Pozycjonowanie wyników w wyszukiwarkach. Agnieszka Nowak - Brzezioska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pozycjonowanie wyników w wyszukiwarkach. Agnieszka Nowak - Brzezioska"

Transkrypt

1 Pozycjonowanie wyników w wyszukiwarkach Agnieszka Nowak - Brzezioska

2 Wprowadzenie Nie sprawdzają się już dawne metody do pozycjonowania wyników wyszukiwania wg częstości słów, pozycji słów w tytule, adresu czy struktury dokumentu HTML. Nie brały one pod uwagę popularności strony, jej oceny czy zaufania do niej przez użytkowników WWW. Postanowiono szukad takich algorytmów, które będą ustalad pozycję strony poprzez różne metody rankingu stron w zasadzie na podstawie struktury linków.

3 Dwa algorytmy Page Rank HITS Oba zakładają, że strona powinna byd tym bardziej popularna im więcej stron się do niej odwołuje (a więc im więcej stron ma link do niej w swoich linkach wychodzących).

4

5

6 Page Rank - Google Autorzy: Larry Page, Sergey Brin. (1998r) Zastosowanie: Google.com Bazuje na strukturze hiperlinków (zbiorów dokumentów). Efekt: na zadane zapytanie Google znajduje strony relewantne względem zapytania i przedstawia wyniki jako listę zgodnie z rankingiem ważności tych stron wg PageRank.

7 Historia PageRank W 1996 roku Lary Page i Sergey Brin, studenci uniwersytetu Stanford opracowali i zastosowali algorytm do około 60 milionów stron, nazwali go PageRank (nazwa pochodzi od nazwiska jednego z twórców). Zbudowali system wyszukiwania oparty o algorytm PageRank, nazwany Backrub.

8 Filozofia PageRank Znajdź strony internetowe zawierające fragmenty zapytania Oblicz relatywne ważności tych stron Sortuj strony według ich relatywnej ważności

9 Czynniki odpowiedzialne za ważności strony Fragmenty zapytania w tytule, stopce oraz ciele strony. Wielkośd czcionki, kolor, częstotliwośd występowania słowa Anchor text PageRank Inne czynniki

10 Założenia wstępne Przedstawmy sied stron w postaci grafu skierowanego Załóżmy, że z każdej strony u możemy dostad się do innej strony v po przez odnośnik Załóżmy, że nie ma możliwośd utknięcia na stronie Wyobraźmy sobie internautę klikającego losowo w odnośniki w nieskooczonośd Internauta zaczyna z losowo wybranej strony u z pewnym prawdopodobieostwem po[u], gdzie p [ u o ] 1 Z pewnym prawdopodobieostwem p1[v] internauta znajdzie się na stronie v u

11 Jak funkcjonuje PR? PageRank może byd zainstalowany z popularnym toolbarem Wartości PR są w zakresie 0 10 i odpowiadają skali logarytmicznej (o podstawie 10): Toolbar PageRank Real PageRank itd

12 Algorytm opracowany dla Google.com. Polega na losowym przemieszczaniu się po łączach i zliczaniu liczby odwiedzanych stron. Im więcej razy trafi na tę samą stronę, tym jest ona popularniejsza. Liczba odwiedzin uzyskana w ten sposób nazywa się PageRank. Zależnośd ta jest zdefiniowana rekurencyjnie: OutDegree(u) - stopieo wyściowy wierzchołka (strony) czyli ilośd wychodzących krawędzi (hiperłączy), N - sumaryczna liczba wszystkie wierzchołków w grafie sieci Web. Zauważmy, że algorytm zachowuje własnośd autorytetów (mają wysoki PageRank).

13 Algorytm_PageRank( B : zbior_dokumentow_web; p : real ) var d : dokument_web; PageRank : array[] of real; begin for d in B do PageRank[d] := 0; d := losowa_strona(b); while true begin PageRank[d] := PageRank[d] + 1; if random > p then begin { idz do dowolnego linku } d := losowe_lacze(d); end else { wybierz nowa losowa strone d } d := losowa_strona(b); end; end; Algorytm wykorzystuje zbiór dokumentów webowych uprzednio zindeksowanych. Natomiast parametr p opisuje zachowanie tzw. losowego surfera, który z prawopodobieostwem 1-p wybiera losowo jedno z łączy lub z prawdopodobieostwem p rozpoczyna surfowanie od losowo wybranej nowej strony.

14

15 Model Matematyczny

16 Założenia modelu Jeśli strona j linkuje do strony i wówczas komórka (i,j) wynosi 1/ni, gdzie ni to liczba linków wychodzących ze strony i-itej. Jeśli nie ma połączenia między stroną i i j wówczas algorytm wstawia w każdą komórkę kolumny i wartośd 1/N.

17

18

19

20

21 Page D ma PR=0.15 mimo, ze żadna strona nie głosuje na tę stronę. Czy to poprawnie? PR(A) = (1-d) + d (PR(T1)/C(T1) + + PR(Tn)/C(Tn)) A więc jeśli strona D nie ma żadnych linków do niej prowadzących to równanie przyjmuje postad: PR(A) = (1-d) + d * (0) = 0.15 A wiec nie ważnie ile razy wykonamy algorytm wartości będzie taka cały czas. Observation: every page has at least a PR of 0.15 to share out. But this may only be in theory there are rumours that Google undergoes a post-spidering phase whereby any pages that have no incoming links at all are completely deleted from the index

22

23 a: b: c: d: a: b: c: d: a: b: c: d: a: b: c: d: a: b: c: d: a: b: c: d: a: b: c: d: a: b: c: d: a: b: c: d: a: b: c: d: a: b: c: d: a: b: c: d: a: b: c: d: a: b: c: d: a: b: c: d: a: b: c: d: a: b: c: d: Average pagerank = Wyniki

24 "Zaplanowany" PageRank Aktualnie Google Page Rank, jest najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem, który dostarcza informację na temat popularności witryny w wyszukiwarce Google. Algorytmy Google przydzielają PR w skali od 0 do 10, gdzie oczywiście 0 to najniższa wartośd, a 10 najwyższa. Należy pamiętad, że ten wskaźnik nie jest zmieniany podczas każdej wizyty mechanizmów wyszukiwarki na stronie, a mniej więcej, raz na trzy miesiące. To dośd długi okres, jednak nie może on byd krótszy, aby nie obciążad serwerów Google. Wyszukiwarka Google nie tylko dodaje PR, może go również odejmowad w zależności od tego jak wartościowa strona jest na obecną chwilę, czyli jakie miejsce w rankingu Google zajmuje. Co należy zrobid, aby zwiększyd PR na swojej witrynie? Z pewnością zadbad o wartościowe linki zewnętrzne, prowadzące do witryny. A skąd wiadomo, że link jest wartościowy? Oczywiście dowiemy się o tym, sprawdzając PR na danej stronie, im wyższy PR, tym wartościowszy link. Nie należy zapominad o odpowiednim tekście w linkach (anchor), aby ta metoda wzmocnienia witryny miała sens.

25 Jaka ilośd linków zewnętrznych o danym PR, musi prowadzid do Twojej witryny, aby algorytmy Google przydzieliły odpowiedni PR? Ile linków? Jaki PR? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Tabelkę należy czytad na przykład w ten sposób: Jeśli chcesz otrzymad Page Rank 4 na swojej stronie, musisz zadbad o 555 linków z PR 2 prowadzących do tej strony. Albo 18 linków z PR 4.

26

27 10/10 Google.com (http://www.google.com) - Search engine that uses PageRank php.net (http://www.php.net) - Official website of the PHP programming language Microsoft.com (http://www.microsoft.com) - Official Microsoft product information/support site Apple.com (http://www.apple.com) - Official website of Apple Computer, Inc., which also houses the itunes Music Store lcs.mit.edu (http://www.lcs.mit.edu) - MIT Laboratory for Computer Science - The World Wide Web Consortium (W3C) - Nature Publishing Group (NPG) - American Association for the Advancement of Science - Free, open-source PHP-based Internet message board system 9/10 MySQL.com (http://www.mysql.com) - Official website of the MySQL (My Structured Query Language) database engine CNN.com (http://www.cnn.com) - Cable News Network BBC.co.uk (http://www.bbc.co.uk) - British Broadcasting Corporation Wolfram.com (http://www.wolfram.com) - Houses Mathworld and Scienceworld, two extremely comprehensive math and science resources Wikipedia.org (http://www.wikipedia.org) - Free encyclopedia - Free, open-source PHP-based Internet message board system Mozilla.org (http://www.mozilla.org) - Open-source Internet tools SourceForge.Net (http://www.sourceforge.net)- Directory of open-source development projects archive.org (http://www.archive.org) - Home of the Internet Archive project si.edu (http://www.si.edu) - Smithsonian Institution homepage stanford.edu (http://www.stanford.edu) - Stanford University And example of some lower pagerank sites are: 5/10 4/10 3/10 Cronikey Inc. (http://www.cronikeysinc.com) 2/10 ifobos Free Web Hosting Php/mySQL (http://www.ifobos.com) 1/10 0/10 Thousands of pages

28 Podsumowanie PR PageRank jest algorytmem numerycznym stosowanym do ustalenia wagi strony pod względem jej ważności i istotności. PageRank opiera się na tzw. linkach przychodzących do danej strony, ale nie tylko ich liczbie ale i ważności ( a wiec wartości PageRank tamtych stron). PR(A) = (1-d) + d(pr(t1)/c(t1) + + PR(tn)/C(tn)). Złe linki przychodzące nie mają wpływu na Page Rank. Kolejne poziomy Page Rank coraz trudniej osiągnąd (logarithmic scale).

29 HITS (Hypertext Induced Topic Selection) Autor: John M. Kleinberg Zastosowanie: Ask.com Algorytm: 2 kryteria rangowania stron: dostarczanie informacji w temacie strony i dostarczanie linków do stron będących w temacie szukanym w zapytaniu użytkownika. Wyróżnia się tzw. strony rekomendowane (autorytety, authorities) i strony startowe (hubs).

30 wprowadzenie HITS stands for Hypertext Induced Topic Search. Unlike PageRank which is a static ranking algorithm, HITS is search query dependent. When the user issues a search query, HITS first expands the list of relevant pages returned by a search engine and then produces two rankings of the expanded set of pages, authority ranking and hub ranking.

31 Założenia An authority is a page with many in-links. The page may have good or authoritative content on some topic A hub is a page with many out-links. The page serves as an organizer of the information on a particular topic and points to many good authority pages on the topic.

32 Autorytet Strona może byd uznana za autorytet jeśli dostarcza rzetelnej (relewantnej) informacji w zadanym temacie. A site is very authoritative if it receives many citations. Citation from important sites weight more than citations from less-important sites

33 Strona startowa (hubs) Strona może kandydowad do bycia stroną startową jeśli zawiera linki do stron, które dostarczają relewantnej informacji względem zapytania. Hubness shows the importance of a site. A good hub is a site that links to many authoritative sites

34 Algorytm HITS (Hyperlink Induced Topic Search) Służy do znajdowania węzłów i autorytetów dla konkretnych słów kluczowych. Tworzy podgraf sieci WEB: wierzchołkami są poszczególne strony, a krawędziami są hiperłącza. Każdy węzeł i autorytet otrzymuje określoną wagę, na podstawie liczby krawędzi - zastosowanie zasady, że dobry autorytet jest wskazywany przez wiele dobrych węzłów, podczas gdy dobry węzeł wskazuje na wiele dobrych autorytetów.

35

36 Algorytm_HITS( szukane_slowo : string ) var B, L, M : zbior_bazowy_dokumentow_web; d, u : dokument_web; odnosnik : link; a : array[] of real; h : array[] of real; begin L := 0; M := 0; { Buduj zbior bazowy dla szukanego slowa } B := standardowa_wyszukiwarka( słowo ); for d in B do begin L := L + dokumenty_wskazujace_na( d ); M := M + dokumenty_wskazywane_przez( d ); end; B := B + L + M; { usuniecie linków miedzy stronami z tej samej domeny } for d in B do for odnośnik in d do if domena( odnośnik ) = domena( d ) then usuń( d, odnośnik ); { iteracyjne obliczenie współczynników węzłów i autorytetów } for d in B do begin a[d] := 1; h[b] := 1; end; for d in B do begin a[d] := 0; h[d] := 0; for odnosnik in B do begin if cel(odnośnik) = d then a[d] := a[d] + h[zrodlo(odnośnik)] if zrodlo(odnosnik) = d then h[d] := h[d] + a[cel(odnośnik)] end; end; Algorytm_HITS := najwieksze(h) + najwieksze(a); end; Proces iteracyjny zbiega się do stabilnych wartości h i a. Ostatecznym wynikiem działania algorytmu jest lista węzłów i autorytetów z największymi współczynnikami poprawności.

37 Authority and Hubness a(1) = h(2) + h(3) + h(4) h(1) = a(5) + a(6) + a(7)

38

39 Algorytm Algorytm jest iteracyjny Oblicza w każdej iteracji wagi stron jako autorytet i hub. Na wyjściu algorytmu otrzymujemy wektory dla autorytetu i huba macierz A. Wektor autorytetu x jest wektorem własnym AAT zaś hub y jest wektorem własnym ATA

40 HITS Example Find a base subgraph: Start with a root set R {1, 2, 3, 4} {1, 2, 3, 4} - nodes relevant to the topic Expand the root set R to include all the children and a fixed number of parents of nodes in R A new set S (base subgraph)

41 HITS Example BaseSubgraph( R, d) 1. S r 2. for each v in R 3. do S S U ch[v] 4. P pa[v] 5. if P > d 6. then P arbitrary subset of P having size d 7. S S U P 8. return S

42 HITS Example Hubs and authorities: two n-dimensional a and h HubsAuthorities(G) 1 1 *1,,1+ Є R 2 a h t 1 4 repeat 5 for each v in V 6 do a (v) Σ h (w) t 7 h (v) Σ a (w) t w Є pa[v] 8 a a / a t -1 t t t 9 h h / h t t t 10 t t until a a + h h < ε t t -1 t t return (a, h ) t t V w Є pa[v] t -1

43 HITS Example Results Authority Hubness Authority and hubness weights

44

45

46

47

48

POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW

POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2009 POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW DARIUSZ WRÓBLEWSKI 1, KRZYSZTOF BEDERSKI 1,2 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Autor: Bartosz Danowski, Micha³ Makaruk ISBN: 978-83-246-1936-8 Format: 158x235, stron: 432 Przewodnik po

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH W WYNIKACH WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH. Artur Strzelecki

POZYCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH W WYNIKACH WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH. Artur Strzelecki POZYCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH W WYNIKACH WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH Artur Strzelecki Wprowadzenie Pozycjonowanie witryn internetowych jest narzędziem realizacji strategii marketingowej przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron

Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Anna Beata Kwiatkowska Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron dla początkujących!

Pozycjonowanie stron dla początkujących! Pozycjonowanie stron dla początkujących! SPIS TREŚCI Rozdział 1: Wprowadzenie Czym jest pozycjonowanie Podstawy pozycjonowania Rozdział 2: Podstawy pozycjonowania Dobór słów kluczowych i ocena konkurencji

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Æwiczenia praktyczne

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Æwiczenia praktyczne Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Æwiczenia praktyczne Autor: Bartosz Danowski, Micha³ Makaruk ISBN: 978-83-246-2217-7 Format: A5, stron: 240 Zapewnij swojej witrynie miejsce w pierwszej dziesi¹tce!

Bardziej szczegółowo

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH www.semspecialist.pl Numer 2 styczeń 2011 ISSN 2082-3894 SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH PATRONAT WYDAWCA Duarte Leszek Wolany ul. Studzienna

Bardziej szczegółowo

O autorach...11 Uwagi od autorów...13 Współpraca...15

O autorach...11 Uwagi od autorów...13 Współpraca...15 Reklama w wyszukiwarkach internetowych. Jak planowaæ i prowadziæ kampaniê. Wydanie II Autorzy: Kevin Lee, Catherine Seda T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2605-2 Tytu³ orygina³u: Search Engine

Bardziej szczegółowo

Google Scholar alternatywą dla Web of Science? Próba porównania obu narzędzi pod kątem wykonywania analizy cytowań Abstrakt Abstract

Google Scholar alternatywą dla Web of Science? Próba porównania obu narzędzi pod kątem wykonywania analizy cytowań Abstrakt Abstract Google Scholar alternatywą dla Web of Science? Próba porównania obu narzędzi pod kątem wykonywania analizy cytowań Hanna Celoch, Biblioteka Politechniki Lubelskiej Abstrakt. Celem niniejszej pracy jest

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY DOKUMENTÓW WYSZUKIWANYCH W INTERNECIE

KRYTERIA OCENY DOKUMENTÓW WYSZUKIWANYCH W INTERNECIE Arkadiusz Pulikowski Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego KRYTERIA OCENY DOKUMENTÓW WYSZUKIWANYCH W INTERNECIE Wstęp Każdego dnia powstają w Internecie nowe dokumenty

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY STRONY INTERNETOWEJ SZPITALI W KONTEKŚCIE INNOWACYJNYCH STRATEGII W SEKTORZE USŁUG ZDROWOTNYCH

KRYTERIA OCENY STRONY INTERNETOWEJ SZPITALI W KONTEKŚCIE INNOWACYJNYCH STRATEGII W SEKTORZE USŁUG ZDROWOTNYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Tomasz OWCZAREK, Dariusz ZDONEK Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska KRYTERIA OCENY STRONY

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

Pozycja nauki polskiej w międzynarodowych rankingach

Pozycja nauki polskiej w międzynarodowych rankingach Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 89 106 www.bas.sejm.gov.pl Andrzej Kajetan Wróblewski* Pozycja nauki polskiej w międzynarodowych rankingach Polish science in international rankings: This paper reviews international

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16

Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 Uwaga Przed użyciem tych informacji i produktu, którego dotyczą, należy zapoznać się z informacjami w sekcji Uwagi na stronie

Bardziej szczegółowo

Fedora 13. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https:// fedoraproject.org/wiki/legal:trademark_guidelines.

Fedora 13. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https:// fedoraproject.org/wiki/legal:trademark_guidelines. Fedora 13 Krótki podręcznik instalacji Pobieranie i instalowanie Fedory 13 na większości komputerów stacjonarnych i laptopów Red Hat Engineering Content Services Fedora Documentation Project Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r.

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Materiały szkoleniowe Z ZAKRESU UŻYTECZNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Spis treści BLOK 1. WPROWADZENIE DO UŻYTECZNOŚCI... 4 1. Omówienie podstawowych pojęć używanych podczas

Bardziej szczegółowo

Jak tworzyć Mody w Edytorze Map Original War.

Jak tworzyć Mody w Edytorze Map Original War. Autor: Daniel ''zone'' Gabryś e-mail: o2code@interia.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Jak tworzyć Mody w Edytorze Map Original War. Wersja Kursu: 1.1 Zgodność z wersją Edytora: 2.2 lub nowszą 1 Spis Treści:

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNEGO PUBLIKOWANIA

EFEKTYWNEGO PUBLIKOWANIA a naukowca różni się od innych zawodów pod jednym zasadniczym wzglę cz wykonywania pracy musimy także o niej pisać. Aptekarz nie pisze o lek owca o przebytych trasach. W przypadku badacza żaden eksperyment

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ZMODYFIKOWANEGO NARZĘDZIA EQUAL 5.0 DO BADANIA JAKOŚCI STRON INTERNETOWYCH WYBRANYCH POLSKICH UCZELNI WYŻSZYCH O PROFILU EKONOMICZNYM

WYKORZYSTANIE ZMODYFIKOWANEGO NARZĘDZIA EQUAL 5.0 DO BADANIA JAKOŚCI STRON INTERNETOWYCH WYBRANYCH POLSKICH UCZELNI WYŻSZYCH O PROFILU EKONOMICZNYM WYKORZYSTANIE ZMODYFIKOWANEGO NARZĘDZIA EQUAL 5.0 DO BADANIA JAKOŚCI STRON INTERNETOWYCH WYBRANYCH POLSKICH UCZELNI WYŻSZYCH O PROFILU EKONOMICZNYM Marek ZBOROWSKI Streszczenie: Podstawowym zamierzeniem

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra: Algorytmów i Modelowania Systemów Imię i nazwisko dyplomanta: Tomasz Goluch Nr albumu: 103057 Forma i poziom studiów: Dzienne,

Bardziej szczegółowo

Marketing i reklama w Internecie

Marketing i reklama w Internecie Marketing i reklama w Internecie Bartosz Małecki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Bartosz Małecki UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo