OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA DLA KONSUMENTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA DLA KONSUMENTÓW"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA DLA KONSUMENTÓW Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Postanowienia ogólne Educational Testing Service (ETS) Global B.V. ( ETS Global ) jest holenderską spółką zarejestrowaną w Holenderskim Rejestrze Handlowym przy Izbie Handlowej pod numerem , z siedzibą pod adresem: Strawinskylaan 929, 1077 XX Amsterdam, Holandia. Niniejsza strona ( Strona ) jest prowadzona przez: Telecom Italia Data Center 29 rue Edith Cavell Vitry-Sur-Seine. ETS Global jest spółką całkowicie zależną Educational Testing Service ( ETS ), organizacją non-profit powołaną zgodnie z prawem oświatowym amerykańskiego stanu Nowy Jork, która jest wydawcą i właścicielem egzaminów znanych pod nazwą Egzamin TOEIC oraz wszelkich powiązanych dokumentów, plików, danych i Praw własności intelektualnej. ETS GLOBAL zapewnia dostęp do niniejszej Strony, jak i produktów i usług dostępnych na Stronie. Warunki dostępu do Strony oraz korzystania z niej regulują niniejsze Warunki użytkowania (zwane dalej Umową ). Wchodząc na Stronę i korzystając z niej Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków Umowy, przyjmuje je do wiadomości oraz akceptuje. Korzystając z niniejszej Strony Użytkownik oświadcza że ma zdolność prawną do zawierania umów. Artykuł 1 Definicje Egzaminy oznaczają %TOEIC Listening and Reading, TOEIC Speaking and Writing, TOEIC Speaking, TOEFL ITP, TOEFL Junior Standard, TOEFL Junior Comprehensive, TOEIC Bridge, Test de Français International (TFI )% oraz inne egzaminy, które mogą zostać opracowane przez ETS Global BV w przyszłości i są oferowane na niniejszej Stronie. Konto osobiste oznacza konto on-line Zarejestrowanego użytkownika pozwalające mu na zakup Produktów i Usług na Stronie. Podręcznik Kandydata oznacza informacje na temat egzaminu, dostępne na stronie internetowej ETS Global w zakładce Testy i przygotowanie. Produkt/Produkty oznacza sprzedawane przez ETS GLOBAL na Stronie produkty materialne, takie jak książki, płyty CD lub inne materiały szkoleniowe. Produkty oraz usługi uzupełniające oznaczają produkty oraz usługi uzupełniające zakup sesji egzaminacyjnej, których nie można zamówić bez połączenia z rezerwacją egzaminu. 1

2 Sesja egzaminacyjna/sesje egzaminacyjne oznacza sesje egzaminacyjne zorganizowane w celu przeprowadzenia Egzaminów. Terytorium oznacza kraj wskazany w adresie dostawy. Usługa/Usługi oznacza usługi dostępne na Stronie, w tym, lecz nie wyłącznie Sesje egzaminacyjne lub Egzaminy on-line. Użytkownik oznacza osobę zawierającą Umowę z ETS GLOBAL. Władze imigracyjne oznacza jakikolwiek organ administracji państwowej na terenie Wielkiej Brytanii, który odpowiada za sprawy imigracyjne. Zarejestrowany użytkownik oznacza każdą osobę, która posiada Konto osobiste na niniejszej Stronie. Zdający oznacza osoby zarejestrowane, które będą podchodzić do Egzaminu. Zdjęcie oznacza zdjęcie twarzy każdego kandydata wykorzystywane w momencie rejestracji. Artykuł 2 Użytek osobisty 2.1. Na podstawie niniejszej Umowy ETS GLOBAL udziela Użytkownikowi pozwolenia na dostęp do Strony oraz korzystanie z niej na użytek osobisty, jak również na kopiowanie, dystrybuowanie oraz przesyłanie treści Strony tylko w zakresie, w jakim tego rodzaju kopiowanie, dystrybuowanie oraz przesyłanie jest wykonywane automatycznie przez przeglądarkę oraz ma charakter dodatkowy względem korzystania ze Strony na użytek osobisty. Użytkownik może także drukować kopie informacji wyświetlanych na Stronie na użytek osobisty. Oznacza to, że oprócz zakresu dopuszczonego powyżej nie można modyfikować, zmieniać formatu, kopiować, wyświetlać, dystrybuować, transmitować, publikować, licencjonować, tworzyć dzieł zależnych, przekazywać lub sprzedawać jakichkolwiek informacji, Produktów lub Usług uzyskanych poprzez korzystanie ze Strony internetowej. To ograniczenie oznacza między innymi, że nie można odzwierciedlać na własnej stronie żadnej części Strony lub wyświetlać na własnej stronie jakichkolwiek stron wyników lub innych informacji ze Strony bez wcześniejszej wyraźnej pisemnej zgody ETS GLOBAL Technologia leżąca u podstaw Strony oraz treść zawarta na Stronie stanowi własność ETS i jest chroniona prawem autorskim oraz prawami własności intelektualnej lub prawami własności. W przypadku wykorzystywania Strony w sposób inny niż opisano powyżej Użytkownik może dopuszczać się naruszenia obowiązującego prawa (własności intelektualnej) i podlegać karom. ETS jest właścicielem i zastrzega sobie własność technologii leżącej u podstaw Strony oraz treści na niej zawartych, a także zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały bezpośrednio przyznane w niniejszej Umowie. Podczas korzystania ze Strony Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: - informacja przekazana ETS GLOBAL przez Użytkownika nie jest fałszywa lub nie wprowadza w błąd, - Użytkownik będzie korzystał z Produktów oraz/lub Usług na Terytorium, 2

3 - Użytkownik nie naruszy żadnego obowiązującego prawa czy przepisu, - Użytkownik nie naruszy żadnych praw autorskich, praw ochrony patentowej, praw ochrony znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej należących do ETS, ETS Global lub jakiejkolwiek osoby trzeciej. Artykuł 3 Znaki towarowe 3.1. TOEIC Listening and Reading, TOEIC Speaking and Writing, TOEIC Bridge, TOEIC Practice Online: Speaking and Writing, TOEFL PBT (Paper-Based Testing), TOEFL IBT (Internet-Based Testing), TOEFL Practice Online, Test de Français International (TFI ), The TOEFL ITP (Institutional Testing Program), TOEFL Junior Standard, TOEFL Junior Comprehensive, Online Scoring Network (OSN), Educational Testing Service, ETS oraz ETS Global BV są zarejestrowanymi znakami towarowymi i/lub nazwami handlowymi ETS Wszelkie prawa do nazwy Produktu oraz Usługi, firm, nazw handlowych, znaków towarowych, grafik, logo, nagłówków stron, ikon przycisków, opakowania Produktu, szaty graficznej oraz projektów ETS ( Prawa ETS ), niezależnie od tego czy pojawiają się dużym drukiem czy też nie lub z symbolem znaku towarowego, stanowią wyłączną własność ETS i są chronione przed powielaniem, imitacją, osłabieniem zdolności odróżniającej lub wprowadzającym w błąd lub mylącym wykorzystaniem na mocy krajowego i międzynarodowego prawa o ochronie znaków towarowych, prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej. Użytkownikowi nie przysługuje żadne prawo do wykorzystywania Praw ETS, a żadna treść zawarta na niniejszej Stronie lub dorozumiana na jej podstawie nie udziela Użytkownikowi żadnej licencji ani prawa do jakichkolwiek Praw ETS. Artykuł 4 Dostęp do sklepu on-line 4.1. Aby zakupić Produkty lub Usługi w sklepie on-line ETS GLOBAL należy być Zarejestrowanym użytkownikiem i utworzyć Konto osobiste w oparciu o podany adres e- mail, a następnie wygenerować hasło Powyższe hasło i login stanowią informacje prywatne i poufne w kontaktach między Użytkownikiem i ETS Global, dlatego też nie należy przekazywać ich ani dzielić się nimi z jakąkolwiek osobą trzecią Rejestracja i udział w egzaminie a. Podczas rejestracji Kandydata na Sesję egzaminacyjną Użytkownik potwierdza, że nazwisko Kandydata podane w trakcie procesu rejestracji jest nazwiskiem Zdającego. Podczas podchodzenia do Egzaminu Zdający będzie przestrzegać procesów i procedur, aby zapewnić uczciwość przeprowadzanego Egzaminu, w tym procesów i procedur, które mają za zadanie dopasować zarejestrowanego Zdającego do osoby Zdającego fizycznie obecnego na Egzaminie. b. Kandydat potwierdza, że przed przystąpieniem do egzaminu zapoznał się z Podręcznikiem Kandydata właściwym dla egzaminu, na który się zarejestrował, oraz że wyraża zgodę na warunki określone w Podręczniku Kandydata. Podręcznik Kandydata można pobrać ze strony internetowej ETS Global, zakładka "Testy i przygotowanie", pod-zakładka właściwa dla egzaminu, na który Kandydat się zarejestrował. 3

