pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o."

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. K(2010)5199 Dotyczy: pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1. W dniu 21 maja 2010 r. władze polskie, zgodnie z art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ( TFUE ) 1, zgłosiły drogą elektroniczną zamiar przyznania pomocy indywidualnej ad hoc na rzecz spółki Global e-business Operations Sp. z o.o. 2. Pismem z dnia 31 maja 2010 r. (A/8977) władze polskie przekazały pewne dodatkowe informacje na temat tego środka. II. OPIS ŚRODKA POMOCY 3. Władze polskie zamierzają przyznać pomoc ad hoc spółce Global e-business Operations Sp. z o.o. na stworzenie 1100 miejsc pracy związanych z inwestycją polegającą na uruchomieniu Biznesowego Centrum Innowacji i Transformacji. 1 Ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2009 r. art. 87 i 88 Traktatu WE stały się odpowiednio art. 107 i 108 TFUE. Treść tych dwóch grup postanowień jest zasadniczo identyczna. Do celów niniejszej decyzji odniesienia do art. 107 i 108 TFUE należy rozumieć, tam gdzie to stosowne, jako odniesienia odpowiednio do art. 87 i 88 Traktatu WE. Jego ekcelencja Pan Radosław SIKORSKI Minister Spraw Zagranicznych Al. Szucha 23 PL Warszawa Commission européenne, B-1049 Bruxelles Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: 32 (0)

2 4. Celem zgłoszonego środka pomocy jest wspieranie rozwoju regionalnego i stworzenia nowych miejsc pracy we Wrocławiu, w województwie dolnośląskim, regionie NUTS II, w zachodnio-południowej Polsce. Region ten uważa się za obszar o niekorzystnych warunkach gospodarowania w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE. II.1. Beneficjent 5. Beneficjent pomocy, Global e-business Operations Sp. z o.o. (zwany dalej Global e-business Operations lub beneficjentem ), jest dużą spółką zarejestrowaną we Wrocławiu, w Polsce, i stanowi w całości własność Hewlett Packard Polska Sp. z o.o. 6. Centrum usług outsourcingowych Global e-business Operations Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, zostało uruchomione w 2005 r. jako drugi podmiot gospodarczy korporacji Hewlett Packard ( HP ) w Polsce. Istniejące centrum świadczy przede wszystkim usługi finansowo-księgowe poprzez prowadzenie ewidencji i przetwarzanie zdarzeń księgowych dla grupy podmiotów działających w ramach korporacji Hewlett Packard i dla niezwiązanych z nią klientów zewnętrznych, a także standardowe usługi administracyjne w zakresie zasobów ludzkich i płac. 7. Beneficjent prowadzi działalność w sektorze oznaczonym kodem NACE J62-J63 (działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane), K64 (finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych), M69-M73 (działalność profesjonalna, naukowa i techniczna) oraz N82 [działalność centrów telefonicznych (call center)]. 8. Władze polskie potwierdziły, że Global e-business Operations Sp. z o.o. nie jest przedsiębiorstwem zagrożonym w rozumieniu punktu 2.1 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw 2. II.2. Projekt inwestycyjny 9. Zgłoszona inwestycja obejmuje realizację projektu o nazwie Biznesowe Centrum Innowacji i Transformacji, polegającego na rozszerzeniu działalności beneficjenta o wysokiej jakości usługi analityczne, finansowe i marketingowe na rzecz klientów wewnętrznych i zewnętrznych, w tym usługi zawierające element o charakterze badawczo-rozwojowym. W ramach projektu zostaną utworzone cztery jednostki organizacyjne, a mianowicie: [ ]*, [ ], [ ] oraz [ ]. 10. Usługi świadczone w ramach nowego projektu będą związane z doradztwem i zarządzaniem. W związku z nowymi zadaniami centrum zlokalizowane w Polsce stanie się w większym stopniu jednostką prowadzącą działalność w zakresie * 2 Informacje poufne zostały zastąpione w tekście przez [ ]. Dz.U. C 244 z , s. 2, zwane dalej: wytycznymi w sprawie ratowania i restrukturyzacji. 2

