Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo"

Transkrypt

1 Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Zarząd Powiatu, zgodnie z wcześniej przyjętą przez Radę Powiatu uchwałą w sprawie prowadzenia prac nad przygotowaniem budżetu powiatu oraz zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o samorządzie powiatowym opracował, przygotował i przedłożył projekt budżetu na rok 2014 i przyjął uchwałą Zarządu w dniu 14 listopada 2013 roku, przesyłając go jednocześnie do RIO i Przewodniczącej Rady Powiatu Szczecineckiego. Biorąc pod uwagę fakt, że kadencja Rady Powiatu kończy się 16 listopada 2014 roku, będzie to ostatni budżet, który będzie zatwierdzony przez obecną Radę Powiatu Szczecineckiego. Każdy budżet, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, to pewien kompromis, który trzeba osiągnąć aby uwzględnić w jego założeniach najistotniejsze, najważniejsze i najpilniejsze potrzeby, zarówno jeśli chodzi o wydatki bieżące, jak i planowane do realizacji inwestycje. Szczerze przyznaję, że opracowanie i przedłożenie tak zaplanowanego budżetu na rok 2014 wcale nie było łatwe i wymagało od całego Zarządu Powiatu, służb finansowych Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych wielu wnikliwych analiz, rozmów, ustaleń i zmian często ostrych sporów, aby w ostateczności go Państwu w takiej wersji przedstawić. Z własnego doświadczenia mogę stwierdzić, że z roku na rok coraz trudniej przebiega przygotowanie budżetów zarówno jeśli chodzi o dochody, jak i opracowanie i wypracowanie założeń do wydatków. W mojej opinii to bardzo dobry projekt budżetu mimo, że rok 2014 jest rokiem wyborczym projekt budżetu na rok 2014 nie jest kiełbasą wyborczą. Bardzo odpowiedzialnie opracowany i przygotowany, w oparciu o wcześniej przygotowane i podpisane umowy o dofinansowaniu zadań inwestycyjnych, uwzględniający większość potrzeb wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym oraz wypracowane przez Zarząd Powiatu priorytety działań i wsparcie. Przygotowany przez Zarząd Powiatu budżet na rok 2014 należało rozpocząć od ustalenia planowanych dochodów. To bardzo ważne stwierdzenie planowanych. Dotyczy to nie tylko dochodów własnych, ale również tych, które nie zależą od nas samych ale od decyzji Ministra Finansów i Wojewody Zachodniopomorskiego one są też tylko planowane ostatecznie ich wielkość będzie dopiero znana po przyjęciu budżetu państwa na rok 2014 i podpisaniu go przez Prezydenta RP.

2 2 1. A zatem planowane dochody własne uwzględniają: - udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT, - dochody z tytułu prywatyzacji mienia powiatu, - wpływy z opłat komunikacyjnych, - wpływy z tytułu służebności przesyłu i dojazdu, - udział we wpływach z tytułu zarządzania i zbywania mienia Skarbu Państwa, którym zarządza na terenie powiatu Starosta 25 % wpływów, - wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, - wpływy od gmin z tytułu opłat wynikających z ustawy o pieczy zastępczej, - wpływy z opłat za pobyt mieszkańców w DPS, - wpływy z tytułu zarządzania funduszami celowymi i realizowanymi projektami: PFRON, POKL, POIiŚ, program Aktywny Samorząd, - wpływy z tytułu zawartych porozumień i umów z innymi jst i osobami prawnymi, - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie zasobami geodezyjnymi i kartograficznymi, - dochody z opłat środowiskowych, - dochody z tytułu likwidacji pojazdów, które przeszły wyrokiem sądu na własność powiatu, - dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu poza jednostkami oświatowymi, - środki finansowe zasilające budżet powiatu z funduszy unijnych, dotacji z WFOŚiGW, PFRON, POKL, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury, Lokalnej Grupy Rybackiej, programu szwajcarskiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, - oraz zaplanowane po stronie dochodu kredyty i pożyczki na zadania inwestycyjne. 2. Po stronie dochodów tak jak wcześniej wspomniałem, zaplanowaliśmy wpływy od administracji centralnej, tj: - udziały w podatku dochodowym PIT,

3 3 - dochody z tytułu 7 % udziału środków z Funduszu Pracy będącego do dyspozycji starosty w roku 2013, - subwencja ogólna, w którą wchodzi: subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza, subwencja równoważąca, - oraz dotacje celowe z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych i zleconych oraz zawarte porozumienia,. Szanowni Państwo, Zaproponowany przez Zarząd Powiatu projekt budżetu na rok 2014 zabezpiecza stabilne funkcjonowanie każdej z naszych jednostek organizacyjnych oraz uwzględnia wszystkie wydatki na płace i pochodne. Wzorem lat ubiegłych uwzględnia również: - wydatki na ustawowe finansowanie szkół niepublicznych, - zawarte porozumienia i umowy na realizację zadań powiatu przez SAPiK i SzLOT, - inne zadania, które od lat wspieramy zarówno w jst jak i organizacjach pozarządowych. W opinii Zarządu Powiatu osoby zarządzające częściami tego budżetu w roku 2014 po jego przyjęciu przez Radę Powiatu będą miały komfort w prowadzeniu jednostki ale wcale to nie znaczy, że w trakcie jego realizacji nie będą musiały się przyglądać każdej wydatkowanej złotówce wypracowaliśmy już skuteczną kontrolę i weryfikacje tych wydatków. Przedstawiony Państwu projekt budżetu na rok 2014 to nadal budżet proinwestycyjny śmiem nawet twierdzić, że zaplanowane wydatki inwestycyjne, które wynoszą ponad 23 mln są bardzo odważne ale równocześnie możliwe do zrealizowania. Część zaplanowanych zadań to kontynuacja już rozpoczętych w roku 2012 lub 2013 lub tych, które przechodzą do realizacji na rok 2014 (program szwajcarski) ze względu na przedłużające się procedury przetargowe. Zaplanowane wydatki inwestycyjne na rok 2014 uwzględniają również rozpoczęcie nowych zadań, o których wspomnę w późniejszej części mojego wystąpienia. Muszę też szczerze przyznać, że duża część wydatków inwestycyjnych pochodzić będzie ze źródeł zewnętrznych, które zaplanowaliśmy po stronie

4 4 dochodowej. Co ważne jak nigdy dotąd na większość z nich mamy już podpisane umowy i porozumienia. Szanowni Państwo, Przedstawiony Państwu projekt budżetu na rok 2014 został opracowany w oparciu o założenia budżetu Państwa tj. - prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 102,4 %, - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi 0 %. Dość kontrowersyjnie dyskutowano o tym na posiedzeniach komisji analizujących projekt budżetu. Wyjaśniam jeszcze raz Państwu zaproponowałem takie założenia jak w budżecie Państwa a w budżecie Państwa na wzrost wynagrodzeń dla administracji jest 0 %. Przeciętne wynagrodzenie pracowników Starostwa, bez kadry zarządzającej i dyrektorów wydziałów wynosi 3.206,- zł brutto bez nagród, - składka na Fundusz Pracy 2,45 %, - do kalkulacji planowanych wydatków przyjęto również obligatoryjne wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 50 zł na osobę uprawnioną. Budżet ten, oprócz wydatków, o których wcześniej wspomniałem, uwzględnia również: - utrzymanie obiektów sportowych, boisk typu Orlik, lodowiska, - utrzymanie szkół ponadgimnazjalnych z internatami i schroniskiem oraz SOSW i PPP, - utrzymanie WPPR, DPS, PCPR, Rodzinnego Domu Dziecka w Godzisławiu i Przeradzi, finansowanie rodzin zastępczych i wszelkich zadań wynikających z ustawy o pieczy zastępczej, takich jak: usamodzielnianie wychowanków, odprawy rzeczowe, kontynuacja nauki, - utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, - utrzymanie PUP z jego filią w Barwicach, - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, stypendia i nagrody starosty dla najzdolniejszych uczniów i sportowców, - finansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe, - opłaty składek w związkach i stowarzyszeniach, których powiat szczecinecki jest członkiem.

5 5 Szanowni Państwo, Chciałbym teraz przejść do kwot, które zostały zawarte w projekcie budżetu na rok 2014 i w ogólnych założeniach je omówić, zarówno jeżeli chodzi o planowane dochody, jak i wydatki. I tak: Zacznę od dochodów: - Planowane dochody na rok 2014 wynosić będą ,- zł i są wyższe od planowanych na rok 2013 o prawie 5 mln, z tego: o dochody bieżące ,- o dochody majątkowe ,- Na wymienione dochody składają się między innymi wymienię te najważniejsze: 1. Subwencja ogólna ,- (i jest mniejsza od planowanej na rok 2013 o ,- W skład subwencji ogólnej wchodzi: część oświatowa , ,- - część wyrównawcza , ,- - część równoważąca , ,- 2. Udział w podatku dochodowym PIT: , , Dotacje celowe ,- W tym : - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,- - na zadania własne ,- 4. Dochody bieżące i majątkowe:

6 , , W tym planowane wpływy z tytułu: - środki krajowe z różnych źródeł na dofinansowanie inwestycji ,- - środki unijne na dofinansowanie inwestycji ,- - sprzedaż składników mienia powiatu ,- (o planowanych do zbycia nieruchomościach informowałem Państwa szczegółowo na posiedzeniach komisji opiniujących projekt budżetu) - środki unijne na realizacje zadań bieżących ,- - wpływy z podatku CIT ,- (jest tu znaczący spadek planowanych dochodów w stosunku do planu na rok 2013, ale urealniliśmy je, biorąc pod uwagę wykonanie w roku bieżącym), - wpływy z opłat komunikacyjnych ,- - środki z Obsługi Funduszu Pracy (7 %) ,- - wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz jst w zakresie pomocy społecznej ,- - pozostałe dochody ,- Tak jak Państwo informowaliśmy na posiedzeniach komisji po stronie dochodów budżetu nie zaplanowaliśmy (może ściślej nie ujęliśmy w budżecie) dochodów planowanych do wypracowania przez jednostki oświatowe, które szacujemy na kwotę ,- Przechodząc do wydatków, to zaplanowaliśmy je na rok 2014 w wysokości ,-, w tym: 1. Wydatki bieżące ,- z tego: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,- - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,- - dotacje na zadania bieżące ,- - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych ,- - wydatki na obsługę długu ,-

7 7 - potencjalne wpływy z tytułu udzielonych poręczeń ,- - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,- 2. Wydatki majątkowe (inwestycje) ,- (tj. 22,63 %) Planowany deficyt na rok 2014 będzie wynosić ,- i jest niższy od planowanego na rok 2013 o ,-, a od planowanego na rok 2012 o ,-. Zaplanowany deficyt na rok 2014 zostanie sfinansowany kredytem i pożyczką z WFOŚiGW. Zaplanowany projekt budżetu na rok 2014 po stronie wydatków uwzględnia również: 1. Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki ,- (w projekcie budżetu na 2013 rok było to ,-) 2. Rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ,- W planowanych wydatkach bieżących, oprócz wydatków na obsługę długu publicznego związanego ze spłatą odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji oraz spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat, przewidzieliśmy również spłatę rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości ,- Chciałbym na chwilę wrócić do wspomnianych wcześniej wydatków na inwestycje w zaproponowanym projekcie budżetu tj.: - zaplanowaliśmy ,- tj. 22,63 % całości budżetu. Na wydatki te składają się środki finansowe: - własne ,- - obligacje ,- - pożyczki WFOŚiGW ,- - inne środki ,- w tym: unijne i krajowe ,- dotacje WFOŚiGW ,- porozumienia z jst ,- Planowane wydatki inwestycyjne w latach minionych wynosiły: ,7 % ,6 % ,34 %

8 8 a zatem w przedstawionym Państwu projekcie budżetu na rok 2014 utrzymaliśmy planowane wydatki inwestycyjne na poziomie roku bieżącego. Oczywiście trudno byłoby wrócić do poziomu wydatków inwestycyjnych z roku 2011, który wtedy wynosił 30,7 %, czy też roku ,7 %. Tamte wydatki inwestycyjne były związane głównie z realizacją bardzo kosztownych zadań z zakresu modernizacji ulic w mieście Szczecinek i dużego programu termomodernizacyjnego. Trzeba również wziąć pod uwagę to, że część udziału własnego do realizacji zadań inwestycyjnych w latach minionych finansowana była z kredytów i pożyczek i trzeba je na bieżąco regulować. Tak jak wspomniałem, w roku 2014 planujemy wydać na obsługę długu i spłatę rat kapitałowych od kredytów, pożyczek i obligacji ,- ( , ,-). A zatem, pomimo takiego obciążenia, Zarząd Powiatu znalazł rozwiązanie na utrzymanie wydatków inwestycyjnych na wysokim poziomie można nieskromnie powiedzieć, że to kolejny prorozwojowy budżet, ambitny, trudny ale możliwy do wykonania. Panie, Panowie Radni, Tak jak wspomniałem na początku swojego wystąpienia, zaplanowane kwoty wydatków na realizację wszystkich zadań bieżących zostały skalkulowane według zasad określonych w projekcie budżetu Państwa oraz po konsultacjach ze wszystkimi kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu i ich głównymi księgowymi. Od wielu lat dokładnie, dział po dziale, paragraf po paragrafie, porównując planowane i realizowane wydatki, konstruujemy plany finansowe poszczególnych jednostek i sądzę, że dość dokładnie z dużym prawdopodobieństwem, ustaliliśmy realne i potrzebne wydatki tych jednostek na rok Oczywiście, mówiąc o wydatkach, trzeba pamiętać o dochodach, które zarówno po stronie niezależnej od nas (Ministerstwo Finansów), jak i zależnej dochody własne zaplanowane są optymistycznie ale nie na wyrost. Te niezależne od nas (Ministerstwo Finansów) zostaną dokreślone zapewne w marcu Te zależne od nas będziemy na bieżąco monitorować, ale też liczę na to, że zaplanowane wydatki na inwestycje po przeprowadzeniu procedur przetargowych mogą być mniejsze i wtedy będzie można weryfikować planowane dochody, np. ze zbycia mienia powiatu.

9 9 Szanowni Państwo, Jak co roku, chcę również Państwa poinformować o innych środkach finansowych, którymi dysponujemy pozabudżetowo, lub którymi dysponują nasze Spółki. Nie ma ich w budżecie powiatu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków natomiast są bardzo ważne dla realizacji zadań statutowych powiatu i nie są wcale małe. Po pierwsze to: 1. Środki finansowe otrzymywane z PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną. Przypomnę, że ze środków tych utrzymujemy dwa WTZ, w Szczecinku i w Barwicach oraz finansujemy wydatki w: - rehabilitacji zawodowej tj. - kursy i szkolenia osób niepełnosprawnych, - tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych, - udzielamy pożyczek na samo zatrudnienie. 2. Rehabilitacja społeczna, w tym: - finansowanie turnusów rehabilitacyjnych, - likwidowanie barier architektonicznych, technicznych i komunikacyjnych, - zakup sprzętu ortopedycznego, - organizacja zajęć sportowych i rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych. PFRON Rehabilitacja zawodowa i społeczna , , , ,- A zatem należy założyć, że finansowanie tych zadań będzie na poziomie roku bieżącego i to jest dobra informacja. Poza tym od dwóch lat mamy podpisane porozumienie z PFRON na realizację programu Aktywny samorząd. W roku 2013 było to ,08 zł

10 10 Według informacji uzyskanych z PFRON, planowana kwota na kontynuacje programu nie będzie niższa niż w roku bieżącym. Po drugie to: Zadanie związane z przeciwdziałaniem skutkom bezrobocia w ramach Funduszu Pracy. Stopa bezrobocia na koniec października 2013 roku w powiecie wynosiła 26,2 %. Dla przypomnienia podam, że: Stopa bezrobocia to procentowy udział bezrobotnych w liczbie ludności czynnej zawodowo. Bez pracy na koniec października pozostawało osób, w tym: Miasto Szczecinek ,9 % Gmina Szczecinek ,5 % Gmina Grzmiąca ,7 % MiGm Borne Sulinowo ,8 % MiGm Biały Bór ,7 % MiGm Borne Sulinowo ,1 % W gminach podajemy wskaźnik bezrobocia: wskaźnik to procentowy udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. Już dzisiaj wiemy jakimi środkami finansowymi będziemy dysponowali na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. W roku ,- z tego: z algorytmu ,- z EFS ,- W roku 2013 mieliśmy: ,- A zatem na starcie mamy kwotę wyższą o około 230 tys. zł. Trzeba też wspomnieć, że w trakcie bieżącego roku z rezerw, programów napisanych przez PUP pozyskaliśmy dodatkowo ,- zł. Zakładam, że w roku 2014 środki dodatkowe nie powinny być mniejsze. To na pewno dobra prognoza, ponieważ w roku 2012 kwota ta wynosiła ,-

11 11 W tym miejscu warto wspomnieć o programach i projektach realizowanych w obszarze bezrobocia i osób wykluczonych z POKL. I tak: PUP 1. Program Lepszy start działanie Okres realizacji Wartość projektu przez cały okres ,- Program w trakcie jego funkcjonowania obejmuje osoby w wieku lata. 2. Program Piramida kompetencji II edycja - działu Okres realizacji Wartość projektu ,- Program obejmuje dokształcanie i szkolenie pracowników PUP. PCPR 1. Program Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w powiecie szczecineckim działanie Okres realizacji Wartość projektu ,- Projekt dotyczy pracy z 292 osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. 2. Program Aktywizacja osób niepełnosprawnych na terenie powiatu szczecineckiego. Okres realizacji Wartość projektu ,- Projekt skierowany do 60-ciu niepełnosprawnych z terenu powiatu. Szanowni Państwo, Środki pozabudżetowe to także środki, którymi będą dysponować spółki samorządowe, których jesteśmy właścicielami lub współwłaścicielami, tj.: - Spółka SM w Borne m Sulinowie % udziałów - Spółka PKS Szczecinek % udziałów - Spółka Szpital w Szczecinku - 73 % udziałów Projekt budżetu powiatu szczecineckiego na rok 2014 nie uwzględnia dochodów i wydatków tych spółek. Samorząd od lat, pomimo wypracowanego zysku (Spółka Szpital w Szczecinku), nie planuje po stronie dochodów powiatu

12 12 dywidend od zysków. Wszystkie spółki samorządowe wymagają ciągłego inwestowania lub dokapitalizowania. Spółki te realizują ważne zadania wynikające z kompetencji samorządu powiatowego, dlatego też za niezbędne uważam poinformowanie Państwa, jak będą się kształtować planowane przychody tych spółek w roku Spółka Szpital w Szczecinku: LP Kontrakt Plan 2013 Wykonanie na Plan Leczenie szpitalne , , ,- 2. Specjalistyka ambulatoryjna , , ,04 3. Programy profilaktyczne , , ,80 4. Ratownictwo medyczne , , ,- 5. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna , , , , , ,79 Obecnie zakontraktowane świadczenia zdrowotne dla Szpitala na rok 2014 są wyższe niż w roku 2013 o około 850 tys. Nie wiemy jak będą zapłacone świadczenia ponadlimitowe wykonane w roku bieżącym, które szacujemy, że na koniec roku mogą wynosić nawet 2 mln. zł. 2. Spółka SM w Bornem Sulinowie LP Planowane dochody Wykonanie 2013 (dane za 11 miesięcy) Plan Kontrakt z NFZ , ,- 2. Działalność komercyjna , ,- 3. Przychody z odpłatności za turnusy , ,- 4. Inne przychody , ,-

13 13 Od lat Spółka SM w Bornem Sulinowie ma ustabilizowane dochody i równoważy je z wydatkami. Na rehabilitację tworzona jest lista oczekujących, co świadczy o dobrej renomie i wysokiej ocenie świadczonych usług przez pacjentów, pomimo tego, że ponoszą koszty zakwaterowania i wyżywienia ponieważ NFZ kontraktuje tylko rehabilitacje dzienną. 3. Spółka PKS Szczecinek Spółka od 2011 roku przechodzi głęboką restrukturyzację i zmiany, zarówno organizacyjne, jak i związane z siedzibą. W roku 2013 zamknięty zostanie proces przenoszenia działalności z ul. Klasztornej do nowej siedziby przy ul. Cieślaka. Rok 2013 to niestety konieczność dokapitalizowania spółki przez właściciela przypomnę, przeznaczyliśmy na ten cel ,- zł. W projekcie budżetu na rok 2014 nie przewidzieliśmy możliwości dokapitalizowania spółki, ale nie wykluczam, że w trakcie roku niezbędne będzie udzielenie pożyczki dla spółki na poprawę płynności finansowej. 1. Wykonanie planu finansowego w 2013 r.: Lp. Wyszczególnienie 2013 r. * 2014 r. 1. Dochody spółki (ogółem) , ,00 2. Wydatki spółki (ogółem) , ,00 3. Przychody przychód zysk/strata przychód zysk/strata - przewozy , , , ,00 - sprzedaż towarów , , , ,00 - czynsze , , , ,00 - usługi obce (st,obsł.) , , , ,00 - diagnostyka , , , ,00 Wynik: zysk/strata , ,00 * *)1. dane za 2013 r. dotyczą okresu 11 miesięcy. *)2. planowany wynik na 2014 r. bez zysku ze sprzedaży nieruchomości. Panie, Panowie Radni, Przedstawiłem Państwu dość dokładnie uwarunkowania, którymi kierował się Zarząd Powiatu konstruując budżet na rok 2014, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Sądzę również, że informacja o dochodach pozabudżetowych jest uzupełnieniem, które pokazuje skalę wydatków łącznych w roku 2014.

14 14 Pozwólcie Państwo, że jak zwykle przedstawię zaplanowane zadania inwestycyjne, które chcemy wykonać lub rozpocząć w roku Tak jak wspomniałem, wydatki majątkowe zaplanowane na rok 2014 wynosić będą ,- zł i stanowić będą 22,63 % całości budżetu na rok 2014, będą wyższe od planowanych w roku 2013 o tys. zł. Projektując do realizacji zadania inwestycyjne, uwzględnialiśmy możliwość ich współfinansowania ze źródeł zewnętrznych. Prawdą jest, że kończą się środki unijne z perspektywy i dopóty nie zostaną ustalone procedury ubiegania się o środki z nowej perspektywy, w roku 2014 w mniejszym stopniu zaplanowaliśmy udział środków unijnych w realizacji zadań inwestycyjnych. Od wielu miesięcy prowadziliśmy rozmowy, przygotowywaliśmy nowe projekty i wnioski, których celem było pozyskanie dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych, które będziemy realizować w roku przyszłym. Przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne są też wynikiem wcześniej podjętych inwestycji, a zatem ich kontynuacja lub dokończenie jest konieczne. I. Strategiczną inwestycją w roku 2014 pozostaje Szpital w Szczecinku, stąd zaplanowaliśmy: 1. Wykonanie sali operacyjnej z wyposażeniem i wyposażenie oddziału internistycznego i urazowo-ortopedycznego całkowita wartość zadania ,- Z tego: ,- - środki z Ministerstwa Finansów ,- - środki powiatu ,- - środki z miasta Szczecinek 2. Termomodernizacja budynku głównego szpitala Obecny oddział pediatryczny ,- Środki pochodzić będą z dotacji i pożyczki z WFOŚiGW oraz własne powiatu. 3. Montaż pomp ciepła i baterii fotowoltaicznych do ogrzewania nowej części budynku szpitala ,- Środki finansowe pochodzić będą z RPO działanie 4.1. WFOŚiGW oraz własne powiatu. Ogólnie na zadania inwestycyjne w szpitalu w roku 2014 wydamy ,- zł

15 15 II. III. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej z Ponadregionalnym Ośrodkiem Rewitalizacji Jezior ,- W tym: środki własne ,- pożyczka z WFOŚiGW ,- kredyt ,- dotacja WFOŚiGW ,- środki z RDLP ,- Finansowanie tego zadania przejdzie na rok Budowa infrastruktury drogowej 1. Przebudowa obiektu inżynierskiego w miejscowości Kazimierz Gmina Biały Bór ,- Inwestycja ta w 50 % będzie wsparta z rezerwy Ministra Rozwoju i Infrastruktury. 2. Kontynuować będziemy budowę ciągów komunikacyjnych i zatok autobusowych przy drogach powiatowych ,- 3. Wykonamy nakładki bitumiczne na najgorszych odcinkach dróg powiatowych ,- Ze środków na dokumentacje techniczną przygotujemy projekty na: - modernizację ulicy Wojska Polskiego w Bornym Sulinowie, - przebudowę ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Derdowskiego do skrzyżowania z ul. Karlińską. 4. W ramach wsparcia finansowego z PORyby przez LGR wykonamy ciągi komunikacyjne w miejscowości Czechy Gmina Grzmiąca ,- IV. Zadania z zakresu energii odnawialnej: O dwóch zadaniach w Szpitalu w Szczecinku wcześniej wspomniałem. Dodatkowo zrealizujemy: 1. Montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody w internacie ZS im. Oskara Langego ,- zł Dofinansowanie w ramach dotacji i pożyczki z WFOŚiGW.

16 16 2. Montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody w internacie ZS Nr 1 im. KEN ,- zł Dofinansowanie w ramach dotacji i pożyczki z WFOŚiGW. Wnioski zostały już złożone do WFOŚiGW. 3. Pompy ciepła i baterie fotowoltaiczne w Centrum SM Borne Sulinowo ,- Dofinansowanie z RPO działu 4.1, dotacja z WFOŚiGW oraz środki własne kredyt. Wnioski zostały złożone do r. 4. Projekty współfinansowane ze środków szwajcarskich. Po raz wtóry przechodzą na następny rok do realizacji nie z naszej winy. Środki szwajcarskie są bardzo trudne do wykorzystania, ciągle zmieniają się uwarunkowania, każdy szczegół i zmiany należy uwzględnić ze stroną szwajcarską i trwa to miesiącami. Ufam, że w roku 2014 zamkniemy zadania, które zaplanowaliśmy, a dotyczy to: - modernizacji systemu grzewczego w internacie ZS Nr ,- - modernizacja systemu grzewczego w Komendzie PSP ,- - modernizacja systemu ogrzewania SOSW ,- V. Likwidacja barier architektonicznych współfinansowana ze środków PFRON w ramach programu wyrównywania różnic miedzy regionami 1. Likwidacja barier architektonicznych w SOSW ,- 2. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego ,- 3. Likwidacja barier transportowych zakup busa dla ZS im. O.Langego Biały Bór dofinansowanie ,- Nie ma jeszcze tego w projekcie budżetu, ale 16 grudnia podpisaliśmy aneks do umowy z PFRON i dodatkowo otrzymamy: - dofinansowanie do zakupu busa dla I LO w Szczecinku ,- - dofinansowanie do zakupu busa dla ZS Nr ,- - dofinansowanie do zakupu busa dla ZS Nr ,- - likwidacja barier w szkole im. O.Langego Biały Bór ,- Oprócz tych środków na przygotowany przez nas program dofinansowanie otrzymają inne samorządy i organizacje:

17 17 - Gmina Grzmiąca zakupu autobusu ,- - Gmina Barwice zakupu autobusu ,- - Gmina Borne Sulinowo zakup busa ,- - Miasto Szczecinek zakup busa ,- - Klub Taekwondoo Borne Sulinowo zakup busa ,- To dzięki naszym działaniom możliwa będzie wymiana taboru, który będzie służył uczniom i osobom niepełnosprawnym. Zamierzamy po zakupie czterech nowych busów, te wycofane z eksploatacji przekazać do dyspozycji Spółki PKS Szczecinek. VI. Inwestycje inne: 1. Rozpoczynamy zadanie Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ZS Nr 6 proces inwestycyjny rozłożony będzie na trzy lata tak, aby w uzgodnieniu z Ministrem Sportu wykorzystać wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia w 50 %. Całkowita wartość to ,- W roku 2014 przeznaczymy: ,- - środki własne powiatu ,- - środki z Ministerstwa Sportu 2. Zabezpieczamy środki finansowe na rozbudowę i modernizację obiektów Komendy PSP ,- 3. Modernizacja instalacji elektrycznej w I LO ,- 4. Modernizacja węzła sanitarnego ZS Nr 1 im. KEN ,- 5. Przygotowanie obiektów i internatu ZS Nr 5 do wymogów ppoż ,- 6. Przebudowa tarasu DPS Borne Sulinowo, w tym są środki z LGR ,- 7. Planujemy adaptację obiektów na obwód drogowy w Szczecinek Świątki ,- 8. Dokumentacja techniczna i audyty do nowych zadań ,- 9. Dofinansujemy przebudowę ul.waryńskiego jest to inwestycja miejska, ale ważna dla uruchomienia fabryki mebli i tworzenia nowych miejsc pracy ,-

18 grudnia 2013 roku podpisaliśmy umowę z WUP na kwotę 1,8 mln, w ramach której będziemy realizowali program Najlepszy w zawodzie w: ZS Nr 6, ZS Nr 5, ZS Nr 3. Dzięki tym środkom na zakup wyposażenia do szkół zakupimy sprzęt do kształcenia zawodowego za kwotę ,- Jak zapewne zwróciliście Państwo uwagę i wspominałem o tym, zaplanowane zadania mają zapewniony montaż finansowy i nie ma zagrożenia co do zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację. W przeważającej części to kontynuacja pewnej przyjętej wcześniej polityki, która jest związana z tym, aby realizować te przedsięwzięcia, które przyniosą nam oszczędności w utrzymaniu obiektów powiatowych i nie będą generować kosztów. Szanowni Państwo, Zaproponowany Państwu przez Zarząd Powiatu projekt budżetu na rok 2014 przewiduje również wydatki na finansowanie zadań powiatu realizowanych w ramach porozumień, umów i konkursów, i tak: I. 1. SAPiK zadania z zakresu zajęć pozalekcyjnych ,- 2. Zadania z zakresu promocji ,- 3. Współfinansowanie zadań z zakresu biblioteki powiatowej ,- II. Finansowanie zadań pozaszkolnych realizowanych przez SzLOT w ramach niepublicznej placówki Akademia Neutica ,- III. Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu ,- IV. Dofinansowanie rewitalizacji jeziora Trzesiecko ,- V. Konkursy dla organizacji Pozarządowych na realizację zadań własnych powiatu ,- W tym: konkursy otwarte ,- małe granty ,- Szanowni Państwo, Uwzględniając obecne możliwości finansowe powiatu, zawarte umowy i porozumienia, złożone wnioski o dofinansowanie zadań uważam, że zaproponowany projekt budżetu na rok 2014 jest najlepszy z możliwych. Nadal

19 19 to budżet rozwojowy, proinwestycyjny w realizowanych inwestycjach stawiający na przyszłe oszczędności w utrzymaniu obiektów. Wspomnę również, że ubiegamy się o środki finansowe na budowę zakładu opiekuńczo-leczniczego z programu norweskiego, ale nie uwzględniliśmy w projekcie własnych wydatków z tym związanych, ponieważ procedury rozpatrzenia wniosków mogą trwać do końca 2014 roku. Nasz wniosek ogólnie na kwotę 16 mln zl. Wspólnie ze Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego i Głównym Geodetą Kraju podpisaliśmy porozumienie, na mocy którego w roku będzie realizowany wniosek związany z cyfryzacją odnośnie ewidencji gruntów w całym powiecie. Panie, Panowie Radni, Projekt budżetu na rok 2014 został pozytywnie zaopiniowany przez komisje Rady Powiatu chociaż przyznam, że członkowie komisji mieli sporo uwag i pytań co do jego tworzenia. RIO wydała pozytywną opinię jeżeli chodzi o projekt budżetu, jak i możliwości finansowania deficytu. Sądzę że, uwzględniając moje wystąpienie w którym starałem się wyjaśnić Państwu jakimi przesłankami kierował się Zarząd Powiatu opracowując i przedstawiając Państwu ten projekt budżetu, zasługuje on na przyjęcie. Wnoszę zatem w imieniu Zarządu Powiatu o jego przyjecie na dzisiejszej Sesji.

Pani Przewodnicząca Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo

Pani Przewodnicząca Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Pani Przewodnicząca Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Zarząd Powiatu Szczecineckiego zgodnie z Ustawą o samorządzie powiatowym opracował, przyjął i przedstawił projekt budżetu powiatu na rok 2017

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo

Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Zgodnie z ustawą o finansach publicznych i samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu opracował, przygotował i przedłożył budżet Powiatu Szczecineckiego

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 685 UCHWAŁA NR XLV/354/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 7 lutego 2014 r.

Szczecin, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 685 UCHWAŁA NR XLV/354/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 7 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 685 UCHWAŁA NR XLV/354/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo

Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Od dwóch lat przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za miniony rok jest obowiązkiem Rady Powiatu, który należy wypełnić nie później niż do

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo

Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Od trzech lat przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za miniony rok jest obowiązkiem Rady Powiatu, który należy wypełnić nie później niż

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodnicząca, Panie Panowie Radni, Szanowni Państwo,

Pani Przewodnicząca, Panie Panowie Radni, Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, Panie Panowie Radni, Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za rok 2014 zostało przyjęte uchwałą Zarządu nr 47/2015 z dnia 30 marca 2015 r. i przedłożone do RIO z

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2015-2020 Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnia

Bardziej szczegółowo

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego Projekt, druk Nr 1/IV/2015 UCHWAŁA Nr /IV/2015 RADY POWIATU W RADOMIU z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2011 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2011 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2011 ROK Projekt budżetu Powiatu Piaseczyńskiego na 2011 rok został opracowany w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 2012-2026 Założenia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/235/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014 r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA 2014 2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata 2015-2024 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Gminy przygotowana została na lata 2015 2024.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBJAŚNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2017 ROK. Barbara Ostrowska

INFORMACJA OBJAŚNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2017 ROK. Barbara Ostrowska INFORMACJA OBJAŚNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2017 ROK Barbara Ostrowska Budżet Powiatu Kołobrzeskiego na 2017 rok jest zestawieniem łącznym planów finansowych 18 jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 20/75/15 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 2015r.

Uchwała Nr 20/75/15 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 2015r. Uchwała Nr 2/75/15 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 215r. w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 216r. Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości. Założenia do prognoz dochodów bieżących

Objaśnienia przyjętych wartości. Założenia do prognoz dochodów bieżących Objaśnienia przyjętych wartości Założenia do prognoz dochodów bieżących W przypadku podstawowych rodzajów dochodów bieżących przyjęto następujące założenia: 1) struktura dochodów będzie zgodna z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2014-2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 44/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2012 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku określa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/142/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XXI/142/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XXI/142/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R.

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. (Projekt) w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu w Szczecinku na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017. Zarządzenie Nr 0050.0.93.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzykosy została sporządzona na lata 2017-2024. Okres ten, stosownie do art. 227

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2011

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2011 OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2011 Dochody i wydatki budżetowe Gminy Gąbin zostały skalkulowane w oparciu o plan dochodów i wykonanie dochodów i wydatków budżetu za III kwartały 2010r.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Projekt na 2016 rok BUDŻET oraz WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, 30 listopada 2015 Główne założenia na 2016 rok Budżet województwa jest opracowywany na podstawie Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata 2016-2024 1. Założenia wstępne Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK w sprawie założeń polityki społeczno - gospodarczej na 2013 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata 2016 2019 1. Założenia makroekonomiczne i finansowe Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2016 i lata następne została

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Łask na lata 2013-2020 została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami: - ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano,

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano, Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gaworzyce Uwagi ogólne: Opracowując wieloletnią

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok Uchwała Nr X /66/3 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 23 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 23 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 -

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XV\114\2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 grudnia 2011 roku Dochody budżetu powiatu kozienickiego na rok 2012 Planowane dochody na 2012 rok w zł. Dział Rozdz. Treść Ogółem

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 5106 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Szczecin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 5106 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 5106 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. Przyjęcie wartości zgodnych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Załącznik Nr 1.3 POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA 4 700 000,00 6 200 000,00 1 915 109,20 30,89

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo

Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Projekt budżetu miasta Katowice na 2015 rok przedłożony został Wysokiej Radzie w ustawowym terminie zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

FINANSE SAMORZĄDU MIASTA KOWALA PREZENTACJA GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014. www.kowal.bip.net.pl

FINANSE SAMORZĄDU MIASTA KOWALA PREZENTACJA GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014. www.kowal.bip.net.pl FINANSE SAMORZĄDU MIASTA KOWALA PREZENTACJA GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014 www.kowal.bip.net.pl DOCHODY OGÓŁEM - 12.222.337 ZŁ WYDATKI OGÓŁEM 13.009.329 ZŁ OZNACZA TO, ŻE DEFICYT WYNOSI 786.992

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2012-2020, natomiast prognozę spłaty długu przyjęto

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0007/XXXVIII/276/2014 RADY POWIATU SUSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR 0007/XXXVIII/276/2014 RADY POWIATU SUSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR 0007/XXXVIII/276/2014 RADY POWIATU SUSKIGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 201 1 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2011 rok w dniu 10 lutego

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI / 103 / 07 RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: planów pracy Rady Powiatu i komisji Rady na rok 2008.

UCHWAŁA NR XVI / 103 / 07 RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: planów pracy Rady Powiatu i komisji Rady na rok 2008. UCHWAŁA NR XVI / 103 / 07 RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: planów pracy Rady Powiatu i komisji Rady na rok 2008. Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/303/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

UCHWAŁA NR LI/303/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok UCHWAŁA NR LI/303/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości

Objaśnienia przyjętych wartości Załącznik nr 3 do uchwały Nr XX/211/2013 Rady powiatu Chełmińskiego z dnia 25.09.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chełmińskiego Objaśnienia przyjętych wartości Zgodnie z art.230

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu. Miasta Katowice

Projekt budżetu. Miasta Katowice Projekt budżetu na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Katowice na lata 2017-2035 w liczbach i wykresach Dochody zadań własnych Miasta na 2017 rok (w złotych) dochody majątkowe 1 400

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVII/426/2014 RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014

UCHWAŁA Nr XLVII/426/2014 RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014 UCHWAŁA Nr XLVII/426/2014 RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 września 2015 r. Poz. 2660. UCHWAŁA Nr 34/54/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 września 2015 r. Poz. 2660. UCHWAŁA Nr 34/54/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 września 2015 r. Poz. 2660 UCHWAŁA Nr 34/54/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ryckiego na lata 2012-2015 1. Zakres i uwarunkowania prawne Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V / 44 / 2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 10 maja 2011 r. Rada Powiatu Puckiego uchwala, co następuje:

Uchwała Nr V / 44 / 2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 10 maja 2011 r. Rada Powiatu Puckiego uchwala, co następuje: Uchwała Nr V / 44 / 2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 10 maja 2011 r. W sprawie: zmian w uchwale nr II/14/2010 Rady Powiatu Puckiego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Powiatu Puckiego na rok

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOLBUSZOWA NA LATA 2012-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej... 4 2.1. Założenia makroekonomiczne...

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XVII/6/214 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA 2 z dnia 28 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2 na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9

Bardziej szczegółowo