POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE Spółka Akcyjna. SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla ograniczników przepięć 110 kv. Nr kodowy: IS/TS-SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE Spółka Akcyjna. SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla ograniczników przepięć 110 kv. Nr kodowy: IS/TS-SA-110.1."

Transkrypt

1 POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE Spółka Akcyjna SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla ograniczników przepięć 110 kv Nr kodowy: IS/TS-SA PL/2004_v3 Warszawa, grudzień 2004

2 IS/TS-SA PL/2004_v3 Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1. WYMAGANIA OGÓLNE WYMAGANIA I PARAMETRY OBOWIĄZKOWE Normy Warunki środowiskowe Parametry systemu elektroenergetycznego Wymagane parametry Wymagania konstrukcyjne i eksploatacyjne Próby Próby typu Próby wyrobu Próby odbiorcze Gwarancja Dokumentacja techniczna Dokumenty techniczne dostarczane z ofertą Dokumenty techniczne dostarczane po przyznaniu zamówienia Doświadczenie produkcyjne (lista zrealizowanych zamówień) WYMAGANIA DODATKOWE Wymagania konstrukcyjne System jakości Diagnostyka Części zamienne i narzędzia INFORMACJE DOSTARCZANE PRZEZ WYKONAWCĘ Gwarantowane parametry Dane konstrukcyjne

3 IS/TS-SA PL/2004_v3 Strona 3 z WYMAGANIA OGÓLNE Ograniczniki przepięć powinny być napowietrzne, beziskiernikowe wykonane na bazie tlenków metali, wraz z podstawą izolacyjną i licznikiem zadziałań dla każdej fazy. Wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej określone jako obowiązkowe muszą być spełnione. W przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona. Wymagania określone w niniejszej Specyfikacji jako dodatkowe nie są obligatoryjne, nie mniej spełnienie ich będzie przedmiotem oceny ofert w procesie udzielania zamówienia, zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 2. WYMAGANIA I PARAMETRY OBOWIĄZKOWE 2.1. Normy Ograniczniki przepięć powinny spełniać wymagania niniejszej specyfikacji technicznej i norm podanych poniżej: i) IEC Surge arresters. Part 3: Artificial pollution testing of surge arresters (Ograniczniki przepięć. Część 3 Próby zabrudzeniowe). ii) iii) iv) IEC Ograniczniki przepięć. Część 4 Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego. IEC Wytyczne doboru izolatorów do warunków zabrudzeniowych. IEC Wysokonapięciowa technika probiercza. Pomiary wyładowań niezupełnych. v) ISO 9001 Systemy jakości. System zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych, produkcji, montażu i serwisie. Należy stosować wersję norm obowiązującą w czasie przedłożenia oferty. W przypadku, gdy wymagania niniejszej specyfikacji są bardziej rygorystyczne od wymagań podanych w powyższych normach należy stosować się do wymagań tej specyfikacji. Terminologia stosowana w tej specyfikacji jest zgodna z definicjami w Międzynarodowym Słowniku Elektrotechnicznym (Publikacja IEC 60050) lub podanymi w powyższych normach. 3

4 IS/TS-SA PL/2004_v3 Strona 4 z 13 W przypadku użycia określeń, które nie są zdefiniowane w publikacjach IEC podane są odpowiednie wyjaśnienia w tekście Warunki środowiskowe Konstrukcja i wykonanie ograniczników przepięć musi gwarantować ich prawidłową pracę w następujących warunkach środowiskowych: 1. Maksymalna temperatura otoczenia 40 o C 2. Średnia temperatura mierzona przez okres 24 godz., nie większa niż 35 o C 3. Minimalna temperatura otoczenia -30 o C 4. Wysokość nad poziomem morza, nie większa niż 1000 m 5. Grubość warstwy lodu 10 mm 6. Parcie wiatru odpowiadające prędkości 34 m/s 700 Pa 7. Poziom izokerauniczny, nie większy niż 27 dni/rok 8. Poziom zabrudzenia zgodnie z IEC III-silny 9. Zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki 32 μg/m Parametry systemu elektroenergetycznego Konstrukcja i wykonanie ograniczników przepięć musi gwarantować ich prawidłową pracę przy następujących parametrach systemu elektroenergetycznego: 1. Najwyższe napięcie robocze 123 kv 2. Napięcie znamionowe pracy 110 kv 3. Uziemienie punktu zerowego bezpośrednie 4. Współczynnik zwarcia doziemnego, nie większy niż 1,4 5. Częstotliwość znamionowa 50 Hz 6. Prąd zwarciowy 40 ka 7. Maksymalny czas trwania zwarcia doziemnego 1 s 4

5 IS/TS-SA PL/2004_v3 Strona 5 z Wymagane parametry Ograniczniki przepięć muszą spełniać parametry nie gorsze od podanych poniżej: 1. Typ połączenia z systemem faza do ziemi 2. Typ chronionych urządzeń 3. Poziom izolacji chronionych urządzeń: 4. transformatory aparatura stacyjna i) poziom udaru piorunowego 450 kv ii) poziom udaru łączeniowego Maksymalna długość wysokonapięciowego połączenia między ogranicznikiem i chronionymi urządzeniami nie wymagany 20 m 5. Maksymalna wartość przepięcia chwilowego przez 10 sek. 105 kv 6. Napięcie znamionowe ogranicznika, nie mniejsze niż 96 kv 7. Napięcie trwałej pracy Uc, nie mniejsze niż 77 kv 8. Znamionowy prąd wyładowczy 8/20μs 10 ka 9. Maksymalne napięcie obniżone przy znamionowym prądzie wyładowczym: i) udar piorunowy 8/20 μs 10 ka 250 kv 10. Klasa rozładowania linii Wytrzymałość zwarciowa 40 ka 12. Znamionowa zdolność pochłaniania energii/napięcie znamionowe 4,6 kj/kv 13. Maksymalny poziom wyładowań niezupełnych przy 105% Uc 5 pc 14. Minimalny poziom izolacji osłony ogranicznika: i) napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe 450 kv ii) napięcie wytrzymywane udarowe łączeniowe 185 kv 15. Minimalna droga upływu izolacji do ziemi 25 mm/kv 16. Zacisk przyłączeniowy: i) materiał stop aluminium ii) ilość otworów 4 iii) średnica otworów iv) odstęp między otworami 14 mm 50 mm 17. Wytrzymałość statyczna zacisku przyłączeniowego 1000 N 18. Osłona izolacyjna ogranicznika przepięć: kompozyt na bazie gumy silikonowej HTV lub LSR 5

6 IS/TS-SA PL/2004_v3 Strona 6 z Wymagania konstrukcyjne i eksploatacyjne Ograniczniki przepięć powinny być napowietrzne, przystosowane do montażu na stalowych lub betonowych konstrukcjach wsporczych. Ogranicznik przepięć powinien być wyposażony w licznik zadziałań dla każdej fazy i podstawę izolacyjną. Ogranicznik przepięć powinien być zbudowany z pojedynczej kolumny warystorów. Zacisk główny ogranicznika przepięć musi być płaski, wykonany ze stopu aluminium. Podstawa ogranicznika powinna posiadać zacisk uziemiający. Wszystkie części metalowe muszą być zabezpieczone przed korozją przez dobór odpowiednich metali oraz/lub galwanizację na gorąco. Ograniczniki przepięć muszą być wykonane w sposób nie wymagający kosztownych zabiegów konserwacyjnych przez okres 30 lat. Ogranicznik przepięć musi być wyposażony w urządzenia nadciśnieniowe, zabezpieczające osłonę przed gwałtownym rozerwaniem w przypadku zwarcia wewnętrznego, jeżeli jest to wymagane ze względu na jego konstrukcję. Osłona ogranicznika powinna być wykonana z materiału kompozytowego na bazie gumy silikonowej HTV lub LSR. Tabliczka znamionowa (kompletnego ogranicznika przepięć i jego członów) musi posiadać trwałą konstrukcję oraz opis w języku polskim zgodnie z wymaganiami Sekcji 3 normy IEC Próby Próby typu Próby typu powinny być przeprowadzone zgodnie z normą IEC Wymagane są próby zabrudzeniowe zgodnie z normą IEC Próby typu muszą wykazać, że wszystkie charakterystyki i parametry znamionowe zostały potwierdzone. Próby typu muszą być przeprowadzone w laboratoriach posiadających certyfikat systemu jakości ISO 9001 w zakresie wykonywania prób i testów typu oraz posiadających certyfikat do wykonywania powyższych testów nadany przez uprawnioną do tego jednostkę. Raport z prób typu powinien być sporządzony w języku polskim lub angielskim oraz zawierać wszystkie dane niezbędne do oceny prób. Wykonawca z ofertą dostarczy wykaz prób typu wraz z cenami ich powtórzenia. 6

7 IS/TS-SA PL/2004_v3 Strona 7 z Próby wyrobu Próby wyrobu powinny być przeprowadzone na każdym ograniczniku przepięć zgodnie z normą IEC Protokół z prób wyrobu musi zawierać wszystkie mierzone wielkości, spostrzeżenia i ustalenia przeprowadzającego próby. Protokół w języku polskim lub angielskim musi być przekazany wraz z dostarczanym urządzeniem oraz w formie elektronicznej (pliki w formacie PDF z możliwością drukowania oraz kopiowania tekstu i grafiki) do PSE SA Próby odbiorcze Próby odbiorcze będą przeprowadzone poprzez powtórzenie prób wyrobu zgodnie z normą IEC Gwarancja Wykonawca gwarantuje, że urządzenia dostarczone w ramach Umowy są nowe, kompletne i nieużywane. Ponadto Wykonawca gwarantuje, iż towar dostarczany w ramach Umowy jest wolny od wad. Wykonawca udziela gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia oraz ich części składowe na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty uruchomienia, jednak nie krócej niż 42 miesiące od daty dostawy. W przypadku wykonania przez Wykonawcę naprawy gwarancyjnej, okres gwarancji na naprawione lub wymienione części i urządzenia wynosi 36 miesięcy od daty naprawy lub wymiany. Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić w formie pisemnej, za pośrednictwem faxu na numer... Wykonawcę o zauważonych wadach niezwłocznie po ich ujawnieniu. W zawiadomieniu Zamawiający poda krótki opis wady. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad tj. do nieodpłatnej wymiany na nowe lub naprawy uszkodzonych urządzeń lub ich części. W okresie gwarancyjnym Wykonawca przystąpi do wykonywania naprawy lub wymiany urządzeń w terminie 24 godzin w dni robocze oraz 48 godzin w dni świąteczne oraz wykona naprawę w terminie 5 dni roboczych od dnia wysłania zawiadomienia o ujawnieniu wady. Jeśli naprawa gwarancyjna będzie wymagała wymiany urządzenia na nowe Wykonawca, na okres usuwania awarii w terminie 20 dni roboczych od dnia wysłania przez Zamawiającego zawiadomienia o ujawnieniu wady, zainstaluje urządzenie zastępcze tego samego typu i o tych samych parametrach do czasu wymiany na urządzenie wolne od wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Urządzenie zastępcze pozostaje własnością Wykonawcy. Jeśli Wykonawca nie dokona naprawy w terminie 20 dni od dnia zawiadomienia o wadzie, Zamawiający ma prawo dokonać naprawy na koszt Wykonawcy. 7

8 IS/TS-SA PL/2004_v3 Strona 8 z Dokumentacja techniczna Dokumenty techniczne dostarczane z ofertą Wykonawca wraz z ofertą dostarczy rysunki i dokumenty wymienione w tabeli: Lp. Opis 1. Parametry gwarantowane i dane konstrukcyjne wg formularzy. 2. Raporty prób typu wymienionych w pkt. 2.6 w języku polskim lub angielskim 3. Rysunki wymiarowe ograniczników przepięć 4. Rysunek wymiarowy podstawy izolacyjnej 5. Rysunek licznika zadziałań 6. Rysunek prezentujący budowę wewnętrzną ogranicznika przepięć 7. Instrukcja montażu, konserwacji i obsługi w języku polskim lub angielskim (DTR). Wymagana jest wersja elektroniczna (plik w formacie PDF) na płycie CD Dokumenty techniczne dostarczane po przyznaniu zamówienia Wykonawca po przyznaniu zamówienia dostarczy rysunki i dokumenty wymienione w tabeli: Lp. Opis 1. Rysunki wymiarowe ograniczników przepięć przedstawiające wypusty dla przyłączenia zacisków przewodów roboczych i uziemiających. 2. Rysunek wymiarowy podstawy izolacyjnej. 3. Rysunek wymiarowy licznika zadziałań. 4. Rysunki przedstawiające położenie i funkcje poszczególnych elementów ogranicznika przepięć, zalecane sposoby podłączenia (montażu) do przewodów roboczych (szyn). 5. Schemat instalacyjny licznika zadziałań. 6. Rysunki tabliczek znamionowych. 7. Instrukcja montażu, konserwacji i obsługi w języku polskim (DTR). Razem z dostawą należy dostarczyć po jednym egzemplarzu DTR (uzgodnionym z Zamawiającym) do każdej ze stacji na której będą zainstalowane ograniczniki przepięć oraz 3 egzemplarze do PSE SA. Ponadto należy dostarczyć DTR do PSE SA w formie elektronicznej (plik w formacie PDF) na płycie CD. 8. Protokoły prób wyrobu i odbiorczych (3 egz.) w języku polskim lub angielskim (razem z dostawą). Wyżej wymienione dokumenty i rysunki podlegają akceptacji Zamawiającego. 8

9 IS/TS-SA PL/2004_v3 Strona 9 z Doświadczenie produkcyjne (lista zrealizowanych zamówień) Wykonawca przedstawi listę ograniczników przepięć oferowanego typu, które były przez niego dostarczone w ciągu ostatnich 3 lat, w ilości co najmniej 200 sztuk dla innych Zamawiających. Lista zrealizowanych zamówień powinna być dostarczona według podanego poniżej wzoru tabeli: Lp. Wykonawca Typ ogranicznika Napięcie Znamionowy prąd Odbiorcy - dostarczo- Nazwa końcowego Ilość znamionowłość Wytrzyma- wyładowczy, Użytkownika nych ogranicznika zwarciowa 8/20 μs /Kraj/ Adres urządzeń Producent Rok dostawy Uwagi kv ka ka szt. 3. WYMAGANIA DODATKOWE 3.1. Wymagania konstrukcyjne Licznik zadziałań może być wyposażony we wskaźnik prądu upływu. Licznik zadziałań może być wyposażony w gniazdo do podłączenia miernika pomiaru prądu upływu System jakości Wykonawca powinien przedłożyć w ofercie w imieniu Producenta ograniczników przepięć aktualny Certyfikat Jakości ISO 9001 w zakresie zapewnienia jakości przy projektowaniu, w pracach rozwojowych, produkcji, montażu i serwisie Diagnostyka Wykonawca przedstawi w ofercie wykaz urządzeń potrzebnych do diagnostyki ograniczników przepięć oraz określi koszt ich zakupu i montażu. Koszty diagnostyki za pomocą tych urządzeń oraz innych zabiegów wymaganych w fabrycznej instrukcji obsługi powinny być wyszczególnione w ofercie. Dostawa tych urządzeń nie stanowi przedmiotu zamówienia, a podane kwoty nie będą brane pod uwagę w ocenie ofert. 9

10 IS/TS-SA PL/2004_v3 Strona 10 z Części zamienne i narzędzia Części zamienne i narzędzia specjalistyczne powinny być zaoferowane jeżeli są wymagane do prawidłowego montażu lub prawidłowej obsługi i pracy urządzeń. Części zamienne i narzędzia specjalistyczne nie stanową przedmiotu zamówienia, a podane kwoty nie będą brane pod uwagę w ocenie ofert. 10

11 IS/TS-SA PL/2004_v3 Strona 11 z INFORMACJE DOSTARCZANE PRZEZ WYKONAWCĘ 4.1. Gwarantowane parametry Wykonawca wraz z ofertą określi parametry gwarantowane oferowanych ograniczników przepięć wymienione poniżej w niżej wymienionym zestawieniu, nie gorsze od wymaganych: Lp. Opis Wymagane 1. Producent ogranicznika przepięć 2. Oznaczenie typu 3. Numer katalogowy 4. Napięcie trwałej pracy (Uc) nie mniejsze niż 77 Gwarantowane kv j.m. 5. Prąd ciągły ogranicznika (wartość szczytowa) przy Uc ma 6. Napięcie odniesienia ogranicznika (wartość szczytowa) kv 7. Prąd odniesienia ogranicznika (wartość szczytowa) ma 8. Napięcie znamionowe ogranicznika przepięć nie mniejsze niż Graniczny prąd wyładowczy wytrzymywany udaru 4/10 µs (wartość szczytowa) kv A 10. Prąd wyładowczy wytrzymywany udaru piorunowego 8/20 µs (wartość szczytowa) 11. Prąd wyładowczy, wytrzymywany, udaru łączeniowego 30/60 µs (wartość szczytowa) 10 ka ka 12. Maksymalne napięcie obniżone przy prądzie wyładowczym (wartość szczytowa) i) udar stromy 1/(2-20) µs 10 ka kv ii) udar piorunowy, znamionowy 8/20 µs 250 kv iii) udar łączeniowy, znamionowy 30/60 µs 150 A kv 500 A kv 13. Klasa rozładowania linii Wytrzymałość zwarciowa 40 ka 15. Znamionowa zdolność pochłaniania energii/napięcie 4,6 kj/kv 11

12 IS/TS-SA PL/2004_v3 Strona 12 z 13 znamionowe 16. Maksymalny wzrost temperatury bloku po absorpcji energii znamionowej O C 17. Maksymalny poziom wyładowań niezupełnych przy 105% Uc 5 pc 18. Częstotliwość znamionowa 50 Hz 19. Charakterystyka izolacji zewnętrznej (osłony): i) napięcie wytrzymywane dla udaru piorunowego 450 kv ii) napięcie wytrzymywane dla udaru łączeniowego (na sucho/pod deszczem) 185 kv iii) napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej (na sucho/pod deszczem) 20. Droga upływu izolacji do ziemi min 25 mm/kv kv cm 21. Okres pracy bez kosztownych zabiegów utrzymaniowych 30 lat(a) 22. Maksymalna wartość przepięcia chwilowego przez 10 sek. 105 kv 23. Charakterystyka V-I w zakresie napięcia trwałej pracy do poziomu ochrony przed udarami piorunowymi i łączeniowymi 24. Charakterystyka współczynnika wytrzymałości na przepięcia chwilowe w funkcji czasu 25. Producent licznika zadziałań 26. Oznaczenie typu licznika zadziałań TAK TAK podać nr zał. podać nr zał. 12

13 IS/TS-SA PL/2004_v3 Strona 13 z Dane konstrukcyjne Wykonawca określi gwarantowane dane konstrukcyjne oferowanych ograniczników przepięć w niżej wymienionym zestawieniu, nie gorsze od wymaganych: Lp. Opis Wymagane Oferowane j.m. 1. Liczba bloków w szeregu w kompletnym ograniczniku 2. Osłona izolacyjna ogranicznika przepięć: i) nazwa materiału kompozyt ii) typ materiału guma silikonowa HTV lub LSR 3. Masa całkowita (jednego ogranicznika) kg 4. Masa transportowa (trzech urządzeń) kg 5. Wymiary transportowe (trzech urządzeń) cm 6. Zacisk przyłączeniowy ogranicznika: i) materiał stop aluminium ii) ilość otworów 4 iii) średnica otworów 14 mm iv) odstęp między otworami 50 mm 7. Wytrzymałość statyczna zacisku przyłączeniowego 1000 N 8. Wytrzymałość dynamiczna + statyczna zacisku przyłączeniowego N 9. Wytrzymywany moment zginający na zacisku Nm 10. Minimalna odległość między ogranicznikami sąsiednich faz cm 11. Maksymalna długość wysokonapięciowego połączenia między ogranicznikiem i chronionymi urządzeniami 20 m 12. Minimalna odległość między sąsiednimi fazami cm 13. Minimalna odległość do sąsiedniej uziemionej aparatury i do uziemionej powierzchni cm 13

ZATWIERDZAM DO STOSOWANIA

ZATWIERDZAM DO STOSOWANIA )C Polskie Sieci Elektroenergetyczne Departament Eksploatacji SPECYFIKACJE TECHNICZNE Numer kodowy: PSE-ST.Ograniczniki_110_220_400/2014 TYTUŁ: OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ 110, 220 1400 ZATWIERDZAM DO STOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

1. WYMAGANIA OGÓLNE WYMAGANIA I PARAMETRY OBOWIĄZKOWE...

1. WYMAGANIA OGÓLNE WYMAGANIA I PARAMETRY OBOWIĄZKOWE... Spis treści 1. WYMAGANIA OGÓLNE... 3 2. WYMAGANIA I PARAMETRY OBOWIĄZKOWE... 3 2.1. Normy... 3 2.2. Warunki środowiskowe... 4 2.3. Wymagania konstrukcyjne i eksploatacyjne... 5 2.4. Próby... 5 2.4.1. Próby

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna aparatury SN dla miejskich stacji transformatorowych.

Specyfikacja techniczna aparatury SN dla miejskich stacji transformatorowych. SM/ST/2007/1 Specyfikacja techniczna aparatury SN dla miejskich stacji transformatorowych. 1. Wymagania ogólne. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Ograniczniki przepięć SN i 110 kv

Ograniczniki przepięć SN i 110 kv Specyfikacja techniczna Załącznik nr 10 do Standardów technicznych w ENERGA-OPERATOR SA Strona 1 z 8 Opracowanie: Departament Rozwoju Majątku Akceptacja: Grzegorz Widelski Menadżer procesu Opracowanie

Bardziej szczegółowo

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ WYSOKIEGO NAPIĘCIA TYPU PROXAR-IIN AC W OSŁONIE SILIKONOWEJ KARTA KATALOGOWA

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ WYSOKIEGO NAPIĘCIA TYPU PROXAR-IIN AC W OSŁONIE SILIKONOWEJ KARTA KATALOGOWA OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ WYSOKIEGO NAPIĘCIA TYPU PROXAR-IIN AC W OSŁONIE SILIKONOWEJ KARTA KATALOGOWA ZASTOSOWANIE Ograniczniki przepięć typu PROXAR-IIN AC w osłonie silikonowej są przeznaczone do ochrony

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Ograniczniki przepięć SN i 110 kv wydanie czwarte z dnia 29 listopada 2017 roku

Specyfikacja techniczna Ograniczniki przepięć SN i 110 kv wydanie czwarte z dnia 29 listopada 2017 roku Załącznik Nr 10 do Procedury Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA w ramach procesu Standaryzacja i prekwalifikacja materiałów i urządzeń elektroenergetycznych w megaprocesie Zarzadzanie pracami na

Bardziej szczegółowo

SM/ST/2006/5 Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane i pełnoizolowane)

SM/ST/2006/5 Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane i pełnoizolowane) SM/ST/2006/5 Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane i pełnoizolowane) 1. Warunki ogólne 1.1. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ PRĄDU STAŁEGO TYPU PROXAR-IVN DC W OSŁONIE SILIKONOWEJ

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ PRĄDU STAŁEGO TYPU PROXAR-IVN DC W OSŁONIE SILIKONOWEJ OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ PRĄDU STAŁEGO TYPU DC W OSŁONIE SILIKONOWEJ KARTA KATALOGOWA ZASTOSOWANIE Ograniczniki przepięć typu DC w osłonie silikonowej są przeznaczone do ochrony przepięciowej trakcji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ PRĄDU PRZEMIENNEGO TYPU PROXAR-IVN AC W OSŁONIE SILIKONOWEJ DO OCHRONY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ PRĄDU PRZEMIENNEGO TYPU PROXAR-IVN AC W OSŁONIE SILIKONOWEJ DO OCHRONY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ PRĄDU PRZEMIENNEGO TYPU PROXAR-IVN AC W OSŁONIE SILIKONOWEJ DO OCHRONY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH KARTA KATALOGOWA ZASTOSOWANIE Ograniczniki przepięć typu PROXAR-IVN AC w osłonie

Bardziej szczegółowo

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ WYSOKIEGO NAPIĘCIA TYPU PROXAR-IIN AC W OSŁONIE SILIKONOWEJ KARTA KATALOGOWA

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ WYSOKIEGO NAPIĘCIA TYPU PROXAR-IIN AC W OSŁONIE SILIKONOWEJ KARTA KATALOGOWA OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ WYSOKIEGO NAPIĘCIA TYPU PROXAR-IIN AC W OSŁONIE SILIKONOWEJ KARTA KATALOGOWA ZASTOSOWANIE Ograniczniki przepięć typu PROXAR-IIN AC w osłonie silikonowej są przeznaczone do ochrony

Bardziej szczegółowo

Ogranicznik przepięć na bazie tlenku metalu w izolacji z kauczuku silikonowego Szereg typów SBK 6/10.3-I to SBK 150/10.3-I

Ogranicznik przepięć na bazie tlenku metalu w izolacji z kauczuku silikonowego Szereg typów SBK 6/10.3-I to SBK 150/10.3-I TRIDELTA Überspannungsableiter GmbH P. P. BEZPOL Sp. J. Ogranicznik przepięć na bazie tlenku metalu w izolacji z kauczuku silikonowego Szereg typów SBK 6/10.3-I to SBK 150/10.3-I Beziskiernikowy ogranicznik

Bardziej szczegółowo

MWD i MWK Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali

MWD i MWK Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali Karta katalogowa MWD i MWK Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali MWD i MWK są jednymi z pierwszych konstrukcji ograniczników w osłonie silikonowej do zastosowań wnętrzowych (MWD) i napowietrznych

Bardziej szczegółowo

PEXLIM -R. Ogranicznik przepięć z tlenków metali. Karta katalogowa ABB

PEXLIM -R. Ogranicznik przepięć z tlenków metali. Karta katalogowa ABB PEXLIM R Ogranicznik przepięć z tlenków metali Karta katalogowa ABB Ograniczniki ZnO PEXLIM R Ograniczniki PEXLIM R są stosowane do ochrony rozdzielnic, transformatorów i urządzeń w systemach wysokich

Bardziej szczegółowo

Ogranicznik przepięć wysokiego napięcia na bazie tlenku metalu w izolacji z kauczuku silikonowego Szereg typu SBK - I do IV 6 do 120/10.

Ogranicznik przepięć wysokiego napięcia na bazie tlenku metalu w izolacji z kauczuku silikonowego Szereg typu SBK - I do IV 6 do 120/10. TRIDELTA Überspannungsableiter GmbH P. P. BEZPOL Sp. J. Ogranicznik przepięć wysokiego napięcia na bazie tlenku metalu w izolacji z kauczuku silikonowego Szereg typu SBK - I do IV 6 do 120/10.2 - Beziskiernikowy

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Nazwa: Beziskiernikowy ogranicznik przepięć POLIM-D. Typ: EG-POLIM-D. Infolinia:

KARTA KATALOGOWA. Nazwa: Beziskiernikowy ogranicznik przepięć POLIM-D. Typ: EG-POLIM-D. Infolinia: KARTA KATALOGOWA Nazwa: Beziskiernikowy ogranicznik przepięć POLIM-D Typ: EG-POLIM-D Wstęp Ograniczniki z serii POLIM spełniają zarówno normy IEC (europejska), jak i ANSI (amerykańska). Wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

OSPRZĘT STACYJNY NA STACJACH NN

OSPRZĘT STACYJNY NA STACJACH NN Polskie Sieci Elektroenergetyczne Departament Eksploatacji SPECYFIKACJE TECHNICZNE Numer kodowy: PSE-ST.Osprzęt_stacyjny/201 TYTUŁ: OSPRZĘT STACYJNY NA STACJACH NN ZATWIERDZAM DO STOSOWANIA De \negprz

Bardziej szczegółowo

POLIM I Beziskiernikowy ogranicznik przepięć z tlenków metali

POLIM I Beziskiernikowy ogranicznik przepięć z tlenków metali Karta katalogowa POLIM I Beziskiernikowy ogranicznik przepięć z tlenków metali Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z warystorami z tlenków metali produkcji ABB. POLIM jest nazwą firmową najnowszej rodziny

Bardziej szczegółowo

PEXLIM -Q. Ogranicznik przepięć Zinc Oxide

PEXLIM -Q. Ogranicznik przepięć Zinc Oxide PEXLIM Q Ogranicznik przepięć Zinc Oxide Ogranicznik ZnO Ograniczniki są stosowane do ochrony ochrony rozdzielnic, transformatorów i urządzeń w systemach wysokich napięć od przepięć atmosferycznych i łączeniowych:

Bardziej szczegółowo

POLIM S Beziskiernikowy ogranicznik przepięć z tlenków metali

POLIM S Beziskiernikowy ogranicznik przepięć z tlenków metali Karta katalogowa POLIM S Beziskiernikowy ogranicznik przepięć z tlenków metali POLIM jest zastrzeżonym znakiem towarowym najnowszej rodziny ograniczników przepięć produkcji ABB. Beziskiernikowe ograniczniki

Bardziej szczegółowo

POLIM -D. Ograniczniki przepięć z tlenków metali. Karta katalogowa ABB

POLIM -D. Ograniczniki przepięć z tlenków metali. Karta katalogowa ABB POLIM -D Ograniczniki przepięć z tlenków metali Karta katalogowa Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z warystorami z tlenków metali produkcji Nazwa POLIM jest znakiem firmowym najnowszej rodziny ograniczników

Bardziej szczegółowo

POLIM H Beziskiernikowy ogranicznik przepięć z tlenków metali

POLIM H Beziskiernikowy ogranicznik przepięć z tlenków metali Karta katalogowa POLIM Beziskiernikowy ogranicznik przepięć z tlenków metali POLIM jest zastrzeżonym znakiem towarowym najnowszej rodziny ograniczników przepięć produkcji ABB ochspannungstechnik AG ze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PSE-Operator S.A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przekładniki prądowe 220 kv Nr kodowy: PSE-TS.CT.220.1 PL/2005v1 Warszawa, listopad 2005 1.0 WYMAGANIA OGÓLNE...3 2.0 WYMAGANIA I PARAMETRY OBOWIĄZKOWE...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna bezpieczników mocy nn.

Specyfikacja techniczna bezpieczników mocy nn. SM/ST/2006/12 Specyfikacja techniczna bezpieczników mocy nn. 1. Wymagania ogólne. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Ograniczniki przepięć nn

Ograniczniki przepięć nn Specyfikacja techniczna Załącznik nr 11 do Standardów technicznych w ENERGA-OPERATOR SA Strona 1 z 8 Opracowanie: Departament Rozwoju Majątku Akceptacja: Menadżer procesu Grzegorz Widelski Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna miejskich stacji dwutransformatorowych 15/0,4 kv (bez transformatorów).

Specyfikacja techniczna miejskich stacji dwutransformatorowych 15/0,4 kv (bez transformatorów). SOM/ST/2005/06 Specyfikacja techniczna miejskich stacji dwutransformatorowych 15/0,4 kv (bez transformatorów). 1. Wymagania ogólne Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna bezpieczników SN.

Specyfikacja techniczna bezpieczników SN. SM/ST/2009/15 Specyfikacja techniczna bezpieczników SN. 1. Wymagania ogólne. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. Nr 166,

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Zastosowanie Przekładniki prądowe jednordzeniowe KON-24 wykonane są w izolacji żywicznej stanowiącej zarówno

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna miejskich stacji transformatorowych 15/0,4 kv (bez transformatora).

Specyfikacja techniczna miejskich stacji transformatorowych 15/0,4 kv (bez transformatora). SM/ST/2006/10 Specyfikacja techniczna miejskich stacji transformatorowych 15/0,4 kv (bez transformatora). 1. Wymagania ogólne Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia o izolacji z polwinitu i powłoce z polwinitu

Specyfikacja techniczna kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia o izolacji z polwinitu i powłoce z polwinitu SMO/ST/2007/08 Specyfikacja techniczna kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia o izolacji z polwinitu i powłoce z polwinitu 1. Warunki ogólne Zamawiane kable muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych niskiego napięcia (linie nieizolowane, pełnoizolowane)

Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych niskiego napięcia (linie nieizolowane, pełnoizolowane) SOM/ST/2004/03 Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych niskiego napięcia (linie nieizolowane, pełnoizolowane) 1. Warunki ogólne 1.1. Zamawiane i dostarczane urządzenia elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Zakres dostaw. Część 2, pozycja 1

Zakres dostaw. Część 2, pozycja 1 nr postępowania GEK/FZR-ELB/03072/204 Zakres dostaw Część 2, pozycja Przedmiot zamówienia: dostawa rozdzielnic wykonanych zgodnie z projektem: Rozdzielnie wykonane zgodnie z projektem wykonawczym układu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ nr Nr EZA2o6-901-150/2016 stanowiący jednocześnie Załącznik nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 3 kontenerowych stacji transformatorowych

Bardziej szczegółowo

Dławiki zwarciowe INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJI ORAZ KONSERWACJI

Dławiki zwarciowe INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJI ORAZ KONSERWACJI Dławiki zwarciowe INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJI ORAZ KONSERWACJI SPIS TREŚCI: 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 1.1 Parametry techniczne i normy 3 1.2 Odbiór dławika 4 1.3 Podnoszenia i transport 4 1.4 Przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Ograniczniki przepięć średniego napięcia. typu ASM

Ograniczniki przepięć średniego napięcia. typu ASM Ograniczniki przepięć średniego napięcia typu ASM WIZJA GRUPY APATOR Chcemy by systemy pomiarowe, które produkujemy pomagały naszym klientom w ekonomicznym zarządzaniu zużyciem energii elektrycznej, ciepła,

Bardziej szczegółowo

nr 9/DTS/2016 dla izolatorów stacyjnych i linowych na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. ormy i dokumenty związane oraz wymagania jakościowe

nr 9/DTS/2016 dla izolatorów stacyjnych i linowych na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. ormy i dokumenty związane oraz wymagania jakościowe nr 9/DTS/2016 dla izolatorów stacyjnych i linowych na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. ormy i dokumenty związane oraz wymagania jakościowe 1. Normy: [N1] PN-EN 60383-1:2005 Izolatory do linii napowietrznych

Bardziej szczegółowo

BEZPOL Sp. z o.o Myszków ul. Partyzantów 21 tel. 034/ do 80 wew.34 fax. 034/

BEZPOL Sp. z o.o Myszków ul. Partyzantów 21 tel. 034/ do 80 wew.34 fax. 034/ Ograniczniki przepięć średniego i wysokiego napięcia ZAWARTOŚĆ KATALOGU 1.OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA... 3 1.1.WPROWADZENIE... 3 1.2. OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA TYPU VARISIL

Bardziej szczegółowo

Napowietrzne ograniczniki przepięć średniego napięcia ASM

Napowietrzne ograniczniki przepięć średniego napięcia ASM Napowietrzne ograniczniki przepięć średniego napięcia ASM Wizja Grupy Apator Lider Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie systemów i aparatury pomiarowej oraz aparatury łącznikowej www.apator.eu ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SM/ST/2009/02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparatura pierwotna rozdzielni 15 kv w stacjach WN/SN rozdzielnica w izolacji gazowej SF6 I. Normy i przepisy. Pola wnętrzowe rozdzielni 15kV muszą spełniać poniższe

Bardziej szczegółowo

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Normy i dokumenty związane Normy: [N1] [N2] [N3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002 - Instalacje

Bardziej szczegółowo

stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A.

stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. Spis treści 1. Akty prawne... 3 2. Normy... 4 3. Dokumenty TAURON Dystrybucja S.A.... 6 do stosowania w TAURON Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

G warantowane dane ochronne M aks. napięcie systemu Napięcie znamionowe M aks. napięcie W ytrzymałość TO V 2) M aksymalne napięcie obniżone dla udaru

G warantowane dane ochronne M aks. napięcie systemu Napięcie znamionowe M aks. napięcie W ytrzymałość TO V 2) M aksymalne napięcie obniżone dla udaru Ograniczniki przepięć z tlenków metali PEXLIM R -Z O chrona rozdzielnic, transformatorów i innych urządzeń w systemach wysokich napięć przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. D o stosowania

Bardziej szczegółowo

Ograniczniki przepięć Ex9UE

Ograniczniki przepięć Ex9UE Ograniczniki przepięć Ex9UE Ograniczniki przepięć Typ 1+2 (Klasa I+II, T1+T2, B+C) Typ 2 (Klasa II, T2, C) Wykonanie zgodne z E 61643-11 apięcie trwałej pracy od 275 V do 440 V AC Wersje podłączenia 1+0,

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b

Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b Przekładniki prądowe, wsporcze, jednofazowe o izolacji żywicznej

Bardziej szczegółowo

P.P. BEZPOL Myszków ul. Partyzantów 21 tel. 034/ do 80 wew.34 fax. 034/

P.P. BEZPOL Myszków ul. Partyzantów 21 tel. 034/ do 80 wew.34 fax. 034/ P.P. BEZPOL 42-300 Myszków ul. Partyzantów 21 Ograniczniki przepięć średniego i wysokiego napięcia ZAWARTOŚĆ KATALOGU 1.OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA... 3 1.1.WPROWADZENIE... 3 1.2. OGRANICZNIKI

Bardziej szczegółowo

Inwestor: - Urząd Gminy Mokobody

Inwestor: - Urząd Gminy Mokobody EL-PRO Kluj Grzegorz Opole Nowe ul.warszawska 26 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa opracowania: Projekt budowlany na wykonanie oświetlenia placu Chreptowicza w Mokobodach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Ograniczniki ETITEC A ETI Polam do napowietrznych sieci nn

Ograniczniki ETITEC A ETI Polam do napowietrznych sieci nn Ograniczniki ETI Polam do napowietrznych sieci nn Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom zagadnień ochrony przeciwprzepięciowej realizowanej w warunkach napowietrznych sieci nn przez ograniczniki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna kabli elektroenergetycznych średniego napięcia o izolacji wykonanej z polietylenu usieciowanego

Specyfikacja techniczna kabli elektroenergetycznych średniego napięcia o izolacji wykonanej z polietylenu usieciowanego SMO/ST/2007/09 Specyfikacja techniczna kabli elektroenergetycznych średniego napięcia o izolacji wykonanej z polietylenu usieciowanego 1. Warunki ogólne Zamawiane kable muszą podlegać Ustawie z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Przekładnik prądowy KON-24 I2C odporny na zewnętrzne warunki atmosferyczne, służy do zasilania przyrządów

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjne BEZPOL S.J. Ul. Partyzantów Myszków tel. 034/ do 80 ; tel. 034/ fax.

Przedsiębiorstwo Produkcyjne BEZPOL S.J. Ul. Partyzantów Myszków tel. 034/ do 80 ; tel. 034/ fax. Przedsiębiorstwo Produkcyjne BEZPOL S.J. Ul. Partyzantów 21 42-300 Myszków tel. 034/ 313 07 77 do 80 ; tel. 034/ 313 05 88 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl e-mail: bezpol@bezpol.pl 1 Praktyczny zakres

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24. Karta katalogowa

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24. Karta katalogowa PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24 Karta katalogowa ZASTOSOWANIE Przekładniki prądowe, wsporcze, jednofazowe o izolacji żywicznej typu IMZ służą do zasilania przyrządów pomiarowych oraz obwodów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 10 marca 2017 r. Nazwa i adres: INSTYTUT ENERGETYKI

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. TOM 3 LINIE NAPOWIETRZNE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Wersja 04 2011 Zatwierdzono dnia 30.12.2011r. Wszelkie prawa do powielania, rozpowszechniania

Bardziej szczegółowo

Rozłącznik listwowy typu SL2-3x3/3A nr artykułu: L

Rozłącznik listwowy typu SL2-3x3/3A nr artykułu: L KARTA KATALOGOWA WYROBU Aktualizacja: 2009-09-09 Strona 1/5 Główne parametry Opis Prąd znamionowy In=400A Napięcie znamionowe AC690/500V Napięcie znamionowe izolacji AC1000V Śruba M12 do końcówek kablowych:

Bardziej szczegółowo

POLIM D Beziskiernikowy ogranicznik przepięć z tlenków metali

POLIM D Beziskiernikowy ogranicznik przepięć z tlenków metali Karta katalogowa POLIM D Beziskiernikowy ogranicznik przepięć z tlenków metali POLIM jest zastrzeżonym znakiem towarowym najnowszej rodziny ograniczników przepięć produkcji ABB ochspannungstechnik AG ze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja transformatorów blokowych i zaczepowych 8 12 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów FAZA NR 1 Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane.

Normy i dokumenty związane. Normy i dokumenty związane. Spis treści Akty prawne... 3 Normy... 4 Dokumenty TAURON Dystrybucja S.A.:... 7 do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 2 z 7 Akty prawne [U1] Ustawa

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 9/DTSN/2016 dla izolatorów stacyjnych i liniowych na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza).

Standard techniczny nr 9/DTSN/2016 dla izolatorów stacyjnych i liniowych na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza). Standard techniczny nr 9/DTSN/2016 dla izolatorów stacyjnych i liniowych na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza). Strona 2 z 15 Spis treści: 1. Podstawa opracowania.... 4 2. Zakres stosowania....

Bardziej szczegółowo

Rozłącznik listwowy typu SL00-3x3/100/W/F nr artykułu: L

Rozłącznik listwowy typu SL00-3x3/100/W/F nr artykułu: L KARTA KATALOGOWA WYROBU Aktualizacja: 2009-09-09 Strona 1/5 Główne parametry Opis Prąd znamionowy In=160A Napięcie znamionowe AC690V Napięcie znamionowe izolacji AC750V Przyłącze płaskie M8 Bez przekładników

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

ROZŁĄCZNIK PRÓŻNIOWY NAPOWIETRZNY TYP OJC-25p

ROZŁĄCZNIK PRÓŻNIOWY NAPOWIETRZNY TYP OJC-25p KARTA KATALOGOWA ROZŁĄCZNIK PRÓŻNIOWY NAPOWIETRZNY TYP OJC-25p KPB Intra Polska sp. z o.o., ul. Towarowa 23a, 43-100 TYCHY tel.: (+48 32) 327 00 10, faks: (+48 32) 327 00 14, kom. 0606 303 148 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Napowietrzny rozłącznik w izolacji gazu SF kv

Napowietrzny rozłącznik w izolacji gazu SF kv SECTOS NXB Napowietrzny rozłącznik w izolacji gazu SF 6 12 24 Opis Informacje podstawowe NXB jest nowym rozłącznikiem w izolacji SF 6, który ma zdolność załączania na zwarcie. Dostosowany jest zarówno

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia. Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ A

Produkty Średniego Napięcia. Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ A Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ 17-...A Zastosowanie Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ 17- A służą do zasilania

Bardziej szczegółowo

Sprawa Nr 3/KC/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ

Sprawa Nr 3/KC/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ... Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY CENOWEJ PAKIET nr 3 Pełna nazwa i adres Wykonawcy:... tel..... faks:....... e-mail:..... NIP:.... REGON:.... województwo:... Należę do mikro/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SM/ST/2009/01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparatura pierwotna rozdzielni 15 kv w stacjach WN/SN rozdzielnica w izolacji powietrznej I. Normy i przepisy. Pola wnętrzowe rozdzielni 15kV muszą spełniać poniższe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zakup pomp wirowych 35B63 WYK.LH14 dla ECL

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zakup pomp wirowych 35B63 WYK.LH14 dla ECL Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Lublin, styczeń 2015 Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia... 3 3. Harmonogram realizacji Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

STYCZNIK PRÓŻNIOWY CXP 630A kV INSTRUKCJA OBSŁUGI

STYCZNIK PRÓŻNIOWY CXP 630A kV INSTRUKCJA OBSŁUGI STYCZNIK PRÓŻNIOWY CXP 630A 630-12kV INSTRUKCJA OBSŁUGI Olsztyn, 2011 1. SPRAWDZENIE, KWALIFIKACJA Przed zainstalowaniem urządzenia należy sprawdzić, czy jest on zgodny z zamówieniem, w szczególności w

Bardziej szczegółowo

Beziskiernikowe ograniczniki przepięć serii SBK... w osłonie silikonowej

Beziskiernikowe ograniczniki przepięć serii SBK... w osłonie silikonowej P.P. BEZPOL Sp. J. 42-300 Myszków ul. Partyzantów 21 tel. 034/ 313 07 77-80 fax. 034/ 313 06 76 6.3.1. Beziskiernikowe ograniczniki przepięć serii SBK... w osłonie silikonowej I. Karta katalogowa II. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w każdym momencie

Bezpieczeństwo w każdym momencie Bezpieczeństwo w każdym momencie Ograniczniki przepięć niskiego napięcia R10 Rozwiązanie nieizolowane Rozwiązanie izolowane Funkcja zabezpieczenia odrzucanej linki MM: Bild angeben Treść Ograniczniki przepięć

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki kompaktowe DC Ex9MD

Wyłączniki kompaktowe DC Ex9MD Wyłączniki kompaktowe DC Ex9MD Wielkość M dla prądu znamionowego do 25 A Wielkość M2 dla prądu znamionowego do 250 A Wielkość M3 dla prądu znamionowego do 400 A Wersja 3 i 4 biegunowa Prąd znamionowy wyłączalny

Bardziej szczegółowo

WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE typu: WBWMNI PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE typu: PBWMNI, PBWNII, PBWMNIII, PBPN. Karta katalogowa

WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE typu: WBWMNI PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE typu: PBWMNI, PBWNII, PBWMNIII, PBPN. Karta katalogowa WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE typu: WBWMNI PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE typu: PBWMNI, PBWNII, PBWMNIII, PBPN Karta katalogowa SPIS TREŚCI 1. Przeznaczenie i zakres stosowania... 3. Dane techniczne... 3 3. Opis budowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GNIAZDA SERWISOWEGO Z ZACISKAMI H0-ZK z zabezpieczeniem od zwarć i przeciążeń HUBIX mgr inż. Jerzy Nowikow 96-321 ŻABIA WOLA Huta Żabiowolska ul. Główna 43 tel: (046) 8578440 fax:

Bardziej szczegółowo

BADANIE IZOLACJI ODŁĄCZNIKA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

BADANIE IZOLACJI ODŁĄCZNIKA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA LABORATORIUM APARATÓW I URZĄDZEŃ WYSOKONAPIĘCIOWYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH ZAKŁAD WYSOKICH NAPIĘĆ I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Odłączniki napowietrzne ONE III 72,5 kv i 123 kv

Odłączniki napowietrzne ONE III 72,5 kv i 123 kv Odłączniki napowietrzne ONE III 72,5 kv i 123 kv Zastosowanie: Odłączniki napowietrzne ONE III przeznaczone są do pracy w napowietrznych rozdzielnicach wysokiego napięcia. Ich zadaniem jest zamykanie i

Bardziej szczegółowo

ZAE Sp. z o. o. Data wydania: r strona: 1. Wydanie: 01 stron: 8 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEŁĄCZNIK ZASILAŃ TYPU PNZ-3.

ZAE Sp. z o. o. Data wydania: r strona: 1. Wydanie: 01 stron: 8 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEŁĄCZNIK ZASILAŃ TYPU PNZ-3. ZAE Sp. z o. o. Numer dokumentacji: --0 Data wydania:.07.0r strona: Wydanie: 0 stron: 8 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEŁĄCZNIK ZASILAŃ TYPU PNZ- Wersja 0 ZAE Sp. z o.o. zastrzega wszelkie prawa do

Bardziej szczegółowo

Aparaty niskich napięć. LOVOS-5 LOVOS-10 Ograniczniki przepięć niskiego napięcia nowej generacji

Aparaty niskich napięć. LOVOS-5 LOVOS-10 Ograniczniki przepięć niskiego napięcia nowej generacji Aparaty niskich napięć LOVOS-5 LOVOS-10 Ograniczniki przepięć niskiego napięcia nowej generacji LOVOS-5 LOVOS-10 są ogranicznikami przepięć niskiego napięcia nowej generacji LOVOS-5 i LOVOS-10 są ogranicznikami

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA NAZWA PRZEDMIOTU: TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ. (dzienne: 30h wykład, 30h laboratorium) Semestr: W Ć L P S V 2E 2

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA NAZWA PRZEDMIOTU: TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ. (dzienne: 30h wykład, 30h laboratorium) Semestr: W Ć L P S V 2E 2 KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA NAZWA PRZEDMIOTU: TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ (dzienne: 30h wykład, 30h laboratorium) Semestr: W Ć L P S V 2E 2 Cel zajęć: Celem zajęć jest podanie celowości i specyfiki

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia

Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia Instytut Energetyki ul. Mory 8, 01-330 Warszawa Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia ******** Wisła, 2016 Lidia Gruza, Stanisław aw Maziarz Niezawodność pracy złączy kablowych średniego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji technicznej dla wymiany aparatury łączeniowej oraz modernizacji instalacji odgromowej i zabezpieczenia przed przepięciami rozdzielni 220kV ESP Porąbka-Żar

Bardziej szczegółowo

Ograniczniki przepięć INZP 10kA typu rozdzielczego, 3-42kV w osłonie polimerowej.

Ograniczniki przepięć INZP 10kA typu rozdzielczego, 3-42kV w osłonie polimerowej. Ograniczniki przepięć INZP 10kA typu rozdzielczego, 3-42kV w osłonie polimerowej. Zagadnienia Ogólne Budowa: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć typu INZP wyposażone są w stosy warystorowe, które składają

Bardziej szczegółowo

IO.UZ-2.02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI. Edycja B WARSZAWA MARZEC 2010.

IO.UZ-2.02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI. Edycja B WARSZAWA MARZEC 2010. IO.UZ-2.02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA UśYTKOWANIA UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZ-2/N UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZ-2/L Edycja B WARSZAWA MARZEC 2010. APLISENS

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki różnicowoprądowe Ex9CL-H, 10 ka

Wyłączniki różnicowoprądowe Ex9CL-H, 10 ka Wyłączniki różnicowoprądowe Ex9CL-H, 0 ka Wyłączniki różnicowoprądowe zgodne z IEC / E 6008- Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy c 0 ka oraz 4-bieguny Znamionowy prąd 30, 00, 300 ma Prąd znamionowy do

Bardziej szczegółowo

Rozłączniki napowietrzne Flc p, Flc p/u, Flc GB/K/P

Rozłączniki napowietrzne Flc p, Flc p/u, Flc GB/K/P Zakład Obsługi Energetyki Sp. z o.o. ul. S. Kuropatwińskiej 16, PL 95-100 Zgierz tel.: +48 42 6 25 37 fax: +48 42 716 48 78 zoen@zoen.pl www.zoen.pl Rozłączniki napowietrzne Flc p, Flc p/u, Flc GB/K/P

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zadania: Doposażenie pól rezerwowych nr 9 i 15 rozdzielnicy 15kV w GPZ Kleszczów w komplet obwodów pierwotnych i wtórnych. Adres obiektu budowlanego: Stacja elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

3EK4 Ograniczniki przepięć średniego napięcia w obudowie silikonowej. Answers for energy.

3EK4 Ograniczniki przepięć średniego napięcia w obudowie silikonowej.  Answers for energy. 3EK4 Ograniczniki przepięć średniego napięcia w obudowie silikonowej www.siemens.com/energy/arrester Answers for energy. Optymalne parametry urządzenia 3EK4 dzięki unikalnej konstrukcji Cage Design 3EK4

Bardziej szczegółowo

Sprawa Nr 2/KC/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ

Sprawa Nr 2/KC/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ... Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY CENOWEJ PAKIET nr 2 Pełna nazwa i adres Wykonawcy:... tel..... faks:....... e-mail:..... NIP:.... REGON:.... województwo:... Należę do mikro/

Bardziej szczegółowo

ARS 00/100 mm ARS 00/100 mm pro

ARS 00/100 mm ARS 00/100 mm pro energia bezpiecznie połączona paratura łącznikowa RS 00/100 mm RS 00/100 mm pro Rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe listwowe Mamy przyjemność przekazać Państwu do użytkowania nową wersję rozłącznika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia Nr Nazwa Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice PV z ogranicznikami przepięć do ochrony instalacji fotowoltaicznych

Rozdzielnice PV z ogranicznikami przepięć do ochrony instalacji fotowoltaicznych Rozdzielnice PV z ogranicznikami przepięć do ochrony instalacji fotowoltaicznych Instalacja fotowoltaiczna ze względu na swoją budowę i usytuowanie jest poważnie narażona na przepięcia powstałe w wyniku

Bardziej szczegółowo

Badanie ograniczników przepięć

Badanie ograniczników przepięć POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I TWN LABORATORIUM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Ćw. nr 1 Badanie ograniczników przepięć Grupa dziekańska... Data wykonania

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE426007.01 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu RIoT-400, przeznaczony jest do stosowania w układach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.......................................................................... 9 1.1. Podstawowy zakres wiedzy wymagany przy projektowaniu urządzeń piorunochronnych................................................

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna miejskich stacji transformatorowych podziemnych 15/0,4 kv (bez transformatorów).

Specyfikacja techniczna miejskich stacji transformatorowych podziemnych 15/0,4 kv (bez transformatorów). SM/ST/2009/08 Specyfikacja techniczna miejskich stacji transformatorowych podziemnych 15/0,4 kv (bez transformatorów). 1. Wymagania ogólne Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Ogranicznik przepięć 3EL2 Doskonała ochrona do 550 kv

Ogranicznik przepięć 3EL2 Doskonała ochrona do 550 kv Certyfikowany zgodnie z IEC 60099-4 Wydanie 2.1 (2006) Ogranicznik przepięć 3EL2 Doskonała ochrona do 550 Lekki, świetny w działaniu www.siemens.com/energy Doskonałe właściwości. Odporny na zużycie w każdym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym. Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym. Tabela 1. Wymagania ogólne Lp. 1. Opis zadania Opis 2. Dokumentacja techniczna

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA DO OGRANICZANIA PRZEPIĘĆ W SIECIACH ROZDZIELCZYCH NISKIEGO NAPIĘCIA

URZĄDZENIA DO OGRANICZANIA PRZEPIĘĆ W SIECIACH ROZDZIELCZYCH NISKIEGO NAPIĘCIA Andrzej Balcerzak 1. Wstęp URZĄDZENIA DO OGRANIZANIA PRZEPIĘĆ W SIEIAH ROZDZIELZYH NISKIEGO NAPIĘIA Interpretacja kontrowersyjnych pojęć i definicji Zasady doboru parametrów technicznych do warunków pracy

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 6 PRÓBY NAPIĘCIOWE ELEKTROENERGETYCZNYCH IZOLATORÓW WYSOKIEGO NAPIĘCIA

ĆWICZENIE 6 PRÓBY NAPIĘCIOWE ELEKTROENERGETYCZNYCH IZOLATORÓW WYSOKIEGO NAPIĘCIA ĆWICZENIE 6 PRÓBY NAPIĘCIOWE ELEKTROENERGETYCZNYCH IZOLATORÓW WYSOKIEGO NAPIĘCIA 6.1. WPROWADZENIE Izolatory wysokiego napięcia izolują przewody linii elektroenergetycznych, szyny rozdzielni, zaciski aparatów,

Bardziej szczegółowo