3 innowacji i rozwoju na rzecz całej organizacji niż przedsiębiorstwem świadczącym jedynie typowe usługi outsourcingowe. 11. W ramach początkowego projektu beneficjent planował utworzenie nowego centrum usług i 800 nowych miejsc pracy, przy nakładach kapitałowych w wysokości 2,6 mln zł (około EUR). Usługi nowego centrum miały świadczyć cztery jednostki: (i) [ ] z [ ] nowymi miejscami pracy, (ii) [ ] z [ ] nowymi miejscami pracy, (iii) [ ] ze [ ] nowymi miejscami pracy oraz (iv) [ ] ze [ ] nowymi miejscami pracy. 12. W dniu 18 czerwca 2008 r. beneficjent przedłożył szczegółową dokumentację projektu w celu jego oceny przez władze polskie. Po przeprowadzeniu wstępnej oceny przez władze polskie w dniu 13 listopada 2008 r. minister gospodarki wystosował do beneficjenta list intencyjny, w rozumieniu punktu 38 Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata (zwanych dalej wytycznymi KPR), w którym uzależnił przyznanie pomocy od zatwierdzenia jej przez Komisję. Po uzyskaniu listu intencyjnego beneficjent przystąpił do realizacji projektu. 13. W okresie od marca 2009 do czerwca 2009 r., w związku ze zmianą sytuacji na rynku światowym, Grupa HP zaczęła rozważać możliwość dalszego rozszerzenia zakresu i poprawy jakości swoich usług oferowanych na całym świecie. Chodziło między innymi o wprowadzenie nowych, bardziej innowacyjnych procesów i funkcji biznesowych oraz zlokalizowanie usług w tym zakresie w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozważany zakres nowych usług miał przynieść dodatkową wartość dodaną globalnym, zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym klientom HP. 14. Planowana przez beneficjenta ostateczna wersja zmiany projektu obejmowała utworzenie 300 dodatkowych nowych miejsc pracy, w tym: (i) [ ] nowych miejsc pracy w jednostce [ ], (ii) [ ] nowych miejsc pracy w jednostce [ ] oraz (iii) [ ] nowych miejsc pracy w jednostce [ ]. Nowe miejsca pracy miały zostać utworzone dzięki zwiększeniu zakresu usług, głównie w ramach wymienionych jednostek, a także znacznemu rozszerzeniu najbardziej innowacyjnych usług świadczonych przez jednostkę [ ]. Ponadto zaplanowano udoskonalenie jakości rozważanych usług. Przede wszystkim nacisk miałby zostać położony na bardziej zaawansowane procesy biznesowe wymagające bardziej doświadczonych pracowników. Dodatkowo, obok zwykłych usług transakcyjnych, wprowadzono by więcej usług o wyższej wartości dodanej, bardziej ukierunkowanych na zarządzanie projektami z ofertą doradztwa biznesowego wysokiej jakości. Wiele z tych usług miało zawierać elementy o charakterze badawczo-rozwojowym. Projekt miał się wiązać ze zwiększeniem nakładów inwestycyjnych o ok. 1,2 mln PLN (ok EUR). 15. W związku z ewentualnym rozszerzeniem zakresu projektu planuje się, że poszczególne jednostki będą dodatkowo zajmowały się testowaniem nowo zaprojektowanych systemów informatycznych przed ich wdrożeniem w skali globalnej. Do obowiązków tych jednostek należałoby dodatkowo oferowanie nowych rozwiązań organizacyjnych, projektowanie systemu wymiany informacji (w 3 Dz.U. C 54 z , s.13. 3

4 dziedzinie finansów, marketingu, administracji), ustalanie hierarchii w procesie zatwierdzania decyzji biznesowych, planowanie struktury wieloletnich umów w ramach konkretnych działów przedsiębiorstwa, optymalizacja i przekształcanie istniejących procesów biznesowych i dalsza bardziej zaawansowana działalność obejmująca wiele aspektów o charakterze badawczo-rozwojowym. 16. W związku z powyższymi zmianami beneficjent wystąpił do ministra gospodarki z wnioskiem o potwierdzenie, że zmodyfikowany projekt rzeczywiście otrzyma dodatkową pomoc i że list intencyjny, wystosowany w dniu 13 listopada 2008 r., pozostaje w mocy również w odniesieniu do projektu o rozszerzonym zakresie. Takie potwierdzenie (tj. drugi list intencyjny) zostało wydane przez ministra gospodarki w dniu 3 września 2009 r. 17. Po wystosowaniu pierwszego listu intencyjnego przez ministra gospodarki w dniu 13 listopada 2008 r., beneficjent pomocy rozpoczął prace nad projektem. Zobowiązał się on do zakończenia inwestycji do dnia 31 grudnia 2012 r. 18. Decyzja o utworzeniu centrum w mieście, które jest ważnym ośrodkiem uniwersyteckim, zapewnia beneficjentowi dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Utworzenie centrum wiąże się z powstaniem 1100 bezpośrednich nowych miejsc pracy (w tym 1040 przeznaczonych dla osób z wyższym wykształceniem) w latach Należy zaznaczyć, że jest to równoznaczne z podwojeniem obecnego stanu zatrudnienia (obecnie 1000 pracowników) w Global e-business Operations. Oprócz tego projekt będzie miał pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy regionu poprzez współpracę beneficjenta z lokalnymi dostawcami towarów i usług. 19. Łączna nominalna wartość nakładów inwestycyjnych w ramach tego projektu wyniesie PLN (około EUR 4 ). Koszty kwalifikowalne, na podstawie których została wyliczona wartość pomocy, odpowiadają kwocie dwuletnich kosztów wynagrodzenia brutto nowo zatrudnionych pracowników, z uwzględnieniem obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne. Koszty kwalifikowalne według wartości bieżącej wynoszą PLN ( EUR). II.3. Pomoc 20. Jak wspomniano powyżej, beneficjent pomocy złożył pierwszy wniosek o przyznanie pomocy w dniu 18 czerwca 2008 r., a w dniu 13 listopada 2008 r. minister gospodarki wystosował list intencyjny stwierdzający, że projekt kwalifikuje się do otrzymania pomocy. W dniu 17 lipca 2009 r. władze polskie zaproponowały zwiększenie pomocy dla zmienionego projektu. Beneficjent zaakceptował zwiększoną pomoc w dniu 3 sierpnia 2009 r. i w dniu 21 sierpnia 2009 zwrócił się do ministra gospodarki o potwierdzenie listu intencyjnego, które uzyskał w dniu 3 września 2009 r. 4 Kurs walutowy w dniu zgłoszenia środka, tj. 21 maja 2010 r. wynosił 1 EUR = 4,1530 PLN (Dz.U. C 133 z , s.2). 4

5 21. Polskie władze przekazały Komisji projekt umowy ramowej, która ma zostać podpisana między beneficjentem a Ministerstwem Gospodarki. Przyznanie pomocy będącej przedmiotem umowy ramowej uzależnione jest od zatwierdzenia tej pomocy przez Komisję Europejską. 22. Podstawę prawną zgłoszonego środka pomocy ad hoc stanowi: projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Global e-business Operations Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Biznesowe Centrum Innowacji i Transformacji (Center of Business Innovation and Transformation), w latach , projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji bezpośredniej pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Global e-business Operations Sp. z o.o., list intencyjny z dnia 13 listopada 2008 r. i potwierdzenie listu intencyjnego z dnia 3 września 2009 r. 23. Zgłoszony środek dotyczy pomocy udzielanej w celu stworzenia 1100 miejsc pracy związanych z rozszerzeniem istniejącego przedsiębiorstwa i dywersyfikacją produkcji. Pomoc ma zostać udzielona w formie dotacji bezpośredniej, której całkowita kwota nominalna wynosi PLN ( EUR) i odpowiada kwocie PLN ( EUR) według wartości bieżącej oraz intensywności pomocy w wysokości 6,48 % 5 ekwiwalentu dotacji brutto (EDB) właściwych kwalifikowalnych kosztów inwestycji według ich wartości bieżącej. 24. Co do zasady pomoc może być łączona z innymi rodzajami pomocy (na tworzenie nowych miejsc pracy lub na inwestycje początkowe) do wysokości pułapu pomocy regionalnej i zgodnie z zapisami wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata (zwanych dalej wytycznymi KPR ). Niemniej jednak władze polskie potwierdziły, że zgłoszona kwota pomocy nie zostanie przekroczona. Władze polskie poinformowały również Komisję, że beneficjent nie wystąpił z wnioskiem o przyznanie żadnego dodatkowego wsparcia na pokrycie tych samych kosztów kwalifikowalnych. Dlatego też, zdaniem polskich władz, z uwagi na fakt, że inwestycja została już uruchomiona i nie wpłynęły żadne inne wnioski o pomoc, intensywność zgłoszonej pomocy automatycznie również nie może zostać przekroczona. 25. Dotacja wypłacana będzie w transzach w latach pod warunkiem spełnienia warunków umowy ramowej, z uwzględnieniem daty zakończenia właściwego wieloletniego programu (31 grudnia 2012 r.). Transza za 2010 r. będzie obejmować kwotę pomocy na tworzenie miejsc pracy należną za lata 2009 i Pomoc uzależniona jest od wywiązania się przez przedsiębiorcę ze zobowiązania do utrzymania inwestycji przez co najmniej 5 lat od jej zakończenia oraz do utrzymania utworzonych miejsc pracy przez co najmniej 5 lat od dnia ich utworzenia. 5 Ta intensywność pomocy została obliczona na podstawie wartości bieżącej kwoty pomocy i kosztów kwalifikowanych określonych według stopy dyskontowej obowiązującej w dniu zgłoszenia środka, tj. 4,49 %: 6 Dz.U. C 54 z , s

6 III. OCENA III.1. Zgodność środka pomocy z prawem 27. Poprzez zgłoszenie planu przyznania pomocy przed jego wprowadzeniem w życie oraz uzależnienie przyznania zgłoszonej pomocy od zatwierdzenia jej przez Komisję władze polskie wywiązały się ze swoich zobowiązań wynikających z art. 108 ust. 3 TFUE. III.2. Istnienie pomocy państwa 28. Przedmiotowa pomoc ma zostać udzielona przez Ministerstwo Gospodarki z budżetu państwa, a zatem z zasobów państwowych. Przedmiotowy środek pomocy przynosi spółce Global e-business Operations Sp. z o.o. korzyść ekonomiczną, zwalniając ją z kosztów, które musiałaby ponieść w normalnych warunkach rynkowych. Ponieważ środek przynosi korzyści jednemu przedsiębiorstwu, ma charakter selektywny i może zakłócić konkurencję w stosunku do innych przedsiębiorstw, które nie otrzymują pomocy. Ponadto, ponieważ przedmiotowy środek dotyczy przedsiębiorstwa prowadzącego działalność będącą przedmiotem wymiany handlowej pomiędzy państwami członkowskimi, istnieje zagrożenie, że pomoc może mieć wpływ na tę wymianę. 29. W związku z powyższym zgłoszony środek stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. III.3. Zgodność z zasadami rynku wewnętrznego 30. Środek pomocy ma na celu wspieranie rozwoju regionalnego i w związku z tym został poddany ocenie na podstawie wytycznych KPR. W swojej ocenie Komisja Europejska wzięła pod uwagę następujące kwestie: a. Wrocław, gdzie ma być realizowana inwestycja, w całości kwalifikuje się do objęcia pomocą zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE i jest objęty standardowym pułapem pomocy regionalnej wynoszącym 40 % ekwiwalentu dotacji brutto (EDB). Intensywność zgłoszonej pomocy wynosi 6,48 % EDB według wartości bieżącej, jest niższa od mającego zastosowanie pułapu pomocy regionalnej i nie zostanie przekroczona. Pomoc de minimis nie zostanie zastosowana w celu ominięcia maksymalnej intensywności pomocy, określonej w wytycznych KPR (pkt 75 wytycznych KPR). b. Zgodnie z pkt 10 wytycznych KPR, pomoc regionalna powinna być zasadniczo przyznawana w ramach wielosektorowego programu pomocy stanowiącego integralną część regionalnej strategii rozwoju o wyraźnie sprecyzowanych celach. W wyjątkowych przypadkach, w których przewiduje się przyznanie indywidualnej pomocy ad hoc lub pomocy ograniczonej do jednego obszaru działalności, państwo członkowskie musi udowodnić, że projekt przyczynia się do osiągnięcia celów spójnej strategii rozwoju regionalnego oraz że, uwzględniając charakter i wielkość projektu, nie będzie on powodował niedopuszczalnego zakłócenia konkurencji. Polska wykazała, że projekt będzie miał pozytywny wpływ na miasto Wrocław i jego region, ponieważ przyczyni się 6

7 do powstania 1100 nowych miejsc pracy, a tym samym do zmniejszenia bezrobocia w regionie. Stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim wynosiła 13,3 % 7 (przy czym, zgodnie z informacjami przekazanymi przez władze polskie, w styczniu 2010 r. we Wrocławiu wynosiła ona 5,2 %, a w regionie wrocławskim 13,4 %). c. Ponadto Komisja bierze pod uwagę następujące aspekty związane z rozwojem regionalnym wskazane przez władze polskie. Inwestycja spełnia zalecenia zweryfikowanej i zaktualizowanej strategii lizbońskiej, której główną oś stanowi wspieranie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz dążenia do osiągnięcia tego celu dzięki większej mobilizacji wszystkich odpowiednich zasobów, krajowych lub wspólnotowych. Cele inwestycji są zbieżne z priorytetowymi celami Strategii rozwoju kraju na lata , przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. Główny cel jest ściśle związany z celem strategicznym głównego instrumentu, regulującego realizację polityki spójności i służącego wspieraniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, tj. Narodowych strategicznych ram odniesienia Projekt dotyczy opartych na wiedzy i innowacyjnych usług, które będą miały wpływ na wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i transferu wiedzy. Projekt przyczyni się do zwiększenia potencjału kapitału ludzkiego poprzez stworzenie pracownikom możliwości zdobycia doświadczenia w dziedzinie nowoczesnych usług specjalistycznych i innowacyjnych oraz odbycia szkoleń, a także poprzez zapewnienie nowoczesnego środowiska pracy. d. Biorąc pod uwagę, że kwota pomocy przyznanej na realizację zgłoszonej inwestycji jest ograniczona i uwzględniając wkład inwestycji w rozwój wspomnianego regionu, uznaje się, że pomoc nie powinna spowodować niedopuszczalnego zakłócenia konkurencji. e. Kosztami kwalifikowalnymi projektu są 2-letnie koszty wynagrodzenia brutto nowo zatrudnionych pracowników, z uwzględnieniem obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne; koszty te zostały określone zgodnie z wytycznymi KPR, w szczególności z pkt 36, 57 i 58 tych wytycznych f. Zgodnie z przepisami wytycznych KPR (zob. pkt 58) liczba nowych miejsc pracy powstałych dzięki realizacji inwestycji oznacza wzrost netto liczby pracowników bezpośrednio zatrudnionych w przedsiębiorstwie w stosunku do średniej z poprzednich 12 miesięcy. g. Nowo utworzone miejsca pracy, będące przedmiotem pomocy, są bezpośrednio związane z inwestycją początkową realizowaną przez beneficjenta (zob. pkt 38 i przypis 39 wytycznych KPR). Wymóg, aby miejsca pracy zostały obsadzone w ciągu 3 lat od ukończenia projektu, jest spełniony, gdyż miejsca pracy będą tworzone w latach , natomiast zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec 2012 r. 7 Dane statystyczne dotyczące poziomu bezrobocia z kwietnia 2010 r., na podstawie informacji Urzędu Statystycznego województwa dolnośląskiego z dnia r., podanych na jego stronie internetowej: 7

8 h. Ponadto, zgodnie z pkt 40 wytycznych KPR, beneficjent jest zobowiązany do utrzymania inwestycji przez co najmniej 5 lat po jej zakończeniu, a utworzonych miejsc pracy przez co najmniej 5 lat od dnia ich utworzenia. i. Beneficjent złożył wniosek o udzielenie pomocy, a organ przyznający pomoc wydał list intencyjny w tej sprawie przed rozpoczęciem prac nad projektem. Udzielenie pomocy uzależniono od zatwierdzenia jej przez Komisję. Jak wspomniano powyżej, projekt wzbogacono o nowe elementy (których Grupa HP nie rozważała w czasie, gdy zapadła pierwsza decyzja w sprawie projektu) a władze polskie zatwierdziły zwiększenie pomocy odnoszące się do drugiej części projektu. Władze polskie wystosowały następnie drugi list potwierdzający, że pierwotny list intencyjny będzie miał zastosowanie do całego projektu. Z informacji uzyskanych od władz polskich wynika, że zwiększenie pomocy o dodatkową kwotę było konieczne, by Grupa HP podjęła decyzję o realizacji również drugiej części projektu w Polsce, w Global e-business Operations, a nie w innym kraju (w obrębie lub poza EOG). W związku z tym Komisja uważa, że przepisy dotyczące efektu zachęty (zob. pkt 38 wytycznych KPR) są przestrzegane. j. Ponadto władze polskie potwierdziły, że w żadnym razie kwota zgłoszonej pomocy i intensywność pomocy nie zostaną przekroczone. III.4. Wniosek 31. Na podstawie powyższej oceny Komisja uznaje przedmiotową pomoc ad hoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym w zakresie stosowania postanowień art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE oraz art. 61 ust. 3 lit. a) Porozumienia EOG. IV. DECYZJA 32. Komisja postanowiła zatem uznać zgłoszoną pomoc o nominalnej wartości PLN, odpowiadającej intensywności pomocy 6,48 % EDB, na rzecz Global e-business Operations Sp. z o.o., za zgodną z TFUE. 33. W przypadku, gdyby niniejsze pismo zawierało informacje, które nie powinny być przekazywane osobom trzecim, należy poinformować o tym Komisję w terminie piętnastu dni roboczych od daty jego otrzymania. Jeżeli Komisja nie otrzyma w wyznaczonym terminie uzasadnionego wniosku w tym względzie, uzna to za wyrażenie zgody na ujawnienie osobom trzecim i publikację pełnej treści niniejszego pisma w autentycznej wersji językowej na stronie internetowej: 8

9 Wniosek taki należy wysłać listem poleconym lub faksem na adres: European Commission Directorate-General of Competition State Aid Register B 1049 Brussels Nr faksu: We wszelkiej korespondencji proszę podawać nazwę i numer sprawy. Proszę przyjąć wyrazy szacunku, W imieniu Komisji Joaquín ALMUNIA Wiceprzewodniczący Komisji 9

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 Wydanie polskie Legislacja Tom 57 26 czerwca 2014 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 23.7.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 209/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 9.8.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 214/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 27.6.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 198/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT KOMISJI Zasady ramowe

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA Warszawa 2005 Autor: Agnieszka Jankowska Copyright by Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 70/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 70/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. L 10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.1.2001 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.2.2015 L 38/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 227/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.7.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw ( rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 23.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 368/15 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 239 16270 Poz. 1598 1598 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania

Bardziej szczegółowo

L 347/608 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013

L 347/608 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 L 347/608 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo