R410A SCROLL CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R410A SCROLL 03.10 --- CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw"

Transkrypt

1 Seria / Series MHA/K 1 60 Wydanie / Issue Zastępuje / Supersedes Katalog / Catalogue CLB.7 R10A agregaty skraplające CHŁODZONE POWIETRZEM w wersji chłodzącej ORAZ pompy ciepła z wentylatorami osiowymi i sprężarkami typu scroll o mocy od 0 kw do 1 kw CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 0 kw TO 1 kw SCROLL

2

3 SPIS TREŚCI Str. Opis ogólny Wersje Charakterystyka techniczna Akcesoria montowane fabrycznie Akcesoria dostarczane oddzielnie Warunki odniesienia Zakres temperatur pracy Dane techniczne 6-7 Wydajność chłodzenia Wydajność grzania 9 Obieg chłodniczy: jednostki tylko chłodzące 10 jednostki z pompą ciepła 11 Wymiary, masa, wolna przestrzeń 1 Poziom ciśnienia akustycznego 1 Sterownik mikroprocesorowy 1 Legenda do schematów elektrycznych 1 Schematy elektryczne INDEX Pag. General description Versions Technical features Factory fitted accessories Loose accessories Reference conditions Operating range Technical data 6-7 Cooling capacity Heating capacity 9 Refrigeration circuit diagram: Only cooling units 10 Heat pump units 11 Dimensions, weights and clearances 1 Sound pressure level 1 Microprocessor control system 1 Wiring diagrams explanation 1 Wiring diagrams 16-19

4 OPIS OGÓLNY Agregaty skraplające chłodzone powietrzem w wersji chłodzącej i pompy ciepła, z wentylatorami osiowymi do montażu na zewnątrz budynków. Typoszereg obejmuje 10 modeli o wydajności chłodniczej od 0 do 1 kw. GENERAL DESCRIPTION Condensing units and reversible aircooled condensing units with axial fans for outdoor installation. The range consists of 10 models covering a cooling capacity from 0 to 1 kw. WERSJE: MHA/K MHA/K/SSL MHA/K/WP MHA/K/WP/SSL - tylko chłodzenie - tylko chłodzenie, wersja wyciszona - pompa ciepła - pompa ciepła, wersja wyciszona VERSIONS: MHA/K MHA/K/SSL MHA/K/WP MHA/K/WP/SSL - cooling only - super silenced cooling only - reversible heat pump - super silenced reversible heat pump CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA: Rama. Samonośna, ocynkowana rama stalowa dodatkowo zabezpieczona proszkową farbą poliesterową. Łatwe do zdemontowania panele obudowy, które umożliwiają dostęp w celach konserwacji i przeprowadzania innych niezbędnych operacji. Sprężarki. Sprężarka typu Scroll z wziernikiem oleju. Montowana wraz z wewnętrznym zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu oraz grzałką karteru, instalowana na gumowych amortyzatorach. Wentylatory. Wentylatory osiowe bezpośrednio sprzężone z -fazowym silnikiem elektrycznym z zewnętrznym wirnikiem. Wyposażone w siatkę ochronną na wylocie powietrza. W urządzeniach wyciszonych są instalowane wentylatory niskoobrotowe dlatego też niektóre modele mają większą ilość wentylatorów. Skraplacz. Ożebrowana wężownica z miedzianych rur i aluminiowych lameli. Modele 1 posiadają jeden obieg chłodniczy oraz modele 60 dwa niezależne obiegi chłodnicze. Rozdzielnica. Zawiera: włącznik główny z blokadą drzwi, bezpieczniki, zabezpieczenie przed przeciążeniem sprężarek oraz wyłączniki termiczne wentylatorów, przekaźniki i zaciski do podłączenia zewnętrznego sterowania. Mikroprocesor automatycznego sterowania urządzeniem pozwalający na ciągłe wyświetlanie stanu pracy urządzenia, sterowanie zadaną i rzeczywistą temperaturą wody, a w przypadku częściowej lub całkowitej blokady urządzenia wskazanie urządzenia zabezpieczającego. Obieg chłodniczy wersje MHA/K i MHA/K/SSL. We wszystkich modelach wykonany jest z przewodów miedzianych i zawierają następujące elementy: presostat wysokiego i niskiego ciśnienia (z ustalonymi parametrami). Obieg chłodniczy wersje MHA/K/WP i MHA/K/WP/SSL. Urządzenie w wersji pompy ciepła dodatkowo, oprócz elementów urządzenia w wersji tylko chłodzącej, zawiera w każdym obiegu: -drogowy zawór zwrotny, oddzielacz cieczy na rurze ssącej, zbiornik ciekłego czynnika, zawory zwrotne, wymiennik regeneracyjny na rurze ssącej, termostatyczny zawór rozprężny zrównoważony zewnętrznie, filtr osuszacz, wziernik cieczy ze wskaźnikiem wilgotności. TECHNICAL FEATURES: Frame. Self-supporting galvanized steel frame further protected with polyester powder painting. Easy to remove panels allow access to the inside of the unit for maintenance and other necessary operations. Compressors. Scroll with oil sight glass. They are furnished with an internal overheat protection and crankcase, installed on rubber shock absorbers. Fans. Axial fans directly coupled to a three-phase electric motor with external rotor. A safety fan guard is fitted on the air flow discharge. On the super silenced units there are fans with a low rpm therefore some models have more fans. Condenser. Made up of a finned battery with copper pipes and aluminum fins. Circuits on the refrigerant side are made to create one circuit in models 1 and two independent circuits in models -60. Electrical board. Includes: main switch with door safety interlock; fuses, overload protection for compressors and thermocontacts for fans; interface relays; electrical terminals for external connections. Microprocessor for automatic control of the unit allowing continuous display of the operational status of the unit, control set and real water temperature and, in case of partial or total block of the unit, indication of security device that intervened. Refrigerant circuit versions MHA/K and MHA/K/SSL. Produced in copper tubing, all models have the following components: high and low pressure switches (with fixed setting). Refrigerant circuit versions MHA/K/WP and MHA/K/WP/SSL. The unit in heat pump version, in addition to the components of the only cooling unit, includes for each circuit: -ways reverse valve, liquid separator on the suction line, liquid receiver, check valves, thermostatic expansion valve with external equalisation, dehydrator filter, level and humidity indicator. AKCESORIA MONTOWANE FABRYCZNIE: IM - Przełączniki magnetyczno-termiczne zamiast bezpieczników i przekaźników termicznych. SL - Izolacja akustyczna jednostki. Sprężarki wyposażone są w osłony dźwiękoszczelne. CT - Kontrola skraplania przy temperaturze zewnętrznej do 0 C, realizowana przez zatrzymanie niektórych wentylatorów. CC - Kontrola skraplania realizowana za pomocą ciągłej regulacji prędkości obrotowej wentylatora przy temperaturze zewnętrznej do -0 C w trybie chłodzenia. - Zawory odcinające obiegu chłodniczego na liniach cieczy, gorącego gazu i ssania. RL - Zbiornik ciekłego czynnika (z uwzględnieniem wersji WP). VS - Zawór elektromagnetyczny po stronie cieczy blokujący powrót ciekłego czynnika (z wyjątkiem wersji WP). BP - Obejście gorącego gazu z wtryskiem cieczy zapobiegające szronieniu jednostki wewnętrznej (z wyjątkiem wersji WP). FF - Filtr osuszacz i wziernik przepływu jako dodatkowa gwarancja poprawnej pracy działania urządzenia (z uwzględnieniem wersji WP). CP - Styki bezprądowe dla zdalnego alarmu i sterowania. FACTORY FITTED ACCESSORIES: IM - Magnetothermic switches instead of fuses and thermal relays. SL - Unit silencement. The compressors are equipped with soundabsorbing covering. CT - Condensation control to outside air temperatures of 0 C obtained by means of stopping some fans. CC - Condensation control obtained by means of continuous adjustment of the fan rotation speed up to outside air temperatures of 0 C in operation as a refrigerator. - Cooling circuit shut off valves on liquid, hot gas and suction lines. RL - Liquid receiver to guarantee the liquid phase of the cooling fluid (included WP). VS - Solenoid valve on the liquid side to avoid liquid reflux (excluded WP). BP - Gas by-pass with hot injection to prevent frosting on internal unit (excluded WP). FF - Filter drier and flow sight glass as a further warranty of the perfect working of the machine (included WP). CP - Potential free contacts for remote alarm and control.

5 AKCESORIA DOSTARCZANE ODDZIELNIE: MN - Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia dla każdego obiegu chłodniczego. CR - Panel zdalnego sterowania montowany w pomieszczeniu w celu zdalnego sterowania jednostką, z identycznymi funkcjami jak sterowanie wbudowane w urządzenie. IS - Interfejs szeregowy RS do połączenia ze sterownikami i systemem centralnego nadzoru. RP - Osłona skraplacza wykonana ze stali anodowanej i malowanej proszkowo. AG - Gumowe amortyzatory drgań montowane na spodzie jednostki w celu stłumienia możliwych wibracji przenoszonych w zależności od typu podłoża, na jakim zainstalowano jednostkę. LOOSE ACCESSORIES: MN - High and low pressure gauges for every refrigeration circuit. CR - Remote control panel to be inserted in the room for remote control of the unit, with the same functions as that inserted in the machine. IS - RS serial interface for connection to controls and centralized supervision systems. RP - Coil protection guards in steel with cataphoresis treatment and painting. AG - Rubber vibration dampers to be inserted at the bottom of the unit to dampen possible vibrations due to the type of floor where the machine is installed. WARUNKI ODNIESIENIA Wszystkie dane techniczne podane na stronach 6 i 7, odnoszą się do następujących warunków pracy urządzenia: - chłodzenie: temperatura parowania C temperatura powietrza na wlocie do skraplacza C. - grzanie: temperatura skraplania 0 C temperatura powietrza na wlocie 7 C d.b., 6 C w.b. - poziom ciśnienia akustycznego (DIN 6): mierzony w wolnej przestrzeni w odległości 1 m od jednostki i na wysokości 1, m od podłoża. Zgodnie z DIN 6. - poziom ciśnienia akustycznego (ISO 7): mierzony w wolnej przestrzeni w odległości 1 m od jednostki. Zgodnie z ISO 7. Zasilanie 00V/fazy/0 Hz; dodatkowe zasilanie 0V/1faza/0 Hz. REFERENCE CONDITIONS All technical data, indicated on pages 6 and 7, refer to the following unit operating conditions: - cooling: evaporator temperature C ambient air on condenser C. - heating: condensing temperature 0 C ambient inlet air 7 C d.b., 6 C w.b. - sound pressure level (DIN 6): measured in free field conditions at 1 m from the unit and at 1, m from the ground. According to DIN 6. - sound pressure level (ISO 7): measured in free field conditions at 1 m. As defined by ISO 7. The power supply is 00V/Ph/0Hz; auxiliary supply is 0V/1Ph/0Hz. ZAKRES TEMRATUR PRACY Chłodzenie Cooling Grzanie Heating ORATING RANGE min max min max Temperatura parowania C Evaporator temperature Średnia temperatura skraplania C Average condensing temperature Temperatura powietrza zewn. C 10 * 6** Ambient air temperature * Możliwość pracy przy -0 C z zastosowaniem opcjonalnej kontroli skraplania. ** Z wyjątkiem różnych ograniczeń podanych w tabelach na stronie. * This value can be reduced until -0 C with an optional accessory supplied prefabricated. ** Exept where it is differently limitated in the tables pag..

