Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 478, Dz. U. z 2016r. poz. 831, poz. 903, poz.1250, poz.1427

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 478, Dz. U. z 2016r. poz. 831, poz. 903, poz.1250, poz.1427"

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OLECKU z dnia r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza i ochrony wód, ze środków budżetu gminy przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz ) ), w związku z art. 400a ust. 1 pkt 2, 21 i 22, art. 403 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r. poz ) ), Rada Miejska w Olecku uchwala co następuje: Określa się zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Olecko: 1) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności: a) osobom fizycznym, b) wspólnotom mieszkaniowym, c) osobom prawnym, d) przedsiębiorcom, - zwanym dalej podmiotami; 2) jednostkom sektora finansów publicznych, będącymi gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, zwanym dalej jednostkami. 2. Dotacje będą udzielane na zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska związane z ochroną powietrza i ochroną wód, zrealizowane po r. 3. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenia dotacji, kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zadania określają następujące załączniki do uchwały: 1. Ochrona powietrza: 1.1. Załącznik nr Regulamin i kryteria udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadania służące ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Olecko, 1.2. Załącznik nr Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy na zadania służące ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Olecko, 1.3. Załącznik nr Umowa o udzielenie dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Olecko, 1.4. Załącznik nr Protokół z oględzin w sprawie o udzielenie dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Olecko. 2. Ochrona wód: 2.1. Załącznik nr Regulamin i kryteria udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadania służące ochronie środowiska z zakresu ochrony wód na terenie Gminy Olecko, 2.2. Załącznik nr Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy na zadania służące ochronie środowiska z zakresu ochrony wód na terenie Gminy Olecko, 2.3. Załącznik nr Umowa o udzielenie dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ochronie środowiska z zakresu ochrony wód na terenie Gminy Olecko, 2.4. Załącznik nr Protokół z oględzin w sprawie o udzielenie dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ochronie środowiska z zakresu ochrony wód na terenie Gminy Olecko. 2. Traci moc uchwała Nr ORN Rady Miejskiej w Olecku z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olecko (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2011r. Nr 128, poz. 2097). 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 478, Dz. U. z 2016r. poz. 831, poz. 903, poz.1250, poz.1427

2 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Karol Sobczak Id: A35469D8-178C-4D1F-AC37-81DF8FFC8CBA. Projekt Strona 2

3 Załączniki do uchwały Nr Rady Miejskiej w Olecku z dnia r. Załącznik nr 1.1 Regulamin i kryteria udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadania służące ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Olecko 1. Dotacje z budżetu gminy udzielane będą wyłącznie podmiotom i jednostkom wskazanym w 1 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) uchwały nr ORN , które na terenie nieruchomości położonej w Gminie Olecko, do której posiadają tytuł własności, zrealizowały zadania inwestycyjne polegające na likwidacji starego źródła ciepła i w zamian włączyły do eksploatacji nowe źródło ciepła lub podłączyły nieruchomość do sieci ciepłowniczej. Dotacje nie będą udzielane podmiotom i jednostkom w przypadku budowy nowego budynku bądź budynku wybudowanego po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały. 2. Ilekroć w regulaminie użyty został zwrot: 1) stare źródło ciepła- należy przez to rozumieć niskowydajny, nie ekologiczny kocioł centralnego ogrzewania na paliwo stałe, bądź piece kaflowe; 2) nowe źródło ciepła- należy przez to rozumieć: a) kocioł opalany paliwami stałymi z automatycznym podawaniem paliwa, spełniający wymagania conajmniej 5 klasy emisji spalin (PN EN 305-5:2012), b) kocioł olejowy lub gazowy, c) kocioł elektryczny, d) pompę ciepła- urządzenia grzewcze wykorzystujące odnawialne źródła energii, e) podłączenie nieruchomości do sieci cieplnej. 3) sieć cieplna- należy przez to rozumieć jakąkolwiek zbiorczą sieć cieplną występującą na terenie Gminy Olecko. 3. Kryteriami wyboru inwestycji są: 1) likwidacja starego źródła ciepła i instalacja nowego źródła ciepła, 2) nie korzystanie przez jednostkę lub podmiot w ciagu ostatnich 5 lat z dotacji na inwestycje związane z modernizacją systemu grzewczego budynku ze środków Gminy Olecko. 4. Dokumentem potwierdzającym zakup nowego źródła ciepła jest faktura. W przypadku dokonania zakupu kotła, na fakturze powinien być określony jego typ, model, nazwa producenta oraz cena. 5. Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z zakupem i instalacją nowego źródła ciepła oraz na częściowe pokrycie kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci cieplnej i wynosi 50% udokumentowanych kosztów, jednak nie więcej niż 4.000,00 zł (brutto). 6. Nowe źródło ciepła musi być trwale związane z instalacją grzewczą nieruchomości. Zdemontowane stare źródło ciepła musi być okazane pracownikom Urzędu Miejskiego w Olecku. W przypadku dokonania wymiany w okresie od r. do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, dopuszcza się okazanie dowodu likwidacji starego kotła (np. dowód przekazania na złom) 7. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich złożenia. 8. Złożone wnioski o udzielenie dotacji zostaną poddane ocenie formalnej. W przypadku stwierdzenia niespełnienia wymogów formalnych wnioskodawca zostanie jednorazowo wezwany w ustalonym terminie do uzupełnienia wniosku. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu. 9. Pozytywna weryfikacja wniosku stanowi podstawę do zawarcia umowy dotacji pomiędzy Gminą Olecko a wnioskodawcą. Umowa określa w szczególności: 1) nazwę i opis zakresu rzeczowego zadania, 2) planowaną kwotę dofinansowania, z zastrzeżeniem, że wysokość wypłaconej dotacji nie może przekraczać wysokości wskazanej w pkt 5 regulaminu, 3) termin realizacji zadania, 4) termin przekazania dofinansowania, 5) termin i sposób rozliczenia dofinansowania, w tym warunki przekazania dofinansowania.

