RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Brzeszcze Kuratorium Oświaty w Krakowie

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Uczniowie są aktywni. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość edukacji. 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 2/30

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Ewa Kantyka, Joanna Karp. Badaniem objęto 90 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 160 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 32 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły lub placówki. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 3/30

4 Obraz szkoły Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Brzeszczach jest częścią Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 z oddziałami integracyjnymi, w skład którego wchodzi także Gimnazjum nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego oraz Przedszkole nr 1 "Pod kasztanami". W Szkole Podstawowej uczy się 284 uczniów skupionych w 15 oddziałach. Nauczyciele tworzą Szkołę, która jest dla dziecka drugim domem - bezpiecznym i przyjemnym, która umacnia jego wiarę we własne siły oraz zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów. Misją Szkoły jest promocja chrześcijańskiego systemu wartości, pomoc uczniom w pełnym rozwoju ich talentów, dążenie do wychowania dziecka aktywnego, samodzielnego, ciekawego świata, otwartego na innych, twórczego, mającego poczucie własnej wartości. Procesy edukacyjne zachodzące w Szkole uwzględniają indywidualne możliwości i potrzeby każdego ucznia. Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się i tworzą atmosferę sprzyjającą temu procesowi. Uczniowie znają stawiane przed nimi cele i formułowane względem nich oczekiwania. Nauczyciele motywują ich do aktywnego uczenia się oraz wspierają w trudnych chwilach. Prowadzą różnorodne działania, by informacja zwrotna o postępach w nauce oraz ocenianie pomagały uczniom uczyć się. Podczas lekcji i innych zajęć uczniowie mają możliwość powiązania różnych dziedzin wiedzy. Nauczyciele umożliwiają uczniom wpływanie na sposób uczenia się i przebieg procesu edukacyjnego. Podejmują działania umożliwiające uczniom uczenie się od siebie nawzajem. Stosują rozwiązania nowatorskie służące wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Nauczyciele realizują podstawę programową kształcenia ogólnego zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobami jej realizacji. W swojej pracy uwzględniają osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego, monitorują i analizują osiągnięcia każdego z nich, uwzględniając indywidualne możliwości uczniów. Formułowane i wdrażane wnioski pochodzące z tych analiz przyczyniają się do wzrostu wyników edukacyjnych oraz osiągania różnorodnych sukcesów przez uczniów, jednak nie przekładają się na wzrost efektów kształcenia. Absolwenci są przygotowani do dalszego etapu edukacji, a w perspektywie do funkcjonowania na rynku pracy. Uczniowie czują się w Szkole bezpiecznie i prezentują zachowania społecznie akceptowane. W Szkole prowadzona jest systemowa analiza działań wychowawczych mająca na celu eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie pozytywnych zachowań, ocenę ich skuteczności, a w razie potrzeby modyfikację uwzględniającą propozycje uczniów oraz rodziców. Podejmowane przez uczniów inicjatywy świadczą o umiejętności dzielenia się odpowiedzialnością, a pozytywny klimat Szkoły sprzyja tej współpracy. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 4/30

5 Informacja o placówce Nazwa placówki Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer 6 Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Stanisław Staszic Szkoła podstawowa Brzeszcze SZKOLNA Kod pocztowy Urząd pocztowy BRZESZCZE Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter Uczniowie, wychow., słuchacze 284 Oddziały 15 publiczna Nauczyciele pełnozatrudnieni Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 1.00 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy Dzieci lub młodzież brak specyfiki 8.61 MAŁOPOLSKIE oświęcimski Brzeszcze gmina miejsko-wiejska Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 5/30

6 Poziom spełniania wymagań państwa Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału (D) B Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się (D) Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się (D) Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania (D) Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach (D) Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój (D) Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej (B) Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój (B) Uczniowie uczą się od siebie nawzajem (B) W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów (B) Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego (D) Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji (D) W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz (D) Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych (B) C Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy (B) Respektowane są normy społeczne B Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne (D) Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego (D) Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu (D) W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje je w razie potrzeb (B) W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice (B) Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 6/30

7 Wnioski 1. Organizacja procesów edukacyjnych, stosowane metody nauczania i sposoby motywowania uczniów sprzyjają uczeniu się. 2. Stosowane tradycyjne i nowoczesne metody nauczania skutkują tym, że uczniowie uczą się od siebie nawzajem. 3. Wdrażane wnioski z monitorowania i analizy osiągnięć uczniów, nie przekładają się na wzrost wyników sprawdzianu zewnętrznego. 4. Uczniowie nabywają umiejętności kluczowe i są przygotowani do dalszej edukacji, a w perspektywie do funkcjonowania na rynku pracy. 5. Szkoła zaspakaja potrzebę bezpieczeństwa uczniów oraz tworzy klimat sprzyjający kształtowaniu u nich właściwych postaw społecznych. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 7/30

8 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Nauczanie w efektywnych szkołach jest celowe, ma jasno określone zadania, jest dobrze zorganizowane, przygotowane i odbywa się w odpowiednim tempie. Ilość czasu spędzanego na uczeniu się jest zaplanowana i kontrolowana, a stawiane pytania angażują uczniów. Środowisko uczenia się powinno być atrakcyjne, metody pracy nauczycieli oparte na najnowszej wiedzy pedagogicznej. Ważne jest, by zachęcać uczniów do samooceny i brania odpowiedzialności za proces uczenia się. Duży wpływ na ten proces ma informowanie uczniów o postępie, jaki się dokonuje w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i osobistym. Poziom spełnienia wymagania: B Procesy edukacyjne uwzględniają indywidualne możliwości i potrzeby każdego ucznia. Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się i tworzą atmosferę sprzyjającą temu procesowi. Uczniowie znają stawiane przed nimi cele i formułowane względem nich oczekiwania. Nauczyciele motywują ich do aktywnego uczenia się oraz wspierają w trudnych chwilach. Prowadzą różnorodne działania, by informacja zwrotna o postępach w nauce oraz ocenianie pomagały uczniom uczyć się. Podczas lekcji i innych zajęć uczniowie mają możliwość powiązania różnych dziedzin wiedzy. Nauczyciele umożliwiają uczniom wpływanie na sposób uczenia się i przebieg procesu edukacyjnego. Podejmują działania umożliwiające uczniom uczenie się od siebie nawzajem. Stosują rozwiązanie nowatorskie służące wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Obszar badania: Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału Procesy edukacyjne są dostosowane do potrzeb uczniów i służą ich rozwojowi. Uczniowie współpracują z innymi (rys. 1j). Nauczyciele zrozumiale tłumaczą zagadnienia (rys. 2j) i potrafią zainteresować tematem lekcji (rys. 3j), a ich sposób uczenia powoduje, że uczniowie chcą się uczyć (rys. 4j). W opinii uczniów i nauczycieli obserwowane zajęcia edukacyjne nie różnią się od innych zajęć z danego przedmiotu. Uczniom odpowiada sposób ich prowadzenia, trafność form, metod i zastosowanych środków dydaktycznych, różnorodność ćwiczeń służących doskonaleniu umiejętności. Dobór metod jest wynikiem dostosowania ich do potrzeb, możliwości, preferencji w uczeniu się uczniów danego zespołu. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania dzięki szerokiej ofercie zajęć pozalekcyjnych, poprzez udział w konkursach z różnych dziedzin oraz zawodach sportowych. Ich zdaniem w Szkole najlepsze jest to, że są dobrzy nauczyciele, którzy rozwijają zainteresowania oraz zdolności i że uczniowie mogą nawiązać nowe znajomości. Chcieliby, aby nauczyciele byli tacy, jacy są. Uczniowie są Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 8/30

9 usatysfakcjonowani, kiedy otrzymują dobrą ocenę. Nie lubią, gdy ktoś im dokucza, choć ich zdaniem zdarza się to rzadko. Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j Wykres 4j Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 9/30

10 Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się. Trafnie zaplanowany proces edukacyjny, właściwy dobór form, metod i środków dydaktycznych rozbudza ciekawość poznawczą uczniów. Kreowane są sytuacje umożliwiające uczniom podejmowanie indywidualnych decyzji dotyczących uczenia się oraz sprzyjające poszukiwaniu przez nich różnych rozwiązań. Uczniowie mogą wyrażać swoje opinie i mają możliwość podsumowania lekcji. Nauczyciele pomagają im zastanowić się, czego się nauczyli (rys. 1j). Uczniowie są zdania, że potrafią się uczyć i że czynią to samodzielnie (rys. 2j). Wykres 1j Wykres 2j Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Większość czasu na lekcjach jest wykorzystywana na uczenie się. Nauczyciele dbają o dobre relacje między uczniami, szanują ich i traktują w równy sposób (rys.1j). Wysłuchują uczniów, gdy ci mają potrzebę z nimi porozmawiać. Przyjmują opinie i inicjatywy uczniów podczas lekcji, wyrażają akceptację i wykorzystują je do pracy na lekcji. Dają uczniom wskazówki (rys. 2j) oraz umożliwiają im wykorzystanie popełnionych błędów do uczenia się. Uczniowie odnoszą się do siebie przyjaźnie i pomagają sobie nawzajem (rys. 3j) oraz chętnie chodzą do Szkoły. Zdarza się jednak, że niektórzy uczniowie są lekceważeni przez innych (rys. 4j). Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 10/30

11 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j Wykres 4j Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 11/30

12 Obszar badania: Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania. Wiedzą, dlaczego czegoś się uczą (rys. 1j). Nauczyciele wyjaśniają, jakich działań oczekują na lekcjach (rys. 2j). Podczas większości obserwowanych zajęć uczniowie mieli możliwość poznania celów lekcji. Wykres 1j Wykres 2j Obszar badania: Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i udzielają wspierają w sytuacjach trudnych. Ich zdaniem dzięki informacji zwrotnej, jaką otrzymują od nich uczniowie, większość jest zmotywowana do pracy (rys. 1j). Rodzice stwierdzają, że w większości nauczyciele chwalą dzieci częściej niż je krytykują (rys. 2j) oraz wierzą w ich możliwości (rys. 3j). Większość uczniów deklaruje, że lubi się uczyć, oraz że nauczyciele pomagają im, jeśli potrzebują wsparcia (rys. 4j). W ich opinii sposób prowadzenia zajęć oraz otrzymana informacja zwrotna to czynniki, które sprzyjają uczeniu się. Lubią się uczyć. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 12/30

13 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j Wykres 4j Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 13/30

14 Obszar badania: Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój Nauczyciele prowadzą różnorodne działania, by informacja zwrotna o postępach w nauce oraz ocenianie pomagały uczniom uczyć się. Przestrzegają ustalonych zasad oceniania (rys. 1j), uzasadniają stawiane stopnie, rozmawiają z uczniami o postępach w nauce (rys. 2j), na temat przyczyn ich trudności w nauce (rys. 3j) oraz o tym, co wpłynęło na ich sukcesy (rys. 4j). Podczas obserwowanych zajęć edukacyjnych zwracają uwagę na te elementy, które były prawidłowe lub nieprawidłowe oraz przekazują uczniom informację zwrotną dotyczącą efektów ich pracy. W opinii uczniów są oceniani według ustalonych i jasnych dla nich zasad, a uzyskana ocena stanowi motywację do dalszej pracy (rys. 1w). Wykres 1j Wykres 2j Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 14/30

15 Wykres 3j Wykres 4j Wykres 1w Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 15/30

16 Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej Podczas lekcji i innych zajęć w Szkole uczniowie mają możliwość powiązania różnych dziedzin wiedzy i nauczanych przedmiotów (rys. 1j). Nauczyciele odwołują się do wiedzy przedmiotowej, wiedzy z innych przedmiotów, wydarzeń w Polsce i na świecie oraz doświadczeń pozaszkolnych uczniów. Zaspakajają naturalną ciekawość świata, odnoszą się do sytuacji w innych krajach, prowadzą akcję Moja szkolna koleżanka z misji. Stosowana jest korelacja międzyprzedmiotowa. W opinii uczniów to, czego uczą się w Szkole, jest przydatne w życiu (rys. 2j). Wykres 1j Wykres 2j Obszar badania: Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój Nauczyciele umożliwiają uczniom wpływanie na sposób uczenia się i przebieg procesu edukacyjnego. Dają im wybór dotyczący tematyki lekcji, metod pracy, sposobu oceniania, terminów testów i sprawdzianów oraz zajęć pozalekcyjnych. Rozmawiają z uczniami o tym, w jaki sposób będzie przebiegała lekcja, zachęcają do wymyślania i realizowania własnych pomysłów (rys. 1j) oraz stwarzają uczniom możliwość zastanowienia się, czego nauczyli się na tej lekcji. Uczniowie mają wpływ na atmosferę w klasie, omawiane treści i tematy oraz sposób uczenia się. W ich opinii wyniki w nauce najbardziej zależą od ich zaangażowania oraz czasu, jaki poświęcają na naukę (rys. 1w). Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 16/30

17 Wykres 1j Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 17/30

18 Wykres 1w Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem Nauczyciele prowadzą działania umożliwiające uczniom uczenie się od siebie nawzajem. Stosują tradycyjne i nowoczesne metody pracy oraz inicjują sytuacje, w których uczniowie wspierają się nawzajem. Uczniowie mają możliwość wyrażenia własnej opinii, podejmują dyskusję na forum, przygotowują prezentacje oraz współprowadzą poszczególne zajęcia edukacyjne. Na połowie zajęć pracują w grupach lub parach (rys. 1j, 2j). Sporadycznie wykonują zadania wymyślone przez siebie i innych (rys. 3j). Podczas wywiadu zgodnie twierdzą, że praca w grupach jest częstą formą pracy na zajęciach. Pomagają sobie w nauce. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 18/30

19 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 19/30

20 Obszar badania: W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów Nauczyciele stosują rozwiązania nowatorskie pomoce w rozwoju uczniów. Dotyczą one: wykorzystania środków dydaktycznych, stosowanych metod pracy, komunikacji z innymi uczniami (rys. 1w). Przyznają uczniom Staśki i Złotego Brzdąca w różnych kategoriach, m.in. w kategorii Niezastąpiona podpora klasy, Uosobienie pilności, rzetelności i odpowiedzialności", Mistrz taktu i ogłady, Niebanalne poczucie humoru, Gorące serce, uczynne ręce, Smak, gust i wyczucie stroju na co dzień i od święta, Czar spokoju i nieśmiałości, Przeartysta, Uczeń z pasją". Organizują gminny konkurs piosenki angielskiej oraz konkurs Happy Cupe. Realizują projekt edukacyjny "Realizacja zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego dla uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Brzeszcze <Asy z naszej klasy>, kontynuują zakończoną innowację pedagogiczną w zakresie nauki czytania "Już czytam", realizują projekt e - twinning "Rośnijmy razem" oraz "Moja planeta wartości" a także programy własne: Co każde dziecko powinno wiedzieć o patronie szkoły?, Program aktywizacji czytelniczej dla uczniów klas I - III. Od dziesięciu lat są organizatorami konferencji promujących ideę integracji we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Podejmowane w Szkole działania przyczyniają się do rozwoju uczniów. Podczas obserwowanych lekcji nie pojawiły się elementy, który można uznać za nowatorskie. Wykres 1w Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 20/30

21 Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do nowej rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice powinni nabywać kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, zależy od skuteczności monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego. Poziom spełnienia wymagania: C Nauczyciele realizują podstawę programową kształcenia ogólnego z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. W swojej pracy uwzględniają osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego, monitorują i analizują osiągnięcia każdego z nich, uwzględniając indywidualne możliwości uczniów. Formułowane i wdrażane wnioski pochodzące z tych analiz przyczyniają się do wzrostu wyników edukacyjnych oraz osiągania różnorodnych sukcesów przez uczniów, jednak nie przekładają się na wzrost efektów kształcenia. Absolwenci są przygotowani do dalszego etapu edukacji, a w perspektywie do funkcjonowania na rynku pracy. Obszar badania: W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego W Szkole realizuje się podstawę programową, uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Prowadzona na pierwszym etapie edukacyjnym diagnoza ukierunkowana jest na monitorowanie poziomu wiedzy i umiejętności. Natomiast analiza wyników sprawdzianów wewnętrznych i sprawdzianu zewnętrznego oraz Trzecioteściku stanowią diagnozę na wejściu w kolejnych etapach edukacyjnych. Prowadzona jest analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, szeroko rozumiana obserwacja oraz przesiewowe badania logopedyczne. Wychowawcy klas pierwszych rozmawiają z nauczycielami przedszkola i rodzicami. Pozyskane informacje służą doskonaleniu umiejętności kluczowych, tworzeniu oferty zajęć rozwijających i wyrównujących szanse edukacyjne. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 21/30

22 Obszar badania: Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji Procesy edukacyjne są spójne z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej. Nauczyciele stwarzają uczniom możliwość kształtowania kluczowych kompetencji: czytania, myślenia naukowego, myślenia matematycznego, pracy zespołowej (rys. 1j), odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji, uczenia się, posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno - komunikacyjnymi (rys. 2j) oraz komunikowania się w języku ojczystym. Nauczyciele znają podstawę programową kształcenia ogólnego oraz wykorzystują zalecane warunki i sposoby jej realizacji odpowiednio do realizowanych zajęć. Wykres 1j Wykres 2j Obszar badania: W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz Nauczyciele monitorują nabywanie wiedzy i umiejętności uczniów oraz wykorzystują wnioski pochodzące z analiz osiągnięć uczniów. Jako przykłady podają: sprawdzanie, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania, czy właściwie zrozumieli omawiane kwestie, zadanie pytania, stwarzanie uczniom możliwości ich zadawania, proszenie o podsumowanie ćwiczenia, zbieranie informacji zwrotnej oraz stosowanie oceniania bieżącego (rys. 1w). Nauczyciele jako sposób wykorzystania w swojej pracy wniosków z analizy osiągnięć uczniów wskazują m.in. na: indywidualizację procesu edukacyjnego, zwracanie większej uwagi na zagadnienia, które sprawiają uczniom trudność, zwiększenie intensywności konsultacji z rodzicami oraz organizację zajęć wyrównujących szanse edukacyjne i rozwijających. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 22/30

23 Wykres 1w Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 23/30

24 Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych Działania Szkoły wynikające z wniosków z monitorowania przyczyniają się do różnych sukcesów edukacyjnych uczniów, jednak nie przekładają się na wzrost wyników sprawdzianu zewnętrznego. Zostały uruchomione zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne i rozwijające, organizowana jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna adekwatna do potrzeb. Na zajęciach edukacyjnych doskonali się umiejętności kluczowe, stosując tradycyjne i nowoczesne metody pracy oraz indywidualizację procesu. Uczniowie pracują, wykorzystując platformę internetową Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Realizowany jest program aktywności czytelniczej. Realizowana jest dodatkowa godzina techniki w klasach czwartych celem przygotowania się uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym jako rowerzysty i wyrobienie poczucia odpowiedzialności za życie oraz zdrowie własne i innych. Zacieśniona została współpraca z rodzicami. Uczniowie są zadowoleni przede wszystkim ze swoich dobrych ocen, ale także z osiągnięć w konkursach, zawodach sportowych czy ze zdobycia lub podniesienia umiejętności. W Szkole nie ma zjawiska drugoroczności. W ostatnim roku nastąpił spadek wyniku sprawdzianu w klasie szóstej. Na przestrzeni trzech ostatnich lat wyniki przedstawiają się następująco: rok szkolny 2010/ stanin, rok szkolny 2011/ stanin, rok szkolny 2012/ stanin. Obszar badania: Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy Szkoła podejmuje adekwatne działania mające na celu przygotowanie uczniów do kolejnych etapów kształcenia i funkcjonowania na rynku pracy. Wyposaża ich w: umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i społeczne, uczenie się przez całe życie, kompetencje obywatelskie, ekspresję kulturalną, umiejętność posługiwania się językiem ojczystym i językiem obcym, technologią komunikacyjną i informacyjną, umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce, przedsiębiorczość, sumienność, dokładność, samodzielność, umiejętność dobrej organizacji pracy, kreatywność, odpowiedzialność, uczciwość, wiarygodność. Wszystkie umiejętności rozwijane u uczniów są przydatne na dalszych etapach kształcenia, a w perspektywie na zmieniającym się rynku pracy. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 24/30

25 Wymaganie: Respektowane są normy społeczne Szkoły powinny kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego. Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności szkolnej i społeczeństwa stanowi element rozwoju. Świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł, decyduje o sukcesie grup. Ważnym zadaniem szkoły jest tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a także klimatu sprzyjającego uczeniu się. Poziom spełnienia wymagania: B Uczniowie czują się w Szkole bezpiecznie i prezentują zachowania społecznie akceptowane. W Szkole prowadzona jest systemowa analiza działań wychowawczych mająca na celu eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie pozytywnych zachowań, ocenę ich skuteczności i w razie potrzeby modyfikację uwzględniającą propozycje uczniów i rodziców. Podejmowane przez uczniów inicjatywy świadczą o umiejętności dzielenia się odpowiedzialnością, a pozytywny klimat Szkoły sprzyja tej współpracy. Obszar badania: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo. Uczniowie wskazują, że podczas lekcji i przerw oraz przebywając na terenie Szkoły po zajęciach lekcyjnych czują się bezpiecznie. Nie doznają przemocy słownej, fizycznej i pozawerbalnej (rys. 1j, rys. 2j, rys. 3j, rys. 4j). Bezpieczeństwo zapewniane jest poprzez: monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, zamknięcie obiektu dla osób z zewnątrz, zatrudnienie portiera, patrole służb mundurowych, elektroniczne drzwi, zamontowany dzwonek, monitorowanie wejść i wyjść osób z zewnątrz, dyżury pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych podczas przerw śródlekcyjnych, właściwą organizację dowozu dzieci niepełnosprawnych oraz dojazdu autobusem kursowym, organizację świetlicy i bawialni, opiekę medyczną, prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki, przestrzeganie norm żywieniowych, dbanie o ład i porządek przez pracowników niepedagogicznych, natychmiastowe zgłaszanie usterek i niezwłoczne ich usuwanie oraz stosowanie się do obowiązujących procedur i doskonalenie zawodowe w tym zakresie. Zdaniem pracowników niepedagogicznych raczej nie ma takich miejsc, w których częściej niż gdzie indziej zdarzają się zachowania niewłaściwe. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 25/30

26 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j Wykres 4j Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 26/30

27 Obszar badania: Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego Uczniowie potrafią dzielić się odpowiedzialnością, a w Szkole budowany jest pozytywny klimat dla ich współpracy. Biorą udział w różnorodnych działaniach na rzecz innych (rys. 1w). Nauczyciele twierdzą, że samorządność uczniowska to dobra szkoła współpracy i jako przykłady tych działań wskazują m.in.: przyznanie Stachów nauczycielom, udział w akcjach charytatywnych (np. "Mikołaj od serca"), proekologicznych, wprowadzenie Szczęśliwego Numerka, Mam Talent oraz organizacja Dnia Życzliwości. Deklarują, że wspierają inicjatywy uczniowskie. Wykres 1w Obszar badania: Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu Zasady postępowania i współżycia szkolnego są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników Szkoły, rodziców, a relacje między członkami tworzącymi społeczność szkolną oparte są na dialogu i wzajemnym zaufaniu. Rodzice i uczniowie wskazują, że mają wpływ na to, jakich zachowań oczekuje się w Szkole, oraz na zasady obowiązujące w klasie (rys. 1j, rys. 2j). W Szkole rozmawia się z uczniami o zasadach i normach społecznych podczas zajęć edukacyjnych, godzin do dyspozycji wychowawcy, spotkań wychowawczych, a na korytarzu są wywieszone prawa i obowiązki ucznia. Szkoła posiada także wypracowany regulamin zachowania się podczas przerw śródlekcyjnych. Uczniowie dokonują samooceny oraz oceny postaw rówieśników, a w sytuacjach trudnych mają możliwość wyrażania swojego zdania. Rodzice nie dostrzegają potrzeby zmian obowiązujących w Szkole zasad, jednak wiedzą, że mają taką możliwość. Informują, Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 27/30

28 że angażują się w życie Szkoły. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni jako obowiązujący katalog wartości wskazują m.in.: wartości uniwersalne, chrześcijańskie, empatię, szacunek. Podczas obserwowanych zajęć prezentowane są zachowania zgodne z obowiązującymi normami społecznymi. Prowadzący zajęcia przez osobisty przykład kształtują pożądane społecznie postawy. Wykres 1j Wykres 2j Obszar badania: W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje je w razie potrzeb W Szkole prowadzona jest w sposób systemowy analiza działań wychowawczych. Podejmowane działania są w razie potrzeby modyfikowane. Dyrektor i nauczyciele jako przykłady podają m.in.: ewaluację programu wychowawczego i programu profilaktyki, obserwację zachowań, analizę kart zachowania, analizę zachowania podczas przerw śródlekcyjnych, analizę zeszytów spostrzeżeń pozytywnych i negatywnych, analizę sytuacji trudnych, analizę stosowanych procedur, frekwencji i jej dynamiki, ocen zachowania. Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej jest wymaganie: "Respektowane są normy społeczne". Informują, że modyfikacja dotyczy zwiększenia poczucia bezpieczeństwa poprzez opracowanie regulaminu zachowania podczas przerw śródlekcyjnych oraz rozszerzenia działań profilaktycznych o zagadnienie cyberprzemocy. Trudne sprawy są niezwłocznie wyjaśniane. Nie było potrzeby modyfikacji systemu oceniania zachowania. Podejmowane działania zawarte są w programie wychowawczym i programie profilaktyki. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 28/30

29 Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice Szkoła dostrzega pomysły i inicjatywy zgłaszane przez rodziców i uczniów oraz realizuje je. Uczniowie zainicjowali wiele działań, m.in.: rezygnację z jednolitego stroju szkolnego, akcje charytatywne, proekologiczne, organizację dyskotek czy rozgrywek sportowych. Z kolei rodzice zgłaszali pomysły dotyczące organizacji kółka szachowego, warsztatów artystycznych, Dnia Górnika, turnieju tenisa stołowego, programu Mleko w Szkole czy akcji zakupu kostek Happy Cube. Wszystkie propozycje zostały uwzględnione przez Szkołę. Zaangażowanie rodziców we wszystkich obszarach pracy Szkoły jest duże. Zarówno uczniowie jak i rodzice mają możliwość zgłaszania propozycji dotyczących zasad postępowania w Szkole, praw i obowiązków uczniów. Nie korzystają z tego przywileju, gdyż nie dostrzegają takiej potrzeby. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 29/30

30 Raport sporządzili Ewa Kantyka Joanna Karp Kurator Oświaty:... Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 30/30

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 4 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W GRONIU Groń Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA Zawidz Kościelny Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Trzyletnie Gimnazjum Dla Dorosłych Zaoczne Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Policealne Studium Prawno-Ekonomiczne "Novum" Wrocław Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

ukierunkowaną na rozwój uczniów

ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła lub placówka realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów CHARAKTERYSTYKA POZIOM na rozwój P uczniów. Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Policealna Szkoła Zawodowa SIGMA w Tarnowie Tarnów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15 W TARNOWIE Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Zaoczne Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA Szamotuły Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górach Góry Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej Strona 1 z 5 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRAJENCE NA LATA 2015/2016 I 2016/2017 opracowana

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ OMEGA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Akademickie w Zespole Szkół im. Macieja Płażyńskiego Puck Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W JANOWIE Janów Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGMA w Tarnowie Tarnów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych "ŻAK" dla Dorosłych Zaoczna Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 283 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Katolickie Gimnazjum Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY rok szkolny 2017/2018 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukac podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Raport z ewaluacji - wersja pełna Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, 95-200 Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Przebieg ewaluacji adanie zostało zrealizowane w dniach 30-10-2013-08-11-2013 przez zespół

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie Ciechanów Kuratorium Oświaty w Warszawie Poziom spełniania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Edukacja Czaplinek Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ AP Edukacja - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO Sochaczew Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Szydłowo Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ GIMNAZJUM NR 1 IM. HM. ZYGMUNTA IMBIEROWICZA Słubice Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN RAPORT Z EWALUACJI PROLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOMNIE Łomno Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Piekary Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO Starachowice Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w praktyce szkolnej. Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Ewaluacja w praktyce szkolnej. Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego. Ewaluacja w praktyce szkolnej. Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego. Formy nadzoru pedagogicznego kontrola ewaluacja wspomaganie Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Policealna Szkoła Prawa i Administracji dla Dorosłych "ŻAK" Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Koncepcja pracy zespołu szkół Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE NA ROK SZKOLNY 2010/ opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W KAMIEŃCU Kamieniec Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 1 Łódź Kuratorium Oświaty w Łodzi Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013 Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły Gdańsk, grudzień 2013 1 Program warsztatów Lp. Nazwa modułu Liczba godzin I. Wymagania jako wyznaczniki kierunków działań realizowanych przez szkoły i placówki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ 1 RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim, ul. Oleksiaka Wichury 3 PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ "PRYWATNE TECHNIKUM ZAWODOWE ""PROFIL"" W KIELCACH" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach; Bąków

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach; Bąków 1 RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w ogdańczowicach; 46-233 ąków PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła podstawowa Nr 119 Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA Koncepcja pracy szkoły podstawowej Strona 1 z 5 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W WIERUSZOWIE NA LATA 2012-2017 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Koncepcja pracy gimnazjum Strona 1 z 7 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach r r.

Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach r r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach 1. 09. 2013 r. 30.12. 2013 r. Ewaluacje problemowe 12 Badane wymagania: 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I INTEGRACYJNYMI IM. KS. PROF. JÓZEFA Wodzisław Śląski Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH GI MN AZJ UM IM. JANA P AWŁ A II W DOB CZYC AC H ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NADZÓR PEDAGOGICZNY SYSTEM EWALUACJI OŚWIATY RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KOWALU WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZKOLNICTWA I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Gimnazja Poznań, sierpień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miesjkie Nr 93 Łódź Kuratorium Oświaty w Łodzi Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szczawnica Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Calineczka" Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA POZIOM W CHARAKTERYSTYKA POZIOM P. 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

CHARAKTERYSTYKA POZIOM W CHARAKTERYSTYKA POZIOM P. 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci,

Bardziej szczegółowo

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Moduł III, zał. 1 nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Planowanie i organizacja procesów gruntowne poznanie podstawy programowej nie tylko swojego etapu kształcenia, lecz także poprzedniego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W BUSZKOWICACH Buszkowice Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Koncepcja pracy szkoły Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBCZU Łebcz Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora. w roku szkolnym 2017/2018

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora. w roku szkolnym 2017/2018 Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod nazwą Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych Sporządzony na podstawie : w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła 2 96-200 Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYMAGANIE 1. PRZEDMIOT EWALUACJI: Szkoła lub placówka realizuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINKU Szczecinek Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRYWATNE GIMNAZJUM NR 7 Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POGORZAŁKACH

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POGORZAŁKACH PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POGORZAŁKACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczna Szkoła Podstawowa "Nasza Szkoła" Koszalin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH Koncepcja pracy Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH W KALISZU NA LATA 2012-2016 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego w szkołach/placówkach kształcących w zawodach w województwie pomorskim Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami

Bardziej szczegółowo