D E C Y Z J A. o r z e k a :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D E C Y Z J A. o r z e k a :"

Transkrypt

1 STAROSTA WADOWICKI NGG Wadowice, dnia r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 124 ust.1,ust.2,ust.4,ust.7, art.124a w związku z art.6 pkt.2, art.133 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz z późn. zm. ), art. 2 ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.199 z późn. zm ) art.104, art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.23 z późn. zm. ), Starosta Wadowicki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, po rozpatrzeniu wniosku inwestora- Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Warszawa ul. Mszczonowska 4, w imieniu którego działa Pan Serwacy Pierchała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe Rybnik ul. Kosynierów 9, na podstawie pełnomocnictwa NR 167/2015 z daty r. o r z e k a : 1.Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości obejmującej działkę nr 245/2 o pow. 0,2744 ha, położoną w jedn. ewid _2 Brzeźnica Nr 0006 obręb: Kossowa, której stan prawny jest nieuregulowany, przez udzielenie zezwolenia inwestorowi Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Warszawa ul. Mszczonowska 4, na założenie i przeprowadzenie przez wyżej opisaną nieruchomość przewodu służącego do przesyłania paliwa gazowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Remont gazociągu relacji Zelczyna- Oświęcim w miejscowości Kossowa- odcinek o długości ok. 1400m. Na działce nr 245/2 przewiduje się budowę odcinka gazociągu przesyłowego DN500 MOP 5.5 MPa o długości 31,8 m, wyłączenie z użytkowania istniejącego gazociągu przesyłowego zastąpionego nowo wybudowanym. Na okres prac budowlanych wyznaczony zostanie pas montażowy o szerokości 20,0 m wzdłuż gazociągu. Powierzchnia zajęcia czasowego działki nr 245/2 wyniesie 500,2 m 2. Po wybudowaniu gazociągu, na okres jego użytkowania, wyznaczona strefa kontrolowana wynosić będzie 8,0 m ( 4 m po obu stronach osi gazociągu). W strefie kontrolowanej, w odległości mniejszej niż 3,0m od osi gazociągu nie mogą rosnąć drzewa. Łączna powierzchnia strefy kontrolowanej na działce nr 245/2 wyniesie 254,3 m 2. Szczegółowy przebieg gazociągu DN500 po działce nr 245/2 wraz ze strefą kontrolowaną projektowanego gazociągu i pasem montażowym wkreślono na mapie projektowej w skali 1:500 stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

2 - 2-2.Zezwolenie obejmuje w szczególności prawo wstępu na nieruchomość opisaną w pkt.1 niniejszej decyzji, w celu wykonania prac budowlano- montażowych związanych z założeniem i przeprowadzeniem przez wyżej opisaną nieruchomość przewodu służącego do przesyłania paliwa gazowego, a nadto w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, usuwaniem awarii i eksploatacją sieci gazowej. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej. 3.Zezwolenia udziela się w celu wykonania robót budowlano-montażowych związanych z założeniem i przeprowadzeniem przez działkę nr 245/2 położoną w jedn. ewid _2 Brzeźnica Nr 0006 obręb: Kossowa przewodu służącego do przesyłania paliwa gazowego na okres 6 miesięcy w roku Zobowiązuje się inwestora - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Warszawa ul. Mszczonowska 4, do przywrócenia nieruchomości obejmującej działkę nr 245/2 obr. Kossowa jedn. ewid. Brzeźnica, do stanu poprzedniego niezwłocznie po założeniu i przeprowadzeniu przewodów gazowych. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego byłoby niemożliwe albo powodowałoby nadmierne trudności lub koszty, wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania o którym mowa w art.128 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 5.Jeżeli założenie lub przeprowadzenie ciągów, przewodów i urządzeń uniemożliwia właścicielowi dalsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem, właściciel może żądać, aby odpowiednio starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, lub występujący z wniosek o zezwolenie, nabył od niego na rzecz Skarbu Państwa, w drodze umowy, własność. 6.Niniejsza decyzja na podstawie art.118a ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podlega ogłoszeniu w sposób określony w art.49 Kodeksy postępowania administracyjnego, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wadowicach, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wadowicach Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brzeźnicy. 7. Niniejsza decyzja stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej, na wniosek Starosty Wadowickiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. U z a s a d n i e n i e : Wnioskiem UP-395/2016 z dnia 24 maja 2016r., uzupełnionym pismem z dnia 27 maja 2016r. UP-393-1/2016 inwestor Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Warszawa ul. Mszczonowska 4, w imieniu którego działa Pan Serwacy Pierchała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe Rybnik

3 - 3 ul. Kosynierów 9, na podstawie pełnomocnictwa NR 167/2015 z daty r., wystąpił o udzielenie w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przewodu służącego do przesyłania paliwa gazowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Remont gazociągu relacji Zelczyna- Oświęcim w miejscowości Kossowa- odcinek o długości ok. 1400m przez nieruchomość obejmującą działkę nr 245/2 o pow. 0,2744 ha, położoną w jedn. ewid _2 Brzeźnica Nr 0006 obręb: Kossowa. Do przedmiotowego wniosku dołączono : - pełnomocnictwo NR 167/2015 z dnia udzielonego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Warszawa ul. Mszczonowska 4, Panu Serwacemu Pierchała prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe Rybnik ul. Kosynierów 9, - projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 z zaznaczonym zakresem inwestycji, numerami i granicami działki, potwierdzone przez projektanta Serwacego Pierchała, - wypis z rejestry gruntów dla działki nr 245/2 obręb; Kossowa, -zaświadczenie Sądu Rejonowego w Wadowicach Wydział Ksiąg Wieczystych DZ.ODP/KR1W/ /15 z dnia r. - kserokopię odpisu pełnego z KRS , - wydruk z mapy ewidencji gruntów i budynków -wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeźnica, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Brzeźnica Nr XXVI/220/20099 z dnia 30 czerwca 2009r. i opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 606 z dnia 29 września 2009r. poz i 4531, załącznikiem graficznym, Z zaświadczenia Sądu Rejonowego w Wadowicach Wydział Ksiąg Wieczystych DZ.ODP/KR1W/ /15 z dnia r. wynika, że księgi gruntowe dla wsi Kossowa uległy zniszczeniu. Sąd nie posiada spisu parcelowego dla Kossowej, wobec nie przedłożenia wraz z wnioskiem jakichkolwiek dokumentów ułatwiających poszukiwania, nie ma możliwości ustalenia księgi wieczystej ani stanu własności działki nr 245/2. Zatem przedmiotem niniejszego postępowania jest ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 245/2 o pow. 0,2744 ha, jedn. ewid _2 Brzeźnica Nr 0006 obręb: Kossowa. Nieuregulowany stan prawny nieruchomości wyłącza obowiązek przeprowadzenia rokowań o których mowa w art. 124 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( art.124a wyżej powołanej ustawy ). W związku z powyższym mając na uwadze treść art.114 ust. 3 i 4 w związku z art.124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami, Starosta Wadowicki podał do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w dniu 13 czerwca 2016r. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wadowicach, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wadowicach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brzeźnicy, w prasie o zasięgu ogólnopolskim tj. w Dzienniku Gazeta Prawna, ogłoszenia o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji administracyjnej sposobu korzystania z nieruchomości obejmującej działkę nr 245/2 o pow. 0,2744ha, jedn. ewid _2 Brzeźnica Nr 0006 obręb: Kossowa, której stan prawny jest nieuregulowany.

4 - 4 Starosta Wadowicki poinformował równocześnie, że jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości zostanie wydana przez Starostę Wadowickiego decyzja administracyjna o ograniczeniu sposobu z nieruchomości obejmującej działkę nr 245/2 położoną w jedn. ewid. Brzeźnica, obręb: Kossowa, przez udzielenie zezwolenia inwestorowi Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Warszawa ul. Mszczonowska 4, na założenie i przeprowadzenie przez wyżej opisaną nieruchomość przewodu służącego do przesyłania paliwa gazowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Remont gazociągu relacji Zelczyna- Oświęcim w miejscowości Kossowa- odcinek o długości ok. 1400m. Nadmienić należy, że w przedmiotowej sprawie nie przeprowadzono rozprawy administracyjnej, gdyż przepisy o gospodarce nieruchomościami nie wprowadzają, tak jak w przypadku postępowań wywłaszczeniowych, wymogu jej przeprowadzenia. Mając na uwadze treść art. 124 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami należy wskazać, iż ustawodawca uzależnił możliwość ograniczenia w drodze decyzji wydanej przez starostę, sposobu korzystania z nieruchomości na rzecz podmiotu realizującego konkretne przedsięwzięcie inwestycyjne od spełnienia dwóch ściśle określonych przesłanek : 1.aby ewentualne ograniczenie nastąpiło zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 2.aby wystąpienie z wnioskiem o wydanie ww. decyzji, dany podmiot poprzedził przeprowadzeniem z właścicielem nieruchomości rokowań mających na celu udostępnienie przez właściciela nieruchomości w sposób dobrowolny. W niniejszej sprawie zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeźnica zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Brzeźnica Nr XXVI/220/2009 z dnia 30 czerwca 2009r. i opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 606 poz i 4531 z dnia 29 września 2009r. - działka nr 245/2 położona w miejscowości Kossowa położona jest w terenach przeznaczonych pod tereny rolnicze, symbol identyfikacyjny- 2.16R, przeznaczenie uzupełniające zl- tereny lasów, zp3- tereny użytków zielonych, zieleni śródpolnej. Z załącznika graficznego do przedmiotowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że działka nr 245/2, na której prowadzona będzie inwestycja, położona jest w terenach o symbolu 2.16R - tereny rolnicze w którym przewidziano między innymi strefę SOU- ochronną od gazociągu wysokoprężnego oznaczonego na rysunku planu kolorem żółtym ( 7 pkt.4 ust.19 ). Ponadto zapisy w 47 ww. uchwały brzmią: Ustala się, że źródłem zaopatrzenia gminy w gaz jest istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia, Ustala się modernizację istniejącej sieci i zaopatrzenia w gaz w sieci średniego ciśnienia co umożliwi zaopatrzenie w gaz nowoprojektowanych terenów mieszkaniowych i usługowych,

5 - 5 - Ustala się możliwość przeprowadzenia remontów sieci, Ustala się strefę SOU - strefę kontrolowaną od gazociągu wysokoprężnego oznaczą na rysunku planu kolorem żółtym, w której obowiązują wymogi określone w przepisach odrębnych. Oprócz wymogów formalnych o jakich mowa powyżej, zasadniczą kwestią dopuszczalności wydania decyzji na podstawie art.124 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest to, iż realizacja wymienionych w nim urządzeń infrastruktury technicznej, w tym urządzeń służących do przesyłania gazów, musi mieć charakter celu publicznego, niezależnie kto jest inwestorem. Z uwagi na fakt, że decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości zezwalająca na czasowe zajęcie nieruchomości, stanowi rodzaj decyzji polegający na czasowym ograniczeniu wykonywania prawa własności do nieruchomości, na której istnieje potrzeba wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, to mają do niej odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące wywłaszczenia nieruchomości, a także art.6 pkt.2 tejże ustawy, który zawiera katalog celów publicznych wśród których wymieniona jest budowa i utrzymanie przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Cel publiczny ustalany jest zatem w oparciu o kryteria określone w ustawie i nie zależy od uznania organów, na których ciąży jedynie obowiązek stwierdzenia, czy w określonej sytuacji spełnione zostały ustawowe kryteria celu publicznego. Na pojęcie inwestycji celu publicznego składają się bowiem dwa elementy, których łączne wystąpienie jest warunkiem koniecznym takiego rodzaju inwestycji. Pierwszy element stanowi określenie przedmiotu inwestycji, jakim jest realizacja celu publicznego wskazanego w art.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a drugi element stanowi przypisanie inwestycji znaczenia lokalnego ( tj. gminnego ) lub ponadlokalnego ( tj. powiatowego, wojewódzkiego, krajowego ) w myśl art.2 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Samo zakwalifikowanie inwestycji do celów, o których mowa w art. 6 pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie pozwala jeszcze na uznanie, że mamy do czynienia z inwestycją celu publicznego, jest to bowiem dopiero wypełnienie pierwszej przesłanki prowadzącej do określenia takiego charakteru inwestycji objętej wnioskiem. Koniecznym jest ponadto określenie, czy planowana inwestycja wiązać się będzie z urzeczywistnieniem potrzeb określonych wspólnot na poziomie gminnym, powiatowym, wojewódzkim lub społeczeństwa całego kraju. Takie stanowisko prezentuje również obowiązujące w tym zakresie orzecznictwo np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 października 2010r. II SA/Kr 910/10,wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 września 2008r. II OSK 989/07. Dokumentacja przedłożona przez pełnomocnika inwestora oraz obowiązujące przepisy prawne potwierdzają, że projektowana inwestycja polegająca na założeniu i przeprowadzenie przez działkę nr 245/2, położoną w jedn. ewid. Brzeźnica obręb: Kossowa, przewodu służącego do przesyłania paliwa gazowego realizowania jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Remont gazociągu relacji Zelczyna- Oświęcim w miejscowości Kossowa- odcinek o długości ok. 1400m.

6 - 6 - Biorąc pod uwagę pełną dokumentację zgromadzoną w przedmiotowej sprawie oraz obowiązujące przepisy prawne należy stwierdzić, że projektowana przebudowa gazociągu DN500 MOP 5,5 MPa na odcinku o długości 1400 m polegająca na wybudowaniu nowego odcinka gazociągu i wyłączeniu z eksploatacji starego odcinka istniejącego na działce nr 245/2 w ramach zadania inwestycyjnego Remont gazociągu relacji Zelczyna- Oświęcim w miejscowości Kossowa- odcinek o długości ok. 1400m spełnia wymogi celu publicznego. Zgodnie z art.6 ust.2 ustawy z dnia r. o gospodarce nieruchomościami, celem publicznym jest budowa i utrzymywanie przewodów i urządzeń służących, między innymi do przesyłania gazu, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Zgodnie z orzecznictwem sądowym, pojęcie inwestycji celu publicznego jest w swej istocie oparte na kryterium przedmiotowym, nie zaś podmiotowym czy funkcjonalnym. Oznacza to, że inwestycję tego typu stanowi każde działanie o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, które realizuje cele publiczne, bez względu na to czy inwestorem jest podmiot prywatny czy publiczny, czy inwestor jest zainteresowany w realizacji inwestycji z powodów czysto merkantylnych- dla osiągnięcia zysku ( wyrok NSA, Warszawa II OSK 548/07 z dnia r., wyrok NSA Warszawa II OSK 989/07 z dnia r.). Z wniosku UP-395/2016 z daty r. złożonego przez inwestora- Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A wynika, że planowana inwestycja obejmująca przebudowę gazociągu DN500 MOP 5,5 MPa na odcinku o długości 1400m polegająca na wybudowaniu nowego odcinka gazociągu i wyłączeniu z eksploatacji starego odcinka gazociągu istniejącego na działce nr 245/2 w ramach zadania pn. Remont gazociągu relacji Zelczyna- Oświęcim w miejscowości Kossowa- odcinek o długości ok. 1400m ma charakter przedsięwzięcia o znaczenia ponadlokalnym o którym mowa w art.2 ust.5 ustawy o planowaniu przestrzennym i jest niezbędna z punktu widzenia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania systemu przesyłowego. Działka nr 245/2 obręb: Kossowa jedn. ewid. Brzeźnica o pow. 0,2744 ha jest, użytkowana rolniczo. Przez grunt przedmiotowej działki przeprowadzono podziemny gazociąg stalowy relacji Zelczyna Oświęcim, który zostanie przebudowany. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się: budowę odcinka gazociągu wzdłuż gazociągu istniejącego, włączenie projektowanego odcinka gazociągu do istniejącej sieci przesyłowej, a następnie wyłączenie z użytkowania odcinka gazociągu istniejącego. Na przedmiotowej działce przewiduje się budowę odcinka gazociągu przesyłowego DN500 MOP 5.5 MPa o długości 31,8m. Na okres prac budowlanych wyznaczony zostanie pas montażowy o szerokości 20,0 m wzdłuż gazociągu. Powierzchnia zajęcia czasowego działki nr 245/2 wyniesie 500,2 m 2. Po wybudowaniu gazociągu, na okres jego użytkowania, wyznaczona strefa kontrolowana wynosić będzie 8,0m ( 4 m po obu stronach osi gazociągu). W strefie kontrolowanej, w odległości mniejszej niż 3,0m od osi gazociągu nie mogą rosnąć drzewa. Łączna powierzchnia strefy kontrolowanej na działce nr 245/2 wyniesie 254,3 m 2. Szczegółowy przebieg gazociągu DN500 po działce nr 245/2 wraz ze strefą kontrolowaną projektowanego gazociągu i pasem montażowym wkreślono na mapie sytuacyjnowysokościowej do celów projektowych w skali 1:500, na której naniesiono również granice

7 - 7 - ewidencyjne działki nr 245/2. Z przedmiotowej mapy wynika, że budowa nowego odcinka gazociągu zostanie zrealizowana wzdłuż istniejącej nitki gazociągu tak aby stanowiła jak najmniejszą uciążliwość. Przedmiotowa mapa stanowi załącznik do niniejszej decyzji Starosty Wadowickiego wydanej w trybie art.124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Niniejsza decyzja stanowi również zezwolenie obejmujące w szczególności prawo wstępu na nieruchomość obejmującą działkę nr 245/2 obręb: Kossowa, jedn. ewid. Brzeźnica w celu wykonania prac budowlano- montażowych związanych z budową nowego odcinka gazociągu DN500 MOP 5,5 MPa, wyłączeniem z eksploatacji starego odcinka gazociągu a nadto w celu wykonania czynności związanych z jego konserwacją, usuwaniem awarii i eksploatacją gazociągu. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej. Z treści art.124 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika,że osoba lub jednostka organizacyjna, która otrzymała zezwolenie zobowiązana jest do przywrócenia do stanu poprzedniego niezwłocznie po założeniu lub przeprowadzeniu przewodów i urządzeń, a jeżeli byłoby to niemożliwe albo powodowałoby nadmierne trudności lub koszty wówczas będzie zobowiązana do zapłaty odszkodowania ( art.124.ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami ). Mając na uwadze całość dokumentów zgromadzonych w sprawie, należy stwierdzić iż inwestycja polegająca na budowie odcinka gazociągu przesyłowego DN500 MOP 5,5 MPa o długości 31,8 m oraz wyłączeniu z eksploatacji istniejącego gazociągu przesyłowego, zastąpionego nowo wybudowanym w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont gazociągu Zelczyna Oświęcim w miejscowości Kossowa- odcinek o długości ok. 1400m przez nieruchomość położoną w obrębie: Kossowa jedn. ewid. Brzeźnica, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 245/2 o pow. 0,2744 ha stanowi cel publiczny w rozumieniu art.6 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art.2 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a jej realizacja następuje zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeźnica. W związku z powyższym, należy uznać, iż w przedmiotowej sprawie Starosta jest uprawniony do ograniczenia korzystania z nieruchomości Pismem NGG z dnia r. na podstawie art.10 kpa strony postępowania zostały powiadomione o przysługującym uprawnieniu do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ponadto zawiadomienie o możliwości zapoznania się z całością akt niniejszej sprawy zostało wywieszone na okres 14-tu dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wadowicach Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz Urzędu Gminy w Brzeźnicy. Niniejsza decyzja na podstawie art.118a ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami podlega ogłoszeniu w sposób określony w art.49 Kodeksy postępowania administracyjnego, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wadowicach, na tablicy ogłoszeń

8 - 8 - Starostwa Powiatowego w Wadowicach Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brzeźnicy. Mając na uwadze treść art.77 kpa Starosta Wadowicki w sposób wyczerpujący zebrał i rozpatrzył cały materiał dowodowy zgromadzony w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości obejmującej działkę nr 245/2 o pow. 0,2744ha, położonej obręb: Kossowa jedn. ewid. Brzeźnica, w trybie art.124 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. Pouczenie ; Od niniejsze decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego w terminie 14-tu dni licząc od jej otrzymania za pośrednictwem organu który ją wydał. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. H ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm. ) niniejsza czynność urzędowa nie podlega opłacie skarbowej. Otrzymują: 1.Pan Serwacy Pierchała Usługi Projektowe Rybnik ul. Kosynierów 9 - pełnomocnik Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A Warszawa ul. Mszczonowska 4 2. a/a NGG/UJ ( 3 egz. decyzji celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń )

STAROSTA WADOWICKI D E C Y Z J A. o r z e k a :

STAROSTA WADOWICKI D E C Y Z J A. o r z e k a : STAROSTA WADOWICKI NGG.6821.13.2013 Wadowice, dnia 14.01.2014r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 124 ust. 1,ust.2,ust.4,ust.7, art.124a w związku z art.6 pkt.2, art.133 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r.

Bardziej szczegółowo

NGG Wadowice, dnia r. D E C Y Z J A

NGG Wadowice, dnia r. D E C Y Z J A STAROSTA WADOWICKI NGG.6821.16.2014 Wadowice, dnia 26.02.2015 r. D E C Y Z J A Na podstawie art.6 pkt.4, art.8, art.112, art.113 ust.1, ust.5, ust.7, art.114 ust.3, ust.4, art.115 ust.3, art.118 ust.1a,

Bardziej szczegółowo

STAROSTA WADOWICKI D E C Y Z J A. o r z e k a :

STAROSTA WADOWICKI D E C Y Z J A. o r z e k a : STAROSTA WADOWICKI NGG.6821.20.2013 Wadowice, dnia 18.02.2014r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 124 ust. 1,ust.2,ust.4,ust.7, art.124a w związku z art.6 pkt.2, art.133 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r.

Bardziej szczegółowo

GN-II Jarosław, dnia r. D E C Y Z J A

GN-II Jarosław, dnia r. D E C Y Z J A GN-II.6853.27.2014 Jarosław, dnia 17.02.2015 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 124 ust. 1, art. 124a w związku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Starosta Jarosławski

D E C Y Z J A. Starosta Jarosławski Jarosław, dnia 30.05.2016 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 104

Bardziej szczegółowo

w Strachocinie, gmina Sanok, oznaczonej jako działka nr 884 o powierzchni

w Strachocinie, gmina Sanok, oznaczonej jako działka nr 884 o powierzchni STAROSTA SANOCKI 38-500 SANOK, Rynek 1 Sanok, dnia 31 lipca 2012 r. GN-1I1.6821.3.1.1f.2012 DECYZJA Na podstawie art. 124 ust.1 i 1a, art. 124 a w zw. z art. 113 ust. 7, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Starosta Jarosławski

D E C Y Z J A. Starosta Jarosławski D E C Y Z J A Jarosław, dnia 30.05.2016 r. Na podstawie art. 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 104

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Opole, Nr GN DK

DECYZJA. Opole, Nr GN DK Nr GN.6821.40.2016.DK Opole, 2017-04-07 DECYZJA Na podstawie art. 124 ust.1 i 2, art. 124a w związku z art. 113 ust. 6 i 7 i art.118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

NGG Wadowice, dnia r. D E C Y Z J A

NGG Wadowice, dnia r. D E C Y Z J A STAROSTA WADOWICKI NGG.6821.15.2015 Wadowice, dnia 18.09.2015 r. D E C Y Z J A Na podstawie art.6 pkt.4, art.8, art.112, art.113 ust.1, ust.5, ust.7, art.114 ust.3, ust.4, art.115 ust.3, art.118 ust.1a,

Bardziej szczegółowo

STAROSTA SANOCKI 38-S00 SANOK, Rynek 1

STAROSTA SANOCKI 38-S00 SANOK, Rynek 1 .. STAROSTA SANOCKI 38-S00 SANOK, Rynek 1 Sanok, dnia 31 lipca 2012 r. GN-1I1.6821.3.1.3f.2012 DECYZJA Na podstawie art. 124 ust.1 i 1a, art. 124 a w zw. z art. 113 ust. 7, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej orzeka

D E C Y Z J A. Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej orzeka Nasz znak: GG-RGN.6853.12.2014 Bochnia, dn. 19.02.2015 rok D E C Y Z J A Na podstawie art. 124 ust.1, art. 124a w związku z art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o r z e k a :

D E C Y Z J A. o r z e k a : STAROSTA WADOWICKI NGG.6821.22.2012 Wadowice, dnia 14.10.2013 r. D E C Y Z J A Na podstawie art.6 pkt.4, art.112, art.113 ust.1, ust.5, ust.7, art.114 ust.3, ust.4, art.115 ust.3, art.118 ust.1a, art.118a,

Bardziej szczegółowo

Starosta Grudziądzki Grudziądz, dnia 1 września 2017 r. DECYZJA

Starosta Grudziądzki Grudziądz, dnia 1 września 2017 r. DECYZJA Starosta Grudziądzki Grudziądz, dnia 1 września 2017 r. GN.6853.25.2017 DECYZJA Na podstawie art. 124 w związku z art. 124a i art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej orzeka

D E C Y Z J A. Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej orzeka Nasz znak: GG-RGN.6853.12.2014 Bochnia, dn. 20.02.2015 rok D E C Y Z J A Na podstawie art. 124 ust 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2014 roku, poz.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Starosta Wadowicki, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając z urzędu, o r z e k a :

D E C Y Z J A. Starosta Wadowicki, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając z urzędu, o r z e k a : STAROSTA WADOWICKI NGG.6821.41.2015 Wadowice, dnia 13.03.2017r. D E C Y Z J A Na podstawie art.6 pkt.4, art.8, art.112, art.113 ust.1, ust.5, ust.7, art.114 ust.3, ust.4, art.115 ust.3, art.118 ust.1a,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Komunikaty Decyzja Prezydenta Miasta Gliwice nr GN/26/2016 w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości dz. nr 616, obręb Szobiszowice DECYZJA PREZYDENTA MIASTA GLIWICE wykonującego zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Sucha Beskidzka, dnia 19 grudnia 2014 r. WG-II D E C Y Z J A Nr 3

Strona 1 z 5. Sucha Beskidzka, dnia 19 grudnia 2014 r. WG-II D E C Y Z J A Nr 3 WG-II.6821.11.2014 D E C Y Z J A Nr 3 Sucha Beskidzka, dnia 19 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 118a ust. 2, art. 124 ust. 1, 2, 4 i 6, art. 124a, w związku z art. 6 pkt. 3, art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Sucha Beskidzka, dnia 31 grudnia 2014 r. WG-II D E C Y Z J A

Strona 1 z 5. Sucha Beskidzka, dnia 31 grudnia 2014 r. WG-II D E C Y Z J A WG-II.6821.12.2014 Sucha Beskidzka, dnia 31 grudnia 2014 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 118a ust. 2, art. 124 ust. 1, 2, 4 i 6, art. 124a, w związku z art. 6 pkt. 3, art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Starosta Jarosławski

D E C Y Z J A. Starosta Jarosławski GN.6853.51.2015 Jarosław, dnia 02.02.2016 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 124 ust. 1 i art. 124a w zw. z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

STAROSTA SANOCKI SANOK, Rynek 1

STAROSTA SANOCKI SANOK, Rynek 1 STAROSTA SANOCKI 38-500 SANOK, Rynek 1 Sanok, dnia 31 lipca 2012 r. GN-1I1.6821.3.1.2d.2012 DECYZJA Na podstawie art. 124 ust.1 i 1a, art. 124 a w zw. z art. 113 ust. 7, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. orzekam:

D E C Y Z J A. orzekam: Opole, 2016.08.31 GN.683.8.2015.UL.2 D E C Y Z J A Na podstawie art. 12 ust. 4a, 4f i 5, art.18 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 30 stycznia 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 30 stycznia 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 30 stycznia 2017 r. GN-II.GN.III.7720/12/3/10/PJ D E C Y Z J A Na podstawie art. 37a ust. 1-6 i art. 37b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r., o komercjalizacji, restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. o ustaleniu odszkodowania za czasowe zajęcie nieruchomości pod budowę infrastruktury technicznej. ustalam. Grajewo, dnia

DECYZJA. o ustaleniu odszkodowania za czasowe zajęcie nieruchomości pod budowę infrastruktury technicznej. ustalam. Grajewo, dnia WG.6821.15.2015 Grajewo, dnia 2015-10-07 DECYZJA o ustaleniu odszkodowania za czasowe zajęcie nieruchomości pod budowę infrastruktury technicznej Na podstawie art. 128 ust. 4, art. 129 ust. 5 pkt 1 i 2,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. z a t w i e r d z a m. U z a s a d n i e n i e

D E C Y Z J A. z a t w i e r d z a m. U z a s a d n i e n i e WGD.RG.7430-76/2009/2010 Płock, dnia 04-01-2010 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 93 ust. 1, 3, 4 i 5, art. 96 ust. 1 i 4, art. 97 ust. 1, ust. 1a i ust. 3 pkt 1, art. 97 a i art. 99 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

STAROSTA SANOCKI SANOK, Rvnek 1

STAROSTA SANOCKI SANOK, Rvnek 1 STAROSTA SANOCKI 38-500 SANOK, Rvnek 1 Sanok, dnia 31 lipca 2012 r. GN-1I1.6821.3.1.5c.2012 DECYZJA Na podstawie art. 124 ust.1 i 1a, art. 124 a w zw. z art. 113 ust. 7, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. wykonując zadania z zakresu administracji rządowej, orzekam

DECYZJA. wykonując zadania z zakresu administracji rządowej, orzekam Grudziądz, dnia 15 maja 2017 r. GN.6853.3.2016 DECYZJA Na podstawie art. 124 w związku z art. 124a i art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. z a t w i e r d z a m

D E C Y Z J A. z a t w i e r d z a m Płock, dnia 30-07-2010 r. WGD.RG.7430-45/2010 D E C Y Z J A Na podstawie art. 93 ust. 1, 4 i 5, art. 96 ust. 1 i 4, art. 97 ust. 1, ust. 1a i ust. 3 pkt 1 i art. 97 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

Bardziej szczegółowo

Starosta Grudziądzki Grudziądz, dnia r. DECYZJA

Starosta Grudziądzki Grudziądz, dnia r. DECYZJA Starosta Grudziądzki Grudziądz, dnia 19.05.2017 r. GN.6853.3a.2016 DECYZJA Na podstawie art. 124 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. z a t w i e r d z a m. U z a s a d n i e n i e

D E C Y Z J A. z a t w i e r d z a m. U z a s a d n i e n i e WGD.RG.7430-80/2009/2010 Płock, dnia 04-01-2010 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 93 ust. 1, 3, 4 i 5, art. 96 ust. 1 i 4, art. 97 ust. 1, ust. 1a i ust. 3 pkt 1, art. 97 a i art. 99 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

Starosta Bocheński. wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Starosta Bocheński. wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej Nasz znak: GG-RGN.6821.10.2.2015 Bochnia, dnia 01.04.2016 rok D e c y z j a Na podstawie art. 112, art. 113 ust.1, 5, 6 i 7, art. 118a, art. 119 i art. 123 ust.1, w związku z art. 6 pkt 9 oraz art. 128

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o r z e k a :

D E C Y Z J A. o r z e k a : STAROSTA WADOWICKI NGG.6821.29.2013 Wadowice, dnia 17.12.2014r. D E C Y Z J A Na podstawie art.6 pkt.4, art.8, art.112, art.113 ust.1, ust.5, ust.7, art.114 ust.3, ust.4, art.115 ust.3, art.118 ust.1a,

Bardziej szczegółowo

STAROSTA SANOCKI SANOK, Rvnek 1

STAROSTA SANOCKI SANOK, Rvnek 1 STAROSTA SANOCK 31-500 SANOK, Rvnek 1 Sanok, dnia 31 lipca 2012 r. GN-111.6821.3.1.6b.2012 DECYZJA Na podstawie art. 124 ust.1 i 1a, art. 124 a w zw. z art. 113 ust. 7, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

- o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. KLUB POSELSKI RUCH PALIKOTA ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa Warszawa, dnia 20 stycznia 2012 r. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 WOR.6220.2.20.2013.IK /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/ Kietrz, dnia 06.12.2013 r. D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Starosta Sanocki. 1. Ogranicza sposób korzystania z nieruchomości gruntowej położonej

DECYZJA. Starosta Sanocki. 1. Ogranicza sposób korzystania z nieruchomości gruntowej położonej STA~OSTA SANOCK 38-500 SANOK, Rynek 1 Sanok, dnia 31 lipca 2012 r. GN-111.6821.3.1.11.2012 DECYZJA Na podstawie art. 124 ust. 1 i 1a, art. 124 a w zw. z art. 113 ust. 7, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Siedlce, dnia r.

Siedlce, dnia r. STAROSTA SIEDLECKI 08-110 Siedlce, ul. J. Piłsudskiego 40 tel. (025) 644-72-16 fax (025) 644-71-55 G.6821.8.2014 Siedlce, dnia 10.07.2014r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 124 ust. 1, art. 115 ust. 3,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1714/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 12 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1714/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 12 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1714/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Juliusza Słowackiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 października 2015 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 października 2015 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 października 2015 r. GN-II./GN.III.7720/12/19/09/KZ D E C Y Z J A Na podstawie art. 37 a ust. 1-6 i art. 37b ustawy z dnia 8 września 2000 r., o komercjalizacji, restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Decyzja administracyjna zawartość; zaświadczenie. Zestaw 6

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Decyzja administracyjna zawartość; zaświadczenie. Zestaw 6 Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Decyzja administracyjna zawartość; zaświadczenie Zestaw 6 Przedmiot 1 2 3 4 Istota decyzji administracyjnej Elementy składowe, wymagane

Bardziej szczegółowo

Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości z dnia 31.10.2014r

Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości z dnia 31.10.2014r Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości z dnia 31.1.214r AGN.6821.25.213.AK21/PKK22 214r. Chrzanów, dnia 31 października D E C Y Z J A Na podstawie art. 124a w związku z art. 124 i art.

Bardziej szczegółowo

D e c y z j a. Starosta Bocheń ski

D e c y z j a. Starosta Bocheń ski Nasz znak: GG-RGN.6821.6.2015 Bochnia, dnia 25.01.2016 rok D e c y z j a Na podstawie art. 112, art. 113 ust.1, 5, 6 i 7, art. 118a, art. 119 i art. 123 ust.1, w związku z art. 6 pkt 9 oraz art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 29 października 2014 r. D E C Y Z J A

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 29 października 2014 r. D E C Y Z J A WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 29 października 2014 r. GN-II./GN.III.7720/12/12/10/KZ D E C Y Z J A Na podstawie art. 37a ust. 1-6 i art. 37b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r., o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. 2. Użytkowanie wieczyste przedmiotowego gruntu ustalam na okres 99 lat (dziewięćdziesiąt dziewięć), licząc od dnia 1 czerwca 2003 r.

D E C Y Z J A. 2. Użytkowanie wieczyste przedmiotowego gruntu ustalam na okres 99 lat (dziewięćdziesiąt dziewięć), licząc od dnia 1 czerwca 2003 r. WOJEWODA ŁÓDZKI GN-II.752.19.2013.KZ Łódź, 26 października 2015 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 37a ust. 1-6 i art. 37b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r., o komercjalizacji, restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. wykonując zadania z zakresu administracji rządowej, orzekam

DECYZJA. wykonując zadania z zakresu administracji rządowej, orzekam Grudziądz, dnia 25 września 2017 r. GN.6853.1.2017 DECYZJA Na podstawie art. 124 i art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Starosta Grudziądzki Grudziądz, dnia 15 maja 2017 r. DECYZJA

Starosta Grudziądzki Grudziądz, dnia 15 maja 2017 r. DECYZJA Starosta Grudziądzki Grudziądz, dnia 15 maja 2017 r. GN.6853.2a.2016 DECYZJA Na podstawie art. 124 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o r z e k a :

D E C Y Z J A. o r z e k a : STAROSTA WADOWICKI NGG.6821.18.2014 Wadowice, dnia 27.05.2015r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 124 ust. 1,ust.2,ust.4,ust.7, art.124a w związku z art.6 pkt.2, art.133 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r.

Bardziej szczegółowo

przesył.pl ..., dnia Sąd Rejonowy w... Wydział...Cywilny Wnioskodawca: Uczestnik postępowania:

przesył.pl ..., dnia Sąd Rejonowy w... Wydział...Cywilny Wnioskodawca: Uczestnik postępowania: ....., dnia..... miejscowość data Imię i Nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej Adres Sąd Rejonowy w... Wydział...Cywilny Adres Sądu Adres Wnioskodawca: Imię i Nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

NGG Wadowice, dnia 24 czerwca 2016r. D E C Y Z J A NR 1

NGG Wadowice, dnia 24 czerwca 2016r. D E C Y Z J A NR 1 STAROSTA WADOWICKI NGG.6821.20.2015 Wadowice, dnia 24 czerwca 2016r. D E C Y Z J A NR 1 Na podstawie art.6 pkt.4, art.8, art.112, art.113 ust.1, ust.5, ust.7, art.114 ust.3, ust.4, art.115 ust.3, art.118

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Opole, GN UL.8

D E C Y Z J A. Opole, GN UL.8 Opole, 2016.11.18 GN.683.1.2016.UL.8 D E C Y Z J A Na podstawie art. 12 ust. 4a, 4f i 5, art.18 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lusowie, gm. Tarnowo Podgórne, działka

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A NR 1. Starosta Wadowicki, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając z urzędu, o r z e k a :

D E C Y Z J A NR 1. Starosta Wadowicki, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając z urzędu, o r z e k a : STAROSTA WADOWICKI NGG.6821.11.2015 Wadowice, dnia 11.10.2016r. D E C Y Z J A NR 1 Na podstawie art.6 pkt.4, art.8, art.112, art.113 ust.1, ust.5, ust.7, art.114 ust.3, ust.4, art.115 ust.3, art.118 ust.1a,

Bardziej szczegółowo

W terminie podanym w zawiadomieniu nr G z dnia 19 listopada 2015r. do tut. urzędu nie wpłynęły żadne żądania, wnioski czy wyjaśnienia.

W terminie podanym w zawiadomieniu nr G z dnia 19 listopada 2015r. do tut. urzędu nie wpłynęły żadne żądania, wnioski czy wyjaśnienia. Siedlce, dnia 04.01.2016r. G.6821.85.2015 D E C Y Z J A Na podstawie art. 124 ust. 1, art. 115 ust. 3, art. 118 a ust. 2 w związku z art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Nazwa procedury: Podział nieruchomości

PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Nazwa procedury: Podział nieruchomości Urząd Gminy w Czastarach,, woj. łódzkie www.czastary.pl, e-mail: ug@czastary.pl PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Nazwa procedury: Podział nieruchomości 2. Komórka odpowiedzialna: Referat Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Opole, GN UL.23

D E C Y Z J A. Opole, GN UL.23 Opole, 2017.08.08 GN.683.1.2016.UL.23 D E C Y Z J A Na podstawie art. 12 ust. 4a, 4f i 5, art.18 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH

STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH Opis sprawy STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH KARTA USŁUGI NR WSR/13 Wydawanie decyzji zezwalającej na trwałe lub czasowe wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej Wydanie Data wydania Wydawanie

Bardziej szczegółowo

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: 7. Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje:

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: 7. Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje: Gmina Czastary Urząd Gminy w Czastarach,, woj. łódzkie Telefon: 627843111, Fax: 627843191 www.czastary.pl, e-mail: ug@czastary.pl 1. Nazwa procedury: PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI 2.Komórka odpowiedzialna: PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonej do

Bardziej szczegółowo

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: III WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROSNĄ WNIOSKOWANE DO USUNIĘCIA DRZEWA LUB KRZEWY

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: III WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROSNĄ WNIOSKOWANE DO USUNIĘCIA DRZEWA LUB KRZEWY Miejsce na pieczęć Urzędu Sienno, dnia... r. WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Wójt Gminy Sienno Ul. Rynek 36/40 27-350 Sienno I - WNIOSKODAWCA (posiadacz nieruchomości lub właściciel

Bardziej szczegółowo

IK 02. Wniosek o wydanie warunków technicznych.

IK 02. Wniosek o wydanie warunków technicznych. Wydanie 1 z dn. 24.02.2014r. URZĄD GMINY PAWŁOWICE REFERAT INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ IK 02. Wniosek o wydanie warunków technicznych. Ogólny opis: Wniosek o wydanie warunków technicznych dla budowy ogrodzenia,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Znak sprawy (wypełnia Organ)..., dnia... rok Starostwo Powiatowe w Choszcznie ul. Nadbrzeżna 2 73-200 Choszczno WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW I - WNIOSKODAWCA (posiadacz)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O CZASOWE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

WNIOSEK O CZASOWE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO WNIOSEK O CZASOWE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO Dokumenty od wnioskodawcy (strony) I. Wniosek o wydanie zezwolenia. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury (na końcu procedury). II. Do wniosku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zębowice Wniosek o podział nieruchomości

Wójt Gminy Zębowice Wniosek o podział nieruchomości Zębowice, dnia... /imię i nazwisko właściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego/ (*) /tel. kontaktowy/... /adres do korespondencji/ WZÓR NR 1 (wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 93 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2118/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 7 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 2118/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 7 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2118/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr 54 i 55, położonej w Raciborzu przy

Bardziej szczegółowo

Opole, GN UL.2

Opole, GN UL.2 GN.683.8.2015.UL.2 Opole, 2016.04.07 Ogłoszenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Gminy Dobrzeń Wielki nieruchomość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 21 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 163/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 21 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 163/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. Przemysłowej w obszarze objętym

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 3 sierpnia 2015 r. D E C Y Z J A

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 3 sierpnia 2015 r. D E C Y Z J A WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 3 sierpnia 2015 r. GN-II.752.1.2012.KZ D E C Y Z J A Na podstawie art. 37a ust. 1-6 i art. 37b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r., o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

STAROSTA BEŁCHATOWSKI za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

STAROSTA BEŁCHATOWSKI za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ... imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 1 Kodeksu cywilnego... imię i nazwisko, nr tel osoby do kontaktu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 452 / XL / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 14 grudnia 2001r.

Uchwała Nr 452 / XL / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 14 grudnia 2001r. Uchwała Nr 452 / XL / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 14 grudnia 2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy miasta Śrem i wsi Zbrudzewo. Na art. 26 ustawy z dnia 7 lipca

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.wadowice.pl Wadowice: Wykonanie operatów szacunkowych wg 2 zadań Numer ogłoszenia: 199903-2014;

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr 2. Starosta Wadowicki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, o r z e k a :

D E C Y Z J A Nr 2. Starosta Wadowicki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, o r z e k a : STAROSTA WADOWICKI D E C Y Z J A Nr 2 NGG.683.2.2012 Wadowice, dnia 10.04.2017r. Na podstawie art.12 art. 18 ust.1, ust.3, art.23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Braniewskiego,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Wojewoda Wielkopolski. orzeka

DECYZJA. Wojewoda Wielkopolski. orzeka SN.VII-2.77242-130/09 DECYZJA Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 2 ustawy z dnia 10 maja 2007

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE NA PRACE GEODEZYJNE

WARUNKI TECHNICZNE NA PRACE GEODEZYJNE WARUNKI TECHNICZNE NA PRACE GEODEZYJNE zał. Nr 6 związane ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjno prawnej do ujawnienia w księgach wieczystych trwałego zarządu RZGW w Krakowie. dla zadania: wykonanie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WOJEWODA ŁÓDZKI IA-I.746.47.2014.MK Łódź, dnia sierpnia 2014 r. DECYZJA NR 44/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1i 4, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe INTER-SAT Opałka Jacek ul. Kościuszki Myszków

pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe INTER-SAT Opałka Jacek ul. Kościuszki Myszków PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. Magdalena Gaj Jacek Opałka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe INTER-SAT Opałka Jacek

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Sposób załatwienia sprawy Na wniosek użytkownika wieczystego - patrz formularz, kancelaria tut. Urzędu (pokój nr 2, parter),

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 10 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 10 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. Staszica - do sprzedaży w drodze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHORKÓWKA

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHORKÓWKA Projekt z dnia 9 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHORKÓWKA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Draganowa, Kobylany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 211/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 211/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 211/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w Bolesławcu przy ulicy Leśnej - do sprzedaży w drodze przetargu

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej

Bardziej szczegółowo

Opis Procedury: 1. Pojęcie zajęcia pasa drogowego:

Opis Procedury: 1. Pojęcie zajęcia pasa drogowego: 5. Umieszczenie reklamy w obrębie pasa drogowego. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg: Umieszczenia reklamy i wykonywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk. Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 9/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 czerwca 2014 r. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 88/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 28 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 88/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 88/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. Kościuszki - do sprzedaży w

Bardziej szczegółowo

1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ):

1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Skórzec Nr 37/2015 z dnia 22 października 2015r W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 7 czerwca 2013 r. IR.III-6.71190-14/10 DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Nr WZ/ 0225 / 248 /2014 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE

O G Ł O S Z E N I E. Nr WZ/ 0225 / 248 /2014 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE Warszawa, dnia 25. 08. 2014r. O G Ł O S Z E N I E Nr WZ/ 0225 / 248 /2014 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE Działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/243/2017 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 czerwca 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXIV/243/2017 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 czerwca 2017 roku UCHWAŁA NR XXXIV/243/2017 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1237/1 położona w Lipnie Obręb Nr 7

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. ustalam lokalizację inwestycji celu publicznego. Rzeszów,

D E C Y Z J A. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. ustalam lokalizację inwestycji celu publicznego. Rzeszów, AR.6733.54.11.2017.BM54 Rzeszów, 2017-11-07 D E C Y Z J A o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Działając w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź,12 czerwca 2017 r. D E C Y Z J A

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź,12 czerwca 2017 r. D E C Y Z J A WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź,12 czerwca 2017 r. GN-II.752.10.2013.KZ D E C Y Z J A Na podstawie art. 37 a ust. 1-6 i art. 37b ustawy z dnia 8 września 2000 r., o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Karta nr GN/5 Urząd Gminy i Miasta Witkowo

Karta nr GN/5 Urząd Gminy i Miasta Witkowo Karta nr GN/5 Urząd Gminy i Miasta Witkowo ul. Gnieźnieńska 1 62-230 Witkowo tel. 61 477-81-94, fax 61 477-88-55 KARTA INFORMACYJNA dot. podziału nieruchomości 1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

stanowiących własność Jarosława Szczepana Jastrzębskiego, poprzez udzielenie spółce

stanowiących własność Jarosława Szczepana Jastrzębskiego, poprzez udzielenie spółce Siedlce, dnia 12.11.2015r. G.6821.69.2015 D E C Y Z J A Na podstawie art. 124 ust. 1, art. 115 ust. 3, art. 118 a ust. 2 w związku z art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę Informacje ogólne Zmiana pozwolenia na budowę Zmiana pozwolenia na budowę jest decyzją administracyjną, zezwalającą na istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr 1. Starosta Wadowicki, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając z urzędu, o r z e k a :

D E C Y Z J A Nr 1. Starosta Wadowicki, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając z urzędu, o r z e k a : STAROSTA WADOWICKI NGG.6821.43.2015 Wadowice, dnia 21.04.2017r. D E C Y Z J A Nr 1 Na podstawie art.6 pkt.4, art.8, art.112, art.113 ust.1, ust.5, ust.7, art.114 ust.3, ust.4, art.115 ust.3, art.118 ust.1a,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 21 maja 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.431.1.4.2014 Pan Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Staszica 15 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo