REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: Definicje: a) Regulamin niniejszy dokument - tzw. umowa adhezyjna, będąca wzorcem umownym, o którym mowa w art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U nr 16 poz. 93.), określającym ogólne prawa i obowiązki Stron oraz zasady i warunki świadczenia Usług, b) Serwis serwis internetowy funkcjonujący pod domeną należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi Usługobiorcy, c) Usługodawca NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: , d) Usługobiorca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę, e) Konsument Usługobiorca będący osobą fizyczną, korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, f) Usługa dostępna w Serwisie usługa będąca przedmiotem umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w oparciu o niniejszy Regulamin i inne dokumenty, regulujące świadczenie Usług, g) Formularz rejestracji dostępny w Serwisie formularz, umożliwiający utworzenie Konta, h) Rejestracja wypełnienie Formularza Rejestracji oraz utworzenie Konta przez Usługobiorcę, i) Konto - oznaczony indywidualną nazwą (nazwą użytkownika/adresem ) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w Systemie 1/27

2 teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy. Indywidualne Konto Usługobiorcy w Serwisie Usługodawcy obsługiwane jest przy pomocy Panelu klienta, j) Panel klienta udostępniony Usługobiorcy przez Usługodawcę indywidualny panel zabezpieczony nazwą użytkownika/adresem i hasłem, zapewniający dostęp do Konta w Serwisie, k) Formularz zamówienia dostępny w Serwisie internetowym formularz, umożliwiający Usługobiorcy złożenie Zamówienia, l) Zamówienie - oświadczenie woli Usługobiorcy, stanowiące ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę, m) Koszyk - wirtualne narzędzie, umożliwiające Usługobiorcy agregację wybranych Usług i przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Usług, Usługobiorca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Usług lub usuwanie ich z koszyka, n) Cennik usług - dokument zawierający informacje o obowiązujących Opłatach abonamentowych stosowanych przez Usługodawcę, o) Opłata abonamentowa - pobierana z góry i zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług opłata z tytułu korzystania przez Usługobiorcę z Usług świadczonych przez Usługodawcę, p) Okres abonamentowy - maksymalny okres czasu przewidziany na świadczenie poszczególnych Usług przez Usługodawcę, który przy zachowaniu odpowiedniej procedury może zostać przedłużony, q) Umowa umowa o świadczenie usług w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana z Usługobiorcą w języku polskim za pośrednictwem Serwisu, r) Siła wyższa zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, np. huragan, powódź, pożar itp., s) Informacje poufne wszelkie materiały i informacje przekazane pomiędzy Usługobiorcą Usługodawcą w formie ustnej lub pisemnej, dotyczące realizacji poszczególnych usług lub zawartej umowy i ich warunków, które nie mogą zostać udostępnione osobom trzecim, t) Program lojalnościowy program, w ramach którego Usługobiorca zbiera punkty, które następnie może wymienić na wybrane Usługi Serwisu lub częściowo płacić uzbieranymi punktami za złożone Zamówienie. Więcej szczegółów w Regulaminie lojalnościowym dostępnym na stronie Serwisu 2/27

3 u) Program partnerski program, w ramach którego określone zostały zasady współpracy między Usługodawcą a Partnerem w zakresie promowania sprzedaży produktów lub świadczenia usług w zamian za ustalone prowizje. Więcej szczegółów w Regulaminie partnerskim dostępnym na stronie Serwisu v) Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na umożliwieniu osobom zainteresowanym korzystaniem z Serwisu, otrzymywanie na podany adres najważniejszych informacji i nowości związanych z Serwisem w) NASK Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, pełniącą rolę krajowego rejestru nazw internetowych - domen w strefie.pl (.pl, domeny funkcjonalne np. com.pl, domeny regionalne np. waw.pl), x) EURID - European Registry of Internet Domain Names, pełni rolę europejskiego rejestru nazw domen.eu, y) ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Internetowa Korporacja ds. Nadanych Nazw i Numerów), instytucja odpowiedzialna za przyznawanie globalnych nazw domen internetowych i ogólny nadzór nad działaniem serwerów DNS na całym świecie, z) Rejestrator domeny podmiot dodający Domenę w danej strefie - dla domen polskich NASK, dla domen europejskich EURID, dla domen globalnych ICANN/DIRECTI. 3. Usługodawca świadczy Usługi w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, niniejszy Regulamin oraz przyjęty Cennik usług i inne dokumenty, które określają przedmiot Umowy. 4. Regulamin obowiązuje Usługobiorcę bez względu na formę, w jakiej została zawarta Umowa. 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorców, przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących stosunki prawne z Konsumentami. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 6. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU 3/27

4 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich. 2. Usługobiorca ma prawo do korzystania z Usług wyszczególnionych w ofercie Usługodawcy oraz Cenniku usług na stronie Serwisu 3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego i międzynarodowego oraz do podania prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych (imię i nazwisko, adres ) i ochrony swoich danych identyfikacyjnych (nazwy użytkownika/adresu oraz hasła). 4. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z Usług zgodnie z ich powszechnie akceptowanym przeznaczeniem. 5. Usługobiorca zobowiązany jest do aktualizacji danych osobowych i adresowych, w szczególności aktualnie używanego adresu , w ciągu 7 dni od wystąpienia jakiejkolwiek zmiany tychże danych. Aktualizacja odbywa się poprzez uaktualnienie danych Usługobiorcy w udostępnionym mu Panelu klienta. 6. Korespondencja jest podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą. 7. Niedozwolone jest przekazywanie przez Usługobiorcę za pośrednictwem świadczonych Usług, treści o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne jak i moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. 8. Niedozwolone jest przekazywanie przez Usługobiorcę za pośrednictwem świadczonych Usług, treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, w szczególności naruszających dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej osób trzecich, a także treści mających charakter SPAMU, np. niezamówione wiadomości, nielegalne oprogramowania lub informacje na temat ich pozyskania. 9. Usługobiorca zobowiązuje się do powstrzymania się od wykorzystywania Usług dla publikowania, udostępniania lub rozpowszechniania treści propagujących piractwo fonograficzne lub komputerowe, upowszechniających techniki łamania kodów dostępowych lub wiedzy służącej tworzeniu wirusów komputerowych i innego złośliwego oprogramowania oraz treści instruujących w zakresie działań przestępczych, w tym crackingu lub phreackingu. 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które są niezgodne z charakterem i przeznaczeniem oraz naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. 11. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek 4/27

5 treści i baz udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku. 12. Usługobiorca zobowiązany jest do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, robaki itp.). 13. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy bezpłatną pomoc techniczną w okresie trwania Umowy w zakresie oferowanych Usług poprzez umieszczanie instrukcji na stronie WWW Serwisu oraz umożliwienie bezpośredniego kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą. 14. Usługobiorca może dokonać cesji posiadanego przez siebie Konta w Serwisie osobie trzeciej tylko w całości, przekazując Usługodawcy dyspozycję cesji praw na nowego właściciela Konta. Nowy właściciel zobowiązany jest znać i zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu. Zabrania się udostępniać lub dokonywać cesji części zakupionej Usługi, o ile indywidualne ustalenia między Usługobiorcą, a Usługodawcą nie przewidują takiej możliwości. 15. Każdy Usługobiorca może zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu wszelkie treści i działania, które w sposób rażący naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG I. Rejestracja i utworzenie Konta: 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy są odpłatne. 2. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę jest prawidłowe dokonanie Rejestracji. 3. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i może zostać dokonana bezpośrednio na stronie Serwisu. 4. Dla prawidłowego utworzenia Konta koniecznie jest podanie przez Usługobiorcę w Formularzu rejestracji, następujących danych: a) Dane dotyczące Konta: nazwa użytkownika/adres , hasło, b) Dane firmy (w przypadku Konsumentów imię i nazwisko): nazwa firmy, NIP, nr telefonu, 5/27

6 adres , c) Adres urzędowy (w przypadku Konsumentów adres zamieszkania): adres (ulica), kod pocztowy, miasto, kraj, d) Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż Adres urzędowy). 5. Usługobiorca dokonując Rejestracji w Serwisie oświadcza, iż jest uprawniony do zawarcia Umowy, w szczególności posiada umocowanie do działania w imieniu własnym i/lub na rzecz reprezentowanej firmy, a podane przez niego dane osobowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o takich zmianach. 6. Po wypełnieniu Formularza rejestracji, Usługodawca wysyła na wskazany przez Usługobiorcę adres wiadomość zawierającą link aktywacyjny dla Konta. Aktywacja Konta następuje po kliknięciu przez Usługobiorcę w link aktywacyjny, który jest potwierdzeniem założenia Konta. 7. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą nazwy użytkownika/adresu i hasła dostępu. 8. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się przez Usługobiorcę z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie. 9. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy osób trzecich. O powyższym fakcie Usługodawca poinformuje Usługobiorcę niezwłocznie pocztą elektroniczną, na wskazany podczas Rejestracji adres . II. Zawarcie i rozwiązanie umowy: 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą: a) dokonania Rejestracji i utworzenia Konta przez Usługobiorcę, b) wypełnienia i wysłania przez Usługobiorcę Formularza zamówienia dostępnego w Serwisie. 2. Usługobiorca samodzielnie decyduje i wybiera Usługi, z których chce skorzystać. 6/27

7 3. Umowa zawierana jest na czas określony (nie dotyczy umowy, o której mowa w pkt. 1a) niniejszego działu). 4. Umowa wygasa w momencie upływu ważności Okresu abonamentowego dla danej Usługi lub w przypadku niedokonania płatności za kolejny Okres abonamentowy w wymaganym terminie. 5. Usługodawca jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy i świadczenia usług oraz odstąpienia od zawartej z Usługobiorcą Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę jakichkolwiek przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu, w szczególności łamania postanowień, o których mowa w 2 niniejszego Regulaminu lub w przypadku jakiegokolwiek działania, które w opinii Usługodawcy jest niedopuszczalne lub niepożądane. 6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 5 niniejszego działu, Usługobiorcy nie przysługuje zwrot Opłaty abonamentowej za niewykorzystaną część Okresu abonamentowego. 7. Żądanie usunięcia Konta Usługobiorcy jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z Usług oraz usunięciem wszystkich danych powiązanych z tym Kontem, zgromadzonych w Serwisie. III. Panel Usługobiorcy: 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy - na czas trwania Umowy - Panel klienta, dostępny po zalogowaniu się do Serwisu za pośrednictwem nazwy użytkownika/adresu oraz hasła. 2. Panel klienta umożliwia Usługobiorcy m.in. zarządzanie Kontem, określonym zakresem posiadanych Usług oraz składanie dyspozycji płatności i korzystanie z Portfela Usługobiorcy, jak i możliwość aktualizacji danych osobowych. 3. Usługobiorca zobowiązany jest do nieujawniania danych służących do autoryzacji w Panelu klienta osobom trzecim i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki, w tym wyrządzone szkody na skutek ujawnienia hasła dostępu do Konta. 4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby udostępniane Usługobiorcom w ramach Usług rozwiązania techniczne, były na możliwie najwyższym dostępnym poziomie technologicznym. Nie oznacza to jednak, że będą one zawsze wystarczające dla zabezpieczenia chroniącego w sposób zupełny zawartości Konta Usługobiorcy przed włamaniami osób trzecich lub złamaniem hasła, a także przed zainfekowaniem zawartości tych Kont wirusami komputerowymi. IV. Zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis: 7/27

8 1. Rejestracja Domeny - usługa świadczona przez Usługodawcę będąca ciągiem nazwy systemu wykorzystywanym w Internecie, zapewniającym dostęp do strony WWW i skrzynek pocztowych. 2. Hosting - usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy wydzielonej przestrzeni na serwerze, celem uruchomienia usług utrzymania stron internetowych, poczty elektronicznej oraz usług pokrewnych. W ramach niniejszej Usługi Usługobiorca otrzymuje także dostęp do usługi Sklepu internetowego oraz Skrzynki poczty elektronicznej. 3. Sklep internetowy usługa świadczona przez Usługodawcę w ramach usługi Hostingu, polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości korzystania z systemu informatycznego pozwalającego na oferowanie do sprzedaży w sieci Internet produktów Usługobiorcy. 4. Skrzynka poczty elektronicznej - obszar pamięci masowej serwera przeznaczony do przechowywania plików zawierających wiadomości internetowe przesyłane za pomocą poczty elektronicznej związanej z funkcjonowaniem danej domeny internetowej. 5. VPS (wirtualne serwery) - usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy serwera VPS o zasobach określonych indywidualnie przez Usługobiorcę podczas składania Zamówienia. 6. Certyfikat SSL - usługa świadczona przez Usługodawcę będąca unikatowym ciągiem znaków poddanym walidacji przez Wydawcę i przez niego wystawionym. Zarejestrowany jest dla określonej nazwy domeny, dla której został wystawiony i służy do uwierzytelniania zasobów zgromadzonych na serwerze, zapewniając tym samym ochronę witryny i pełne bezpieczeństwo danych przesyłanych drogą elektroniczną, 7. Kampania Google AdWords - usługa świadczona przez Usługodawcę będąca systemem reklamowym Google, pozwalającym na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących z Google AdSense. Kampania Google AdWords ma istotny wpływ na promocję sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług Usługobiorcy lub służyć może do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Usługobiorcę np. popierania określonych spraw lub idei itp., 8/27

9 8. Portfel Usługobiorcy usługa świadczona przez Usługodawcę, umożliwiająca dostęp do wirtualnego Portfela Usługobiorcy oraz dokonywania wpłat i dysponowania nadpłatami, rozumianymi jako środki do wykorzystania, poprzez dyspozycje wydane z poziomu Panelu klienta. 9. Szczegółowe zasady i warunki realizacji Usług, o których mowa w pkt. 1 8 niniejszego działu, dostępne są w dalszej części niniejszego paragrafu. V. Domeny 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy możliwość rejestracji Domen krajowych i globalnych. 2. Usługa świadczona jest zgodnie z ofertą Usługodawcy oraz Cennikiem usług zamieszczonym na stronie Serwisu 3. W przypadku rejestracji polskich Domen krajowych, decydujące znaczenie dla uzyskania pierwszeństwa rejestracji ma kolejność składania Zamówień, natomiast w przypadku rejestracji pozostałych Domen krajowych oraz Domen globalnych - kolejność płatności Usługobiorców. 4. Po złożeniu Zamówienia na polską Domenę krajową, Usługodawca rezerwuje na rzecz Usługobiorcy wybraną Domenę na okres 14 dni. W przypadku pozostałych Domen krajowych oraz globalnych, rezerwacja nie jest gwarantowana przez Usługodawcę. 5. Rezerwacja Domeny nie jest jednoznaczna z jej zakupem. 6. Usługa zostaje w pełni aktywowana po dokonaniu przez Usługobiorcę płatności Opłaty abonamentowej. 7. Usługodawca dokonuje Rejestracji Domeny na Okres abonamentowy wskazany w Cenniku usług i opisie oferty dostępnym na stronie Serwisu 8. Najmniejszą jednostką Okresu abonamentowego przy Rejestracji Domeny jest okres 1 roku. 9. Okres abonamentowy Rejestracji Domeny liczony jest od daty zarejestrowania Domeny. 10. Usługobiorca ma pełne prawo do dysponowania Domeną i jej zarządzania za pośrednictwem Panelu klienta. 11. W przypadku braku płatności w terminie 14 dni od daty rejestracji Domeny, zlecenie aktywacji Usługi zostanie usunięte. 12. W przypadku nieopłacenia Domeny internetowej w terminie, przechodzi ona do puli domen wolnych - może zostać zarejestrowana przez innego Usługobiorcę. 13. Usługodawca może odmówić zarejestrowania Domeny w przypadku, gdy w momencie podjęcia próby rejestracji Domeny: 9/27

10 a) Usługobiorca poda nieprawidłową nazwę Domeny lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż podana przez niego nazwa Domeny narusza prawa osób trzecich, b) Domena jest już zarejestrowana, zarezerwowana lub prowadzone jest wobec niej postępowanie rejestracyjne, c) Usługobiorca nie posiada uprawnień do wykupienia danej Domeny. 14. W sprawach dotyczących Domen z polskimi rozszerzeniami (.pl) obowiązują postanowienia dokumentu "Zasady rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych NASK". Dokument ten dostępny jest po niniejszym linkiem: https://www.dns.pl/regulamin.html. 15. W sprawach dotyczących Domen z europejskim rozszerzeniem (.eu) zastosowanie mają postanowienia EURid, dostępne pod adresem regulujące m.in. zasady rejestracji domen.eu. 16. W sprawach dotyczących domen globalnych obowiązują zasady rejestracji i utrzymania domen globalnych, zawarte w dokumencie "Uniform Domain - Name Dispute Resolution Policy". Dokument ten jest dostępny pod adresem: https://www.icann.org/resources/pages/dndr en. 17. W sprawach dotyczących pozostałych Domen, obowiązują zasady rejestracji i utrzymania domen zawarte w dokumentach odpowiednich Rejestratorów domen. VI. Hosting 1. Usługa świadczona jest zgodnie z ofertą Usługodawcy oraz Cennikiem usług zamieszczonym na stronie Serwisu 2. Po złożeniu Zamówienia Usługobiorca uzyskuje dostęp do Usługi Hostingu na okres 14- dni. 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia parametrów Usługi (powierzchnia, transfer) lub wprowadzenia limitów w trakcie trwania w/w okresu. 4. Usługa zostaje w pełni aktywowana po dokonaniu przez Usługobiorcę płatności Opłaty abonamentowej. 5. W przypadku braku płatności w terminie 14 dni od daty złożenia Zamówienia, zlecenie aktywacji Usługi zostanie usunięte. 6. Usługa Hostingu świadczona jest przez Usługodawcę przez cały Okres abonamentowy wskazany w Cenniku usług i opisie oferty. 7. Najmniejszą jednostką Okresu abonamentowego przy Usłudze Hostingowej jest okres 1 roku. 8. Usługobiorca ma pełny dostęp do Usługi Hostingu i może nią zarządzać za pośrednictwem Panelu klienta. 10/27

11 9. Opłata abonamentowa nie obejmuje kosztów związanych z dostępem do sieci Internet (koszty połączenia telefonicznego, zakupu sprzętu, dzierżawy łącza itp.), zakupu własnej Domeny, projektowania, programowania stron WWW lub konfiguracji systemu informatycznego Usługobiorcy. 10. W przypadku planowania wysyłki poczty o ilości większej niż 1000 odbiorców w ciągu doby (24h), Usługobiorca przed dokonaniem wysyłki winien uzyskać od Usługodawcy autoryzację wysyłki, podając uprzednio treści wiadomości oraz oświadczenia woli adresatów na otrzymywanie przesyłek od Usługobiorcy. W przypadku Okresu próbnego limit wynosi 100 odbiorców w ciągu doby (24h) i nie może zostać zwiększony. 11. Usługodawca zobowiązuje się wykonywać kopie zapasowe zgromadzonych na serwerze Usługobiorcy danych i przechowywać je na niezależnych serwerach. 12. Integralną częścią usługi Hostingu, z której Usługodawca może (lub nie) skorzystać, jest usługa Sklepu internetowego oraz Skrzynki poczty elektronicznej. 13. Usługa Sklepu internetowego świadczona jest zgodnie z ofertą Usługodawcy zamieszczoną na stronie Serwisu 14. Zapisy niniejszego działu, dotyczące usługi Hostingu, odnoszą się także do usługi Sklepu internetowego oraz Skrzynki poczty elektronicznej. VII. VPS 1. Usługa VPS świadczona jest zgodnie ze specyfikacją określoną podczas składania Zamówienia na stronie Serwisu 2. Opłata abonamentowa tytułem świadczenia Usługi VPS ustalana jest indywidualnie podczas składania Zamówienia i uzależniona jest od udostępnionych zasobów serwera VPS. 3. Usługodawca zobowiązuje się do aktywowania usługi VPS na warunkach określonych w prawidłowo złożonym Zamówieniu, w terminie 5 dni roboczych od wniesienia przez Usługobiorcę Opłaty abonamentowej. 4. W przypadku braku płatności w terminie 14 dni od daty złożenia Zamówienia, zlecenie aktywacji Usługi VPS zostanie usunięte. 5. W trakcie Okresu abonamentowego Usługobiorca może zarządzać udostępnionymi mu zasobami serwera VPS. 6. Usługobiorca zobowiązany jest do samodzielnego administrowania serwerem VPS udostępnionym mu w ramach niniejszej usługi. 7. Oprócz powyższego, Usługobiorca zobowiązany jest do: a) samodzielnego zabezpieczenia zgromadzonych danych na serwerze VPS poprzez wykonywanie kopii bezpieczeństwa pozyskanych danych, 11/27

12 b) zabezpieczenia serwera VPS przed dostępem niepowołanych osób trzecich poprzez stosowanie aktualnych wersji oprogramowania instalowanego we własnym zakresie. 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Usługobiorcę danych dostępowych do serwera VPS osobom trzecim. 9. Usługodawca odpowiada jedynie za udostępnienie Usługobiorcy infrastruktury technicznej z niezbędnym oprogramowaniem i usługami określonymi w specyfikacji Usługi VPS, natomiast nie odpowiada za administrowanie serwerem VPS. 10. Wykonywanie przez Usługodawcę kopii zapasowych zgromadzonych danych na serwerze VPS i przechowywanie ich na niezależnych serwerach jest dodatkowo płatne. 11. Usługobiorca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w obsłudze serwerów VPS lub korzysta z pomocy osób trzecich posiadających taką wiedzę i doświadczenie. 12. Dodatkowo Usługobiorca oświadcza, że: a) nie będzie wykorzystywał serwera VPS jako repozytorium danych, w szczególności jako serwera lustrzanego innego serwera służącego do przechowywania danych, b) nie będzie uruchamiał procesów działających w tle w sposób ciągły, których jedynym celem będzie pobieranie danych z sieci Internet na serwer VPS, c) nie będzie wykorzystywał serwera VPS do atakowania bądź zakłócania pracy innych serwerów znajdujących się w sieci Usługodawcy lub sieci Internet, d) będzie posiadał niezbędne uprawnienia do korzystania z zainstalowanego we własnym zakresie oprogramowania na serwerze VPS. VIII. Certyfikat SSL 1. Usługodawca pośredniczy przy zakupie Certyfikatów SSL, wystawianych przez uznanych Wydawców. 2. Certyfikaty SSL oferowane są przez Usługodawcę w wersjach zgodnych z zamieszczoną na stronie Serwisu 3. Usługobiorca składając Zamówienie na Certyfikat SSL oświadcza, że posiada odpowiednie warunki techniczne do jego instalacji oraz użytkowania. 4. Usługodawca zobowiązuje się wystąpić do Wydawcy o wystawienie Certyfikatu SSL na warunkach określonych w złożonym Zamówieniu, pod warunkiem otrzymania wpłaty tytułem realizacji zamówienia Certyfikatu SSL. 5. Opłata tytułem wystawienia Certyfikatu SSL ustalana jest zgodnie z Cennikiem usług zamieszczonym na stronie Serwisu 12/27

13 6. Certyfikat SSL jest wystawiany przez Wydawcę po przeprowadzeniu procesu weryfikacji podanych przez Usługobiorcę - w Zamówieniu - danych. Usługodawca nie gwarantuje pomyślnego zakończenia w/w weryfikacji. W trakcie procesu weryfikacji Wydawca może żądać od Usługobiorcy przedłożenia dodatkowych dokumentów i udzielenia informacji. 7. W przypadku zakończenia procesu weryfikacji niepowodzeniem i niewystawienia Certyfikatu SSL przez Wydawcę, otrzymana przez Usługodawcę wpłata tytułem wystawienia Certyfikatu SSL zostanie Usługobiorcy zwrócona. 8. W przypadku pozytywnego zakończenia procesu weryfikacji Certyfikat SSL zostanie udostępniony w Panelu klienta oraz przesłany na wskazany przez Usługobiorcę podczas składania Zamówienia adres Okres abonamentowy rozpoczyna bieg od chwili wystawienia Certyfikatu SSL przez Wydawcę. 10. W związku z wystawieniem Certyfikatu SSL, Usługodawca nie udziela Usługobiorcy ani jakimkolwiek osobom trzecim, jakichkolwiek gwarancji majątkowych. 11. Informacje o udzielonych gwarancjach przez Wydawców zawarte są we wzorcach umownych poszczególnych Wydawców Certyfikatu SSL. 12. W sprawach dotyczących Certyfikatów SSL Symantec zastosowanie mają postanowienia Symantec Corporation, dostępne pod adresem: regulujące m.in. zasady wydawania i utrzymywania Certyfikatów SSL Symantec. 13. W sprawach dotyczących Certyfikatów SSL RapidSSL zastosowanie mają postanowienia GeoTrust, Inc. dostępne pod adresem: regulujące m.in. zasady wydawania i utrzymywania Certyfikatów SSL RapidSSL. 14. W sprawach dotyczących Certyfikatów SSL GeoTrust zastosowanie mają postanowienia GeoTrust, Inc. dostępne pod adresem: regulujące m.in. zasady wydawania i utrzymywania Certyfikatów SSL GeoTrust. 15. W sprawach dotyczących Certyfikatów SSL Comodo zastosowanie mają postanowienia Comodo Security Solutions, Inc. dostępne pod adresem: https://ssl.comodo.com/comodo-agreements.php, regulujące m.in. zasady wydawania i utrzymywania Certyfikatów Comodo SSL. IX. Kampania Google AdWords 1. Usługodawca oferuje Usługobiorcy kompleksową obsługę Kampanii Google AdWords w zakresie jej przygotowania, prowadzenia i raportowania. 13/27

14 2. Usługobiorca może złożyć Zamówienie na pakiet Usługi Kampanii Google AdWords zgodnie z ofertą Usługodawcy i Cennikiem usług zamieszczonym w Serwisie lub stworzyć własną Kampanię o określonym przez siebie budżecie. 3. W ramach realizacji Kampanii Google AdWords Usługodawca zapewnia: a) planowanie Kampanii w założonym budżecie, b) analizę i dobór optymalnych słów kluczowych dla Kampanii Usługobiorcy, c) uruchomienie Kampanii Google AdWords i jej monitoring, d) optymalizację Kampanii w trakcie jej trwania, oraz e) raportowanie w trakcie i po zakończeniu Kampanii, zawierające ilość kliknięć, wydany budżet oraz inne szczegółowe statystyki generowane przez Usługodawcę. 4. Usługodawca zobowiązuje się do aktywowania Usługi na warunkach określonych w złożonym Zamówieniu, w terminie 5 dni roboczych od wniesienia przez Usługobiorcę Opłaty abonamentowej. 5. W przypadku braku płatności w terminie 14 dni od daty złożenia Zamówienia, zlecenie aktywacji Usługi zostanie usunięte. 6. Okres abonamentowy Kampanii Google AdWords rozliczany jest w zestawieniach miesięcznych. 7. Niewykorzystany budżet w ramach Kampanii Google AdWords przechodzi na kolejny miesiąc rozliczeniowy Usługobiorcy. 8. Usługa wygasa po wykorzystaniu przeznaczonego przez Usługobiorcę budżetu na realizację celów Kampanii Google AdWords. 9. W sprawach dotyczących Kampanii Google AdWords zastosowanie mają postanowienia Google Ireland Limited, dostępne pod adresem: https://adwords.google.pl/select/tsandcsfinder, regulujące m.in. zasady i warunki Google AdWords. X. Portfel Usługobiorcy 1. Usługobiorca ma prawo do dokonania nadpłaty na poczet Usług zlecanych do wykonania w przyszłości przez Usługodawcę. 2. Dokonana nadpłata może zostać wykorzystana w dowolnym czasie na dowolne Usługi zlecone przez Usługobiorcę. 3. Nadpłaty mogą być wykorzystane na opłacenie Usług bądź zwrócone na rachunek bankowy Usługobiorcy w Polsce. 4. Niewykorzystana w części lub całość nadpłata podlega zwrotowi. 5. Zwrot dokonany zostanie po odliczeniu kosztów transakcyjnych poniesionych przez Usługodawcę. 14/27

15 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy przelania nadpłat, jeżeli koszty bankowe przewyższają nadpłatę, której przelanie zleca Usługobiorca. 7. Punkt 5 oraz 6 niniejszego Działu nie dotyczy Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.). 8. Przelanie nadpłaty na rachunek bankowy Usługobiorcy w Polsce odbywa się w terminie do 30 dni od dnia złożenia przez niego dyspozycji. 9. Zgromadzone za pośrednictwem Portfela Usługobiorcy środki pieniężne nie są w żaden sposób waloryzowane i oprocentowane. 10. Środki pieniężne w ramach Portfela Usługobiorcy przechowywane są w walucie Polski Złoty. Jeśli Usługobiorca dokona wpłaty w innej walucie, wówczas jej wartość zostanie przeliczona według kursu publikowanego na stronie Serwisu obowiązującego w dniu dokonania danej transakcji. XI. Złożenie Zamówienia: 1. Zamówienie może zostać złożone w każdej formie, która została wskazana przez Usługodawcę w materiałach informacyjnych lub w ofercie. W szczególności Zamówienie może zostać złożone za pośrednictwem Formularza zamówienia zamieszczonego w Serwisie jak i w formie pisemnej. 2. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia jest typizacja Usług przez Usługobiorcę wraz z wypełnieniem niezbędnych formularzy oraz dodanie Usługi do Koszyka i dokonanie Opłaty abonamentowej. 3. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Usługodawcę zostanie przesłane Usługobiorcy w formie wiadomości Uruchomienie Usługi może zostać poprzedzone weryfikacją danych Usługobiorcy, które zostały wskazane w Zamówieniu, w tym również prośbą o przedstawienie dokumentów potwierdzających prawdziwość danych wskazanych w Zamówieniu. 5. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do zawierania w jego imieniu umów z innymi podmiotami, które są niezbędne dla realizacji poszczególnych Usług. 6. Składając Zamówienie, Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), oświadcza, że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przez Usługodawcę, niezwłocznie po dokonaniu płatności Opłaty abonamentowej, bez oczekiwania na upływ 14 dniowego terminu do odstąpienia od Umowy. Tym samym, nie przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy na warunkach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta (Dz. U poz. 827). 15/27

16 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Usługobiorcę niezależnie od formy, w jakiej została zawarta Umowa. XII. Zmiana pakietu Usługi: 1. W trakcie Okresu abonamentowego, Usługobiorca za dodatkową opłatą może zmienić dotychczasowy pakiet Usługi na pakiet o wyższej cenie, o ile taki istnieje i jest wskazany w specyfikacji poszczególnych Usług. 2. Zmiana pakietu Usługi na pakiet o wyższej cenie jest możliwa po zgłoszeniu zmiany poprzez dyspozycję w Panelu klienta Usługobiorcy. 3. Po dokonaniu dyspozycji Usługodawca wystawia Usługobiorcy odpowiednie rozliczenie obejmujące różnicę pomiędzy ceną pakietu Usług aktualnie posiadanym a docelowym, proporcjonalnie do ilości pozostałych Usługobiorcy do końca bieżącego Okresu abonamentowego miesięcy, zaokrąglonej w górę. 4. Zmiana pakietu Usługi na pakiet o wyższej Opłacie abonamentowej jest możliwa po odnotowaniu wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy w celu utrzymania Usługi w ramach pakietu o wyższej cenie. 5. Zmiana pakietu Usługi na pakiet o niższej cenie jest możliwa po zakończeniu bieżącego Okresu abonamentowego i jeżeli to konieczne, także po dostosowaniu przez Usługobiorcę Usługi do parametrów bezpieczeństwa i specyfikacji przewidzianych dla pakietu o niższej cenie. XIII. Przedłużenie Okresu abonamentowego: 1. Usługobiorca 30 dni przed planowanym końcem Okresu abonamentowego, zostanie poinformowany przez Usługodawcę za pośrednictwem wiadomości o zbliżającym się terminie wygaśnięcia zakupionych Usług i wystawieniu w formie elektronicznej faktury na kolejny Okres abonamentowy. 2. W przypadku Usług, których Okres abonamentowy rozliczany jest w zestawieniach miesięcznych lub krótszych, Usługobiorca o planowanym zakończeniu Okresu abonamentowego informowany jest 7 dni przed wygaśnięciem Usług. 3. Usługobiorca może przedłużyć Okres abonamentowy o następny okres rozliczeniowy poprzez uiszczenie na rzecz Usługodawcy Opłaty abonamentowej tytułem świadczenia Usługi na kolejny Okres abonamentowy. 4. Wysokość Opłaty abonamentowej jest ustalana na podstawie Cennika usług i uiszczana jest zgodnie z zasadami określonymi w 5 niniejszego Regulaminu. 5. Przekroczenie Okresu abonamentowego i niedokonanie wpłaty na poczet kolejnego Okresu abonamentowego skutkuje blokadą Usługi na okres 14 dni. 16/27

17 6. Otrzymanie przez Usługodawcę w okresie wskazanym w punkcie powyżej Opłaty abonamentowej spowoduje niezwłoczne odblokowanie dostępu do Usługi. Po tym terminie, w przypadku braku zapłaty, nastąpi usunięcie Usługi i wygaśnięcie Umowy wraz z upływem terminu na jaki została zawarta. 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzedłużenia ważności Usług lub niedostarczenia innych ważnych komunikatów wynikające z niedostarczenia odpowiednich powiadomień na podany przez Usługobiorcę adres . Niniejszy zapis nie dotyczy Usługobiorców, będących Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za unieważnienie Usług i usunięcie Konta Usługobiorcy w przypadku niedopełnienia terminowej płatności związanej z przedłużeniem Okresu abonamentowego. 9. W przypadku przedłużenia świadczenia Usług i czasu trwania Umowy zastosowane znajduje Regulamin obowiązujący w chwili dokonania przedłużenia. 4. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy przez cały czas trwania Okresu abonamentowego. 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zamówienia bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. Niniejszy zapis nie dotyczy Usługobiorców, będących Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) 3. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, którymi Usługobiorca jest związany, a także parametrów bezpieczeństwa i specyfikacji obowiązujących dla danej Usługi, w szczególności w przypadku wykorzystywania Usług do działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, Usługodawca może zablokować świadczone Usługi albo zawiesić dostęp do Konta w Panelu klienta Usługobiorcy. 4. Usługodawca może odmówić realizacji Zamówienia i odstąpić od Umowy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, w tym: a) występowania opóźnienia we wnoszeniu Opłat abonamentowych przez Usługobiorcę, b) wykorzystywania Usług dla publikowania treści, które są niepożądane przez Usługodawcę i zakazane przez niniejszy Regulamin lub których publikowanie może powodować ryzyko odpowiedzialności cywilnej lub karnej, 17/27

18 c) wykorzystywania Usług dla publikowania treści, które mogą szkodzić opinii Usługodawcy lub jakości Usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz innych Usługobiorców, d) wykorzystywania Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem w tym przede wszystkim w sposób naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu i innych dokumentów regulujących świadczenie Usług. 5. Usługodawca może odmówić realizacji Zamówienia i odstąpić od Umowy zawartej z Usługobiorcą, będącym Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), jeżeli mimo stosownego wezwania nie zaprzestaje on praktyk, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu. 6. W szczególnych przypadkach, w których działanie programów Usługobiorcy spowoduje nadmierne obciążenie serwera, co z kolei doprowadzi do pogorszenia Usług świadczonych innym Usługobiorcom, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń przepustowości w Koncie Usługobiorcy lub też blokady całego Konta. O ograniczeniu Usługobiorca zostanie powiadomiony za pośrednictwem Panelu klienta lub poprzez wiadomość , gdzie otrzyma opis ograniczeń wraz z uzasadnieniem. 7. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu przez Usługobiorcę z Usług w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca ma prawo przekazać dane kontaktowe Usługobiorcy właściwym organom władzy publicznej. 5. PŁATNOŚCI 1. Wynagrodzeniem pobieranym przez Usługodawcę z tytułu świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy jest Opłata abonamentowa. 2. Wysokość Opłaty abonamentowej ustalana jest na podstawie Cennika usług obowiązującego w dniu złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę lub na podstawie indywidualnych ustaleń Usługobiorcy z Usługodawcą. 3. Wszelkie ceny podawane przez Usługodawcę w Cenniku usług są cenami netto. Wartość wynagrodzenia dla Usługodawcy każdorazowo będzie powiększona o podatek VAT. 4. Opłata abonamentowa pobierana jest z góry za cały Okres abonamentowy. 5. Okres abonamentowy jest niepodzielny - oznacza to, że Usługobiorca nie może z niego korzystać w sposób wybiórczy, a Opłata abonamentowa nie może być wniesiona na okres krótszy, niż długość wybranego Okresu abonamentowego danej Usługi. 18/27

19 6. Usługobiorca dokonuje zapłaty Opłaty abonamentowej w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania faktury, która udostępniona zostanie za pośrednictwem Panelu klienta Usługobiorcy lub dostarczona pocztą elektroniczną na adres Usługobiorcy. 7. Usługobiorca może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za Usługi dostępne w Serwisie: a) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Usługodawcy, b) płatność internetowa Dotpay, c) płatność internetowa PayPal, d) płatność internetowa w walucie BitCoin. 8. Usługodawca rekomenduje Usługobiorcom płatność internetową Dotpay, w szczególności w stosunku do Usług, dla których dokonanie wpłaty kluczowe jest w celu uzyskania pożądanego efektu końcowego, np. rejestracji Domeny. 9. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. 10. Zapłata za świadczone przez Usługodawcę Usługi, uznawana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na jego rachunek bankowy. 11. Ewentualna zmiana Cennika usług po złożeniu przez Usługobiorcę Zamówienia, pozostaje bez wpływu na wysokość Opłaty abonamentowej należnej Usługodawcy do końca czasu trwania opłaconego Okresu abonamentowego. 12. W przypadku braku wniesienia Opłaty abonamentowej w terminie, Usługodawca ma prawo do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do uregulowania zapłaty. W przypadku odstąpienia Usługodawca ma prawo do usunięcia konfiguracji Usług Usługobiorcy, jego Konta oraz wszelkich zapisanych danych. W przypadku Konsumentów wyznaczany jest dodatkowy 3-dniowy termin do uregulowania zapłaty. 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udzielania Usługobiorcom rabatów procentowych lub kwotowych na poszczególne Usługi. O przydzielonych rabatach decyduje Usługodawca. 14. W celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych umów zawieranych między Usługodawcą a Usługobiorcą, Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Odbiorcy. Faktury udostępniane będą w Panelu klienta Usługobiorcy lub przesyłane na wskazany przez Usługobiorcę adres w formie pliku PDF, umożliwiającego jego pobranie oraz wydruk. W przypadku chęci skorzystania przez Usługobiorcę z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja zmieniająca niniejszy punkt. 19/27

20 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Usługobiorca, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). 2. Usługobiorca ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Usługodawcy, bezpośrednio za pośrednictwem Konta lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu prawidłowej realizacji świadczenia Usług. 4. Dane osobowe Usługobiorcy, mogą zostać udostępnione innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych. Udostępnianie danych osobowych Konsumentów możliwe jest tyko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu od nich wyraźnej zgody. 5. Podanie w ramach Rejestracji danych kontaktowych, takich jak adres lub numer telefonu, upoważnia Usługodawcę do przesyłania Usługobiorcy wiadomości handlowych (nie dotyczy Konsumentów). 6. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Usługobiorcy znajdują się w dokumencie Polityka prywatności. 7. REKLAMACJE 1. Usługobiorca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Usługobiorcy, jego adres poczty elektronicznej oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 4. Usługodawca zobowiązany jest zająć stanowisko co do złożonej przez Usługobiorcę reklamacji w przeciągu 14 dni od zgłoszenia. 5. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wskazanego w pkt 4 niniejszego paragrafu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną. Powyższe dotyczy wyłącznie Konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.). 20/27

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Usługa żeglarskich blogów i stron internetowych sails.pl świadczona jest przez SELJA Adam Jankowski, z siedzibą w 81 586 Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza 22, REGON:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FUNDUJESZ.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FUNDUJESZ.PL !! REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FUNDUJESZ.PL! 1. DEFINICJE 1. Informacja handlowa każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Usług, Projektu, Operatora, Wspierającego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

Opłata administracyjna - opłata z tytułu administracji usług prowadzonej przez ASCOMI wobec Klientowi.

Opłata administracyjna - opłata z tytułu administracji usług prowadzonej przez ASCOMI wobec Klientowi. Załącznik nr 1 Regulamin Świadczenia Usług 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu, Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2014 r. DEFINICJE Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania)

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego www.chiantivini.pl jest firma SEI

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo