INFORMACJA STATYSTYCZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA STATYSTYCZNA"

Transkrypt

1 M I N I S T E R S T W O S P R A W I E D L I W O Ś C I DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY INFORMACJA STATYSTYCZNA o ewidencji spraw i orzecznictwie w sądach powszechnych oraz o więziennictwie w roku WARSZAWA 2007 r.

2 Opracowano w Wydziale Statystyki w Departamencie Organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości Naczelnikiem Wydziału Statystyki jest Marlena Gilewicz Objaśnienia znaków umownych Kreska /-/ Kropka /./ Znak /x / W tym pow. pon. Wskaźniki dynamiki - zjawisko nie występuje - brak informacji - wypełnienie pozycji ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowe - oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy ogólnej - skrót wyrazu powyżej - skrót wyrazu poniżej - oznacza procentowy wzrost lub spadek wielkości w okresach następnych w stosunku do okresu wyjściowego, oznaczonego 100 W Informacji statystycznej o ewidencji spraw i orzecznictwie w sądach powszechnych oraz o więziennictwie w roku zaprezentowano dane według stanu w dniu 21 lutego 2007 roku. Po tym terminie były nadsyłane korekty, które ze względów technicznych nie zostały uwzględnione. Większość z nich dotyczyła obsad wydziałów, które nie są przedstawione w niniejszym opracowaniu, a pozostałe, ze względu na niewielkie różnice, nie mają wpływu na wnioski zawarte w analizie. Niektóre dane liczbowe za rok mogą ulec zmianie w późniejszych opracowaniach. Zastrzeżenie: Dane z publikacji mogą być wykorzystane wyłącznie z podaniem źródła

3 Analiza statystyczna o działalności sądów powszechnych w roku w porównaniu z danymi za rok W roku zarejestrowano10,1 mln spraw, a wraz z pozostałymi z roku 1,5 mln sądy miały do załatwienia 11,6 mln spraw, tj. o ponad 300 tys. więcej niż w roku. Załatwiono 9,9 mln, a więc pozostałość niezałatwionych wyniosła 1,7 mln co oznacza wzrost aż o 12,8 % był większy niż w roku o 5,6% (o 533 tys.), załatwiono o 0,6% więcej niż w roku (o około 55 tys. ), jednak było to w roku mniej o 196 tys. spraw niż wpłynęło, tj. o 2%. Powyższy wskaźnik opanowania wpływu wskazuje, iż nastąpiło znaczne obniżenie stanu załatwialności spraw w resorcie. Zauważyć należy, iż w ciągu roku zmienione zostały niektóre przepisy regulujące sposób rejestracji spraw w sądownictwie, ale nawet uwzględnienie różnic nie spowoduje wysnucia innych wniosków. W tablicach ogólnopolskich różnice owe oznaczone są dużą kropką, oznaczającą brak danych. Do sądów apelacyjnych wpłynęło 92 tys. spraw, do sądów okręgowych 904 tys., natomiast do sądów rejonowych 9118 tys., a więc ponad dziesięciokrotnie więcej. W sądach apelacyjnych największą liczbą spraw są sprawy cywilne (30 tys.) i z zakresu ubezpieczeń społecznych, a także - karne - po 26 tys. Wskaźniki opanowania wpływu są wyższe niż 100, a to oznacza, że załatwiono więcej spraw niż wpłynęło w roku. Najwyższy wskaźnik opanowania wpływu notuje się w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (120,8), a najniższy w sprawach z zakresu prawa pracy (96,9). W sądach okręgowych ogólny wskaźnik opanowania wpływu wyniósł 99,3, a więc załatwiono mniej spraw, niż wpłynęło, jednak w niektórych kategoriach był wyższy. W kolejności od najwyższego wskaźniki przedstawiały się następująco: w sprawach z zakresu prawa pracy -119,9, w sprawach gospodarczych 109,0, w sprawach cywilnych 107,6,w sprawach karnych 99,8 i w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych 83,3. Zauważyć jednak należy zróżnicowanie udziału spraw we wpływie w sądach okręgowych: sprawy karne to 38,2%,a cywilne 31,1% wpływu, ubezpieczenia społeczne to 23,5%, natomiast sprawy gospodarcze i pracy odpowiednio 4,4% i 2,8% wpływu. Jak wynika ze wskaźników

4 opanowania wpływu pozostałości wzrosły w najwyższym stopniu w sprawach ubezpieczeniowych o 61,7%, a zmniejszyły się o 19% w sprawach cywilnych. W sądach rejonowych, których udział w ogólnym wpływie wynosi 90,1% najliczniejszą grupę spraw stanowią księgi wieczyste (2,6 mln), natomiast drugą wartość stanowiły sprawy karne wraz z wykroczeniowymi i cywilne (po ok. 2,1 mln), rodzinne (1,1 mln) i gospodarcze wraz z rejestrowymi (ok. 0,9 mln).te dwie ostatnie kategorie zarejestrowano w zbliżonych do ówczesnorocznych wartościach. Ogólny wskaźnik opanowania wpływu jest mniejszy od 100, a także w większości rodzajach, za wyjątkiem spraw ubezpieczeniowych (107,6) i pracy (100,5). Największy wzrost wpływu zauważa się w sprawach karnych ogólnie o 14,7 %, natomiast, w poszczególnych rodzajach są to sprawy z zakresu nadzoru sądowego nad postępowaniem przygotowawczym (Kp) o 74,7 % i w sprawach tzw. ogólnych (Ko) o 26,4%. Te dwa rodzaje spraw stanowią 45,1% udziału w sprawach karnych i wykroczeniowych w sądach rejonowych.. W roku stanowiły tylko 36,9 %. Istotny wpływ na tak znaczny wzrost miała zmiana sposobu rejestracji tych rodzajów spraw z dniem 1 lipca roku, natomiast w innych rodzajach nieuwzględnienie np. ponad 55 tys. spraw. Szczegółowe dane znajdują się w tablicach ogólnopolskich I do VI. W sprawach cywilnych najliczniejsze są sprawy nakazowe i upominawcze (916 tys.), nieprocesowe (314 tys.), procesowe (174 tys.), a znaczną wartość prezentują sprawy Co (593 tys.). ogółem wzrósł o 4,4%, ksiąg wieczystych o 8,1%, załatwiono mniej spraw niż wpłynęło, aczkolwiek o 0,2% więcej niż w roku poprzednim, zatem wzrost pozostałości wyniósł 19,5%. W sprawach rodzinnych i nieletnich nastąpił zwiększony wpływ spraw: o 4,3%, jednak, mimo wyższego niż wpływ - wzrostu liczby załatwionych w odniesieniu do roku (o 5,0%) nie zdołano opanować wpływu i pozostałość wzrosła o 8,0%. Zdecydowanie większe niż w roku pozostałości odnotowuje się w sprawach nieletnich w związku z demoralizacją: o 36,4% w postępowaniu wyjaśniającym i po ok. 22% w postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym w związku z demoralizacją i czynami karalnymi.

5 Spraw z zakresu prawa pracy wpłynęło o 11,1% mniej, natomiast z ubezpieczeń społecznych o 15,9% w porównaniu z danymi z roku, pozostałości w roku zmniejszyły się odpowiednio o 2,4% i 15,7%. Sprawy gospodarcze zostały zarejestrowane na podobnym poziomie jak w roku, ok. 900 tys., jednak nie wykazano większej liczby załatwień zarówno w porównaniu z rokiem poprzednim jak i z wpływem z roku, zatem pozostałość wzrosła aż o 38,4%. Największa liczba pozostałości jest w sprawach nakazowych i upominawczych, a także z zakresu Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiednio o 85,1% i 47,4%. Spraw gospodarczych z wyłączeniem rejestrowych wpłynęło około 87% (w sumie około 340 tys.) w odniesieniu do roku. Analizując wartości liczbowe spraw w sądach rejonowych nie należy pominąć nierównomierności rozłożenia wpływu spraw w sądach grodzkich w pionach karnym i cywilnym. Najogólniej zauważa się, że w sprawach karnych i wykroczeniowych do sądów grodzkich wpłynęło 1,1 mln spraw (53,3%) w tych pionach orzeczniczych, a w sprawach cywilnych 0,8 mln (36,4%). Głębsza analiza danych wskazuje, że w poszczególnych rodzajach rejestrowanych w repertoriach dysproporcje wpływu są zdecydowanie wyraźniejsze, np. sprawy K w wydziałach karnych i wydziałach grodzkich liczby są zbliżone (po ok. 270 tys.), w sprawach wykroczeniowych(w) w wydziałach grodzkich to 94% spraw, a w sprawach cywilnych sprawy C (bez C-upr) w wydz. cywilnych stanowią 99 %, natomiast nakazowe i upominawcze w wydz. grodzkich 70,4%. Przeanalizować należy także wartości bezwzględne w tych dziedzinach i rodzajach sądów. Z powyższych danych wynika zdecydowane pogorszenie kondycji wykonawczej sądownictwa powszechnego.

6 TABL. I. EWIDENCJA SPRAW WEDŁUG DZIAŁÓW PRAWA W SĄDACH POWSZECHNYCH w i roku RODZAJE SPRAW WEDŁUG DZIAŁÓW PRAWA I RODZAJÓW SĄDÓW WPŁYW ZAŁATWIENIA POZOSTAŁOŚĆ =100 =100 =100 OGÓŁEM , , ,0 SPRAWY KARNE a) , , ,0 W sądach: - apelacyjnych , , ,5 - okręgowych , , ,4 - rejonowych , , ,2 - w tym w wydziałach grodzkich , , ,0 SPRAWY CYWILNE , , ,4 W sądach: - apelacyjnych b) , , ,4 - okręgowych b) , , ,0 - rejonowych , , ,5 - w tym w wydziałach grodzkich , , ,3 SPRAWY RODZINNE , , ,0 W sądach: - okręgowych c) , , ,5 - rejonowych , , ,0 SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA PRACY , , ,2 W sądach: - apelacyjnych , , ,6 - okręgowych , , ,9 - rejonowych , , ,6

7 TABL. I. EWIDENCJA SPRAW WEDŁUG DZIAŁÓW PRAWA W SĄDACH POWSZECHNYCH w i roku RODZAJE SPRAW WEDŁUG DZIAŁÓW PRAWA I RODZAJÓW SĄDÓW WPŁYW ZAŁATWIENIA POZOSTAŁOŚĆ =100 =100 =100 SPRAWY Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH , , ,0 W sądach: - apelacyjnych , , ,2 - okręgowych , , ,7 - rejonowych , , ,3 SPRAWY GOSPODARCZE , , ,4 W sądach: - apelacyjnych , , ,3 - okręgowych , , ,8 - rejonowych , , ,4 - w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów , , ,9 - w Sądzie Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych , , ,5 a) W sądach rejonowych łącznie ze sprawami wykroczeniowymi. b) W liczbie spraw cywilnych zawarte są informacje o sprawach rodzinnych. c) W sądach okręgowych w sprawozdaniach wykazywane są tylko sprawy o rozwód i separację. Opracowanie: Starszy Specjalista Agnieszka Proczek Naczelnik Wydziału Statystyki /-/ Marlena Gilewicz

8 TABL. II. EWIDENCJA SPRAW W SĄDACH POWSZECHNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW PRAWA I INSTANCYJNOŚCI w i roku RODZAJE SPRAW WEDŁUG KSIĄG EWIDENCYJNYCH WPŁYW ZAŁATWIENIA POZOSTAŁOŚĆ =100 =100 =100 OGÓŁEM SPRAW W SĄDACH POWSZECHNYCH W SĄDACH APELACYJNYCH - OGÓŁEM , , , , , ,5 Sprawy karne - razem , , ,5 II instancji - apelacje (A Ka) , , ,5 w tym: o odszkodowanie (A Ka) , , ,7 - zażalenia (A Kz) , , ,5 ogólne (A Ko) , , ,6 nadzór sądowy nad postępowaniem przygotowawczym (A Kp) , , ,1 zażalenia na postanowienia w postępowaniu wykonawczym (A Kzw) , , ,5 kasacje (WKK) , , ,4 sprawy w trybie art.11a pwkpk , ,3 9 - x skargi na postępowanie sądowe (S) , , ,5

9 TABL. II. EWIDENCJA SPRAW W SĄDACH POWSZECHNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW PRAWA I INSTANCYJNOŚCI w i roku RODZAJE SPRAW WEDŁUG KSIĄG EWIDENCYJNYCH WPŁYW ZAŁATWIENIA POZOSTAŁOŚĆ =100 =100 =100 W SĄDACH APELACYJNYCH (c.d.) Sprawy cywilne - razem , , ,4 II instancji - apelacje (A Ca) a) , , ,5 - zażalenia (A Cz) a) , , ,7 ogólne (A Co) , , ,6 skarga kasacjyjna (WSC) , , ,5 skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem (WSC) 113 x 108 x 20 x skargi na postępowanie sądowe (S) , , ,5 Sprawy z zakresu prawa pracy - razem , , ,6 II instancji - apelacje (A Pa) , , ,3 - zażalenia (A Pz) , , ,9 - ogólne (A Po) , , ,9 skarga kasacjyjna (WSC-pracy) , , ,3 skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem (WSC) 7 x 6 x 1 x skargi na postępowanie sądowe (S) , , ,6

10 TABL. II. EWIDENCJA SPRAW W SĄDACH POWSZECHNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW PRAWA I INSTANCYJNOŚCI w i roku RODZAJE SPRAW WEDŁUG KSIĄG EWIDENCYJNYCH WPŁYW ZAŁATWIENIA POZOSTAŁOŚĆ =100 =100 =100 Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych W SĄDACH APELACYJNYCH (dok.) - razem , , ,2 II instancji - apelacje (A Ua) , , ,4 - zażalenia (A Uz) , , ,1 ogólne (A Uo) , , ,7 skarga kasacjyjna (WSC-ubezp.) , , ,7 skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem (WSC) 44 x 41 x 4 x skargi na postępowanie sądowe (S) , , ,7 Sprawy gospodarcze - razem , , ,3 II instancji - apelacje (A Ca-gosp.) , , ,2 - zażalenia (A Cz-gosp.) , , ,3 ogólne (A Co-gosp.) , , ,6 skarga kasacjyjna (WSC-gosp.) , , ,4 skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem (WSC) 40 x 40 x 3 x skargi na postępowanie sądowe (S) , , ,0

11 TABL. II. EWIDENCJA SPRAW W SĄDACH POWSZECHNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW PRAWA I INSTANCYJNOŚCI w i roku RODZAJE SPRAW WEDŁUG KSIĄG EWIDENCYJNYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH - OGÓŁEM WPŁYW ZAŁATWIENIA POZOSTAŁOŚĆ =100 =100 = , , ,0 Sprawy karne i wykroczeniowe - razem , , ,4 I instancji (K) , , ,4 II instancji - apelacje w sprawach karnych (Ka) , , ,5 - zażalenia w sprawach karnych (Kz) , , ,1 ogólne (Ko) , , ,2 zażalenia na postanowienia w postępowaniu wykonawczym (Kzw) penitencjarne: ,3 108, ,1 110, ,5 99,0

12 TABL. II. EWIDENCJA SPRAW W SĄDACH POWSZECHNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW PRAWA I INSTANCYJNOŚCI RODZAJE SPRAW WEDŁUG KSIĄG EWIDENCYJNYCH w i roku WPŁYW ZAŁATWIENIA POZOSTAŁOŚĆ =100 =100 =100 W SĄDACH OKRĘGOWYCH (c.d.) - sprawy dotyczące wykonywania nadzoru sędziego penitencjarnego nad tymczasowym aresztowaniem lub karą pozbawienia wolności (Pen) , , ,4 - wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienia od odbywania reszty kary (Wz) , , ,9 nadzór sądowy nad postępowaniem przygotowawczym (Kp) , , ,7 kasacje (WKK) , , ,5 inne , , ,7 II instancja w sprawach o wykroczenia - apelacje (Waz) , , ,5 - zażalenia (Waz) , , ,6 skargi na postępowanie sądowe (S) , , ,9

13 TABL. II. EWIDENCJA SPRAW W SĄDACH POWSZECHNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW PRAWA I INSTANCYJNOŚCI RODZAJE SPRAW WEDŁUG KSIĄG EWIDENCYJNYCH w i roku WPŁYW ZAŁATWIENIA POZOSTAŁOŚĆ =100 =100 =100 W SĄDACH OKRĘGOWYCH (c.d.) Sprawy cywilne - razem , , ,0 I instancji - procesowe (C i RC) a) , , ,8 - szkody geologiczne i górnicze (CG-G) , , ,9 - nieprocesowe (Ns) a) , , ,3 - rejestrowe , , ,7 z zakresu rejestru dzienników i czasopism (Ns.Rej.Pr) , , ,0 Partie , , ,3 Fundusze emerytalne , , ,0 Fundusze inwestycyjne , , ,9 - nakazowe i upominawcze (Nc) , , ,1 II instancji - apelacje (Ca) a) , , ,9 - zażalenia (Cz) a) , , ,1 ogólne (Co) , , ,2 pomoc sądowa (Cps) - - x - - x - - x skarga kasacjyjna (WSC) , , ,8 skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem (WSC) x x x skargi na postępowanie sądowe (S) , , ,8

14 TABL. II. EWIDENCJA SPRAW W SĄDACH POWSZECHNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW PRAWA I INSTANCYJNOŚCI w i roku RODZAJE SPRAW WEDŁUG KSIĄG EWIDENCYJNYCH WPŁYW ZAŁATWIENIA POZOSTAŁOŚĆ =100 =100 =100 Sprawy z zakresu prawa pracy W SĄDACH OKRĘGOWYCH (c.d.) - razem , , ,9 I instancji - ze stosunku pracy (P) , , ,2 - odszkodowanie za mienie (Pm) , , ,6 - nakazowe (Np) , , ,1 II instancji - apelacje (Pa) , , ,7 - zażalenia (Pz) , , ,4 ogólne (Po) , , ,7 skarga kasacjyjna (WSC-pracy) , , ,4 skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem (WSC) 124 x 106 x 24 x skargi na postępowanie sądowe (S) , x 9 9 x Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych - razem , , ,7 I instancji (U) , , ,5 - ogólne (Uo) , , ,8 II instancji - apelacje (Ua) , , ,9 - zażalenia (Uz) , , ,3 skarga kasacjyjna (WSC-ubezp.) , , ,4 skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem (WSC) 17 x 13 x 4 x skargi na postępowanie sądowe (S) , , ,3

15 TABL. II. EWIDENCJA SPRAW W SĄDACH POWSZECHNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW PRAWA I INSTANCYJNOŚCI w i roku RODZAJE SPRAW WEDŁUG KSIĄG EWIDENCYJNYCH WPŁYW ZAŁATWIENIA POZOSTAŁOŚĆ =100 =100 =100 W SĄDACH OKRĘGOWYCH (c.d.) Sprawy gospodarcze - razem , , ,8 I instancji - procesowe (GC + GC-upr.) , , ,9 - nieprocesowe (GNs) , , ,0 - nakazowe i upominawcze (GNc) , , ,1 - pomoc sądowa (GCps) - - x - - x - - x - upadłościowe (U) , , ,5 II instancji - apelacje (GCa) , , ,1 - zażalenia (GCz) , , ,8 ogólne (GCo) , , ,3 skarga kasacjyjna (WSC-ubezp.) , , ,3 skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem (WSC) 89 x 73 x 18 x skargi na postępowanie sądowe (S) , , ,5

16 TABL. II. EWIDENCJA SPRAW W SĄDACH POWSZECHNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW PRAWA I INSTANCYJNOŚCI w i roku RODZAJE SPRAW WEDŁUG KSIĄG EWIDENCYJNYCH WPŁYW ZAŁATWIENIA POZOSTAŁOŚĆ =100 =100 =100 W SĄDACH OKRĘGOWYCH (dok.) Sprawy w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów b) - razem , , ,9 AmC , , ,6 AmE , , ,4 AmK - - x - - x - - x AmA , , ,9 AmT , , ,5 Amz , , ,0 Amo , , ,0 kasacje (WCK-Am) - - x - - x - - x Sprawy w Sądzie Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych - razem , , ,5

17 TABL. II. EWIDENCJA SPRAW W SĄDACH POWSZECHNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW PRAWA I INSTANCYJNOŚCI w i roku RODZAJE SPRAW WEDŁUG KSIĄG EWIDENCYJNYCH W SĄDACH REJONOWYCH - OGÓŁEM WPŁYW ZAŁATWIENIA POZOSTAŁOŚĆ =100 =100 = , , ,2 - W TYM W WYDZIAŁACH GRODZKICH Sprawy karne i wykroczeniowe , , ,8 - razem , , ,2 w wydziałach: - karnych , , ,6 - grodzkich , , ,0 podlegające rozpoznaniu wg przepisów o procesie (K) , , ,9 w wydziałach: - karnych , , ,8 - grodzkich , , ,7 kodeks karny skarbowy (Ks) c) , , ,5 przestępstwa w wydziałach: - karnych , , ,2 - grodzkich , , ,3 nadzór sądowy nad postępowaniem przygotowawczym (Kp) , , ,8 w wydziałach: - karnych , , ,7 - grodzkich , , ,5 ogólne (Ko) , , ,4 w wydziałach: - karnych , , ,2 - grodzkich , , ,9

18 TABL. II. EWIDENCJA SPRAW W SĄDACH POWSZECHNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW PRAWA I INSTANCYJNOŚCI w i roku RODZAJE SPRAW WEDŁUG KSIĄG EWIDENCYJNYCH WPŁYW ZAŁATWIENIA POZOSTAŁOŚĆ =100 =100 =100 W SĄDACH REJONOWYCH (c.d.) sprawy o wykroczenia (W) , , ,0 w wydziałach: - karnych , , ,1 - grodzkich , , ,4 wykroczenia - ogólne (Ow) , , ,9 w wydziałach: - karnych , , ,0 - grodzkich , , ,5 kodeks karny skarbowy (Ks) c) , , ,2 wykroczenia w wydziałach: - karnych , , ,9 - grodzkich , , ,8 postępowanie międzypaństwowe (Kop) , ,3 - - x w wydziałach: - karnych , ,3 - - x - grodzkich - - x - - x - - x odpowiedzialność podmiotów zbiorowych ,0-3 x ,0 w wydziałach: - karnych ,0-3 x ,0 - grodzkich - - x - - x - - x Inne (Wog, Med., skargi kasacyjne) x x x

19 TABL. II. EWIDENCJA SPRAW W SĄDACH POWSZECHNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW PRAWA I INSTANCYJNOŚCI w i roku RODZAJE SPRAW WEDŁUG KSIĄG EWIDENCYJNYCH WPŁYW ZAŁATWIENIA POZOSTAŁOŚĆ =100 =100 =100 W SĄDACH REJONOWYCH (c.d.) Sprawy cywilne - razem , , ,5 w wydziałach: - cywilnych , , ,7 - grodzkich , , ,3 procesowe (C ) , , ,4 w wydziałach: - cywilnych , , ,7 - grodzkich , , ,0 procesowe uproszczone (C-upr) , , ,5 w wydziałach: - cywilnych , , ,3 - grodzkich , , ,9 szkody geologiczne i górnicze (CG-G) , , ,1 w wydziałach: - cywilnych , , ,1 - grodzkich - - x - - x - - x nieprocesowe (Ns) , , ,4 w wydziałach: - cywilnych , , ,5 - grodzkich , , ,1 nakazowe i upominawcze (Nc) , , ,4 w wydziałach: - cywilnych , , ,1 - grodzkich , , ,8

20 TABL. II. EWIDENCJA SPRAW W SĄDACH POWSZECHNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW PRAWA I INSTANCYJNOŚCI w i roku RODZAJE SPRAW WEDŁUG KSIĄG EWIDENCYJNYCH WPŁYW ZAŁATWIENIA POZOSTAŁOŚĆ =100 =100 =100 W SĄDACH REJONOWYCH (c.d.) ogólne (Co) , , ,5 w wydziałach: - cywilnych , , ,9 - grodzkich , , ,9 pomoc sądowa (Cps) , , ,6 w wydziałach: - cywilnych , , ,5 - grodzkich , , ,0 skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem (WSC) - 48 x - 29 x - 21 x w wydziałach: - cywilnych - 46 x - 28 x - 20 x - grodzkich - 2 x - 1 x - 1 x ksiąg wieczystych (KW) , , ,0 zbiorów dokumentów (Zd) , , ,9

21 TABL. II. EWIDENCJA SPRAW W SĄDACH POWSZECHNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW PRAWA I INSTANCYJNOŚCI w i roku RODZAJE SPRAW WEDŁUG KSIĄG EWIDENCYJNYCH WPŁYW ZAŁATWIENIA POZOSTAŁOŚĆ =100 =100 =100 W SĄDACH REJONOWYCH (c.d.) Sprawy rodzinne - razem , , ,0 procesowe (RC) , , ,3 nieprocesowe (RNs) , , ,5 opiekuńcze (Nsm) , , ,6 nieletnich w postępowaniu: - wyjaśniającym (Npw) , , ,5 z tego w związku z: - demoralizacją , , ,4 - czynami karalnymi , , ,1 - opiekuńczo - wychowawczym (Now) , , ,5 z tego w związku z: - demoralizacją , , ,0 - czynami karalnymi , , ,3 - poprawczym (Nk) , , ,0 ogólne (RCo) , , ,0 opiekuńcze ogólne (Nmo) , , ,4 pomoc sądowa (R Cps) , , ,4 załatwiane na posiedzeniach wykonawczych , ,5 - - x skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem (WSC-rodz.) 7 x 5 x 2 x

22 TABL. II. EWIDENCJA SPRAW W SĄDACH POWSZECHNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW PRAWA I INSTANCYJNOŚCI w i roku RODZAJE SPRAW WEDŁUG KSIĄG EWIDENCYJNYCH WPŁYW ZAŁATWIENIA POZOSTAŁOŚĆ =100 =100 =100 W SĄDACH REJONOWYCH (c.d.) Sprawy z zakresu prawa pracy - razem , , ,6 ze stosunku pracy (P) , , ,6 ze stosunku pracy (P-upr) , , ,2 odszkodowanie za mienie (Pm) , , ,3 nakazowe i upominawcze (Np) , , ,6 ogólne (Po) , , ,1 skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem (WSC) 10 x 6 x 4 x Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych - razem , , ,3 I instancji (U) , , ,9 ogólne (Uo) , , ,2 skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem (WSC) 2 x 2 x - x

23 TABL. II. EWIDENCJA SPRAW W SĄDACH POWSZECHNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW PRAWA I INSTANCYJNOŚCI RODZAJE SPRAW WEDŁUG KSIĄG EWIDENCYJNYCH w i roku WPŁYW ZAŁATWIENIA POZOSTAŁOŚĆ =100 =100 =100 W SĄDACH REJONOWYCH (c.d.) Sprawy gospodarcze - razem , , ,4 procesowe (GC) , , ,2 procesowe uproszczone (GC-upr.) nieprocesowe (GNs) , , ,1 nakazowe i upominawcze (GNc) , , ,1 ogólne (GCo) , , ,4 pomoc sądowa (G Cps) , , ,0 z zakresu postępowania upadłościowego i naprawczego , , ,7 w tym: z zakresu postępowania upadłościowego (GU) , , ,9 po ogłoszeniu upadłości (Gup) , , ,1 z zakresu postępowania naprawczego (GN) , , ,0 o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej (GZd) , , ,7 wszczęte przed sądem upadłościowym sprawy rozpoznawane wg przepisów o procesie (Guo) , , ,0 o zmianę i uchylenie układu zawartego w postępowaniu upadłościowym i naprawczym (GUu) , , ,0 zażalenia rozpoznawanie przez sąd upadłościowy (Guz) , , ,6

24 TABL. II. EWIDENCJA SPRAW W SĄDACH POWSZECHNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW PRAWA I INSTANCYJNOŚCI RODZAJE SPRAW WEDŁUG KSIĄG EWIDENCYJNYCH w i roku WPŁYW ZAŁATWIENIA POZOSTAŁOŚĆ =100 =100 =100 W SĄDACH REJONOWYCH (dok.) rozpoznawane przez sędziego komisarza (Guk) , , ,2 z poprzednich wykazów (U+Ukł+Up-zd) , , ,6 skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem (WSC) - 8 x - 6 x - 2 x rejestrowe - razem , , ,1 z tego - Rejestr Zastawów , , ,2 - Krajowy Rejestr Sądowy , , ,4 a) Sprawy rodzinne wykazywane są łącznie ze sprawami cywilnymi. b) Objaśnienia repertoriów: AmC - dla spraw o uznanie postępowania wzorca umowy za niedozwolen; AmE - dla spraw z zakresu prawa energetycznego przedstawionych z odwołaniami od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; AmK - dla spraw z zakresu przepisów o transporcie kolejowym przedstawionych z odwołaniami od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego; AmA - dla spraw z zakresu ochrony konkurencji przedstawionych z odwołaniami od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; AmT - dla spraw z zakresu prawa telekomunikacyjnego przedstawionych z odwołaniami od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty; Amz - dla spraw przedstawionych z zażaleniami na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o uznanie wzorca umowy za niedozwolone, a także na postanowienia wydane przez: Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty; Amo - dla innych spraw rozpoznawanych wedug przepisów o procesie. c) Ponadto w rep. K rejestrowane są sprawy z Kodeksu karnego skarbowego: w roku wpływ wyniósł 277, załatwiono 295 i pozostało 111. Uwaga: Różnice w pozostałościach wynikają z nadesłanych przez sądy korekt. Opracowanie: Starszy Specjalista Agnieszka Proczek Naczelnik Wydziału Statystyki /-/ Marlena Gilewicz

25 TABL. III. WSKAŹNIKI POZOSTAŁOŚCI (tzw. TRWANIA POSTĘPOWANIA) WYSZCZEGÓLNIENIE W SĄDACH APELACYJNYCH Sprawy karne - apelacje (A Ka) 1,5 1,2 1,0 1,0 0,9 - zażalenia (A Kz) 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 o odszkodowanie (A Ka) 1,1 0,8 1,1 1,0 1,0 kasacje (WKK) 3,8 3,7 3,2 3,6 3,4 Sprawy cywilne II instancji - apelacje (A Ca) a) 4,3 4,2 4,1 4,4 3,8 - zażalenia (A Cz) 0,7 0,5 0,5 0,4 0,3 skarga kasacyjna (WSC) 3,5 3,5 2,8 3,1 1,4 Sprawy z zakresu prawa pracy II instancji - apelacje (A Pa) 2,9 2,1 2,5 2,9 4,3 - zażalenia (A Pz) 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 skarga kasacyjna (WSC-pracy) 1,4 2,2 2,7 3,2 1,4

26 TABL. III. WSKAŹNIKI POZOSTAŁOŚCI (tzw. TRWANIA POSTĘPOWANIA) WYSZCZEGÓLNIENIE W SĄDACH APELACYJNYCH (dok.) Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych II instancji - apelacje (A Ua) 11,1 11,9 11,1 11,7 11,5 - zażalenia (A Uz) 0,2 0,3 0,5 0,4 0,3 skarga kasacyjna (WSC ubezp.) 1,8 2,3 2,0 2,4 0,8 Sprawy gospodarcze II instancji - apelacje (A Ca gosp.) 4,5 4,2 4,7 4,5 3,3 - zażalenia (A Cz gosp.) 0,8 0,5 0,4 0,3 0,2 skarga kasacyjna (WSC gosp.) 4,0 3,7 3,1 3,2 1,6 W SĄDACH OKRĘGOWYCH Sprawy karne: I instancji (K) 5,8 4,5 4,2 4,4 4,3 II instancji - apelacje (Ka) 3,3 3,3 2,4 2,2 2,4 - zażalenia (Kz) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 penitencjarne: wykonywanie kary pozbawienia wolności (Kow) 1,0 1,1 1,2 1,2 1,1 nadzór sędziego penitencjarnego (Pen) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 warunkowe zawieszenie (Wz) 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 kasacje (WKK) 3,3 3,4 3,3 3,0 2,5

27 TABL. III. WSKAŹNIKI POZOSTAŁOŚCI (tzw. TRWANIA POSTĘPOWANIA) WYSZCZEGÓLNIENIE W SĄDACH OKRĘGOWYCH (c.d.) Sprawy cywilne I instancji - procesowe (C i RC) a) 9,0 9,0 9,2 8,8 9,6 - szkody geologiczne i górnicze (CG-G) 7,0 8,3 10,5 12,0 7,6 - nieprocesowe (Ns) a) 3,4 4,4 3,6 3,8 3,4 - rejestrowe z zakresu rejestru dzienników i czasopism (Ns. Rej. Pr) 0,7 0,8 0,6 0,8 1,3 - nakazowe i upominawcze (Nc) 2,9 2,7 1,4 1,2 2,2 II instancji - apelacje (Ca) a) 1,6 1,3 1,6 1,7 1,4 - zażaleniowe (Cz) 0,9 0,7 1,0 0,8 0,6 skarga kasacjyjna (WSC) 3,4 2,9 2,4 3,2 1,5 Sprawy z zakresu prawa pracy I instancji - ze stosunku pracy (P) 5,6 6,8 5,5 7,4 5,8 - odszkodowanie za mienie (Pm) 8,4 9,0 9,9 12,2 10,6 - nakazowe (Np) 1,8 2,5 1,3 1,1 1,4 II instancji - apelacje (Pa) 2,4 3,9 3,9 3,6 2,3 - zażalenia (Pz) 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 skarga kasacyjna (WSC pracy) 4,4 4,9 2,9 3,5 2,4

28 TABL. III. WSKAŹNIKI POZOSTAŁOŚCI (tzw. TRWANIA POSTĘPOWANIA) WYSZCZEGÓLNIENIE W SĄDACH OKRĘGOWYCH (dok.) Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych I instancji (U) 7,4 6,9 5,9 5,0 5,3 Sprawy gospodarcze I instancji - procesowe (GC) 6,8 6,8 7,4 7,9 7,4 - nieprocesowe (GNs) 1,6 2,2 3,2 2,1 1,7 - nakazowe i upominawcze (GNc) 2,3 2,1 1,2 0,9 1,7 - upadłościowe (U) 53,5 98,4 420,0 264,0 42,0 II instancji - apelacje (GCa) 1,6 2,0 1,2 1,4 1,1 - zażalenia (GCz) 1,0 1,3 0,4 0,7 0,4 skarga kasacyjna (WSC gosp.) 3,6 3,2 2,0 1,7 2,1 Sprawy w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów - AmC 8,7 10,6 12,9 11,1 10,4 - AmE 7,9 7,5 10,9 10,2 9,1 - AmK x x x x x - AmA 6,5 9,4 9,9 12,7 9,5 - AmT 8,4 11,1 12,3 43,6 7,4 - Amz 1,9 2,3 3,7 2,1 4,8 kasacje (WCK Am) 3,2 2,9 x x x Sprawy w Sądzie Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych x x 5,1 5,6 4,5

29 TABL. III. WSKAŹNIKI POZOSTAŁOŚCI (tzw. TRWANIA POSTĘPOWANIA) WYSZCZEGÓLNIENIE W SĄDACH REJONOWYCH Sprawy karne i wykroczeniowe podlegające rozpoznaniu wg przepisów o procesie (K) 6,0 5,4 4,7 3,7 4,0 w wydziałach: - karnych 7,0 6,7 6,2 4,4 4,9 - grodzkich 3,1 3,9 3,4 3,0 3,2 kodeks karny skarbowy (Ks) b) 3,1 2,9 2,7 2,4 2,2 w wydziałach: - karnych 3,5 3,3 3,3 2,9 3,5 - grodzkich 2,6 2,4 2,5 2,3 1,9 nadzór sądowy nad postępowaniem przygotowawczym (Kp) 0,9 1,0 0,6 0,6 0,5 w wydziałach: - karnych 0,9 0,9 0,5 0,5 0,4 - grodzkich 1,4 3,0 1,6 1,3 0,6 o wykroczenia (W) 4,9 3,4 2,6 2,1 2,1 w wydziałach: - karnych 2,6 2,3 1,9 1,5 1,5 - grodzkich 5,1 3,5 2,7 2,1 2,2 Sprawy cywilne procesowe (C) 5,6 5,3 5,4 5,2 5,6 w wydziałach: - cywilnych 5,6 5,3 5,5 5,2 5,6 - grodzkich 4,6 4,0 3,9 3,5 3,6 procesowe uproszczone (C-upr) 4,5 4,0 4,3 4,0 4,4 w wydziałach: - cywilnych 6,3 7,4 4,8 2,7 4,1 - grodzkich 4,1 3,7 4,3 4,2 4,4

30 TABL. III. WSKAŹNIKI POZOSTAŁOŚCI (tzw. TRWANIA POSTĘPOWANIA) WYSZCZEGÓLNIENIE W SĄDACH REJONOWYCH (c.d.) szkody geologiczne i górnicze (CG-G) 9,0 8,6 9,5 8,0 6,9 w wydziałach: - cywilnych 8,0 6,9 - grodzkich x x nieprocesowe (Ns) 2,9 2,9 2,9 3,2 3,1 w wydziałach: - cywilnych 3,0 3,2 3,1 3,5 3,4 - grodzkich 1,4 0,6 1,3 0,4 0,4 nakazowe i upominawcze (Nc) 3,7 3,1 1,1 1,0 2,1 w wydziałach: - cywilnych 5,1 3,1 1,0 0,7 2,2 - grodzkich 3,0 3,1 1,2 1,1 2,1 pomoc sądowa (Cps) 1,7 1,9 1,8 1,6 1,8 w wydziałach: - cywilnych 1,8 1,9 1,8 1,6 1,8 - grodzkich 1,5 2,0 1,7 1,3 2,0 ksiąg wieczystych (KW) 2,8 1,9 1,6 1,5 1,5 zbiorów dokumentów (Zd) 3,5 2,9 2,4 1,7 1,3

31 TABL. III. WSKAŹNIKI POZOSTAŁOŚCI (tzw. TRWANIA POSTĘPOWANIA) WYSZCZEGÓLNIENIE W SĄDACH REJONOWYCH (c.d.) Sprawy rodzinne procesowe (RC) 2,7 2,6 2,7 2,8 2,9 nieprocesowe (RNs) 2,1 2,1 1,9 2,2 2,3 opiekuńcze (Nsm) 2,3 2,5 2,4 2,4 2,6 nieletnich w postępowaniu: - wyjaśniającym (Npw) w związku z: - demoralizacją 2,2 2,2 1,9 1,8 2,1 - czynami karalnymi 2,2 2,1 1,9 2,1 2,2 - opiekuńczo wychowawczym (Now) w związku z: - demoralizacją 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 - czynami karalnymi 1,2 1,3 1,1 1,2 1,4 - poprawczym (Nk) 2,9 2,9 2,8 2,5 2,7 Sprawy z zakresu prawa pracy ze stosunku pracy (P) 3,8 3,9 3,8 2,7 2,9 odszkodowanie za mienie (Pm) 6,6 7,5 6,8 4,0 4,4 nakazowe i upominawcze (Np) 2,0 2,2 1,5 0,5 1,3 Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z zakresu ubezpieczeń (U) 6,5 6,8 6,4 5,0 5,0

32 TABL. III. WSKAŹNIKI POZOSTAŁOŚCI (tzw. TRWANIA POSTĘPOWANIA) WYSZCZEGÓLNIENIE W SĄDACH REJONOWYCH (dok.) Sprawy gospodarcze procesowe (GC) 5,7 5,4 4,0 procesowe uproszczone (GC-upr.) 4,9 4,3 4,8 3,3 2,7 nieprocesowe (GNs) 7,0 7,9 8,4 4,0 5,4 nakazowe i upominawcze (GNc) 3,5 3,1 1,4 0,9 2,0 z zakresu postępowania upadłościowego i naprawczego c) x 5,9 4,5 3,7 5,3 rejestrowe - razem 0,9 0,9 0,4 0,4 0,5 w tym: - Rejestr Zastawów 0,8 0,5 0,3 0,3 0,4 - Krajowy Rejestr Sądowy 1,1 1,1 0,5 0,4 0,5 a) Sprawy rodzinne wykazywane są łącznie ze sprawami cywilnymi, a wskaźnik pozostałości w sprawach C obliczony jest z wyłączeniem spraw o rozwód i separację, a w sprawach Ns - z wyłączeniem spraw o separację. b) Sprawy wpisywane do rep. Ks; ponadto są wpisywane sprawy do rep. K. c) W okresach poprzednich sprawy z zakresu postępowania upadłościowego i układowego, w związku z wejściem w życie od 1 października 2003 roku sprawy z zakresu postępowania upadłościowego i naprawczego. Wskaźnik pozostałości jest odniesieniem liczby spraw pozostających do załatwienia do przeciętnego miesięcznego wpływu w danym okresie sprawozdawczym lub w okresie działania jednostki sprawozdawczej. Opracowanie: Starszy Specjalista Agnieszka Proczek Naczelnik Wydziału Statystyki /-/ Marlena Gilewicz

33 TABL. IV. WPŁYWY SPRAW WEDŁUG RODZAJÓW RODZAJE SPRAW Sprawy w tysiącach OGÓŁEM a) Sprawy: karne i wykroczeniowe cywilne a) w tym: ksiąg wieczystych rodzinne pracy ubezpieczeń społecznych gospodarcze w tym: rejestrowe - razem w tym: Krajowy Rejestr Sądowy x x x x Rejestr Zastawów x

34 TABL. IV. WPŁYWY SPRAW WEDŁUG RODZAJÓW RODZAJE SPRAW Wskaźniki struktury OGÓŁEM Sprawy: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 karne i wykroczeniowe 15,2 13,2 13,3 14,6 18,4 21,4 21,3 21,9 23,2 24,8 cywilne 55,4 51,8 53,4 52,6 47,9 48,3 50,2 51,1 50,9 49,8 w tym: ksiąg wieczystych b) 66,8 62,8 59,7 54,0 51,4 48,5 48,2 50,1 50,0 52,3 rodzinne 16,5 13,5 13,4 12,5 11,5 10,9 10,3 10,2 11,2 11,1 pracy 3,6 3,1 3,1 3,4 4,2 3,8 4,2 3,4 2,7 2,2 ubezpieczeń społecznych 2,8 4,0 4,0 4,9 5,3 3,5 3,0 3,1 2,2 2,7 gospodarcze 6,4 14,4 12,8 12,0 12,7 12,2 11,0 10,5 9,9 9,4 w tym: rejestrowe razem c) 32,3 68,9 56,6 49,6 45,7 40,7 44,4 49,3 51,7 59,2 w tym: Krajowy Rejestr Sądowy c) x x x x 22,4 21,3 25,9 31,9 36,2 45,6 Rejestr Zastawów c) x 57,5 44,2 36,3 22,1 19,0 18,1 17,4 15,4 13,6

35 TABL. IV. WPŁYWY SPRAW WEDŁUG RODZAJÓW RODZAJE SPRAW Wskaźniki dynamiki *) 1997 = 100 OGÓŁEM Sprawy: 100,0 128,5 131,8 147,8 167,2 173,3 189,7 193,9 190,9 201,6 karne i wykroczeniowe 100,0 111,4 115,6 141,9 202,5 244,4 266,0 279,0 291,1 328,7 cywilne 100,0 120,1 127,0 140,3 144,5 150,9 171,8 178,9 175,3 181,2 w tym: ksiąg wieczystych 100,0 112,9 113,6 113,5 111,2 109,6 123,9 134,3 131,3 142,0 rodzinne 100,0 105,2 106,7 111,5 116,2 113,8 118,2 119,1 129,8 135,4 pracy 100,0 109,3 113,7 137,9 192,6 181,9 219,2 178,2 139,8 121,8 ubezpieczeń społecznych 100,0 184,9 188,5 262,6 321,4 217,3 205,4 213,5 152,6 193,6 gospodarcze 100,0 287,9 262,7 275,7 331,9 328,6 325,7 316,0 293,3 296,0 w tym: rejestrowe razem 100,0 614,4 460,6 423,5 469,8 414,5 447,9 482,3 469,1 542,6 w tym: Krajowy Rejestr Sądowy x x x x x x x x x x Rejestr Zastawów x x x x x x x x x x

36 TABL. IV. WPŁYWY SPRAW WEDŁUG RODZAJÓW OGÓŁEM RODZAJE SPRAW Sprawy: 101,6 128,5 102,6 112,1 113,2 103,6 109,5 102,2 98,5 105,6 karne i wykroczeniowe 104,8 111,4 103,8 122,7 142,7 120,7 108,9 104,9 104,3 112,9 cywilne 99,4 120,1 105,8 110,5 102,9 104,5 113,8 104,1 98,0 103,4 w tym: ksiąg wieczystych 93,8 112,9 100,6 99,9 98,0 98,5 113,1 108,4 97,8 108,1 rodzinne 103,0 105,2 101,5 104,5 104,2 98,0 103,9 100,7 109,0 104,3 pracy 95,8 109,3 104,0 121,3 139,7 94,4 120,5 81,3 78,4 87,2 ubezpieczeń społecznych 117,8 184,9 101,9 139,3 122,4 67,6 94,5 104,0 71,5 126,9 gospodarcze 108,1 287,9 91,3 104,9 120,4 99,0 99,1 97,0 92,8 100,9 w tym: rejestrowe razem 101,0 614,4 75,0 91,9 110,9 88,2 108,0 107,7 97,3 115,7 w tym: Krajowy Rejestr Sądowy x x x x x 94,2 120,6 119,5 105,3 127,0 Opracowanie: Starszy Specjalista Agnieszka Proczek Wskaźniki dynamiki *) rok poprzedni = 100 Rejestr Zastawów x x 70,2 86,2 73,1 85,3 94,4 93,0 82,5 89,1 a) Od 1992 r. do spraw cywilnych zaliczono sprawy ksiąg wieczystych. b) Odsetek spraw ksiąg wieczystych odnosi się do spraw cywilnych. c) Odsetek spraw rejestrowych odnosi się do spraw gospodarczych. * Do 1999 r. wskaźniki dynamiki obliczone w tej tablicy mogą różnić się od odsetek obliczonych w tablicy I i II Statystyki Sądowej i Penitencjarnej, z uwagi na duże wartości liczb podlegających zaokrągleniu. Uwaga: Dane dotyczące roku 2000 i 2001 są zmienione w stosunku do danych w wydawnictwie za rok Naczelnik Wydziału Statystyki /-/ Marlena Gilewicz

37 TABL. V. ZAŁATWIENIA SPRAW WEDŁUG RODZAJÓW RODZAJE SPRAW Sprawy w tysiącach OGÓŁEM a) Sprawy: karne i wykroczeniowe cywilne a) w tym: ksiąg wieczystych rodzinne pracy ubezpieczeń społecznych gospodarcze w tym: rejestrowe - razem w tym: Krajowy Rejestr Sądowy Rejestr Zastawów

38 TABL. V. ZAŁATWIENIA SPRAW WEDŁUG RODZAJÓW RODZAJE SPRAW Wskaźniki struktury OGÓŁEM Sprawy: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 karne i wykroczeniowe 20,5 21,4 21,6 23,1 24,8 cywilne 48,8 50,3 51,0 50,2 49,8 w tym: ksiąg wieczystych b) 51,0 49,6 49,3 49,9 52,7 rodzinne 10,8 10,1 10,0 10,8 11,2 pracy 3,7 3,9 3,5 3,0 2,3 ubezpieczeń społecznych 3,9 3,1 3,0 2,7 2,4 gospodarcze 12,2 11,1 10,9 10,2 9,4 w tym: rejestrowe razem c) 43,0 43,2 47,0 48,6 59,5 w tym: Krajowy Rejestr Sądowy c) 23,2 24,8 30,6 34,0 45,7 Rejestr Zastawów c) 19,4 18,0 16,4 14,6 13,8

39 TABL. V. ZAŁATWIENIA SPRAW WEDŁUG RODZAJÓW RODZAJE SPRAW Wskaźniki dynamiki 2002 =100 OGÓŁEM Sprawy: 100,0 111,2 116,4 113,3 113,9 karne i wykroczeniowe 100,0 115,8 122,2 127,3 137,6 cywilne 100,0 114,7 121,7 116,6 116,3 w tym: ksiąg wieczystych 100,0 111,6 117,4 114,1 120,2 rodzinne 100,0 104,0 106,9 112,5 118,1 pracy 100,0 115,0 110,3 90,9 70,3 ubezpieczeń społecznych 100,0 90,2 91,3 79,5 71,6 gospodarcze 100,0 101,4 103,4 94,9 87,6 w tym: rejestrowe razem 100,0 101,8 113,1 107,1 121,3 w tym: Krajowy Rejestr Sądowy 100,0 108,4 136,2 139,0 172,5 Rejestr Zastawów 100,0 94,3 87,7 71,3 62,6

40 TABL. V. ZAŁATWIENIA SPRAW WEDŁUG RODZAJÓW OGÓŁEM RODZAJE SPRAW Sprawy: 109,6 111,2 104,6 97,4 100,6 karne i wykroczeniowe 135,5 115,8 105,5 104,1 108,1 cywilne 108,9 114,7 106,1 95,8 99,8 w tym: ksiąg wieczystych 105,4 111,6 105,3 97,2 105,3 rodzinne 98,8 104,0 102,8 105,2 105,0 pracy 99,4 115,0 95,9 82,4 77,4 ubezpieczeń społecznych 77,0 90,2 101,3 87,1 90,1 gospodarcze 106,2 101,4 102,0 91,8 92,3 w tym: rejestrowe razem 98,5 101,8 111,1 94,7 113,2 w tym: Krajowy Rejestr Sądowy 125,4 108,4 125,6 102,1 124,1 Rejestr Zastawów 84,3 94,3 93,0 81,3 87,8 a) Do spraw cywilnych zaliczono sprawy ksiąg wieczystych. b) Odsetek spraw ksiąg wieczystych odnosi się do spraw cywilnych. c) Odsetek spraw rejestrowych odnosi się do spraw gospodarczych. Wskaźniki dynamiki rok poprzedni = 100 Opracowanie: Starszy Specjalista Agnieszka Proczek Naczelnik Wydziału Statystyki /-/ Marlena Gilewicz

41 TABL. VI. WSKAŹNIKI OPANOWANIA WPŁYWU ORAZ WSKAŹNIK POZOSTAŁOŚCI (tzw. TRWANIA POSTĘPOWANIA) W SĄDACH POWSZECHNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW PRAWA I INSTANCYJNOŚCI w i roku RODZAJE SPRAW WEDŁUG KSIĄG EWIDENCYJNYCH WPŁYW ZAŁATWIENIA WSKAŹNIKI OPANOWANIA WPŁYWU WSKAŹNIKI POZOSTAŁOŚCI (tzw. TRWANIA POSTĘPOWANIA) OGÓŁEM SPRAW W SĄDACH POWSZECHNYCH W SĄDACH APELACYJNYCH - OGÓŁEM ,9 98,1 1,9 2, ,7 108,1 4,1 3,6 Sprawy karne - razem ,3 100,2 0,9 0,8 II instancji - apelacje (A Ka) ,8 100,7 1,0 0,9 w tym: o odszkodowanie (A Ka) ,2 102,4 1,0 1,0 - zażalenia (A Kz) ,8 99,8 0,3 0,3 ogólne (A Ko) ,1 99,4 0,6 0,9 nadzór sądowy nad postępowaniem przygotowawczym (A Kp) ,1 100,0 0,2 0,1 zażalenia na postanowienia w postępowaniu wykonawczym (A Kzw) ,5 100,1 1,0 0,8 kasacje (WKK) ,0 108,2 3,6 3,4 sprawy w trybie art.11a pwkpk ,0 100,0 5,4 x skargi na postępowanie sądowe (S) ,5 97,8 0,4 1,0

42 TABL. VI. WSKAŹNIKI OPANOWANIA WPŁYWU ORAZ WSKAŹNIK POZOSTAŁOŚCI (tzw. TRWANIA POSTĘPOWANIA) W SĄDACH POWSZECHNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW PRAWA I INSTANCYJNOŚCI w i roku RODZAJE SPRAW WEDŁUG KSIĄG EWIDENCYJNYCH WPŁYW ZAŁATWIENIA WSKAŹNIKI OPANOWANIA WPŁYWU WSKAŹNIKI POZOSTAŁOŚCI (tzw. TRWANIA POSTĘPOWANIA) W SĄDACH APELACYJNYCH (c.d.) Sprawy cywilne - razem ,8 103,8 2,1 1,7 II instancji - apelacje (A Ca) a) ,2 106,3 4,1 3,6 - zażalenia (A Cz) a) ,8 101,0 0,4 0,3 ogólne (A Co) ,1 103,2 1,1 0,4 skarga kasacjyjna (WSC) ,3 110,8 3,1 1,4 skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem (WSC) x 95,6 x 2,1 skargi na postępowanie sądowe (S) ,4 103,3 0,7 0,6 Sprawy z zakresu prawa pracy ,6 96,9 2,2 2,7 II instancji - apelacje (A Pa) ,0 91,9 2,9 4,3 - zażalenia (A Pz) ,0 100,6 0,5 0,6 - ogólne (A Po) ,3 96,4 1,9 2,1 skarga kasacjyjna (WSC-pracy) ,2 108,1 3,2 1,4 skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem (WSC) 7 6 x 85,7 x 1,7 skargi na postępowanie sądowe (S) ,5 109,1 0,9 0,4

43 TABL. VI. WSKAŹNIKI OPANOWANIA WPŁYWU ORAZ WSKAŹNIK POZOSTAŁOŚCI (tzw. TRWANIA POSTĘPOWANIA) W SĄDACH POWSZECHNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW PRAWA I INSTANCYJNOŚCI w i roku RODZAJE SPRAW WEDŁUG KSIĄG EWIDENCYJNYCH Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych WPŁYW ZAŁATWIENIA W SĄDACH APELACYJNYCH (c.d.) WSKAŹNIKI OPANOWANIA WPŁYWU WSKAŹNIKI POZOSTAŁOŚCI (tzw. TRWANIA POSTĘPOWANIA) - razem ,3 120,8 9,1 9,4 II instancji - apelacje (A Ua) ,9 124,8 11,7 11,5 - zażalenia (A Uz) ,0 100,2 0,4 0,3 ogólne (A Uo) ,4 96,8 0,5 1,0 skarga kasacjyjna (WSC-ubezp.) ,9 112,1 2,4 0,8 skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem (WSC) x 93,2 x 1,1 skargi na postępowanie sądowe (S) ,1 109,2 0,8 0,2 Sprawy gospodarcze - razem ,7 111,7 2,2 1,6 II instancji - apelacje (A Ca-gosp.) ,1 124,3 4,5 3,3 - zażalenia (A Cz-gosp.) ,2 102,0 0,3 0,2 ogólne (A Co-gosp.) ,4 113,3 0,9 0,8 skarga kasacjyjna (WSC-gosp.) ,6 112,5 3,2 1,6 skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem (WSC) x 100,0 x 0,9 skargi na postępowanie sądowe (S) ,0 103,1 0,5 0,4

44 Departament Organizacyjny Wydział Statystyki DANE WSTĘPNE r. TABL. VI. WSKAŹNIKI OPANOWANIA WPŁYWU ORAZ WSKAŹNIK POZOSTAŁOŚCI (tzw. TRWANIA POSTĘPOWANIA) W SĄDACH POWSZECHNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW PRAWA I INSTANCYJNOŚCI w i roku RODZAJE SPRAW WEDŁUG KSIĄG EWIDENCYJNYCH WPŁYW ZAŁATWIENIA WSKAŹNIKI OPANOWANIA WPŁYWU WSKAŹNIKI POZOSTAŁOŚCI (tzw. TRWANIA POSTĘPOWANIA) W SĄDACH OKRĘGOWYCH - OGÓŁEM ,3 99,3 3,2 3,1 Sprawy karne i wykroczeniowe - razem ,6 99,8 1,2 1,2 I instancji (K) ,5 100,6 4,4 4,3 II instancji - apelacje w sprawach karnych (Ka) ,0 98,2 2,2 2,4 - zażalenia w sprawach karnych (Kz) ,1 99,4 0,4 0,5 ogólne (Ko) ,4 100,4 1,2 1,1 zażalenia na postanowienia w postępowaniu wykonawczym (Kzw) ,1 99,9 1,2 1,1 penitencjarne: - sprawy dotyczące wkonywania kary pozbawienia wolności; np.: przerw, odwołania warunkowego zwolnienia, zmiany określonego wyroku i typu zakładu karnego (Kow) ,7 100,0 1,2 1,1 Strona 4 z 17

Objaśnienia znaków umownych. oznacza procentowy wzrost lub spadek wielkości w okresach następnych w stosunku do okresu wyjściowego, oznaczonego 100

Objaśnienia znaków umownych. oznacza procentowy wzrost lub spadek wielkości w okresach następnych w stosunku do okresu wyjściowego, oznaczonego 100 Opracowano w Wydziale Statystycznej Informacji Zarządczej DEPARTAMENT STRATEGII I FUNDUSZY EUROPEJSKICH pod kierownictwem Dyrektora dr Adama Niedzielskiego Objaśnienia znaków umownych Kreska /-/ - zjawisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA STATYSTYCZNA

INFORMACJA STATYSTYCZNA Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Wydział Statystyki i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości INFORMACJA STATYSTYCZNA o ewidencji spraw i orzecznictwie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW POWSZECHNYCH w 2003 r.

DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW POWSZECHNYCH w 2003 r. Wydział Statystyki DO II 0365/13/2004 DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW POWSZECHNYCH w 2003 r. ANALIZA STATYSTYCZNA 1. ANALIZA OGÓLNA W roku 2003 w sądach powszechnych zarejestrowano 9 521 tys. spraw i jest ona większa

Bardziej szczegółowo

Analiza ilościowa ewidencji spraw rodzinnych w sądach powszechnych w latach

Analiza ilościowa ewidencji spraw rodzinnych w sądach powszechnych w latach WYDZIAŁ STATYSTYCZNEJ INFORMACJI ZARZĄDCZEJ DEPARTAMENT STRATEGII I FUNDUSZY EUROPEJSKICH Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Analiza ilościowa ewidencji spraw rodzinnych w sądach powszechnych w latach 2007

Bardziej szczegółowo

Analiza statystyczna

Analiza statystyczna Departament Strategii i Funduszy Europejskich Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Analiza statystyczna działalności sądów powszechnych rok 2015 na tle lat 2011-2014 wybrane zagadnienia Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Opolu V Wydział Gospodarczy [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Wrocławska Dział 1.1.1. Ewidencja spraw ogółem SPRAWY

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Sprawozdanie z działalności orzeczniczej okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Rozdział II. Sprawozdanie z działalności orzeczniczej okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie Rozdział II Sprawozdanie z działalności orzeczniczej okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie II.I. SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE 1. WYDZIAŁY CYWILNE Analiza pracy wydziałów cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy

Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy ewidencja spraw o odszkodowania w sądach pracy w 2013 roku w ujęciu retrospektywnym 2009 2012 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI DEPARTAMENT STRATEGII

Bardziej szczegółowo

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2016 r.

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe zbiorcze Okręg Sądu Okręgowego w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON 000323163 MS-S20UN SPRAWOZDANIE w sprawach upadłościowych

Bardziej szczegółowo

Wymiar sprawiedliwości w RP

Wymiar sprawiedliwości w RP Wymiar sprawiedliwości w RP Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Art. 175 ust. 1 Konstytucji RP Sądy powszechne

Bardziej szczegółowo

Ewidencja wybranych spraw cywilnych i gospodarczych oraz dotyczących ksiąg wieczystych - dane ogólnopolskie i z terenu Warszawy za 2015 r.

Ewidencja wybranych spraw cywilnych i gospodarczych oraz dotyczących ksiąg wieczystych - dane ogólnopolskie i z terenu Warszawy za 2015 r. Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości Ewidencja wybranych spraw cywilnych i gospodarczych oraz dotyczących ksiąg wieczystych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XI Wykaz skrótów... XIII Zagadnienie 1. Dopuszczalność drogi sądowej i pojęcie sprawy cywilnej... 1 1. Wiadomości wprowadzające... 1 2. Rodzaje postępowania cywilnego przykładowe podziały... 3

Bardziej szczegółowo

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku Zestawienia statystyczne do Sprawozdania Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2012 roku Warszawa, marzec 2013 r. POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY (spis tabel zawierających

Bardziej szczegółowo

PROKURATURA GENERALNA, ul. Barska 28/30, Warszawa

PROKURATURA GENERALNA, ul. Barska 28/30, Warszawa Okręgowej PROKURATURA GENERALNA, ul. Barska 8/, -5 Warszawa PG-PCA za rok Dział... Ewidencja spraw i czynności prokuratora w, gospodarczych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w sprawach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 20 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja (c.d.)

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja (c.d.) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa Numer statystyczny REGON: 8 PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 6/, -58 Warszawa PG-PCA za rok Dział... Ewidencja spraw i czynności prokuratora w, gospodarczych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

MS-S40. SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r.

MS-S40. SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Rejonowy w Białymstoku Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Białostocka MS-S40 SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. Wykonywanie dozorów

SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. Wykonywanie dozorów MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S40 Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Rzeszowska SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. Wykonywanie dozorów

SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. Wykonywanie dozorów Dozory dotyczące: warunkowego MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S40 Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Białostocka SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z PRACY SĄDU OKRĘGOWEGO w WARSZAWIE. w 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE. Z PRACY SĄDU OKRĘGOWEGO w WARSZAWIE. w 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Z PRACY SĄDU OKRĘGOWEGO w WARSZAWIE w 2011 ROKU marzec 2012 1 Rozdział I... 3 Podstawowe informacje... 3 Rozdział II... 10 Sprawozdanie z działalności orzeczniczej sądów okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach o rozwód

Podstawowe informacje o orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach o rozwód Marlena Gilewicz Naczelnik Wydziału Statystyki w Departamencie Organizacyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości Podstawowe informacje o orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach o rozwód W latach 2000

Bardziej szczegółowo

za... kwartał... **) 20... r.

za... kwartał... **) 20... r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Apelacyjny w. Numer identyfikacyjny REGON Dział 1.1. Ewidencja spraw cywilnych MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych za... kwartał...

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ CZYNNOŚCI SĘDZIÓW I REFERENDARZA SĄDOWEGO SĄDU REJONOWEGO W ŻNINIE NA ROK 2016 od r.

PODZIAŁ CZYNNOŚCI SĘDZIÓW I REFERENDARZA SĄDOWEGO SĄDU REJONOWEGO W ŻNINIE NA ROK 2016 od r. PODZIAŁ CZYNNOŚCI SĘDZIÓW I REFERENDARZA SĄDOWEGO SĄDU REJONOWEGO W ŻNINIE NA ROK 2016 od 14.09.2016r. 1. PREZES SĄDU REJONOWEGO W ŻNINIE- Sędzia Sądu Rejonowego- Jacek Krysztofiak - Przewodniczący III

Bardziej szczegółowo

Adresat Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Adresat Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Strategii i Funduszy Europejskich Strona 1 z 38 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE SA w Łodzi [WYDZIAL] w sprawach cywilnych Numer identyfikacyjny REGON za I półrocze 2016 r. Adresat Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Białostocka * ) Niepotrzebne skreślić. Dział 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wydział Rodzinny. Wersja 2007-12-19 CURRENDA Sp. z o.o. Sopot

Wydział Rodzinny. Wersja 2007-12-19 CURRENDA Sp. z o.o. Sopot Wydział Rodzinny Wersja 2007-12-19 CURRENDA Sp. z o.o. Sopot Opis sprawozdania MS-S16 w Wydziale Rodzinnym 2 Sprawozdanie MS-S16 Opis zmian Dział 1.1. Ewidencja spraw ogółem W wierszach umieszczane są

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I półrocze 2016 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I półrocze 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S5R 16.09.2016 SR dla Warszawy Pragi-Północ [WYDZIAL] Okręg Sądu Numer identyfikacyjny REGON MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych Adresaci:

Bardziej szczegółowo

poz. 137, z 2007 r. Nr 2, poz. 6 i Nr 8, poz. 35, z 2008 r. Nr 1, poz. 4 i Nr 5, poz. 85 i z 2009 r. Nr 1 poz. 4, Nr 5, poz. 20 i Nr 5, poz. 23.

poz. 137, z 2007 r. Nr 2, poz. 6 i Nr 8, poz. 35, z 2008 r. Nr 1, poz. 4 i Nr 5, poz. 85 i z 2009 r. Nr 1 poz. 4, Nr 5, poz. 20 i Nr 5, poz. 23. ZARZĄDZENIE Nr 208/09/DO M I NI STRA S PRAW IE DLIWOŚCI z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji

Bardziej szczegółowo

SĄDY WPOLSCE. Jakie są ich rodzaje? Jakie sprawy rozpatrują? Ministerstwo Sprawiedliwości

SĄDY WPOLSCE. Jakie są ich rodzaje? Jakie sprawy rozpatrują? Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości SĄDY WPOLSCE Jakie są ich rodzaje? Jakie sprawy rozpatrują? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Toruniu [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Gdańska * ) Niepotrzebne skreślić. Dział 1.1. Ewidencja spraw wg repertoriów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 2015-07-01 zm. Dz.U.2015.617 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów

Bardziej szczegółowo

Postępowanie. w sprawach cywilnych. Cywilne. Aplikacje Prawnicze. Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas. C.H.Beck. Law in Action czyli:

Postępowanie. w sprawach cywilnych. Cywilne. Aplikacje Prawnicze. Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas. C.H.Beck. Law in Action czyli: Aplikacje Prawnicze Cywilne Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas Postępowanie w sprawach cywilnych Law in Action czyli: Procedura w praktyce Przydatne porady Orzecznictwo C.H.Beck Aplikacje Prawnicze Postępowanie

Bardziej szczegółowo

MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych Zażalenie MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Toruniu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego Numer identyfikacyjny REGON MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I półrocze 2016 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I półrocze 2016 r. Rozpoznawanie wniosków prokuratora Rozpoznawanie wniosków prokuratora Rozpoznawanie MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S5R 29.09.2016 SR dla Łodzi-Widzewa [WYDZIAL] Okręg

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawowe informacje

Rozdział I Podstawowe informacje Rozdział I Podstawowe informacje 3 W 2010 r. w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie funkcjonowały: 1. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 2. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie 3. Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski

Sąd i referendarz sądowy. mgr Przemysław Kraszewski Sąd i referendarz sądowy mgr Przemysław Kraszewski Pojęcie sądu ujęcie ustrojowe wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Realizacja zadań nadzorczych

Rozdział IV. Realizacja zadań nadzorczych Rozdział IV Realizacja zadań nadzorczych 143 Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie w 2010 r. realizował zadania nadzorcze przewidziane w 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S19O 24.08.2015 SO w Krakowie [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Krakowska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Aplikacja: W dziale 1.1.b dodano dla II instancji: Wiersz 05- Ka razem (w. 06+07).

Aplikacja: W dziale 1.1.b dodano dla II instancji: Wiersz 05- Ka razem (w. 06+07). Aplikacja: Wydział Karny I instancji Wersja: 1.15.0622 Data: 30-06-2015 Wprowadzono następujące zmiany w aplikacji: 1. L.p. Temat / Miejsce OPIS 1) ->MS-S5 Dostosowano do obecnego wzoru ministerialnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 3 października 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 3 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 84/11. Dnia 28 października 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 84/11. Dnia 28 października 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 84/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 października 2011 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Pozniu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Pozńska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja spraw I i II instancja

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25 Postępowanie cywilne Skarga kasacyjna Wznowienie postępowania Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Istota postępowania kasacyjnego Nadzwyczajny środek zaskarżenia To nie trzecia instancja

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA OGŁOSZENIE WPISU DO KRS W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM

OPŁATY ZA OGŁOSZENIE WPISU DO KRS W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM OPŁATY ZA OGŁOSZENIE WPISU DO KRS W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM Opłaty należy wnosić wyłącznie na rachunek Sądu NBP O/O Gdańsk: 98 1010 1140 0207 1822 3100 0000 Monitor Sądowy i Gospodarczy nie współpracuje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności okręgu. Sądu Okręgowego. w Warszawie. w 2006roku

Sprawozdanie. z działalności okręgu. Sądu Okręgowego. w Warszawie. w 2006roku Sprawozdanie z działalności okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2006roku marzec 2007 Spis treści: Rozdział I Podstawowe informacje.s. 2 Rozdział II Sprawozdani z działalności orzeczniczej Sądów okręgu

Bardziej szczegółowo

1. Polska 2030- Trzecia Fala Nowoczesności" - długookresowa strategia rozwoju postępowania przekracza

1. Polska 2030- Trzecia Fala Nowoczesności - długookresowa strategia rozwoju postępowania przekracza Plan działalności na rok 2013 dla Sądu Rejonowego w Zgierzu Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013 Lp. Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy Najważniejsze zadania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I półrocze 2017 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I półrocze 2017 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S5R 16.08.2017 SR dla Warszawy-Mokotowa [WYDZIAL] Okręg Sądu Numer identyfikacyjny REGON MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych Adresaci:

Bardziej szczegółowo

Wydział Karny. I instancji Sądu Okręgowego. Wersja 2006.12.02. Currenda Sp. z o.o. Sopot

Wydział Karny. I instancji Sądu Okręgowego. Wersja 2006.12.02. Currenda Sp. z o.o. Sopot Wydział Karny I instancji Sądu Okręgowego Wersja 2006.12.02 Currenda Sp. z o.o. Sopot Opis sprawozdania MS-S5 w Wydziale Karnym I instancji Sądu Okręgowego 2 Sprawozdanie MS-S5 Opis zmian Dział 1.1 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce 3. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 października 2016 r. Poz. 1714 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

MS-S40. Sądy Rejonowe - ZBIORCZE. SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2014 r. Wykonywanie dozorów

MS-S40. Sądy Rejonowe - ZBIORCZE. SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2014 r. Wykonywanie dozorów MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe - ZBIORCZE Okręg SO w Łodzi Apelacja Łódzka Numer identyfikacyjny REGON 000323163 MS-S40 SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Opłaty za czynności radców prawnych. Dz.U.2015.1804 z dnia 2015.11.05 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 27 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 października 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za rok 2016 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za rok 2016 r. Rozpoznawanie wniosków prokuratora Rozpoznawanie wniosków prokuratora Rozpoznawanie MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S5R 08.02.2017 SR w Szczecinku [WYDZIAL] Okręg Sądu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... IX XI XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Miejsce zażalenia wśród środków odwoławczych. 5 1. Klasyfikacja środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 listopada 2015 r. Poz. 1801 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów

Bardziej szczegółowo

MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych. Obszar Sądu Apelacyjnego Sprawozdanie należy przekazać adresatowi w terminie

MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych. Obszar Sądu Apelacyjnego Sprawozdanie należy przekazać adresatowi w terminie Zażalenie MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Toruniu Numer identyfikacyjny REGON MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych Adresat Ministerstwo Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 listopada 2015 r. Poz. 1804 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera Sygn. akt I PZ 4/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2006 r. SSN Katarzyna Gonera w sprawie z powództwa J. W. przeciwko M. Polska Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością o przywrócenie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) Sygn. akt V CZ 3/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 marca 2015 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) w sprawie z urzędu przy uczestnictwie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I kwartał 2017 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I kwartał 2017 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Bochni [WYDZIAL] Okręg Sądu Numer identyfikacyjny REGON MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych Adresaci: 1. Sąd Okręgowy 2. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności okręgu. Sądu Okręgowego. w Warszawie. w 2005 roku

Sprawozdanie. z działalności okręgu. Sądu Okręgowego. w Warszawie. w 2005 roku Sprawozdanie z działalności okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2005 roku marzec 2006 Sprawozdanie z działalności okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2005 roku spis treści Rozdział I Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za rok 2015 r. Rozpoznawanie wniosków prokuratora Rozpoznawanie wniosków prokuratora Rozpoznawanie MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Legionowie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za rok 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Puławach [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Apelacyjnego w Apelacja Lubelska Numer identyfikacyjny REGON *) niepotrzebne skreślić Dział

Bardziej szczegółowo

rozdzielenia kompetencji pomiędzy poszczególnymi sądami danego państwa Zasada ciągłości właściwości sądu

rozdzielenia kompetencji pomiędzy poszczególnymi sądami danego państwa Zasada ciągłości właściwości sądu WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU Właściwość sądu dotyczy rozdzielenia kompetencji pomiędzy poszczególnymi sądami danego państwa, pozwala ustalić jaki sąd powinien daną sprawę cywilną rozpoznać i rozstrzygnąć. Zasada ciągłości

Bardziej szczegółowo

MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych Zażalenie MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Toruniu [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych i wykroczeniowych Adresat Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Agnieszka Łuniewska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Agnieszka Łuniewska Sygn. akt II CSK 826/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 września 2016 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Monika Koba SSN Bogumiła Ustjanicz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Halina Kiryło (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Andrzej Wróbel

POSTANOWIENIE. SSN Halina Kiryło (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Andrzej Wróbel Sygn. akt III UZ 12/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 stycznia 2018 r. SSN Halina Kiryło (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Andrzej Wróbel w sprawie z odwołania

Bardziej szczegółowo

1 [Zakres] Rozporządzenie określa: 1) opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, zwane dalej "opłatami";

1 [Zakres] Rozporządzenie określa: 1) opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, zwane dalej opłatami; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461)

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PZ 13/09. Dnia 10 listopada 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PZ 13/09. Dnia 10 listopada 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II PZ 13/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 listopada 2009 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf SSN Zbigniew Korzeniowski w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego 1 Pytania 1 7 Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.461 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 września 2002 r. Dz.U.2013.490 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Iudex et Iudicium. Organizacja sądów 2011-10-16. Wykład 3 Podmioty postępowania SĄD. Możliwe role sędziego.

Postępowanie cywilne. Iudex et Iudicium. Organizacja sądów 2011-10-16. Wykład 3 Podmioty postępowania SĄD. Możliwe role sędziego. Postępowanie cywilne Wykład 3 Podmioty postępowania SĄD Iudex et Iudicium Możliwe role sędziego Jedyny protagonista Obserwator kierujący Współprotagonista procesu Zadania Ochrona praw i wolności Bezstronne

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S19O 22.07.2015 SO w Opolu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Wrocławska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja spraw

Bardziej szczegółowo

6 Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego o: 1) zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku,

6 Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego o: 1) zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800) (zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1668) Na podstawie art. 16 ust. 2 i

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych i wykroczeniowych. za I półrocze 2015 r. SR w Białymstoku wydziały karne Okręg Sądu Okręgowego w MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Apelacyjnego w Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON *) niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XI XV XIX Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. System środków zaskarżenia w polskim prawie karnym procesowym... 5 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1% lut wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze Księga pierwsza. Proces (art. 15-505) 14 Tytuł I. Sad (art. 15-54) 14 Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego

UCHWAŁA. składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sygn. akt III CZP 21/15 UCHWAŁA składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 sierpnia 2015 r. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego.

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. Dr hab. Hanna Paluszkiewicz Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne Rok akademicki 2010/2011 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. 2. Cele procesu karnego. 3. Proces

Bardziej szczegółowo

Sąd. instytucjonalnym - sąd jako konkretna jednostka organizacyjna;

Sąd. instytucjonalnym - sąd jako konkretna jednostka organizacyjna; Sąd znaczenie w ujęciu: ustrojowym - wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawowany przez Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe - art. 175 Konstytucji;

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Stępka

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Stępka Sygn. akt V KK 230/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Andrzej Stępka w sprawie P. P. skazanego z art. 13 1 k.k. w zw. z art. 279 1 k.k., art. 279 1 k.k. oraz z art.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I kwartał 2016 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa MS-S5 SPRAWOZDANIE. w sprawach karnych. i wykroczeniowych. za I kwartał 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S5R 25.05.2016 SR w Bochni [WYDZIAL] Okręg Sądu Numer identyfikacyjny REGON MS-S5 SPRAWOZDANIE w sprawach karnych Adresaci: 1. Sąd Okręgowy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) Sygn. akt II UZ 83/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 lutego 2014 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) w sprawie z wniosku Z. sp.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 111/12. Dnia 23 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 111/12. Dnia 23 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 111/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 listopada 2012 r. SSN Marta Romańska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Józef Frąckowiak w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P.

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds biurowości oraz sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w okresie

Bardziej szczegółowo

Powrotność do przestępstwa w latach

Powrotność do przestępstwa w latach Rozszerzenie opracowania z dnia 19 października 2015 r. Dodano informacje o osobach, wobec których orzeczono dozór kuratora sądowego przy karze pozbawienia wolności w zawieszeniu. Powrotność do w latach

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 2/17. Dnia 26 stycznia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 2/17. Dnia 26 stycznia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I CZ 2/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 stycznia 2017 r. SSN Marta Romańska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak SSN Agnieszka Piotrowska w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska

POSTANOWIENIE. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska Sygn. akt II KK 12/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lutego 2016 r. SSN Eugeniusz Wildowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jerzy Grubba SSN Józef Szewczyk Protokolant Małgorzata Sobieszczańska

Bardziej szczegółowo

SĄD, SKŁAD SĄDU, REFERENDARZ SĄDOWY

SĄD, SKŁAD SĄDU, REFERENDARZ SĄDOWY SĄD, SKŁAD SĄDU, REFERENDARZ SĄDOWY SĄD Art. 175 Konstytucji RP 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. 2.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania czternastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy

Bardziej szczegółowo

OSOBY DOROSŁE SKAZANE W PIERWSZEJ INSTANCJI SĄDÓW POWSZECHNYCH NA PODSTAWIE WYBRANYCH ARTYKUŁÓW KODEKSU KARNEGO W 2007 ROKU

OSOBY DOROSŁE SKAZANE W PIERWSZEJ INSTANCJI SĄDÓW POWSZECHNYCH NA PODSTAWIE WYBRANYCH ARTYKUŁÓW KODEKSU KARNEGO W 2007 ROKU Wydział Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości OSOBY DOROSŁE SKAZANE W PIERWSZEJ INSTANCJI SĄDÓW POWSZECHNYCH NA PODSTAWIE WYBRANYCH ARTYKUŁÓW KODEKSU KARNEGO W 2007 ROKU Kwalifikacja prawna*/ Skazani

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25,

Bardziej szczegółowo