4 c. Na ewentualne żądanie skierowane do Użytkownika w trakcie procesu rejestracji należy poinformować ETS Global BV, czy podejście do Egzaminów ma zaspokoić wymagania Organu administracji państwowej, w szczególności Władz imigracyjnych. Artykuł 5. Brak gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności 5.1. ETS GLOBAL udostępnia niniejszą Stronę w stanie jaka jest i wedle dostępności. ETS GLOBAL nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w jakiejkolwiek formie, bezpośrednich lub dorozumianych, dotyczących funkcjonowania niniejszej Strony oraz informacji, zawartości, produktów i usług świadczonych na lub za pośrednictwem tej strony ETS Global nie gwarantuje, że niniejsza Strona będzie działać bez zakłóceń czy błędów. Użytkowanie niniejszej Strony mogą w szczególności co jakiś czas zakłócać prace konserwacyjne, aktualizacje, ulepszenia techniczne i/lub prace związane z dopracowywaniem jej zawartości i/lub wyglądu. Jeśli to możliwe, ETS Global poinformuje Użytkowników przed podjęciem prac konserwacyjnych lub wprowadzaniem aktualizacji Z zastrzeżeniem postanowień poniższego ustępu, ETS Global nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności powstałej w wyniku lub związanej z nieprawidłowym funkcjonowaniem, brakiem dostępności lub niekorzystnymi warunkami do korzystania ze Strony, w tym za tego rodzaju okoliczności powstające w wyniku wykorzystania wadliwego lub niewłaściwego sprzętu komputerowego, problemów występujących po stronie jakiegokolwiek dostawcy dostępu do Internetu, zakłóceń sieci internetowej i/lub innych przyczyn, które pozostają poza uzasadnionym zakresem kontroli ETS GLOBAL. Żaden zapis niniejszej Umowy nie ogranicza odpowiedzialności którejkolwiek ze Stron za śmierć lub uszczerbek na zdrowiu spowodowany przez zaniedbanie, jak również nie ogranicza odpowiedzialności za oszustwo lub świadome wprowadzanie w błąd lub za jakąkolwiek inną kwestię, w której prawo obowiązujące na Terytorium nie dopuszcza wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Z zastrzeżeniem postanowień powyższego ustępu, ETS Global nie będzie ponosić odpowiedzialności umownej, odpowiedzialności deliktowej (w tym z tytułu zaniedbania lub naruszenia obowiązku ustawowego), za składanie fałszywych oświadczeń, odpowiedzialności za przywrócenie do stanu pierwotnego lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności za szkody wynikające z utraty zysków, utraty planowanych oszczędności, utraty zamówień, obniżenia wartości przedsiębiorstwa lub za podobne straty lub stratę o charakterze wyłącznie finansowym lub za jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub wynikowe straty, zobowiązania, koszty, odszkodowania, opłaty lub wydatki, niezależnie od sposobu ich powstania, jak również za jakiejkolwiek szkody, które są pośrednim lub wtórnym wynikiem jakiegokolwiek działania lub zaniechania ze strony ETS Global, niezależnie od tego, czy takie szkody można było w uzasadnionym zakresie przewidzieć lub zostały faktycznie przewidziane. Artykuł 6 Prywatność i gromadzenie danych 6.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE a. ETS GLOBAL nie zbiera umożliwiających zidentyfikowanie konkretnej osoby informacji na temat Użytkowników Strony, chyba że użytkownicy bezpośrednio przekazali takie informacje ETS GLOBAL (na przykład stając się Zarejestrowanym użytkownikiem). Stosowana przez ETS GLOBAL polityka dotycząca informacji została opisana bardziej szczegółowo w polityce prywatności dostępnej na stronie. Polityka prywatności ETS GLOBAL stanowi część niniejszej Umowy, a Użytkownik zgadza się, że wykorzystanie jego danych 4

5 zgodnie z polityką prywatności nie stanowi podlegającego zaskarżeniu naruszenia jego prywatności lub prawa do ochrony wizerunku. Przed przekazaniem ETS GLOBAL jakichkolwiek danych umożliwiających identyfikację osoby należy uważnie zapoznać się z naszą polityką prywatności. b. Należy być świadomym, że ETS Global nie może zagwarantować bezpieczeństwa Internetu oraz nie może zapobiec przechwyceniu przekazywanej przez Użytkownika za pośrednictwem Internetu informacji, która została przechwycona i wykorzystana przez nieupoważnionego odbiorcę ZDJĘCIA a. W momencie podchodzenia przez Zdającego do Egzaminu może zostać wykonane Zdjęcie Zdającego, którego celem jest zapewnienie skuteczności i bezpieczeństwa przeprowadzania Egzaminów. b. W tym zakresie Zdający upoważnia ETS Global, a także wszelkich zaangażowanych przez ETS Global usługodawców i/lub partnerów ETS Global do przeprowadzania i realizacji Egzaminów, do wykorzystywania Zdjęcia w zakresie komunikacji z oraz w ramach ETS Global, jak również do dołączenia Zdjęcia do jakiegokolwiek sprawozdania z wyników Egzaminu wydanego przez ETS Global Zdającemu lub osobom trzecim na życzenie Zdającego i/lub organom administracji państwowej, w tym Władzom imigracyjnym, w związku z wnioskami składanymi przez Zdającego do tego rodzaju organów administracji państwowej. c. Zdjęcia są wykorzystywane między innymi do potwierdzania tożsamości Zdającego, a przekazując ETS Global Zdjęcie Zdający potwierdza, że Zdjęcie przedstawia jego osobę. d. Zdjęcia są zachowywane przez ETS Global oraz przez usługodawców i/lub partnerów ETS Global przeprowadzających Egzaminy przez okres trzech lat od ich złożenia. ETS Global może nie być w stanie kontrolować jak długo Zdjęcia są przechowywane przez osoby trzecie, którym przekazano Zdjęcia na wniosek Zdającego i/lub przez organy administracji państwowej, w tym przez Władze imigracyjne, do których Zdający złożył wniosek. e. Stając się Zdającym Użytkownik potwierdza, że dobrowolnie zgodził się na zrobienie zdjęcia twarzy i wyraźnie zrzekł się jakiegokolwiek prawa lub prawa wnoszenia sprzeciwu w stosunku do wykorzystywania Zdjęcia zgodnie z niniejszą Umową. Niniejszym Zdający zrzeka się wszelkich żądań, roszczeń, podstaw powództwa, odszkodowań lub zobowiązań wynikających z jakiegokolwiek prawa o ochronie danych lub ochronie prywatności, które mogłyby mu przysługiwać w związku z wykorzystaniem jego Zdjęcia zgodnie z niniejszą Umową UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM ETS Global rozumie, że niektórzy Zdający będą podchodzić do Egzaminów, aby zaspokoić pewne wymagania prawne, takie jak wymogi imigracyjne oraz w szczególności wymagania stawiane przez Władze imigracyjne ( Obowiązkowe kryterium ). Dlatego też Użytkownik rozumie, że organy administracji państwowej, które uznają Egzaminy jako potwierdzenie spełniania przez Zdających Obowiązkowego kryterium, mogą nałożyć na ETS Global dodatkowe wymagania dotyczące Egzaminów, Zdających (w tym w zakresie ich tożsamości oraz danych osobowych) oraz osiąganych przez nich wyników. Może to także obejmować ujawnianie zdjęć Zdających. Obejmuje to między innymi status wyniku egzaminu Kandydata oraz obawy ETS Global dotyczące uczciwości wyników Kandydata (przed lub po ich wydaniu i/lub uczciwości oraz bezpieczeństwa procedur stosowanych podczas Sesji egzaminacyjnych. Użytkownik rozumie również, że ETS Global może nie mieć wpływu na sposób wykorzystania tego rodzaju informacji po jej ujawnieniu 5

6 organomadministracji państwowej, w tym Władzom imigracyjnym. Zgadzając się na treść Umowy, Użytkownik niniejszym zgadza się na ujawnienie takiej informacji tego rodzaju organom administracji państwowej, w tym Władzom imigracyjnym. Artykuł 7 Zwroty i zasady anulowania zamówień 7.1. Zasady zwracania Produktów a. Niniejszym informujemy, że Użytkownik ma czternaście (14) dni kalendarzowych od momentu otrzymania zamówionych Produktów na realizację przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy bez obciążenia kosztami zwrotu Produktów oraz bez konieczności podawania przyczyny. b. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy Produktów, które mogą być powielane, takich jak nagrania audio lub video (płyty CD, DVD, oprogramowanie, taśmy), jeżeli tego rodzaju Produkty zostały otwarte. c. Jeżeli Użytkownik chce zwrócić nabyty Produkt, należy poinformować Dział Obsługi Klienta pisząc na adres: d. We wskazanym okresie można zwrócić Produkty do sklepu on-line, w którym zostały one zakupione, wysyłając je na własny koszt i dołączając do nich fakturę oraz numer zwrotu nadany przez Dział Obsługi Klienta ETS GLOBAL. W przypadku zagubienia numeru zwrotu Dział Obsługi Klienta ETS GLOBAL dostarczy na żądanie nowy numer. e. Zalecamy wysyłanie zwracanych Produktów listem poleconym za potwierdzeniem odbioru oraz wykupienie u przewoźnika ubezpieczenia paczki na równowartość zwracanych Produktów. ETS Global nie zwraca kosztów Produktów zagubionych w trakcie wysyłki zwrotnej. f. Przyjmowane będą tylko nowe i kompletne Produkty, zwracane w ich oryginalnych opakowaniach. Nie przewiduje się zwrotu kosztów z tytułu żadnego Produktu, który został uszkodzony, wykazuje widoczne oznaki użytkowania, nie jest w oryginalnym opakowaniu lub jest w opakowaniu, które nosi ślady zużycia wykraczającego poza zwykłe otwarcie. g. Produkty, które mogą być powielane, takie jak nagrania wideo czy audio (CD, DVD, taśmy itd.), nie podlegają zwrotowi jeżeli nie zostały zwrócone w oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu. h. W przypadku zwrotu Produktów dokonanego bez wcześniejszego ustalenia lub niezgodnie z podanymi zasadami, nie przyjmujemy takiego zwrotu i nie zwracamy kosztów. Produkty zostaną odesłane nadawcy na życzenie i na jego koszt. Przed odesłaniem Produktów nadawcy konieczne będzie wysłanie czeku na kwotę równą kosztom przesyłki lub przelanie tej kwoty na rachunek bankowy. i. Zwrot kosztów za uzgodnione wcześniej i zgodne z podanymi zasadami zwroty Użytkownik otrzyma przelewem bankowym najpóźniej w przeciągu 30 dni kalendarzowych od daty poinformowania Działu obsługi klienta na piśmie na adres: 7.2. Zwrot Produktów wadliwych a. Jeśli Użytkownik chce zwrócić Produkty, które w jego mniemaniu są wadliwe, uszkodzone lub zostały niewłaściwie doręczone pomimo złożenia prawidłowego zamówienia, należy poinformować Dział obsługi klienta na piśmie na adres 6

7 po przekazaniu tego rodzaju informacji Użytkownik otrzyma numer zwrotu. b. Produkty wadliwe, uszkodzone lub niewłaściwie dostarczone mogą być zwrócone jedynie na koszt Użytkownika na adres: ETS Global, ul. Towarowa 22, CH Jupiter, wejście E, II piętro, Warszawa, Polska i muszą dotrzeć tam w przeciągu dwóch miesięcy od momentu odbioru Produktu. Użytkownik otrzyma zwrot kosztów związanych ze zwrotem Produktów. c. Zalecany jest zwrot Produktów listem poleconym za potwierdzeniem odbioru oraz wykupienie u przewoźnika ubezpieczenia na kwotę równą wartości zwracanego Produktu. ETS Global nie zwraca kosztów Produktów zagubionych w trakcie wysyłki zwrotnej. d. Przyjmowane będą tylko nowe i kompletne Produkty, zwracane w ich oryginalnych opakowaniach. e. Nie przewiduje się zwrotu kosztów z tytułu żadnego Produktu, który został uszkodzony, wykazuje widoczne oznaki użytkowania, nie jest w oryginalnym opakowaniu lub jest w opakowaniu, które nosi ślady zużycia wykraczającego poza zwykłe otwarcie. f. Po otrzymaniu zwróconego Produktu ETS Global określi, czy zgodnie ze złożoną reklamacją Produkt jest wadliwy, uszkodzony lub został niewłaściwie doręczony pomimo złożenia przez prawidłowego zamówienia. g. ETS GLOBAL wymieni Produkt lub zwróci koszty Produktu, który został prawidłowo zwrócony zgodnie z powyższymi postanowieniami. h. W przypadku zwrotu Produktów dokonanego bez wcześniejszego ustalenia lub niezgodnie z podanymi zasadami, towary zostaną odesłane nadawcy na życzenie i na jego koszt. Przed odesłaniem tego rodzaju Produktów nadawcy konieczne będzie wysłanie czeku na kwotę równą kosztom przesyłki lub przelanie tej kwoty na rachunek bankowy Anulowanie Usług a. Niniejszym informujemy, że od momentu potwierdzenia Usługi Użytkownik ma czternaście (14) dni kalendarzowych na realizację przysługującego mu prawa anulowania Usługi bez obciążenia karą oraz bez konieczności podawania przyczyny. b. Użytkownik nie może skorzystać z tego prawa, jeżeli skorzystał już z dostępu do Usług. c. Aby anulować Usługę, można wejść na stronę internetową ETS Global i postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi procesu anulowania usługi lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta właściwym dla tego Terytorium zgodnie z postanowieniami Artykułu 17 niniejszej Umowy. d. Poniesione koszty zostaną zwrócone [przelewem bankowym w przypadku gdy płatność została dokonana kartą kredytową] najpóźniej w przeciągu 30 dni kalendarzowych od momentu skorzystania z prawa anulowania usługi. Proszę wziąć pod uwagę, że: Za każde anulowanie rezerwacji miejsca na Sesji egzaminacyjnej na tym Terytorium po upływie okresu na realizację przysługującego prawa anulowania usługi (czyli na mniej niż 14 dni kalendarzowych przed planowaną datą egzaminu), lecz przed upływem 7 dni kalendarzowych przed planowaną datą Sesji egzaminacyjnej, zostanie pobrana opłata za anulowanie usługi w wysokości 80% zapłaconej ceny. 7

8 W przypadku anulowania rezerwacji miejsca na Sesji egzaminacyjnej na tym Terytorium po upływie okresu na realizację przysługującego prawa anulowania usługi (czyli na mniej niż 14 dni kalendarzowych przed planowaną datą egzaminu), lecz po upływie 7 dni kalendarzowych przed planowaną datą Sesji egzaminacyjnej nie przysługuje ŻADEN ZWROT KOSZTÓW. Zarejestrowany użytkownik, który nie stawi się na zaplanowaną Sesję egzaminacyjną, nie ma prawa do ŻADNEGO ZWROTU KOSZTÓW. Z przyczyn technicznych anulowanie Egzaminów i Materiałów on-line jest niemożliwe. Należy pamiętać, że nie przysługuje ŻADEN ZWROT KOSZTÓW w przypadku nie wydania Zdającemu wyników Egzaminu z powodu nieprawidłowości w procesie przeprowadzania Egzaminu niewynikających z bezpośredniej winy ETS Global Anulowanie lub przełożenie Sesji egzaminacyjnej przez ETS GLOBAL a. ETS Global zastrzega prawo do anulowania lub przełożenia dowolnej Sesji egzaminacyjnej bez konieczności wypłaty jakiejkolwiek kary. Jeśli ETS GLOBAL anuluje lub przełoży Sesję egzaminacyjną Użytkownik zostanie o tym poinformowany pocztą elektroniczną co najmniej na 5 dni przed tego rodzaju anulowaniem lub przełożeniem oraz będzie mógł otrzymać zwrot całej wpłaconej kwoty lub zaplanować nową datę Sesji egzaminacyjnej. b. ETS GLOBAL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody doznane w wyniku anulowania/przełożenia Sesji egzaminacyjnej. ETS GLOBAL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przypadki odwołania, zmiany terminu lub przełożenia Sesji egzaminacyjnej wynikające z okoliczności o charakterze Siły Wyższej, które czynią przeprowadzenie Sesji egzaminacyjnej niepraktycznym lub niemożliwym. Na potrzeby niniejszego ustępu za okoliczności o charakterze Siły Wyższej uznaje się między innymi, lecz nie wyłącznie: nieprzewidziane okoliczności, pożar, strajk, ograniczenia nakładane przez organy rządowe oraz/lub rozporządzenia wydawane przez tego rodzaju organy, działania wojenne, działania terrorystyczne, katastrofę, zakłócenia porządku publicznego i/lub zamieszki, zawieszenie i/lub ograniczenia nałożone na infrastrukturę transportową/środki transportu Dokonywanie zmian danych osobowych na życzenie Kandydata Podczas uzupełniania sekcji Dane Kandydata na karcie odpowiedzi, Kandydat zobowiązany jest upewnić się co do poprawności wpisywanych przez siebie danych osobowych. Dane te zostaną użyte celem stworzenia Raportu Wyników. ETS Global zastrzega sobie prawo odmowy zmiany danych na Raporcie Wyników w sytuacji, gdy zawiera on nieprawdziwe dane osobowe Kandydata w wyniku ich błędnego uzupełnienia przez Kandydata na arkuszu odpowiedzi. W tych okolicznościach ETS Global może odmówić żądania zmiany danych osobowych na Raporcie Wyników, a Kandydat musi ponownie zdawać egzamin na własny koszt celem uzyskania Raportu Wyników zawierającego poprawne dane osobowe. Artykuł 8 Ceny i warunki płatności 8.1. Zarejestrowany użytkownik może nabywać Produkty lub Usługi za pomocą karty kredytowej lub innej metody płatności dostępnej na naszej stronie. 8

9 8.2. Produkty lub Usługi są dostarczane lub świadczone za opłatą, która zostanie podana w koszyku Zarejestrowanego użytkownika zanim przejdzie on do kasy i zakupi Usługi, do których chce mieć dostęp lub Produkty, które chce nabyć. Po przejściu do kasy i potwierdzeniu złożonego zamówienia przez Zarejestrowanego użytkownika ETS GLOBAL potwierdzi przyjęcie zamówienia Ceny i warunki płatności dotyczące różnych Produktów i Usług są każdorazowo dostępne na naszej Stronie ETS Global zastrzega sobie prawo do zmiany cen i warunków płatności dotyczących Produktów i Usług w dowolnym momencie ze względu na zmianę kosztów takich Produktów i Usług Ceny wskazane na Stronie zawierają należne podatki. Ceny za Produkty wskazane na Stronie nie zawierają kosztów dostawy, przy czym możliwe koszty dostawy są podawane Zarejestrowanemu użytkownikowi podczas wybierania Produktów, a na koniec zamówienia są doliczane do ceny Produktów Transakcje e-commerce zawierane na Platformie Ecommerce są objęte dodatkowymi opłatami. Artykuł 9 Dostępność ETS Global przyjmie zamówienie Użytkownika jeżeli wybrane Produkty są dostępne na stanie. Jeśli Produktu nie ma na stanie, Użytkownik zostanie poinformowany o możliwej terminie dostawy Produktu najwcześniej po upływie pięciu (5) dni roboczych od daty zamówienia. Tego rodzaju opóźnienie nie będzie przekraczać 40 dni kalendarzowych od daty zamówienia. Artykuł 10 Dostawa i ryzyko utraty Produkty zakupione na Stronie zostaną dostarczone w przeciągu 21 dni kalendarzowych na podany 1w momencie składania zamówienia adres na Terytorium. Jeżeli Produkty mają zostać dostarczone do innego kraju, w którym ETS GLOBAL prowadzi swoją działalność, należy złożyć zamówienie korzystając ze strony dedykowanej dla danego kraju Wszystkie Produkty nabyte na Stronie są przewożone i dostarczane za pośrednictwem niezależnego przewoźnika, który nie jest powiązany ani kontrolowany przez ETS GLOBAL. Tytuł do Produktów nabytych na Stronie, jak i ryzyko utraty tego rodzaju Produktów, przechodzi na Użytkownika po dostarczeniu Produktów przewoźnikowi przez ETS GLOBAL. Artykuł 11 Kontrola nad właściwościami, funkcjami oraz dostęp do Strony ETS Global zastrzega sobie prawo do zmiany informacji, właściwości oraz funkcji Strony bez wcześniejszego powiadomienia ETS GLOBAL może odmówić Użytkownikowi dostępu do całości lub części Strony bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli Użytkownik będzie podejmował jakiekolwiek 9

10 działania, które, według uznania ETS GLOBAL, naruszają niniejszą Umowę, prawa ETS GLOBAL lub jakiejkolwiek osoby trzeciej lub w inny sposób są niestosowne Zarejestrowany użytkownik zwolni ETS GLOBAL z odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z lub w związku z niewłaściwym korzystaniem ze Strony, Praw ETS oraz/lub Produktów i Usług. Artykuł 12 Prawo Umowy, zrzeczenie praw i odrębność postanowień Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu z wyłączeniem obowiązujących w nim postanowień dotyczących norm kolizyjnych. Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez ETS GLOBAL jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszej Umowy nie zostanie uznane za zrzeczenie się tego prawa lub uprawnień przysługujących na mocy danego postanowienia. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne, strony niniejszym uzgadniają, że sąd powinien dołożyć starań, aby uprawomocnić zamiary stron odzwierciedlone w tym postanowieniu, a pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostają w pełnej mocy. Artykuł 13 Właściwość sądów Użytkownik niniejszym wyraża zgodę, że jedynym sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy, w tym lecz nie wyłącznie, sporów dotyczących ważności, interpretacji, rozwiązania, egzekucji lub naruszeń niniejszej Umowy będzie sąd w Polsce. Artykuł 14 Zakaz cesji Tylko Kandydaci, których nazwiska zostały podane w trakcie procesu nabycia w sklepie on-line, rezerwujący termin Sesji egzaminacyjnej, będą mieli wstęp na Sesję egzaminacyjną. Artykuł 15 Prawa osób trzecich Strony potwierdzają swój zamiar nienadawania żadnych praw na mocy niniejszej Umowy osobom trzecim. Artykuł 16 Siła Wyższa Wszelkie przypadki opóźnienia lub niewywiązania się przez którąkolwiek ze Stron z postanowień niniejszej Umowy nie zostanie uznane za naruszenie niniejszej Umowy jeśli będzie ono wynikać oraz w zakresie, w jakim będzie ono wynikać z okoliczności o charakterze Siły Wyższej, w tym, lecz nie wyłącznie pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, tsunami lub innej katastrofy naturalnej, wszelkich rozporządzenia lub przepisów wydawanych przez właściwe organy administracji państwowej, aktów terroryzmu, działań wojennych, rozruchów, strajków pracowniczych, epidemii, sabotażu, przerwy w dostawie mediów publicznych lub przerwy w świadczeniu usług przez przewoźników międzynarodowych. Strona doświadczająca okoliczności o charakterze Siły Wyższej 10

11 zawiadomi drugą Stronę bez zbędnej zwłoki o występowaniu takiego zdarzenia oraz dołoży wszelkich starań w uzasadnionym zakresie, aby rozwiązać problem. Artykuł 17 Dane kontaktowe Działu Obsługi Klienta ETS Global na danym Terytorium. Dla następujących państw: Algieria, Belgia, Benin, Burkina Faso, Burundi, Czad, Dania, Dżibuti, Egipt, Gwinea Równikowa, Finlandia, Francja, Gabon, Gwinea, Holandia, Islandia, Kamerun, Kongo- Brazzaville, Liberia, Lichtenstein, Luxemburg, Madagaskar, Mali, Mauretania, Maroko, Niger, Norwegia, Republika Demokratyczna Kongo, Republika Środkowej Afryki, Rwanda, San Marino, Senegal, Szwajcaria, Szwecja, Tunezja, Włochy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspy Owcze. ETS Global BV za pośrednictwem poczty elektronicznej: dla Francji: dla pozostałych państw: Dla następujących państw: Afganistan, Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Grecja, Kosowo, Macedonia, Malta, Polska, Republika Czeska, Republika Mołdawii, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry Educational Testing Service (ETS) Global Sp. z o.o., oddział w Polsce za pośrednictwem poczty elektronicznej: Dla następujących państw: Angola, Botswana, Ghana, Irlandia, Kenia, Lesotho, Nigeria, Malawi, Mauritius, Mozambik, Namibia, Republika Południowej Afryki, Suazi (Ngwane), Tanzania, Zambia, Zimbabwe ETS Global UK By Dla następujących państw: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Irak, Iran, Jemen, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Libia, Oman, Strefa Gazy, Sudan, Zjednoczone Emiraty Arabskie Educational Testing Service (ETS) Global BV Jordan office By 11

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

Standardowe warunki zakupu

Standardowe warunki zakupu Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady i warunki

Ogólne zasady i warunki Ogólne zasady i warunki Niniejsza gra obsługiwana jest przez firmę Travian Games GmbH, Wilhelm- Wagenfeld Straβe. 22, 80807 Monachium, Niemcy zwaną dalej TRAVIAN GA- MES. Usługi związane z umową dotyczącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki stron, wynikające z korzystania ze sklepu internetowego, umieszczonego pod

Bardziej szczegółowo

Kraj Sprzedający - Polska Warunki Dostaw sprzedaż towarów

Kraj Sprzedający - Polska Warunki Dostaw sprzedaż towarów Page 1 of 5 1. Zakres 1.1. Niniejsze warunki ogólne sprzedaży towarów ( Warunki ) obowiązują dla sprzedaży przez (oraz każdej spółki należącej do Grupy lub Podmiotów Stowarzyszonych, zwanej dalej ) produktów

Bardziej szczegółowo

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 Kodeks postępowania dystrybutora... 3 1.2 Status niezależnego zleceniobiorcy... 3 1.3 Prowadzenie działalności...... 4 1.4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (włączając w to wszelkie inne warunki NI, o których mowa w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wybrana lokalizacja ( Lokalizacja ) Wings for Life World Run ( Impreza ) jest obsługiwana i objęta organizacją przez ROCHSTAR

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Informacje ogólne Warunki ochrony Niniejszy dokument przedstawia szczegółowe założenia dwóch poziomów Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM WAŻNE: JEST TO UMOWA LICENCYJNA, NIE STANOWI ONA UMOWY SPRZEDAŻY. NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM ( UMOWA ) STANOWI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży Produktów i Usług

Warunki sprzedaży Produktów i Usług Warunki sprzedaży Produktów i Usług Form ES104-PL (Rev4) UWAGA: Sprzedaż jakichkolwiek Produktów i Usług zależy od wyraźnej zgody Kupującego na niniejsze Warunki. Wszelkie przyjęcie oferty Sprzedającego

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania)

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego www.chiantivini.pl jest firma SEI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 WAŻNE: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ UMOWĄ LICENCYJNĄ ) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo