GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretation for Poland. Version 1.1, May 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretation for Poland. Version 1.1, May 2014."

Transkrypt

1 GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretation for Poland Version 1.1, May 2014 Polish Version Developed by AQS Polska Sp. z o.o.

2 1 Is there at least one employee or an employees council to represent the interests of the staff to the management? Documentation is available which demonstrates that a clearly identified, named employees representative and / or an employees council representing the interests of the employees to the management is elected or nominated by all employees and recognised by the management. This person shall be able to communicate complaints to the management. W prawie polskim podstawową formą przedstawicielstwa pracowników wobec pracodawców są związki zawodowe, działające w oparciu o ustawę z 23 maja 1991 o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. Zm.) Zgodnie z art. 12 ww. Ustawy związek zawodowy powstaje z mocy uchwały o jego utworzeniu, podjętej przez co najmniej 10 osób uprawnionych do tworzenia związków zawodowych (pracownicy lub osoby wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji). W sytuacji, gdy w zakładzie pracy nie działa organizacja związkowa, pracowników reprezentuje przedstawiciel załogi wyłoniony w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Przedstawicielstwo pracowników jest alternatywą wobec związków zawodowych, niemniej polskie ustawodawstwo uznaje prymat związków zawodowych w kontaktach z pracodawcą. Także z regulacji kodeksu pracy dotyczących zawierania układów zbiorowych pracy, wynika, że właściwym partnerem pracodawcy w zakresie reprezentowania zbiorowych praw i interesów pracowniczych są związki zawodowe. Patrz załącznik. 2 Is there a complaint procedure available on the farm, through which employees can make a complaint? A complaint procedure exists on the farm, the employees have been informed about its existence and complaints or suggestions can be made. The complaint procedure specifies a time frame to resolve complaints. Complaints and their solutions from the last 24 months are documented and accessible. Procedura składania reklamacji i zażaleń pracowniczych musi być udokumentowana. Rozszerzenie prawa polskiego stanowi: Spory i roszczenia pracowników wobec pracodawców wynikłe ze stosunku pracy mogą być rozwiązywane na drodze sądowej lub, przed skierowaniem sprawy do sądu, mogą być rozwiązane w drodze postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą. Komisję taką powołuje pracodawca wraz z organizacją związkową, a jeżeli takiej nie ma, powołuje ją pracodawca po uzyskaniu pozytywnej opinii pracowników. Komisja pojednawcza wszczyna postępowanie na wniosek zainteresowanego pracownika i powinna dążyć do załatwienia sprawy w drodze ugody w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Niedopuszczalne jest zawarcie ugody, która byłaby niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego. GRASP Module - Interpretation for Poland 2 / 12

3 W sytuacji gdy postępowanie przed komisją nie przyniesie pozytywnych rozwiązań, komisja na wniosek pracownika kieruje sprawę do sądu pracy, który stanowi odrębną jednostkę organizacyjną sądu rejonowego. 3 Has a self-declaration on good social practice regarding human rights been communicated to the employees and signed by the farm management and the employees representative and have the employees been informed? 4 Does the person responsible for workers health and safety (WHSGSP) and the employees representative(s) (ER) have knowledge about and/or access to recent national labor regulations? The farm management and the employees representative have signed and displayed a selfdeclaration assuring good social practice and human rights of all employees. This declaration contains at least commitment to the ILO core labour conventions (ILO Conventions 111 on discrimination, 138 and 182 on minimum age and child labour, 29 and 105 on forced labour, 87 on freedom of association, 98 on the right to organize and collective bargaining, 100 on equal remuneration and 99 on minimum wage) and transparent and non-discriminative hiring procedures and the complaint procedure. The employees have been informed about the selfdeclaration and it is revised at least every 3 years or whenever necessary. The responsible person for workers health and safety and the employees representative(s) have knowledge and/or access to national regulations concerning: gross and minimum wages, working hours, union membership, anti-discrimination, child labor, labor contracts, holiday and maternity leave, medical care and pension/gratuity. Tekst źródłowy Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Kodeks Pracy) można znaleźć na stronie isap.sejm.gov.pl lub Zgodnie z art.94 Kodeksu Pracy pracodawca powinien: 1. zaznajomić pracownika z jego obowiązkami oraz sposobem wykonania pracy 2. organizować pracę tak, by zmniejszyć jej uciążliwość i dobrze wykorzystywać czas, 3. zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 4. przeciwdziałać lobbingowi i dyskryminacji w zatrudnianiu, 5. terminowo i prawidłowo naliczać i wypłacać wynagrodzenie, 6. prowadzić i przechowywać dokumentację związaną z zatrudnianiem pracowników, Pracodawca powinien opracować zasady dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu wszystkich pracowników oraz umożliwić zaznajomienie się z tym dokumentem wszystkim pracownikom. Zgodnie z zapisami art KP to pracodawca ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, nawet jeśli funkcję osoby odpowiedzialnej za sprawy BHP powierzono specjaliście spoza zakładu pracy. Jedynie Specjalista ds. BHP, który ukończył szkolenie i zdał egzamin, jest uprawniony do przeprowadzania szkoleń z zakresu BHP. Pracodawca zobowiązany jest przygotować miejsce pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powiadomić pracowników o wszelkich zagrożeniach dla zdrowia i życia, które wiążą się z wykonywaniem określonej pracy oraz o zasadach postępowania na wypadek awarii czy innej sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnych GRASP Module - Interpretation for Poland 3 / 12

4 badań lekarskich, które potwierdzałyby brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku pracy (zapisanym w umowie o pracę). Zasady kontroli lekarskich w zakładach pracy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich. Normy czasu pracy zostały określone w art. 129 KP. Przyjmuje się, że podstawowy czas pracy to 8 godzin dziennie w przeciętnie 40 godzinach 5-cio dniowego tygodnia pracy (patrz dodatkowe rozwinięcie w Punkcie Kontrolnym nr 11). Uprawnienia pracownicze związane z urlopami (wypoczynkowymi, macierzyńskim, wychowawczym i innymi) określone zostały w dziale VII Kodeksu Pracy. Regulacje dotyczące warunków nabywania prawa do renty i emerytury, zasad ustalania wysokości świadczeń oraz zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty świadczeń określone zostały w Ustawie z dnia r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pozostałe obowiązki pracodawcy (zawarte w art. 94 K) są opisane w Punkcie Kontrolnym nr 3. Zasady minimalnego wynagrodzenia zostały opisane w Punkcie Kontrolnym nr 7. Praca młodocianych została określona art KP i skomentowana w Punkcie Kontrolnym nr 8. Obowiązki pracodawcy wobec zatrudnionych obcokrajowców są regulowane tymi samymi przepisami prawa polskiego. Państwowa Inspekcja Pracy pełni nadzór oraz kontrolę nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, zasad BHP, przepisów dotyczących wynagrodzenia i innych świadczeń, urlopów, zatrudniania młodocianych i niepełnosprawnych itp. Informacje o PIP można znaleźć: GRASP Module - Interpretation for Poland 4 / 12

5 5 Can copies of working contracts be shown for the employees? Do they indicate at least full names, a job description, date of birth, date of entry, wage and the period of employment? Have they been signed by both the employee and the employer? For every employee, a contract can be shown to the assessor on request (on a sample basis). Both the employee as well as the employer have signed them. Records contain at least full names, nationality, a job description, date of birth, the regular working time, wage and the period of employment. Records of all employees (also subcontractors) must be accessible for the last 24 months. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy mogą być zatrudniani na podstawie umów o pracę regulowanych przepisami Kodeksu pracy lub umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło) uregulowanych w Kodeksie Cywilnym. O tym czy mamy do czynienia z umową o pracę, czy umową opartą o kodeks cywilny decyduje nie nazwa umowy, lecz warunki w jakich faktycznie wykonywana jest praca (patrz załącznik). Zgodnie z art. 21 Kodeksu Pracy poprzez umowę o pracę pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Umowa o pracę powinna być zawierana na piśmie oraz powinna określać strony umowy, jej rodzaj, datę zawarcia umowy oraz warunki pracy i płacy (rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wynagrodzenie za pracę, wymiar, termin rozpoczęcia pracy). Zawarcie umowy o pracę powoduje konieczność odprowadzania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tradycyjne umowy o pracę są bardzo kosztowne i nie do końca uwzględniają specyfikę pracy w rolnictwie. Dlatego też dla coraz większej liczby rolników taniej i wygodniej jest zatrudnić pracownika sezonowego w oparciu o umowy cywilnoprawne zlecenia, i o dzieło. Umowa zlecenia została uregulowana w przepisach art Kodeksu Cywilnego. Jej strony są określane mianem zleceniodawcy i zleceniobiorcy pierwszy z tych podmiotów zleca drugiemu określone czynności, które ten zobowiązuje się wykonać (np. zbieranie owoców przez tydzień lub dwa). Umowę zlecenia określa się jako umowę starannego działania, co oznacza, że ważna jest wykonywana praca na rzecz zleceniodawcy, która niekoniecznie musi prowadzić do określonego rezultatu. W związku z powyższym wynagrodzenie z umowy zlecenia przysługuje za samo "staranne działanie", nie zaś za jego rezultat. GRASP Module - Interpretation for Poland 5 / 12

6 Umowa zlecenia powinna zawierać takie elementy jak: datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, rodzaj wykonywanej pracy oraz przysługującą wartość wynagrodzenia. Każda osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu. Ubezpieczeniem chorobowym objęta jest dobrowolnie na swój wniosek. Regulacje dot. umowy o dzieło zostały zapisane w art Kodeksu Cywilnego. Poprzez zawarcie umowy o dzieło wykonawca zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, uzyskania pewnego wyniku swoich działań, a zamawiający do wypłaty wynagrodzenia określonego w umowie. Umowa o dzieło nazywana jest też umową rezultatu, co oznacza, że powinna być ona zakończona konkretnym i sprawdzalnym rezultatem- dziełem i tylko wtedy powstaje obowiązek zapłaty wynagrodzenia. Od umowy o dzieło nie ma obowiązku odprowadzania ubezpieczeń społecznych. Umowy zlecenia i o dzieło powinny być zawarte w formie pisemnej. Zatrudnianie obcokrajowców do pracy w Polsce (obywateli Republiki Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Mołdawii) powinno się odbywać zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę jest możliwe przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Pracodawca przed zatrudnieniem powinien zgłosić chęć zatrudnienia cudzoziemca do powiatowego urzędu, stwierdzając, że lokalny rynek pracy nie jest w stanie zaspokoić potrzeb kadrowych. 6 Is there documented evidence indicating regular payment of salaries corresponding to the contract clause? The employer shows adequate documentation of the salary transfer (e.g. employee s signature on pay slip, bank transfer). Employees sign or receive copies of pay slips / pay register that make the payment transparent and Wynagrodzenie w ramach umowy o pracę przysługuje pracownikowi za wykonaną pracę i powinno ono odpowiadać rodzajowi pracy, kwalifikacjom pracownika oraz ilości i jakości świadczonej pracy. W przewidzianych prawem sytuacjach takich choroba, urlop pracownikowi przysługuje wynagrodzenie również za okres GRASP Module - Interpretation for Poland 6 / 12

7 comprehensible for them. Regular payment of all employees during the last 24 months is documented. niewykonywania pracy. Wynagrodzenie powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu w stałym i ustalonym terminie, jednak nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca po wykonaniu pracy, przepis ten wynika z przepisów Kodeksu Pracy. Wypłata wynagrodzeń związanych z umowami zlecenia i o dzieło uregulowana jest w kodeksie cywilnym. Umowa o dzieło jest umową odpłatną, co oznacza, że przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia powinna być określona w umowie, choć niekoniecznie kwotowo, zamiast tego mogą znaleźć się tam wskazówki do określenia wynagrodzenia po zakończeniu pracy. W ramach umowy zlecenia praca (zlecenie) może być świadczona odpłatnie lub nieodpłatnie. Istnieje jednak domniemanie, że zleceniobiorcy za wykonana pracę przysługuje wynagrodzenie. W przypadku braku wskazania w umowie wysokości wynagrodzenia zleceniobiorca może żądać wynagrodzenia, które będzie odpowiadać wykonanej przez niego pracy. Zasadniczo wynagrodzenie wypłacane jest po wykonaniu przez zleceniobiorcę zlecenia, ale nie ma przeszkód prawnych do zapisania w umowie innego terminu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego. W przypadku nieodpłatności świadczonej w ramach zlecenia pracy, należy takie postanowienie wyraźnie zapisać w umowie. Wynagrodzenie co do zasady powinno być wypłacane do rąk własnych pracownika, natomiast za jego pisemną zgodą może być przekazane przelewem bankowym na konto bankowe. Pracodawca zatrudniający powyżej 20 pracowników ma obowiązek wydania regulaminu wynagradzania, który jest wewnętrznym dokumentem określającym zasady wynagradzania u danego pracodawcy. W Regulaminie tym powinny być określone takie kwestie jak: obowiązujący system wynagradzania (czasowy, akordowy, GRASP Module - Interpretation for Poland 7 / 12

8 prowizyjny), stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz premii i dodatków, sposób wyliczania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Pracodawca na żądanie pracownika jest zobowiązany udostępnić mu do wglądu wszystkie dokumenty, ma podstawie których wyliczył należne mu wynagrodzenie. 7 Do pay slips / pay registers indicate the conformity of payment with at least legal regulations and/or collective bargaining agreements? 8 Do records indicate that no minors are employed on the farm? Wages and overtime payment documented on the pay slips / pay registers indicate compliance with legal regulations (minimum wages) and/or collective bargaining agreements (if applicable). If payment is calculated per unit, employees shall be able to gain at least the legal minimum wage (on average) within regular working hours. Records indicate compliance with national legislation regarding minimum age of employment. If not covered by national legislation, children below the age of 15 are not employed. If children - as core family members- are working on the farm, Od 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679)., która określiła sposób ustalania tego wynagrodzenia w drodze negocjacji na forum komisji trójstronnej do spraw społeczno gospodarczych, w terminie do dnia 15 lipca. Wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok następny podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim, do dnia 15 września. Źródło: dziennikustaw.gov.pl Zgodnie z ustawą wynagrodzenie wypłacane pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe niż płaca minimalna, która wynosi 1680 zł brutto stan od 1 stycznia 2014 r. (Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1074). Jeżeli w danym miesiącu wynagrodzenie pracownika będzie niższe od obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia wówczas pracownikowi przysługuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości. Ustawa dopuszcza, by wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w okresie pierwszego roku było niższe od minimalnego, jednak nie niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia. Ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Zgodnie z Kodeksem Pracy art , młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Prawnie zabronione jest zatrudnianie osób poniżej 16 roku życia, z wyjątkiem zatrudniania w celu odbycia przez te osoby przygotowania zawodowego. Zatrudnianie młodocianych możliwe jest tylko pod warunkiem, że ukończyły one gimnazjum i przedstawią świadectwo lekarskie GRASP Module - Interpretation for Poland 8 / 12

9 they are not engaged in work that is dangerous to their health and safety, that jeopardizes their development or prevents them from finishing their compulsory school education. stwierdzające, że dana praca nie zagraża ich zdrowiu. Osoba młodociana powinna być zatrudniana do wykonywania lekkich prac, które nie będę zagrażały ich zdrowiu i życiu oraz nie będą utrudniały wypełniania obowiązku szkolnego. Czas pracy młodocianego nie może przekraczać 6 godzin na dobę, gdy jest on w wielu poniżej 6 lat lub 8 godzin w przypadku młodocianego, który przekracza 16 lat. Młodocianych nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. Dobowa przerwa w pracy młodocianego powinna trwać nieprzerwanie min 14 godzin. 9 Do the children of employees living on the farm have access to compulsory school education? 10 Is there a time recording system that shows working time and overtime on a daily basis for the employees? 11 Do working hours and breaks documented in the time records comply with applicant legislation and/or collective bargaining agreements? There is documented evidence that all children of employees at compulsory schooling age (according to national legislation) living on the farm have access to compulsory school education, either through provided transport to a public school or through on-site schooling. There is a time recording system that makes working hours and overtime transparent for both employees and employer on a daily basis. Working times of the employees during the last 24 months are documented. Documented working hours, breaks and rest days are in line with applicant legislation and/or collective bargaining agreements. If not regulated more strictly by legislation, records indicate that regular weekly working hours do not exceed a maximum of 48 hours, during peak season (harvest), weekly working time does not exceed a System oświaty w Polsce obejmuje przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Obowiązek szkolny w Polsce trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Muszą być udokumentowane dowody, że wszystkie dzieci w wieku szkolnym (zgodnie z krajowymi przepisami) pozostające w gospodarstwie mają dostęp do obowiązkowej edukacji szkolnej, albo poprzez zapewniony transport do szkoły publicznej, albo poprzez nauczanie na miejscu. Zgodnie z zapisami art KP Pracodawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję czasu pracy pracowników na potrzeby prawidłowego wyliczenia ich wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Na żądanie pracownika pracodawca zobligowany jest udostępnić mu tą ewidencję Zgodnie z art. 129 KP czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać 48 godzin. W każdym tygodniu pracy pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, przy czym w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. GRASP Module - Interpretation for Poland 9 / 12

10 maximum of 60 hours. Rest breaks/days are also guaranteed during peak season. Jeśli dobowy czas pracy wynosi minimum 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy trwającej minimum 15 minut wliczonej do czasu pracy. Jeżeli jest uzasadnione rodzajem czy organizacją pracy, istnieje możliwość stosowania równoważnego systemu czasu pracy, który pozwala na przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin. Praca ponad obowiązujący pracownika dobowy wymiar czasu pracy jest pracą w godzinach nadliczbowych. Za pracę taką przysługuje normalne wynagrodzenie oraz specjalny dodatek w wysokości 100 %, jeżeli praca w godzinach nadliczbowych miała miejsce w nocy, w niedziele i święta lub 50% w pozostałych przypadkach, w których miały miejsce nadgodziny. Za nadgodziny można też udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Liczba godzin nadliczbowych nie może przekroczyć 150 godzin w roku kalendarzowym. ONLY APPLICABLE FOR PRODUCER GROUPS PG 1 Does the assessment of the Quality Management The assessment of the Quality Management System of the producer group demonstrates that System of the producer GRASP is correctly implemented, internally group show evidence of the correct implementation assessed and that actions are taken to enable compliance of all producer group members. of GRASP for all producer group members? Recommendation for Good Practice R 1 What other forms of social benefit does the employer offer to workers, their families and/or the community? Please specify in quantities if possible. Incentives for good and safe working performance: Bonus payment: Support of professional development: Family friendliness: Medical care / health provisions: Improvement of social surroundings: Other benefits: --- Przykładowe zalecenia dla dobrej praktyki: - Premie i podwyżki wynagrodzenia - Wspieranie rozwoju osobistego (szkolenia) - Życzliwość wobec rodziny pracownika - Dodatkowe świadczenia medyczne - Poprawa infrastruktury socjalnej GRASP Module - Interpretation for Poland 10 / 12

11 Annex to GRASP Interpretation for Poland Control Point 1: Do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej należy w szczególności: zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy, zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników, sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy, Zgodnie z Konstytucją RP związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień. Związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach określonych w ustawie. Pracodawca ma obowiązek konsultowania bądź zawierania porozumienia z przedstawicielem załogi tylko wówczas, gdy przewidują to wyraźnie przepisy prawa pracy. Tak jest na przykład w sytuacji ustalania regulaminu pracy lub regulaminu wynagradzania. Jeżeli u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia z nią treść wymienionych aktów wewnątrzzakładowych. Natomiast gdy nie działa, prawo do uzgadniania treści regulaminów nie przechodzi automatycznie na przedstawiciela pracowników, gdyż w świetle przepisów ma on tylko część uprawnień organizacji związkowej. Wówczas treść regulaminów ustala samodzielnie pracodawca. Control Point 3: Uprawnienia pracownicze związane z urlopami Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego, którego pracownik nie może się zrzec. Wymiar urlopu wynosi odpowiednio: 20 dni jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat 26 dni jeśli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat Do okresu zatrudnienia wlicza się okres z poprzedniego zatrudnienia bez względu na przerwy. W roku, w którym ustaje stosunek pracy, pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u dotychczasowego pracodawny oraz w wymiarze proporcjonalnym u kolejnego pracodwacy (źródło Kodeks Pracy art. 155). Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiary czasu pracy tego pracownika. Przy ustalaniu wymiaru urlopu kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiary ulopu rocznego. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy w zakładzie wynikły okoliczności nieprzewidziane w momencie rozpoczynania urlopu. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysłu-guje ekwiwalent pieniężny (art. 171). Urlop bezpłatny może być udzielony na pisemny wniosek pracownika. Okres urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do przysługujących uprawnień pracowniczych. Kobiety w ciąży nie mogą być zatrudnianie przy cięzkich pracach związanych z podnoszeniem i przenoszeniem ciężarów (dokładne parametry zostały zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia kobiet (z późniejszymi zmianami). GRASP Module - Interpretation for Poland 11/ 12

12 Pracownicy w ciąży nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej. Pracodawca nie może wypowiedzień umowy o pracę w okresie ciąży oraz urlopu macierzyńskiego (nie dotyczy sytuacji jeśli pracodawca ogłasza stan upadłości lub likwidacji). Umowa zawarta na czas określony lub na wykonanie określonej pracy lub na okres próbny powyżej 1 miesiąca, które uległaby zakończeniu po trzecim miesiącu ciążu, ulega automatycznie przedłużeniu do czasu porodu. Pracownica nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu może złożyć wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a bezpośrednio po nim ulopu rodzicielskiego w odpowiednim wymiarze godzin, a pracodawca ma obowiązek uwzględnić taki wniosek (art. 179). Wymiary urlopów określają art. 180 i 182. Pracownik ojciej wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze dwóch tygodni. Urlopu tego udziela się na wniosek pracownika, składany nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi, zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy, w wymiarze do 36 miesięcy celem sprawowania opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 5 roku życia (art. 186). Okres urlopu wychowczego wlicza się do uprawnień pracowniczych. Umowy cywilno prawne: Ponieważ do umów zleceń nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy lecz kodeksu cywilnego zleceniobiorcy nie przysługują uprawnienia pracownicze jak prawo do urlopu wypoczynkowego czy innych przerw w pracy. Takie uprawnienia mogą jednak przysługiwać wykonawcy zlecenia, gdy zapisano je w umowie. Control Point 5: Najważniejszą cechą odróżniającą umowę cywilnoprawną od umowy o pracę jest brak podporządkowania wykonawcy powierzającemu pracę. To oznacza, że osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia nie może pracować w godzinach i miejscu ściśle wyznaczonych przez pracodawcę i podlegać przełożonym tak, jak pracownik. Pracodawca zawierający umowę cywilnoprawną w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Jest to zagrożone karą grzywny od zł do zł. GRASP Module - Interpretation for Poland 12/ 12

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP)

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretation for Poland Version 1.3, March 2016 Polish Version Developed by AQS Polska Sp. z o.o. TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy.

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Warunki świadczenia pracy Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Nie ma jedynej właściwej formy wykonywania pracy. Wyłącznie od zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r.

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Kod szkolenia: 870716 Miejsce: Łódź, Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 900.00 zł Program Dzień I I. Poprawne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. z późniejszymi zmianami. Prace w ramach umów cywilnoprawnych reguluje

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne DZIAŁ DZIEWIĄTY Zatrudnianie młodocianych Rozdział I Przepisy ogólne [Art. 190. 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. 2. Zabronione jest zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy Zmiany w prawie pracy Monika Błońska, radca prawny Warszawa, dn. 13 grudnia 2016 r. Zmiany, które już weszły w życie Zmiany, które weszły w życie 3 sierpnia 2016 r. Zmiana w zakresie zakazu zatrudniania

Bardziej szczegółowo

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę.

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę. Etap regionalny Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Poznaj swoje prawa w pracy Łódź, 28 stycznia 2015 r. 1. Jakie podmioty podlegają kontroli Państwowej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH

DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (ostatnia zmiana: Dz. U. z 2016 r., poz.2255) DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. [Definicja młodocianego] 1. Młodocianym

Bardziej szczegółowo

Umowa co powinniśmy wiedzieć

Umowa co powinniśmy wiedzieć Źródło: http://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/695264/abc%20um%c3%b3w%20o%20prac% C4%99/516aac3d-131c-4972-8b3b-35756a406549?t=1426760452000 Umowa co powinniśmy wiedzieć Rozpoczynając pracę spotykamy

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy - Dział IX - Zatrudnianie młodocianych

Kodeks pracy - Dział IX - Zatrudnianie młodocianych Kodeks pracy - Dział IX - Zatrudnianie młodocianych Pracodawca jest obowiązany zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy. Młodocianym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa 978-83-65789-88-4 Spis treści Wstęp... 4 Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego... 5 Osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY UMOWA O PRACĘ Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE. Rozdział I Urlopy wypoczynkowe

DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE. Rozdział I Urlopy wypoczynkowe DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE Rozdział I Urlopy wypoczynkowe Art. 152. 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem". 2. Pracownik

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych

Kodeks pracy. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. Kodeks pracy Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY ustawa z dnia 26 czerwca 1974 t. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora COKiS Nr 3 z dnia 11 października 2012 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRACY. plus. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przepisy z praktycznym komentarzem. 1 czerwca 2017 r. Z KOMENTARZEM DO ZMIAN

KODEKS PRACY. plus. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przepisy z praktycznym komentarzem. 1 czerwca 2017 r. Z KOMENTARZEM DO ZMIAN Stan prawny na 1 czerwca 2017 r. KODEKS PRACY 2017 Przepisy z praktycznym komentarzem plus Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Wejdź na www.fabrykawiedzy.com i poznaj nasze tytuły z obszaru prawa

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

Art. 154 [Wymiar urlopu wypoczynkowego] 1. Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

Art. 154 [Wymiar urlopu wypoczynkowego] 1. Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, Dział siódmy. Urlopy pracownicze Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe Art. 152 [Definicja; zakaz zrzeczenia] 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1 Przedmowa Wykaz skrótów Literatura XIII XV XVII Kodeks pracy 1 Rozdział I. Źródła prawa pracy 3 Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy 3 Tabl. 2. Zasada uprzywilejowania pracownika 4 Tabl. 3. Zawieszenie

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania pracowników Stowarzyszenia LGD Eurogalicja. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Wynagradzania pracowników Stowarzyszenia LGD Eurogalicja. I. Postanowienia ogólne Regulamin Wynagradzania pracowników Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy (tekst jedn. Dz.U. z dnia 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.), ustala się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Filozofia prawa pracy... 20 1.3. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Filozofia prawa pracy... 20 1.3. Podstawowe zasady prawa pracy...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE Rozdział 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 145/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 maja 2009r. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków -

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej: zmian w prawie pracy, które weszły

Bardziej szczegółowo

Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych!

Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych! Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych! Kto jest pracownikiem młodocianym w myśl kp? Młodocianym jest osoba która ukończyła 16 lat a nie przekroczyła 18 lat (art. 190

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning

Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning SZKOLENIE Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning TERMIN SZKOLENIA CENA SZKOLENIA MIEJSCE SZKOLENIA TYP SZKOLENIA ORGANIZATOR SZKOLENIA 2017-11-16 356,70 zł (290,00 zł netto) Online e-kurs Podatkibiz

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Dział I. Przepisy ogólne 1 Pytanie 1 13 Dział II. Stosunek pracy 8 Pytanie 14 78 Dział III. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 40 Pytanie

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Zakamycze.

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Zakamycze. Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2 Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka Wydawnictwo: Zakamycze Spis treści Wykaz skrótów Rozdział pierwszy. Przedmiot, funkcje, właściwości

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE -UMOWA O PRACĘ, - UMOWA ZLECENIE 1 Wykaz aktów prawnych: Ustawa z 13 października 1998r, o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015,poz.121),

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Układ zbiorowy pracy 1.3. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Pracownik młodociany. www.pip.gov.pl

Pracownik młodociany. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Definicja młodocianego Pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zatrudnianie pracowników w wieku poniżej 16 lat, poza kilkoma wyjątkami, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 152/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3 Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka Wydawnictwo: Wolters Kluwer Spis treści Wykaz skrótów 15 Rozdział pierwszy. Przedmiot, funkcje,

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział I. Źródła prawa pracy 1. Zagadnienia ogólne 2. Charakter prawny norm prawa pracy 3. Źródła prawa pracy I.

Bardziej szczegółowo

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. Poprzez umowę rozumie się zgodne oświadczenie woli dwóch stron, zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych. W przypadku umowy o pracę oświadczenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane Szkolenie przygotowała i przeprowadziła w dniu 27 listopada 2015 roku: Wykaz aktów prawnych, w oparciu o które przeprowadzono szkolenie: 1.

Bardziej szczegółowo

Kurs Kadry wersja e-learningowa

Kurs Kadry wersja e-learningowa Kurs Kadry wersja e-learningowa Program: Moduł I Nawiązanie stosunku pracy 1. Rekrutacja obowiązki i uprawnienia pracodawcy 2. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika 3. Umowy o pracę a. Zawarcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 lipca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 lipca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach

Bardziej szczegółowo

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy.

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik do Zarządzenia Nr 2 Navotech Inżynieria Środowiska Janusz Łysoń z dnia 15 kwietnia 2014r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Navotech Inżynieria Środowiska Janusz Łysoń ul. Pawliczka 22 a 41-800 Zabrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 30.12.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ

Bardziej szczegółowo

www.totalexpert.edu.pl

www.totalexpert.edu.pl Od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. 4 dniowy kurs personalny. Termin i miejsce szkolenia: 23 i 25 luty oraz 23 i 24 marca 2015r. (4 dni lub każdy dzień z osobna), godz. 10:00-15:00, Rybnik - centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową,

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową, Aby pracować w okresie wakacji, możesz podpisać jedną z następujących umów: umowę o pracę: na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na zastępstwo, umowę z agencją pracy tymczasowej, umowę

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin niniejszy sporządzono w oparciu o przepisy: 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.

Bardziej szczegółowo

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa.

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, ustala się na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) oraz na podstawie:

Bardziej szczegółowo

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wynagradzania określa zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków i pozostałych świadczeń

Bardziej szczegółowo

Pracownik młodociany

Pracownik młodociany www.pip.gov.pl Definicja młodocianego Pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zatrudnianie pracowników w wieku poniżej 16 lat, poza kilkoma wyjątkami, jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2008. Wójta Gminy Kęsowo

Zarządzenie Nr 42/2008. Wójta Gminy Kęsowo Zarządzenie Nr 42/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy Kęsowo Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Urlopy. dr Maciej Chakowski

Urlopy. dr Maciej Chakowski Urlopy dr Maciej Chakowski Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię C&C Europejską Chakowski ze środków

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIK MŁODOCIANY BEZPIECZNA PRACA OD POCZĄTKU KARIERY ZAWODOWEJ

PRACOWNIK MŁODOCIANY BEZPIECZNA PRACA OD POCZĄTKU KARIERY ZAWODOWEJ PRACOWNIK MŁODOCIANY BEZPIECZNA PRACA OD POCZĄTKU KARIERY ZAWODOWEJ www.portalbhp.pl 1 Ochrona pracy młodocianych Ochrona pracy młodocianych polega na: zakazie zatrudniania osób, które nie ukończyły 16

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Przedmowa... XIII XIX Rozdział I. Źródła prawa pracy... 1 1. Zagadnienia ogólne... 2 2. Charakter prawny norm prawa pracy... 4 3. Źródła prawa pracy... 4 I. Źródła powszechnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 4 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 4 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Tarnowskiego Organizatora Komunalnego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502)

1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) Spis treści Wprowadzenie Część I. Akty prawne Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) 2. Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Kancelaria Adwokacka M.Supera. 022 854 08 40 Adwokat Warszawa supera@super.pl www.supera.pl

Prawo pracy. Kancelaria Adwokacka M.Supera. 022 854 08 40 Adwokat Warszawa supera@super.pl www.supera.pl Prawo pracy 022 854 08 40 Adwokat Warszawa supera@super.pl www.supera.pl Korzystanie z niniejszej prezentacji nie daje prawa do wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec autorów Definicja prawa pracy Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach Załącznik do Zarządzenia Nr 12 /2012 z dnia 15.10.2012 r. Dyrektora Muzeum Miejskiego w Tychach Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach 1 Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać: 8 godzin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA METAL Zbigniew Baran, 53-146 Wrocław ul. Racławicka 2-4/404 I. Przepisy wstępne 1. Na podstawie art. 77 2, 78 k.p. ustalam regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, wprowadzony

Bardziej szczegółowo

I. Art. 29 6 kodeksu pracy:

I. Art. 29 6 kodeksu pracy: PROPOZYCJE ZMIAN KODEKSU PRACY DLA MŚP ZESPOŁU PRZEDSTAWICIELI ZARZĄDÓW Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług i Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 28 maja 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 28 maja 1996 r. R960286 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Zatrudnianie i zwalnianie

Spis treści. I. Zatrudnianie i zwalnianie Wstęp... XI I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141)..... 3 2. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn

Bardziej szczegółowo

26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY

26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY 26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY Ważnym wydarzeniem prawnym i organizacyjnym, które zintensyfikowało starania o poprawę bezpieczeństwa pracy było przyjęcie tzw. ustawy

Bardziej szczegółowo

Praca na wakacje. Poradnik dla młodzieży podejmującej pracę wakacyjną. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Praca na wakacje. Poradnik dla młodzieży podejmującej pracę wakacyjną. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Praca na wakacje Poradnik dla młodzieży podejmującej pracę wakacyjną Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Spis treści 1. List Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN Ul. Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: 21 wrzesień 2017 r.

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN Ul. Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: 21 wrzesień 2017 r. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 25.08.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 IM. KUBUSIA PUCHATKA W RADZIKOWIE. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 IM. KUBUSIA PUCHATKA W RADZIKOWIE. Rozdział 1 Przepisy ogólne REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 IM. KUBUSIA PUCHATKA W RADZIKOWIE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w przedszkolu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE Olsztyn, 01 stycznia 2011 rok REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE I. PRZEPISY WSTĘPNE 1

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

PRACA DZIECI. 1. Osoby do lat 16

PRACA DZIECI. 1. Osoby do lat 16 PRACA DZIECI Kodeks pracy szczegółowo reguluje możliwość zatrudniania osób poniżej 18 roku życia, dzieląc te osoby na dwie grupy: osoby poniżej lat 16 osoby, które ukończyły lat 16, a nie przekroczyły

Bardziej szczegółowo