Drodzy Państwo, Serdecznie pozdrawiam. Prezydent Miasta Płocka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drodzy Państwo, Serdecznie pozdrawiam. Prezydent Miasta Płocka"

Transkrypt

1

2 Drodzy Państwo, Na pewno nie raz zastanawialiście się, na co miasto wydaje pieniądze wszyst kich nas, płocczan. Płock przystąpił do programu Przejrzysta Polska i w związku z jawnością wszelkich dzia łań, przygotowaliśmy dla Państwa skró coną wersję budżetu na bieżący rok. Pre zentujemy najważniejsze wydatki, stano wiące o dalszym rozwoju miasta i podno szeniu komfortu życia mieszkańców. Zapoznając się z materiałem, z pewno ścią zauważycie Państwo, że priorytety w działaniach samorządu to budownic two mieszkaniowe, bezpieczeństwo, oświata, a także remonty i budowa dróg, również tych łączących Płock z krajem. Życzę Państwu interesującej lektury. Państwa pomoc i uwagi będą bardzo cen ne przy tworzeniu przyszłorocznego bu dżetu. Serdecznie pozdrawiam Prezydent Miasta Płocka

3 Skąd miasto będzie miało pieniądze? Budżet miasta Płocka na 2005 rok 496 mln zł. URZąD MIASTA PłOCKA 3

4 z podatków i opłat lokalnych 146, 4 mln zł. w tym największe znaczenie dla budżetu mają: podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, podatek od środków transporto wych, podatek od czynności cywilno praw nych, opłata skarbowa i opłata targowa Roczne dochody budżetu miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca Płocka stanowią kwotę ponad 3 tys. zł. W ostatnim rankingu samorządów Płock zajął czwarte miejsce w kraju wśród miast na prawach powiatów grodzkich. Z tytułu osiągania wysokich dochodów miasto odprowadza do budżetu państwa ponad 21 mln zł. rocznie na rzecz biedniejszych gmin. z należnej miastu części podatków dochodowych osiąga nych przez mieszkańców i płockie firmy 119,1mln zł. z Budżetu Państwa otrzymanych w formie dotacji i sub wencji 134,4 mln zł. otrzymane głównie na: oświatę i pomoc spo łeczną z majątku miasta 74,1 mln zł. pochodzące z: opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawę, ze sprzedaży gruntów i lo kali oraz ze sprzedaży udziałów Płockiej Energe tyki Cieplnej przychody podlegające zwrotowi 22 mln zł. pochodzące z: pożyczki (niskooprocentowanej i w części umarzalnej), która zaciągnięta zo stanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup 6 autobusów komunikacji miejskiej oraz z kre dytu bankowego, który będzie przeznaczony na sfinansowanie części inwestycji zaplanowa nych na rok SKĄD MIASTO BĘDZIE MIAŁO PIENIĄDZE W 2005 ROKU 4 URZąD MIASTA PłOCKA

5 Na co miasto wyda pieniądze w 2005 roku? SCHEMAT INWESTYCJI mln mln mln mln mln mln mln* * przewiduje się, że na koniec 2005 roku wydatki inwestycyjne budżetu miasta wyniosą około 200 mln zł. URZąD MIASTA PłOCKA 5

6 wydatki na inwestycje 133,1 mln zł. Inwestycje są głównym czynnikiem rozwoju miasta i podnoszą komfort życia mieszkańców. W budżecie miasta Płocka bieżącego roku zna lazło się blisko 100 zadań inwestycyjnych, na które miasto wyda 133,1 mln zł. Oprócz samego Urzędu Miasta, inwestycje prowadzą także spółki gminne. Łącznie z przedsięwzięciami podejmowanymi przez nie, w tym roku w mieście realizowanych będzie 130 inwestycji, których wartość przekroczy znacznie 200 mln zł. wydatki na realizację zadań bieżących 345 mln zł. Zadania bieżące miasta to utrzymywanie wszystkich podstawowych dziedzin życia mia sta na satysfakcjonującym poziomie. W ten sposób zaspokajane są najważniejsze potrzeby mieszkańców. Podstawowe zadania bieżące to: utrzymanie placówek oświatowych, pomoc społeczna, programy profilaktyki zdrowotnej, bezpie czeństwo mieszkańców, utrzymanie i remonty dróg, utrzymanie czystości i zieleni w mieście, oświetlenie miasta, remonty zasobów miesz kaniowych, dodatki mieszkaniowe, organiza cja imprez kulturalnych, utrzymanie obiektów sportowych i instytucji kultury, ochrona zdrowia, wpłata do budżetu państwa na rzecz biedniejszych samorządów, odsetki od kredy tów i obligacji, administracja i promocja mia sta. inne wydatki 17,9 mln zł. W 2005 roku składa się na nie wykup obligacji i spłata kredytów głównie z lat Zo bowiązania bieżące, zaciągnięte na budowę mo stu, są rozłożone równomiernie i bezpiecznie dla finansów miasta. NA CO MIASTO WYDA PIENIĄDZE W 2005 ROKU? 6 URZąD MIASTA PłOCKA

