OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane dalej COMPENSA, zawiera umowy ubezpieczenia ( umowa ) z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadajàcymi osobowoêci prawnej, zwanymi dalej Ubezpieczajàcymi. 2. Umowa mo e zostaç zawarta na cudzy rachunek. 2. DEFINICJE W rozumieniu niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, uwa a si za (definicje w porzàdku alfabetycznym): 1) BUDYNEK GOSPODARCZY - znajdujàcy si na terenie siedliska obiekt budowlany przynale àcy do domu mieszkalnego, trwale zwiàzany z gruntem taki jak stodo a, obora, chlew, stajnia, kurnik, komórka, gara wolno stojàcy oraz inne budynki wykorzystywane w zwiàzku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego u ytkowane przez Ubezpieczajàcego lub osoby bliskie na podstawie odpowiedniego tytu u prawnego; 2) CHOROBA - w ubezpieczeniu zwierzàt gospodarskich od padni cia i uboju z koniecznoêci wskutek choroby lub wypadku, proces patologiczny objawiajàcy si zaburzeniem czynnoêci organizmu w tym tak e powik ania b dàce nast pstwem cià y i porodu oraz zabiegu lub operacji przeprowadzonej przez uprawnionego lekarza weterynarii koniecznych w procesie leczenia; 3) CHOROBA PRZEWLEK A - w ubezpieczeniu nast pstw nieszcz Êliwych wypadków, choroba leczona stale lub okresowo w ciàgu 24 miesi cy przed nieszcz Êliwym wypadkiem; 4) CHOROBA ZAKAèNA - w ubezpieczeniu zwierzàt gospodarskich od padni cia i uboju z koniecznoêci wskutek choroby lub wypadku, proces patologiczny objawiajàcy si zaburzeniem czynnoêci organizmu na skutek przedostania si do organizmu ustrojów chorobotwórczych; 5) DESZCZ NAWALNY - opad deszczu potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), o wspó czynniku nat enia co najmniej 4 wed ug stosowanej przez IMiGW skali; w przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody, nale y braç pod uwag stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, Êwiadczàce wyraênie o dzia aniu deszczu nawalnego; 6) DOM MIESZKALNY - znajdujàcy si na terenie siedliska obiekt budowlany wolno stojàcy albo w zabudowie bliêniaczej lub szeregowej, jedno lub wielokondygnacyjny, trwale zwiàzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocà przegród budowlanych, posiadajàcy fundamenty i dach, wraz z instalacjami i urzàdzeniami technicznymi, zajmowany przez Ubezpieczajàcego lub osoby bliskie na podstawie odpowiedniego tytu u prawnego; 7) DYM - produkt niepe nego spalania cia sta ych, cieczy i gazów, który nagle, niezgodnie z przeznaczeniem wydosta si ze znajdujàcych si w miejscu ubezpieczenia urzàdzeƒ paleniskowych, elektrycznych, grzewczych itp.; definicja obejmuje tak e szkody spowodowane przez dym powsta y wskutek dzia ania ognia; 8) FALA UDERZENIOWA - zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia spowodowane dzia aniem fali dêwi kowej powsta ej w wyniku przekroczenia bariery dêwi ku przez statek powietrzny; 9) GRAD - opad atmosferyczny sk adajàcy si z bry ek lodu; 10) GOSPODARSTWO ROLNE - znajdujàcy si w posiadaniu Ubezpieczajàcego lub osób bliskich obszar u ytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako u ytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczajàcy àcznie powierzchni 1,0 ha, je eli podlega on w ca oêci lub cz Êci opodatkowaniu podatkiem rolnym, a tak e obszar takich u ytków i gruntów, niezale nie od jego powierzchni, je eli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiàca dzia specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych; 11) HURAGAN - dzia anie wiatru o pr dkoêci nie mniejszej ni 24,0 m/s, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); w przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody, nale y braç pod uwag stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, Êwiadczàce wyraênie o dzia aniu huraganu; 12) KOLIZJA - uszkodzenie bàdê zniszczenie pojazdu wolnobie nego lub jego cz Êci trwale zamontowanych, powsta e wskutek nag ego zetkni cia si z przedmiotem, osobà lub zwierz ciem znajdujàcym si poza pojazdem; 13) KRADZIE - zabór pojazdu wolnobie nego w celu przyw aszczenia; 14) KRADZIE Z W AMANIEM - w ubezpieczeniu sta ych elementów domu mieszkalnego, ruchomoêci domowych oraz pojazdów wolnobie nych, dokonanie albo usi owanie zaboru mienia z zamkni tych pomieszczeƒ, po uprzednim usuni ciu przy u yciu si y lub narz dzi istniejàcych zabezpieczeƒ lub otworzeniu wejêcia podrobionym lub dopasowanym kluczem bàdê kluczem oryginalnym, w którego posiadanie sprawca wszed wskutek w amania do innego pomieszczenia lub w wyniku rozboju; 15) LAWINA - gwa towne zsuwanie si lub staczanie mas Êniegu, lodu, b ota, ska lub kamieni ze stoków górskich; 16) MATERIA Y I ZAPASY - przechowywane w budynkach gospodarczych znajdujàcych si na terenie siedliska, zwiàzane z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego: a) materia y opa owe, b) materia y budowlane, c) cz Êci zamienne do sprz tu rolniczego, d) nawozy sztuczne i Êrodki ochrony roêlin, e) pasze i od ywki dla zwierzàt gospodarskich; 17) NAG E ZACHOROWANIE - w ubezpieczeniu nast pstw nieszcz Êliwych wypadków, powsta y w sposób nag y stan chorobowy zagra ajàcy zdrowiu Ubezpieczonego wymagajàcy pomocy lekarskiej, jednak e nie zagra ajàcy yciu i nie wymagajàcy Êwiadczeƒ pogotowia ratunkowego; 18) NIESZCZ ÂLIWY WYPADEK - nag e zdarzenie wywo ane przyczynà zewn trznà, w wyniku którego Ubezpieczony, niezale nie od swej woli, dozna trwa ego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zmar ; 19) OSOBA TRZECIA - ka da osoba, która nie jest obj ta umowà ubezpieczenia na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia; 20) OSOBY BLISKIE - osoby pozostajàce we wspólnym gospodarstwie domowym z Ubezpieczonym; 21) OSOBY PRACUJÑCE W GOSPODARSTWIE ROLNYM: a) osoby bliskie, b) osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac lub umowy zlecenia; 22) OSUNI CIE SI ZIEMI - nie spowodowane dzia alnoêcià ludzkà usuwanie si ziemi na stokach; 23) PADNI CIE - Êmierç zwierz cia, której bezpoêrednià przyczynà by a choroba lub wypadek; 24) POJAZD WOLNOBIE NY - b dàcy w posiadaniu Ubezpieczajàcego lub osób bliskich pojazd silnikowy u ytkowany na podstawie Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group KRS 6691, Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy KRS, Al. Jerozolimskie 162, Warszawa NIP , Kapita zak adowy: ,00 z. - op acony w ca oêci Compensa Kontakt: , /14

2 odpowiedniego tytu u prawnego w zwiàzku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, z wy àczeniem ciàgnika rolniczego oraz przyczep rolniczych; 25) POLISA - dokument wystawiony przez COMPENS, który potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia; 26) POWÓDè - zalanie terenu w wyniku podniesienia si wody w korytach wód p ynàcych lub stojàcych wskutek: a) opadów atmosferycznych, b) sp ywu wód po zboczach, c) topnienia kry lodowej, d) tworzenia si zatorów lodowych; 27) PO AR - ogieƒ, który powsta bez przeznaczonego do tego celu paleniska lub przedosta si poza palenisko i rozprzestrzeni si o w asnej sile; 28) PRZEPI CIE - nag e i krótkotrwa e napi cie pràdu, wy sze od znamionowego dla danego urzàdzenia lub instalacji, które powsta o na skutek wy adowania atmosferycznego w sàsiedztwie miejsca ubezpieczenia, potwierdzonego przez IMiGW; 29) RUCHOMOÂCI DOMOWE - nale àce do Ubezpieczajàcego lub osób bliskich, przechowywane w domu mieszkalnym bàdê budynkach gospodarczych ze wzgl du na sposób ich wykorzystywania: a) urzàdzenia domowe, meble, przedmioty i zapasy gospodarstwa domowego, b) odzie i inne przedmioty osobistego u ytku w tym odzie ze skór naturalnych i futer, c) sprz t elektroniczny, audiowizualny, muzyczny, fotograficzny i komputerowy, d) wyroby z metali i kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych, pere, z ote i srebrne monety, e) wartoêci pieni ne, f) sprz t turystyczny, sportowy i rehabilitacyjny, g) rowery, wózki inwalidzkie nie podlegajàce rejestracji, wózki dzieci ce, h) anteny satelitarne, radiowe i telewizyjne; 30) ROZBÓJ - zabór mienia przy u yciu lub groêbie natychmiastowego u ycia przemocy fizycznej na osobie albo doprowadzeniu jej do stanu nieprzytomnoêci, bezbronnoêci lub bezsilnoêci; 31) SIEDLISKO - cz Êç gospodarstwa rolnego, na terenie którego znajduje si dom mieszkalny oraz budynki gospodarcze; 32) SPRZ T ROLNICZY - b dàce w posiadaniu Ubezpieczajàcego lub osób bliskich, przechowywane w budynkach gospodarczych znajdujàcych si na terenie siedliska urzàdzenia, narz dzia oraz niepodlegajàce obowiàzkowi rejestracji maszyny rolnicze, w tym te maszyny zasilane energià elektrycznà lub posiadajàce w asne êród o zasilania, u ytkowane na podstawie odpowiedniego tytu u prawnego w zwiàzku z posiadaniem gospodarstwa rolnego z wy àczeniem pojazdów wolnobie nych, ciàgników rolniczych oraz podlegajàcych rejestracji przyczep rolniczych; 33) STA E ELEMENTY DOMU MIESZKALNEGO - zamontowane i wbudowane na sta e: a) meble, mebloêcianki, antresole, obudowy instalacji i grzejników, b) drzwi i okna wraz z oszkleniem, zamki i urzàdzenia zabezpieczajàce, c) piece i kominki wraz z osprz tem, grzejniki, podgrzewacze, d) elementy urzàdzeƒ wodno-kanalizacyjnych (krany, baterie, sp uczki itp.), e) wyposa enie azienki, kuchni i WC, f) urzàdzenia sygnalizacji alarmowej, domofonowej, klimatyzacyjnej, instalacja antenowa, g) punkty Êwietlne; 34) SZKODA - strata materialna wynikajàca z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego mienia (szkoda rzeczowa) lub uszkodzenie cia a, rozstrój zdrowia albo Êmierç (szkoda osobowa); 35) TRWA Y USZCZERBEK NA ZDROWIU - naruszenie sprawnoêci organizmu polegajàce na trwa ym uszkodzeniu cia a lub rozstroju zdrowia Ubezpieczonego, powodujàce upoêledzenie czynnoêci organizmu; 36) TRZ SIENIE ZIEMI - wstrzàsy skorupy ziemskiej wywo ane przemieszczeniami mas skalnych w g bi Ziemi, wybuchami wulkanów lub zapadaniem si stropów podziemnych jaskiƒ krasowych; 37) UBEZPIECZAJÑCY - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajàca osobowoêci prawnej zawierajàca umow ubezpieczenia oraz zobowiàzana do op acenia sk adki; 38) UBEZPIECZONY - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajàca osobowoêci prawnej, na rzecz której zosta a zawarta umowa ubezpieczenia; w ubezpieczeniu nast pstw nieszcz Êliwych wypadków - Ubezpieczajàcy oraz osoby bliskie b dàce osobami fizycznymi obj te ochronà ubezpieczeniowà; 39) UBEZPIECZENIE NA PIERWSZE RYZYKO - system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia jest ustalana wed ug wysokoêci przewidywanej maksymalnej straty, jaka mo e powstaç na skutek jednego zdarzenia obj tego ubezpieczeniem; 40) UBEZPIECZENIE NA SUMY STA E - system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia powinna odpowiadaç ca kowitej wartoêci przedmiotu ubezpieczenia; 41) UBÓJ Z KONIECZNOÂCI - ubój zwierz cia w nast pstwie choroby, wypadku lub dzia ania ognia i innych zdarzeƒ losowych przeprowadzony na pisemne zlecenie lekarza weterynarii w przypadku gdy: a) leczenie nie prowadzi do wyleczenia zwierz cia i istnieje uzasadnione prawdopodobieƒstwo jego padni cia, b) nastàpi a ca kowita utrata przydatnoêci u ytkowej zwierz cia, c) w nast pstwie wypadku niezb dne jest skrócenie cierpieƒ zwierz cia lub ratowanie jego wartoêci rzeênej; 42) UDERZENIE PIORUNA - bezpoêrednie odprowadzenie adunku elektrycznego z atmosfery do ziemi przez ubezpieczone mienie; 43) UDERZENIE POJAZDU - uszkodzenie bàdê zniszczenie ubezpieczonego mienia spowodowane bezpoêrednim uderzeniem pojazdu mechanicznego nie nale àcego lub nie eksploatowanego przez Ubezpieczonego ani osoby bliskie, z wy àczeniem szkód w pojazdach, ich adunku, ulicach i drogach; 44) UDZIA W ASNY - ustalona w umowie ubezpieczenia kwota lub procent sumy ubezpieczenia stanowiàca udzia w asny Ubezpieczajàcego w szkodzie, o które pomniejszane jest odszkodowanie za szkod ; 45) UPADEK STATKU POWIETRZNEGO - katastrofa bàdê przymusowe làdowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latajàcego, a tak e upadek jego cz Êci lub przewo onego adunku, z wy àczeniem zrzutu paliwa; 46) UPRAWNIONY - osoba wskazana przez Ubezpieczonego do odbioru Êwiadczenia na wypadek Êmierci Ubezpieczonego; je eli Ubezpieczony nie wskaza Uprawnionego, Êwiadczenie zostanie wyp acone cz onkom rodziny Ubezpieczonego w nast pujàcej kolejnoêci: ma onkowi, dzieciom, rodzicom, pozosta ym spadkobiercom w kolejnoêci wynikajàcej z dziedziczenia ustawowego; 47) WARTOÂCI PIENI NE - krajowe i zagraniczne znaki pieni ne, papiery wartoêciowe, z wy àczeniem kart p atniczych i kredytowych, weksli oraz czeków; 48) WARTOÂå RYNKOWA - Êrednia wartoêç przedmiotu ubezpieczenia, jakà osiàga on w regionie, w którym znajduje si gospodarstwo rolne; 49) WARTOÂå RZECZYWISTA - wartoêç odpowiadajàca kosztom 2/14

