JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA"

Transkrypt

1 M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie serwerami oddziałów firmy... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie kontrolera RODC w oddziałach firmy... 9 Ćwiczenie 3: Wdrażanie protokołu SSL połączenia VPN (SSTP) Załącznik... 22

2 M Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, łącznie z adresami URL i innymi odniesieniami internetowymi, mogą się zmienić bez ostrzeżenia. Jeśli nie zaznaczono inaczej, opisane tu przykładowe firmy, organizacje, produkty, nazwy domen, adresy poczty elektronicznej, znaki graficzne, osoby, miejsca lub zdarzenia mają charakter fikcyjny. Jakakolwiek zbieżność z rzeczywistymi firmami, organizacjami, produktami, nazwami domen, adresami poczty elektronicznej, znakami graficznymi, osobami, miejscami i zdarzeniami jest niezamierzona. Przestrzeganie wszystkich stosownych praw autorskich leży w gestii użytkownika. Bez ograniczania praw autorskich, żadnej części niniejszego dokumentu nie można kopiować, przechowywać w systemach przetwarzania danych ani przekazywać w żadnej formie za pomocą jakichkolwiek nośników (elektronicznych, mechanicznych, w postaci fotokopii, nagrań lub w inny sposób) w jakimkolwiek celu bez pisemnej zgody firmy Microsoft. Zawarte w dokumencie nazwy producentów, produktów i adresy URL służą jedynie celom informacyjnym i firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, jawnych ani domniemanych, dotyczących tych producentów ani użycia ich produktów wspólnie z jakimikolwiek technologiami firmy Microsoft. Zawarcie nazwy producenta lub produktu w dokumencie nie oznacza wsparcia firmy Microsoft dla tego producenta ani produktu. Łącza w tym dokumencie prowadzą do witryn, które nie są kontrolowane przez firmę Microsoft i firma Microsoft nie odpowiada za zawartość witryn, do których one prowadzą, ani za łącza zawarte w tych witrynach i za zmiany lub aktualizacje tych witryn. Firma Microsoft nie odpowiada za webcasting ani za żadną inną formę transmisji z witryn, do których prowadzą te łącza. Firma Microsoft przedstawia te łącza tylko jako przykłady dla użytkownika, a przedstawienie danego łącza w materiałach firmy nie oznacza poparcia dla danej witryny ani jej zawartości ze strony firmy Microsoft. Firma Microsoft może posiadać patenty lub mieć rozpoczęte postępowania patentowe, posiadać prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej, obejmujące zagadnienia poruszane w tym dokumencie. Z wyjątkiem przypadków jawnie objętych pisemnymi umowami licencyjnymi, uzyskanymi z firmy Microsoft, otrzymanie tego dokumentu nie oznacza udzielenia licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów. Nazwy wymienionych w dokumencie firm i produktów mogą być znakami towarowymi swoich odpowiednich właścicieli. Wersja 1.0

3 JumpStart: Windows Server 2008 Infrastruktura zdalna 1 Wprowadzenie Szacowany czas potrzebny na wykonanie zadań w tym laboratorium: 90 minut Cele Po wykonaniu zadań w tym laboratorium użytkownik będzie w stanie:. Wdrażać kontroler RODC.. Zarządzać kontrolerem RODC.. Łączyć się z siecią wewnętrzną przy użyciu protokołu SSL połączenia VPN. Warunki wstępne Przed rozpoczęciem zadań w tym laboratorium użytkownik musi:. Dysponować wiedzą na temat usługi Active Directory. Dysponować wiedzą na temat technologii VPN Omówienie laboratorium Niniejsze laboratorium prezentuje proces wdrażania technologii, które umożliwiają systemowi Windows Server 2008 obsługę infrastruktury zdalnej. Rozpoczniemy od pracy w jednym typie infrastruktury zdalnej, a mianowicie w oddziale firmy. Wdrożymy kontroler domeny tylko do odczytu (RODC) w oddziale firmy, wdrażając separację ról administratorskich oraz zarządzając usługą Active Directory w trybie offline, gdy kontroler RODC będzie uruchomiony. Następnie skonfigurujemy replikację hasła i sprawdzimy, czy w przypadku awarii sieci będziemy w stanie umożliwić zalogowanie użytkownika. Po skonfigurowaniu oddziału firmy przejdziemy do wdrażania połączenia VPN opartego na protokole SSL, używając protokołu SSTP dla użytkowników zdalnych. Scenariusz W niniejszym laboratorium używana jest przykładowa infrastruktura firmy Woodgrove Bank. Jest to lokalny bank inwestycyjny posiadający dwa biura. Biuro główne znajduje się w mieście Tampa

4 JumpStart: Windows Server 2008 Infrastruktura zdalna 2 na Florydzie. Oddział firmy znajduje się w Orlando na Florydzie. Kilku zdalnych użytkowników pracuje w biurach domowych w Miami. Woodgrove Bank standardowo wprowadził system Windows Server 2008 oraz Windows Vista. Wprowadzono tam również takie technologie, jak brama usług terminalowych, klastry pracy awaryjnej, kontrolery domeny tylko do odczytu oraz ochrona dostępu do sieci. Poszczególne elementy sieci pokazane zostały poniżej. Komputery wykorzystane w ćwiczeniach w niniejszym laboratorium zostały zaznaczone na ciemnoszaro.

5 JumpStart: Windows Server 2008 Infrastruktura zdalna 3 Woodgrove Bank dokonał przeglądu sieci i zdecydował się na wdrożenie technologii, umożliwiających wdrożenie scenariusza infrastruktury zdalnej. Szczególnym wymogiem firmy jest aby użytkownicy pracujący w oddziale firmy w Orlando mogli uwierzytelnić się i wykonywać pracę nawet jeśli połączenie sieciowe z siedzibą główną zostanie przerwane. Ponadto firma waha się co do umieszczenia kontrolera domeny w tej lokalizacji ze względu na ograniczone zabezpieczenia fizyczne. Aby rozwiązać ten problem, bank zdecydował się na wdrożenie kontrolera RODC z buforowaniem poświadczeń. I wreszcie, aby umożliwić użytkownikom łączenie się z siecią wewnętrzną bez wykorzystania połączeń VPN opartych na protokołach PPTP lub L2TP, Woodgrove Bank zdecydował się na wdrożenie protokołu SSL VPN przy użyciu SSTP, dostępnego w systemach Windows Server 2008 oraz Windows Vista SP1. Technologia maszyn wirtualnych Niniejsze laboratorium wykorzystuje Microsoft Virtual Server 2005 lub Microsoft Virtual PC, czyli aplikacje pozwalające na uruchomienie wielu komputerów wirtualnych na jednym urządzeniu fizycznym. W trakcie niniejszego ćwiczenia będziemy przełączać się między różnymi oknami, z których każde zawierać będzie oddzielną maszynę wirtualną. Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z następującymi podstawowymi informacjami o maszynach wirtualnych: Aby przełączyć fokus myszy i klawiatury na maszynę wirtualną, kliknij wewnątrz okna maszyny wirtualnej. Aby przenieść fokus poza maszynę wirtualną, przenieś wskaźnik myszy poza okno maszyny wirtualnej. W celu imitacji działania kombinacji klawiszy CTRL+ALT+DELETE wewnątrz maszyny wirtualnej użyj klawiszy <PRAWY>ALT+DEL. Klawisz <PRAWY>ALT to tzw. klawisz hosta. Aby powiększyć okno maszyny wirtualnej, przeciągnij prawy dolny róg okna, tak jak pokazano na zdjęciu ekranu. Funkcja ta działa jedynie w aplikacji Virtual PC. Aby przełączyć się do trybu pełnego ekranu i z powrotem, użyj kombinacji klawiszy <PRAWY>ALT+ENTER.

6 JumpStart: Windows Server 2008 Infrastruktura zdalna 4 Komputery w tym laboratorium W niniejszym laboratorium wykorzystano komputery opisane w tabeli. Przed rozpoczęciem wykonywania ćwiczenia, należy uruchomić maszyny wirtualne, a następnie zalogować się do komputerów. Przed uruchomieniem innych maszyn wirtualnych, należy upewnić się, że maszyna wirtualna TPA-DC-01 jest w pełni uruchomiona. Przed uruchomieniem maszyny wirtualnej ORL- SRV-01, należy upewnić się, że maszyna wirtualnatpa-srv-01 jest w pełni uruchomiona. Maszyny TPA-SRV-02, ani MBL-CLI-01 uruchom dopiero w ćwiczeniu 4. Maszyna wirtualna TPA-DC-01 TPA-SRV-02 TPA-SRV-01 ORL-SRV-01 ORL-CLI-01 MBL-CLI-01 Rola DC, CA, DNS VPN Server Router Kontroler domen tylko do odczytu/serwer DFS w oddziale firmy Klient oddziału firmy Zdalny klient VPN Wszystkie konta użytkowników w niniejszym ćwiczeniu korzystają z hasła Passw0rd! Uwaga dotycząca oprogramowania przedpremierowego W niektórych etapach niniejszego ćwiczenia wykorzystane zostanie oprogramowanie, które nie zostało jeszcze wydane i jako takie może zawierać aktywne błędy. Dołożono wszelkich starań, aby niniejsze ćwiczenie przebiegało tak, jak zostało to opisane, jednak mogą pojawić się nieznane lub nieprzewidziane problemy w wyniku korzystania z oprogramowania w wersji przedprodukcyjnej. Uwaga dotycząca kontroli kont użytkownika Wykonanie niektórych etapów niniejszego laboratorium może wymagać kontroli kont użytkowników. Jest to technologia, która zapewnia komputerom dodatkowe zabezpieczenie, polegające na konieczności potwierdzenia przez użytkowników działań wymagających posiadania uprawnień administratorskich. Zadania generujące monit o potwierdzenie przez użytkownika są oznaczone ikoną tarczy. W przypadku pojawienia się ikony tarczy należy potwierdzić akcję, wybierając odpowiedni przycisk w wyświetlonym oknie dialogowym.

7 JumpStart: Windows Server 2008 Infrastruktura zdalna 5 Ćwiczenie 1: Zarządzanie serwerami oddziałów firmy Woodgrove Bank skonfigurował komputer ORL-SRV-01 jako kontroler RODC dla użytkowników z oddziału firmy w Orlando. Firma martwi się o bezpieczeństwo zasobów i chce ograniczyć do minimum liczbę użytkowników z prawami administracyjnymi do usługi Active Directory. Dzięki wdrożeniu kontrolera RODC w systemie Windows Server 2008, Woodgrove Bank może osiągnąć cel, jakim jest posiadanie bezpiecznego kontrolera domeny w oddziale firmy oraz ograniczenie liczby administratorów domeny do minimum. Ponadto, firma chciałaby zminimalizować czas przestojów spowodowanych przez konserwację usługi Active Directory na komputerze z kontrolerem RODC, jako że zapewnia on dodatkowe role i usługi oprócz Active Directory. W niniejszym ćwiczeniu rozwiążemy problemy Woodgrove Bank, wdrażając nowe funkcje systemu Windows Server Wdrożymy również separację ról administratorskich, a co za tym, idzie zezwolimy użytkownikom nie będącym administratorami domeny na zarządzanie kontrolerem RODC. Następnie sprawdzimy, czy prowadzenie konserwacji możliwe jest na kontrolerze RODC bez przechodzenia serwera w stan offline podczas korzystania z usługi systemowej Active Directory. Wdrażanie separacji ról administratorskich dla administracji oddziału firmy Separacja ról administratorskich jest funkcją kontrolera RODC, która pozwala przypisać konta domeny rolom na kontrolerze RODC. Role te podobne są do grup lokalnych i dają uprawnienia członkowskie tylko na jednym komputerze z kontrolerem RODC. W niniejszym zadaniu dodamy użytkownika Dona Halla do roli administratorskiej i upewnimy się, czy może on przeprowadzać zadania wymagające posiadania praw administratorskich, takich jak zarządzanie ustawieniami pulpitu zdalnego. 1. Zaloguj się do ORL-SRV-01 jako Woodgrovebank\Administrator przy użyciu hasła Passw0rd!. 2. W menu Start kliknij Command Prompt. 3. W wierszu Command Prompt wpisz: następujące polecenia i wciśnij ENTER po każdym z nich. NTDSUTIL Local Roles Dodaj Woodgrovebank\DonHall Administrators Show Role Administrators

8 JumpStart: Windows Server 2008 Infrastruktura zdalna 6 Quit Quit 4. Wyloguj się z ORL-SRV Zaloguj się do ORL-SRV-01 jako Woodgrovebank\DonHall przy użyciu hasła Passw0rd!. Pomyślne zalogowanie się wskazuje, że Don Hall jest obecnie członkiem roli lokalnego administratora. Prowadzenie działań administracyjnych na maszynie ORL-SRV-01 W tym zadaniu przeprowadzimy na komputerze lokalnym działanie wymagające praw administratorskich, używając do tego konta nieposiadającego uprawnień administratorskich w usłudze Active Directory. We wcześniejszych wersjach systemu Windows jedynie administratorzy domeny posiadali uprawnienia administratorskie w kontrolerach domeny. Często było to przyczyną istnienia nadmiernej liczny administratorów domeny oraz skomplikowanych konfiguracji bezpieczeństwa. Dzięki separacji ról administratorskich, użytkownicy, których zadaniem jest konserwacja systemu operacyjnego i sprzętu w kontrolerze domeny, mogą posiadać wspomniane prawa bez potrzeby posiadania uprawnień administratorskich w usłudze Active Directory. 1. Zaloguj się do ORL-SRV-01 jako Woodgrovebank\DonHall przy użyciu hasła Passw0rd! i otwórz narzędzie Server Manager. 2. W narzędziu Server Manager, w sekcji Server Summary kliknij polecenie 1. Change System Properties. 2. W oknie dialogowym System Properties w karcie Remote kliknij Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication (more secure). 3. W oknie dialogowym Remote Desktop kliknij przycisk OK. 4. W oknie dialogowym System Properties kliknij przycisk OK. 5. W menu Start, w polu Start Search, wpisz: c:\windows\ntds i naciśnij klawisz ENTER. 6. W oknie dialogowym NTDS kliknij przycisk Continue. 7. W oknie dialogowym User Account Control kliknij przycisk OK. 8. W folderze NTDS kliknij NTDS.DIT, a następnie w menu File kliknij polecenie Properties. 9. W oknie dialogowym NTDS.dit Properties, w karcie Security kliknij przycisk Edit. 10. W oknie dialogowym User Account Control kliknij przycisk OK.

9 JumpStart: Windows Server 2008 Infrastruktura zdalna Sprawdź, czy Don Hall posiada uprawnienia jedynie do odczytu i uruchomienia danego pliku. Użytkownik, któremu przypisano rolę lokalnego administratora nie jest uprawniony do pracy z jakimkolwiek plikiem związanym z usługą Active Directory. Plik Ntds.dit jest plikiem bazy danych usługi Active Directory. 12. Wyloguj się z ORL-SRV-01. Konserwacja offline usługi Active Directory Niniejsze zadanie polega na przeprowadzeniu defragmentacji offline bazy danych usługi Active Directory. W starszych wersjach systemu Windows, aby wykonać to zadanie, należało ponownie uruchomić serwer w trybie przywracania usług katalogowych, przez co wszystkie inne usługi, takie jak pliki i drukowanie, były niedostępne. System Windows Server 2008 pozwala zatrzymać usługę katalogową usługi Active Directory i wykonać zadania, które wymagają, aby usługa Active Directory była offline. 1. Zaloguj się do ORL-SRV-01 jako Woodgrovebank\Administrator przy użyciu hasła Passw0rd!. 2. W menu Start przejdź do All Programs/Administrative Tools, a następnie kliknij Usługi. 3. W oknie Services kliknij polecenie Active Directory Domain Services, a następnie w menu Action kliknij Stop. 4. W oknie dialogowym Stop Other Services kliknij przycisk Yes. Serwer jest obecnie serwerem członkowskim. Nie może on uruchamiać usług uwierzytelniania, a wszystkie pozostałe usługi, takie jak plik czy drukowanie, są usługami dodatkowymi. 5. W menu Start kliknij polecenie Command Prompt. 6. Wpisz: następujące polecenia i wciśnij ENTER po każdym z nich. Niniejszy zbiór poleceń jest standardową procedurą kompaktowania bazy danych offline usługi Active Directory. Jeśli nie chcesz przeprowadzać niniejszej procedury, możesz przejść do kolejnego kroku. MD C:\compact ntdsutil Activate Instance NTDS Files Compact to C:\compact

10 JumpStart: Windows Server 2008 Infrastruktura zdalna 8 quit quit Del C:\Windows\NTDS\*.log Copy /y C:\compact\ntds.dit C:\Windows\NTDS\ntds.dit ntdsutil Activate Instance ntds files integrity quit semantic database analysis go fixup quit quit exit We wcześniejszych wersjach systemu Windows Server, aby przeprowadzić powyższą procedurę, należało ponownie uruchomić kontrolera domeny w trybie przywracania usług katalogowych. 7. Przełącz się do okna Services. 8. Kliknij polecenie Active Directory Domain Services, a następnie w menu Action kliknij Start. Należy pamiętać, że wszystkie podległe usługi również ustawione są na automatyczne uruchomienie sesji.

11 JumpStart: Windows Server 2008 Infrastruktura zdalna 9 Ćwiczenie 2: Wdrażanie kontrolera RODC w oddziałach firmy Aby sprostać problemom związanym z bezpieczeństwem zasobów w oddziale firmy w Orlando, Woodgrove Bank zamienił kontrolera domeny w tej lokalizacji na kontrolera RODC. Korzystając z kontrolera RODC we wspomnianej lokalizacji, firma redukuje ryzyko umieszczenia zasobów w sieci, jeśli zasoby w oddziale zostaną naruszone. Wprowadzenie kontrolera RODC jest jednak przyczyną dodatkowego problemu. Woodgrove Bank zatrudniła ostatnio grupę audytorów, aby przeanalizowali wewnętrzne transakcje. Są to wysoko opłacani konsultanci, którzy powinni mieć zapewnioną możliwość logowania się do komputerów domeny w oddziale firmy, nawet jeśli spowoduje to przestoje na łączu między oddziałem firmy a siedzibą główną. Aby rozwiązać ten problem, firma zdecydowała się dać audytorom możliwość logowania się do komputerów domeny, bez względu ma stan połączenia z siedzibą główną firmy. Podczas niniejszego ćwiczenia skonfigurujemy zasady replikacji i sprawdzimy, czy audytor o nazwisku Ben Smith może się zalogować, nawet jeśli połączenia z siedzibą główną jest niedostępne. Przeglądanie zasad replikacji hasła dla oddziału firmy Niniejsze zadanie polega na przejrzeniu istniejących zasad replikacji hasła dla kontrolera RODC maszyny ORL-SRV-01. Zapoznanie się z tymi zasadami pozwala lepiej zrozumieć domyślne zachowanie kontrolera RODC oraz utworzyć podstawy do porównania zmian, jakie wprowadzone zostaną w kolejnych ćwiczeniach. 1. Zaloguj się do TPA-DC-01 jako Woodgrovebank\Administrator przy użyciu hasła Passw0rd!. 2. W menu Start przejdź do Administrative Tools i kliknij polecenie Active Directory Users and Computers. 3. W oknie Active Directory Users and Computers, w sekcji Woodgrovebank.com kliknij Domain Controllers. 4. W okienku zawartości kliknij ORL-SRV-01, a następnie w menu Action kliknij Properties. 5. Na stronie ORL-SRV-01 Properties w karcie Password Replication Policy kliknij przycisk Advanced. Lista zawiera konta, których hasła zostały zbuforowane w kontrolerze RODC. Domyślnie żadne konta nienależące do kontrolera RODC nie są buforowane. 6. W karcie Policy Usage przejrzyj zawartość listy użytkowników i komputerów.

12 JumpStart: Windows Server 2008 Infrastruktura zdalna W oknie Display users and computers that meet the following criteria wybierz polecenie Accounts that have been authenticated to this Read-only Domain Controller. Wyświetlona lista zawiera konta, które zostały uwierzytelnione przy użyciu kontrolera RODC. Hasła tych kont nie zostały zbuforowane i są narażone na błąd logowania, jeśli połączenie między kontrolerem RODC oraz zapisywalnym kontrolerem domeny ulegnie awarii. 8. Zamknij okno dialogowe Advanced Password Replication Policy for ORL-SRV Zamknij okno dialogowe ORL-SRV-01 Properties. Konfigurowanie zasad replikacji hasła dla audytorów Po zainstalowaniu kontrolera RODC, tworzy on dwie domyślne grupy. Jedna grupa zostaje automatycznie dodana do listy użytkowników, którzy mają prawo replikować hasła w kontrolerze RODC. Druga natomiast dodawana jest do listy użytkowników bez takiego prawa. Niniejsze zadanie polega na dodaniu konta komputera oraz konto użytkownika posiadającego prawo do replikacji hasła w kontrolerze RODC. Aby kontroler RODC poprawnie zezwalał na logowanie się w przypadku awarii sieci WAN, zarówno konto komputera, jak i konto użytkownika musi zostać zbuforowane. 1. Zaloguj się do TPA-DC-01 jako Woodgrovebank\Administrator przy użyciu hasła Passw0rd! i otwórz okno Active Directory Users and Computers. 2. W oknie Active Directory Users and Computers, w sekcji Woodgrovebank.com kliknij polecenie Managed Objects. 3. W okienku zawartości kliknij polecenie Auditors, a następnie w menu Actions kliknij polecenie Add to group. 4. W oknie dialogowym Select Groups wpisz: Allowed RODC Password Replication Group, a następnie kliknij przycisk OK. W tym oknie dialogowym można wpisać Allow i kliknąć kliknąć OK. Wystarczy to, aby określić prawidłową grupę. 5. W oknie dialogowym Active Directory Domain Services kliknij przycisk OK. 6. W oknie Active Directory Users and Computers w sekcji Woodgrovebank.com kliknij polecenie Computers.. 7. W okienku zawartości kliknij ORL-CLI-01, a następnie w menu Actions kliknij polecenie Add to Group. 8. W oknie dialogowym Select Groups wpisz: Allowed RODC Password Replication Group, a następnie kliknij przycisk OK.

13 JumpStart: Windows Server 2008 Infrastruktura zdalna 11 W tym oknie dialogowym można wpisać Allow i kliknąć kliknąć OK. Wystarczy to, aby określić prawidłową grupę. 9. W oknie dialogowym Active Directory Domain Services kliknij przycisk OK. Wstępne ładowanie hasła ORL-CLI-01do kontrolera RODC Niniejsze zadanie polega na wstępnym załadowaniu hasła komputera stacjonarnego w oddziale firmy w Orlando. Czynność ta nie jest wymagana w przypadku kont komputera, ale zostanie przeprowadzona w niniejszym laboratorium, aby zademonstrować tę procedurę oraz, aby upewnić się, że komputer ORL-CLI-01 nie wymaga ponownego uruchamiania, by kolejne ćwiczenia można było wykonać poprawnie. Konta komputera przeprowadzają operacje logowania podczas uruchamiania komputera, więc komputer zwykle musi przejść przez przynajmniej jeden cykl uruchamiania po dodaniu go do zasad replikacji kontrolera RODC, aby faktycznie replikował swoje hasło. 1. Zaloguj się do TPA-DC-01 jako Woodgrovebank\Administrator przy użyciu hasła Passw0rd! i otwórz okno Active Directory Users and Computers. W oknie Active Directory Users and Computers, w sekcji Woodgrovebank.com kliknij polecenie Domain Controllers. 2. W okienku zawartości kliknij ORL-SRV-01, a następnie w menu Action kliknij przycisk Properties. 3. Na stronie ORL-SRV-01 Properties, w karcie Password Replication Policy kliknij przycisk Advanced. 4. W oknie dialogowym Advanced Password Replication Policy for ORL-SRV-01 kliknij polecenie Prepopulate Passwords. 5. W oknie dialogowym Select Users or Computers wpisz: ORL-CLI-01, a następnie kliknij przycisk OK. 6. W oknie dialogowym Prepopulate Passwords przeczytaj ostrzeżenie i kliknij Yes W oknie dialogowym Advanced Password Replication Policy for ORL-SRV-01 kliknij przycisk OK. Maszyna ORL-CLI-01 została zreplikowana do kontrolera RODC. 8. Zamknij okno dialogowe Advanced Password Replication Policy for ORL-SRV Zamknij okno dialogowe ORL-SRV-01 Properties.

14 JumpStart: Windows Server 2008 Infrastruktura zdalna 12 Sprawdzanie, czy kontroler RODC buforuje hasła Podczas niniejszego zadania zalogujemy się do komputera ORL-CLI-01 jako Ben Smith. Sprawdzimy, czy możliwe jest zalogowanie się, gdy połączenie z siedzibą główną firmy działa, oraz gdy jest w stanie offline. Aby to ustalić, sprawdzimy wartość zmiennej logonserver środowiska. 1. Zaloguj się do ORL-CLI-01 jako przy użyciu hasła Passw0rd!. Może pojawić się okno dialogowe nakazujące wybór lokalizacji sieci. Zamknij je. 2. W menu Start, w polu Start Search, wpisz: CMD, a następnie wciśnij ENTER 3. W wierszu polecenia wpisz: SET Find LOGONSERVER a następnie wciśnij ENTER. Wartość LOGONSERVER uwzględnia wielkość liter. Zmienna LOGONSERVER środowiska wyświetla nazwę serwera, który uwierzytelniał próby logowania. Ponieważ połączenie z zapisywalnym kontrolerem domeny jest dostępne, użytkownik został uwierzytelniony przy jego użyciu. Hasło dla użytkownika zostało zbuforowane w kontrolerze RODC. 4. Przełącz się do TPA-DC Zaloguj się do TPA-DC-01 jako Woodgrovebank\Administrator przy użyciu hasła Passw0rd! i otwórz okno Active Directory Users and Computers. 6. W oknie Active Directory Users and Computers w sekcji Woodgrovebank.com kliknij polecenie Domain Controllers. 7. W okienku zawartości kliknij ORL-SRV-01, a następnie w menu Action kliknij przycisk Properties. 8. Na stronie ORL-SRV-01 Properties w karcie Password Replication Policy kliknij przycisk Advanced. Niniejsza lista zawiera konta, których hasła zostały zbuforowane na kontrolerze RODC. Ben Smith został dodany do listy haseł zbuforowanych. 9. Zamknij okno dialogowe Advanced Password Replication Policy for ORL-SRV Zamknij okno dialogowe ORL-SRV-01 Properties. 11. Przełącz się do ORL-CLI Wyloguj się z ORL-CLI Zaloguj się do ORL-SRV-01 jako Woodgrovebank\Administrator przy użyciu hasła Passw0rd!. 14. W menu Start kliknij polecenie Command Prompt. 15. W wierszu polecenia wpisz: netsh int set int internet dis, a następnie wciśnij ENTER

15 JumpStart: Windows Server 2008 Infrastruktura zdalna 13 Netsh int set int internet dis to skrót od Netsh Interface Set Interface Internet Disabled. 16. Przełącz się do ORL-CLI Zaloguj się do ORL-CLI-01 jako przy użyciu hasła Passw0rd!. Może pojawić się okno dialogowe nakazujące wybór lokalizacji sieci. Zamknij je. 18. W menu Start, w polu Start Search, wpisz: CMD, a następnie wciśnij ENTER 19. W wierszu polecenia wpisz: SET Find LOGONSERVER, a następnie wciśnij ENTER. Wartość LOGONSERVER uwzględnia wielkość liter. Zmienna LOGONSERVER środowiska wyświetla nazwę serwera, który uwierzytelniał próby logowania. Ponieważ połączenie z zapisywalnym kontrolerem domeny nie powiodło się, użytkownik został zalogowany przy użyciu zbuforowanych uwierzytelnień w kontrolerze RODC. 20. Wyloguj się z ORL-CLI-01. Ochrona kont zbuforowanych na skradzionym kontrolerze RODC Niniejsze zadanie polega na przeprowadzeniu procedury, która zostanie przeprowadzona, jeśli komputer ORL-SRV-01 został naruszony lub skradziony. Procedura ta polega na usunięciu konta komputera z kontrolera RODC. Po usunięciu konta, wykonywanych jest kilka czynności oczyszczających usługę Active Directory i chroniących konta, które zostały zbuforowane na kontrolerze RODC. Jest to procedura bardzo niszcząca. Należy więc przeprowadzać ją tylko jeśli mamy pewność, że kontroler RODC został naruszony, lub jeśli nigdy więcej nie będzie w trybie online. 1. Zaloguj się do TPA-DC-01 jako Woodgrovebank\Administrator przy użyciu hasła Passw0rd! i otwórz okno Active Directory Users and Computers. 2. W oknie Active Directory Users and Computers w sekcji Woodgrovebank.com kliknij Domain Controllers. 3. W okienku zawartości kliknij ORL-SRV-01, a następnie w menu Action kliknij przycisk Delete. 4. W oknie dialogowym Active Directory Domain Services kliknij Yes. 5. W oknie dialogowym Deleting Domain Controller zaznacz wszystkie trzy pola wyboru, w polu Location wpisz: Accounts, a następnie kliknij przycisk Delete. 6. W oknie dialogowym Delete Domain Controller kliknij przycisk OK. 7. W oknie dialogowym Delete Domain Controller kliknij Yes.

16 JumpStart: Windows Server 2008 Infrastruktura zdalna 14 W zależności od rozmiaru oddziału firmy wielu użytkowników może nie mieć już możliwości logowania się, a wiele komputerów musi zostać ponownie przyłączonych do domeny. 8. W menu Start, w polu Start Search, wpisz: Accounts, a następnie w sekcji Files kliknij Accounts. 9. W oknie dialogowym Open With kliknij Notepad, a następnie kliknij przycisk OK. Niniejszy dokument zawiera listę haseł, które zostały ponownie ustawione po usunięciu obiektu kontrolera RODC. 10. Zamknij Notatnik Sprawdzanie, czy zbuforowane konta użytkowników są chronione Niniejsze zadanie polega na sprawdzeniu, czy hasła dla użytkowników przechowywane w kontrolerze RODC zostały zresetowane do wartości losowych. 1. Przełącz się do TPA-SRV Zaloguj się do TPA-SRV-01 jako Woodgrovebank\BenSmith przy użyciu hasła Passw0rd!. Próba zalogowania nie powiodła się, ponieważ została zresetowana do wartości losowej, gdy obiekt kontrolera RODC został usunięty. 3. W TPA-SRV-01 kliknij przycisk OK. Przygotowanie do kolejnego ćwiczenia W pozostałej części niniejszego laboratorium nie będziemy korzystać z komputerów znajdujących się w oddziale firmy w Orlando. Aby zachować zasoby systemowe, można już zamknąć te komputery. Po zamknięciu ich, uruchom komputer MBL-CLI Zamknij komputer ORL-CLI Zamknij komputer ORL-SRV Uruchom komputer MBL-CLI Uruchom komputer TPA-SRV-01.

17 JumpStart: Windows Server 2008 Infrastruktura zdalna 15 Ćwiczenie 3: Wdrażanie protokołu SSL połączenia VPN (SSTP) Konfigurowanie publikowania listy CRL Jednym z wymogów protokołu SSTP jest, aby certyfikat używany przez serwer SSTP nie został unieważniony. W tym celu lista CRL opublikowana przez Certification Authority, które certyfikat ten wydało, musi być dostępna podczas ustanawiania połączenia VPN. Aby upewnić się, że jest to możliwe, należy opublikować listę CRL W polu Location dostępnej dla zewnętrznych urządzeń klienckich oraz zawrzeć zewnętrzną ścieżkę w polu punktu dystrybucji listy CRL w certyfikacie. Niniejsze zadanie polega na skonfigurowaniu obu ustawień i opublikowaniu listy CRL. 1. Zaloguj się do TPA-DC-01 jako Woodgrovebank\Administrator przy użyciu hasła Passw0rd!. 5. W menu Start przejdź do Administrative Tools, a następnie kliknij Certification Authority. 6. W konsoli zarządzania Certification Authority kliknij Woodgrovebank-TPA-DC-01-CA, a następnie w menu Action kliknij przycisk Properties. 7. W oknie dialogowym Woodgrovebank-TPA-DC-01-CA Properties w karcie Extensions kliknij przycisk Delete, a następnie Yes cztery razy, aby usunąć wszystkie wymienione punkty dystrybucji listy CRL. Zwykle nie usuwa się wszystkich punktów CDP z głównego Certification Authority. Robimy to, aby laboratorium funkcjonowało poprawnie przy użyciu ograniczonej liczby komputerów. W środowisku produkcyjnym do tej roli należy dedykować podrzędne Certification Authority i tam skonfigurować punkt CDP. 8. W oknie dialogowym Woodgrovebank-TPA-DC-01-CA kliknij przycisk Add. 9. W polu Location wpisz: \\tpa-srv-02\download\<caname>.crl, a następnie kliknij przycisk OK. 10. W oknie dialogowym Woodgrovebank-TPA-DC-01-CA zaznacz Publikuj listy CRL w tej lokalizacji, a następnie kliknij przycisk Add. Dzięki temu ustawieniu, lista CRL jest publikowana do wskazanej lokalizacji, ale lokalizacja nie zostaje włączona do wydanych certyfikatów. 11. W polu Location wpisz: następnie kliknij przycisk OK. Ścieżka ta jest poprawna dla zewnętrznych urządzeń klienckich.

18 JumpStart: Windows Server 2008 Infrastruktura zdalna W oknie dialogowym Woodgrovebank-TPA-DC-01-CA zaznacz pole wyboru CRLs to this location, a następnie kliknij przycisk OK. Ustawienie daje pewność, że niniejsza lokalizacja została zawarta w wydanych certyfikatach, jako lokalizacja, z której można pobrać listę CRL. 13. W oknie dialogowym Certification Authority kliknij Tak. 14. W konsoli zarządzania Certification Authority kliknij polecenie Revoked Certificates. 15. W menu Actions przejdź do All Tasks, a następnie kliknij przycisk Publish. 16. W oknie dialogowym Publish CRL kliknij przycisk OK. Tworzenie szablonu certyfikatu SSL Certyfikaty wykorzystywane przez serwery SSTP muszą posiadać nazwę, która jest zgodna z nazwą, jaką urządzenie klienckie podaje w przypadku żądania połączenia. Jest to zwykle nazwa zewnętrzna, a nie faktyczna nazwa maszyny komputera. Niniejsze zadanie polega na utworzeniu szablonu certyfikatu, który zawierać będzie zasady uwierzytelniania aplikacji serwera i pozwoli na podanie danej nazwy podczas żądania. 1. Zaloguj się do TPA-DC-01 jako Woodgrovebank\Administrator przy użyciu hasła Passw0rd! i otwórz konsolę zarządzania Certification Authority. 2. W konsoli zarządzania Certification Authority kliknij polecenie Certificate Templates. 3. W menu Actions kliknij polecenie Manage. 4. W konsoli szablonów certyfikatów w okienku zawartości kliknij Web Server, a następnie w menu Action kliknij polecenie Duplicate Template. Szablon serwera sieci Web zawiera wszystkie ustawienia wymagane przez powłokę SSL. 5. W oknie dialogowym Duplicate Template kliknij przycisk OK. 6. W oknie dialogowym Properties of New Template w wyświetlanej nazwie szablonu wpisz: SSL Certificate. 7. W karcie Security kliknij przycisk Add. 8. W oknie dialogowym Select Users, Computers, or Groups kliknij polecenie Object Types, zaznacz pole Computers, a następnie kliknij przycisk OK. 9. W polu Enter the object names to select wpisz: TPA-SRV-02, a następnie kliknij przycisk OK. 10. W oknie Permissions for TPA-SRV-02 zaznacz polecenie Allow:Enroll, a następnie kliknij przycisk OK. 11. Zamknij konsolę Certificate Templates Console. 12. W konsoli zarządzania certyfikatami kliknij polecenie Certificate Templates, a następnie w menu Actions wskaż New i kliknij polecenie Certificate Template to Issue.

19 JumpStart: Windows Server 2008 Infrastruktura zdalna W oknie dialogowym Enable Certificate Templates kliknij SSL Certificate, a następnie kliknij przycisk OK. Dodawanie certyfikatu SSL do serwera SSTP VPN Niniejsze zadanie polega na rejestracji certyfikatu SSL na serwerze SSTP i podaniu zewnętrznej nazwy serwera w żądaniu certyfikatu. 1. Zaloguj się do TPA-SRV-02 jako Woodgrovebank\Administrator przy użyciu hasła Passw0rd!. 1. W menu Start, w polu Start Search, wpisz: MMC, a następnie wciśnij ENTER. 2. W oknie Console1,, w menu File, kliknij polecenie Add/Remove Snap-in. 3. W oknie dialogowym Add or Remove Snap-ins kliknij Certificates, a następnie kliknij przycisk Add. 4. W oknie dialogowym Certificates snap-in kliknij konto Computer, kliknij przycisk Next, a następnie kliknij przycisk Finish. 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Add or Remove Snap-ins. 6. W oknie Console1 przejdź do: Certificates (Local Computer)\Personal\Certificates. 7. W okienku zawartości kliknij certyfikat TPA-SRV-02.woodgrovebank.com, a następnie w menu Action kliknij przycisk Delete. 8. Kliknij Yes w oknie dialogowym Certificates, aby potwierdzić usunięcie certyfikatu. Opcja Routing and Remote Access, podczas tworzenia powiązań SSL dla serwera SSTP, obecnie korzysta jedynie z pierwszego na liście certyfikatu. Aby SSTP działało w niniejszym laboratorium, usuniemy istniejący certyfikat przed dodaniem nowego certyfikatu SSL. 9. W menu Actions przejdź do All Tasks, a następnie kliknij Request New Certificate. 10. W kreatorze Certificate Enrollment kliknij przycisk Next. 11. Na stronie Request Certificates zaznacz Certyfikat SSL, a następnie kliknij More information is required. 12. W oknie dialogowym Certificate Properties, w karcie Subject, wybierz polecenie Common Name, w polu Value wpisz: VPN.woodgrovebank.com, kliknij przycisk Add, a następnie kliknij przycisk OK. 13. Na stronie Certificate Enrollment kliknij Enroll, a następnie kliknij przycisk Finish.

20 JumpStart: Windows Server 2008 Infrastruktura zdalna 18 Dodawanie usługi roli routingu i dostępu zdalnego Niniejsze zadanie polega na dodaniu usługi roli routingu i dostępu zdalnego do serwera SSTP. Routing i dostęp zdalny zawiera zbiór funkcji serwera VPN. 1. Zaloguj się do TPA-SRV-02 jako Woodgrovebank\Administrator przy użyciu hasła Passw0rd!. 2. W menu Start przejdź do Administrative Tools, a następnie kliknij polecenie Server Manager. 3. W narzędziu Server Manager rozwiń pozycję Roles, a następnie kliknij polecenie Network Policy and Access Services. 4. W menu Actions kliknij przycisk Add Role Services. 5. W kreatorze Add Role Services w usługach ról zaznacz polecenie Remote Access Service, kliknij przycisk Next, a następnie kliknij przycisk Install. Proces dodawania usługi roli routingu i dostępu zdalnego powinien trwać mniej nić minutę. 6. Na stronie Installation Results kliknij przycisk Close. Konfigurowanie Routingu i dostępu zdalnego, jako serwera SSTP VPN Niniejsze zadanie polega na skonfigurowaniu i aktywacji Routingu i dostępu zdalnego. Skonfigurujemy tę funkcję, tylko jako serwer VPN. Należy pamiętać, aby nie włączać bezpieczeństwa w interfejsie VPN podczas kreowania instalacji. Bezpieczeństwo w takiej konfiguracji zapewnione jest przez zaporę WFAS. 1. Zaloguj się do TPA-SRV-02 jako Woodgrovebank\Administrator przy użyciu hasła Passw0rd! i otwórz narzędzie Server Manager. 2. W narzędziu Server Manager rozwiń pozycję Routing and Remote Access (w sekcji Network Policy and Access), a następnie w menu Action kliknij polecenie Configure and Enable Routing and Remote Access. 3. Wykonaj polecenia kreatora Routing and Remote Access Server Setup Wizard, używając wartości znajdujących się w tabeli poniżej. Po ukończeniu zadań w kreatorze kliknij przycisk Finish. Ustawienie Konfiguracja Dostęp zdalny Połaczenie VPN Wartość Remote access (dial-up or VPN) VPN only Internet, wyłącz zaznaczenie pola Enable

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Jak zostać. Certified Partner. Wyróżnienia dla najlepszych partnerów. Microsoft. Prezent za sprzedaż. Microsoft. Microsoft. Office XP [str.

Jak zostać. Certified Partner. Wyróżnienia dla najlepszych partnerów. Microsoft. Prezent za sprzedaż. Microsoft. Microsoft. Office XP [str. nr 1/2003 STYCZEŃ 2003 Miesięcznik dla Partnerów Microsoft Jak zostać Microsoft Certified Partner [str. 5] Wyróżnienia dla najlepszych partnerów Microsoft [str. 4] Prezent za sprzedaż Microsoft Office

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Administracja usługą IntegralNet

Administracja usługą IntegralNet Administracja usługą IntegralNet Niniejsza część składa się z następujących rozdziałów: Zadania i zakres odpowiedzialności administratora grupy. Menu Profil. Menu Zasoby. Menu Usługi. Menu Skrypty Usług.

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Fedora 13. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https:// fedoraproject.org/wiki/legal:trademark_guidelines.

Fedora 13. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https:// fedoraproject.org/wiki/legal:trademark_guidelines. Fedora 13 Krótki podręcznik instalacji Pobieranie i instalowanie Fedory 13 na większości komputerów stacjonarnych i laptopów Red Hat Engineering Content Services Fedora Documentation Project Redakcja:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo