Podręcznik użytkownika usługi R-Connect

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika usługi R-Connect"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika usługi R-Connect

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp TERINOLOGIA I DEFINICJE OPIS OGÓLNY Komunikacja SEGENTACJA KOUNIKATÓW SZYFROWANIE KOUNIKATÓW ZESTAWIENIE KANAŁU KOUNIKACYJNEGO Aktywacja usługi R-Connect Zmiany w systemie R-Online Biznes ZLECENIA Przetwarzanie zleceń z R-Connect Dodatkowe informacje dla zleceń z R-Connect ADINISTRACJA Zarządzanie klientami R-Connect Certyfikaty komunikacyjne Zarządzanie certyfikatami autoryzacyjnymi LOGOWANIE AKTYWNOŚCI R-CONNECT Historia korzystania z systemu DYSPOZYCJA ODYFIKACJA Dodanie Klienta R-Connect Połączenie z usługą WebService TESTOWE WYWOŁANIE USŁUGI PRZY POOCY PROGRAU SOAPUI Instalacja narzędzia SoapUI odyfikacja repozytorium kluczy dla SoapUI Opis konfiguracji programu SoapUI ożliwe problemy w trakcie nawiązywania połączenia i ich ewentualne rozwiązanie PRZYKŁADOWE WYWOŁANIE USŁUGI PRZY POOCY JĘZYKA PHP Opis konfiguracji PHP Generowanie certyfikatu.pem dla PHP Przykładowe skrypty łączące się z usługą Podpisy Xades Formaty komunikatów... 33

3 7.1. LISTA WIADOOŚCI ODUŁ RACHUNKI GetAccountReport GetIncrementalAccountReport BankToCustomerAccountReport GetStatement BankToCustomerStatement GetCardStatement BankToCustomerCardStatement GetAccount ReturnAccount ODUŁ PRZELEWY CreditTransferInitiation Płatność w PLN CreditTransferInitiation Przelew wewnętrzny CreditTransferInitiation Przelew walutowy CreditTransferInitiation Przelew euroregulowany (SEPA Credit Transfer) GetPaymentStatusReport Zapytanie o status płatności PaymentStatusReport Status przelewu DirectDebitInitiation Polecenie zapłaty (strona wierzyciela) ODUŁ RAPORTY GetDocumentList DocumentList PrepareReport GetDocument BankToCustomerDocument BŁĄD WYKONANIA OPERACJI ServiceError Opis kodów błędów NIEDOSTĘPNOŚĆ ŚRODOWISKA PRZYKŁADOWE ZAPYTANIE I ODPOWIEDŹ

4 1. Wstęp 1.1. Terminologia i Definicje Poniżej zebrane terminy występujące w dokumencie. R-Online Biznes serwis internetowy dla klientów Banku. Bank Raiffeisen Bank Polska S.A. Usługa R-Connect - Usługa R-Connect to rozwiązanie umożliwiające komunikację pomiędzy systemami finansowo-księgowymi klientów Banku, a Bankiem za pomocą usług sieciowych (Webservices) Klient R-Connect - Użytkownik techniczny rejestrowany jest wyłącznie w ramach danej firmy. Nie ma dostępu do funkcjonalności bankowości internetowej, przeglądanie jego szczegółów/modyfikacja danych możliwa jest jedynie z poziomu kontekstu firmy. Certyfikaty komunikacyjne certyfikaty służące do zestawienia obustronnego SSL. Certyfikaty te są przypisane do użytkownika R-Connect. Certyfikaty autoryzacyjne certyfikaty służące do podpisu danych zlecenia. Certyfikaty te są przypisane do kont poszczególnych użytkowników. Polityka bezpieczeństwa - Dla klientów R-Connect wybierane będą te same polityki bezpieczeństwa, jak dla użytkowników R-Online Biznes. Dostępne będą następujące polityki bezpieczeństwa: o o Ograniczenie na adres IP Ograniczenie na czas pracy usługi R-Connect Określona polityka bezpieczeństwa dla klienta R-Connect ustawiana będzie tak, jak obecnie dla użytkowników R-Online Biznes na wniosek papierowy Opis ogólny Dokument opisuje usługę R-Conect. Jest to rozwiązanie umożliwiające komunikację pomiędzy systemami finansowo-księgowymi klientów Banku a systemem bankowości internetowej R-Online Biznes za pomocą usług sieciowych (web-services). Poszczególne elementy rozwiązania są oparte o następujące standardy: Rekomendacja Zarządu Związku Banków Polskich w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem na rynku polskim z listopada 2010 zwany dalej RBE, Wspólna platforma dla branży finansowej do rozwoju wiadomości o standardowej składni XL opracowana przez International Organization for Standardization zwana dalej ISO

5 Usługa R-Connect oferuje klientom biznesowym Banku możliwość znacznie szybszej i efektywniejszej wymiany informacji pomiędzy systemami ERP/FK pracującymi wewnątrz firmy, a systemem bankowości elektronicznej. Dzięki R-Connect możliwe jest pobieranie bieżących danych finansowych dla systemów ERP/FK już z poziomu tychże systemów, bez konieczności importu/eksportu plików zawierających te dane pomiędzy systemem bankowości elektronicznej i systemami księgowymi. Takie rozwiązanie znacznie przyspiesza wymianę informacji pomiędzy Bankiem i klientem jak również upraszcza proces wymiany informacji. W identyczny sposób zostaje uproszczony mechanizm wysyłania zleceń przez klienta bezpośrednio z poziomu systemów ERP/FK. Wymiana danych pomiędzy bankiem a klientem w usłudze R-Connect odbywa się przez wymianę komunikatów w formacie plików XL przy wykorzystaniu technologii web-services. Całość komunikacji jest zabezpieczona przez bezpieczny kanał HTTPS z wykorzystaniem dwustronnego SSL. Dzięki tym technologiom komunikacja pomiędzy Bankiem a klientem jest szyfrowana i nikt niepowołany nie będzie miał dostępu do przesyłanych informacji. Dodatkowo dzięki dwustronnemu SSL Bank otrzymuje możliwość wstępnej weryfikacji klienta, a klient może zweryfikować, czy faktycznie podłączył się do serwera Banku. Do zabezpieczenia wymiany informacji zostaną zastosowane dwie pary kluczy kryptograficznych (klucze publiczne będą używane w formie certyfikatów x.509). Jedna z tych par będzie wykorzystywana na poziomie transportowym do zestawiania obustronnego SSL. Druga para będzie wykorzystywana do wykonania podpisu samego dokumentu zlecenia przesyłanego za pomocą systemu (certyfikat autoryzacyjny).

6 2. Komunikacja 2.1. Segmentacja komunikatów System nie przeprowadza segmentacji przekazywanych komunikatów komunikaty wygenerowane przez oprogramowanie Klienta przekazywane są w całości Szyfrowanie komunikatów Dane przekazywane pomiędzy klientem banku, a infrastrukturą banku podlegają szyfrowaniu na warstwie sieciowej, z wykorzystaniem obustronnie uwierzytelnionego SSLa. Rozwiązanie to zapewnia poufność komunikatów podczas transportu. Na poziomie sieciowym wykonywane jest także dodatkowe uwierzytelnienie klienta względem serwera, które pozwoli na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa względem ataków an-in-themiddle Zestawienie kanału komunikacyjnego Do transportu komunikatów poprzez sieć publiczną wykorzystany jest protokół HTTP wersji 1.1 oraz protokół SOAP. W związku z tym komunikacja pomiędzy Klientem R-Connect (lub systemem ERP z odpowiednią bramką komunikacyjną), a serwerem R-Connect jest zestawiana z użyciem URL (Uniform Resource Locator). Do stworzenia pełnoprawnego tunelu komunikacyjnego po stronie klienta usługi konieczne jest skonfigurowanie klucza prywatnego oraz certyfikatu, który zostanie przypisany do danego podmiotu po stronie banku. Komunikacja pomiędzy klientem a serwerem ma miejsce według klasycznego modelu klient serwer. Serwer przyjmuje zawsze pasywną rolę w komunikacji, w związku z tym to klient (system ERP lub Klient R-Connect) inicjuje wszelkie połączenia. Według zastosowanego schematu komunikacji, klient usługi wysyła żądanie SOAP z umieszczonym wewnątrz niego komunikatem, sformatowanym według opisanego w dokumencie schematu. Struktura SOAP przesyłana jest zawsze metodą POST. Serwer przesyła odpowiedź SOAP z odpowiadającym mu komunikatem. Pierwszym krokiem jest zawsze inicjalizacja tunelu obustronnego SSLa. Po zestawieniu kanału, wewnątrz niego, przekazywane są żądania SOAP.

7 3. Aktywacja usługi R-Connect Warunkiem niezbędnym do korzystania przez Klienta z usługi R-connect jest korzystanie przez Klienta z systemu bankowości internetowej R-online biznes. W celu uruchomienia/aktywacji usługi konieczne jest złożenie do Banku wypełnionego dokumentu Wniosek o korzystanie z usługi R-Connect. System R-connect będzie funkcjonował na zasadach określonych w regulaminie systemu bankowości internetowej R-online biznes i w.w wniosku. Po aktywacji usługi przez Bank niezbędne jest wygenerowanie kluczy komunikacyjnych (opisane w pkt ) oraz konfiguracja połączenia między systemem ERP/FK a usługą WebSerwis (opisane w pkt. 5) Do podpisywania zleceń (przelewów) z poziomu systemów ERP/FK niezbędne jest posiadanie podpisu kwalifikowanego i uwierzytelnienie go w systemie R-Online Biznes. (opisane w pkt )

8 4. Zmiany w systemie R-Online Biznes 4.1. Zlecenia Przetwarzanie zleceń z R-Connect Zlecenia wprowadzone za pomocą kanału R-Connect są prezentowane w systemie R-Online Biznes analogicznie, jak pozostałe zlecenia. Zlecenia przesłane poprzez WebService mogą zostać zapisane jako: Zlecenia pojedyncze. Tak są zapisywane zlecenia, które zostały przesłane z wykorzystaniem komunikatu CreditTransferInitiation, dla których w sekcji <PmtInf>, występuje tylko jedno zlecenie. Paczki. Tak są zapisywane wszystkie zlecenia: o wysłane z wykorzystaniem komunikatu CreditTransferInitiation, dla których nie został spełniony warunek dla zleceń pojedynczych, Dodatkowe informacje dla zleceń z R-Connect Zlecenia i paczki zleceń wprowadzone za pomocą kanału R-Connect są specjalnie oznaczone w systemie R-Online Biznes. Dodatkowe informacje prezentowane są w szczegółach zlecenia, w sekcji: Informacje o akcjach pracowników. Przykład Ekranu, zawierający sekcję informacyjną, znajduje się poniżej:

9 Zlecenia przesłane usługą R-Connect są widoczne w systemie R-Online Biznes na odpowiednich ekranach opcji Zlecenia. ożna na nich wykonać wszystkie operacje dostępne w systemie R-Online Biznes, odpowiednio do ich statusu, łącznie z edycją danych zlecenia Administracja Zarządzanie klientami R-Connect W systemie R-Online Biznes po wybraniu w menu górnym opcji Narzędzia, a następnie w menu bocznym opcji R-Connect istnieje pozycja Zarządzanie klientami R-Connect. Z poziomu ekranu możliwe jest aktywowanie klienta R-Connect, jego deaktywowanie, zarządzanie certyfikatami komunikacyjnymi oraz uprawnieniami wybranego klienta R-Connect Na liście z klientami R-Connect prezentowane są następujące elementy: Nazwa Identyfikator Polityka bezpieczeństwa Oraz następujące linki, pozwalające na wykonanie akcji: Certyfikaty (przejście do formatki Certyfikaty komunikacyjne dla wybranego klienta R-Connect) Uprawnienia (przejście do formatki Uprawnienia Klienta R-Connect dla wybranego klienta R- Connect; Aktywuj ( Akcja jest dostępna dla klientów R-Connect którzy mają status Nieaktywny) Deaktywuj (Akcja jest dostępna dla klientów R-Connect którzy mają status Aktywny) Ekran zamieszczony jest poniżej:

10 Certyfikaty komunikacyjne W ramach tej funkcji możliwe jest zarządzanie certyfikatami komunikacyjnymi klienta R-Connect. Dostęp do ekranu do zarządzania certyfikatami komunikacyjnymi danego klienta R-Connect możliwy jest z listy klientów R-Connect. Z poziomu ekranu możliwe jest aktywowanie, deaktywowanie, pobranie oraz dodanie nowego certyfikatu. Certyfikat wydawany jest dla klienta R-Connect przypisanego do określonej firmy. Na liście wynikowej prezentowane będą certyfikaty o statusie: Aktywne Nieaktywne Wygasłe (przez okres 1 miesiąca od daty wygaśnięcia certyfikatu) Na liście z certyfikatami komunikacyjnymi klienta R-Connect prezentowane są następujące elementy: Odcisk klucza Data i czas generacji Data i czas wygaśnięcia Status Oraz następujące linki, pozwalające na wykonanie akcji: Aktywuj (Akcja jest dostępna dla certyfikatów, które mają status Nieaktywny) Deaktywuj (Akcja jest dostępna dla certyfikatów, które mają status Aktywny) Pobierz (akcja skutkuje pobraniem certyfikatu; zwracany jest certyfikat, który można zapisać na dysku, link jest prezentowany dla certyfikatów niewygasłych ) Nowy certyfikat komunikacyjny (przejście do ekranu pozwalającego na dodanie nowego certyfikatu komunikacyjnego) Ekran zamieszczony jest poniżej:

11 Nowy certyfikat komunikacyjny Generacja kluczy związanych z certyfikatami komunikacyjnymi odbywa się poza systemem R-Online Biznes. Klient Banku generuje klucze we własnym zakresie (przykładowy sposób generacji certyfikatu komunikacyjnego znajduje się w punkcie ), a następnie importuje go do systemu R-Online Biznes. Akceptowane są tylko pliki CSR w formacie PKCS#10 oparte o RSA 2048 krótsze klucze są odrzucane. Po dodaniu certyfikatu komunikacyjnego klient może go pobrać i zapisać w wybranym przez siebie miejscu. Dostęp do ekranu umożliwiającego dodanie certyfikatu komunikacyjnego możliwy jest z listy certyfikatów komunikacyjnych klienta R-Connect poprzez wybranie akcji Nowy certyfikat komunikacyjny. Po jej wybraniu pojawia się ekran, na którym możliwe jest wskazanie pliku zawierającego certyfikat. Po wskazaniu pliku i wykonaniu akcji Dodaj certyfikat zostanie sprawdzony pod względem poprawności. W przypadku spełnienia reguł walidacji pojawi się na liście certyfikatów komunikacyjnych klienta R-Connect Prototyp ekranu dodawania nowego certyfikatu komunikacyjnego zamieszczony jest poniżej: Wygenerowanie klucza Klienta Generacja kluczy związanych z certyfikatami komunikacyjnymi odbywa się poza systemem R-Online Biznes. Poniższa instrukcja opisuje jeden z możliwych sposobów wygenerowanie klucza Klienta - przy użyciu narzędzia keytool, dołączanego do środowiska uruchomieniowego Java (JRE). Przed przystąpieniem do generowania klucza należy sprawdzić ścieżkę instalacji JRE (np. C:\Program Files\Java\jre). W celu uczynienia poniższego opisu bardziej czytelnym będziemy się posługiwac następującymi skrótami:

12 {ścieżka_jre} ścieżka instalacji środowiska uruchomieniowego Java (JRE) {identyfikator_klienta} identyfikator klienta R-Connect, dla którego tworzony jest klucz {nazwa_działu} nazwa działu, np. Księgowość {nazwa_organizacji} nazwa firmy, np. RaiffeisenPolbank Bank Polska S.A. {lokalizacja} miejscowość, np. Kraków {województwo} województwo, np. małopolskie {kod_kraju} dwuliterowy kod kraju, np. PL {nazwa_klucza} nazwa, jaka ma być nadana kluczowi, który zostanie utworzony {hasło} hasło do repozytorium kluczy {nazwa_repozytorium_kluczy} nazwa nowoutworzonego repozytorium kluczy wraz ze ścieżką dostępu do niego {nazwa_pliku_z_żądaniem} nazwa pliku.csr, który zostanie wygenerowany (nazwa pliku, który można dodac do listy certyfikatów komunikacyjnych w aplikacji R-Online Biznes) Aby wygenerować klucz należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: 1) Utworzenie repozytorium kluczy (klucz, który wygenerujemy będzie w nim przechowywany) 1.1) Uruchomienie wiersza poleceń (np. poprzez wciśnięcie kombinacji klawiszy Win + R a następnie wpisanie cmd w polu Otwórz i wykonanie akcji OK. ) Przykładowy wygląd okna, pozwalającego na otworzenie wiersza poleceń umieszczony jest poniżej: 1.2) W wierszu poleceń należy wprowadzić kolejno następujące instrukcje: cd {ścieżka_jre} \bin Dla ścieżki JRE, którą posługujemy się w przykładzie polecenie to przyjmuje następującą formę: cd C:\Program Files\Java\jre \bin keytool -genkeypair -keyalg RSA -keysize dname "CN={identyfikator_klienta}, OU={nazwa_działu}, O={nazwa_organizacji}, L={lokalizacja}, ST={województwo},

13 C={kod_kraju}" -alias {nazwa_klucza} -keypass {hasło} -keystore {nazwa_repozytorium_kluczy}.jks -storepass {hasło} -validity 360 Przykładowe polecenie, uzupełnione danymi ma następujący format: keytool -genkeypair -keyalg RSA -keysize dname "CN=1142, OU=Ksiegowosc, O= RaiffeisenPolbank Bank Polska S.A., L=Krakow, ST=malopolskie, C=PL" -alias klucz1 - keypass Qwe123 -keystore d:\temp\rbpl-ccs-client.jks -storepass Qwe123 -validity 360 UWAGA: Powyższe polecenie działa dla Javy w wersji 6 lub wyższej. Repozytorium kluczy zostało utworzone, a klucz zapisany wewnątrz. Plik z repozytorium można znaleźć we wskazanej w poleceniu lokalizacji. 2) Utworzenie żądania podpisania klucza 2.1) Uruchomienie wiersza poleceń (analogicznie jak w punkcie 1.1) 2.2) Aby utworzyć żądanie podpisania klucza należy wprowadzić kolejno następujące instrukcje: cd {ścieżka_jre} \bin (analogicznie jak w punkcie 1) Dla ścieżki JRE, którą posługujemy się w przykładzie polecenie to przyjmuje następującą formę: cd C:\Program Files\Java\jre \bin keytool -certreq -alias {nazwa_klucza} -keystore {nazwa_repozytorium_kluczy}.jks - storepass {hasło} -file {nazwa_pliku_z_żądaniem}.csr Przykładowe polecenie, uzupełnione danymi ma następujący format: keytool -certreq -alias klucz1 -keystore d:\temp\rbpl-ccs-client.jks -storepass Qwe123 - file d:\temp\klucz1.csr Żądanie zostało utorzone w lokalizacji, która została podana w poleceniu. Tak wygenerowane żądanie można dodać w R-Online Biznes. Proces dodawania został opisany w punkcie Zarządzanie certyfikatami autoryzacyjnymi W systemie R-Online Biznes są wykorzystywane certyfikaty autoryzacyjne za pomocą których możliwe jest podpisanie danych zleceń przesyłanych usługą R-Connect. System R-Online Biznes umożliwia rejestrację certyfikatów (kwalifikowanych) wystawionych przez zewnętrzne CA. Certyfikaty te muszą jednak uprzednio zostać zaimportowane przez użytkownika w systemie R-Online Biznes. W systemie R-Online Biznes po wybraniu w menu górnym opcji Narzędzia w menu bocznym znajduje się opcja R-Connect. Po wybraniu opcji R-Connect w menu bocznympojawi się pozycja Zarządzanie certyfikatami autoryzacyjnymi. Z poziomu ekranu możliwe jest deaktywowanie certyfikatu autoryzacyjnego, zapoznanie się ze szczegółami certyfikatu autoryzacyjnego oraz dodanie nowego certyfikatu. Na liście wynikowej prezentowane będą certyfikaty o statusie: Aktywne

14 Nieaktywne Wygasłe (przez okres 1 miesiąca od daty wygaśnięcia certyfikatu) Dla każdego z nich prezentowane są następujące informacje: Odcisk klucza Data i czas generacji Data i czas wygaśnięcia Status Oraz następujące linki, pozwalające na wykonanie akcji: Aktywuj (Akcja jest dostępna dla certyfikatów, które mają status Nieaktywny) Deaktywuj (Akcja jest dostępna dla certyfikatów, które mają status Aktywny) Dodaj certyfikat (przejście do ekranu pozwalającego na zarejestrowanie nowego certyfikatu autoryzacyjnego) Wybranie wiersza na liście wynikowej skutkuje prezentacją ekranu zawierającego szczegóły certyfikatu. Ekran zamieszczony jest poniżej: Rejestracja nowego certyfikatu autoryzacyjnego Dostęp do ekranu umożliwiającego dodanie certyfikatu autoryzacyjnego możliwy jest z listy certyfikatów autoryzacyjnych zalogowanego użytkownika R-Online Biznes poprzez wybranie akcji Dodaj certyfikat. Po jej wybraniu pojawia się ekran, na którym dostępne jest pole typu import

15 Certyfikat. Dostępna są akcje Dodaj oraz Powrót. Po wybraniu pliku zawierającego certyfikat (plik z rozszerzeniem.cer) i wykonaniu akcji Dodaj wskazany certyfikat zostanie sprawdzony pod względem poprawności. W przypadku spełnienia reguł walidacji certyfikat pojawi się na liście certyfikatów, a następnie zostanie zaprezentowany komunikat informacyjny Operacja wykonana pomyślnie. R-Online Biznes obsługuje tylko certyfikaty szyfrowane algorytmem Base-64 Do systemu R-Online importowana jest tylko część publiczna certyfikatu. Ekran dodawania nowego certyfikatu autoryzacyjnego zamieszczony jest poniżej: Szczegóły certyfikatu autoryzacyjnego Dostęp do ekranu umożliwiającego podejrzenie szczegółów certyfikatu autoryzacyjnego możliwy jest z listy certyfikatów autoryzacyjnych zalogowanego użytkownika R-Online Biznes poprzez wybranie wiersza na liście wynikowej. Na ekranie zostaną zaprezentowane następujące informacje:

16 Odcisk klucza Data i czas generacji certyfikatu Data i czas wygaśnięcia certyfikatu Wystawca Osoba generująca Data i czas rejestracji Data i czas deaktywacji Osoba deaktywująca Status R-online Biznes Z poziomu formatki możliwe jest aktywowanie (akcja dostępna dla certyfikatu w statusie Nieaktywny) bądź deaktywowanie certyfikatu(akcja dostępna dla certyfikatu w statusie Aktywny). W przypadku jeśli certyfikat jest w statusie Aktywny pola: Data i czas deaktywowania Osoba deaktywująca nie będą wyświetlane Prototyp ekranu zawierający szczegóły certyfikatu zamieszczony jest poniżej: 4.3. Logowanie aktywności R-Connect Wszystkie zdarzenia aktywne wykonane przez R-Connect są zapisywane w logach użytkownika.

17 Historia korzystania z systemu W historii korzystania z systemu (zakładka R-Connect ) dodana jest formatka przedstawiająca aktywność związaną z kanałem R-Connect. Dla każdego nowego zdarzenia prezentowane są dane: Data zdarzenia Klient R-Connect Typ zdarzenia. Status Komunikacja w kanale R-Connect jest przypisana do klienta R-Connect. Typy zdarzeń są widoczne w polu Typ zdarzenia. Typy zdarzeń dostępne dla kanału R-Online: o o o o o o o o o o o o o o Pobranie historii operacji zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości GetAccountReport Przyrostowe pobranie historii operacji zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości GetIncrementalAccountReport Pobranie wyciągu z rachunku zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości GetStatement Pobranie wyciągu operacji kartowych - zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości GetCardStatement Pobranie salda- zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości GetAccount Wysłanie przelewu w PLN- zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości CreditTransferInitiation- przelew w PLN Wysłanie przelewu wewnętrznego- zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości CreditTransferInitiation przelew wewnętrzny Wysłanie przelewu walutowego- zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości CreditTransferInitiation przelew walutowy Wysłanie przelewu euroregulowanego- zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości CreditTransferInitiation przelew euroregulowany Pobranie statusu płatności- zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości GetPaymentStatusReport Wysłanie polecenia zapłaty- zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości DirectDebitInitiation Pobranie listy raportów - zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości GetDocumentList Wygenerowanie raportu - zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości PrepareReport Pobranie raportu- zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości GetDocument

18 4.4. Dyspozycja modyfikacja Dodanie Klienta R-Connect W systemie R-Online Biznes w menu Administracja, w menu bocznym Dyspozycje modyfikacji istnieje pozycja Nowa dyspozycja. Na formatce został dodany nowy typ dyspozycji modyfikacji - Nowy Klient R-Connect, który umożliwia dodanie nowego Klienta R-Connect. Po wybraniu z listy typów dyspozycji pozycji Nowy Klient R-Connect wyświetli się ekran: Zarządzanie dyspozycją modyfikacji jest analogiczne jak w przypadku innych typów dyspozycji.

19 5. Połączenie z usługą WebService 5.1. Testowe wywołanie usługi przy pomocy programu SoapUI W celu przetestowania komunikacji poprzez Webservice można wykorzystać oprogramowanie SoapUI, które jest wiodącym narzędziem do testowania usług sieciowych. Producent udostępnia w pełni funkcjonalną wersję bezpłatną tego programu. Jest on napisany w Javie dzięki czemu można z niego korzystać na dowolnym systemie operacyjnym, na którym zainstalowano maszynę wirtualną Javy Instalacja narzędzia SoapUI Najprostszą metodą na skorzystanie z narzędzia SoapUI jest zainstalowanie/uruchomienie wersji udostępnionej w technologii Java WebStart. Wersje tę można pobrać bezpośrednio z głównej strony projektu: Do dyspozycji dostępne są dwie wersje: podstawowa oraz Enterprise. Do wywoływania usług darmowa wersja podstawowa wystarcza w zupełności. Aby ją zainstalować należy pobrać odpowiednią dla swojego systemu operacyjnego wersję instalatora i podążać za instrukcjami podanymi wewnątrz. Po zainstalowaniu narzędzie jest gotowe do pracy odyfikacja repozytorium kluczy dla SoapUI Pobranie certyfikatów potrzebnych do utworzenia repozytorium kluczy Pośród opisanych w rozdziale funkcjonalności formatki Certyfikaty komunikacyjne istnieje możliwość pobierania certyfikatów potrzebnych do utworzenia prawidłowego repozytorium kluczy odyfikacja repozytorium narzędziem np.: Portecle W trakcie przygotowywania repozytorium kluczy może zostać wykorzystany program Portecle. Repozytorium zostanie przygotowane w sposób pozwalający na jego bezpośrednie zastosowanie w aplikacji SoapUI. Instrukcja zakłada, że operacja tworzenia klucza klienckiego (a wraz z nim nowego repozytorium kluczy) została pomyślnie przeprowadzona. Opis operacji znajduje się w rozdziale

20 Po uruchomieniu aplikacji należy otworzyć repozytorium poprzez wybranie opcji File -> Open Keystore File lub skrót klawiaturowy Ctrl+O Po otworzeniu repozytorium należy zaimportować do niego zaufane certyfikaty, pobrane wg instrukcji z rozdziału Aby tego dokonać należy wybrać opcję Import Trusted Certificate. W trakcie procesu importu certyfikatów należy potwierdzić, że wskazany certyfikat jest zaufany. Brak potwierdzenia zaufania do certyfikatu spowoduje nie zaimportowanie go. Certyfikat Banku znajduje się pod adresem: w zakładce dokumenty do pobrania. W trakcie importu zaistnieje możliwość podania aliasu dla importowanych certyfikatów. ożna pozostawić wartości domyślne lub zmienić je na dowolne inne, które będą unikalne w obrębie repozytorium. Aliasy dla certyfikatów są jedynie nazwami pod którymi dane certyfikaty będą widoczne w repozytorium i są używane w trakcie odwoływania się do konkretnych certyfikatów. Należy także importować pobrany z aplikacji R-Online Biznes klucz podpisany przez CA (patrz rozdział 4.2.2). Akcję tę można dokonać poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na parę kluczy i wybranie opcji Import CA Reply

21 Następnie należy zapisać zmodyfikowane repozytorium kluczy. Jest ono gotowe do tego, by wykorzystać je do połączenia z usługą WebService np. przy pomocy programu SoapUI Opis konfiguracji programu SoapUI. Ustawienia programu SoapUI są dostępne w menu głównym (File -> Preferences) lub poprzez skrót klawiaturowy Ctrl+Alt+P. Ponieważ dostęp do usług sieciowych aplikacji R-Connect jest chroniony dwustronnym SSL em konieczne jest dodanie w konfiguracji programu repozytorium certyfikatów (JKS) zawierającego właściwy certyfikat. Opis tworzenia repozytorium można znaleźć w rozdziale , a w rozdziale jest on uzupełniony o dodanie zaufanych certyfikatów serwera usługi. Niezbędne jest podanie hasła do repozytorium. Należy także ustawić wersję protokołu http na 1.1

22 Taka konfiguracja pozwala na pomyślne utworzenie projektu. ożna tego dokonać poprzez menu główne (File -> New soapui Project) lub poprzez skrót klawiaturowy Ctrl+N. W polu Project Name należy podać nazwę tworzonego projektu, a w Initial WSDL/WADL adres url opisu wsdl usługi. Zaznaczenie opcji Create Requests spowoduje utworzenie przez narzędzie listy wszystkich akcji udostępnianych przez usługę R-Connect wraz z przykładowymi zapytaniami w formie XL. Po utworzeniu projektu, należy przeprowadzić jego indywidualną konfigurację. Dostęp do preferencji można uzyskać poprzez dwukrotne kliknięcie w nowo utworzony projekt. Pierwszym krokiem powinno wybranie karty Keystores/Certificates w zakładce Security Configurations. Należy tam dodać to samo repozytorium kluczy, które zostało dodane do głównej konfiguracji narzędzia. Po wybraniu pliku niezbędne będzie podanie hasła do repozytorium kluczy.

23 W przypadku gdy proces dodawania pliku nie przebiegł prawidłowo, kolumna Status będzie zawierać krótki opis problemu. W przypadku, gdy hasło było prawidłowe, a plik właściwy, nowo dodany klucz będzie miał status OK Połączenie z usługą zabezpieczoną dwustronnym SSL em W przypadku, gdy usługa jest zabezpieczona dwustronnym SSL em przeprowadzona w rozdziale konfiguracja projektu jest wystarczająca. Przed wysłaniem wiadomości należy wskazać certyfikat, którym transakcja ma być zabezpieczona. ożna tego dokonać w konfiguracji poszczególnego zapytania. Jest ona dostępna po otworzeniu wiadomości. Przycisk Properties znajduje się w lewym dolnym roku narzędzia SoapUI. Za certyfikat odpowiada opcja SSL Keystore. W opcji można ustawić jedno z repozytoriów kluczy wskazanych dla poszczególnego projektu. W przypadku braku opcji do wyboru, zalecane jest powtórzenie konfiguracji z rozdziału

24 Tak skonfigurowana wiadomość jest gotowa do wysyłki ożliwe problemy w trakcie nawiązywania połączenia i ich ewentualne rozwiązanie. W przypadku, gdy nasz certyfikat komunikacyjny jest nieprawidłowy lub wystąpił błąd podczas konfiguracji klienta, usługa zwróci odpowiedź o treści issing SSL certificate (kod błędu E105) przy próbie wysłania zapytania. Należy wtedy upewnić się czy wszystkie opisane wcześniej czynności niezbędne do połączenia zostały wykonane prawidłowo Przykładowe wywołanie usługi przy pomocy języka PHP Język skryptowy PHP jest bardzo popularny przy tworzeniu niedużych serwisów internetowych. Umożliwia on również podłączenie się do usług sieciowych, takich jak R-Connect Opis konfiguracji PHP Aby móc korzystać z usług sieciowych z poziomu PHP konieczne jest włączenie tej funkcjonalności w konfiguracji serwera odpowiedzialnego za obsługę naszych skryptów. Odbywa się to poprzez edycję pliku konfiguracyjnego PHP - php.ini. W konfiguracji tej należy włączyć rozszerzenia php_soap oraz php_openssl. W systemach operacyjnych z rodziny Windows odpowiadają za to linie:

25 extension=php_openssl.dll extension=php_soap.dll W przypadku gdy na początku którejkolwiek z linii znajduje się średnik, to musi zostać usunięty. Odpowiada on za to, że dana linia jest nieaktywna (wykomentowana). Podczas włączania rozszerzeń należy zwrócić uwagę, czy w pliku php.ini istnieje wpis wskazujący na lokalizację bibliotek z rozszerzeniami oraz czy jest on aktywny, np.: extension_dir="{folder_instalacji_php}\ext\" np.: extension_dir="d:\aplikacje\php-5.3.8\ext\" Po pomyślnej konfiguracji środowiska oraz zrestartowaniu naszego serwera można już wywoływać zapytania do usług sieciowych za pomocą PHP Generowanie certyfikatu.pem dla PHP Certyfikat.pem jest niezbędny do korzystania z połączenia zabezpieczonego dwustronnym SSL em w kliencie usług sieciowych pisanym w języku PHP. Do utworzenia certyfikatu w formacie.pem potrzebne jest repozytorium kluczy utworzonego w rozdziale , oraz używany wcześniej program Portecle. Po uruchomieniu aplikacji należy otworzyć repozytorium poprzez wybranie opcji File -> Open Keystore File lub skrót klawiaturowy Ctrl+O Następną czynnością po otworzeniu repozytorium jest eksport klucza prywatnego wraz z certyfikatami. Eksport jest możliwy do wykonania z poziomu menu kontekstowego klucza prywatnego, opcja Export.

26 Niezbędne jest zaznaczenie opcji takich jak na zrzucie ekranu poniżej: Pierwsza z opcji (Export Type) odpowiada za typ wykonywanego eksportu. a to być klucz prywatny z certyfikatami (Private Key and Certificates). Druga z opcji (Export Format) odpowiada za format eksportu. Klient PHP będzie oczekiwał formatu.pem (PE Encoded). Następnym krokiem po zatwierdzeniu opcji jest podanie hasła do eksportowanego klucza klienckiego. Jest to niezbędne ze względu na potrzebę odszyfrowania klucza przed jego eksportem. Po pomyślnym odszyfrowaniu klucza należy zdefiniować hasło jakim będzie chroniony eksportowany certyfikat PE. Zalecane jest, aby certyfikat był chroniony mocnym hasłem. Uniemożliwia to nieautoryzowane użycie go przez osoby niepowołane. Ostatnią czynnością procesu eksportu jest wybranie lokalizacji eksportowanego certyfikatu.z uwagi na przeznaczenie eksportowanego certyfikatu, zaleca się, żeby został on zapisany na dysku w tym samym folderze, w którym zostanie zapisany skrypt PHP tworzony w rozdziale Znacznie ułatwi to lokalizowanie certyfikatu poprzez stosowanie ścieżki pośredniej (./{nazwa_klucza}.pem). Wskazane jest także, żeby nazwa eksportowanego certyfikatu nie zawierała spacji. Pomyślnie wyeksportowany klucz jest gotowy do użycia w skrypcie.

27 Przykładowe skrypty łączące się z usługą Poniżej znajdują się skrypty pozwalające połączyć się z usługą R-Connect i wywołać przykładowe zapytanie Klient usługi zabezpieczonej dwustronnym SSL em Do połączenia z usługami sieciowymi R-Connect może być wykorzystana klasa SoapClient. Aby rozpocząć korzystanie z niej należy zainicjalizować obiekt tej klasy. Potrzebne do tego są następujące informacje: Adres sieciowy serwera usługi R-Connect Lokalizacja certyfikatu.pem utworzonego w rozdziale Hasło do certyfikatu (w przypadku braku hasła do certyfikatu ten argument może zostać pominięty) Następnie można wywołać usługę sieciową poprzez wykonanie polecenia $client->dorequest(), gdzie $client, to zmienna reprezentująca utworzony wcześniej obiekt SoapClient. Do wykonania polecenia potrzebne będą: Treść zapytania w formie XL (pobrana z pliku, lub stworzona bezpośrednio w skrypcie) Adres sieciowy serwera usługi R-Connect Nazwa akcji do wywołania <?php // adres serwera $server_location = 'https://wscib.r-bank.pl/cdc00101?wsdl'; // XL można zbudować ręcznie wewnątrz PHP $request = file_get_contents('./getstatements.xml'); // nazwa akcji do wywołania $action = 'urn:ca:std:ccs:rbpl:tech:wsdl:ws /getstatement'; // lokalizacja certyfikatu $cert = './clientcert.pem'); // hasło do certyfikatu $passphrase = 'Qwe123'); // inicjalizacja klienta SOAP $client = new SoapClient($server_location.'?wsdl', array('local_cert' => $cert, 'passphrase' => $passphrase)); // wywolanie akcji na serwerze $response = $client-> dorequest($request, $server_location, $action, 1);

28 6. Podpisy Xades Xades jest międzynarodowym standardem podpisu elektronicznego. Główną zaletą podpisu Xades jest możliwość weryfikacji podpisu elektronicznego po długim czasie od jego złożenia. Podpisy są wykonywane przy użyciu certyfikatów autoryzacyjnych uprzednio dodanych w systemie R-Online Biznes. Poniższy opis przedstawia proces podpisywania requestów, wysyłanych przez R-Connect. Proces podpisywania może być wykonywany przy użyciu programu Sigillum Sign, co zostało zilustrowane w poniższym przykładzie:. 1. Program Sigillum Sign musi zostać pobrany i zainstalowany. Pobranie programu jest możliwe ze strony: sigillum.pl/pliki_do_pobrania.html 2. Włączenie programu spowoduje wyświetlenie okna, które zostało zaprezentowane poniżej: 3. Na formularzu z prawej strony należy wskazać plik z rozszerzeniem txt, który ma zostać podpisany.

29 Przykładowy request przeznaczony do podpisywania zamieszczony jest poniżej <urn:internaltransfer xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc " xmlns:urn1="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain "> <urn1:document> <urn1:cstmrcdttrfinitn> <urn1:grphdr> <urn1:sgid>jw </urn1:sgid> <urn1:credttm> t11:59:12</urn1:credttm> <urn1:nboftxs>1</urn1:nboftxs> <urn1:initgpty> <urn1:nm>jan Kowalski</urn1:Nm> <urn1:id> <urn1:orgid> <urn1:othr> <urn1:id> </urn1:id> </urn1:othr> </urn1:orgid> </urn1:id> </urn1:initgpty> </urn1:grphdr> <urn1:pmtinf> <urn1:pmtinfid>jw </urn1:pmtinfid> <urn1:pmttd>trf</urn1:pmttd> <urn1:reqdexctndt> </urn1:reqdexctndt> <urn1:dbtr> <urn1:nm>jan Kowalski</urn1:Nm> <urn1:pstladr> <urn1:ctry>pl</urn1:ctry> <urn1:adrline>ul. Jaracza 76</urn1:AdrLine> <urn1:adrline> Łódź</urn1:AdrLine> </urn1:pstladr> </urn1:dbtr> <urn1:dbtracct> <urn1:id> <urn1:othr> <urn1:id> </urn1:id> </urn1:othr> </urn1:id> </urn1:dbtracct> <urn1:dbtragt> <urn1:fininstnid> <urn1:clrsysmbid> <urn1:clrsysid> <urn1:cd>plknr</urn1:cd> </urn1:clrsysid> <urn1:mbid> </urn1:mbid> </urn1:clrsysmbid> </urn1:fininstnid> </urn1:dbtragt> <urn1:cdttrftxinf> <urn1:pmtid> <urn1:endtoendid>not provided</urn1:endtoendid> </urn1:pmtid> <urn1:pmttpinf> <urn1:ctgypurp> <urn1:cd>intc</urn1:cd> </urn1:ctgypurp> </urn1:pmttpinf> <urn1:amt> <urn1:instdamt Ccy="PLN">10.00</urn1:InstdAmt> </urn1:amt> <urn1:cdtr> <urn1:nm>jan Kowalski</urn1:Nm> <urn1:pstladr> <urn1:ctry>pl</urn1:ctry> <urn1:adrline>ul. Jaracza 76</urn1:AdrLine> <urn1:adrline> Łódź</urn1:AdrLine>

30 </urn1:pstladr> </urn1:cdtr> <urn1:cdtracct> <urn1:id> <urn1:iban>pl </urn1:iban> </urn1:id> </urn1:cdtracct> <urn1:rmtinf> <urn1:ustrd>przeksiegowanie wolnych srodkow</urn1:ustrd> </urn1:rmtinf> </urn1:cdttrftxinf> </urn1:pmtinf> </urn1:cstmrcdttrfinitn> </urn1:document> </urn:internaltransfer> 4. Aby podpisac wybrany plik należy przeciągnąć go do tabeli z lewej strony, następnie zaznaczyć i wybrać opcję Podpisz pliki. Poniższy rysunek przedstawia wybór pliku do podpisu oraz opcję Podpisz pliki. 5. Wybranie opcji Podpisz pliki spowoduje pojawienie się okienka z opcjami wyboru ustawienia podpisu.

31 Należy zaznaczyć certyfikat, którym ma zostać podpisany request w sekcji agazyn Osobiste a następnie wybrać Typ podpisu Otoczony w sekcji Ustawienia formatu podpisu i nacisnąć przycisk Dalej umieszczony w prawym dolnym rogu formularza. 6. Pojawi się kolejne okno, w którym należy nacisnąć przycisk Podpisz.

32 7. Podpisany dokument ma rozszerzenie.xades. Należy go dodać jako <soap:body> w komunikacie wysyłanym przez R-Connect.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Tylko do zastosowań profesjonalnych Aktualnie funkcja dostępna wyłącznie w języku angielskim. A usage Professional Uniquement Disponible

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1. O PLATFORMIE IPKO DEALER... 3 2. KORZYSTANIE Z PLATFORMY IPKO DEALER... 3 2.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8 APACHE 2.0 + SSL Linux Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.8 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Tworzenie certyfikatu... 3 2.1. Tworzenie certyfikatu poprzez

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Administracja usługą IntegralNet

Administracja usługą IntegralNet Administracja usługą IntegralNet Niniejsza część składa się z następujących rozdziałów: Zadania i zakres odpowiedzialności administratora grupy. Menu Profil. Menu Zasoby. Menu Usługi. Menu Skrypty Usług.

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy MetaTrader 4

Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Wstęp 1. Wstęp System transakcyjny MetaTrader (MT 4) jest jednym z pierwszych systemów handlu na rynku instrumentów pochodnych OTC, powstałym we współpracy z jedną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo