OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane dalej COMPENSA, zawiera umowy ubezpieczenia ( umowa ) z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadajàcymi osobowoêci prawnej, zwanymi dalej Ubezpieczajàcymi. 2. Umowa mo e zostaç zawarta na cudzy rachunek. 2. DEFINICJE W rozumieniu niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, uwa a si za (definicje w porzàdku alfabetycznym): 1) BUDYNEK GOSPODARCZY - znajdujàcy si na terenie siedliska obiekt budowlany przynale àcy do domu mieszkalnego, trwale zwiàzany z gruntem taki jak stodo a, obora, chlew, stajnia, kurnik, komórka, gara wolno stojàcy oraz inne budynki wykorzystywane w zwiàzku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego u ytkowane przez Ubezpieczajàcego lub osoby bliskie na podstawie odpowiedniego tytu u prawnego; 2) CHOROBA - w ubezpieczeniu zwierzàt gospodarskich od padni cia i uboju z koniecznoêci wskutek choroby lub wypadku, proces patologiczny objawiajàcy si zaburzeniem czynnoêci organizmu w tym tak e powik ania b dàce nast pstwem cià y i porodu oraz zabiegu lub operacji przeprowadzonej przez uprawnionego lekarza weterynarii koniecznych w procesie leczenia; 3) CHOROBA PRZEWLEK A - w ubezpieczeniu nast pstw nieszcz Êliwych wypadków, choroba leczona stale lub okresowo w ciàgu 24 miesi cy przed nieszcz Êliwym wypadkiem; 4) CHOROBA ZAKAèNA - w ubezpieczeniu zwierzàt gospodarskich od padni cia i uboju z koniecznoêci wskutek choroby lub wypadku, proces patologiczny objawiajàcy si zaburzeniem czynnoêci organizmu na skutek przedostania si do organizmu ustrojów chorobotwórczych; 5) DESZCZ NAWALNY - opad deszczu potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), o wspó czynniku nat enia co najmniej 4 wed ug stosowanej przez IMiGW skali; w przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody, nale y braç pod uwag stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, Êwiadczàce wyraênie o dzia aniu deszczu nawalnego; 6) DOM MIESZKALNY - znajdujàcy si na terenie siedliska obiekt budowlany wolno stojàcy albo w zabudowie bliêniaczej lub szeregowej, jedno lub wielokondygnacyjny, trwale zwiàzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocà przegród budowlanych, posiadajàcy fundamenty i dach, wraz z instalacjami i urzàdzeniami technicznymi, zajmowany przez Ubezpieczajàcego lub osoby bliskie na podstawie odpowiedniego tytu u prawnego; 7) DYM - produkt niepe nego spalania cia sta ych, cieczy i gazów, który nagle, niezgodnie z przeznaczeniem wydosta si ze znajdujàcych si w miejscu ubezpieczenia urzàdzeƒ paleniskowych, elektrycznych, grzewczych itp.; definicja obejmuje tak e szkody spowodowane przez dym powsta y wskutek dzia ania ognia; 8) FALA UDERZENIOWA - zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia spowodowane dzia aniem fali dêwi kowej powsta ej w wyniku przekroczenia bariery dêwi ku przez statek powietrzny; 9) GRAD - opad atmosferyczny sk adajàcy si z bry ek lodu; 10) GOSPODARSTWO ROLNE - znajdujàcy si w posiadaniu Ubezpieczajàcego lub osób bliskich obszar u ytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako u ytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczajàcy àcznie powierzchni 1,0 ha, je eli podlega on w ca oêci lub cz Êci opodatkowaniu podatkiem rolnym, a tak e obszar takich u ytków i gruntów, niezale nie od jego powierzchni, je eli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiàca dzia specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych; 11) HURAGAN - dzia anie wiatru o pr dkoêci nie mniejszej ni 24,0 m/s, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); w przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody, nale y braç pod uwag stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, Êwiadczàce wyraênie o dzia aniu huraganu; 12) KOLIZJA - uszkodzenie bàdê zniszczenie pojazdu wolnobie nego lub jego cz Êci trwale zamontowanych, powsta e wskutek nag ego zetkni cia si z przedmiotem, osobà lub zwierz ciem znajdujàcym si poza pojazdem; 13) KRADZIE - zabór pojazdu wolnobie nego w celu przyw aszczenia; 14) KRADZIE Z W AMANIEM - w ubezpieczeniu sta ych elementów domu mieszkalnego, ruchomoêci domowych oraz pojazdów wolnobie nych, dokonanie albo usi owanie zaboru mienia z zamkni tych pomieszczeƒ, po uprzednim usuni ciu przy u yciu si y lub narz dzi istniejàcych zabezpieczeƒ lub otworzeniu wejêcia podrobionym lub dopasowanym kluczem bàdê kluczem oryginalnym, w którego posiadanie sprawca wszed wskutek w amania do innego pomieszczenia lub w wyniku rozboju; 15) LAWINA - gwa towne zsuwanie si lub staczanie mas Êniegu, lodu, b ota, ska lub kamieni ze stoków górskich; 16) MATERIA Y I ZAPASY - przechowywane w budynkach gospodarczych znajdujàcych si na terenie siedliska, zwiàzane z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego: a) materia y opa owe, b) materia y budowlane, c) cz Êci zamienne do sprz tu rolniczego, d) nawozy sztuczne i Êrodki ochrony roêlin, e) pasze i od ywki dla zwierzàt gospodarskich; 17) NAG E ZACHOROWANIE - w ubezpieczeniu nast pstw nieszcz Êliwych wypadków, powsta y w sposób nag y stan chorobowy zagra ajàcy zdrowiu Ubezpieczonego wymagajàcy pomocy lekarskiej, jednak e nie zagra ajàcy yciu i nie wymagajàcy Êwiadczeƒ pogotowia ratunkowego; 18) NIESZCZ ÂLIWY WYPADEK - nag e zdarzenie wywo ane przyczynà zewn trznà, w wyniku którego Ubezpieczony, niezale nie od swej woli, dozna trwa ego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zmar ; 19) OSOBA TRZECIA - ka da osoba, która nie jest obj ta umowà ubezpieczenia na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia; 20) OSOBY BLISKIE - osoby pozostajàce we wspólnym gospodarstwie domowym z Ubezpieczonym; 21) OSOBY PRACUJÑCE W GOSPODARSTWIE ROLNYM: a) osoby bliskie, b) osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac lub umowy zlecenia; 22) OSUNI CIE SI ZIEMI - nie spowodowane dzia alnoêcià ludzkà usuwanie si ziemi na stokach; 23) PADNI CIE - Êmierç zwierz cia, której bezpoêrednià przyczynà by a choroba lub wypadek; 24) POJAZD WOLNOBIE NY - b dàcy w posiadaniu Ubezpieczajàcego lub osób bliskich pojazd silnikowy u ytkowany na podstawie Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group KRS 6691, Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy KRS, Al. Jerozolimskie 162, Warszawa NIP , Kapita zak adowy: ,00 z. - op acony w ca oêci Compensa Kontakt: , /14

2 odpowiedniego tytu u prawnego w zwiàzku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, z wy àczeniem ciàgnika rolniczego oraz przyczep rolniczych; 25) POLISA - dokument wystawiony przez COMPENS, który potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia; 26) POWÓDè - zalanie terenu w wyniku podniesienia si wody w korytach wód p ynàcych lub stojàcych wskutek: a) opadów atmosferycznych, b) sp ywu wód po zboczach, c) topnienia kry lodowej, d) tworzenia si zatorów lodowych; 27) PO AR - ogieƒ, który powsta bez przeznaczonego do tego celu paleniska lub przedosta si poza palenisko i rozprzestrzeni si o w asnej sile; 28) PRZEPI CIE - nag e i krótkotrwa e napi cie pràdu, wy sze od znamionowego dla danego urzàdzenia lub instalacji, które powsta o na skutek wy adowania atmosferycznego w sàsiedztwie miejsca ubezpieczenia, potwierdzonego przez IMiGW; 29) RUCHOMOÂCI DOMOWE - nale àce do Ubezpieczajàcego lub osób bliskich, przechowywane w domu mieszkalnym bàdê budynkach gospodarczych ze wzgl du na sposób ich wykorzystywania: a) urzàdzenia domowe, meble, przedmioty i zapasy gospodarstwa domowego, b) odzie i inne przedmioty osobistego u ytku w tym odzie ze skór naturalnych i futer, c) sprz t elektroniczny, audiowizualny, muzyczny, fotograficzny i komputerowy, d) wyroby z metali i kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych, pere, z ote i srebrne monety, e) wartoêci pieni ne, f) sprz t turystyczny, sportowy i rehabilitacyjny, g) rowery, wózki inwalidzkie nie podlegajàce rejestracji, wózki dzieci ce, h) anteny satelitarne, radiowe i telewizyjne; 30) ROZBÓJ - zabór mienia przy u yciu lub groêbie natychmiastowego u ycia przemocy fizycznej na osobie albo doprowadzeniu jej do stanu nieprzytomnoêci, bezbronnoêci lub bezsilnoêci; 31) SIEDLISKO - cz Êç gospodarstwa rolnego, na terenie którego znajduje si dom mieszkalny oraz budynki gospodarcze; 32) SPRZ T ROLNICZY - b dàce w posiadaniu Ubezpieczajàcego lub osób bliskich, przechowywane w budynkach gospodarczych znajdujàcych si na terenie siedliska urzàdzenia, narz dzia oraz niepodlegajàce obowiàzkowi rejestracji maszyny rolnicze, w tym te maszyny zasilane energià elektrycznà lub posiadajàce w asne êród o zasilania, u ytkowane na podstawie odpowiedniego tytu u prawnego w zwiàzku z posiadaniem gospodarstwa rolnego z wy àczeniem pojazdów wolnobie nych, ciàgników rolniczych oraz podlegajàcych rejestracji przyczep rolniczych; 33) STA E ELEMENTY DOMU MIESZKALNEGO - zamontowane i wbudowane na sta e: a) meble, mebloêcianki, antresole, obudowy instalacji i grzejników, b) drzwi i okna wraz z oszkleniem, zamki i urzàdzenia zabezpieczajàce, c) piece i kominki wraz z osprz tem, grzejniki, podgrzewacze, d) elementy urzàdzeƒ wodno-kanalizacyjnych (krany, baterie, sp uczki itp.), e) wyposa enie azienki, kuchni i WC, f) urzàdzenia sygnalizacji alarmowej, domofonowej, klimatyzacyjnej, instalacja antenowa, g) punkty Êwietlne; 34) SZKODA - strata materialna wynikajàca z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego mienia (szkoda rzeczowa) lub uszkodzenie cia a, rozstrój zdrowia albo Êmierç (szkoda osobowa); 35) TRWA Y USZCZERBEK NA ZDROWIU - naruszenie sprawnoêci organizmu polegajàce na trwa ym uszkodzeniu cia a lub rozstroju zdrowia Ubezpieczonego, powodujàce upoêledzenie czynnoêci organizmu; 36) TRZ SIENIE ZIEMI - wstrzàsy skorupy ziemskiej wywo ane przemieszczeniami mas skalnych w g bi Ziemi, wybuchami wulkanów lub zapadaniem si stropów podziemnych jaskiƒ krasowych; 37) UBEZPIECZAJÑCY - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajàca osobowoêci prawnej zawierajàca umow ubezpieczenia oraz zobowiàzana do op acenia sk adki; 38) UBEZPIECZONY - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajàca osobowoêci prawnej, na rzecz której zosta a zawarta umowa ubezpieczenia; w ubezpieczeniu nast pstw nieszcz Êliwych wypadków - Ubezpieczajàcy oraz osoby bliskie b dàce osobami fizycznymi obj te ochronà ubezpieczeniowà; 39) UBEZPIECZENIE NA PIERWSZE RYZYKO - system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia jest ustalana wed ug wysokoêci przewidywanej maksymalnej straty, jaka mo e powstaç na skutek jednego zdarzenia obj tego ubezpieczeniem; 40) UBEZPIECZENIE NA SUMY STA E - system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia powinna odpowiadaç ca kowitej wartoêci przedmiotu ubezpieczenia; 41) UBÓJ Z KONIECZNOÂCI - ubój zwierz cia w nast pstwie choroby, wypadku lub dzia ania ognia i innych zdarzeƒ losowych przeprowadzony na pisemne zlecenie lekarza weterynarii w przypadku gdy: a) leczenie nie prowadzi do wyleczenia zwierz cia i istnieje uzasadnione prawdopodobieƒstwo jego padni cia, b) nastàpi a ca kowita utrata przydatnoêci u ytkowej zwierz cia, c) w nast pstwie wypadku niezb dne jest skrócenie cierpieƒ zwierz cia lub ratowanie jego wartoêci rzeênej; 42) UDERZENIE PIORUNA - bezpoêrednie odprowadzenie adunku elektrycznego z atmosfery do ziemi przez ubezpieczone mienie; 43) UDERZENIE POJAZDU - uszkodzenie bàdê zniszczenie ubezpieczonego mienia spowodowane bezpoêrednim uderzeniem pojazdu mechanicznego nie nale àcego lub nie eksploatowanego przez Ubezpieczonego ani osoby bliskie, z wy àczeniem szkód w pojazdach, ich adunku, ulicach i drogach; 44) UDZIA W ASNY - ustalona w umowie ubezpieczenia kwota lub procent sumy ubezpieczenia stanowiàca udzia w asny Ubezpieczajàcego w szkodzie, o które pomniejszane jest odszkodowanie za szkod ; 45) UPADEK STATKU POWIETRZNEGO - katastrofa bàdê przymusowe làdowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latajàcego, a tak e upadek jego cz Êci lub przewo onego adunku, z wy àczeniem zrzutu paliwa; 46) UPRAWNIONY - osoba wskazana przez Ubezpieczonego do odbioru Êwiadczenia na wypadek Êmierci Ubezpieczonego; je eli Ubezpieczony nie wskaza Uprawnionego, Êwiadczenie zostanie wyp acone cz onkom rodziny Ubezpieczonego w nast pujàcej kolejnoêci: ma onkowi, dzieciom, rodzicom, pozosta ym spadkobiercom w kolejnoêci wynikajàcej z dziedziczenia ustawowego; 47) WARTOÂCI PIENI NE - krajowe i zagraniczne znaki pieni ne, papiery wartoêciowe, z wy àczeniem kart p atniczych i kredytowych, weksli oraz czeków; 48) WARTOÂå RYNKOWA - Êrednia wartoêç przedmiotu ubezpieczenia, jakà osiàga on w regionie, w którym znajduje si gospodarstwo rolne; 49) WARTOÂå RZECZYWISTA - wartoêç odpowiadajàca kosztom 2/14

3 odtworzenia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego, tj.: wartoêç odpowiadajàca kosztom naprawy, zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych bàdê zbli onych parametrach, pomniejszona o stopieƒ zu ycia technicznego; 50) WYBUCH - zespó zjawisk towarzyszàcych szybkiemu przejêciu z jednego stanu równowagi w drugi z jednoczesnym wyzwoleniem znacznej iloêci energii; za wybuch uwa a si tak e implozj polegajàcà na gwa townym uszkodzeniu zbiornika lub aparatu pró niowego ciênieniem zewn trznym; 51) WYPADEK - nag e i nieprzewidziane zdarzenie, inne ni okreêlone w 21 ust. 1, wywo ane przyczynà zewn trznà, w wyniku którego nastàpi o padni cie lub koniecznoêç uboju ubezpieczonego zwierz cia; 52) ZALANIE - szkoda powsta a wskutek: a) nie zamierzonego i nie kontrolowanego wydostania si wody, pary wodnej lub p ynów z przewodów i urzàdzeƒ wodociàgowych, kanalizacyjnych, grzewczych lub technologicznych, b) cofni cia si wody lub Êcieków z publicznej sieci wodociàgowej lub kanalizacyjnej, c) wydostania si wody lub innej substancji z uruchamianej automatycznie instalacji gaêniczej, z wy àczeniem przypadków b dàcych nast pstwem po aru, prób, naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji lub budynku, d) nieumyêlnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urzàdzeniach sieci okreêlonych w ppkt a); 53) ZALEGANIE ÂNIEGU LUB LODU - bezpoêrednie dzia anie ci aru nagromadzonego Êniegu bàdê lodu, na elementy konstrukcji dachu lub elementy noêne budynków lub budowli, powodujàce uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia; 54) ZAPADANIE SI ZIEMI - obni enie poziomu terenu z powodu zawalenia si naturalnych, pustych przestrzeni w g bi ziemi; 55) ZAWODNIK - osoba uprawiajàca amatorsko sport w ramach pozaszkolnych sekcji lub klubów sportowych i jednoczeênie uczestniczàca w zawodach lub treningach przygotowujàcych do zawodów, a tak e osoba uprawiajàca sport w celach zarobkowych; 56) ZIEMIOP ODY - plony roêlinne pochodzàce z gospodarstwa rolnego b dàcego w posiadaniu Ubezpieczajàcego, uzyskane w trakcie prowadzenia produkcji rolnej, zebrane i przechowywane, w zale noêci od ich rodzaju, w budynkach gospodarczych, piwnicach lub kopcach znajdujàcych si na terenie siedliska; 57) ZWIERZ TA GOSPODARSKIE - b dàce w asnoêcià Ubezpieczajàcego przeznaczone do hodowli, chowu lub u ytku zwierz ta: a) byd o, konie, trzoda chlewna, owce, kozy znajdujàce si na terenie gospodarstwa rolnego, b) drób (kury, g si, kaczki, indyki, strusie, emu) oraz zwierz ta futerkowe (lisy, nutrie, norki, króliki) znajdujàce si na terenie siedliska. 3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. Umowa mo e obejmowaç: 1) ubezpieczenie ruchomoêci domowych oraz sta ych elementów domu mieszkalnego; 2) ubezpieczenie zwierzàt gospodarskich; 3) ubezpieczenie pojazdów wolnobie nych; 4) ubezpieczenie mienia znajdujàcego si w gospodarstwie rolnym: a) sprz tu rolniczego, b) materia ów i zapasów, c) ziemiop odów; 5) ubezpieczenie nast pstw nieszcz Êliwych wypadków. 2. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków jest równoczesne ubezpieczenie co najmniej jednego z przedmiotów okreêlonych w ust. 1 pkt Ubezpieczeniem obj te jest mienie znajdujàce si na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w miejscu okreêlonym w umowie ubezpieczenia. 4. COMPENSA pokrywa faktycznie poniesione w zwiàzku z powsta à szkodà, uzasadnione i udokumentowane koszty: 1) zabezpieczenia bezpoêrednio zagro onego przedmiotu przed szkodà oraz zastosowania wszelkich dost pnych Êrodków w celu zmniejszenia szkody, je eli Êrodki te by y w aêciwe, chocia by okaza y si bezskuteczne - w granicach sumy ubezpieczenia; 2) usuni cia pozosta oêci po szkodzie - do wysokoêci 5% ustalonej wysokoêci odszkodowania ponad okreêlonà w umowie sum ubezpieczenia. 5. Ubezpieczone mienie obj te jest równie ochronà od szkód powsta ych w czasie trwania akcji ratowniczej prowadzonej w zwiàzku z wystàpieniem zdarzeƒ obj tych zakresem ubezpieczenia, z wy àczeniem szkód powsta ych na skutek zagini cia wartoêci pieni nych, wyrobów z metali i kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych, pere, srebrnych i z otych monet, odzie y ze skór naturalnych lub futer. 4. WY ÑCZENIA GENERALNE 1. COMPENSA wolna jest od odpowiedzialnoêci za szkod, je eli Ubezpieczajàcy albo osoba, z którà Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, wyrzàdzi a szkod umyêlnie. JeÊli szkoda powsta a wskutek ra àcego niedbalstwa Ubezpieczajàcego, COMPENSA wolna jest od odpowiedzialnoêci, chyba e zap ata odszkodowania odpowiada w danych okolicznoêciach wzgl dom s usznoêci. 2. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek zasady okreêlone w ust. 1 stosuje si odpowiednio do Ubezpieczonego. 3. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj te szkody: 1) których przyczynà by o spo ycie przez Ubezpieczajàcego, osoby bliskie lub osoby zatrudnione w gospodarstwie rolnym alkoholu, za ycie narkotyków lub innych Êrodków odurzajàcych; 2) powsta e wskutek usi owania pope nienia lub pope nienia przez Ubezpieczajàcego, osoby bliskie lub osoby zatrudnione w gospodarstwie rolnym przest pstwa lub samobójstwa; 3) powsta e w zwiàzku z u yciem broni palnej przez Ubezpieczajàcego, osoby bliskie lub osoby zatrudnione w gospodarstwie rolnym; 4) powsta e wskutek wszelkich nast pstw wojny, inwazji, wrogich dzia aƒ obcego paƒstwa, dzia ania o charakterze wojennym (niezale nie od tego, czy wojna zosta a wypowiedziana, czy nie) wojny domowej, rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów, strajku, lokautu, aktów sabota u, zamieszek wewn trznych, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, zorganizowanych dzia aƒ lub dzia aƒ w z ym zamiarze osób dzia ajàcych w imieniu lub w powiàzaniu z organizacjami politycznymi, spisku, konfiskaty, rekwizycji, zaj cia, zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu organów sprawujàcych w adz ; 5) powsta e w zwiàzku z aktami terroru, rozumianymi jako wszelkiego rodzaju dzia ania z u yciem si y, przemocy lub groêby u ycia przemocy przez osob lub grup osób dzia ajàcych samodzielnie lub na rzecz bàdê z ramienia jakiejkolwiek organizacji bàdê rzàdu w celach politycznych, ekonomicznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych w àczajàc zamiar wywarcia wp ywu na rzàd bàdê zastraszenia spo eczeƒstwa lub jakiejkolwiek jego cz Êci; 6) powsta e wskutek wszelkich nast pstw reakcji jàdrowej, promieniowania jàdrowego lub ska enia promieniotwórczego; 7) spowodowane katastrofà budowlanà, zawaleniem si budynku lub budowli, b dami konstrukcyjnymi lub projektowymi oraz nieprawid owym monta em lub wadami materia owymi; 3/14

4 8) górnicze, w rozumieniu prawa górniczego oraz powsta e w zwiàzku z prowadzonymi robotami ziemnymi; 9) spowodowane deszczem nawalnym, gradem, Êniegiem, jeêli do powstania szkody przyczyni si z y stan techniczny Êcian, dachu, rynien, brak zabezpieczeƒ lub niedostateczne zabezpieczenie (w tym niezamkni cie) otworów okiennych i drzwiowych oraz innych otworów technicznych budynku, za których zabezpieczenie, zamkni cie, utrzymanie lub konserwacj ponosi odpowiedzialnoêç Ubezpieczajàcy, osoby bliskie lub osoby zatrudnione w gospodarstwie rolnym; 10) powsta e wskutek powolnego dzia ania temperatury, gazów, wody, pary, wilgoci, a tak e py u, sadzy, wstrzàsów oraz przez zagrzybienie; 11) powsta e wskutek zawilgocenia pomieszczeƒ z powodu nieszczelnoêci urzàdzeƒ wodno-kanalizacyjnych, instalacji grzewczych, technologicznych; 12) powsta e wskutek przenikania wód gruntowych; 13)w przedmiotach przechowywanych niezgodnie z wymogami producenta lub dostawcy albo z wymogami okreêlonymi w odpowiednich normach; 14) w przedmiotach u ytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem; 15) w przedmiotach przeznaczonych na z om lub do zniszczenia; 16)w ruchomoêciach domowych przechowywanych na tarasach, balkonach lub loggiach, z zastrze eniem 2 pkt 29 ppkt h; 17) w ubezpieczonym mieniu, jeêli zosta o ono poddane dzia aniu ognia lub ciep a w celu obróbki; 18) spowodowane wybuchem: a) w silnikach spalinowych - powsta ym w komorze spalania, wskutek wyst pujàcego w niej ciênienia gazu, b) w maszynach i urzàdzeniach elektrycznych - powsta ym wskutek dzia ania pràdu elektrycznego (np. w wyniku dzia ania pràdu przet eniowego, przepi cia, defektów urzàdzeƒ pomiarowych, regulujàcych lub zabezpieczajàcych, wady izolacji powodujàcej zwarcie), c) wywo anym przez Ubezpieczajàcego, osoby bliskie lub osoby zatrudnione w gospodarstwie rolnym w celach produkcyjnych lub eksploatacyjnych; 19) powsta e wskutek nie naprawienia wczeêniejszej szkody; 20)powsta e wskutek zabrudzenia lub malowania (graffiti); 21) powsta e wskutek korozji; 22) powsta e wskutek dzia ania si wewn trznych, zu ycia si przedmiotów wskutek ich eksploatacji; 23)powsta e wskutek dzia ania gryzoni, insektów lub bakterii; 24)powsta e wskutek przerw lub ograniczeƒ w dostawie mediów, a tak e wskutek dzia ania pràdu o niew aêciwych parametrach, chyba e dzia anie pràdu spowodowa o po ar; 25) powsta e wskutek zamarzni cia wody w instalacjach znajdujàcych si w domach mieszkalnych oraz budynkach gospodarczych, je eli ich instalacja grzewcza zosta a wy àczona przez Ubezpieczonego, osoby bliskie lub osoby zatrudnione w gospodarstwie rolnym; 26) powsta e wskutek braku wymaganej w danych warunkach obs ugi lub opieki nad ubezpieczonym mieniem powodujàcym, e wystàpienie szkody sta o si mo liwe; 27) powsta e wskutek nie przeprowadzenia zabiegów konserwacyjno remontowych wymaganych przez obowiàzujàce przepisy lub zalecenia producentów; 28)powsta e wskutek nie przestrzegania przepisów o eksploatacji ubezpieczonego mienia; 29) powsta e wskutek wykonywania czynnoêci, do których Ubezpieczajàcy, osoby bliskie lub osoby zatrudnione w gospodarstwie rolnym nie posiada y wymaganych przepisami uprawnieƒ; 30) powsta e wskutek przepi cia, o ile nie umówiono si inaczej. 4. Umowà ubezpieczenia nie sà obj te: 1) akta, dokumenty, r kopisy, programy i dane komputerowe na noênikach wszelkiego rodzaju, prototypy, wzory, eksponaty, dzie a sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie, trofea myêliwskie, broƒ wszelkiego rodzaju; 2) karty p atnicze oraz kredytowe, weksle, czeki; 3) kamienie szlachetne, pó szlachetne, szlachetne substancje organiczne i per y niestanowiàce wyrobu u ytkowego, a tak e srebro, z oto i platyna w z omie lub sztabkach; 4) pojazdy mechaniczne podlegajàce obowiàzkom zwiàzanym z dopuszczeniem do ruchu na drogach publicznych, motory, motorowery oraz cz Êci zapasowe do tych pojazdów, a tak e wózki inwalidzkie z nap dem w asnym; 5) paliwa nap dowe; 6) drzewa, krzewy, roêliny na pniu, uprawy w tym tak e uprawy w szklarniach, namiotach foliowych i inspektach; 7) mienie zwiàzane z hodowlà fermowà drobiu lub zwierzàt futerkowych, a tak e hodowlà ryb bez wzgl du na wielkoêç hodowli; 8) mienie przyj te na przechowanie, o ile nie zosta o zg oszone przed zawarciem umowy ubezpieczenia i nie zosta a ustalona dla niego odr bna suma ubezpieczenia; 9) mienie znajdujàce si w obiektach o charakterze tymczasowym lub przeznaczonych do rozbiórki, namiotach i pow okach pneumatycznych oraz szklarniach; 10) przedmioty, których iloêç lub asortyment wskazuje, e przeznaczone sà do celów handlowych, o ile nie zosta y zg oszone przed zawarciem umowy ubezpieczenia i nie zosta a ustalona dla nich odr bna suma ubezpieczenia; nie dotyczy zwierzàt gospodarskich ziemiop odów oraz materia ów i zapasów; 11) przedmioty s u àce dzia alnoêci gospodarczej niezwiàzanej z produkcjà rolnà, z wyjàtkiem warsztatów cha upniczych, o ile nie zosta y zg oszone przed zawarciem umowy ubezpieczenia i nie zosta a ustalona dla nich odr bna suma ubezpieczenia. 5. Ponadto COMPENSA nie ponosi odpowiedzialnoêci za szkody w postaci utraconych zysków oraz poniesionych strat wynikajàcych z niemo noêci zrealizowania zobowiàzaƒ lub umów wskutek zajêcia zdarzenia obj tego umowà ubezpieczenia. 5. SUMA UBEZPIECZENIA 1. OkreÊlone w umowie przez Ubezpieczajàcego sumy ubezpieczenia stanowià górnà granic odpowiedzialnoêci COMPENSY za szkod w poszczególnych przedmiotach ubezpieczenia, z zastrze eniem limitów odpowiedzialnoêci za szkody powsta e w poszczególnych sk adnikach mienia oraz postanowieƒ 3 ust. 4 i Suma ubezpieczenia zwierzàt gospodarskich ulega obni eniu o kwoty wyp aconych odszkodowaƒ a do ca kowitego jej wyczerpania. 3. Sumy ubezpieczenia pozosta ych przedmiotów ubezpieczenia nie ulegajà obni eniu o kwoty wyp aconych odszkodowaƒ, gdy wysokoêç odszkodowania wyp aconego za pojedynczà szkod nie przekracza 10% sumy ubezpieczenia dla danego rodzaju mienia. 4. Je eli kwota wyp aconego odszkodowania przekroczy 10% sumy ubezpieczenia dla danego rodzaju mienia, suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o kwot wyp aconego odszkodowania. 5. Je eli suma ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia jest ni sza od ich wartoêci w dniu powstania szkody (niedoubezpieczenie), wysokoêç odszkodowania ulega zmniejszeniu w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia tego przedmiotu pozostaje do jego wartoêci w dniu powstania szkody (zasada proporcji). 4/14

5 6. Zasady proporcji nie stosuje si w przypadku, gdy wartoêç ubezpieczonego mienia nie przekracza 120% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia. 7. Postanowienia ust. 3 6 nie dotyczà ubezpieczenia na pierwsze ryzyko oraz ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków. 8. Postanowienia ust. 5 6 nie dotyczà ubezpieczenia zwierzàt gospodarskich, z wy àczeniem zwierzàt w hodowli fermowej oraz przeznaczonych do tuczu lub na opas. 6. SK ADKA UBEZPIECZENIOWA 1. WysokoÊç sk adki za ubezpieczenie ustalana jest na podstawie taryfy stawek obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy lub w szczególnych wypadkach na podstawie indywidualnej oceny ryzyka, z uwzgl dnieniem rodzaju mienia podlegajàcego ubezpieczeniu, d ugoêci okresu ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia, przedmiotu ubezpieczenia, wysokoêci udzia u w asnego, wysokoêci sumy ubezpieczenia, rodzaju zastosowanych zabezpieczeƒ, dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia oraz formy p atnoêci sk adki. 2. Sk adka op acana jest jednorazowo jednoczeênie z zawarciem umowy, chyba e w polisie okreêlono inny sposób i termin op acenia sk adki. 3. Na wniosek Ubezpieczajàcego p atnoêç sk adki mo e zostaç roz o ona na raty. Terminy p atnoêci i wysokoêç rat sà okreêlone w polisie. 4. Je eli zap ata sk adki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, sk adk uznaje si za zap aconà z chwilà wp ywu na rachunek COMPENSY. 5. W przypadku sk adki p atnej pó rocznie termin p atnoêci drugiej raty sk adki przypada na dzieƒ przed up ywem 6 miesi cy, który datà odpowiada dniowi p atnoêci pierwszej raty sk adki, a gdyby takiego dnia nie by o - na dzieƒ poprzedzajàcy. 6. W przypadku sk adki p atnej kwartalnie termin p atnoêci drugiej, trzeciej lub czwartej raty przypada na dzieƒ przed up ywem odpowiednio 3, 6 i 9 miesi cy, który datà odpowiada dniowi p atnoêci pierwszej raty sk adki, a gdyby takiego dnia nie by o - na dzieƒ poprzedzajàcy. 7. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Umow zawiera si na podstawie wniosku o ubezpieczenie, stanowiàcego jej integralnà cz Êç. 2. COMPENSA mo e zwróciç si do Ubezpieczajàcego o dodatkowe informacje, uzale niajàc zawarcie umowy od ich dostarczenia oraz treêci. 3. Umow ubezpieczenia zawiera si na 365 dni ( okres roczny ), o ile nie umówiono si inaczej. 4. Zawarcie umowy COMPENSA potwierdza polisà. 5. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest dokonanie przez COMPENS ogl dzin miejsca ubezpieczenia, je eli: 1) suma ubezpieczenia sta ych elementów domu mieszkalnego oraz ruchomoêci domowych od ognia i innych zdarzeƒ losowych przekracza z ; 2) suma ubezpieczenia sta ych elementów domu mieszkalnego oraz ruchomoêci domowych od kradzie y z w amaniem i rozboju przekracza z ; 3) stopieƒ zu ycia technicznego domu mieszkalnego oraz budynków gospodarczych przekracza 50%; 4) wartoêç pojazdów wolnobie nych lub sprz tu rolniczego przekracza z ; 5) suma ubezpieczenia materia ów i zapasów lub ziemiop odów przekracza z. 6. Ogl dzin, o których mowa w ust. 5, nie przeprowadza si w przypadku bezszkodowej kontynuacji umowy ubezpieczenia w COMPENSIE. 8. POCZÑTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOÂCI 1. OdpowiedzialnoÊç COMPENSY rozpoczyna si od dnia nast pujàcego po zawarciu umowy, nie wczeêniej jednak ni od dnia nast pnego po zap aceniu sk adki lub jej pierwszej raty, o ile strony nie umówi y si inaczej. 2. W przypadku niedokonania wp aty sk adki lub jej pierwszej raty w oznaczonym terminie, COMPENSA mo e wypowiedzieç umow ze skutkiem natychmiastowym i àdaç zap aty sk adki za okres, przez który ponosi a odpowiedzialnoêç. W braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z koƒcem okresu, za który przypada a nie zap acona sk adka. 3. Je eli Ubezpieczajàcy nie zap aci w terminie wymagalnej kolejnej raty sk adki, COMPENSA wezwie Ubezpieczajàcego na piêmie do jej zap aty, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem ustania odpowiedzialnoêci z umowy ubezpieczenia. Je eli pomimo otrzymanego wezwania do zap aty wymagalnej raty sk adki Ubezpieczajàcy nie dokona jej zap aty, odpowiedzialnoêç COMPENSY ustaje, a umowa ulega rozwiàzaniu z koƒcem okresu, za który przypada a zap acona rata sk adki. 4. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie szkód spowodowanych powodzià, trz sieniem ziemi oraz padni ciem lub ubojem z koniecznoêci zwierzàt gospodarskich wskutek choroby lub wypadku powstaje po up ywie 14 dni od chwili zawarcia umowy ubezpieczenia (karencja). 5. W przypadku nowozakupionych zwierzàt ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si 15 dnia po wprowadzeniu ich na teren gospodarstwa rolnego (karencja). 6. COMPENSA mo e zmieniç d ugoêç okresu karencji w odniesieniu do zwierzàt gospodarskich ubezpieczonych od padni cia lub uboju z koniecznoêci wskutek choroby lub wypadku. 7. Karencja nie ma zastosowania w przypadku kontynuacji umowy ubezpieczenia, z zastrze eniem postanowienia ust OdpowiedzialnoÊç COMPENSY koƒczy si z chwilà: 1) zakoƒczenia okresu ubezpieczenia; 2) koƒca okresu, za który przypada a zap acona rata sk adki, o którym mowa w ust. 3; 3) odstàpienia od umowy lub jej rozwiàzania; 4) wyp aty odszkodowania lub odszkodowaƒ w àcznej wysokoêci równej sumie ubezpieczenia, z zastrze eniem 39 ust. 11; 5) w przypadku ubezpieczenia zwierzàt gospodarskich - zmiany sposobu ich u ytkowania. 9. W przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia na innà osob, prawa z umowy przys ugujàce zbywcy przedmiotu ubezpieczenia przechodzà na nabywc, pod warunkiem, e nabywca uzyska pisemnà zgod COMPENSY na przej cie tych praw. W przypadku wyra enia zgody COMPENSY na przej cie praw z umowy, na nabywc przechodzà tak e obowiàzki z umowy obcià ajàce zbywc. Nabywca zobowiàzany jest powiadomiç COMPENS o nabyciu przedmiotu ubezpieczenia w terminie 3 dni od daty zdarzenia powodujàcego zbycie przedmiotu ubezpieczenia. 10. Je eli nabywca nie zawiadomi COMPENSY o fakcie nabycia przedmiotu ubezpieczenia w terminie okreêlonym w ust. 9, umow w stosunku do tego przedmiotu uwa a si za wygas à z chwilà jego przejêcia na nabywc. 9. ODSTÑPIENIE OD UMOWY I ROZWIÑZANIE UMOWY 1. Je eli umowa jest zawarta na okres d u szy ni 6 miesi cy, Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi biorcà, w terminie 7 dni, od dnia jej zawarcia. 2. Odstàpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku 5/14

6 zap acenia sk adki za okres, w którym COMPENSA ponosi a odpowiedzialnoêç. 3. Umowa mo e byç rozwiàzana w drodze pisemnego wypowiedzenia: 1) przez ka dà ze stron w ciàgu miesiàca od daty wyp aty odszkodowania lub daty dor czenia Ubezpieczajàcemu odmowy wyp aty odszkodowania, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia; 2) przez COMPENS ze skutkiem natychmiastowym: a) w razie stwierdzenia ra àcych zaniedbaƒ w zabezpieczeniu przedmiotu ubezpieczenia, b) w razie stwierdzenia, e Ubezpieczajàcy lub jego przedstawiciel zatai przed COMPENSÑ informacje, o które COMPENSA zapytywa a przed zawarciem umowy, c) w razie stwierdzenia, e Ubezpieczony zatai przed COMPENSÑ informacje, o które COMPENSA zapytywa a przed zawarciem umowy, chyba e Ubezpieczony nie wiedzia o zawarciu umowy. 4. W przypadku odstàpienia od umowy lub jej rozwiàzania przez któràkolwiek ze stron, sk adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi. 5. WysokoÊç nale nej do zwrotu sk adki ustala si w kwocie wyliczonej proporcjonalnie do d ugoêci niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, przy czym ka dy rozpocz ty dzieƒ ubezpieczenia traktuje si jako pe ny. 6. Sk adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia nie podlega zwrotowi, je eli: 1) COMPENSA wyp aci a, przed datà rozwiàzania umowy, odszkodowanie lub odszkodowania w wysokoêci równej sumie ubezpieczenia; 2) COMPENSA jest zobowiàzana do wyp aty, z tytu u wypadku zasz ego przed datà rozwiàzania umowy, odszkodowania w wysokoêci równej sumie ubezpieczenia lub wyp ata odszkodowania spowoduje wyczerpanie (konsumpcj ) sumy ubezpieczenia; 3) COMPENSA jest zobowiàzana do wyp aty, z tytu u wypadku zasz ego przed datà rozwiàzania umowy, odszkodowania w wysokoêci odpowiadajàcej pe nej wartoêci przedmiotu ubezpieczenia. 10. OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO 1. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest podaç do wiadomoêci COMPENSY zgodne z prawdà i jego najlepszà wiedzà wszystkie znane sobie okolicznoêci dotyczàce przedmiotu ubezpieczenia, o które COMPENSA zapytywa a w formularzu lub innych pismach przed zawarciem umowy. Je eli Ubezpieczajàcy zawiera umow przez przedstawiciela, obowiàzek ten cià y równie na przedstawicielu i obejmuje ponadto okolicznoêci jemu znane. 2. W czasie trwania umowy Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do pisemnego zawiadamiania COMPENSY o wszelkich zmianach okolicznoêci wymienionych w ust. 1, po otrzymaniu o nich wiadomoêci. 3. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialnoêci za skutki okolicznoêci, które z naruszeniem ust pów poprzedzajàcych nie zosta y podane do jej wiadomoêci. Je eli do naruszenia ust pów poprzedzajàcych dosz o z winy umyêlnej, w razie wàtpliwoêci przyjmuje si, e wypadek przewidziany umowà i jego nast pstwa sà skutkiem okolicznoêci, o których mowa w zdaniu poprzedzajàcym. 4. W przypadku ubezpieczenia zwierzàt gospodarskich Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest ponadto, przed zawarciem umowy, okazaç osobie upowa nionej przez COMPENS Êwiadectwa zdrowia ubezpieczanych zwierzàt wystawionych co najmniej 7 dni przed z o eniem wniosku o ubezpieczenie oraz dokumenty zwierz cia wraz z nadanym numerem identyfikacyjnym (nie dotyczy zwierzàt nie podlegajàcych identyfikacji i rejestracji). 5. Je eli umow zawarto na cudzy rachunek obowiàzki okreêlone w ust pach 1 4 spoczywajà tak e na Ubezpieczonym, chyba e nie wiedzia o zawarciu umowy na jego rachunek. 6. Ponadto w czasie trwania umowy Ubezpieczajàcy a tak e Ubezpieczony, jeêli wiedzia, e umow zawarto na jego rachunek, jest zobowiàzany do: 1) przestrzegania wszelkich przepisów dotyczàcych przedmiotu ubezpieczenia, a w szczególnoêci przepisów prawa budowlanego, ochrony przeciwpo arowej, przepisów Paƒstwowej Inspekcji Pracy, przepisów o budowie i eksploatacji urzàdzeƒ technicznych oraz zaleceƒ producenta w zakresie monta u, warunków eksploatacji i sposobu u ytkowania maszyn i urzàdzeƒ obj tych umowà, jak równie wykonywania dozoru technicznego nad ubezpieczonym mieniem; 2) przestrzegania uzgodnionych z COMPENSÑ zaleceƒ dodatkowych oraz terminów ich realizacji, które by y warunkiem zawarcia lub kontynuacji umowy - w szczególnoêci usuni cia zagro eƒ b dàcych przyczynà powsta ej w okresie wczeêniejszym szkody; 3) zapewnienia prawid owego utrzymania, konserwacji i eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia, a w przypadku zwierzàt gospodarskich przetrzymywania ich w odpowiednich pomieszczeniach, w aêciwego od ywiania oraz zapewnienia opieki weterynaryjnej; 4) prowadzenia ewidencji ubezpieczonego mienia zgodnie z aktualnymi przepisami, w sposób umo liwiajàcy w razie powstania szkody na bezsporne odtworzenie wartoêci mienia; dowody ewidencji dotyczàce ubezpieczonego mienia powinny byç zabezpieczone w skuteczny sposób przed zniszczeniem zagini ciem lub kradzie à; 5) umo liwienia dost pu do przedmiotu ubezpieczenia osobie upowa nionej przez COMPENS w celu dokonania oceny ryzyka. 7. W przypadku zajêcia wypadku obj tego umowà Ubezpieczajàcy, a tak e Ubezpieczony jeêli wiedzia, e umow zawarto na jego rachunek, zobowiàzany jest do: 1) u ycia dost pnych mu Êrodków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobie enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów; 2) niezw ocznego powiadomienia Policji o wypadku, o ile zaistnia y okolicznoêci wymagajàce podj cia czynnoêci dochodzeniowych; 3) niezw ocznego powiadomienia COMPENSY, nie póêniej jednak ni w ciàgu 3 dni roboczych od daty wypadku lub uzyskania o nim informacji; 4) niedokonywania, ani niedopuszczenia do dokonania adnych zmian w przedmiocie ubezpieczenia przed przeprowadzeniem ogl dzin przez osob upowa nionà przez COMPENS, chyba e: a) zmiana jest niezb dna w celu zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia po szkodzie albo zmniejszenia jej rozmiaru, b) ogl dziny nie zosta y dokonane w ciàgu 5 dni roboczych od daty powiadomienia o szkodzie; 5) umo liwienia dost pu do przedmiotu ubezpieczenia osobie upowa nionej przez COMPENS w celu przeprowadzenia likwidacji szkody; 6) przed o enia COMPENSIE rachunku poniesionych strat oraz umo liwienia COMPENSIE dokonania wszelkich ustaleƒ dotyczàcych przyczyny i rozmiaru szkody, jak równie udost pnienia dokumentacji ksi gowej i innych dowodów (np. rachunków zakupu, gwarancji, instrukcji obs ugi) niezb dnych do ustalenia okolicznoêci powstania szkody, zasadnoêci i wysokoêci roszczenia oraz udzielenia w tym celu wszelkiej pomocy i wyjaênieƒ; w przypadku ubezpieczenia zwierzàt gospodarskich - podania gatunku, wieku, wagi, przedstawienia kolczyka z numerem, paszportu lub innego dokumentu potwierdzajàcego ich posiadanie; 7) w ubezpieczeniu nast pstw nieszcz Êliwych wypadków - stosowania si do zaleceƒ COMPENSY udzielajàc informacji i niezb dnych pe nomocnictw oraz zwolnienia leczàcych go lekarzy z obowiàzku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz udost pnienia COMPENSIE 6/14

7 dokumentacji jego leczenia; 8) w ubezpieczeniu zwierzàt gospodarskich: a) w przypadku choroby, wypadku lub padni cia - wezwania lekarza weterynarii i stosowania si do jego zaleceƒ, b) w przypadku padni cia lub uboju z koniecznoêci - poddania badaniu mi so przez urz dowy organ badania mi sa. 8. COMPENSA uprawniona jest do zmniejszenia odpowiednio wysokoêci odszkodowania, je eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony (jeêli wiedzia o zawarciu umowy na jego rachunek) umyêlnie lub wskutek ra àcego niedbalstwa nie zawiadomi COMPENSY o zajêciu wypadku w terminie okreêlonym w ust. 7 pkt 3, o ile naruszenie tego obowiàzku przyczyni o si do zwi kszenia szkody lub uniemo liwi o COMPENSIE ustalenie okolicznoêci i skutków wypadku. 9. COMPENSA wolna jest od odpowiedzialnoêci, je eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony (jeêli wiedzia o zawarciu umowy na jego rachunek) umyêlnie lub wskutek ra àcego niedbalstwa, pomimo cià àcego na nim obowiàzku nie zastosowa Êrodków okreêlonych w ust. 7 pkt 1, a szkoda powsta a wskutek niewykonania powy szego obowiàzku. 11. USTALENIE WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA 1. W zale noêci od wartoêci przyj tych do ubezpieczenia, wysokoêç odszkodowania okreêla si w granicach sum ubezpieczenia w nast pujàcy sposób: 1) dla ruchomoêci domowych oraz sta ych elementów domu mieszkalnego (z wy àczeniem wymienionych w pkt 2 i 3) - wed ug wartoêci rzeczywistej; 2) dla wyrobów z metali i kamieni szlachetnych - wed ug kosztów naprawy lub wytworzenia albo ceny nabycia; 3) dla wartoêci pieni nych - wed ug wartoêci nominalnej (wartoêç nominalnà waluty obcej przelicza si na z ote wed ug Êredniego kursu NBP obowiàzujàcego w dniu powstania szkody); 4) dla zwierzàt gospodarskich - wed ug wartoêci rynkowej w podziale na: a) zwierz ta przeznaczone na opas lub do tuczu - wed ug wagi zwierz cia w dniu powstania szkody przemno onej przez Êrednià cen skupu za 1 kg wagi ywego zwierz cia obowiàzujàcà w dniu powstania szkody w jednostkach prowadzàcych skup zwierzàt w regionie, w którym znajduje si gospodarstwo rolne, b) zwierz ta pozosta e - wed ug obowiàzujàcej w danym regionie Êredniej ceny nabycia zwierz cia z uwzgl dnieniem jego wieku, wagi oraz sposobu u ytkowania; 5) dla pojazdów wolnobie nych oraz sprz tu rolniczego - wed ug wartoêci rzeczywistej; 6) dla materia ów i zapasów - wed ug wartoêci rynkowej; 7) dla ziemiop odów - wed ug wartoêci rynkowej. 2. Z kwoty nale nego odszkodowania COMPENSA potràca udzia y w asne wynoszàce: 1) dla sta ych elementów domu mieszkalnego oraz ruchomoêci domowych z ; 2) dla zwierzàt gospodarskich - 5% wartoêci szkody, nie mniej ni 200 z ; 3) dla pojazdów wolnobie nych - 1% wartoêci szkody, nie mniej ni z ; 4) dla sprz tu rolniczego z ; 5) dla materia ów i zapasów oraz ziemiop odów - 10% wartoêci szkody, nie mniej ni 200 z ; 6) dla szkód powsta ych wskutek przepi cia - 15% wartoêci szkody, nie mniej ni 200 z. 3. Udzia w asny, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, mo e zostaç wykupiony po op aceniu dodatkowej sk adki. 4. Udzia w asny nie podlega wykupieniu w przypadku ubezpieczenia: 1) zwierzàt w hodowli fermowej powy ej 100 sztuk; 2) byd a, trzody chlewnej, koni, owiec, kóz, strusi i emu powy ej 50 sztuk. 5. Udzia w asny, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, mo e zostaç podwy szony do kwoty 700 z z zastosowaniem zni ki sk adki. 6. WysokoÊç odszkodowania za napraw uszkodzonych przedmiotów ustala si wed ug Êrednich cen obowiàzujàcych w zak adach us ugowych lub na podstawie rachunków za napraw, pod warunkiem przed o enia ich COMPENSIE w terminie 3 miesi cy od dnia powstania szkody. 7. Rachunek napraw powinien obejmowaç zakres uszkodzeƒ przyj tych w protokole szkody. 8. Je eli uszkodzone przedmioty: 1) mogà byç nadal wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem - w przypadku niemo noêci ich naprawy wysokoêç odszkodowania ustala si procentowo; 2) nie mogà byç nadal wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem - odszkodowanie ustala si na podstawie dowodu ich nabycia, a w razie jego braku - na podstawie Êrednich cen nabycia przedmiotów o tych samych lub zbli onych parametrach. 9. Je eli zniszczony, uszkodzony lub utracony przedmiot stanowi cz Êç sk adowà kompletu lub zestawu, a pozosta e elementy mogà byç nadal wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, odszkodowanie ustala si procentowo z uwzgl dnieniem wartoêci przedmiotów, które mogà byç wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 10. Wszelkie dokumenty dotyczàce zaistnia ej szkody przed o one przez Ubezpieczajàcego podlegajà weryfikacji przez COMPENS. 11. Przy ustalaniu wysokoêci odszkodowania nie uwzgl dnia si : 1) wartoêci naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, pamiàtkowej, numizmatycznej, amatorskiej oraz osobistych upodobaƒ; 2) kosztów zwiàzanych z wszelkimi zmianami lub ulepszeniami dokonanymi w przedmiocie ubezpieczenia po zawarciu umowy; 3) kosztów wynikajàcych z braku cz Êci zamiennych lub materia ów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejàcego przed powstaniem szkody; 4) podatku od towarów i us ug (VAT) podlegajàcego odliczeniu zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, chyba e umówiono si inaczej; 5) kosztów naprawy przewy szajàcych cen zakupu lub koszty wytworzenia. 12. W celu ustalenia przyczyny powstania oraz prawid owej wysokoêci szkody, ka da ze stron mo e na w asny koszt powo aç rzeczoznawc. W przypadku rozbie noêci w opiniach rzeczoznawców, strony mogà powo aç rzeczoznawc - arbitra, który na podstawie przeprowadzonych przez obie strony ekspertyz oraz w asnej oceny stanu faktycznego wyda opini. Koszty zwiàzane z wydaniem opinii przez rzeczoznawc - arbitra ponoszà po po owie obie strony. 13. WysokoÊç odszkodowania jest pomniejszana o wartoêç pozosta oêci, które mogà byç przeznaczone do dalszego u ytku, przeróbki lub naprawy; w przypadku zwierzàt gospodarskich za wartoêç pozosta oêci po szkodzie uwa a si udokumentowanà rachunkiem cen uzyskanà ze sprzeda y zwierz cia lub tuszy oraz skóry zwierz cia bez uwzgl dniania kosztów uboju i oceny przydatnoêci mi sa do spo ycia. 14. Je eli mi so zwierz cia ubitego z koniecznoêci zosta o uznane przez urz dowy organ badania mi sa za zdatne do spo ycia, wysokoêç odszkodowania pomniejszana jest o 100% wartoêci pozosta oêci po szkodzie. 15. W przypadku braku udokumentowania ceny sprzeda y mi sa, wysokoêç odszkodowania zmniejsza si o wartoêci pozosta oêci po szkodzie wynoszàce: 1) dla koni - 40%; 7/14

8 2) dla byd a - 60%; 3) dla trzody chlewnej - 70%. 16. WysokoÊç odszkodowania nie jest pomniejszana o wartoêç pozosta oêci po szkodzie, je eli mi so zosta o uznane przez urz dowy organ badania mi sa za niezdatne do spo ycia. 17. WysokoÊç odszkodowania za sta e elementy domu mieszkalnego oraz ruchomoêci domowe pomniejsza si o procent udzielonej zni ki za zastosowanie dodatkowych zabezpieczeƒ, je eli z powodu niew aêciwej ich eksploatacji nie zadzia a y one w momencie zajêcia zdarzenia, które spowodowa o szkod. 18. Je eli po wyp acie odszkodowania przed naprawieniem uszkodzonego mienia wystàpi a kolejna szkoda w tym samym przedmiocie ubezpieczenia, wysokoêç odszkodowania ustala si w wysokoêci ró nicy pomi dzy kwotà odszkodowania ju wyp aconego a odszkodowania nale nego za kolejnà szkod. 19. Je eli po wyp acie odszkodowania Ubezpieczony odzyska utracone przedmioty, COMPENSA mo e za àdaç zwrotu wyp aconego za te przedmioty odszkodowania albo przeniesienia praw do tych przedmiotów na COMPENS. 20. W przypadku ustalenia p atnoêci sk adki w ratach, COMPENSA mo e potràciç z wyp acanego odszkodowania kwot niezap aconej, wymagalnej raty sk adki. UBEZPIECZENIE STA YCH ELEMENTÓW DOMU MIESZKALNEGO ORAZ RUCHOMOÂCI DOMOWYCH Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeƒ losowych 12. ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Umowà ubezpieczenia obj te sà szkody powsta e wskutek: 1) deszczu nawalnego, 2) dymu; 3) fali uderzeniowej; 4) gradu; 5) huraganu; 6) lawiny; 7) osuni cia si ziemi; 8) po aru; 9) powodzi; 10) trz sienia ziemi; 11) uderzenia pioruna; 12) uderzenia pojazdu; 13) upadku statku powietrznego; 14) wybuchu; 15) zalania; 16) zalegania Êniegu lub lodu; 17) zapadania si ziemi. 2. Po op aceniu dodatkowej sk adki okreêlony w ust. 1 zakres ochrony mo e zostaç rozszerzony o szkody powsta e wskutek przepi cia. 13. WY ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI W przypadku rozszerzenia ubezpieczenia o szkody powsta e wskutek przepi cia, COMPENSA nie ponosi odpowiedzialnoêci za szkody powsta e w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urzàdzeniach elektrycznych, wk adkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach elektrycznych, arówkach, lampach oraz cz Êciach ulegajàcych szybkiemu zu yciu lub podlegajàcych wielokrotnej, okresowej wymianie w toku normalnego u ytkowania. 14. SUMA I SYSTEM UBEZPIECZENIA 1. Sum ubezpieczenia osobno dla sta ych elementów domu mieszkalnego oraz ruchomoêci domowych ustala si wed ug wartoêci rzeczywistej. 2. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeƒ losowych zawiera si w systemie ubezpieczenia na sumy sta e. 15. LIMITY ODPOWIEDZIALNOÂCI Górnà granic odpowiedzialnoêci COMPENSY za szkody powsta e w poszczególnych sk adnikach mienia, w granicach sumy ubezpieczenia ruchomoêci domowych stanowi kwota: 1) dla sprz tu elektronicznego, audiowizualnego i komputerowego - 50% sumy ubezpieczenia ruchomoêci domowych, nie wi cej ni z ; 2) dla wyrobów z metali i kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych, pere, srebrnych i z otych monet - 10% sumy ubezpieczenia ruchomoêci domowych, nie wi cej ni z ; 3) dla wartoêci pieni nych - 10% sumy ubezpieczenia ruchomoêci domowych, nie wi cej ni z ; 4) dla odzie y ze skór naturalnych lub futer - 10% sumy ubezpieczenia ruchomoêci domowych, nie wi cej ni z ; 5) dla ryzyka przepi cia z. Ubezpieczenie od kradzie y z w amaniem i rozboju 16. ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Umowà ubezpieczenia obj te sà szkody powsta e wskutek: 1) kradzie y z w amaniem; 2) rozboju; 3) wandalizmu. 2. RuchomoÊci domowe okreêlone w 2 pkt 29 ppkt b e obj te sà ochronà ubezpieczeniowà, je eli znajdujà si w domu mieszkalnym. 3. Warunkiem ubezpieczenia sta ych elementów domu mieszkalnego oraz ruchomoêci domowych od kradzie y z w amaniem i rozboju jest zawarcie dla jednej z tych grup mienia ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeƒ losowych. 17. WY ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI 1. Poza wy àczeniami wymienionymi w 4, zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powsta ych wskutek kradzie y z w amaniem: 1) w obiektach zabezpieczonych niezgodnie wymogami okreêlonymi w 20 ust. 1 i 2; 2) w sta ych elementach domu mieszkalnego oraz ruchomoêciach domowych znajdujàcych si w niezamieszka ych domach mieszkalnych; za niezamieszka e uwa a si domy mieszkalne nie stanowiàce g ównego i podstawowego miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, osób bliskich lub innej osoby u ytkujàcej t nieruchomoêç na podstawie odpowiedniego tytu u prawnego; 3) w wyrobach z metali i kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych, pere, srebrnych i z otych monetach, wartoêciach pieni nych, odzie y ze skór naturalnych lub futer - w przypadku, gdy dom mieszkalny by niezamieszka y nieprzerwanie d u ej ni 2 miesiàce; 4) w wyrobach z metali i kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych, pere, srebrnych i z otych monetach, wartoêciach pieni nych, odzie y ze skór naturalnych lub futer znajdujàcych si w domu mieszkalnym u ywanym na podstawie odpowiedniego tytu u prawnego przez osoby 8/14

9 trzecie; 5) dokonanej w sposób inny ni okreêlony w 2 pkt COMPENSA nie odpowiada za szkody w mieniu nale àcym do Ubezpieczonego lub osób bliskich powsta e na skutek rozboju dokonanego poza miejscem ubezpieczenia. 3. W przypadku ubezpieczenia od wandalizmu ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powsta ych: 1) z winy najemcy domu mieszkalnego; 2) na skutek graffiti wykonanego na murach, ogrodzeniach, drzwiach, oknach lub Êcianach zewn trznych. 18. SUMA I SYSTEM UBEZPIECZENIA 1. Sum ubezpieczenia àcznie dla sta ych elementów domu mieszkalnego oraz ruchomoêci domowych ustala si wed ug wartoêci rzeczywistej. 2. Ubezpieczenie od kradzie y z w amaniem i rozboju zawiera si w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko. 19. LIMITY ODPOWIEDZIALNOÂCI Górnà granic odpowiedzialnoêci COMPENSY za szkody powsta e w poszczególnych sk adnikach mienia, w granicach sumy ubezpieczenia sta ych elementów domu mieszkalnego oraz ruchomoêci domowych stanowi kwota: 1) dla sta ych elementów domu mieszkalnego - 50% sumy ubezpieczenia sta ych elementów domu mieszkalnego oraz ruchomoêci domowych; 2) dla sprz tu elektronicznego, audiowizualnego i komputerowego - 50% sumy ubezpieczenia sta ych elementów domu mieszkalnego oraz ruchomoêci domowych, nie wi cej ni z ; 3) dla wyrobów z metali i kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych, pere, srebrnych i z otych monet - 10% sumy ubezpieczenia sta ych elementów domu mieszkalnego oraz ruchomoêci domowych, nie wi cej ni z ; 4) dla wartoêci pieni nych - 10% sumy ubezpieczenia sta ych elementów domu mieszkalnego oraz ruchomoêci domowych, nie wi cej ni z ; 5) dla odzie y ze skór naturalnych lub futer - 10% sumy ubezpieczenia sta ych elementów domu mieszkalnego oraz ruchomoêci domowych, nie wi cej ni z. 20. ÂRODKI BEZPIECZE STWA 1. Dom mieszkalny lub budynek gospodarczy uwa a si za nale ycie zabezpieczony, je eli spe nione zosta y àcznie ni ej wymienione warunki: 1) wszystkie otwory w Êcianach i stropach muszà byç zabezpieczone w sposób uniemo liwiajàcy dokonanie kradzie y bez w amania; 2) stan techniczny drzwi i okien wraz z oêcie nicami musi zapewniç trwa e zamocowanie zamków tak, aby nie by o mo liwoêci ich wypchni cia bez wy amania; 3) drzwi zewn trzne do domu mieszkalnego lub pomieszczeƒ, przez które jest przejêcie do cz Êci mieszkalnej domu mieszkalnego, muszà byç pe ne, prawid owo osadzone pod wzgl dem technicznym, posiadaç odpowiednià konstrukcj i byç wykonane z materia ów w aêciwych dla drzwi zewn trznych oraz muszà byç zamykane na dwa ró ne zamki wielozastawkowe lub jeden zamek atestowany; drzwi zewn trzne oszklone nie mogà byç zaopatrzone w zamki, które mo na otworzyç bez u ycia klucza przez otwór wybity w szybie; w przypadku drzwi oszklonych, o powierzchni przeszklonej przez którà istnieje mo liwoêç wejêcia do ubezpieczonego domu mieszkalnego przez otwór wybity w szybie, cz Êç oszklona musi byç zabezpieczona kratà, folià lub szybà antyw amaniowà; 4) drzwi tarasowe lub balkonowe muszà spe niaç wymogi takie jak w przypadku zabezpieczenia okien; 5) drzwi zewn trzne prowadzàce do budynków gospodarczych muszà byç pe ne, zamykane na jeden zamek wielozastawkowy lub co najmniej jednà k ódk wielozastawkowà; 6) w przypadku drzwi dwuskrzyd owych jedno skrzyd o musi byç unieruchomione przy pomocy zasuw u góry i u do u zamykanych od wewnàtrz; 7) klucze od zamków muszà byç w wy àcznym posiadaniu Ubezpieczajàcego lub osób uprawnionych do ich posiadania lub przechowywania; 8) za prawid owo zabezpieczone uwa a si drzwi gara owe sterowane za pomocà pilota lub wyposa one w oryginalny, fabrycznie montowany zamek. 2. W przypadku, gdy gara znajduje si w jednej bryle z domem mieszkalnym drzwi prowadzàce z gara u do cz Êci mieszkalnej domu mieszkalnego muszà byç zabezpieczone w sposób okreêlony w ust. 1 pkt Je eli drzwi zewn trzne domu mieszkalnego sà wyposa one w jeden zamek wielozastawkowy, brak drugiego zamka mo e zostaç zastàpiony przez zainstalowanie urzàdzeƒ sygnalizacyjno-alarmowych, sta ym dozorem pe nionym przez firm ochroniarskà lub monitoringiem, za które w takim przypadku nie przys uguje zni ka. 4. Je eli suma ubezpieczenia ruchomoêci domowych oraz sta ych elementów domu mieszkalnego przekracza z, niezb dne jest posiadanie co najmniej jednego dodatkowego zabezpieczenia przeciwkradzie owego (tj. alarmu, rolet antyw amaniowych, monitoringu, sta ego dozoru pe nionego przez firm ochroniarskà), za które nie przys uguje zni ka. 5. COMPENSA mo e odmówiç zawarcia umowy ubezpieczenia w przypadku, gdy zastosowane Êrodki bezpieczeƒstwa uzna za niewystarczajàce lub uzale niç zawarcie umowy od zastosowania dodatkowych Êrodków bezpieczeƒstwa. 6. W razie nie dope nienia przez Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego (jeêli wiedzia o zawarciu umowy na jego rachunek) któregokolwiek z obowiàzków wymienionych w ust. 1 3 a mia o wp yw na powstanie lub rozmiar szkody, COMPENSA ma prawo odmówiç wyp aty odszkodowania w ca oêci lub w cz Êci. UBEZPIECZENIE ZWIERZÑT GOSPODARSKICH 21. ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Ochronà ubezpieczeniowà obj te sà szkody powsta e wskutek: 1) w zakresie podstawowym: a) deszczu nawalnego, b) gradu, c) huraganu, d) lawiny, e) osuni cia si ziemi, f) powodzi, g) uderzenia pioruna, h) uboju na skutek w/w zdarzeƒ; 2) w zakresie rozszerzonym - zdarzeƒ okreêlonych w pkt 1 oraz: a) dymu, b) fali uderzeniowej, c) po aru, d) trz sienia ziemi, e) uderzenia pojazdu, f) upadku statku powietrznego, 9/14

10 g) wybuchu, h) zalania, i) zalegania Êniegu lub lodu, j) zapadania si ziemi, k) uboju na skutek w/w zdarzeƒ. 2. Na wniosek Ubezpieczajàcego oraz po op aceniu dodatkowej sk adki zakres ochrony okreêlony w ust. 1 pkt 1 i 2 mo e zostaç rozszerzony o szkody powsta e wskutek: 1) padni cia w wyniku choroby lub wypadku; 2) uboju z koniecznoêci w wyniku choroby lub wypadku. 3. W zakresie okreêlonym w ust. 2 ochronà ubezpieczeniowà mo e zostaç obj te wy àcznie byd o, trzoda chlewna oraz konie. 22. WY ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI 1. Poza wy àczeniami wymienionymi w 4, zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powsta ych wskutek: 1) kradzie y; 2) kradzie y z w amaniem; 3) rozboju; 4) braku opieki nad zwierz tami przez okres d u szy ni 2 dni kalendarzowe. 2. Zakres ochrony nie obejmie: 1) drobiu i zwierzàt futerkowych w hodowli fermowej w iloêci powy ej 100 sztuk; 2) ryb w hodowli stawowej; 3) pszczó ; 4) zwierzàt w hodowli laboratoryjnej i doêwiadczalnej; 5) utraty p odu i m odego przychówku. 3. Ponadto zakres ochrony nie obejmuje szkód powsta ych wskutek: 1) chorób zakaênych okreêlonych w Ustawie o zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej; 2) wad lub chorób, które istnia y w chwili zawierania umowy ubezpieczenia; 3) chorób dziedzicznych; 4) schorzeƒ powsta ych w wyniku braku przeprowadzenia profilaktycznych szczepieƒ oraz innych zabiegów profilaktycznych; 5) zaniedbania wynikajàcego z niedokarmiania lub niew aêciwego od ywiania zwierzàt nieodpowiednià paszà lub paszà z ej jakoêci; 6) braku paszy, niezale nie od przyczyny; 7) zatrucia pokarmowego powsta ego z winy Ubezpieczajàcego, osób bliskich lub osób zatrudnionych w gospodarstwie rolnym; 8) prowadzenia hodowli niezgodnie z wymogami oraz braku w aêciwych warunków bytowania, u ytkowania i piel gnacji zwierzàt; 9) uboju zwierzàt w wyniku staroêci bàdê selekcji negatywnej; 10) transportu; 11) udzia u w zawodach lub wystawach; 12) u ytkowania zwierzàt niezgodnie z ich przeznaczeniem; 13) pora enia pràdem elektrycznym. 4. Ponadto COMPENSA nie odpowiada za poniesione przez Ubezpieczajàcego koszty: 1) badania stanu zdrowia, leczenia oraz znakowania zwierzàt; 2) sekcji i utylizacji martwych zwierzàt; 3) zaêwiadczeƒ wymaganych przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. 23. SUMA UBEZPIECZENIA 1. Sum ubezpieczenia ustala si wed ug wartoêci rynkowej osobno dla ka dego ze zwierzàt. 2. W przypadku ubezpieczenia: 1) zwierzàt przeznaczonych na opas lub do tuczu sum ubezpieczenia ustala si osobno dla ka dego gatunku w podziale na grupy okreêlone w 24 ust. 4 pkt 1 i 2, z uwzgl dnieniem przewidywanej ich wagi na koniec okresu ubezpieczenia i Êredniej ceny za 1 kg wagi ywego zwierz cia; 2) pozosta ych zwierzàt w hodowli fermowej sum ubezpieczenia ustala si osobno dla ka dego gatunku wed ug obowiàzujàcej w danym regionie Êredniej ceny nabycia zwierz cia z uwzgl dnieniem jego wieku, wagi oraz sposobu u ytkowania. 24. WARUNKI DODATKOWE 1. Ubezpieczenie zwierzàt gospodarskich mo e zostaç zawarte pod warunkiem, e: 1) umowà ubezpieczenia obj te sà wszystkie zwierz ta danego gatunku znajdujàce si w gospodarstwie rolnym; 2) zwierz ta sà zdrowe, bez wad wrodzonych lub nabytych; 3) zwierz ta posiadajà cechy identyfikacyjne (paszport, karta identyfikacyjna zwierz cia, kolczyk z numerem, rysunek przodu g owy oraz boków lewej i prawej strony zwierz cia i inne); wymóg ten nie dotyczy zwierzàt futerkowych oraz drobiu. 2. Wniosek o ubezpieczenie powinien zawieraç nast pujàce dane: 1) gatunek zwierzàt; 2) liczb zwierzàt w danej grupie; 3) wiek zwierzàt; 4) p eç zwierzàt; 5) ras zwierzàt; 6) w odniesieniu do koni: a) umaszczenie z jego odmianami na g owie i koƒczynach, b) sposób u ytkowania; 7) wartoêç zwierzàt; w przypadku m odego byd a oraz trzody chlewnej w tuczu - przewidywanà wag oraz wartoêç za 1 kg na koniec opasu, chowu lub tuczu; 8) zakres ubezpieczenia; 9) zaêwiadczenie o stanie zdrowia. 3. W przypadku ubezpieczenia koni sportowych dodatkowo do wniosku nale y za àczyç dokument stwierdzajàcy to samoêç zwierz cia (dowód urodzenia, wpis z ksi gi hodowlanej prowadzonej przez Polski Zwiàzek Hodowców Koni, Tory WyÊcigów Konnych lub inny podmiot uprawniony do prowadzenia ksiàg hodowlanych) lub paszport wraz z numerem ewidencyjnym. 4. W przypadku ubezpieczenia zwierzàt gospodarskich od padni cia i uboju z koniecznoêci wskutek choroby lub wypadku we wniosku nale y podaç liczb zwierzàt w podziale na: 1) byd o: a) krowy i ja ówki cielne, b) buhaje, c) m ode byd o przeznaczone na opas lub odnowienie stada; 2) trzod chlewnà: a) przeznaczonà do tuczu, b) przeznaczonà do reprodukcji (lochy, maciory, knury); 3) konie: a) êrebi ta, b) przeznaczone do prac w lesie, c) przeznaczone do prac w rolnictwie, d) sportowe, e) rekreacyjne. 10/14

11 5. Ponadto zwierz ta muszà spe niaç nast pujàce dodatkowe warunki: 1) byd o: a) liczebnoêç stada nie mo e byç mniejsza ni 5 sztuk, b) wiek zwierzàt powinien wynosiç pomi dzy 10 miesi cy a 8 lat; 2) trzoda chlewna: a) masa zwierzàt nie mo e byç ni sza ni 25 kg, b) wiek zwierzàt nie powinien wynosiç wi cej ni 5 lat; 3) konie - wiek zwierzàt powinien wynosiç pomi dzy: a) 6 miesi cy a 2 lata dla êrebiàt, b) 2 lata a 12 lat dla pozosta ych koni. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW WOLNOBIE NYCH 25. ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Umowà ubezpieczenia obj te sà szkody powsta e wskutek: 1) deszczu nawalnego, 2) dymu; 3) fali uderzeniowej; 4) gradu; 5) huraganu; 6) lawiny; 7) osuni cia si ziemi; 8) po aru; 9) powodzi; 10) trz sienia ziemi; 11) uderzenia pioruna; 12) uderzenia pojazdu; 13) upadku statku powietrznego; 14) wybuchu; 15) zalania; 16) zalegania Êniegu lub lodu; 17) zapadania si ziemi. 2. Na wniosek Ubezpieczajàcego oraz po op aceniu dodatkowej sk adki zakres ochrony mo e zostaç rozszerzony o szkody powsta e wskutek: 1) kolizji; 2) kradzie y; 3) kradzie y z w amaniem; 4) rozboju. 26. WY ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI 1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej, poza wy àczeniami wymienionymi w 4, nie obejmuje szkód powsta ych w wyniku: 1) kradzie y cz Êci lub podzespo ów pojazdu; 2) kradzie y pojazdu pozostawionego bez dozoru; 3) samoczynnego zapalenia si jakichkolwiek materia ów eksploatacyjnych znajdujàcych si wewnàtrz pojazdu wolnobie nego; 4) po aru pojazdu wolnobie nego pozostawionego w miejscu prac polowych (polu), niezale nie od przyczyn jego powstania; 5) po aru pojazdu wolnobie nego nie wyposa onego w sprawnie dzia ajàce dwie gaênice: proszkowà (GP) i pianowà (GWP) o masie nie mniejszej ni 10 kg Êrodka gaêniczego ka da, niezale nie od przyczyn powstania po aru. 2. Ponadto odpowiedzialnoêç COMPENSY nie obejmuje: 1) szkód powsta ych wy àcznie w ogumieniu pojazdu; 2) szkód powsta ych w cz Êciach nara onych na szybkie zu ycie lub deprecjacj takich jak: pow oki antykorozyjne, cz Êci z gumy, pasy, liny, druty, aƒcuchy, szczotki, kable, akumulatory, lampy; 3) szkód powsta ych w zwiàzku z przeprowadzanà naprawà pojazdu oraz prób dokonywanych po naprawie; 4) kosztów wymiany zamków, drzwi, wy àcznika zap onu lub urzàdzeƒ zabezpieczajàcych pojazd przed kradzie à w przypadku utraty kluczyków (lub innego urzàdzenia przewidzianego przez producenta pojazdu), umo liwiajàcych uruchomienie silnika lub odblokowanie zabezpieczeƒ przeciwkradzie owych. 27. SUMA UBEZPIECZENIA Sum ubezpieczenia pojazdów wolnobie nych ustala si wed ug wartoêci rzeczywistej osobno dla ka dego pojazdu. 28. WARUNKI DODATKOWE 1. Budynek gospodarczy, w którym przechowywany jest pojazd wolnobie ny musi spe niaç wymogi ochrony przeciwpo arowej. 2. W przypadku ubezpieczenia pojazdu wolnobie nego od kradzie y z w amaniem, budynek gospodarczy, w którym przechowywany jest pojazd uwa a si za nale ycie zabezpieczony, je eli spe nione zosta y àcznie ni ej wymienione warunki: 1) wszystkie otwory w Êcianach i stropach muszà byç zabezpieczone w sposób uniemo liwiajàcy dokonanie kradzie y bez w amania; 2) stan techniczny drzwi i okien wraz z oêcie nicami musi zapewniç trwa e zamocowanie zamków tak, aby nie by o mo liwoêci ich wypchni cia bez wy amania; 3) drzwi zewn trzne muszà byç pe ne, zamykane na jeden zamek wielozastawkowy lub co najmniej jednà k ódk wielozastawkowà; 4) w przypadku drzwi dwuskrzyd owych jedno skrzyd o musi byç unieruchomione przy pomocy zasuw u góry i u do u zamykanych od wewnàtrz; 5) klucze od zamków muszà byç w wy àcznym posiadaniu Ubezpieczajàcego lub osób uprawnionych do ich posiadania lub przechowywania. 3. Po op aceniu dodatkowej sk adki, ochronà ubezpieczeniowà mogà zostaç obj te pojazdy wolnobie ne przechowywane na wolnym powietrzu pod warunkiem, e znajdujà si na terenie siedliska ogrodzonego, zamkni tego i oêwietlonego w nocy. UBEZPIECZENIE POZOSTA EGO MIENIA ZNAJDUJÑCEGO SI W GOSPODARSTWIE ROLNYM 29. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia mogà byç: 1) sprz t rolniczy; 2) materia y i zapasy; 3) ziemiop ody. 30. ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Umowà ubezpieczenia obj te sà szkody powsta e wskutek: 1) deszczu nawalnego, 2) dymu; 3) fali uderzeniowej; 4) gradu; 5) huraganu; 6) lawiny; 7) osuni cia si ziemi; 8) po aru; 9) powodzi; 10) trz sienia ziemi; 11/14

12 11) uderzenia pioruna; 12) uderzenia pojazdu; 13) upadku statku powietrznego; 14) wybuchu; 15) zalania; 16) zalegania Êniegu lub lodu; 17) zapadania si ziemi. 2. Po op aceniu dodatkowej sk adki okreêlony w ust. 1 zakres ochrony dla sprz tu rolniczego mo e zostaç rozszerzony o szkody powsta e wskutek przepi cia. 31. WY ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI Zakres ochrony ubezpieczeniowej, poza wy àczeniami wymienionymi w 4, nie obejmuje szkód: 1) w sprz cie rolniczym, powsta ych: a) wskutek samoczynnego zapalenia si jakichkolwiek materia ów znajdujàcych si wewnàtrz urzàdzenia; b) wskutek po aru sprz tu pozostawionego w miejscu prac polowych (polu), niezale nie od przyczyn jego powstania; c) w cz Êciach nara onych na szybkie zu ycie lub deprecjacj takich jak: wyk adziny, pow oki antykorozyjne, cz Êci z gumy, pasy, liny, druty, aƒcuchy, szczotki, kable, sita, w e, opony gumowe, akumulatory, lampy; d) w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urzàdzeniach elektrycznych, wk adkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach elektrycznych, arówkach, lampach oraz cz Êciach ulegajàcych szybkiemu zu yciu lub podlegajàcych wielokrotnej, okresowej wymianie w toku normalnego u ytkowania, w przypadku rozszerzenia ubezpieczenia o szkody powsta e wskutek przepi cia; 2) w ziemiop odach: a) przechowywanych w stertach lub stogach, b) przyj tych na przechowanie, o ile nie umówiono si inaczej. 32. SUMA I SYSTEM UBEZPIECZENIA 1. Sumy ubezpieczenia osobno dla ka dego rodzaju przedmiotu ubezpieczenia ustala si wed ug: 1) dla sprz tu rolniczego - wartoêci rzeczywistej, osobno dla ka dego urzàdzenia; 2) dla materia ów i zapasów - wed ug wartoêci rynkowej; 3) dla ziemiop odów - wed ug wartoêci rynkowej. 2. Ubezpieczenie zawiera si w systemie na sumy sta e. 33. LIMITY ODPOWIEDZIALNOÂCI Górnà granic odpowiedzialnoêci COMPENSY za szkody powsta e: 1. w cz Êciach zapasowych do urzàdzeƒ, narz dzi oraz maszyn rolniczych, stanowi kwota 10% sumy ubezpieczenia sprz tu rolniczego; 2. wskutek przepi cia, stanowi kwota z. UBEZPIECZENIE NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW 34. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia sà nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków polegajàce na uszkodzeniu cia a lub rozstroju zdrowia, powodujàce trwa y uszczerbek na zdrowiu lub Êmierç Ubezpieczonego, jakie mogà si wydarzyç podczas wykonywania pracy, uczestniczenia w zaj ciach w szkole lub zaj ciach organizowanych przez szko, w drodze z domu do pracy (szko y) lub z pracy (szko y) do domu, w yciu prywatnym lub podczas uprawiania sportu w ramach rekreacji lub rehabilitacji, które wydarzy y si na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 35. ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczenie obejmuje: 1) Êwiadczenie z tytu u nast pstw nieszcz Êliwych wypadków, je eli trwa y uszczerbek na zdrowiu jest nie mniejszy ni 5%; 2) Êwiadczenie z tytu u Êmierci Ubezpieczonego wskutek nieszcz Êliwego wypadku; 3) po op aceniu dodatkowej sk adki - Êwiadczenie z tytu u nast pstw zawa u serca lub udaru mózgu pod warunkiem, e zawa serca lub udar mózgu nie sà wynikiem istniejàcej choroby przewlek ej; rozszerzenie zakresu ubezpieczenia mo e mieç miejsce, je eli Ubezpieczony nie przekroczy 60 roku ycia. 2. Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko zawa u serca lub udaru mózgu ma zastosowanie do wszystkich pe noletnich Ubezpieczonych. 3. Granic odpowiedzialnoêci COMPENSY i sposób ustalenia wysokoêci Êwiadczenia nale nego w przypadku wystàpienia nast pstw okreêlonych w ust. 1 i 2 ustala si stosownie do postanowieƒ WY ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI 1. Ubezpieczenie nie obejmuje: 1) osób, które ukoƒczy y 65 rok ycia, chyba e ubezpieczenie nast pstw nieszcz Êliwych wypadków jest przez nie bezszkodowo kontynuowane w COMPENSIE nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lat; 2) skutków wypadków b dàcych nast pstwem lub powsta ych w zwiàzku z jakàkolwiek chorobà nawet zaistnia à nagle, z zastrze eniem postanowienia 35 ust. 1 pkt Poza wy àczeniami odpowiedzialnoêci okreêlonymi w 4 ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj te skutki wypadków powsta ych: 1) w zwiàzku z zawa em serca, udarem mózgu lub b dàcych nast pstwem tych zdarzeƒ, o ile nie umówiono si inaczej; 2) powsta e w zwiàzku z uprawianiem sportu jako zawodnik lub w zwiàzku z uprawianiem sportów powietrznych wszelkiego rodzaju, sportów motorowych i motorowodnych (podczas jazd próbnych, wyêcigów i rajdów, jazd konkursowych i zwiàzanych z nimi treningów), sztuk walki, wspinaczki górskiej, myêlistwa, nurkowania przy u yciu specjalistycznego sprz tu oraz innych dyscyplin sportu uprawianych w warunkach ekstremalnych (np. skoków spadochronowych, skoków bungee, nurkowania, raftingu lub sp ywów rzekami górskimi, speleologii); 3) podczas czynnego udzia u w zak adach lub bójkach, za wyjàtkiem dzia ania w obronie koniecznej; 4) na skutek pos ugiwania si wszelkiego rodzaju petardami lub innymi o podobnym dzia aniu Êrodkami; 5) w wyniku uszkodzenia cia a spowodowanego leczeniem lub zabiegami leczniczymi bez wzgl du na to, przez kogo by y wykonywane. 37. SUMA UBEZPIECZENIA 1. OkreÊlona w umowie suma ubezpieczenia stanowi górnà granic odpowiedzialnoêci COMPENSY w stosunku do ka dego Ubezpieczonego wymienionego w umowie ubezpieczenia. 2. Suma ubezpieczenia na ka dego Ubezpieczonego wynosi do wyboru: 1) z ; 2) z. 3. Suma ubezpieczenia musi byç jednakowa dla wszystkich Ubezpieczonych. 12/14

13 38. USTALENIE WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA (ÂWIADCZENIA) 1. Je eli Ubezpieczony wskutek nieszcz Êliwego wypadku dozna 100% trwa ego uszczerbku na zdrowiu, COMPENSA wyp aca Êwiadczenie w wysokoêci sumy ubezpieczenia. 2. COMPENSA wyp aca uprawnionemu Êwiadczenie z tytu u Êmierci Ubezpieczonego wy àcznie, je eli Êmierç nastàpi a w okresie nie d u szym ni 2 lata po zajêciu nieszcz Êliwego wypadku w wysokoêci 100% sumy ubezpieczenia. 3. Je eli Ubezpieczony wskutek nieszcz Êliwego wypadku dozna cz Êciowego trwa ego uszczerbku na zdrowiu w wysokoêci wi kszej lub równej 5%, COMPENSA wyp aca taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony dozna trwa ego uszczerbku; je eli trwa y uszczerbek na zdrowiu jest mniejszy ni 5%, Êwiadczenie nie przys uguje. 4. Ustalenie wysokoêci nale nego Êwiadczenia okreêlane jest na podstawie stopnia trwa ego uszczerbku na zdrowiu oraz po stwierdzeniu zwiàzku przyczynowego pomi dzy wypadkiem a trwa ym uszczerbkiem na zdrowiu lub Êmiercià Ubezpieczonego. Stopieƒ trwa ego uszczerbku na zdrowiu mo e byç okreêlany przez lekarzy wskazanych przez COMPENS na podstawie zg oszenia wypadku i dokumentacji medycznej sporzàdzonej przez lekarza, który udzieli Ubezpieczonemu pierwszej pomocy oraz wszelkiej dokumentacji z leczenia. 5. Stopieƒ trwa ego uszczerbku na zdrowiu powinien byç ustalony bezpoêrednio po zakoƒczeniu leczenia, z uwzgl dnieniem zabiegów rehabilitacyjnych (zalecanych przez lekarzy), nie póêniej jednak ni w ciàgu 24 miesi cy od dnia wypadku. 6. Przy ustalaniu stopnia trwa ego uszczerbku na zdrowiu nie bierze si pod uwag specjalnoêci zawodowej Ubezpieczonego. 7. W razie utraty, uszkodzenia organu, narzàdu lub uk adu, którego funkcje by y ju przed wypadkiem upoêledzone wskutek choroby lub trwa ego inwalidztwa powsta ego z innego zdarzenia, stopieƒ trwa ego uszczerbku na zdrowiu okreêla si w wysokoêci ró nicy mi dzy stopniem trwa ego uszczerbku w aêciwym dla stanu danego organu, narzàdu lub uk adu po wypadku, a stopniem trwa ego uszczerbku istniejàcym przed wypadkiem. 8. W uzasadnionych przypadkach stopieƒ trwa ego uszczerbku na zdrowiu mo e byç okreêlany na podstawie badaƒ przeprowadzonych przez lekarzy wskazanych przez COMPENS. 9. Je eli Ubezpieczony zmar po ustaleniu stopnia trwa ego uszczerbku na zdrowiu, a Êmierç nie pozostaje w zwiàzku przyczynowym z nieszcz - Êliwym wypadkiem, niewyp acone Êwiadczenie za trwa y uszczerbek na zdrowiu wyp aca si uprawnionemu. Je eli stopieƒ trwa ego uszczerbku na zdrowiu nie zosta ustalony przed Êmiercià Ubezpieczonego, jako stopieƒ trwa ego uszczerbku przyjmuje si przypuszczalny stopieƒ trwa ego uszczerbku ustalonego wed ug oceny lekarzy powo anych przez COMPENS na podstawie zebranej dokumentacji. 10. Je eli Ubezpieczony otrzyma Êwiadczenie z tytu u trwa ego uszczerbku na zdrowiu a nast pnie zmar w ciàgu 24 miesi cy od dnia wypadku, Êwiadczenie z tytu u Êmierci wyp aca si uprawnionemu, je eli przewy sza ono Êwiadczenie wyp acone Ubezpieczonemu, przy czym potràca si uprzednio wyp aconà kwot. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 39. WYP ATA ODSZKODOWANIA 1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajêciu zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà COMPENSA wszczyna w aêciwe post powanie dotyczàce ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoêci zg oszonych roszczeƒ i wysokoêci odszkodowania (Êwiadczenia) oraz w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, powiadamia Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego o tym fakcie, je eli nie sà oni osobami wyst pujàcymi z tym zawiadomieniem. 2. Ponadto w tym terminie COMPENSA, pisemnie lub w inny uzgodniony sposób informuje Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia odpowiedzialnoêci COMPENSY lub wysokoêci odszkodowania (Êwiadczenia), je eli jest to niezb dne do dalszego prowadzenia post powania. 3. COMPENSA ma obowiàzek udost pniç osobom, o których mowa w ust. 2, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialnoêci COMPENSY lub wysokoêci odszkodowania (Êwiadczenia). 4. Osoby te mogà àdaç pisemnego potwierdzenia przez COMPENS udost pnionych informacji, a tak e sporzàdzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodnoêci z orygina em przez COMPENS. 5. COMPENSA wyp aca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku dokonania w asnych ustaleƒ, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sàdu. 6. COMPENSA obowiàzana jest wyp aciç odszkodowanie (Êwiadczenie) w ciàgu 30 dni, liczàc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 7. Je eli wyjaênienie w powy szym terminie okolicznoêci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoêci COMPENSY albo wysokoêci odszkodowania (Êwiadczenia) nie jest mo liwe, odszkodowanie (Êwiadczenie) wyp acane jest w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci by o mo liwe. Jednak e bezsporna cz Êç odszkodowania (Êwiadczenia) zostanie wyp acona w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie. 8. W razie braku podstaw do wyp aty odszkodowania (Êwiadczenia) w ca oêci lub w cz Êci, COMPENSA poinformuje o tym pisemnie Ubezpieczajàcego w terminach okreêlonych w ust. 6 bàdê 7, podajàc okolicznoêci faktyczne i podstaw prawnà odmowy wyp aty odszkodowania (Êwiadczenia) w ca oêci lub w cz Êci oraz pouczenie o mo liwoêci dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej. 9. Je eli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub wi cej ubezpieczycieli na sumy, które àcznie przewy szajà jego wartoêç ubezpieczeniowà, Ubezpieczajàcy nie mo e àdaç Êwiadczenia przenoszàcego wysokoêç szkody. Mi dzy ubezpieczycielami ka dy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyj ta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do àcznych sum wynikajàcych z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia. 10. Po wyp acie odszkodowania suma ubezpieczenia bàdê limit odpowiedzialnoêci ulega obni eniu o wyp aconà kwot, z zastrze eniem zapisów 5 ust. 3 i 4, przy czym wyp ata odszkodowaƒ o àcznej wartoêci równej sumie ubezpieczenia powoduje rozwiàzanie umowy ubezpieczenia. 11. Ubezpieczajàcy za zgodà COMPENSY oraz po op aceniu dodatkowej sk adki mo e podwy szyç sum ubezpieczenia do poprzedniej wysokoêci. 12. Postanowienie ust nie dotyczy ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków. 40. ROSZCZENIA REGRESOWE 1. Z dniem zap aty odszkodowania przez COMPENS, roszczenia Ubezpieczajàcego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod 13/14

14 przechodzà z mocy prawa na COMPENS do wysokoêci wyp aconego odszkodowania. Je eli wyp acone odszkodowanie pokrywa tylko cz Êç szkody, Ubezpieczajàcemu przys uguje co do pozosta ej cz Êci pierwszeƒstwo zaspokojenia roszczeƒ przed COMPENSÑ. 2. Nie przechodzà na COMPENS roszczenia Ubezpieczajàcego przeciwko osobom, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba e sprawca wyrzàdzi szkod umyêlnie. 3. Zasady wynikajàce z ust pów poprzedzajàcych stosuje si odpowiednio w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek. 4. Je eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony skutecznie zrzek si roszczenia odszkodowawczego w stosunku do sprawcy szkody w ca oêci lub w cz Êci, COMPENSA mo e odmówiç wyp aty odszkodowania w ca oêci lub w cz Êci. Natomiast, je eli fakt ten ujawniony zostanie ju po wyp aceniu odszkodowania, COMPENSA mo e àdaç zwrotu ca oêci lub cz Êci odszkodowania. 5. Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony zobowiàzani sà do udzielenia COMPENSIE wszelkich informacji, dostarczenia dokumentów oraz umo liwienia prowadzenia czynnoêci niezb dnych do skutecznego dochodzenia roszczeƒ regresowych. 41. POSTANOWIENIA KO COWE 1. Wszelkie zawiadomienia i oêwiadczenia sk adane przez strony w zwiàzku z umowà powinny byç dokonywane na piêmie za pokwitowaniem przyj cia lub wys ane listem poleconym. Strony zobowiàzujà si informowaç wzajemnie o zmianie ich siedziby (adresu). 2. Je eli strona zmieni a siedzib (adres) i nie powiadomi a o tym drugiej strony przyjmuje si, e obowiàzek zawiadomienia lub oêwiadczenia zosta wype niony przez wys anie pisma pod ostatni znany stronie adres. W takim wypadku strony uznajà, e pismo wywiera skutki prawne po up ywie 14 dni od daty jego wys ania, choçby nie dotar o do adresata. 3. Pisemne zawiadomienie o szkodzie Ubezpieczajàcy mo e z o yç w ka dej jednostce terenowej COMPENSY. 4. W przypadku jakichkolwiek skarg lub za aleƒ zg aszanych przez Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, mo na je zg osiç do Rzecznika Ubezpieczonych lub za poêrednictwem w aêciwej jednostki terenowej COMPENSY do w aêciwej jednostki organizacyjnej centrali COMPENSY, którà wskazuje jednostka terenowa, celem ich rozpatrzenia. 5. W aêciwa jednostka organizacyjna centrali COMPENSY jest zobowiàzana w ciàgu 30 dni od chwili otrzymania skargi lub za alenia zajàç stanowisko w sprawie. 6. Powództwo o roszczenia wynikajàce z umów zawartych na podstawie OWU mo na wytoczyç albo wed ug przepisów o w aêciwoêci ogólnej albo przed sàd w aêciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 7. COMPENSA zastrzega sobie prawo do àdania zwrotu faktycznie poniesionych kosztów zwiàzanych z dochodzeniem nale noêci wynikajàcych z umowy ubezpieczenia. 8. W sprawach nie uregulowanych w OWU majà zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o dzia alnoêci ubezpieczeniowej oraz innych stosownych aktów prawnych. 9. OWU zosta y zatwierdzone przez Zarzàd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group uchwa à nr 33/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku i majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 wrzeênia 2007 roku. Franz Fuchs Prezes Zarzàdu Jaros aw Szwajgier Zast pca Prezesa Zarzàdu 14/14

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓ Y POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow ubezpieczenia zawartà na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE edom 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia edom, Benefia Towarzystwo Ubezpieczeñ Maj¹tkowych S. A., zwane dalej BENEFI, zawiera

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ADUNKÓW W PRZEWOZIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ADUNKÓW W PRZEWOZIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ADUNKÓW W PRZEWOZIE KRAJOWYM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Ogólnych warunków ubezpieczenia adunków w przewozie krajowym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU Ubezpieczający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Przedmiot ubezpieczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA (19024)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA (19024) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA (19024) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia PZU S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Mieszkań OWU z dn. 25 kwietnia 2003 (Nr UZ/189/2003) ze zmianami Nr UZ/504/2003 z dnia 7 października 2003 r. (Uchwala

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) SPIS TREÂCI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE U YTYCH

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW (11)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW (11) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW (11) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków ( OWU ), Compensa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 224 17640 Poz. 1797 Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA UTRATY ZYSKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA UTRATY ZYSKU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA UTRATY ZYSKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia ryzyka utraty zysku ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C Na podstawie art. 18 ust. 1-2 w zwiàzku z art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Przedmiotem zamówienia w części nr II jest zawarcie następujących ubezpieczeń: Uocp Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacz pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

OWU. Gospodarstwo Rolne & Zbiory. Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych

OWU. Gospodarstwo Rolne & Zbiory. Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie ryzyka utraty zysku

Wniosek o ubezpieczenie ryzyka utraty zysku Wniosek o ubezpieczenie ryzyka utraty zysku WNIOSEK STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ POLISY TYP 8001/9802 Nr jednostka organizacyjna 1. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO 2. DANE UBEZPIECZONEGO 3. OKRES UBEZPIECZENIA od do

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.07 odmówiç wyp aty Êwiadczenia lub je zmniejszyç. 5. Je eli zrzeczenie si lub ograniczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2

Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 Znak sprawy:24 Zp/2013 Ubezpieczenie floty pojazdów Miejskie Wodoci gi i Kanalizacja Sp. z o.o w Ostrowcu wi tokrzyskim. Za enia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGA U ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGA U ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGA U ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA BAGA U ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow ubezpieczenia zawartà na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezb dnik podró nika

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 paêdziernika 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 paêdziernika 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 184 13797 Poz. 1437 1437 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 paêdziernika 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezb dnych do sporzàdzania bilansu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE LOSOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE LOSOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE LOSOWYCH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym uszczerbku

Bardziej szczegółowo

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi :

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi : regulamin Promocji DSL Rajd 1. Promocja DSL Rajd, zwana dalej Promocjà, polega na: 1) obni eniu op aty instalacyjnej z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà, Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r.

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. Załącznik nr 2 UMOWA Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. pomiędzy: Zamawiającym: EKOM Maciejczyk spółka jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg Odpowiedzialność cywilna biur rachunkowych 1 Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Rozdział 8a Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Art. 76a. 1. Usługowe prowadzenie ksiąg

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 28 sierpnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 28 sierpnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 151 9829 Poz. 1262 1262 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie udzielania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej pomocy finansowej oraz trybu

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: 1) Obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegó owych warunków prowadzenia dzia alnoêci w wolnych obszarach celnych i sk adach wolnoc owych,

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco)

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) TARYFA SK ADEK UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank I. Definicje. 1. Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. 2. MetLife - MetLife

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 229 12810 Poz. 1536 1536 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zg oszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE LOSOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE LOSOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE LOSOWYCH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeƒ losowych ( OWU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia..

Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia.. Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia.. wskazuję, iż w ramach robót objętych fakturą wykonywałem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 76/05 z dnia 15.12.2005 r. ze zmianą uchwałą nr 31/06 z dnia 21.06.2006 roku Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYPOSA ENIA DOMÓW I MIESZKA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYPOSA ENIA DOMÓW I MIESZKA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYPOSA ENIA DOMÓW I MIESZKA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYPOSA ENIA DOMÓW I MIESZKA spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia 2 S owniczek terminów 2 Cz Êç I: Najwa niejsze informacje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WSZYSTKICH RYZYK BUDOWY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WSZYSTKICH RYZYK BUDOWY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WSZYSTKICH RYZYK BUDOWY POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH DZIA ÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

OWU. & Ubezpieczenie wierzytelnoœci

OWU. & Ubezpieczenie wierzytelnoœci UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ PRZEWOèNIKA W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ PRZEWOèNIKA W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ PRZEWOèNIKA W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Płoniawy Bramura, 3.11.2014 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 niezale nie od swojej woli, dozna trwa ego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR)

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR) OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR) Rozdzia I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ROZSZERZENIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOÂCI O UBEZPIECZENIA DODATKOWE 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór)

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010 Umowa Nr (wzór) Zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy : Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr U/ZZO/2/./3013

Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zał cznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zawarta w dniu... 2013 r. w pomi dzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice NIP: 555-20-72-738 Regon:

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz nale y wype niç czytelnie, drukowanymi literami wpisanymi w odpowiednich kratkach.

Kwestionariusz nale y wype niç czytelnie, drukowanymi literami wpisanymi w odpowiednich kratkach. 1) Nale y wype niç wszystkie rubryki wniosku. Je eli wnioskodawcy dana rubryka nie dotyczy nale y wpisaç nie dotyczy. Kwestionariusz nale y wype niç czytelnie, drukowanymi literami wpisanymi w odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności w czasie 200 PLN

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) PLAN RENTIERSKI O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

ZP/6/2015 WYKONAWCA NR 1 Pytanie 1 Odpowiedź: Pytanie 2 Odpowiedź: Pytanie 3 Odpowiedź: Pytanie 4 Odpowiedź: Pytanie 5 Odpowiedź:

ZP/6/2015 WYKONAWCA NR 1 Pytanie 1 Odpowiedź: Pytanie 2 Odpowiedź: Pytanie 3 Odpowiedź: Pytanie 4 Odpowiedź: Pytanie 5 Odpowiedź: 30.04.2015 r. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym pod numerem ZP/6/2015, w dniu 29 kwietnia 2015 r., Wykonawcy złożyli pytania do treści

Bardziej szczegółowo