Szkoła Główna Handlowa we współpracy z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodkiem Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoła Główna Handlowa we współpracy z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodkiem Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu"

Transkrypt

1 Szkoła Główna Handlowa we współpracy z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodkiem Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Programów Badawczych zorganizowała konferencję European integration process in the new regional and global settings, która odbyła się października w Warszawie. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu Polish Presidency conference on the European integration process in the new regional and global settings została sfinansowana ze środków 7 Programu Ramowego, Narodowego Banku Polskiego i Fundacji Narodowego Banku Polskiego. W projekt zaangażowało się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa. Konferencja uzyskała patronat Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednym z nadrzędnych celów konferencji było podniesienie świadomości poprzez dialog ekspertów, polityków i przedstawicieli różnych środowisk, co przyczyni się do efektywnej implementacji strategii Europa 2020 w nowych warunkach procesów integracji europejskiej. Konferencja była pierwszym wydarzeniem, które stanowiło dyskusję nad implementacją Strategii Europa 2020 i rolą Polski, jako państwa pełniącego funkcję Prezydencji. Zaangażowanie przedstawicieli wielu środowisk, wybitnych ekspertów z określonych dziedzin zaowocowało nowym spojrzeniem na procesy integracyjne mające miejsce w Europie. Była to doskonała okazja do stworzenie wielopłaszczyznowej platformy komunikacyjnej pomiędzy naukowcami i politykami, ale również przedstawicielami NGO s, przemysłu, władz regionalnych oraz różnych grup społecznych (uczniów, studentów i nauczycieli), itd. Wystąpienia podczas konferencji koncentrowały się wokół zagadnień związanych z efektywną polityką innowacyjności, ale nie pozostawiały jej w odosobnieniu. Poprzez zorganizowane panele tematyczne prezentowano związki innowacyjności oraz: reformy społecznej oraz spójności ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego wzrostu opartego na włączeniu społecznym w kontekście zmian demograficznych w UE; stabilności system finansowego po kryzysie; bezpieczeństwa energetycznego UE; wyrównywaniu różnic rozwojowych w regionach oraz nowej perspektywy finansowej; funkcjonowania Europejskiego Obszaru Badawczego. Celem projektu było pokazanie nowej perspektywy procesów integracyjnych w Europie w kontekście zarówno ekonomicznym jak i społecznym. Głównymi wyzwaniami, z którymi

2 boryka się gospodarka europejska to konkurowanie na rynkach globalnych innowacyjnością i produktywnością. Biorąc pod uwagę z jednej strony starzenie się społeczeństwa, zmniejszanie się zasobów siły roboczej i rosnącą migrację, zaś z drugiej strony potrzebę reformy systemu ubezpieczenia społecznego i stabilizacji finansów publicznych, Unia Europejska musi zaangażować wszystkie swoje zasoby, w szczególności kapitał intelektualny, aby utrzymać swoją pozycję konkurencyjną. Kryzys gospodarczy na świecie pokazał, jak trudno jest realizować wspólne polityki. Problemy dotyczące całej Unii obudziły obawy na poziomie narodowym, które wynikają z głębokich zależności i powiązań pomiędzy gospodarkami. Kryzys gospodarczy w różnym stopniu dotknął krajów członkowskich. Niektóre z nich bardziej, w innych przypadkach jest mniej bolesny. Podejmowane reformy w krajach są przystosowane do określonej sytuacji państwa, ale każdy rząd dokonuje tego we współpracy z instytucjami UE. Jest to jedyne słuszne rozwiązania. Wśród zasad fundamentalnych UE znajduje się solidarność, która to zasada powinna zawsze rzucać światło w dyskusjach na tematy gospodarcze, klimatyczne czy energetyczne, a nawet zachęt i przyspieszania procesów innowacyjnych, wzmocnienia sektora B+R oraz wysiłków na rzez równości społecznej. Pomijając konsekwencje kryzysu, te polityki wpływają na nowy etap rozwoju i wzrostu pozycji UE na arenie międzynarodowej. Strategia Europa 2020 stawia sobie właśnie taki cel. Spójny ramy działania na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, opiera się na wzmocnieniu koordynacji polityk promujących zatrudnienia i wzrost oparty na wiedzy i innowacji oraz na budowie spójnego społeczeństwa. Koncentracja na innowacyjności, energetyce i klimacie, edukacji i badaniach, nowych umiejętnościach i pracy, ubóstwie, nierówności i reformach strukturalnych pozwoli na przejście z fazy stagnacji do wzrostu. Konferencja nt. procesów integracyjnych w Unii Europejskiej w nowych uwarunkowaniach regionalnych i globalnych została osadzona w kontekście Strategii Europa 2020 z naciskiem na wzmocnienie koordynacji polityk. Program konferencji był skoncentrowany na zagadnieniach kluczowych dla wspólnego rynku w nowych uwarunkowaniach. Te czynniki to zmiana demograficzna, nowe polityczne i gospodarcze relacje na świecie, zmiana środowiskowa, ograniczoność zasobów, niepewność polityczna itd. W celu wzmocnienia zdolności UE do podążania ścieżką inteligentnego i zrównoważonego rozwoju szczególnie ważne jest lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich i naturalnych, promocja polityki energetycznej, zmniejszanie różnic społecznych i regionalnych poprzez walkę z ubóstwem i poprawę spójności regionalnej UE.

3 Wystąpienia otwierające konferencję miały na cele przygotowanie kontekstu dla pierwszej sesji plenarnej. Konferencję otworzyła Pani prof. dr hab. Ewa Latoszek ze Szkoły Głównej Handlowej. Następnie głos zabrali Pan Maciej Banach Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pani prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska Prorektor Szkoły Głównej Handlowej oraz dr Andrzej Siemaszko Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Program Badawczych Unii Europejskiej. Nowa perspektywa rozwoju UE jest oparta na flagowym projekcie Unia Innowacji. Priorytety Polskiej Prezydencji koncentrują się na pełnym kapitału intelektualnego UE w celu przyspieszenia procesów integracyjnych. Kapitał intelektualny był jednym z głównych zagadnień wystąpień Pani Marion Dewar z Gabinetu Pani Komisarz ds. Badań, Innowacji i Nauki oraz Pana Ministra Michała Boniego Członka Rady Ministrów. Znaczenie oraz struktura kapitału intelektualnego i jego elementy jak: kapitał ludzki, kapitał społeczny, kapitał strukturalny i kapitał relacyjny były prezentowane w głównych wystąpieniach: prof. Leif Edvinsson z Uniwersytetu w Lund oraz prof. Pirjo Stahle, Professor z Uniwersytetu w Turku. Debata nt. wyzwań polityki społecznej w warunkach zróżnicowań została uwarunkowana przez nową demografię Europy, rozwój gospodarczy i rynku pracy, rosnącą mobilność ludzi oraz wzrost zapotrzebowania na umiejętności. Reforma instytucji (edukacja, B+R, zdrowie i opieka) oraz systemu ubezpieczeń społecznych były dyskutowane w kontekście inteligentnego, zrównoważonego wzrostu. Panel był moderowany przez panią prof. dr hab. Irenę Kotowską ze Szkoły Głównej Handlowej- zastępcę koordynatora projektu. W panelu wzięli udział: Phd Anna Cristaina d Aggio (Departament Polityki Społecznej, Dyrekcja ds. Zatrudnienia, Pracy i Spraw Społecznych, OECD), prof. Marek Góra (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. Robert M. Lindley (Uniwersytet w Warwick) oraz prof. Edward Palmer (Uniwersytet Uppsala). Równolegle odbywała się sesja nt. reformy systemu finansów Unii Europejskiej w kontekście rosnącego popytu oraz efektów kryzysu finansowego. Dyskutowano nie tylko o regulacji systemu finansowego, ale również o przepływie kapitału i usług oraz o poprawie finansowania badań i innowacji w celu konsolidacji infrastruktury badawczej. Moderatorem sesji był prof. dr hab. Alojzy Nowak (Uniwersytet Gdański). W panelu wzięli udział: prof. Laszlo Csaba (Uniwersytet Środkowo-Europejski), prof. Axel Gerloff (Baden-Wuerttemberg Cooperative State University), prof. dr hab. Dariusz Rosati (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz prof. Anna Visvizi (DEREE- College Amerykański w Grecji).

4 Przyszłość Unii Europejskiej jest uzależniona w znacznej mierze od bezpieczeństwa energetycznego. Bez odpowiednich rozwiązań w tym zakresie niemożliwa jest walka ze zmianą klimatyczną. Te wyzwania oraz kwestie regionalne w kontekście nowej perspektywy finansowej zaowocowały 2 odrębnymi sesjami. Sesja energetyczna była moderowana przez dr Krzysztofa Żmijewskiego z Politechniki Warszawskiej. W panelu wzięli udział: Miłosz Momot (Menedżer Programów, Dyrekcja Generalna ds. Energetyki w Komisji Europejskiej), Britta Thomsen (członek Parlamentu Europejskiego) oraz Estathios Peteves (Instytut Energetyki, Dyrekcja Generalna ds. Wspólnych Centrów Badawczych, Komisja Europejska). Podniesienie efektywności i jakości finansowania ze środków europejskich jest obecnie jednym z kluczowych czynników wpływających na zrównoważony rozwój i zmniejszanie różnic regionalnych. Sesję nt. aspektów regionalnych poprowadził prof. dr hab Andrzej Stępniak (Uniwersytet Gdański). Zagadnienia związane z inwestowaniem, wydatkowaniem funduszy strukturalnych oraz efektywności polityk UE były oceniane z punktu widzenia ich wpływu na konkurencyjność UE. W panelu ekspertami byli: prof. Dominique Foray (Politechnika Federalna w Lozannie), prof. Willem Molle (Uniwersytet Erazma w Rotterdamie) oraz dr Jarosław Pietras (Dyrektor Generalny w Radzie Unii Europejskiej). Oprócz sesji plenarnych zorganizowano sesję plenarną w celu nadania kontekstu globalnego wyzwaniom stojącym przed Unią Europejską w kontekście złożoności gospodarek, zmiany klimatycznej, presji w odniesieniu do surowców, kryzysu gospodarczego itd. W pierwszym dniu konferencji wzięli w niej udział prof. Marek Belka (Prezes Narodowego Banku Polskiego), Markku Markkula (członek Komitetu Regionów) oraz dr Jarosław Pietras ((Dyrektor Generalny w Radzie Unii Europejskiej). Drugi dzień konferencji zakończył się obradami okrągłego stołu, który otworzyła Pani Grażyna Henclewska Sekretarz Stanu oraz Wiceminister w Ministerstwie Gospodarki oraz prof. Mario Monti Rektor Uniwersytetu Bocconi. Moderatorem dyskusji był Prezes Demos Europa Paweł Świeboda. W dyskusji wzięli: Xavier Prats Monne (Zastępca Dyrektora Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury w Komisji Europejskiej), prof. Finn Ostrup (Copenhagen Business School), Andreas Theophanous (Cyprus Centre for European and Inernational Affairs), Antonio Vitorino (Prezes Notre Europe). Konferencja miała 2 główne cele. Po pierwsze, zaproponować rekomendacje dla różnych celów określonych w Strategii Europa 2020 oraz wskazanie tematów badawczych szczególnie

5 istotnych z punktu widzenia wzmocnienia procesu integracji UE oraz kwestii wielopłaszczyznowych. Europa 2020 nawiązuje to modelu społecznego i ekonomicznego, który rozwija się w UE w czasie obecnego kryzysu. W ciągu ostatnich miesięcy podjęto próby wzmocnienia koordynacji polityki makroekonomicznej, włączając w to Pakt Euro Plus. To właśnie było celem konferencji, aby wskazać czy te wysiłki wpłyną na konwergencję oraz wzmocnią konkurencyjność UE. Mamy nadzieję, że te zagadnienia zostaną wzięte pod uwagę przy projektowaniu nowych programów badawczych i będą inspiracją dla projektów w ramach 7 Programu Ramowego.

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE RAPORTU POLSKA 2030. WYZWANIA ROZWOJOWE CZYM JEST RAPORT POLSKA 2030.WYZWANIA ROZWOJOWE?

PODSUMOWANIE RAPORTU POLSKA 2030. WYZWANIA ROZWOJOWE CZYM JEST RAPORT POLSKA 2030.WYZWANIA ROZWOJOWE? PODSUMOWANIE RAPORTU POLSKA 2030. WYZWANIA ROZWOJOWE CZYM JEST RAPORT POLSKA 2030.WYZWANIA ROZWOJOWE? Przygotowany przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP i raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Kolofon Recenzent: dr hab. Marek Kozak, prof. UW Redakcja naukowa: Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar Redakcja i korekta: Dorota Kassjanowicz ISBN 978-83-7383-636-5 Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON Centrum

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawca: Joost VAN IERSEL. Współsprawozdawczyni: Monika HRUŠECKÁ

Sprawozdawca: Joost VAN IERSEL. Współsprawozdawczyni: Monika HRUŠECKÁ 4.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 299/17 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Potrzeba istnienia europejskiego przemysłu obronnego aspekty przemysłowe, innowacyjne

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski Katowice 2011 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( ) zjawisko nie wystąpiło Zero (0) zjawisko istniało

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii

Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny Anna Batorczak Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. Alicja Siemak-Tylikowska prof. UW Warszawa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTU TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTU TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTU TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA STRESZCZENIE Artykuł poświęcony jest realizacji projektu badawczego Trendy rozwojowe Mazowsza w kontekście zmiany podejścia do zarządzania regionem.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Komisja Europejska Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń przyjazna różnym grupom wiekowym odpowiedzią na zachodzące zmiany demograficzne

Przestrzeń przyjazna różnym grupom wiekowym odpowiedzią na zachodzące zmiany demograficzne Przestrzeń przyjazna różnym grupom wiekowym odpowiedzią na zachodzące zmiany demograficzne Maciej Kucharczyk, AGE Platform Europe 1 W świetle obecnej sytuacji gospodarczej Unia Europejska znalazła się

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo