GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretation for Poland. Version 1.1, May 2014.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretation for Poland. Version 1.1, May 2014."

Transkrypt

1 GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretation for Poland Version 1.1, May 2014 Polish Version Developed by AQS Polska Sp. z o.o.

2 1 Is there at least one employee or an employees council to represent the interests of the staff to the management? Documentation is available which demonstrates that a clearly identified, named employees representative and / or an employees council representing the interests of the employees to the management is elected or nominated by all employees and recognised by the management. This person shall be able to communicate complaints to the management. W prawie polskim podstawową formą przedstawicielstwa pracowników wobec pracodawców są związki zawodowe, działające w oparciu o ustawę z 23 maja 1991 o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. Zm.) Zgodnie z art. 12 ww. Ustawy związek zawodowy powstaje z mocy uchwały o jego utworzeniu, podjętej przez co najmniej 10 osób uprawnionych do tworzenia związków zawodowych (pracownicy lub osoby wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji). W sytuacji, gdy w zakładzie pracy nie działa organizacja związkowa, pracowników reprezentuje przedstawiciel załogi wyłoniony w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Przedstawicielstwo pracowników jest alternatywą wobec związków zawodowych, niemniej polskie ustawodawstwo uznaje prymat związków zawodowych w kontaktach z pracodawcą. Także z regulacji kodeksu pracy dotyczących zawierania układów zbiorowych pracy, wynika, że właściwym partnerem pracodawcy w zakresie reprezentowania zbiorowych praw i interesów pracowniczych są związki zawodowe. Patrz załącznik. 2 Is there a complaint procedure available on the farm, through which employees can make a complaint? A complaint procedure exists on the farm, the employees have been informed about its existence and complaints or suggestions can be made. The complaint procedure specifies a time frame to resolve complaints. Complaints and their solutions from the last 24 months are documented and accessible. Procedura składania reklamacji i zażaleń pracowniczych musi być udokumentowana. Rozszerzenie prawa polskiego stanowi: Spory i roszczenia pracowników wobec pracodawców wynikłe ze stosunku pracy mogą być rozwiązywane na drodze sądowej lub, przed skierowaniem sprawy do sądu, mogą być rozwiązane w drodze postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą. Komisję taką powołuje pracodawca wraz z organizacją związkową, a jeżeli takiej nie ma, powołuje ją pracodawca po uzyskaniu pozytywnej opinii pracowników. Komisja pojednawcza wszczyna postępowanie na wniosek zainteresowanego pracownika i powinna dążyć do załatwienia sprawy w drodze ugody w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Niedopuszczalne jest zawarcie ugody, która byłaby niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego. GRASP Module - Interpretation for Poland 2 / 12

3 W sytuacji gdy postępowanie przed komisją nie przyniesie pozytywnych rozwiązań, komisja na wniosek pracownika kieruje sprawę do sądu pracy, który stanowi odrębną jednostkę organizacyjną sądu rejonowego. 3 Has a self-declaration on good social practice regarding human rights been communicated to the employees and signed by the farm management and the employees representative and have the employees been informed? 4 Does the person responsible for workers health and safety (WHSGSP) and the employees representative(s) (ER) have knowledge about and/or access to recent national labor regulations? The farm management and the employees representative have signed and displayed a selfdeclaration assuring good social practice and human rights of all employees. This declaration contains at least commitment to the ILO core labour conventions (ILO Conventions 111 on discrimination, 138 and 182 on minimum age and child labour, 29 and 105 on forced labour, 87 on freedom of association, 98 on the right to organize and collective bargaining, 100 on equal remuneration and 99 on minimum wage) and transparent and non-discriminative hiring procedures and the complaint procedure. The employees have been informed about the selfdeclaration and it is revised at least every 3 years or whenever necessary. The responsible person for workers health and safety and the employees representative(s) have knowledge and/or access to national regulations concerning: gross and minimum wages, working hours, union membership, anti-discrimination, child labor, labor contracts, holiday and maternity leave, medical care and pension/gratuity. Tekst źródłowy Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Kodeks Pracy) można znaleźć na stronie isap.sejm.gov.pl lub Zgodnie z art.94 Kodeksu Pracy pracodawca powinien: 1. zaznajomić pracownika z jego obowiązkami oraz sposobem wykonania pracy 2. organizować pracę tak, by zmniejszyć jej uciążliwość i dobrze wykorzystywać czas, 3. zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 4. przeciwdziałać lobbingowi i dyskryminacji w zatrudnianiu, 5. terminowo i prawidłowo naliczać i wypłacać wynagrodzenie, 6. prowadzić i przechowywać dokumentację związaną z zatrudnianiem pracowników, Pracodawca powinien opracować zasady dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu wszystkich pracowników oraz umożliwić zaznajomienie się z tym dokumentem wszystkim pracownikom. Zgodnie z zapisami art KP to pracodawca ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, nawet jeśli funkcję osoby odpowiedzialnej za sprawy BHP powierzono specjaliście spoza zakładu pracy. Jedynie Specjalista ds. BHP, który ukończył szkolenie i zdał egzamin, jest uprawniony do przeprowadzania szkoleń z zakresu BHP. Pracodawca zobowiązany jest przygotować miejsce pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powiadomić pracowników o wszelkich zagrożeniach dla zdrowia i życia, które wiążą się z wykonywaniem określonej pracy oraz o zasadach postępowania na wypadek awarii czy innej sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnych GRASP Module - Interpretation for Poland 3 / 12