6 R10A DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA MODEL Chłodzenie: Wydajność chłodzenia (1) kw 0,6,6 66,9 77,, Pobór mocy (1) kw 17, 19,7,, 9, Grzanie: Wydajność grzania (1) kw, 6, 7,6,9 9, Pobór mocy (1) kw 1,7 16,0 19,1 1,7, Sprężarki n Obiegi chłodnicze n Podział wydajności % Stopnie wydajności % < / > Sprężarka: Jednostkowy pobór mocy (1) kw,1 9, 10, 11,9 1, Jednostkowy pobór prądu (1) A Ilość oleju Kg,,,,,6 Wersja standardowa i z akcesoriami SL: Przepływ powietrza m³/s,,7 7,1 7,1 7, Wentylatory n 1 1 Moc nominalna - wentylatory kw 1, 1,,0,0,0 Prąd nominalny - wentylatory A,,,0,0,0 Ciśnienie akustyczne - DIN (1) db(a) Ciśnienie akustyczne z akcesoriami SL - DIN (1) db(a) Ciśnienie akustyczne - ISO (1) db(a) Ciśnienie akustyczne z akcesoriami SL - ISO (1) db(a) Długość mm Szerokość mm Wysokość mm Masa transportowa* Kg Masa transportowa z akcesoriami SL * Kg Wersja SSL: Przepływ powietrza m³/s,1,9,7,7 6,0 Wentylatory n Moc nominalna - wentylatory kw 0,6 0,6 1, 1, 1, Prąd nominalny - wentylatory A 1, 1,,7,7,7 Ciśnienie akustyczne - DIN (1) db(a) Ciśnienie akustyczne - ISO (1) db(a) Długość mm Szerokość mm Wysokość mm Masa transportowa * Kg Przyłącza: Przewód ssący Ø mm < x > Przewód cieczowy Ø mm < x > Specyfikacje elektryczne: Zasilanie V/Ph/Hz < // > Maksymalny prąd A Prąd rozruchowy A (1) Warunki odniesienia na stronie. * Dla jednostek w wersji pompa ciepła należy doliczyć 10% do podanej masy (1) Referential conditions at page. * For heat pump unit increase the weight 10% 6

7 R10A DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA MODEL Cooling: kw Cooling Capacity (1), 9,1,6, 6, kw Absorbed power (1) Heating: kw Heating capacity (1) 7,9,7 6,6 1,7 9, kw Absorbed power (1) n Compressors n Refrigerant Circuits /0 0/0 % Cooling capacity division < /66/ > <----- /0/7/ > % Capacity steps Compressor: 10,7 11,7 1,9 1, 1, kw Unitary absorbed power (1) A Unitary absorbed current (1),,,6,,6 Kg Oil charge Standard version and with SL accessory: 7,1 9,7 9,7 11, 1,0 m³/s Airflow n Fans,0,0,0,0 6,0 kw Nominal power - fans,0,6,6,6 1,9 A Nominal current - fans db(a) Sound pressure level - DIN (1) db(a) Sound pressure level with SL accessory - DIN (1) db(a) Sound pressure level - ISO (1) db(a) Sound pressure level with SL accessory - ISO (1) mm Lenght mm Width mm Height Kg Transport weight * Kg Transport weight with SL accesory * SSL version: 7,7 9,,9 11, --- m³/s Airflow --- n Fans,,,, --- kw Nominal power - fans,0,0,0,0 --- A Nominal current - fans db(a) Sound pressure level - DIN (1) db(a) Sound pressure level - ISO (1) mm Lenght mm Width mm Height Kg Transport weight * Connections: < x > < x > Ø mm Suction line < x > < x > Ø mm Liquid line Electric specifications: < / / > V/Ph/Hz Power supply A Max. Current A Starting current (1) Warunki odniesienia na stronie. * Dla jednostek w wersji pompa ciepła należy doliczyć 10% do podanej masy (1) Referential conditions at page. * For heat pump unit increase the weight 10% 7

8 R10A WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIA COOLING CAPACITY MOD. Te ( C) TEMRATURA POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO C / AMBIENT AIR TEMRATURE C 0 kwf kwe kwf kwe kwf kwe kwf kwe kwf kwe ,7 1,9, 16, 0, 17,0,7 17, 6,1 1,, 1,9, 16,, 17,0 0,6 17, 7,9 1, 6 7, 1,9 6, 16,, 17,0, 17, 9,7 1, 7 60,0 1,9, 16, 6, 17,0, 17, 1,6 1, 6, 16,0 60, 16,, 17,1 6, 17,6, 1, 9 6, 16,0 6,7 16, 60, 17,1,6 17,6, 1, 61, 17,9 9, 1, 7,9 19,1 6, 19,7,0 0,7 6, 17,9 6,0 1, 60,1 19,1,6 19,7 6,1 0,7 6 6, 17,9 6, 1, 6, 19, 60, 19,7, 0,7 7 6, 1,0 66,7 1, 6,6 19, 6,0 19,7 60, 0,7 70,7 1,0 69,1 1, 67,0 19, 6, 19,7 6,6 0,7 9 7, 1,0 71,6 1, 69, 19, 67,7 19, 6, 0,7 71,1 0, 69,1 1,1 66, 1,9 6,, 60,9,7 7,7 0,6 71,7 1,1 69,0,0 66,9, 6,,7 6 76, 0,6 7, 1, 71,6,0 69,,6 6,7, 7 79, 0,6 77, 1, 7,,0 7,0,7 6,,, 0,7 0,0 1, 77,0,0 7,7,7 70,, 9, 0,7,9 1, 79,,1 77,,7 7,,,0, 79,,1 76,7,0 7,, 70, 7,1,1,,,1 79,6,1 77,, 7,0 7,1 6,,,9,,6,1 0,1, 7, 7,1 7 91,, 9,1,,7,1,1,9 7,7 7, 9,9,6 9,,,9, 6,,9 1,7 7, 9 9,,6 9,7, 9,1, 9,,9,7 7, 9,9 6, 91, 7,6 7,,7,1 9, 0, 1,1 97, 6,9 9, 7,6 91,,7, 9,,6 1, ,9 9, 7,7 9,6, 91,7 9,6 6, 1, ,0 10 7,7 9,1, 9, 9,7 90,1 1, 109 7, , 10,9 9,7 9,7 9, 1, , , 106,9 10 9, 97,0 1, 10 0,9 10 1, 101,1 9,1 9,9, 11 0, , 10,1 10,1 96,, ,0 11 1,9 109,1 106,1 100, ,0 11 1,9 11, 110, 10,9 1 1,1 1,0 117, 11, 10 6, ,1 16,0 1, 11, 11 6,0 1,6 11 6,6 116,0 11 9, ,0 19,6 1 6,6 11, , ,0 6 1,7 10 6,7 1,1 11 9,1 11 1,1 7 19,7 1 6,7 10,1 16 9, 119 1,1 1, 10 6, 1, 11 9, 1 1, 9 19, 1 6, 10, 16 9, 1 1, 1 1, 1,7 1, 19,6 1 7,9 1 1,6 1, 1, 1,6 17, ,6 19, 1, 19, 1, ,7 1,9 19, 1, 17,1 16 1, 160,9 1,6 10,9 1, , 166,0 160,6 1,9 17, 166, 161 9,6 1 1,6 10,1 1, 17, 167 9, ,7 16, 1,9 6 17, 17 9, 167 1,7 16, 1 6,0 7 1, 10 9,9 17 1, 16, 19 6,0 19,6 17 9,9 10 1,9 17, 16 6, ,6 19 0,0 16 1,9 11, 171 6, 00 7, 19 9, , 11 6, , 07 7, 0 9, 19 61, 1 6, 17 66, 6 1 7,6 09 9, 01 61, 19 6, 1 66, 7 7,7 17 9, 09 61,6 0 6, 19 66, 1 7, 9, 16 61,7 10 6, , ,9 9, 61,7 1 6, 06 66,6 kwf: Wydajność chłodzenia (kw) kwe: Pobór mocy (kw) To: Temperatura parowania kwf: Cooling capacity (kw) kwe: Power input (kw) Te: Evaporating temperature

9 R10A WYDAJNOŚĆ GRZANIA HEATING CAPACITY MOD. Ta ( C) RH(%) TEMRATURA SKRAPLANIA C CONDENSING TEMRATURE C 0 0 kwt kwe kwt kwe kwt kwe , 1,,0 1,, 1,9 90,9 1,, 1,6 0,7 16, , 1,, 1,7,7 16, ,6 1, 60,6 1,,6 16, ,6 1,7 70,1 1,9 67, 16, 0 90, 1, 1, 1,9 0,7 17, 90 61, 1,6 9,9 16,0, 17, 7 7 6,1 1,7 6, 16,0 61, 17, , 1, 69, 16,1 67, 17, 1 60, 1,0 0,0 16, 77,6 17, , 17, 9, 1,, 0, 90 71, 17, 69, 19,0 67, 0, 7 7 7,9 17, 7,6 19,1 71, 0, 10 70,9 17,6 0, 19, 77,7 1, ,0 17,7 9, 19, 9, 1, ,9 19, 6, 1, 66,, 90 1, 19, 79,1 1,6 76,7, , 19,9,9 1,7 1,, ,6 0,0 91,6 1,,, ,1 106,0 10, ,7 1,9 76,,0 7, 6, 90 91,7, 9,1, 6, 6, ,, 9,, 91, 6, , 10,6 99,7 6, ,6 119, 11 7, ,,0, 7, 6, 0, , 10 7, 99,7 0, , 109 7, , ,7 119,1 11 0, ,9 17, 1 1, , 10, 99,0, ,9 11,6 11, ,0 1,7 11, , 16,9 1, , 1, 1 6, ,0 11 6,0 11 9, 90 1, 1 6, 10 9, ,6 1 6,6 1 9, , 1 6, 10 0, , ,1 17 0, , 1 1,0 1, ,0 1 1, 1, , 16 1,7 17, , 177,0 171, ,7 0, 197 6, ,7 17,7 1, 90 17, 1 9, 177, , 19 9, 17, ,7 11 9, 0, ,1 0,,7 Ta: Temperatura powietrza zewnętrznego termometru suchego ( C) RH: Wilgotność powietrza zewnętrznego (%) kwt: Wydajność grzania (kw) kwe: Pobór mocy (kw) Ta: Ambient air temperature dry bulb ( C) RH: Ambient air relative humidity (%) kwt: Heating capacity (kw) kwe: Power input (kw) 9

10 SCHEMAT OBIEGU CHŁODNICZEGO Jednostki tylko chłodzące REFRIGERATION CIRCUIT DIAGRAM Only cooling units CA MV TP VDS TP VDS MHP LR LR MHP RC RC P> SPH SPH P> RC FD FD SF SF RC RC MC1 MC MC P< SPL VT VT SPL P< MC MC MLP EW MLP obwód zasilania - supplyng limit Elementy otoczone przerywaną linią dotyczą modeli z czterema sprężarkami ( 60). The components enclosed within the doted are referred to four compressors models ( 60). OZNACZENIE DESIGNATION CA Skraplacz Condenser EW Parownik Evaporator FD Filtr osuszający (akcesoria) Filter-drier (accessory) LR Zbiornik ciekłego czynnika (akcesoria) Liquid receiver (accessory) MC1 Sprężarka Compressor MC Sprężarka Compressor MC Sprężarka (6 ) Compressor (6 ) MC Sprężarka (-60) Compressor (-60) MC Sprężarka (-60) Compressor (-60) MHP Manometr wysokiego ciśnienia (akcesoria) High pressure guage (accessory) MLP Manometr niskiego ciśnienia (akcesoria) Low pressure guage (accessory) MV Wentylatory osiowe Axial fans RC Grzałka karteru Crank case heater Zawory odcinające obiegu chłodniczego (akcesoria) Cooling circuit shut off valves (accessory) SF Wziernik cieczy (akcesoria) Sight glass (accessory) SPH Presostat wysokiego ciśnienia High pressure switch SPL Presostat niskiego ciśnienia Low pressure switch TP Przetwornik ciśnienia (akcesoria) Pressure transducer (accessory) VDS Zawór bezpieczeństwa (akcesoria) Safety valve (accessory) VS Zawór elektromagnetyczny (akcesoria) Solenoid valve (accessory) VT Zawór rozprężny Expansion valve 10

11 SCHEMAT OBIEGU CHŁODNICZEGO Jednostki w wersji pompa ciepła REFRIGERATION CIRCUIT DIAGRAM Heat pump units VT LR1 LR1 VT FD CV TP CEC MV TP CV FD RCV RC MC1 VDS VDS VDS MHP MHP SPH SPH P> SCA P> RC RC RC MC MC MC P< P< SPL MLP LR VT VT SPL LR MLP SF SF RCV RC MC VDS SLG CV FD FD CV SLG SF SF obwód zasilania - supplyng limit Elementy otoczone przerywaną linią dotyczą modeli z czterema sprężarkami ( 60). The components enclosed within the doted are referred to four compressors models ( 60). OZNACZENIE DESIGNATION CEC Ożebrowana wężownica Finned coil CV Zawór zwrotny Gate valve FD Filtr osuszający Filter-drier LR1 Zbiornik ciekłego czynnika* Liquid receiver* LR Zbiornik ciekłego czynnika* Liquid receiver* MC1 Sprężarka Compressor MC Sprężarka Compressor MC Sprężarka (6 ) Compressor (6 ) MC Sprężarka (-60) Compressor (-60) MC Sprężarka (-60) Compressor (-60) MHP Manometr wysokiego ciśnienia (akcesoria) High pressure guage (accessory) MLP Manometr niskiego ciśnienia (akcesoria) Low pressure guage (accessory) MV Wentylatory osiowe Axial fans RC Grzałka karteru Crank case heater RCV Zawór -drogowy -Way valve Zawory odcinające obiegu chłodniczego (akcesoria) Cooling circuit shut off valves (accessory) SCA Wymiennik ciepła Heat exchanger SCI Wymiennik regeneracyjny Intermediate exchanger SF* Wziernik cieczy Sight glass SLG Oddzielacz cieczy/gazu Liquid/gas separator SPH Presostat wysokiego ciśnienia High pressure switch SPL Presostat niskiego ciśnienia Low pressure switch TP Przetwornik ciśnienia Pressure transducer VDS Zawór bezpieczeństwa (akcesoria) Safety valve (accessory) VT Zawór rozprężny Expansion valve * Zbiornik ciekłego czynnika należy zainstalować w pozycji LR1 lub LR zgodnie z pojemnością zewnętrznego wymiennika. * The liquid receiver has to be installed on the positon LR1 or LR according to the volume of the remote exchanger. 11

12 WYMIARY, MASA I WOLNA PRZESTRZEŃ DIMENSIONS, WEIGHTS AND CLEARANCES D C Z - Przyłącze gazu (po przeciwnej stronie skrzynki elektrycznej) Z - Gas connections (opposite side electrical box) Z A B 100 X K1 K K K K K6 6x X H G G H X-X X 00 Wolna przestrzeń / Clearance area K1 K K K7 K K K6 K x 1 X H G I G H X-X MOD. STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL STD SL SSL A mm B mm C mm D mm --- G mm H mm I mm MASA ROBOCZA / ORATING WEIGHT K1 Kg K Kg K Kg K Kg K Kg K6 Kg K7 Kg K Kg Tot. Kg WENTYLATORY / FANS n

13 POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO Wartości poziomu dźwięku podane w db(a) zostały zmierzone w wolnej przestrzeni w odległości 1 m od jednostki po stronie skraplacza i na wysokości 1, m w odniesieniu do podstawy urządzenia. Dla podanych poziomów dźwięku nalezy przyjąć tolerancję +/- db(a) (zgodnie z DIN 6). SOUND PRESSURE LEVEL The sound level values indicated in db(a) have been measured in free field conditions. The measurement is taken at 1m distance from the side of condensing coil and at a height of 1, m with respect to the base of the machine. On the noise levels that are indicated, a tolerance of +/- db(a) should be considered (according to DIN 6). STD MODEL Hz ,0, 0,0 0, 0, 1,0,0,0,0,0 1 0,0 9,0 1,0 1,0 1, 1,,0,0,,0 0 7,0 7, 6,0 6, 6, 6, 6,0 6,0 6,0 6, 00 60,0 60, 6, 6,0 6,0 6, 6,0 6, 66,0 66, , 60, 6,0 6,0 6, 6,0 6,0 6,0 6,0 6, 000 7,, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,0 6,0 000,0,,0, 9,0 9,0 9, 9, 60,0 60, 000 9,0 0,0 1,,0,,,0,0,, Tot. db(a) 6,6 6,9 69,7 70,0 70,1 70, 70,7 70, 71,1 71, SL MODEL Hz ,,0 9,0 0,0 0,0 0, 1, 1, 1, 1, 1, 7, 9,0 9, 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 6,0 9, 60,0 60, 61,0 6,0 6, 6, 6, 00,0, 6,0 6,0 6,0 6, 6,0 6,0 6, 6, 1000,, 61, 6,0 6,0 6,0 6, 6, 6, 6, , 7, 61,0 61,0 61, 61, 61, 61, 6,0 6,0 000,0, 7,0 7,,0,,, 9,0 9, 000, 9, 1,0 1,,0,0,,,,0 Tot. db(a) 6,9 6, 67,6 67,9 6,1 6, 6, 6,9 69, 69, SSL MODEL Hz ,0 7,, 9,0 9, 9, 0,0 0, 1, ,0 6, 7,,0, 9,0 9, 9, 9, --- 0,0, 7, 7,,0,0,, 9, , 6,0 9, 9, 60,0 60,0 60, 60, 61, ,0 6, 9, 9, 9, 9, 9, 60,0 60, ,0, 9,0 9, 9,0 9,0 9, 9, 60, ,0,0 6,0 6, 7,0 7, 7, 7,, ,0 9,0 0, 1,0 1, 1,,0,0,0 --- Tot. db(a) 6,0 6, 6,6 6,6 6,9 66,0 66, 66, 67,

