decyzją, na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia, obowiązku prowadzenia pomiarów poziomów substancji w powietrzu, udział w postępowaniach prowadzących do wydania decyzji w sprawie zobowiązania prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, przeprowadzanie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza, udział w opiniowaniu projektów powiatowych programów ochrony środowiska, prowadzenie aplikacji Baza Pozwoleń oraz współudział w prowadzeniu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie objętych zakresem działania Departamentu. c) Stanowisko ds. instrumentów zarządzania środowiskiem i kontroli w zakresie ochrony przed hałasem prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach pozwoleń zintegrowanych; analiza i udział w prowadzonych postępowaniach w sprawach pozwoleń zintegrowanych w zakresie ochrony przed hałasem, prowadzenie postępowań w sprawach nałożenia decyzją, na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia, obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji hałasu, prowadzenie postępowań związanych z oddziaływaniem zakładu w zakresie emisji hałasu do środowiska, celem wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za opracowanie i aktualizację programów ochrony środowiska przed hałasem, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu pozwoleń na wprowadzanie pozwoleń zintegrowanych, udział w postępowaniach prowadzących do wydania decyzji w sprawie zobowiązania prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, przeprowadzanie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie ochrony przed hałasem, prowadzenie lub współudział w postępowaniach w sprawach utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania, prowadzenie spraw związanych z analizą porealizacyjną, udział w opiniowaniu projektów powiatowych programów ochrony środowiska, prowadzenie aplikacji Baza Pozwoleń oraz współudział w prowadzeniu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie objętych zakresem działania Departamentu. 15

16 d) Stanowisko ds. instrumentów zarządzania środowiskiem i kontroli w zakresie ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach pozwoleń zintegrowanych; analiza i udział w prowadzonych postępowaniach w sprawach pozwoleń zintegrowanych w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi, prowadzenie postępowań w sprawach nałożenia na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia, obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji pól elektromagnetycznych, celem wydania decyzji oraz kontrola i analiza tych wyników, gromadzenie i weryfikacja zgłoszeń dotyczących instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia, udział w postępowaniach prowadzących do wydania decyzji w sprawie zobowiązania prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, przeprowadzanie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi, prowadzenie lub współudział w postępowaniach w sprawach utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania, prowadzenie aplikacji Baza Pozwoleń oraz współudział w prowadzeniu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie objętych zakresem działania Departamentu. e) Stanowisko ds. zezwoleń, instrumentów zarządzania środowiskiem i kontroli systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych prowadzenie postępowań w sprawie wydania prowadzącemu instalację zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem i określającego obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania, prowadzenie postępowań w sprawie wydania zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych podmiotowi podejmującemu realizację instalacji, która będzie wytwarzała energię elektryczną, prowadzenie postępowań w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, w części dotyczącej liczby przyznanych uprawnień do emisji, jeżeli na skutek wyczerpania krajowej rezerwy uprawnienia do emisji nie zostały wydane na rachunek instalacji do dnia 30 kwietnia pierwszego roku kolejnego okresu rozliczeniowego, prowadzenie postępowań w sprawie wydania, na wniosek nabywcy tytułu prawnego do instalacji objętej systemem, decyzji przenoszącej prawa i obowiązki wynikające z zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, prowadzenie postępowań w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, w przypadku gdy instalacja objęta systemem przestała spełniać przesłanki objęcia systemem lub gdy wielkość emisji określona w raporcie o wielkości emisji, w poprzednim roku okresu rozliczeniowego wyniosła zero, prowadzenie postępowań w sprawie dokonania zmian zezwoleń wydanych na podstawie przepisów z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 16

17 z 2004 r. Nr 281, poz ze zm.) i zatwierdzanie planu monitorowania wielkości emisji, współpraca z Krajowym Administratorem Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz z Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami w zakresie związanym z funkcjonowaniem systemu handlu uprawnieniami oraz realizacją zobowiązań międzynarodowych w zakresie ochrony klimatu, gromadzenie rocznych raportów dotyczących systemu handlu emisjami oraz monitorowanie zmian w prawie, w zakresie wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych, gromadzenie i analiza informacji o instalacjach, które przestały spełniać przesłanki uczestnictwa w systemie, udział w postępowaniach prowadzących do wydania decyzji w sprawie zobowiązania prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, przeprowadzanie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie handlu emisjami, prowadzenie aplikacji Baza Pozwoleń oraz współudział w prowadzeniu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie objętych zakresem działania Departamentu. f) Stanowisko ds. programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za opracowanie programów ochrony powietrza lub ich aktualizacji oraz planów działań krótkoterminowych, prowadzenie spraw związanych z programami ochrony powietrza lub ich aktualizacją oraz planów działań krótkoterminowych, przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku określających programy ochrony powietrza, prowadzenie spraw związanych ze sprawozdaniami z realizacji programów ochrony powietrza, współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi jednostkami i podmiotami w zakresie programów ochrony powietrza lub w zakresie ich aktualizacji oraz planów działań krótkoterminowych, uczestniczenie w pracach komisji przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na opracowanie programów ochrony powietrza ich aktualizacji oraz planów działań krótkoterminowych, a także prowadzenie spraw związanych z postępowaniami o udzielenie ww. zamówień publicznych, udział w opiniowaniu projektów powiatowych programów ochrony środowiska, prowadzenie aplikacji Baza Pozwoleń oraz współudział w prowadzeniu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie objętych zakresem działania Departamentu. 17

18 g) Stanowisko ds. programów ochrony środowiska przed hałasem gromadzenie i analiza map akustycznych dla terenów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, celem określenia, uchwałą Sejmiku, programów ochrony środowiska przed hałasem, współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za opracowanie i aktualizację programów ochrony środowiska przed hałasem, przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku określających programy ochrony środowiska przed hałasem, prowadzenie spraw związanych z programami ochrony środowiska przed hałasem i ich aktualizacją, obsługa systemu informatycznego w zakresie emisji hałasu, uczestniczenie w pracach komisji przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem, a także prowadzenie spraw związanych z postępowaniami o udzielenie ww. zamówień publicznych, udział w opiniowaniu projektów powiatowych programów ochrony środowiska, prowadzenie aplikacji Baza Pozwoleń oraz współudział w prowadzeniu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie objętych zakresem działania Departamentu. 2) Oddział Gospodarki Odpadami i Monitoringu (DSR-II-2) a) Stanowisko ds. pozwoleń/zezwoleń, instrumentów zarządzania środowiskiem i kontroli w zakresie gospodarki odpadami prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach pozwoleń zintegrowanych; analiza i udział w prowadzonych postępowaniach w sprawie pozwoleń zintegrowanych w zakresie gospodarki odpadami, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach pozwoleń na wytwarzanie odpadów, weryfikacja oraz akceptacja zgłoszeń uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny albo wyrażenie sprzeciwu co do uznania danego przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie decyzji zatwierdzających instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie decyzji wyrażających zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania z urzędu decyzji o zamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie udzielenia zezwolenia na zbieranie lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zezwoleń na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych, 18

19 prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie udzielenia zgody na wydobywanie odpadów z zamkniętego składowiska odpadów nieposiadającego instrukcji prowadzenia składowiska odpadów oraz ze zwałowiska odpadów, prowadzenie lub współudział w postępowaniach w sprawach utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania, udział w postępowaniach prowadzących do wydania decyzji w sprawie zobowiązania prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, prowadzenie i udział w kontrolach przeprowadzanych w podmiotach korzystających ze środowiska w zakresie gospodarki odpadami, udział w opiniowaniu projektów powiatowych programów ochrony środowiska, prowadzenie aplikacji Baza Pozwoleń oraz współudział w prowadzeniu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie objętych zakresem działania Departamentu. b) Stanowisko ds. pozwoleń/zezwoleń, instrumentów zarządzania środowiskiem i kontroli w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach pozwoleń zintegrowanych oraz decyzji z zakresu gospodarki odpadami wymaganych w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, prowadzenie postępowań uzgadniających w zakresie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w odniesieniu do przedsiębiorców prowadzących punkt zbierania pojazdów, gromadzenie kopii zezwoleń wydanych przez starostów w zakresie zbierania odpadów w odniesieniu do przedsiębiorców prowadzących punkt zbierania pojazdów, gromadzenie rocznych sprawozdań przekazywanych przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów, przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu działalności w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym punkt zbierania pojazdów, prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów, udział w opiniowaniu projektów powiatowych programów ochrony środowiska, prowadzenie aplikacji Baza Pozwoleń oraz współudział w prowadzeniu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie objętych zakresem działania Departamentu. c) Stanowisko ds. planów gospodarki odpadami prowadzenie spraw dotyczących opracowywania i aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 19

20 prowadzenie spraw dotyczących sporządzania sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, o którym mowa w art. 39 ustawy o odpadach, uczestniczenie we wdrażaniu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, opiniowanie projektów krajowego planu gospodarki odpadami, uczestniczenie w pracach komisji przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na opracowanie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz jego aktualizacji, a także prowadzenie spraw związanych z postępowaniami o udzielenie ww. zamówień publicznych, udział w opiniowaniu projektów powiatowych programów ochrony środowiska. d) Stanowisko ds. monitoringu i kontroli przestrzegania obowiązków wynikających z pozwoleń oraz analizy wyników pomiarów analiza i weryfikacja wyników pomiarów przeprowadzanych ze względu na realizację obowiązków wynikających z pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami, prowadzenie spraw związanych z informacjami pokontrolnymi Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, prowadzenie spraw związanych z wnioskami i skargami dotyczącymi naruszeń przepisów z zakresu ochrony środowiska, udział w opiniowaniu projektów powiatowych programów ochrony środowiska, współudział w prowadzeniu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie objętych zakresem działania Departamentu. e) Stanowisko ds. prawnych w zakresie ochrony środowiska i geologii Obsługa prawna w zakresie działania Wydziału Geologii, Wydziału Pozwoleń i Programów, a w szczególności: weryfikowanie i akceptowanie pod względem prawnym postanowień, decyzji administracyjnych oraz innych pism procesowych, przygotowywanie projektów postanowień, decyzji administracyjnych oraz innych pism procesowych, nadzór formalno-prawny nad prowadzeniem postępowań w sprawie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia oraz skarg na działanie lub bezczynność organów Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Przygotowywanie pism przekazujących akta sprawy do organu wyższego stopnia lub do sądu administracyjnego, rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przygotowywanie odpowiedzi w tych sprawach, monitorowanie zmian w przepisach prawnych dotyczących zakresu działania ww. wydziałów oraz informowanie o ich treści pracowników, uczestniczenie w rozprawach administracyjnych, uczestniczenie w pracach komisji przetargowych i prowadzenie spraw związanych z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych na realizację przedsięwzięć będących w zakresie działania ww. wydziałów, 20

21 współudział w przygotowywaniu programów ochrony powietrza, programów ochrony środowiska przed hałasem oraz tworzeniu obszarów ograniczonego użytkowania, przygotowywanie materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej, strony internetowej Urzędu oraz publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku, uczestniczenie w przygotowaniu opinii do projektów aktów prawnych związanych z pracą ww. wydziałów, współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi jednostkami i podmiotami w kwestiach prawnych dotyczących zadań realizowanych przez ww. wydziały, udzielanie wyjaśnień i konsultacji prawnych w sprawach związanych z zakresem pracy ww. wydziałów, prowadzenie aplikacji Baza Pozwoleń oraz współudział w prowadzeniu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie objętych zakresem działania Departamentu. 3. Wydział Polityki Ekologicznej, Planowania i Organizacji (DSR-III) 1) Stanowisko ds. obsługi przedsięwzięć ekologicznych i budżetu a) rozpoznanie potrzeb Departamentu i sporządzanie wniosków do funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, b) kompletowanie materiałów związanych ze sporządzanymi wnioskami, c) sporządzanie harmonogramów rzeczowo finansowych i zestawień źródeł finansowania, d) prowadzenie bieżących i końcowych rozliczeń wydatkowanych środków finansowych uzyskanych z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, e) współpraca z Departamentem Administracyjnym i Departamentem Finansów w zakresie przedsięwzięć ekologicznych, f) przygotowywanie projektu budżetu województwa w zakresie zadań realizowanych przez Departament, g) prowadzenie spraw związanych z realizacją budżetu województwa w zakresie zadań realizowanych przez Departament, h) opracowywanie okresowych, zbiorczych sprawozdań z realizacji budżetu w zakresie prowadzonej problematyki, i) współudział w prowadzeniu spraw dotyczących środków finansowych pochodzących z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, wpłaconych przez podmioty korzystające ze środowiska, dla rozliczania których właściwy jest Urząd. 2) Stanowisko ds. programów i planów ekologicznych a) prowadzenie spraw dotyczących opracowywania i aktualizacji wojewódzkiego programu ochrony środowiska, b) współuczestniczenie w opracowaniu strategii rozwoju województwa w zakresie założeń zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, c) współuczestniczenie w opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie założeń zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, d) opiniowanie projektów powiatowych programów ochrony środowiska, 21

Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2017 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Zatwierdzony Zarządzeniem nr 22 / 2011 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 3

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2016 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 29 czerwca 2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Biura Nadzoru Inwestycyjnego

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Biura Nadzoru Inwestycyjnego Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2012 Marszałka Województwa Wielkopolskiego Z dnia 22 lutego 2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Nadzoru Inwestycyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w

Bardziej szczegółowo

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska Ustawa Prawo ochrony środowiska wymaga określenia w programie środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmów prawno-ekonomicznych i środków finansowania.

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Regulacji ekologicznych jest nie mniej niż podatkowych, jednak niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że podlegają wymogom ochrony środowiska. Nawet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U Nr 62 poz. 627)

Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U Nr 62 poz. 627) Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627) 1.33) Organy administracji są obowiązane udostępniać kaŝdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE Załącznik do zarządzenia Nr 7a Dyrektora ZEASiPG z dnia 02.05.2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GABINETU MARSZAŁKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GABINETU MARSZAŁKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2017 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 października 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GABINETU MARSZAŁKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią, dnia 14 września 2017r. str. 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 kwietnia 2007r.

z dnia 23 kwietnia 2007r. WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POZNANIU 61-713 Poznań Al. Niepodległości 18 budynek C, II piętro tel. (061) 852-28-83 fax. (061) 852-32-46 e-mail: sekretariat@wbpp.poznan.pl www: www.wbpp.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KANCELARII SEJMIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KANCELARII SEJMIKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY KANCELARII SEJMIKU Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Poznań..2008r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Kancelaria Sejmiku, działa na podstawie: 1. Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE (aktualny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r.

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gdańskiego Centrum Informatycznego Na podstawie 6 ust. 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r. identyfikator 22/2015/2 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Departamentu Transportu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Departamentu Transportu Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2017 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2017r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 623/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24marca 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 12 Chorzów, marzec 2009 Strona

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej w Bydgoszczy REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu 1 Zakres działania Biura Krajowej Informacji Podatkowej 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2016 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2016 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA GEODETY WOJEWÓDZTWA Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENTU SPORTU I TURYSTYKI

DEPARTAMENTU SPORTU I TURYSTYKI Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2017 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 8 czerwca 2017 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU SPORTU I TURYSTYKI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Na podstawie art. 33 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

3) 23 otrzymuje brzmienie:

3) 23 otrzymuje brzmienie: Uchwała Nr 13/101/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

STATUT WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU

STATUT WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU UCHWAŁA Nr VIII / 74 / 07 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2007r. w sprawie: nadania Statutu Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Na podstawie 21 ust. 2 w związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt Wstęp................................................ Wykaz skrótów......................................... XXV Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).......................................

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO Zatwierdzam: Warszawa dnia 21.11.2008 r. Dyrektor Generalny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 25/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 19 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 25/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 19 września 2013 r. Zarządzenie Nr 25/203 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 9 września 203 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Tarnowskiego Organizatora Komunalnego Na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. w Świeciu nad Wisłą

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. w Świeciu nad Wisłą Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świeciu nad Wisłą Wprowadził: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świeciu n/wisłą Świecie nad Wisłą, dnia 01 kwietnia 2010 rok Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pracy Gminnego Zespołu

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU SPIS TREŚCI: I. Postanowienia ogólne. II. Zakres działania Dyrektora Biura Współpracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Załącznik do uchwały nr 92/585/2017 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 13.04.2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin wewnętrzny Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego. Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Regulamin wewnętrzny Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego. Województwa Mazowieckiego w Warszawie Załącznik do Zarządzenia Nr 43/15 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2015 r. Regulamin wewnętrzny Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU FINANSÓW

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU FINANSÓW Załącznik do Zarządzenia Nr 52/2017 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 listopada 2017 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU FINANSÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJII PWIK SPÓŁKA Z O.O. W ORNECIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zatwierdzony Uchwałą Nr z dnia. Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji PWiK Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wykaz aktów prawnych zmieniający zasady gospodarowania odpadami uchwalonych w latach 2005 i 2006.

Załącznik nr 3 Wykaz aktów prawnych zmieniający zasady gospodarowania odpadami uchwalonych w latach 2005 i 2006. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Wałbrzycha na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2015 Załącznik nr 3 Wykaz aktów prawnych zmieniający zasady gospodarowania odpadami uchwalonych w latach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA CERTYFIKACJI I WINDYKACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA CERTYFIKACJI I WINDYKACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA CERTYFIKACJI I WINDYKACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 39/197/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 39/197/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 39/197/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Polkowicach Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały Nr 208/438/14 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia26 maja 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY W DZIERŻONIOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzierżoniów, 2014r. Rozdział I Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GABINETU MARSZAŁKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GABINETU MARSZAŁKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY GABINETU MARSZAŁKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU SPIS TREŚCI: I. Postanowienia ogólne II. Zakres działania Dyrektora Gabinetu Marszałka III. Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

REGULAMIN. Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO Załącznik Nr 1 do Statutu Powiatu Skarżyskiego REGULAMIN Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO I. Przepisy ogólne. 1 Zarząd Powiatu Skarżyskiego zwany dalej zarządem jest organem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU 1. Regulamin Organizacyjny Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, zwany dalej regulaminem, określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu S t r o n a 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR URSZULANEK UR W LUBLINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie Rozdział I: Przepisy ogólne 1 1. W szkole działa Rada Rodziców, która stanowi

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy Stanowisko ds. windykacji OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej Załącznik nr 1 do Zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Opis stanowisk pracy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej 1 Stanowisko: Dyrektor Biura LGD Cel istnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Załącznik do Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Nr 0161/3/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2.

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2. GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.); 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU Zał. do Uchwały Nr 18-80/2015 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12 maja 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Załącznik do zarządzenia Nr PINB.110.3.2013 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawiczu z dnia 16 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU

Bardziej szczegółowo

Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina

Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński wybrany ponownie przez Mieszkańców Koszalina w wyborach, które odbyły się; I tura 16 listopada 2014 r., II tura 30 listopada 2014 r. zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r.

Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Chełmku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41

Bardziej szczegółowo

Jakub Smakulski. Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO

Jakub Smakulski. Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO Jakub Smakulski Zakres kontroli Stacji Demontażu Pojazdów Częstotliwość kontroli Uprawnienia inspektora podczas kontroli Prawa właściciela Stacji Demontażu Pojazdów Protokół z kontroli Zarządzenia pokontrolne

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK Stanowisko ds. księgowości podatkowej OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol Referatu: FK

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Zespołu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r.

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r. Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na 11.10.2003 r. Regulacje ogólne dotyczące ochrony środowiska - Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

Nr 57/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 sierpnia 2013 r.

Nr 57/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 57/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 sierpnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi. Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie

Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie z przeprowadzonych w 2012 roku kontroli w samorządowych jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25 /2014 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN WEWNĘTRZNY REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN WEWNĘTRZNY REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 63/07 Starosty Raciborskiego z dnia 24.10.2007r. I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 Regulamin Wewnętrzny zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015 z dnia 30.04.2015 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Tarnowskiego Organizatora Komunalnego

Regulamin organizacyjny Tarnowskiego Organizatora Komunalnego Załącznik do Zarządzenia Nr 8/204 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 2 kwietnia 204 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Tarnowskiego Organizatora Komunalnego Regulamin

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU

WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 217/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2016r. WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU I. Struktura wewnętrzna Wydziału: 1. Wydział Zintegrowanego Rozwoju dzieli

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna

Rozdział I Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr XIX/343/16 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016 r. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU KOMUNIKACJI W TYCHACH Rozdział I Podstawa prawna 1 1. Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach jest jednostką

Bardziej szczegółowo