3 odtworzenia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego, tj.: wartoêç odpowiadajàca kosztom naprawy, zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych bàdê zbli onych parametrach, pomniejszona o stopieƒ zu ycia technicznego; 50) WYBUCH - zespó zjawisk towarzyszàcych szybkiemu przejêciu z jednego stanu równowagi w drugi z jednoczesnym wyzwoleniem znacznej iloêci energii; za wybuch uwa a si tak e implozj polegajàcà na gwa townym uszkodzeniu zbiornika lub aparatu pró niowego ciênieniem zewn trznym; 51) WYPADEK - nag e i nieprzewidziane zdarzenie, inne ni okreêlone w 21 ust. 1, wywo ane przyczynà zewn trznà, w wyniku którego nastàpi o padni cie lub koniecznoêç uboju ubezpieczonego zwierz cia; 52) ZALANIE - szkoda powsta a wskutek: a) nie zamierzonego i nie kontrolowanego wydostania si wody, pary wodnej lub p ynów z przewodów i urzàdzeƒ wodociàgowych, kanalizacyjnych, grzewczych lub technologicznych, b) cofni cia si wody lub Êcieków z publicznej sieci wodociàgowej lub kanalizacyjnej, c) wydostania si wody lub innej substancji z uruchamianej automatycznie instalacji gaêniczej, z wy àczeniem przypadków b dàcych nast pstwem po aru, prób, naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji lub budynku, d) nieumyêlnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urzàdzeniach sieci okreêlonych w ppkt a); 53) ZALEGANIE ÂNIEGU LUB LODU - bezpoêrednie dzia anie ci aru nagromadzonego Êniegu bàdê lodu, na elementy konstrukcji dachu lub elementy noêne budynków lub budowli, powodujàce uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia; 54) ZAPADANIE SI ZIEMI - obni enie poziomu terenu z powodu zawalenia si naturalnych, pustych przestrzeni w g bi ziemi; 55) ZAWODNIK - osoba uprawiajàca amatorsko sport w ramach pozaszkolnych sekcji lub klubów sportowych i jednoczeênie uczestniczàca w zawodach lub treningach przygotowujàcych do zawodów, a tak e osoba uprawiajàca sport w celach zarobkowych; 56) ZIEMIOP ODY - plony roêlinne pochodzàce z gospodarstwa rolnego b dàcego w posiadaniu Ubezpieczajàcego, uzyskane w trakcie prowadzenia produkcji rolnej, zebrane i przechowywane, w zale noêci od ich rodzaju, w budynkach gospodarczych, piwnicach lub kopcach znajdujàcych si na terenie siedliska; 57) ZWIERZ TA GOSPODARSKIE - b dàce w asnoêcià Ubezpieczajàcego przeznaczone do hodowli, chowu lub u ytku zwierz ta: a) byd o, konie, trzoda chlewna, owce, kozy znajdujàce si na terenie gospodarstwa rolnego, b) drób (kury, g si, kaczki, indyki, strusie, emu) oraz zwierz ta futerkowe (lisy, nutrie, norki, króliki) znajdujàce si na terenie siedliska. 3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. Umowa mo e obejmowaç: 1) ubezpieczenie ruchomoêci domowych oraz sta ych elementów domu mieszkalnego; 2) ubezpieczenie zwierzàt gospodarskich; 3) ubezpieczenie pojazdów wolnobie nych; 4) ubezpieczenie mienia znajdujàcego si w gospodarstwie rolnym: a) sprz tu rolniczego, b) materia ów i zapasów, c) ziemiop odów; 5) ubezpieczenie nast pstw nieszcz Êliwych wypadków. 2. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków jest równoczesne ubezpieczenie co najmniej jednego z przedmiotów okreêlonych w ust. 1 pkt Ubezpieczeniem obj te jest mienie znajdujàce si na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w miejscu okreêlonym w umowie ubezpieczenia. 4. COMPENSA pokrywa faktycznie poniesione w zwiàzku z powsta à szkodà, uzasadnione i udokumentowane koszty: 1) zabezpieczenia bezpoêrednio zagro onego przedmiotu przed szkodà oraz zastosowania wszelkich dost pnych Êrodków w celu zmniejszenia szkody, je eli Êrodki te by y w aêciwe, chocia by okaza y si bezskuteczne - w granicach sumy ubezpieczenia; 2) usuni cia pozosta oêci po szkodzie - do wysokoêci 5% ustalonej wysokoêci odszkodowania ponad okreêlonà w umowie sum ubezpieczenia. 5. Ubezpieczone mienie obj te jest równie ochronà od szkód powsta ych w czasie trwania akcji ratowniczej prowadzonej w zwiàzku z wystàpieniem zdarzeƒ obj tych zakresem ubezpieczenia, z wy àczeniem szkód powsta ych na skutek zagini cia wartoêci pieni nych, wyrobów z metali i kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych, pere, srebrnych i z otych monet, odzie y ze skór naturalnych lub futer. 4. WY ÑCZENIA GENERALNE 1. COMPENSA wolna jest od odpowiedzialnoêci za szkod, je eli Ubezpieczajàcy albo osoba, z którà Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, wyrzàdzi a szkod umyêlnie. JeÊli szkoda powsta a wskutek ra àcego niedbalstwa Ubezpieczajàcego, COMPENSA wolna jest od odpowiedzialnoêci, chyba e zap ata odszkodowania odpowiada w danych okolicznoêciach wzgl dom s usznoêci. 2. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek zasady okreêlone w ust. 1 stosuje si odpowiednio do Ubezpieczonego. 3. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj te szkody: 1) których przyczynà by o spo ycie przez Ubezpieczajàcego, osoby bliskie lub osoby zatrudnione w gospodarstwie rolnym alkoholu, za ycie narkotyków lub innych Êrodków odurzajàcych; 2) powsta e wskutek usi owania pope nienia lub pope nienia przez Ubezpieczajàcego, osoby bliskie lub osoby zatrudnione w gospodarstwie rolnym przest pstwa lub samobójstwa; 3) powsta e w zwiàzku z u yciem broni palnej przez Ubezpieczajàcego, osoby bliskie lub osoby zatrudnione w gospodarstwie rolnym; 4) powsta e wskutek wszelkich nast pstw wojny, inwazji, wrogich dzia aƒ obcego paƒstwa, dzia ania o charakterze wojennym (niezale nie od tego, czy wojna zosta a wypowiedziana, czy nie) wojny domowej, rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów, strajku, lokautu, aktów sabota u, zamieszek wewn trznych, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, zorganizowanych dzia aƒ lub dzia aƒ w z ym zamiarze osób dzia ajàcych w imieniu lub w powiàzaniu z organizacjami politycznymi, spisku, konfiskaty, rekwizycji, zaj cia, zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu organów sprawujàcych w adz ; 5) powsta e w zwiàzku z aktami terroru, rozumianymi jako wszelkiego rodzaju dzia ania z u yciem si y, przemocy lub groêby u ycia przemocy przez osob lub grup osób dzia ajàcych samodzielnie lub na rzecz bàdê z ramienia jakiejkolwiek organizacji bàdê rzàdu w celach politycznych, ekonomicznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych w àczajàc zamiar wywarcia wp ywu na rzàd bàdê zastraszenia spo eczeƒstwa lub jakiejkolwiek jego cz Êci; 6) powsta e wskutek wszelkich nast pstw reakcji jàdrowej, promieniowania jàdrowego lub ska enia promieniotwórczego; 7) spowodowane katastrofà budowlanà, zawaleniem si budynku lub budowli, b dami konstrukcyjnymi lub projektowymi oraz nieprawid owym monta em lub wadami materia owymi; 3/14

4 8) górnicze, w rozumieniu prawa górniczego oraz powsta e w zwiàzku z prowadzonymi robotami ziemnymi; 9) spowodowane deszczem nawalnym, gradem, Êniegiem, jeêli do powstania szkody przyczyni si z y stan techniczny Êcian, dachu, rynien, brak zabezpieczeƒ lub niedostateczne zabezpieczenie (w tym niezamkni cie) otworów okiennych i drzwiowych oraz innych otworów technicznych budynku, za których zabezpieczenie, zamkni cie, utrzymanie lub konserwacj ponosi odpowiedzialnoêç Ubezpieczajàcy, osoby bliskie lub osoby zatrudnione w gospodarstwie rolnym; 10) powsta e wskutek powolnego dzia ania temperatury, gazów, wody, pary, wilgoci, a tak e py u, sadzy, wstrzàsów oraz przez zagrzybienie; 11) powsta e wskutek zawilgocenia pomieszczeƒ z powodu nieszczelnoêci urzàdzeƒ wodno-kanalizacyjnych, instalacji grzewczych, technologicznych; 12) powsta e wskutek przenikania wód gruntowych; 13)w przedmiotach przechowywanych niezgodnie z wymogami producenta lub dostawcy albo z wymogami okreêlonymi w odpowiednich normach; 14) w przedmiotach u ytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem; 15) w przedmiotach przeznaczonych na z om lub do zniszczenia; 16)w ruchomoêciach domowych przechowywanych na tarasach, balkonach lub loggiach, z zastrze eniem 2 pkt 29 ppkt h; 17) w ubezpieczonym mieniu, jeêli zosta o ono poddane dzia aniu ognia lub ciep a w celu obróbki; 18) spowodowane wybuchem: a) w silnikach spalinowych - powsta ym w komorze spalania, wskutek wyst pujàcego w niej ciênienia gazu, b) w maszynach i urzàdzeniach elektrycznych - powsta ym wskutek dzia ania pràdu elektrycznego (np. w wyniku dzia ania pràdu przet eniowego, przepi cia, defektów urzàdzeƒ pomiarowych, regulujàcych lub zabezpieczajàcych, wady izolacji powodujàcej zwarcie), c) wywo anym przez Ubezpieczajàcego, osoby bliskie lub osoby zatrudnione w gospodarstwie rolnym w celach produkcyjnych lub eksploatacyjnych; 19) powsta e wskutek nie naprawienia wczeêniejszej szkody; 20)powsta e wskutek zabrudzenia lub malowania (graffiti); 21) powsta e wskutek korozji; 22) powsta e wskutek dzia ania si wewn trznych, zu ycia si przedmiotów wskutek ich eksploatacji; 23)powsta e wskutek dzia ania gryzoni, insektów lub bakterii; 24)powsta e wskutek przerw lub ograniczeƒ w dostawie mediów, a tak e wskutek dzia ania pràdu o niew aêciwych parametrach, chyba e dzia anie pràdu spowodowa o po ar; 25) powsta e wskutek zamarzni cia wody w instalacjach znajdujàcych si w domach mieszkalnych oraz budynkach gospodarczych, je eli ich instalacja grzewcza zosta a wy àczona przez Ubezpieczonego, osoby bliskie lub osoby zatrudnione w gospodarstwie rolnym; 26) powsta e wskutek braku wymaganej w danych warunkach obs ugi lub opieki nad ubezpieczonym mieniem powodujàcym, e wystàpienie szkody sta o si mo liwe; 27) powsta e wskutek nie przeprowadzenia zabiegów konserwacyjno remontowych wymaganych przez obowiàzujàce przepisy lub zalecenia producentów; 28)powsta e wskutek nie przestrzegania przepisów o eksploatacji ubezpieczonego mienia; 29) powsta e wskutek wykonywania czynnoêci, do których Ubezpieczajàcy, osoby bliskie lub osoby zatrudnione w gospodarstwie rolnym nie posiada y wymaganych przepisami uprawnieƒ; 30) powsta e wskutek przepi cia, o ile nie umówiono si inaczej. 4. Umowà ubezpieczenia nie sà obj te: 1) akta, dokumenty, r kopisy, programy i dane komputerowe na noênikach wszelkiego rodzaju, prototypy, wzory, eksponaty, dzie a sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie, trofea myêliwskie, broƒ wszelkiego rodzaju; 2) karty p atnicze oraz kredytowe, weksle, czeki; 3) kamienie szlachetne, pó szlachetne, szlachetne substancje organiczne i per y niestanowiàce wyrobu u ytkowego, a tak e srebro, z oto i platyna w z omie lub sztabkach; 4) pojazdy mechaniczne podlegajàce obowiàzkom zwiàzanym z dopuszczeniem do ruchu na drogach publicznych, motory, motorowery oraz cz Êci zapasowe do tych pojazdów, a tak e wózki inwalidzkie z nap dem w asnym; 5) paliwa nap dowe; 6) drzewa, krzewy, roêliny na pniu, uprawy w tym tak e uprawy w szklarniach, namiotach foliowych i inspektach; 7) mienie zwiàzane z hodowlà fermowà drobiu lub zwierzàt futerkowych, a tak e hodowlà ryb bez wzgl du na wielkoêç hodowli; 8) mienie przyj te na przechowanie, o ile nie zosta o zg oszone przed zawarciem umowy ubezpieczenia i nie zosta a ustalona dla niego odr bna suma ubezpieczenia; 9) mienie znajdujàce si w obiektach o charakterze tymczasowym lub przeznaczonych do rozbiórki, namiotach i pow okach pneumatycznych oraz szklarniach; 10) przedmioty, których iloêç lub asortyment wskazuje, e przeznaczone sà do celów handlowych, o ile nie zosta y zg oszone przed zawarciem umowy ubezpieczenia i nie zosta a ustalona dla nich odr bna suma ubezpieczenia; nie dotyczy zwierzàt gospodarskich ziemiop odów oraz materia ów i zapasów; 11) przedmioty s u àce dzia alnoêci gospodarczej niezwiàzanej z produkcjà rolnà, z wyjàtkiem warsztatów cha upniczych, o ile nie zosta y zg oszone przed zawarciem umowy ubezpieczenia i nie zosta a ustalona dla nich odr bna suma ubezpieczenia. 5. Ponadto COMPENSA nie ponosi odpowiedzialnoêci za szkody w postaci utraconych zysków oraz poniesionych strat wynikajàcych z niemo noêci zrealizowania zobowiàzaƒ lub umów wskutek zajêcia zdarzenia obj tego umowà ubezpieczenia. 5. SUMA UBEZPIECZENIA 1. OkreÊlone w umowie przez Ubezpieczajàcego sumy ubezpieczenia stanowià górnà granic odpowiedzialnoêci COMPENSY za szkod w poszczególnych przedmiotach ubezpieczenia, z zastrze eniem limitów odpowiedzialnoêci za szkody powsta e w poszczególnych sk adnikach mienia oraz postanowieƒ 3 ust. 4 i Suma ubezpieczenia zwierzàt gospodarskich ulega obni eniu o kwoty wyp aconych odszkodowaƒ a do ca kowitego jej wyczerpania. 3. Sumy ubezpieczenia pozosta ych przedmiotów ubezpieczenia nie ulegajà obni eniu o kwoty wyp aconych odszkodowaƒ, gdy wysokoêç odszkodowania wyp aconego za pojedynczà szkod nie przekracza 10% sumy ubezpieczenia dla danego rodzaju mienia. 4. Je eli kwota wyp aconego odszkodowania przekroczy 10% sumy ubezpieczenia dla danego rodzaju mienia, suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o kwot wyp aconego odszkodowania. 5. Je eli suma ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia jest ni sza od ich wartoêci w dniu powstania szkody (niedoubezpieczenie), wysokoêç odszkodowania ulega zmniejszeniu w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia tego przedmiotu pozostaje do jego wartoêci w dniu powstania szkody (zasada proporcji). 4/14

5 6. Zasady proporcji nie stosuje si w przypadku, gdy wartoêç ubezpieczonego mienia nie przekracza 120% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia. 7. Postanowienia ust. 3 6 nie dotyczà ubezpieczenia na pierwsze ryzyko oraz ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków. 8. Postanowienia ust. 5 6 nie dotyczà ubezpieczenia zwierzàt gospodarskich, z wy àczeniem zwierzàt w hodowli fermowej oraz przeznaczonych do tuczu lub na opas. 6. SK ADKA UBEZPIECZENIOWA 1. WysokoÊç sk adki za ubezpieczenie ustalana jest na podstawie taryfy stawek obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy lub w szczególnych wypadkach na podstawie indywidualnej oceny ryzyka, z uwzgl dnieniem rodzaju mienia podlegajàcego ubezpieczeniu, d ugoêci okresu ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia, przedmiotu ubezpieczenia, wysokoêci udzia u w asnego, wysokoêci sumy ubezpieczenia, rodzaju zastosowanych zabezpieczeƒ, dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia oraz formy p atnoêci sk adki. 2. Sk adka op acana jest jednorazowo jednoczeênie z zawarciem umowy, chyba e w polisie okreêlono inny sposób i termin op acenia sk adki. 3. Na wniosek Ubezpieczajàcego p atnoêç sk adki mo e zostaç roz o ona na raty. Terminy p atnoêci i wysokoêç rat sà okreêlone w polisie. 4. Je eli zap ata sk adki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, sk adk uznaje si za zap aconà z chwilà wp ywu na rachunek COMPENSY. 5. W przypadku sk adki p atnej pó rocznie termin p atnoêci drugiej raty sk adki przypada na dzieƒ przed up ywem 6 miesi cy, który datà odpowiada dniowi p atnoêci pierwszej raty sk adki, a gdyby takiego dnia nie by o - na dzieƒ poprzedzajàcy. 6. W przypadku sk adki p atnej kwartalnie termin p atnoêci drugiej, trzeciej lub czwartej raty przypada na dzieƒ przed up ywem odpowiednio 3, 6 i 9 miesi cy, który datà odpowiada dniowi p atnoêci pierwszej raty sk adki, a gdyby takiego dnia nie by o - na dzieƒ poprzedzajàcy. 7. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Umow zawiera si na podstawie wniosku o ubezpieczenie, stanowiàcego jej integralnà cz Êç. 2. COMPENSA mo e zwróciç si do Ubezpieczajàcego o dodatkowe informacje, uzale niajàc zawarcie umowy od ich dostarczenia oraz treêci. 3. Umow ubezpieczenia zawiera si na 365 dni ( okres roczny ), o ile nie umówiono si inaczej. 4. Zawarcie umowy COMPENSA potwierdza polisà. 5. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest dokonanie przez COMPENS ogl dzin miejsca ubezpieczenia, je eli: 1) suma ubezpieczenia sta ych elementów domu mieszkalnego oraz ruchomoêci domowych od ognia i innych zdarzeƒ losowych przekracza z ; 2) suma ubezpieczenia sta ych elementów domu mieszkalnego oraz ruchomoêci domowych od kradzie y z w amaniem i rozboju przekracza z ; 3) stopieƒ zu ycia technicznego domu mieszkalnego oraz budynków gospodarczych przekracza 50%; 4) wartoêç pojazdów wolnobie nych lub sprz tu rolniczego przekracza z ; 5) suma ubezpieczenia materia ów i zapasów lub ziemiop odów przekracza z. 6. Ogl dzin, o których mowa w ust. 5, nie przeprowadza si w przypadku bezszkodowej kontynuacji umowy ubezpieczenia w COMPENSIE. 8. POCZÑTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOÂCI 1. OdpowiedzialnoÊç COMPENSY rozpoczyna si od dnia nast pujàcego po zawarciu umowy, nie wczeêniej jednak ni od dnia nast pnego po zap aceniu sk adki lub jej pierwszej raty, o ile strony nie umówi y si inaczej. 2. W przypadku niedokonania wp aty sk adki lub jej pierwszej raty w oznaczonym terminie, COMPENSA mo e wypowiedzieç umow ze skutkiem natychmiastowym i àdaç zap aty sk adki za okres, przez który ponosi a odpowiedzialnoêç. W braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z koƒcem okresu, za który przypada a nie zap acona sk adka. 3. Je eli Ubezpieczajàcy nie zap aci w terminie wymagalnej kolejnej raty sk adki, COMPENSA wezwie Ubezpieczajàcego na piêmie do jej zap aty, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem ustania odpowiedzialnoêci z umowy ubezpieczenia. Je eli pomimo otrzymanego wezwania do zap aty wymagalnej raty sk adki Ubezpieczajàcy nie dokona jej zap aty, odpowiedzialnoêç COMPENSY ustaje, a umowa ulega rozwiàzaniu z koƒcem okresu, za który przypada a zap acona rata sk adki. 4. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie szkód spowodowanych powodzià, trz sieniem ziemi oraz padni ciem lub ubojem z koniecznoêci zwierzàt gospodarskich wskutek choroby lub wypadku powstaje po up ywie 14 dni od chwili zawarcia umowy ubezpieczenia (karencja). 5. W przypadku nowozakupionych zwierzàt ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si 15 dnia po wprowadzeniu ich na teren gospodarstwa rolnego (karencja). 6. COMPENSA mo e zmieniç d ugoêç okresu karencji w odniesieniu do zwierzàt gospodarskich ubezpieczonych od padni cia lub uboju z koniecznoêci wskutek choroby lub wypadku. 7. Karencja nie ma zastosowania w przypadku kontynuacji umowy ubezpieczenia, z zastrze eniem postanowienia ust OdpowiedzialnoÊç COMPENSY koƒczy si z chwilà: 1) zakoƒczenia okresu ubezpieczenia; 2) koƒca okresu, za który przypada a zap acona rata sk adki, o którym mowa w ust. 3; 3) odstàpienia od umowy lub jej rozwiàzania; 4) wyp aty odszkodowania lub odszkodowaƒ w àcznej wysokoêci równej sumie ubezpieczenia, z zastrze eniem 39 ust. 11; 5) w przypadku ubezpieczenia zwierzàt gospodarskich - zmiany sposobu ich u ytkowania. 9. W przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia na innà osob, prawa z umowy przys ugujàce zbywcy przedmiotu ubezpieczenia przechodzà na nabywc, pod warunkiem, e nabywca uzyska pisemnà zgod COMPENSY na przej cie tych praw. W przypadku wyra enia zgody COMPENSY na przej cie praw z umowy, na nabywc przechodzà tak e obowiàzki z umowy obcià ajàce zbywc. Nabywca zobowiàzany jest powiadomiç COMPENS o nabyciu przedmiotu ubezpieczenia w terminie 3 dni od daty zdarzenia powodujàcego zbycie przedmiotu ubezpieczenia. 10. Je eli nabywca nie zawiadomi COMPENSY o fakcie nabycia przedmiotu ubezpieczenia w terminie okreêlonym w ust. 9, umow w stosunku do tego przedmiotu uwa a si za wygas à z chwilà jego przejêcia na nabywc. 9. ODSTÑPIENIE OD UMOWY I ROZWIÑZANIE UMOWY 1. Je eli umowa jest zawarta na okres d u szy ni 6 miesi cy, Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi biorcà, w terminie 7 dni, od dnia jej zawarcia. 2. Odstàpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku 5/14

6 zap acenia sk adki za okres, w którym COMPENSA ponosi a odpowiedzialnoêç. 3. Umowa mo e byç rozwiàzana w drodze pisemnego wypowiedzenia: 1) przez ka dà ze stron w ciàgu miesiàca od daty wyp aty odszkodowania lub daty dor czenia Ubezpieczajàcemu odmowy wyp aty odszkodowania, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia; 2) przez COMPENS ze skutkiem natychmiastowym: a) w razie stwierdzenia ra àcych zaniedbaƒ w zabezpieczeniu przedmiotu ubezpieczenia, b) w razie stwierdzenia, e Ubezpieczajàcy lub jego przedstawiciel zatai przed COMPENSÑ informacje, o które COMPENSA zapytywa a przed zawarciem umowy, c) w razie stwierdzenia, e Ubezpieczony zatai przed COMPENSÑ informacje, o które COMPENSA zapytywa a przed zawarciem umowy, chyba e Ubezpieczony nie wiedzia o zawarciu umowy. 4. W przypadku odstàpienia od umowy lub jej rozwiàzania przez któràkolwiek ze stron, sk adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi. 5. WysokoÊç nale nej do zwrotu sk adki ustala si w kwocie wyliczonej proporcjonalnie do d ugoêci niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, przy czym ka dy rozpocz ty dzieƒ ubezpieczenia traktuje si jako pe ny. 6. Sk adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia nie podlega zwrotowi, je eli: 1) COMPENSA wyp aci a, przed datà rozwiàzania umowy, odszkodowanie lub odszkodowania w wysokoêci równej sumie ubezpieczenia; 2) COMPENSA jest zobowiàzana do wyp aty, z tytu u wypadku zasz ego przed datà rozwiàzania umowy, odszkodowania w wysokoêci równej sumie ubezpieczenia lub wyp ata odszkodowania spowoduje wyczerpanie (konsumpcj ) sumy ubezpieczenia; 3) COMPENSA jest zobowiàzana do wyp aty, z tytu u wypadku zasz ego przed datà rozwiàzania umowy, odszkodowania w wysokoêci odpowiadajàcej pe nej wartoêci przedmiotu ubezpieczenia. 10. OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO 1. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest podaç do wiadomoêci COMPENSY zgodne z prawdà i jego najlepszà wiedzà wszystkie znane sobie okolicznoêci dotyczàce przedmiotu ubezpieczenia, o które COMPENSA zapytywa a w formularzu lub innych pismach przed zawarciem umowy. Je eli Ubezpieczajàcy zawiera umow przez przedstawiciela, obowiàzek ten cià y równie na przedstawicielu i obejmuje ponadto okolicznoêci jemu znane. 2. W czasie trwania umowy Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do pisemnego zawiadamiania COMPENSY o wszelkich zmianach okolicznoêci wymienionych w ust. 1, po otrzymaniu o nich wiadomoêci. 3. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialnoêci za skutki okolicznoêci, które z naruszeniem ust pów poprzedzajàcych nie zosta y podane do jej wiadomoêci. Je eli do naruszenia ust pów poprzedzajàcych dosz o z winy umyêlnej, w razie wàtpliwoêci przyjmuje si, e wypadek przewidziany umowà i jego nast pstwa sà skutkiem okolicznoêci, o których mowa w zdaniu poprzedzajàcym. 4. W przypadku ubezpieczenia zwierzàt gospodarskich Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest ponadto, przed zawarciem umowy, okazaç osobie upowa nionej przez COMPENS Êwiadectwa zdrowia ubezpieczanych zwierzàt wystawionych co najmniej 7 dni przed z o eniem wniosku o ubezpieczenie oraz dokumenty zwierz cia wraz z nadanym numerem identyfikacyjnym (nie dotyczy zwierzàt nie podlegajàcych identyfikacji i rejestracji). 5. Je eli umow zawarto na cudzy rachunek obowiàzki okreêlone w ust pach 1 4 spoczywajà tak e na Ubezpieczonym, chyba e nie wiedzia o zawarciu umowy na jego rachunek. 6. Ponadto w czasie trwania umowy Ubezpieczajàcy a tak e Ubezpieczony, jeêli wiedzia, e umow zawarto na jego rachunek, jest zobowiàzany do: 1) przestrzegania wszelkich przepisów dotyczàcych przedmiotu ubezpieczenia, a w szczególnoêci przepisów prawa budowlanego, ochrony przeciwpo arowej, przepisów Paƒstwowej Inspekcji Pracy, przepisów o budowie i eksploatacji urzàdzeƒ technicznych oraz zaleceƒ producenta w zakresie monta u, warunków eksploatacji i sposobu u ytkowania maszyn i urzàdzeƒ obj tych umowà, jak równie wykonywania dozoru technicznego nad ubezpieczonym mieniem; 2) przestrzegania uzgodnionych z COMPENSÑ zaleceƒ dodatkowych oraz terminów ich realizacji, które by y warunkiem zawarcia lub kontynuacji umowy - w szczególnoêci usuni cia zagro eƒ b dàcych przyczynà powsta ej w okresie wczeêniejszym szkody; 3) zapewnienia prawid owego utrzymania, konserwacji i eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia, a w przypadku zwierzàt gospodarskich przetrzymywania ich w odpowiednich pomieszczeniach, w aêciwego od ywiania oraz zapewnienia opieki weterynaryjnej; 4) prowadzenia ewidencji ubezpieczonego mienia zgodnie z aktualnymi przepisami, w sposób umo liwiajàcy w razie powstania szkody na bezsporne odtworzenie wartoêci mienia; dowody ewidencji dotyczàce ubezpieczonego mienia powinny byç zabezpieczone w skuteczny sposób przed zniszczeniem zagini ciem lub kradzie à; 5) umo liwienia dost pu do przedmiotu ubezpieczenia osobie upowa nionej przez COMPENS w celu dokonania oceny ryzyka. 7. W przypadku zajêcia wypadku obj tego umowà Ubezpieczajàcy, a tak e Ubezpieczony jeêli wiedzia, e umow zawarto na jego rachunek, zobowiàzany jest do: 1) u ycia dost pnych mu Êrodków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobie enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów; 2) niezw ocznego powiadomienia Policji o wypadku, o ile zaistnia y okolicznoêci wymagajàce podj cia czynnoêci dochodzeniowych; 3) niezw ocznego powiadomienia COMPENSY, nie póêniej jednak ni w ciàgu 3 dni roboczych od daty wypadku lub uzyskania o nim informacji; 4) niedokonywania, ani niedopuszczenia do dokonania adnych zmian w przedmiocie ubezpieczenia przed przeprowadzeniem ogl dzin przez osob upowa nionà przez COMPENS, chyba e: a) zmiana jest niezb dna w celu zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia po szkodzie albo zmniejszenia jej rozmiaru, b) ogl dziny nie zosta y dokonane w ciàgu 5 dni roboczych od daty powiadomienia o szkodzie; 5) umo liwienia dost pu do przedmiotu ubezpieczenia osobie upowa nionej przez COMPENS w celu przeprowadzenia likwidacji szkody; 6) przed o enia COMPENSIE rachunku poniesionych strat oraz umo liwienia COMPENSIE dokonania wszelkich ustaleƒ dotyczàcych przyczyny i rozmiaru szkody, jak równie udost pnienia dokumentacji ksi gowej i innych dowodów (np. rachunków zakupu, gwarancji, instrukcji obs ugi) niezb dnych do ustalenia okolicznoêci powstania szkody, zasadnoêci i wysokoêci roszczenia oraz udzielenia w tym celu wszelkiej pomocy i wyjaênieƒ; w przypadku ubezpieczenia zwierzàt gospodarskich - podania gatunku, wieku, wagi, przedstawienia kolczyka z numerem, paszportu lub innego dokumentu potwierdzajàcego ich posiadanie; 7) w ubezpieczeniu nast pstw nieszcz Êliwych wypadków - stosowania si do zaleceƒ COMPENSY udzielajàc informacji i niezb dnych pe nomocnictw oraz zwolnienia leczàcych go lekarzy z obowiàzku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz udost pnienia COMPENSIE 6/14

7 dokumentacji jego leczenia; 8) w ubezpieczeniu zwierzàt gospodarskich: a) w przypadku choroby, wypadku lub padni cia - wezwania lekarza weterynarii i stosowania si do jego zaleceƒ, b) w przypadku padni cia lub uboju z koniecznoêci - poddania badaniu mi so przez urz dowy organ badania mi sa. 8. COMPENSA uprawniona jest do zmniejszenia odpowiednio wysokoêci odszkodowania, je eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony (jeêli wiedzia o zawarciu umowy na jego rachunek) umyêlnie lub wskutek ra àcego niedbalstwa nie zawiadomi COMPENSY o zajêciu wypadku w terminie okreêlonym w ust. 7 pkt 3, o ile naruszenie tego obowiàzku przyczyni o si do zwi kszenia szkody lub uniemo liwi o COMPENSIE ustalenie okolicznoêci i skutków wypadku. 9. COMPENSA wolna jest od odpowiedzialnoêci, je eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony (jeêli wiedzia o zawarciu umowy na jego rachunek) umyêlnie lub wskutek ra àcego niedbalstwa, pomimo cià àcego na nim obowiàzku nie zastosowa Êrodków okreêlonych w ust. 7 pkt 1, a szkoda powsta a wskutek niewykonania powy szego obowiàzku. 11. USTALENIE WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA 1. W zale noêci od wartoêci przyj tych do ubezpieczenia, wysokoêç odszkodowania okreêla si w granicach sum ubezpieczenia w nast pujàcy sposób: 1) dla ruchomoêci domowych oraz sta ych elementów domu mieszkalnego (z wy àczeniem wymienionych w pkt 2 i 3) - wed ug wartoêci rzeczywistej; 2) dla wyrobów z metali i kamieni szlachetnych - wed ug kosztów naprawy lub wytworzenia albo ceny nabycia; 3) dla wartoêci pieni nych - wed ug wartoêci nominalnej (wartoêç nominalnà waluty obcej przelicza si na z ote wed ug Êredniego kursu NBP obowiàzujàcego w dniu powstania szkody); 4) dla zwierzàt gospodarskich - wed ug wartoêci rynkowej w podziale na: a) zwierz ta przeznaczone na opas lub do tuczu - wed ug wagi zwierz cia w dniu powstania szkody przemno onej przez Êrednià cen skupu za 1 kg wagi ywego zwierz cia obowiàzujàcà w dniu powstania szkody w jednostkach prowadzàcych skup zwierzàt w regionie, w którym znajduje si gospodarstwo rolne, b) zwierz ta pozosta e - wed ug obowiàzujàcej w danym regionie Êredniej ceny nabycia zwierz cia z uwzgl dnieniem jego wieku, wagi oraz sposobu u ytkowania; 5) dla pojazdów wolnobie nych oraz sprz tu rolniczego - wed ug wartoêci rzeczywistej; 6) dla materia ów i zapasów - wed ug wartoêci rynkowej; 7) dla ziemiop odów - wed ug wartoêci rynkowej. 2. Z kwoty nale nego odszkodowania COMPENSA potràca udzia y w asne wynoszàce: 1) dla sta ych elementów domu mieszkalnego oraz ruchomoêci domowych z ; 2) dla zwierzàt gospodarskich - 5% wartoêci szkody, nie mniej ni 200 z ; 3) dla pojazdów wolnobie nych - 1% wartoêci szkody, nie mniej ni z ; 4) dla sprz tu rolniczego z ; 5) dla materia ów i zapasów oraz ziemiop odów - 10% wartoêci szkody, nie mniej ni 200 z ; 6) dla szkód powsta ych wskutek przepi cia - 15% wartoêci szkody, nie mniej ni 200 z. 3. Udzia w asny, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, mo e zostaç wykupiony po op aceniu dodatkowej sk adki. 4. Udzia w asny nie podlega wykupieniu w przypadku ubezpieczenia: 1) zwierzàt w hodowli fermowej powy ej 100 sztuk; 2) byd a, trzody chlewnej, koni, owiec, kóz, strusi i emu powy ej 50 sztuk. 5. Udzia w asny, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, mo e zostaç podwy szony do kwoty 700 z z zastosowaniem zni ki sk adki. 6. WysokoÊç odszkodowania za napraw uszkodzonych przedmiotów ustala si wed ug Êrednich cen obowiàzujàcych w zak adach us ugowych lub na podstawie rachunków za napraw, pod warunkiem przed o enia ich COMPENSIE w terminie 3 miesi cy od dnia powstania szkody. 7. Rachunek napraw powinien obejmowaç zakres uszkodzeƒ przyj tych w protokole szkody. 8. Je eli uszkodzone przedmioty: 1) mogà byç nadal wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem - w przypadku niemo noêci ich naprawy wysokoêç odszkodowania ustala si procentowo; 2) nie mogà byç nadal wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem - odszkodowanie ustala si na podstawie dowodu ich nabycia, a w razie jego braku - na podstawie Êrednich cen nabycia przedmiotów o tych samych lub zbli onych parametrach. 9. Je eli zniszczony, uszkodzony lub utracony przedmiot stanowi cz Êç sk adowà kompletu lub zestawu, a pozosta e elementy mogà byç nadal wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, odszkodowanie ustala si procentowo z uwzgl dnieniem wartoêci przedmiotów, które mogà byç wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 10. Wszelkie dokumenty dotyczàce zaistnia ej szkody przed o one przez Ubezpieczajàcego podlegajà weryfikacji przez COMPENS. 11. Przy ustalaniu wysokoêci odszkodowania nie uwzgl dnia si : 1) wartoêci naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, pamiàtkowej, numizmatycznej, amatorskiej oraz osobistych upodobaƒ; 2) kosztów zwiàzanych z wszelkimi zmianami lub ulepszeniami dokonanymi w przedmiocie ubezpieczenia po zawarciu umowy; 3) kosztów wynikajàcych z braku cz Êci zamiennych lub materia ów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejàcego przed powstaniem szkody; 4) podatku od towarów i us ug (VAT) podlegajàcego odliczeniu zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, chyba e umówiono si inaczej; 5) kosztów naprawy przewy szajàcych cen zakupu lub koszty wytworzenia. 12. W celu ustalenia przyczyny powstania oraz prawid owej wysokoêci szkody, ka da ze stron mo e na w asny koszt powo aç rzeczoznawc. W przypadku rozbie noêci w opiniach rzeczoznawców, strony mogà powo aç rzeczoznawc - arbitra, który na podstawie przeprowadzonych przez obie strony ekspertyz oraz w asnej oceny stanu faktycznego wyda opini. Koszty zwiàzane z wydaniem opinii przez rzeczoznawc - arbitra ponoszà po po owie obie strony. 13. WysokoÊç odszkodowania jest pomniejszana o wartoêç pozosta oêci, które mogà byç przeznaczone do dalszego u ytku, przeróbki lub naprawy; w przypadku zwierzàt gospodarskich za wartoêç pozosta oêci po szkodzie uwa a si udokumentowanà rachunkiem cen uzyskanà ze sprzeda y zwierz cia lub tuszy oraz skóry zwierz cia bez uwzgl dniania kosztów uboju i oceny przydatnoêci mi sa do spo ycia. 14. Je eli mi so zwierz cia ubitego z koniecznoêci zosta o uznane przez urz dowy organ badania mi sa za zdatne do spo ycia, wysokoêç odszkodowania pomniejszana jest o 100% wartoêci pozosta oêci po szkodzie. 15. W przypadku braku udokumentowania ceny sprzeda y mi sa, wysokoêç odszkodowania zmniejsza si o wartoêci pozosta oêci po szkodzie wynoszàce: 1) dla koni - 40%; 7/14

8 2) dla byd a - 60%; 3) dla trzody chlewnej - 70%. 16. WysokoÊç odszkodowania nie jest pomniejszana o wartoêç pozosta oêci po szkodzie, je eli mi so zosta o uznane przez urz dowy organ badania mi sa za niezdatne do spo ycia. 17. WysokoÊç odszkodowania za sta e elementy domu mieszkalnego oraz ruchomoêci domowe pomniejsza si o procent udzielonej zni ki za zastosowanie dodatkowych zabezpieczeƒ, je eli z powodu niew aêciwej ich eksploatacji nie zadzia a y one w momencie zajêcia zdarzenia, które spowodowa o szkod. 18. Je eli po wyp acie odszkodowania przed naprawieniem uszkodzonego mienia wystàpi a kolejna szkoda w tym samym przedmiocie ubezpieczenia, wysokoêç odszkodowania ustala si w wysokoêci ró nicy pomi dzy kwotà odszkodowania ju wyp aconego a odszkodowania nale nego za kolejnà szkod. 19. Je eli po wyp acie odszkodowania Ubezpieczony odzyska utracone przedmioty, COMPENSA mo e za àdaç zwrotu wyp aconego za te przedmioty odszkodowania albo przeniesienia praw do tych przedmiotów na COMPENS. 20. W przypadku ustalenia p atnoêci sk adki w ratach, COMPENSA mo e potràciç z wyp acanego odszkodowania kwot niezap aconej, wymagalnej raty sk adki. UBEZPIECZENIE STA YCH ELEMENTÓW DOMU MIESZKALNEGO ORAZ RUCHOMOÂCI DOMOWYCH Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeƒ losowych 12. ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Umowà ubezpieczenia obj te sà szkody powsta e wskutek: 1) deszczu nawalnego, 2) dymu; 3) fali uderzeniowej; 4) gradu; 5) huraganu; 6) lawiny; 7) osuni cia si ziemi; 8) po aru; 9) powodzi; 10) trz sienia ziemi; 11) uderzenia pioruna; 12) uderzenia pojazdu; 13) upadku statku powietrznego; 14) wybuchu; 15) zalania; 16) zalegania Êniegu lub lodu; 17) zapadania si ziemi. 2. Po op aceniu dodatkowej sk adki okreêlony w ust. 1 zakres ochrony mo e zostaç rozszerzony o szkody powsta e wskutek przepi cia. 13. WY ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI W przypadku rozszerzenia ubezpieczenia o szkody powsta e wskutek przepi cia, COMPENSA nie ponosi odpowiedzialnoêci za szkody powsta e w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urzàdzeniach elektrycznych, wk adkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach elektrycznych, arówkach, lampach oraz cz Êciach ulegajàcych szybkiemu zu yciu lub podlegajàcych wielokrotnej, okresowej wymianie w toku normalnego u ytkowania. 14. SUMA I SYSTEM UBEZPIECZENIA 1. Sum ubezpieczenia osobno dla sta ych elementów domu mieszkalnego oraz ruchomoêci domowych ustala si wed ug wartoêci rzeczywistej. 2. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeƒ losowych zawiera si w systemie ubezpieczenia na sumy sta e. 15. LIMITY ODPOWIEDZIALNOÂCI Górnà granic odpowiedzialnoêci COMPENSY za szkody powsta e w poszczególnych sk adnikach mienia, w granicach sumy ubezpieczenia ruchomoêci domowych stanowi kwota: 1) dla sprz tu elektronicznego, audiowizualnego i komputerowego - 50% sumy ubezpieczenia ruchomoêci domowych, nie wi cej ni z ; 2) dla wyrobów z metali i kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych, pere, srebrnych i z otych monet - 10% sumy ubezpieczenia ruchomoêci domowych, nie wi cej ni z ; 3) dla wartoêci pieni nych - 10% sumy ubezpieczenia ruchomoêci domowych, nie wi cej ni z ; 4) dla odzie y ze skór naturalnych lub futer - 10% sumy ubezpieczenia ruchomoêci domowych, nie wi cej ni z ; 5) dla ryzyka przepi cia z. Ubezpieczenie od kradzie y z w amaniem i rozboju 16. ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Umowà ubezpieczenia obj te sà szkody powsta e wskutek: 1) kradzie y z w amaniem; 2) rozboju; 3) wandalizmu. 2. RuchomoÊci domowe okreêlone w 2 pkt 29 ppkt b e obj te sà ochronà ubezpieczeniowà, je eli znajdujà si w domu mieszkalnym. 3. Warunkiem ubezpieczenia sta ych elementów domu mieszkalnego oraz ruchomoêci domowych od kradzie y z w amaniem i rozboju jest zawarcie dla jednej z tych grup mienia ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeƒ losowych. 17. WY ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI 1. Poza wy àczeniami wymienionymi w 4, zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powsta ych wskutek kradzie y z w amaniem: 1) w obiektach zabezpieczonych niezgodnie wymogami okreêlonymi w 20 ust. 1 i 2; 2) w sta ych elementach domu mieszkalnego oraz ruchomoêciach domowych znajdujàcych si w niezamieszka ych domach mieszkalnych; za niezamieszka e uwa a si domy mieszkalne nie stanowiàce g ównego i podstawowego miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, osób bliskich lub innej osoby u ytkujàcej t nieruchomoêç na podstawie odpowiedniego tytu u prawnego; 3) w wyrobach z metali i kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych, pere, srebrnych i z otych monetach, wartoêciach pieni nych, odzie y ze skór naturalnych lub futer - w przypadku, gdy dom mieszkalny by niezamieszka y nieprzerwanie d u ej ni 2 miesiàce; 4) w wyrobach z metali i kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych, pere, srebrnych i z otych monetach, wartoêciach pieni nych, odzie y ze skór naturalnych lub futer znajdujàcych si w domu mieszkalnym u ywanym na podstawie odpowiedniego tytu u prawnego przez osoby 8/14

9 trzecie; 5) dokonanej w sposób inny ni okreêlony w 2 pkt COMPENSA nie odpowiada za szkody w mieniu nale àcym do Ubezpieczonego lub osób bliskich powsta e na skutek rozboju dokonanego poza miejscem ubezpieczenia. 3. W przypadku ubezpieczenia od wandalizmu ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powsta ych: 1) z winy najemcy domu mieszkalnego; 2) na skutek graffiti wykonanego na murach, ogrodzeniach, drzwiach, oknach lub Êcianach zewn trznych. 18. SUMA I SYSTEM UBEZPIECZENIA 1. Sum ubezpieczenia àcznie dla sta ych elementów domu mieszkalnego oraz ruchomoêci domowych ustala si wed ug wartoêci rzeczywistej. 2. Ubezpieczenie od kradzie y z w amaniem i rozboju zawiera si w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko. 19. LIMITY ODPOWIEDZIALNOÂCI Górnà granic odpowiedzialnoêci COMPENSY za szkody powsta e w poszczególnych sk adnikach mienia, w granicach sumy ubezpieczenia sta ych elementów domu mieszkalnego oraz ruchomoêci domowych stanowi kwota: 1) dla sta ych elementów domu mieszkalnego - 50% sumy ubezpieczenia sta ych elementów domu mieszkalnego oraz ruchomoêci domowych; 2) dla sprz tu elektronicznego, audiowizualnego i komputerowego - 50% sumy ubezpieczenia sta ych elementów domu mieszkalnego oraz ruchomoêci domowych, nie wi cej ni z ; 3) dla wyrobów z metali i kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych, pere, srebrnych i z otych monet - 10% sumy ubezpieczenia sta ych elementów domu mieszkalnego oraz ruchomoêci domowych, nie wi cej ni z ; 4) dla wartoêci pieni nych - 10% sumy ubezpieczenia sta ych elementów domu mieszkalnego oraz ruchomoêci domowych, nie wi cej ni z ; 5) dla odzie y ze skór naturalnych lub futer - 10% sumy ubezpieczenia sta ych elementów domu mieszkalnego oraz ruchomoêci domowych, nie wi cej ni z. 20. ÂRODKI BEZPIECZE STWA 1. Dom mieszkalny lub budynek gospodarczy uwa a si za nale ycie zabezpieczony, je eli spe nione zosta y àcznie ni ej wymienione warunki: 1) wszystkie otwory w Êcianach i stropach muszà byç zabezpieczone w sposób uniemo liwiajàcy dokonanie kradzie y bez w amania; 2) stan techniczny drzwi i okien wraz z oêcie nicami musi zapewniç trwa e zamocowanie zamków tak, aby nie by o mo liwoêci ich wypchni cia bez wy amania; 3) drzwi zewn trzne do domu mieszkalnego lub pomieszczeƒ, przez które jest przejêcie do cz Êci mieszkalnej domu mieszkalnego, muszà byç pe ne, prawid owo osadzone pod wzgl dem technicznym, posiadaç odpowiednià konstrukcj i byç wykonane z materia ów w aêciwych dla drzwi zewn trznych oraz muszà byç zamykane na dwa ró ne zamki wielozastawkowe lub jeden zamek atestowany; drzwi zewn trzne oszklone nie mogà byç zaopatrzone w zamki, które mo na otworzyç bez u ycia klucza przez otwór wybity w szybie; w przypadku drzwi oszklonych, o powierzchni przeszklonej przez którà istnieje mo liwoêç wejêcia do ubezpieczonego domu mieszkalnego przez otwór wybity w szybie, cz Êç oszklona musi byç zabezpieczona kratà, folià lub szybà antyw amaniowà; 4) drzwi tarasowe lub balkonowe muszà spe niaç wymogi takie jak w przypadku zabezpieczenia okien; 5) drzwi zewn trzne prowadzàce do budynków gospodarczych muszà byç pe ne, zamykane na jeden zamek wielozastawkowy lub co najmniej jednà k ódk wielozastawkowà; 6) w przypadku drzwi dwuskrzyd owych jedno skrzyd o musi byç unieruchomione przy pomocy zasuw u góry i u do u zamykanych od wewnàtrz; 7) klucze od zamków muszà byç w wy àcznym posiadaniu Ubezpieczajàcego lub osób uprawnionych do ich posiadania lub przechowywania; 8) za prawid owo zabezpieczone uwa a si drzwi gara owe sterowane za pomocà pilota lub wyposa one w oryginalny, fabrycznie montowany zamek. 2. W przypadku, gdy gara znajduje si w jednej bryle z domem mieszkalnym drzwi prowadzàce z gara u do cz Êci mieszkalnej domu mieszkalnego muszà byç zabezpieczone w sposób okreêlony w ust. 1 pkt Je eli drzwi zewn trzne domu mieszkalnego sà wyposa one w jeden zamek wielozastawkowy, brak drugiego zamka mo e zostaç zastàpiony przez zainstalowanie urzàdzeƒ sygnalizacyjno-alarmowych, sta ym dozorem pe nionym przez firm ochroniarskà lub monitoringiem, za które w takim przypadku nie przys uguje zni ka. 4. Je eli suma ubezpieczenia ruchomoêci domowych oraz sta ych elementów domu mieszkalnego przekracza z, niezb dne jest posiadanie co najmniej jednego dodatkowego zabezpieczenia przeciwkradzie owego (tj. alarmu, rolet antyw amaniowych, monitoringu, sta ego dozoru pe nionego przez firm ochroniarskà), za które nie przys uguje zni ka. 5. COMPENSA mo e odmówiç zawarcia umowy ubezpieczenia w przypadku, gdy zastosowane Êrodki bezpieczeƒstwa uzna za niewystarczajàce lub uzale niç zawarcie umowy od zastosowania dodatkowych Êrodków bezpieczeƒstwa. 6. W razie nie dope nienia przez Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego (jeêli wiedzia o zawarciu umowy na jego rachunek) któregokolwiek z obowiàzków wymienionych w ust. 1 3 a mia o wp yw na powstanie lub rozmiar szkody, COMPENSA ma prawo odmówiç wyp aty odszkodowania w ca oêci lub w cz Êci. UBEZPIECZENIE ZWIERZÑT GOSPODARSKICH 21. ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Ochronà ubezpieczeniowà obj te sà szkody powsta e wskutek: 1) w zakresie podstawowym: a) deszczu nawalnego, b) gradu, c) huraganu, d) lawiny, e) osuni cia si ziemi, f) powodzi, g) uderzenia pioruna, h) uboju na skutek w/w zdarzeƒ; 2) w zakresie rozszerzonym - zdarzeƒ okreêlonych w pkt 1 oraz: a) dymu, b) fali uderzeniowej, c) po aru, d) trz sienia ziemi, e) uderzenia pojazdu, f) upadku statku powietrznego, 9/14

10 g) wybuchu, h) zalania, i) zalegania Êniegu lub lodu, j) zapadania si ziemi, k) uboju na skutek w/w zdarzeƒ. 2. Na wniosek Ubezpieczajàcego oraz po op aceniu dodatkowej sk adki zakres ochrony okreêlony w ust. 1 pkt 1 i 2 mo e zostaç rozszerzony o szkody powsta e wskutek: 1) padni cia w wyniku choroby lub wypadku; 2) uboju z koniecznoêci w wyniku choroby lub wypadku. 3. W zakresie okreêlonym w ust. 2 ochronà ubezpieczeniowà mo e zostaç obj te wy àcznie byd o, trzoda chlewna oraz konie. 22. WY ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI 1. Poza wy àczeniami wymienionymi w 4, zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powsta ych wskutek: 1) kradzie y; 2) kradzie y z w amaniem; 3) rozboju; 4) braku opieki nad zwierz tami przez okres d u szy ni 2 dni kalendarzowe. 2. Zakres ochrony nie obejmie: 1) drobiu i zwierzàt futerkowych w hodowli fermowej w iloêci powy ej 100 sztuk; 2) ryb w hodowli stawowej; 3) pszczó ; 4) zwierzàt w hodowli laboratoryjnej i doêwiadczalnej; 5) utraty p odu i m odego przychówku. 3. Ponadto zakres ochrony nie obejmuje szkód powsta ych wskutek: 1) chorób zakaênych okreêlonych w Ustawie o zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej; 2) wad lub chorób, które istnia y w chwili zawierania umowy ubezpieczenia; 3) chorób dziedzicznych; 4) schorzeƒ powsta ych w wyniku braku przeprowadzenia profilaktycznych szczepieƒ oraz innych zabiegów profilaktycznych; 5) zaniedbania wynikajàcego z niedokarmiania lub niew aêciwego od ywiania zwierzàt nieodpowiednià paszà lub paszà z ej jakoêci; 6) braku paszy, niezale nie od przyczyny; 7) zatrucia pokarmowego powsta ego z winy Ubezpieczajàcego, osób bliskich lub osób zatrudnionych w gospodarstwie rolnym; 8) prowadzenia hodowli niezgodnie z wymogami oraz braku w aêciwych warunków bytowania, u ytkowania i piel gnacji zwierzàt; 9) uboju zwierzàt w wyniku staroêci bàdê selekcji negatywnej; 10) transportu; 11) udzia u w zawodach lub wystawach; 12) u ytkowania zwierzàt niezgodnie z ich przeznaczeniem; 13) pora enia pràdem elektrycznym. 4. Ponadto COMPENSA nie odpowiada za poniesione przez Ubezpieczajàcego koszty: 1) badania stanu zdrowia, leczenia oraz znakowania zwierzàt; 2) sekcji i utylizacji martwych zwierzàt; 3) zaêwiadczeƒ wymaganych przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. 23. SUMA UBEZPIECZENIA 1. Sum ubezpieczenia ustala si wed ug wartoêci rynkowej osobno dla ka dego ze zwierzàt. 2. W przypadku ubezpieczenia: 1) zwierzàt przeznaczonych na opas lub do tuczu sum ubezpieczenia ustala si osobno dla ka dego gatunku w podziale na grupy okreêlone w 24 ust. 4 pkt 1 i 2, z uwzgl dnieniem przewidywanej ich wagi na koniec okresu ubezpieczenia i Êredniej ceny za 1 kg wagi ywego zwierz cia; 2) pozosta ych zwierzàt w hodowli fermowej sum ubezpieczenia ustala si osobno dla ka dego gatunku wed ug obowiàzujàcej w danym regionie Êredniej ceny nabycia zwierz cia z uwzgl dnieniem jego wieku, wagi oraz sposobu u ytkowania. 24. WARUNKI DODATKOWE 1. Ubezpieczenie zwierzàt gospodarskich mo e zostaç zawarte pod warunkiem, e: 1) umowà ubezpieczenia obj te sà wszystkie zwierz ta danego gatunku znajdujàce si w gospodarstwie rolnym; 2) zwierz ta sà zdrowe, bez wad wrodzonych lub nabytych; 3) zwierz ta posiadajà cechy identyfikacyjne (paszport, karta identyfikacyjna zwierz cia, kolczyk z numerem, rysunek przodu g owy oraz boków lewej i prawej strony zwierz cia i inne); wymóg ten nie dotyczy zwierzàt futerkowych oraz drobiu. 2. Wniosek o ubezpieczenie powinien zawieraç nast pujàce dane: 1) gatunek zwierzàt; 2) liczb zwierzàt w danej grupie; 3) wiek zwierzàt; 4) p eç zwierzàt; 5) ras zwierzàt; 6) w odniesieniu do koni: a) umaszczenie z jego odmianami na g owie i koƒczynach, b) sposób u ytkowania; 7) wartoêç zwierzàt; w przypadku m odego byd a oraz trzody chlewnej w tuczu - przewidywanà wag oraz wartoêç za 1 kg na koniec opasu, chowu lub tuczu; 8) zakres ubezpieczenia; 9) zaêwiadczenie o stanie zdrowia. 3. W przypadku ubezpieczenia koni sportowych dodatkowo do wniosku nale y za àczyç dokument stwierdzajàcy to samoêç zwierz cia (dowód urodzenia, wpis z ksi gi hodowlanej prowadzonej przez Polski Zwiàzek Hodowców Koni, Tory WyÊcigów Konnych lub inny podmiot uprawniony do prowadzenia ksiàg hodowlanych) lub paszport wraz z numerem ewidencyjnym. 4. W przypadku ubezpieczenia zwierzàt gospodarskich od padni cia i uboju z koniecznoêci wskutek choroby lub wypadku we wniosku nale y podaç liczb zwierzàt w podziale na: 1) byd o: a) krowy i ja ówki cielne, b) buhaje, c) m ode byd o przeznaczone na opas lub odnowienie stada; 2) trzod chlewnà: a) przeznaczonà do tuczu, b) przeznaczonà do reprodukcji (lochy, maciory, knury); 3) konie: a) êrebi ta, b) przeznaczone do prac w lesie, c) przeznaczone do prac w rolnictwie, d) sportowe, e) rekreacyjne. 10/14

11 5. Ponadto zwierz ta muszà spe niaç nast pujàce dodatkowe warunki: 1) byd o: a) liczebnoêç stada nie mo e byç mniejsza ni 5 sztuk, b) wiek zwierzàt powinien wynosiç pomi dzy 10 miesi cy a 8 lat; 2) trzoda chlewna: a) masa zwierzàt nie mo e byç ni sza ni 25 kg, b) wiek zwierzàt nie powinien wynosiç wi cej ni 5 lat; 3) konie - wiek zwierzàt powinien wynosiç pomi dzy: a) 6 miesi cy a 2 lata dla êrebiàt, b) 2 lata a 12 lat dla pozosta ych koni. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW WOLNOBIE NYCH 25. ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Umowà ubezpieczenia obj te sà szkody powsta e wskutek: 1) deszczu nawalnego, 2) dymu; 3) fali uderzeniowej; 4) gradu; 5) huraganu; 6) lawiny; 7) osuni cia si ziemi; 8) po aru; 9) powodzi; 10) trz sienia ziemi; 11) uderzenia pioruna; 12) uderzenia pojazdu; 13) upadku statku powietrznego; 14) wybuchu; 15) zalania; 16) zalegania Êniegu lub lodu; 17) zapadania si ziemi. 2. Na wniosek Ubezpieczajàcego oraz po op aceniu dodatkowej sk adki zakres ochrony mo e zostaç rozszerzony o szkody powsta e wskutek: 1) kolizji; 2) kradzie y; 3) kradzie y z w amaniem; 4) rozboju. 26. WY ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI 1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej, poza wy àczeniami wymienionymi w 4, nie obejmuje szkód powsta ych w wyniku: 1) kradzie y cz Êci lub podzespo ów pojazdu; 2) kradzie y pojazdu pozostawionego bez dozoru; 3) samoczynnego zapalenia si jakichkolwiek materia ów eksploatacyjnych znajdujàcych si wewnàtrz pojazdu wolnobie nego; 4) po aru pojazdu wolnobie nego pozostawionego w miejscu prac polowych (polu), niezale nie od przyczyn jego powstania; 5) po aru pojazdu wolnobie nego nie wyposa onego w sprawnie dzia ajàce dwie gaênice: proszkowà (GP) i pianowà (GWP) o masie nie mniejszej ni 10 kg Êrodka gaêniczego ka da, niezale nie od przyczyn powstania po aru. 2. Ponadto odpowiedzialnoêç COMPENSY nie obejmuje: 1) szkód powsta ych wy àcznie w ogumieniu pojazdu; 2) szkód powsta ych w cz Êciach nara onych na szybkie zu ycie lub deprecjacj takich jak: pow oki antykorozyjne, cz Êci z gumy, pasy, liny, druty, aƒcuchy, szczotki, kable, akumulatory, lampy; 3) szkód powsta ych w zwiàzku z przeprowadzanà naprawà pojazdu oraz prób dokonywanych po naprawie; 4) kosztów wymiany zamków, drzwi, wy àcznika zap onu lub urzàdzeƒ zabezpieczajàcych pojazd przed kradzie à w przypadku utraty kluczyków (lub innego urzàdzenia przewidzianego przez producenta pojazdu), umo liwiajàcych uruchomienie silnika lub odblokowanie zabezpieczeƒ przeciwkradzie owych. 27. SUMA UBEZPIECZENIA Sum ubezpieczenia pojazdów wolnobie nych ustala si wed ug wartoêci rzeczywistej osobno dla ka dego pojazdu. 28. WARUNKI DODATKOWE 1. Budynek gospodarczy, w którym przechowywany jest pojazd wolnobie ny musi spe niaç wymogi ochrony przeciwpo arowej. 2. W przypadku ubezpieczenia pojazdu wolnobie nego od kradzie y z w amaniem, budynek gospodarczy, w którym przechowywany jest pojazd uwa a si za nale ycie zabezpieczony, je eli spe nione zosta y àcznie ni ej wymienione warunki: 1) wszystkie otwory w Êcianach i stropach muszà byç zabezpieczone w sposób uniemo liwiajàcy dokonanie kradzie y bez w amania; 2) stan techniczny drzwi i okien wraz z oêcie nicami musi zapewniç trwa e zamocowanie zamków tak, aby nie by o mo liwoêci ich wypchni cia bez wy amania; 3) drzwi zewn trzne muszà byç pe ne, zamykane na jeden zamek wielozastawkowy lub co najmniej jednà k ódk wielozastawkowà; 4) w przypadku drzwi dwuskrzyd owych jedno skrzyd o musi byç unieruchomione przy pomocy zasuw u góry i u do u zamykanych od wewnàtrz; 5) klucze od zamków muszà byç w wy àcznym posiadaniu Ubezpieczajàcego lub osób uprawnionych do ich posiadania lub przechowywania. 3. Po op aceniu dodatkowej sk adki, ochronà ubezpieczeniowà mogà zostaç obj te pojazdy wolnobie ne przechowywane na wolnym powietrzu pod warunkiem, e znajdujà si na terenie siedliska ogrodzonego, zamkni tego i oêwietlonego w nocy. UBEZPIECZENIE POZOSTA EGO MIENIA ZNAJDUJÑCEGO SI W GOSPODARSTWIE ROLNYM 29. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia mogà byç: 1) sprz t rolniczy; 2) materia y i zapasy; 3) ziemiop ody. 30. ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Umowà ubezpieczenia obj te sà szkody powsta e wskutek: 1) deszczu nawalnego, 2) dymu; 3) fali uderzeniowej; 4) gradu; 5) huraganu; 6) lawiny; 7) osuni cia si ziemi; 8) po aru; 9) powodzi; 10) trz sienia ziemi; 11/14

12 11) uderzenia pioruna; 12) uderzenia pojazdu; 13) upadku statku powietrznego; 14) wybuchu; 15) zalania; 16) zalegania Êniegu lub lodu; 17) zapadania si ziemi. 2. Po op aceniu dodatkowej sk adki okreêlony w ust. 1 zakres ochrony dla sprz tu rolniczego mo e zostaç rozszerzony o szkody powsta e wskutek przepi cia. 31. WY ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI Zakres ochrony ubezpieczeniowej, poza wy àczeniami wymienionymi w 4, nie obejmuje szkód: 1) w sprz cie rolniczym, powsta ych: a) wskutek samoczynnego zapalenia si jakichkolwiek materia ów znajdujàcych si wewnàtrz urzàdzenia; b) wskutek po aru sprz tu pozostawionego w miejscu prac polowych (polu), niezale nie od przyczyn jego powstania; c) w cz Êciach nara onych na szybkie zu ycie lub deprecjacj takich jak: wyk adziny, pow oki antykorozyjne, cz Êci z gumy, pasy, liny, druty, aƒcuchy, szczotki, kable, sita, w e, opony gumowe, akumulatory, lampy; d) w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urzàdzeniach elektrycznych, wk adkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach elektrycznych, arówkach, lampach oraz cz Êciach ulegajàcych szybkiemu zu yciu lub podlegajàcych wielokrotnej, okresowej wymianie w toku normalnego u ytkowania, w przypadku rozszerzenia ubezpieczenia o szkody powsta e wskutek przepi cia; 2) w ziemiop odach: a) przechowywanych w stertach lub stogach, b) przyj tych na przechowanie, o ile nie umówiono si inaczej. 32. SUMA I SYSTEM UBEZPIECZENIA 1. Sumy ubezpieczenia osobno dla ka dego rodzaju przedmiotu ubezpieczenia ustala si wed ug: 1) dla sprz tu rolniczego - wartoêci rzeczywistej, osobno dla ka dego urzàdzenia; 2) dla materia ów i zapasów - wed ug wartoêci rynkowej; 3) dla ziemiop odów - wed ug wartoêci rynkowej. 2. Ubezpieczenie zawiera si w systemie na sumy sta e. 33. LIMITY ODPOWIEDZIALNOÂCI Górnà granic odpowiedzialnoêci COMPENSY za szkody powsta e: 1. w cz Êciach zapasowych do urzàdzeƒ, narz dzi oraz maszyn rolniczych, stanowi kwota 10% sumy ubezpieczenia sprz tu rolniczego; 2. wskutek przepi cia, stanowi kwota z. UBEZPIECZENIE NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW 34. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia sà nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków polegajàce na uszkodzeniu cia a lub rozstroju zdrowia, powodujàce trwa y uszczerbek na zdrowiu lub Êmierç Ubezpieczonego, jakie mogà si wydarzyç podczas wykonywania pracy, uczestniczenia w zaj ciach w szkole lub zaj ciach organizowanych przez szko, w drodze z domu do pracy (szko y) lub z pracy (szko y) do domu, w yciu prywatnym lub podczas uprawiania sportu w ramach rekreacji lub rehabilitacji, które wydarzy y si na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 35. ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczenie obejmuje: 1) Êwiadczenie z tytu u nast pstw nieszcz Êliwych wypadków, je eli trwa y uszczerbek na zdrowiu jest nie mniejszy ni 5%; 2) Êwiadczenie z tytu u Êmierci Ubezpieczonego wskutek nieszcz Êliwego wypadku; 3) po op aceniu dodatkowej sk adki - Êwiadczenie z tytu u nast pstw zawa u serca lub udaru mózgu pod warunkiem, e zawa serca lub udar mózgu nie sà wynikiem istniejàcej choroby przewlek ej; rozszerzenie zakresu ubezpieczenia mo e mieç miejsce, je eli Ubezpieczony nie przekroczy 60 roku ycia. 2. Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko zawa u serca lub udaru mózgu ma zastosowanie do wszystkich pe noletnich Ubezpieczonych. 3. Granic odpowiedzialnoêci COMPENSY i sposób ustalenia wysokoêci Êwiadczenia nale nego w przypadku wystàpienia nast pstw okreêlonych w ust. 1 i 2 ustala si stosownie do postanowieƒ WY ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI 1. Ubezpieczenie nie obejmuje: 1) osób, które ukoƒczy y 65 rok ycia, chyba e ubezpieczenie nast pstw nieszcz Êliwych wypadków jest przez nie bezszkodowo kontynuowane w COMPENSIE nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lat; 2) skutków wypadków b dàcych nast pstwem lub powsta ych w zwiàzku z jakàkolwiek chorobà nawet zaistnia à nagle, z zastrze eniem postanowienia 35 ust. 1 pkt Poza wy àczeniami odpowiedzialnoêci okreêlonymi w 4 ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj te skutki wypadków powsta ych: 1) w zwiàzku z zawa em serca, udarem mózgu lub b dàcych nast pstwem tych zdarzeƒ, o ile nie umówiono si inaczej; 2) powsta e w zwiàzku z uprawianiem sportu jako zawodnik lub w zwiàzku z uprawianiem sportów powietrznych wszelkiego rodzaju, sportów motorowych i motorowodnych (podczas jazd próbnych, wyêcigów i rajdów, jazd konkursowych i zwiàzanych z nimi treningów), sztuk walki, wspinaczki górskiej, myêlistwa, nurkowania przy u yciu specjalistycznego sprz tu oraz innych dyscyplin sportu uprawianych w warunkach ekstremalnych (np. skoków spadochronowych, skoków bungee, nurkowania, raftingu lub sp ywów rzekami górskimi, speleologii); 3) podczas czynnego udzia u w zak adach lub bójkach, za wyjàtkiem dzia ania w obronie koniecznej; 4) na skutek pos ugiwania si wszelkiego rodzaju petardami lub innymi o podobnym dzia aniu Êrodkami; 5) w wyniku uszkodzenia cia a spowodowanego leczeniem lub zabiegami leczniczymi bez wzgl du na to, przez kogo by y wykonywane. 37. SUMA UBEZPIECZENIA 1. OkreÊlona w umowie suma ubezpieczenia stanowi górnà granic odpowiedzialnoêci COMPENSY w stosunku do ka dego Ubezpieczonego wymienionego w umowie ubezpieczenia. 2. Suma ubezpieczenia na ka dego Ubezpieczonego wynosi do wyboru: 1) z ; 2) z. 3. Suma ubezpieczenia musi byç jednakowa dla wszystkich Ubezpieczonych. 12/14

13 38. USTALENIE WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA (ÂWIADCZENIA) 1. Je eli Ubezpieczony wskutek nieszcz Êliwego wypadku dozna 100% trwa ego uszczerbku na zdrowiu, COMPENSA wyp aca Êwiadczenie w wysokoêci sumy ubezpieczenia. 2. COMPENSA wyp aca uprawnionemu Êwiadczenie z tytu u Êmierci Ubezpieczonego wy àcznie, je eli Êmierç nastàpi a w okresie nie d u szym ni 2 lata po zajêciu nieszcz Êliwego wypadku w wysokoêci 100% sumy ubezpieczenia. 3. Je eli Ubezpieczony wskutek nieszcz Êliwego wypadku dozna cz Êciowego trwa ego uszczerbku na zdrowiu w wysokoêci wi kszej lub równej 5%, COMPENSA wyp aca taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony dozna trwa ego uszczerbku; je eli trwa y uszczerbek na zdrowiu jest mniejszy ni 5%, Êwiadczenie nie przys uguje. 4. Ustalenie wysokoêci nale nego Êwiadczenia okreêlane jest na podstawie stopnia trwa ego uszczerbku na zdrowiu oraz po stwierdzeniu zwiàzku przyczynowego pomi dzy wypadkiem a trwa ym uszczerbkiem na zdrowiu lub Êmiercià Ubezpieczonego. Stopieƒ trwa ego uszczerbku na zdrowiu mo e byç okreêlany przez lekarzy wskazanych przez COMPENS na podstawie zg oszenia wypadku i dokumentacji medycznej sporzàdzonej przez lekarza, który udzieli Ubezpieczonemu pierwszej pomocy oraz wszelkiej dokumentacji z leczenia. 5. Stopieƒ trwa ego uszczerbku na zdrowiu powinien byç ustalony bezpoêrednio po zakoƒczeniu leczenia, z uwzgl dnieniem zabiegów rehabilitacyjnych (zalecanych przez lekarzy), nie póêniej jednak ni w ciàgu 24 miesi cy od dnia wypadku. 6. Przy ustalaniu stopnia trwa ego uszczerbku na zdrowiu nie bierze si pod uwag specjalnoêci zawodowej Ubezpieczonego. 7. W razie utraty, uszkodzenia organu, narzàdu lub uk adu, którego funkcje by y ju przed wypadkiem upoêledzone wskutek choroby lub trwa ego inwalidztwa powsta ego z innego zdarzenia, stopieƒ trwa ego uszczerbku na zdrowiu okreêla si w wysokoêci ró nicy mi dzy stopniem trwa ego uszczerbku w aêciwym dla stanu danego organu, narzàdu lub uk adu po wypadku, a stopniem trwa ego uszczerbku istniejàcym przed wypadkiem. 8. W uzasadnionych przypadkach stopieƒ trwa ego uszczerbku na zdrowiu mo e byç okreêlany na podstawie badaƒ przeprowadzonych przez lekarzy wskazanych przez COMPENS. 9. Je eli Ubezpieczony zmar po ustaleniu stopnia trwa ego uszczerbku na zdrowiu, a Êmierç nie pozostaje w zwiàzku przyczynowym z nieszcz - Êliwym wypadkiem, niewyp acone Êwiadczenie za trwa y uszczerbek na zdrowiu wyp aca si uprawnionemu. Je eli stopieƒ trwa ego uszczerbku na zdrowiu nie zosta ustalony przed Êmiercià Ubezpieczonego, jako stopieƒ trwa ego uszczerbku przyjmuje si przypuszczalny stopieƒ trwa ego uszczerbku ustalonego wed ug oceny lekarzy powo anych przez COMPENS na podstawie zebranej dokumentacji. 10. Je eli Ubezpieczony otrzyma Êwiadczenie z tytu u trwa ego uszczerbku na zdrowiu a nast pnie zmar w ciàgu 24 miesi cy od dnia wypadku, Êwiadczenie z tytu u Êmierci wyp aca si uprawnionemu, je eli przewy sza ono Êwiadczenie wyp acone Ubezpieczonemu, przy czym potràca si uprzednio wyp aconà kwot. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 39. WYP ATA ODSZKODOWANIA 1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajêciu zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà COMPENSA wszczyna w aêciwe post powanie dotyczàce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoêci zg oszonych roszczeƒ i wysokoêci odszkodowania (Êwiadczenia) oraz w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, powiadamia Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego o tym fakcie, je eli nie sà oni osobami wyst pujàcymi z tym zawiadomieniem. 2. Ponadto w tym terminie COMPENSA, pisemnie lub w inny uzgodniony sposób informuje Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia odpowiedzialnoêci COMPENSY lub wysokoêci odszkodowania (Êwiadczenia), je eli jest to niezb dne do dalszego prowadzenia post powania. 3. COMPENSA ma obowiàzek udost pniç osobom, o których mowa w ust. 2, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialnoêci COMPENSY lub wysokoêci odszkodowania (Êwiadczenia). 4. Osoby te mogà àdaç pisemnego potwierdzenia przez COMPENS udost pnionych informacji, a tak e sporzàdzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodnoêci z orygina em przez COMPENS. 5. COMPENSA wyp aca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku dokonania w asnych ustaleƒ, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sàdu. 6. COMPENSA obowiàzana jest wyp aciç odszkodowanie (Êwiadczenie) w ciàgu 30 dni, liczàc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 7. Je eli wyjaênienie w powy szym terminie okolicznoêci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoêci COMPENSY albo wysokoêci odszkodowania (Êwiadczenia) nie jest mo liwe, odszkodowanie (Êwiadczenie) wyp acane jest w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci by o mo liwe. Jednak e bezsporna cz Êç odszkodowania (Êwiadczenia) zostanie wyp acona w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie. 8. W razie braku podstaw do wyp aty odszkodowania (Êwiadczenia) w ca oêci lub w cz Êci, COMPENSA poinformuje o tym pisemnie Ubezpieczajàcego w terminach okreêlonych w ust. 6 bàdê 7, podajàc okolicznoêci faktyczne i podstaw prawnà odmowy wyp aty odszkodowania (Êwiadczenia) w ca oêci lub w cz Êci oraz pouczenie o mo liwoêci dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej. 9. Je eli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub wi cej ubezpieczycieli na sumy, które àcznie przewy szajà jego wartoêç ubezpieczeniowà, Ubezpieczajàcy nie mo e àdaç Êwiadczenia przenoszàcego wysokoêç szkody. Mi dzy ubezpieczycielami ka dy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyj ta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do àcznych sum wynikajàcych z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia. 10. Po wyp acie odszkodowania suma ubezpieczenia bàdê limit odpowiedzialnoêci ulega obni eniu o wyp aconà kwot, z zastrze eniem zapisów 5 ust. 3 i 4, przy czym wyp ata odszkodowaƒ o àcznej wartoêci równej sumie ubezpieczenia powoduje rozwiàzanie umowy ubezpieczenia. 11. Ubezpieczajàcy za zgodà COMPENSY oraz po op aceniu dodatkowej sk adki mo e podwy szyç sum ubezpieczenia do poprzedniej wysokoêci. 12. Postanowienie ust nie dotyczy ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków. 40. ROSZCZENIA REGRESOWE 1. Z dniem zap aty odszkodowania przez COMPENS, roszczenia Ubezpieczajàcego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod 13/14

14 przechodzà z mocy prawa na COMPENS do wysokoêci wyp aconego odszkodowania. Je eli wyp acone odszkodowanie pokrywa tylko cz Êç szkody, Ubezpieczajàcemu przys uguje co do pozosta ej cz Êci pierwszeƒstwo zaspokojenia roszczeƒ przed COMPENSÑ. 2. Nie przechodzà na COMPENS roszczenia Ubezpieczajàcego przeciwko osobom, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba e sprawca wyrzàdzi szkod umyêlnie. 3. Zasady wynikajàce z ust pów poprzedzajàcych stosuje si odpowiednio w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek. 4. Je eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony skutecznie zrzek si roszczenia odszkodowawczego w stosunku do sprawcy szkody w ca oêci lub w cz Êci, COMPENSA mo e odmówiç wyp aty odszkodowania w ca oêci lub w cz Êci. Natomiast, je eli fakt ten ujawniony zostanie ju po wyp aceniu odszkodowania, COMPENSA mo e àdaç zwrotu ca oêci lub cz Êci odszkodowania. 5. Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony zobowiàzani sà do udzielenia COMPENSIE wszelkich informacji, dostarczenia dokumentów oraz umo liwienia prowadzenia czynnoêci niezb dnych do skutecznego dochodzenia roszczeƒ regresowych. 41. POSTANOWIENIA KO COWE 1. Wszelkie zawiadomienia i oêwiadczenia sk adane przez strony w zwiàzku z umowà powinny byç dokonywane na piêmie za pokwitowaniem przyj cia lub wys ane listem poleconym. Strony zobowiàzujà si informowaç wzajemnie o zmianie ich siedziby (adresu). 2. Je eli strona zmieni a siedzib (adres) i nie powiadomi a o tym drugiej strony przyjmuje si, e obowiàzek zawiadomienia lub oêwiadczenia zosta wype niony przez wys anie pisma pod ostatni znany stronie adres. W takim wypadku strony uznajà, e pismo wywiera skutki prawne po up ywie 14 dni od daty jego wys ania, choçby nie dotar o do adresata. 3. Pisemne zawiadomienie o szkodzie Ubezpieczajàcy mo e z o yç w ka dej jednostce terenowej COMPENSY. 4. W przypadku jakichkolwiek skarg lub za aleƒ zg aszanych przez Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, mo na je zg osiç do Rzecznika Ubezpieczonych lub za poêrednictwem w aêciwej jednostki terenowej COMPENSY do w aêciwej jednostki organizacyjnej centrali COMPENSY, którà wskazuje jednostka terenowa, celem ich rozpatrzenia. 5. W aêciwa jednostka organizacyjna centrali COMPENSY jest zobowiàzana w ciàgu 30 dni od chwili otrzymania skargi lub za alenia zajàç stanowisko w sprawie. 6. Powództwo o roszczenia wynikajàce z umów zawartych na podstawie OWU mo na wytoczyç albo wed ug przepisów o w aêciwoêci ogólnej albo przed sàd w aêciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 7. COMPENSA zastrzega sobie prawo do àdania zwrotu faktycznie poniesionych kosztów zwiàzanych z dochodzeniem nale noêci wynikajàcych z umowy ubezpieczenia. 8. W sprawach nie uregulowanych w OWU majà zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o dzia alnoêci ubezpieczeniowej oraz innych stosownych aktów prawnych. 9. OWU zosta y zatwierdzone przez Zarzàd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group uchwa à nr 33/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku i majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 wrzeênia 2007 roku. Franz Fuchs Prezes Zarzàdu Jaros aw Szwajgier Zast pca Prezesa Zarzàdu 14/14

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Przyj te na mocy Uchwa y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna nr 10/Z/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 17 Definicje 17 Przedmiot ubezpieczenia 20 Zakres ubezpieczenia 20 Wyłączenia odpowiedzialności 21 Koszty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie DOM Plus

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie DOM Plus UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia domów jednorodzinnych i mieszkań, zwane dalej OWU mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Kod: c-h1-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia 1 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy KOD: C-DB-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Dom" zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA SPIS treści POSTANOWIENIA OGÓLNE 5 DEFINICJE 5 ZAKRES UBEZPIECZENIA 9 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 9 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt 2 Spis treści Postanowienia wstępne... 3 Definicje... 3 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia... 7 Zakres ubezpieczenia... 7 Ryzyka wyłączone z zakresu ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

HDI to znak towarowy należący do TUiR WARTA S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM

HDI to znak towarowy należący do TUiR WARTA S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Co obejmuje ubezpieczenie? 1 1. W oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM (zwane dalej OWU) można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug Dziennik Ustaw Nr 97 6669 Poz. 969 i 970 prze adowywany na inny statek powietrzny, wykonuje si w pierwszym porcie, w którym nast puje za adunek baga u, je eli jest to port otwarty dla ruchu mi dzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań i domów Mój Apartament nr 4/12 Witamy w AVIVie Dziękujemy za wybranie ubezpieczenia w Avivie. Obok ubezpieczeń mieszkaniowych oferujemy również ubezpieczenia komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 ASSISTANCE

SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 ASSISTANCE Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.ergohestia.pl SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 ASSISTANCE

Bardziej szczegółowo