4 10. Podpisanie umowy i udzielenie dotacji dokonane będzie po przeprowadzeniu oględzin przez pracowników Urzędu Miejskiego w Olecku przy udziale wnioskodawcy i spisaniu protokołu potwierdzającego wykonanie zadania. 11. Warunkiem uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących starych źródeł ciepła na nieruchomości. Od powyższej zasady można odstąpić w przypadku: a) gdy piece kaflowe stanowią wartość architektoniczną, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym, b) występowania kominka opalanego drewnem. 12. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli w okresie 5 lat przestrzegania warunków udzielenia dotacji. W celu wykonania kontroli urządzeń grzewczych inwestor jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości pracownikom Urzędu Miejskiego w Olecku. 13. Inwestror zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji jeżeli w ciągu 5 lat od dnia jej przyznania: a) zmieni system ogrzewania na niespełniające wymagania określone dla 5 klasy emisji, b) wykorzystania zmodernizowanych urządzeń grzewczych do spalania paliw innych niż zalecane przez producenta kotła lub spalania odpadów, c) w przypadku zrealizowania inwestycji bez wymaganych uzgodnień i pozwoleń. 14. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć: a) aktualny dokument potwierdzający tytuł własności nieruchomości, b) fakturę potwierdzającą zakup nowego źródła ciepła, c) umowę z operatorem sieci gazowej w przypadku kotłów gazowych, d) umowę z operatorem sieci energetycznej w przypadku instalacji ogrzewania elektrycznego, e) umowę z operatorem sieci cieplnej, f) certyfikat kotła 5 klasy emisji. 15. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na rzecz Gminy Olecko na dzień podpisania umowy. 16. Wnioski o udzielenie dotacji będą realizowane do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w planie wydatków w budżecie gminy na dany rok budżetowy. W przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków przewidzianych w budżecie na dany rok, pozytywnie rozpatrzone wnioski będą realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dofinansowania. 17. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, a w przypadku pomocy de minimis w rolnictwie, określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym lub w przypadku pomocy de minimis w rybołówstwie określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą lub w związku z nieruchomością, która jest wykorzystywana do jej prowadzenia, wraz z dokumentami określonymi w pkt 14, winien przedłożyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, również zaświadczenia/oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacje zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.). 18. W związku z tym, że rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis obowiązują do dnia 31 grudnia 2020r. z możliwością stosowania przepisów w 6-miesięcznym okresie przejściowym od daty wygaśnięcia, możliwość udzielenia pomocy de minimis upływa z tym terminem. Id: A35469D8-178C-4D1F-AC37-81DF8FFC8CBA. Projekt Strona 2

5 Załącznik nr 1.2 Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy na zadania służące ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Olecko 1. Dane wnioskodawcy: Olecko, dnia a) imię i nazwisko/nazwa b) adres zameldowania/siedziby... c) nr telefonu. d) koszt inwestycji e) bank:.. f) nr konta:... BURMISTRZ OLECKA Plac Wolności Olecko 2. Zadanie, które zrealizowałem na terenie nieruchomości położonej w. polegało na Oświadczam, że dokonałem/am * likwidacji starego źródła ciepła, którym był.. 4. Uprzedzony o odpowiedzialności za składanie fałszywych wyjaśnień, oświadczam, że: a) prace związane z modernizacją wykonałem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawo budowlane oraz posiadam wszelkie niezbędne uzgodnienia i decyzje. b) posiadam tytuł własności do w/w nieruchomości (tak/nie*). c) zapoznałem/am * się z treścią regulaminu i kryteriów udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadania służące ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Olecko (tak/nie*). d) wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin systemu ogrzewania na mojej nieruchomości oraz wyrażam zgodę na późniejsze kontrole systemu ogrzewania przez pracowników Urzędu Miejskiego w Olecku. e) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszego postępowania. Załączniki: (wymienić): 1. Aktualny dokument potwierdzający tytuł własności nieruchomości. 2. Fakturę potwierdzającą zakup nowego źródła ciepła*. 3. Umowę z operatorem sieci gazowej w przypadku kotłów gazowych*. 4. Umowę z operatorem sieci energetycznej w przypadku instalacji ogrzewania elektrycznego*. 5. Umowę z operatorem sieci cieplnej*, 6. Certyfikat kotła 5 klasy emisji*. 7. Inne a) b)... * niepotrzebne skreślić.. (podpis wnioskodawcy)

6 Załącznik nr 1.3 Umowa Nr. o udzieleniu dotacji z budżetu Gminy na zadania służące ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Olecko zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Olecko, ul. Plac Wolności 3, Olecko reprezentowaną przez Burmistrza Olecka - Wacława Olszewskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Olecko Bożeny Kozielskiej, zwaną dalej Gminą, a.. zamieszkałym w.., Olecko zwanym dalej Dofinansowanym Na podstawie niniejszej umowy Gmina Olecko udzieli. dofinansowania w związku z modernizacją systemu ogrzewania lokalu/budynku * na nieruchomości położonej w 2. Dofinasowany zakupił i zainstalował następujące nowe źródło ciepła ([podać nazwe, typ/model).. / podłączył nieruchomość do sieci cieplnej* zgodnie z fakturą nr:.. z dnia.. oraz dokonał likwidacji starego źródła ciepła ograniczając tym samym emisję zanieczyszczeń do powietrza Koszt inwestycji wyniósł zł (słownie: ) brutto, z czego Gmina Olecko zobowiązuje się udzielić dofinansowania w wysokości 50% udokumentowanych kosztów, jednak nie więcej niż 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto. 2. Gmina Olecko wypłaci dofinansowanie na konto Dofinansowanego Nr.. w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty podpisania niniejszej umowy. 3. Dofinansowany oświadcza, że znane są mu warunki określone w Uchwale Nr ORN Rady Miejskiej w Olecku z dnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska w zakresu ochrony powietrza i ochrony wód, ze środków budżetu Gminy przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Dofinansowany zobowiązuje się zwrócić dofinansowanie w przypadku: a) zmieni system ogrzewania na niespełniające wymagania określone dla 5 klasy emisji, b) wykorzystania zmodernizowanych urządzeń grzewczych do spalania paliw innych niż zalecane przez producenta kotła lub spalania odpadów, c) w przypadku zrealizowania inwestycji bez wymaganych uzgodnień i pozwoleń. 2. Gmina Olecko ma prawo przez okres 5 lat do kontroli funkcjonowania urządzeń grzewczych. 5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 otrzymuje Gmina Olecko. Gmina Olecko Dofinansowany

7 Załącznik nr 1.4 Protokół z oględzin w sprawie o udzielenie dotacji z budżetu Gminy na zadanie służące ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Olecko. Nr z dnia w sprawie wniosku... Osoby dokonujące oględzin: Osoby obecne przy oględzinach: W trakcie oględzin stwierdzono: a) nowe źródło ciepła (nazwa). typ/model*., producent... zakupiony w dniu. zgodnie z fakturą nr... zostało zamontowane w.. i jest czynne; b) nieruchomość (lokal/budynek*) została podłączona do sieci ciepłowniczej c.o.; c) dokonano demontażu wszystkich starych źródeł ciepła (tak/nie*)... za wyjątkiem starych źródeł ciepła, o których mowa w pkt 11 regulaminu Protokół odczytano wszystkim obecnym i podpisano: Podpisy osób obecnych przy oględzinach: Podpisy osób dokonujących oględzin: *niepotrzebne skreślić

8 Załącznik nr 2.1 Regulamin i kryteria udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadania służące ochronie środowiska z zakresu ochrony wód na terenie Gminy Olecko. 1. Dotacje z budżetu gminy udzielane będą wyłącznie podmiotom i jednostkom wskazanym w 1 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) uchwały nr ORN , które na terenie gminy Olecko, do której posiadają tytuł własności, zrealizowały zadania inwestycyjne polegające na likwidacji zbiorników bezodpływowych i budowie przydomowych oczyszczalni ścieków lub podłączyły nieruchomość do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. 2. Dotacja może być udzielona na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie nie ma zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Dotacja nie będzie udzielana podmiotom i jednostkom w przypadku budowy nowego budynku mieszkalnego. 3. Ustala się dotację w wysokości 50% kosztów poniesionych na budowę i zakup urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków lub podłączenia nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, lecz nie więcej niż 4.000,00 zł (brutto). 4. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich złożenia. 5. Złożone wnioski o udzielenie dotacji zostaną poddane ocenie formalnej. W przypadku stwierdzenia niespełnienia wymogów formalnych wnioskodawca zostanie jednorazowo wezwany w ustalonym terminie do uzupełnienia wniosku. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu. 6. Pozytywna weryfikacja wniosku stanowi podstawę do zawarcia umowy dotacji pomiędzy Gminą Olecko a wnioskodawcą. Umowa określa w szczególności: 1) nazwę i opis zakresu rzeczowego zadania, 2) planowaną kwotę dofinansowania, z zastrzeżeniem, że wysokość wypłaconej dotacji nie może przekraczać wysokości wskazanej w pkt 3 regulaminu, 3) termin realizacji zadania, 4) termin przekazania dofinansowania, 5) termin i sposób rozliczenia dofinansowania, w tym warunki przekazania dofinansowania. 7. Podpisanie umowy i udzielenie dotacji dokonane będzie po przeprowadzeniu oględzin przez pracowników Urzędu Miejskiego w Olecku przy udziale wnioskodawcy i spisaniu protokołu potwierdzającego wykonanie zadania. 8. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli w okresie 5 lat przestrzegania warunków udzielenia dotacji. W celu wykonania kontroli inwestor jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości pracownikom Urzędu Miejskiego w Olecku. 9. Inwestror zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji jeżeli w ciągu 5 lat od dnia jej przyznania: a) zlikwiduje przydomową oczyszczalnię ścieków lub odłączy nieruchomość od sieci kanalizacyjnej, b) wykorzysta oczyszczalnię niezgodnie z przeznaczeniem, c) w przypadku zrealizowania inwestycji bez wymaganych uzgodnień i pozwoleń. 10. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć: 10.1.W przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków: a) aktualny dokument potwierdzający tytuł własności nieruchomości, b) kopię pozwolenia wodnoprawnego, o ile jest wymagane, c) kopię zgłoszenia lub pozwolenia na budowę w zależności od wydajności oczyszczalni, d) opinię z PWiK Sp. z o.o. w Olecku o braku możliwości podłączenia nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, e) fakturę potwierdzającą zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, f) oświadczenie o wykonaniu zadania, g) zgłoszenie oczyszczalni do eksploatacji, h) atest na zakupione urządzenie (do wglądu), i) umowę z firmą posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania i transportu osadów ściekowych (do wglądu) W przypadku podłączenia nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacyjnej: a) aktualny dokument potwierdzający tytuł własności nieruchomości,

9 b) fakturę potwierdzającą wykonanie zadania, c) oświadczenie o wykonaniu zadania, d) umowę z właściwym Przedsiębiorstwem na odprowadzanie ścieków. 11. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na rzecz Gminy Olecko na dzień podpisania umowy. 12. Wnioski o udzielenie dotacji będą realizowane do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w planie wydatków w budżecie Gminy na dany rok budżetowy. W przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków przewidzianych w budżecie na dany rok, pozytywnie rozpatrzone wnioski będą realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dofinansowania. 13. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini mis, a w przypadku pomocy de minimis w rolnictwie, określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym lub w przypadku pomocy de minimis w rybołówstwie określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą lub w związku z nieruchomością, która jest wykorzystywana do jej prowadzenia, wraz z dokumentami określonymi w pkt 14, winien przedłożyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, również zaświadczenia/oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacje zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.). 14. W związku z tym, że rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis obowiązują do dnia 31 grudnia 2020r. z możliwością stosowania przepisów w 6-miesięcznym okresie przejściowym od daty wygaśnięcia, możliwość udzielenia pomocy de minimis upływa z tym terminem. Id: A35469D8-178C-4D1F-AC37-81DF8FFC8CBA. Projekt Strona 2

10 Załącznik nr 2.2 Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy na zadania służące ochronie środowiska z zakresu ochrony wód na terenie Gminy Olecko 1. Dane wnioskodawcy: Olecko, dnia a) imię i nazwisko/nazwa b) adres zameldowania/siedziby... c) nr telefonu. d) koszt inwestycji e) termin wykonania zadania. f) bank:.. g) nr konta:... BURMISTRZ OLECKA Plac Wolności Olecko 2. Zadanie, które zrealizowałem na terenie nieruchomości położonej w miejscowości na działce o nr geod.., obręb.., gm. Olecko polegało na likwidacji zbiornika bezodpływowego i budowie przydomowej oczyszczalni ścieków/podłączenie nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacyjnej* 3. Uprzedzony o odpowiedzialności za składanie fałszywych wyjaśnień, oświadczam, że: a) prace wykonałem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadam wszelkie niezbędne uzgodnienia i decyzje. b) posiadam tytuł własności do w/w nieruchomości (tak/nie*). c) zapoznałem/am * się z treścią regulaminu i kryteriów udzielenia dotacji z budżetu Gminy na zadania służące ochronie środowiska z zakresu ochrony wód na terenie Gminy Olecko (tak/nie*). d) wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin na mojej nieruchomości oraz wyrażam zgodę na późniejsze przez pracowników Urzędu Miejskiego w Olecku. e) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszego postępowania. Załączniki: 10.1.W przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków: a) aktualny dokument potwierdzający tytuł własności nieruchomości, b) kopię pozwolenia wodnoprawnego, o ile jest wymagane, c) kopię zgłoszenia lub pozwolenia na budowę w zależności od wydajności oczyszczalni, d) opinię z PWiK Sp. z o.o. w Olecku o braku możliwości podłączenia nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, e) fakturę potwierdzającą zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, f) oświadczenie o wykonaniu zadania, g) zgłoszenie oczyszczalni do eksploatacji, h) atest na zakupione urządzenie (do wglądu), i) umowę z firmą posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania i transportu osadów ściekowych (do wglądu) W przypadku podłączenia nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacyjnej: a) aktualny dokument potwierdzający tytuł własności nieruchomości, b) fakturę potwierdzającą wykonanie zadania, c) oświadczenie o wykonaniu zadania,

11 d) umowę z właściwym Przedsiębiorstwem na odprowadzanie ścieków... * niepotrzebne skreślić (podpis wnioskodawcy) Id: A35469D8-178C-4D1F-AC37-81DF8FFC8CBA. Projekt Strona 2

12 Załącznik nr 2.3 Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Gminy na zadanie służące ochronie środowiska z zakresu ochrony wód na terenie Gminy Olecko. zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Olecko, ul. Plac Wolności 3, Olecko reprezentowaną przez Burmistrza Olecka - Wacława Olszewskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Olecko Bożeny Kozielskiej, zwaną dalej Gminą, a. zamieszkałym w miejscowości.., Olecko zwanym dalej Dofinansowanym Na podstawie niniejszej umowy Gmina Olecko udzieli. dofinansowania w związku z... na działce o nr geod. - obręb., gm. Olecko, z terminem realizacji. 2. Przydomowa oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800)*. 3. Koszt inwestycji wyniósł.. zł (słownie:.) brutto, z czego Gmina Olecko zobowiązuje się udzielić dofinansowania w wysokości 50% udokumentowanych kosztów, jednak nie więcej niż 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto Dofinansowany do wniosku dołączył dokumenty: 10.1.W przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków: a) aktualny dokument potwierdzający tytuł własności nieruchomości, b) kopię pozwolenia wodnoprawnego, o ile jest wymagane, c) kopię zgłoszenia lub pozwolenia na budowę w zależności od wydajności oczyszczalni, d) opinię z PWiK Sp. z o.o. w Olecku o braku możliwości podłączenia nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, e) fakturę potwierdzającą zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, f) oświadczenie o wykonaniu zadania, g) zgłoszenie oczyszczalni do eksploatacji, h) atest na zakupione urządzenie (do wglądu), i) umowę z firmą posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania i transportu osadów ściekowych (do wglądu) W przypadku podłączenia nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacyjnej: a) aktualny dokument potwierdzający tytuł własności nieruchomości, b) fakturę potwierdzającą wykonanie zadania, c) oświadczenie o wykonaniu zadania, d) umowę z właściwym Przedsiębiorstwem na odprowadzanie ścieków. 3. Potwierdzeniem wykonania zadania jest protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu.. oraz podpisany przez pracowników Urzędu Miejskiego w Olecku oraz Dofinansowanego Gmina Olecko wypłaci dofinansowanie na konto Dofinansowanego Nr w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty podpisania protokołu kontroli. 5. Dofinansowany oświadcza, że znane są mu warunki określone w Uchwale Nr ORN Rady Miejskiej w Olecku z dnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska w zakresu ochrony powietrza i ochrony wód, ze środków budżetu Gminy przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Dofinansowany zobowiązuje się zwrócić dofinansowanie w przypadku: 1) demontażu przydomowej oczyszczalni lub odłączenia nieruchomości od zbiorczej sieci kanalizacyjnej, 2) wykorzystywania oczyszczalni niezgodnie z przeznaczeniem.

13 2. Gmina Olecko ma prawo przez okres 5 lat do kontroli przestrzegania warunków udzielonej dotacji. 7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 9. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 otrzymuje Gmina Olecko. Gmina Olecko Dofinansowany Id: A35469D8-178C-4D1F-AC37-81DF8FFC8CBA. Projekt Strona 2

14 Załącznik nr 2.4 Protokół z oględzin w sprawie o udzielenie dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ochronie środowiska z zakresu ochrony wód na terenie Gminy Olecko. Nr. z dnia. w sprawie wykonania w miejscowości..., Olecko. Osoby dokonujące kontroli: Osoby obecne przy kontroli: Podczas kontroli ustalono: 1. Miejsce realizacji inwestycji Przydomową oczyszczalnię ścieków/podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej* wykonano na działce nr w obrębie. 3. Całkowity koszt inwestycji Kwota dofinansowania. Dofinansowany przedłożył/nie przedłożył* kompletne dokumenty. Zadanie zrealizowano prawidłowo/nie prawidłowo*. Protokół odczytano wszystkim osobom i podpisano: Podpisy osób obecnych Podpisy osób dokonujących przy kontroli: kontroli: * niepotrzebne skreślić

15 Uzasadnienie Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Obecnie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Olecku udzielane są dotacje celowe na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Proponowana uchwała przewiduje udzielanie dofinansowań na zadania polegające na wymianie piecy na ekologiczne, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wykonania przyłączy kanalizacyjnych i spełnia oczekiwania społeczeństwa. Program ochrony powietrza uchwalony przez Sejmik Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie wskazuje, że na terenie Olecka przekroczone są normy dopuszczalnego pyłu PM10 oraz benzo(a)pirenu. W celu ich obniżenia wyznaczono działania naprawcze, wśród których wymienia się m.in. obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego- podłączenie do sieci ciepłowniczej lub wymiana piecy węglowych na ogrzewanie gazowe, elektryczne, piece retortowe. Uchwalony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Olecka przewiduje dopłaty do wymiany pieców na wymienione powyżej. Udzielanie dofinansowań na wymianę starych piecy węglowych pozwoli ograniczyć zanieczyszczenia powietrza oraz pozwoli na jego poprawę, dlatego proponuję jak wyżej.

UCHWAŁA NR XXXIII/306/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/306/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXIII/306/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Gminy Góra Kalwaria, przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 78 UCHWAŁA NR XXVIII/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Poznań, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 78 UCHWAŁA NR XXVIII/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 78 UCHWAŁA NR XXVIII/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/237/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 30 listopada 2016 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/237/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 30 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 7840 UCHWAŁA NR XXVII/237/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA. z dnia 12 września 2016 r.

Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz. 5625 UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 roku

UCHWAŁA Nr 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 roku UCHWAŁA Nr 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 2773 UCHWAŁA NR VII/57/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Wrocław, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 2773 UCHWAŁA NR VII/57/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 2773 UCHWAŁA NR VII/57/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/327/2017 RADY GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 9 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/327/2017 RADY GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 9 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/327/2017 RADY GMINY BEŁCHATÓW z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 15 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 15 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Jedlińsk Nr XXXVI/47/2014 z dnia 10 listopada 2014r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz. 2870 UCHWAŁA NR XXXII/173/2017 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/53/2015 RADY GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/53/2015 RADY GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/53/2015 RADY GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji dotyczących ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/125/2015 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 24 września 2015 r.

Poznań, dnia 30 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/125/2015 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 24 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 września 2015 r. Poz. 5542 UCHWAŁA NR X/125/2015 RADY MIASTA I GMINY WRONKI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielenia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 2604 UCHWAŁA NR XVI/168/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 25 lutego 2016 r.

Poznań, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 2604 UCHWAŁA NR XVI/168/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 25 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 2604 UCHWAŁA NR XVI/168/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz. 3022 UCHWAŁA NR IX/84/15 RADY GMINY KURZĘTNIK. z dnia 14 sierpnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz. 3022 UCHWAŁA NR IX/84/15 RADY GMINY KURZĘTNIK. z dnia 14 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz. 3022 UCHWAŁA NR IX/84/15 RADY GMINY KURZĘTNIK w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy dotacji na

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 listopada 2013 r.

Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/187/2016 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/187/2016 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/187/2016 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Skoczów na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXXI/397/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Poznań, dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXXI/397/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXXI/397/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/215/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Poznań, dnia 5 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/215/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 24 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 maja 2017 r. Poz. 3673 UCHWAŁA NR XXXI/215/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 338/VII/22/2016 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA. z dnia 7 września 2016 r.

Warszawa, dnia 4 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 338/VII/22/2016 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA. z dnia 7 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 października 2016 r. Poz. 8513 UCHWAŁA NR 338/VII/22/2016 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 7 września 2016 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/61/2015 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/61/2015 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR VII/61/2015 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY GMINY TOMICE. z dnia 2 października 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY GMINY TOMICE. z dnia 2 października 2015 r. UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY GMINY TOMICE z dnia 2 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia... 2017 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 24 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Starachowice na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 1902 UCHWAŁA NR XXVIII/322/2017 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/187/2016 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/43/11 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE z dnia 31 marca 2011 roku

UCHWAŁA NR VI/43/11 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE z dnia 31 marca 2011 roku UCHWAŁA NR VI/43/11 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 września 2017 r. Poz. 4654 UCHWAŁA NR XXXIX/438/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/88/2015 RADY GMINY CZOSNÓW. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/88/2015 RADY GMINY CZOSNÓW. z dnia 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/88/2015 RADY GMINY CZOSNÓW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/175/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 24 lutego 2016 r.

Wrocław, dnia 10 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/175/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 24 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 marca 2016 r. Poz. 1286 UCHWAŁA NR XXII/175/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 lutego 2016 r. Poz. 1136 UCHWAŁA NR XV/102/2016 RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Poznań, dnia 5 lutego 2016 r. Poz. 1136 UCHWAŁA NR XV/102/2016 RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 lutego 2016 r. Poz. 1136 UCHWAŁA NR XV/102/2016 RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Niechlów

Regulamin przyznania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Niechlów Załącznik do Uchwały nr XXVI/170/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 23 maja 2013 r. Regulamin przyznania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Niechlów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/245//2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXV/245//2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXV/245//2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1487 UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Kielce, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1487 UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 24 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1487 UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię.. Adres zamieszkania. Telefon kontaktowy. Nr działki Nr księgi wieczystej. Rok oddania budynku do użytkowania...

Nazwisko i imię.. Adres zamieszkania. Telefon kontaktowy. Nr działki Nr księgi wieczystej. Rok oddania budynku do użytkowania... Załącznik nr 1 Do Wójta Gminy Gorzyce WNIOSEK o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza, wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej DANE

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 3415 UCHWAŁA NR XLVIII/488/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 28 lipca 2014 r.

Wrocław, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 3415 UCHWAŁA NR XLVIII/488/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 28 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 3415 UCHWAŁA NR XLVIII/488/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/150/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/150/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/150/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Na podstawie podstawie art. 403 ust. 4,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 lutego 2017 r. Poz. 923 UCHWAŁA NR 149/XXX/2017 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia "Regulamin przyznawania

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 1407 UCHWAŁA NR XI/64/2016 RADY GMINY RADOWO MAŁE. z dnia 24 marca 2016 r.

Szczecin, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 1407 UCHWAŁA NR XI/64/2016 RADY GMINY RADOWO MAŁE. z dnia 24 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 1407 UCHWAŁA NR XI/64/2016 RADY GMINY RADOWO MAŁE z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 6 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/169/2017 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH. z dnia 17 lutego 2017 r.

Olsztyn, dnia 6 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/169/2017 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH. z dnia 17 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 6 marca 2017 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR XXVIII/169/2017 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Drezdenko na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania, zakupu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 31 maja 2017 r. Poz. 2697 UCHWAŁA NR L/1255/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/276/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Poznań, dnia 2 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/276/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 30 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 września 2016 r. Poz. 5250 UCHWAŁA NR XXIX/276/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY BARTNICZKA. z dnia 12 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY BARTNICZKA. z dnia 12 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Bartniczka na dofinansowanie realizacji przydomowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/239/17 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/239/17 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVIII/239/17 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/106/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 lutego 2016 r.

Uchwała Nr XII/106/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 lutego 2016 r. Uchwała Nr XII/106/16 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pyzdry

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X.106.15 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X.106.15 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR X.106.15 RADY MIASTA EŁKU z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zasady udzielania dotacji celowej

Rozdział 1. Zasady udzielania dotacji celowej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. Rozdział 1. Zasady udzielania dotacji celowej 1. O dotację celową mogą ubiegać się: 1. podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności: 1) osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/211/2016 RADY MIASTA MARKI. z dnia 24 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/211/2016 RADY MIASTA MARKI. z dnia 24 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz. 5399 UCHWAŁA NR XXVIII/211/2016 RADY MIASTA MARKI z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44A BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 44A BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 28 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 44A BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku i umowy o przyznanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2018 UCHWAŁA NR VI/42/2015 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE. z dnia 27 maja 2015 r.

Olsztyn, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2018 UCHWAŁA NR VI/42/2015 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE. z dnia 27 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2018 UCHWAŁA NR VI/42/2015 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 marca 2011 r.

z dnia 31 marca 2011 r. Załącznik do Obwieszczenia nr 3/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014 r. Uchwała Nr RGK.0007.55.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/218/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU. z dnia 31 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/218/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU. z dnia 31 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/218/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek na realizację inwestycji polegających na wymianie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrolą wykonania,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 293/XXXI/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 23 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 293/XXXI/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 23 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 293/XXXI/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/157/2015 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/157/2015 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/157/2015 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej realizowanej na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 491/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 października 2017 r.

UCHWAŁA NR 491/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 października 2017 r. UCHWAŁA NR 491/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Radzymin na zadanie służące ochronie powietrza,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 maja 2016 r. Poz. 982 UCHWAŁA NR XVII/116/16 RADY GMINY BRODY. z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 maja 2016 r. Poz. 982 UCHWAŁA NR XVII/116/16 RADY GMINY BRODY. z dnia 26 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 5 maja 2016 r. Poz. 982 UCHWAŁA NR XVII/116/16 RADY GMINY BRODY z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/105/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 8 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII/105/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 8 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIII/105/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczółki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2175 UCHWAŁA NR XXXII/263/2014 RADY GMINY TOMICE. z dnia 28 marca 2014 roku

Kraków, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2175 UCHWAŁA NR XXXII/263/2014 RADY GMINY TOMICE. z dnia 28 marca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2175 UCHWAŁA NR XXXII/263/2014 RADY GMINY TOMICE w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/397/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/397/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/397/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r.

Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 377 UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE. z dnia 19 lutego 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 377 UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE. z dnia 19 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 377 UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ. z dnia 29 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ. z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 5722 UCHWAŁA NR XXIX/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zasad i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 4180 UCHWAŁA NR XXXIV/259/13 RADY GMINY GODÓW z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji dla osób

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7119 UCHWAŁA NR PR.0007.159.2016 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 października 2016 r. Poz. 4994 UCHWAŁA NR XXII/214/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zasad udzielenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTROŃ. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTROŃ. z dnia... 2015 r. Projekt Nr BRM.0006...2015 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTROŃ z dnia... 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY GMINY OBROWO. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY GMINY OBROWO. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY GMINY OBROWO z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych (płaskich

Bardziej szczegółowo

2) dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się

2) dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się Uchwała Nr LIII/334/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, trybu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/489/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 14 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/489/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 14 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/489/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świętochłowice na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach -Projekt- z dnia w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2016 r. Projekt z dnia 23 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Miasto Puławy na przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 60/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 31 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 60/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 31 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 60/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/223 /2009 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 czerwca 2009 roku

UCHWAŁA NR XXXIII/223 /2009 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 czerwca 2009 roku UCHWAŁA NR XXXIII/223 /2009 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 2862 UCHWAŁA NR LII/778/13 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 17 grudnia 2013 r.

Opole, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 2862 UCHWAŁA NR LII/778/13 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 17 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 2862 UCHWAŁA NR LII/778/13 RADY MIASTA OPOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/122/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/122/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/122/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Michałowice na dofinansowanie budowy przydomowych

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwały Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. załącznik do obwieszczenia Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/301/17 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH. z dnia 22 czerwca 2017 r.

Wrocław, dnia 5 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/301/17 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH. z dnia 22 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 lipca 2017 r. Poz. 3074 UCHWAŁA NR XXXIX/301/17 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

z dnia r. Białe Błota z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania

z dnia r. Białe Błota z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania z dnia 19 marca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia... 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr RGK.0007.55.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/207/17 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 17 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/207/17 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 17 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXIV/207/17 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczółki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska Na

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/532/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 8 maja 2014 r.

Poznań, dnia 16 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/532/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 8 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 3158 UCHWAŁA NR XXXVII/532/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 205 UCHWAŁA NR XXII/127/2017 RADY GMINY TRZEBIEL. z dnia 25 stycznia 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 205 UCHWAŁA NR XXII/127/2017 RADY GMINY TRZEBIEL. z dnia 25 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 205 UCHWAŁA NR XXII/127/2017 RADY GMINY TRZEBIEL z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/348/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXX/348/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXX/348/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/125/16 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU. z dnia 29 listopada 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/125/16 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU. z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 2533 UCHWAŁA NR XIX/125/16 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA N R... RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE

UCHWAŁA N R... RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE UCHWAŁA N R... RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE z d n ia... 2016 r. o zasadach udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Chrzanów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 3956 UCHWAŁA NR XI.81.2015 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 4951 UCHWAŁA NR LXVI/460/14 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 12 listopada 2014 r.

Wrocław, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 4951 UCHWAŁA NR LXVI/460/14 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 12 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 4951 UCHWAŁA NR LXVI/460/14 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/226/2014 RADY GMINY OBROWO. z dnia 28 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/226/2014 RADY GMINY OBROWO. z dnia 28 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/226/2014 RADY GMINY OBROWO z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 11 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 11 grudnia 2017 r. Projekt z dnia 13 grudnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głuchołazy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 5881 UCHWAŁA NR XLIII/451/2017 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/267/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/267/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/267/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Drezdenko na dofinansowanie kosztów modernizacji ogrzewania na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/62/11 RADY GMINY GIERAŁTOWICE. z dnia 19 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/62/11 RADY GMINY GIERAŁTOWICE. z dnia 19 maja 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/62/11 RADY GMINY GIERAŁTOWICE W sprawie: określenia zasad udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/311/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 24 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/311/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 24 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/311/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE UCHWAŁA Nr XXXI.333.2017 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 27.04.2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Pruszkowa na zadanie służące ochronie powietrza, związane

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/130/2016 RADY GMINY TARNÓWKA. z dnia 29 listopada 2016 r.

Poznań, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/130/2016 RADY GMINY TARNÓWKA. z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz. 7581 UCHWAŁA NR XXII/130/2016 RADY GMINY TARNÓWKA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zasad udzielania oraz trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia r. Projekt Prezydenta Miasta UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 1392 UCHWAŁA NR XIX/192/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/152/2015 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/152/2015 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/152/2015 RADY GMINY BARTOSZYCE w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Bartoszyce na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 9 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/348/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Kielce, dnia 9 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/348/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 31 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 9 września 2016 r. Poz. 2742 UCHWAŁA NR XXX/348/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo