Siedliskowe i strukturalne uwarunkowania produkcji rzepaku w województwach zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Siedliskowe i strukturalne uwarunkowania produkcji rzepaku w województwach zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim"

Transkrypt

1 Tom XXIX ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2008 Tadeusz Wałkowski Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Poznaniu Siedliskowe i strukturalne uwarunkowania produkcji rzepaku w województwach zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim Biotopic and structural influence on oilseed rape production in voivodeships Western,, Varmian-Masurian Słowa kluczowe: rzepak, uwarunkowania produkcji, powierzchnia zasiewów, plony, zbiory Region północnej Polski ma dobre warunki przyrodnicze dla rozwoju rolnictwa. Gospodarstwa charakteryzuje korzystna struktura obszarowa. Przeciętna wielkość gospodarstw jest ponad dwa razy większa od średniej krajowej. Pod względem wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (jakości i przydatności rolniczej gleb, agroklimatu, rzeźby terenu i warunków wodnych) województwa zachodniopomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie, ze średnimi: 67,5; 66,2 i 66,0 punktów, plasuje się na tym samym poziomie co średnia krajowa, która wynosi 66,6 punktów, pomimo znacznego zróżnicowania warunków klimatyczno-glebowych. Key words: rapeseed, conditions of production, sown area, yields, crops The region of northern Poland has natural conditions conducive to the development of agriculture. Farms are characterized by favourable territorial structure. Average size of farms is more than two times larger than the mean size in the whole country. Indexation of agricultural production area (considering agricultural quality and usability of soils, agroclimate, the lay of the land, and water conditions) in voivodeships: Western,, Varmian-Masurian, equals 67,5; 66,2; and 66, 0 points and settles on the same level as the mean for the whole country, (66,6), in spite of significant differentiation in climatic and soil conditions. Wstęp Zwiększenie produkcji rzepaku poprzez uzyskiwanie większych plonów, jak i poprzez zwiększenie powierzchni zasiewów wymaga oprócz znajomości biologii gatunku i stosowania optymalnej agrotechniki, lepszego poznania możliwości związanych ze strukturą obszarową gospodarstw i z uwarunkowaniami przyrodniczorolniczymi poszczególnych regionów kraju. Region północnej Polski obejmujący trzy województwa zachodnio-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie należący do obszarów intensywnego rolnictwa (Hasiński, Mazurski 1979) z uwagi

2 200 Tadeusz Wałkowski... na korzystną strukturę obszarową gospodarstw pod względem przyrodniczorolniczym jest jednym z bardziej zróżnicowanych obszarów w kraju, pomimo porównywalnego wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (Lekan i in. 1996, Witek i in. 1981). Celem podjętej pracy jest próba analizy dotychczasowego stopnia wykorzystania warunków glebowo-klimatycznych regionu z uwzględnieniem uprawy rzepaku w ostatnim dziesięcioleciu i możliwości jej rozszerzenia. Analizę i ocenę aktualnego stanu produkcji rzepaku w trzech województwach północnej Polski przeprowadzono na podstawie wieloletnich danych liczbowych Głównego Urzędu Statystycznego. Charakterystykę produkcji rzepaku w omawianych województwach przedstawiono na tle ogólnej produkcji rzepaku w kraju w ujęciu liczbowym. Klimat Uwarunkowania klimatyczno-glebowe Na podstawie podziału Polski na rejony rolniczo-klimatyczne wg Gumińskiego, powierzchnia województw: zachodniopomorskie, pomorskie i warmińskomazurskie obejmuje dzielnice: szczecińską, zachodniobałtycką, pomorską, wschodniobałtycką i mazurską (Gumiński 1948). Klimat obszaru województwa zachodniopomorskiego jest dość ciepły i wilgotny. Średnia temperatura roczna wynosi około ponad 7,5 o C na zachodzie i maleje do 6,5 7,0 o C na wschodzie województwa, a opady kształtują się na średnim poziomie około 600 mm. Okres wegetacyjny jest średnio długi i trwa dni w dzielnicach: szczecińskiej i zachodniobałtyckiej oraz dni w zachodniej części dzielnicy pomorskiej (tab. 1). Klimat obszaru województwa pomorskiego jest niezbyt ciepły, wilgotny o wzrastających ku północnemu wschodowi wpływach klimatu kontynentalnego. Średnia temperatura roczna wynosi 7,0 7,5 o C na zachodzie i maleje do około 6 6,5 o C na wschodzie województwa, a opady kształtują się na poziomie 550 do 700 mm. Okres wegetacyjny jest krótki; średnio trwa dni (tab. 1).

3 Siedliskowe i strukturalne uwarunkowania produkcji rzepaku Charakterystyka dotycząca wybranych cech klimatu (wg Gumińskiego) Characteristics of climatic conditions Tabela 1 Dzielnice rolniczo -klimatyczne Agricultural and climatic regions Warunki termiczne Thermal conditions z przymrozkami with slight frost Liczba dni w roku No of days / year mroźnych frosty Województwo zachodniopomorskie Western voivodeships bardzo mroźnych very frosty z pokrywą śnieżną with snow szczecińska ciepła warm zachodniobałtycka ciepła warm pomorska dość chłodna cool Województwo pomorskie voivodeships zachodniobałtycka ciepła warm pomorska dość chłodna cool Województwo warmińsko-mazurskie Varmian-Masurian voivodeships wschodniobałtycka stosunkowo ciepła warm mazurska zimna cold około 90 Klimat obszaru województwa warmińsko-mazurskiego jest dość chłodny, wilgotny o wzrastających ku północnemu wschodowi wpływach klimatu kontynentalnego. Średnia temperatura roczna wynosi około 7,5 o C na zachodzie i maleje do około 6 6,5 o C na wschodzie województwa, a opady kształtują się na poziomie 500 do 650 mm. Okres wegetacyjny jest krótki; średnio trwa dni w zachodniej części oraz dni we wschodniej części województwa (tab. 1). Gleby W województwach zachodniopomorskim pomorskim i warmińsko-mazurskim dominują gleby średnio i mało urodzajne, głównie bielicoziemne i brunatnoziemne wytworzone na piaskach i glinach morenowych. Stosunkowo niewielkie obszary na południowym zachodzie województwa zachodniopomorskiego w rejonie Pyrzyc i na północy województwa warmińsko-mazurskiego w okolicach Reszla i Kętrzyna wytworzyły się enklawy czarnych gleb, a w województwie pomorskim na Żuławach Wiślanych żyzne mady. Ponadto w zagłębieniach terenu i dolinach rzek występują gleby pobagienne.

4 202 Tadeusz Wałkowski... Udział gleb przydatnych do uprawy rzepaku w % (Kuś, Krasowicz 1996) Share of soil suitable for rapeseed cultivation (%) Tabela 2 Rejon District Województwo Voivodeship zachodniopomorskie Western pomorskie warmińsko-mazurskie Varmian-Masurian bardzo dobra very good dobra good Gleba Soil średnia mean ogółem total Polska Poland Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych (wg GUS 2008) Rolnictwo województw: zachodniopomorskiego dysponuje ponad 9,75 tys. km 2 użytków rolnych, co stanowi 6,03% ogółu użytków kraju. W województwie 75,8% użytków rolnych zajmują grunty orne, z czego pod zasiewami znajduje się 72,8% ich powierzchni, a 3,0% stanowią odłogi i ugory (tab. 3). pomorskiego dysponuje 7,70 tys. km 2 użytków rolnych, co stanowi 4,76% ogółu użytków kraju. W województwie 78,7% użytków rolnych zajmują grunty orne, z czego pod zasiewami znajduje się 74,7% ich powierzchni, a 3,9% stanowią odłogi i ugory (tab. 3). warmińsko-mazurskiego dysponuje ponad 10,08 km 2 użytków rolnych, co stanowi 6,23% ogółu użytków kraju. 64,3% użytków rolnych zajmują grunty orne, z czego pod zasiewami znajduje się 62,1% ich powierzchni, 2,2% stanowią odłogi i ugory (tab. 3). Łącznie w regionie rolnicy gospodarują na powierzchni 27,53 tys. km 2 użytków rolnych, które stanowią 17% wszystkich użytków rolnych w Polsce. Struktura zasiewów w województwie zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim na tle struktury zasiewów w kraju Rzepak ozimy uprawiany jest najczęściej po intensywnie uprawianych zbożach jęczmieniu jarym i ozimym, po pszenicy oraz pszenżycie (Wałkowski i in. 2007), których średni udział w strukturze zasiewów w Polsce osiągnął ponad

5 Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych w 2007 r. Land exploitation in farms in 2007 Tabela 3 Wyszczególnienie Specification tys ha thous. ha Polska Poland zachodnio-pomorskie Western % % tys ha thous. ha Województwo Voivodeship % % tys ha thous. ha pomorskie % % tys ha thous. ha warmińsko-mazurskie Varmian-Masurian % % tys ha thous. ha Region razem Region total % % Powierzchnia ogółem Total area ,9 100,0 2238,7 100,0 1853,8 100,0 2322,0 100,0 6414,5 100,0 Użytki rolne ogółem Area used by agriculture ,1 52,2 975,4 43,6 770,1 41,5 1008,4 43,4 2753,8 42,9 Grunty orne ogółem Total arable area 11869,1 38,0 100,0 739,7 33,0 100,0 605,7 32,7 100,0 648,8 27,9 100,0 1994,1 31,1 100,0 pod zasiewami under cultivation ,1 36,6 96,5 710,5 31,7 96,1 575,6 31,1 95,0 626,6 27,0 96,6 1912,7 29,8 95,9 odłogi i ugory uncultivated 413,1 1,4 3,5 29,2 1,3 3,9 30,1 1,6 5,0 22,2 0,9 3,4 81,4 1,3 4,1 Source: Central Statistical Office data and authors estimations

6 204 Tadeusz Wałkowski... 40%. W północnym regionie kraju zaliczanym do obszarów intensywnego rolnictwa udział zbóż intensywnych w strukturze zasiewów jest większy (tab. 4), a udział rzepaku w strukturze zasiewów trzech północnych województw w porównaniu z udziałem rzepaku w strukturze zasiewów całego kraju był około 1,5 razy większy w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim i dwukrotnie większy w województwie zachodniopomorskim. Tabela 4 Powierzchnia zasiewów według grup ziemiopłodów (w %) w sezonie wegetacyjnym 2006/07 Sowing area according to groups of agricultural products (%) in vegetative season 2006/07 Wyszczególnienie Specification Polska Poland Województwo Voivodeships zachodnio -pomorskie Western pomorskie warmińsko -mazurskie Varmian- Masurian Rośliny zbożowe Cereal crops 72,9 71,4 71,3 69,9 intensywne intensive 40,2 45,8 43,4 42,6 pozostałe others 32,7 25,6 27,9 27,3 Rośliny pastewne Pasture crops 9,0 6,8 8,0 15,2 ziemniaki potato 4,8 3,4 5,3 2,1 rzepak oilseed rape 7,0 14,7 9,5 10,6 buraki cukrowe sugar beet 2,2 1,6 1,8 0,7 Rośliny strączkowe jadalne Edible leguminous plants 0,3 0,1 0,4 0,2 Rośliny pozostałe Other plants 3,8 2,0 3,7 1,3 Source: Central Statistical Office data and authors estimation Liczba gospodarstw, w których uprawiano rzepak i średnia wielkość plantacji W 2007 roku rzepak uprawiany był w 4118 gospodarstwach województwa zachodniopomorskiego, w 3153 gospodarstwach województwa pomorskiego i w 2699 gospodarstwach województwa warmińsko-mazurskiego (GUS 2008). Ogółem w regionie północnej Polski rzepak uprawiano w 9970 gospodarstwach, stanowiących 13% wszystkich gospodarstw, w których uprawiano rzepak w Polsce w sezonie 2006/2007. Gospodarstwa w których uprawiano rzepak w województwie zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim stanowiły odpowiednio: 7,2, 5,4 i 4,2% wszystkich gospodarstw prowadzących działalność rolniczą. Dla porównania wszystkie gospodarstwa w których uprawiano rzepak w kraju stanowiły 3,2%.

7 Siedliskowe i strukturalne uwarunkowania produkcji rzepaku W 2007 r. średnie powierzchnie plantacji rzepaku w województwie zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim wynosiły odpowiednio: 25,4, 17,2 i 24,6 ha, natomiast średnia wielkość plantacji rzepakowej w kraju wynosiła 10,4 ha (GUS 2008). Produkcja rzepaku w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim na tle krajowej produkcji Średnia powierzchnia uprawy rzepaku, z ostatnich dziesięciu lat w regionie obejmującym województwa zachodniopomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie, stanowiła 33,7% ogólnego areału uprawy rzepaku (tab. 5) oraz 30,2% ogółu krajowej produkcji nasion (tab. 7). Producenci rzepaku w regionie uzyskiwali średnio o ponad 7,1% mniejsze plony nasion rzepaku w porównaniu ze średnią wydajnością obliczoną dla całego kraju (tab. 6). Tabela 5 Średnia powierzchnia uprawy rzepaku z lat w regionie Polski północnej Mean area of rapeseed cultivation in northern Poland Lata zbioru Years Polska Poland Powierzchnia [tys. ha] Area [thous. ha] województwa voivodeships zachodnio -pomorskie Western pomorskie warmińsko -mazurskie Varmian- Masurian region ogółem region total ,4 69,2 36,8 55,3 161, ,0 98,3 40,4 52,2 190, ,3 74,7 32,2 49,2 156, ,8 72,6 34,8 44,4 151, ,2 66,2 34,5 47,4 148, ,3 69,3 33,2 47,9 150, ,2 86,6 46,0 52,7 185, ,2 82,8 43,5 45,8 172, ,9 86,8 51,3 56,1 194,2 2007* 796,8 104,7 54,4 66,5 225,6 Średnio Mean [tys. ha] 514,4 81,1 40,7 51,7 173,5 [%] 100,0 15,8 7,9 10,0 33,7 Source: Central Statistical Office data and authors estimation

8 206 Tadeusz Wałkowski... Tabela 6 Średnie plony rzepaku uzyskiwane w regionie Polski północnej w latach na tle średnich plonów krajowych Mean rapeseed yield in northern Poland against mean country yield Lata zbioru Years Polska Poland zachodnio -pomorskie Western Plon Yield [dt/ha] województwa voivodeships pomorskie warmińsko -mazurskie Varmian- Masurian region ogółem region total ,6 23,2 21,3 19,7 20, ,8 19,4 18,9 15,9 18, ,9 19,5 23,1 17,2 19, ,0 26,0 19,5 16,6 21, ,8 20,8 19,7 19,6 20, ,6 17,3 17,9 18,0 17, ,3 30,7 27,3 24,1 28, ,3 25,3 25,5 21,7 24, ,5 24,9 28,2 23,5 25,4 2007* 26,7 27,4 28,2 21,1 25,7 Średnio Mean [dt/ha] 24,1 23,4 23,0 19,7 22,4 [%] 100,0 97,1 95,4 81,7 92,9 Source: Central Statistical Office data and authors estimation Potencjalne możliwości uprawy rzepaku w północnym regionie Polski W praktyce rolniczej glebami nadającymi się pod uprawę rzepaku są gleby, na których niezawodnie plonują zboża intensywne (pszenica, jęczmień, i pszenżyto) oraz koniczyna czerwona. Aktualnie gatunki te w całym regionie północnym Polski zajmują 842,1 tys. ha; łącznie z aktualną powierzchnią zajmowaną przez rzepak, areał gleb odpowiednich pod uprawę tego gatunku wynosi 1067,7 tys. ha. Przyjmując za maksymalny 25% udział rzepaku w strukturze zasiewów pojedynczego gospodarstwa, wówczas potencjalne możliwości powierzchni uprawy rzepaku w przybliżeniu można określić na 267 tys. ha (13,9% ogólnej powierzchni zasiewów trzech województw).

9 Siedliskowe i strukturalne uwarunkowania produkcji rzepaku Tabela 7 Zbiory rzepaku w regionie Polski północnej w latach na tle średnich plonów krajowych Harvest of rapeseed in northern Poland against mean yield for whole country Lata zbioru Years Polska Poland zachodnio -pomorskie Western Zbiory Harvest [tys ton] województwa voivodeship pomorskie warmińsko -mazurskie Varmian- Masurian region ogółem region total ,1 145,8 78,2 109,3 333, ,9 190,2 76,2 83,2 349, ,1 145,4 74,2 84,6 304, ,6 188,7 67,7 73,8 330, ,8 137,7 68,0 92,8 298, ,0 119,9 59,5 86,2 265, ,9 266,2 125,5 127,3 519, ,8 209,8 111,0 99,3 420, ,5 216,1 144,5 131,8 492,4 2007* 2125,0 287,0 153,2 140,1 580,3 Średnio Mean [tys ton] 1290,0 190,7 95,8 102,8 389,3 [%] 100,0 14,8 7,4 8,0 30,2 Source: Central Statistical Office data and authors estimation W przypadku obecności w zmianowaniu buraków cukrowych lub innych gatunków z rodziny kapustowatych udział rzepaku, z powodu zagrożenia mątwikiem buraczanym, nie powinien wynosić więcej niż 12,5%; teoretycznie powinien odpowiadać optymalnej powierzchni określonej powyżej, pomniejszonej o areał uprawy buraków cukrowych. W aktualnej sytuacji, gdy powierzchnia buraków cukrowych, uprawianych na tych samych i lepszych glebach co rzepak, wynosiła w 2007 roku w regionie północnym około 25,5 tys. ha, można szacować optymalną powierzchnię zasiewów rzepaku na około 260,4 tys. ha, tzn. że w sezonie wegetacyjnym 2006/2007 powierzchnia zbiorów rzepaku (225,6 tys. ha) była mniejsza od teoretycznie optymalnej o około 35 tys. ha.

10 208 Tadeusz Wałkowski... Tabela 8 Potencjalne możliwości uprawy rzepaku w województwach zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim Potential of rapeseed cultivation in voivodeships: Western,, Varmian-Masurian Powierzchnia uprawy Cultivation area Województwo Voivodeship zbóż intensywnych grain A aktualna current rzepaku rapeseed B buraków beet C potencjalnie optymalna potentially optimal A+B/4 teoretycznie optymalna theoretically optimal* A+B-C/4 możliwość zwiększenia possibility of increase zachodniopomorskie 325,4 104,7 11,1 107,5 104,7 0,0 pomorskie 249,8 54,4 10,5 76,1 73,4 +19,0 warmińsko mazurskie 266,9 66,5 4,0 83,3 82,3 +15,8 Razem Total 842,1 225,6 25,6 266,9 260,4 * po uwzględnieniu areału uprawy buraków under consideration of beet area Source: Central Statistical Office data and authors estimation Literatura Dembiński F Jak uprawiać rzepak i rzepik. PWRiL Warszawa. Departament Statystyki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej GUS; 2007, Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2007 r. (Informacja z dnia r.). Gumiński R Próba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych. Przegląd Meteorologiczny i Hydrologiczny, 1. GUS Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r. Warszawa. GUS Wyniki produkcji roślinnej w 2007 r. Warszawa. Hasiński W., Mazurski K.R Regiony intensywnego rolnictwa, a średnia rolnicza przydatność gleb Polski. Nowe Rolnictwo, 2; 7-8. Kuś J., Krasowicz S Możliwości produkcyjne rolnictwa na tle badań środowiskowych i technologicznych. Biblioteka Fragmenta Agronomica, I.: Lekan Sz., Terelak H., Strzelec J Zróżnicowanie warunków przyrodniczych w Polsce. Biblioteka. Fragmenta Agronomica, I.: Wałkowski T., Bartkowiak Broda I., Krzymański J., Mrówczyński M., Korbas M., Paradowski A Rzepak ozimy 2007/2008. Proekologiczna technologia uprawy. IHAR, Poznań. Witek T. i zespół Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin IUNG Puławy.

CHARAKTERYSTYKA I ROZMIESZCZENIE GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA I ROZMIESZCZENIE GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W POLSCE Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2008 Jan Kuś, Krzysztof Jończyk Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach CHARAKTERYSTYKA I ROZMIESZCZENIE GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Rok: 2015; okres: 09 (21.VI - 20.VIII) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo jest ważnym sektorem gospodarki

Rolnictwo jest ważnym sektorem gospodarki Analiza rolnych w powiatach województwa pomorskiego (cz. I) Rolnictwo jest ważnym sektorem gospodarki zależnym od wielu różnorodnych czynników. Na jego rozwój wpływają zarówno uwarunkowania przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. Wrzesień 2004 Dorota Stankiewicz Informacja

Bardziej szczegółowo

Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015

Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015 Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015 Hipoteza 1. Zasoby czynników produkcji (ziemi, pracy, kapitału) wyznaczają potencjał produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Raport III (21.IV - 20.VI.2015) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia

Bardziej szczegółowo

Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 4/2005

Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 4/2005 Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 4/2005 Jan Pawlak Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie Katedra Elektrotechniki i Energetyki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna opłacalność chemicznego zwalczania chorób, szkodników i chwastów w rzepaku ozimym

Ekonomiczna opłacalność chemicznego zwalczania chorób, szkodników i chwastów w rzepaku ozimym Tom XX Rośliny Oleiste 1999 Małgorzata Juszczak, Marek Mrówczyński, Gustaw Seta* Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, *Instytut Ochrony Roślin, Oddział Sośnicowice Ekonomiczna opłacalność chemicznego zwalczania

Bardziej szczegółowo

Działania prowadzone w ramach zadania

Działania prowadzone w ramach zadania ZAD. 7.1 ANALIZA FUNKCJONOWANIA RYNKU NASIENNEGO ORAZ TWORZENIE SYSTEMÓW INFORMACJI WSPIERAJĄCYCH PODEJMOWANIE STRATEGICZNYCH DECYZJI W SEKTORZE HODOWLANO NASIENNYM ROŚLIN UPRAWNYCH. PW Ulepszanie Roślin

Bardziej szczegółowo

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Stanisław Krasowicz. Puławy, 2008

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Stanisław Krasowicz. Puławy, 2008 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy GŁÓWNE UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEGO ROLNICTWA Stanisław Krasowicz Puławy, 2008 Polska to kraj: o stosunkowo dużym potencjale

Bardziej szczegółowo

Kombajny do zbioru zbóż i roślin okopowych w rolnictwie polskim

Kombajny do zbioru zbóż i roślin okopowych w rolnictwie polskim PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 2012 (X XII): z. 4 (78) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 45 55 Wersja pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo ISSN 1231-0093 Wpłynęło 29.09.2012 r. Zrecenzowano 17.10.2012

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

WPŁYW UPRAWY SUROWCÓW PRZEZNACZONYCH NA PRODUKCJĘ BIOPALIW NA STRUKTURĘ ZASIEWÓW

WPŁYW UPRAWY SUROWCÓW PRZEZNACZONYCH NA PRODUKCJĘ BIOPALIW NA STRUKTURĘ ZASIEWÓW Wpływ uprawy STOWARZYSZENIE surowców przeznaczonych EKONOMISTÓW na cele produkcji ROLNICTWA biopaliw I AGROBIZNESU na strukturę zasiewów Roczniki Naukowe tom XV zeszyt 2 1 Zuzanna Jarosz, Antoni Faber,

Bardziej szczegółowo

KOMBAJNY ZBOŻOWE W ROLNICTWIE POLSKIM W LATACH

KOMBAJNY ZBOŻOWE W ROLNICTWIE POLSKIM W LATACH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie KOMBAJNY ZBOŻOWE W ROLNICTWIE POLSKIM W LATACH 1990 2009 Streszczenie W latach 1990

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ PRODUKCYJNY BIOPALIW RZEPAKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

POTENCJAŁ PRODUKCYJNY BIOPALIW RZEPAKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Tomasz Szul Katedra Energetyki Rolniczej Akademia Rolnicza w Krakowie Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2007 POTENCJAŁ PRODUKCYJNY BIOPALIW RZEPAKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Streszczenie Określając

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 1/ WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Informacja sygnalna http://www.stat.gov.pl/urzedy/lodz/index.htm

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH

PRODUKCJA GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH FRAGM. AGRON. 26(3) 2009, 42 47 PRODUKCJA GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH WACŁAW JARECKI, DOROTA BOBRECKA-JAMRO Katedra

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ROLNICTWA W REGIONIE OPOLSKIM W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO

SYTUACJA ROLNICTWA W REGIONIE OPOLSKIM W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO Inżynieria Rolnicza 6(104)/2008 SYTUACJA ROLNICTWA W REGIONIE OPOLSKIM W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO Józef Sebesta Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Streszczenie: W artykule

Bardziej szczegółowo

REGIONALIZACJA POTENCJAŁU BIOMASY UBOCZNEJ Z PRODUKCJI ROŚLIN OLEISTYCH REGIONALISATION OF BIOMASS POTENTIAL FROM OILSEEDS PRODUCTION.

REGIONALIZACJA POTENCJAŁU BIOMASY UBOCZNEJ Z PRODUKCJI ROŚLIN OLEISTYCH REGIONALISATION OF BIOMASS POTENTIAL FROM OILSEEDS PRODUCTION. 98 Zuzanna Jarosz, STOWARZYSZENIE Rafał Pudełko, Magdalena EKONOMISTÓW Borzęcka-Walker, ROLNICTWA Antoni I AGROBIZNESU Faber Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 2 Zuzanna Jarosz, Rafał Pudełko, Magdalena Borzęcka-Walker,

Bardziej szczegółowo

KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM

KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Inżynieria Rolnicza 13/2006 Zenon Grześ, Ireneusz Kowalik Instytut Inżynierii Rolniczej Akademia Rolnicza w Poznaniu KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach Arkadiusz Malkowski Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorskie rolnictwo w latach 2007-2017 16.10.2017 ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO ZBOŻA... Prof. dr hab. Edward Arseniuk Dr Tadeusz Oleksiak Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy POTENCJAŁ

DLACZEGO ZBOŻA... Prof. dr hab. Edward Arseniuk Dr Tadeusz Oleksiak Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy POTENCJAŁ POTENCJAŁ Prof. dr hab. Edward Arseniuk Dr Tadeusz Oleksiak Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy DLACZEGO ZBOŻA... Prosta technologia uprawy, względnie niskie koszty produkcji

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Tomasz Pilawka Wydział Obszarów Wiejskich Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego tomasz.pilawka@umwd.pl

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MODELI PROGRAMOWANIA STOCHASTYCZNEGO DO OPTYMALIZACJI STRUKTURY PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH O RÓŻNEJ POWIERZCHNI

ZASTOSOWANIE MODELI PROGRAMOWANIA STOCHASTYCZNEGO DO OPTYMALIZACJI STRUKTURY PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH O RÓŻNEJ POWIERZCHNI Inżynieria Rolnicza 7(125)/2010 ZASTOSOWANIE MODELI PROGRAMOWANIA STOCHASTYCZNEGO DO OPTYMALIZACJI STRUKTURY PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH O RÓŻNEJ POWIERZCHNI Jadwiga Zaród Katedra Zastosowań Matematyki

Bardziej szczegółowo

Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego i jego wpływ na plonowanie zbóż w województwie mazowieckim

Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego i jego wpływ na plonowanie zbóż w województwie mazowieckim NR 251 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2009 JÓZEF STARCZEWSKI MAGDA TOCZYSKA GRAŻYNA WIELOGÓRSKA ELŻBIETA TURSKA Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Podlaska, Siedlce Produkcja

Bardziej szczegółowo

Interakcja odmian pszenicy ozimej w zmiennych warunkach środowiskowych na podstawie wyników badań ankietowych

Interakcja odmian pszenicy ozimej w zmiennych warunkach środowiskowych na podstawie wyników badań ankietowych NR 235 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2005 TADEUSZ OLEKSIAK DARIUSZ R. MAŃKOWSKI Pracownia Ekonomiki Nasiennictwa i Hodowli Roślin Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa Instytut Hodowli

Bardziej szczegółowo

TABL. 1 (40). CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA

TABL. 1 (40). CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA TABL. 1 (40). CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA GRUPY OBSZAROWE UŻYTKÓW ROLNYCH ogólna Powierzchnia w ha w tym użytków rolnych O G Ó Ł E M... 140 335,91 301,74 do 1 ha...

Bardziej szczegółowo

WIELKOŚĆ PRODUKCJI ROŚLINNEJ A NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH

WIELKOŚĆ PRODUKCJI ROŚLINNEJ A NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH WIELKOŚĆ PRODUKCJI ROŚLINNEJ A NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Dariusz Kwaśniewski Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie XX Konferencja Naukowa POSTĘP

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ ENERGETYCZNY ROLNICTWA GMINY BEJSCE

POTENCJAŁ ENERGETYCZNY ROLNICTWA GMINY BEJSCE POTENCJAŁ ENERGETYCZNY ROLNICTWA GMINY BEJSCE Andrzej Pacocha Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ZASOBY GRUNTOWE CZYLI CZYM

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 42/2016 (17-23 PAŹDZIERNIKA 2016)

TYDZIEŃ 42/2016 (17-23 PAŹDZIERNIKA 2016) Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 17 października 2016 23:12 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 42/2016 TYDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Cena zboża - jakiej można się spodziewać po zbiorach?

Cena zboża - jakiej można się spodziewać po zbiorach? .pl https://www..pl Cena zboża - jakiej można się spodziewać po zbiorach? Autor: Ewa Ploplis Data: 17 września 2017 W br. zostało zebrane więcej ziarna niż w roku ubiegłym. Więcej będzie: pszenicy, jęczmienia

Bardziej szczegółowo

308 Alicja Sułek, STOWARZYSZENIE Bogusława Jaśkiewicz EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

308 Alicja Sułek, STOWARZYSZENIE Bogusława Jaśkiewicz EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 08 Alicja Sułek, STOWARZYSZENIE Bogusława Jaśkiewicz EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVII zeszyt Alicja Sułek, Bogusława Jaśkiewicz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy

Bardziej szczegółowo

Większa produkcja roślinna w Polsce w 2017 r.

Większa produkcja roślinna w Polsce w 2017 r. .pl https://www..pl Większa produkcja roślinna w Polsce w 2017 r. Autor: Ewa Ploplis Data: 6 lutego 2018 Większa produkcja roślinna w Polsce w 2017 r. Wyższe zbiory głównych ziemiopłodów. W jakich działach

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE... 19

UWAGI ANALITYCZNE... 19 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 3 UWAGI METODYCZNE... 9 Wprowadzenie... 9 Zakres i tematyka Powszechnego Spisu Rolnego... 10 Ważniejsze definicje, pojęcia spisowe i zasady spisywania... 12 Ważniejsze grupowania

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA ZBÓŻ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH

PRODUKCJA ZBÓŻ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH Fragm. Agron. 30(2) 2013, 153 161 PRODUKCJA ZBÓŻ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH 2002 2011 Renata Tobiasz-Salach, Ewelina Janowska-Miąsik, Dorota Bobrecka-Jamro Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE ROLNICTWA A KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI DORADCZEJ W POLSCE

REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE ROLNICTWA A KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI DORADCZEJ W POLSCE Regionalne zróżnicowanie rolnictwa a kierunki działalności doradczej w Polsce STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XIII zeszyt 3 147 Stanisław Krasowicz Instytut Uprawy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2011

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2011 INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA PRACOWNIA EKONOMIKI NASIENNICTWA I HODOWLI ROŚLIN Radzików, 05-870 Błonie RYNEK NASION 2011 Raport

Bardziej szczegółowo

ANALIZA USŁUG MECHANIZACYJNYCH W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH

ANALIZA USŁUG MECHANIZACYJNYCH W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Inżynieria Rolnicza 5(123)/21 ANALIZA USŁUG MECHANIZACYJNYCH W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Kazimierz Sławiński Katedra Agroinżynierii, Politechnika Koszalińska Streszczenie. Stwierdzono, że co piąte gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRODUKCJI ZIEMNIAKÓW W POLSCE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WOJ. PODLASKIEGO

ZMIANY W PRODUKCJI ZIEMNIAKÓW W POLSCE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WOJ. PODLASKIEGO STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XIV zeszyt 5 155 Wojciech Nowacki Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB Radzików, Oddział w Jadwisinie ZMIANY W PRODUKCJI ZIEMNIAKÓW

Bardziej szczegółowo

Zmiany agroklimatu w Polsce

Zmiany agroklimatu w Polsce Zmiany klimatyczne a rolnictwo w Polsce ocena zagrożeń i sposoby adaptacji Warszawa, 30.09.2009 r. Zmiany agroklimatu w Polsce Jerzy Kozyra Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING IN POLAND ROZWÓJ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE

DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING IN POLAND ROZWÓJ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE Jan KUŚ, Krzysztof JOŃCZYK Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy e-mail: jankus@iung.pulawy.pl DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING IN POLAND

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące poziom plonowania pszenicy ozimej w produkcji towarowej Część II. Zróżnicowanie w zależności od rejonu i wielkości gospodarstw

Czynniki warunkujące poziom plonowania pszenicy ozimej w produkcji towarowej Część II. Zróżnicowanie w zależności od rejonu i wielkości gospodarstw NR 260/261 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2011 TADEUSZ OLEKSIAK Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB Radzików Czynniki warunkujące poziom

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w kombajny do zbioru zbóż oraz ich użytkowanie w wybranych gospodarstwach rolnych

Wyposażenie w kombajny do zbioru zbóż oraz ich użytkowanie w wybranych gospodarstwach rolnych PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 2013 (I III): z. 1 (79) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 51 59 Wersja pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo ISSN 1231-0093 Wpłynęło 12.02.2013 r. Zrecenzowano 14.03.2013

Bardziej szczegółowo

Produkcja rzepaku na tle warunków klimatycznych i organizacyjnych w woj. płockim w latach (wyniki badań)

Produkcja rzepaku na tle warunków klimatycznych i organizacyjnych w woj. płockim w latach (wyniki badań) 45 JÓZEF BŁAŻEJ, RAJMUND GŁOWACKI Produkcja rzepaku na tle warunków klimatycznych i organizacyjnych w woj. płockim w latach 1976-1985 (wyniki badań) Powierzchnia uprawy rzepaku ozimego w wojewódzwie płockim

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2010 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICZE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW użytki

Bardziej szczegółowo

Rynek biopaliw w Polsce stan obecny i prognozy w świetle posiadanego potencjału surowcowego i wytwórczego KAPE

Rynek biopaliw w Polsce stan obecny i prognozy w świetle posiadanego potencjału surowcowego i wytwórczego KAPE Rynek biopaliw w Polsce stan obecny i prognozy w świetle posiadanego potencjału surowcowego i wytwórczego KAPE - 27--25 1 Uwarunkowania Niniejsza prezentacja dotyczy wyłącznie prognoz dla biokomponentów

Bardziej szczegółowo

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax ,

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax , Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45, e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl Spis treści: INFORMACJE OGÓLNE 3-8

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO W LICZBACH. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

ROLNICTWO W LICZBACH. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 83-422 Nowy Barkoczyn tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45 e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl ROLNICTWO W LICZBACH

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

WYNIKI PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - luty 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 2 PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Produkcja roślinna w Polsce

Produkcja roślinna w Polsce Produkcja roślinna w Polsce Produkcja zbóż Około 75% powierzchni gruntów ornych obejmują zasiewy zbóż (największą powierzchnię zasiewów ma pszenica 20% powierzchni gruntów ornych) Powierzchnia zasiewów

Bardziej szczegółowo

4. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE CHARAKTERYZUJĄCE GMNĘ ha tj. 56,8 km 2. - lasy

4. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE CHARAKTERYZUJĄCE GMNĘ ha tj. 56,8 km 2. - lasy 4. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE CHARAKTERYZUJĄCE GMNĘ 4.1. Powierzchnia ogólna z tego: - użytki rolne - 5680 ha tj. 56,8 km 2 - lasy - 2907 ha tj. 51,2% pow. ogólnej - 2471 ha tj. 43,5% pow. ogólnej w tym

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI DECYDUJĄCE O REGIONALNYM ZRÓŻNICOWANIU PRODUKCJI PSZENICY W POLSCE THE FACTORS EFFECTING REGIONAL WHEAT PRODUCTION DIFFERENTIATION IN POLAND

CZYNNIKI DECYDUJĄCE O REGIONALNYM ZRÓŻNICOWANIU PRODUKCJI PSZENICY W POLSCE THE FACTORS EFFECTING REGIONAL WHEAT PRODUCTION DIFFERENTIATION IN POLAND STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XIV zeszyt 1 97 Alicja Sułek, Bogusława Jaśkiewicz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach CZYNNIKI DECYDUJĄCE O

Bardziej szczegółowo

OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 9(134)/2011 OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Krzysztof Kapela, Szymon Czarnocki Katedra Ogólnej Uprawy Roli, Roślin i Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

KOMBAJNY ZBOŻOWE W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY

KOMBAJNY ZBOŻOWE W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 KOMBAJNY ZBOŻOWE W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Edmund Lorencowicz, Jarosław Figurski Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA STATYSTYCZNA 0 SPISIE ROLNICZYM STAN W CZERWCU 1974 R.

INFORMACJA STATYSTYCZNA 0 SPISIE ROLNICZYM STAN W CZERWCU 1974 R. f Hj 1/' MIEJSKI URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU V ixm1u Do użytku służbowego Eg z. Nr 5J30 IhB INFORMACJA STATYSTYCZNA 0 SPISIE ROLNICZYM STAN W CZERWCU 1974 R. (^BIBLIOTEKA V\\ V : Zeszyt Nr. 10 Wrocław

Bardziej szczegółowo

ogółem pastewne jadalne

ogółem pastewne jadalne Znaczenie roślin strączkowych w polskim rolnictwie Powierzchnia uprawy Powierzchnia zasiewów roślin strączkowych w Polsce w okresie ostatnich 25 lat ulegała dużym zmianom, największą powierzchnię, (ponad

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 52/2016 (26-31 GRUDNIA 2016)

TYDZIEŃ 52/2016 (26-31 GRUDNIA 2016) Strona 1 z 6 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 27 grudnia 2016 11:16 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 52/2016 TYDZIEŃ 52/2016

Bardziej szczegółowo

150 lat tradycji nauk rolniczych w Puławach Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego

150 lat tradycji nauk rolniczych w Puławach Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego IUNG-PIB wspiera produkcję zbóż w Polsce Stanisław Krasowicz Puławy, 2012 150 lat tradycji nauk rolniczych w Puławach 1862 - Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny 1917 - Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Grażyna Wielogórska*, Elżbieta Turska* W REJONIE ŚRODKOWOWSCHODNIEJ POLSKI

Grażyna Wielogórska*, Elżbieta Turska* W REJONIE ŚRODKOWOWSCHODNIEJ POLSKI Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 42, 2010 r. Grażyna Wielogórska*, Elżbieta Turska* OCENA STOSOWANIA HERBICYDÓW W uprawach zbóż W REJONIE ŚRODKOWOWSCHODNIEJ POLSKI THE EVALUATION OF HERBICIDES

Bardziej szczegółowo

Hipoteza. Autor prezentacj

Hipoteza. Autor prezentacj Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce Stanisław Krasowicz Puławy, 2016 Hipoteza 1. Zasoby czynników produkcji (ziemi, pracy, kapitału) wyznaczają potencjał produkcyjny polskiego rolnictwa.

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI DECYDUJĄCE O REGIONALNYM ZRÓŻNICOWANIU PRODUKCJI GRYKI W POLSCE

CZYNNIKI DECYDUJĄCE O REGIONALNYM ZRÓŻNICOWANIU PRODUKCJI GRYKI W POLSCE STOWARZYSZENIE Czynniki decydujące EKONOMISTÓW o regionalnym zróżnicowaniu ROLNICTWA produkcji I AGROBIZNESU gryki w Polsce Roczniki Naukowe tom XVII zeszyt 5 77 Bogusława Jaśkiewicz Instytut Uprawy Nawożenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Suszy Rolniczej w Polsce (susza w 2016 r.) Andrzej Doroszewski

Monitoring Suszy Rolniczej w Polsce (susza w 2016 r.) Andrzej Doroszewski Monitoring Suszy Rolniczej w Polsce (susza w 2016 r.) Andrzej Doroszewski Puławy, Czerwiec 2016 r. Indeksy suszy (wg expertów WMO) 1. Światowa Organizacja Meteorologiczna - World Meteorological Organization

Bardziej szczegółowo

OCENA SUSZY METEOROLOGICZNEJ I ROLNICZEJ NA UŻYTKACH ZIELONYCH W POLSCE W 2015 r.

OCENA SUSZY METEOROLOGICZNEJ I ROLNICZEJ NA UŻYTKACH ZIELONYCH W POLSCE W 2015 r. OCENA SUSZY METEOROLOGICZNEJ I ROLNICZEJ NA UŻYTKACH ZIELONYCH W POLSCE W 2015 r. prof. dr hab. inż. Leszek Łabędzki l.labedzki@itp.edu.pl Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

RYZYKO INSTYTUCJONALNE W ROLNICTWIE przykład zazielenienia WPR. prof. dr hab. Edward Majewski

RYZYKO INSTYTUCJONALNE W ROLNICTWIE przykład zazielenienia WPR. prof. dr hab. Edward Majewski RYZYKO INSTYTUCJONALNE W ROLNICTWIE przykład zazielenienia WPR prof. dr hab. Edward Majewski RYZYKO INSTYTUCJONALNE Ryzyko instytucjonalne w rolnictwie - związane ze zmianami polityki rolnej i wprowadzaniem

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2012

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2012 INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA PRACOWNIA EKONOMIKI NASIENNICTWA I HODOWLI ROŚLIN Radzików, 05-870 Błonie RYNEK NASION 2012 Raport

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Krystyna Maciejak 04.10.2016 r. Spis rolny z 2010 roku - woj. Lubuskie na tle kraju Rolnictwo lubuskie na tle kraju w 2010 roku. Dane powszechnego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPOSAŻENIA W CIĄGNIKI ROLNICZE WYBRANYCH GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHOWIE BYDŁA MLECZNEGO

ANALIZA WYPOSAŻENIA W CIĄGNIKI ROLNICZE WYBRANYCH GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHOWIE BYDŁA MLECZNEGO Inżynieria Rolnicza 1(119)/2010 ANALIZA WYPOSAŻENIA W CIĄGNIKI ROLNICZE WYBRANYCH GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHOWIE BYDŁA MLECZNEGO Krzysztof Kapela Katedra Ogólnej Uprawy Roli, Roślin i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

10.Tereny rolne Charakterystyka użytkowania gruntów rolnych

10.Tereny rolne Charakterystyka użytkowania gruntów rolnych 10.Tereny rolne 10.1. Charakterystyka użytkowania gruntów rolnych Ogólna powierzchnia użytków rolnych w Gdańsku wynosi 9 576 ha, co stanowi 36,60 % powierzchni geodezyjnej Gminy Gdańsk. (dane z Wydziału

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 12.06.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

S T U D I A I R A P O R T Y IUNG - PIB. Jan Jadczyszyn, Piotr Koza. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

S T U D I A I R A P O R T Y IUNG - PIB. Jan Jadczyszyn, Piotr Koza. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach S T U D I A I R A P O R T Y IUNG - PIB ZESZYT 27(1) 2011 9 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY I ZALESIENIA NA OBSZARACH PROBLEMOWYCH

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, Oeconomica 280 (59),

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, Oeconomica 280 (59), FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, Oeconomica 280 (59), 129 136 Jadwiga Zaród DYNAMICZNE MODELE GOSPODARSTW ROLNYCH O RÓŻNEJ POWIERZCHNI ZE

Bardziej szczegółowo

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax ,

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax , Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45, e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl Spis treści Informacje ogólne 3 8

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2010

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2010 INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA PRACOWNIA EKONOMIKI NASIENNICTWA I HODOWLI ROŚLIN Radzików, 05-870 Błonie RYNEK NASION 2010 Raport

Bardziej szczegółowo

Po co nam hodowla? Prof. dr hab. Edward Arseniuk IHAR-PIB Radzików

Po co nam hodowla? Prof. dr hab. Edward Arseniuk IHAR-PIB Radzików Po co nam hodowla? Prof. dr hab. Edward Arseniuk IHAR-PIB Radzików Radzików, 15-16.09.2016 Człowiek od dawna zmuszany jest do stałego zwiększania produkcji żywności, m.in. z powodu: rosnącej liczby ludności,

Bardziej szczegółowo

BILANS BIOMASY ROLNEJ (SŁOMY) NA POTRZEBY ENERGETYKI 1

BILANS BIOMASY ROLNEJ (SŁOMY) NA POTRZEBY ENERGETYKI 1 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2010 Agnieszka Ludwicka, Anna Grzybek Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie BILANS BIOMASY ROLNEJ (SŁOMY) NA POTRZEBY ENERGETYKI 1 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2016 r.

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.12.2016 Opracowanie sygnalne Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2016 r. Wynikowy szacunek produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 2(12) 2009, 19-25 OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI ZBÓŻ W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH NA DOLNYM ŚLĄSKU Tomasz Berbeka Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Materiał i metodyka badań

Materiał i metodyka badań Stowarzyszenie Ekonomistów Regionalne zróżnicowanie Rolnictwa produkcji i Agrobiznesu jęczmienia w Polsce Roczniki Naukowe tom XVII zeszyt 6 151 Danuta Leszczyńska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Bardziej szczegółowo

THE PLANT PRODUCTION SIZE AND WORK INPUTS IN ECOLOGICAL FARMS IN SOUTH POLAND

THE PLANT PRODUCTION SIZE AND WORK INPUTS IN ECOLOGICAL FARMS IN SOUTH POLAND Dariusz KWAŚNIEWSKI, Maciej KUBOŃ, Urszula MALAGA-TOBOŁA Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki ul. Balicka 116 B, 30-149 Kraków e-mail:dariusz.kwasniewski@ur.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Informacja o wstępnych wynikach Powszechnego spisu rolnego 2010 Warszawa, 2011-06-30 Powszechny Spis Rolny z 2010 r. (PSR 2010) był pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SUMY I ROZKŁADU OPADÓW NA PLONOWANIE PSZENŻYTA OZIMEGO UPRAWIANEGO NA RÓŻNYCH KOMPLEKSACH GLEBOWO-ROLNICZYCH W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI POLSKI

WPŁYW SUMY I ROZKŁADU OPADÓW NA PLONOWANIE PSZENŻYTA OZIMEGO UPRAWIANEGO NA RÓŻNYCH KOMPLEKSACH GLEBOWO-ROLNICZYCH W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI POLSKI WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 5: t. 5 z. specj. (14) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 353 365 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 5 WPŁYW SUMY I ROZKŁADU OPADÓW NA PLONOWANIE

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH O RÓŻNEJ WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ

NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH O RÓŻNEJ WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ Inżynieria Rolnicza 1(126)/2011 NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH O RÓŻNEJ WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ Jarosław Figurski, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

PROBLEMY PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH Fragm. Agron. 29(1) 2012, 134 139 PROBLEMY PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH Jerzy Szymona Katedra Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jerzy.szymona@up.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Rynek rzepaku stan obecny i prognoza na sezon 2004/05

Rynek rzepaku stan obecny i prognoza na sezon 2004/05 Tom XXV ROŚLINY OLEISTE 2004 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie Rynek rzepaku stan obecny i prognoza na sezon 2004/05 Rapeseed Market Present Situation and Projections for

Bardziej szczegółowo

Roczniki Naukowe tom XV zeszyt 3. Magdalena Czułowska. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie

Roczniki Naukowe tom XV zeszyt 3. Magdalena Czułowska. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie Stowarzyszenie Opłacalność produkcji Ekonomistów pszenicy ozimej Rolnictwa w ujęciu regionalnym i Agrobiznesu w 2006 i 2011 r. Roczniki Naukowe tom XV zeszyt 3 57 Magdalena Czułowska Instytut Ekonomiki

Bardziej szczegółowo

Postęp hodowlany i jego wykorzystanie w polskim nasiennictwie. Tadeusz Oleksiak, Edward Arseniuk IHAR- PIB Radzików, Anna Kraśniewska PIORiN

Postęp hodowlany i jego wykorzystanie w polskim nasiennictwie. Tadeusz Oleksiak, Edward Arseniuk IHAR- PIB Radzików, Anna Kraśniewska PIORiN Postęp hodowlany i jego wykorzystanie w polskim nasiennictwie Tadeusz Oleksiak, Edward Arseniuk IHAR- PIB Radzików, Anna Kraśniewska PIORiN Przyczyny rosnącego znaczenia hodowli Rosnąca liczba mieszkańców

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE STRUKTURY OBSZAROWEJ UŻYTKÓW ROLNYCH W POLSCE

REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE STRUKTURY OBSZAROWEJ UŻYTKÓW ROLNYCH W POLSCE METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XVII/1, 216, str. 62-71 REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE STRUKTURY OBSZAROWEJ UŻYTKÓW ROLNYCH W POLSCE Lidia Luty Katedra Statystyki i Ekonometrii Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZASAD OCENY REGIONALNEGO ZRÓŻNICOWANIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ W POLSCE Okres realizacji:

OPRACOWANIE ZASAD OCENY REGIONALNEGO ZRÓŻNICOWANIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ W POLSCE Okres realizacji: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy Sprawozdanie z realizacji tematu 4.1.1. OPRACOWANIE ZASAD OCENY REGIONALNEGO ZRÓŻNICOWANIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ W POLSCE Okres realizacji:

Bardziej szczegółowo

REGIONAL DIFFERENTIATION OF LOSSES IN THE WINTER CROPS

REGIONAL DIFFERENTIATION OF LOSSES IN THE WINTER CROPS 48 Anna Gawrońska STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XV zeszyt Anna Gawrońska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE STRAT W UPRAWACH OZIMYCH

Bardziej szczegółowo

Podjęte środki, zabezpieczenia i działania w zapewnieniu dostawy materiału siewnego na najbliższe zasiewy przez przemysł nasienny

Podjęte środki, zabezpieczenia i działania w zapewnieniu dostawy materiału siewnego na najbliższe zasiewy przez przemysł nasienny Podjęte środki, zabezpieczenia i działania w zapewnieniu dostawy materiału siewnego na najbliższe zasiewy przez przemysł nasienny Grzegorz Piechowiak Przewodniczący Zarządu Komitetu Firm Nasiennych PIN

Bardziej szczegółowo

W POLSCE POWINNO DOMINOWAĆ ROLNICTWO ZRÓWNOWA

W POLSCE POWINNO DOMINOWAĆ ROLNICTWO ZRÓWNOWA Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy W POLSCE POWINNO DOMINOWAĆ ROLNICTWO ZRÓWNOWA WNOWAŻONE ONE Stanisław Krasowicz Puławy, 2009 System rolniczy to sposób zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

MONITORING NIEDOBORU I NADMIARU WODY W ROLNICTWIE NA OBSZARZE POLSKI

MONITORING NIEDOBORU I NADMIARU WODY W ROLNICTWIE NA OBSZARZE POLSKI MONITORING NIEDOBORU I NADMIARU WODY W ROLNICTWIE NA OBSZARZE POLSKI dr inż. Bogdan Bąk prof. dr hab. inż. Leszek Łabędzki Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo integrowane - zarys systemu. Produkcja zielarska. Integrowana produkcja ziół

Rolnictwo integrowane - zarys systemu. Produkcja zielarska. Integrowana produkcja ziół Rolnictwo integrowane - zarys systemu. Produkcja zielarska. Integrowana produkcja ziół aspekt ekonomiczny i społeczny, wykorzystanie środków produkcji, ujęcie przyrodnicze Wnioski. Fot. 1. Rośliny arniki

Bardziej szczegółowo

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015 Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu Rzeszów, 20 listopada 2015 Ogólna powierzchnia województwa podkarpackiego wynosi 1784,6 tys. ha i stanowi 5,7% powierzchni kraju. Struktura powierzchni województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, Oeconomica 280 (59), 53 58

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, Oeconomica 280 (59), 53 58 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 00, Oeconomica 0 (), Anna Landowska LINIOWY MODEL W DYNAMICZNEJ OPTYMALIZACJI PRODUKCJI ROŚLINNEJ GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Regionalne zróżnicowanie polskiego rolnictwa w świetle badań IUNG - PIB

Regionalne zróżnicowanie polskiego rolnictwa w świetle badań IUNG - PIB Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Regionalne zróżnicowanie polskiego rolnictwa w świetle badań IUNG - PIB Seweryn Kukuła Stanisław aw Krasowicz Puławy 2006 Zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

Nr Informacja. Użytkowanie gruntów w polskich gospodarstwach rolnych. (na podstawie Powszechnych Spisów Rolnych z 1996 r. i 2002 r.

Nr Informacja. Użytkowanie gruntów w polskich gospodarstwach rolnych. (na podstawie Powszechnych Spisów Rolnych z 1996 r. i 2002 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Użytkowanie gruntów w polskich gospodarstwach rolnych (na podstawie Powszechnych Spisów Rolnych z 1996 r. i 2002 r.)

Bardziej szczegółowo

S T U D I A I R A P O R T Y IUNG - PIB. Jan Jadczyszyn. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

S T U D I A I R A P O R T Y IUNG - PIB. Jan Jadczyszyn. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach S T U D I A I R A P O R T Y IUNG - PIB ZESZYT 12 2008 155 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach OCENA WARUNKÓW PRZYRODNICZO-EKONOMICZNYCH GOSPODARSTW NA OBSZARACH

Bardziej szczegółowo

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Marta Wyzińska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zakład Uprawy Roślin Zbożowych mwyzinska@iung.pulawy.pl

Bardziej szczegółowo

Olecko - grudzień 2015

Olecko - grudzień 2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie PLONY GŁÓWNYCH PŁODÓW ROLNYCH zbiory w 2012 roku roku 2015 1. Zestawienie zbiorcze plonowania upraw upraw z 19 powiatów z woj. 6 powiatów warmińsko-mazurskiego;

Bardziej szczegółowo