14 STEROWNIK MIKROPROCESOROWY MICROPROCESSOR CONTROL SYSTEM Mikroprocesor steruje wszystkimi funkcjami urządzenia i umożliwia wykonanie regulacji. Punkty nastawy i parametry pracy ustawiane są bezpośrednio w sterowniku. Ten typ sterownika umożliwia regulację do czterech sprężarek. Posiada sygnalizację alarmów, wielofunkcyjne przyciski oraz zapewnia ciągłe sterowanie systemem, jak również zapisanie wszystkich danych w przypadku odcięcia zasilania. Wyświetlacz ułatwia wprowadzanie i podgląd konfigurowanych wartości. Główne funkcje: identyfikacja i podgląd bloków za pomocą kodu alfanumerycznego; wstępny rozruch wentylatorów; licznik godzin pracy sprężarek; automatyczna zmiana sekwencji pracy sprężarek; indywidualne uruchamiania sprężarek; zdalne wł.-wył.; sygnalizacja pracy; ręczne sterowanie pracą; ręczne zerowanie. Alarmy: wysokiego i niskiego ciśnienia oraz przeciążenia każdej ze sprężarek; przekaźnik nadmiarowy silnika wentylatora; błędu konfiguracji. Akcesoria: interfejs szeregowy umożliwiający podłączenie do komputera z oprogramowaniem sterującym i diagnostycznym, zdalny wyświetlacz. A microprocessor controls all the functions of the unit and allows any adjustments to be made. The set-points and operating parameters are set directly into the microprocessor. This type of microprocessor enables the adjustment of up to four compressors. It has a visual alarm signal, pushbuttons for the various functions, and offers a continuous control of the system as well as saving all the data in case of a cut in the power supply. Through the display, one can input and have an indication of set values. Principal functions: identification and display of blocks by means of alphanumerical code; prestarting of the fans; hour counter of compressors in operation; automatic changeover of compressor; compressors start individually and not together; remote on-off; operation signalling; manual operation; manual reset. Alarms: high and low pressure and overload on each compressor; overload relay on fan; configuration error. Accessories: electronic card for connection to management and service systems, remote display. 1

15 LEGENDA DO SCHEMATÓW ELEKTRYCZNYCH WIRING DIAGRAMS EXPLANATION OZNACZENIE DESIGNATION D WYŚWIETLACZ (INTEEJS UŻYTKOWNIKA) DISPLAY (USER INTEACE) DR ZDALNY WYŚWIETLACZ * REMOTE DISPLAY * FA DODATKOWE BEZPIECZNIKI AUXILIARY CIRCUIT FUSES FC BEZPIECZNIKI SPRĘŻARKI COMPRESSOR FUSES CIRCUIT FV BEZPIECZNIKI WENTYLATORA FAN MOTOR FUSES KC STYCZNIK SPRĘŻARKI COMPRESSOR CONTACTOR KV STYCZNIK WENTYLATORA FAN MOTOR CONTACTOR MC SPRĘŻARKA COMPRESSOR MV WENTYLATOR FAN MOTOR PH OBWÓD PRESOSTATU WYSOKIEGO CIŚNIENIA HP SWITCH CIRCUIT PI ZABEZPIECZENIE SILNIKA SPRĘŻARKI MOTOR PROTECTION COMPRESSOR PL OBWÓD PRESOSTATU NISKIEGO CIŚNIENIA LP SWITCH CIRCUIT RC GRZAŁKA KARTERU SPRĘŻARKI COMP. CRANKCASE HEATER PRZEKAŹNIK KONTROLI FAZY PHASE SEQUENCE RELAY RG REGULATOR PRĘDKOŚCI** SED GOVERNOR** RQ GRZAŁKA SKRZYNKI ROZDZIELCZEJ ELECTRICAL BOARD HEATER RTC PRZEKAŹNIK TERMICZNY SPRĘŻARKI COMPRESSOR OVERLOAD RELAY RTV PRZEKAŹNIK NADMIAROWY WENTYLATORA FAN OVERLOAD RELAY SB MIKROPROCESOR MICROPROCESSOR SBP ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR OBEJŚCIOWY** BY-PASS VALVE** SE KARTA ROZSZERZENIA EXPANSION BOARD SG GŁÓWNY WYŁĄCZNIK OBWODU MAIN SWITCH SIL WEWNĘTRZNY ELEKTROZAWÓR CIECZOWY** INERTIAL LIQUID SOLENOID** SS INTEEJS SZEREGOWY * SERIAL INTEACE * STE CZUJNIK TEMRATURY POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO AMBIENT AIR TEMRATUR SENSOR TA TERMOSTAT TEMRATURY POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO AMBIENT AIR TEMRATUR THERMOSTAT TP PRZETWORNIK CIŚNIENIA** (W WERSJI WP) PRESSURE TRANSDUCER** (W WERSJI WP) TQ TERMOSTAT TEMRATURY SKRZYNKI ROZDZIELCZEJ ELECTRICAL BOARD THERMOSTAT TT DODATKOWY TRANSFORMATOR AUXILIARY TRANSFORMER VI ZAWÓR PRZEŁĄCZAJĄCY REVERSE CYCLE VALVE CIRCUIT * Akcesoria dostarczane oddzielnie ** Acesoria * Loose accessory ** Accessory 1

16 1 - + SCHEMAT ELEKTRYCZNY UKŁADU ZASILANIA I STEROWANIA: MHA/K 1 - Legenda do schematów elektrycznych - strona 1. - Linią przerywaną zaznaczono opcjonalne połączenia elektryczne do wykonania podczas montażu. POWER AND CONTROL ELECTRICAL DIAGRAM: MHA/K 1 - Wiring diagram explanation at page 1; - Dotted lines indicate optional electrical connections or to carry out during the installation. FV1 RTC RTC1 D S + - S D1 SC SC1 0V TTL CABLE KV KV KC KC1 SG 00V/0Hz/Ph/ 11 FA1 FC1 KC1 RTC1 MC1 SB1 ma1 1AC 1AC 1 1 FC FC KC RTC MC CONN C CONN B CONN A R COM ALL ALL - S + SERIALE R R R ST6 GND ma ST ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID R R ID R ST ST NC NC ma1 1DC TK GND TK1 GND 1DC GND ST1 ST Y- Y+ FA U V N B L 1 RG1 IN- W IN+ 7 6 KV1 Y- Y+ KC RTC KV RTV1 RTV MV1 MV MC (mod. 6 ) (mod. 6 0) KC1 KC KC TQ1 0 TA RQ1 KC KC RTC X: SC REMOTE DISPLAY TTL N OUTPUT RS- STEP 1 STEP EMERGENCY OFF ALARM ON/OFF KV1 KC (mod. 6 ) SS SI SLQ1 SBP1 STE1 TP1 RTV RTV1 PI P PH1 PI1 (mod. 6 ) RC (mod. 6 ) RC RC1 00 TT FA KC1 STEP PI 16

17 + SCHEMAT ELEKTRYCZNY UKŁADU ZASILANIA I STEROWANIA: MHA/K/WP 1 - Legenda do schematów elektrycznych - strona 1. - Linią przerywaną zaznaczono opcjonalne połączenia elektryczne do wykonania podczas montażu. - S + KA1 D1 TA S D - S + - POWER AND CONTROL ELECTRICAL DIAGRAM: MHA/K/WP 1 - Wiring diagram explanation at page 1; - Dotted lines indicate optional electrical connections or to carry out during the installation. CONN C ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID R R R R R R R COM ALL ALL SC SC1 0V KV KV KV1 KC KC1 RTC RTC1 FA L SC N KA1 KC (mod. (6 ) FV1 FC FC RG1 W SB1 CONN A CONN B TK GND GND ma ST ST6 ID ID ST ST NC NC ma1 1DC 1DC TK1 GND GND ST1 ST ma1 1AC 1AC Y- Y+ FC1 SG 00V/0Hz/Ph/ KC1 RTC1 MC1 IN+ IN- KV1 KC KC RTC RTC KV RTV RTV1 MV MV1 MC MC (mod. (6 0) (mod. (6 ) RTC PI (mod. (6 ) RC (mod. (6 ) FA U V N B Y- Y+ 00 TT FA REMOTE DISPLAY SERIALE 1 1 TTL CABLE X: TTL OUTPUT RS- EMERGENCY OFF ALARM VI1 STEP 1 STEP SUMMER/WINTER ON/OFF SS KC KC1 KC RQ STE1 TP1 RTV RTV1 P PH1 PI PI1 RC RC1 17

18 1 - S + + SCHEMAT ELEKTRYCZNY UKŁADU ZASILANIA I STEROWANIA: MHA/K Legenda do schematów elektrycznych - strona 1. - Linią przerywaną zaznaczono opcjonalne połączenia elektryczne do wykonania podczas montażu. POWER AND CONTROL ELECTRICAL DIAGRAM: MHA/K Wiring diagram explanation at page 1; - Dotted lines indicate optional electrical connections or to carry out during the installation. CONN C R R R R R R R COM ALL ALL - S + SERIALE TA 1 TA1 6 7 D1 D - S 1 SC SC SC SC1 0V TTL CABLE 1 17 REMOTE DISPLAY STEP STEP STEP 1 STEP ALARM ON/OFF KV KV KV1 KC KC KC KC1 SB1 CONN A CONN B ma1 RTC RTC RTC RTC1 SG 00V/0Hz/Ph/ 11 1 FC1 KC1 RTC1 MC1 FA 1 RTV N N ID ID ID ID ID ID RG1 KV KV RTV MV MV ID ID ID ID ID ID FV1 FC FC FC KV1 KC KC RTC RTC KC RTC RTV1 MV1 MC MC MC L ST6 1DC TK GND GND ma ST ST1 ST GND ST NC ST NC N 1AC 1AC ma1 1DC TK1 GND Y+ Y X: TTL OUTPUT RS- SS SI KC KC B B W IN+ IN- U V Y- Y RTV RTV RTV1 P PH PI PI P PH1 PI PI1 RC RC RC RC1 TQ1 RQ1 KC1 KC SI SLQ SLQ1 SBP SBP1 STE STE1 TP TP FA1 TT FA KC KC KC KC

19 - S + SCHEMAT ELEKTRYCZNY UKŁADU ZASILANIA I STEROWANIA: MHA/K/WP Legenda do schematów elektrycznych - strona 1. - Linią przerywaną zaznaczono opcjonalne połączenia elektryczne do wykonania podczas montażu. D POWER AND CONTROL ELECTRICAL DIAGRAM: MHA/K/WP Wiring diagram explanation at page 1; - Dotted lines indicate optional electrical connections or to carry out during the installation. SB1 CONN A CONN B CONN C 1AC 1DC ST1 ST ST ST NC 1AC ma1 TK1 GND NC ma1 1DC ma ST GND ST6 ID ID TK GND GND ID ID ID ID ID ID ID ID ID R R R R ID R R D1 - S + 16 STEP 1 1 STEP 1 1 STEP STEP 9 EMERGENCY OFF 7 6 SUMMER/WINTER ALARM ON/OFF (1 STEP) KA KA1 KV KV KV1 KC SC KC SC KC SC KC1 SC1 0V SE1 EXP0 R R ID ID R R ID GND ID RTV R COM ALL ALL S + SERIALE Y+ Y- TTL L N OUTPUT RS- SG 00V/0Hz/Ph/ FC1 KC1 RTC1 MC1 KA1 KA KA1 KA TA TA FV1 FC FC FC RG1 KV1 KC KC KC RTC RTC RTC KV KV RTV RTV1 FA 1 MV U V W N B MV MV1 MC MC MC N B - IN- IN+ Y- Y+ TTL CABLE RTC RTC RTC 60 9 RTC VI VI1 STE STE1 TP TP1 RTV RTV RTV1 P PH PI PI P PH1 PI PI1 RC RC RC RC1 TT FA RQ REMOTE DISPLAY 1 1X: SS FA1 TQ1 7 6 KC1 KC KC KC 19

20 Dane zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter czysto orientacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji danych, kiedykolwiek będzie to uznane za konieczne. The data indicated in this manual is purely indicative. The manufacturer reserves the right to modify the data whenever it is considered necessary. Dystrybutor: KLIMA-THERM S. A. ul. Budowlanych 0-9 Gdańsk Tel Fax

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

R407C PÓŁHERMETYCZNE. AIRCOOLED LIQUID CHILLERS AND HEAT PUMPS WITH AXIAL FANS AND SEMI-HERMETIC COMPRESSORS FROM 48 kw TO 181 kw

R407C PÓŁHERMETYCZNE. AIRCOOLED LIQUID CHILLERS AND HEAT PUMPS WITH AXIAL FANS AND SEMI-HERMETIC COMPRESSORS FROM 48 kw TO 181 kw Seria / Series CHA 0 0 Wydanie / Issue Zastępuje / Supersedes 04.0 04.0 Katalog / Catalogue CLB. R40C AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM WERSJA CHŁODZĄCA I POMPA CIEPŁA Z WENTYLATORAMI OSIOWYMI

Bardziej szczegółowo

R410A SCROLL CHA/K 726-P P CLB

R410A SCROLL CHA/K 726-P P CLB Seria / Series CHA/K 726-P 36012-P Wydanie / Issue Zastępuje / Superseedes 02.09 - - - Katalog / Catalogue CLB 41.7 R410A AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM WERSJA CHŁODZĄCA I POMPA CIEPŁA Z WENTYLATORAMI

Bardziej szczegółowo

R407C SCROLL CHA 666-P P CLB

R407C SCROLL CHA 666-P P CLB Seria / Series CHA 666-P 18012-P Wydanie / Issue Zastępuje / Superseedes 05.07 02.06 Katalog / Catalogue CLB 41.1 R407C AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM WERSJA CHŁODZĄCA I POMPA CIEPŁA Z WENTYLATORAMI

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C Wersje B podstawowa I INTEGRATA Wykonanie ST standardowe LN wersja wyciszona Wyposażenie AS standardowe DS desuperheater HR całkowity

Bardziej szczegółowo

urządzenia wodne I hydronic

urządzenia wodne I hydronic urządzenia wodne ZASADY KLIMATYZACJI WODNĄ LODOWĄ I HDRONIC AIR CONDITIONING PROCEDURES urządzenia wodne I hydronic Klimat odgrywa podstawową rolę w użytkowaniu budynków. System, który gwarantuje warunki

Bardziej szczegółowo

Agregaty skraplające Pompy ciepła od 50 kw do 355 kw

Agregaty skraplające Pompy ciepła od 50 kw do 355 kw R gregaty skraplające Pompy ciepła od 50 do 55 according to 97//CEE 09 Serie: Issue: SME 09/07 Leaflet: Supersede: DE 0 09/0 SME chłodzone powietrzem agregaty skraplające SME.H pompy ciepła Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA PICO-AE Pompy ciepła typu powietrze-woda - wentylatory osiowe - sprężarki typu Scroll Urządzenia te różnią się od Pico-A i Pico-C, ponieważ zostały specjalnie

Bardziej szczegółowo

R134a CHA/TTY 1301-1 4304-1 CHA/TTY 2602-2 4804-2 AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM Z WENTYLATORAMI OSIOWYMI I SPRĘŻARKAMI TURBOCOR

R134a CHA/TTY 1301-1 4304-1 CHA/TTY 2602-2 4804-2 AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM Z WENTYLATORAMI OSIOWYMI I SPRĘŻARKAMI TURBOCOR Seria / Series CHA/Y 1301-1 4304-1 CHA/Y 2602-2 4804-2 Wydanie / Issue 03.10 Katalog / Catalogue CLB 135.8 Zastępuje / Supersedes 01.10 HIGH-E FFIC IE NC Y A P P R O V D E R134a AGREGAY WODY LODOWEJ CHŁODZONE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna agregatów skraplających ( kw)

Instrukcja techniczna agregatów skraplających ( kw) Instrukcja techniczna agregatów skraplających (53-105 kw) Modele: MCCU-53CN1 MCCU-61CN1 MCCU-70CN1 MCCU-105CN1 Podane informacje w tej instrukcji mogą być zmienione przez producenta bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

R407C ŚRUBOWE. AIRCOOLED LIQUID CHILLERS AND HEAT PUMPS WITH AXIAL FANS AND SCREW COMPRESSORS FROM 170 kw TO 1500 kw. Seria / Series CHA 702-V 5602-V

R407C ŚRUBOWE. AIRCOOLED LIQUID CHILLERS AND HEAT PUMPS WITH AXIAL FANS AND SCREW COMPRESSORS FROM 170 kw TO 1500 kw. Seria / Series CHA 702-V 5602-V Seria / Series CHA 702-V 5602-V Wydanie / Issue Zastępuje / Supersedes 03.07 04.06 Katalog / Catalogue CB 56.5 R407C AGREGATY WODY ODOWEJ CHŁODZONE OWIETRZEM WERSJA CHŁODZĄCA I OMA CIEŁA Z WENTYATORAMI

Bardziej szczegółowo

R407C SCROLL FREE-COOLING CHA/FC CLB

R407C SCROLL FREE-COOLING CHA/FC CLB Seria / Series CHA/FC 666 18012 Wydanie / Issue Zastępuje / Superseedes 02.09 - - - Katalog / Catalogue CLB 48.1 R407C AGREGATY WODY LODOWEJ Z OPCJĄ FREE-COOLING Z WENTYLATORAMI OSIOWYMI I SPRĘŻARKAMI

Bardziej szczegółowo

CELEST + LE HP 20. Akcesoria jednostki skonfigurowanej

CELEST + LE HP 20. Akcesoria jednostki skonfigurowanej CELEST + LE HP 20 Akcesoria jednostki skonfigurowanej A43N - Zasilanie 400/3+N/50 SERI - Interfejs szeregowy RS485 AG - Gumowe podkładki antywibracyjne Obraz nie odnosi się do skonfigurowanego urządzenia

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates Przeciwpożarowe napędy bram Charakterystyka Characteristics Fire-proof door drives 36 Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych Fire-proof controls for roller shutters, sectional

Bardziej szczegółowo

R410A CWW/K CLB

R410A CWW/K CLB Seria / Series CWW/K 15 151 Wydanie / Issue Zastępuje / Superseedes 03.10 --- Katalog / Catalogue CLB 05.7 R410A AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE WODĄ WERSJA CHŁODZĄCA I POMPA CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI TYPU

Bardziej szczegółowo

R410A CHA/IK 18 31 CLB 110 02.08 - - -

R410A CHA/IK 18 31 CLB 110 02.08 - - - Seria / Series CHA/IK 18 31 Wydanie / Issue Zastępuje / Superseedes 02.08 - - - Katalog / Catalogue CLB 110 R410A AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM WERSJA CHŁODZĄCA I POMPA CIEPŁA Z WENTYLATORAMI

Bardziej szczegółowo

AGREGATY SKRAPLAJĄCE NA BAZIE PÓŁHERMETYCZNYCH SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH BITZER NEW ECOLINE. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KABT-1/16-PL

AGREGATY SKRAPLAJĄCE NA BAZIE PÓŁHERMETYCZNYCH SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH BITZER NEW ECOLINE. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KABT-1/16-PL AGREGATY SKRAPLAJĄCE NA BAZIE PÓŁHERMETYCZNYCH SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH BITZER NEW ECOLINE Producent: ARKTON Sp. z o.o. KABT-2/12-PL 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Wykonanie standardowe 3 Opcje 3-4 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY ŚCIENNE INWENTEROWE

KLIMATYZATORY ŚCIENNE INWENTEROWE CENNIK 2014 Y ŚCIENNE INWENTEROWE MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY YJHJZH 24 ŚCIENNY JEDNOSTKA YJHJXH 09 YJHJYH 09 YJHJXH 12 YJHJYH 12 YJHJXH 18 YJHJYH 18 YJHJXH 24

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM Z FUNKCJĄ FREE COOLING

AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM Z FUNKCJĄ FREE COOLING WYKAZ PRODUKTÓW AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM 15 66 73 15 37 33 18 R13a 31 1187 AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM Z FUNKCJĄ POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA 15 1 15 6 68 73 76 15 3 3 39

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja - agregaty skraplające

Klimatyzacja - agregaty skraplające Wentylatory AHU Air Distribution Products Klimatyzacja Bezpieczeństwo pożarowe Kurtyny powietrzne i nagrzewnice Wentylatory tunelowe Klimatyzacja - agregaty skraplające Lokale usługowe, obiekty biurowe

Bardziej szczegółowo

R407C ŚRUBOWA / SCREW CHA/FC 702-V 4602-V CLB 48.5 02.09 - - -

R407C ŚRUBOWA / SCREW CHA/FC 702-V 4602-V CLB 48.5 02.09 - - - Seria / Series CHA/FC 702-V 4602-V Wydanie / Issue Zastępuje / Superseedes 02.09 - - - Katalog / Catalogue CLB 48.5 R407C AGREGATY WODY LODOWEJ Z OPCJĄ FREE-COOLING Z WENTYLATORAMI OSIOWYMI I SPRĘŻARKAMI

Bardziej szczegółowo

bardzo szybki montaż redukcja kosztów instalacji i oszczędność czasu wysoka wydajność urządzenia o niewielkich wymiarach

bardzo szybki montaż redukcja kosztów instalacji i oszczędność czasu wysoka wydajność urządzenia o niewielkich wymiarach SPLIT - Urządzenia serii - są jednostkami o konstrukcji typu split. Skraplacz może być montowany na suficie bądź na podłodze na zewnątrz komory, natomiast parownik na suficie, wewnątrz komory. funkcja

Bardziej szczegółowo

R410A SCROLL CHA/K CLB

R410A SCROLL CHA/K CLB Seria / Series CHA/K 91 151 Wydanie / Issue Zastępuje / Superseedes 02.08 - - - Katalog / Catalogue CLB 103.3 R410A AGREGATY WODY LODOWEJ WERSJA CHŁODZĄCA I POMPA CIEPŁA Z WENTYLATORAMI OSIOWYMI I SPRĘŻARKAMI

Bardziej szczegółowo

Agregaty skraplające i klimatyzatory kanałowe typu split

Agregaty skraplające i klimatyzatory kanałowe typu split Agregaty skraplające i klimatyzatory kanałowe typu split Agregaty skraplające chłodzone powietrzem (5-16,3 kw) Agregaty skraplające w wersji chłodzącej oraz pompy ciepła chłodzone powietrzem przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Czynnik chłodniczy R410A

Czynnik chłodniczy R410A Chłodzone powietrzem agregaty wody lodowej, pompy ciepła oraz agregaty skraplające z wentylatorami osiowymi, hermetycznymi sprężarkami typu scroll, płytowymi parownikami, lamelowymi skraplaczami i czynnikiem

Bardziej szczegółowo

EAC / EAR 9 75 kw ZIĘBIARKA CIECZY CHŁODZONA WODĄ / POMPA CIEPŁA INFORMACJE OGÓLNE O SERII BUDOWA REGULATOR CLIMATIC TM

EAC / EAR 9 75 kw ZIĘBIARKA CIECZY CHŁODZONA WODĄ / POMPA CIEPŁA INFORMACJE OGÓLNE O SERII BUDOWA REGULATOR CLIMATIC TM ZIĘIRK IEZY HŁODZON WODĄ / POMP IEPŁ INFORMJE OGÓLNE O SERII E / ER 9 75 kw W ziębiarkach cieczy Ecolean zastosowano najnowsze rozwiązania technologiczne, takie jak sprężarki typu scroll, sterowanie mikroprocesorowe,

Bardziej szczegółowo

Woda lodowa Klimatyzacja precyzyjna Klimakonwektory. Klimakonwektory wentylatorowe

Woda lodowa Klimatyzacja precyzyjna Klimakonwektory. Klimakonwektory wentylatorowe Woda lodowa Klimatyzacja precyzyjna wentylatorowe 3 i belki chłodzące wentylatorowe przysufitowopodłogowe przysufitowo- SYSCOIL podłogowe SYSCOIL kanałowe kanałowe SYSDUCT SYSDUCT kanałowe o kanałowe

Bardziej szczegółowo

R410A SCROLL FREE-COOLING CHA/K/FC 91 151 CLB 21.7 03.10 - - -

R410A SCROLL FREE-COOLING CHA/K/FC 91 151 CLB 21.7 03.10 - - - Seria / Series CHA/K/FC 91 151 Wydanie / Issue Zastępuje / Superseedes 03.10 - - - Katalog / Catalogue CLB 21.7 R410A AGREGATY WODY LODOWEJ Z OPCJĄ FREE-COOLING Z WENTYLATORAMI OSIOWYMI I SPRĘŻARKAMI TYPU

Bardziej szczegółowo

Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem i pompy ciepła z wentylatorami osiowymi.

Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem i pompy ciepła z wentylatorami osiowymi. Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem i pompy ciepła z wentylatorami osiowymi. SPIS TREŚCI Strona INACA/IK 18-31 12-13 INACA/CLK 15 81 14-15 INACA/K 91 151 16-17 INACA/K/ST 91 151 18-19 INACA/ML/ST

Bardziej szczegółowo

MINIDAT. 6 9 kw OPIS OGÓLNY

MINIDAT. 6 9 kw OPIS OGÓLNY MINIDAT 6 9 kw OPIS OGÓLNY Rama nośna urządzenia Konstrukcja nośna urządzenia, oraz narożne listwy łączące są wykonane z elementów aluminiowych, natomiast panele pokryw z blachy stalowej; całość jest pokryta

Bardziej szczegółowo

RCH 05 Hercules. Dane techniczne Technical data RCH 05. Regał chłodniczy Cooling multideck. www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8.

RCH 05 Hercules. Dane techniczne Technical data RCH 05. Regał chłodniczy Cooling multideck. www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8. e Hercules www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8 e SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

2 Opis techniczny. 2.4 Pompy ciepła Logatherm WPS 22, WPS 33, WPS 43, WPS 52 i WPS 60

2 Opis techniczny. 2.4 Pompy ciepła Logatherm WPS 22, WPS 33, WPS 43, WPS 52 i WPS 60 Opis techniczny. Pompy ciepła Logatherm WPS, WPS, WPS, WPS i WPS 0.. Przegląd wyposażenia Do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w domach jednoi wielorodzinnych stosuje się pompy ciepła typoszeregu Logatherm

Bardziej szczegółowo

Fachowość i doskonałość francuskiego projektanta i producenta od 50 lat

Fachowość i doskonałość francuskiego projektanta i producenta od 50 lat ZASTOSOWANIA AGREGATY WODY LODOWEJ I POMPY CIEP A LOKALE MIESZKALNE I HANDLOWE R 40 A AGREGATY WODY LODOWEJ POMPY CIEPŁA Fachowość i doskonałość francuskiego projektanta i producenta od 50 lat Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Model: MTZ40. Poziom głośności [db]: 70 Poziom głośności z osłoną akustyczną [db]: 65

Model: MTZ40. Poziom głośności [db]: 70 Poziom głośności z osłoną akustyczną [db]: 65 Dane Typ: Sprężarki hermetyczne tłokowe Producent: Maneurop Typoszereg: MTZ Model: MTZ40 Dane techniczne Ilość cylindrów: 1 Pojemność skokowa [m³/h]: 11,81 Pojemność cylindra [cm³]: 67,9 Ilość obrotów

Bardziej szczegółowo

Model: MTZ44. Poziom głośności [db]: 80 Poziom głośności z osłoną akustyczną [db]: 74

Model: MTZ44. Poziom głośności [db]: 80 Poziom głośności z osłoną akustyczną [db]: 74 Dane Typ: Sprężarki hermetyczne tłokowe Producent: Maneurop Typoszereg: MTZ Model: MTZ44 Dane techniczne Ilość cylindrów: 2 Pojemność skokowa [m³/h]: 13,26 Pojemność cylindra [cm³]: 76,2 Ilość obrotów

Bardziej szczegółowo

Systemy chłodzące Cooling units

Systemy chłodzące Cooling units Systemy chłodzące Cooling units SPIS TREŚCI / INDEX Seria CHP / CHP series...4 Seria CHW / CHW series...12 Seria MASTER / MASTER series...14 Seria CDW / CDW series...16 Formularz zamówienia / Order form...18

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wykonanie standardowe 3 Opcje 3-4

Bardziej szczegółowo

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run TnG-Air AirKIT + TnG-AirKIT - ok Power Run Podręcznik techniczny 2. 1. ELEKTRICKÉ Opis jednostki ZAPOJENÍ sterującej 1.1. Opis jednostki sterującej Airkit wersji 2012 1 5 4 3 + TnG-AirKIT - Power ok Run

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE Centrale nawiewne OTA / OTA air supply units Centrale nawiewne OTA / OTA air supply units Wydajn./spręż *) / Air flow /compression range *) [m 3 /h]/[pa] Wymiary **) / Unit size **) [mm] Nagrzewnica /

Bardziej szczegółowo

25 HP AHU KIT Dane techniczne R 410 A

25 HP AHU KIT Dane techniczne R 410 A 25 HP AHU KIT Dane techniczne R 410 A System GHP 25 HP do współpracy z centralami wentylacyjnymi Charakterystyka Nominalna moc chłodnicza: 71KW Nominalna moc grzewcza: 80KW Maksymalna moc grzewcza: 84KW

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ R410A. Sprê arki spiralne. www.cool.pl

AGREGATY WODY LODOWEJ R410A. Sprê arki spiralne. www.cool.pl AGREGATY WODY LODOWEJ Seria VC 177 kw do 530 kw R410A Sprê arki spiralne www.cool.pl SPIS TREŒCI / CONTENT 1. Charakterystyka ogólna / General characteristics... 2 2. Dane techniczne / Technical data...

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Opis techniczny www.heating.danfoss.com Danfoss A/S nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją w czasie instalacji lub

Bardziej szczegółowo

Model: MTZ28. Poziom głośności [db]: 71 Poziom głośności z osłoną akustyczną [db]: 64

Model: MTZ28. Poziom głośności [db]: 71 Poziom głośności z osłoną akustyczną [db]: 64 Dane Typ: Sprężarki hermetyczne tłokowe Producent: Maneurop Typoszereg: MTZ Model: MTZ28 Dane techniczne Ilość cylindrów: 1 Pojemność skokowa [m³/h]: 8,36 Pojemność cylindra [cm³]: 48,1 Ilość obrotów [min

Bardziej szczegółowo

GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS

GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS BHT, BFT, BMT, GHS, GMS, GHL, GML THERMOKEY REFCOMP - UL. ZGODA 3 IIP. - 00-018 WARSZAWA - POLSKA - TEL.: +48 22 826 32 29 FAX.: +48 22 827

Bardziej szczegółowo

Agregaty wody lodowej chłodzone wodą i pompy ciepła do zdalnego skraplacza.

Agregaty wody lodowej chłodzone wodą i pompy ciepła do zdalnego skraplacza. Agregaty wody lodowej chłodzone wodą i pompy ciepła do zdalnego skraplacza. SPIS TREŚCI Strona INWCW 18/C 92-93 INWCW/K 15 151 94-95 INWCW/GEO 21 131 96-97 INWCW/K 182-P 604-P 98-99 INWCW 182 604 100-101

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ NA BAZIE KOMPAKTOWYCH SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KCRB-3/17-PL

AGREGATY WODY LODOWEJ NA BAZIE KOMPAKTOWYCH SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KCRB-3/17-PL AGREGATY WODY LODOWEJ NA BAZIE KOMPAKTOWYCH SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. KCRB-3/17-PL Spis treści Najważniejsze cechy urządzenia...3 Wykonanie standardowe...4 Opcje...5 Schemat urządzenia...6

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL Spis treści 1. Standardowy zakres dostawy... 2. Opcje... 3. Moduły dodatkowe... 4. Wydajność chłodnicza

Bardziej szczegółowo

September / Wrzesień Introducing the New KM Series hot water pressure cleaners Nowe myjki ciśnieniowe gorącowodne z serii KM

September / Wrzesień Introducing the New KM Series hot water pressure cleaners Nowe myjki ciśnieniowe gorącowodne z serii KM September / Wrzesień 2013 Introducing the New KM Series hot water pressure cleaners Nowe myjki ciśnieniowe gorącowodne z serii KM Low pressure detergent suction with adjustment of the quantity from an

Bardziej szczegółowo

HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis

HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis Wymiary 160 725 797 710 Opis Rekuperator jest rekomendowany do stosowania w domach mieszkalnych o powierzchni maksymalnej około 200m2. 610 630 Najważniejsze cechy użytkowe centrali: Odzysk ciepła do 95%

Bardziej szczegółowo

Neovent NIE. Centrale nawiewne Neovent NIE

Neovent NIE. Centrale nawiewne Neovent NIE Neovent NIE Centrale nawiewne Neovent NIE Neovent NIE to wysokiej jakości, bogato wyposażone nawiewne centrale wentylacyjne. Dzięki zastosowaniu wentylatora z silnikiem EC zapewniają niskie zużycie energii

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ R410A. Sprê arki spiralne.

AGREGATY WODY LODOWEJ R410A. Sprê arki spiralne. AGREGATY WODY LODOWEJ Seria VC 79 kw do 518 kw R410A Sprê arki spiralne www.cool.pl SPIS TREŒCI / CONTENT 1. Charakterystyka ogólna / General characteristics... 2 2. Dane techniczne / Technical data...

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

LZT LZT E.V.I. WERSJE AKCESORIA

LZT LZT E.V.I.  WERSJE AKCESORIA -20 C +43 C +65 C E.V.I. C.O.P. 4,1 Wysokowydajne pompy ciepła serii zostały zaprojektowane szczególnie do zastosowania w systemach ogrzewania podłogowego lub tam, gdzie wymagana jest maksymalna wydajność

Bardziej szczegółowo

systemy wody lodowej klima-therm by clint

systemy wody lodowej klima-therm by clint systemy wody lodowej klima-therm by clint 2014 s lo ystem wod dowe systemy wody lodowej KLIMA-THERM by CLINT syste wo lodow systemy wody lodowej KLIMA-THERM by CLINT System z kompletną certyfikacją jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zostały specjalnie zaprojektowane do pracy z przyjaznymi dla środowiska czynnikami chłodniczymi R407C lub R134a (wersja K lub Ka).

Urządzenia zostały specjalnie zaprojektowane do pracy z przyjaznymi dla środowiska czynnikami chłodniczymi R407C lub R134a (wersja K lub Ka). SZAFY KLIMATYZACYJNE Z BEZPOŚREDNIM ODPAROWANIEM LUB CHŁODNICĄ WODNĄ INFORMACJE OGÓLNE O SERII Urządzenia DataCool, z serii HA, HW, HM (odparowanie bezpośrednie) oraz HCW (z chłodnicą wodną), są przeznaczone

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TOMU I. Przedmowa 11. Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18

SPIS TREŚCI TOMU I. Przedmowa 11. Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18 v~.rv.kj Chłodnicza. Poradnik - tom 1 5 SPIS TREŚCI TOMU I Przedmowa 11 Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18 Podstawy termodynamiki 21 Termodynamiczne parametry stanu gazu 21 2

Bardziej szczegółowo

TEAL. Agregaty wody lodowej powietrze/woda o wydajności 87-916 kw. www.swegon.pl

TEAL. Agregaty wody lodowej powietrze/woda o wydajności 87-916 kw. www.swegon.pl TEL TM gregaty wody lodowej powietrzewoda o wydajności 87916 kw 01 www.swegon.pl TEL Spis treści Informacje ogólne 3 Charakterystyki techniczne 3 Dane techniczne urządzenia standardowego 6 Teal Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Centrale dachowe i skraplacze

Centrale dachowe i skraplacze Centrale dachowe i skraplacze SPIS TREŚCI Strona INRTP/K/WP 182-R+453-R 140-141 INRTP/K 182+604 142-143 INRTP/K/MS 182+604 144-145 INRTP/K/ECO 182+604 146-147 INRTP/K/ECO/REC-FX 182+604 148-149 INMCA/K

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM 153 VAM-FA 154 VKM-GA (M) 155 JEDNOSTKA UZDATNIAJĄCA POWIETRZE ZEWNĘTRZNE 157 FXMQ-MF 157

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM 153 VAM-FA 154 VKM-GA (M) 155 JEDNOSTKA UZDATNIAJĄCA POWIETRZE ZEWNĘTRZNE 157 FXMQ-MF 157 WENTYLACJA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM 153 VAM-FA 154 VKM-GA (M) 155 JEDNOSTKA UZDATNIAJĄCA POWIETRZE ZEWNĘTRZNE 157 FXMQ-MF 157 AGREGATY SKRAPLAJĄCE DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH ERQ/ERX 158 VRV + EXV-kit 160

Bardziej szczegółowo

Spis treści/content. Osuszacze dla systemów chłodzenia radiacyjnego Dehumidifiers for radiant cooling systems DH 9

Spis treści/content. Osuszacze dla systemów chłodzenia radiacyjnego Dehumidifiers for radiant cooling systems DH 9 OSUSZACZE 28 3 Spis treści/content Osuszacze dla systemów chłodzenia radiacyjnego Dehumidifiers for radiant cooling systems FH-GH 4 Osuszacze standardowe Standard Dehumidifiers DH 9 DR 11 EH 13 ITM 16

Bardziej szczegółowo

WA kw ZIĘBIARKA CIECZY CHŁODZONA POWIETRZEM INFORMACJE OGÓLNE O SERII BUDOWA REGULATOR CLIMATIC TM

WA kw ZIĘBIARKA CIECZY CHŁODZONA POWIETRZEM INFORMACJE OGÓLNE O SERII BUDOWA REGULATOR CLIMATIC TM ZIĘIRK IEZY HŁODZON POWIETRZEM INFORMJE OGÓLNE O SERII Innowacyjna i prosta konstrukcja ziębiarek cieczy z serii Ecologic przyczynia się do obniżenia kosztów inwestycyjnych, jak również zapewnia łatwą

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa (dane techniczne)

Karta katalogowa (dane techniczne) ECOAIR HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-ZIEMIA-WODA Pack B 3-2 kw Pack B -22 kw Pack B T -22 kw Pack C 3-2 kw Pack C -22 kw Pack C T -22 kw Karta katalogowa (dane techniczne) .. ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 PROGRAM UZYTKOWY SIECI plan LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 KOD PROGRAMU: EPSTDEMCHA 1 SPIS TREŚCI Zakres zastosowania i rodzaje funkcji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Art. D104/D106 E Art. D114/D116 E

Art. D104/D106 E Art. D114/D116 E Art. D104/D106 E Art. D114/D116 E PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA Z NAPĘDEM WAFER/LUG BUTTERFLY VALVE WITH ELECTRIC PART TURN ACTUATOR THREE-PHASE ON-OFF T.I.S. Wym. / Dim. DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 H 194

Bardziej szczegółowo

Agregaty skraplające i klimatyzatory kanałowe typu split

Agregaty skraplające i klimatyzatory kanałowe typu split Agregaty skraplające i klimatyzatory kanałowe typu split Agregaty skraplające chłodzone powietrzem Agregaty skraplające w wersji chłodzącej CTF (9.96-16.3 kw), VCA (20.16-45.22 kw) oraz pompy ciepła CTRF

Bardziej szczegółowo

Duża odporność na surowe warunki pracy czynią przełączniki tej serii idealnym rozwiązaniem do zastosowań w przemysłowych sieciach Ethernet.

Duża odporność na surowe warunki pracy czynią przełączniki tej serii idealnym rozwiązaniem do zastosowań w przemysłowych sieciach Ethernet. EDS-305/308 Niezarządzalne switche na szynę DIN z redunantnym zasilaniem i przekaźnikiem alarmowym Niezarządzalne switche na szynę DIN z redunantnym zasilaniem i przekaźnikiem alarmowym wysokiej klasy

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE Centrale nawiewne / Air supply units Centrale nawiewne OTA / OTA air supply units Typ / Type Wydajn./spręż *) / Air flow /compression range *) Wymiary **) / Unit size **) Nagrzewnica / Heater capacity

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE Centrale nawiewne / Air supply units 138 / RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES 2015-09-07 Centrale nawiewne / Air supply units Centrale nawiewne VEKA / VEKA air supply units Typ / Type Wydajn./spręż

Bardziej szczegółowo

pierwszy rozdział Agregaty wody lodowej i pompy ciepła chłodzone powietrzem z wentylatorami osiowymi 2012 systemy wody lodowej KLIMA-THERM by CLINT

pierwszy rozdział Agregaty wody lodowej i pompy ciepła chłodzone powietrzem z wentylatorami osiowymi 2012 systemy wody lodowej KLIMA-THERM by CLINT 2012 systemy wody lodowej KLIMA-THERM by CLINT 1 rozdział pierwszy Agregaty wody lodowej i pompy ciepła chłodzone powietrzem z wentylatorami osiowymi Strony CHA/IK 18-31 16-17 CHA/CLK 15 81 18-19 CHA/K

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane: Pozycja Ilość Opis 1 MSS.11.3.2 Nr katalogowy: 979127 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Supplied as complete unit ready for installation, the Multilift consist of a fully integrated

Bardziej szczegółowo

Agregaty chłodnicze F-gazowe do wewnętrznego i zewnętrznego montażu.

Agregaty chłodnicze F-gazowe do wewnętrznego i zewnętrznego montażu. Agregaty chłodnicze F-gazowe do wewnętrznego i zewnętrznego montażu. TEKOPACKduo (plus) OUTDOORduo (plus) TEKOPACKduo i TEKOPACKduo plus. Produkt katalogowy & efektywny Przystosowany do użycia z czynnikami

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE RIRS V EKO 3.0 Wymiary / Dimensions W L H ØD H 1 F RIRS 200 V EKO 598 320 620 125-30 RIRS 300 V EKO 598 320 620 125-30 RIRS 400 V EKO 900 553 850 160 40 30 RIRS 700 V EKO 1100 655 980 250 40 40 RIRS 1200

Bardziej szczegółowo

Generalny dystrybutor na Polskę : Przedstawiciel: O S U S Z A C Z E B A S E N O W E

Generalny dystrybutor na Polskę : Przedstawiciel: O S U S Z A C Z E B A S E N O W E O SUSZA C Z E Generalny dystrybutor na Polskę : Przedstawiciel: O S U S Z A C Z E B A S E N O W E 1/212 SPIS TREŚCI SBA Osuszacze basenowe od 77-192 l/24h 2 SCH Osuszacze basenowe od 57-124 l/24h 6 SDH

Bardziej szczegółowo

EDS-205A/208A. Pełny opis produktu. Specyfikacja techniczna. Małe i tanie niezarządzalne switche do zastosowań przemysłowych.

EDS-205A/208A. Pełny opis produktu. Specyfikacja techniczna. Małe i tanie niezarządzalne switche do zastosowań przemysłowych. EDS-205A/208A Małe i tanie niezarządzalne switche do zastosowań przemysłowych Małe i tanie niezarządzalne switche do zastosowań przemysłowych switch przemysłowy w obudowie aluminiowej przeznaczony do montażu

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 200-S Typ AWS Pompa ciepła z napędem elektrycznym w wersji Split

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica SWT Nagrzewnica sufitowa z wymiennikiem wodnym

Nagrzewnica SWT Nagrzewnica sufitowa z wymiennikiem wodnym Nagrzewnica Wymiennik wodny 3 modele(i) Nagrzewnica Nagrzewnica sufitowa z wymiennikiem wodnym Zastosowanie Nagrzewnica służy do ogrzewania wejść, magazynów, zabudowań przemysłowych, warsztatów, hal sportowych,

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE

AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE ZASTOSOWANIE Agregaty wody lodowej stosujemy do schładzania wody (glikolu) na potrzeby systemów klimatyzacyjnych (hotele, budynki biurowe, szpitale, muzea itp.),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji centrali wentylacyjnej RECU 300VE

Instrukcja montażu i eksploatacji centrali wentylacyjnej RECU 300VE Instrukcja montażu i eksploatacji centrali wentylacyjnej RECU 300VE KRÓTKI OPIS CENTRALI Centrala wentylacyjna jest przeznaczona do wentylacji małych i średnich pomieszczeń (np. domy jednorodzinne, biura

Bardziej szczegółowo

Modulowana pompa ciepła powietrze/woda kw

Modulowana pompa ciepła powietrze/woda kw Powietrze Ziemia Woda Modulowana pompa ciepła powietrze/woda 30 55 kw Heliotherm Sensor Solid Split Pompa ciepła powietrze/woda o kompaktowej budowie, efektywnej płynnej modulacji mocy grzewczej, posiadająca

Bardziej szczegółowo

FREONOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA INDUSTRIAL UNIT COOLERS

FREONOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA INDUSTRIAL UNIT COOLERS FREONOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA INDUSTRIAL UNIT COOLERS Seria/Series IHT IMT ILT THERMOKEY REFCOMP - UL. ZGODA 3 IIP. - 00-018 WARSZAWA - POLSKA - TEL.: +48 22 826 32 29 FAX.: +48 22 827 78 91

Bardziej szczegółowo

Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS

Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS Rectangular volume flow rate measuring units for the recording or monitoring of volume flow rates Manual volume flow rate measuring Permanent volume

Bardziej szczegółowo

Sterownik dla agregatów skraplających

Sterownik dla agregatów skraplających Sterownik dla agregatów skraplających Główne cechy - Dla agregatów z jedną sprężarką i dwoma wentylatorami - Zamiennik sterowania elektryczno-mechanicznego - Sterowanie na podstawie ciśnienia ssania oraz

Bardziej szczegółowo

frigo screw kw R134a wytwornice wody lodowej chłodzone wodą SHELL PLATE CLASS RCGROUP SpA fiftycoolyears C_GNR_0413 fiftycoolyears

frigo screw kw R134a wytwornice wody lodowej chłodzone wodą SHELL PLATE CLASS RCGROUP SpA fiftycoolyears C_GNR_0413 fiftycoolyears 147 sc frigo screw 186 1604 kw A CLASS R134a PLATE SHELL RCGROUP SpA 19632013 fiftycoolyears 1 9 6 3 2 0 1 3 fiftycoolyears 148 FRIGO SCREW WSTĘP FRIGO SCREW klasy energetycznej A i B, jest innowacyjnym

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda

Pompa ciepła powietrze woda European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS Dwusprężarkowa, inwerterowa pompa ciepła typu powietrze/woda przystosowana do pracy jako pojedyncza jednostka, przy zastosowaniu regulatora WPMW.. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA POMPY CIEPŁA - dane techniczne INWERTEROWE (modulowana moc) KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA DANFOSS INVERTER TECHNOLOGY SERIA ecogeo HP HP1 / HP3 produkowane w Hiszpanii do 30% oszczędności w porównaniu z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA: Model PUHY-HP400YSHM SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie Wydajność chłodnicza [kw] nie mniejsza niż 45,00 pobór prądu [kw] nie większy niż 12,86 EER nie mniejszy

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 ACS Opis urządzenia: W skrócie Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MPMSII, maksymalnie

Bardziej szczegółowo

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA WSTĘP Podstropowe aparaty wentylacyjno-grzewcze w wersji nawiewnej z recyrkulacją powietrza PAWGr przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów,

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY. Klimakonwektory ( 0,9-60,4kW )

CENNIK DETALICZNY. Klimakonwektory ( 0,9-60,4kW ) CENNIK DETALICZNY 2010 Klimakonwektory ( 0,9-60,4kW ) Historia sukcesu Stworzenie typoszeregu wyrobów obejmującego zakres mocy od 1 do 2400 kw i ponad 35 lat doświadczenia w dziedzinie klimatyzacji stanowią

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MSMW, maksymalnie 2 sztuki w kaskadzie dla chłodzenia przy zastosowaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

LSE. > High efficiency air-cooled water chillers. > Wysoce efektywne agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem

LSE. > High efficiency air-cooled water chillers. > Wysoce efektywne agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem > High efficiency air-cooled water chillers > Wysoce efektywne agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem Hocheffizienter luftgekühlter Kaltwassersatz Standard Standardowe wyposaŝenie Standard Merkmale

Bardziej szczegółowo

13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu

13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu LA 6TUR+ Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 19 1598 6 1 95 91 1322 8 4.1 231 916 32 73 32 85 6 562 478 X 944 682 44 4 2 4 58 58 2.21 1.2 1.1 2.11 1.3 1.4 4.1 1.4 94 4 8 4.1 8 4.2 2.2 1.3 379 31 21 95

Bardziej szczegółowo

LED MAGIC BALL MP3 F

LED MAGIC BALL MP3 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED MAGIC BALL MP3 F7000623 LED MAGIC BALL MP3 F7000623 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA. WYSOKOTEMPERATUROWE (dla strefy klimatycznej zimnej) KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA. WYSOKOTEMPERATUROWE (dla strefy klimatycznej zimnej) KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA WYSOKOTEMPERATUROWE (dla strefy klimatycznej zimnej) KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE Z INWERTEREM PV SERIA KITA L / L42 / L66 (monoblock, split) produkowane

Bardziej szczegółowo

syste www.ktg.pl systemy wody lodowej KLIMA-THERM by CLINT

syste www.ktg.pl systemy wody lodowej KLIMA-THERM by CLINT KLIMA-THERM, Generalny Przedstawicie FUJITSU GENERAL w Polsce, Skandynawii oraz w krajach nadbałtyckich, jest wiodącym dostawcą urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, chłodniczych i grzewczych. 2012

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY KLIMATYZACYJNE YORK

PRODUKTY KLIMATYZACYJNE YORK PRODUKTY KLIMATYZACYJNE YORK 40/41 Systemy VRF YV2V R410A TYPY JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH york PRODUKTY air-conditioning KLIMATYZACYJNE products YORK System VRF Amazon Standard Ambient YV2V 010 do 135 chłodnicza

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie parametrów Jedn. Wartości graniczne Temperatura odparowania t o C od 30 do +5 Temperatura skraplania t k C od +20 do +40

Wyszczególnienie parametrów Jedn. Wartości graniczne Temperatura odparowania t o C od 30 do +5 Temperatura skraplania t k C od +20 do +40 CHŁODNICZE typu D58ARS Jednostopniowe agregaty sprężarkowe typu D58 są przeznaczone do pracy w lądowych i morskich urządzeniach chłodniczych w zakresie temperatur wrzenia 35 o C do +10 o C i temperatur

Bardziej szczegółowo