System Świadczeniodawcy (KS-SWD) Obieg dokumentów w otwartych formatach 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Świadczeniodawcy (KS-SWD) Obieg dokumentów w otwartych formatach 2007"

Transkrypt

1 System Świadczeniodawcy (KS-SWD) Obieg dokumentów w otwartych formatach 2007 Katowice, styczeń 2007

2 SPIS TREŚCI Zmiany w zakresie obiegu dokumentów w 2007 roku... 3 Lecznictwo ambulatoryjne i szpitalne... 3 Zaopatrzenie ortopedyczne... 6 Podstawowa opieka zdrowotna... 7 Zakres pobierania i import umów... 8 Słowniczek Strona 2 z 23

3 Zmiany w zakresie obiegu dokumentów w 2007 roku Szanowni Państwo! W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 roku (Dz.U. Nr 242 poz. 1756) zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, a także Zarządzeniem Prezesa NFZ z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML przekazywanych przez świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia od 1 stycznia 2007 roku zmieniony zostaje sposób przekazywania danych o udzielonych świadczeniach ambulatoryjnych, lecznictwa szpitalnego, świadczeń w zaopatrzeniu ortopedycznym oraz podstawowej opiece zdrowotnej. Zmiany legislacyjne spowodowały, że w Systemach Informatycznych OW NFZ oraz programach rozliczeniowych używanych przez świadczeniodawców konieczne stało się wprowadzenie wielu zmian. Lecznictwo ambulatoryjne i szpitalne Podobnie jak w 2006 roku podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym jest rachunek jednoznacznie wskazujący rozliczenie pozycji statystycznej. Z tego względu w 2007 roku w lecznictwie ambulatoryjnym oraz szpitalnym zachowany został dwufazowy system rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej. W ubiegłym roku wprowadzenie otwartych formatów wymiany danych spowodowało dołączenie do obiegu dokumentów tak zwanego raportu rozliczeniowego. Raport ten był komunikatem, w którym świadczeniodawca wskazywał, które pozycje raportu statystycznego mają zostać rozliczone do limitu w rachunku refundacyjnym. Najprostsza ścieżka obiegu dokumentów w 2006 roku zawierała się w: 1. przesłaniu do OW NFZ raportu statystycznego zawierającego informację o wszystkich wykonanych świadczeniach do umowy za wybrany okres; 2. pobraniu raportu zwrotnego do raportu statystycznego z OW NFZ, w którym pracownicy oddziału wskazali problemy weryfikacji przekazanych informacji statystycznych pozycje oznaczone jako błędne nie mogły być rozliczane; 3. przesłaniu do OW NFZ raportu rozliczeniowego zawierającego informację, które z wykonanych świadczeń świadczeniodawca wskazał do rozliczenia w rachunku refundacyjnym; 4. pobraniu raportu zwrotnego do raportu rozliczeniowego z OW NFZ, w którym oznaczone zostały pozycje rozliczone i przesłany został szablon rachunku refundacyjnego; 5. przesłanie do OW NFZ rachunku refundacyjnego utworzonego na podstawie szablonu rachunku. W 2007 roku ścieżka obiegu dokumentów jest analogiczna jednak zmianie uległ zakres przekazywanych danych w komunikatach pierwszej i drugiej fazy. Znaczną zmianę stanowi fakt, przekazywania w komunikacie pierwszej fazy tzw. komunikacie świadczeń wszystkich zarejestrowanych w systemie usług. W wyniku wprowadzenia powyższych założeń w komunikacie świadczeń przekazywane są świadczenia wykonane w dowolnym okresie sprawozdawczym w ramach dowolnej umowy z OW NFZ. Komunikat świadczeń generowany jest do Funduszu w postaci pliku SWX. Komunikat świadczeń przesłany do Oddziału Wojewódzkiego NFZ jest weryfikowany zgodnie z przyjętą w oddziale procedurą weryfikacji. Weryfikacja świadczeń wykonywana jest w ramach umowy i okresu, co może spowodować generowanie cząstkowych komunikatów zwrotnych. Komunikat cząstkowy może zostać przekazany do świadczeniodawcy tylko w sytuacji gdy w komunikacie świadczeń zawarte zostały świadczenia dotyczące: a. różnych umów; b. różnych okresów; Strona 3 z 23

4 c. różnych umów i różnych okresów; i raporty zwrotne udostępniane były świadczeniodawcy w różnym czasie. W raporcie zwrotnym do komunikatu świadczeń przesyłane są do świadczeniodawcy wyniki weryfikacji przekazanych świadczeń. Pozycje zwalidowane jako poprawne uzyskają u świadczeniodawcy status OK. i mogą zostać wskazane do rozliczenia. Pozycje zwalidowane jako błędne uzyskają status Błąd oraz opis problemu walidacji. Pozycje błędne nie mogą być wskazane do rozliczenia. Komunikat zawierający informację o walidacji danych I-fazy nazwano komunikatem zwrotnym do komunikatu świadczeń i nadano mu rozszerzenie SWZ. W 2007 roku zachowana została zasada wskazania przez świadczeniodawcę świadczeń do rozliczenia w rachunku refundacyjnym w ramach limitu. Czynność ta umożliwia świadczeniodawcom otrzymanie refundacji dokładnie za te pozycje, które wskazał do rozliczenia. Komunikat rozliczeniowy (WSX) jest tworzony do umowy i nie jest komunikatem okresowym. Świadczenia potwierdzone komunikatem zwrotnym do I-fazy świadczeniodawca może wskazać do rozliczenia w okresach przyszłych w tzw. Komunikacie rozliczeniowym (rozliczanie nadwykonań z okresów wcześniejszych). Komunikat rozliczeniowy w OW NFZ również jest poddawany walidacji. Sprawdzenie to ma na celu wykrycie pozycji, które nie zostały przekazane w komunikatach statystycznych lub są przekazywane do rozliczenia wg wartości innych niż te przekazane w umowie. Odpowiedzią na przesłany komunikat WSX jest komunikat zwrotny do komunikatu rozliczeniowego charakteryzujący się rozszerzeniem WSZ. Oprócz ewentualnych błędów walidacji w komunikacie zwrotnym do II-fazy przekazywany jest szablon rachunku refundacyjnego na którego podstawie świadczeniodawca tworzy rachunek refundacyjny. W trzeciej nieformalnej fazie: świadczeniodawca wystawia rachunki na podstawie przekazanego zwrotnie szablonu rachunku; w wyniku powiązania rachunku z szablonem pozycje rachunku/korekty rachunku jednoznacznie wskazują na finansowane świadczenia przekazywane w komunikacie I-fazy; dla zakresów świadczeń, rozliczanych ryczałtem rachunki wystawiane są ręcznie. Rachunek w tym wypadku nie ma bezpośredniego związku z przekazanymi danymi statystycznymi o udzielonych świadczeniach. Obieg dokumentów w otwartym formacie wymiany danych w 2007 roku powinien być wykonywany za pośrednictwem serwera dostępowego SZOI. W aplikacji tej dodano funkcjonalność pozwalającą na przesyłanie komunikatów obowiązujących od nowego roku. Inną drogę przekazywania i pozyskiwania danych należy traktować jako awaryjną. Poniżej przedstawiono schemat obiegu dokumentów w Otwartych formatach 2007 z wykorzystaniem serwera dostępowego. Strona 4 z 23

5 Tworzenie i udostępnianie elektronicznych wersji dokumentów umów / aneksów (plik UMX) Import, weryfikacja komunikatów świadczeń (plik SWX) Generowanie i udostępnianie komunikatów świadczeń zwrotnych (plik SWZ) Import, weryfikacja komunikatów rozliczeniowych (plik WSX) Weryfikacja II fazy Generowanie i udostępnianie komunikatów rozliczeniowych zwrotnych (plik WSZ) Import rachunków refundacyjnych (plik REF) SERWER DOSTĘPOWY (SZOI) Pobieranie i import umów do systemu rozliczeniowego świadczeniodawcy (plik UMX) NIE Rejestracja wykonanych usług Tworzenie i przekazanie komunikatu świadczeń (plik SWX) Pobieranie i import komunikatu świadczeń zwrotnego (plik SWZ) Błędy w rejestracji wykonania TAK Tworzenie i przekazanie komunikatu rozliczeniowego (plik WSX) Pobieranie i import komunikatu zwrotnego rozliczeniowego wraz z szablonem (plik WSZ) Tworzenie i przekazanie rachunku refundacyjnego na podstawie szablonu Przekazanie dokumentu rozliczeniowego Legenda: KS-SIKCH SZOI KS-SWD Strona 5 z 23

6 Zaopatrzenie ortopedyczne W 2007 roku dla świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zachowany został dotychczasowy obieg dokumentów. Na skutek wprowadzonych zmian legislacyjnych zmieniono komunikat służący do przekazywania danych oraz tryb przekazywania korekt. Dla pliku z komunikatem XML przyjęto rozszerzenie ZPX. W komunikacie ZPX przekazywane są informacje o wydanych przedmiotach ortopedycznych, środkach pomocniczych oraz wykonanych naprawach przedmiotów ortopedycznych. Po stronie OW NFZ generowany jest komunikat zwrotny z wynikami walidacji oznaczony rozszerzeniem ZPZ. Rachunek refundacyjny wystawiany jest wg reguł roku 2006 wg faktycznego wykonania. Komunikaty XML zastosowane w Otwartym Formacie 2007 dotyczące wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcom a Funduszem w zaopatrzeniu ortopedycznym przyjęły następujące oznaczenia: Komunikat zawierający informację o danych z umowy/aneksu UMX (bez zmian w stosunku do 2006 roku). Komunikat świadczeń ZPX, (zastąpił miesięczny raport statystyczny oznaczany w 2006 roku jako RSM/ZSP). Zawiera informację o realizacji wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne, czyli umożliwia świadczeniodawcy przekazanie danych statystycznych w otwartym formacie Komunikat jest ograniczony okresem rozliczeniowym oraz tworzony jest do umowy. Komunikat statystyczny zwrotny ZPZ (zastąpił raport statystyczny zwrotny oznaczany w 2006 roku jako RSZ). Zawiera status walidacji każdej pozycji raportu statystycznego z ewentualnym opisem problemu oraz potwierdza fakt otrzymania pozycji komunikatu przez OW NFZ. Pozycje potwierdzone w komunikacie statystycznym zwrotnym stanowią podstawę do wystawienia rachunku refundacyjnego. Rachunek refundacyjny REF (bez zmian w stosunku do 2006 roku). Poniżej przedstawiono schemat obiegu dokumentów w Otwartych formatach 2007 z wykorzystaniem serwera dostępowego. Tworzenie i udostępnianie elektronicznych wersji dokumentów umów / aneksów (plik UMX) Import, weryfikacja komunikatów statystycznych (plik ZPX) Generowanie i udostępnianie komunikatów statystycznych zwrotnych (plik ZPZ) Import rachunków refundacyjnych (plik REF) SERWER DOSTĘPOWY Pobieranie i import umów do systemu rozliczeniowego świadczeniodawcy (plik UMX) Błędy w rejestracji wykonania NIE Rejestracja wykonanych usług Tworzenie i przekazanie komunikatu statystycznego (plik ZPX) Pobieranie i import komunikatu statystycznego zwrotnego (plik ZPZ) TAK Tworzenie i przekazanie rachunku refundacyjnego na podstawie szablonu (plik REF) Przekazanie dokumentu rozliczeniowego Strona 6 z 23

7 Podstawowa opieka zdrowotna W 2007 roku w podstawowej opiece zdrowotnej świadczeniodawcy zobowiązani są do prowadzenia rejestru deklaracji POZ gromadzenia i przekazywania danych o świadczeniach udzielonych świadczeniobiorcom (tzw. porady POZ) oraz przekazywania danych zbiorczo, wg kodów świadczeń określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Na skutek wprowadzonych zmian legislacyjnych zmieniono komunikat przekazywania danych rejestru deklaracji POZ. Nowy komunikat charakteryzuje rozszerzenie PDX. Rejestr porad POZ wykonywany jest dziennie. Raport z wykonanych porad przekazywany jest w komunikacie PPX. Od świadczeniodawcy wymaga się przekazywania zbiorczo danych, wg kodów świadczeń określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w zakresie: - opieki lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (liczba bilansów wg grup wiekowych, zgodnych z odrębnymi przepisami, liczba badań wg rodzajów badań określonych w zał. nr 6 do rozporządzenia, liczbę pozostałych udzielonych świadczeń); - opieki pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej (liczbę udzielonych świadczeń); - opieki pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania (liczba bilansów wg grup wiekowych, zgodnych z odrębnymi przepisami, liczbę szczepień wg grup wiekowych zgodnych z odrębnymi przepisami, liczbę pozostałych udzielonych świadczeń, liczbę uczniów objętych grupową profilaktyką fluorkową) - transportu sanitarnego (liczbę wykonanych przewozów wg celów określonych w tabeli nr 3 do załącznika nr 4 rozporządzenia). Strona 7 z 23

8 Zakres pobierania i import umów Pliki umowy niezbędne do wprowadzania usług i dokumentów rozliczeniowych mogą Państwo otrzymać z Oddziału NFZ w otwartym formacie (pliki o rozszerzeniu *.UMX). Format pliku jest udostępniany przez Oddział NFZ w Serwerze Dostępowym (SZOI). Na stronach aplikacji Serwera Dostępowego, udostępniona umowa będzie posiadała opcję pobierania pliku umowy w formacie XML. Jeżeli wybiorą Państwo opcję Pobierz XML pobrana zostanie umowa w formacie UMX. Wybierając opcję Pobierz XML świadczeniodawca będzie mógł pobrać plik umowy. W systemie KS-SWD mają Państwo możliwość importu umów UMW oraz UMX. Aby wybrać import właściwej umowy należy z menu kontekstowego wybrać odpowiednią opcję: Strona 8 z 23

9 Opcja Import umów w formacie XML pozwoli na wczytanie pliku umowy do KS-SWD w nowym formacie. W przypadku powstania aneksów do umowy, niezbędne jest pobranie przez świadczeniodawców plików UMX wygenerowanych do umowy. Plik zawiera zmiany ilościowo-wartościowe, istnieje możliwość pobrania również samych plików aneksów zawierających jedynie informacje o zmianach wprowadzonych aneksem (sam aneks nie jest wystarczający do prowadzenia rozliczeń konieczne pobranie jest kolejny raz pliku umowy z naniesionymi zmianami przez aneks) Tworzenie i przekazywanie Komunikatu świadczenia W programie KS-SWD generują Państwo Komunikat SWX na podstawie zrealizowanych usług. Komunikat SWX zastąpił od 2007 roku raport statystyczny RSX z 2006 roku. Zawiera on informację o wszystkich wykonanych świadczeniach, które nie zostały przesłane do Oddziału Wojewódzkiego; umożliwia on świadczeniodawcy przekazanie danych statystycznych w nowym otwartym formacie Komunikat nie jest ograniczony okresem rozliczeniowym, co oznacza, że w jednym komunikacje mogą zostać przekazane świadczenia wykonane w różnych miesiącach. Nie jest on także tworzony do umowy, co oznacza, że w jednym komunikacie mogą zostać przekazane świadczenia wykonane w ramach różnych umów (np.: AOS, REH). Komunikat świadczenia zawiera nowe elementy, np.: Kod świadczenia wg MZ). Uwaga! Komunikat świadczenia w odróżnieniu od 2006 roku przekazuje informacje na poziomie epizodów, które zawierają w sobie wszystkie składające się na nie kontakty oraz poszczególne produkty. Podobnie jak w roku 2006 świadczeniodawca generuje jeden Komunikat SWX, niezależnie od tytułu ubezpieczenia pacjenta. W Komunikacie świadczenia rozliczanym w ramach limitu umowy w roku 2007 uwzględniani są więc pacjenci, którym udzielono świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji. Komunikat świadczenia przygotowywany jest z poziomu menu: Raporty/Raporty dla Narodowego Funduszu Zdrowia. System internetowy SZOI umożliwia przesyłanie wielu Komunikatów SWX w ramach jednego miesiąca sprawozdawczego. Strona 9 z 23

10 Opcja Komunikat SWX pozwoli na wygenerowanie pliku raportu w formacie SWX. Opcja Komunikat SWX - powtórne przesłanie pozwoli na ponowne wygenerowanie pliku raportu w formacie SWX. Opcja Komunikat SWX - powtórne przesłanie pozwoli na ponowne wygenerowanie pliku raportu w formacie SWX w którym zawarte będą wszystkie nowe i zmodyfikowane epizody - jakakolwiek zmiana nawet na poziomie jednostkowego produktu powoduje ponowne przesłanie całego epizodu. Dodatkowo zostaną wykazane świadczenia ze statusem "w raporcie" (wykazane w innym komunikacie, bez komunikatu zwrotnego lub potwierdzenia przesłania). Po dodaniu następuje automatyczne sprawdzenie i zatwierdzenie komunikatu. Plik powinien zostać wyeksportowany i przekazany do OW NFZ za pośrednictwem Serwera Dostępowego (SZOI). Pliki SWX przekazują Państwo w systemie SZOI poprzez menu: Sprawozdawczość/Raporty statystyczne (med.) i zakładkę Komunikat statystyczny (medyczny) SWX. Pliki SWX wczytywane są na Serwer Dostępowy za pośrednictwem zakładki Komunikaty statystyczne (medyczne) SWX. Opcja Dodawanie pozycji umożliwia wykonanie wczytania pliku na serwer. W kolumnie Status świadczeniodawca może obserwować stan procesu importu i weryfikacji raportu w systemie informatycznym OW NFZ. Strona 10 z 23

11 Plik Komunikatu SWX po poprawnym wczytaniu na Serwer Dostępowy może uzyskać następujące statusy: - przesłany przekazany na serwer OW NFZ, - zaimportowany - wczytany do systemu informatycznego OW NFZ (w tym: weryfikowany), - błąd importu nie wczytany do systemu informatycznego OW NFZ w wyniku przekazania nieprawidłowych danych w komunikacie. Patrz: instrukcja SZOI Pobieranie Potwierdzenia przesłania - PTZ oraz Komunikatów zwrotnych - SWZ i ich import w KS-SWD Ze względu na dużą liczbę Komunikatów SWX przekazywanych do OW NFZ w systemie SZOI udostępniono funkcjonalność umożliwiającą pobieranie potwierdzenia przesłania pliku SWX. Czynność ta nie jest obligatoryjna, jednakże skorzystanie z niej zapewni Państwu łatwą orientację w systemie KS- SWD w ramach przesłanych do OW NFZ raportów medycznych. Plik potwierdzenia przesłania ma rozszerzenie *.PTZ, aby go pobrać wystarczy tylko w momencie otrzymania komunikatu o poprawnym przesłaniu pliku SWX odnieść się do linku pod spodem komunikatu potwierdzenia lub pobrać plik z listy Komunikatów SWX. Opcja XML pozwoli na pobranie pliku PTZ. Wybór tej opcji pozwoli na pobranie potwierdzenia w formie dokumentu PDF W systemie KS-SWD mają Państwo możliwość importu pliku PTZ. Aby zaimportować potwierdzenie przesłania należy w menu: Raporty/Raporty dla Narodowego Funduszu Zdrowia wybrać odpowiednią opcję: Strona 11 z 23

12 Status Przesłany raport uzyskuje po wczytaniu pliku PTZ. Opcja Import rap. zwrot. pozwoli na wskazanie ścieżki pobrania pliku PTZ i wczytanie potwierdzenia. Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji Komunikatu SWX Oddział NFZ przekazuje Państwu Komunikat zwrotny - SWZ. Komunikat SWZ zastępuje od 2007 roku raport statystyczny zwrotny RSZ z 2006 roku. Zawiera on wyniki weryfikacji z opisem i wagą wykrytego problemu oraz służy do potwierdzania faktu otrzymania epizodu przez OW NFZ. Komunikat generowany jest po stronie OW NFZ w momencie zakończenia procesów walidacji i weryfikacji poszczególnych cząstkowych raportów statystycznych, utworzonych przez proces importu Komunikatu SWX dla poszczególnych umów. Po stronie OW NFZ Komunikat SWX widoczny jest w rozbiciu na poszczególne umowy oraz okres sprawozdawczy. Pierwszy Komunikat SWZ jest generowany i przekazywany Państwu w momencie weryfikacji pierwszego raportu statystycznego. W związku z tym iż nie wszystkie raporty mogą być zweryfikowane w tym samym czasie, pobrany Komunikat SWZ może być niekompletny (po imporcie Komunikatu SWZ system informuje o braku weryfikacji wszystkich świadczeń) i w związku z tym należy za jakiś czas ponownie pobrać i zaimportować Komunikat zwrotny. Raport zwrotny jest udostępniany w systemie SZOI. W przypadku, gdy raport zwrotny z I fazy został udostępniony w systemie SZOI mają Państwo możliwość za pośrednictwem przeglądarki internetowej pobrać Komunikat SWZ. Ze względu na dużą liczbę komunikatów przekazywanych zwrotnie do świadczeniodawcy w systemie SZOI udostępniono funkcjonalność umożliwiającą powiadamianie o wystawieniu nowego komunikatu. Strona 12 z 23

13 Opcja Pokaż pozwoli przejść do okna pobrania Komunikatu SWZ Wybór opcji Pobierz raport XML spowoduje możliwość pobrania pliku SWZ do systemu operacyjnego świadczeniodawcy. Pobrany plik SWZ musi zostać zaimportowany do systemu KS-SWD w celu przejścia do następnej fazy procesu rozliczeń usług medycznych. Wczytanie komunikatu zwrotnego do Komunikatu SWX wykonywane jest z poziomu menu: Raporty/Raporty do Narodowego Funduszu Zdrowia po wybraniu funkcji Import raportu zwrotnego Strona 13 z 23

14 Import raportu zwrotnego do Komunikatu SWX wykonuje się z poziomu przeglądania listy raportów medycznych. Aby zaimportować plik SWZ należy wybrać opcję import raportu zwrotnego. Informacja o tym, że został zaimportowany plik SWZ wyświetlona zostanie na liście raportów medycznych w kolumnie Status w NFZ Szczegóły wyników weryfikacji raportu zwrotnego dostępne będą po wybraniu opcji F3-Podgląd. W kolumnie Status NFZ-data mogą się pojawić następujące informacje: Status Znaczenie Wykazanie pozycji w raporcie rozliczeniowym Oznacza, że Komunikat SWX na Pozycje pobierane do komunikatu poziomie epizodów został rozliczeniowego zweryfikowany poprawnie i nie zawiera żadnych błędów Oznacza, że Komunikat SWX na poziomie epizodów zawiera problemy, które jednak nie wpływają na rozliczenie Pozycje pobierane do komunikatu rozliczeniowego Strona 14 z 23

15 Oznacza, że Komunikat SWX na poziomie epizodów zawiera istotne błędy, które należy skorygować w korekcie raportu! oznacza, że Komunikat SWX zawiera pozycje produktów/kontaktów ze statusem Błąd lub Info? oznacza, że Komunikat SWX zawiera pozycje produktów/kontaktów jeszcze nie zweryfikowane. Pozycje nie pobierana do komunikatu rozliczeniowego Pozycje produktów ze statusem Błąd nie są pobierane do komunikatu rozliczeniowego Pozycje produktów bez weryfikacji produktów nie są pobierane do komunikatu rozliczeniowego Informacja o wyniku weryfikacji pozycji Komunikatu SWX dostępna jest na Liście produktów [Lista raportów medycznych - Podgląd] Lista błędów występujących dla pozycji dostępna jest po wybraniu opcji Problemy walidacji w NFZ. W kolumnie Status NFZ-data mogą się pojawić następujące informacje: Status Znaczenie Wykazanie pozycji w raporcie rozliczeniowym Oznacza, że pozycja została Pozycja pobierana do komunikatu zweryfikowana poprawnie i nie rozliczeniowego zawiera żadnych błędów Oznacza, że pozycja zawiera problem nie wpływający na rozliczenie Oznacza, że pozycja zawiera istotne błędy, które należy skorygować w korekcie raportu Oznacza, że pozycja zawiera problem nie wpływający na rozliczenie, jednakże w przyszłości taki problem może być oznaczony jako Błąd Pozycja pobierana do komunikatu rozliczeniowego Pozycja nie pobierana do komunikatu rozliczeniowego Pozycja pobierana do komunikatu rozliczeniowego Dodatkowo parametr decydujący o momencie rozliczania wybranych produktów (określany w OW NFZ) może uniemożliwić wykazanie produktu do rozliczeń do momentu zakończenia pobytu pacjenta na oddziale, bądź do momentu zakończenia hospitalizacji. Strona 15 z 23

16 Tworzenie i przekazywanie Komunikatów rozliczeniowych - WSX W przypadku, gdy ostateczna weryfikacja przebiegła pomyślnie, mogą Państwo przystąpić do tworzenia Komunikatu rozliczeniowego - WSX. Czynność tą wykonuje się z poziomu menu: Umowy/Raporty rozliczeniowe. W celu dodania Komunikatu WSX należy wybrać opcję F2- Dodaj. Czynność ta spowoduje wywołanie okna Wybierania umowy i okresu rozliczeniowego. Wprowadzany okres rozliczeniowy powinien obejmować ostatni miesiąc możliwy do rozliczenia oraz ewentualnie poprzednie miesiące rozliczeniowe, w których pewna liczba jednostek rozliczeniowych nie została jeszcze rozliczona z OW NFZ. Dodany raport rozliczeniowy posiada status Wprowadzony. Za pomocą opcji F4-Popraw można przeglądać listę pozycji przypisanych automatycznie do rozliczenia oraz wykonać modyfikację raportu. Strona 16 z 23

17 Na liście Wybierania produktów do rozliczenia (po użyciu F4Popraw) wyświetlana jest lista pozycji przeznaczonych do rozliczenia. W dolnej części okna wyświetlana będzie wartość usług zgłaszana w raporcie do zafakturowania. W oknie Wybieranie produktów do rozliczenia możliwe jest modyfikowanie liczby jednostek rozliczeniowych zgłaszanych przez Państwa w raporcie do zafakturowania. W tym miejscu określają Państwo, które pozycje raportu mają być rozliczone w bieżącym okresie rozliczeniowym do wysokości limitu a które pozycje mogą zostać rozliczone w kolejnych okresach. Przyciski umieszczone w dolnej części okna pozwalają na: : zaznaczenie wybranych pozycji raportu rozliczeniowego, w celu ich grupowej modyfikacji, zaznaczenie wszystkich pozycji możliwe jest za pomocą klawiszy Ctrl+A. : poprawę wybranej na liście pozycji, : ustawienie maksymalnej wartości pozycji (lub wszystkich zaznaczonych pozycji), : wyzerowanie wartości wybranej pozycji (lub wszystkich zaznaczonych pozycji)- w takim wypadku świadczenie nie będzie wykazane w bieżącym Komunikacie rozliczeniowym, : podgląd zarejestrowanego kontaktu, : poprawę kontaktu, : ustawienie liczby zgłaszanych jednostek rozliczeniowych do wysokości limitu, : przeglądanie problemów walidacji wykrytych w NFZ na podstawie przeprowadzonej weryfikacji II fazy rozliczania; przeglądanie problemów jest możliwe dopiero po wczytaniu przez Państwa raportu zwrotnego do raportu rozliczeniowego (opisane w dalszej części), : wydruk pozycji raportu rozliczeniowego. Po zatwierdzeniu raportu należy go wyeksportować (plik będzie posiadał rozszerzenie WSX) i przekazać do Funduszu za pośrednictwem aplikacji internetowej SZOI. W SZOI przekazywanie pliku WSX na serwer wykonuje się za pomocą opcji dostępnych w menu: Sprawozdawczość/Raporty rozliczeniowe. Strona 17 z 23

18 Pliki Komunikatów WSX przekazywane są za pomocą funkcji dostępnych w menu: Sprawozdawczość/Rapor ty rozliczeniowe. Opcja Dodawanie pozycji umożliwia wykonanie wczytania pliku na serwer. Sposób postępowania przy przesyłaniu plików WSX jest analogiczny do sposobu przesyłania innych plików. Pobieranie i import Komunikatu zwrotnego - WSZ do Komunikatu WSX, Przeglądanie wyników weryfikacji Po weryfikacji Komunikatu WSX przez Oddział NFZ i udostępnieniu raportu zwrotnego WSZ mogą Państwo pobrać plik w systemie SZOI z poziomu menu: Sprawozdawczość/Raporty rozliczeniowe. Weryfikacja Komunikatu rozliczeniowego przez NFZ ma na celu sprawdzenie: - czy pozycja komunikatu rozliczeniowego została wykazana w komunikacie świadczenia? - czy pozycja komunikatu świadczenia uzyskała status OK lub Info po weryfikacji w I-ej fazie? - czy pozycja komunikatu świadczenia jest zgodna w momencie weryfikacji z umową - czy kontakt/epizod wykazany w raporcie został zakończony stosownie do ustawień parametru w bazie usług? - czy liczba wskazana do rozliczenia nie przekracza ilości wykonanych świadczeń? - czy w raporcie nie występują pozycje już zafakturowane? - czy liczba pozycji do zafakturowania w ramach produktu nie przekracza limitu, - itd? Opcja Pokaż umożliwi otwarcie okna przeglądania listy Komunikatów zwrotnych do Komunikatu rozliczeniowego. Strona 18 z 23

19 Opcja Pobierz raport XML umożliwi pobranie pliku Komunikatu zwrotnego WSZ. Plik należy zaimportować do programu Import pliku WSZ do systemu KS-SWD wykonywany jest z menu: Umowy/Raporty rozliczeniowe. Opcja Import rap. zwrotnego umożliwia wczytanie pliku Komunikatu WSZ. Plik zawiera informację o wynikach weryfikacji Komunikatu rozliczeniowego oraz szablon rachunku Strona 19 z 23

20 Po zaimportowaniu pliku raportu zwrotnego stan w kolumnie Rap. zwrotny ulegnie zmianie Udostępniona zostanie również opcja Szablony pozwalająca na utworzenie rachunku refundacyjnego. Opcja F3Podgląd pozwala na przeglądanie wyników weryfikacji Komunikatu rozliczeniowego. W przypadku wykrycia błędów w Komunikacie rozliczeniowym podczas podglądu Komunikatu zwrotnego widoczne są powody nieuznania poszczególnych pozycji raportu. Tworzenie rachunku refundacyjnego na podstawie szablonu. Wraz z Komunikatem zwrotnym do Komunikatu WSX importowane są szablony rachunków, na podstawie, których można utworzyć rachunek. Uwaga! Rachunki wystawiane do umów z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz rachunki ryczałtowe nie są generowane automatycznie na podstawie szablonów. Takie rachunki należy ręcznie wprowadzić i uzupełnić w programie. Strona 20 z 23

21 W oknie Lista szablonów rachunków wyświetlana jest lista szablonów rachunków refundacyjnych. Pozycje szablonu mogą być przeglądane... oraz na ich podstawie tworzone są rachunki refundacyjne (REF). W oknie listy szablonów kolumna Status informuje, że: szablon jest aktywny i nie został jeszcze na jego podstawie utworzony rachunek (aktywny), na podstawie szablonu utworzono już rachunek (rachunek) Wybór opcji Twórz rachunek spowoduje otwarcie okna Automatycznego utworzenia rachunku na podstawie Komunikatu SWX. W oknie obligatoryjnie należy uzupełnić pole numer rachunku Rachunek zostanie zapisany w części Umowy/Rachunki refundacyjne ze statusem WPR (Wprowadzony) Strona 21 z 23

22 Plik Rachunku refundacyjnego (REF) należy sprawdzić, a następnie za pośrednictwem aplikacji internetowej SZOI przekazać do OW NFZ. Przesyłanie plików Rachunków refundacyjnych za pośrednictwem systemu SZOI do Funduszu wykonuje się z menu: Sprawozdawczość/Rachunki refundacyjne (medyczne). Pliki Rachunków refundacyjnych REF przekazywane są za pomocą funkcji dostępnych w menu: Sprawozdawczość/Rachun ki refundacyjne. Opcja Dodawanie pozycji umożliwia wykonanie wczytania pliku na serwer. Strona 22 z 23

23 Słowniczek Epizod grupa świadczeń zdrowotnych udzielonych świadczeniobiorcy w trakcie pojedynczej hospitalizacji u danego świadczeniodawcy. Kontakt grupa świadczeń zdrowotnych udzielonych świadczeniobiorcy w trakcie pojedynczej wizyty ambulatoryjnej bądź pojedynczego pobytu hospitalizowanego pacjenta. [W starszych wersjach systemu SWD w części Rejestracja-Wykonane usługi dostępna była opcja F2-Dodaj (usługę), ShF2-Dodaj grupę (usług). Opcje te zostały zastąpione opcjami Dodaj wizytę, Dodaj pobyt na oddziale.] W skład rejestracji kontaktu wchodzi karta kontaktu, karta produktu oraz karta procedury Ogólne warunki umów Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiące załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. (Dz.U. Nr 152, poz. 1271), Produkt kontraktowy Zakres świadczeń (patrz definicja zamieszczona w Ogólnych warunkach umów) Produkt jednostkowy Świadczenie (patrz definicja zamieszczona w Ogólnych warunkach umów); Rejestracja faktu realizacji produktu jednostkowego stanowi podstawę do rozliczeń z Funduszem. Rachunek refundacyjny faktura w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 i Nr 173, poz oraz z 2005r. Nr 14, poz.113, Nr 90, poz. 756 i Nr 143, poz.1199) lub rachunek w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz.60, Nr 85, poz. 727, Nr 86 poz. 732 i Nr 143, poz. 1199) Komunikat Świadczenia SWX zastąpił od 2007 roku raport statystyczny RSX z 2006 roku. Komunikat zawiera informację o wszystkich wykonanych świadczeniach, które nie zostały przesłane do Oddziału Wojewódzkiego; umożliwia on świadczeniodawcy przekazanie danych statystycznych w nowym otwartym formacie Komunikat nie jest ograniczony okresem rozliczeniowym, co oznacza, że w jednym komunikacje mogą zostać przekazane świadczenia wykonane w różnych miesiącach. Komunikat nie jest tworzony do umowy, co oznacza, że w jednym komunikacie mogą zostać przekazane świadczenia wykonane w ramach różnych umów (np.: AOS, REH). Komunikat rozliczeniowy SWZ - Komunikat zwrotny do Komunikatu świadczenia. Komunikat SWZ zastępuje od 2007 roku raport statystyczny zwrotny RSZ z 2006 roku. Komunikat zawiera wyniki walidacji z opisem i wagą wykrytego problemu oraz służy do potwierdzania fakt otrzymania danej wersji epizodu przez OW NFZ. Generowany jest po stronie OW NFZ w momencie zakończenia procesów walidacji i weryfikacji poszczególnych cząstkowych raportów statystycznych, utworzonych przez proces importu Komunikatu SWX. Potwierdzenie przesłania plik PTZ, po imporcie którego system KS-SWD w polu Status NFZ informuje użytkownika o wczytaniu Komunikatu SWX do systemu OW NFZ. Raport zwrotny raport dostarczany świadczeniodawcy po wykonaniu weryfikacji dostarczonych przez niego danych statystycznych bądź rozliczeniowych. Raport zwrotny I-fazy to plik komunikatu XML z rozszerzeniem SWZ. Raport zwrotny II-fazy to plik komunikatu XML z rozszerzeniem WSZ. Szablon rachunku dokument przekazywany świadczeniodawcy wraz z raportem zwrotnym z II-fazy weryfikacji. Szablon zawiera informację o ilości i wartości produktów kontraktowych do wykazania w rachunku refundacyjnym. Strona 23 z 23

Przedsiębiorstwo Informatyczne. 40-235 Katowice ul. 1 Maja 133 tel. (0-32) 209-07-05, fax 209-07-15

Przedsiębiorstwo Informatyczne. 40-235 Katowice ul. 1 Maja 133 tel. (0-32) 209-07-05, fax 209-07-15 Przedsiębiorstwo Informatyczne 40-235 Katowice ul. 1 Maja 133 tel. (0-32) 209-07-05, fax 209-07-15 Katowice, styczeń 2006 SPIS TREŚCI 1 Schemat postępowania w zakresie obiegu dokumentów rozliczeniowych...

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Lista raportów do NFZ

Rys. 1. Lista raportów do NFZ 1. Raporty statystyczne informacje o wykonanych świadczeniach Dla wszystkich umów zawartych na rok 2011 i lata późniejsze sprawozdawczość ogranicza się do raporty wykonanych świadczeń ambulatoryjnych i

Bardziej szczegółowo

Komunikaty statystyczne medyczne

Komunikaty statystyczne medyczne Komunikaty statystyczne-medyczne (raporty statystyczne SWX) zawierają informację o usługach medycznych wykonanych przez świadczeniodawcę. Przekazany przez świadczeniodawcę komunikat podlega sprawdzeniu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Rozliczenia z NFZ Katowice 2006 2153PI02.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Rozliczenia z NFZ Katowice 2006 2153PI02.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo

Program do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia KS-SWD

Program do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia KS-SWD Program do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia KS-SWD Zmiany dotyczące rodzaju świadczeń: Zaopatrzenie ortopedyczne i środki pomocnicze 2007.14.0.0 Katowice,

Bardziej szczegółowo

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Fragment instrukcji obsługi systemu SZOI przygotowanej przez P.I. Kamsoft - 09.02.2009 r. 9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Obszar Sprawozdawczość/Zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Po zakończeniu prac z listą raportów zwrotnych naleŝy kliknąć w przycisk opcji Powrót do listy raportów. Opcja ta spowoduje przywrócenie głównego okna obszaru Sprawozdawczość. 9.5 Rozliczanie zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Raport rozliczeniowy

Raport rozliczeniowy 1 Raport rozliczeniowy Liliana Błaszak Wydział Ekonomiczno-Finansowy Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ Szczecin, 6 luty 2006 r. 2 Raport rozliczeniowy - II-Faza wymiany danych (1) Zalety rozwiązania:

Bardziej szczegółowo

Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012

Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012 Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012 Materiały dla Aptek i Punktów aptecznych Portal SZOI KAMSOFT S.A. Podstawy legislacyjne procesu refundacji recept Obsługa nowego sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa

Zaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa Data: 04.02.2009 Strona 1 z 11 Spis treści Wstęp... 3 Rozliczenie z OW NFZ... 3 Przekazywanie danych... 4 I faza wysyłanie pliku XML... 4 Przegląd przesyłek... 5 Przegląd zrealizowanych świadczeń ortopedycznych...

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa

Zaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa Data: 02.02.2009 Strona 1 z 10 Spis treści Wstęp...3 Rozliczenie z OW NFZ...3 Przekazywanie danych...4 I faza wysyłanie pliku XML...4 Przegląd przesyłek...5 Przegląd zrealizowanych świadczeń ortopedycznych...7

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE ŚRODKI POMOCNICZE 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w postaci elektronicznej (plik z rozszerzeniem *.umx, który w zależności od oddziału

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED INSTRUKCJA OBSŁUGI INTEGRACJA KS-SOMED Z PPS w zakresie rozliczeń z NFZ 2014 Spis treści 1. Konfiguracja systemów KS-SOMED i KS-PPS...

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 11.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Jak wyskoczy okienko z listą miejsc to proszę odznaczyć pierwszą pozycję i poszukać swoją aptekę, zaznaczyć ją i OK.

Jak wyskoczy okienko z listą miejsc to proszę odznaczyć pierwszą pozycję i poszukać swoją aptekę, zaznaczyć ją i OK. Załącznik nr 7 Wgrywanie UMX i realizacja wniosków - ŚRODKI POMOCNICZE KS-AOW 2016 v.10.02.2016 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Wspomaganie procesu rozliczenia

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.30.0.1 Zielona Góra 2011-02-28 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 02.07.2013 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/aktualnosci.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.21.0.1 Zielona Góra 2010-06-26 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.03.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla rachunków elektronicznych generowanych z programu RUMsoft

Instrukcja obsługi dla rachunków elektronicznych generowanych z programu RUMsoft Instrukcja obsługi dla rachunków elektronicznych generowanych z programu RUMsoft W programie RUMsoft dodano możliwość generowania rachunków elektronicznych oraz ich wydruków wraz z fakturami. Poniżej znajduje

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rysunek 1 Przykładowe okno (1) Rejestracji wydania karty DiLO Miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus

Program Płatnik 10.01.001. Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus Program Płatnik 10.01.001 Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus 1. C E L D O K U M E N T U Dokument przeznaczony jest dla płatników składek, którzy pracują z aktualną wersją

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.17.0.1 Zielona Góra 2010-03-08 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce RUMsoft RUMsoft to aplikacja do elektronicznych rozliczeń Świadczeniodawcy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Aktualizacja programu i bazy z dnia 2016.04.18. do wersji 2.9.64. - Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

mmedica- zakres obsługi JGP w AOS.

mmedica- zakres obsługi JGP w AOS. mmedica- zakres obsługi JGP w AOS. Od 01.07.2011 Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej rozliczanie za pomocą systemu JGP. Zmiany wynikają z zarzadzenia 029/2011/DSOZ

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie oddziałowym po wprowadzeniu nowego modelu rozliczania oraz likwidacji komunikatu II fazy Global Services Sp. z o.o.

Zmiany w systemie oddziałowym po wprowadzeniu nowego modelu rozliczania oraz likwidacji komunikatu II fazy Global Services Sp. z o.o. Zmiany w systemie oddziałowym po wprowadzeniu nowego modelu rozliczania oraz likwidacji komunikatu II fazy 2 Zmiany w systemie oddziałowym po wprowadzeniu nowego modelu rozliczania oraz likwidacji komunikatu

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

JGP w AOS. Zakres obsługi poprzez aplikacje MMEDICA

JGP w AOS. Zakres obsługi poprzez aplikacje MMEDICA . Zakres obsługi poprzez aplikacje MMEDICA Wersja 1.0 2012-06-03 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ewidencja danych w aplikacji mmedica.... 6 2.1. Mechanizm pierwszy.... 6 2.2. Mechanizm drugi: Uzupełnianie

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń; . Zarządzenie Nr 63/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu informatycznego Medicus On-Line 2014. Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line ROZLICZENIA MEDYCZNE

Wdrożenie systemu informatycznego Medicus On-Line 2014. Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line ROZLICZENIA MEDYCZNE Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line ROZLICZENIA MEDYCZNE 1 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła. W to pole wpisujemy login Aplikację Medicus On-Line uruchamiamy wybierając istniejący na

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Ogólna koncepcja zawierania umów w Ratownictwie Medycznym Postępowanie konkursowe ogłaszane jest na REJON OPERACYJNY:

Ogólna koncepcja zawierania umów w Ratownictwie Medycznym Postępowanie konkursowe ogłaszane jest na REJON OPERACYJNY: Ogólna koncepcja zawierania umów w Ratownictwie Medycznym Postępowanie konkursowe ogłaszane jest na REJON OPERACYJNY: Na podstawie Zarządzenia Nr 53/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z

Bardziej szczegółowo

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI Załącznik nr 1 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców

Bardziej szczegółowo

Korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego

Korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego Korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego instrukcja postępowania W celu złożenia wniosku o korektę do zamkniętego okresu refundacyjnego należy wystosować odpowiednio umotywowany wniosek, w formie

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ. Wersja 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ. Wersja 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ Wersja 1.0 Spis treści Spis Treści...2 Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...4 Przypisanie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2009.00.3.0

Aktualizacja 2009.00.3.0 Aktualizacja 2009.00.3.0 środa, 18 marca 2009 Uwagi Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz plików systemu Zawartość 1. Wiele uprawnieo... 2 2. Dodawanie prywatnych

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Komunikaty błędów importu plików SWX

Komunikaty błędów importu plików SWX Komunikaty błędów importu plików SWX ID_BLEDU KOMUNIKAT 3 700 000 Nieznany błąd 3 700 001 W systemie płatnika istnieje wyŝsza wersja epizodu Do systemu informatycznego OW NFZ importowany jest drugi raz

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Portal Świadczeniodawcy (PŚ)

Portal Świadczeniodawcy (PŚ) Portal Świadczeniodawcy (PŚ) Import dokumentów rozliczeniowych. Na stronie Import dokumentów rozliczeniowych możliwy jest import plików REF, uprzednio wygenerowanych przez aplikację rozliczeniową świadczeniodawcy.

Bardziej szczegółowo

Aktualizację kodów można przeprowadzić na trzy sposoby:

Aktualizację kodów można przeprowadzić na trzy sposoby: 1. Od miesiąca lipca 2015 w SINFZ wchodzi do użytku nowa wersja słownika kodów grup zawodowych i specjalności personelu zgodna z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Zdrowia z dnia 7 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Komunikaty szczegółowe NFZ: * Rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy)

Komunikaty szczegółowe NFZ: * Rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy) Załącznik nr 2 do zarządzania nr 3/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 stycznia 2012 r. Komunikaty szczegółowe NFZ: * Rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy) Spis

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML

DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML XML Wersja 2.1 od 2012-05-01 Zmodyfikowany został zapis do pliku XML wg specyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 roku. W konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r.

Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r. Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 3/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 7 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie

Bardziej szczegółowo

mmedica- zakres obsługi JGP w AOS.

mmedica- zakres obsługi JGP w AOS. mmedica- zakres obsługi JGP w AOS. Od 01.07.2011 Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej rozliczanie za pomocą systemu JGP. Zmiany wynikają z zarzadzenia 029/2011/DSOZ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI 1 ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI Centrala NFZ OW NFZ Apteka Punkt apteczny Warunki postępowania w sprawie zawierania umów na realizację

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie grup świadczeń dla umów AOS

Wyznaczanie grup świadczeń dla umów AOS Wyznaczanie grup świadczeń dla umów AOS Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 29/2011/DSOZ z dnia 14 czerwca 2011 r., w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std

Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std Oprogramowanie Karta Polaka wspiera realizację zadań dedykowanych powiatom (grodzkim i ziemskim) wynikających z realizacji ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus

Program Płatnik Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus Program Płatnik 9.01.001 Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus Program Płatnik wersja 9.01.001 1. CEL DOKUMENTU Dokument przeznaczony jest dla płatników składek, którzy pracują

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Pytanie : Na czym polega przesyłanie rachunków/faktur w postaci elektronicznej?

Pytanie : Na czym polega przesyłanie rachunków/faktur w postaci elektronicznej? Pytanie : Na czym polega przesyłanie rachunków/faktur w postaci elektronicznej? Odpowiedź : Zarządzenie Prezesa NFZ 56/2014/DI (aktualne) określa format przesyłania rachunku/faktury jako dokumentu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Strona tytułowa Rozdział 2 Programy Lekowe i Chemioterapia. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 Strona tytułowa Rozdział 2 Programy Lekowe i Chemioterapia. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 4.9.0 Spis treści Rozdział 1 Strona tytułowa Rozdział 2 2.1 2.2 I Ewidencja... danych 2-2 Rozliczanie... 2-8 Strona tytułowa Rozdział 1 Strona tytułowa Ilustracje i zrzuty ekranowe zamieszczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja system e-wuś

Instrukcja system e-wuś Instrukcja system e-wuś Spis: 1) UWAGA! 2) e-wuś konfiguracja 3) e-wuś Wizyty lekarskie 4) Zestawienie e-wuś 5) e-wuś Gabinet lekarski 6) e-wuś Izba przyjęć 7) e-wuś - Oddział UWAGA! Sprawdzanie pacjenta

Bardziej szczegółowo

2. Korzystanie z systemu ewuś w aplikacji mmedica.

2. Korzystanie z systemu ewuś w aplikacji mmedica. Konfiguracja mmedica dla systemu ewuś. Od 1 stycznia 2013 roku możliwa będzie elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców. Funkcjonalność ta udostępniona będzie przez system o nazwie ewuś. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne. Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A.

Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne. Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ: Telekonferencja szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEKAZYWANIA DANYCH 1. KOMUNIKAT ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNYCH I SZPITALNYCH

PRZEKAZYWANIA DANYCH 1. KOMUNIKAT ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNYCH I SZPITALNYCH Załącznik nr 8 Załącznik nr 8 67) WZÓR DOKUMENTÓW WZÓR DOKUMENTÓW BĘDĄCYCH BĘDĄCYCH OPISAMI OPISAMI KOMUNIKATÓW STOSOWANYCH DO DO PRZEKAZYWANIA DANYCH PRZEKAZYWANIA DANYCH 1. KOMUNIKAT ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ program dla optyków, marketów medycznych i protetyków słuchu Instrukcja użytkownika

Rozliczenia z NFZ program dla optyków, marketów medycznych i protetyków słuchu Instrukcja użytkownika Rozliczenia z NFZ program dla optyków, marketów medycznych i protetyków słuchu Instrukcja użytkownika 1 Spis treści 1.Rozdział I...3 1.1. Wprowadzenie...3 2.Rozdział II...4 2.1. Wprowadzanie danych i rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Od 1 stycznia 2013 roku, w placówkach medycznych, została wprowadzona funkcjonalność elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie sprawozdawczości danych pacjentów uprawnionych, posługujących się dokumentami wydanymi przez inne niż Polska kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie sprawozdawczości danych pacjentów uprawnionych, posługujących się dokumentami wydanymi przez inne niż Polska kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie sprawozdawczości danych pacjentów uprawnionych, posługujących się dokumentami wydanymi przez inne niż Polska kraje UE/EFTA Wydział Współpracy Międzynarodowej uprzejmie informuje, iż

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja dodawania nowego miejsca udzielania świadczeń dla umów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Poznań,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml Firma: Medycyna Praktyczna Nazwa Produktu: empendium EDM (nowy program Medycyny Praktycznej, opracowywany na podstawie empendium Gabinet, obecnie dostępny w wersji beta) I. ZAGADNIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

I. Portal Potencjału

I. Portal Potencjału Instrukcja dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza, leczenie stomatologiczne, profilaktyczne programy zdrowotne,

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aktualizacji słownika grup zawodowych

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aktualizacji słownika grup zawodowych Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aktualizacji słownika grup zawodowych W celu osiągnięcia spójności słownika grup zawodowych z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej

Bardziej szczegółowo

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI Załącznik nr 2 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców

Bardziej szczegółowo

Płace VULCAN. 2. W polu nad drzewem danych ustaw rok, za który chcesz utworzyć deklaracje.

Płace VULCAN. 2. W polu nad drzewem danych ustaw rok, za który chcesz utworzyć deklaracje. Płace VULCAN Jak utworzyć deklaracje PIT, podpisać je certyfikatem i wysłać do systemu e-deklaracje? Warunkiem obligatoryjnym umożliwiającym elektroniczne przekazywanie dokumentacji do urzędów skarbowych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2000 Dokument: Raport Numer: 9/2009 Wydanie: Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2000 Dokument: Raport Numer: 9/2009 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 9/2009 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2009 WERSJA Nr 2009.00.0.10 z dnia 2009-02-27 MODUŁ M11 TERMINARZ M12 ZLECENIA M13 MEDYCYNA PRACY M22 STOMATOLOG M42 UMOWY M52 KARTOTEKI M53 ROZLICZENIA M55

Bardziej szczegółowo

Integracja z KS-FKW. Rys.1. Dostępność funkcji eksportu rachunku do KS-FKW. Rys.2. Informacja o braku numeru ośrodka kosztów.

Integracja z KS-FKW. Rys.1. Dostępność funkcji eksportu rachunku do KS-FKW. Rys.2. Informacja o braku numeru ośrodka kosztów. Integracja z KS-FKW W ramach integracji z KS-FKW, wprowadziliśmy funkcjonalność integracji programu KS-PPS z programem KS-FKW (program Finansowo-Księgowy) w zakresie eksportu rachunków refundacyjnych w

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca zasad sprawozdawania świadczeń rozliczanych w roku 2011

Informacja dotycząca zasad sprawozdawania świadczeń rozliczanych w roku 2011 Warszawa, dnia 28.12.2010 r. Informacja dotycząca zasad sprawozdawania świadczeń rozliczanych w roku 2011 W oparciu o Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadza się ujednolicony schemat

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

System. Obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich e-zla oraz Obsługa opieki nad dzieckiem od roku 2016

System. Obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich e-zla oraz Obsługa opieki nad dzieckiem od roku 2016 System FOKUS KADRY I PŁACE Obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich e-zla oraz Obsługa opieki nad dzieckiem od roku 2016 Autor : Piotr Zielonka tel. 601 99-73-79 pomoc@zielonka.info.pl Piotrków Tryb.,

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia świadczeń INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Rozliczenia świadczeń INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Rozliczenia świadczeń INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 I 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Instrukcja użytkownika systemu medycznego Instrukcja użytkownika systemu medycznego raportowanie, rozliczenia z NFZ v.2014.08.001 28-08-2014 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3. Raporty... 5 4. Rozliczenia z NFZ...

Bardziej szczegółowo

1. Od miesiąca lipca 2015 w SINFZ wchodzi do użytku nowa wersja słownika kodów grup zawodowych i specjalności personelu zgodna z rozporządzeniem

1. Od miesiąca lipca 2015 w SINFZ wchodzi do użytku nowa wersja słownika kodów grup zawodowych i specjalności personelu zgodna z rozporządzeniem 1. Od miesiąca lipca 2015 w SINFZ wchodzi do użytku nowa wersja słownika kodów grup zawodowych i specjalności personelu zgodna z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Zdrowia z dnia 7 sierpnia

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

Przekodowanie zawodu / specjalności osoby personelu - NOWOŚĆ

Przekodowanie zawodu / specjalności osoby personelu - NOWOŚĆ Przekodowanie zawodu / osoby personelu - NOWOŚĆ Ogólne zasady przekodowania zawodów / osoby personelu W związku z wprowadzeniem nowego słownika grup zawodowych konieczne jest dokonanie dla zatrudnionego

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł apteki

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł apteki Dokumentacja użytkownika systemu SZOI System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł apteki 2010.04.2.340 Katowice, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1 REJESTRACJA NOWEJ APTEKI W SYSTEMIE....

Bardziej szczegółowo

Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO

Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO 1. WSTĘP... 2 2. ELEMENTY INTEGRACJI... 2 3. SKRÓCONY OBIEG INFORMACJI POMIĘDZY PROGRAMAMI... 2 4. INTEGRACJA Z CATO OD STRONY KS-MEDIS.... 4 4.1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mechanizm wymiany danych oraz rozliczeń apteka nfz od 1 września 2016 ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mechanizm wymiany danych oraz rozliczeń apteka nfz od 1 września 2016 ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA - NFZ I. Wstęp W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA

DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA KAMSOFT SA 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. 032-2090685, Fax. 032-2090695 www.kssa.pl, biuro@kssa.pl DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA Integracja KS-MEDIS z KS-PPS w zakresie rozliczeń z NFZ Przygotował: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo