R410A SCROLL CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R410A SCROLL 03.10 --- CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw"

Transkrypt

1 Seria / Series MHA/K 1 60 Wydanie / Issue Zastępuje / Supersedes Katalog / Catalogue CLB.7 R10A agregaty skraplające CHŁODZONE POWIETRZEM w wersji chłodzącej ORAZ pompy ciepła z wentylatorami osiowymi i sprężarkami typu scroll o mocy od 0 kw do 1 kw CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 0 kw TO 1 kw SCROLL

2

3 SPIS TREŚCI Str. Opis ogólny Wersje Charakterystyka techniczna Akcesoria montowane fabrycznie Akcesoria dostarczane oddzielnie Warunki odniesienia Zakres temperatur pracy Dane techniczne 6-7 Wydajność chłodzenia Wydajność grzania 9 Obieg chłodniczy: jednostki tylko chłodzące 10 jednostki z pompą ciepła 11 Wymiary, masa, wolna przestrzeń 1 Poziom ciśnienia akustycznego 1 Sterownik mikroprocesorowy 1 Legenda do schematów elektrycznych 1 Schematy elektryczne INDEX Pag. General description Versions Technical features Factory fitted accessories Loose accessories Reference conditions Operating range Technical data 6-7 Cooling capacity Heating capacity 9 Refrigeration circuit diagram: Only cooling units 10 Heat pump units 11 Dimensions, weights and clearances 1 Sound pressure level 1 Microprocessor control system 1 Wiring diagrams explanation 1 Wiring diagrams 16-19

4 OPIS OGÓLNY Agregaty skraplające chłodzone powietrzem w wersji chłodzącej i pompy ciepła, z wentylatorami osiowymi do montażu na zewnątrz budynków. Typoszereg obejmuje 10 modeli o wydajności chłodniczej od 0 do 1 kw. GENERAL DESCRIPTION Condensing units and reversible aircooled condensing units with axial fans for outdoor installation. The range consists of 10 models covering a cooling capacity from 0 to 1 kw. WERSJE: MHA/K MHA/K/SSL MHA/K/WP MHA/K/WP/SSL - tylko chłodzenie - tylko chłodzenie, wersja wyciszona - pompa ciepła - pompa ciepła, wersja wyciszona VERSIONS: MHA/K MHA/K/SSL MHA/K/WP MHA/K/WP/SSL - cooling only - super silenced cooling only - reversible heat pump - super silenced reversible heat pump CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA: Rama. Samonośna, ocynkowana rama stalowa dodatkowo zabezpieczona proszkową farbą poliesterową. Łatwe do zdemontowania panele obudowy, które umożliwiają dostęp w celach konserwacji i przeprowadzania innych niezbędnych operacji. Sprężarki. Sprężarka typu Scroll z wziernikiem oleju. Montowana wraz z wewnętrznym zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu oraz grzałką karteru, instalowana na gumowych amortyzatorach. Wentylatory. Wentylatory osiowe bezpośrednio sprzężone z -fazowym silnikiem elektrycznym z zewnętrznym wirnikiem. Wyposażone w siatkę ochronną na wylocie powietrza. W urządzeniach wyciszonych są instalowane wentylatory niskoobrotowe dlatego też niektóre modele mają większą ilość wentylatorów. Skraplacz. Ożebrowana wężownica z miedzianych rur i aluminiowych lameli. Modele 1 posiadają jeden obieg chłodniczy oraz modele 60 dwa niezależne obiegi chłodnicze. Rozdzielnica. Zawiera: włącznik główny z blokadą drzwi, bezpieczniki, zabezpieczenie przed przeciążeniem sprężarek oraz wyłączniki termiczne wentylatorów, przekaźniki i zaciski do podłączenia zewnętrznego sterowania. Mikroprocesor automatycznego sterowania urządzeniem pozwalający na ciągłe wyświetlanie stanu pracy urządzenia, sterowanie zadaną i rzeczywistą temperaturą wody, a w przypadku częściowej lub całkowitej blokady urządzenia wskazanie urządzenia zabezpieczającego. Obieg chłodniczy wersje MHA/K i MHA/K/SSL. We wszystkich modelach wykonany jest z przewodów miedzianych i zawierają następujące elementy: presostat wysokiego i niskiego ciśnienia (z ustalonymi parametrami). Obieg chłodniczy wersje MHA/K/WP i MHA/K/WP/SSL. Urządzenie w wersji pompy ciepła dodatkowo, oprócz elementów urządzenia w wersji tylko chłodzącej, zawiera w każdym obiegu: -drogowy zawór zwrotny, oddzielacz cieczy na rurze ssącej, zbiornik ciekłego czynnika, zawory zwrotne, wymiennik regeneracyjny na rurze ssącej, termostatyczny zawór rozprężny zrównoważony zewnętrznie, filtr osuszacz, wziernik cieczy ze wskaźnikiem wilgotności. TECHNICAL FEATURES: Frame. Self-supporting galvanized steel frame further protected with polyester powder painting. Easy to remove panels allow access to the inside of the unit for maintenance and other necessary operations. Compressors. Scroll with oil sight glass. They are furnished with an internal overheat protection and crankcase, installed on rubber shock absorbers. Fans. Axial fans directly coupled to a three-phase electric motor with external rotor. A safety fan guard is fitted on the air flow discharge. On the super silenced units there are fans with a low rpm therefore some models have more fans. Condenser. Made up of a finned battery with copper pipes and aluminum fins. Circuits on the refrigerant side are made to create one circuit in models 1 and two independent circuits in models -60. Electrical board. Includes: main switch with door safety interlock; fuses, overload protection for compressors and thermocontacts for fans; interface relays; electrical terminals for external connections. Microprocessor for automatic control of the unit allowing continuous display of the operational status of the unit, control set and real water temperature and, in case of partial or total block of the unit, indication of security device that intervened. Refrigerant circuit versions MHA/K and MHA/K/SSL. Produced in copper tubing, all models have the following components: high and low pressure switches (with fixed setting). Refrigerant circuit versions MHA/K/WP and MHA/K/WP/SSL. The unit in heat pump version, in addition to the components of the only cooling unit, includes for each circuit: -ways reverse valve, liquid separator on the suction line, liquid receiver, check valves, thermostatic expansion valve with external equalisation, dehydrator filter, level and humidity indicator. AKCESORIA MONTOWANE FABRYCZNIE: IM - Przełączniki magnetyczno-termiczne zamiast bezpieczników i przekaźników termicznych. SL - Izolacja akustyczna jednostki. Sprężarki wyposażone są w osłony dźwiękoszczelne. CT - Kontrola skraplania przy temperaturze zewnętrznej do 0 C, realizowana przez zatrzymanie niektórych wentylatorów. CC - Kontrola skraplania realizowana za pomocą ciągłej regulacji prędkości obrotowej wentylatora przy temperaturze zewnętrznej do -0 C w trybie chłodzenia. - Zawory odcinające obiegu chłodniczego na liniach cieczy, gorącego gazu i ssania. RL - Zbiornik ciekłego czynnika (z uwzględnieniem wersji WP). VS - Zawór elektromagnetyczny po stronie cieczy blokujący powrót ciekłego czynnika (z wyjątkiem wersji WP). BP - Obejście gorącego gazu z wtryskiem cieczy zapobiegające szronieniu jednostki wewnętrznej (z wyjątkiem wersji WP). FF - Filtr osuszacz i wziernik przepływu jako dodatkowa gwarancja poprawnej pracy działania urządzenia (z uwzględnieniem wersji WP). CP - Styki bezprądowe dla zdalnego alarmu i sterowania. FACTORY FITTED ACCESSORIES: IM - Magnetothermic switches instead of fuses and thermal relays. SL - Unit silencement. The compressors are equipped with soundabsorbing covering. CT - Condensation control to outside air temperatures of 0 C obtained by means of stopping some fans. CC - Condensation control obtained by means of continuous adjustment of the fan rotation speed up to outside air temperatures of 0 C in operation as a refrigerator. - Cooling circuit shut off valves on liquid, hot gas and suction lines. RL - Liquid receiver to guarantee the liquid phase of the cooling fluid (included WP). VS - Solenoid valve on the liquid side to avoid liquid reflux (excluded WP). BP - Gas by-pass with hot injection to prevent frosting on internal unit (excluded WP). FF - Filter drier and flow sight glass as a further warranty of the perfect working of the machine (included WP). CP - Potential free contacts for remote alarm and control.

5 AKCESORIA DOSTARCZANE ODDZIELNIE: MN - Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia dla każdego obiegu chłodniczego. CR - Panel zdalnego sterowania montowany w pomieszczeniu w celu zdalnego sterowania jednostką, z identycznymi funkcjami jak sterowanie wbudowane w urządzenie. IS - Interfejs szeregowy RS do połączenia ze sterownikami i systemem centralnego nadzoru. RP - Osłona skraplacza wykonana ze stali anodowanej i malowanej proszkowo. AG - Gumowe amortyzatory drgań montowane na spodzie jednostki w celu stłumienia możliwych wibracji przenoszonych w zależności od typu podłoża, na jakim zainstalowano jednostkę. LOOSE ACCESSORIES: MN - High and low pressure gauges for every refrigeration circuit. CR - Remote control panel to be inserted in the room for remote control of the unit, with the same functions as that inserted in the machine. IS - RS serial interface for connection to controls and centralized supervision systems. RP - Coil protection guards in steel with cataphoresis treatment and painting. AG - Rubber vibration dampers to be inserted at the bottom of the unit to dampen possible vibrations due to the type of floor where the machine is installed. WARUNKI ODNIESIENIA Wszystkie dane techniczne podane na stronach 6 i 7, odnoszą się do następujących warunków pracy urządzenia: - chłodzenie: temperatura parowania C temperatura powietrza na wlocie do skraplacza C. - grzanie: temperatura skraplania 0 C temperatura powietrza na wlocie 7 C d.b., 6 C w.b. - poziom ciśnienia akustycznego (DIN 6): mierzony w wolnej przestrzeni w odległości 1 m od jednostki i na wysokości 1, m od podłoża. Zgodnie z DIN 6. - poziom ciśnienia akustycznego (ISO 7): mierzony w wolnej przestrzeni w odległości 1 m od jednostki. Zgodnie z ISO 7. Zasilanie 00V/fazy/0 Hz; dodatkowe zasilanie 0V/1faza/0 Hz. REFERENCE CONDITIONS All technical data, indicated on pages 6 and 7, refer to the following unit operating conditions: - cooling: evaporator temperature C ambient air on condenser C. - heating: condensing temperature 0 C ambient inlet air 7 C d.b., 6 C w.b. - sound pressure level (DIN 6): measured in free field conditions at 1 m from the unit and at 1, m from the ground. According to DIN 6. - sound pressure level (ISO 7): measured in free field conditions at 1 m. As defined by ISO 7. The power supply is 00V/Ph/0Hz; auxiliary supply is 0V/1Ph/0Hz. ZAKRES TEMRATUR PRACY Chłodzenie Cooling Grzanie Heating ORATING RANGE min max min max Temperatura parowania C Evaporator temperature Średnia temperatura skraplania C Average condensing temperature Temperatura powietrza zewn. C 10 * 6** Ambient air temperature * Możliwość pracy przy -0 C z zastosowaniem opcjonalnej kontroli skraplania. ** Z wyjątkiem różnych ograniczeń podanych w tabelach na stronie. * This value can be reduced until -0 C with an optional accessory supplied prefabricated. ** Exept where it is differently limitated in the tables pag..

6 R10A DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA MODEL Chłodzenie: Wydajność chłodzenia (1) kw 0,6,6 66,9 77,, Pobór mocy (1) kw 17, 19,7,, 9, Grzanie: Wydajność grzania (1) kw, 6, 7,6,9 9, Pobór mocy (1) kw 1,7 16,0 19,1 1,7, Sprężarki n Obiegi chłodnicze n Podział wydajności % Stopnie wydajności % < / > Sprężarka: Jednostkowy pobór mocy (1) kw,1 9, 10, 11,9 1, Jednostkowy pobór prądu (1) A Ilość oleju Kg,,,,,6 Wersja standardowa i z akcesoriami SL: Przepływ powietrza m³/s,,7 7,1 7,1 7, Wentylatory n 1 1 Moc nominalna - wentylatory kw 1, 1,,0,0,0 Prąd nominalny - wentylatory A,,,0,0,0 Ciśnienie akustyczne - DIN (1) db(a) Ciśnienie akustyczne z akcesoriami SL - DIN (1) db(a) Ciśnienie akustyczne - ISO (1) db(a) Ciśnienie akustyczne z akcesoriami SL - ISO (1) db(a) Długość mm Szerokość mm Wysokość mm Masa transportowa* Kg Masa transportowa z akcesoriami SL * Kg Wersja SSL: Przepływ powietrza m³/s,1,9,7,7 6,0 Wentylatory n Moc nominalna - wentylatory kw 0,6 0,6 1, 1, 1, Prąd nominalny - wentylatory A 1, 1,,7,7,7 Ciśnienie akustyczne - DIN (1) db(a) Ciśnienie akustyczne - ISO (1) db(a) Długość mm Szerokość mm Wysokość mm Masa transportowa * Kg Przyłącza: Przewód ssący Ø mm < x > Przewód cieczowy Ø mm < x > Specyfikacje elektryczne: Zasilanie V/Ph/Hz < // > Maksymalny prąd A Prąd rozruchowy A (1) Warunki odniesienia na stronie. * Dla jednostek w wersji pompa ciepła należy doliczyć 10% do podanej masy (1) Referential conditions at page. * For heat pump unit increase the weight 10% 6

7 R10A DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA MODEL Cooling: kw Cooling Capacity (1), 9,1,6, 6, kw Absorbed power (1) Heating: kw Heating capacity (1) 7,9,7 6,6 1,7 9, kw Absorbed power (1) n Compressors n Refrigerant Circuits /0 0/0 % Cooling capacity division < /66/ > <----- /0/7/ > % Capacity steps Compressor: 10,7 11,7 1,9 1, 1, kw Unitary absorbed power (1) A Unitary absorbed current (1),,,6,,6 Kg Oil charge Standard version and with SL accessory: 7,1 9,7 9,7 11, 1,0 m³/s Airflow n Fans,0,0,0,0 6,0 kw Nominal power - fans,0,6,6,6 1,9 A Nominal current - fans db(a) Sound pressure level - DIN (1) db(a) Sound pressure level with SL accessory - DIN (1) db(a) Sound pressure level - ISO (1) db(a) Sound pressure level with SL accessory - ISO (1) mm Lenght mm Width mm Height Kg Transport weight * Kg Transport weight with SL accesory * SSL version: 7,7 9,,9 11, --- m³/s Airflow --- n Fans,,,, --- kw Nominal power - fans,0,0,0,0 --- A Nominal current - fans db(a) Sound pressure level - DIN (1) db(a) Sound pressure level - ISO (1) mm Lenght mm Width mm Height Kg Transport weight * Connections: < x > < x > Ø mm Suction line < x > < x > Ø mm Liquid line Electric specifications: < / / > V/Ph/Hz Power supply A Max. Current A Starting current (1) Warunki odniesienia na stronie. * Dla jednostek w wersji pompa ciepła należy doliczyć 10% do podanej masy (1) Referential conditions at page. * For heat pump unit increase the weight 10% 7

8 R10A WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIA COOLING CAPACITY MOD. Te ( C) TEMRATURA POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO C / AMBIENT AIR TEMRATURE C 0 kwf kwe kwf kwe kwf kwe kwf kwe kwf kwe ,7 1,9, 16, 0, 17,0,7 17, 6,1 1,, 1,9, 16,, 17,0 0,6 17, 7,9 1, 6 7, 1,9 6, 16,, 17,0, 17, 9,7 1, 7 60,0 1,9, 16, 6, 17,0, 17, 1,6 1, 6, 16,0 60, 16,, 17,1 6, 17,6, 1, 9 6, 16,0 6,7 16, 60, 17,1,6 17,6, 1, 61, 17,9 9, 1, 7,9 19,1 6, 19,7,0 0,7 6, 17,9 6,0 1, 60,1 19,1,6 19,7 6,1 0,7 6 6, 17,9 6, 1, 6, 19, 60, 19,7, 0,7 7 6, 1,0 66,7 1, 6,6 19, 6,0 19,7 60, 0,7 70,7 1,0 69,1 1, 67,0 19, 6, 19,7 6,6 0,7 9 7, 1,0 71,6 1, 69, 19, 67,7 19, 6, 0,7 71,1 0, 69,1 1,1 66, 1,9 6,, 60,9,7 7,7 0,6 71,7 1,1 69,0,0 66,9, 6,,7 6 76, 0,6 7, 1, 71,6,0 69,,6 6,7, 7 79, 0,6 77, 1, 7,,0 7,0,7 6,,, 0,7 0,0 1, 77,0,0 7,7,7 70,, 9, 0,7,9 1, 79,,1 77,,7 7,,,0, 79,,1 76,7,0 7,, 70, 7,1,1,,,1 79,6,1 77,, 7,0 7,1 6,,,9,,6,1 0,1, 7, 7,1 7 91,, 9,1,,7,1,1,9 7,7 7, 9,9,6 9,,,9, 6,,9 1,7 7, 9 9,,6 9,7, 9,1, 9,,9,7 7, 9,9 6, 91, 7,6 7,,7,1 9, 0, 1,1 97, 6,9 9, 7,6 91,,7, 9,,6 1, ,9 9, 7,7 9,6, 91,7 9,6 6, 1, ,0 10 7,7 9,1, 9, 9,7 90,1 1, 109 7, , 10,9 9,7 9,7 9, 1, , , 106,9 10 9, 97,0 1, 10 0,9 10 1, 101,1 9,1 9,9, 11 0, , 10,1 10,1 96,, ,0 11 1,9 109,1 106,1 100, ,0 11 1,9 11, 110, 10,9 1 1,1 1,0 117, 11, 10 6, ,1 16,0 1, 11, 11 6,0 1,6 11 6,6 116,0 11 9, ,0 19,6 1 6,6 11, , ,0 6 1,7 10 6,7 1,1 11 9,1 11 1,1 7 19,7 1 6,7 10,1 16 9, 119 1,1 1, 10 6, 1, 11 9, 1 1, 9 19, 1 6, 10, 16 9, 1 1, 1 1, 1,7 1, 19,6 1 7,9 1 1,6 1, 1, 1,6 17, ,6 19, 1, 19, 1, ,7 1,9 19, 1, 17,1 16 1, 160,9 1,6 10,9 1, , 166,0 160,6 1,9 17, 166, 161 9,6 1 1,6 10,1 1, 17, 167 9, ,7 16, 1,9 6 17, 17 9, 167 1,7 16, 1 6,0 7 1, 10 9,9 17 1, 16, 19 6,0 19,6 17 9,9 10 1,9 17, 16 6, ,6 19 0,0 16 1,9 11, 171 6, 00 7, 19 9, , 11 6, , 07 7, 0 9, 19 61, 1 6, 17 66, 6 1 7,6 09 9, 01 61, 19 6, 1 66, 7 7,7 17 9, 09 61,6 0 6, 19 66, 1 7, 9, 16 61,7 10 6, , ,9 9, 61,7 1 6, 06 66,6 kwf: Wydajność chłodzenia (kw) kwe: Pobór mocy (kw) To: Temperatura parowania kwf: Cooling capacity (kw) kwe: Power input (kw) Te: Evaporating temperature

9 R10A WYDAJNOŚĆ GRZANIA HEATING CAPACITY MOD. Ta ( C) RH(%) TEMRATURA SKRAPLANIA C CONDENSING TEMRATURE C 0 0 kwt kwe kwt kwe kwt kwe , 1,,0 1,, 1,9 90,9 1,, 1,6 0,7 16, , 1,, 1,7,7 16, ,6 1, 60,6 1,,6 16, ,6 1,7 70,1 1,9 67, 16, 0 90, 1, 1, 1,9 0,7 17, 90 61, 1,6 9,9 16,0, 17, 7 7 6,1 1,7 6, 16,0 61, 17, , 1, 69, 16,1 67, 17, 1 60, 1,0 0,0 16, 77,6 17, , 17, 9, 1,, 0, 90 71, 17, 69, 19,0 67, 0, 7 7 7,9 17, 7,6 19,1 71, 0, 10 70,9 17,6 0, 19, 77,7 1, ,0 17,7 9, 19, 9, 1, ,9 19, 6, 1, 66,, 90 1, 19, 79,1 1,6 76,7, , 19,9,9 1,7 1,, ,6 0,0 91,6 1,,, ,1 106,0 10, ,7 1,9 76,,0 7, 6, 90 91,7, 9,1, 6, 6, ,, 9,, 91, 6, , 10,6 99,7 6, ,6 119, 11 7, ,,0, 7, 6, 0, , 10 7, 99,7 0, , 109 7, , ,7 119,1 11 0, ,9 17, 1 1, , 10, 99,0, ,9 11,6 11, ,0 1,7 11, , 16,9 1, , 1, 1 6, ,0 11 6,0 11 9, 90 1, 1 6, 10 9, ,6 1 6,6 1 9, , 1 6, 10 0, , ,1 17 0, , 1 1,0 1, ,0 1 1, 1, , 16 1,7 17, , 177,0 171, ,7 0, 197 6, ,7 17,7 1, 90 17, 1 9, 177, , 19 9, 17, ,7 11 9, 0, ,1 0,,7 Ta: Temperatura powietrza zewnętrznego termometru suchego ( C) RH: Wilgotność powietrza zewnętrznego (%) kwt: Wydajność grzania (kw) kwe: Pobór mocy (kw) Ta: Ambient air temperature dry bulb ( C) RH: Ambient air relative humidity (%) kwt: Heating capacity (kw) kwe: Power input (kw) 9

10 SCHEMAT OBIEGU CHŁODNICZEGO Jednostki tylko chłodzące REFRIGERATION CIRCUIT DIAGRAM Only cooling units CA MV TP VDS TP VDS MHP LR LR MHP RC RC P> SPH SPH P> RC FD FD SF SF RC RC MC1 MC MC P< SPL VT VT SPL P< MC MC MLP EW MLP obwód zasilania - supplyng limit Elementy otoczone przerywaną linią dotyczą modeli z czterema sprężarkami ( 60). The components enclosed within the doted are referred to four compressors models ( 60). OZNACZENIE DESIGNATION CA Skraplacz Condenser EW Parownik Evaporator FD Filtr osuszający (akcesoria) Filter-drier (accessory) LR Zbiornik ciekłego czynnika (akcesoria) Liquid receiver (accessory) MC1 Sprężarka Compressor MC Sprężarka Compressor MC Sprężarka (6 ) Compressor (6 ) MC Sprężarka (-60) Compressor (-60) MC Sprężarka (-60) Compressor (-60) MHP Manometr wysokiego ciśnienia (akcesoria) High pressure guage (accessory) MLP Manometr niskiego ciśnienia (akcesoria) Low pressure guage (accessory) MV Wentylatory osiowe Axial fans RC Grzałka karteru Crank case heater Zawory odcinające obiegu chłodniczego (akcesoria) Cooling circuit shut off valves (accessory) SF Wziernik cieczy (akcesoria) Sight glass (accessory) SPH Presostat wysokiego ciśnienia High pressure switch SPL Presostat niskiego ciśnienia Low pressure switch TP Przetwornik ciśnienia (akcesoria) Pressure transducer (accessory) VDS Zawór bezpieczeństwa (akcesoria) Safety valve (accessory) VS Zawór elektromagnetyczny (akcesoria) Solenoid valve (accessory) VT Zawór rozprężny Expansion valve 10

11 SCHEMAT OBIEGU CHŁODNICZEGO Jednostki w wersji pompa ciepła REFRIGERATION CIRCUIT DIAGRAM Heat pump units VT LR1 LR1 VT FD CV TP CEC MV TP CV FD RCV RC MC1 VDS VDS VDS MHP MHP SPH SPH P> SCA P> RC RC RC MC MC MC P< P< SPL MLP LR VT VT SPL LR MLP SF SF RCV RC MC VDS SLG CV FD FD CV SLG SF SF obwód zasilania - supplyng limit Elementy otoczone przerywaną linią dotyczą modeli z czterema sprężarkami ( 60). The components enclosed within the doted are referred to four compressors models ( 60). OZNACZENIE DESIGNATION CEC Ożebrowana wężownica Finned coil CV Zawór zwrotny Gate valve FD Filtr osuszający Filter-drier LR1 Zbiornik ciekłego czynnika* Liquid receiver* LR Zbiornik ciekłego czynnika* Liquid receiver* MC1 Sprężarka Compressor MC Sprężarka Compressor MC Sprężarka (6 ) Compressor (6 ) MC Sprężarka (-60) Compressor (-60) MC Sprężarka (-60) Compressor (-60) MHP Manometr wysokiego ciśnienia (akcesoria) High pressure guage (accessory) MLP Manometr niskiego ciśnienia (akcesoria) Low pressure guage (accessory) MV Wentylatory osiowe Axial fans RC Grzałka karteru Crank case heater RCV Zawór -drogowy -Way valve Zawory odcinające obiegu chłodniczego (akcesoria) Cooling circuit shut off valves (accessory) SCA Wymiennik ciepła Heat exchanger SCI Wymiennik regeneracyjny Intermediate exchanger SF* Wziernik cieczy Sight glass SLG Oddzielacz cieczy/gazu Liquid/gas separator SPH Presostat wysokiego ciśnienia High pressure switch SPL Presostat niskiego ciśnienia Low pressure switch TP Przetwornik ciśnienia Pressure transducer VDS Zawór bezpieczeństwa (akcesoria) Safety valve (accessory) VT Zawór rozprężny Expansion valve * Zbiornik ciekłego czynnika należy zainstalować w pozycji LR1 lub LR zgodnie z pojemnością zewnętrznego wymiennika. * The liquid receiver has to be installed on the positon LR1 or LR according to the volume of the remote exchanger. 11

12 WYMIARY, MASA I WOLNA PRZESTRZEŃ DIMENSIONS, WEIGHTS AND CLEARANCES D C Z - Przyłącze gazu (po przeciwnej stronie skrzynki elektrycznej) Z - Gas connections (opposite side electrical box) Z A B 100 X K1 K K K K K6 6x X H G G H X-X X 00 Wolna przestrzeń / Clearance area K1 K K K7 K K K6 K x 1 X H G I G H X-X MOD. STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL A mm B mm C mm D mm --- G mm H mm I mm MASA ROBOCZA / ORATING WEIGHT K1 Kg K Kg K Kg K Kg K Kg K6 Kg K7 Kg K Kg Tot. Kg WENTYLATORY / FANS n

13 POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO Wartości poziomu dźwięku podane w db(a) zostały zmierzone w wolnej przestrzeni w odległości 1 m od jednostki po stronie skraplacza i na wysokości 1, m w odniesieniu do podstawy urządzenia. Dla podanych poziomów dźwięku nalezy przyjąć tolerancję +/- db(a) (zgodnie z DIN 6). SOUND PRESSURE LEVEL The sound level values indicated in db(a) have been measured in free field conditions. The measurement is taken at 1m distance from the side of condensing coil and at a height of 1, m with respect to the base of the machine. On the noise levels that are indicated, a tolerance of +/- db(a) should be considered (according to DIN 6). STD MODEL Hz ,0, 0,0 0, 0, 1,0,0,0,0,0 1 0,0 9,0 1,0 1,0 1, 1,,0,0,,0 0 7,0 7, 6,0 6, 6, 6, 6,0 6,0 6,0 6, 00 60,0 60, 6, 6,0 6,0 6, 6,0 6, 66,0 66, , 60, 6,0 6,0 6, 6,0 6,0 6,0 6,0 6, 000 7,, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,0 6,0 000,0,,0, 9,0 9,0 9, 9, 60,0 60, 000 9,0 0,0 1,,0,,,0,0,, Tot. db(a) 6,6 6,9 69,7 70,0 70,1 70, 70,7 70, 71,1 71, SL MODEL Hz ,,0 9,0 0,0 0,0 0, 1, 1, 1, 1, 1, 7, 9,0 9, 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 6,0 9, 60,0 60, 61,0 6,0 6, 6, 6, 00,0, 6,0 6,0 6,0 6, 6,0 6,0 6, 6, 1000,, 61, 6,0 6,0 6,0 6, 6, 6, 6, , 7, 61,0 61,0 61, 61, 61, 61, 6,0 6,0 000,0, 7,0 7,,0,,, 9,0 9, 000, 9, 1,0 1,,0,0,,,,0 Tot. db(a) 6,9 6, 67,6 67,9 6,1 6, 6, 6,9 69, 69, SSL MODEL Hz ,0 7,, 9,0 9, 9, 0,0 0, 1, ,0 6, 7,,0, 9,0 9, 9, 9, --- 0,0, 7, 7,,0,0,, 9, , 6,0 9, 9, 60,0 60,0 60, 60, 61, ,0 6, 9, 9, 9, 9, 9, 60,0 60, ,0, 9,0 9, 9,0 9,0 9, 9, 60, ,0,0 6,0 6, 7,0 7, 7, 7,, ,0 9,0 0, 1,0 1, 1,,0,0,0 --- Tot. db(a) 6,0 6, 6,6 6,6 6,9 66,0 66, 66, 67,

14 STEROWNIK MIKROPROCESOROWY MICROPROCESSOR CONTROL SYSTEM Mikroprocesor steruje wszystkimi funkcjami urządzenia i umożliwia wykonanie regulacji. Punkty nastawy i parametry pracy ustawiane są bezpośrednio w sterowniku. Ten typ sterownika umożliwia regulację do czterech sprężarek. Posiada sygnalizację alarmów, wielofunkcyjne przyciski oraz zapewnia ciągłe sterowanie systemem, jak również zapisanie wszystkich danych w przypadku odcięcia zasilania. Wyświetlacz ułatwia wprowadzanie i podgląd konfigurowanych wartości. Główne funkcje: identyfikacja i podgląd bloków za pomocą kodu alfanumerycznego; wstępny rozruch wentylatorów; licznik godzin pracy sprężarek; automatyczna zmiana sekwencji pracy sprężarek; indywidualne uruchamiania sprężarek; zdalne wł.-wył.; sygnalizacja pracy; ręczne sterowanie pracą; ręczne zerowanie. Alarmy: wysokiego i niskiego ciśnienia oraz przeciążenia każdej ze sprężarek; przekaźnik nadmiarowy silnika wentylatora; błędu konfiguracji. Akcesoria: interfejs szeregowy umożliwiający podłączenie do komputera z oprogramowaniem sterującym i diagnostycznym, zdalny wyświetlacz. A microprocessor controls all the functions of the unit and allows any adjustments to be made. The set-points and operating parameters are set directly into the microprocessor. This type of microprocessor enables the adjustment of up to four compressors. It has a visual alarm signal, pushbuttons for the various functions, and offers a continuous control of the system as well as saving all the data in case of a cut in the power supply. Through the display, one can input and have an indication of set values. Principal functions: identification and display of blocks by means of alphanumerical code; prestarting of the fans; hour counter of compressors in operation; automatic changeover of compressor; compressors start individually and not together; remote on-off; operation signalling; manual operation; manual reset. Alarms: high and low pressure and overload on each compressor; overload relay on fan; configuration error. Accessories: electronic card for connection to management and service systems, remote display. 1

15 LEGENDA DO SCHEMATÓW ELEKTRYCZNYCH WIRING DIAGRAMS EXPLANATION OZNACZENIE DESIGNATION D WYŚWIETLACZ (INTEEJS UŻYTKOWNIKA) DISPLAY (USER INTEACE) DR ZDALNY WYŚWIETLACZ * REMOTE DISPLAY * FA DODATKOWE BEZPIECZNIKI AUXILIARY CIRCUIT FUSES FC BEZPIECZNIKI SPRĘŻARKI COMPRESSOR FUSES CIRCUIT FV BEZPIECZNIKI WENTYLATORA FAN MOTOR FUSES KC STYCZNIK SPRĘŻARKI COMPRESSOR CONTACTOR KV STYCZNIK WENTYLATORA FAN MOTOR CONTACTOR MC SPRĘŻARKA COMPRESSOR MV WENTYLATOR FAN MOTOR PH OBWÓD PRESOSTATU WYSOKIEGO CIŚNIENIA HP SWITCH CIRCUIT PI ZABEZPIECZENIE SILNIKA SPRĘŻARKI MOTOR PROTECTION COMPRESSOR PL OBWÓD PRESOSTATU NISKIEGO CIŚNIENIA LP SWITCH CIRCUIT RC GRZAŁKA KARTERU SPRĘŻARKI COMP. CRANKCASE HEATER PRZEKAŹNIK KONTROLI FAZY PHASE SEQUENCE RELAY RG REGULATOR PRĘDKOŚCI** SED GOVERNOR** RQ GRZAŁKA SKRZYNKI ROZDZIELCZEJ ELECTRICAL BOARD HEATER RTC PRZEKAŹNIK TERMICZNY SPRĘŻARKI COMPRESSOR OVERLOAD RELAY RTV PRZEKAŹNIK NADMIAROWY WENTYLATORA FAN OVERLOAD RELAY SB MIKROPROCESOR MICROPROCESSOR SBP ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR OBEJŚCIOWY** BY-PASS VALVE** SE KARTA ROZSZERZENIA EXPANSION BOARD SG GŁÓWNY WYŁĄCZNIK OBWODU MAIN SWITCH SIL WEWNĘTRZNY ELEKTROZAWÓR CIECZOWY** INERTIAL LIQUID SOLENOID** SS INTEEJS SZEREGOWY * SERIAL INTEACE * STE CZUJNIK TEMRATURY POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO AMBIENT AIR TEMRATUR SENSOR TA TERMOSTAT TEMRATURY POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO AMBIENT AIR TEMRATUR THERMOSTAT TP PRZETWORNIK CIŚNIENIA** (W WERSJI WP) PRESSURE TRANSDUCER** (W WERSJI WP) TQ TERMOSTAT TEMRATURY SKRZYNKI ROZDZIELCZEJ ELECTRICAL BOARD THERMOSTAT TT DODATKOWY TRANSFORMATOR AUXILIARY TRANSFORMER VI ZAWÓR PRZEŁĄCZAJĄCY REVERSE CYCLE VALVE CIRCUIT * Akcesoria dostarczane oddzielnie ** Acesoria * Loose accessory ** Accessory 1

16 1 - + SCHEMAT ELEKTRYCZNY UKŁADU ZASILANIA I STEROWANIA: MHA/K 1 - Legenda do schematów elektrycznych - strona 1. - Linią przerywaną zaznaczono opcjonalne połączenia elektryczne do wykonania podczas montażu. POWER AND CONTROL ELECTRICAL DIAGRAM: MHA/K 1 - Wiring diagram explanation at page 1; - Dotted lines indicate optional electrical connections or to carry out during the installation. FV1 RTC RTC1 D S + - S D1 SC SC1 0V TTL CABLE KV KV KC KC1 SG 00V/0Hz/Ph/ 11 FA1 FC1 KC1 RTC1 MC1 SB1 ma1 1AC 1AC 1 1 FC FC KC RTC MC CONN C CONN B CONN A R COM ALL ALL - S + SERIALE R R R ST6 GND ma ST ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID R R ID R ST ST NC NC ma1 1DC TK GND TK1 GND 1DC GND ST1 ST Y- Y+ FA U V N B L 1 RG1 IN- W IN+ 7 6 KV1 Y- Y+ KC RTC KV RTV1 RTV MV1 MV MC (mod. 6 ) (mod. 6 0) KC1 KC KC TQ1 0 TA RQ1 KC KC RTC X: SC REMOTE DISPLAY TTL N OUTPUT RS- STEP 1 STEP EMERGENCY OFF ALARM ON/OFF KV1 KC (mod. 6 ) SS SI SLQ1 SBP1 STE1 TP1 RTV RTV1 PI P PH1 PI1 (mod. 6 ) RC (mod. 6 ) RC RC1 00 TT FA KC1 STEP PI 16

17 + SCHEMAT ELEKTRYCZNY UKŁADU ZASILANIA I STEROWANIA: MHA/K/WP 1 - Legenda do schematów elektrycznych - strona 1. - Linią przerywaną zaznaczono opcjonalne połączenia elektryczne do wykonania podczas montażu. - S + KA1 D1 TA S D - S + - POWER AND CONTROL ELECTRICAL DIAGRAM: MHA/K/WP 1 - Wiring diagram explanation at page 1; - Dotted lines indicate optional electrical connections or to carry out during the installation. CONN C ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID R R R R R R R COM ALL ALL SC SC1 0V KV KV KV1 KC KC1 RTC RTC1 FA L SC N KA1 KC (mod. (6 ) FV1 FC FC RG1 W SB1 CONN A CONN B TK GND GND ma ST ST6 ID ID ST ST NC NC ma1 1DC 1DC TK1 GND GND ST1 ST ma1 1AC 1AC Y- Y+ FC1 SG 00V/0Hz/Ph/ KC1 RTC1 MC1 IN+ IN- KV1 KC KC RTC RTC KV RTV RTV1 MV MV1 MC MC (mod. (6 0) (mod. (6 ) RTC PI (mod. (6 ) RC (mod. (6 ) FA U V N B Y- Y+ 00 TT FA REMOTE DISPLAY SERIALE 1 1 TTL CABLE X: TTL OUTPUT RS- EMERGENCY OFF ALARM VI1 STEP 1 STEP SUMMER/WINTER ON/OFF SS KC KC1 KC RQ STE1 TP1 RTV RTV1 P PH1 PI PI1 RC RC1 17

18 1 - S + + SCHEMAT ELEKTRYCZNY UKŁADU ZASILANIA I STEROWANIA: MHA/K Legenda do schematów elektrycznych - strona 1. - Linią przerywaną zaznaczono opcjonalne połączenia elektryczne do wykonania podczas montażu. POWER AND CONTROL ELECTRICAL DIAGRAM: MHA/K Wiring diagram explanation at page 1; - Dotted lines indicate optional electrical connections or to carry out during the installation. CONN C R R R R R R R COM ALL ALL - S + SERIALE TA 1 TA1 6 7 D1 D - S 1 SC SC SC SC1 0V TTL CABLE 1 17 REMOTE DISPLAY STEP STEP STEP 1 STEP ALARM ON/OFF KV KV KV1 KC KC KC KC1 SB1 CONN A CONN B ma1 RTC RTC RTC RTC1 SG 00V/0Hz/Ph/ 11 1 FC1 KC1 RTC1 MC1 FA 1 RTV N N ID ID ID ID ID ID RG1 KV KV RTV MV MV ID ID ID ID ID ID FV1 FC FC FC KV1 KC KC RTC RTC KC RTC RTV1 MV1 MC MC MC L ST6 1DC TK GND GND ma ST ST1 ST GND ST NC ST NC N 1AC 1AC ma1 1DC TK1 GND Y+ Y X: TTL OUTPUT RS- SS SI KC KC B B W IN+ IN- U V Y- Y RTV RTV RTV1 P PH PI PI P PH1 PI PI1 RC RC RC RC1 TQ1 RQ1 KC1 KC SI SLQ SLQ1 SBP SBP1 STE STE1 TP TP FA1 TT FA KC KC KC KC

19 - S + SCHEMAT ELEKTRYCZNY UKŁADU ZASILANIA I STEROWANIA: MHA/K/WP Legenda do schematów elektrycznych - strona 1. - Linią przerywaną zaznaczono opcjonalne połączenia elektryczne do wykonania podczas montażu. D POWER AND CONTROL ELECTRICAL DIAGRAM: MHA/K/WP Wiring diagram explanation at page 1; - Dotted lines indicate optional electrical connections or to carry out during the installation. SB1 CONN A CONN B CONN C 1AC 1DC ST1 ST ST ST NC 1AC ma1 TK1 GND NC ma1 1DC ma ST GND ST6 ID ID TK GND GND ID ID ID ID ID ID ID ID ID R R R R ID R R D1 - S + 16 STEP 1 1 STEP 1 1 STEP STEP 9 EMERGENCY OFF 7 6 SUMMER/WINTER ALARM ON/OFF (1 STEP) KA KA1 KV KV KV1 KC SC KC SC KC SC KC1 SC1 0V SE1 EXP0 R R ID ID R R ID GND ID RTV R COM ALL ALL S + SERIALE Y+ Y- TTL L N OUTPUT RS- SG 00V/0Hz/Ph/ FC1 KC1 RTC1 MC1 KA1 KA KA1 KA TA TA FV1 FC FC FC RG1 KV1 KC KC KC RTC RTC RTC KV KV RTV RTV1 FA 1 MV U V W N B MV MV1 MC MC MC N B - IN- IN+ Y- Y+ TTL CABLE RTC RTC RTC 60 9 RTC VI VI1 STE STE1 TP TP1 RTV RTV RTV1 P PH PI PI P PH1 PI PI1 RC RC RC RC1 TT FA RQ REMOTE DISPLAY 1 1X: SS FA1 TQ1 7 6 KC1 KC KC KC 19

20 Dane zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter czysto orientacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji danych, kiedykolwiek będzie to uznane za konieczne. The data indicated in this manual is purely indicative. The manufacturer reserves the right to modify the data whenever it is considered necessary. Dystrybutor: KLIMA-THERM S. A. ul. Budowlanych 0-9 Gdańsk Tel Fax

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR Z AUTOMATYCZNYM PRZEŁĄCZANIEM ZAKRESU CMM-10 Wersja 1.7 Multimetr CMM-10 przeznaczony jest do pomiaru napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego i zmiennego, rezystancji,

Bardziej szczegółowo

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Instrukcja montażu i użytkowania Polski Pompa ciepła typu solanka/ woda do instalacji wewnętrznej Nr zamówienia: 452235.66.05 FD 9205 Spis treści 1 Należy niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Pilot uniwersalny Instrukcja obsługi Univerzális távirányító Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

Bardziej szczegółowo

System Odzysku Ciepła SYSTEMY KLIMATYZACJI. Jednoczesne chłodzenie i grzanie

System Odzysku Ciepła SYSTEMY KLIMATYZACJI. Jednoczesne chłodzenie i grzanie SYSTEMY KLIMATYZACJI Wysoka energooszczędność Prosty w obsłudze sterownik Uproszczone projektowanie i montaż Usprawniony serwis System Odzysku Ciepła Jednoczesne chłodzenie i grzanie System umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj idealny klimat

Zaprojektuj idealny klimat Zaprojektuj idealny klimat Nowość! Monoblok 24 i 26 HP Ogrzewanie do -250C DVM S to system klimatyzacji 5. generacji charakteryzujący się wysoką efektywnością energetyczną w trybie chłodzenia oraz ogrzewania.

Bardziej szczegółowo

Kanały wejściowe... 16 3-przewodowy RTD wymaga 2 wejść Pobór mocy...1,6 W Napięcie zasilania... 24 V DC

Kanały wejściowe... 16 3-przewodowy RTD wymaga 2 wejść Pobór mocy...1,6 W Napięcie zasilania... 24 V DC [Automation Server Family] Rodzina Serwera Automatyki [Automation Server Family] SmartStruxure solution compatible Kompatybilność z rozwiązaniem SmartStruxure SmartStruxure solution compatible 1 1 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

CM-180-13 ModBus RTU Slave SHINKO Master

CM-180-13 ModBus RTU Slave SHINKO Master CM-180-13 ModBus RTU Slave SHINKO Master AN-CM-180-13-1-v1_02 Data aktualizacji: 04/2013r. 04/2013 AN-CM-180-13-1-v1_02 1 Spis treści Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa... 3 1. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. SERIA PROFESSIONAL Wersja otwarta Powered by YANMAR

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. SERIA PROFESSIONAL Wersja otwarta Powered by YANMAR K2 CHŁODZONE CIECZĄ TRÓJFAZOWE 50 HZ STAGE 3A OLEJ NAPĘDOWY Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY Moc kva 20 22 Moc kw 16,2 17,7 Prędkość obrotowa r.p.m. 1.500 Standardowe Napięcie V 400/230 Standardowe Napięcie

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła solanka woda WPC 04/05/07/10/13 /cool

Pompy ciepła solanka woda WPC 04/05/07/10/13 /cool solanka woda WPC //7// /cool WPC Kompaktowa pompa ciepła solanka woda z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności litrów świetnie nadaje się do montażu w małych, ciasnych pomieszczeniach.

Bardziej szczegółowo

pompy ciepła powietrze-woda SeRii aquarea // SySTemy ogrzewania i KLimaTyZacJi 2011

pompy ciepła powietrze-woda SeRii aquarea // SySTemy ogrzewania i KLimaTyZacJi 2011 pompy ciepła POWIETRZE-WODA SERII Aquarea // SYSTEMY OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI 2011 KAŻDY dom MA ZNACZENIE Ekologiczny styl życia według firmy Panasonic na całym świecie promujemy rozwiązania z praktycznie

Bardziej szczegółowo

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL Opis Produktu LanPro 11/31T UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL OPIS TECHNICZNY / WARUNKI INSTALACYJNE Systemów zasilania gwarantowanego UPS ze statycznym systemem obejściowym

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com

Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60 Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL lennoxemeia.com Spis treści 1 Panel DC60 1.1 Wprowadzenie... 2 1.2 Pomiar temperatury... 2 1.3 Szybka obsługa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool European Quality Label for Heat Pumps powietrze woda WPL 1/1/ E/cool WPL 1 E WPL 1 E Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 Niniejsza skrócona instrukcja zawiera opis podstawowych kroków umożliwiających łatwą instalację i konfigurację przemiennika częstotliwości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Plena Voice Alarm System Plena_VAS. Instrukcja instalacji i obsługi

Plena Voice Alarm System Plena_VAS. Instrukcja instalacji i obsługi Plena Voice Alarm System Plena_VAS pl Instrukcja instalacji i obsługi Plena Voice Alarm System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 9 1.1 Ważne informacje o zabezpieczeniach 9 1.2 Ważne uwagi

Bardziej szczegółowo

Produkty średniego napięcia. VD4 Wyłączniki próżniowe średniego napięcia 12...36 kv - 630...3150 A - 16...50 ka

Produkty średniego napięcia. VD4 Wyłączniki próżniowe średniego napięcia 12...36 kv - 630...3150 A - 16...50 ka Produkty średniego napięcia VD Wyłączniki próżniowe średniego napięcia...36 kv - 630...3150 A - 16...50 ka Spis treści 1. Opis 2. Wybór i zamawianie 6 3. Charakterystyki wybranych wyrobów 68. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez

Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez Opis produktu Hoval opgas comfort (10, 16, 22) Naścienny kocioł kondensacyjny z technika kondensacyjną wymiennik ciepła wykonany z odpornego

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Przetwornik zawartości tlenu in situ

Przetwornik zawartości tlenu in situ Karta Katalogowa PDS 106-340.A01 Wrzesień, 2007 Przetwornik zawartości tlenu in situ Wyjątkowa dokładność; Elektronika montowana bezpośrednio przy kołnierzu sondy lub rozdzielnie; Możliwość dopasowania

Bardziej szczegółowo

Moduły DO-FA-12-H We/Wyj DO-FA-12 i DO-FA-12-H

Moduły DO-FA-12-H We/Wyj DO-FA-12 i DO-FA-12-H [Automation Server Family] Rodzi Serwera Automatyki I/O Modules DO-FA-12 Moduły DO-FA-12-H We/Wyj DO-FA-12 i DO-FA-12-H 12 wyjść channel cyfrowych, Form Astyki digital zwierne output 1 1 Introduction Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu

Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu Spis treści Wprowadzenie...3 Technologia reklozerów...4 Siłowniki magnetyczne...4 Łącznik drogowy...4

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo