REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: Definicje: a) Regulamin niniejszy dokument - tzw. umowa adhezyjna, będąca wzorcem umownym, o którym mowa w art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U nr 16 poz. 93.), określającym ogólne prawa i obowiązki Stron oraz zasady i warunki świadczenia Usług, b) Serwis serwis internetowy funkcjonujący pod domeną należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi Usługobiorcy, c) Usługodawca NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: , d) Usługobiorca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę, e) Konsument Usługobiorca będący osobą fizyczną, korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, f) Usługa dostępna w Serwisie usługa będąca przedmiotem umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w oparciu o niniejszy Regulamin i inne dokumenty, regulujące świadczenie Usług, g) Formularz rejestracji dostępny w Serwisie formularz, umożliwiający utworzenie Konta, h) Rejestracja wypełnienie Formularza Rejestracji oraz utworzenie Konta przez Usługobiorcę, i) Konto - oznaczony indywidualną nazwą (nazwą użytkownika/adresem ) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w Systemie 1/27

2 teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy. Indywidualne Konto Usługobiorcy w Serwisie Usługodawcy obsługiwane jest przy pomocy Panelu klienta, j) Panel klienta udostępniony Usługobiorcy przez Usługodawcę indywidualny panel zabezpieczony nazwą użytkownika/adresem i hasłem, zapewniający dostęp do Konta w Serwisie, k) Formularz zamówienia dostępny w Serwisie internetowym formularz, umożliwiający Usługobiorcy złożenie Zamówienia, l) Zamówienie - oświadczenie woli Usługobiorcy, stanowiące ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę, m) Koszyk - wirtualne narzędzie, umożliwiające Usługobiorcy agregację wybranych Usług i przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Usług, Usługobiorca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Usług lub usuwanie ich z koszyka, n) Cennik usług - dokument zawierający informacje o obowiązujących Opłatach abonamentowych stosowanych przez Usługodawcę, o) Opłata abonamentowa - pobierana z góry i zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług opłata z tytułu korzystania przez Usługobiorcę z Usług świadczonych przez Usługodawcę, p) Okres abonamentowy - maksymalny okres czasu przewidziany na świadczenie poszczególnych Usług przez Usługodawcę, który przy zachowaniu odpowiedniej procedury może zostać przedłużony, q) Umowa umowa o świadczenie usług w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana z Usługobiorcą w języku polskim za pośrednictwem Serwisu, r) Siła wyższa zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, np. huragan, powódź, pożar itp., s) Informacje poufne wszelkie materiały i informacje przekazane pomiędzy Usługobiorcą Usługodawcą w formie ustnej lub pisemnej, dotyczące realizacji poszczególnych usług lub zawartej umowy i ich warunków, które nie mogą zostać udostępnione osobom trzecim, t) Program lojalnościowy program, w ramach którego Usługobiorca zbiera punkty, które następnie może wymienić na wybrane Usługi Serwisu lub częściowo płacić uzbieranymi punktami za złożone Zamówienie. Więcej szczegółów w Regulaminie lojalnościowym dostępnym na stronie Serwisu 2/27

3 u) Program partnerski program, w ramach którego określone zostały zasady współpracy między Usługodawcą a Partnerem w zakresie promowania sprzedaży produktów lub świadczenia usług w zamian za ustalone prowizje. Więcej szczegółów w Regulaminie partnerskim dostępnym na stronie Serwisu v) Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na umożliwieniu osobom zainteresowanym korzystaniem z Serwisu, otrzymywanie na podany adres najważniejszych informacji i nowości związanych z Serwisem w) NASK Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, pełniącą rolę krajowego rejestru nazw internetowych - domen w strefie.pl (.pl, domeny funkcjonalne np. com.pl, domeny regionalne np. waw.pl), x) EURID - European Registry of Internet Domain Names, pełni rolę europejskiego rejestru nazw domen.eu, y) ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Internetowa Korporacja ds. Nadanych Nazw i Numerów), instytucja odpowiedzialna za przyznawanie globalnych nazw domen internetowych i ogólny nadzór nad działaniem serwerów DNS na całym świecie, z) Rejestrator domeny podmiot dodający Domenę w danej strefie - dla domen polskich NASK, dla domen europejskich EURID, dla domen globalnych ICANN/DIRECTI. 3. Usługodawca świadczy Usługi w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, niniejszy Regulamin oraz przyjęty Cennik usług i inne dokumenty, które określają przedmiot Umowy. 4. Regulamin obowiązuje Usługobiorcę bez względu na formę, w jakiej została zawarta Umowa. 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorców, przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących stosunki prawne z Konsumentami. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 6. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU 3/27

4 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich. 2. Usługobiorca ma prawo do korzystania z Usług wyszczególnionych w ofercie Usługodawcy oraz Cenniku usług na stronie Serwisu 3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego i międzynarodowego oraz do podania prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych (imię i nazwisko, adres ) i ochrony swoich danych identyfikacyjnych (nazwy użytkownika/adresu oraz hasła). 4. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z Usług zgodnie z ich powszechnie akceptowanym przeznaczeniem. 5. Usługobiorca zobowiązany jest do aktualizacji danych osobowych i adresowych, w szczególności aktualnie używanego adresu , w ciągu 7 dni od wystąpienia jakiejkolwiek zmiany tychże danych. Aktualizacja odbywa się poprzez uaktualnienie danych Usługobiorcy w udostępnionym mu Panelu klienta. 6. Korespondencja jest podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą. 7. Niedozwolone jest przekazywanie przez Usługobiorcę za pośrednictwem świadczonych Usług, treści o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne jak i moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. 8. Niedozwolone jest przekazywanie przez Usługobiorcę za pośrednictwem świadczonych Usług, treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, w szczególności naruszających dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej osób trzecich, a także treści mających charakter SPAMU, np. niezamówione wiadomości, nielegalne oprogramowania lub informacje na temat ich pozyskania. 9. Usługobiorca zobowiązuje się do powstrzymania się od wykorzystywania Usług dla publikowania, udostępniania lub rozpowszechniania treści propagujących piractwo fonograficzne lub komputerowe, upowszechniających techniki łamania kodów dostępowych lub wiedzy służącej tworzeniu wirusów komputerowych i innego złośliwego oprogramowania oraz treści instruujących w zakresie działań przestępczych, w tym crackingu lub phreackingu. 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które są niezgodne z charakterem i przeznaczeniem oraz naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. 11. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek 4/27

5 treści i baz udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku. 12. Usługobiorca zobowiązany jest do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, robaki itp.). 13. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy bezpłatną pomoc techniczną w okresie trwania Umowy w zakresie oferowanych Usług poprzez umieszczanie instrukcji na stronie WWW Serwisu oraz umożliwienie bezpośredniego kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą. 14. Usługobiorca może dokonać cesji posiadanego przez siebie Konta w Serwisie osobie trzeciej tylko w całości, przekazując Usługodawcy dyspozycję cesji praw na nowego właściciela Konta. Nowy właściciel zobowiązany jest znać i zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu. Zabrania się udostępniać lub dokonywać cesji części zakupionej Usługi, o ile indywidualne ustalenia między Usługobiorcą, a Usługodawcą nie przewidują takiej możliwości. 15. Każdy Usługobiorca może zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu wszelkie treści i działania, które w sposób rażący naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG I. Rejestracja i utworzenie Konta: 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy są odpłatne. 2. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę jest prawidłowe dokonanie Rejestracji. 3. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i może zostać dokonana bezpośrednio na stronie Serwisu. 4. Dla prawidłowego utworzenia Konta koniecznie jest podanie przez Usługobiorcę w Formularzu rejestracji, następujących danych: a) Dane dotyczące Konta: nazwa użytkownika/adres , hasło, b) Dane firmy (w przypadku Konsumentów imię i nazwisko): nazwa firmy, NIP, nr telefonu, 5/27

6 adres , c) Adres urzędowy (w przypadku Konsumentów adres zamieszkania): adres (ulica), kod pocztowy, miasto, kraj, d) Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż Adres urzędowy). 5. Usługobiorca dokonując Rejestracji w Serwisie oświadcza, iż jest uprawniony do zawarcia Umowy, w szczególności posiada umocowanie do działania w imieniu własnym i/lub na rzecz reprezentowanej firmy, a podane przez niego dane osobowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o takich zmianach. 6. Po wypełnieniu Formularza rejestracji, Usługodawca wysyła na wskazany przez Usługobiorcę adres wiadomość zawierającą link aktywacyjny dla Konta. Aktywacja Konta następuje po kliknięciu przez Usługobiorcę w link aktywacyjny, który jest potwierdzeniem założenia Konta. 7. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą nazwy użytkownika/adresu i hasła dostępu. 8. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się przez Usługobiorcę z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie. 9. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy osób trzecich. O powyższym fakcie Usługodawca poinformuje Usługobiorcę niezwłocznie pocztą elektroniczną, na wskazany podczas Rejestracji adres . II. Zawarcie i rozwiązanie umowy: 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą: a) dokonania Rejestracji i utworzenia Konta przez Usługobiorcę, b) wypełnienia i wysłania przez Usługobiorcę Formularza zamówienia dostępnego w Serwisie. 2. Usługobiorca samodzielnie decyduje i wybiera Usługi, z których chce skorzystać. 6/27

7 3. Umowa zawierana jest na czas określony (nie dotyczy umowy, o której mowa w pkt. 1a) niniejszego działu). 4. Umowa wygasa w momencie upływu ważności Okresu abonamentowego dla danej Usługi lub w przypadku niedokonania płatności za kolejny Okres abonamentowy w wymaganym terminie. 5. Usługodawca jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy i świadczenia usług oraz odstąpienia od zawartej z Usługobiorcą Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę jakichkolwiek przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu, w szczególności łamania postanowień, o których mowa w 2 niniejszego Regulaminu lub w przypadku jakiegokolwiek działania, które w opinii Usługodawcy jest niedopuszczalne lub niepożądane. 6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 5 niniejszego działu, Usługobiorcy nie przysługuje zwrot Opłaty abonamentowej za niewykorzystaną część Okresu abonamentowego. 7. Żądanie usunięcia Konta Usługobiorcy jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z Usług oraz usunięciem wszystkich danych powiązanych z tym Kontem, zgromadzonych w Serwisie. III. Panel Usługobiorcy: 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy - na czas trwania Umowy - Panel klienta, dostępny po zalogowaniu się do Serwisu za pośrednictwem nazwy użytkownika/adresu oraz hasła. 2. Panel klienta umożliwia Usługobiorcy m.in. zarządzanie Kontem, określonym zakresem posiadanych Usług oraz składanie dyspozycji płatności i korzystanie z Portfela Usługobiorcy, jak i możliwość aktualizacji danych osobowych. 3. Usługobiorca zobowiązany jest do nieujawniania danych służących do autoryzacji w Panelu klienta osobom trzecim i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki, w tym wyrządzone szkody na skutek ujawnienia hasła dostępu do Konta. 4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby udostępniane Usługobiorcom w ramach Usług rozwiązania techniczne, były na możliwie najwyższym dostępnym poziomie technologicznym. Nie oznacza to jednak, że będą one zawsze wystarczające dla zabezpieczenia chroniącego w sposób zupełny zawartości Konta Usługobiorcy przed włamaniami osób trzecich lub złamaniem hasła, a także przed zainfekowaniem zawartości tych Kont wirusami komputerowymi. IV. Zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis: 7/27

8 1. Rejestracja Domeny - usługa świadczona przez Usługodawcę będąca ciągiem nazwy systemu wykorzystywanym w Internecie, zapewniającym dostęp do strony WWW i skrzynek pocztowych. 2. Hosting - usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy wydzielonej przestrzeni na serwerze, celem uruchomienia usług utrzymania stron internetowych, poczty elektronicznej oraz usług pokrewnych. W ramach niniejszej Usługi Usługobiorca otrzymuje także dostęp do usługi Sklepu internetowego oraz Skrzynki poczty elektronicznej. 3. Sklep internetowy usługa świadczona przez Usługodawcę w ramach usługi Hostingu, polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości korzystania z systemu informatycznego pozwalającego na oferowanie do sprzedaży w sieci Internet produktów Usługobiorcy. 4. Skrzynka poczty elektronicznej - obszar pamięci masowej serwera przeznaczony do przechowywania plików zawierających wiadomości internetowe przesyłane za pomocą poczty elektronicznej związanej z funkcjonowaniem danej domeny internetowej. 5. VPS (wirtualne serwery) - usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy serwera VPS o zasobach określonych indywidualnie przez Usługobiorcę podczas składania Zamówienia. 6. Certyfikat SSL - usługa świadczona przez Usługodawcę będąca unikatowym ciągiem znaków poddanym walidacji przez Wydawcę i przez niego wystawionym. Zarejestrowany jest dla określonej nazwy domeny, dla której został wystawiony i służy do uwierzytelniania zasobów zgromadzonych na serwerze, zapewniając tym samym ochronę witryny i pełne bezpieczeństwo danych przesyłanych drogą elektroniczną, 7. Kampania Google AdWords - usługa świadczona przez Usługodawcę będąca systemem reklamowym Google, pozwalającym na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących z Google AdSense. Kampania Google AdWords ma istotny wpływ na promocję sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług Usługobiorcy lub służyć może do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Usługobiorcę np. popierania określonych spraw lub idei itp., 8/27

9 8. Portfel Usługobiorcy usługa świadczona przez Usługodawcę, umożliwiająca dostęp do wirtualnego Portfela Usługobiorcy oraz dokonywania wpłat i dysponowania nadpłatami, rozumianymi jako środki do wykorzystania, poprzez dyspozycje wydane z poziomu Panelu klienta. 9. Szczegółowe zasady i warunki realizacji Usług, o których mowa w pkt. 1 8 niniejszego działu, dostępne są w dalszej części niniejszego paragrafu. V. Domeny 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy możliwość rejestracji Domen krajowych i globalnych. 2. Usługa świadczona jest zgodnie z ofertą Usługodawcy oraz Cennikiem usług zamieszczonym na stronie Serwisu 3. W przypadku rejestracji polskich Domen krajowych, decydujące znaczenie dla uzyskania pierwszeństwa rejestracji ma kolejność składania Zamówień, natomiast w przypadku rejestracji pozostałych Domen krajowych oraz Domen globalnych - kolejność płatności Usługobiorców. 4. Po złożeniu Zamówienia na polską Domenę krajową, Usługodawca rezerwuje na rzecz Usługobiorcy wybraną Domenę na okres 14 dni. W przypadku pozostałych Domen krajowych oraz globalnych, rezerwacja nie jest gwarantowana przez Usługodawcę. 5. Rezerwacja Domeny nie jest jednoznaczna z jej zakupem. 6. Usługa zostaje w pełni aktywowana po dokonaniu przez Usługobiorcę płatności Opłaty abonamentowej. 7. Usługodawca dokonuje Rejestracji Domeny na Okres abonamentowy wskazany w Cenniku usług i opisie oferty dostępnym na stronie Serwisu 8. Najmniejszą jednostką Okresu abonamentowego przy Rejestracji Domeny jest okres 1 roku. 9. Okres abonamentowy Rejestracji Domeny liczony jest od daty zarejestrowania Domeny. 10. Usługobiorca ma pełne prawo do dysponowania Domeną i jej zarządzania za pośrednictwem Panelu klienta. 11. W przypadku braku płatności w terminie 14 dni od daty rejestracji Domeny, zlecenie aktywacji Usługi zostanie usunięte. 12. W przypadku nieopłacenia Domeny internetowej w terminie, przechodzi ona do puli domen wolnych - może zostać zarejestrowana przez innego Usługobiorcę. 13. Usługodawca może odmówić zarejestrowania Domeny w przypadku, gdy w momencie podjęcia próby rejestracji Domeny: 9/27

10 a) Usługobiorca poda nieprawidłową nazwę Domeny lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż podana przez niego nazwa Domeny narusza prawa osób trzecich, b) Domena jest już zarejestrowana, zarezerwowana lub prowadzone jest wobec niej postępowanie rejestracyjne, c) Usługobiorca nie posiada uprawnień do wykupienia danej Domeny. 14. W sprawach dotyczących Domen z polskimi rozszerzeniami (.pl) obowiązują postanowienia dokumentu "Zasady rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych NASK". Dokument ten dostępny jest po niniejszym linkiem: https://www.dns.pl/regulamin.html. 15. W sprawach dotyczących Domen z europejskim rozszerzeniem (.eu) zastosowanie mają postanowienia EURid, dostępne pod adresem regulujące m.in. zasady rejestracji domen.eu. 16. W sprawach dotyczących domen globalnych obowiązują zasady rejestracji i utrzymania domen globalnych, zawarte w dokumencie "Uniform Domain - Name Dispute Resolution Policy". Dokument ten jest dostępny pod adresem: https://www.icann.org/resources/pages/dndr en. 17. W sprawach dotyczących pozostałych Domen, obowiązują zasady rejestracji i utrzymania domen zawarte w dokumentach odpowiednich Rejestratorów domen. VI. Hosting 1. Usługa świadczona jest zgodnie z ofertą Usługodawcy oraz Cennikiem usług zamieszczonym na stronie Serwisu 2. Po złożeniu Zamówienia Usługobiorca uzyskuje dostęp do Usługi Hostingu na okres 14- dni. 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia parametrów Usługi (powierzchnia, transfer) lub wprowadzenia limitów w trakcie trwania w/w okresu. 4. Usługa zostaje w pełni aktywowana po dokonaniu przez Usługobiorcę płatności Opłaty abonamentowej. 5. W przypadku braku płatności w terminie 14 dni od daty złożenia Zamówienia, zlecenie aktywacji Usługi zostanie usunięte. 6. Usługa Hostingu świadczona jest przez Usługodawcę przez cały Okres abonamentowy wskazany w Cenniku usług i opisie oferty. 7. Najmniejszą jednostką Okresu abonamentowego przy Usłudze Hostingowej jest okres 1 roku. 8. Usługobiorca ma pełny dostęp do Usługi Hostingu i może nią zarządzać za pośrednictwem Panelu klienta. 10/27

11 9. Opłata abonamentowa nie obejmuje kosztów związanych z dostępem do sieci Internet (koszty połączenia telefonicznego, zakupu sprzętu, dzierżawy łącza itp.), zakupu własnej Domeny, projektowania, programowania stron WWW lub konfiguracji systemu informatycznego Usługobiorcy. 10. W przypadku planowania wysyłki poczty o ilości większej niż 1000 odbiorców w ciągu doby (24h), Usługobiorca przed dokonaniem wysyłki winien uzyskać od Usługodawcy autoryzację wysyłki, podając uprzednio treści wiadomości oraz oświadczenia woli adresatów na otrzymywanie przesyłek od Usługobiorcy. W przypadku Okresu próbnego limit wynosi 100 odbiorców w ciągu doby (24h) i nie może zostać zwiększony. 11. Usługodawca zobowiązuje się wykonywać kopie zapasowe zgromadzonych na serwerze Usługobiorcy danych i przechowywać je na niezależnych serwerach. 12. Integralną częścią usługi Hostingu, z której Usługodawca może (lub nie) skorzystać, jest usługa Sklepu internetowego oraz Skrzynki poczty elektronicznej. 13. Usługa Sklepu internetowego świadczona jest zgodnie z ofertą Usługodawcy zamieszczoną na stronie Serwisu 14. Zapisy niniejszego działu, dotyczące usługi Hostingu, odnoszą się także do usługi Sklepu internetowego oraz Skrzynki poczty elektronicznej. VII. VPS 1. Usługa VPS świadczona jest zgodnie ze specyfikacją określoną podczas składania Zamówienia na stronie Serwisu 2. Opłata abonamentowa tytułem świadczenia Usługi VPS ustalana jest indywidualnie podczas składania Zamówienia i uzależniona jest od udostępnionych zasobów serwera VPS. 3. Usługodawca zobowiązuje się do aktywowania usługi VPS na warunkach określonych w prawidłowo złożonym Zamówieniu, w terminie 5 dni roboczych od wniesienia przez Usługobiorcę Opłaty abonamentowej. 4. W przypadku braku płatności w terminie 14 dni od daty złożenia Zamówienia, zlecenie aktywacji Usługi VPS zostanie usunięte. 5. W trakcie Okresu abonamentowego Usługobiorca może zarządzać udostępnionymi mu zasobami serwera VPS. 6. Usługobiorca zobowiązany jest do samodzielnego administrowania serwerem VPS udostępnionym mu w ramach niniejszej usługi. 7. Oprócz powyższego, Usługobiorca zobowiązany jest do: a) samodzielnego zabezpieczenia zgromadzonych danych na serwerze VPS poprzez wykonywanie kopii bezpieczeństwa pozyskanych danych, 11/27

12 b) zabezpieczenia serwera VPS przed dostępem niepowołanych osób trzecich poprzez stosowanie aktualnych wersji oprogramowania instalowanego we własnym zakresie. 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Usługobiorcę danych dostępowych do serwera VPS osobom trzecim. 9. Usługodawca odpowiada jedynie za udostępnienie Usługobiorcy infrastruktury technicznej z niezbędnym oprogramowaniem i usługami określonymi w specyfikacji Usługi VPS, natomiast nie odpowiada za administrowanie serwerem VPS. 10. Wykonywanie przez Usługodawcę kopii zapasowych zgromadzonych danych na serwerze VPS i przechowywanie ich na niezależnych serwerach jest dodatkowo płatne. 11. Usługobiorca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w obsłudze serwerów VPS lub korzysta z pomocy osób trzecich posiadających taką wiedzę i doświadczenie. 12. Dodatkowo Usługobiorca oświadcza, że: a) nie będzie wykorzystywał serwera VPS jako repozytorium danych, w szczególności jako serwera lustrzanego innego serwera służącego do przechowywania danych, b) nie będzie uruchamiał procesów działających w tle w sposób ciągły, których jedynym celem będzie pobieranie danych z sieci Internet na serwer VPS, c) nie będzie wykorzystywał serwera VPS do atakowania bądź zakłócania pracy innych serwerów znajdujących się w sieci Usługodawcy lub sieci Internet, d) będzie posiadał niezbędne uprawnienia do korzystania z zainstalowanego we własnym zakresie oprogramowania na serwerze VPS. VIII. Certyfikat SSL 1. Usługodawca pośredniczy przy zakupie Certyfikatów SSL, wystawianych przez uznanych Wydawców. 2. Certyfikaty SSL oferowane są przez Usługodawcę w wersjach zgodnych z zamieszczoną na stronie Serwisu 3. Usługobiorca składając Zamówienie na Certyfikat SSL oświadcza, że posiada odpowiednie warunki techniczne do jego instalacji oraz użytkowania. 4. Usługodawca zobowiązuje się wystąpić do Wydawcy o wystawienie Certyfikatu SSL na warunkach określonych w złożonym Zamówieniu, pod warunkiem otrzymania wpłaty tytułem realizacji zamówienia Certyfikatu SSL. 5. Opłata tytułem wystawienia Certyfikatu SSL ustalana jest zgodnie z Cennikiem usług zamieszczonym na stronie Serwisu 12/27

13 6. Certyfikat SSL jest wystawiany przez Wydawcę po przeprowadzeniu procesu weryfikacji podanych przez Usługobiorcę - w Zamówieniu - danych. Usługodawca nie gwarantuje pomyślnego zakończenia w/w weryfikacji. W trakcie procesu weryfikacji Wydawca może żądać od Usługobiorcy przedłożenia dodatkowych dokumentów i udzielenia informacji. 7. W przypadku zakończenia procesu weryfikacji niepowodzeniem i niewystawienia Certyfikatu SSL przez Wydawcę, otrzymana przez Usługodawcę wpłata tytułem wystawienia Certyfikatu SSL zostanie Usługobiorcy zwrócona. 8. W przypadku pozytywnego zakończenia procesu weryfikacji Certyfikat SSL zostanie udostępniony w Panelu klienta oraz przesłany na wskazany przez Usługobiorcę podczas składania Zamówienia adres Okres abonamentowy rozpoczyna bieg od chwili wystawienia Certyfikatu SSL przez Wydawcę. 10. W związku z wystawieniem Certyfikatu SSL, Usługodawca nie udziela Usługobiorcy ani jakimkolwiek osobom trzecim, jakichkolwiek gwarancji majątkowych. 11. Informacje o udzielonych gwarancjach przez Wydawców zawarte są we wzorcach umownych poszczególnych Wydawców Certyfikatu SSL. 12. W sprawach dotyczących Certyfikatów SSL Symantec zastosowanie mają postanowienia Symantec Corporation, dostępne pod adresem: regulujące m.in. zasady wydawania i utrzymywania Certyfikatów SSL Symantec. 13. W sprawach dotyczących Certyfikatów SSL RapidSSL zastosowanie mają postanowienia GeoTrust, Inc. dostępne pod adresem: regulujące m.in. zasady wydawania i utrzymywania Certyfikatów SSL RapidSSL. 14. W sprawach dotyczących Certyfikatów SSL GeoTrust zastosowanie mają postanowienia GeoTrust, Inc. dostępne pod adresem: regulujące m.in. zasady wydawania i utrzymywania Certyfikatów SSL GeoTrust. 15. W sprawach dotyczących Certyfikatów SSL Comodo zastosowanie mają postanowienia Comodo Security Solutions, Inc. dostępne pod adresem: https://ssl.comodo.com/comodo-agreements.php, regulujące m.in. zasady wydawania i utrzymywania Certyfikatów Comodo SSL. IX. Kampania Google AdWords 1. Usługodawca oferuje Usługobiorcy kompleksową obsługę Kampanii Google AdWords w zakresie jej przygotowania, prowadzenia i raportowania. 13/27

14 2. Usługobiorca może złożyć Zamówienie na pakiet Usługi Kampanii Google AdWords zgodnie z ofertą Usługodawcy i Cennikiem usług zamieszczonym w Serwisie lub stworzyć własną Kampanię o określonym przez siebie budżecie. 3. W ramach realizacji Kampanii Google AdWords Usługodawca zapewnia: a) planowanie Kampanii w założonym budżecie, b) analizę i dobór optymalnych słów kluczowych dla Kampanii Usługobiorcy, c) uruchomienie Kampanii Google AdWords i jej monitoring, d) optymalizację Kampanii w trakcie jej trwania, oraz e) raportowanie w trakcie i po zakończeniu Kampanii, zawierające ilość kliknięć, wydany budżet oraz inne szczegółowe statystyki generowane przez Usługodawcę. 4. Usługodawca zobowiązuje się do aktywowania Usługi na warunkach określonych w złożonym Zamówieniu, w terminie 5 dni roboczych od wniesienia przez Usługobiorcę Opłaty abonamentowej. 5. W przypadku braku płatności w terminie 14 dni od daty złożenia Zamówienia, zlecenie aktywacji Usługi zostanie usunięte. 6. Okres abonamentowy Kampanii Google AdWords rozliczany jest w zestawieniach miesięcznych. 7. Niewykorzystany budżet w ramach Kampanii Google AdWords przechodzi na kolejny miesiąc rozliczeniowy Usługobiorcy. 8. Usługa wygasa po wykorzystaniu przeznaczonego przez Usługobiorcę budżetu na realizację celów Kampanii Google AdWords. 9. W sprawach dotyczących Kampanii Google AdWords zastosowanie mają postanowienia Google Ireland Limited, dostępne pod adresem: https://adwords.google.pl/select/tsandcsfinder, regulujące m.in. zasady i warunki Google AdWords. X. Portfel Usługobiorcy 1. Usługobiorca ma prawo do dokonania nadpłaty na poczet Usług zlecanych do wykonania w przyszłości przez Usługodawcę. 2. Dokonana nadpłata może zostać wykorzystana w dowolnym czasie na dowolne Usługi zlecone przez Usługobiorcę. 3. Nadpłaty mogą być wykorzystane na opłacenie Usług bądź zwrócone na rachunek bankowy Usługobiorcy w Polsce. 4. Niewykorzystana w części lub całość nadpłata podlega zwrotowi. 5. Zwrot dokonany zostanie po odliczeniu kosztów transakcyjnych poniesionych przez Usługodawcę. 14/27

15 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy przelania nadpłat, jeżeli koszty bankowe przewyższają nadpłatę, której przelanie zleca Usługobiorca. 7. Punkt 5 oraz 6 niniejszego Działu nie dotyczy Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.). 8. Przelanie nadpłaty na rachunek bankowy Usługobiorcy w Polsce odbywa się w terminie do 30 dni od dnia złożenia przez niego dyspozycji. 9. Zgromadzone za pośrednictwem Portfela Usługobiorcy środki pieniężne nie są w żaden sposób waloryzowane i oprocentowane. 10. Środki pieniężne w ramach Portfela Usługobiorcy przechowywane są w walucie Polski Złoty. Jeśli Usługobiorca dokona wpłaty w innej walucie, wówczas jej wartość zostanie przeliczona według kursu publikowanego na stronie Serwisu obowiązującego w dniu dokonania danej transakcji. XI. Złożenie Zamówienia: 1. Zamówienie może zostać złożone w każdej formie, która została wskazana przez Usługodawcę w materiałach informacyjnych lub w ofercie. W szczególności Zamówienie może zostać złożone za pośrednictwem Formularza zamówienia zamieszczonego w Serwisie jak i w formie pisemnej. 2. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia jest typizacja Usług przez Usługobiorcę wraz z wypełnieniem niezbędnych formularzy oraz dodanie Usługi do Koszyka i dokonanie Opłaty abonamentowej. 3. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Usługodawcę zostanie przesłane Usługobiorcy w formie wiadomości Uruchomienie Usługi może zostać poprzedzone weryfikacją danych Usługobiorcy, które zostały wskazane w Zamówieniu, w tym również prośbą o przedstawienie dokumentów potwierdzających prawdziwość danych wskazanych w Zamówieniu. 5. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do zawierania w jego imieniu umów z innymi podmiotami, które są niezbędne dla realizacji poszczególnych Usług. 6. Składając Zamówienie, Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), oświadcza, że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przez Usługodawcę, niezwłocznie po dokonaniu płatności Opłaty abonamentowej, bez oczekiwania na upływ 14 dniowego terminu do odstąpienia od Umowy. Tym samym, nie przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy na warunkach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta (Dz. U poz. 827). 15/27

16 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Usługobiorcę niezależnie od formy, w jakiej została zawarta Umowa. XII. Zmiana pakietu Usługi: 1. W trakcie Okresu abonamentowego, Usługobiorca za dodatkową opłatą może zmienić dotychczasowy pakiet Usługi na pakiet o wyższej cenie, o ile taki istnieje i jest wskazany w specyfikacji poszczególnych Usług. 2. Zmiana pakietu Usługi na pakiet o wyższej cenie jest możliwa po zgłoszeniu zmiany poprzez dyspozycję w Panelu klienta Usługobiorcy. 3. Po dokonaniu dyspozycji Usługodawca wystawia Usługobiorcy odpowiednie rozliczenie obejmujące różnicę pomiędzy ceną pakietu Usług aktualnie posiadanym a docelowym, proporcjonalnie do ilości pozostałych Usługobiorcy do końca bieżącego Okresu abonamentowego miesięcy, zaokrąglonej w górę. 4. Zmiana pakietu Usługi na pakiet o wyższej Opłacie abonamentowej jest możliwa po odnotowaniu wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy w celu utrzymania Usługi w ramach pakietu o wyższej cenie. 5. Zmiana pakietu Usługi na pakiet o niższej cenie jest możliwa po zakończeniu bieżącego Okresu abonamentowego i jeżeli to konieczne, także po dostosowaniu przez Usługobiorcę Usługi do parametrów bezpieczeństwa i specyfikacji przewidzianych dla pakietu o niższej cenie. XIII. Przedłużenie Okresu abonamentowego: 1. Usługobiorca 30 dni przed planowanym końcem Okresu abonamentowego, zostanie poinformowany przez Usługodawcę za pośrednictwem wiadomości o zbliżającym się terminie wygaśnięcia zakupionych Usług i wystawieniu w formie elektronicznej faktury na kolejny Okres abonamentowy. 2. W przypadku Usług, których Okres abonamentowy rozliczany jest w zestawieniach miesięcznych lub krótszych, Usługobiorca o planowanym zakończeniu Okresu abonamentowego informowany jest 7 dni przed wygaśnięciem Usług. 3. Usługobiorca może przedłużyć Okres abonamentowy o następny okres rozliczeniowy poprzez uiszczenie na rzecz Usługodawcy Opłaty abonamentowej tytułem świadczenia Usługi na kolejny Okres abonamentowy. 4. Wysokość Opłaty abonamentowej jest ustalana na podstawie Cennika usług i uiszczana jest zgodnie z zasadami określonymi w 5 niniejszego Regulaminu. 5. Przekroczenie Okresu abonamentowego i niedokonanie wpłaty na poczet kolejnego Okresu abonamentowego skutkuje blokadą Usługi na okres 14 dni. 16/27

17 6. Otrzymanie przez Usługodawcę w okresie wskazanym w punkcie powyżej Opłaty abonamentowej spowoduje niezwłoczne odblokowanie dostępu do Usługi. Po tym terminie, w przypadku braku zapłaty, nastąpi usunięcie Usługi i wygaśnięcie Umowy wraz z upływem terminu na jaki została zawarta. 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzedłużenia ważności Usług lub niedostarczenia innych ważnych komunikatów wynikające z niedostarczenia odpowiednich powiadomień na podany przez Usługobiorcę adres . Niniejszy zapis nie dotyczy Usługobiorców, będących Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za unieważnienie Usług i usunięcie Konta Usługobiorcy w przypadku niedopełnienia terminowej płatności związanej z przedłużeniem Okresu abonamentowego. 9. W przypadku przedłużenia świadczenia Usług i czasu trwania Umowy zastosowane znajduje Regulamin obowiązujący w chwili dokonania przedłużenia. 4. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy przez cały czas trwania Okresu abonamentowego. 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zamówienia bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. Niniejszy zapis nie dotyczy Usługobiorców, będących Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) 3. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, którymi Usługobiorca jest związany, a także parametrów bezpieczeństwa i specyfikacji obowiązujących dla danej Usługi, w szczególności w przypadku wykorzystywania Usług do działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, Usługodawca może zablokować świadczone Usługi albo zawiesić dostęp do Konta w Panelu klienta Usługobiorcy. 4. Usługodawca może odmówić realizacji Zamówienia i odstąpić od Umowy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, w tym: a) występowania opóźnienia we wnoszeniu Opłat abonamentowych przez Usługobiorcę, b) wykorzystywania Usług dla publikowania treści, które są niepożądane przez Usługodawcę i zakazane przez niniejszy Regulamin lub których publikowanie może powodować ryzyko odpowiedzialności cywilnej lub karnej, 17/27

18 c) wykorzystywania Usług dla publikowania treści, które mogą szkodzić opinii Usługodawcy lub jakości Usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz innych Usługobiorców, d) wykorzystywania Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem w tym przede wszystkim w sposób naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu i innych dokumentów regulujących świadczenie Usług. 5. Usługodawca może odmówić realizacji Zamówienia i odstąpić od Umowy zawartej z Usługobiorcą, będącym Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), jeżeli mimo stosownego wezwania nie zaprzestaje on praktyk, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu. 6. W szczególnych przypadkach, w których działanie programów Usługobiorcy spowoduje nadmierne obciążenie serwera, co z kolei doprowadzi do pogorszenia Usług świadczonych innym Usługobiorcom, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń przepustowości w Koncie Usługobiorcy lub też blokady całego Konta. O ograniczeniu Usługobiorca zostanie powiadomiony za pośrednictwem Panelu klienta lub poprzez wiadomość , gdzie otrzyma opis ograniczeń wraz z uzasadnieniem. 7. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu przez Usługobiorcę z Usług w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca ma prawo przekazać dane kontaktowe Usługobiorcy właściwym organom władzy publicznej. 5. PŁATNOŚCI 1. Wynagrodzeniem pobieranym przez Usługodawcę z tytułu świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy jest Opłata abonamentowa. 2. Wysokość Opłaty abonamentowej ustalana jest na podstawie Cennika usług obowiązującego w dniu złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę lub na podstawie indywidualnych ustaleń Usługobiorcy z Usługodawcą. 3. Wszelkie ceny podawane przez Usługodawcę w Cenniku usług są cenami netto. Wartość wynagrodzenia dla Usługodawcy każdorazowo będzie powiększona o podatek VAT. 4. Opłata abonamentowa pobierana jest z góry za cały Okres abonamentowy. 5. Okres abonamentowy jest niepodzielny - oznacza to, że Usługobiorca nie może z niego korzystać w sposób wybiórczy, a Opłata abonamentowa nie może być wniesiona na okres krótszy, niż długość wybranego Okresu abonamentowego danej Usługi. 18/27

19 6. Usługobiorca dokonuje zapłaty Opłaty abonamentowej w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania faktury, która udostępniona zostanie za pośrednictwem Panelu klienta Usługobiorcy lub dostarczona pocztą elektroniczną na adres Usługobiorcy. 7. Usługobiorca może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za Usługi dostępne w Serwisie: a) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Usługodawcy, b) płatność internetowa Dotpay, c) płatność internetowa PayPal, d) płatność internetowa w walucie BitCoin. 8. Usługodawca rekomenduje Usługobiorcom płatność internetową Dotpay, w szczególności w stosunku do Usług, dla których dokonanie wpłaty kluczowe jest w celu uzyskania pożądanego efektu końcowego, np. rejestracji Domeny. 9. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. 10. Zapłata za świadczone przez Usługodawcę Usługi, uznawana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na jego rachunek bankowy. 11. Ewentualna zmiana Cennika usług po złożeniu przez Usługobiorcę Zamówienia, pozostaje bez wpływu na wysokość Opłaty abonamentowej należnej Usługodawcy do końca czasu trwania opłaconego Okresu abonamentowego. 12. W przypadku braku wniesienia Opłaty abonamentowej w terminie, Usługodawca ma prawo do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do uregulowania zapłaty. W przypadku odstąpienia Usługodawca ma prawo do usunięcia konfiguracji Usług Usługobiorcy, jego Konta oraz wszelkich zapisanych danych. W przypadku Konsumentów wyznaczany jest dodatkowy 3-dniowy termin do uregulowania zapłaty. 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udzielania Usługobiorcom rabatów procentowych lub kwotowych na poszczególne Usługi. O przydzielonych rabatach decyduje Usługodawca. 14. W celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych umów zawieranych między Usługodawcą a Usługobiorcą, Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Odbiorcy. Faktury udostępniane będą w Panelu klienta Usługobiorcy lub przesyłane na wskazany przez Usługobiorcę adres w formie pliku PDF, umożliwiającego jego pobranie oraz wydruk. W przypadku chęci skorzystania przez Usługobiorcę z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja zmieniająca niniejszy punkt. 19/27

20 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Usługobiorca, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). 2. Usługobiorca ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Usługodawcy, bezpośrednio za pośrednictwem Konta lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu prawidłowej realizacji świadczenia Usług. 4. Dane osobowe Usługobiorcy, mogą zostać udostępnione innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych. Udostępnianie danych osobowych Konsumentów możliwe jest tyko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu od nich wyraźnej zgody. 5. Podanie w ramach Rejestracji danych kontaktowych, takich jak adres lub numer telefonu, upoważnia Usługodawcę do przesyłania Usługobiorcy wiadomości handlowych (nie dotyczy Konsumentów). 6. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Usługobiorcy znajdują się w dokumencie Polityka prywatności. 7. REKLAMACJE 1. Usługobiorca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Usługobiorcy, jego adres poczty elektronicznej oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 4. Usługodawca zobowiązany jest zająć stanowisko co do złożonej przez Usługobiorcę reklamacji w przeciągu 14 dni od zgłoszenia. 5. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wskazanego w pkt 4 niniejszego paragrafu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną. Powyższe dotyczy wyłącznie Konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.). 20/27

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu Regulamin serwisu www.instytutoka.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem www.instytutoka.pl prowadzony jest przez Instytut Oka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy crewingowej Serwisu internetowego CREWING.PORTALMORSKI.PL

REGULAMIN platformy crewingowej Serwisu internetowego CREWING.PORTALMORSKI.PL REGULAMIN platformy crewingowej Serwisu internetowego CREWING.PORTALMORSKI.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym crewing.portalmorski.pl prowadzony jest przez firmę TEMAT

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne

Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia usług rejestracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO talkersi.pl/test 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www. talkersi.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO talkersi.pl/test 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www. talkersi. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO talkersi.pl/test 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www. talkersi.pl/test firmę (Talkersi.pl sp. z o.o., ul. Myśliwska 20B/5,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów stanową zasady i warunki na jakich świadczone są usługi pozycjonowania stron internetowych ( OWU ), przez firmę MAKSYM Maksym Pękosz

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo 1. Przedmiot Umowy 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem sklepów internetowych Wiollo, określa zasady świadczenia przez Wiollo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Postanowienia ogólne Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU PRACY

REGULAMIN PORTALU PRACY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20 z dnia 15.09.2017 r. REGULAMIN PORTALU PRACY prowadzonego przez Kielecki Park Technologiczny Definicje: Użyte w dalszej części Regulaminu określenia oznaczają: -Usługodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie:

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie: Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Usługi Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

Serwis MultiCMS.pl, zwany dalej Serwisem lub Usługą jest udostępniany przez firmę PolishSEO.com Bartłomiej Usydus, zwaną dalej Firmą

Serwis MultiCMS.pl, zwany dalej Serwisem lub Usługą jest udostępniany przez firmę PolishSEO.com Bartłomiej Usydus, zwaną dalej Firmą Regulamin Serwis MultiCMS.pl, zwany dalej Serwisem lub Usługą jest udostępniany przez firmę PolishSEO.com Bartłomiej Usydus, zwaną dalej Firmą Niniejszy dokument reguluje ogólne zasady korzystania z serwisu.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki świadczenia usług przez LVL UP Michał Frąckiewicz

Ogólne warunki świadczenia usług przez LVL UP Michał Frąckiewicz Ogólne warunki świadczenia usług przez LVL UP Michał Frąckiewicz I. Postanowienia ogólne II. Słownik art. 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez LVL UP Michał Frąckiewicz,

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA ORGANIZOWANIU KAMPANII REKLAMOWYCH GOOGLE ADWORDS

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA ORGANIZOWANIU KAMPANII REKLAMOWYCH GOOGLE ADWORDS REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA ORGANIZOWANIU KAMPANII REKLAMOWYCH GOOGLE ADWORDS DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować Regulamin sklepu internetowego ALS Polska (stan na 2015-10-24) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy ALS Polska prowadzony jest przez ALS Miłosz Korcz wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin usług hostingowych Domeny.pl 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Domeny.pl usług hostingowych. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin szczególny w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU UŻYTKOWNICY I USŁUGOBIORCY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SERWISU UŻYTKOWNICY I USŁUGOBIORCY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU UŻYTKOWNICY I USŁUGOBIORCY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.wybieram-polske.org prowadzony jest przez Fundację INTELIGENTNY START z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN O ŚWIADCZENIU USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN O ŚWIADCZENIU USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN O ŚWIADCZENIU USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN USŁUG HOSTINGOWYCH obowiązuje od dnia: 25.12.2014 SŁOWNIK POJĘĆ Ilekroć w niniejszym regulaminie występują n/w pojęcia należy przez nie rozumieć: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 USŁUGODAWCA

REGULAMIN 1 USŁUGODAWCA REGULAMIN 1 USŁUGODAWCA 1. Usługodawcą prowadzącym działalność w ramach niniejszego serwisu pod adresami elektronicznymi Serveradmin.pl jest Grzegorz Mac Piotr Kloc SERVERADMIN.PL spółka cywilna z/s 35

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY z

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY  z REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY WWW.TRANSFORMACJABIZNESU.COM.PL z 15.08.2017 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów (dawna nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Wiollo

Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Wiollo Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Wiollo 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Ogólny świadczenia Usług Wiollo, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia Usług Wiollo, a także warunki

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Rozszerzony Dostęp Abonencki serwisu gdziebylec.pl

Regulamin usługi Rozszerzony Dostęp Abonencki serwisu gdziebylec.pl Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania usługi Rozszerzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN*REJESTRACJI*DOMEN*W*SERWISIE* FABRYKANAZW.PL*! I.! Postanowienia!ogólne! II.! Definicje! III.! Obowiązek!przestrzegania!prawa! IV.!

REGULAMIN*REJESTRACJI*DOMEN*W*SERWISIE* FABRYKANAZW.PL*! I.! Postanowienia!ogólne! II.! Definicje! III.! Obowiązek!przestrzegania!prawa! IV.! REGULAMIN*REJESTRACJI*DOMEN*W*SERWISIE* FABRYKANAZW.PL* I. Postanowieniaogólne II. Definicje III. Obowiązekprzestrzeganiaprawa IV. ZasadyrejestracjiDomenyglobalnej V. ZasadyrejestracjiDomenypolskiej VI.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji kształcenia Akademii Doskonalenia Zawodowego NATUROPATA

Regulamin organizacji kształcenia Akademii Doskonalenia Zawodowego NATUROPATA Regulamin organizacji kształcenia Akademii Doskonalenia Zawodowego NATUROPATA w 2016 ADZ Naturopata Regulamin korzystania z usług Akademii Doskonalenia Zawodowego NATUROPATA z siedzibą w Adamowiźnie, 05-825,

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług w ramach portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ENTER AIR SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ENTER AIR SP. Z O.O. Strona 1 z 5 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ENTER AIR SP. Z O.O. wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ABONAMENTÓW EMONETY.PL

REGULAMIN ABONAMENTÓW EMONETY.PL REGULAMIN ABONAMENTÓW EMONETY.PL Sklep internetowy emonety.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DEFINICJE Usługodawca Media4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisach należących do. Kariera.pl sp. z o.o. obowiązujący od 1 listopada 2017 roku

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisach należących do. Kariera.pl sp. z o.o. obowiązujący od 1 listopada 2017 roku Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisach należących do Pobierz regulamin I. Definicje Kariera.pl sp. z o.o. obowiązujący od 1 listopada 2017 roku CV życiorys Usługobiorcy, będącego osobą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM)

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) a. definicje 1 Postanowienia ogólne CWWM Centrum Wspierania Wspólnot Mieszkaniowych Marcin Bednarski i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014.

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. I. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Sprzedaż ubezpieczeń przez telefon Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin domen I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin domen oraz dokumenty, do których odsyła ten Regulamin, w szczególności cennik oraz Ogólne Warunki Umów. 2. Domena oznacza unikalny

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Wstęp. Definicje. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

REGULAMIN. I. Wstęp. Definicje. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje: REGULAMIN I. Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z internetowego windykacyjnego Serwisu Prime Collect znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.primecollect.com. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH. (dalej: Umowa)

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH. (dalej: Umowa) UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH (dalej: Umowa) Zawarta dnia [ ] we Wrocławiu, pomiędzy: 1. JetMail Ltd z siedzibą w Londynie, Anglia przy ul. Craven House, 40-44 Uxbridge Road, W5 2BS, wpisana do

Bardziej szczegółowo

1 Definicja Sprzedawcy

1 Definicja Sprzedawcy REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Definicja Sprzedawcy Sprzedawca w portalu wszystko.pl: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków NIP: 6762495204 REGON: 362855439 Tel. 601740065 E-mail: biuro@alsitech.pl Numer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA 1 [Postanowienia wstępne] 1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego Łatwa Ratka dostępnego pod domeną (http://www.latwaratka.pl),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Pakiet START600 i Pakiet START1200 w systemie KontAuto obowiązujący od dnia Definicje

Regulamin świadczenia usług Pakiet START600 i Pakiet START1200 w systemie KontAuto obowiązujący od dnia Definicje Regulamin świadczenia usług Pakiet START600 i Pakiet START1200 w systemie KontAuto obowiązujący od dnia 02-01-2017 1 Definicje 1. Pakiet START600 i pakiet START1200 są to usługi, w skład których wchodzi:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w Serwisie Fitnoteq (dalej Regulamin )

Regulamin świadczenia usług w Serwisie Fitnoteq (dalej Regulamin ) Regulamin świadczenia usług w Serwisie Fitnoteq (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam Krajowe Centrum Pacjenta 1. Postanowienia ogólne

Regulamin emisji reklam Krajowe Centrum Pacjenta 1. Postanowienia ogólne Regulamin emisji reklam Krajowe Centrum Pacjenta 1. Postanowienia ogólne 1. Definicje: a) Emisja każdorazowe wyświetlenie reklamy jednorazowo wraz ze stroną na której jest ona umieszczona. b) Materiały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych

Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Regulamin z dnia 16.06.2014r. Regulamin rejestracji i utrzymania domen internetowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Vogan Sp. z o.o. usług rejestracji i utrzymania domen internetowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży i Dzieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1) Usługodawca GOLDENNET Kamil Modzelewski, ul. Wądołkowska 16 a, 18-300 Zambrów

1) Usługodawca GOLDENNET Kamil Modzelewski, ul. Wądołkowska 16 a, 18-300 Zambrów Regulamin obowiązujący od 02.12.2013r. Opis pojęć: 1) Usługodawca GOLDENNET Kamil Modzelewski, ul. Wądołkowska 16 a, 18-300 Zambrów 2) Usługobiorca - przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku 1 (Postanowienia wstępne) 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, współpracy pomiędzy spółką Sarigato sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin

Bardziej szczegółowo