Globalizacja a rynki finansowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Globalizacja a rynki finansowe"

Transkrypt

1 Globalizacja a rynki finansowe Wystąpienie Krzysztofa Rybińskiego, Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego Cykl seminariów Koła Naukowego Rynku Kapitałowego Index i Katedry Rynku Kapitałowego. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 20 kwietnia 2006 r. Szanowni Państwo, Przygotowując się do dzisiejszego wystąpienia wpisałem do wyszukiwarki Google hasło globalne, Kraków. Pojawiły się między innymi: strona internetowa gimnazjalnej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej informująca o egzaminach po gimnazjum, strona serwisu regionalnego TVP3 informująca o zwiększeniu liczby połączeń lotniczych przez Ryanair z Krakowa, Wrocławia i Poznania, i serwis najładniejsze miasta Europy, gdzie Kraków zasłużenie jest wymieniany między Florencją a Londynem. Google odnalazł stron zawierających szukany zwrot w 0,49 sekundy. Podobne ćwiczenie dla innych miast dało wyniki: Poznań , Gdańsk , Białystok oraz Warszawa i Wrocław Wyszukanie hasła global London zwraca 236 milionów stron, global Berlin 67,6 miliona, global Bangalore 12 milionów stron, a global Krakow / Kraków / Cracow 3,6 miliona stron. Oczywiście wyników tych nie można porównywać z wielu powodów. Język angielski jest znacznie bardziej popularny niż język polski - jest językiem Internetu a zarazem językiem mówionym w Indiach i Wielkiej Brytanii. Ponadto wyszukując hasło globalne, Kraków należałoby wpisać te słowa w różnych przypadkach. Niemniej jednak ćwiczenie to pokazuje, że Kraków i cała Polska bardzo szybko stały się częścią globalnej gospodarki. Upowszechnienie się technologii informacyjnych i komunikacyjnych spowoduje, że proces globalizacji będzie przybierał na sile, co z kolei będzie skutkowało znacznym zwiększeniem wydajności pracy. Jednocześnie wyszukanie hasła derivatives zwraca 55 milionów stron, global markets 287 milionów, currencies 97 milionów, stocks 244 miliony. To pokazuje, że rynki finansowe są rynkami globalnymi. Zastanówmy się, jakie są przyczyny i skutki globalizacji rynków finansowych. 1

2 Globalizacja na rynkach finansowych Globalizacja rynków finansowych jest częścią szerszego zjawiska, którym jest globalizacja gospodarek narodowych. Intensywny wzrost międzynarodowej wymiany towarów i usług, który postępuje od początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, pociągnął za sobą zwiększenie przepływów kapitałowych. W latach wartość światowego eksportu towarów i usług wzrosła dwudziestopięciokrotnie, czemu towarzyszył pięćdziesięciokrotny wzrost Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (wykres 1 i wykres 2). Wiele krajów zdając sobie sprawę, że BIZ są istotnym czynnikiem wpływającym na przyspieszenie wzrostu gospodarczego wprowadzało zmiany w regulacjach prawnych celem przyciągnięcia kapitału zagranicznego (tabela 1). Proces globalizacji na rynkach finansowych rozpoczął się po upadku systemu walutowego Bretton Woods. Wyraźne przyspieszenie globalizacji rynków finansowych nastąpiło w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Od 1973 r. handel międzynarodowy rośnie średnio w tempie 11% rocznie (z 22% PKB w 1973, do ponad 40% PKB w 2002 r.), natomiast przepływy kapitałowe 1 wzrosły z 7% światowego PKB w 1973 r. do ponad 20% PKB w 2002 r. Wykres 1. Wartość eksportu towarów i usług na świecie, mld USD , , , , , ,6 824,7 130,1 316,4 385, Źródło: UNCTAD Eksport towarów Eksport usług 2

3 Wykres 2. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne mld USD Źródło: UNCTAD Dopływy Odpływy Tabela 1. Zmiany w narodowych regulacjach prawnych dotyczących BIZ, Liczba krajów, które wprowadziły zmiany prawne dotyczące inwestycji Liczba zmian regulacyjnych, z których: faworyzujące BIZ bardziej restrykcyjne dla BIZ Źródło: UNCTAD Wraz ze wzrostem wartości międzynarodowej wymiany handlowej przedsiębiorstwa stały się aktywnym uczestnikiem kasowego rynku walutowego. W latach wartość obrotów na światowym rynku walutowym spot zwiększyła się prawie o 100% (wykres 3). Wykres 3. Kasowe transakcje walutowe na rynku światowym mld USD Źródło: BIS

4 Wzrost międzynarodowych przepływów kapitałowych oraz rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych spowodował, że inwestorzy zaczęli realizować inwestycje portfelowe na rynkach międzynarodowych. Z kolei przedsiębiorstwa i banki coraz częściej pozyskiwały kapitał poza krajem macierzystym. Na przykład w latach wartość transgranicznych inwestycji w akcje wzrosła ponad dwunastokrotnie, natomiast w latach wartość emisji papierów dłużnych emitowanych na rynkach zagranicznych zwiększyła się sześciokrotnie (wykres 4 i wykres 5). Wzrosło też znaczenie finansowania pozabankowego przedsiębiorstw. W 1980 roku przedsiębiorstwa pozyskały na rynku kapitałowym 4,5 biliona USD, podczas gdy w 2004 roku było to ponad 60 bilionów USD (wykres 6). Wykres 4. Transgraniczne inwestycje w akcje, biliony USD 2,1 2,4 5,1 3,0 1,5 0,6 1,4 1,0 2,1 5,7 8,0 4,8 5, Zakup akcji spółek krajowych przez inwestorów zagranicznych (CAGR - 16%) Zakup akcji spółek zagranicznych notowanych na giełdzie kraju nabywcy (CAGR - 22%) CAGR Compounded Average Growth Rate. Źródło: McKinsey Global Institute Wykres 5. 10,5 13,5 16,8 9,7 7,1 25,9 15,0 10,9 Wartość zadłużenia z tytułu emisji instrumentów dłużnych mld USD 21,3 11,9 9,4 18, ,2 7,5 Źródło: BIS Wartość zadłużenia z tytułu emisji obligacji na rynku międzynarodowym Wartość zadłużenia z tytułu emisji papierów dłużnych na rynku międzynarodowym 4

5 Wykres Wielkość i struktura światowych aktywów finansowych (biliony USD) 0 biliony USD 5,4 2,2 1,7 2, ,0 16,4 13,1 10,6 15,9 11,7 14,3 20, ,0 14,4 35,4 35,7 20,1 21,4 20,2 30,7 29,8 36,5 31,9 32, * 2010** Depozyty bankowe (CAGR - 7,8%) Instrumenty dłużne sektora rządowego (CAGR - 6,9%) Instrumenty dłużne sektora prywatnego (CAGR - 10,2%) Akcje (CAGR - 8,6%) CAGR Compounded Average Growth Rate. * - dane wstępne. ** - prognoza McKinsey Global Institute. Źródło: McKinsey Global Institute ,5 33,4 60,6 56,4 Kapitał portfelowy w odróżnieniu od inwestycji green-field jest bardzo mobilny i w zależności od sytuacji (makroekonomicznej lub politycznej) może szybko przemieszczać się między rynkami lokalnymi. Może to prowadzić do dużej niestabilności na rynku walutowym powodując znaczne wahania kursów walutowych. Jednym ze sposobów zabezpieczenia się przed ryzykiem aprecjacji lub deprecjacji waluty jest zajęcie pozycji w instrumentach pochodnych. Wynikiem wzrostu obrotów transgranicznych na rynkach finansowych jest dynamiczny rozwój rynku derywatów. W latach wartość obrotów na światowym rynku walutowych instrumentów pochodnych wzrosła prawie dwukrotnie, podczas gdy w tym samym okresie obroty wszystkimi giełdowymi instrumentami pochodnymi wzrosły prawie trzykrotnie (wykres 7). 5

