Dokumentacja Projektowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja Projektowa"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do SIWZ URZĄDZENIA AKTYWNE SIECI KOMPUTEROWEJ - OPIS Dokumentacja Projektowa 1. Wykonawca jest zobowiązany opracować projekt realizacyjny Projekt będzie zawierał harmonogram działań oraz pełen zakres prac wdroŝeniowych dla dostarczanych produktów. 2. Projekt zostanie wykonany na podstawie wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej oraz danych dostarczonych przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy i musi być zatwierdzony przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac wdroŝeniowych. 3. Niezbędne jest wyznaczenie Kierowników Projektu po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, których zadaniem będzie koordynacja prac, monitorowanie postępu robót i ich zgodności z harmonogramem, zarządzanie ryzykiem w projekcie oraz cykliczne raportowanie do przełoŝonych, w szczególności zidentyfikowanie ryzyk. Projekt Realizacyjny musi obejmować co najmniej następujący zakres: 1. Organizacja prac projektowych a. ZałoŜenia dla wdraŝanych systemów/obszarów. b. Wymagania dla Zamawiającego w zakresie: a. Zasilania, b. Miejsca do montaŝu fizycznego urządzeń, c. Dostępu do poszczególnych lokalizacji, d. Klimatyzacji, e. Okablowania, c. Harmonogram prac, z określeniem rozłącznych zadań, etapów postępowania oraz zasobów po stronie Zamawiającego koniecznych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia. d. Opis organizacji zespołu projektowego po stronie Wykonawcy i Zamawiającego e. Opis metod komunikacji pomiędzy zespołami projektowymi. f. Zasady akceptacji dokumentacji projektowej.

2 g. Szczegółowy opis prac wdroŝeniowych w poszczególnych obszarach (zakres minimalny został określony w punkcie Zakres Techniczny poniŝej dla poszczególnych obszarów). h. Proponowaną przez Wykonawcę konfigurację poszczególnych produktów. i. Proponowany przez Wykonawcę zakres testów akceptacyjnych wraz z kryteriami sukcesu. 2. Zakres techniczny: a. Architektura sieci szkieletowej: i. Warstwa logiczna ii. Powiązania poszczególnych elementów, iii. Powiązania z zewnętrznymi systemami i aplikacjami. b. Warstwa sieciowa i fizyczna: i. Adresacja poszczególnych elementów, ii. Rozmieszczenie poszczególnych elementów, iii. Wymagania dotyczące rekonfiguracji sieci, zasobów komputerowych. c. Konfiguracja poszczególnych podsystemów: i. Projekt konfiguracji przełączników ii. Konfiguracja połączeń typu aggregated iii. Konfiguracja mechanizmów uwierzytelniania, iv. Projekt sieci wirtualnych VLAN, v. Projekt sieci wirtualnych prywatnych pvlan, vi. Projekt zabezpieczenia sieci LAN (m.in. ochrona Spanning Tree, DHCP, IP spoofing), vii. Projekt konfiguracji routingu, viii. Projekt systemu zapewniającego Quality of Sevice, ix. Konfiguracja mechanizmów Access-list, x. Konfiguracja mechanizmów disaster recovery, xi. Plan krosowania. d. Integracja z częścią sieci LAN, która nie będzie modernizowana 2

3 WdroŜenie W oparciu o zatwierdzony Projekt Realizacyjny zostanie wykonanie wdroŝenie sieci LAN. W ramach wdroŝenia muszą zostać wykonane minimum następujące prace: 1. Instalacja urządzeń sieci szkieletowej w szafach oraz krosowanie urządzeń. 2. Konfiguracja sieci LAN w zakresie opisanym w Projekcie Realizacyjnym, w tym: a) Konfiguracja adresacji IP b) Konfiguracja przełączników c) Konfiguracja przełącznika wirtualnego obejmującego 2 przełączniki centralne d) Konfiguracja mechanizmów bezpieczeństwa w dostępie do urządzeń e) Stworzenie i skonfigurowanie połączeń między urządzeniami f) Stworzenie sieci wirtualnych VLAN g) Konfiguracja routingu między sieciami VLAN h) Konfiguracja mechanizmów zabezpieczających ruch między sieciami VLAN i) Konfiguracja mechanizmów Quality of Service j) Konfiguracja mechanizmów bezpieczeństwa w sieci LAN (m.in. blokowanie portów w oparciu o adresy MAC, Access - listy na poziomie portu i VLANu, zabezpieczenie protokołów Spanning Tree oraz DHCP, zabezpieczenie dostępu administracyjnego) 3. Instalacja i konfiguracja oprogramowania zarządzającego 4. Podłączenie i rekonfiguracja posiadanych przez Szpital przełączników, które nie będą podlegać wymianie 5. Migracja komputerów/terminali z starej sieci do nowej sieci 6. Testy działania sieci zgodnie ze scenariuszami z Projektu Realizacyjnego. Dokumentacja powykonawcza Po wykonaniu wdroŝenia Zamawiający otrzyma dokumentację powdroŝeniową przed datą odbioru przedmiotu zamówienia zawierającą następujące dane: a) Architekturę logiczną sieci, b) Architekturę fizyczną sieci, c) Adresację IP, d) Konfigurację wszystkich dostarczonych produktów tworzących sieć, 3

4 e) Opis zmian w stosunku do Projektu Realizacyjnego wprowadzonych podczas wdroŝenia f) Dobre praktyki w zakresie administracji siecią, w szczególności: Wykonywania kopii zapasowych konfiguracji poszczególnych produktów, Instalacji oprogramowania na poszczególnych produktach, Przeglądu podstawowych parametrów sieci i produktów celem badania poprawności działania oraz wczesnego wykrywania problemów. Przełącznik rdzeniowy typ 1 Liczba kompletów: 2 Urządzenia aktywne sieci komputerowej Wymagania szczegółowe dla przełączników rdzeniowych: 1. Budowa modularna umoŝliwiające osiągnięcie wysokiego poziomu niezawodności w tym redundancję zasilaczy oraz modułów zarządzających/switch fabric. W przypadku wyposaŝenia urządzenia w podwójny moduł zarządzający/switch fabric moduły powinny pracować w trybie active/hot-standby (urządzenie musi umoŝliwiać pracę z pełną wydajnością równieŝ w przypadku awarii jednego z modułów zarządzających/switch fabric). Jeśli urządzenie posiada architekturę, gdzie funkcje zarządzania i matrycy przełączającej (switch fabric) są rozdzielone warunek dotyczy obydwu modułów 2. Obudowa przeznaczona do montaŝu w szafie rack 19. MoŜliwość instalacji minimum 5 modułów liniowych. 3. Zainstalowane dwa zasilacze AC o mocy min W kaŝdy. Zasilacze musza być wymienne od przodu urządzenia, tak samo jak karty liniowe urządzenia. Zasilacze muszą pracować w trybie redundantnym. 4. Wymagana obsługa przetwarzania rozproszonego dla wszystkich kart interfejsów (karty liniowe muszą mieć moŝliwość obsługi ruchu bez udziału karty zarządzającej). 5. Wsparcie sprzętowe dla następujących usług: a. MPLS b. VPLS c. IPv4 d. IPv6 e. Tunelowania GRE 6. Dostępne pasmo min. 80 Gb/s (moŝliwość zapewnienia obsługi kart 8-portowych 10GE w trybie non-blocking) na kaŝdy z dostępnych slotów; zagregowana teoretyczna wydajność przełącznika nie mniej niŝ 1,4Tbps celem zapewnienia odpowiednich moŝliwości rozbudowy urządzenia w dalszym okresie uŝytkowania 7. Wydajność przełączania na poziomie min. 60 Mp/s per moduł liniowy dla przełączania L2 oraz routingu IPv4 i 30Mp/s dla routingu IPv6, tunelowania GRE oraz VPLS, 8. Minimum 2GB pamięci DRAM, 9. Urządzenie musi być wyposaŝone w minimum następujące interfejsy: a. 48 portów definiowanych przez wkładki SFP, 4

5 b. 2 porty 10GE dla połączenia przełączników szkieletowych obsadzonych 2 wkładkami krótkiego zasięgi 10GBase-SR, c. 3 porty ze stykiem definiowanym przez wkładki SFP, d. 1 port 10/100/1000 dedykowany na potrzeby zarządzania na osobnym module lub karcie zarządzającej, e. 16 portów 10GE (line rate) ze stykiem definiowanym przez moduły typu XFP, SFP+, Xenpak, X2 lub równowaŝne, f. Wszystkie wkładki optyczne muszą pochodzić od tego samego dostawcy, co przełącznik 10. Urządzenie musi zapewniać moŝliwość wymiany modułów na gorąco, 11. Tablica adresów MAC o wielkości co najmniej wpisów, 12. Obsługa 4000 sieci VLAN (802.1Q), 13. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a. Obsługa min. 8 kolejek sprzętowych dla portów 10GE i min. 4 kolejek sprzętowych dla portów GE b. Obsługa co najmniej jednej kolejki ze statusem strict priority c. Klasyfikacja ruchu do klas róŝnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP d. MoŜliwość re-kolorowania pakietów przez urządzenie pakiet przychodzący do urządzenia przez przesłaniem na port wyjściowy moŝe mieć zmienione pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP. e. Kontrola sztormów dla ruchu boradcast i multicast f. Mechanizm AutoQoS lub równowaŝny g. Obsługa protokołu RSVP 14. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizm związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: a w Rapid Spanning Tree b s Multi-Instance Spanning Tree c. MoŜliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP) z wykorzystaniem portów pochodzących z róŝnych kart liniowych d. MoŜliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP) dla portów umieszczonych na dwóch fizycznych urządzeniach w ramach węzła rdzeniowego (funkcjonalność typu Muli-Chassis LAG lub równowaŝna transparentnie z punktu widzenia urządzenia dostępowego) e. Wsparcie dla HSRP/VRRP/GLBP lub mechanizmu równowaŝnego f. Musi obsługiwać mechanizm Nonstop Forwarding (NSF) 15. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę - autoryzacja dostępu do przełącznika w oparciu o mechanizmy AAA min. 5 poziomów uprawnień z moŝliwością określenia zakresu z dokładnością do poszczególnych komend b. Obsługa mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Gurad 5

6 c. MoŜliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny oraz 802.1x) do serwerów RADIUS lub TACACS+ d. Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli moŝliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem moŝliwości komunikacji z portem nadrzędnym e. wsparcie sprzętowe dla list ACL Security/QoS minimum wpisów f. weryfikacja źródła pakietu względem tablicy routingu (urpf) sprzętowo dla IPv4 i IPv6 dla minimum 16 interfejsów g. wysyłanie statystyk ruchu typu Flow (np. NetFlow lub J-Flow) obsługa min wpisów h. Wsparcie sprzętowe dla NAT 16. Urządzenie musi zapewniać obsługę routingu statycznego i dynamicznego dla protokołów IPv4 i IPv6: a. obsługa routingu IPv4 statycznego i dynamicznego (RIP, OSPF, BGP) min tras w tablicy FIB b. obsługa routingu IPv6 statycznego i dynamicznego (RIPng, OSPFv3, MP-BGP) min tras w tablicy FIB c. obsługa ruchu multicast (PIM, IGMPv3, IGMP snooping, MLD v1/2) min tras multicast dla ruchu IPv4/IPv6 d. obsługa wielu wirtualnych instancji routingu (VRF) 17. W ramach funkcjonalności zarządzania: a. zarządzanie przez Telnet, SSHv2, konsolę szeregową oraz SNMPv3 b. moŝliwość zmiany konfiguracji w locie, bez konieczności restartu urządzenia c. zapis konfiguracji w pliku tekstowym i jej import/eksport za pomocą protokołu FTP lub TFTP d. definiowanie skryptów określających polityki przekazywania zdarzeń do systemów zarządzających (korelacja, zaleŝności parametrów, diagnostyka, definicja alarmów) e. funkcjonalność SPAN i RSPAN f. kontrola wydajności sieci (opóźnienia, jitter, dostępność) w oparciu o konfigurowalne próbki ruchu pomiędzy urządzeniami wykrywanie łączy jednokierunkowych g. funkcjonalność Layer 2 traceroute umoŝliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC h. min. 1 port USB przeznaczony do dołączania zasobów do przechowywania konfiguracji lub obrazów systemu operacyjnego i. obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED. j. plik konfiguracyjny urządzenia musi być moŝliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest moŝliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być moŝliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być moŝliwość przechowywania przynajmniej 10 plików konfiguracyjnych 18. Urządzenie musi zapewniać moŝliwość rozbudowy o moduły aplikacyjne w tym co najmniej: a. Dedykowany moduł firewall a, b. Dedykowany moduł zapewniający równowaŝenie obciąŝenia pomiędzy farmami serwerów, 6

7 c. Moduł kontrolera sieci bezprzewodowej ze wsparciem dla min. 500 punktów dostępowych, d. Moduł wspomagający zarządzanie i monitorowanie ruchu w sieci LAN oraz umoŝliwiający analizę pakietów posiadający wsparcie dla protokołu RMON/RMON2, 19. Rolę przełączników szkieletowych będą pełnić dwa urządzenia (2 komplety) o identycznej konfiguracji. Urządzenia te mają tworzyć jeden przełącznik wirtualny z punktu widzenia innych urządzeń sieciowych. W szczególności konfiguracja urządzeń odbywać się będzie z jednego punktu oraz musi istnieć moŝliwość terminowania połączeń link aggregation (z wykorzystaniem protokołu IEEE 802.3ad LACP) z przełączników dostępowych w taki sposób, aby jedno łącze było terminowane na jednym przełączniku, a drugie łącze na drugim przełączniku (tzw. muli-chassis link aggregation). Wszystkie zaproponowane karty zarządzające, moduły liniowe i aplikacyjne muszą być wspierane w tej konfiguracji. Przełącznik dostępowy typ 1 Liczba kompletów: Typ i liczba portów: a. Min. 48 portów 10/100/1000Base-T b. Min. 2 porty uplink 10GE SFP+ c. Porty SFP+ muszą umoŝliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-SX, 1000BaseLX/LH oraz modułami CWDM zaleŝnie od potrzeb i wymagań Zamawiającego teraz i w przyszłości, 2. Urządzenie musi posiadać min. 128MB pamięci DRAM i 64MB pamięci flash 3. Obsługa minimum 8000 adresów MAC 4. MoŜliwość montaŝu w standardowej szafie rack 19. Wysokość urządzenia max. 1RU 5. Wydajność przełączania minimum 100 Mpps dla 64-bajtowych pakietów 6. Przełącznik musi zapewniać obsługę min. 16 statycznych tras dla routingu IP 7. Przełącznik musi mieć moŝliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP 8. Urządzenie musi posiadać moŝliwość łączenia w stosy z zachowaniem następującej funkcjonalności: a. minimum 4 jednostek w stosie b. Magistrala stakująca o wydajności co najmniej 20Gb/s c. MoŜliwość tworzenia połączeń EtherChannel zgodnie z 802.3ad dla portów naleŝących do róŝnych jednostek w stosie (Cross-stack EtherChannel) d. MoŜliwość realizacji funkcji SPAN pomiędzy portami naleŝącymi do róŝnych jednostek w stosie e. W celu uzyskania tej funkcjonalności dopuszcza się konieczność doposaŝenia urządzenia w dodatkowy, opcjonalny moduł, 9. Urządzenie musi obsługiwać minimum 250 sieci VLAN 10. Urządzenie musi umoŝliwiać obsługę ramek jumbo o wielkości min bajtów 11. Urządzenie musi obsługiwać następujące standardy branŝowe: a. IEEE 802.1X b. IEEE 802.1s c. IEEE 802.1w d. IEEE 802.3x full duplex na portach 10BASE-T, 100BASE-TX oraz 1000BASE-T e. IEEE 802.3ad f. IEEE 802.1D g. IEEE 802.1p h. IEEE 802.1Q i. IEEE BASE-T j. IEEE 802.3u 100BASE-TX 7

8 k. IEEE 802.3z 1000BASE-X l. IEEE 802.3ab 100BASE-T 12. Przełącznik musi mieć moŝliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu NTP 13. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a. Klasyfikacja ruchu do klas róŝnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP b. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na kaŝdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o róŝnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek c. MoŜliwość obsługi jednej z powyŝej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) d. MoŜliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi. Wymagana jest moŝliwość skonfigurowania minimum 64 róŝnych ograniczeń per port, kaŝde odpowiednio dla róŝnej klasy obsługi ruchu e. Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zaleŝnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP) 14. Obsługa protokołu CDP lub LLDP i LLDP-MED 15. Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umoŝliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego 16. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę - przełącznik musi umoŝliwiać zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level) b. Autoryzacja uŝytkowników w oparciu o IEEE 802.1X, adres MAC urządzenia oraz portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X. Przełącznik musi umoŝliwiać elastyczność w zakresie przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na porcie (funkcjonalność flexible authentication lub równowaŝna) c. Przy uwierzytelnianiu 802.1X musi istnieć moŝliwość dynamicznego przypisania uŝytkownika do określonej sieci VLAN i dynamicznego przypisania listy ACL (zaleŝnie od przyjętej metody autoryzacji) d. MoŜliwość uwierzytelniania na jednym porcie telefonu IP i komputera PC z moŝliwością umieszczenia ich w odpowiednich VLAN ach dla głosu i danych e. Musi istnieć moŝliwość uwierzytelnienia wielu uŝytkowników na jednym porcie f. Urządzenie musi obsługiwać funkcję Guest VLAN g. MoŜliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2 h. Obsługa mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Gurad 17. Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli moŝliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem moŝliwości komunikacji z portem nadrzędnym 18. Urządzenie musi mieć moŝliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli 19. Wymagane jest, aby przełącznik był wyposaŝony w port USB umoŝliwiający podłączenie pamięci flash 20. Funkcjonalność Layer 2 traceroute umoŝliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC 21. Przełącznik musi umoŝliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) 22. Obsługa IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping, moŝliwość obsługi min. 250 grup 8

9 23. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być moŝliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest moŝliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być moŝliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być moŝliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. 24. Zasilanie AC 230V, urządzenie musi mieć moŝliwość zastosowania zasilacza redundantnego (dopuszcza się zewnętrzne systemy RPS) Przełącznik dostępowy typ 2 Liczba kompletów: Typ i liczba portów: a. Min. 48 portów 10/100/1000Base-T PoE+ (802.3at) b. Min. 4 porty uplink 1GE SFP c. Porty SFP muszą umoŝliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-SX, 1000BaseLX/LH oraz modułami CWDM zaleŝnie od potrzeb i wymagań Zamawiającego teraz i w przyszłości, 2. Urządzenie musi być wyposaŝone w zasilacz umoŝliwiający dostarczenie min. 370W dla potrzeb zasilania Power over Ethernet. Maksymalna moc na pojedynczym porcie musi wynosić do 30W zgodnie ze standardem 802.3at 3. Urządzenie musi posiadać min. 128MB pamięci DRAM i 64MB pamięci flash 4. Obsługa minimum 8000 adresów MAC 5. MoŜliwość montaŝu w standardowej szafie rack 19. Wysokość urządzenia max. 1RU 6. Wydajność przełączania minimum 77 Mpps dla 64-bajtowych pakietów 7. Przełącznik musi zapewniać obsługę min. 16 statycznych tras dla routingu IP 8. Przełącznik musi mieć moŝliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP 9. Urządzenie musi posiadać moŝliwość łączenia w stosy z zachowaniem następującej funkcjonalności: a. minimum 4 jednostek w stosie b. Magistrala stakująca o wydajności co najmniej 20Gb/s c. MoŜliwość tworzenia połączeń EtherChannel zgodnie z 802.3ad dla portów naleŝących do róŝnych jednostek w stosie (Cross-stack EtherChannel) d. MoŜliwość realizacji funkcji SPAN pomiędzy portami naleŝącymi do róŝnych jednostek w stosie e. W celu uzyskania tej funkcjonalności dopuszcza się konieczność doposaŝenia urządzenia w dodatkowy, opcjonalny moduł, 10. Urządzenie musi obsługiwać minimum 250 sieci VLAN 11. Urządzenie musi umoŝliwiać obsługę ramek jumbo o wielkości min bajtów 12. Urządzenie musi obsługiwać następujące standardy branŝowe: a. IEEE 802.1X b. IEEE 802.1s c. IEEE 802.1w d. IEEE 802.3x full duplex na portach 10BASE-T, 100BASE-TX oraz 1000BASE-T e. IEEE 802.3ad f. IEEE 802.1D g. IEEE 802.1p h. IEEE 802.1Q i. IEEE BASE-T j. IEEE 802.3u 100BASE-TX k. IEEE 802.3z 1000BASE-X l. IEEE 802.3ab 100BASE-T 13. Przełącznik musi mieć moŝliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu NTP 14. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: 9

10 a. Klasyfikacja ruchu do klas róŝnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP b. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na kaŝdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o róŝnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek c. MoŜliwość obsługi jednej z powyŝej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) d. MoŜliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi. Wymagana jest moŝliwość skonfigurowania minimum 64 róŝnych ograniczeń per port, kaŝde odpowiednio dla róŝnej klasy obsługi ruchu e. Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zaleŝnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP) 15. Obsługa protokołu CDP lub LLDP i LLDP-MED 16. Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umoŝliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego 17. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę - przełącznik musi umoŝliwiać zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level) b. Autoryzacja uŝytkowników w oparciu o IEEE 802.1X, adres MAC urządzenia oraz portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X. Przełącznik musi umoŝliwiać elastyczność w zakresie przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na porcie (funkcjonalność flexible authentication lub równowaŝna) c. Przy uwierzytelnianiu 802.1X musi istnieć moŝliwość dynamicznego przypisania uŝytkownika do określonej sieci VLAN i dynamicznego przypisania listy ACL (zaleŝnie od przyjętej metody autoryzacji) d. MoŜliwość uwierzytelniania na jednym porcie telefonu IP i komputera PC z moŝliwością umieszczenia ich w odpowiednich VLAN ach dla głosu i danych e. Musi istnieć moŝliwość uwierzytelnienia wielu uŝytkowników na jednym porcie f. Urządzenie musi obsługiwać funkcję Guest VLAN g. MoŜliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2 h. Obsługa mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Gurad 18. Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli moŝliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem moŝliwości komunikacji z portem nadrzędnym 19. Urządzenie musi mieć moŝliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli 20. Wymagane jest, aby przełącznik był wyposaŝony w port USB umoŝliwiający podłączenie pamięci flash 21. Funkcjonalność Layer 2 traceroute umoŝliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC 22. Przełącznik musi umoŝliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) 23. Obsługa IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping, moŝliwość obsługi min. 250 grup 24. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być moŝliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest moŝliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być moŝliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być moŝliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. 10

11 25. Zasilanie AC 230V, urządzenie musi mieć moŝliwość zastosowania zasilacza redundantnego (dopuszcza się zewnętrzne systemy RPS) Przełącznik dostępowy typ 3 Liczba kompletów: Typ i liczba portów: a. Min. 24 portów 10/100/1000Base-T PoE+ (802.3at) b. Min. 4 porty uplink 1GE SFP c. Porty SFP muszą umoŝliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-SX, 1000BaseLX/LH oraz modułami CWDM zaleŝnie od potrzeb i wymagań Zamawiającego teraz i w przyszłości, 2. Urządzenie musi być wyposaŝone w zasilacz umoŝliwiający dostarczenie min. 370W dla potrzeb zasilania Power over Ethernet. Maksymalna moc na pojedynczym porcie musi wynosić do 30W zgodnie ze standardem 802.3at 3. Urządzenie musi posiadać min. 128MB pamięci DRAM i 64MB pamięci flash 4. Obsługa minimum 8000 adresów MAC 5. MoŜliwość montaŝu w standardowej szafie rack 19. Wysokość urządzenia max. 1RU 6. Wydajność przełączania minimum 41 Mpps dla 64-bajtowych pakietów 7. Przełącznik musi zapewniać obsługę min. 16 statycznych tras dla routingu IP 8. Przełącznik musi mieć moŝliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP 9. Urządzenie musi posiadać moŝliwość łączenia w stosy z zachowaniem następującej funkcjonalności: a. minimum 4 jednostek w stosie b. Magistrala stakująca o wydajności co najmniej 20Gb/s c. MoŜliwość tworzenia połączeń EtherChannel zgodnie z 802.3ad dla portów naleŝących do róŝnych jednostek w stosie (Cross-stack EtherChannel) d. MoŜliwość realizacji funkcji SPAN pomiędzy portami naleŝącymi do róŝnych jednostek w stosie e. W celu uzyskania tej funkcjonalności dopuszcza się konieczność doposaŝenia urządzenia w dodatkowy, opcjonalny moduł 10. Urządzenie musi obsługiwać minimum 250 sieci VLAN 11. Urządzenie musi umoŝliwiać obsługę ramek jumbo o wielkości min bajtów 12. Urządzenie musi obsługiwać następujące standardy branŝowe: a. IEEE 802.1X b. IEEE 802.1s c. IEEE 802.1w d. IEEE 802.3x full duplex na portach 10BASE-T, 100BASE-TX oraz 1000BASE-T e. IEEE 802.3ad f. IEEE 802.1D g. IEEE 802.1p h. IEEE 802.1Q i. IEEE BASE-T j. IEEE 802.3u 100BASE-TX k. IEEE 802.3z 1000BASE-X l. IEEE 802.3ab 100BASE-T 13. Przełącznik musi mieć moŝliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu NTP 14. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a. Klasyfikacja ruchu do klas róŝnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP 11

12 b. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na kaŝdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o róŝnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek c. MoŜliwość obsługi jednej z powyŝej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) d. MoŜliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi. Wymagana jest moŝliwość skonfigurowania minimum 64 róŝnych ograniczeń per port, kaŝde odpowiednio dla róŝnej klasy obsługi ruchu e. Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zaleŝnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP) 15. Obsługa protokołu CDP lub LLDP i LLDP-MED 16. Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umoŝliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego 17. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę - przełącznik musi umoŝliwiać zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level) b. Autoryzacja uŝytkowników w oparciu o IEEE 802.1X, adres MAC urządzenia oraz portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X. Przełącznik musi umoŝliwiać elastyczność w zakresie przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na porcie (funkcjonalność flexible authentication lub równowaŝna) c. Przy uwierzytelnianiu 802.1X musi istnieć moŝliwość dynamicznego przypisania uŝytkownika do określonej sieci VLAN i dynamicznego przypisania listy ACL (zaleŝnie od przyjętej metody autoryzacji) d. MoŜliwość uwierzytelniania na jednym porcie telefonu IP i komputera PC z moŝliwością umieszczenia ich w odpowiednich VLAN ach dla głosu i danych e. Musi istnieć moŝliwość uwierzytelnienia wielu uŝytkowników na jednym porcie f. Urządzenie musi obsługiwać funkcję Guest VLAN g. MoŜliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2 h. Obsługa mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Gurad 18. Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli moŝliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem moŝliwości komunikacji z portem nadrzędnym 19. Urządzenie musi mieć moŝliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli 20. Wymagane jest, aby przełącznik był wyposaŝony w port USB umoŝliwiający podłączenie pamięci flash 21. Funkcjonalność Layer 2 traceroute umoŝliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC 22. Przełącznik musi umoŝliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) 23. Obsługa IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping, moŝliwość obsługi min. 250 grup 24. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być moŝliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest moŝliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być moŝliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być moŝliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. 25. Zasilanie AC 230V, urządzenie musi mieć moŝliwość zastosowania zasilacza redundantnego (dopuszcza się zewnętrzne systemy RPS) 12

13 Przełącznik dostępowy typ 4 Liczba kompletów: 5 1. Typ i liczba portów: a. Min. 48 portów 10/100/1000Base-T b. Min. 4 porty uplink 1GE SFP c. Porty SFP muszą umoŝliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-SX, 1000BaseLX/LH oraz modułami CWDM zaleŝnie od potrzeb i wymagań Zamawiającego teraz i w przyszłości, 2. Urządzenie musi posiadać min. 128MB pamięci DRAM i 64MB pamięci flash 3. Obsługa minimum 8000 adresów MAC 4. MoŜliwość montaŝu w standardowej szafie rack 19. Wysokość urządzenia max. 1RU 5. Wydajność przełączania minimum 77 Mpps dla 64-bajtowych pakietów 6. Przełącznik musi zapewniać obsługę min. 16 statycznych tras dla routingu IP 7. Przełącznik musi mieć moŝliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP 8. Urządzenie musi posiadać moŝliwość łączenia w stosy z zachowaniem następującej funkcjonalności: a. minimum 4 jednostek w stosie b. Magistrala stakująca o wydajności co najmniej 20Gb/s c. MoŜliwość tworzenia połączeń EtherChannel zgodnie z 802.3ad dla portów naleŝących do róŝnych jednostek w stosie (Cross-stack EtherChannel) d. MoŜliwość realizacji funkcji SPAN pomiędzy portami naleŝącymi do róŝnych jednostek w stosie e. W celu uzyskania tej funkcjonalności dopuszcza się konieczność doposaŝenia urządzenia w dodatkowy, opcjonalny moduł 9. Urządzenie musi obsługiwać minimum 250 sieci VLAN 10. Urządzenie musi umoŝliwiać obsługę ramek jumbo o wielkości min bajtów 11. Urządzenie musi obsługiwać następujące standardy branŝowe: a. IEEE 802.1X b. IEEE 802.1s c. IEEE 802.1w d. IEEE 802.3x full duplex na portach 10BASE-T, 100BASE-TX oraz 1000BASE-T e. IEEE 802.3ad f. IEEE 802.1D g. IEEE 802.1p h. IEEE 802.1Q i. IEEE BASE-T j. IEEE 802.3u 100BASE-TX k. IEEE 802.3z 1000BASE-X l. IEEE 802.3ab 100BASE-T 12. Przełącznik musi mieć moŝliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu NTP 13. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a. Klasyfikacja ruchu do klas róŝnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP b. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na kaŝdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o róŝnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek c. MoŜliwość obsługi jednej z powyŝej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) 13

14 d. MoŜliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi. Wymagana jest moŝliwość skonfigurowania minimum 64 róŝnych ograniczeń per port, kaŝde odpowiednio dla róŝnej klasy obsługi ruchu e. Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zaleŝnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP) 14. Obsługa protokołu CDP lub LLDP i LLDP-MED 15. Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umoŝliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego 16. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę - przełącznik musi umoŝliwiać zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level) b. Autoryzacja uŝytkowników w oparciu o IEEE 802.1X, adres MAC urządzenia oraz portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X. Przełącznik musi umoŝliwiać elastyczność w zakresie przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na porcie (funkcjonalność flexible authentication lub równowaŝna) c. Przy uwierzytelnianiu 802.1X musi istnieć moŝliwość dynamicznego przypisania uŝytkownika do określonej sieci VLAN i dynamicznego przypisania listy ACL (zaleŝnie od przyjętej metody autoryzacji) d. MoŜliwość uwierzytelniania na jednym porcie telefonu IP i komputera PC z moŝliwością umieszczenia ich w odpowiednich VLAN ach dla głosu i danych e. Musi istnieć moŝliwość uwierzytelnienia wielu uŝytkowników na jednym porcie f. Urządzenie musi obsługiwać funkcję Guest VLAN g. MoŜliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2 h. Obsługa mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Gurad 17. Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli moŝliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem moŝliwości komunikacji z portem nadrzędnym 18. Urządzenie musi mieć moŝliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli 19. Wymagane jest, aby przełącznik był wyposaŝony w port USB umoŝliwiający podłączenie pamięci flash 20. Funkcjonalność Layer 2 traceroute umoŝliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC 21. Przełącznik musi umoŝliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) 22. Obsługa IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping, moŝliwość obsługi min. 250 grup 23. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być moŝliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest moŝliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być moŝliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być moŝliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. 24. Zasilanie AC 230V, urządzenie musi mieć moŝliwość zastosowania zasilacza redundantnego (dopuszcza się zewnętrzne systemy RPS) Przełącznik dostępowy typ 5 Liczba kompletów: Typ i liczba portów: a. Min. 24 portów 10/100/1000Base-T 14

15 b. Min. 4 porty uplink 1GE SFP c. Porty SFP muszą umoŝliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-SX, 1000BaseLX/LH oraz modułami CWDM zaleŝnie od potrzeb i wymagań Zamawiającego teraz i w przyszłości, 2. Urządzenie musi posiadać min. 128MB pamięci DRAM i 64MB pamięci flash 3. Obsługa minimum 8000 adresów MAC 4. MoŜliwość montaŝu w standardowej szafie rack 19. Wysokość urządzenia max. 1RU 5. Wydajność przełączania minimum 41 Mpps dla 64-bajtowych pakietów 6. Przełącznik musi zapewniać obsługę min. 16 statycznych tras dla routingu IP 7. Przełącznik musi mieć moŝliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP 8. Urządzenie musi posiadać moŝliwość łączenia w stosy z zachowaniem następującej funkcjonalności: a. minimum 4 jednostek w stosie b. Magistrala stakująca o wydajności co najmniej 20Gb/s c. MoŜliwość tworzenia połączeń EtherChannel zgodnie z 802.3ad dla portów naleŝących do róŝnych jednostek w stosie (Cross-stack EtherChannel) d. MoŜliwość realizacji funkcji SPAN pomiędzy portami naleŝącymi do róŝnych jednostek w stosie e. W celu uzyskania tej funkcjonalności dopuszcza się konieczność doposaŝenia urządzenia w dodatkowy, opcjonalny moduł 9. Urządzenie musi obsługiwać minimum 250 sieci VLAN 10. Urządzenie musi umoŝliwiać obsługę ramek jumbo o wielkości min bajtów 11. Urządzenie musi obsługiwać następujące standardy branŝowe: a. IEEE 802.1X b. IEEE 802.1s c. IEEE 802.1w d. IEEE 802.3x full duplex na portach 10BASE-T, 100BASE-TX oraz 1000BASE-T e. IEEE 802.3ad f. IEEE 802.1D g. IEEE 802.1p h. IEEE 802.1Q i. IEEE BASE-T j. IEEE 802.3u 100BASE-TX k. IEEE 802.3z 1000BASE-X l. IEEE 802.3ab 100BASE-T 12. Przełącznik musi mieć moŝliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu NTP 13. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a. Klasyfikacja ruchu do klas róŝnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP b. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na kaŝdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o róŝnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek c. MoŜliwość obsługi jednej z powyŝej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) d. MoŜliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi. Wymagana jest moŝliwość skonfigurowania minimum 64 róŝnych ograniczeń per port, kaŝde odpowiednio dla róŝnej klasy obsługi ruchu e. Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zaleŝnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP) 14. Obsługa protokołu CDP lub LLDP i LLDP-MED 15. Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umoŝliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego 15

16 16. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę - przełącznik musi umoŝliwiać zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level) b. Autoryzacja uŝytkowników w oparciu o IEEE 802.1X, adres MAC urządzenia oraz portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X. Przełącznik musi umoŝliwiać elastyczność w zakresie przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na porcie (funkcjonalność flexible authentication lub równowaŝna) c. Przy uwierzytelnianiu 802.1X musi istnieć moŝliwość dynamicznego przypisania uŝytkownika do określonej sieci VLAN i dynamicznego przypisania listy ACL (zaleŝnie od przyjętej metody autoryzacji) d. MoŜliwość uwierzytelniania na jednym porcie telefonu IP i komputera PC z moŝliwością umieszczenia ich w odpowiednich VLAN ach dla głosu i danych e. Musi istnieć moŝliwość uwierzytelnienia wielu uŝytkowników na jednym porcie f. Urządzenie musi obsługiwać funkcję Guest VLAN g. MoŜliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2 h. Obsługa mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Gurad 17. Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli moŝliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem moŝliwości komunikacji z portem nadrzędnym 18. Urządzenie musi mieć moŝliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli 19. Wymagane jest, aby przełącznik był wyposaŝony w port USB umoŝliwiający podłączenie pamięci flash 20. Funkcjonalność Layer 2 traceroute umoŝliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC 21. Przełącznik musi umoŝliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) 22. Obsługa IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping, moŝliwość obsługi min. 250 grup 23. Plik konfiguracyjny urządzenia musi być moŝliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest moŝliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być moŝliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być moŝliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. 24. Zasilanie AC 230V, urządzenie musi mieć moŝliwość zastosowania zasilacza redundantnego (dopuszcza się zewnętrzne systemy RPS) 16

17 Wymagania dodatkowe dla przełączników 1. NaleŜy dostarczyć minimum 43 moduły stakujące do połączeń w stosy przełączników dostępowych. Moduły stakujące muszą pochodzić od producenta przełączników dostępowych i muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w przełącznikach dostępowych, m.in: urządzenie musi posiadać moŝliwość łączenia w stosy z zachowaniem następującej funkcjonalności: a. minimum 4 jednostek w stosie b. magistrala stakująca o wydajności co najmniej 20Gb/s c. moŝliwość tworzenia połączeń EtherChannel zgodnie z 802.3ad dla portów naleŝących do róŝnych jednostek w stosie (Cross-stack EtherChannel) d. moŝliwość realizacji funkcji SPAN pomiędzy portami naleŝącymi do róŝnych jednostek w stosie 2. NaleŜy dostarczyć minimum 43 kable do modułów stakujących, z czego minimum 3 kable muszą mieć minimum 3 metry, pozostałe 40 szt. minimum 0,5 metra. 3. NaleŜy dostarczyć minimum 42 wkładki SFP MM 1000BaseSX dla przełączników dostępowych. Wkładki SFP muszą pochodzić od tego samego producenta, co oferowany przełącznik. Dla potrzeb dołączenia przełączników dostępowych do przełączników szkieletowych, naleŝy dostarczyć odpowiednią ilość patchcordów światłowodowych o odpowiedniej długości, przy czym minimalna ilość równa ilości wkładek światłowodowych. 4. NaleŜy dostarczyć minimum 42 wkładek SFP MM 1000Base SX dla przełączników szkieletowych. Wkładki SFP muszą pochodzić od tego samego producenta, co oferowany przełącznik. Dla potrzeb dołączenia przełączników dostępowych do przełączników szkieletowych, naleŝy dostarczyć odpowiednią ilość patchcordów światłowodowych o odpowiedniej długości, przy czym minimalna ilość równa ilości wkładek światłowodowych. 5. NaleŜy dostarczyć minimum 16 wkładek 10GBASE-SR dla przełączników dostępowych. Wkładki muszą pochodzić od tego samego producenta, co oferowany przełącznik. Dla potrzeb dołączenia przełączników dostępowych do przełączników szkieletowych, naleŝy dostarczyć odpowiednią ilość patchcordów światłowodowych o odpowiedniej długości, przy czym minimalna ilość równa ilości wkładek światłowodowych. 6. NaleŜy dostarczyć minimum 16 wkładek 10GBASE-SR dla przełączników szkieletowych. Wkładki muszą pochodzić od tego samego producenta, co oferowany przełącznik. Dla potrzeb dołączenia przełączników dostępowych do przełączników szkieletowych, naleŝy dostarczyć odpowiednią ilość patchcordów światłowodowych o odpowiedniej długości, przy czym minimalna ilość równa ilości wkładek światłowodowych. 7. NaleŜy dostarczyć minimum 4 wkładki 10GBASE-SR dla przełączników data center. Wkładki muszą pochodzić od tego samego producenta, co oferowany przełącznik. Dla potrzeb dołączenia przełączników data center do przełączników szkieletowych, naleŝy dostarczyć odpowiednią ilość patchcordów światłowodowych o odpowiedniej długości, przy czym minimalna ilość równa ilości wkładek światłowodowych. 8. NaleŜy dostarczyć minimum 4 wkładki 10GBASE-SR dla przełączników szkieletowych. Wkładki muszą pochodzić od tego samego producenta, co oferowany przełącznik. Dla potrzeb dołączenia przełączników data center do przełączników szkieletowych, naleŝy dostarczyć odpowiednią ilość patchcordów światłowodowych o odpowiedniej długości, przy czym minimalna ilość równa ilości wkładek światłowodowych. 9. NaleŜy dostarczyć ogółem 130 kompatybilnych z wkładkami SFP patchcordów światłowodowych. 17

18 Przełącznik Data Center Liczba kompletów: 2 Wymagania minimalne: 1. Porty Ethernet 32 porty 1GE/10GE (złącza SFP+) w podstawowej konfiguracji. MoŜliwość wyboru trybu 1GE lub 10GE. MoŜliwość rozszerzenia do 48 portów 1GE/10GE. MoŜliwość implementacji FCoE zg z ANSI T11 (FC-BB-5) na kaŝdym z portów 10GE. MoŜliwość instalacji wkładek SFP+ typu 10GE-SR oraz 10GE-LR. MoŜliwość instalacji kabli 10GE CX-1 (Twinax) o długości 1,3,5 metrów 2. Porty FC MoŜliwość instalacji 8 klasycznych portów FC 4G/8G 3. Zewnętrzne moduły MoŜliwość dołączenia do 16 zewnętrznych, wyniesionych modułów zapewniających 4 x 48 x porty 100/1000BaseT przeznaczone dla dołączania urządzeń końcowych. Zarządzanie tymi modułami wyłącznie z jednostki centralnej. Moduły muszą mieć moŝliwość dołączenia z przepustowością 10G 40G poprzez dedykowane porty 10GE (złącza SFP+). Dołączenie modułów nie moŝe być zrealizowane z wykorzystaniem mechanizmów L2 (Spanning Tree), powinno stanowić rozszerzenie w domenie warstwy L1. MoŜliwość łączenia z jednostką centralną poprzez interfejsy 10GE-SR, CX-1 (Twinax). MoŜliwość dołączenia do 16 zewnętrznych, wyniesionych modułów zapewniających 32 x porty 10GE (złącze SFP+) przeznaczone dla dołączania urządzeń końcowych. Zarządzanie tymi modułami wyłącznie z jednostki centralnej. Moduły muszą mieć moŝliwość dołączenia z przepustowością 10G 80G poprzez dedykowane porty 10GE (złącza SFP+). Dołączenie modułów nie moŝe być zrealizowane z wykorzystaniem mechanizmów L2 (Spanning Tree), powinno stanowić rozszerzenie w domenie warstwy L1. MoŜliwość łączenia z jednostką centralną poprzez interfejsy 10GE-SR, CX-1 (Twinax). 4. Zintegrowane moduły rozszerzeń Jedno zintegrowane gniazda dla modułów rozszerzeń. MoŜliwość instalacji modułu 16 portów 10GE oraz modułu mieszanego 8 x 10GE / 8 x FC 4G/8G 5. Funkcjonalność SAN MoŜliwość uruchomienia na portach 10GE przełącznika implementacji FCoE zg z ANSI T11 (FC-BB-5), w szczególności FCoE Initialization Protocol (FIP). Implementacja następujących mechanizmów FC: Standardowe typy portów Fibre Channel: E, F, oraz NP. Rozszerzone typy portów Fibre Channel: VE, TE oraz VF Do 64 buffer credits (BB credits) na kaŝdy port FC MoŜliwość realizacji portu FCoE na odległość min. 3 km Do 32 wirtualnych sieci SAN (VSAN) Grupowanie portów FC typu E w wiązki PortChannel Grupowanie portów FC typu F w wiązki PortChannel (F-Port Channeling) Przesyłanie ruchu z róŝnych VSAN-ów w ramach pojedynczego interfejsu lub wiązki (VSAN trunking), na portach FC typu E lub typu F (F-Port Trunking) Fabric Device Management Interface (FDMI) 18

19 Fibre Channel ID (FCID) persistence Przesyłanie ramek w trybie In-Order Delivery Wirtualizacja portów typu N-port (NPV) Wirtualizacja N-port identifier (NPIV) Serwisy FC: Name server, registered state change notification (RSCN), login services, name-server zoning, dystrybuowane aliasy nazw Odrębne serwisy FC dla kaŝdego VSANu Wsparcie mechanizmów bezpieczeństwa Diffie-Hellman Challenge Handshake Authentication Protocol (DHCHAP) oraz Fibre Channel Security Protocol (FC-SP) Autentykacja Host-to-switch oraz switch-to-switch za pomocą FC-SP Routing Fabric Shortest Path First (FSPF) Standardowy Zoning Port Security (w oparciu o domenę FC i port) Fibre Channel traceroute Fibre Channel ping Fibre Channel debugging 6. Funkcjonalnosć Data Center Bridging Implementacja zaleceń IEEE Data Center Bridging: IEEE 802.1Qbb PFC (per-priority pause frame support) IEEE 802.1AB DCBX Protocol IEEE 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection 7. MontaŜ w 19-calowym stelaŝu telekomunikacyjnym. MontaŜ wyłącznie w pozycji poziomej 8. Pamięć: Pojemność pamięci Bootflash: min. 2 GB, Pojemność pamięci RAM: min. 8 GB, 9. Opóźnienie nie więcej niŝ 2 µs przy 10 Gbps, 10. Prędkość przełączania Wirespeed dla kaŝdego portu 10GE, 11. Przepustowość minimum 700 mpps, 12. Rozmiar tablicy adresów minimum 32,000, 13. Funkcjonalność Ethernet dla warstwy 2: Wsparcie dla 4096 VLAN Wirtualna agregacja portów polegająca na terminowaniu pojedynczej wiązki EtherChannel/LACP wyprowadzonej z urządzenia zewnętrznego (serwera,przełącznika) na 2 niezaleŝnych opisywanych urządzeniach Trunking IEEE 802.1Q VLAN Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+) (IEEE 802.1w) Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) (IEEE 802.1s): 64 instancje Spanning Tree PortFast oraz PortFast Guard Spanning Tree UplinkFast oraz BackboneFast Spanning Tree Root Guard Spanning Tree Bridge Assurance NIC teaming Grupowanie EtherChannel (do 16 portów per wiązka EtherChannel). Link Aggregation Control Protocol (LACP): IEEE 802.3ad Ramki Jumbo dla wszystkich portów (do 9216 bajtów) Ramki Pause (IEEE 802.3x) Prewencja niekontrolowanego wzrostu ilości ruchu (storm control), dla ruchu unicast, multicast, broadcast Implementacja Private VLAN 14. Funkcje QoS 19

20 Layer 2 IEEE 802.1p (CoS) 8 sprzętowych kolejek per port Dedykowana konfiguracja QoS dla kaŝdego portu Przypisanie CoS na kaŝdym porcie Klasyfikacja QoS w oparciu o listy (ACL (Access control list) w warstwach 2, 3, 4 Virtual output queuing dla kaŝdego portu Kolejkowanie na wyjściu w oparciu o CoS Bezwzględne (strict-priority) kolejkowanie na wyjściu Kolejkowanie WRR (Weighted Round-Robin) na wyjściu 15. Funkcje Bezpieczeństwa Wejściowe ACL (standardowe oraz rozszerzone) Standardowe oraz rozszerzone ACL dla warstwy 2 w oparciu o: adresy MAC addresses, typ protokołu, itd Standardowe oraz rozszerzone ACL dla warstw 3 oraz 4 w oparciu o: IPv4 i v6, Internet Control Message Protocol (ICMP), TCP, User Datagram Protocol (UDP), itd. ACL oparte o VLAN-y (VACL) ACL oparte o porty (PACL) Logowanie i statystyka dla ACL 16. Funkcje Zarządzania Port zarządzający 10/100/1000 Mbps Port konsoli CLI Zarządzanie In-band SSHv2 Telnet Authentication, authorization, and accounting (AAA) RADIUS TACACS+ Syslog Wbudowany analizator pakietów SNMP v1, v2, v3 Enhanced SNMP MIB XML (NETCONF) Remote monitoring (RMON) Advanced Encryption Standard (AES) dla ruchu zarządzającego Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol (MS-CHAP) Role-Based Access Control RBAC Kopiowanie ruchu za pośrednictwem mechanizmu Switched Port Analyzer (SPAN) dla fizycznych portów Ethernet, wiązek PortChannel, interfejsów VLAN, interfejsów Fibre Channel Liczniki pakietów wchodzących/wychodzących per kaŝdy port Network Time Protocol (NTP) Diagnostyka procesu boot Call Home 17. Inne funkcje Wsparcie dla IPv6 dla interfejsu zarządzającego ACL, DHCP-protection Dynamic-ARP protection Secure port-filtering 20

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Załącznik nr 6... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Wykonawca ma obowiązek podać

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania: Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część I: Dostawa urządzeń sieciowych warstwy dystrybucyjnej sieci LAN Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa przełączników sieciowych spełniających

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń i licencji o parametrach technicznych i funkcjonalnych niegorszych niż wyspecyfikowane. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

19 cali do montażu w szafie rakowej, wysokość max 1 U

19 cali do montażu w szafie rakowej, wysokość max 1 U Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1 DOSTAWA 2 SZTUK PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH WARSTWY SERWEROWEJ PRZEDMIOTEM ZADANIA JEST DOSTAWA DWÓCH SZT. PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.6 Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap Opole, dn. 2011-04-08 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Opolu OIK-Z-2380.11.1172.2011 ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pt. Rozbudowa i modernizacja kablowej sieci telekomunikacyjnej drugi etap

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Switch A 48 port. PoE MILWAN Przykładowa konfiguracja Numer produktu Opis Ilość WS-C3650-48FD-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink IP Base

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Pytania od pierwszego z Wykonawców

Pytania od pierwszego z Wykonawców Wykonawcy Wrocław, 8.03.2012 r. WZP.271.1.8.2012 ZP/PN/11/WBZ/20,21/867,910/2012 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/677,683/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa Załącznik Nr 1 do SIWZ URZĄDZENIA AKTYWNE SIECI KOMPUTEROWEJ WRAZ Z SYSTEMEM MONITORINGU - OPIS Dokumentacja Projektowa 1. Wykonawca jest zobowiązany opracować projekt realizacyjny Projekt będzie zawierał

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ nr postępowania: BZP.243.4.2012.AB Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ LP. Opis i minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1.Przedmiot dokumentacji... 2.Wymagania odnośnie sprzętu... 3.Podłączenie fizyczne urządzeń końcowych....

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie:

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: ZAKUPU 6 SZT. PRZEŁĄCZNIKÓW ZARZĄDZALNYCH (kod CPV: 32400000-7)

Bardziej szczegółowo

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base):

Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): K-2/02/2010 Załącznik nr 1 do SIWZ Przełącznik dostępowy sieci LAN (przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Cisco Catalyst WS-2960-48PST-L IOS Lan Base): 1. Powinno być urządzeniem o zamkniętej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH I. Informacje ogólne 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych na potrzeby Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Przełączniki zarządzane

Opis przedmiotu zamówienia - Przełączniki zarządzane Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Przełączniki zarządzane Sztuk 14 Konfiguracja Parametry wymagane Parametry oferowane Urządzenie musi posiadać wysokość 1U Powinno mieć możliwość montażu

Bardziej szczegółowo

Przełącznik typu A(producenta, model):..

Przełącznik typu A(producenta, model):.. Załącznik nr 7 Przełącznik typu A(producenta, model):.. Element składowy Spełnia 1.1. Specyfikacja fizyczna 1.1.1. Min. 44 x RJ-45 10/100/1000Base-T 1.1.2. 1 RJ-45 port zarządzający 1.2. Wydajność 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 1. Przełącznik dostępowy 48 port Model, wyposażenie (P/N producenta): Producent: Kraj produkcji: Lp. Parametr Wymagany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt Parametry minimalne: 1) Konstrukcja zamknięta. Montaż w stelażu RACK 19, wysokość 1U 2) 24 porty Gigabit Ethernet

Bardziej szczegółowo

Opis sprzętu aktywnego dla okablowania strukturalnego w budynku D-5 AGH

Opis sprzętu aktywnego dla okablowania strukturalnego w budynku D-5 AGH Załącznik 1 Opis sprzętu aktywnego dla okablowania strukturalnego w budynku D-5 AGH Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłaszamy przetarg nieograniczony na dostawę - jednego przełącznika sieci komputerowej typu 1, - dwóch przełączników sieci komputerowej typu 2. A. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zp 2130-35/13 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego dla: LP Nazwa jednostki Adres Kod Miasto 1 Sąd Apelacyjny w Lublinie ul. Obrońców Pokoju

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1) Firewall z funkcjonalnością IPS (np. Cisco ASA5515-IPS-K9 lub równoważny) 1. Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją

Bardziej szczegółowo

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt.

1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ ZADANIE NR 3 L. p. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE 1. Przełącznik do węzła głównego, 48-portowy, gigabitowy 2 szt. Parametr Wymagania minimalne Parametry sprzętu oferowanego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przełącznik typ 1 2szt 1 Urządzenie o zamkniętej konfiguracji i wysokości 1 RU. 2 Urządzenie powinno posiadać przynajmniej 512MB pamięci DRAM oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Dostawa zestawu dwóch przełączników rdzeniowych. W ramach zadania należy dostarczyć dwa przełączniki rdzeniowe o parametrach nie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury sieciowej Projekt dotyczy dostawy jednego przełącznika ethernetowego rdzeniowego oraz trzech przełączników dostępowych. Poniżej została

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) BDG.V.ZP.2510.4.2016.KS Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Przedmiotem zamówienia, jest dostawa przełączników sieciowych wraz z usługami wsparcia technicznego i systemem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Załącznik Nr 1 do SIWZ SP.ZP.-3431/7/09 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Lp. Nazwa urządzenia Ilość Sztuk/ Komplet ów 1. Przełącznik brzegowy np. catalyst

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do umowy nr... z dnia... Zakres wdroŝenia

Załącznik nr 2. do umowy nr... z dnia... Zakres wdroŝenia Załącznik nr 2 do umowy nr... z dnia... Zakres wdroŝenia Zamawiający posiada w kaŝdej lokalizacji okablowanie poziome w kategorii min. 5e zakończone w lokalnych punktach dystrybucyjnych w szafach teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

Formularz Oferty Technicznej nr 1 (Przełączniki) Część I zamówienia

Formularz Oferty Technicznej nr 1 (Przełączniki) Część I zamówienia ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 8 do SIWZ (Załącznik nr 1 do OPZ) Formularz Oferty Technicznej nr 1 (Przełączniki) Część I zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 2: Dostawa systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 2: Dostawa systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami sieciowymi OR.272.13.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 2 do SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet

Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet HYPERION-300 Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet HYPERION-300 Przemysłowy przełącznik posiadający 2x 10/100/1000 Mbit/s RJ45,8x 100/1000Mbit/s SFP lub 8x 10/100/1000 Mbit/s

Bardziej szczegółowo

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne 1. Posiadający co najmniej : 24 porty 100/1000BaseX SFP (4 combo) 8 portów 10/100/1000BaseT RJ45 (4 combo) 4 porty 10GBaseX

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Nr postępowania: Załącznik nr 1b do SIWZ RAP/93/2011 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU URZĄDZENIA DLA SIECI BEZPRZEWODOWEJ W GMACHU GŁÓWNYM, BIBLIOTECE GŁÓNEJ ORAZ CND - I ETAP typ A szt.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny)

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) 1. Urządzenie powinno: - przetwarzać pakiety (64 bajty)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania:

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 10-portowy przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 8x 100/1000Mbit/s SFP + 2x 10/100/1000Mbit/s RJ45 + RS232/485 + współpraca z modemem GPRS + interfejs 1-wire + cyfrowe wejście + wyjścia

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68 PYTANIA I ODPOWIEDZI do Zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego

ZMIANA SIWZ JEST WIĄśĄCA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEśY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE. W imieniu Zamawiającego PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89, pwsz@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Znak postępowania: ZP 10/2010 Nysa, 19.04.2010 r. Do

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu Opis produktu Przełącznik GS1910-24 to inteligentny przełącznik zarządzalny który umożliwia maksymalną przepustowość i spełnia rosnące wymagania sieciowe małych i średnich przedsiębiorstw (SMB). Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu teleinformatycznego VoIP zadanie E2 realizowane w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.

Dostawa sprzętu teleinformatycznego VoIP zadanie E2 realizowane w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST. Strona 1 Or.V.271.26.2013 Ostrowiec Świętokrzyski, 14.08.2013 r. Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 143-248780 z dnia 25.07.2013)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ CRZP/UJ/545/2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci komputerowej w budynku Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. St. Łojasiewicza

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe dotyczące dostarczanego sprzętu

Wymagania szczegółowe dotyczące dostarczanego sprzętu Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. 2. Zamawiający dopuszcza realizację poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. CZĘŚĆ 5 POZYCJA A Bezprzewodowe punkty dostępowe Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. CZĘŚĆ 5 POZYCJA A Bezprzewodowe punkty dostępowe Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii I. CZĘŚĆ 5 POZYCJA A Bezprzewodowe punkty dostępowe Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii 1. Tabela z wyszczególnieniem poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. Wymagane minimalne parametry

Bardziej szczegółowo

Wymagania wspólne. Przełącznik typ A 2 szt.

Wymagania wspólne. Przełącznik typ A 2 szt. Wymagania wspólne 1. Przełączniki typu A, B oraz C muszą być tego samego producenta oraz wspierać funkcję tworzenia stosów wykorzystując różne modele dostarczanych przełączników. 2. Wykonawca musi posiadać

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do OPZ - Przełącznik szkieletowy typ C

Załącznik nr 8 do OPZ - Przełącznik szkieletowy typ C Załącznik nr 8 do OPZ - Przełącznik szkieletowy typ C I. CECHY PRZEŁĄCZNIKA SZKIELETOWEGO TYPU C. I.1. Parametry podstawowe Urządzenie musi spełniać poniższe wymagania lub realizować opisane funkcje: I.1.1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/34/10 Załącznik A do SIWZ Przedmiot zamówienia: dostawa urządzeń sieciowych, szaf serwerowych oraz okablowania dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w ramach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/128/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego routera, przełączników Ethernet

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: ; data zamieszczenia w BZP: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia w BZP: ; data zamieszczenia w BZP: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 40816-2014 z dnia 2014-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Myszków 1. Dostawę i uruchomienie macierzy dyskowej, 2. Dostawę i uruchomienie przełączników, 3. Certyfikowane

Bardziej szczegółowo

1. Przełącznik 1. Załącznik nr 1.2.1

1. Przełącznik 1. Załącznik nr 1.2.1 1. Przełącznik 1 Załącznik nr 1.2.1 1. Przełącznik o zamkniętej konfiguracji, posiadający 48 portów GigabitEthernet 10/100/1000Base-T z PoE. oraz 4 gniazda typu SFP pozwalające na instalację wkładek z

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Załącznik nr 6.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Wykonawca ma obowiązek podać

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-7-13/12 Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r.

GOZ-353-2210-7-13/12 Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. GOZ-353-2210-7-13/12 Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę switchy dla PIP Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 852 689, fax. 261 852 715, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 9/ZP/15 Warszawa 25.03.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WGSW-50040 Zarządzalny przełącznik 50 portów Gigabit + 4 współdzielone sloty SFP

WGSW-50040 Zarządzalny przełącznik 50 portów Gigabit + 4 współdzielone sloty SFP WGSW-50040 Zarządzalny przełącznik 50 portów Gigabit + 4 współdzielone sloty SFP Rozwiązanie klasy telecom dla sieci szkieletowych w przedsiębiorstwach oraz centrów danych PLANET WGSW-50040 jest montowalnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę infrastruktury sieciowej w zakresie głównych przełączników sieciowych Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Formularz Oferty Technicznej

Formularz Oferty Technicznej ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 3a do SIWZ (Załącznik nr 1 do OPZ) Formularz Oferty Technicznej 1. Minimalne wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14

0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14 ROZBUDOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ INSTYTUTU NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO, POPRZEZ DOSTAWĘ URZĄDZEŃ, OPROGRAMOWANIA I

Bardziej szczegółowo

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń LAN/WAN na potrzeby przyłączenia LCPD (Lokalnego Centrum Przetwarzania Danych) do sieci korporacyjnej PSE S.A. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii.

Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii. Załącznik nr 5 SIWZ oznaczenie sprawy: IN.2710.5.2012 Opis przedmiotu zamówienia Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii.

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E FineMEDIA s.c. Wojciech Wrona, Grzegorz Kałuża ul. Zagrzebska 3 51-206 Wrocław NIP: 895-17-91-494 REGON: 932905107 Wrocław, 20 lutego 2015 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 13_p10_prj02 1 Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

EE-2050-P Brzegowy Gigabitowy przełącznik L2 Web Smart z PoE Plus. Aktywne Rozwiązania Sieciowe

EE-2050-P Brzegowy Gigabitowy przełącznik L2 Web Smart z PoE Plus. Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE-2050-P Brzegowy Gigabitowy przełącznik L2 Web Smart z PoE Plus EE-2050-P jest nowym 50-portowym Gigabitowym przełącznikiem dostarczającym 48 portów RJ-45 10/100/1000 PoE/PoE+ oraz 2 sloty SFP wspierające

Bardziej szczegółowo

ZP-92/022/D/07 załącznik nr 1. Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET

ZP-92/022/D/07 załącznik nr 1. Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET 1. Konfiguracja Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET Lp. moduł Opis Ilość 1 moduł routingu moduł odpowiedzialny za routing; - przynajmniej 2Ghz CPU - przynajmniej 4 GB DRAM 2 2 moduł przełączania

Bardziej szczegółowo

XGS3-42000R 4-slotowy modularny przełącznik L3 IPv6/IPv4

XGS3-42000R 4-slotowy modularny przełącznik L3 IPv6/IPv4 XGS3-42000R 4-slotowy modularny przełącznik L3 IPv6/IPv4 PLANET XGS3-42000R to przełącznik zaprojektowany dla dużych sieci w przedsiębiorstwach, kampusach, centrach danych, i nadaje się wszędzie tam gdzie

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK 24 porty PoE+ zgodne ze standardami 802.3at/af, maksymalna moc całkowita podłączonych urządzeń do 180W Funkcje zabezpieczające ruch sieciowy

Bardziej szczegółowo

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu Opis produktu Opis produktu 8 portów 10/100/1000Mbps + 2 porty combo 10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), 8 portów PoE (802.3af) wydajność 180W, VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarządzanie pasmem, agregacja poł.,

Bardziej szczegółowo