Raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego Zarząd spółki IMPEL S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego Zarząd spółki IMPEL S.A."

Transkrypt

1 Zarząd spółki IMPEL S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego

2 SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 MARCA 2005 ROKU AKTYWA I. Aktywa trwałe (długoterminowe) suma Wartość firmy Pozostałe wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne inwestycyjne Inwestycje w akcje i udziały 7. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności 8. Kredyt i wierzytelności własne 9. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 10. Inwestycje utrzymane do terminu zapadalności 11 Należności długoterminowe (11a+11b+11c) a. Zaliczki na aktywa trwałe długoterminowe 11b. Należności z tytułu leasingu finansowego 11c. Pozostałe należności długoterminowe Aktywa na podatek odroczony II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) suma Zapasy Należności (2a+2b+2c+2d) a. Należności z tytułu dostaw i usług b. Należności publiczno-prawne, w tym: b.1 Należności z tytułu podatku bieżącego c. Należności z tytułu leasingu finansowego 2d. Należności pozostałe Kredyty i wierzytelności własne Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Inwestycje utrzymane do terminu zapadalności 6. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 7. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Rozliczenia międzyokresowe III. Aktywa długoterminowe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa razem suma I+II+III

3 PASYWA 1. Kapitały (suma 1a-1j) a. Kapitał akcyjny/zakładowy b. Udziały (akcje) własne 1c. Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 1d. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny e. Kapitały rezerwowe f. Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających i różnice kursowe z konsolidacji (47) (67) 1g. Pozostałe kapitały 342 1h. Nie podzielony wynik z lat ubiegłych (22 103) (20 673) - Nie podzielony wynik z lat ubiegłych (17 389) (15 959) - Nie podzielony wynik z lat ubiegłych wynikający z przekształcenia na MSSF (4 714) (4 714) 1i. Wynik finansowy za rok obrotowy (1 399) 1j. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego 2. Udziały akcjonariuszy mniejszościowych I. Razem kapitały (1+2) II. Zobowiązanie długoterminowe (suma od 1-5) Rezerwa na podatek odroczony Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Rezerwy długoterminowe Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego Pozostałe zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe(suma od 1-7) Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania publiczno-prawne, w tym: a Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania pozostałe Rezerwy krótkoterminowe IV. Przychody przyszłych okresów V. Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowanych jako przeznaczone do zbycia Pasywa razem POZYCJE POZABILANSOWE 1.Należności warunkowe Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Inne (z tytułu) prawa wieczystego użytkowania gruntu cesji wierzytelności z opcją zwrotu Pozycje pozabilansowe, razem

4 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 DO 31 MARCA 2005 Działalność kontynuowana i zaniechana I. Przychody (suma 1-2): Przychody ze sprzedaży, w tym: a) przychody ze sprzedaży produktów b) przychody ze sprzedaży materiałów i towarów Dotacje II. Koszty działalności operacyjnej (suma 1-8): ( ) ( ) 1.amortyzacja (4 595) (3 787) 2. zużycie materiałów i energii (18 784) (17 762) 3. usługi obce (21 237) (17 821) 4. wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze ( ) ( ) 5. pozostałe koszty rodzajowe (4 647) (3 954) 6. koszty sprzedaży materiałów i towarów (725) (85) 7. zmiana stanu produktów koszt wytworzenia produktów na potrzeby wł. jedn A. Zysk (strata) ze sprzedaży (I II) I. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych II. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: (2 513) (2 895) 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (165) (67) 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (1 702) (1 431) B. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (A+I-II) I. Przychody finansowe, w tym: Dywidendy i udziały w zyskach Odsetki II. Koszty finansowe, w tym: (766) (1 323) 1. Odsetki (619) (533) 2. Aktualizacja wartości inwestycji - (33) C. Zysk (strata) brutto (B I-II+III) I. Podatek dochodowy (801) (696) D. Zyski (straty) udziałowców mniejszościowych (227) (400) E. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (C-D) przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 Zysk (strata) netto 0 0 Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję* 0,54 2,59 Zwykły zysk (strata) na jedną akcję** Z działalności kontynuowanej 0,29 0,31 Z działalności zaniechanej - - *Wartość zysku (straty) na jedną akcję zwykłą na koniec I kwartału 2004 została obliczona w oparciu o zanualizowany zysk za rok 2003 przekształcony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości **Liczba akcji, którą użyto do wyliczenia "zysku na jedną akcję zwykłą" dla prezentowanych skonsolidowanych i jednostkowych danych finansowych Emitenta została obliczona bez uwzględnienia ilości akcji odkupionych przez Emitenta w celu ich umorzenia. 4

5 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 DO 31 MARCA I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (4 714) (9 800) I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego a) zwiększenie (z tytułu) wydania udziałów (emisji akcji) Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 2.1. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu a) zwiększenie (38 000) 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu (38 000) 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 86 a) zwiększenie (z tytułu) 87 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 87 b) zmniejszenie (z tytułu) (1) - inne (1) 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych (1 000) a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) (1 000) - rejestracji w KRS emisji akcji serii E (1 000) 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Kapitały pozostałe na początek okresu 7.1. Zmiany pozostałych kapitałów a) zwiększenie (z tytułu) wycena opcji zamiennych na akcje b) zmniejszenie (z tytułu) 7.2. Kapitały pozostałe na koniec okresu Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych (47) (1) 9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu (17 389) Zysk z lat ubiegłych na początek okresu zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (9 800) 9.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zmniejszenie (z tytułu) -zwiększenie kapitału zapasowego (87) -inne 9.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu, (17 389) (10 359) - zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (4 714) Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach (22 103) (10 359) 9.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (22 103) (10 359) 9.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (22 103) Wynik netto a) zysk netto II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

6 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 DO 31 MARCA 2005 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem (2 483) Zyski (straty) mniejszości Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych (69) (2) 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (419) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 23 (241) 6. Zmiana stanu rezerw 334 (655) 7. Zmiana stanu zapasów (1 739) (1 295) 8. Zmiana stanu należności (1 375) (8 254) 9. Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (1 151) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (3 269) (1 801) 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych 870 b) w pozostałych jednostkach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki 131 II. Wydatki (2 867) (14 146) 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (2 867) (4 171) 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: (3 800) a) w jednostkach powiązanych (3 800) 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości (86) 5. Inne wydatki inwestycyjne (6 089) III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (12 422) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 178 II. Wydatki (2 780) (47 313) 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych (38 000) 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli (609) 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek (1 493) (8 577) 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych (474) 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (557) 8. Odsetki (204) (178) 9. Inne wydatki finansowe (1) III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) (2 440) (42 984) D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) (49 508) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym (49 508) - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

7 BILANS IMPEL S.A. SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 MARCA 2005 ROKU AKTYWA I. Aktywa trwałe (długoterminowe) suma Wartość firmy 2. Pozostałe wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne inwestycyjne Inwestycje w akcje i udziały Kredyt i wierzytelności własne Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 9. Inwestycje utrzymane do terminu zapadalności 10 Należności długoterminowe (12a+12b+12c) 10a. Zaliczki na aktywa trwałe długoterminowe 10b. Należności z tytułu leasingu finansowego 10c. Pozostałe należności długoterminowe 11. Aktywa na podatek odroczony II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) suma Zapasy Należności (2a+2b+2c+2d) a. Należności z tytułu dostaw i usług b. Należności publiczno-prawne, w tym: b.1 Należności z tytułu podatku bieżącego 2d. Należności z tytułu leasingu finansowego 2e. Należności pozostałe Kredyty i wierzytelności własne Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Inwestycje utrzymane do terminu zapadalności 6. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 7. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Rozliczenia międzyokresowe III. Aktywa długoterminowe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa razem suma I+II+III

8 PASYWA I. Kapitały (suma 1a-1i) a. Kapitał akcyjny/zakładowy b. Udziały (akcje) własne 1c. Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 1d. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny e. Kapitały rezerwowe f. Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających i różnice kursowe z konsolidacji 1g. Pozostałe kapitały 342 1h. Nie podzielony wynik z lat ubiegłych (1 754) (9 458) - Nie podzielony wynik z lat ubiegłych Nie podzielony wynik z lat ubiegłych wynikający z przekształcenia na MSSF (5 230) (9 955) 1i. Wynik finansowy za rok obrotowy j. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego II. Zobowiązanie długoterminowe (suma od 1-5) Rezerwa na podatek odroczony 2 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Rezerwy długoterminowe Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 5 Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego 6 Pozostałe zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe(suma od 1-7) Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania publiczno-prawne, w tym: a Zobowiązania z tytułu podatku bieżącego Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego 6 Zobowiązania pozostałe Rezerwy krótkoterminowe IV. Przychody przyszłotychych okresów V. Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowanych jako przeznaczone do zbycia Pasywa razem POZYCJE POZABILANSOWE Należności warunkowe 2.Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Inne (z tytułu) cesji wierzytelności z opcja zwrotu Pozycje pozabilansowe, razem

9 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT IMPEL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 DO 31 MARCA 2005 Działalność kontynuowana i zaniechana I. Przychody (suma 1-2): Przychody ze sprzedaży, w tym: a) przychody ze sprzedaży produktów b) przychody ze sprzedaży materiałów i towarów Dotacje II. Koszty działalności operacyjnej (suma 1-8): (65 499) (64 140) 1.amortyzacja (1 121) (1 575) 2. zużycie materiałów i energii (7 478) (7 222) 3. usługi obce (14 659) (11 885) 4. wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze (41 500) (43 015) 5. pozostałe koszty rodzajowe (1 903) (1 850) 6. koszty sprzedaży materiałów i towarów (81) (88) 7. zmiana stanu produktów koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki A. Zysk (strata) ze sprzedaży (I II) I. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych II. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: (1 054) (605) 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (83) 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (595) (413) 3. Odpis wartości firmy z konsolidacji (wartość ujemna) B. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (A+I-II) I. Przychody finansowe, w tym: Dywidendy i udziały w zyskach 2. Odsetki II. Koszty finansowe, w tym: (765) (1 968) 1. Odsetki (385) (100) C. Zysk (strata) brutto (B I-II+III) I. Podatek dochodowy 303 (761) D. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (C-I) Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - Zysk (strata) netto - - Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję* 0,55 1,07 Zwykły zysk (strata) na jedną akcję** Z działalności kontynuowanej 0,25 0,22 *Wartość zysku (straty) na jedną akcję zwykłą na koniec I kwartału 2004 została obliczona w oparciu o zanualizowany zysk za rok 2003 przekształcony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości **Liczba akcji, którą użyto do wyliczenia "zysku na jedną akcję zwykłą" dla prezentowanych skonsolidowanych i jednostkowych danych finansowych Emitenta została obliczona bez uwzględnienia ilości akcji odkupionych przez Emitenta w celu ich umorzenia. 9

10 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM IMPEL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 DO 31 MARCA I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) korekty błędów podstawowych - zmiana przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości (5 230) (9 955) I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego a) zwiększenie (z tytułu) wydania udziałów (emisji akcji) Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu a) zwiększenie (38 000) b) zmniejszenie 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu (38 000) 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego (1) a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) (1) - pozostałe (1) 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zmniejszenie (z tytułu) (1 000) -transfer na kapitał podstawowy 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Pozostałe kapitały na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów 342 a) zwiększenie (z tytułu) 342 -wyceny opcji menedżerskich 342 b) zmniejszenie (z tytułu) 7.2. Pozostałe kapitały na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu korekty błędów podstawowych - przekształcenie wg MSR (5 230) (9 955) 8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach (1 754) (2 017) a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - inne b) zmniejszenie (z tytułu) -zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu, - korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) (1 754) (2 017) - zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (1 754) (2 017) b) zmniejszenie (z tytułu) 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (1 754) (2 017) 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (1 754) (2 017) 9. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

11 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH IMPEL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 DO 31 MARCA 2005 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (979) (212) 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (19) (164) 5. Zmiana stanu rezerw 340 (383) 6. Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności (67) Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (2 987) Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki 10 II. Wydatki (13 201) (31 163) 1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (451) (1 690) 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: (12 750) (29 473) a) w jednostkach powiązanych (12 750) (29 473) b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (5 054) (25 958) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych II. Wydatki (625) (40 449) 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych (38 000) 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek (625) (2 351) 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki (97) 9. Inne wydatki finansowe (1) III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) (625) (40 449) D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) (1 557) (42 489) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym (1 557) (42 489) - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

12 WYBRANE DANE OBJAŚNIAJACE 1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2005 roku. 1.1 Podstawa sporządzenia i format sprawozdań finansowych zamieszczonych w raporcie Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Skonsolidowane oraz jednostkowe skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe przedstawione w niniejszym skonsolidowanym raporcie kwartalnym zostały przygotowane zgodnie z: - Ustawą o rachunkowości z dnia r. (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694, z późn. zm.) - Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) oraz zgodnie z odpowiednimi MSSF przyjętymi przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( RMSR ) oraz Komisję ds. Interpretacji Sprawozdawczości finansowej ( IFRIC ), - przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49, poz. 463) i obejmują okres od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 marca 2005 roku. Format sprawozdania finansowego Raport za I kwartał został sporządzony w wersji skróconej, i składa się z: - skonsolidowanego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych), - jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych), - wybranych danych objaśniających, - pozostałych informacji dodatkowych. Sprawozdania finansowe zostały sporządzone w tysiącach polskich złotych. Dane porównywalne nie były zweryfikowane przez biegłego rewidenta. 1.2 Okres objęty sprawozdaniem i danymi porównywalnymi Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmują okres 3 miesięcy tj. od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 marca 2005 roku. Dla danych prezentowanych w skonsolidowanym bilansie oraz skonsolidowanych pozycjach pozabilansowych zaprezentowano porównywalne skonsolidowane dane finansowe na dzień 31 grudnia 2004 roku. Dla danych prezentowanych w jednostkowym bilansie oraz jednostkowych pozycjach pozabilansowych zaprezentowano porównywalne jednostkowe dane finansowe na dzień 31 grudnia 2004 roku. Dla danych prezentowanych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w skonsolidowanym kapitale własnym oraz w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych zaprezentowano porównywalne skonsolidowane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 marca 2004 roku. Dla danych prezentowanych w jednostkowym rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w jednostkowym kapitale własnym oraz w jednostkowym rachunku przepływów pieniężnych zaprezentowano porównywalne jednostkowe dane finansowe za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 marca 2004 roku. 1.3 Ogólne zasady sporządzenia sprawozdań finansowych zamieszczonych w raporcie Przy sporządzaniu skonsolidowanego i jednostkowego bilansu, skonsolidowanego i jednostkowego rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w skonsolidowanym i jednostkowym kapitale własnym oraz skonsolidowanego i jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych przyjęto ogólne zasady wynikające z MSR 34 i innych MSSF. Dane porównywalne zostały przekształcone zgodnie z MSR 1, a różnice przyjętych zasad rachunkowości w ujęciu opisowym i wartościowym zaprezentowano w niniejszym raporcie w punkcie

13 1.4 Informacje ogólne dotyczące Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Na dzień 31 marca 2005 roku Grupa Kapitałowa Impel ( Grupa Kapitałowa, Grupa ) składała się z jednostki dominującej Impel S.A. ( Spółka, Jednostka Dominująca, Emitent ) i 17 spółek zależnych. 1.5 Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości i metody obliczeniowe W I kwartale 2005 roku Emitent oraz jego Grupa Kapitałowa wprowadziły zmiany w stosowanych zasadach rachunkowości w stosunku do zasad zastosowanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia Zmiany te polegały na przyjęciu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej jako zasad rachunkowości stosowanych przez Grupę. W punkcie ujęto jednolity opis zasad rachunkowości, natomiast w pkt wpływ tych zmian na dane porównywalne w ujęciu wartościowym i opisowym Jednolity opis zasad rachunkowości Zasady konsolidacji Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera sprawozdania finansowe jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych, kontrolowanych przez Impel S.A. Istotne jednostki zależne podlegają konsolidacji poprzez zsumowanie poszczególnych pozycji aktywów, zobowiązań, kapitału własnego, przychodów oraz kosztów w okresie od objęcia nad nimi kontroli przez jednostkę dominującą do czasu ustania tej kontroli. Aktywa i zobowiązania jednostki zależnej na dzień włączenia jej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego ujmowane są według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą nabytej części tych aktywów i zobowiązań oraz ceną przejęcia powoduje powstanie wartości firmy, która jest wykazywana w odrębnej pozycji skonsolidowanego bilansu. Jednostkowe sprawozdania finansowe jednostek powiązanych objętych konsolidacją zostały sporządzone za ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozdanie jednostki dominującej i z zastosowaniem jednolitych zasad rachunkowości w tym zasad wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Zasady te zostały opisane poniżej. Wartości niematerialne Wartości niematerialne są ujmowane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do jednostek Grupy korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Grupy wartości niematerialnych występujące w Grupie Kapitałowej Impel oraz stawki amortyzacji: Oprogramowanie komputerowe 13 m-cy 5 lat Prawo użytkowania wieczystego gruntu - 99 lat Znaki towarowe (produktów) Licencje Inne wartości niematerialne 13 m-cy 5 lat 13 m-cy 5 lat 13 m-cy 5 lat Wartość firmy nie podlega amortyzacji, jednak w przypadku wystąpienia zdarzeń mających wpływ na obniżenie wartości firmy dokonuje się jednorazowego, częściowego odpisu aktualizującego tę wartość. Wartość firmy jednostek podporządkowanych Wartość firmy jednostek zależnych ustala się jako nadwyżkę kosztu połączenia jednostek gospodarczych nad udziałem jednostki przejmującej w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych na dzień przejęcia kontroli. Wartość firmy jednostek podporządkowanych nie jest amortyzowana, podlega ona testowi na utratę wartości. W bilansie wartość firmy prezentowana jest według ceny nabycia pomniejszonej o łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości. Środki trwałe Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia powiększonej o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania. lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu utraty wartości. 13

14 Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, takie jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli jest jednak możliwe wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową tego środka trwałego (tzw. ulepszenia). W momencie likwidacji lub sprzedaży środków trwałych, wartość początkowa tych środków oraz dotychczasowe umorzenie są wyksięgowywane, a wynik likwidacji lub sprzedaży jest odnoszony w ciężar rachunku zysków i strat. Dla środków trwałych sfinansowanych z dotacji, w tym ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kwota odpowiadająca wartości początkowej tych środków trwałych w części sfinansowanej z dotacji wykazywana jest w rozliczeniach międzyokresowych przychodów i rozliczana w czasie jako pozostały przychód operacyjny równolegle z odpisami amortyzacyjnymi tych środków. W przypadku sprzedaży tych środków trwałych, nie umorzona część wartości zbywanego aktywa pochodząca z powyższych źródeł począwszy od 1 lutego 2003 roku zwiększa Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (do 1 lutego 2003 roku zwiększała pozostałe przychody operacyjne). Środki trwałe, z wyjątkiem maszyn i urządzeń do ochrony mienia, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, który kształtuje się następująco: Grunty - - Budynki i budowle 10 lat 40 lat Maszyny 3 ⅓ roku 10 lat Wyposażenie produkcyjne 3 ⅓ roku 10 lat Urządzenia techniczne 3 ⅓ roku 10 lat Środki transportu 5 lat 7 lat Meble, instalacje, wyposażenie biurowe i inne środki trwałe 4 lata 16 ⅔ roku Środki trwałe wykorzystywane do technicznej ochrony mienia i monitoringu są amortyzowane metodą degresywną (przy zastosowaniu stawek podwyższonych %), co jest uzasadnione sposobem wykorzystania tych składników. Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji jest zgodny z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez ten środek trwały. Środki trwałe w budowie Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych (z wyjątkiem różnic kursowych nie będących korektą płaconych odsetek), pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania. Inwestycje Nieruchomości inwestycyjne Grupa Impel wycenia nieruchomości inwestycyjne według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o zakumulowaną amortyzację oraz zakumulowane odpisy z tytułu utraty wartości. Okres, metoda amortyzacji oraz odpis z tytułu utraty wartości nieruchomości inwestycyjnej podlegają weryfikacji wg takich samych zasad jak środki trwałe. Nieruchomości amortyzuje się metodą liniową. Przyjęta stawka amortyzacji uwzględnia okres ekonomicznej użyteczności danej nieruchomości. Wartość amortyzacji nieruchomości inwestycyjnych odnosi się w rachunku zysków i strat do pozycji amortyzacja. Zyski i straty powstające z tytułu zbycia nieruchomości inwestycyjnej są ustalane w kwocie różnicy między wpływami netto ze sprzedaży i wartością bilansową składnika aktywów na dzień sprzedaży, i są prezentowane odpowiednio w pozycjach pozostałe przychody operacyjne lub pozostałe koszty operacyjne w rachunku zysków i strat. Wartości niematerialne inwestycyjne Wartości niematerialne inwestycyjne wycenia się analogicznie jak nieruchomości inwestycyjne i prezentuje w bilansie po pomniejszeniu o umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości. Do wartości niematerialnych inwestycyjnych zalicza się prawa wieczystego użytkowania gruntu. Amortyzację inwestycji w rachunku zysków i strat odnosi się do pozycji Amortyzacja. 14

15 Aktywa finansowe, poza środkami pieniężnymi Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Następnie instrumenty finansowe są zaliczane do jednej z następujących czterech kategorii i ujmowane w następujący sposób: Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Pożyczki udzielone i należności własne są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu są wyceniane według wartości godziwej, a niezrealizowane zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są wyceniane według wartości godziwej, a niezrealizowane zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat. Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu, bądź na podstawie przewidywanych przepływów pieniężnych. Niezrealizowane zyski lub straty z aktualizacji wyceny są ujmowane w kapitale z aktualizacji wyceny do momentu sprzedaży inwestycji lub obniżenia się jej wartości. W tym momencie łączny zysk lub strata z tytułu aktualizacji wyceny są odnoszone na rachunek zysków i strat. Dla wszystkich aktywów finansowych przeprowadza się test na utratę wartości na dzień bilansowy. Leasing Jednostki Grupy Kapitałowej są stronami umów leasingowych, na podstawie których przyjmują one do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres. W przypadku umów leasingu finansowego, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały według wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w skonsolidowanym rachunku zysków i strat. Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu są amortyzowane w ciągu przewidywanego okresu ich ekonomicznej użyteczności. Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako koszty w skonsolidowanym rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. Zapasy Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto. Rozchód zapasów wyceniany jest w następujący sposób: - materiały i towary według ceny nabycia ustalonej metodą pierwsze przyszło - pierwsze wyszło (FIFO), - produkty gotowe i produkty w toku - według kosztów bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnionej części pośrednich kosztów produkcji, ustalonej przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży. Wyceny bilansowej poszczególnych rodzajów zapasów dokonuje się wg cen zakupu, nie wyższych jednak niż ceny sprzedaży netto możliwe do osiągnięcia na dzień bilansowy. Te rodzaje zapasów, które w Grupie odpisywane są bezpośrednio w koszty w dniu ich zakupu są inwentaryzowane na dzień bilansowy w drodze spisu z natury wg cen zakupu i o ich wartość koryguje się koszty, zaliczając jednocześnie tę wartość do stanu zapasów materiałów. Odpisów z tytułu utraty wartości dokonuje się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w podziale na rodzaje zapasów. Wartość dokonanych odpisów zalicza się do kosztów rodzajowych zużycia materiałów. Należności krótko- i długoterminowe Należności są wykazywane w wartości godziwej kwoty wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Oszacowanie odpisów na należności wątpliwe następuje na podstawie analizy danych historycznych dotyczących ściągalności należności bądź na podstawie struktur wiekowych sald należności. Istotną grupę należności stanowią należności od Zakładów Opieki Zdrowotnej, na które Grupa tworzy odpisy aktualizujące do wysokości oszacowanej przez Grupę realnej wartości. Szacunek ten dokonywany jest na podstawie analizy historycznego spływu należności przy zachowaniu zasady ostrożności. 15

16 Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartości lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. Transakcje w walucie obcej Pozycje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniach finansowych poszczególnych jednostek prezentowane są w polskich złotych, które są walutą funkcjonalną Spółki. Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty, inne niż operacje sprzedaży lub kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego NBP obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu średniego kursu wymiany złotego na dzień bilansowy, ustalanego przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych. Na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych sprawozdania finansowe podlegających konsolidacji jednostek przelicza się na walutę polską zgodnie z niżej wymienionymi zasadami, tj. - poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu, z wyjątkiem kapitałów własnych, przelicza się według ogłoszonego dla danej waluty przez NBP, kursu średniego na dany dzień bilansowy, - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przelicza się po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący każdy miesiąc roku obrotowego, a w uzasadnionych przypadkach po kursie będącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący poprzedni rok obrotowy, ogłoszonych dla danej waluty przez NBP, - kapitały własne jednostki, przeliczone według ich stanu na dzień objęcia kontroli przez jednostkę dominującą na podstawie kursu średniego ogłoszonego na ten dzień przez NBP. Różnice kursowe, na które składają się w szczególności różnice kursowe z przeliczenia kapitału własnego oraz wyniku finansowego na walutę polską są ujmowane w pasywach bilansu w pozycji Różnice kursowe z przeliczenia (pozycja wymieniona w kapitałach własnych). Środki pieniężne Środki pieniężne w bilansie obejmujące środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych oraz wszystkie depozyty i krótkoterminowe papiery wartościowe z terminem zapadalności do trzech miesięcy wyceniane są według wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe Jednostki Grupy dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one najbliższych dwunastu miesięcy, w celu zachowania zasady współmierności kosztów i przychodów. Czynne rozliczenia międzyokresowe wyceniane są w wartości nabycia pomniejszonej o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości. W ramach biernych rozliczeń międzyokresowych, Grupa rozpoznaje: a) prezentowane w bilansie w pozycji Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych - rezerwę na urlopy - rezerwę na nagrody i premie, wypłacane w następnych okresach b) prezentowane w bilansie w pozycji Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - rezerwę na koszty dotyczące danego okresu, do których faktury nie zostały jeszcze otrzymane - rezerwę na inne koszty Jednostki z Grupy dokonują rozliczeń międzyokresowych przychodów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Główną pozycję bilansową stanowią rozliczane w czasie przychody związane z rzeczowymi aktywami trwałymi sfinansowanymi ze środków pochodzących z dotacji, w tym ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwota odpowiadająca wartości początkowej tych aktywów w części sfinansowanej z dotacji wykazywana jest w rozliczeniach międzyokresowych przychodów i rozliczana w czasie jako pozostały przychód operacyjny równolegle z odpisami amortyzacyjnymi tych środków. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wycenia się w wartości nominalnej. Kapitał własny Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Emitenta i wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną akcji są ujmowane w kapitale zapasowym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. W przypadku wykupu własnych akcji, kwota zapłaty za akcje obciąża kapitał własny i jest wykazywana w bilansie w pozycji akcji własnych. Pozostałe 16

17 kapitały rezerwowe powstały w wyniku przesunięcia wypracowanych zysków w latach ubiegłych uchwałami zgromadzeń wspólników. Rezerwy Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na jednostki Grupy Kapitałowej ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków tożsamych ze stratami ekonomicznymi, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Kredyty bankowe i pożyczki W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu / pożyczki. Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Koszty finansowania zewnętrznego Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, przystosowania i montażu są ujmowane w wartości tych aktywów (z wyjątkiem różnic kursowych nie będących korektą płaconych odsetek), jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu. Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w skonsolidowanym rachunku zysków i strat. Odroczony podatek dochodowy Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich dodatnich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty. W przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu odpisu aktualizującego wartość udziałów w jednostkach podporządkowanych nie objętych konsolidacją, składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych. Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu w części, w jakiej przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku. Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) obowiązujące i uchwalone na dzień bilansowy. Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwa na podatek odroczony zostały skompensowane tylko na poziomie sprawozdań jednostkowych dla celów prezentacji w bilansie. Uznawanie przychodów Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Grupa rozpoznaje przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wówczas gdy spełnione są następujące warunki: - jednostka gospodarcza przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do towaru, - jednostka gospodarcza przestaje być trwale zaangażowana w zarządzanie sprzedanymi towarami w stopniu w jakim zazwyczaj funkcję taką realizuje się wobec towarów, do których ma się prawo własności, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli, - kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób, - istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka gospodarcza uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji, - koszty poniesione, oraz te które zostaną poniesione przez jednostkę gospodarczą w związku z transakcją, można wycenić w wiarygodny sposób. Przychody ujmowane są w wartości godziwej należnej zapłaty. Przychody ze sprzedaży usług (produktów) Jeżeli wynik transakcji dotyczącej sprzedaży usług można oszacować w wiarygodny sposób, przychody z transakcji należy ująć na podstawie stopnia zaawansowania realizacji transakcji na dzień bilansowy. Wynik transakcji można ocenić w wiarygodny sposób, jeżeli zostaną spełnione wszystkie następujące warunki: 17

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego fundacji sporządzonego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 S t r o n a 1 5 1. Informacje ogólne a) Nazwa fundacji: b) Jednostka działa jako fundacja. c) Siedzibą

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017 Półroczne skrócone sprawozdanie finsowe za roku Bilans Aktywa 30.06. 31.12.2016 30.06.2016 A. A k t y w a t r w a ł e 58 843 58 890 59 205. Wartości niematerialne i prawne 1 1. Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 32705. WARBUD - HOCHTIEF - Terminal Łódź Spółka cywilna w Warszawie. [BMSiG-23016/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE (wszystkie kwoty wykazane są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE MVA Green Energy Spółka Akcyjna ( Spółka ) została utworzona Aktem Notarialnym Rep. A 5028/2010 z dnia 28.07.2010 roku. Spółka jest wpisana

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS

SKONSOLIDOWANY BILANS RS -2008 GPW Strona 1 SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2008 rok bieżący 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 190 877 251 418 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 458 133 - wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 r.

RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 r. FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 r. Warszawa, dnia 13 lutego 2015 r. Spis treści 1. Skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Fundusz

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki IMPEL S.A.

Zarząd spółki IMPEL S.A. Zarząd spółki IMPEL S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał roku obrotowego 2006 Spis treści I. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IMPEL ORAZ IMPEL

Bardziej szczegółowo

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł BILANS 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 240 901 214 392 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 16 957 117 - wartość firmy 16 817 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 186 662 138 006 3. Należności

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo