UCHWAŁA NR XXX/209/2017 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie:zmiany uchwały budzetowej na rok 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXX/209/2017 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie:zmiany uchwały budzetowej na rok 2017"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXX/209/2017 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie:zmiany uchwały budzetowej na rok 2017 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016, poz ze zm.) Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje: 1. W budżecie Gminy uchwalonym uchwałą Nr XXVII/188/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 21 grudnia 2016 r., zarządzeniem Nr 3/2017 Wójta Gminy Drawsko z dnia 25 stycznia 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 7/2017 Wójta Gminy Drawsko z dnia 31 stycznia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę ,- i ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości: ,- zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę ,- i ustala się w wysokości ,- 2. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę ,- i ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości: ,- zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: 1. wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 8.566,- i ustala się w wysokości ,- 2. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę ,- i ustala się w wysokości ,- w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie ,- 3. Załączniki Nr 2, 4, 6, 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Drawsko Edward Wiewiórka Id: GGAAF-GOQYQ-PHGXH-WDRQK-TUKXL. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/209/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia r. Dochody Gminy Drawsko na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 2 775,00 0, , Gospodarka leśna 2 775,00 0, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 775,00 0, , Rybołówstwo i rybactwo 5 500,00 0, , Pozostała działalność 5 500,00 0, , Wpływy z usług 5 500,00 0, , Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 600,00 0,00 600, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0, , Turystyka 5 904,00 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 904,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 5 904,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 8 242,00 0, , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 100,00 100, Wpływy z różnych opłat 100,00-100,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Wpływy z usług 1 000,00 0, ,00 Strona 1 z 5 Id: GGAAF-GOQYQ-PHGXH-WDRQK-TUKXL. Podpisany Strona 1

3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 0,00 300, Działalność usługowa 2 500,00 0, , Pozostała działalność 2 500,00 0, , Wpływy z usług 2 500,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 400,00 0, , Wpływy z usług 200,00 0,00 200, Wpływy z pozostałych odsetek 7 000,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 224,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 224,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 224,00 0, , ,00 0, , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 0, , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0, , ,00 0, , Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 0, , Wpływy z podatku rolnego 4 623,00 0, , Wpływy z podatku leśnego ,00 0, , Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 0, , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 400,00 0,00 400,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 0, , Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 0, ,00 Strona 2 z 5 Id: GGAAF-GOQYQ-PHGXH-WDRQK-TUKXL. Podpisany Strona 2

4 0320 Wpływy z podatku rolnego ,00 0, , Wpływy z podatku leśnego ,00 0, , Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 0, , Wpływy z podatku od spadków i darowizn ,00 0, , Wpływy z opłaty od posiadania psów 2 700,00 0, , Wpływy z opłaty targowej 9 000,00 0, , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 0, , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0, , , Wpływy z różnych opłat 2 000, ,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 0, ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 0, , Wpływy z opłaty skarbowej ,00 0, , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 0, , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 0, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0, , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 0, , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0, , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , Przedszkola ,00 0, , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00 0, , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ,00 0, ,00 Strona 3 z 5 Id: GGAAF-GOQYQ-PHGXH-WDRQK-TUKXL. Podpisany Strona 3

5 0830 Wpływy z usług ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0, , Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe 1 200,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 200,00 0, , Zasiłki stałe ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , ,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 000,00 0, , Wpływy z usług 7 000,00 0, , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , , , , Wpływy z pozostałych odsetek 0, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,00 Strona 4 z 5 Id: GGAAF-GOQYQ-PHGXH-WDRQK-TUKXL. Podpisany Strona 4

6 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, , Wpływy z różnych opłat ,00 0, , Pozostała działalność 2 000,00 0, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 000,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wpływy z usług 5 000,00 0, , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , Kultura fizyczna ,00 0, , Obiekty sportowe ,00 0, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , , Wpływy z usług 8 000, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , Pozostała działalność 9 976,00 0, , Wpływy z usług 6 840,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 3 136,00 0, ,00 Razem: , , ,00 Strona 5 z 5 Id: GGAAF-GOQYQ-PHGXH-WDRQK-TUKXL. Podpisany Strona 5

7 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/209/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia r. Wydatki Gminy Drawsko na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Melioracje wodne 500,00 0,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 500, Izby rolnicze 1 589,00 0, , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 589,00 0, , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Leśnictwo 1 000,00 0, , Pozostała działalność 1 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0, , Rybołówstwo i rybactwo 4 400,00 0, , Pozostała działalność 4 400,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0, , Różne opłaty i składki 400,00 0,00 400, Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Strona 1 z 14 Id: GGAAF-GOQYQ-PHGXH-WDRQK-TUKXL. Podpisany Strona 1

8 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Turystyka ,00 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 0,00 500, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 1 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Różne opłaty i składki 4 400,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 991,00 0,00 991, Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 505,00 0,00 505, Wynagrodzenia bezosobowe 2 890,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii 5 200,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 5 070,00 0, , Działalność usługowa 6 730,00 0, , Pozostała działalność 6 730,00 0, , Zakup energii 1 000,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 730,00 0, , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 720,00 0,00 720, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 050,00 0, ,00 Strona 2 z 14 Id: GGAAF-GOQYQ-PHGXH-WDRQK-TUKXL. Podpisany Strona 2

9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 2 800,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 0, , Zakup usług pozostałych 3 492,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 0,00 500, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 0, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 500, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 5 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe ,00 0, , Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 Strona 3 z 14 Id: GGAAF-GOQYQ-PHGXH-WDRQK-TUKXL. Podpisany Strona 3

10 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 250,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 0,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 0,00 400, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 224,00 0, ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 175,00 0,00 175, Składki na Fundusz Pracy 25,00 0,00 25, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 24,00 0,00 24, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy powiatowe Policji 3 000,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 3 000,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii 1 800,00 0, , Zakup usług remontowych 8 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 7 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 0, ,00 Strona 4 z 14 Id: GGAAF-GOQYQ-PHGXH-WDRQK-TUKXL. Podpisany Strona 4

11 Różne opłaty i składki ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 0,00 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 340,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Obsługa długu publicznego ,00 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,00 0, , ,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0, , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, , Rezerwy ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 6 500,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Strona 5 z 14 Id: GGAAF-GOQYQ-PHGXH-WDRQK-TUKXL. Podpisany Strona 5

12 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe ,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 250,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 660,00 0, , Przedszkola ,00 0, , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 536,00 0, ,00 111,00 0,00 111, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup środków żywności ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 9 500,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 500,00 0, , Podróże służbowe krajowe ,00 0, , Różne opłaty i składki 3 400,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 Strona 6 z 14 Id: GGAAF-GOQYQ-PHGXH-WDRQK-TUKXL. Podpisany Strona 6

13 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 300,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300,00 0, , Gimnazja ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 850,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 2 200,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 410,00 0, , Podróże służbowe krajowe 3 000,00 0, , Różne opłaty i składki 2 600,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 150,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 0,00 800, Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 638,00 0,00 638, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 7 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Strona 7 z 14 Id: GGAAF-GOQYQ-PHGXH-WDRQK-TUKXL. Podpisany Strona 7

14 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 600,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 8 100,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 0,00 600, Zakup materiałów i wyposażenia 5 850,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 650,00 0,00 650, Zakup energii 2 100,00 0, , Zakup usług remontowych 1 200,00 0, , Zakup usług zdrowotnych ,00 0, , Zakup usług pozostałych 2 250,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 540,00 0,00 540, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Zwalczanie narkomanii 9 500,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 0, , Zakup usług pozostałych 1 000,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 Strona 8 z 14 Id: GGAAF-GOQYQ-PHGXH-WDRQK-TUKXL. Podpisany Strona 8

15 4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 500, Zakup usług zdrowotnych 9 858,00 0, , Zakup usług pozostałych 6 782,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 460,00 0, , Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500, Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej ,00 0, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 0,00 400, Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 200, Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 400, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 24,00 0,00 24, Zasiłki stałe ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 700,00 0, , Świadczenia społeczne 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 50, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Strona 9 z 14 Id: GGAAF-GOQYQ-PHGXH-WDRQK-TUKXL. Podpisany Strona 9

16 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 401,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 200, Zakup usług pozostałych 9 900,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 0, , Podróże służbowe krajowe 3 500,00 0, , Różne opłaty i składki 500,00 0,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 105,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 900,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 100, Pomoc w zakresie dożywiania ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 400,00 0, , Pozostała działalność 7 400,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 200,00 0, , Różne opłaty i składki 200,00 0,00 200, Edukacyjna opieka wychowawcza 4 000,00 0, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 4 000,00 0, , Inne formy pomocy dla uczniów 4 000,00 0, , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 192,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 011,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 087,00 0, ,00 Strona 10 z 14 Id: GGAAF-GOQYQ-PHGXH-WDRQK-TUKXL. Podpisany Strona 10

17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 930,00 0, , Zakup usług pozostałych 6 200,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 240,00 0,00 240, Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 370,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,00 0, , , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 300,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 0, , Zakup usług pozostałych 5 000,00 0, , Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 0, , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 600,00 0, , Wspieranie rodziny 4 150,00 0, , Świadczenia społeczne 1 200,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 0,00 400, Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 50, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 500, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3 600,00 0, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3 600,00 0, ,00 Strona 11 z 14 Id: GGAAF-GOQYQ-PHGXH-WDRQK-TUKXL. Podpisany Strona 11

18 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Oczyszczanie miast i wsi 2 230,00 0, , Zakup usług pozostałych 1 900,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 330,00 0,00 330, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług remontowych 1 500,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Schroniska dla zwierząt ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych 4 500,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 405,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0, , Zakup usług remontowych 500,00 0,00 500, Zakup usług pozostałych , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 940,00 0,00 940, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, ,00 Strona 12 z 14 Id: GGAAF-GOQYQ-PHGXH-WDRQK-TUKXL. Podpisany Strona 12

19 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 420,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 920,00 0,00 920, Różne opłaty i składki 800,00 0,00 800, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 420,00 0,00 420, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 228,00 0, , Biblioteki ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 9 600,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 9 797,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii 4 800,00 0, , Zakup usług remontowych 4 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Różne opłaty i składki 200,00 0,00 200, Kultura fizyczna ,00 0, , Obiekty sportowe ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 365,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 8 900,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 110,00 0, ,00 Strona 13 z 14 Id: GGAAF-GOQYQ-PHGXH-WDRQK-TUKXL. Podpisany Strona 13

20 4430 Różne opłaty i składki 5 500,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 720,00 0,00 720, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 000,00 0, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 000,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii 1 500,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 6 500,00 0, , Różne opłaty i składki 6 500,00 0, ,00 Razem: , , ,00 Strona 14 z 14 Id: GGAAF-GOQYQ-PHGXH-WDRQK-TUKXL. Podpisany Strona 14

21 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/209/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW, DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2017 ROK 1. Dochody Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina ,00 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,00 0, ,00 RAZEM: ,00 0, ,00 2. Dotacje Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, ,00 Id: GGAAF-GOQYQ-PHGXH-WDRQK-TUKXL. Podpisany Strona 1

22 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe 1 200,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 200,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , , Rodzina ,00 0, , Świadczenia wychowawcze ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 0, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0, ,00 z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 0, ,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami RAZEM: , , ,00 3. Wydatki Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 203,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 150,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 224,00 0, , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 175,00 0,00 175, Składki na Fundusz Pracy 25,00 0,00 25, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 24,00 0,00 24, Pomoc społeczna , , ,00 Id: GGAAF-GOQYQ-PHGXH-WDRQK-TUKXL. Podpisany Strona 2

23 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe 1 200,00 0, , Świadczenia społeczne 1 176,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 24,00 0,00 24, Ośrodki pomocy społecznej 0, , , Świadczenia społeczne 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 50,00 50, Rodzina ,00 0, , Świadczenia wychowawcze ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 192,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 011,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 087,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 930,00 0, , Zakup usług pozostałych 6 200,00 0, , Opłaty usług telekomunikacyjnych 240,00 0,00 240, Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 370,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 300,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 0, ,00 RAZEM: , , ,00 Id: GGAAF-GOQYQ-PHGXH-WDRQK-TUKXL. Podpisany Strona 3

24 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/209/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia r. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK I DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ,00 w tym: 1/ podmiotowe Dzi ał 921 Roz dział Treść Wartość w tym: bieżące Przed Po Przed Po zmiana zmiana zmianą zmianie zmianą zmianie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury majątkowe Przed zmianą zmiana Po zmianie ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Biblioteki ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 9 600,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury 9 600,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM: ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Dzi ał Roz dział 2/ celowe Treść Wartość w tym: bieżące Przed Po Przed Po zmiana zmiana zmianą zmianie zmianą zmianie majątkowe Przed zmianą zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 4 536,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Przedszkola 4 536,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 536,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: GGAAF-GOQYQ-PHGXH-WDRQK-TUKXL. Podpisany Strona 1

25 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM: 4 536, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Dział Roz dział II DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1 000,00 w tym: 1/ celowe Treść Wartość w tym: bieżące Przed Po Przed Po zmiana zmiana zmianą zmianie zmianą zmianie majątkowe Przed zmianą zmiana Po zmianie 926 Kultura fizyczna 1 000,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 000,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań 1 000,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego RAZEM: 1 000,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Id: GGAAF-GOQYQ-PHGXH-WDRQK-TUKXL. Podpisany Strona 2

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/24/2014 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok.

UCHWAŁA NR IV/24/2014 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok. UCHWAŁA NR IV/24/2014 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2016 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2017r. Nazwa Plan ogółem

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2017r. Nazwa Plan ogółem Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia grudnia 2016 roku w złotych Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2017r. Dział Rozdzia ł Nazwa Plan ogółem 1 2 020 02095

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXX/252/2016 RADY MIEJSKIEJ w KCYNI. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXX/252/2016 RADY MIEJSKIEJ w KCYNI. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 249 UCHWAŁA Nr XXX/252/2016 RADY MIEJSKIEJ w KCYNI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 112 UCHWAŁA NR 347/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 19 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 112 UCHWAŁA NR 347/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 19 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 112 UCHWAŁA NR 347/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 19 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo