KRYTERIA OCENY SERWISÓW INTERNETOWYCH KLUBÓW SPORTOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCENY SERWISÓW INTERNETOWYCH KLUBÓW SPORTOWYCH"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCENY SERWISÓW INTERNETOWYCH KLUBÓW SPORTOWYCH TOMASZ CHRUL PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie Ocena serwisów internetowych przedsi biorstw w globalnym społecze stwie informacyjnym wydaje si bardzo wa na dla odkrywania wiedzy pozwalaj cej na podnoszenie konkurencyjno ci. Dobór odpowiednich kryteriów oceny jest kluczowy podczas tworzenia rankingu, który z kolei mo e by motywatorem dla dalszego rozwoju serwisu. Szczególne miejsce w ród ocenianych serwisów zajmuj serwisy klubów sportowych ze wzgl du na wyj tkowe relacje na linii klub kibic. Słowa kluczowe: serwisy internetowe, ranking, kluby sportowe, eksploracja danych 1. Wprowadzenie W dobie społecze stwa informacyjnego i szeroko poj tej globalizacji aden profesjonalny klub sportowy nie mo e sobie pozwoli na brak aktywno ci w globalnej sieci. Oficjalne serwisy klubowe przestały by oficjalne tylko z nazwy, obecnie to wa ne cz ci przedsi biorstw i organizacji sportowych, w du ym stopniu kreuj ce ich wizerunek, projektowane przez wykwalifikowanych specjalistów, zarz dzane na bie co, czasem przez cały sztab ludzi. Aby serwis danego przedsi biorstwa istotnie przyczyniał si do jego sukcesu, nie wystarczy raz dobrze go skonstruowa, lecz nale y nieustannie kontrolowa jego jako na tle konkurencji. Przydatne s w tym metody porównywania serwisów i tworzenia rankingów. Istnieje problem doboru kryteriów ocen serwisów internetowych nie ma bowiem jednych, uniwersalnych kryteriów, dzi ki którym mo na byłoby ocenia wszystkie serwisy. Bran a sportowa za jest bardzo szczególna, gdy kluby sportowe nie s typowymi komercyjnymi przedsi biorstwami, a fani dru yn nie s typowymi klientami. Przykładowo w przeciwie stwie do innych bran, klubowy serwis internetowy nie powinien zajmowa si prób przechwycenia fanów innej dru yny, gdy identyfikacja kibica z klubem jest wykształcana poprzez rodowisko, w którym dana osoba przebywa, wychowuje si itd. Tylko przy odpowiednim doborze kryteriów ocen stworzony nast pnie ranking internetowych serwisów klubowych mo e by wiarygodny. 2. Kryteria oceny Przy wyborze kryteriów oceniania przydatne jest zdefiniowanie samego procesu oceniania serwisów internetowych. Ocenianie jako ci [5] stron WWW mo na okre li jako badanie stopnia, w jakim inherentne wła ciwo ci stron WWW: jako ciowe (jako informacji), ilo ciowe (ilo informacji), fizyczne (wielko strony),

2 102 Tomasz Chrul, Piotr Sulikowski Kryteria oceny serwisów internetowych klubów sportowych dotycz ce zmysłów (szata graficzna, podkład muzyczny), behawioralne (wiarygodno, stosowny j zyk), czasowe (aktualno informacji), ergonomiczne (intuicyjno ), funkcjonalne (oferowane usługi) spełniaj wymagania ich u ytkowników i twórców oraz standardów internetowych przyj tych zwyczajowo (netykieta) b d formalnie (np. standardy W3C). Z definicji tej wyłania si obraz, jak wiele jest mo liwych obszarów analizowania serwisów internetowych. I nie s to jeszcze wszystkie mo liwe opcje, gdy za inne wa ne kryterium nale ałoby przyj np. poprawne działanie stron pod ró nymi przegl darkami. Warto by równie bada serwisy internetowe za pomoc analizy SEO [ang. Search Engine Optimization], czyli analiz optymalizacji stron pod k tem wyszukiwarek internetowych. Informacje jako, ilo, aktualno Jedn z podstawowych funkcji serwisów internetowych klubów sportowych jest funkcja informacyjna. To ze strony internetowej fani jako pierwsi wiedz, a przynajmniej chcieliby wiedzie, co dzieje si w ich klubie. Dlatego kryterium dot. informacji jest wa ne, przy czym nale y zwróci szczególn uwag na ich aktualno. Nie oznacza to oczywi cie, e autorzy serwisów nie powinni pami ta o wa nych momentach z historii klubu itd. Nale y pami ta jednocze nie, e serwisy internetowe s odwiedzane nie tylko przez kibiców. Wizytuj cymi mog by te przedstawiciele firm, które np. chciałyby zaj si sponsorowaniem klubu, wi c na stronie powinny znale si kompletne informacje teleadresowe. Kryterium dot. informacji jest kryterium niemierzalnym, gdy o ile ilo informacji mo na zmierzy, to poł czenie jako ci, ilo ci i aktualno ci ju nie. Mo na je jedynie oceni Szata graficzna Szata graficzna serwisu internetowego klubu uzale niona jest bez w tpienia od oficjalnych barw klubowych. aden kibic nie wyobra a sobie innych kolorów, nawet gdy projektant uzna, e wygl dałyby korzystniej. Nale y wi c oceni spójno kolorystyki strony WWW z barwami klubowymi. Innymi kryteriami oceny powinny by tradycyjne elementy oceny serwisów, takie jak: spójno wszystkich elementów, przejrzysto, unikalno oraz wra enie estetyczno ci. Szata graficzna jest równie kryterium raczej niemierzalnym. Ilo ciowo mo na oceni jedynie np. fizyczny rozmiar serwisu (czy liczb i wag grafik itd.), jednak w niniejszym artykule jest to uwzgl dnione w kolejnym podpunkcie Rozmiar i szybko działania Poj cia rozmiar serwisu i szybko działania s ze sob mocno powi zane. Zazwyczaj s one odwrotnie proporcjonalne, tzn. im wi kszy rozmiar serwisu, tym mniejsza szybko działania, i na odwrót. W dobie szerokopasmowych ł cz i wysokiej przepustowo ci problem du ej wagi stron nieco zmalał, jednak nie zwalnia to programistów WWW z obowi zku optymalizacji swoich stron internetowych.

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 27, Kryterium to jest mierzalne, mo na zmierzy zarówno rozmiar serwisu (jako podstaw mo na przyj wielko strony głównej), jak i szybko działania serwisu (cz ciowo mo na j okre li np. przy pomocy programu ping) Funkcjonalno Pomimo, i funkcja informacyjna jest nadal jedn z najwa niejszych, nie mo e by ona jedyn ocenian funkcj klubowego serwisu. Współcze ni internauci poszukuj interaktywno ci i innowacyjno ci, chc by cz ci klubu. Istnieje wiele narz dzi e-biznesowych, które wykorzystuje si w celu realizacji tych potrzeb, jednocze nie przyczyniaj c si do promocji klubu. Wydaje si, i w ka dym serwisie internetowym klubu sportowego powinna by udost pniana funkcjonalno sklepu internetowego, w którym sprzedawane s szeroko poj te pami tki klubowe. Oprócz standardowych koszulek, szalików itp. oferowane mog by takie rzeczy jak moda codzienna, bi uteria, prezenty, zabawki oraz w odpowiednim okresie towary specjalne zwi zane np. z Bo ym Narodzeniem. Sklep internetowy jest znakomitym rozwi zaniem w zglobalizowanym wiecie, gdy ka dy słyszał o najsłynniejszych klubach. Dzi ki takiemu sklepowi nikt nie musi pokonywa wielu kilometrów, by uzyska pami tk ulubionego klubu, cho by znajdował si bardzi daleko. Kolejn funkcj jest sprzeda biletów on-line. Jest to rozwi zanie bardzo przydatne i pomocne. Posiadanie takiej mo liwo ci jest zdecydowanym plusem dla serwisu internetowego klubu. Ka dy klub sportowy powinien tak e zajmowa si tworzeniem społeczno ci. Kontakt z fanem zwi ksza jego lojalno. Dlatego te strona klubowa powinna zawiera co najmniej forum dyskusyjne, dzi ki któremu fani mogliby wymienia informacje i pogl dy. Innymi narz dziami do tworzenia społeczno ci s chat z pracownikami i zawodnikami klubu, mo liwo komentowania artykułów itp. Nast pnym elementem, który podnosi funkcjonalno serwisu internetowego jest posiadanie własnej telewizji internetowej. Mo e ona działa na wiele sposobów, np. kluby mog udost pnia poprzez Internet: program nadawany równie metodami tradycyjnymi, specjalne dedykowane materiały filmowe (skróty meczów, wywiady). Kryterium funkcjonalno ci jest jako ciowe, ale ka d funkcj mo na oceni np. w skali 0 1 (0 brak, 1 jest) Standardy internetowe Za podstaw nale y przyj normy World Wide Web Consortium [6], które zajmuje si ustanawianiem standardów tworzenia i przesyłu stron WWW. Ka da poprawnie zbudowana strona powinna przej test poprawno ci znajduj cy si na stronie tej e organizacji. Test mo na przeprowadzi na trzy sposoby. Wad tego testu jest to, e mo na dokona sprawdzenia tylko stron pisanych w j zyku HTML. Wa nym elementem oceny jest okre lenie, czy poprawne jest działanie serwisu w ró nych przegl darkach internetowych, na ró nych systemach itd Analiza SEO Kolejnym zidentyfikowanym kryterium jest analiza optymalizacji serwisów pod k tem pozycjonowania. Za pomoc szeregu narz dzi dost pnych w Internecie [2] mo na oceni, jak bardzo

4 104 Tomasz Chrul, Piotr Sulikowski Kryteria oceny serwisów internetowych klubów sportowych popularny jest serwis danego klubu, ile jest do niego odno ników w Sieci, czy wreszcie mo na w prosty sposób okre li, na którym miejscu znajduje si serwis po wpisaniu pełnej nazwy dru yny w najpopularniejszych wyszukiwarkach. 3. Rankingowanie serwisów internetowych Istnieje wiele metod jak i narz dzi tworzenia wielokryterialnych rankingów. Spo ród cz ciej stosowanych nale y wymieni metod Copelanda i metod AHP. Metoda Copelanda jest jedn z metod Condorceta, w której zwyci zca jest okre lany przez znalezienie kandydata z najwi ksz liczb zwyci stw przy porównywaniu parami [1] [4]. Innymi słowy, najlepszym serwisem internetowym byłby ten, który przy porównywaniu parami z innymi serwisami byłby lepszy w najwi kszej ilo ci przypadków. Nale y stworzy znormalizowane współczynniki oceny dla poszczególnych kryteriów, wybiera najlepszy serwis według wszystkich kryteriów, nast pnie usun go z badanego zbioru i bada pozostałe serwisy. Metoda AHP [ang. Analytic Hierarchy Process] to metoda hierarchicznej analizy problemu, która słu y przede wszystkim do wspomagania wyboru wariantów decyzyjnych [3]. Umo liwia równie stworzenie finalnego rankingu dla zbioru wariantów. Metoda składa si z czterech głównych etapów: hierarchizacji problemu (okre lenie celu, zdefiniowanie kryteriów oceny oraz okre lenie wariantów alternatywnych), wyznaczenia wa no ci kryteriów (ustalenie wzgl dnych relacji pomi dzy kryteriami poprzez porównywanie ich parami), okre lenia preferencji wariantów wzgl dem ka dego kryterium i wreszcie wyznaczenia miary syntetycznej. 4. Uwagi ko cowe Podczas realizacji procesu rankingowania serwisów internetowych klubów sportowych nale y uwzgl dnia zarówno kryteria ogólne oceny jako ci stron, jak i szczególne aspekty relacji klub kibic, wpływaj ce na odbiór serwisów internetowych. Umiej tno oceny własnego serwisu i porównania go z serwisami innych klubów wydaje si nieoceniona, gdy pozwala rozwija serwis i d y do tego, aby jak najlepiej spełniał on oczekiwania kibiców. W toku dalszych bada prowadzona jest analiza istotno ci poszczególnych zidentyfikowanych kryteriów oceny serwisów klubowych, a docelowo wypracowany zostanie ranking w oparciu o hybryd kilku najcz ciej stosowanych metod. Dodatkowe zastosowanie metod eksploracji danych pozwoli zobiektywizowa oceny poszczególnych serwisów według wybranych kryteriów. Pozwoli to na lepsze, zorientowane na klienta decyzje podejmowane przez osoby zarz dzaj ce serwisami internetowymi w klubach sportowych. Bibliografia [1] Condorcet.org: Introduction to Ranked Pairs [online]. [dost p: 16 lipca 2009]. Dost pny w Internecie: <http://condorcet.org/rp/intro.shtml>. [2] Darmowe narz dzia dla webmasterów [online]. GRAFWAY, 2006 [dost p 14 lipca 2009]. Dost pny w Internecie: <http://www.itools.grafway.pl/index.html>. [3] Meixner O.: An illustrated guide to the analytic hierarchy process [online]. Wiede : University of Natural Resources and Applied Life Sciences, 2005 [dost p: 16 lipca 2009]. Dost pny w Internecie: <http://www.boku.ac.at/mi/ahp/ahptutorial.pdf>.

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 27, [4] Ossipoff M.: Elections: Single-Winner Methods [online]. [2005] [dost p: 16 lipca 2009]. Dost pny w Internecie: <http://www.barnsdle.demon.co.uk/vote/singo.html>. [5] PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarz dzania jako ci Podstawy i terminologia. Polski Komitet Normalizacyjny, [6] W3C: Standards [online]. W3C, 2009 [dost p 15 lipca 2009]. Dost pny w Internecie: <http://www.w3.org/standards/faq.html>. SPORTS CLUBS WEBSITES ASSESSMENT CRITERIA Summary Assessment of company websites seems to be very important for knowledge discovery and to enable competitiveness increase in the global information society. Criteria selection is crucial in websites ranking which may then become motivation for websites development. Sports clubs websites occupy a special place in website assessment as a result of unique relations between the clubs and their supporters. Keywords: website, ranking, sports clubs, data mining Tomasz Chrul Piotr Sulikowski Katedra In ynierii Systemów Informacyjnych Wydział Informatyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

KRYTERIA I PARAMETRY PROCESU POZYCJONOWANIA STRON WWW. MARCIN GIBERT BO ENA MIAŁKOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

KRYTERIA I PARAMETRY PROCESU POZYCJONOWANIA STRON WWW. MARCIN GIBERT BO ENA MIAŁKOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie KRYTERIA I PARAMETRY PROCESU POZYCJONOWANIA STRON WWW MARCIN GIBERT BO ENA MIAŁKOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Pozycjonowanie stron WWW jest atrakcyjn metod

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner Politechnika l ska, Wydzia Transportu METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa hotelarskiego studium literaturowe

Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa hotelarskiego studium literaturowe PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Dawid SZUTOWSKI Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI?

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? WST P Rysem charakterystycznym współczesnej gospodarki jest

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Wojciech Burakowski *, Marek D browski ** Wielousługowa sie IP QoS: architektura i praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Od wielu lat d eniem projektantów sieci telekomunikacyjnych, jak równie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Rola marki w procesie decyzyjnym konsumenta bran y turystycznej

Rola marki w procesie decyzyjnym konsumenta bran y turystycznej PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Patrycja SMUL Górno l ska Wy sza Szko a Handlowa w Katowicach Rola marki w procesie decyzyjnym konsumenta

Bardziej szczegółowo

Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu przegl d bada

Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu przegl d bada Psychologia Spo eczna 2014 tom 9 4 (31) 378 395 ISSN 1896-1800 doi: 10.7366/1896180020143101 Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu przegl d bada Agata B achnio 1, Aneta Przepiórka 1, Tomasz Rowi ski

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo