STATUT. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ ZORZA w MYŚLENICACH Osiedle 1000-lecia 15A Myślenice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ ZORZA w MYŚLENICACH Osiedle 1000-lecia 15A Myślenice"

Transkrypt

1 STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ ZORZA w MYŚLENICACH Osiedle 1000-lecia 15A Myślenice CZERWIEC 2016

2 SPIS TREŚCI str. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ II CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI 2 A. Przyjmowanie w poczet członków 2 B. Prawa i obowiązki członków 4 C. Wpisowe i udziały 6 D. Ustanie członkostwa 7 E. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze 10 ROZDZIAŁ III PRAWA DO LOKALI 11 A. Postanowienia ogólne 11 B. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego 13 C. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 15 D. Prawo odrębnej własności lokalu 18 ROZDZIAŁ IV ROZLICZENIA Z TYTUŁU WKŁADÓW 19 A. Budowa lokali 19 B. Rozliczenie z tytułu wkładu mieszkaniowego 22 C. Rozliczenie z tytułu wkładu budowlanego 24 ROZDZIAŁ V PRZEKSZTAŁCENIE TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI 26 A. Zagadnienia ogólne 26 B. uchylony 27 C. Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 27 D. Przeniesienie własności lokalu do którego przysługuje członkowi lub osobie niebędącej członkiem Spółdzielni spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 28 E. (uchylony) 29 F. Przekształcenie najmu lokali 29 ROZDZIAŁ VI OPŁATY ZA UŻYWANIE LOKALI 30 ROZDZIAŁ VII ROZLICZENIE Z TYTUŁU DODATKOWEGO ROZDZIAŁ VIII WYPOSAŻENIA LOKALU 35 NAPRAWY WEWNĄTRZ LOKALI OBCIĄŻAJACE SPÓŁDZIELNIĘ LUB CZŁONKÓW 35 ROZDZIAŁ IX (uchylony) 37 ROZDZIAŁ X WYNAJEM LOKALI I DZIERŻAWY GRUNTÓW 37 ROZDZIAŁ XI SPRZEDAŻ MIESZKAŃ 37 ROZDZIAŁ XII ORGANY SPÓŁDZIELNI 38 A. Postanowienia ogólne 38 B. Walne Zgromadzenie 38 C. Rada Nadzorcza 42 D. Zarząd 44 E. Przepisy wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu 46 F. uchylony 46 ROZDZIAŁ XIII GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 47 ROZDZIAŁ XIV LUSTRACJA 49 ROZDZIAŁ XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 51

3 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Zorza w Myślenicach. 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Zorza w Myślenicach zwana dalej Spółdzielnią działa na podstawie przepisów: 1) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1222), 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21), 3) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2014 r., poz. 150) 4) ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r., poz. 1892), 5) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774), 6) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135), 7) innych ustaw oraz postanowień niniejszego statutu Siedzibą Spółdzielni jest miasto Myślenice. 2. Czas trwania Spółdzielni jest nieoznaczony. 3. Terenem działania Spółdzielni jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Spółdzielnia może się zrzeszać w związkach spółdzielczych, stowarzyszeniach i organizacjach gospodarczych, tworzyć lub przystępować do tych organizacji dla realizacji celów statutowych. 3 Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków i ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Spółdzielnia mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków, w szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali. 4 Przedmiotem działalności Spółdzielni jest: 1. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, 2. ( uchylony ), 3. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych, 4. budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów, 5. udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, 1

4 6. budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, 7. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 8. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 9. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. 5 W celu realizacji przedmiotu swojej działalności Spółdzielnia: 1. prowadzi działalność inwestycyjną, 2. nabywa potrzebne jej tereny na własność lub w użytkowanie wieczyste, 3. zarządza nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub mienie jej członków, 4. wynajmuje nieruchomości na własny rachunek, 5. zarządza innymi nieruchomościami, na podstawie umów zawartych z właścicielami tych nieruchomości, 6. wydzierżawia grunty stanowiące jej własność lub będące w jej użytkowaniu wieczystym, 7. zaciąga kredyty, również w Krajowym Funduszu Mieszkaniowym na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych Spółdzielni, 8. prowadzi działalność w dziedzinie rynku kapitałowego, 9. prowadzi działalność społeczną, oświatową i kulturalną na rzecz członków i ich rodzin, 10. prowadzi działalność ciepłowniczą na podstawie przepisów ustawy prawo energetyczne, 11. prowadzi działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją celów określonych w 3 statutu na zasadach określonych w odrębnych przepisach. ROZDZIAŁ II CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI A. Przyjmowanie w poczet członków 6 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 2. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków. 3. Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna z tym, że takiej osobie nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. 4. (uchylony) Warunkiem przyjęcia na członka Spółdzielni jest złożenie deklaracji, która pod rygorem nieważności winna być złożona w formie pisemnej. Podpisana przez przystępującego do Spółdzielni deklaracja winna zawierać jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a jeżeli przystępującym jest osoba prawna - jej nazwę i siedzibę, numer Krajowego Rejestru Sądowego, ilość zadeklarowanych udziałów oraz dane dotyczące wkładów. Za osobę nie mającą zdolności do czynności prawnych lub o ograniczonej zdolności do takich czynności - deklarację podpisuje jej przedstawiciel ustawowy. 2. W formie pisemnej deklaruje się także dalsze udziały i wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji. 3. Członek Spółdzielni może w deklaracji lub odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały. 2

5 8 1. W poczet członków Spółdzielni przyjmuje Zarząd. 2. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu i osoby przez Zarząd upoważnionej z podaniem daty uchwały o przyjęciu. 3. Zarząd Spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający dane przewidziane w art. 30 Prawa spółdzielczego. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr Zarząd, nie może odmówić przyjęcia w poczet członków Spółdzielni, osoby spełniającej wymogi statutu, która: 1) ubiega się o członkostwo w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze dziedziczenia, zapisu, licytacji lub umowy, 2) ubiega się o członkostwo w związku z nabyciem prawa odrębnej własności lokalu w drodze dziedziczenia, zapisu, licytacji lub umowy, 3) przedłożyła prawomocny wyrok sądowy orzekający o przyznaniu po rozwodzie lub po unieważnieniu małżeństwa spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo też umowę z byłym małżonkiem w sprawie podziału majątku dorobkowego, na mocy której przypadło jej prawo do tego lokalu, 4) przedłożyła prawomocny wyrok sądowy orzekający o przyznaniu jej prawa do odrębnej własności lokalu po rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa albo też umowę z byłym małżonkiem w sprawie podziału majątku dorobkowego, na mocy której przypadło jej prawo do tego lokalu, 5) nabyła w drodze umowy, dziedziczenia lub zapisu ekspektatywę odrębnej własności lokalu i złożyła deklarację członkowską, 6) ubiega się o członkostwo w związku z posiadaniem lub nabyciem ułamkowej części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu, 7) ubiega się o członkostwo w celu zawarcia ze Spółdzielnią umowy o budowę lokalu na podstawie art. 10 lub art. 18 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 8) ubiega się o członkostwo na podstawie postanowień art. 14 ust. 1 lub art. 15 ust. 1-3 i 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 9) została wskazana przez członka Spółdzielni na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jako osoba uprawniona do ustanowienia na jej rzecz odrębnej własności lokalu, 10) przysługuje jej roszczenie o przyjęcie w poczet członków określone w art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 2. W sytuacji przewidzianej w ust. 1 pkt 1, 2 i 6 jeżeli zgłasza się kilku uprawnionych o wyborze jednego z nich rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Spółdzielnię do wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia. 3. Osobą bliską w rozumieniu ustawy jest zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca i przysposobiona oraz osoba, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu. 4. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. 3

6 10 1. Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków Zarząd jest zobowiązany podjąć w ciągu jednego miesiąca od złożenia deklaracji. 2. Osobę, która złożyła deklarację, należy zawiadomić o treści uchwały Zarządu w terminie dwóch tygodni od jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia winno zawierać uzasadnienie i pouczenie o treści ust Osoba, której odmówiono przyjęcia w poczet członków może w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie wnieść odwołanie do Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza obowiązana jest rozpatrzyć odwołanie nie później niż w terminie trzech miesięcy od jej wniesienia. Postanowienia ust. 2 dotyczące zawiadomienia o treści uchwały i uzasadnienia stosuje się odpowiednio. 4. Liczba członków przyjmowanych do Spółdzielni na podstawie 12 pkt 5) musi odpowiadać liczbie lokali przewidzianych do budowy w wieloletnim programie inwestycyjnym Spółdzielni lub lokali z odzysku. B. Prawa i obowiązki członków Członkowi Spółdzielni przysługują uprawnienia wynikające z postanowień statutu oraz przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawa spółdzielczego. 2. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo: 1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni, z wyłączeniem członków, którzy nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, 2) zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jej działalnością, 3) do udziału w Walny Zgromadzeniu oraz żądania zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie art. 8 3 ust. 3 pkt 2) ustawy, 4) zgłaszania w trybie art. 8 3 ust. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych projektów uchwał i żądań zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszania poprawek do projektów uchwał w trybie art. 8 3 ust. 12 ustawy, 5) ubiegania się o zawarcie ze Spółdzielnią umów o budowę lokalu, o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, o ustanowienie odrębnej własności lokalu na warunkach określonych w niniejszym statucie i ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, 6) zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu w trybie określonym w statucie, 7) ubiegania się o zawarcie ze Spółdzielnią umowy: a) ( uchylony), b) przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, c) przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, d) przeniesienia ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego 8) do zamiany lokalu, 9) do otrzymania odpisu Statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, 10) do współkorzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszelkich pomieszczeń i urządzeń wspólnych zgodnie z ich przeznaczeniem, 11) do odpłatnego korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkałymi z wszelkich urządzeń i usług według zasad określonych w statucie i regulaminach wydanych na jego podstawie, 4

7 12) żądania przedstawienia kalkulacji wysokości opłat obciążających członków za używanie lokali, 13) dochodzenia swoich uprawnień w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i na drodze Sądowej, 14) korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta na Walnym Zgromadzeniu; osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu. 3. ( uchylony ). 4. ( uchylony ). 5. ( uchylony ). 6. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy. 7. Koszty sporządzenia odpisów i kopii dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 9, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek Spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie. Sposób wyliczenia kosztów określa Rada Nadzorcza. 12 Członek jest obowiązany: 1) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów wydanych na jego podstawie i innych uchwał organów Spółdzielni, dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz uczestniczyć w realizacji jej zadań statutowych, 2) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji przystąpienia na członka i we wniosku złożonym w związku z ubieganiem się o zawarcie umowy o budowę lokalu, 3) wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały, 4) jeśli przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu, 5) jeśli oczekuje na ustanowienie na jego rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia mu lokalu do dyspozycji uiszcza on opłaty określone w pkt 4, 6) uczestniczyć, jeśli jest właścicielem lokalu w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem jego lokalu, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu, 7) w pełni pokrywać koszty nabycia przez Spółdzielnię własności lub wieczystego użytkowania gruntu, 8) w pełni pokrywać koszty związane z uzupełnieniem lub stworzeniem dokumentacji technicznej, o której mowa w ustawie o własności lokali, 5

8 9) członek, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, zawierając umowę o przeniesienie własności lokalu ponosi koszty z tym związane, a w szczególności koszty określone w 91 i 97 statutu, 10) utrzymywać swój lokal w należytym stanie technicznym i sanitarnym, 11) przestrzegać regulaminu porządku domowego, 12) na żądanie Spółdzielni zezwolić na wejście do lokalu ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, modernizacji, remontu, usunięcia awarii, wyłączenia ciepłej wody użytkowej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub poszczególnych lokali w dodatkowe urządzenia i instalacje oraz do dokonania koniecznych przeglądów; szczegółowe zasady udostępnienia lokali określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą, 13) zawiadomić Spółdzielnię o wynajęciu lokalu na inne cele niż określone w umowie o ustanowienie prawa do lokalu, 14) dbać o dobro Spółdzielni, jej rozwój oraz poszanowanie jej mienia. C. Wpisowe i udziały Wpisowe wynosi 12 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 2008) obowiązującego w dacie podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków. 2. Udział wynosi 20 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 2008), obowiązującego w dacie podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków. Członek zobowiązany jest wnieść do Spółdzielni następującą ilość udziałów: 1) Członek ubiegający się lub nabywający lokal mieszkalny - jeden udział, 2) Członek ubiegający się lub nabywający lokal o innym przeznaczeniu -10 udziałów. Małżonek członka ubiegający się o przyjęcie do Spółdzielni zobowiązany jest wpłacić jeden udział. 3. (uchylony). 4. ( uchylony ). 5. Wpisowe, zadeklarowane udziały członek jest zobowiązany wpłacić do Spółdzielni w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa. Nie wpłacenie wpisowego, udziałów w tym terminie może spowodować wykreślenie z rejestru członków. 6. Wpisowe nie podlega zwrotowi. 7. W razie ustania członkostwa Spółdzielnia zwraca udziały osobie uprawnionej. Członek w deklaracji lub w pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni może wskazać osobę, której Spółdzielnia zobowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku. 8. Po ustaniu członkostwa zwrot udziału następuje w kwocie nominalnej po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni. Jeżeli udziały nie zostaną przeznaczone na pokrycie strat Spółdzielni ich wypłata następuje w terminie 3 miesięcy od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 9. Jeżeli z zatwierdzonego sprawozdania finansowego będzie wynikało, że Spółdzielnia poniosła straty, na pokrycie, których nie wystarcza fundusz zasobowy, kwota podlegającego do zwrotu udziału ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do zmniejszenia funduszu udziałowego wskutek pokrycia strat ze środków tego funduszu. 10.Wysokość wpisowego nie może przekraczać wysokości ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz oraz z 2005 r. Nr 157, poz ). 6

9 D. Ustanie członkostwa 14 Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek: 1) wystąpienia, 2) wykluczenia, 3) wykreślenia z rejestru członków, 4) skreślenia z rejestru członków w związku ze śmiercią członka, a w odniesieniu do osoby prawnej wobec jej ustania, 5) wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały, o której mowa w art. 11 ust 1 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Członek może wystąpić ze Spółdzielni w dowolnym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności winno być dokonane na piśmie. 2. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia. 3. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia. 4. Okres wypowiedzenia może ulec skróceniu za obopólną zgodą stron tj. członka i Spółdzielni. W takim przypadku za datę ustania członkostwa przyjmuje się dzień podjęcia uchwały przez Zarząd Spółdzielni o przyjęciu rezygnacji. 5. Cofnięcie wypowiedzenia ze Spółdzielni może nastąpić za zgodą Zarządu Spółdzielni najpóźniej w ostatnim dniu przed upływem terminu wypowiedzenia (zgodnie z art. 63 i następne k.c.) Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu Spółdzielni lub dobrymi obyczajami. 2. Przyczyną wykluczenia członka ze Spółdzielni może być w szczególności: 1) uporczywe uchylanie się od wykonywania zobowiązań finansowych wobec Spółdzielni, a w szczególności zaleganie z opłatami za używanie należących do niego lokali, 2) poważne lub uporczywe naruszanie spokoju, porządku domowego lub niszczenie zajmowanego lokalu spółdzielczego albo innego mienia Spółdzielni, 3) poważne lub uporczywe naruszanie postanowień statutu lub opartych na nim regulaminów i uchwał organów Spółdzielni, przez członka lub osoby z nim zamieszkujące, 4) naganne działanie na szkodę interesu Spółdzielni, 5) wprowadzenie Spółdzielni w błąd w celu nabycia lub zwiększenia określonych uprawnień albo uniknięcia zobowiązań finansowych, 6) wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie bez zgody Spółdzielni całości lub części lokalu, do którego przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu, a wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie łączy się ze zmianą sposobu korzystania z lokalu mieszkalnego lub przeznaczenia lokalu bądź jego części, 7) nie powiadomienie Spółdzielni o wynajęciu lub oddaniu w bezpłatne używanie całości lub części lokalu mieszkalnego, do którego przysługuje mu spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie ma wpływ na wysokość opłat. 7

10 17 1. Członek niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być wykreślony z rejestru członków Spółdzielni. 2. Przyczyną wykreślenia członka ze Spółdzielni może być w szczególności: 1) nie wpłacenie w terminie wpisowego lub udziału, 2) utrata przez członka na mocy wyroku sądowego lub wyzbycie się na podstawie umowy, prawa do zajmowanego dotychczas lokalu mieszkalnego albo lokalu o innym przeznaczeniu wraz z prawem do wkładu wniesionego na ten lokal, jeśli było to jedyne jego prawo w Spółdzielni, 3) zbycie ułamkowej części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 4) nie wniesienie w terminie wkładu mieszkaniowego lub zaliczki na wkład budowlany, 5) utrata w postępowaniu egzekucyjnym prawa do lokalu, 6) rozwiązanie z członkiem umowy o budowę lokalu, jeżeli nie złożył on rezygnacji z członkostwa, 7) ( uchylony ), 8) utrata przez współmałżonka członka prawa do lokalu lub ustanie członkostwa z przyczyn innych niż śmierć, jeżeli członek uzyskał członkostwo na prawach współmałżonka, 9) nie wywiązywanie się ze zobowiązań finansowych wobec Spółdzielni, a w szczególności zaleganie z opłatami za używanie należących do niego lokali, jeżeli z uwagi na ustaloną sytuację rodzinną i majątkową nie można mu przypisać winy, 10) wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, naruszanie spokoju albo niszczenie mienia Spółdzielni, co czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali - jeżeli z uwagi na wiek lub stan umysłu nie można mu przypisać winy, 11) posiadanie własności lokalu w nieruchomości, w której właściciele lokali podjęli uchwałę na podstawie art ustawy, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię i nie złożył rezygnacji z członkostwa, 12) posiadanie własności lokalu w nieruchomości, do zarządzania której na mocy art. 26 ustawy mają zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię i nie złożył rezygnacji z członkostwa, 13) rozstrzygnięcie przez sąd w wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, którym przysługuje prawo odrębnej własności lokalu albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, iż członkiem Spółdzielni winna być inna osoba niż dotychczasowy członek, któremu nie przysługuje prawo do innego lokalu ani nie oczekuje na inny lokal l. Jeżeli przyczyną wykluczenia ze Spółdzielni lub wykreślenia z rejestru członków, o której mowa w 16 ust. 2 pkt l lub w 17 ust. 2 pkt 8 statutu, ma być opóźnienie z opłatami za używanie należącego do członka lokalu, podjęcie uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu może nastąpić wyłącznie w przypadku zadłużenia członka z opłatami za używanie lokalu co najmniej za trzy miesiące. 2. (uchylony). 18 Zmarłego członka skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia zgonu, a gdy chodzi o osobę prawną od dnia jej ustania lub wykreślenia z rejestru. 8

11 19 1.Wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru dokonuje Rada Nadzorcza, po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego członka. 2. Zarząd zobowiązany jest powiadomić członka o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej na siedem dni przed terminem posiedzenia i poinformować członka o prawie do złożenia wyjaśnień oraz pouczyć go, że w razie nie przybycia Rada Nadzorcza rozpatrzy wniosek bez jego udziału. 3. Rada Nadzorcza ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu lub wykluczeniu ze Spółdzielni w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierował się organ Spółdzielni uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w Statucie. Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia. 4. Wykluczonemu lub wykreślonemu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu oraz prawo uczestniczenia w jego obradach przy rozpatrywaniu odwołania i jego popieranie. Jeżeli prawidłowo powiadomiony o terminie obrad członek na obrady nie przybędzie Walne Zgromadzenie może rozpatrzyć odwołanie bez jego udziału. 5. Odwołanie to jest rozpatrywane w trybie określonym w Statutu w ramach postępowania wewnątrzspółdzielczego. 6. Członek Spółdzielni może zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej o wykluczeniu lub wykreśleniu do sądu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały wraz z uzasadnieniem. 7. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone. 8. Wykluczenie lub wykreślenie staje się skuteczne z chwilą: 1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba, że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady do Walnego Zgromadzenia; 2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady; 3) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia; 4) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia Jeżeli właściciel nie będący członkiem Spółdzielni długotrwale zalega z zapłatą należnych opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Spółdzielnia może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. 2. Właścicielowi, który nie jest członkiem Spółdzielni, a którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego. 3. (uchylony). 9

12 20 1 l. Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z następujących przyczyn: 1) jeżeli członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub 2) jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczeniem opłat, o których mowa w 110 statutu za 6 miesięcy. 2. W wypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom, Spółdzielnia może podjąć uchwałę, o której mowa w ust. l, wobec jednego albo obojga małżonków. 3. Do uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Prawo spółdzielcze o uchwale o wykluczeniu członka ze Spółdzielni. 4. Z chwilą gdy wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały, o której mowa w ust. l i 2, stanie się skuteczne, ustaje członkostwo w Spółdzielni. E. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze Wniosek członka, złożony w sprawach między członkiem a Spółdzielnią, powinien być rozpatrzony w ciągu jednego miesiąca. 2. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie jest niemożliwe, Zarząd zobowiązany jest zawiadomić o tym członka, wskazując jednocześnie termin, w którym wniosek zostanie rozpatrzony. Termin ten nie może być dłuższy niż jeden miesiąc Członek powinien być zawiadomiony o sposobie załatwienia wniosku pisemnie w ciągu dwóch tygodni od jego rozpatrzenia przez Zarząd. 2. Pismo zawiadamiające o negatywnym załatwieniu wniosku powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o treści 23 i o skutkach nie zachowania określonego tam terminu Członkowi służy prawo wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie czternastu dni od daty otrzymania zawiadomienia o stanowisku Zarządu w sposób określony w Rada Nadzorcza powinna rozpatrzyć odwołanie w ciągu trzech miesięcy od jego wniesienia. 3. Członek powinien być zawiadomiony o terminie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej na siedem dni przed terminem posiedzenia. 4. Niestawiennictwo nieusprawiedliwione członka nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy, jeżeli został on zawiadomiony w sposób określony w ust. 3. Zawiadomienie uważa się za doręczone w sytuacji, gdy członek nie zawiadomił Spółdzielni o zmianie adresu. 5. Uchwała Rady Nadzorczej w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym jest ostateczna. Odpis uchwały doręcza się członkowi w ciągu dwóch tygodni od jej podjęcia wraz z uzasadnieniem. 10

13 24 1. Od uchwały w sprawie między członkiem a Spółdzielnią, która należy w pierwszej instancji do kompetencji Rady Nadzorczej, członkowi służy prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymaniu odpisu uchwały wraz z uzasadnieniem. 2. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez najbliższe Walne Zgromadzenie, jeżeli zostało doręczone Spółdzielni przynajmniej na trzydzieści dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 3. O uchwale Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członka listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru w ciągu 14 dni od daty powzięcia uchwały. Jeżeli odwołanie zostało rozpatrzone odmownie, zawiadomienie powinno zawierać odpis uchwały z uzasadnieniem oraz informację o sposobie i terminie zaskarżenia uchwały do sądu. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna. 25 Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza trzech miesięcy i odwołujący się usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami Wniesienie odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym powoduje zawieszenie biegu przedawnienia dla terminów zawitych do dnia zakończenia tego postępowania, jednakże przez okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie. 2. Postanowienia Statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie ograniczają dochodzenia przez członka jego praw na drodze sądowej. W przypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu Uchwały organów Spółdzielni, których doręczenie przewiduje statut, powinny być doręczane listami poleconymi lub za pokwitowaniem. 2. Spółdzielnia doręcza pisma członkom na adres ostatnio przez nich podany. Członek jest zobowiązany zawiadomić Spółdzielnię o każdej zmianie adresu. Pisma zwrócone na skutek niezgłoszenia przez członka zmiany adresu mają moc prawną doręczenia. ROZDZIAŁ III PRAWA DO LOKALI A. Postanowienia ogólne 28 Dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków, Spółdzielnia może: 1) budować lokale mieszkalne w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do tych lokali lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego albo lokalu o innym przeznaczeniu, 2) ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni, 11

14 3) ustanawiać na rzecz członków prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażu wielostanowiskowym w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni, 4) zbywać na rzecz członków Spółdzielni prawo odrębnej własności lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Spółdzielni, do których wygasły spółdzielcze prawa dotychczasowych użytkowników lokali, 5) wynajmować członkom lub innym osobom lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni, 6) (uchylony) Kolejność zaspokajania potrzeb lokalowych członków oczekujących ustala się na podstawie dotychczas zawartych umów określających kolejność przydziału, o ile nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. 2. Członkom Spółdzielni, o których mowa w ust. l, przysługuje pierwszeństwo - w rozumieniu art. 11 ust. 2 zdanie 2 i 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - w nabyciu lokalu pozostającego w dyspozycji Spółdzielni. W kolejności ustalonej zgodnie z treścią ust. l członkowie ci mają pierwszeństwo uzyskania prawa odrębnej własności lokalu, o ile w wyznaczonym przez Zarząd terminie dokonają wpłaty wartości rynkowej lokalu i przystąpią do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. 3. O możliwości i terminie przystąpienia do zawarcia umów, o których mowa w ust. 2 członek powiadamiany jest pisemnie. 4. Przez wartość rynkową lokalu", o której mowa w ust. 2, należy rozumieć wartość lokalu określoną przez rzeczoznawcę majątkowego na podstawie przepisów Działu IV Rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.). Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu. 5. (uchylony). 6. Po wyczerpaniu listy członków zarejestrowanych w Spółdzielni, Spółdzielnia ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu na warunkach określonych w Spółdzielnia obowiązana jest ogłosić przetarg na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, o ile lokal ten nie zostanie nabyty w drodze pierwszeństwa przez uprawnionego członka Spółdzielni, na zasadach określonych w 29 statutu. 2. Ogłoszenie przetargu winno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej oraz przez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni. 3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu. 12

15 4. Tryb i zasady odbywania przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu, określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą B. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i w niniejszym statucie. 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni. 3. Umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawo do lokalu mieszkalnego powinna być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 4.Umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zawarta z innym członkiem przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu jest nieważna. 5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. 6. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Do spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych istniejących w dniu wejścia w życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, stosuje się przepisy ustawy oraz niniejszego statutu. 7. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków. 8. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności. 9. Wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie całego lokalu mieszkalnego lub jego części nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności. 10.Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. 11.Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. W wypadku gdy przysługuje ono małżonkom, wygaśnięcie prawa następuje z chwilą ustania członkostwa obojga małżonków. 12.W ciągu 3 miesięcy po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego osoby, którym przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od nich wywodzą, są obowiązane do opróżnienia lokalu. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu. 13.Wydane przed dniem 24 kwietnia 2001 roku przydziały lokalu mieszkalnego na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mają moc umowy między członkiem a Spółdzielnią o ustanowienie tego prawa. 32 Z członkiem ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego pochodzące z nowej inwestycji, Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. 13

16 Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto zawierać postanowienia określone w 61 ust. 1 i 2 statutu. 33 Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię na zasadach określonych w 62 statutu W wypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim, które miały wspólnie z członkiem zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu. 2. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust.1 konieczne jest złożenie w terminie jednego roku od dnia ustania członkostwa deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. 3. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia. 4. Osoba przyjęta w poczet członków Spółdzielni na zasadach określonych w ust. 1 staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, której członkostwo ustało. 5. W przypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu osobom, o których mowa w ust.1, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o budowę lokalu, nie później niż w okresie 1 roku Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa, małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Były małżonek nie będący członkiem Spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu. Byłemu małżonkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. 2. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż sześć miesięcy, uprzedzając o skutkach jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską. Małżonkowi zmarłego członka Spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków. 2. Jeżeli małżonek nie dokona czynności, o której mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin nie krótszy niż sześć miesięcy uprzedzając o skutkach jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu 14

17 Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. 3. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień spadkobierców zmarłego małżonka do dziedziczenia wkładu Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych przypadkach określonych w ustawie. 2. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie niedokonania czynności, o których mowa w 35 statutu, roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują dzieciom i innym osobom bliskim. 3. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie art. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych lub niedokonania czynności, o których mowa w 36 statutu, roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim. 4. W wypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osobom, o których mowa ust. 3, które miały wspólnie z członkiem zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu. 5. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 2-4, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 2 albo 3 zamieszkiwała odpowiednio razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich albo z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z nieruchomości Spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przekształca się w prawo najmu podlegające przepisom ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 2. W wypadku nabycia budynku lub udziału w budynku przez inną spółdzielnię mieszkaniową byłemu członkowi lub osobom, o których mowa w 37 ust. 2 i 3 statutu, przysługuje roszczenie o przyjęcie do tej spółdzielni. Przepis 35 ust. 2 statutu stosuje się odpowiednio. 3. Przez byłego członka, o którym mowa w ust. 2 należy rozumieć członka, którego członkostwo ustało na skutek wykreślenia Spółdzielni z rejestru w związku z zakończeniem postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego i któremu przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. C. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ( uchylony )

18 40 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym. 2. (skreślony). 3. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie zbycie samego wkładu jest nieważne. 4. Zbycie prawa do części lokalu jest nieważne, chyba że zbywana część odpowiada kryteriom samodzielnego lokalu. 5. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wypis tego aktu notariusz przesyła niezwłocznie Spółdzielni. 6. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta. 7. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna. 8. Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste. 9. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni jest tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia. ( uchylony ) W ciągu 3 miesięcy po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego osoby, którym przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od nich wywodzą, są obowiązane do opróżnienia lokalu. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu W wypadkach gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na Spółdzielnię. 2. Prawo do lokalu, nabyte w sposób określony w ust. 1, Spółdzielnia powinna zbyć w drodze przetargu w terminie 6 miesięcy. 3. Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej wartość nabytego prawa po potrąceniu należności wymienionych w 78 statutu oraz z tytułu obciążenia hipoteką. Obowiązek Spółdzielni powstaje dopiero z chwilą zbycia prawa w drodze przetargu. 4. Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości. 5. (uchylony). 16

19 44 1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznacza przedstawiciela. 2. W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało wspólnie, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio Lokal zajmowany na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu może być używany tylko na cele określone w przydziale lub w umowie - chyba, że właściwy organ Spółdzielni wyrazi zgodę na zmianę przeznaczenia lokalu. 2. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka albo osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, całego lub części lokalu nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, osoby te obowiązane są do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności. 3. Umowy zawarte przez członka albo osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w sprawie korzystania z lokalu lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do tego lokalu. 46 W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w 110 Statutu, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, przepis art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stosuje się odpowiednio. Z żądaniem, o którym mowa w tym przepisie, występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z nieruchomości Spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego. 2. W wypadku nabycia budynku lub udziału w budynku przez inną Spółdzielnię mieszkaniową byłemu członkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie do tej Spółdzielni. 3. Przez byłego członka, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć członka, którego członkostwo ustało na skutek wykreślenia Spółdzielni z rejestru w związku z zakończeniem postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego i któremu przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Postanowienia niniejszego rozdziału pkt C stosuje się do spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu oraz prawa do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym. 17

5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI

5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI 5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI 63 Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może: 1) ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących

Bardziej szczegółowo

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni.

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni. Rozdział 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art. 9. [Umowa; treść prawa] 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Art. 9.

Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Art. 9. Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art. 9. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Art [Umowa, treść prawa] 1. (uchylony) 2. (uchylony) 3. (uchylony) 4.

Rozdział 2 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Art [Umowa, treść prawa] 1. (uchylony) 2. (uchylony) 3. (uchylony) 4. Rozdział 2 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Art. 17 1. [Umowa, treść prawa] 1. (uchylony) 2. (uchylony) 3. (uchylony) 4. (uchylony) 5. (uchylony) 6. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Art. 17. (uchylony) Art

Rozdział 2 1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Art. 17. (uchylony) Art Rozdział 2 1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Art. 17. (uchylony) Art. 17 1. 1-5. (uchylone). 6. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego własnościowego

Bardziej szczegółowo

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 25. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia r. I. Postanowienia ogólne.

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia 21.05.2012 r. Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity) Dz.U.03.119.1116 2004.03.02 zm. Dz.U.04.19.177 2004.04.15 zm.wyn.z

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21),

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21), W N I O S E K Zarządu Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej ZORZA w Myślenicach obradującego w dniu 20 czerwca 2016 roku. w sprawie punktu 12 porządku

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy opracowany został na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULANIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULANIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULANIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ 1. PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Na podstawie 100 Statutu Spółdzielni regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia. Czy wspólnota mieszkaniowa to jedyny twór prawny w którym przyjdzie nam funkjonować gdy kupimy mieszkanie? Otóż coraz większą popularnością zaczynają ponownie cieszyć się spółdzielnie mieszkaniowe. Czym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów: ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Uchwała nr /2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia...

PROJEKT Uchwała nr /2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia... PROJEKT Uchwała nr /2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia... 2013 roku w sprawie: zmiany STATUTU Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali,

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. przenoszenia własności lokali oraz dokonywania zamian

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 6 1. Członkiem Banku może być: 1) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 2) osoba prawna. 2. Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 6 1. Członkiem Banku może być: 1) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 2) osoba prawna. 2. Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy opracowany został na podstawie: ustawy z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

NOWE REGULACJE DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH I BUDOWNICTWA LOKATORSKIEGO

NOWE REGULACJE DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH I BUDOWNICTWA LOKATORSKIEGO NOWE REGULACJE DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH I BUDOWNICTWA LOKATORSKIEGO IX ŚLĄSKIE FORUM INWESTYCJI,BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI PROGRAM MIESZKANIE + W BUDOWNICTWIE Joanna Koch Kubas Prezes Zarządu Regionalnego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin niniejszy określa. 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 6. 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przyjmowania Członków, Ustanawiania Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu i Zamiany Mieszkań

Regulamin Przyjmowania Członków, Ustanawiania Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu i Zamiany Mieszkań Strona /stron 1/8 Regulamin Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2013 z dnia 26.02.2013 roku /tekst jednolity/ Sekretarz Rady Nadzorczej Andrzej Jamka

Bardziej szczegółowo

STATUT. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ ZORZA w MYŚLENICACH Osiedle 1000-lecia 15A

STATUT. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ ZORZA w MYŚLENICACH Osiedle 1000-lecia 15A STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ ZORZA w MYŚLENICACH Osiedle 1000-lecia 15A CZERWIEC 2014 SPIS TREŚCI str. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ II CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARS W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARS W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARS W SZCZECINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ilekroć w regulaminie jest mowa : 1. O członku spółdzielni należy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. Ilekroć w regulaminie jest mowa:

ROZDZIAŁ. Ilekroć w regulaminie jest mowa: RADA NADZORCZA Spółdzielni Mleszkanłowel w Gorlicach Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 2/2011 z dnia 24.01.2011r. REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANOWIENIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

Bardziej szczegółowo

Część IV Tytuły prawne do lokali, najem lokali mieszkalnych Dział I Postanowienia ogólne

Część IV Tytuły prawne do lokali, najem lokali mieszkalnych Dział I Postanowienia ogólne Część IV Tytuły prawne do lokali, najem lokali mieszkalnych Dział I Postanowienia ogólne 52 Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych swoich członków Spółdzielnia może: 1) ustanawiać spółdzielcze lokatorskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie REGULAMIN w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie I. Podstawy prawne 1. 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Przedstawiamy projekt STATUTU SM Nowy Bieżanów Rozdział 1, od 1 do 12 Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Bieżanów w Krakowie, zwana dalej Spółdzielnią.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE REGULAMIN Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE I. Przyjmowanie w poczet członków 1 1. Przyjęć w poczet członków

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 12/2013 z dnia 29.01.2013r. RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej PIASKI" w Białymstoku.

REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej PIASKI w Białymstoku. REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej PIASKI" w Białymstoku. Podstawa prawna, 1. 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW.

ROZDZIAŁ I. PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW. R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA I ZAMIANY SPÓŁDZIELCZYCH PRAW DO LOKALI ORAZ ZMIANY TYTUŁÓW PRAW DO LOKALI W SM PARKITKA Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszka

Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszka Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Tytuły prawne do lokali

ROZDZIAŁ IV Tytuły prawne do lokali 38 ROZDZIAŁ IV Tytuły prawne do lokali 1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego A. Powstanie prawa 44 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH 1. PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW 1 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2011 Rady Nadzorczej SM Czuby w Lublinie z dnia 07.02.2011r. SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zasady przyjmowania członków

Regulamin. Zasady przyjmowania członków Regulamin Przyjmowania członków spółdzielni oraz oddawania, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej ROZŁOGI" I. Postanowienia ogólne 1 Członkami Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI

2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI 2.1. Członkostwo w Spółdzielni 9 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r.

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity) Dz.U.03.119.1116 2004.03.02 zm. Dz.U.04.19.177 2004.04.15 zm.wyn.z Dz.U.04.63.591 2005.04.28 zm. przen. Dz.U.02.240.2058

Bardziej szczegółowo

III. PRAWO DO LOKALU. A. WKŁAD MIESZKANIOWY I BUDOWLANY Treść dotychczasowa (I) 21

III. PRAWO DO LOKALU. A. WKŁAD MIESZKANIOWY I BUDOWLANY Treść dotychczasowa (I) 21 36 III. PRAWO DO LOKALU A. WKŁAD MIESZKANIOWY I BUDOWLANY Treść dotychczasowa (I) 21 Członek Spółdzielni ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo prawa odrębnej własności

Bardziej szczegółowo

STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej DOM DLA MŁODYCH

STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej DOM DLA MŁODYCH STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej DOM DLA MŁODYCH Załącznik nr uchwały nr /2015 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Dom dla Młodych z dnia 24 kwietnia 2015 r. STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ HUTNIK (Tekst jednolity)

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ HUTNIK (Tekst jednolity) DZIAŁ I. Postanowienia ogólne. S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ HUTNIK (Tekst jednolity) 1. 1. Nazwa Spółdzielni brzmi : Spółdzielnia Mieszkaniowa HUTNIK, zwana dalej Spółdzielnią. 2. Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Regulamin przyjmowania członków, zawierania umów o ustanowienie spółdzielczych praw do lokali i zamiany mieszkań Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie w Radomiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI Zatwierdzony Uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE

R E G U L A M I N USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R E G U L A M I N USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE Ilekroć w regulaminie jest mowa: R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. - o ustawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Strona I Postanowienia Ogólne Dział I Postępowania wstępne.. 1 Dział II Cel i przedmiot działalności.. 1

Spis treści Strona I Postanowienia Ogólne Dział I Postępowania wstępne.. 1 Dział II Cel i przedmiot działalności.. 1 Spis treści Strona I Postanowienia Ogólne Dział I Postępowania wstępne.. 1 Dział II Cel i przedmiot działalności.. 1 II Członkowie Spółdzielni Dział I Powstanie członkostwa. 3 Dział II Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY TEKST STATUTU POMEZANIA

JEDNOLITY TEKST STATUTU POMEZANIA JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POMEZANIA W KWIDZYNIE 2017 R. NADZOROWANY Przez: Prezesa Zarządu NADZOROWANY Przez: Prezesa Zarządu Stron 1 z 57 Jednolity Tekst Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych zmiany: 2004-03-02 Dz.U.2004.19.177 art. 212 2004-04-15 Dz.U.2004.63.591 2005-04-28 Dz.U.2005.72.643 2005-07-22 Dz.U.2005.122.1024 art. 1 2006-03-02 Dz.U.2005.167.1398 art. 145 2006-04-29 Dz.U.2005.72.643

Bardziej szczegółowo

I. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU

I. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST W BRZEGU PRZEPISY PRAWNE 1) Ustawa Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. (tekst jednolity) Rozdział 1

USTAWA. z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. (tekst jednolity) Rozdział 1 Dz.U.03.119.1116 2004.03.02 zm. Dz.U.04.19.177 2004.04.15 zm.wyn.z Dz.U.04.63.591 2005.04.28 zm. przen. Dz.U.02.240.2058 zm.wyn.z Dz.U.05.72.643 2005.07.22 zm. Dz.U.05.122.1024 2006.03.02 zm. Dz.U.05.167.1398

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin dotyczy rozliczeń finansowych

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Mamry w Giżycku. Statut

Spółdzielnia Mieszkaniowa Mamry w Giżycku. Statut Spółdzielnia Mieszkaniowa Mamry w Giżycku Statut Giżycko 2011 2 Spis treści: Rozdział I: Postanowienia ogólne... Rozdział II: Członkowie Spółdzielni... A. Przyjmowanie w poczet członków... B. Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 4 poz. 27. USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 4 poz. 27. USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 27 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z 2004 r. Nr 19, poz. 177,

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. przyjmowania członków,ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań

R e g u l a m i n. przyjmowania członków,ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań R e g u l a m i n przyjmowania członków,ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań Podstawa prawna : 1. Ustawa-Prawo Spółdzielcze (Dz.Ustaw z 2003 Nr 188 poz 1848 z późniejszymi zmianami ) 2.Ustawa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Członkowie, ich prawa i obowiązki III. Tytuły prawne do lokali

SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Członkowie, ich prawa i obowiązki III. Tytuły prawne do lokali SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne...2 II. Członkowie, ich prawa i obowiązki...4 A. Członkostwo w Spółdzielni...4 B. Prawa i obowiązki członków...5 C. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze...9 D. Wpisowe

Bardziej szczegółowo

PRUSZKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

PRUSZKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ STATUT PRUSZKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Jednolity tekst Pruszków, dnia 27.05.2014 r. SPIS TREŚCI Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Członkowie, ich prawa i obowiązki 4 A. Członkostwo w Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POMEZANIA W KWIDZYNIE 2016 R. NADZOROWANY Przez: Prezesa Zarządu Stron 1 z 61 Jednolity Tekst Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Pomezania w Kwidzynie został

Bardziej szczegółowo

brzmienie od 2007-07-31 Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 2000-12-15 (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 27) tekst jednolity z dnia 2003-06-13 (Dz.U.

brzmienie od 2007-07-31 Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 2000-12-15 (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 27) tekst jednolity z dnia 2003-06-13 (Dz.U. brzmienie od 2007-07-31 Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 2000-12-15 (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 27) tekst jednolity z dnia 2003-06-13 (Dz.U. 2003 Nr 119, poz. 1116) zmiany: Dz.U. 2007 Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych brzmienie od 2007-07-31 Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 2000-12-15 (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 27) tekst jednolity z dnia 2003-06-13 (Dz.U. 2003 Nr 119, poz. 1116) zmiany: Dz.U. 2007 Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne... 2

Dział I Postanowienia ogólne... 2 Spis treści: Dział I Postanowienia ogólne... 2 Dział II Członkowie Spółdzielni. Ich prawa i obowiązki Rozdział I Członkowie Spółdzielni... 3 Rozdział II Prawa i obowiązki członków Spółdzielni... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI

ROZDZIAŁ II CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI ROZDZIAŁ II CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI A. Przyjmowanie w poczet członków. 6 1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. 2. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU Podstawa prawna: - Statut S.M. Makoszowianka 2 1. 1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 59 ust. 1 pkt 15 Statutu Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy Kącik uchwala:

Na podstawie 59 ust. 1 pkt 15 Statutu Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy Kącik uchwala: REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, ZAMIANY MIESZKAŃ I PRZEKSZTAŁCANIA TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 59

Bardziej szczegółowo

V. ZASADY WNOSZENIA I ROZLICZANIA WKŁADÓW a) Wkłady mieszkaniowe. b) Wkłady budowlane. c) Rozliczenie w razie wygaśnięcia prawa do lokalu.

V. ZASADY WNOSZENIA I ROZLICZANIA WKŁADÓW a) Wkłady mieszkaniowe. b) Wkłady budowlane. c) Rozliczenie w razie wygaśnięcia prawa do lokalu. Spis Treści. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. II. CZŁONKOWIE a) Członkostwo w Spółdzielni b) Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków Spółdzielni c) Prawa i obowiązki członków d) Ustanie członkostwa e) Wpisowe

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE im. JANA KOCHANOWSKIEGO w RADOMIU

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE im. JANA KOCHANOWSKIEGO w RADOMIU STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE im. JANA KOCHANOWSKIEGO w RADOMIU 1 Spis treści I. Postanowienia ogólne oraz cel i przedmiot działalności Spółdzielni 3 II. Członkowie Spółdzielni, ich prawa i

Bardziej szczegółowo

o spółdzielniach mieszkaniowych

o spółdzielniach mieszkaniowych Dz.U.03.119.1116 2004.03.02 zm. Dz.U.04.19.177 2004.04.15 zm.wyn.z Dz.U.04.63.591 2005.07.07 Dz.U. Nr 122, poz. 1024 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity) kolorem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MORSBUD. w Szczecinie

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MORSBUD. w Szczecinie S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MORSBUD w Szczecinie Szczecin 2013 2 I.POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Spółdzielnia nosi nazwę zwana jest Spółdzielnią. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu 110 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY. Strona 1 z 5

TEKST UJEDNOLICONY. Strona 1 z 5 TEKST UJEDNOLICONY REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH, WARTOŚCI RYNKOWEJ PRAWA ORAZ UDZIAŁÓW CZŁONKOWSKICH W EKSPLOATOWANYCH BUDYNKACH FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. (tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 4 poz. 27) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego KATOWICE STATUT

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego KATOWICE STATUT Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65 40-282 KATOWICE STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach TEKST JEDNOLITY przyjęty przez Zebranie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U Nr 4, poz. 27)

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U Nr 4, poz. 27) Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 27) tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 119, poz. 1116) z późn.zm. Rozdział 1. Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Nowym Mieście Lubawskim 2 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne str. 3 II. Członkowie str. 4 III. Prawa i obowiązki członków str. 7 A. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

Bardziej szczegółowo

STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej Śnieżka w Krakowie Kraków 2012r.

STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej Śnieżka w Krakowie Kraków 2012r. STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej Śnieżka w Krakowie Kraków 2012r. S p i s t r e ś c i SPIS TREŚCI... 2 ROZDZIAŁ I... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II... 5 CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI... 5 A. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie od 2009-12-31 Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 27) tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 119, poz. 1116) Zmiany aktu: 2009-12-31

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPIS TREŚCI

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPIS TREŚCI STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPIS TREŚCI I. Postanowienia Ogólne..... str. 2 II. Członkowie..... str. 3 III. Prawa i Obowiązki Członków..... str. 5 IV. Postępowanie Wewnątrzspółdzielcze.....

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Postanowienia ogólne str. 1

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Postanowienia ogólne str. 1 Luty 2008 SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia ogólne str. 1 Rozdział II. Członkowie Spółdzielni str. 3 A. Przyjmowanie w poczet członków str. 3 B. Prawa i obowiązki członków str. 5 C. Wpisowe i udziały

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

USTAWA. z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Dziennik Ustaw z 2003 nr 119 poz. 1116 wersja obowiązująca od 2010-11-04 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177; Dz.U. z 2004 r., Nr 63, poz.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni

S T A T U T Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni S T A T U T Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółdzielnia nosi nazwę Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa i w dalszej treści zwana jest Spółdzielnią. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 4 poz. 27. USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 4 poz. 27. USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 27 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Mamry w Giżycku. Statut

Spółdzielnia Mieszkaniowa Mamry w Giżycku. Statut Spółdzielnia Mieszkaniowa Mamry w Giżycku Statut Giżycko 2017 2 Spis treści: Rozdział I: Postanowienia ogólne... Rozdział II: Członkowie Spółdzielni... A. Przyjmowanie w poczet członków... B. Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

STATUT. Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK w Gliwicach GLIWICE ul. Opolska 7

STATUT. Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK w Gliwicach GLIWICE ul. Opolska 7 STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK w Gliwicach 44-102 GLIWICE ul. Opolska 7 Podjęty Uchwałą nr 1/2007 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Członków w dniu 13.12.2007 z mocą obowiązującą od daty

Bardziej szczegółowo

Postanowienie o wpisaniu zmian w statucie do KRS z dnia 28.07.2011r. STATUT Z G I E R S K I E J SPÓŁDZIELNIMIESZKANIOWEJ

Postanowienie o wpisaniu zmian w statucie do KRS z dnia 28.07.2011r. STATUT Z G I E R S K I E J SPÓŁDZIELNIMIESZKANIOWEJ Postanowienie o wpisaniu zmian w statucie do KRS z dnia 28.07.2011r. STATUT Z G I E R S K I E J SPÓŁDZIELNIMIESZKANIOWEJ 0 spis treści 1. Postanowienia ogólne... str.3 2. Członkowie... str.5 3. Prawa i

Bardziej szczegółowo

Część V Wpisowe, udziały, wkłady i ich rozliczenia Dział I Wpisowe i udziały

Część V Wpisowe, udziały, wkłady i ich rozliczenia Dział I Wpisowe i udziały Część V Wpisowe, udziały, wkłady i ich rozliczenia Dział I Wpisowe i udziały 88 1. Członek spółdzielni obowiązany jest wnieść wpisowe i udziały członkowskie. 2. Wpisowe wynosi 20 zł, a udział 30zł. 3.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPIS TREŚCI

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPIS TREŚCI STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPIS TREŚCI I. Postanowienia Ogólne..... str. 2 II. Członkowie..... str. 3 III. Prawa i Obowiązki Członków..... str. 5 IV. Postępowanie Wewnątrzspółdzielcze.....

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N w sprawie zasad przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz ich zamiany.

R E G U L A M I N w sprawie zasad przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz ich zamiany. R E G U L A M I N w sprawie zasad przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz ich zamiany. I. Postanowienia ogólne. 1 Podstawę opracowania niniejszego regulaminu stanowią: - ustawa prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3 R E G U L A M I N rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych, wartości rynkowej prawa do lokalu oraz udziałów członkowskich w eksploatowanych budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni

S T A T U T Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni S T A T U T Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółdzielnia nosi nazwę Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa i w dalszej treści zwana jest Spółdzielnią. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Stan prawny: 2012-01-19 zmiany: 2004-03-02 Dz.U.2004.19.177 art. 212 2004-04-15 Dz.U.2004.63.591 2005-04-28 Dz.U.2005.72.643 2005-07-22 Dz.U.2005.122.1024 art. 1 2006-03-02 Dz.U.2005.167.1398 art. 145

Bardziej szczegółowo

S t a t u t Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi

S t a t u t Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi S t a t u t Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi 1 2 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ( 1-6) II. CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI ICH PRAWA I OBOWIĄZKI ( 7-22) 1. Nabycie członkostwa ( 7-10) 2. Ustanie

Bardziej szczegółowo

S t a t u t Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi

S t a t u t Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi P r o j e k t S t a t u t Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi 1 2 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ( 1-6) II. CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI ICH PRAWA I OBOWIĄZKI ( 7-22) 1. Nabycie członkostwa

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 4 poz. 27. USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 4 poz. 27. USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/31 Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 27 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/31 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z 2004 r. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W SKAWINIE

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W SKAWINIE S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W SKAWINIE Skawina czerwiec 2016 r. SPIS TREŚCI str. SŁOWNICZEK. 4 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 ROZDZIAŁ II CZŁONKOWIE 6 A. Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PRZYJMOWANIE CZŁONKÓW

REGULAMIN I. PRZYJMOWANIE CZŁONKÓW REGULAMIN przyjmowania członków, lokatorskiego prawa do lokalu, przekształceń praw do lokalu, zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich Niniejszy regulamin opracowany został na

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ przy ul. Staszica 15 w Dęblinie Uchwalony za Zebraniu Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej w Dęblinie dnia 26 listopada 2007 r. * tekst ujednolicony uwzględniający

Bardziej szczegółowo