4 badań lekarskich, które potwierdzałyby brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku pracy (zapisanym w umowie o pracę). Zasady kontroli lekarskich w zakładach pracy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich. Normy czasu pracy zostały określone w art. 129 KP. Przyjmuje się, że podstawowy czas pracy to 8 godzin dziennie w przeciętnie 40 godzinach 5-cio dniowego tygodnia pracy (patrz dodatkowe rozwinięcie w Punkcie Kontrolnym nr 11). Uprawnienia pracownicze związane z urlopami (wypoczynkowymi, macierzyńskim, wychowawczym i innymi) określone zostały w dziale VII Kodeksu Pracy. Regulacje dotyczące warunków nabywania prawa do renty i emerytury, zasad ustalania wysokości świadczeń oraz zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty świadczeń określone zostały w Ustawie z dnia r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pozostałe obowiązki pracodawcy (zawarte w art. 94 K) są opisane w Punkcie Kontrolnym nr 3. Zasady minimalnego wynagrodzenia zostały opisane w Punkcie Kontrolnym nr 7. Praca młodocianych została określona art KP i skomentowana w Punkcie Kontrolnym nr 8. Obowiązki pracodawcy wobec zatrudnionych obcokrajowców są regulowane tymi samymi przepisami prawa polskiego. Państwowa Inspekcja Pracy pełni nadzór oraz kontrolę nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, zasad BHP, przepisów dotyczących wynagrodzenia i innych świadczeń, urlopów, zatrudniania młodocianych i niepełnosprawnych itp. Informacje o PIP można znaleźć: GRASP Module - Interpretation for Poland 4 / 12

5 5 Can copies of working contracts be shown for the employees? Do they indicate at least full names, a job description, date of birth, date of entry, wage and the period of employment? Have they been signed by both the employee and the employer? For every employee, a contract can be shown to the assessor on request (on a sample basis). Both the employee as well as the employer have signed them. Records contain at least full names, nationality, a job description, date of birth, the regular working time, wage and the period of employment. Records of all employees (also subcontractors) must be accessible for the last 24 months. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy mogą być zatrudniani na podstawie umów o pracę regulowanych przepisami Kodeksu pracy lub umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło) uregulowanych w Kodeksie Cywilnym. O tym czy mamy do czynienia z umową o pracę, czy umową opartą o kodeks cywilny decyduje nie nazwa umowy, lecz warunki w jakich faktycznie wykonywana jest praca (patrz załącznik). Zgodnie z art. 21 Kodeksu Pracy poprzez umowę o pracę pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Umowa o pracę powinna być zawierana na piśmie oraz powinna określać strony umowy, jej rodzaj, datę zawarcia umowy oraz warunki pracy i płacy (rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wynagrodzenie za pracę, wymiar, termin rozpoczęcia pracy). Zawarcie umowy o pracę powoduje konieczność odprowadzania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tradycyjne umowy o pracę są bardzo kosztowne i nie do końca uwzględniają specyfikę pracy w rolnictwie. Dlatego też dla coraz większej liczby rolników taniej i wygodniej jest zatrudnić pracownika sezonowego w oparciu o umowy cywilnoprawne zlecenia, i o dzieło. Umowa zlecenia została uregulowana w przepisach art Kodeksu Cywilnego. Jej strony są określane mianem zleceniodawcy i zleceniobiorcy pierwszy z tych podmiotów zleca drugiemu określone czynności, które ten zobowiązuje się wykonać (np. zbieranie owoców przez tydzień lub dwa). Umowę zlecenia określa się jako umowę starannego działania, co oznacza, że ważna jest wykonywana praca na rzecz zleceniodawcy, która niekoniecznie musi prowadzić do określonego rezultatu. W związku z powyższym wynagrodzenie z umowy zlecenia przysługuje za samo "staranne działanie", nie zaś za jego rezultat. GRASP Module - Interpretation for Poland 5 / 12

6 Umowa zlecenia powinna zawierać takie elementy jak: datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, rodzaj wykonywanej pracy oraz przysługującą wartość wynagrodzenia. Każda osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu. Ubezpieczeniem chorobowym objęta jest dobrowolnie na swój wniosek. Regulacje dot. umowy o dzieło zostały zapisane w art Kodeksu Cywilnego. Poprzez zawarcie umowy o dzieło wykonawca zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, uzyskania pewnego wyniku swoich działań, a zamawiający do wypłaty wynagrodzenia określonego w umowie. Umowa o dzieło nazywana jest też umową rezultatu, co oznacza, że powinna być ona zakończona konkretnym i sprawdzalnym rezultatem- dziełem i tylko wtedy powstaje obowiązek zapłaty wynagrodzenia. Od umowy o dzieło nie ma obowiązku odprowadzania ubezpieczeń społecznych. Umowy zlecenia i o dzieło powinny być zawarte w formie pisemnej. Zatrudnianie obcokrajowców do pracy w Polsce (obywateli Republiki Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Mołdawii) powinno się odbywać zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę jest możliwe przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Pracodawca przed zatrudnieniem powinien zgłosić chęć zatrudnienia cudzoziemca do powiatowego urzędu, stwierdzając, że lokalny rynek pracy nie jest w stanie zaspokoić potrzeb kadrowych. 6 Is there documented evidence indicating regular payment of salaries corresponding to the contract clause? The employer shows adequate documentation of the salary transfer (e.g. employee s signature on pay slip, bank transfer). Employees sign or receive copies of pay slips / pay register that make the payment transparent and Wynagrodzenie w ramach umowy o pracę przysługuje pracownikowi za wykonaną pracę i powinno ono odpowiadać rodzajowi pracy, kwalifikacjom pracownika oraz ilości i jakości świadczonej pracy. W przewidzianych prawem sytuacjach takich choroba, urlop pracownikowi przysługuje wynagrodzenie również za okres GRASP Module - Interpretation for Poland 6 / 12

7 comprehensible for them. Regular payment of all employees during the last 24 months is documented. niewykonywania pracy. Wynagrodzenie powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu w stałym i ustalonym terminie, jednak nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca po wykonaniu pracy, przepis ten wynika z przepisów Kodeksu Pracy. Wypłata wynagrodzeń związanych z umowami zlecenia i o dzieło uregulowana jest w kodeksie cywilnym. Umowa o dzieło jest umową odpłatną, co oznacza, że przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia powinna być określona w umowie, choć niekoniecznie kwotowo, zamiast tego mogą znaleźć się tam wskazówki do określenia wynagrodzenia po zakończeniu pracy. W ramach umowy zlecenia praca (zlecenie) może być świadczona odpłatnie lub nieodpłatnie. Istnieje jednak domniemanie, że zleceniobiorcy za wykonana pracę przysługuje wynagrodzenie. W przypadku braku wskazania w umowie wysokości wynagrodzenia zleceniobiorca może żądać wynagrodzenia, które będzie odpowiadać wykonanej przez niego pracy. Zasadniczo wynagrodzenie wypłacane jest po wykonaniu przez zleceniobiorcę zlecenia, ale nie ma przeszkód prawnych do zapisania w umowie innego terminu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego. W przypadku nieodpłatności świadczonej w ramach zlecenia pracy, należy takie postanowienie wyraźnie zapisać w umowie. Wynagrodzenie co do zasady powinno być wypłacane do rąk własnych pracownika, natomiast za jego pisemną zgodą może być przekazane przelewem bankowym na konto bankowe. Pracodawca zatrudniający powyżej 20 pracowników ma obowiązek wydania regulaminu wynagradzania, który jest wewnętrznym dokumentem określającym zasady wynagradzania u danego pracodawcy. W Regulaminie tym powinny być określone takie kwestie jak: obowiązujący system wynagradzania (czasowy, akordowy, GRASP Module - Interpretation for Poland 7 / 12

8 prowizyjny), stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz premii i dodatków, sposób wyliczania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Pracodawca na żądanie pracownika jest zobowiązany udostępnić mu do wglądu wszystkie dokumenty, ma podstawie których wyliczył należne mu wynagrodzenie. 7 Do pay slips / pay registers indicate the conformity of payment with at least legal regulations and/or collective bargaining agreements? 8 Do records indicate that no minors are employed on the farm? Wages and overtime payment documented on the pay slips / pay registers indicate compliance with legal regulations (minimum wages) and/or collective bargaining agreements (if applicable). If payment is calculated per unit, employees shall be able to gain at least the legal minimum wage (on average) within regular working hours. Records indicate compliance with national legislation regarding minimum age of employment. If not covered by national legislation, children below the age of 15 are not employed. If children - as core family members- are working on the farm, Od 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679)., która określiła sposób ustalania tego wynagrodzenia w drodze negocjacji na forum komisji trójstronnej do spraw społeczno gospodarczych, w terminie do dnia 15 lipca. Wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok następny podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim, do dnia 15 września. Źródło: dziennikustaw.gov.pl Zgodnie z ustawą wynagrodzenie wypłacane pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe niż płaca minimalna, która wynosi 1680 zł brutto stan od 1 stycznia 2014 r. (Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1074). Jeżeli w danym miesiącu wynagrodzenie pracownika będzie niższe od obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia wówczas pracownikowi przysługuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości. Ustawa dopuszcza, by wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w okresie pierwszego roku było niższe od minimalnego, jednak nie niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia. Ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Zgodnie z Kodeksem Pracy art , młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Prawnie zabronione jest zatrudnianie osób poniżej 16 roku życia, z wyjątkiem zatrudniania w celu odbycia przez te osoby przygotowania zawodowego. Zatrudnianie młodocianych możliwe jest tylko pod warunkiem, że ukończyły one gimnazjum i przedstawią świadectwo lekarskie GRASP Module - Interpretation for Poland 8 / 12

9 they are not engaged in work that is dangerous to their health and safety, that jeopardizes their development or prevents them from finishing their compulsory school education. stwierdzające, że dana praca nie zagraża ich zdrowiu. Osoba młodociana powinna być zatrudniana do wykonywania lekkich prac, które nie będę zagrażały ich zdrowiu i życiu oraz nie będą utrudniały wypełniania obowiązku szkolnego. Czas pracy młodocianego nie może przekraczać 6 godzin na dobę, gdy jest on w wielu poniżej 6 lat lub 8 godzin w przypadku młodocianego, który przekracza 16 lat. Młodocianych nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. Dobowa przerwa w pracy młodocianego powinna trwać nieprzerwanie min 14 godzin. 9 Do the children of employees living on the farm have access to compulsory school education? 10 Is there a time recording system that shows working time and overtime on a daily basis for the employees? 11 Do working hours and breaks documented in the time records comply with applicant legislation and/or collective bargaining agreements? There is documented evidence that all children of employees at compulsory schooling age (according to national legislation) living on the farm have access to compulsory school education, either through provided transport to a public school or through on-site schooling. There is a time recording system that makes working hours and overtime transparent for both employees and employer on a daily basis. Working times of the employees during the last 24 months are documented. Documented working hours, breaks and rest days are in line with applicant legislation and/or collective bargaining agreements. If not regulated more strictly by legislation, records indicate that regular weekly working hours do not exceed a maximum of 48 hours, during peak season (harvest), weekly working time does not exceed a System oświaty w Polsce obejmuje przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Obowiązek szkolny w Polsce trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Muszą być udokumentowane dowody, że wszystkie dzieci w wieku szkolnym (zgodnie z krajowymi przepisami) pozostające w gospodarstwie mają dostęp do obowiązkowej edukacji szkolnej, albo poprzez zapewniony transport do szkoły publicznej, albo poprzez nauczanie na miejscu. Zgodnie z zapisami art KP Pracodawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję czasu pracy pracowników na potrzeby prawidłowego wyliczenia ich wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Na żądanie pracownika pracodawca zobligowany jest udostępnić mu tą ewidencję Zgodnie z art. 129 KP czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać 48 godzin. W każdym tygodniu pracy pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, przy czym w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. GRASP Module - Interpretation for Poland 9 / 12

10 maximum of 60 hours. Rest breaks/days are also guaranteed during peak season. Jeśli dobowy czas pracy wynosi minimum 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy trwającej minimum 15 minut wliczonej do czasu pracy. Jeżeli jest uzasadnione rodzajem czy organizacją pracy, istnieje możliwość stosowania równoważnego systemu czasu pracy, który pozwala na przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin. Praca ponad obowiązujący pracownika dobowy wymiar czasu pracy jest pracą w godzinach nadliczbowych. Za pracę taką przysługuje normalne wynagrodzenie oraz specjalny dodatek w wysokości 100 %, jeżeli praca w godzinach nadliczbowych miała miejsce w nocy, w niedziele i święta lub 50% w pozostałych przypadkach, w których miały miejsce nadgodziny. Za nadgodziny można też udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Liczba godzin nadliczbowych nie może przekroczyć 150 godzin w roku kalendarzowym. ONLY APPLICABLE FOR PRODUCER GROUPS PG 1 Does the assessment of the Quality Management The assessment of the Quality Management System of the producer group demonstrates that System of the producer GRASP is correctly implemented, internally group show evidence of the correct implementation assessed and that actions are taken to enable compliance of all producer group members. of GRASP for all producer group members? Recommendation for Good Practice R 1 What other forms of social benefit does the employer offer to workers, their families and/or the community? Please specify in quantities if possible. Incentives for good and safe working performance: Bonus payment: Support of professional development: Family friendliness: Medical care / health provisions: Improvement of social surroundings: Other benefits: --- Przykładowe zalecenia dla dobrej praktyki: - Premie i podwyżki wynagrodzenia - Wspieranie rozwoju osobistego (szkolenia) - Życzliwość wobec rodziny pracownika - Dodatkowe świadczenia medyczne - Poprawa infrastruktury socjalnej GRASP Module - Interpretation for Poland 10 / 12

11 Annex to GRASP Interpretation for Poland Control Point 1: Do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej należy w szczególności: zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy, zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników, sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy, Zgodnie z Konstytucją RP związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień. Związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach określonych w ustawie. Pracodawca ma obowiązek konsultowania bądź zawierania porozumienia z przedstawicielem załogi tylko wówczas, gdy przewidują to wyraźnie przepisy prawa pracy. Tak jest na przykład w sytuacji ustalania regulaminu pracy lub regulaminu wynagradzania. Jeżeli u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia z nią treść wymienionych aktów wewnątrzzakładowych. Natomiast gdy nie działa, prawo do uzgadniania treści regulaminów nie przechodzi automatycznie na przedstawiciela pracowników, gdyż w świetle przepisów ma on tylko część uprawnień organizacji związkowej. Wówczas treść regulaminów ustala samodzielnie pracodawca. Control Point 3: Uprawnienia pracownicze związane z urlopami Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego, którego pracownik nie może się zrzec. Wymiar urlopu wynosi odpowiednio: 20 dni jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat 26 dni jeśli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat Do okresu zatrudnienia wlicza się okres z poprzedniego zatrudnienia bez względu na przerwy. W roku, w którym ustaje stosunek pracy, pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u dotychczasowego pracodawny oraz w wymiarze proporcjonalnym u kolejnego pracodwacy (źródło Kodeks Pracy art. 155). Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiary czasu pracy tego pracownika. Przy ustalaniu wymiaru urlopu kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiary ulopu rocznego. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy w zakładzie wynikły okoliczności nieprzewidziane w momencie rozpoczynania urlopu. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysłu-guje ekwiwalent pieniężny (art. 171). Urlop bezpłatny może być udzielony na pisemny wniosek pracownika. Okres urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do przysługujących uprawnień pracowniczych. Kobiety w ciąży nie mogą być zatrudnianie przy cięzkich pracach związanych z podnoszeniem i przenoszeniem ciężarów (dokładne parametry zostały zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia kobiet (z późniejszymi zmianami). GRASP Module - Interpretation for Poland 11/ 12

12 Pracownicy w ciąży nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej. Pracodawca nie może wypowiedzień umowy o pracę w okresie ciąży oraz urlopu macierzyńskiego (nie dotyczy sytuacji jeśli pracodawca ogłasza stan upadłości lub likwidacji). Umowa zawarta na czas określony lub na wykonanie określonej pracy lub na okres próbny powyżej 1 miesiąca, które uległaby zakończeniu po trzecim miesiącu ciążu, ulega automatycznie przedłużeniu do czasu porodu. Pracownica nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu może złożyć wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a bezpośrednio po nim ulopu rodzicielskiego w odpowiednim wymiarze godzin, a pracodawca ma obowiązek uwzględnić taki wniosek (art. 179). Wymiary urlopów określają art. 180 i 182. Pracownik ojciej wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze dwóch tygodni. Urlopu tego udziela się na wniosek pracownika, składany nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi, zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy, w wymiarze do 36 miesięcy celem sprawowania opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 5 roku życia (art. 186). Okres urlopu wychowczego wlicza się do uprawnień pracowniczych. Umowy cywilno prawne: Ponieważ do umów zleceń nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy lecz kodeksu cywilnego zleceniobiorcy nie przysługują uprawnienia pracownicze jak prawo do urlopu wypoczynkowego czy innych przerw w pracy. Takie uprawnienia mogą jednak przysługiwać wykonawcy zlecenia, gdy zapisano je w umowie. Control Point 5: Najważniejszą cechą odróżniającą umowę cywilnoprawną od umowy o pracę jest brak podporządkowania wykonawcy powierzającemu pracę. To oznacza, że osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia nie może pracować w godzinach i miejscu ściśle wyznaczonych przez pracodawcę i podlegać przełożonym tak, jak pracownik. Pracodawca zawierający umowę cywilnoprawną w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Jest to zagrożone karą grzywny od zł do zł. GRASP Module - Interpretation for Poland 12/ 12

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16 18 lat Informator

Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16 18 lat Informator Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16 18 lat Informator Warszawa 2012 Podstawy prawne zatrudniania młodzieży

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Stosunek pracy Nawiązanie stosunku pracy Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Nawiązanie stosunku pracy Prawne podstawy świadczenia pracy można najogólniej podzielić na dwie grupy: zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców. Copyright by Aleksandra Wróblewska - Zgórzak Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana Aleksandra Wróblewska-Zgórzak PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy 2011/2012 REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK www.igr-elbe-neisse.org www.meror-labe-nisa.org

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy BLOK I WPROWADZENIE DO TEMATU, CZAS PRACY ZAGADNIENIA OGÓLNE BLOK II OMÓWIENIE SYSTEMÓW CZASU PRACY BLOK III ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE CZAS PRACY W RUCHU

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Eugeniusz ZDROJEWSKI * Iwona PAWEŁCZAK ** ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Zarys treści: Celem artykułu jest ukazanie wpływu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

CZY BADANIA PROFILAKTYCZNE MOŻNA WYKONAĆ W DOWOLNYM MIEJSCU?

CZY BADANIA PROFILAKTYCZNE MOŻNA WYKONAĆ W DOWOLNYM MIEJSCU? Medycyna Pracy 2008;59(5):395 408 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Radosław Zajdel 1 Justyna Zajdel 2 CZY BADANIA PROFILAKTYCZNE MOŻNA WYKONAĆ W DOWOLNYM MIEJSCU?

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy Warszawa, wrzesień 2009 Przepisy o czasie pracy stanowią wyjątkowo trudny obszar unormowań w krajowym

Bardziej szczegółowo

Czas pracy. www.pip.gov.pl

Czas pracy. www.pip.gov.pl Czas pracy Stan prawny październik ik2012 2 r. www.pip.gov.pl Czas pracy Czas pracy to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia płci

Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia płci WARUNKI PRACY I RESPEKTOWANIE PRAW PRACOWNICZYCH W SUPERMARKETACH W POLSCE Z PERSPEKTYWY RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3. Czas pracy 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych 3.1.1. Dyżur 3.1.2. Podróż służbowa 3.1.3. Przestój 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3.2.1.

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Urlopy wypoczynkowe. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl

Urlopy wypoczynkowe. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Urlopy wypoczynkowe Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Urlopy wypoczynkowe Pracownicze prawo do wypoczynku nie wynika jedynie z przepisów Kodeksu pracy. Zapewnia je już art. 66 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r.

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r. Nielegalna praca w świetle obowiązujących przepisów, uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i innych organów w zakresie kontroli nielegalnego zatrudnienia (opracowano na podstawie zapytań kierowanych do

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 31 poz. 214 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1982 Nr 31 poz. 214 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 1982 Nr 31 poz. 214 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 269, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202. o pracownikach samorządowych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

1 Źródła i zasady prawa pracy

1 Źródła i zasady prawa pracy 1 Źródła i zasady prawa pracy Krzysztof Walczak Po zapoznaniu się z rozdziałem 1 Czytelnik będzie umiał odpowiedzieć na pytania dotyczące: zasad prawa pracy, o których należy pamiętać, tworząc prawo zakładowe,

Bardziej szczegółowo