7 Oprócz pieniędzy unijnych na budowę dróg dojazdowych do mostu, pozyskano także środki europejskie na Płocki Park Przemysłowo Technologiczny oraz na stypendia unijne dla uczniów i studentów. Staramy się również o dofinansowanie innych projektów, takich jak m.in. Platforma Teleinformatyczna, budowa Obwodnicy Północnej, rewitalizacja Starówki czy budowa oczyszczalni ścieków Wschód. URZąD MIASTA PłOCKA Wysokość przychodów i wydatków budżetu miasta 2005 roku znacznie się zwiększy w trakcie roku budżetowego ze względu na przyznane pieniądze z: budżetu państwa na budowę mostu w wysokości 50 mln zł. środków z Unii Europejskiej w kwocie ponad 90 mln zł. na budowę dróg dojazdowych, z czego do tegorocznego budżetu trafi 32 mln zł. (reszta kwoty zasili budżet roku 2006). Wydatki budżetu miasta przeznaczane są na wszystkie dziedziny życia. W 2005 roku, podobnie jak w latach ubieg łych, dominować będą wydatki na: oświatę 154,5 mln zł. drogownictwo 93,3 mln zł. pomoc społeczną i ochronę zdrowia 64,5 mln zł. administrację i promocję miasta 32,3 mln zł. gospodarkę komunalną 31,7 mln zł. gospodarkę mieszkaniową 11,8 mln zł. wpłatę na rzecz biedniejszych samorządów 21 mln zł. Pozostałe wydatki miasto przeznaczy przede wszystkim na: bezpieczeństwo, rozwój kultury, funkcjonowanie miejskich obiektów sportowych, Fundusz Grantowy, utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, budowę sieci teleinformatycznej oraz na inne zadania. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PłOCKA W 2005 ROKU według głównych grup Funkcję pomocniczą w działaniach miasta pełnią spółki, w których gmina ma swoje udziały. Do głównych dziedzin finansowanych z budżetu miasta i spółek należą: 7

8 OŚWIATA 8 URZąD MIASTA PłOCKA

9 Na wydatki na oświatę składają się głównie: Nie bez powodu na oświatę przeznacza się aż 1/3 część całego budżetu. Ta sfera życia zdecyduje o przyszłości młodego pokolenia, a tym samym o rozwoju naszego miasta. URZąD MIASTA PłOCKA utrzymanie 75 placówek szkolnych i wychowawczych (wynagrodzenia, utrzymanie budynków i zakup pomocy naukowych) przeprowadzenie prac remontowych w ponad 30 placów kach oświatowych przebudowa boisk sportowych przy 4 szkołach (podstawo wych nr 1 i 20 i gimnazjach nr 2 i 5) rozpoczęcie realizacji przedszkola na Os. Podolszyce Po łudnie (oddanie do użytku w 2006 roku) rozpoczęcie modernizacji Jagiellonki (realizacja przewi dziana na lata ) przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Tech nicznych Siedemdziesiątka przy ul. Kilińskiego i w Zes pole Szkół Zawodowych nr 6 przy ul. Padlewskiego wykonanie sali gimnastycznej i boiska sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2 przy ul. Lasockiego oraz przygotowanie do przebudowy boisk sportowych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wycho wawczym nr 1 przy ul. Gradowskiego dofinansowanie Fundacji Płockiej wspomagającej wybit nie uzdolnioną płocką młodzież i dzieci z niezamożnych rodzin wprowadzenie od tego roku systemu pomocy stypendial nej dla uczniów (stypendia socjalne dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej oraz stypendia motywacyj ne za dobre wyniki w nauce) utworzenie kolejnych klas o profilu sportowym Część wydatków na oświatę pokrywa budżet państwa (oko ło 3.300,00 zł. na ucznia rocznie), ale miasto dopłaca do każde go ucznia ponad 1.380,00 zł. Państwo nie dopłaca do prowadzenia przedszkoli. Poza op łatami wnoszonymi przez rodziców na utrzymanie każdego dziecka przebywającego w przedszkolu miasto przeznacza około 6.000,00 zł. rocznie. 9

10 DROGOWNICTWO Poza wydatkami inwestycyjnymi miasto przeznacza znaczne środki finansowe na utrzymanie dróg (w tym głównie w sezonie zimowym), na remonty bieżące istniejących jezdni i chodników, oznakowanie pionowe i poziome, utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej oraz budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego. 10 URZąD MIASTA PłOCKA

11 Najważniejsze z inwestycji drogowych to: zakończenie budowy nowego mostu realizacja dróg dojazdowych do nowego mostu (oddanie do użytku w roku 2006) kontynuacja prac związanych z budową obwodnicy północ nej miasta, która ma na celu wyprowadzenie z centrum mia sta transportu ciężkiego (2005 wykupy gruntów, koncep cja, prace projektowe w granicach administracyjnych miasta) rozpoczęcie remontu starego mostu (remont dotyczy konser wacji, zabezpieczenia antykorozyjnego oraz budowy kanali zacji deszczowej, a także wykonania podwieszonej ścieżki rowerowej i przewidziany jest na lata ) budowa licznych ulic na osiedlach wraz z wykonaniem bra kującej infrastruktury technicznej tj. oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej opracowanie dokumentacji na realizację II pasa ulicy Do brzyńskiej i Kobylińskiego na odcinku od ulicy Łukasiewi cza do ulicy Mościckiego PRZEBIEG DRÓG DOJAZDOWYCH DO MOSTU I PLANOWANEJ OBWODNICY PÓŁNOCNEJ MIASTA Zdecydowanie większe niż dotychczas środki finansowe, zostaną przeznaczone w tym roku na budowę dróg strategicznych dla rozwoju miasta, ale również dróg osiedlowych i modernizację zniszczonych ulic oraz chodników. URZąD MIASTA PłOCKA 11

12 POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA 12 URZąD MIASTA PłOCKA

13 Na pomoc społeczną składają się przede wszystkim: wypłata świadczeń rodzinnych (pomoc otrzyma około osób) zasiłki pieniężne i pomoc rzeczowa (pomoc pieniężną lub rzeczową otrzyma około 9000 osób) wypłata dodatków mieszkaniowych (wypłata obejmie około dodatków mieszkaniowych dla rodzin) utrzymanie i remonty Domu Pomocy Społecznej Przyjaz nych Serc przy ul. Krótkiej, placówek opiekuńczo wycho wawczych przy ul. Mościckiego dla dzieci pozbawionych opieki oraz rodzinnych domów dziecka wsparcie finansowe dla około 180 rodzin zastępczych dofinansowanie realizacji zadań organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, sa motnych, starszych, ubogich i bezdomnych utrzymanie świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin ubogich Pomoc społeczna to niezwykle ważna część pracy samorządu. Dzięki działaniom w tym zakresie osoby m.in. słabo sytuowane, starsze czy niepełnosprawne mają szansę funkcjonowania w społeczeństwie. URZąD MIASTA PłOCKA Ochrona zdrowia stanowi o jakości życia mieszkańców. Główne wydatki na tę dziedzinę obejmują: remont bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim wyposażenie Szpitala Miejskiego w aparat do znieczuleń oraz w specjalistyczny sprzęt do zabiegów w ortopedii rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej przy ul. Tysiąclecia zakończenie adaptacji budynku przeznaczonego na siedzibę Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecz nych, w ramach którego planowane jest funkcjonowanie przede wszystkim Noclegowni dla Kobiet i Matek z Dzieć mi będących ofiarami przemocy domowej, Klubu Abstynen ta, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo wych oraz organizacji działających w zakresie pomocy spo łecznej i ochrony zdrowia programy profilaktyczne uwzględniające główne problemy zdrowotne: nowotworu jelita grubego, sutka i prostaty program edukacji przedporodowej i promocji zdrowia psy chicznego profilaktyka stomatologiczna dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych działania w zakresie zapobiegania i rozwiązywania proble mów alkoholowych, narkotykowych i przemocy w rodzinie (m.in. terapie dla uzależnionych, działalność informacyjna i pomoc dla uzależnionych i ich rodzin, działalność eduka cyjna dla dzieci i młodzieży, funkcjonowanie Telefonu Zau fania, organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży) wsparcie finansowe Płockiej Fundacji Zdrowia Dzieci udzie lającej pomocy chorym i niepełnosprawnym dzieciom z Płocka 13

14 ADMINISTRACJA I PROMOCJA MIASTA 14 URZąD MIASTA PłOCKA

15 Najważniejsze wydatki w tej dziedzinie obejmują: promocję miasta i współpracę z miastami partnerskimi składki z tytułu przynależności do organizacji samorządo wych zakup druków niezbędnych do obsługi klientów Urzędu Miasta diety Radnych Rady Miasta diety i wydatki Rad Mieszkańców Osiedli utrzymanie Urzędu Miasta (m.in wszelkie opłaty związa ne z utrzymaniem budynków i funkcjonowaniem urzędu) składkę na Fundusz Grantowy Samorząd jest dla mieszkańców. Z tego powodu zależy nam, aby z każdym dniem podwyższał się poziom obsługi płocczan w Urzędzie Miasta i jednostkach mu podległych. Dowodem na wzrost jakości usług świadczonych mieszkańcom jest utrzymywany przez ratusz certyfikat ISO. URZąD MIASTA PłOCKA 15

16 ESTETYCZNE MIASTO czyli GOSPODARKA KOMUNALNA 16 URZąD MIASTA PłOCKA

17 W tym roku przeznaczymy pieniądze na: utrzymanie czystości w mieście pielęgnację zieleni i tworzenie nowych terenów zielonych koszty energii związane z oświetleniem ulic budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego utrzymanie urządzeń komunalnych tj. ławek parkowych, śmietniczek, słupów ogłoszeniowych, szaletów miejskich, fontann itp. utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej utrzymanie oraz rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej prace zabezpieczające płocką skarpę zakończenie realizacji sieci cieplnej magistrala C (roz budowa sieci cieplnej na Os. Podolszyce i w rejonie śród mieścia) przebudowa awaryjnych elementów miejskiej sieci cieplnej współfinansowanie budowy infrastruktury technicznej Płoc kiego Parku Przemysłowo Technologicznego budowa wiaty na targowisku przy ulicy Rembielińskiego utrzymanie schroniska dla zwierząt Dla wszystkich mieszkańców ważny jest codzienny komfort życia w mieście. Środki przeznaczane na tę dziedzinę pozwalają dołączyć Płockowi do grona miast zadbanych, coraz bardziej atrakcyjnych dla jego mieszkańców i gości. URZąD MIASTA PłOCKA 17

18 BEZPIECZEŃSTWO 18 URZąD MIASTA PłOCKA

19 Wydatki z zakresu bezpieczeństwa w bieżącym roku dotyczą: rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta o 40 ka mer do łącznej ilości 64 kamer (monitoring obejmie rejony najbardziej zagrożone przestępczością i zdarzeniami w ru chu komunikacyjnym osiedla Skarpa, Dobrzyńska, Ty siąclecia, Kochanowskiego, Dworcowa, Łukasiewicza,Sta re Miasto) utworzenia 5 nowych etatów w Straży Miejskiej, co spowo duje wzrost składu osobowego do 55 strażników. wyposażenia Straży Miejskiej w wideoradar zakończenia budowy jednostki ratowniczo gaśniczej oraz rozpoczęcie budowy posterunku policji na Podolszycach Północ rozpoczęcia prac projektowych jednostki ratowniczo gaśni czej w Radziwiu zakupu sprzętu łączności dla Centrum Powiadamiania Ratun kowego (koordynacja działania służb ratowniczych w celu skrócenia czasu dojazdu do wypadków i zdarzeń) zakupu sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej niezbędnego do prowadzenia działań w zakresie zwalczania zagrożeń ekologiczno chemicznych Z każdym rokiem coraz więcej środków przeznaczane jest na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście. URZąD MIASTA PłOCKA 19

20 MIESZKANIA W MIEŚCIE 20 URZąD MIASTA PłOCKA

21 Najważniejsze inwestycje mieszkaniowe w roku 2005 to: wybudowanie 123 mieszkań w ramach Towarzystwa Budow nictwa Społecznego (budynek na Os. Podolszyce Południe 45 mieszkań; budynki na Os. Kochanowskiego 78 miesz kań) budowa bloku komunalnego przy ul. Miodowej (22 mieszka nia) budowa lokali mieszkalnych przy ul. Popłacińskiej (14 mieszkań) wykonanie adaptacji 2 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze wykonanie prac remontowych w około 50 budynkach komu nalnych W ramach realizacji co najmniej 1000 nowych mieszkań w obecnej kadencji samorządu przewidziano realizację wielu inwestycji mieszkaniowych URZąD MIASTA PłOCKA 21

22 PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI MIASTA 22 URZąD MIASTA PłOCKA

23 Przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie atrakcyjno ści miasta: Ważną częścią polityki obecnego samorządu są działania zmierzające do wykreowania Płocka w kraju jako ośrodka turystyki weekendowej. URZąD MIASTA PłOCKA wykonanie I etapu przebudowy i modernizacji ul. Tumskiej (od pl. Narutowicza do ul. Kolegialnej) budowa Amfiteatru wraz z umocnieniem skarpy (otwarcie w 2006 r.) rozpoczęcie II etapu rozbudowy Muzeum Mazowieckiego przy ul. Tumskiej 8 kontynuacja zagospodarowania terenu Sobótki i rozpoczęcie realizacji przystani uatrakcyjnienie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego m.in. re alizacja basenu dla pingwinów, wybiegów dla zebr i lampar tów perskich, oświetlenie części alejek iluminacja kościoła Farnego i Wieży Ciśnień zakończenie budowy alei spacerowej pomiędzy ul. Tysiącle cia i Al. Kobylińskiego wymiana nawierzchni i naprawa alejek spacerowych na Tu mach za Katedrą opracowanie koncepcji oraz rozpoczęcie prac projektowych Bulwaru nad Wisłą rozpoczęcie prac projektowych Hali Sportowo Widowisko wej rozpoczęcie zagospodarowania placu Nowy Rynek na cen trum handlowo usługowe z funkcją rozrywkowo kulturalną (przewidywane: kino i kręgielnia) i podziemnym parkingiem (otwarcie w 2006 roku) remont budynku SDH przy ul. Tumskiej z przeznaczeniem na siedzibę Płockiej Galerii Sztuki i POKiS remont i modernizacja pierzei Kwiatka kamienice nr 15, 17, 19, 21, 23, 25 (czas realizacji ) organizacja miejskich wydarzeń o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym 23

24 DZIAłANIA MIASTA W POSZCZEGÓLNYCH REJONACH PłOCKA 24 URZąD MIASTA PłOCKA

25 OBSZAR 1 Os. Radziwie, Os. Góry, Os. Ciechomice, Os. Pradolina Wisły przygotowanie do realizacji ulicy Stoczniowej wraz z brakującą infrastrukturą przygotowanie realizacji ul. Sannickiej wraz z infra strukturą oraz rozpoczęcie budowy remont ulicy Krakówka wyrównanie zapadnięć na wierzchni oraz chodnika remont chodnika na ul. Kościelnej przygotowanie do remontu ul. Popłacińskiej rozbudowa sieci oświetleniowej w ul.gromadzkiej, Ko lejowej, Tartacznej przygotowanie do realizacji jednostki ratowniczo gaśni czej w Radziwiu wykonanie brakującej kanalizacji sanitarnej i wodocią gu w ul. Zielonej modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Cichej oraz ciągów pieszo jezdnych w rejonie szkoły remont dachu w starej części Gimnazjum nr 3 przy ul. Krakówka utwardzenie ulicy Gąbińskiej betonowymi płytami przygotowanie do realizacji i rozpoczęcie budowy ulic: Przytulnej i Wysokiej wraz z kanalizacją deszczową przygotowanie do realizacji ulic: Nowoosiedlowej, Edu kacyjnej, Wakacyjnej, Semestralnej, Pedagogicznej, Nauczycielskiej wraz z infrastrukturą wykonanie infrastruktury i nawierzchni ulicy Browarnej wykonanie ulicy Świętej Faustyny wraz z infrastrukturą wykonanie chodnika w ulicy Góry oraz w części ulicy Łąckiej II etap przygotowanie do realizacji ulic: Rumiankowej, Zioło wej, Miętowej, Herbacianej, Lawendowej i Tymianko wej wraz z infrastrukturą rozbudowa sieci oświetleniowej w ul. Myśliwskiej, Przytulnej i Nizinnej III etap remont dachu w budynku komunalnym przy ul. Zielonej 40 przygotowanie do realizacji budowy kanalizacji desz czowej wraz z oczyszczalnią oraz kanalizacji sanitarnej dla Osiedli: Góry i Ciechomice realizacja zaplecza kuchennego wraz z zakupem wyposa żenia w Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Przyszkolnej remont świetlicy w Miejskim Przedszkolu nr 2 przy ul. Browarnej budowa wodociągu w ul. Nadwiślańskiej, URZąD MIASTA PłOCKA 25

26 OBSZAR 2 Os. Borowiczki i Os. Imielnica kontynuacja budowy ulicy Gościniec wraz z infrastruk turą budowa ulic Kasztanowej i Łamanej wraz z infrastruk turą budowa ulic: Majowej, Wiosennej, Leszczynowej i Po godnej wraz z infrastrukturą prace przygotowawcze do budowy ulic: Lokalnej, Orze chowej, Wiśniowej i Darniowej oraz wykonanie na wierzchni ulic: Wiśniowej i części ul. Orzechowej wraz z infrastrukturą prace przygotowawcze do budowy ulic: Mokrej, Nowej, Pieszej i Zapłotek wraz z infrastrukturą rozbudowa sieci oświetleniowej w ulicach Brzoskwinio wej, Grabówka, Zapłotek i Pieszej prace przygotowawcze do rozbudowy sieci oświetlenio wej przy ul. Pocztowej (droga dojazdowa do przedszko la) wykonanie chodnika na ul. Pocztowej (z płytek pocho dzących z odzysku) wykonanie chodnika na ul. Borowickiej (od ul. Jesiono wej do pętli autobusowej) remont przepustu pod ul. Borowicką wykonanie docieplenia budynku Szkoły Podstawowej nr 20, budowa boisk sportowych i terenów rekreacyjnych przy szkole wymiana barier betonowych na stalowe przy ul. Wyszo grodzkiej budowa wodociągu dla osiedla Parcele etap I wzdłuż ul. Wyszogrodzkiej, OBSZAR 3 Os Podolszyce Północ, Os. Podolszyce Południe, Os. Zielony Jar wykonanie nawierzchni wraz z infrastrukturą pierwsze go etapu ul. Ossowskiego od ul. Armii Krajowej realizacja kolejnego etapu budowy ul. Synów Pułku wraz z infrastrukturą budowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnej na przej ściach dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Armii Krajo wej i Kutrzeby rozpoczęcie realizacji przedszkola na Osiedlu Podolszy ce Południe Zagroda Miedza 26 URZąD MIASTA PłOCKA

27 kontynuacja budowy strażnicy jednostki ratowniczo gaśniczej oraz rozpoczęcie budowy posterunku policji na Os. Podolszyce Północ. remont w Miejskim Żłobku nr 1 przy ul. Czwartaków remont elewacji w Miejskim Przedszkolu nr 31 przy ul. Szarych Szeregów remont posadzki w łączniku i podjęcie działań mających na celu likwidację przyczyn degradacji budynku Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Walecznych prace projektowe i rozpoczęcie budowy wodociągu w ul. Zbożowej budowa wodociągu w ul. Boryszewskiej poprawa zasilania w ciepło Osiedla Podolszyce w efek cie zakończenia w bieżącym roku budowy magistrali C OBSZAR 4 Os. Wyszogrodzka, Os. Międzytorze przygotowanie do realizacji infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej i Jesiennej oraz rozpoczęcie budowy ulicy Torowej przygotowanie do realizacji ulic: Obejście i Paśniki oraz rozpoczęcie budowy ul. Paśniki wraz z połącze niem z ulicą Południową przygotowanie do realizacji dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa) oraz rozpoczęcie budowy ulicy Studziennej przygotowanie do realizacji ulic: Miłej, Poprzecznej, Bocznej, Uroczej i Wesołej wraz z brakującą infra strukturą budowa oczyszczalni wód opadowych Grabówka rozbudowa sieci oświetleniowej w ul. Gintera remont nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu ulic: Wy szogrodzka Południowa remont nawierzchni jezdni ulicy Piłsudskiego na skrzy żowaniu z ul. Piaska remont nawierzchni jezdni na ul. Piłsudskiego (na wia dukcie) remont elewacji w Miejskim Przedszkolu nr 35 przy ul. Piaska budowa zatok autobusowych Komunikacji Miejskiej na ul. Piłsudskiego prace remontowe w budynkach komunalnych przy: ul. Dobrowolskiego 11, ul. Otolińskiej 23 i ul.słonecz nej 56 URZąD MIASTA PłOCKA 27

28 budowa wodociągu w ul. Granicznej I etap przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Jesiennej OBSZAR 5 Os. Stare Miasto, Os. Kolegialna remont nawierzchni jezdni ulicy Kilińskiego (na odcin ku od ul. Jachowicza do ul. 3 go Maja) remont nawierzchni ulicy Koziej remont chodnika na ul. Sienkiewicza (na odcinku od Gradowskiego do Misjonarskiej) budowa nowego oświetlenia przy ulicach Sienkiewicza i Nowowiejskiego na odcinku od ulicy Kilińskiego do ulicy Łukasiewicza (kontynuacja od ul. Misjonarskiej w kierunku ul. Łukasiewicza) przygotowanie do realizacji rozbudowy sieci oświetle niowej przy ul. Błonie, Dojazd, Jakubowskiego i Krót kiej remont węzłów cieplnych w Miejskim Przedszkolu nr 25 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6B remont dachu w Miejskim Przedszkolu nr 1 przy ul. Ko ściuszki remont łazienki i przełożenie parkietu w Miejskim Przedszkolu nr 8 przy ul. Kazimierza Wielkiego oraz re mont węzła cieplnego remont dachu w Miejskim Przedszkolu nr 11 przy ul. Bielskiej remont dachu i elewacji w Miejskim Przedszkolu nr 12 przy ul. Misjonarskiej adaptacja konstrukcji budynku i montaż windy w inte gracyjnym Miejskim Przedszkolu nr 33 przy ul. Padlew skiego przebudowa szatni oraz remont posadzki w holu Szkoły Podstawowej nr 1 przy Pasażu Vuka Karadzica modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. 1 go Maja budowa boisk sportowych przy Gimnazjum nr 2 przy ul. Jakubowskiego budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 prace remontowe w budynkach komunalnych: ul. Biel ska 12,38A, ul. Kazimierza Wielkiego 6, 6B, 8, ul. Ko ściuszki 3, 5, ul. Krótka 4a, ul. Nowy Rynek 14, ul. Pa dlewskiego 16, 17a, 17b,, ul. Błonie 5, Plac Dąbrow skiego 5 remont generalny kamienic przy ul. Kwiatka 15, 17, 19, 21, 23, URZąD MIASTA PłOCKA

29 montaż węzła cieplnego przy Padlewskiego 2 wymiana chodników przy ul.błonie 2,4 OBSZAR 6 Os. Kochanowskiego, Os. Dworcowa przygotowanie do realizacji łącznika ulic: Dworcowa Otolińska wykonanie nawierzchni północnego sięgacza ulicy Chopi na wraz z infrastrukturą przygotowanie do realizacji ulicy Łącznej wraz z brakują cą infrastrukturą remont nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu ulic: Chopina Otolińska remont nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu ulic: Otoliń ska Rozego, opracowanie dokumentacji na remont ul. Północnej przedłużenie chodnika na ul. Otolińskiej do przystanku li nii P 4 budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Jachowicza(między ul.piękną i 1 go Maja) kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej w Miejskim Przedszkolu nr 21 przy ul. Reja prace remontowe w budynkach komunalnych: ul. Obroń ców Westerplatte 3/1,4, 7/1,9, ul. Otolińska 7A, ul. Trau gutta 6, ul. Wschodnia 14 OBSZAR 7 Os. Łukasiewicza, Os. Tysiąclecia, Os. Trzepowo remont jezdni i chodnika na ul. Kobylińskiego (od ul. Łu kasiewicza do ul. Bielskiej) pasmo południowe remont ul. Gwardii Ludowej (od ul. Orlińskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Przemysłową) zakończenie budowy alei spacerowej pomiędzy ul. Tysiąc lecia i Al. Kobylińskiego remont w Żłobku Miejskim nr 3 przy ul. Płoskiego remont elewacji w Miejskim Przedszkolu nr 15 przy ul. Piasta Kołodzieja remont dachu w Miejskim Przedszkolu nr 17 przy ul. Kos sobudzkiego prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kos sobudzkiego remont dachu w Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Piasta Kołodzieja URZąD MIASTA PłOCKA 29

30 remont podłogi sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodo wych nr 2 przy ul. Gwardii Ludowej budowa boisk sportowych przy Gimnazjum nr 5 przy ul. Królowej Jadwigi współfinansowanie budowy oczyszczalni hydroponicznej dla potrzeb szkoły w Trzepowie przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Sierpeckiej w celu oczyszczania odprowadzanych ścieków utwardzenie ulicy Szkolnej (na odcinku od mostu do ul. Okólnej) przygotowanie do realizacji rozbudowy sieci oświetleniowej przy ul. Bielskiej (od lotniska do Cmentarza Komunalnego) wykonanie I etapu wymiany sieci wodociągowej w rejonie ulicy Rembielińskiego OBSZAR 8 Os. Dobrzyńska, Os. Skarpa, Os. Winiary budowa I etapu ulicy Asnyka na odcinku od ul. Norwida do ul. Słowackiego opracowanie dokumentacji technicznej drugiego pasa ulicy Dobrzyńskiej i Kobylińskiego na odcinku od ulicy Łukasie wicza do ulicy Mościckiego remont nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu ulic: Dobrzyń ska Na Skarpie remont chodnika na ul. Miodowej wraz z opracowaniem do kumentacji technicznej budowy ulicy przygotowanie do remontu ul. Mościckiego opracowanie projektu technicznego budowy boiska sporto wego przy III LO im. M.Dąbrowskiej remont węzłów cieplnych w Miejskim Przedszkolu nr 10 przy ul. Skłodowskiej 2A wymiana okien w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 4 przy ul. Miodowej remont chodnika na ulicy Gałczyńskiego (zgodnie z zapo trzebowaniem zgłaszanym przez mieszkańców osiedla) wykonanie nawierzchni i brakującej infrastruktury ulicy Macieszy remont nawierzchni jezdni ulicy Zglenickiego budowa zatoki autobusowej na ul. Medycznej prace remontowe w budynkach komunalnych: ul. Jasna 14, ul. Jaśminowa 3, Miodowa 29, 31, ul. Na Skarpie 4, ul. Polna 18 wykonanie prac projektowych wodociągu w ul. Maszewskiej rozbudowa systemu oczyszczania wód deszczowych w rejo nie zlewni Dobrzyńska 30 URZąD MIASTA PłOCKA

31 URZĄD MIASTA PŁOCKA UL. STARY RYNEK 1 Redakcja: praca zespołowa Rysunki: Radosław Łabarzewski Skład: Stanisław Bąkiewicz

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK Planowane wydatki 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Nazwa ulicy przy której znajduje się przystanek

Nazwa ulicy przy której znajduje się przystanek Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 467/XXVII/2016 Wykaz przystanków w granicach administracyjnych miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest -Miasto Płock, udostępnionych dla Operatorów. 1 Ogródek

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 433/XXVI/2012

UCHWAŁA NR 433/XXVI/2012 UCHWAŁA NR 433/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 349/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 272/XIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2008 roku

UCHWAŁA Nr 272/XIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2008 roku UCHWAŁA Nr 272/XIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano, Maj 2013r. 1 Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2012 r. oraz plan budżetu na 2013r. uchwalony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 66/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku

UCHWAŁA Nr 66/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku UCHWAŁA Nr 66/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

data protokołu odbioru końcowego

data protokołu odbioru końcowego ULICE NA GWARANCJI koniec gwarancji w 2013r. koniec gwarancji w 2014r. koniec gwarancji w 2015r. koniec gwarancji w 2016r. koniec gwarancji w 2017r. koniec gwarancji w 2018r. koniec gwarancji w 2019r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU Lp. Dział Rozdział Numer zadania Wyszczególnienie Budżet Miasta Płocka na 2007 rok przyjęty Uchwałą Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano, maj 2014r. 1 z 16 Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2013 r. oraz plan budżetu na 2014r. uchwalony

Bardziej szczegółowo

Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok. grudzień 2015 roku

Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok. grudzień 2015 roku Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok grudzień 2015 roku Dochody naszego Miasta w 2016 roku wyniosą 187.266.371,00 zł. Są to: dochody wynikające z bieżącej realizacji zadań Miasta dochody wynikające

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ, Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej miasta Płocka na 2015 i

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano w 2012r. Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2011 r. oraz plan budżetu na 2012r. uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2005 ROK

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2005 ROK WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2005 ROK Symbol Wydatki na Dział Rozdział ogółem ogółem na (6+) razem na majątkowe na 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 00 plan 23 000,00 3 000,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 października 2014 r. Poz. 3602 UCHWAŁA NR XCI/1932/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 802/LV/10 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Płocka.

UCHWAŁA Nr 802/LV/10 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Płocka. UCHWAŁA Nr 802/LV/10 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Płocka. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i 58 ustawy z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI DOCHODY 61 634 152 zł subwencje z budżetu Państwa w tym do nansowanie szkół 56 535 326 zł udziały w podatkach PIT i CIT 78 373 490 zł dochody własne w tym:

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy. BUDŻET 2005 MIASTA SULEJÓWEK

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy. BUDŻET 2005 MIASTA SULEJÓWEK Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy. BUDŻET 2005 MIASTA SULEJÓWEK Szanowni Państwo Wydając po raz pierwszy niniejszą publikację pragniemy wszystkich Mieszkańców zapoznać z zagadnieniami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 22 457 000,00 60004

Bardziej szczegółowo

Dotacja na realizację projektu "Motywacja - Deklaracja - Praca", z tego: ,69

Dotacja na realizację projektu Motywacja - Deklaracja - Praca, z tego: ,69 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/34/11 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 czerwca 2011 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE w zł Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

W 2013 r. najważniejsze inwestycje drogowe Gminy-Miasta Płock będą realizowane przez: Pełnomocnika ds. inwestycji strategicznych

W 2013 r. najważniejsze inwestycje drogowe Gminy-Miasta Płock będą realizowane przez: Pełnomocnika ds. inwestycji strategicznych W 2013 r. najważniejsze inwestycje drogowe Gminy-Miasta Płock będą realizowane przez: Pełnomocnika ds. inwestycji strategicznych Wydział Inwestycji i Remontów UMP Miejski Zarząd Dróg Plan na 2013 r. zakłada

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 577/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku

UCHWAŁA Nr 577/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku UCHWAŁA Nr 577/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r.

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012 Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku 612.556.187,74 zł w tym: - dochody bieżące 521.682.065,63 zł 85,16 % -dochody majątkowe 90.874.122,11

Bardziej szczegółowo

Rozkład jazdy autobusów KM w okresie świąt. Sprawdźcie

Rozkład jazdy autobusów KM w okresie świąt. Sprawdźcie Rozkład jazdy autobusów KM w okresie świąt. Sprawdźcie W okresie od 23 grudnia 2016 roku czyli od piątku do 6 stycznia 2017 roku również piątek autobusy Komunikacji Miejskiej Płock kursować będą nieco

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 9 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019 Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019 75023 Urzędy gmin 4 019 4 019 2440 6260 Dotacje otrzymane

Bardziej szczegółowo

UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN

UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? RÓŻAN 2005 Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy odpowiedzi na te pytania zostaną udzielone w przedstawionej broszurce.

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/85/09 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 grudnia 009 roku w złotych Plan zadań inwestycyjnych ŹRÓDŁO dział rozdział zadanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 00 FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/605/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r.

UCHWAŁA NR LIV/605/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r. UCHWAŁA NR LIV/605/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział Poz. Nazwa zadania Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Finansowane ze środków własnych Środki z budżetu Inne środki finansowania Załącznik Nr 4 do sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Plan Budżetu Miasta na 2015 r.

Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Wyszczególnienie Plan na 30.11.2014 Plan na 2015 r. % DOCHODY 96 802 741 zł 98 167 767 zł 101,41 Dochody bieżące 88 408 029 zł 84 719 379 zł 95,82 Dochody majątkowe 8 394

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU, W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU, W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU, W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 44.598.529,38

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Koszalina na 2017 rok

Projekt budżetu Koszalina na 2017 rok Projekt budżetu Koszalina na 2017 rok Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina 22 listopada 2016 r. Budżet Miasta Koszalina na 2017 r. Dochody 529.529.000 zł Wydatki 559.518.000 zł Deficyt 29.989.000

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

SKĄD BIERZEMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY. w Gminie Łęknica

SKĄD BIERZEMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY. w Gminie Łęknica SKĄD BIERZEMY PIENIĄDZE...... I NA CO JE WYDAJEMY w Gminie Łęknica Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu zagadnienia gospodarki finansowej naszej gminy. Oprzemy się w niej na wielkościach zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rada Miejska uchwala, co następuje: U C H W A Ł A Nr 375/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 42

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 6645 UCHWAŁA NR XXII/172/2016 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011-2020 W uchwale w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 4062 UCHWAŁA NR XI/79/2015 RADY GMINY SUSZEC z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Suszec

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2690 UCHWAŁA NR XVII/136/2016 RADY GMINY JAWORZE w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Działając na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2009 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 74.536 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

, , , ,00. Wykonanie dywanika asfaltowego przy wjeżdzie na Stare Miasto 0, ,00

, , , ,00. Wykonanie dywanika asfaltowego przy wjeżdzie na Stare Miasto 0, ,00 Wydatki Budżetu wg zadań - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXV/266/09 z dn. 01.10.2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 15 275 30-1 697 00 60016

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii.

kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii. Uzasadnienie: do Uchwały Nr XXII/182/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. DOCHODY: Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY. czyli informacje o budżecie

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY. czyli informacje o budżecie SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY czyli informacje o budżecie G m i n y Z D Z I E S Z O W I C E w 2 0 1 7 r o k u Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Dochody Gminy Zdzieszowice: 51.700.390 zł

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających

UZASADNIENIE. Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających UZASADNIENIE Dochody Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających 408 028 zł Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały

Bardziej szczegółowo

Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2006 roku

Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2006 roku Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2006 roku Załącznik Nr 4 do uchwały IV/24/2006 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2006 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.X.59.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 700

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano 10 maja 2011r. Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2010 r. oraz plan budżetu na 2011r. uchwalony

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? Broszura informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Marzec 2006 WSTĘP Szanowni Państwo Już drugi raz przekazujemy na Państwa ręce publikację pt.: Skąd mamy pieniądze

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK, NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK, NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 535/XXXI/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2017 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK, NIE OBEJMUJĄCY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016. Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

o kwotę 52 266,00 zł, o kwotę 6 734,00 zł, ul. Krańcowa chodnik ul. Hallera chodnik b) zwiększa się:

o kwotę 52 266,00 zł, o kwotę 6 734,00 zł, ul. Krańcowa chodnik ul. Hallera chodnik b) zwiększa się: UZASADNIENIE Zmiana budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2015 r. podyktowana jest: I. Po stronie dochodów załącznik nr 1 1. Zwiększeniem dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

W zł. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 2 550 702,00 0,00 0,00 2 550 702,00

W zł. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 2 550 702,00 0,00 0,00 2 550 702,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/109/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 lipca 2007 r. Zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2007 r. Plan na 2007 r. Zwiększenie Zmniejszenie Plan

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 1380 UCHWAŁA NR V/30/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z uwagi na ilość informacji i danych w budżecie, wybraliśmy dla Państwa te najistotniejsze, do lektury których serdecznie zachęcam.

Szanowni Państwo, Z uwagi na ilość informacji i danych w budżecie, wybraliśmy dla Państwa te najistotniejsze, do lektury których serdecznie zachęcam. 17 20 bu po d lę w że bo ia t rs tu ki eg o Szanowni Państwo, Rada Powiatu Lęborskiego przyjęła w grudniu 2016 r. zaproponowany przez obecny Zarząd budżet na 2017 r. Ten bardzo istotny dokument obrazuje

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano Maj 2015r. 1 z 16 Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2014 r. oraz plan budżetu na 2015r. uchwalony

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2017r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2017r. Wykaz wydatków majątkowych na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 0,00 5 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok Uchwała Nr 0007..2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok Projekt Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 51 ust.1

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO IV. WYDATKI MAJĄTKOWE w złotych Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5:4 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 11 200 11 120 01008 Melioracje wodne 11 200 11 120 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 11

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE. z dnia 9 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE. z dnia 9 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 7218 UCHWAŁA NR XXXVI.323.2017 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/179/04 Rady Miasta Szczecinek. z dnia 12 lipca 2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinka na 2004 rok

UCHWAŁA Nr XVIII/179/04 Rady Miasta Szczecinek. z dnia 12 lipca 2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinka na 2004 rok UCHWAŁA Nr XVIII/179/04 w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinka na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU

UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/157/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/157/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/157/2016 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego

Bardziej szczegółowo

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2015 w pigułce

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2015 w pigułce Finanse Gminy Komorniki na rok w pigułce 2 3 Szanowni Państwo Z początkiem roku oddajemy w Państwa ręce kolejny informator Finanse Gminy Komorniki w pigułce. Zachęcam do zapoznania się z jego treścią,

Bardziej szczegółowo

OBJAZDY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT W PASIE DROGOWYM UL. DOBRZYŃSKIEJ ODCINEK OD RONDA IM. GRABSKICH DO RONDA IM. BRONARSKIEGO

OBJAZDY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT W PASIE DROGOWYM UL. DOBRZYŃSKIEJ ODCINEK OD RONDA IM. GRABSKICH DO RONDA IM. BRONARSKIEGO OBJAZDY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT W PASIE DROGOWYM UL. DOBRZYŃSKIEJ ODCINEK OD RONDA IM. GRABSKICH DO RONDA IM. BRONARSKIEGO Objazdy dla ruchu samochodowego Wyznaczone trasy objazdów Odcinek wyłączony

Bardziej szczegółowo