6 Wykres 7. Obroty na światowym rynku instrumentów pochodnych, Źródło: BIS mld USD Walutowe instrumenty pochodne OTC Instrumenty pochodne na stopy procentowe OTC Instrumenty pochodne notowane na giełdach światowych Powody globalizacji rynków finansowych Do najważniejszych czynników, które wywołały przedstawione powyżej zmiany w przepływach kapitałowych i strukturze światowego rynku finansowego należy zaliczyć: liberalizację krajowych rynków finansowych i związaną z tym rosnącą konkurencję między instytucjami finansowymi, postęp technologiczny w dziedzinie informatyki i telekomunikacji, szybszy przepływ informacji oraz standaryzację informacji globalizację gospodarek krajowych w różnych wymiarach (handel, instytucje, struktura własności, kapitał, wiedza). Liberalizacja krajowych rynków finansowych wyeliminowała ograniczenia w funkcjonowaniu zarówno krajowych, jak i zagranicznych podmiotów finansowych. Zmianie uległy regulacje dotyczące zakresu usług wykonywanych przez banki i inne instytucje finansowe. Stworzono ramy prawne umożliwiające zwiększenie aktywności niebankowych instytucji finansowych. Wreszcie zmniejszono lub wyeliminowano ograniczenia w dostępie nierezydentów do krajowych rynków finansowych. Jednak czynnikiem o największym znaczeniu z punktu widzenia globalizacji rynków finansowych była liberalizacja przepływów kapitałowych. Obejmowała ona przede wszystkim likwidowanie ograniczeń uniemożliwiających swobodny przepływ kapitału pomiędzy krajami, a w szczególności 2 : zniesienie ograniczeń dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz wymiany towarów i usług z nierezydentami, 6

7 przejście przez kraje rozwinięte do reżimów z płynnym kursem walutowym, utworzenie strefy euro oraz inne ponadnarodowe inicjatywy integracyjne zmniejszenie opodatkowania transakcji transgranicznych (wykres 8). W niektórych krajach liberalizacja przepływów kapitałowych i rynków finansowych wynikała z realizacji programów stabilizacyjnych zalecanych przez Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. W ten sposób na gospodarczej mapie świata pojawiła się grupa krajów określanych jako emerging markets. Kraje te aktualnie odgrywają istotną rolę zarówno w światowym systemie finansowym, jak i całej globalnej gospodarce. Wykres 8. Stawki celne obowiązujące w krajach rozwijających się stosowane wobec krajów posiadających klauzulę najwyższego uprzywilejowania % 19,7 22,2 17, , ,4 9, Źródło: UNCTAD Postęp technologiczny w dziedzinie informatyki i telekomunikacji, w szczególności dynamiczny rozwój Internetu i systemów baz danych, w bardzo istotny sposób wpłynął na globalizację rynków finansowych. Zmiany technologiczne nie byłyby możliwe bez ogromnej obniżki kosztów pamięci komputerowej i transmisji danych. Aktualnie koszt produkcji mikroprocesora jest prawie 1000 razy niższy niż 30 lat wcześniej, a koszt przesyłu informacji (1 bita na 1 km) ponad stukrotnie niższy. Nowoczesne technologie zwiększyły zdolność kreowania i wprowadzania na rynek nowych, tańszych produktów i usług finansowych. Zwiększenie mocy obliczeniowych umożliwiło wycenę skomplikowanych instrumentów finansowych opcji, swapów, obligacji zamiennych. Przyczyniło się to do szybkiego rozwoju rynku instrumentów pochodnych. Rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych ułatwił szybkie pozyskiwanie i przetwarzanie informacji niezbędnych do działania na rynku finansowym. Informacja wykorzystywana na rynkach finansowych stała się takim samym towarem jak wiele innych (jak na przykład proszek do prania). Jest wytwarzana według określonych 7

8 standardów, jest porównywalna (format danych o inflacji, bilansie płatniczym lub wyniki kwartalne spółki notowanej na giełdzie są przedstawiane podobnie, niezależnie od tego, jaki kraj publikuje te dane). Dzisiaj wszyscy traktujemy to jako sytuację normalną. Tymczasem jeszcze w 1997 roku, gdy zostałem głównym ekonomistą jednej z dużych międzynarodowych instytucji finansowych odpowiedzialnym za analizę polskiej gospodarki, dane makroekonomiczne nie miały kalendarza publikacji. Po prostu w pewnym momencie dane o inflacji lub produkcji pojawiały się na serwisach informacyjnych. NBP przesyłał dane o bilansie płatniczym faksem do tych analityków, którzy o te dane poprosili. Gdy jako pierwszy ekonomista rynków finansowych wprowadziłem w Polsce tygodniowy serwis makroekonomiczny dla klientów, to analizę, która miała jedną lub dwie strony kładło się rano na zaprogramowanym faksie i dopiero po południu kończyła się wysyłka. Obecnie prawie każdy bank w Polsce ma swojego głównego ekonomistę z zespołem analityków, którzy codziennie rano wysyłają kilkaset lub kilka tysięcy i, które jednocześnie trafiają do dziesiątek tysięcy klientów na całym świecie (banków, funduszy inwestycyjnych, funduszy arbitrażowych, zarządzających firmami, bogatych klientów private banking, decydentów i bankowców centralnych). Obecnie zarządzający dużym funduszem może otrzymywać dziennie kilkaset i z analizami dotyczącymi spółek notowanych na giełdzie, czy dotyczącymi analizy kursów walutowych lub sytuacji makroekonomicznej i politycznej. Obecnie problemem nie jest, tak jak kiedyś, dostęp do informacji, tylko fakt, że informacji i analiz jest zbyt dużo i trzeba umiejętnie dokonywać selekcji. Właśnie w odpowiedzi na te i inne wyzwania 3 w ostatnich latach stworzono międzynarodowe standardy. Coraz bardziej zaczęto cenić nie tylko ilość, ale także jakość informacji i porównywalność danych. Dodatkowo unifikacja zasad regulujących sposoby funkcjonowania poszczególnych obszarów rynku finansowego była warunkiem koniecznym dla rozwoju skutecznej konkurencji na międzynarodowym rynku finansowym. Jednolite i powszechnie stosowane standardy zmniejszają bowiem koszt uzyskania i analizowania informacji, a także wzmacniają stabilność systemu finansowego. Wśród najistotniejszych standardów należy wymienić: zasady efektywnego nadzoru bankowego sporządzone przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, międzynarodowe standardy rachunkowości. Ponad 100 krajów przyjęło, bądź też oparło własne standardy w dziedzinie rachunkowości na Międzynarodowych 8

9 Standardach Rachunkowości i (lub) Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, umowy ramowe dotyczące zawierania transakcji na rynku międzybankowym - ISDA, ISMA, metodyki statystyczne opracowane m. in. przez IMF, BIS, WB zapewniające zgodność zbieranych danych z wzorcami i ich międzynarodową porównywalność, zasady dobrych praktyk tworzone przez stowarzyszenia zawodowe finansistów. Rozwój nowoczesnej infrastruktury rynku finansowego obejmował również zmiany regulacyjne (np. prawo upadłościowe) oraz powstanie nowoczesnych systemów transakcyjnych, płatności, rozliczeń, zarządzania ryzykiem i specjalistycznych serwisów informacyjnych Reuters, Bloomberg. Giełdy papierów wartościowych oraz brokerzy stworzyli nowoczesne platformy handlu, które umożliwiają szybkie kojarzenie składanych ofert, zawieranie transakcji i pełną automatyzację procesów związanych z potwierdzeniem i rozliczeniem tych transakcji (ang. straight through processing). Rozwój infrastruktury likwidował bariery dalszej globalizacji rynków. Na przykład, czynnikiem krępującym rozwój rynku walutowego w latach dziewięćdziesiątych było ryzyko rozliczeniowe. W odpowiedzi na to najbardziej aktywne na rynku walutowym banki stworzyły nowy system rozliczeniowy CLS funkcjonujący na zasadzie payment versus payment 4. Nowy, ponadnarodowy system, znacznie ograniczył ryzyko kredytowe i płynności w operacjach wymiany walut, a przez to pozwolił na zwiększenie aktywności banków na rynku walutowym. Aktualnie w CLS Banku rozlicznych jest 15 walut. System obniżył także koszty banków, gdyż pozwolił zmniejszyć ilość instrukcji płatniczych i wartość środków transferowanych w lokalnych systemach płatniczych 5. Wobec bardzo szybko postępującej globalizacji rynków finansowych, zasadne wydaje się pytanie, czy dzięki globalizacji rynków finansowych świat skorzystał, czy stał się bardziej ryzykowny? Efekty globalizacji rynków finansowych są różnorodne. Otwartość gospodarek i swoboda przepływów kapitałowych sprawiają, że inwestorzy lokują środki tam, gdzie mogą one wygenerować najwyższą stopę zwrotu, co skłania instytucje finansowe do zawierania transakcji na nowych, słabo rozwiniętych i niepłynnych rynkach. Sprzyja to wzrostowi płynności rynków finansowych 6 i zmniejszeniu kosztów transakcyjnych. 9

10 Globalizacja wywiera istotny wpływ na obniżenie kosztu pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwa. Korzystają one coraz częściej z alternatywnych form pozyskania kapitału w stosunku do kredytu bankowego, szczególnie z emisji papierów wartościowych na rynkach finansowych. Przyczynami tego zjawiska są zmniejszające się oczekiwania inwestorów, co do oczekiwanej stopy zwrotu rekompensującej ryzyko, które na siebie przyjmują. Jednocześnie większa transparentności przedsiębiorstwa (monitoring kadry zarządzającej, kontrola udziałowców, poddanie ich dyscyplinie rynkowej) powoduje obniżenie kosztów określanych jako agency costs, wynikających z rozbieżności celów inwestycyjnych pomiędzy zarządzającymi a akcjonariuszami. W efekcie przedsiębiorstwom łatwiej jest pozyskać środki na sfinansowanie danej inicjatywy 7. Duże firmy są bardziej skłonne do promowania regulacji i praw zwiększających przejrzystość rynków finansowych i zmniejszających asymetrię informacji między uczestnikami rynku. Dodatkowo, pod wpływem inwestorów, dokonywane są reformy instytucjonalne zwiększające przejrzystość rynku i jakość przekazywanych informacji. Zachodząca deregulacja usuwa sztuczne bariery wejścia na rynki i umożliwia ich sprawne funkcjonowanie. Globalizacja pobudza zatem rozwój rynku finansowego, co z kolei zwiększa dostęp przedsiębiorstw do kapitału. Natomiast większa dostępność środków finansowych może oddziaływać na inwestycje a tym samym pobudzać wzrost gospodarczy 8. Wprowadzenie euro wyeliminowało ryzyko walutowe oraz przyczyniło się do likwidacji limitów inwestycyjnych dotyczących pozycji portfela papierów wartościowych nominowanych w walutach obcych. Doprowadziło to do obniżki kosztów pozyskania kapitału od 0,5 do 3 pkt proc. Jednocześnie nastąpiła konwergencja tych kosztów pomiędzy krajami Unii Europejskiej (UE-15) w ramach tego samego sektora 9. Globalny rynek finansowy umożliwia podmiotom gospodarczym, w tym bankom, pozyskiwanie środków na rozwój działalności od znacznie szerszego grona inwestorów niż byłoby to możliwe na rynkach krajowych. Na przykład w wielu mniejszych krajach UE znaczna część operacji bankowych jest przeprowadzana z partnerami z innych krajów 10. Dostęp do międzynarodowego rynku kapitałowego oznacza dla banków i innych instytucji finansowych nie tylko możliwości rozwoju, ale również presję na zwiększanie efektywności działania. Rosnąca efektywność i lepsze zarządzanie ryzykiem działa również na korzyść bezpieczeństwa depozytów złożonych w bankach. Zagraniczna konkurencja jest również ważnym katalizatorem upowszechnienia innowacji finansowych 11. Ponadto banki krajowe konkurując z zagranicznymi są bardziej zainteresowane wprowadzaniem nowych standardów rachunkowości i wymogów sprawozdawczości finansowej, tak by lepsze 10

11 jakościowo informacje o finansowanych firmach pozwalały im udzielać bardziej dochodowych kredytów. Krajowe instytucje finansowe stają się także bardziej efektywne, ponieważ zagraniczne firmy dostarczają na rynek finansowy nowe technologie i dobre praktyki. Integracja światowych rynków finansowych pozwala na lepszą dywersyfikację ryzyka. Rezydenci nie muszą inwestować oszczędności w swoim kraju i przez to nie są narażeni na ryzyko cyklu koniunkturalnego, lecz mogą inwestować w wielu krajach, uzyskując w ten sposób korzystniejszy stosunek oczekiwanego zwrotu do podejmowanego ryzyka. Globalizacja rynków finansowych niesie z sobą także nowe wyzwania i zagrożenia. Brak przejrzystości wynikający z asymetrii rodzi ryzyko powstania bąbli spekulacyjnych oraz stadnych zachowań inwestorów. Nierówny dostęp do informacji, w warunkach rynków globalnych, może prowadzić do występowania negatywnej selekcji w finansowaniu sektora przedsiębiorstw i pokusy nadużycia 12, jeśli upadek danej instytucji zagrażałby sektorowi bankowemu 13. Reformy gospodarcze i otwarcie się na wymianę międzynarodową w krajach rozwijających się przyciągają kapitał zagraniczny, który jednak w przypadku pogarszającej się sytuacji w gospodarce bardzo szybko jest wycofywany. Sprzyja to powstawaniu kryzysów walutowych, które na skutek wzrostu stóp procentowych mogą przeradzać się w kryzysy bankowe 14. Dodatkowo, powiązania międzynarodowe instytucji oraz szybkość przesyłania informacji między rynkami ułatwiają przenoszenie się tych kryzysów na inne gospodarki. Przykładem mogą być międzynarodowe kryzysy finansowe, które rozpoczęły się w Tajlandii w 1997, Rosji w 1998, czy Brazylii w 1999 roku i następnie rozprzestrzeniły do innych krajów regionu, a nawet na inne kontynenty. Frederic Mishkin podaje inne przykłady zagrożeń, jakie niesie ze sobą globalizacja. 15 Liberalizacja finansowa zmniejsza liczbę instrumentów, które dyscyplinują działalność bankową. Doprowadziło to już w wielu krajach do boomów kredytowych, często finansowanych przez podmioty zagraniczne i w obcych walutach. Boomy kredytowe stawały się w ten sposób częstym źródłem kryzysów bankowych 16. Kryzysy bankowe z kolei generowały znaczne koszty dla gospodarki, między innymi poprzez konieczność zasilenia niektórych banków w płynność, czy też ograniczenie podaży kredytów dla firm. 11

12 Zwiększenie udziału obcego kapitału w lokalnych rynkach finansowych zwiększa ich wrażliwość na sytuację na rynkach zagranicznych. Na przykład, wzrost poziomu stóp procentowych w innym kraju może spowodować odpływ kapitału krótkookresowego, a w konsekwencji wzrost stóp procentowych i zmniejszenie płynności na rynku lokalnym. Banki funkcjonujące na globalnym rynku finansowym podlegają większej konkurencji, także dlatego, że inwestorzy bez przerwy porównują wyniki banków między sobą. Jak zauważa Raghuram Rajan, banki koncentrują się teraz bardziej niż kiedyś na utrzymaniu wysokich dochodów kosztem przejmowania na siebie większego ryzyka. 17 Instrumenty finansowe, którymi handlują banki stają się coraz bardziej złożone, a przez to mniej płynne i bardziej ryzykowne. Efektem globalizacji jest tworzenie międzynarodowych konglomeratów finansowych, Takie konglomeraty w sytuacjach kryzysów gospodarczych mogą stanowić kanał przenoszenia się kryzysów między rynkami. Często takie firmy mają znaczenie dla stabilności systemu finansowego w kraju lub regionie. Ich upadek może wywołać kryzys nawet w stabilnie rozwijającej się gospodarce i to w sytuacji, kiedy kłopoty finansowe miały źródło na rynku zagranicznym. Brak standardów rozwiązywania problemów międzynarodowych instytucji finansowych utrudnia zapobieganie i rozwiązywanie kryzysów finansowych. Istniejące siatki bezpieczeństwa tworzone przez krajowe władze gospodarcze są często źródłem pokus nadużycia dla dużych instytucji finansowych 18, które stosują mniej restrykcyjną politykę finansowania podmiotów gospodarczych oczekując, że w przypadku pojawienia się kłopotów, część rachunku zapłacą podatnicy danego kraju. Wreszcie niekorzystnym efektem globalizacji jest centralizacja zarządzania ryzykiem, a niekiedy nawet płynnością na szczeblu grup bankowych. Skutkiem tego procesu jest przenoszenie aktywności z małych rynków lokalnych na rynki silniej rozwinięte. Zjawisko to jest widoczne np. w Polsce. Zagraniczni właściciele banków prowadzących działalność w Polsce coraz częściej decydują się na przenoszenie aktywności na rynku złotego i opcji walutowych do Londynu (wykres 9). Zmniejsza się płynność rynku krajowego, a kurs naszej waluty jest w coraz większym stopniu zależy od decyzji inwestycyjnych nierezydentów

13 Wykres 9. Struktura podmiotowa obrotów na rynku złotego i złotowych opcji walutowych % ,82 29,85 61,08 45, , ,20 5,59 34, Źródło: NBP i BIS. 36,46 8,95 33,33 20,38 Rynek kasowy Rynek fx swap Rynek forward Rynek opcji walutowych Transakcje między nierezydentami (rynek offshore) Transakcje między rezydentami Polski i nierezydentami Transakcje między rezydentami Polski Czy globalizacja faktycznie ma miejsce: znane zagadki ekonomiczne. Przedstawione dane i mechanizmy obrazują szybko postępującą globalizację rynków finansowych. Mimo to wiele badań wskazywało na zjawiska, które nie powinny występować w sytuacji rosnących powiązań handlowych i finansowych. Na przykład, gdyby istniał globalny rynek finansowy, wówczas kapitał powinien płynąć z krajów rozwiniętych do krajów rozwijających się. Tak się nie dzieje, co zaobserwował już Robert Lucas 20. Od jego nazwiska zaczerpnięto też określenie zagadka Lucasa. Zagadkę te próbowano rozwiązać w wielu pracach. W jednej z nowszych, przedstawiających analizę panelową prawie stu krajów w okresie , pokazano, że dominującą przyczyną braku napływu kapitału z krajów bogatych do krajów biednych są czynniki instytucjonalne 21. Na przykład poprawa jakości działania instytucji w Peru do poziomu Australii pociągałaby za sobą czterokrotne zwiększenie inwestycji zagranicznych, a zwiększenie jakości działania instytucji w Turcji do poziomu Wielkiej Brytanii zwiększyłoby inwestycje zagraniczne o 60 procent. Inną zagadką, która przez pewien czas pozawalała kwestionować fakt iż globalizacja rynków finansowych faktycznie ma miejsce była zagadka Feldsteina-Horioki 22. W znanej pracy obu autorów z 1980 roku korelację między krajowymi stopami oszczędności i stopami inwestycji w latach oszacowano na 0,89. Tę korelację dla lat oszacowano na 0,60, a po włączeniu Korei Południowej na 0,76. Mimo widocznego spadku korelacja pomiędzy krajowymi oszczędnościami a inwestycjami cały czas pozostawała wysoka 23. Stanowiło to swoistą zagadkę, gdyż w globalnym świecie finansów w zasadzie nie istnieją dobre powody, dla których inwestycje miałyby być finansowane oszczędnościami 13

14 rezydentów, a nie pożyczkami na globalnym rynku finansowym. Podobnie, jak w przypadku zagadki Lucasa powstało wiele prac wyjaśniających to zjawisko. W najnowszej pracy Martina Feldsteina na ten temat 24, nowo oszacowany współczynnik korelacji stopniowo spadał w kolejnych dekadach osiągając tylko 0,19 w dekadzie kończącej się w 2002 roku. Te spadki dotyczą głównie mniejszych krajów, ale szacunki dla dużych krajów również pokazują, że korelacja spadła z 0,92 do 0,59. Zatem wydaje się, że to właśnie w ostatnich 10 latach doszło do znacznego pogłębienia procesu globalizacji rynków finansowych. Można się zastanawiać, dlaczego właśnie w ostatnich latach doszło do przyspieszenia i pogłębienia procesu globalizacji, gdyż niektóre ze zjawisk powszechnie uznawane za przyczyny, miało swój początek kilka dekad temu. Wydaje się, że poza zwiększającą się od lat rolą globalnych rynków finansowych i liberalizacją handlu pojawiły się nowe czynniki, takie jak wykorzystanie owoców postępu technologicznego w dziedzinie ICT oraz włączenie się Chin i Indii do globalnej gospodarki. Thomas Friedman, autor znanej książki p.t. Ziemia jest płaska. Krótka historia XXI wieku 25, przedstawia jak radykalne zmiany dokonały się w ostatnich latach w organizacji procesu produkcji i w świadczeniu usług, między innymi na skutek wykorzystania nowych technologii komunikacyjnych, takich jak Internet, telefony komórkowe, czy pojawienie się takich technik zdobywania i przetwarzania informacji jak wyszukiwarka Google. Mogę podzielić się z Państwem osobistą refleksją. Właśnie ukończyłem pracę nad pierwszą wersją artykułu poświęconego globalnym nierównowagom. Dzięki wykorzystaniu Internetu, oraz nowych serwisów dostarczających wyspecjalizowanych informacji z dziedziny ekonomii pisanie tego artykułu zajęło mi trzy miesiące, a czyniłem to wyłącznie w wolnych chwilach, których wiceprezes banku centralnego nie ma zbyt wiele. Dziesięć lat temu przez trzy miesiące prawdopodobnie nie zebrałbym nawet połowy bibliografii, nie mówiąc już o bieżącym śledzeniu wystąpień na wszystkich ważniejszych konferencjach poświęconych tematyce globalnych nierównowag. Nie ulega wątpliwość, że postęp w dziedzinie ICT przyczynił się do pogłębienia procesu globalizacji i znacząco podniósł wydajność pracy w wielu sektorach. Globalne nierównowagi Jednym z przejawów globalizacji w ostatnich latach jest powstanie globalnych nierównowag. W 2005 roku deficyt obrotów bieżących Stanów Zjednoczonych przekroczył 6 procent PKB, a wiele prognoz banków inwestycyjnych wskazuje, że będzie się dalej pogłębiał w 2006 i 2007 roku 26. Ujemna pozycja inwestycyjna netto największej gospodarki świata 14

15 prawdopodobnie sięgnęła 30% PKB w 2005 roku, i według wszystkich dostępnych prognoz będzie się dalej szybko pogarszała. Duży deficyt obrotów bieżących Stanów Zjednoczonych wiąże się z ujemnymi oszczędnościami gospodarstw domowych i silnym wzrostem cen nieruchomości. Te zjawiska wystąpiły w ostatnich latach nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale we wszystkich krajach anglosaskich 27. Ponadto, deficyt obrotów bieżących w Stanach Zjednoczonych w znacznej części jest finansowany zakupami amerykańskich papierów dłużnych przez banki centralne krajów azjatyckich. Wiąże się to ze znacznym wzrostem rezerw dewizowych tych banków centralnych. Na przykład rezerwy Ludowego Banku Chin wzrosły ze 166 mld dolarów w grudniu 2000 roku do 819 mld dolarów w grudniu 2005 roku i ponad 850 mld dolarów w marcu 2006 r. Oznacza to, że Chiny wyprzedziły do tej pory najzasobniejszą pod względem rezerw walutowych Japonię, której rezerwy w grudniu 2005 roku wynosiły 847 mld dolarów. Oczekuje się, że chińskie rezerwy walutowe przekroczą 1 bilion (tysiąc miliardów) dolarów w 2006 roku 28. W latach deficyt obrotów bieżących w Stanach Zjednoczonych w coraz większym stopniu był finansowany zakupami amerykańskich obligacji dokonywanymi przez instytucje publiczne zarządzające rezerwami walutowymi w krajach eksportujących ropę naftową. Wykres 10. Deficyt obrotów bieżących Stanów Zjednoczonych oraz struktura geograficzna finansującego ten deficyt napływu kapitału (nadwyżki obrotów bieżących) w latach mld USD pozostałe kraje Azji strefa euro USA Japonia Chiny kraje OPEC Źródło: MFW, World Economic Outloook Sytuacja, w której największa gospodarka świata, będąca jednocześnie emitentem globalnego pieniądza rezerwowego ma tak duży deficyt oszczędności i tak nietypowo finansowany sprawiła, że rozpoczęła się głęboka debata ekonomiczna dotycząca dwóch kwestii. Po pierwsze, podejmuje się próby wyjaśnienia, w jaki sposób globalne nierównowagi 15

16 się pojawiły. Po drugie, zarówno akademiccy ekonomiści, jak i stratedzy w bankach inwestycyjnych starają się ocenić, jakie są możliwe scenariusze dalszego rozwoju wydarzeń. Czy globalne nierównowagi są normalnym zjawiskiem w globalnej gospodarce i mogą się dalej pogłębiać bez szkody dla perspektyw długookresowego globalnego wzrostu? Czy może dojść do znaczącej korekty tych nierównowag - a jeśli tak, to jaki będzie mechanizm tej korekty oraz jakie będą konsekwencje tej korekty dla globalnego wzrostu? Zacznijmy od przedstawienia głównych hipotez, które tłumaczą zjawisko globalnych nierównowag. W 2003 roku trzech ekonomistów przedstawiło hipotezę, że nastąpiła reaktywacja nieformalnego reżimu Bretton Woods 29. Oryginalny system Bretton Woods powstał po drugiej wojnie światowej i był formalnym zobowiązaniem uczestniczących w nim krajów do utrzymania kursów walutowych, ustalonych według parytetu złota, na określonym poziomie, zaś dozwolone wahania nie mogły przekraczać 1 procent. System ten przestał istnieć w 1971 roku po decyzji prezydenta Nixona o zaprzestaniu przez Stany Zjednoczone wymiany dolarów na złoto według ustalonego parytetu. Istotę reaktywowanego Bretton Woods, często nazywanego Bretton Woods 2, oddaje motto użyte przez autorów tej koncepcji: ( ) jeżeli miałbym umowę z moim krawcem, że jakiekolwiek pieniądze otrzyma ode mnie, tego samego zostaną mi zwrócone w formie pożyczki, wówczas nie miałbym w ogóle żadnych obiekcji, żeby zamawiać u tego krawca znacznie więcej garniturów (Jacques Rueff, 1965, za Dooley et al. (2003)). Hipoteza o istnieniu nieformalnego Breton Woods 2 mówi, że ukształtował się taki system, w którym krajom azjatyckim opłaca się finansować deficyt obrotów bieżących Stanów Zjednoczonych, bo dzięki temu mogą coraz więcej eksportować na ten rynek. Wspiera to zatem wzrost gospodarczy krajów azjatyckich i pozwala tworzyć nowe miejsca pracy, co jest szczególnie istotne w Chinach, gdzie na skutek migracji ludności ze wsi do miast co roku musi powstać, według różnych szacunków, od 10 do 20 milionów miejsc pracy. W celu utrzymania konkurencyjności eksportu kraje azjatyckie interweniują na rynku walutowym powstrzymując aprecjację swoich walut. Skupione dolary inwestują w amerykańskie obligacje, finansując w ten sposób amerykański deficyt obrotów bieżących Inna hipoteza wyjaśniająca mechanizm powstania globalnych nierównowag została sformułowana przez obecnego Prezesa Rezerwy Federalnej, Bena Bernanke 30. Główna teza jaką postawił wskazuje, że dużego deficytu obrotów bieżących w Stanach Zjednoczonych nie można tłumaczyć wyłącznie czynnikami wewnętrznymi. Zdaniem Bernanke kluczową rolę 16

17 odegrały czynniki zewnętrzne, które zdefiniował jako globalną nadwyżkę oszczędności. Hipoteza ta mówi, że znaczące nadwyżki oszczędności nad inwestycjami w krajach azjatyckich w połączeniu ze strukturalnie wysokimi oszczędnościami w Niemczech i Japonii spowodowały globalną nadwyżkę oszczędności. Ta nadwyżka oszczędności przyczyniła się do wzrostu cen na giełdach w Stanach Zjednoczonych, a następnie do wzrostu cen nieruchomości, co z kolei spowodowało obniżenie się oszczędności amerykańskich gospodarstw domowych. Z hipotezami Bretton Woods 2 i globalnej nadwyżki oszczędności polemizuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który twierdzi, że źródłem nadwyżek na rachunkach bieżących są zbyt niskie inwestycje w krajach Azji za wyjątkiem Chin. Należy zatem mówić raczej o globalnej suszy inwestycyjnej 31, gdyż w okresie pięciu lat po kryzysie azjatyckim poziom inwestycji był o około 7 punktów procentowych niższy niż w okresie pięciu lat poprzedzających ten kryzys. W związku z tym właściwą rekomendacją dla tych krajów nie jest ograniczanie stopy oszczędności tylko poprawa klimatu inwestycyjnego. Istnieje wiele innych teorii wyjaśniających powstawanie globalnych nierównowag. Niektóre z nich jako główną przyczynę globalnych nierównowag wskazują niskie oszczędności gospodarstw domowych i sektora publicznego w Stanach Zjednoczonych 32, czyli fakt, iż amerykanie wydają więcej niż zarabiają i że deficyt budżetowy ze znacznej nadwyżki w 2000 roku przekształcił się w deficyt szacowany w 2004 roku na 4,7% PKB. Inne hipotezy sugerują, że czynnikiem wywołującym globalne nierównowagi jest zmiana polityki gospodarczej w Azji po kryzysach lat , kiedy w wielu krajach podjęto decyzję o budowie potężnych rezerw walutowych w celu zabezpieczenia się przed podobnymi zmianami nastrojów na rynkach finansowych w przyszłości 33. Ekonomiści dowodzą także, że czynnikiem wywołującym globalne nierównowagi jest większa, w porównaniu do innych regionów, atrakcyjność inwestycyjna Stanów Zjednoczonych, mierzona między innymi wyższym tempem potencjalnego wzrostu gospodarczego 34. Wreszcie istnieje także hipoteza, zgodnie z którą tak duży deficyt obrotów bieżących jest optymalny 35, ponieważ oczekuje się, że w przyszłości gospodarka amerykańska będzie rosła w szybszym tempie niż inne gospodarki rozwinięte. Według tej hipotezy Amerykanie zwiększają bieżącą konsumpcję na kredyt, gdyż w przyszłości wysokie dochody pozwolą im ten kredyt spłacić i jest to sytuacja prawidłowa. W końcu powstały prace, które udowadniają, że deficytu nie ma. Przykładem jest artykuł autorstwa Hausmann, Struzenegger 36 postulujący istnienie ciemnej materii. 17

18 Pomimo prób uzasadnienia, że deficyt obrotów bieżących w Stanach Zjednoczonych jest mniejszy niż się wydaje i że jest pożądany, zdecydowana większość ekonomistów akademickich oraz wielu bankowców centralnych jest poważnie zaniepokojonych skalą globalnych nierównowag. Powstało bardzo wiele prac pokazujących, jakie mogą być skutki scenariusza, w którym rynki finansowe, wobec braku podjęcia odpowiednich działań przez decydentów gospodarczych, same inicjują procesy dostosowawcze 37. Jeżeli rynki finansowe stwierdzą że wzrosła premia za ryzyko inwestowania w amerykańskie papiery dłużne, wówczas odpływ kapitału z tego rynku lub nawet zmniejszenie napływu kapitału - może doprowadzić do spadku cen obligacji, czyli do znacznego wzrostu długoterminowych stóp procentowych, do dekoniunktury na rynku nieruchomości, do deprecjacji dolara i w konsekwencji do stagnacji lub nawet recesji, która może być odczuwalna w skali globalnej. W celu ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia tego scenariusza w wielu krajach powinny zostać wdrożone reformy strukturalne. Stany Zjednoczone powinny znacznie ograniczyć deficyt budżetowy i poprzez reformę systemu emerytalnego i ochrony zdrowia powinny zwiększyć stopę oszczędności gospodarstw domowych. W Unii Europejskiej i Japonii należy przyspieszyć szereg reform strukturalnych zwiększających elastyczność i konkurencyjność rynku pracy, rynku produktów i usług. W krajach azjatyckich, a przede wszystkim w Chinach, powinno dojść do uelastycznienia reżimu kursu walutowego, poprzedzonego reformami wzmacniającymi system finansowy, również poprzez większą otwartość na napływ kapitału zagranicznego. Trudno jest obecnie ocenić, jakie jest prawdopodobieństwo zrealizowania się scenariusza poważnego spowolnienia globalnego wzrostu, jednak tempo wdrażania koniecznych reform jest bardzo powolne. Czy polityka pieniężna powinna przekłuwać bąble spekulacyjne Proces globalizacji jest poważnym wyzwaniem dla banków centralnych i regulatorów rynków finansowych. W ślad za wzrostem zasobu siły roboczej relatywnie do zasobu kapitału spadły koszty siły roboczej i tym samym obniżyły się koszty wytwarzania wielu towarów i usług. Po odjęciu cen paliw, których wzrost jest również efektem procesu globalizacji, inflacja w wielu krajach pozostaje na bardzo niskim poziomie, zaś silny wzrost globalnej podaży pracy ogranicza możliwość wystąpienia efektów drugiego rzędu, czyli wzrostów płac w odpowiedzi na wzrost bieżącej inflacji. Z drugiej strony, globalna nadwyżka oszczędności nad inwestycjami powoduje, że kapitał lokuje się na różnych rynkach aktywów powodując 18

19 wzrost ich cen. Przykładem są wzrosty indeksów giełdowych, cen obligacji, czy cen na rynkach nieruchomości w krajach anglosaskich. W naturalny sposób pojawia się pytanie o to, jak w takich warunkach powinna być prowadzona polityka pieniężna. W szczególności, czy powinna reagować na wzrost cen aktywów, mimo że inflacja cen towarów i usług konsumpcyjnych pozostaje niska lub bardzo niska. Na ten temat toczy się debata, w której pojawiają się zarówno głosy wskazujące na konieczność reagowania na bąble na rynków aktywów 38, jak i głosy przeciwne 39. Wątek reagowania polityki pieniężnej na zmiany cen aktywów podniósł w swoim wystąpieniu w zeszłym miesiącu członek Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej Donald Kohn 40. Według Kohn a możliwe są dwa podejścia. W pierwszym, określanym jako konwencjonalna polityka pieniężna, bank centralny skupia się na stabilizowaniu inflacji, traktuje zmiany cen aktywów jako proces egzogeniczny i nie stara się w żaden sposób wpłynąć na ceny aktywów. Druga opcja, którą Kohn określił jako politykę dodatkowego działania 41, pozwala na wybór pomiędzy odchyleniem się bieżącej inflacji od poziomu określanego jako stabilny w zamian za poprawę perspektyw osiągnięcia stabilności cen w przyszłości. Jednak polityka dodatkowego działania nie oznacza przebijania bąbli spekulacyjnych przez banki centralne. Oznacza raczej wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od możliwych negatywnych wstrząsów, które mogą nadejść w przyszłości. Według Kohn a polityka dodatkowego działania może być prowadzona bardzo rzadko i tylko wtedy, jeśli spełnione są trzy warunki: bank centralny musi być w stanie zidentyfikować bąble na rynku aktywów, na czas i z dużą dozą pewności odnośnie poprawności wniosków analizy, musi istnieć wysokie prawdopodobieństwo, że nieco większe zacieśnienie polityki pieniężnej będzie w stanie powstrzymać aktywność spekulacyjną na danym rynku aktywów, oczekiwana poprawa przyszłej sytuacji gospodarczej wynikająca z mniejszego bąbla spekulacyjnego musi być znacząca i musi być większa niż koszty ponoszone przez gospodarkę w wyniku prowadzenia polityki dodatkowego działania. W świetle dostępnych badań można stwierdzić, że niezmiernie trudno jest spełnić wszystkie trzy wymienione warunki w wystarczający sposób. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości rozumienie procesów gospodarczych poprawi się na tyle, że polityka dodatkowego działania będzie w uzasadnionych przypadkach możliwa. 19

20 W dyskusji na temat właściwej relacji polityki gospodarczej na narastające bąble na rynkach aktywów dominuje pogląd, że znacznie lepszym sposobem reagowania jest polityka nadzorcza. Właśnie dlatego nadzór nad rynkami finansowymi powinien być niezależny od polityków, bo konieczne może okazać się podjęcie działań mających na celu ograniczenie tempa narastania bąbla spekulacyjnego wtedy, gdy nie jest to na rękę politykom ze względu na cykl wyborczy. Nowe wyzwania dla regulatorów/nadzorców Globalizacja rynków finansowych zmienia warunki działania instytucji finansowych otwierając dla nich nowe możliwości rozwoju, ale również stwarzając nowe rodzaje ryzyka dla stabilności systemów finansowych. Globalizacja stwarza nowe możliwości w zakresie zarządzania ryzykiem, w tym najważniejszym rodzajem ryzyka w działalności bankowej - tj. ryzykiem kredytowym. Rozwój nowych instrumentów transferu ryzyka (kredytowe instrumenty pochodne i sekurytyzacja) oraz zwiększenie grona ich nabywców pozwala na efektywne wykorzystanie kapitału w bankach. Z nowymi instrumentami wiążą się jednak także pewne zagrożenia 42. Zarówno uczestnicy rynku, jak i instytucje nadzorujące rynki, wskazują na kwestię postępującego komplikowania się instrumentów pochodnych i trudności w pełnym zrozumieniu i oszacowaniu wiążącego się z nimi ryzyka 43. Problem stanowi również trudność w ocenie kierunków przepływu ryzyka oraz brak podstawowych danych na temat niektórych nieregulowanych instytucji finansowych, które są coraz bardziej aktywne na rynku instrumentów pochodnych. Mam tu na myśli w szczególności fundusze arbitrażowe dysponujące coraz większymi kapitałami. Podobne trudności stwarzają nowe usługi oferowane przez banki na rynku walutowym, takie jak np. prime brokerage. W umowie prime brokerage bank udostępnia swoje limity kredytowe innym instytucjom spekulującym na rynku walutowym najczęściej funduszom hedgingowym. Coraz powszechniejsze wykorzystywanie tego produktu powoduje, że nadzorcom coraz trudniej jest monitorować ryzyko kredytowe i płynności związane z operacjami dokonywanymi na rynku walutowym 44, na którym średnie dzienne obroty netto wynoszą miliardów USD. Stwarza to duże wyzwanie dla nadzorców, którzy muszą dysponować kapitałem ludzkim i finansowym pozwalającym na właściwą ocenę ryzyka w coraz bardziej zglobalizowanym, a zarazem skomplikowanym świecie 20

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Szczecin, 2010 Spis treści Wstęp... 11 CZĘŚĆ I OD WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ DO GOSPODARKI GLOBALNEJ Rozdział 1 HANDEL MIĘDZYNARODOWY....

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

Przepływy kapitału krótkoterminowego

Przepływy kapitału krótkoterminowego Wykład 6 Przepływy kapitału krótkoterminowego Plan wykładu 1. Fakty 2. Determinanty przepływów 3. Reakcja na duży napływ kapitału 1 1. Fakty 1/5 Napływ kapitału do gospodarek wschodzących (mld USD) 1.

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Kryzys i Zarządzanie ryzykiem

Kryzys i Zarządzanie ryzykiem Kryzys i Zarządzanie ryzykiem Piotr Banaszyk Katedra Logistyki Międzynarodowej Globalny kryzys ekonomiczny opinie Banku Światowego W 2013 r. gospodarka eurolandu pozostanie w recesji, kurcząc się o 0,1

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować?

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Katarzyna Buczkowska Według Bena Bernankego zbyt wczesne wycofanie się z agresywnej polityki walki

Bardziej szczegółowo

MSG ĆWICZENIA 3. Międzynarodowe przepływy kapitału

MSG ĆWICZENIA 3. Międzynarodowe przepływy kapitału MSG ĆWICZENIA 3 Międzynarodowe przepływy kapitału przemieszczanie za granicę wartości w formie środków finansowych lub dóbr materialnych, gdy kraj przyjmujący kapitał jest obciążony na rzecz kraju-eksportera

Bardziej szczegółowo

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie 14/03/2011 Jakub Janus 1 Plan prezentacji 1. Wzrost gospodarczy po kryzysie w perspektywie globalnej 2. Sytuacja w głównych gospodarkach 1. Chiny 2. Indie 3.

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski. Warszawa, 29 listopada 2012 r.

Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski. Warszawa, 29 listopada 2012 r. Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski Warszawa, 29 listopada 2012 r. Unia bankowa skutki dla UE i dla strefy euro Andrzej Raczko Narodowy Bank Polski Strefa euro Strefa euro doświadcza bardzo

Bardziej szczegółowo

Korekta nierównowagi zewnętrznej

Korekta nierównowagi zewnętrznej Wykład 4 Korekta nierównowagi zewnętrznej Plan wykładu 1. System kursu walutowego 2. Korekta przy sztywnym kursie 1. System kursu walutowego W systemie płynnych kursów walutowych cena waluty jest wyznaczona

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Polityka makrostabilnościowa jako konieczny element polityki stabilizowania koniunktury. Prof. dr hab. Marek Belka Prezes Narodowego Banku Polskiego

Polityka makrostabilnościowa jako konieczny element polityki stabilizowania koniunktury. Prof. dr hab. Marek Belka Prezes Narodowego Banku Polskiego Polityka makrostabilnościowa jako konieczny element polityki stabilizowania koniunktury Prof. dr hab. Marek Belka Prezes Narodowego Banku Polskiego Polityka makrostabilnościowa w perspektywie Seria kryzysów

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi.

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Bilans płatniczy Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Ważny dla banku centralnego ponieważ: - ściśle monitorowany

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

=Dá F]QLN QU s}ï v] }o] Çl] ] v]'ïv i v }l îìíï

=Dá F]QLN QU s}ï v] }o] Çl] ] v]'ïv i v }l îìíï 736 M. Belka Narodowy Bank Polski Warszawa, r. Z nia na rok 2013 przed do projektu u Z nia. W ch realizowanej przez Narodowy Bank Polski 3 r. Ponadto i W na rok 2013 10 2012 r. p 2. W 2013 r. olskim w

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 11

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 11 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 11 Wstęp do ekonomii międzynarodowej Gabriela Grotkowska. Agenda Kartkówka Czym gospodarka otwarta różni się od zamkniętej? Pomiar otwarcia gospodarki Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Zjawisko, skala oraz przyczyny globalnej nierównowagi płatniczej

Spis treści. Rozdział I. Zjawisko, skala oraz przyczyny globalnej nierównowagi płatniczej Spis treści Wstęp... 11 Rozdział I. Zjawisko, skala oraz przyczyny globalnej nierównowagi płatniczej 1. Zdefiniowanie pojęcia globalnej nierównowagi płatniczej... 17 1.1. Koncepcja nierównowagi globalnej

Bardziej szczegółowo

Deficyt budżetowy i dług publiczny w dłuższym okresie. Joanna Siwińska

Deficyt budżetowy i dług publiczny w dłuższym okresie. Joanna Siwińska Deficyt budżetowy i dług publiczny w dłuższym okresie Joanna Siwińska Dług publiczny, jako % PKB Dług publiczny kraje rozwinięte 1880 1886 1892 1898 1904 1910 1916 1922 1928 1934 1940 1946 1952 1958 1964

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Najbardziej ogólna klasyfikacja kategorii ryzyka EFEKT Całkowite ryzyko dzieli się ze względu na kształtujące je czynniki na: Ryzyko systematyczne Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka - trendy i prognozy-

Polska gospodarka - trendy i prognozy- Polska gospodarka - trendy i prognozy- Mirosław Gronicki Jerzy Hausner Gdynia, 9 października 2009 r. Plan wystąpienia 1. Otoczenie makroekonomiczne. 2. Wewnętrzne przyczyny spowolnienia gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro Spis treści Wstęp Dariusz Rosati.............................................. 11 Część I. Funkcjonowanie strefy euro Rozdział 1. dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? Dariusz Rosati........................................

Bardziej szczegółowo

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Model

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 1

Bankowość Zajęcia nr 1 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 1 Bankowość centralna, przemiany w pośrednictwie finansowym System bankowy Dwuszczeblowość: bank centralny + banki komercyjne (handlowe);

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Anna Chmielewska Warunki zaliczenia 40 pkt praca samodzielna (szczegóły na kolejnym wykładzie) 60 pkt egzamin (forma testowa) 14 punktów obecności W przypadku braku

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE Spis treści Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa xiii xv WPROWADZENIE l Rozdział l. Ekonomiczne opisanie świata 3 1.1. Stany Zjednoczone 4 1.2. Unia Europejska 10 1.3. Chiny 15 1.4. Spojrzenie na inne

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Wpływ światowego kryzysu finansowego na prowadzenie działalności bankowej w Europie Zachodniej i Europie Środkowej

Wpływ światowego kryzysu finansowego na prowadzenie działalności bankowej w Europie Zachodniej i Europie Środkowej Wpływ światowego kryzysu finansowego na prowadzenie działalności bankowej w Europie Zachodniej i Europie Środkowej Wojciech Kwaśniak Narodowy Bank Polski Źródła kryzysu Strategie instytucji finansowych

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej

Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej KONFERENCJA NAUKOWA UNIA EUROPEJSKA INTEGRACJA KONKURENCYJNOŚĆ - ROZWÓJ Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej mgr Anna Surma Syta 28 maj 2007 Plan prezentacji 1. Podsumowanie 2. Integracja

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r.

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Trendy i możliwości Perspektywa makroekonomiczna - wysoki potencjał wzrostu w Polsce Popyt na kapitał - Wzrost zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. W związku z publikacją danych bilansu płatniczego za styczeń z tygodniowym

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne BILANS PŁATNICZY Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne 2. Dary i przekazy jednostronne dla otrzymane z zagranicy. zagranicy.

Bardziej szczegółowo

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Polityka banków centralnych i dane gospodarcze, które rządzą zmiennością - bieżąca sytuacja na rynkach. Dlaczego decyzje banków centralnych są tak istotne?

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Janusz Biernat. Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego

Janusz Biernat. Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego Janusz Biernat Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego Warszawa 2006 Recenzent prof. dr hab. Eugeniusz Mazurkiewicz skład i Łamanie GrafComp s.c. PROJEKT OKŁADKI GrafComp s.c.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY JOANNA redakcja naukowa SWIDERSKA WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY Ujęcie instytucjonalne Difin Spis treści Wprowadzenie 11 Część I System gwarantowania depozytów 15 Rozdział 1. Geneza i uwarunkowania tworzenia

Bardziej szczegółowo

Unia walutowa korzyści i koszty. Przystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami.

Unia walutowa korzyści i koszty. Przystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami. Unia walutowa korzyści i koszty rzystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami. Korzyści: Eliminacja ryzyka kursowego i obniżenie ryzyka makroekonomicznego obniżenie stóp procentowych

Bardziej szczegółowo

Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW

Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW Łódź Warszawa 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 ROZDZIAŁ I. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA FINANSE SFERY REALNEJ... 13 1. Istota finansów przedsiębiorstwa... 13 1.1. Podstawowe pojęcia...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem w Bankach

Zarządzanie Kapitałem w Bankach Zarządzanie Kapitałem w Bankach Wizja scenariusza spowolnienia gospodarczego w Polsce w kontekście powołania wspólnego nadzoru bankowego Tomasz Kubiak Dyrektor Zarządzający Dep. Alokacji Kapitału i ALM

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36 SPIS TREŚCI Część I. Organizacja i strategie działalności banków komercyjnych Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12 1.1. Pojęcie i cechy... 13 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków komercyjnych...

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII Bilans płatniczy Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej http://msg.umcs.lublin.pl/ Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Seria: Nr 6 e-monografie

Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Seria: Nr 6 e-monografie Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Seria: Nr 6 e-monografie Koło Naukowe Prawa Finansowego Bezpieczeństwo rynku finansowego pod redakcją Eugenii Fojcik-Mastalskiej

Bardziej szczegółowo

Każde państwo posiada walutę, w której rozlicza się wszelkie płatności na jego terenie. W Polsce jest nią złoty, dzielący się na 100 groszy.

Każde państwo posiada walutę, w której rozlicza się wszelkie płatności na jego terenie. W Polsce jest nią złoty, dzielący się na 100 groszy. Każde państwo posiada walutę, w której rozlicza się wszelkie płatności na jego terenie. W Polsce jest nią złoty, dzielący się na 100 groszy. Państwo: Sprawuje kontrolę nad stabilnością swojej waluty.(np.,

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia Leona Koźmińskiego Wprowadzenie (1) Celem artykułu jest

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6)

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Grzegorz Dobroczek, Jacek Kocerka / Departament Statystyki Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Warszawa / 30 września 2014 Spis treści Nowe standardy statystyczne Zmiany w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel Akademia Młodego Ekonomisty Walutowa Wieża Babel Dr Andrzej Dzun Uniwersytet w Białymstoku 20 listopada 2014 r. Pieniądz- powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań,

Bardziej szczegółowo

Market Alert: Czarny poniedziałek

Market Alert: Czarny poniedziałek Market Alert: Czarny poniedziałek Spowalniająca gospodarka chińska Za powszechna przyczynę spadków na giełdach dzisiaj uznaje się spowalniająca gospodarkę chińską i dewaluacja chińskiej waluty. Niemniej

Bardziej szczegółowo

Wstęp Część I Zmienność rynków w warunkach kryzysu światowej gospodarki Rozdział 1 Głęboka zmienność jako nowa normalność w światowej gospodarce

Wstęp Część I Zmienność rynków w warunkach kryzysu światowej gospodarki Rozdział 1 Głęboka zmienność jako nowa normalność w światowej gospodarce Wstęp Część I Zmienność rynków w warunkach kryzysu światowej gospodarki Rozdział 1 Głęboka zmienność jako nowa normalność w światowej gospodarce (Andrzej Szablewski) 1.1. Wymiary zmienności 1.2. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Kursy i rynki walutowe - synteza

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Kursy i rynki walutowe - synteza MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE 2017 Kursy i rynki walutowe - synteza Rodzaje notowań 2 Pośrednie liczba jednostek pieniądza zagranicznego przypadającego na jednostkę pieniądza krajowego 0,257 PLN/EUR

Bardziej szczegółowo

D Huto. UTtt. rozsieneoia o Somne

D Huto. UTtt. rozsieneoia o Somne D Huto UTtt rozsieneoia o Somne Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2007 Wstęp 9 ROZDZIAŁ I Zarys teoretycznych podstaw unii monetarnej 15 1. Główne koncepcje i poglądy teoretyczne 15 1.1. Unia monetarna

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi Sukces Każdy z nas przychodzi na świat z sekretnym zadaniem. Jak myślisz, jakie jest Twoje? Czy jesteś gotowy wykorzystać w pełni swój potencjał? Do czego masz talent? Jakie zdolności, zainteresowania

Bardziej szczegółowo