WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE 1. Ocenie podlegają: posługiwanie się w opisie pojęć, środków, narzędzi i metod informatyki prawidłową terminologią informatyczną. przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy według zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; praca na lekcji; organizacja pracy; ćwiczenia praktyczne wykonywane podczas zajęć; stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych; rozwiązywanie problemów dobór właściwego narzędzia oraz dostosowanie środowiska programu do rozwiązywanego zadania; odpowiedzi ustne i kartkówki; jakość pracy i aktywność na lekcjach; sprawdziany wiadomości i umiejętności po każdym zrealizowanym dziale, zapowiedziane tydzień wcześniej; udział i wyniki w konkursach przedmiotowych; zadania domowe; 2. Uregulowania dotyczące wybranych form aktywności ucznia: kartkówka/sprawdzian: trwa maksymalnie 15' (dla uczniów z zaleconym wydłużonym czasem wypowiedzi - 20'); 1

2 pisze cała klasa lub niektórzy uczniowie; (zakres) może obejmować materiał z 3 ostatnich lekcji; może dotyczyć materiału z bieżącej lekcji; może obejmować zakres zadań domowych z ostatniej lekcji; możliwości poprawy jedynie w wyjątkowych sytuacjach; zapowiedź kartkówki nie jest konieczna, a jeśli się pojawi, nie zobowiązuje nauczyciela; pisanie kartkówki przez ucznia nie jest obowiązkowe, lecz na prośbę ucznia nieobecnego na kartkówce nauczyciel może zgodzić się na pisanie kartkówki w terminie uzgodnionym; odpowiedź ustna: trwa maksymalnie 15' (dla uczniów z zaleconym wydłużonym czasem wypowiedzi - 20'); w wyjątkowych sytuacjach odpowiedź ustna może być zastąpiona przez wypowiedź pisemną (z zachowaniem prawa do wyjaśnienia rozwiązań); w wyjątkowych sytuacjach uczeń może odpowiadać przy ławce (a nie przy tablicy); w wyjątkowych sytuacjach uczeń może być przepytany na osobności, poza lekcjami; uczeń ma prawo do pełnego uzasadnienia oceny z odpowiedzi ustnej; nie ma możliwości poprawy; zapowiedź odpytywania uczniów nie jest konieczna i - jeśli się pojawi - nie zobowiązuje nauczyciela; uczeń może zgłosić się do odpowiedzi ustnej - w przypadku gdyby odpowiedź ustna była oceniona na ocenę niedostateczną, to uczeń otrzymuje pozytywną ocenę z aktywności lub nauczyciel odstępuje od wystawienia oceny z odpowiedzi ustnej; nauczyciel może odmówić odpytania ucznia, który się zgłasza do odpowiedzi; praca klasowa: trwa maksymalnie jedną lub dwie lekcje - zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią; 2

3 praca klasowa obejmuje ostatni dział (rozdział), zakres materiału nauczyciel podaje na przynajmniej tydzień przed terminem pracy klasowej; przykładowe sprawdziany, przykładowe zadania na sprawdzianie mogą wystąpić w podobnej formie na pracy klasowej, lecz nie muszą; praca klasowa (I termin) jest zapowiadana przynajmniej tydzień wcześniej; praca klasowa jest obowiązkowa; jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to powinien napisać ją w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły; uczeń, który nie pisał sprawdzianu w I terminie, pisze sprawdzian na lekcji matematyki lub poza swoimi lekcjami, po uzgodnieniu z nauczycielem. każdy uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy pracy klasowej w terminie uzgodnionym dla całej klasy; jeżeli uczeń otrzyma z poprawy ocenę gorszą lub identyczną jak z pracy klasowej, to ocena ta nie jest zapisywana w dzienniku; uczeń i jego rodzice (opiekunowie) ma prawo wglądu do pracy klasowej; nauczyciel ma obowiązek przechować prace klasowe do końca roku szkolnego; zadania domowe: uczeń jest zobowiązany do odrabiania zadań domowych w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.; uczeń jest zobowiązany do samodzielnego rozwiązania zadań zawierających treści konieczne; brak rozwiązanych zadań o treściach koniecznych skutkuje oceną niedostateczną z wykrzyknikiem; uczeń zobowiązany jest do odrobienia zadań domowych z lekcji, na której nie był obecny, w terminie do 1 tygodnia; uczeń ma prawo do pełnych wyjaśnień zadań domowych wraz z podaniem prawidłowego rozwiązania i odpowiedzi; uczeń ma prawo do dodatkowych zadań domowych; dodatkowe zadania domowe sprawdzane i oceniane są na życzenie ucznia; ocena wpisywana jest do dziennika na życzenie ucznia; 3

4 aktywność na lekcji: obejmuje: pracę własną ucznia, zadawanie pytań na forum klasy, udzielanie odpowiedzi na forum klasy, pracę w grupie, udzielanie wyjaśnień kolegom; nikły lub brak aktywności własnej ucznia, częste upominanie ucznia może skutkować oceną niedostateczną za aktywność na lekcji; 3. Uwagi o charakterze ogólnym. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. Uczeń ma prawo zgłosić 1 raz na semestr nieprzygotowanie do lekcji. Nieprzygotowanie należy zgłaszać najpóźniej podczas sprawdzania obecności. Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej, chyba, że otrzymał wysokie lub satysfakcjonujące noty. Każdy uczeń ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe (decyzję podejmuje nauczyciel). (prawa autorskie) Nauczyciel może odrzucić pracę pisemną, prezentację lub inną wypowiedź ucznia, jeżeli uczeń nie podał źródeł informacji i/lub naruszył czyjeś prawa autorskie. Odrzucenie to może skutkować oceną niedostateczną. 4. Ustala się następujące kryteria ocen: Ocena pracy klasowej: od 30% - dopuszczający od 50% - dostateczny od 75% - dobry 4

5 od 90% - bardzo dobry Ocena semestralna/roczna: Nauczyciel wystawia ocenę semestralną/roczną w oparciu o oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia. Największy wpływ mają oceny z prac klasowych oraz ćwiczeń praktycznych. Następne w kolejności są: oceny ze sprawdzianów, odpowiedzi, prac domowych oraz pozostałe. Uwzględnia się również postępy ucznia i wysiłek włożony przez niego w naukę. 5

6 5. Wymagania edukacyjne Wiadomości Umiejętności konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Zapamiętanie Rozumienie W sytuacjach typowych W sytuacjach problemowych Charakterystyka komputera PC 1 - wymienia dokumenty - opisuje zasady BHP w - przygotowuje stanowisko - projektuje stanowisko regulujące sprawy BHP w pracowni komputerowej komputerowe do pracy zgodnie komputerowe do pracy zgodnie pracowni komputerowej - opisuje czynności przed i po zakończeniu pracy z zasadami BHP - przestrzega przepisów i zasad BHP w pracowni komputerowej z zasadami BHP 2 - definiuje pojęcie prawa - opisuje co użytkownik może, - przestrzega warunków prawa - podejmuje decyzję czy dane autorskiego a czego nie może zrobić z autorskiego działanie narusza warunki - wymienia przykłady utworów legalnie zakupionym utworem - przestrzega warunków umów prawa autorskiego (np. nie podlegających prawu - opisuje rodzaje licencji licencyjnych oprogramowania sporządzenie kopii płyty autorskiemu oprogramowania CD/DVD) - wymienia rodzaje licencji - stosuje przepisy prawa - analizuje warunki licencji i oprogramowania autorskiego w zakresie decyduje o wyborze dotyczącym systemów oprogramowania informatycznych. 3 - rozróżnia elementy systemu - dobiera elementy systemu - dobiera konfiguracje systemu 6

7 komputerowego komputerowego do określonych komputerowego do określonych - rozróżnia zadania pod zastosowań potrzeb względem wykorzystania funkcjonalności programów użytkowych Systemy plików 4 - wymienia nazwy systemów - opisuje różnice w systemach - konwertuje partycje z systemu - dobiera optymalny rozmiar plików - definiuje pojęcie listy plików FAT na NTFS klastra kontroli dostępu - opisuje zasady przydzielania - przegląda strukturę folderów - dobiera typ systemu plików - wymienia uprawnienia uprawnień na dysku - planuje strukturę folderów na systemu Windows - opisuje różnicę miedzy - zarządza uprawnieniami i dysku uprawnieniami i uprawnieniami uprawnieniami specjalnymi - planuje system uprawnień specjalnymi - zarządza uprawnieniami udostępniania Obsługa urządzeń wejścia/wyjścia 5 - wymienia nazwy systemów z - opisuje podstawowe wersje - sprawdza, czy podzespół jest - planuje układ partycji dla rodziny Windows systemu Windows na liście HCL systemu operacyjnego - wymienia podstawowe wersje - opisuje wymagania sprzętowe - tworzy układ partycji dla systemu Windows systemu systemu operacyjnego - wymienia wymagania - opisuje różnicę między - instaluje system Windows sprzętowe systemu wymaganiami minimalnymi i - aktualizuje system Windows 7

8 - wymienia przykładowe zalecanymi aplikacje wbudowane systemu Windows - opisuje przykładowe aplikacje wbudowane systemu Windows 6 - wymienia parametry - opisuje parametry konfiguracji konfiguracji karty sieciowej karty sieciowej - wymienia nazwy ustawień - opisuje proces instalacji karty grafiki - definiuje pojęcie sterowników urządzeń pliku wymiany - opisuje ustawienia karty grafiki - opisuje zasadę korzystania z pamięci wirtualnej Konfiguracja i zarządzanie systemem Windows Architektura systemu Windows Praca w trybie MS-DOS 7 - definiuje pojęcie systemu - opisuje rolę poszczególnych komputerowego warstw systemu - wymienia warstwy systemu komputerowego komputerowego - opisuje cechy systemu - wymienia cechy systemu operacyjnego operacyjnego - opisuje podstawowe zadania - określa funkcje systemu systemu operacyjnego - korzysta z przykładowych aplikacji wbudowanych w system Windows - konfiguruje kartę sieciową systemu - instaluje sterowniki nierozpoznanych urządzeń - konfiguruje kartę grafiki - konfiguruje położenia i rozmiar pliku wymiany - konfiguruje kartę dźwiękową - sprawdza wersje systemu operacyjnego - wyświetla informacje o podstawowych parametrach komputera - planuje przydział adresów IP dla kart sieciowych - wyszukuje w Internecie sterowniki urządzeń - dobiera optymalne ustawienia karty grafiki - planuje położenie i rozmiar pliku wymiany - dobiera system operacyjny w zależności od wymagań użytkownika 8

9 operacyjnego 8 - wymienia etapy uruchamiania - opisuje etapy uruchamiania - wyświetla informacje o - planuje położenie i rozmiar systemu Windows systemu Windows pamięci w systemie pliku wymiany - definiuje pojęcie menadżera - opisuje proces uruchamiania - uruchamia system w trybie - planuje instalacje wielu startowego systemu operacyjnego kontrolowanym systemów operacyjnych w - wymienia nazwy poleceń - opisuje działanie poleceń - konfiguruje menadżera komputerze systemu operacyjnego systemu operacyjnego startowego Windows - rozwiązuje problemy z - definiuje pojęcie pliku - opisuje różnicę między - wykonuje polecenia systemu uruchamianiem systemów wsadowego poleceniem wewnętrznym i operacyjnego operacyjnych zewnętrznym - korzysta z pomocy - planuje wykorzystanie plików - opisuje rolę i przeznaczenie systemowej - tworzy pliki wsadowych plików wsadowych wsadowe - pisze proste pliki wsadowe 9 - definiuje pojęcie - opisuje role pulpitu w - ustawia wygląd pulpitu - planuje wygląd pulpitu personalizacji pulpitu środowisku graficznym - ustawia właściwości menu zgodnie z zasadami ergonomii - wymienia rozszerzenie plików - opisuje rolę paska zadań i start i paska zadań - planuje strukturę folderów na wykonalnych menu start - posługuje się ścieżką dostępu dysku - definiuje pojęcie ścieżki - opisuje różnicę miedzy do określenia położenia pliku dostępu ścieżką dostępu względną i lub folderu - wymienia znaki globalne bezwzględną - wyszukuje pliki i foldery na - wymienia atrybuty plików i - opisuje znaczenie znaków dysku 9

10 folderów globalnych - korzysta ze znaków - opisuje atrybuty plików i globalnych do wskazywania folderów wielu zbiorów - wykonuje operacje na plikach i folderach - zarządza atrybutami plików i folderów 10 - wymienia narzędzia z panelu - opisuje narzędzia z panelu - zarządza ustawieniami - dobiera programy użytkowe i sterowania sterowania komputera za pomocą narzędzi narzędziowe w zależności od - definiuje pojęcie programu - opisuje różnice pomiędzy z panelu sterowania wykonywanego zadania użytkowego i narzędziowego programami użytkowymi i - instaluje i usuwa aplikacje - wymienia nazwy programów narzędziowymi - korzysta z programów użytkowych i narzędziowych - opisuje zastosowanie użytkowych i narzędziowych programów użytkowych i narzędziowych 11 - definiuje pojęcie konta - opisuje różnice pomiędzy - zarządza użytkownikami - planuje system kont użytkownika różnymi rodzajami kont lokalnymi za pomocą panelu użytkowników lokalnych - definiuje pojęcie profilu lokalnych sterowania użytkownika - opisuje różnice pomiędzy - zarządza użytkownikami rodzajami profili użytkownika lokalnymi za pomocą konsoli mmc - przypisuje użytkowników do 10

11 grup - modyfikuje ustawienia profilu użytkownika 12 - wymienia nazwy praw i - opisuje rolę zasad - modyfikuje ustawienia zasad - planuje zasady zabezpieczeń uprawnień w systemie zabezpieczeń lokalnych zabezpieczeń lokalnych lokalnych Windows - opisuje prawa i uprawnienia w - zarządza uprawnieniami - planuje system uprawnień - wymienia źródła publikacji systemie Windows - dobiera programy użytkowe i użytkowników do folderów elektronicznych narzędziowe w zależności od - wyszukuje dokumenty wykonywanego zadania elektroniczne oraz informacje w - planuje system kont tych dokumentach użytkowników lokalnych - planuje zasady zabezpieczeń lokalnych - planuje system uprawnień użytkowników do folderów - wyszukuje dokumenty elektroniczne oraz informacje w tych dokumentach użytkowników do folderów - korzysta z dokumentacji elektronicznej 11

12 13 - definiuje pojęcie archiwizacji - wyjaśnia różnicę między - wykonuje archiwizację danych - dobiera typ i format kompresji i kompresji kompresją stratną i bezstratną - wykonuje kompresję danych w zależności od zadania -wyjaśnia znaczenie współczynnika kompresji 14 - wymienia nazwy typów kopii - opisuje zasady bezpiecznego - zapisuje dane na płycie - planuje system tworzenia zapasowych posługiwania się danymi CD/DVD kopii zapasowych w firmie - wymienia nazwy strategii - opisuje różnice między - tworzy kopię zapasową - wybiera pliki i foldery, dla tworzenia kopii zapasowych rodzajami kopii zapasowych danych których należy wykonać kopię - wymienia urządzenia - opisuje strategie tworzenia - odtwarza dane z kopii zapasową przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych zapasowej - dobiera rodzaj nośnika w kopii zapasowych - opisuje procedurę tworzenia - odtwarza dane z kopii zależności od wielkości kopii kopii zapasowych zbiorów zapasowej systemu - określa miejsce, w którym lokalnych odtwarzana będą dane - opisuje procedurę tworzenia kopii zapasowych systemu - opisuje procedurę odtwarzania danych z kopii zapasowych i przywracania systemu 15 - definiuje pojęcie rejestru - opisuje budowę rejestru - uruchamia kopię zapasową - optymalizuje rejestr i systemu - wyjaśnią role i znaczenie rejestru korzystanie z rejestru w rejestru systemie 12

13 16 - definiuje pojęcie - opisuje różnicę między - instaluje oprogramowanie - dobiera oprogramowanie oprogramowanie diagnostyczne oprogramowaniem diagnostyczne i monitorujące diagnostyczne i monitorujące i oprogramowanie monitorujące diagnostycznym i pracę systemu pracę systemu oprogramowaniem - korzysta z oprogramowania monitorującym diagnostycznego i monitorującego pracę systemu 17 - wymienia nazwy - opisuje różnice pomiędzy niechcianego rodzajami niechcianego oprogramowania oprogramowania - opisuje fazy działania wirusa komputerowego - opisuje metody dołączania się wirusa do nosiciela 18 - wymienia objawy - opisuje zasady pracy zainfekowania komputera zmniejszające ryzyko infekcji wirusem wirusem komputerowym 19 - wymienia nazwy programów - opisuje rolę i działania - instaluje program - dobiera programy antywirusowych - wymienia modułów programów antywirusowy i antyspyware antywirusowe i antyspywarowe moduły programów antywirusowych - aktualizuje program antywirusowych antywirusowy i antyspyware - usuwa wirusy i inne rodzaje 13

14 niechcianego oprogramowania przy pomocy programu antywirusowego 20 - definiuje pojęcie aktualizacji - opisuje role aktualizacji - wykonuje aktualizację - planuje proces aktualizacji systemu sytemu i jej wpływ na systemu systemów w firmie bezpieczeństwo - włącza automatyczną aktualizację systemu 21 - definiuje pojęcie skrótu, - wyjaśnia pojęcie tryb - tworzy skróty do plików, - identyfikuje w systemie trybu zgodności i priorytetu zgodności folderów, aplikacji i lokalizacji procesy wymagające procesu - opisuje role i znaczenie sieciowych określonego poziomu priorytetu priorytetu procesu - uruchamia aplikacje z prawami administratora - uruchamia aplikacje w trybie zgodności 22 - definiuje pojęcia fragmentacji, - opisuje zjawisko fragmentacji - wykonuje skanowanie dysku i - planuje wykonanie procedur defragmentacji, skanowania danych na dysku naprawę błędów naprawy błędów na dysku dysku - opisuje procedury - wykonuje defragmentację uruchomienia skanowania, dysku defragmentacji i oczyszczania dysku - wykonuje oczyszczanie dysku ze zbędnych plików 23 - wyjaśnia pojęcie aktualizacji i - wyjaśnia rolę wtyczki w - wykonuje aktualizację - określa, które aktualizacje są 14

15 service pack - wyjaśnia pojęcie wtyczki w przeglądarce przeglądarce - wyjaśnia rolę języka Java w systemie aplikacji - instaluje i deinstaluje wtyczki w przeglądarce niezbędne do wykonania w systemie i planuje ich realizację - wymienia rozszerzenia - wyjaśnia rolę przeglądarki - instaluje obsługę języka Java typowych plików i skojarzone z dokumentów pdf w systemie - w systemie nimi aplikacje opisuje procedurę przypisania - instaluje przeglądarkę aplikacji, za pomocą której będą dokumentów pdf w systemie uruchamiane pliki z określonym - przypisuje aplikację, za rozszerzeniem pomocą której będą uruchamiane pliki z określonym rozszerzeniem System operacyjny Linux 24 - definiuje pojęcie dystrybucji - wymienia nazwy dystrybucji systemu Linux - opisuje wady i zalety systemu Linux - opisuje wymagania sprzętowe systemu Linux - opisuje zasady oznaczania jądra systemu Linux - opisuje zasady oznaczania dysków w systemie Linux - tworzy na dysku partycje dla systemu Linux - planuje wielkość i typ partycji dla systemu Linux - planuje kolejność instalacji systemów w komputerze 25 - definiuje pojęcie menadżera - opisuje proces instalacji - instaluje system Linux - planuje instalację menadżera 15

16 startowego systemu Linux - aktualizuje system po instalacji - konfiguruje menadżera - planuje instalację menadżera startowego - instaluje sterowniki urządzeń 26 - definiuje pojęcie procesu i - opisuje rolę powłoki systemu - wyświetla listę wielozadaniowości - opisuje polecenia używane do uruchomionych procesów - wymienia polecenia używane zarządzania użytkownikami - wyszukuje identyfikator do zarządzania użytkownikami - opisuje strukturę pliku procesu - zarządza procesami - definiuje pojęcie /etc/passwd i /etc/group - zarządza kontami wielodostępności - opisuje różnice między użytkowników i grup w wierszu - wymienia nazwy systemów systemami plików używanymi poleceń plików używane przez Linux przez Linux - zarządza kontami - definiuje pojecie punktu - opisuje składnię polecenia użytkowników i grup w montowania mount i umount środowisku graficznym - korzysta z wielu konsol tekstowych - wysyła komunikaty do innych użytkowników zalogowanych w systemie - montuje systemy startowego - identyfikuje procesy, które przestały działać - planuje system kont użytkowników i grup - dobiera system plików używany przez Linux 16

17 plików z płyty CD/DVD i nośników wymiennych 27 - wymienia znaki globalne - - opisuje zasady dotyczące - wyświetla pomoc systemową - rozwiązuje problemy wymienia polecenia nazw zbiorów do poleceń związane z błędami dowiązań wykorzystywane do - opisuje zasady korzystania z - korzysta z ułatwień powłoki - planuje system uprawnień do zarządzania plikami i ułatwień powłoki - korzysta ze znaków plików i katalogów katalogami - opisuje znaki globalne globalnych - definiuje pojęcie linku - opisuje polecenia - wykonuje operacja na plikach - wymienia uprawnienia do wykorzystywane do i katalogach (np. kopiowanie, plików w systemie Linux zarządzania plikami i kasowanie itp) - definiuje pojęcie właściciela katalogami - wyszukuje pliki z systemie zbioru - opisuje różnice miedzy - zarządza linkami w systemie linkiem twardym i - tworzy i wyświetla zbiory symbolicznym ukryte - opisuje zasady wyszukiwania - korzysta ze ścieżek plików w systemie względnych i bezwzględnych - opisuje zasady korzystania ze - wyznacza liczbowe zbiorów ukrytych opisuje odpowiedniki uprawnień do różnicę między ścieżką plików względną i bezwzględną - zarządza prawami własności - opisuje zasady nadawania zbiorów 17

18 uprawnień w systemie Linux 28 - definiuje pojęcie strumienia i - opisuje różnice miedzy - stosuje przekierowania - planuje wykorzystanie potoku potoku strumieniem i potokiem - strumienia danych danych opisuje zasadę działania - stosuje potoki danych przekierowania strumienia danych - opisuje zasadę działania potoku danych 29 - definiuje pojecie skryptu - wyjaśnia zasady pracy z - edytuje pliki tekstowe przy - planuje wykorzystanie powłoki edytorem vi pomocy edytora vi skryptów do wykonywania - wymienia nazwy poleceń - opisuje polecenia używane w - tworzy skrypty powłoki zadań administracyjnych używanych w skryptach skryptach - uruchamia skrypty powłoki - planuje proces archiwizacji - wymienia zmienne używane w - opisuje zmienne używane w - wykonuje archiwizacje plików plików w systemie skryptach skryptach - wyodrębnia pliki z archiwum - wyszukuje publikacje i - wymienia nazwę programu do - opisuje sposób wykonywania - wykonuje kompresję i informacje dotyczące systemu archiwizacji archiwizacji i wyodrębniania dekompresję plików Linux - wymienia nazwy programów plików z archiwum - korzysta z publikacji do kompresji - opisuje sposób wykonywania elektronicznych dotyczących kompresji i dekompresji systemu Linux 30 - wymienia nazwy poziomów - opisuje poziomy uruchomienia - uruchamia środowisko - planuje wygląd pulpitu uruchomienia systemu Linux systemu Linux graficzne z poziomu powłoki zgodnie z zasadami ergonomii 18

19 tekstowej - dostosowuje pulpit do własnych preferencji - zarządza skrótami z pulpitu do programów 31 - wymienia nazwy programów - opisuje programy użytkowe i - korzysta z programów - wyszukuje programy użytkowych i narzędziowych narzędziowe dostępne w użytkowych i narzędziowych użytkowe i narzędziowe dystrybucji dostępnych w dystrybucji dostępne w dystrybucji - opisuje standard Postscript - otwiera dokumenty w odpowiadające aplikacjom - opisuje proces instalacji standardzie PDF i MS Office środowiska Windows programów w środowisku przy pomocy odpowiednich Linux programów - opisuje proces instalacji - wykonuje skanowanie drukarki lokalnej w środowisku dokumentu i przetwarza Linux zeskanowany obraz programem OCR - odtwarza pliki multimedialne przy pomocy odpowiednich programów - zapisuje dane na płyty CD/DVD 19

20 - korzysta z programów komunikacyjnych w środowisku Linux - konfiguruje drukarkę lokalną 32 określa procedurę certyfikacji definiuje dokumentacje przygotowuje deklaracje - wyszukuje pobliskie jednostki zestawów komputerowych techniczną certyfikowanego zgodności notyfikowane komputera 20

Wymagania edukacyjne z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE. Klasa I i II- Technik Informatyk

Wymagania edukacyjne z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE. Klasa I i II- Technik Informatyk Wymagania edukacyjne z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE. Klasa I i II- Technik Informatyk Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale Wiadomości Umiejętności konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Systemy operacyjne. technik informatyk 351203

Plan wynikowy. Systemy operacyjne. technik informatyk 351203 Plan wynikowy Systemy operacyjne technik informatyk 351203 Lp. Temat Liczba godzin Efekty kształcenia 1. Budowa system komputerowego 3 PKZ (E.b) (2) 2. Instalacja systemu 4 3. Konfiguracja systemu po instalacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA SYSTEMAMI OPERACYJNYMI KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA SYSTEMAMI OPERACYJNYMI KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA SYSTEMAMI OPERACYJNYMI KLASA I 1. Ocenie podlegają: posługiwanie się w opisie pojęć, środków, narzędzi i metod informatyki prawidłową terminologią informatyczną.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1. Ocenie podlegają: posługiwanie się w opisie pojęć, środków, narzędzi i metod ekonomii prawidłową terminologią; przygotowanie stanowiska komputerowego

Bardziej szczegółowo

1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem

1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem 3 1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem 1 BHP oraz zasady porządkowe w pracowni komputerowej... 10 1.1. Bezpieczna praca przy komputerze... 10 1.2. Regulamin pracowni komputerowej... 13 1.3.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY BAZ DANYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY BAZ DANYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY BAZ DANYCH 1. Ocenie podlegają: posługiwanie się w opisie pojęć, środków, narzędzi i metod informatyki prawidłową terminologią informatyczną. przygotowanie stanowiska

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ 1. Ocenie podlegają: posługiwanie się w opisie pojęć, środków, narzędzi i metod informatyki prawidłową terminologią informatyczną. przygotowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE 1. Ocenie podlegają: posługiwanie się w opisie pojęć, środków, narzędzi i metod informatyki prawidłową terminologią informatyczną. przygotowanie stanowiska

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum Lp. 1 Temat 1. Konfigurowanie urządzeń. Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet 2 3 4 5 Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń Konfigurowanie urządzeń Konfigurowanie urządzeń sieci Funkcje zarządzalnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 1 Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował wymagania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy REFORMA 2012 Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 2 Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.12.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PROJEKTOWANIE I MONTAŻ LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PROJEKTOWANIE I MONTAŻ LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PROJEKTOWANIE I MONTAŻ LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH 1. Ocenie podlegają: posługiwanie się w opisie pojęć, środków, narzędzi i metod informatyki prawidłową terminologią

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: z zakresu systemów

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: z zakresu systemów WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Systemy operacyjne NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. 2. Lp Dział programu Funkcje systemu operacyjnego Przygotowanie komputera osobistego do zainstalowania systemu

Bardziej szczegółowo

Scharakteryzować szczegółowo pojęcia związane ze sterowaniem i zarządzaniem platformą komputerową w sposób bezpośredni

Scharakteryzować szczegółowo pojęcia związane ze sterowaniem i zarządzaniem platformą komputerową w sposób bezpośredni Dział Budowa, instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: Scharakteryzować pojęcie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia 1.1. Wprowadzenie do systemów operacyjnych

Efekty kształcenia 1.1. Wprowadzenie do systemów operacyjnych rzedmiot : Systemy operacyjne Rok szkolny : 2015/201 Klasa : 1 inf Zawód : technik informatyk; symbol 351203 rowadzący : Andrzej Matras Henryk Kuczmierczyk Na podstawie programu autorstwa: mgr Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 2 Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował wymagania

Bardziej szczegółowo

Program nauczania w zawodzie technik informatyk

Program nauczania w zawodzie technik informatyk Program nauczania w zawodzie technik informatyk 351203 Typ szkoły: technikum Podbudowa programowa: gimnazjum Cykl nauczania: 4-letni Typ programu: przedmiotowy Rodzaj programu: liniowy Autorzy modyfikacji

Bardziej szczegółowo

- wymienia czynniki wpływające na bezpieczną pracę przy komputerze. - definiuje parametry stanowiska pracy

- wymienia czynniki wpływające na bezpieczną pracę przy komputerze. - definiuje parametry stanowiska pracy Wymagania edukacyjne do przedmiotu URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy I C, II C technikum w roku szkolnym 2013/2014 Wiadomości Umiejętności konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Zapamiętanie

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch Rok szkolny 2015/16 Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe Nauczyciel Iwona Matłoch PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 6 Przegląd pozostałych najważniejszych mechanizmów systemu operacyjnego Windows

Ćwiczenie Nr 6 Przegląd pozostałych najważniejszych mechanizmów systemu operacyjnego Windows Ćwiczenie Nr 6 Przegląd pozostałych najważniejszych mechanizmów systemu operacyjnego Windows Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z: zarządzaniem systemami plików, zarządzaniem atrybutami plików, prawami do plików

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM IM. NA BURSZTYNOWYM SZLAKU W MIKOSZEWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM IM. NA BURSZTYNOWYM SZLAKU W MIKOSZEWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM IM. NA BURSZTYNOWYM SZLAKU W MIKOSZEWIE Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1.Rozporządzenie MEN z dnia 20.08.2010 r.

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Klasy IV VI szkoła podstawowa

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Klasy IV VI szkoła podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV VI szkoła podstawowa 1. Jawność ocen nauczyciel na początku każdego roku szkolnego poinformuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki 1. Cel. 2. Założenia ogólne. 3. Zakres aktywności a ocena. 4. Ocena bieżąca. 5. Ocena semestralna. 6. Kryteria wymagań klasy II do III 7. Szczegółowy opis wymagań

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie Wstęp: Z uwagi na charakter przedmiotu, do sprawdzania osiągnięć uczniów najbardziej odpowiednie są zadania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE 1. Ocenie podlegają: posługiwanie się w opisie pojęć, środków, narzędzi i metod informatyki prawidłową terminologią informatyczną. przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne - rozkład godzin dla technikum informatycznego

Systemy operacyjne - rozkład godzin dla technikum informatycznego Systemy operacyjne - rozkład godzin dla technikum informatycznego w oparciu o Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203 o strukturze przedmiotowej, Warszawa 2012. Minimalna ilość godzin: 120.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji i twórczo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OPERACYJNY. Monika Słomian

SYSTEM OPERACYJNY. Monika Słomian SYSTEM OPERACYJNY Monika Słomian CEL znam podstawowe zadania systemu operacyjnego porządkuję pliki i foldery KRYTERIA rozumiem zadania systemu operacyjnego potrafię wymienić przykładowe systemy operacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie ul. Matuszczaka 7 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmiot: INFORMATYKA Nauczyciel : mgr inż. Eugeniusz Bury Rzeszów 2012 1. Cel opracowania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania - informatyka

Wymagania - informatyka Budowa i przeznaczenie komputera osobistego System operacyjny jednostka centralna, dysk twardy, pamięć RAM, płyta główna, procesor system operacyjny, DOS, Windows 95/98, WinXP, Win7 Znajomość podstawowych

Bardziej szczegółowo

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego "Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu "Informatyka"

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy system oceniania - informatyka Rolą oceny nie jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach a także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się. 1.Zasady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Technikum Zawód: technik informatyk

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Technikum Zawód: technik informatyk PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technikum Zawód: technik informatyk 351203 Lp. Temat 1 Zajęcia wprowadzające. Zapoznanie z zakładem, regulaminem pracy, przepisami BHP oraz instruktaż bhp. 2 Montaż i eksploatacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie.

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. I. Założenia 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Treść zadania:

Zadanie 1 Treść zadania: Zadanie 1 Treść zadania: 1 2 Komentarz do zadania: Ocenie podlegały następujące elementy projektu: 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 2. Założenia do projektu. 3. Lista prawdopodobnych przyczyn usterki systemu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PSSO klasa 2iA. Dział. Zainstalować system Linux

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PSSO klasa 2iA. Dział. Zainstalować system Linux Wymagania edukacyjne z przedmiotu PSSO klasa 2iA Dział dopuszczającą lub dostateczną, jeśli Zainstalować system Linux Powiedzieć co to jest konsola, terminal, interpereter poleceń Wymienić podstawowe polecenia

Bardziej szczegółowo

ZADANIE nr 4 Sprawdzian z informatyki

ZADANIE nr 4 Sprawdzian z informatyki Rafał Siczek Uniwersytet Wrocławski Studia Podyplomowe z Informatyki dla Nauczycieli SPI51 ZADANIE nr 4 Sprawdzian z informatyki Tematyka sprawdzianu: Systemy operacyjne Czas sprawdzianu: 25 min SPI51

Bardziej szczegółowo

Klasa I (Gimnazjum) Zakres wiadomości. rozszerzający

Klasa I (Gimnazjum) Zakres wiadomości. rozszerzający Wymagania dla przedmiotu INFORMATYKA na rok szkolny./.. Klasa I (Gimnazjum) Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami wymaga od kandydata znajomości obsługi komputera osobistego.

Moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami wymaga od kandydata znajomości obsługi komputera osobistego. Moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami wymaga od kandydata znajomości obsługi komputera osobistego. Kandydat winien wykazać się wiedzą i umiejętnościami w zakresie: - korzystania z głównych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - informatyka

Kryteria oceniania - informatyka Kryteria oceniania - informatyka 1. Informatyka jest przedmiotem o charakterze wybitnie praktycznym, co spowodowało stworzenie szczególnych form oceniania wiedzy ucznia. Formy te będą opierać się na rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II.

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II. Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW... 2 PODRĘCZNIK:... 3 PROGRAM NAUCZANIA:... 3 NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Potrafi wymienić Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, INFORMATYKA KLASA 1 1. Wymagania na poszczególne oceny: 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych

Bardziej szczegółowo

Lekcja 21 i 22. Konspekt lekcji Utrzymywanie komputera w sprawności. Materiał z podręcznika: Rozdział 13. Utrzymywanie komputera w sprawności

Lekcja 21 i 22. Konspekt lekcji Utrzymywanie komputera w sprawności. Materiał z podręcznika: Rozdział 13. Utrzymywanie komputera w sprawności Lekcja 21 i 22 Materiał z podręcznika: Rozdział 13. Utrzymywanie komputera w sprawności Konspekt lekcji Utrzymywanie komputera w sprawności Temat: Utrzymywanie komputera w sprawności Czas: 2x45 minut Uczeń

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie I. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 1. Ocenianie sumujące stosuje się w następujących

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk. pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej

Technik informatyk. pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej Technik informatyk pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej Informacje dla nauczyciela sprawdzającego prace egzaminacyjne Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO I. Zasady oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO 1. Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie z ogólnymi kryteriami ocen z matematyki

Bardziej szczegółowo

III. Kontrakt między nauczycielem i uczniem

III. Kontrakt między nauczycielem i uczniem Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, wymagania edukacyjne, warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z chemii dla klas I III Publicznego

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka komputera

Diagnostyka komputera Diagnostyka komputera Lista prawdopodobnych przyczyn usterki komputera na podstawie opisu objawów System może być zainfekowany szkodliwym oprogramowaniem np. wirusy, spyware, adware, robaki, trojany, keyloggery.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 3

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 3 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 3 I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania z zajęć komputerowych dla klasy piątej

Wymagania z zajęć komputerowych dla klasy piątej z zajęć komputerowych dla klasy piątej Nazwa działu Komputer dla każdego konieczne (dopuszczający) podstawowe (dostateczny) rozszerzające (dobry) dopełniające (bardzo dobry) wykraczające (celujący) Uczeń:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu Przedmiot: Obsługa informatyczna w hotelarstwie Klasa: 2H I. Zasady Przedmiotowego Systemu Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W trakcie zajęć z obsługi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI Przedmiotowe ocenianie z matematyki jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawach oceniania, klasyfikowania, promowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z przyrody. w Szkole Podstawowej nr 3. im. Jarosława Dąbrowskiego w Dębnie

Przedmiotowe zasady oceniania z przyrody. w Szkole Podstawowej nr 3. im. Jarosława Dąbrowskiego w Dębnie Przedmiotowe zasady oceniania z przyrody w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Dębnie 1.Narzędzia sprawdzania wiedzy i umiejętności : sprawdziany testy kartkówki odpowiedź ustna praca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Przedmiotowy system oceniania z techniki jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY Informacje dla Zdających

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY Informacje dla Zdających Części egzaminu NOWY EGZAMIN ZAWODOWY Informacje dla Zdających Część pisemna: test składający się z 40 zadań wielokrotnego wyboru, czas 60 min. Część praktyczna: test praktyczny składający się z jednego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia Lokalnych sieci. komputerowych. dla klasy3ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia Lokalnych sieci. komputerowych. dla klasy3ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia Lokalnych sieci komputerowych dla klasy3ia Dział Diagnostyka i naprawa lokalnych sieci komputerowych Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak Uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Siedlcach

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Siedlcach Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Siedlcach I. Zgodnie z postawą programową ocenie będą podlegać następujące obszary aktywności ucznia w toku wszystkich lekcji:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Na zajęciach z informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach : praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. - Programu nauczania do

Bardziej szczegółowo

KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. CYPRIANA NORWIDA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. CYPRIANA NORWIDA W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z INFORMATYKI KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. CYPRIANA NORWIDA W BIAŁEJ PODLASKIEJ I. FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI Na początku roku szkolnego nauczyciel

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ORŁA BIAŁEGO W BORAWEM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ORŁA BIAŁEGO W BORAWEM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ORŁA BIAŁEGO W BORAWEM 1. Procedury osiągania celów Podstawową formą organizacyjną nauczania matematyki w szkole jest lekcja.

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI Kryteria oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Rajczy. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV odbywa się

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zaj. komputerowych kl. V

Przedmiotowy system oceniania z zaj. komputerowych kl. V Przedmiotem oceny zajęć komputerowych są: Przedmiotowy system oceniania z zaj. komputerowych kl. V a) umiejętności praktyczne, wiadomości teoretyczne, b) kreatywność (twórcze myślenie), posługiwanie się

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI...

ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI... SPIS TREŚCI: Od Autora... 11 ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI... 13 PROGRAMY PREFERENCYJNE... 15 Czcionki systemowe... 15 Tła okien... 18 Tryb wyświetlania... 22 Zegar i data systemowa... 24 Urządzenia wejścia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Przedmiot Klasa Systemy Operacyjne I AT I. Wymagania ogólne Uczeń powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości 2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. 3. Prace klasowe,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem Rozdział 2. Budowa komputera... 20

Spis treści. Wstęp Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem Rozdział 2. Budowa komputera... 20 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem.... 13 1.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy... 13 1.2. Normy prawne dotyczące rozpowszechniania programów komputerowych i ochrony praw autorskich....

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA dla przedmiotów nauczania: INFORMATYKA SYSTEMY OPERACYJNE URZADZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ SIECI KOMPUTEROWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w ZSEiO im. Stanisława Staszica w Słupsku INFORMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI w ZSEiO im. Stanisława Staszica w Słupsku INFORMATYKA INFORMATYKA Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego zostały opracowane na podstawie programu nauczania autorstwa Anny Jaroszewskiej,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych i informatyki został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia komputerowe Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia komputerowe Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia komputerowe Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Zajęcia komputerowe Nauczyciel: Robert Laskowski Klasy: V, VI Podręcznik: Lubię to! Podręcznik multimedialny,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V Śródroczne Ocena niedostateczna: Uczeń nie zna regulaminu pracowni komputerowej, nie przestrzega zasad BHP pracy na stanowisku Postawa ucznia na lekcji jest

Bardziej szczegółowo

M O D U Ł O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A

M O D U Ł O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A M O D U Ł O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A PRZEDMIOTY INFORMATYCZNE Moduły: 351203.M1 - Montowanie i eksploatowanie komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. 351203.M2 - Projektowanie lokalnych

Bardziej szczegółowo