OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA DLA KONSUMENTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA DLA KONSUMENTÓW"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA DLA KONSUMENTÓW Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Postanowienia ogólne Educational Testing Service (ETS) Global B.V. ( ETS Global ) jest holenderską spółką zarejestrowaną w Holenderskim Rejestrze Handlowym przy Izbie Handlowej pod numerem , z siedzibą pod adresem: Strawinskylaan 929, 1077 XX Amsterdam, Holandia. Niniejsza strona ( Strona ) jest prowadzona przez: Telecom Italia Data Center 29 rue Edith Cavell Vitry-Sur-Seine. ETS Global jest spółką całkowicie zależną Educational Testing Service ( ETS ), organizacją non-profit powołaną zgodnie z prawem oświatowym amerykańskiego stanu Nowy Jork, która jest wydawcą i właścicielem egzaminów znanych pod nazwą Egzamin TOEIC oraz wszelkich powiązanych dokumentów, plików, danych i Praw własności intelektualnej. ETS GLOBAL zapewnia dostęp do niniejszej Strony, jak i produktów i usług dostępnych na Stronie. Warunki dostępu do Strony oraz korzystania z niej regulują niniejsze Warunki użytkowania (zwane dalej Umową ). Wchodząc na Stronę i korzystając z niej Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków Umowy, przyjmuje je do wiadomości oraz akceptuje. Korzystając z niniejszej Strony Użytkownik oświadcza że ma zdolność prawną do zawierania umów. Artykuł 1 Definicje Egzaminy oznaczają %TOEIC Listening and Reading, TOEIC Speaking and Writing, TOEIC Speaking, TOEFL ITP, TOEFL Junior Standard, TOEFL Junior Comprehensive, TOEIC Bridge, Test de Français International (TFI )% oraz inne egzaminy, które mogą zostać opracowane przez ETS Global BV w przyszłości i są oferowane na niniejszej Stronie. Konto osobiste oznacza konto on-line Zarejestrowanego użytkownika pozwalające mu na zakup Produktów i Usług na Stronie. Podręcznik Kandydata oznacza informacje na temat egzaminu, dostępne na stronie internetowej ETS Global w zakładce Testy i przygotowanie. Produkt/Produkty oznacza sprzedawane przez ETS GLOBAL na Stronie produkty materialne, takie jak książki, płyty CD lub inne materiały szkoleniowe. Produkty oraz usługi uzupełniające oznaczają produkty oraz usługi uzupełniające zakup sesji egzaminacyjnej, których nie można zamówić bez połączenia z rezerwacją egzaminu. 1

2 Sesja egzaminacyjna/sesje egzaminacyjne oznacza sesje egzaminacyjne zorganizowane w celu przeprowadzenia Egzaminów. Terytorium oznacza kraj wskazany w adresie dostawy. Usługa/Usługi oznacza usługi dostępne na Stronie, w tym, lecz nie wyłącznie Sesje egzaminacyjne lub Egzaminy on-line. Użytkownik oznacza osobę zawierającą Umowę z ETS GLOBAL. Władze imigracyjne oznacza jakikolwiek organ administracji państwowej na terenie Wielkiej Brytanii, który odpowiada za sprawy imigracyjne. Zarejestrowany użytkownik oznacza każdą osobę, która posiada Konto osobiste na niniejszej Stronie. Zdający oznacza osoby zarejestrowane, które będą podchodzić do Egzaminu. Zdjęcie oznacza zdjęcie twarzy każdego kandydata wykorzystywane w momencie rejestracji. Artykuł 2 Użytek osobisty 2.1. Na podstawie niniejszej Umowy ETS GLOBAL udziela Użytkownikowi pozwolenia na dostęp do Strony oraz korzystanie z niej na użytek osobisty, jak również na kopiowanie, dystrybuowanie oraz przesyłanie treści Strony tylko w zakresie, w jakim tego rodzaju kopiowanie, dystrybuowanie oraz przesyłanie jest wykonywane automatycznie przez przeglądarkę oraz ma charakter dodatkowy względem korzystania ze Strony na użytek osobisty. Użytkownik może także drukować kopie informacji wyświetlanych na Stronie na użytek osobisty. Oznacza to, że oprócz zakresu dopuszczonego powyżej nie można modyfikować, zmieniać formatu, kopiować, wyświetlać, dystrybuować, transmitować, publikować, licencjonować, tworzyć dzieł zależnych, przekazywać lub sprzedawać jakichkolwiek informacji, Produktów lub Usług uzyskanych poprzez korzystanie ze Strony internetowej. To ograniczenie oznacza między innymi, że nie można odzwierciedlać na własnej stronie żadnej części Strony lub wyświetlać na własnej stronie jakichkolwiek stron wyników lub innych informacji ze Strony bez wcześniejszej wyraźnej pisemnej zgody ETS GLOBAL Technologia leżąca u podstaw Strony oraz treść zawarta na Stronie stanowi własność ETS i jest chroniona prawem autorskim oraz prawami własności intelektualnej lub prawami własności. W przypadku wykorzystywania Strony w sposób inny niż opisano powyżej Użytkownik może dopuszczać się naruszenia obowiązującego prawa (własności intelektualnej) i podlegać karom. ETS jest właścicielem i zastrzega sobie własność technologii leżącej u podstaw Strony oraz treści na niej zawartych, a także zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały bezpośrednio przyznane w niniejszej Umowie. Podczas korzystania ze Strony Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: - informacja przekazana ETS GLOBAL przez Użytkownika nie jest fałszywa lub nie wprowadza w błąd, - Użytkownik będzie korzystał z Produktów oraz/lub Usług na Terytorium, 2

3 - Użytkownik nie naruszy żadnego obowiązującego prawa czy przepisu, - Użytkownik nie naruszy żadnych praw autorskich, praw ochrony patentowej, praw ochrony znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej należących do ETS, ETS Global lub jakiejkolwiek osoby trzeciej. Artykuł 3 Znaki towarowe 3.1. TOEIC Listening and Reading, TOEIC Speaking and Writing, TOEIC Bridge, TOEIC Practice Online: Speaking and Writing, TOEFL PBT (Paper-Based Testing), TOEFL IBT (Internet-Based Testing), TOEFL Practice Online, Test de Français International (TFI ), The TOEFL ITP (Institutional Testing Program), TOEFL Junior Standard, TOEFL Junior Comprehensive, Online Scoring Network (OSN), Educational Testing Service, ETS oraz ETS Global BV są zarejestrowanymi znakami towarowymi i/lub nazwami handlowymi ETS Wszelkie prawa do nazwy Produktu oraz Usługi, firm, nazw handlowych, znaków towarowych, grafik, logo, nagłówków stron, ikon przycisków, opakowania Produktu, szaty graficznej oraz projektów ETS ( Prawa ETS ), niezależnie od tego czy pojawiają się dużym drukiem czy też nie lub z symbolem znaku towarowego, stanowią wyłączną własność ETS i są chronione przed powielaniem, imitacją, osłabieniem zdolności odróżniającej lub wprowadzającym w błąd lub mylącym wykorzystaniem na mocy krajowego i międzynarodowego prawa o ochronie znaków towarowych, prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej. Użytkownikowi nie przysługuje żadne prawo do wykorzystywania Praw ETS, a żadna treść zawarta na niniejszej Stronie lub dorozumiana na jej podstawie nie udziela Użytkownikowi żadnej licencji ani prawa do jakichkolwiek Praw ETS. Artykuł 4 Dostęp do sklepu on-line 4.1. Aby zakupić Produkty lub Usługi w sklepie on-line ETS GLOBAL należy być Zarejestrowanym użytkownikiem i utworzyć Konto osobiste w oparciu o podany adres e- mail, a następnie wygenerować hasło Powyższe hasło i login stanowią informacje prywatne i poufne w kontaktach między Użytkownikiem i ETS Global, dlatego też nie należy przekazywać ich ani dzielić się nimi z jakąkolwiek osobą trzecią Rejestracja i udział w egzaminie a. Podczas rejestracji Kandydata na Sesję egzaminacyjną Użytkownik potwierdza, że nazwisko Kandydata podane w trakcie procesu rejestracji jest nazwiskiem Zdającego. Podczas podchodzenia do Egzaminu Zdający będzie przestrzegać procesów i procedur, aby zapewnić uczciwość przeprowadzanego Egzaminu, w tym procesów i procedur, które mają za zadanie dopasować zarejestrowanego Zdającego do osoby Zdającego fizycznie obecnego na Egzaminie. b. Kandydat potwierdza, że przed przystąpieniem do egzaminu zapoznał się z Podręcznikiem Kandydata właściwym dla egzaminu, na który się zarejestrował, oraz że wyraża zgodę na warunki określone w Podręczniku Kandydata. Podręcznik Kandydata można pobrać ze strony internetowej ETS Global, zakładka "Testy i przygotowanie", pod-zakładka właściwa dla egzaminu, na który Kandydat się zarejestrował. 3

4 c. Na ewentualne żądanie skierowane do Użytkownika w trakcie procesu rejestracji należy poinformować ETS Global BV, czy podejście do Egzaminów ma zaspokoić wymagania Organu administracji państwowej, w szczególności Władz imigracyjnych. Artykuł 5. Brak gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności 5.1. ETS GLOBAL udostępnia niniejszą Stronę w stanie jaka jest i wedle dostępności. ETS GLOBAL nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w jakiejkolwiek formie, bezpośrednich lub dorozumianych, dotyczących funkcjonowania niniejszej Strony oraz informacji, zawartości, produktów i usług świadczonych na lub za pośrednictwem tej strony ETS Global nie gwarantuje, że niniejsza Strona będzie działać bez zakłóceń czy błędów. Użytkowanie niniejszej Strony mogą w szczególności co jakiś czas zakłócać prace konserwacyjne, aktualizacje, ulepszenia techniczne i/lub prace związane z dopracowywaniem jej zawartości i/lub wyglądu. Jeśli to możliwe, ETS Global poinformuje Użytkowników przed podjęciem prac konserwacyjnych lub wprowadzaniem aktualizacji Z zastrzeżeniem postanowień poniższego ustępu, ETS Global nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności powstałej w wyniku lub związanej z nieprawidłowym funkcjonowaniem, brakiem dostępności lub niekorzystnymi warunkami do korzystania ze Strony, w tym za tego rodzaju okoliczności powstające w wyniku wykorzystania wadliwego lub niewłaściwego sprzętu komputerowego, problemów występujących po stronie jakiegokolwiek dostawcy dostępu do Internetu, zakłóceń sieci internetowej i/lub innych przyczyn, które pozostają poza uzasadnionym zakresem kontroli ETS GLOBAL. Żaden zapis niniejszej Umowy nie ogranicza odpowiedzialności którejkolwiek ze Stron za śmierć lub uszczerbek na zdrowiu spowodowany przez zaniedbanie, jak również nie ogranicza odpowiedzialności za oszustwo lub świadome wprowadzanie w błąd lub za jakąkolwiek inną kwestię, w której prawo obowiązujące na Terytorium nie dopuszcza wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Z zastrzeżeniem postanowień powyższego ustępu, ETS Global nie będzie ponosić odpowiedzialności umownej, odpowiedzialności deliktowej (w tym z tytułu zaniedbania lub naruszenia obowiązku ustawowego), za składanie fałszywych oświadczeń, odpowiedzialności za przywrócenie do stanu pierwotnego lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności za szkody wynikające z utraty zysków, utraty planowanych oszczędności, utraty zamówień, obniżenia wartości przedsiębiorstwa lub za podobne straty lub stratę o charakterze wyłącznie finansowym lub za jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub wynikowe straty, zobowiązania, koszty, odszkodowania, opłaty lub wydatki, niezależnie od sposobu ich powstania, jak również za jakiejkolwiek szkody, które są pośrednim lub wtórnym wynikiem jakiegokolwiek działania lub zaniechania ze strony ETS Global, niezależnie od tego, czy takie szkody można było w uzasadnionym zakresie przewidzieć lub zostały faktycznie przewidziane. Artykuł 6 Prywatność i gromadzenie danych 6.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE a. ETS GLOBAL nie zbiera umożliwiających zidentyfikowanie konkretnej osoby informacji na temat Użytkowników Strony, chyba że użytkownicy bezpośrednio przekazali takie informacje ETS GLOBAL (na przykład stając się Zarejestrowanym użytkownikiem). Stosowana przez ETS GLOBAL polityka dotycząca informacji została opisana bardziej szczegółowo w polityce prywatności dostępnej na stronie. Polityka prywatności ETS GLOBAL stanowi część niniejszej Umowy, a Użytkownik zgadza się, że wykorzystanie jego danych 4

5 zgodnie z polityką prywatności nie stanowi podlegającego zaskarżeniu naruszenia jego prywatności lub prawa do ochrony wizerunku. Przed przekazaniem ETS GLOBAL jakichkolwiek danych umożliwiających identyfikację osoby należy uważnie zapoznać się z naszą polityką prywatności. b. Należy być świadomym, że ETS Global nie może zagwarantować bezpieczeństwa Internetu oraz nie może zapobiec przechwyceniu przekazywanej przez Użytkownika za pośrednictwem Internetu informacji, która została przechwycona i wykorzystana przez nieupoważnionego odbiorcę ZDJĘCIA a. W momencie podchodzenia przez Zdającego do Egzaminu może zostać wykonane Zdjęcie Zdającego, którego celem jest zapewnienie skuteczności i bezpieczeństwa przeprowadzania Egzaminów. b. W tym zakresie Zdający upoważnia ETS Global, a także wszelkich zaangażowanych przez ETS Global usługodawców i/lub partnerów ETS Global do przeprowadzania i realizacji Egzaminów, do wykorzystywania Zdjęcia w zakresie komunikacji z oraz w ramach ETS Global, jak również do dołączenia Zdjęcia do jakiegokolwiek sprawozdania z wyników Egzaminu wydanego przez ETS Global Zdającemu lub osobom trzecim na życzenie Zdającego i/lub organom administracji państwowej, w tym Władzom imigracyjnym, w związku z wnioskami składanymi przez Zdającego do tego rodzaju organów administracji państwowej. c. Zdjęcia są wykorzystywane między innymi do potwierdzania tożsamości Zdającego, a przekazując ETS Global Zdjęcie Zdający potwierdza, że Zdjęcie przedstawia jego osobę. d. Zdjęcia są zachowywane przez ETS Global oraz przez usługodawców i/lub partnerów ETS Global przeprowadzających Egzaminy przez okres trzech lat od ich złożenia. ETS Global może nie być w stanie kontrolować jak długo Zdjęcia są przechowywane przez osoby trzecie, którym przekazano Zdjęcia na wniosek Zdającego i/lub przez organy administracji państwowej, w tym przez Władze imigracyjne, do których Zdający złożył wniosek. e. Stając się Zdającym Użytkownik potwierdza, że dobrowolnie zgodził się na zrobienie zdjęcia twarzy i wyraźnie zrzekł się jakiegokolwiek prawa lub prawa wnoszenia sprzeciwu w stosunku do wykorzystywania Zdjęcia zgodnie z niniejszą Umową. Niniejszym Zdający zrzeka się wszelkich żądań, roszczeń, podstaw powództwa, odszkodowań lub zobowiązań wynikających z jakiegokolwiek prawa o ochronie danych lub ochronie prywatności, które mogłyby mu przysługiwać w związku z wykorzystaniem jego Zdjęcia zgodnie z niniejszą Umową UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM ETS Global rozumie, że niektórzy Zdający będą podchodzić do Egzaminów, aby zaspokoić pewne wymagania prawne, takie jak wymogi imigracyjne oraz w szczególności wymagania stawiane przez Władze imigracyjne ( Obowiązkowe kryterium ). Dlatego też Użytkownik rozumie, że organy administracji państwowej, które uznają Egzaminy jako potwierdzenie spełniania przez Zdających Obowiązkowego kryterium, mogą nałożyć na ETS Global dodatkowe wymagania dotyczące Egzaminów, Zdających (w tym w zakresie ich tożsamości oraz danych osobowych) oraz osiąganych przez nich wyników. Może to także obejmować ujawnianie zdjęć Zdających. Obejmuje to między innymi status wyniku egzaminu Kandydata oraz obawy ETS Global dotyczące uczciwości wyników Kandydata (przed lub po ich wydaniu i/lub uczciwości oraz bezpieczeństwa procedur stosowanych podczas Sesji egzaminacyjnych. Użytkownik rozumie również, że ETS Global może nie mieć wpływu na sposób wykorzystania tego rodzaju informacji po jej ujawnieniu 5

6 organomadministracji państwowej, w tym Władzom imigracyjnym. Zgadzając się na treść Umowy, Użytkownik niniejszym zgadza się na ujawnienie takiej informacji tego rodzaju organom administracji państwowej, w tym Władzom imigracyjnym. Artykuł 7 Zwroty i zasady anulowania zamówień 7.1. Zasady zwracania Produktów a. Niniejszym informujemy, że Użytkownik ma czternaście (14) dni kalendarzowych od momentu otrzymania zamówionych Produktów na realizację przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy bez obciążenia kosztami zwrotu Produktów oraz bez konieczności podawania przyczyny. b. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy Produktów, które mogą być powielane, takich jak nagrania audio lub video (płyty CD, DVD, oprogramowanie, taśmy), jeżeli tego rodzaju Produkty zostały otwarte. c. Jeżeli Użytkownik chce zwrócić nabyty Produkt, należy poinformować Dział Obsługi Klienta pisząc na adres: d. We wskazanym okresie można zwrócić Produkty do sklepu on-line, w którym zostały one zakupione, wysyłając je na własny koszt i dołączając do nich fakturę oraz numer zwrotu nadany przez Dział Obsługi Klienta ETS GLOBAL. W przypadku zagubienia numeru zwrotu Dział Obsługi Klienta ETS GLOBAL dostarczy na żądanie nowy numer. e. Zalecamy wysyłanie zwracanych Produktów listem poleconym za potwierdzeniem odbioru oraz wykupienie u przewoźnika ubezpieczenia paczki na równowartość zwracanych Produktów. ETS Global nie zwraca kosztów Produktów zagubionych w trakcie wysyłki zwrotnej. f. Przyjmowane będą tylko nowe i kompletne Produkty, zwracane w ich oryginalnych opakowaniach. Nie przewiduje się zwrotu kosztów z tytułu żadnego Produktu, który został uszkodzony, wykazuje widoczne oznaki użytkowania, nie jest w oryginalnym opakowaniu lub jest w opakowaniu, które nosi ślady zużycia wykraczającego poza zwykłe otwarcie. g. Produkty, które mogą być powielane, takie jak nagrania wideo czy audio (CD, DVD, taśmy itd.), nie podlegają zwrotowi jeżeli nie zostały zwrócone w oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu. h. W przypadku zwrotu Produktów dokonanego bez wcześniejszego ustalenia lub niezgodnie z podanymi zasadami, nie przyjmujemy takiego zwrotu i nie zwracamy kosztów. Produkty zostaną odesłane nadawcy na życzenie i na jego koszt. Przed odesłaniem Produktów nadawcy konieczne będzie wysłanie czeku na kwotę równą kosztom przesyłki lub przelanie tej kwoty na rachunek bankowy. i. Zwrot kosztów za uzgodnione wcześniej i zgodne z podanymi zasadami zwroty Użytkownik otrzyma przelewem bankowym najpóźniej w przeciągu 30 dni kalendarzowych od daty poinformowania Działu obsługi klienta na piśmie na adres: 7.2. Zwrot Produktów wadliwych a. Jeśli Użytkownik chce zwrócić Produkty, które w jego mniemaniu są wadliwe, uszkodzone lub zostały niewłaściwie doręczone pomimo złożenia prawidłowego zamówienia, należy poinformować Dział obsługi klienta na piśmie na adres 6

7 po przekazaniu tego rodzaju informacji Użytkownik otrzyma numer zwrotu. b. Produkty wadliwe, uszkodzone lub niewłaściwie dostarczone mogą być zwrócone jedynie na koszt Użytkownika na adres: ETS Global, ul. Towarowa 22, CH Jupiter, wejście E, II piętro, Warszawa, Polska i muszą dotrzeć tam w przeciągu dwóch miesięcy od momentu odbioru Produktu. Użytkownik otrzyma zwrot kosztów związanych ze zwrotem Produktów. c. Zalecany jest zwrot Produktów listem poleconym za potwierdzeniem odbioru oraz wykupienie u przewoźnika ubezpieczenia na kwotę równą wartości zwracanego Produktu. ETS Global nie zwraca kosztów Produktów zagubionych w trakcie wysyłki zwrotnej. d. Przyjmowane będą tylko nowe i kompletne Produkty, zwracane w ich oryginalnych opakowaniach. e. Nie przewiduje się zwrotu kosztów z tytułu żadnego Produktu, który został uszkodzony, wykazuje widoczne oznaki użytkowania, nie jest w oryginalnym opakowaniu lub jest w opakowaniu, które nosi ślady zużycia wykraczającego poza zwykłe otwarcie. f. Po otrzymaniu zwróconego Produktu ETS Global określi, czy zgodnie ze złożoną reklamacją Produkt jest wadliwy, uszkodzony lub został niewłaściwie doręczony pomimo złożenia przez prawidłowego zamówienia. g. ETS GLOBAL wymieni Produkt lub zwróci koszty Produktu, który został prawidłowo zwrócony zgodnie z powyższymi postanowieniami. h. W przypadku zwrotu Produktów dokonanego bez wcześniejszego ustalenia lub niezgodnie z podanymi zasadami, towary zostaną odesłane nadawcy na życzenie i na jego koszt. Przed odesłaniem tego rodzaju Produktów nadawcy konieczne będzie wysłanie czeku na kwotę równą kosztom przesyłki lub przelanie tej kwoty na rachunek bankowy Anulowanie Usług a. Niniejszym informujemy, że od momentu potwierdzenia Usługi Użytkownik ma czternaście (14) dni kalendarzowych na realizację przysługującego mu prawa anulowania Usługi bez obciążenia karą oraz bez konieczności podawania przyczyny. b. Użytkownik nie może skorzystać z tego prawa, jeżeli skorzystał już z dostępu do Usług. c. Aby anulować Usługę, można wejść na stronę internetową ETS Global i postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi procesu anulowania usługi lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta właściwym dla tego Terytorium zgodnie z postanowieniami Artykułu 17 niniejszej Umowy. d. Poniesione koszty zostaną zwrócone [przelewem bankowym w przypadku gdy płatność została dokonana kartą kredytową] najpóźniej w przeciągu 30 dni kalendarzowych od momentu skorzystania z prawa anulowania usługi. Proszę wziąć pod uwagę, że: Za każde anulowanie rezerwacji miejsca na Sesji egzaminacyjnej na tym Terytorium po upływie okresu na realizację przysługującego prawa anulowania usługi (czyli na mniej niż 14 dni kalendarzowych przed planowaną datą egzaminu), lecz przed upływem 7 dni kalendarzowych przed planowaną datą Sesji egzaminacyjnej, zostanie pobrana opłata za anulowanie usługi w wysokości 80% zapłaconej ceny. 7

8 W przypadku anulowania rezerwacji miejsca na Sesji egzaminacyjnej na tym Terytorium po upływie okresu na realizację przysługującego prawa anulowania usługi (czyli na mniej niż 14 dni kalendarzowych przed planowaną datą egzaminu), lecz po upływie 7 dni kalendarzowych przed planowaną datą Sesji egzaminacyjnej nie przysługuje ŻADEN ZWROT KOSZTÓW. Zarejestrowany użytkownik, który nie stawi się na zaplanowaną Sesję egzaminacyjną, nie ma prawa do ŻADNEGO ZWROTU KOSZTÓW. Z przyczyn technicznych anulowanie Egzaminów i Materiałów on-line jest niemożliwe. Należy pamiętać, że nie przysługuje ŻADEN ZWROT KOSZTÓW w przypadku nie wydania Zdającemu wyników Egzaminu z powodu nieprawidłowości w procesie przeprowadzania Egzaminu niewynikających z bezpośredniej winy ETS Global Anulowanie lub przełożenie Sesji egzaminacyjnej przez ETS GLOBAL a. ETS Global zastrzega prawo do anulowania lub przełożenia dowolnej Sesji egzaminacyjnej bez konieczności wypłaty jakiejkolwiek kary. Jeśli ETS GLOBAL anuluje lub przełoży Sesję egzaminacyjną Użytkownik zostanie o tym poinformowany pocztą elektroniczną co najmniej na 5 dni przed tego rodzaju anulowaniem lub przełożeniem oraz będzie mógł otrzymać zwrot całej wpłaconej kwoty lub zaplanować nową datę Sesji egzaminacyjnej. b. ETS GLOBAL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody doznane w wyniku anulowania/przełożenia Sesji egzaminacyjnej. ETS GLOBAL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przypadki odwołania, zmiany terminu lub przełożenia Sesji egzaminacyjnej wynikające z okoliczności o charakterze Siły Wyższej, które czynią przeprowadzenie Sesji egzaminacyjnej niepraktycznym lub niemożliwym. Na potrzeby niniejszego ustępu za okoliczności o charakterze Siły Wyższej uznaje się między innymi, lecz nie wyłącznie: nieprzewidziane okoliczności, pożar, strajk, ograniczenia nakładane przez organy rządowe oraz/lub rozporządzenia wydawane przez tego rodzaju organy, działania wojenne, działania terrorystyczne, katastrofę, zakłócenia porządku publicznego i/lub zamieszki, zawieszenie i/lub ograniczenia nałożone na infrastrukturę transportową/środki transportu Dokonywanie zmian danych osobowych na życzenie Kandydata Podczas uzupełniania sekcji Dane Kandydata na karcie odpowiedzi, Kandydat zobowiązany jest upewnić się co do poprawności wpisywanych przez siebie danych osobowych. Dane te zostaną użyte celem stworzenia Raportu Wyników. ETS Global zastrzega sobie prawo odmowy zmiany danych na Raporcie Wyników w sytuacji, gdy zawiera on nieprawdziwe dane osobowe Kandydata w wyniku ich błędnego uzupełnienia przez Kandydata na arkuszu odpowiedzi. W tych okolicznościach ETS Global może odmówić żądania zmiany danych osobowych na Raporcie Wyników, a Kandydat musi ponownie zdawać egzamin na własny koszt celem uzyskania Raportu Wyników zawierającego poprawne dane osobowe. Artykuł 8 Ceny i warunki płatności 8.1. Zarejestrowany użytkownik może nabywać Produkty lub Usługi za pomocą karty kredytowej lub innej metody płatności dostępnej na naszej stronie. 8

9 8.2. Produkty lub Usługi są dostarczane lub świadczone za opłatą, która zostanie podana w koszyku Zarejestrowanego użytkownika zanim przejdzie on do kasy i zakupi Usługi, do których chce mieć dostęp lub Produkty, które chce nabyć. Po przejściu do kasy i potwierdzeniu złożonego zamówienia przez Zarejestrowanego użytkownika ETS GLOBAL potwierdzi przyjęcie zamówienia Ceny i warunki płatności dotyczące różnych Produktów i Usług są każdorazowo dostępne na naszej Stronie ETS Global zastrzega sobie prawo do zmiany cen i warunków płatności dotyczących Produktów i Usług w dowolnym momencie ze względu na zmianę kosztów takich Produktów i Usług Ceny wskazane na Stronie zawierają należne podatki. Ceny za Produkty wskazane na Stronie nie zawierają kosztów dostawy, przy czym możliwe koszty dostawy są podawane Zarejestrowanemu użytkownikowi podczas wybierania Produktów, a na koniec zamówienia są doliczane do ceny Produktów Transakcje e-commerce zawierane na Platformie Ecommerce są objęte dodatkowymi opłatami. Artykuł 9 Dostępność ETS Global przyjmie zamówienie Użytkownika jeżeli wybrane Produkty są dostępne na stanie. Jeśli Produktu nie ma na stanie, Użytkownik zostanie poinformowany o możliwej terminie dostawy Produktu najwcześniej po upływie pięciu (5) dni roboczych od daty zamówienia. Tego rodzaju opóźnienie nie będzie przekraczać 40 dni kalendarzowych od daty zamówienia. Artykuł 10 Dostawa i ryzyko utraty Produkty zakupione na Stronie zostaną dostarczone w przeciągu 21 dni kalendarzowych na podany 1w momencie składania zamówienia adres na Terytorium. Jeżeli Produkty mają zostać dostarczone do innego kraju, w którym ETS GLOBAL prowadzi swoją działalność, należy złożyć zamówienie korzystając ze strony dedykowanej dla danego kraju Wszystkie Produkty nabyte na Stronie są przewożone i dostarczane za pośrednictwem niezależnego przewoźnika, który nie jest powiązany ani kontrolowany przez ETS GLOBAL. Tytuł do Produktów nabytych na Stronie, jak i ryzyko utraty tego rodzaju Produktów, przechodzi na Użytkownika po dostarczeniu Produktów przewoźnikowi przez ETS GLOBAL. Artykuł 11 Kontrola nad właściwościami, funkcjami oraz dostęp do Strony ETS Global zastrzega sobie prawo do zmiany informacji, właściwości oraz funkcji Strony bez wcześniejszego powiadomienia ETS GLOBAL może odmówić Użytkownikowi dostępu do całości lub części Strony bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli Użytkownik będzie podejmował jakiekolwiek 9

10 działania, które, według uznania ETS GLOBAL, naruszają niniejszą Umowę, prawa ETS GLOBAL lub jakiejkolwiek osoby trzeciej lub w inny sposób są niestosowne Zarejestrowany użytkownik zwolni ETS GLOBAL z odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z lub w związku z niewłaściwym korzystaniem ze Strony, Praw ETS oraz/lub Produktów i Usług. Artykuł 12 Prawo Umowy, zrzeczenie praw i odrębność postanowień Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu z wyłączeniem obowiązujących w nim postanowień dotyczących norm kolizyjnych. Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez ETS GLOBAL jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszej Umowy nie zostanie uznane za zrzeczenie się tego prawa lub uprawnień przysługujących na mocy danego postanowienia. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne, strony niniejszym uzgadniają, że sąd powinien dołożyć starań, aby uprawomocnić zamiary stron odzwierciedlone w tym postanowieniu, a pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostają w pełnej mocy. Artykuł 13 Właściwość sądów Użytkownik niniejszym wyraża zgodę, że jedynym sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy, w tym lecz nie wyłącznie, sporów dotyczących ważności, interpretacji, rozwiązania, egzekucji lub naruszeń niniejszej Umowy będzie sąd w Polsce. Artykuł 14 Zakaz cesji Tylko Kandydaci, których nazwiska zostały podane w trakcie procesu nabycia w sklepie on-line, rezerwujący termin Sesji egzaminacyjnej, będą mieli wstęp na Sesję egzaminacyjną. Artykuł 15 Prawa osób trzecich Strony potwierdzają swój zamiar nienadawania żadnych praw na mocy niniejszej Umowy osobom trzecim. Artykuł 16 Siła Wyższa Wszelkie przypadki opóźnienia lub niewywiązania się przez którąkolwiek ze Stron z postanowień niniejszej Umowy nie zostanie uznane za naruszenie niniejszej Umowy jeśli będzie ono wynikać oraz w zakresie, w jakim będzie ono wynikać z okoliczności o charakterze Siły Wyższej, w tym, lecz nie wyłącznie pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, tsunami lub innej katastrofy naturalnej, wszelkich rozporządzenia lub przepisów wydawanych przez właściwe organy administracji państwowej, aktów terroryzmu, działań wojennych, rozruchów, strajków pracowniczych, epidemii, sabotażu, przerwy w dostawie mediów publicznych lub przerwy w świadczeniu usług przez przewoźników międzynarodowych. Strona doświadczająca okoliczności o charakterze Siły Wyższej 10

11 zawiadomi drugą Stronę bez zbędnej zwłoki o występowaniu takiego zdarzenia oraz dołoży wszelkich starań w uzasadnionym zakresie, aby rozwiązać problem. Artykuł 17 Dane kontaktowe Działu Obsługi Klienta ETS Global na danym Terytorium. Dla następujących państw: Algieria, Belgia, Benin, Burkina Faso, Burundi, Czad, Dania, Dżibuti, Egipt, Gwinea Równikowa, Finlandia, Francja, Gabon, Gwinea, Holandia, Islandia, Kamerun, Kongo- Brazzaville, Liberia, Lichtenstein, Luxemburg, Madagaskar, Mali, Mauretania, Maroko, Niger, Norwegia, Republika Demokratyczna Kongo, Republika Środkowej Afryki, Rwanda, San Marino, Senegal, Szwajcaria, Szwecja, Tunezja, Włochy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspy Owcze. ETS Global BV za pośrednictwem poczty elektronicznej: dla Francji: dla pozostałych państw: Dla następujących państw: Afganistan, Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Grecja, Kosowo, Macedonia, Malta, Polska, Republika Czeska, Republika Mołdawii, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry Educational Testing Service (ETS) Global Sp. z o.o., oddział w Polsce za pośrednictwem poczty elektronicznej: Dla następujących państw: Angola, Botswana, Ghana, Irlandia, Kenia, Lesotho, Nigeria, Malawi, Mauritius, Mozambik, Namibia, Republika Południowej Afryki, Suazi (Ngwane), Tanzania, Zambia, Zimbabwe ETS Global UK By Dla następujących państw: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Irak, Iran, Jemen, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Libia, Oman, Strefa Gazy, Sudan, Zjednoczone Emiraty Arabskie Educational Testing Service (ETS) Global BV Jordan office By 11

REGULAMIN KONSUMENCKI

REGULAMIN KONSUMENCKI REGULAMIN KONSUMENCKI Informacja prawna Niniejsza strona internetowa ( Strona internetowa ) jest prowadzona przez Educational Testing Service Global B.V. ( ETS Global ), holenderską spółkę z kapitałem

Bardziej szczegółowo

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN Postanowienia Ogólne 1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy kuxido.com reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem". 2. Właścicielem sklepu kuxido.com

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Wyślemy Państwu kopię tego Regulaminu w formie wiadomości lub pliku PDF, jednak dla wygody mogą Państwo wydrukować Regulamin.

Wyślemy Państwu kopię tego Regulaminu w formie wiadomości  lub pliku PDF, jednak dla wygody mogą Państwo wydrukować Regulamin. Sklep w Polsce regulamin Zakres Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) odnosi się do zamówień, które Państwo jako konsument, osoba działająca poza zakresem Państwa działalności lub obowiązków zawodowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

1 Definicja Sprzedawcy

1 Definicja Sprzedawcy REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Definicja Sprzedawcy Sprzedawca w portalu wszystko.pl: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków NIP: 6762495204 REGON: 362855439 Tel. 601740065 E-mail: biuro@alsitech.pl Numer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych VOIP

Cennik połączeń telefonicznych VOIP SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250 20 11 email: biuro@sl-net.pl strona. www.sl-net.pl Cennik połączeń telefonicznych VOIP Usługi Netto Cena za usługę Brutto Połączenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. sklepu internetowego estetiq.pl, działającego pod adresem prowadzonego przez firmę ESTETIQ POLSKA Sp. z o.o.

Regulamin. sklepu internetowego estetiq.pl, działającego pod adresem  prowadzonego przez firmę ESTETIQ POLSKA Sp. z o.o. Regulamin sklepu internetowego estetiq.pl, działającego pod adresem www.sklep.estetiq.pl prowadzonego przez firmę ESTETIQ POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, nr NIP 631-22-05-436, nr Regon 276179410.

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 23.08.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2014 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

2. Stroną dokonującą sprzedaży jest właściciel sklepu internetowego kabinybartycka24.pl

2. Stroną dokonującą sprzedaży jest właściciel sklepu internetowego kabinybartycka24.pl Regulamin Sklepu 1 Definicje Klient każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

Bardziej szczegółowo

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B Albania 112 TAK TAK TAK TAK B Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze 911 TAK TAK TAK TAK C Andora 112 TAK TAK TAK TAK C Angola 116 TAK TAK TAK TAK

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki polityki zakupu

Ogólne warunki polityki zakupu Ogólne warunki polityki zakupu Definicje Regulamin: Niniejszy Regulamin Sprzedaży Sprzętu (zwany dalej RSS). Fon Technology, S.L.: Firma dostarczająca lub sprzedająca produkty przez stronę internetową,

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r. do odwołania (zmieniony dn r.

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r. do odwołania (zmieniony dn r. Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010r. do odwołania (zmieniony dn. 01.01.2011r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Fellowes Cashback Q1 2015

Regulamin promocji Fellowes Cashback Q1 2015 Regulamin promocji Fellowes Cashback Q1 2015 1. W promocji mogą wziąć udział mieszkańcy Niemiec, Austrii, Belgii, Francji, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii, Włoch, Polski i Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT :

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Afganistan 0093 1,84 zl/min Afganistan 009370 009375 009377 009379 009378 1,93 zl/min Albania 00355 0,98 zl/min Albania 0035538 0035568 0035569 1,48 zl/min Algeria 002136

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka Dane Usługodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH

REGULAMIN SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH REGULAMIN SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r., poz.1030,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi na dzień 7.04.2015 r. 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem i operatorem Sklepu Internetowego belumi jest belumi Krzysztof Sosnowski z siedzibą: ul. Ostródzka 44, 03-289

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

Warunki użytkowania witryny internetowej

Warunki użytkowania witryny internetowej Warunki użytkowania witryny internetowej with its registered office at Dalton House 60 Windsor Avenue, SW19 2RR, London UK 1 SPIS TREŚCI Warunki korzystania ze strony internetowej oxyprogram.com... 3 Prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy BRIT, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.brit.pl, prowadzony przez firmę NetRom s.c. Zbigniew Kunert, Roman Nahlik,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY Obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r Regulamin w formacie pdf (pobierz) Regulamin sklepu internetowego http://kamrec.pl/ 1. Właścicielem sklepu internetowego http://kamrec.pl/ jest firma

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LINGEA.PL (obowiązujący od dnia 29 czerwca 2016 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy LINGEA, działający

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KONSUMENCKA

INFORMACJA KONSUMENCKA INFORMACJA KONSUMENCKA Działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827), podaję do wiadomości Kupującego następujące informacje: 1. Dane sprzedającego ALERGSOVA

Bardziej szczegółowo

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES Obowiązuje od dnia 01 Lipca 2008 roku. Cennik został ustalony na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów jasnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE ( dalej jako OWH ) Firmy METEL s.r.o. REGON : 25974289 1. Definicje : 1.1. Dostawca: METEL s.r.o. (dalej jako"dostawca") Žižkův kopec 617, 552 03 Česká Skalice Dostawca jest zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO POLEĆ SĄSIADA (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy którego dotyczy Regulamin jest prowadzony pod nazwą POLEĆ SĄSIADA (dalej: Program Lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w PBL DEVELOPMENT Sp. z o.o.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w PBL DEVELOPMENT Sp. z o.o. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w PBL DEVELOPMENT Sp. z o.o. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: PBL Development Sp. z o.o. ul. Bernardyńska 15A 20-950 Lublin phone: (81)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży i Dzieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ)

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) 1. Wykupienie uczestnictwa na kurs/konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie. 2. PPZ zastrzega sobie prawo do zmiany dat poszczególnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN: 1- SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. 1. Zamówienia można składać:

REGULAMIN: 1- SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. 1. Zamówienia można składać: REGULAMIN: 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.niro-bio.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno _ Usługowo Handlowe NIRO Sp. z o.o. z siedzibą w Bronowie 42-283 ; przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji I. Postanowienia ogólne II. III. 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu. Zapraszamy ponownie! Regulamin Sklepu

Dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu. Zapraszamy ponownie! Regulamin Sklepu Regulamin sklepu Regulamin Sklepu Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez internetowy sklep Dentashop.pl należący do firmy DENTASHOP Agata Mysiak, z siedzibą przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Pełny cennik rozmów zagranicznych

Pełny cennik rozmów zagranicznych Pełny cennik rozmów zagranicznych Lokalizacja Cena Afganistan Alaska Albania Algieria Andora Andora komórkowe Angola Anguilla Antarktyda Antiqua i Barbuda Antyle Holenderskie Arabia Saudyjska Argentyna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym KOCARKY.PL działającym pod adresem www.kocarky.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę. 2. O ile w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Kuponów Groupon Sp. Z O. O. Data wejścia w życie:

Warunki Sprzedaży Kuponów Groupon Sp. Z O. O. Data wejścia w życie: Warunki Sprzedaży Kuponów Groupon Sp. Z O. O. Data wejścia w życie: 21.03.2017 1. Informacje ogólne 1.1 Niniejsze Warunki sprzedaży mają zastosowanie do każdego Kuponu zakupionego od Groupon. 1.2 Groupon

Bardziej szczegółowo

Warunki zamówienia. FREDS SWIM ACADEMY Polska Malczewskiego 48/50A 02-622 Warszawa Polska

Warunki zamówienia. FREDS SWIM ACADEMY Polska Malczewskiego 48/50A 02-622 Warszawa Polska FREDS SWIM ACADEMY Polska Malczewskiego 48/50A 02-622 Warszawa Polska Tel: (22) 499 56 56 Fax: (22) 499 56 57 Email: info@swimtrainer.pl Sklep internetowy FREDS SWIM ACADEMY Polska działający pod adresem

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Internetowego Sklepu Olympus

Ogólne Warunki Internetowego Sklepu Olympus Ogólne Warunki Internetowego Sklepu Olympus 1 Zakres 2 Zawarcie Umowy 3 Prawo konsumenta do zwrotu zakupionego towaru 4 Ceny 5 Dostawa 6 Termin płatności, zwłoka 7 Potrącenia, zatrzymania 8 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

Sklep - sklep internetowy, dostępny w domenie agito.pl, prowadzony przez Wydawcę;

Sklep - sklep internetowy, dostępny w domenie agito.pl, prowadzony przez Wydawcę; REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH SKLEPU INTERNETOWEGO AGITO.PL Definicje Wydawca - Agito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żeromskiego 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU CASA BIANCA obowiązujący do dnia 24.12.2014. Właścicielem i operatorem sklepu internetowego www.casabianca.

REGULAMIN SKLEPU CASA BIANCA obowiązujący do dnia 24.12.2014. Właścicielem i operatorem sklepu internetowego www.casabianca. REGULAMIN SKLEPU CASA BIANCA obowiązujący do dnia 24.12.2014 Właścicielem i operatorem sklepu internetowego www.casabianca.pl jest: Casa Bianca Anna Pytlarz Adres: ul. Limanowskiego 4/49; 02-943 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH Spis treści 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 3 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem 4 4. Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016)

REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016) REGULAMIN SKLEPU Sklepaeg.pl (obowiązujący od 25 grudnia 2014 do 31 grudnia 2016) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklepaeg.pl, prowadzony jest przez firmę CTC

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Właścicielem marki LOVELEC+ jest spółka KOEXIMPO sp. z.o.o. z siedzibą pod adresem ul.

Właścicielem marki LOVELEC+ jest spółka KOEXIMPO sp. z.o.o. z siedzibą pod adresem ul. Regulamin Właścicielem marki LOVELEC+ jest spółka KOEXIMPO sp. z.o.o. z siedzibą pod adresem ul. Lipowa 1986, Czeski Cieszyn 737 01, Republika Czeska. Sklep www.lovelec.pl zwany dalej Sklepem jest własnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO Regulamin sklepu internetowego Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez Muzeum z siedzibą w Zakopanem, adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ABONAMENTÓW EMONETY.PL

REGULAMIN ABONAMENTÓW EMONETY.PL REGULAMIN ABONAMENTÓW EMONETY.PL Sklep internetowy emonety.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Dziura w drodze

Ubezpieczenie Dziura w drodze Przykład szkoleniowy: Ubezpieczenie Dziura w drodze Cel algorytmu: Spółka ABC zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych. Właśnie otrzymała nowy produkt o nazwie Dziura w drodze (zwrot kosztów za

Bardziej szczegółowo

1. Właścicielem Internetowego Sklepu Massada The Natural Therapy Poland, zwanego dalej Sklepem jest:

1. Właścicielem Internetowego Sklepu Massada The Natural Therapy Poland, zwanego dalej Sklepem jest: Regulamin Sklepu Massada The Natural Therapy Poland I. Informacje Ogólne 1. Właścicielem Internetowego Sklepu Massada The Natural Therapy Poland, zwanego dalej Sklepem jest: Transformulas-Poland Adres:

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile Obowiązuje od 01.07.2014 r. Informacje o usłudze 1. Usługa FreshNet Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r.

Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r. Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r. 1 Wstęp Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu internetowego Baza Leków Zabronionych

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE JEDNOSTKOWYCH STAWEK RYCZAŁTOWYCH AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE 1. Zarządzanie projektem i jego wdrażanie Dofinansowanie działań organizacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Marcina Dudka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą Elektroniczną w firmie TAKTYK Detektory Metali. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą Elektroniczną w firmie TAKTYK Detektory Metali. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą Elektroniczną w firmie TAKTYK Detektory Metali 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki składania zamówień poprzez e-mail:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego balloonclothes.com

Regulamin Sklepu internetowego balloonclothes.com Regulamin Sklepu internetowego balloonclothes.com 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego działającego pod adresem http://balloonclothes.com/, w

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Sklep to sklep internetowy CHIC CHIC, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.chicchic.pl

Sklep to sklep internetowy CHIC CHIC, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.chicchic.pl Regulamin serwisu I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym CHIC CHIC działającym pod adresem: www.chicchic.pl, który prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI DYPLOMATYCZNE POLSKI

STOSUNKI DYPLOMATYCZNE POLSKI MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH BIURO ARCHIWUM I ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ SUB Hamburg A/568359 STOSUNKI DYPLOMATYCZNE POLSKI INFORMATOR TOM IV AFRYKA I BLISKI WSCHÓD 1918-2009 Redaktorzy Krzysztof Szczepanik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy drabiny-nowak.poznan.pl jest własnością P.H.U. NOWAK sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOWAK sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo