Podręcznik użytkownika usługi R-Connect

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika usługi R-Connect"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika usługi R-Connect

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp TERINOLOGIA I DEFINICJE OPIS OGÓLNY Komunikacja SEGENTACJA KOUNIKATÓW SZYFROWANIE KOUNIKATÓW ZESTAWIENIE KANAŁU KOUNIKACYJNEGO Aktywacja usługi R-Connect Zmiany w systemie R-Online Biznes ZLECENIA Przetwarzanie zleceń z R-Connect Dodatkowe informacje dla zleceń z R-Connect ADINISTRACJA Zarządzanie klientami R-Connect Certyfikaty komunikacyjne Zarządzanie certyfikatami autoryzacyjnymi LOGOWANIE AKTYWNOŚCI R-CONNECT Historia korzystania z systemu DYSPOZYCJA ODYFIKACJA Dodanie Klienta R-Connect Połączenie z usługą WebService TESTOWE WYWOŁANIE USŁUGI PRZY POOCY PROGRAU SOAPUI Instalacja narzędzia SoapUI odyfikacja repozytorium kluczy dla SoapUI Opis konfiguracji programu SoapUI ożliwe problemy w trakcie nawiązywania połączenia i ich ewentualne rozwiązanie PRZYKŁADOWE WYWOŁANIE USŁUGI PRZY POOCY JĘZYKA PHP Opis konfiguracji PHP Generowanie certyfikatu.pem dla PHP Przykładowe skrypty łączące się z usługą Podpisy Xades Formaty komunikatów... 33

3 7.1. LISTA WIADOOŚCI ODUŁ RACHUNKI GetAccountReport GetIncrementalAccountReport BankToCustomerAccountReport GetStatement BankToCustomerStatement GetCardStatement BankToCustomerCardStatement GetAccount ReturnAccount ODUŁ PRZELEWY CreditTransferInitiation Płatność w PLN CreditTransferInitiation Przelew wewnętrzny CreditTransferInitiation Przelew walutowy CreditTransferInitiation Przelew euroregulowany (SEPA Credit Transfer) GetPaymentStatusReport Zapytanie o status płatności PaymentStatusReport Status przelewu DirectDebitInitiation Polecenie zapłaty (strona wierzyciela) ODUŁ RAPORTY GetDocumentList DocumentList PrepareReport GetDocument BankToCustomerDocument BŁĄD WYKONANIA OPERACJI ServiceError Opis kodów błędów NIEDOSTĘPNOŚĆ ŚRODOWISKA PRZYKŁADOWE ZAPYTANIE I ODPOWIEDŹ

4 1. Wstęp 1.1. Terminologia i Definicje Poniżej zebrane terminy występujące w dokumencie. R-Online Biznes serwis internetowy dla klientów Banku. Bank Raiffeisen Bank Polska S.A. Usługa R-Connect - Usługa R-Connect to rozwiązanie umożliwiające komunikację pomiędzy systemami finansowo-księgowymi klientów Banku, a Bankiem za pomocą usług sieciowych (Webservices) Klient R-Connect - Użytkownik techniczny rejestrowany jest wyłącznie w ramach danej firmy. Nie ma dostępu do funkcjonalności bankowości internetowej, przeglądanie jego szczegółów/modyfikacja danych możliwa jest jedynie z poziomu kontekstu firmy. Certyfikaty komunikacyjne certyfikaty służące do zestawienia obustronnego SSL. Certyfikaty te są przypisane do użytkownika R-Connect. Certyfikaty autoryzacyjne certyfikaty służące do podpisu danych zlecenia. Certyfikaty te są przypisane do kont poszczególnych użytkowników. Polityka bezpieczeństwa - Dla klientów R-Connect wybierane będą te same polityki bezpieczeństwa, jak dla użytkowników R-Online Biznes. Dostępne będą następujące polityki bezpieczeństwa: o o Ograniczenie na adres IP Ograniczenie na czas pracy usługi R-Connect Określona polityka bezpieczeństwa dla klienta R-Connect ustawiana będzie tak, jak obecnie dla użytkowników R-Online Biznes na wniosek papierowy Opis ogólny Dokument opisuje usługę R-Conect. Jest to rozwiązanie umożliwiające komunikację pomiędzy systemami finansowo-księgowymi klientów Banku a systemem bankowości internetowej R-Online Biznes za pomocą usług sieciowych (web-services). Poszczególne elementy rozwiązania są oparte o następujące standardy: Rekomendacja Zarządu Związku Banków Polskich w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem na rynku polskim z listopada 2010 zwany dalej RBE, Wspólna platforma dla branży finansowej do rozwoju wiadomości o standardowej składni XL opracowana przez International Organization for Standardization zwana dalej ISO

5 Usługa R-Connect oferuje klientom biznesowym Banku możliwość znacznie szybszej i efektywniejszej wymiany informacji pomiędzy systemami ERP/FK pracującymi wewnątrz firmy, a systemem bankowości elektronicznej. Dzięki R-Connect możliwe jest pobieranie bieżących danych finansowych dla systemów ERP/FK już z poziomu tychże systemów, bez konieczności importu/eksportu plików zawierających te dane pomiędzy systemem bankowości elektronicznej i systemami księgowymi. Takie rozwiązanie znacznie przyspiesza wymianę informacji pomiędzy Bankiem i klientem jak również upraszcza proces wymiany informacji. W identyczny sposób zostaje uproszczony mechanizm wysyłania zleceń przez klienta bezpośrednio z poziomu systemów ERP/FK. Wymiana danych pomiędzy bankiem a klientem w usłudze R-Connect odbywa się przez wymianę komunikatów w formacie plików XL przy wykorzystaniu technologii web-services. Całość komunikacji jest zabezpieczona przez bezpieczny kanał HTTPS z wykorzystaniem dwustronnego SSL. Dzięki tym technologiom komunikacja pomiędzy Bankiem a klientem jest szyfrowana i nikt niepowołany nie będzie miał dostępu do przesyłanych informacji. Dodatkowo dzięki dwustronnemu SSL Bank otrzymuje możliwość wstępnej weryfikacji klienta, a klient może zweryfikować, czy faktycznie podłączył się do serwera Banku. Do zabezpieczenia wymiany informacji zostaną zastosowane dwie pary kluczy kryptograficznych (klucze publiczne będą używane w formie certyfikatów x.509). Jedna z tych par będzie wykorzystywana na poziomie transportowym do zestawiania obustronnego SSL. Druga para będzie wykorzystywana do wykonania podpisu samego dokumentu zlecenia przesyłanego za pomocą systemu (certyfikat autoryzacyjny).

6 2. Komunikacja 2.1. Segmentacja komunikatów System nie przeprowadza segmentacji przekazywanych komunikatów komunikaty wygenerowane przez oprogramowanie Klienta przekazywane są w całości Szyfrowanie komunikatów Dane przekazywane pomiędzy klientem banku, a infrastrukturą banku podlegają szyfrowaniu na warstwie sieciowej, z wykorzystaniem obustronnie uwierzytelnionego SSLa. Rozwiązanie to zapewnia poufność komunikatów podczas transportu. Na poziomie sieciowym wykonywane jest także dodatkowe uwierzytelnienie klienta względem serwera, które pozwoli na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa względem ataków an-in-themiddle Zestawienie kanału komunikacyjnego Do transportu komunikatów poprzez sieć publiczną wykorzystany jest protokół HTTP wersji 1.1 oraz protokół SOAP. W związku z tym komunikacja pomiędzy Klientem R-Connect (lub systemem ERP z odpowiednią bramką komunikacyjną), a serwerem R-Connect jest zestawiana z użyciem URL (Uniform Resource Locator). Do stworzenia pełnoprawnego tunelu komunikacyjnego po stronie klienta usługi konieczne jest skonfigurowanie klucza prywatnego oraz certyfikatu, który zostanie przypisany do danego podmiotu po stronie banku. Komunikacja pomiędzy klientem a serwerem ma miejsce według klasycznego modelu klient serwer. Serwer przyjmuje zawsze pasywną rolę w komunikacji, w związku z tym to klient (system ERP lub Klient R-Connect) inicjuje wszelkie połączenia. Według zastosowanego schematu komunikacji, klient usługi wysyła żądanie SOAP z umieszczonym wewnątrz niego komunikatem, sformatowanym według opisanego w dokumencie schematu. Struktura SOAP przesyłana jest zawsze metodą POST. Serwer przesyła odpowiedź SOAP z odpowiadającym mu komunikatem. Pierwszym krokiem jest zawsze inicjalizacja tunelu obustronnego SSLa. Po zestawieniu kanału, wewnątrz niego, przekazywane są żądania SOAP.

7 3. Aktywacja usługi R-Connect Warunkiem niezbędnym do korzystania przez Klienta z usługi R-connect jest korzystanie przez Klienta z systemu bankowości internetowej R-online biznes. W celu uruchomienia/aktywacji usługi konieczne jest złożenie do Banku wypełnionego dokumentu Wniosek o korzystanie z usługi R-Connect. System R-connect będzie funkcjonował na zasadach określonych w regulaminie systemu bankowości internetowej R-online biznes i w.w wniosku. Po aktywacji usługi przez Bank niezbędne jest wygenerowanie kluczy komunikacyjnych (opisane w pkt ) oraz konfiguracja połączenia między systemem ERP/FK a usługą WebSerwis (opisane w pkt. 5) Do podpisywania zleceń (przelewów) z poziomu systemów ERP/FK niezbędne jest posiadanie podpisu kwalifikowanego i uwierzytelnienie go w systemie R-Online Biznes. (opisane w pkt )

8 4. Zmiany w systemie R-Online Biznes 4.1. Zlecenia Przetwarzanie zleceń z R-Connect Zlecenia wprowadzone za pomocą kanału R-Connect są prezentowane w systemie R-Online Biznes analogicznie, jak pozostałe zlecenia. Zlecenia przesłane poprzez WebService mogą zostać zapisane jako: Zlecenia pojedyncze. Tak są zapisywane zlecenia, które zostały przesłane z wykorzystaniem komunikatu CreditTransferInitiation, dla których w sekcji <PmtInf>, występuje tylko jedno zlecenie. Paczki. Tak są zapisywane wszystkie zlecenia: o wysłane z wykorzystaniem komunikatu CreditTransferInitiation, dla których nie został spełniony warunek dla zleceń pojedynczych, Dodatkowe informacje dla zleceń z R-Connect Zlecenia i paczki zleceń wprowadzone za pomocą kanału R-Connect są specjalnie oznaczone w systemie R-Online Biznes. Dodatkowe informacje prezentowane są w szczegółach zlecenia, w sekcji: Informacje o akcjach pracowników. Przykład Ekranu, zawierający sekcję informacyjną, znajduje się poniżej:

9 Zlecenia przesłane usługą R-Connect są widoczne w systemie R-Online Biznes na odpowiednich ekranach opcji Zlecenia. ożna na nich wykonać wszystkie operacje dostępne w systemie R-Online Biznes, odpowiednio do ich statusu, łącznie z edycją danych zlecenia Administracja Zarządzanie klientami R-Connect W systemie R-Online Biznes po wybraniu w menu górnym opcji Narzędzia, a następnie w menu bocznym opcji R-Connect istnieje pozycja Zarządzanie klientami R-Connect. Z poziomu ekranu możliwe jest aktywowanie klienta R-Connect, jego deaktywowanie, zarządzanie certyfikatami komunikacyjnymi oraz uprawnieniami wybranego klienta R-Connect Na liście z klientami R-Connect prezentowane są następujące elementy: Nazwa Identyfikator Polityka bezpieczeństwa Oraz następujące linki, pozwalające na wykonanie akcji: Certyfikaty (przejście do formatki Certyfikaty komunikacyjne dla wybranego klienta R-Connect) Uprawnienia (przejście do formatki Uprawnienia Klienta R-Connect dla wybranego klienta R- Connect; Aktywuj ( Akcja jest dostępna dla klientów R-Connect którzy mają status Nieaktywny) Deaktywuj (Akcja jest dostępna dla klientów R-Connect którzy mają status Aktywny) Ekran zamieszczony jest poniżej:

10 Certyfikaty komunikacyjne W ramach tej funkcji możliwe jest zarządzanie certyfikatami komunikacyjnymi klienta R-Connect. Dostęp do ekranu do zarządzania certyfikatami komunikacyjnymi danego klienta R-Connect możliwy jest z listy klientów R-Connect. Z poziomu ekranu możliwe jest aktywowanie, deaktywowanie, pobranie oraz dodanie nowego certyfikatu. Certyfikat wydawany jest dla klienta R-Connect przypisanego do określonej firmy. Na liście wynikowej prezentowane będą certyfikaty o statusie: Aktywne Nieaktywne Wygasłe (przez okres 1 miesiąca od daty wygaśnięcia certyfikatu) Na liście z certyfikatami komunikacyjnymi klienta R-Connect prezentowane są następujące elementy: Odcisk klucza Data i czas generacji Data i czas wygaśnięcia Status Oraz następujące linki, pozwalające na wykonanie akcji: Aktywuj (Akcja jest dostępna dla certyfikatów, które mają status Nieaktywny) Deaktywuj (Akcja jest dostępna dla certyfikatów, które mają status Aktywny) Pobierz (akcja skutkuje pobraniem certyfikatu; zwracany jest certyfikat, który można zapisać na dysku, link jest prezentowany dla certyfikatów niewygasłych ) Nowy certyfikat komunikacyjny (przejście do ekranu pozwalającego na dodanie nowego certyfikatu komunikacyjnego) Ekran zamieszczony jest poniżej:

11 Nowy certyfikat komunikacyjny Generacja kluczy związanych z certyfikatami komunikacyjnymi odbywa się poza systemem R-Online Biznes. Klient Banku generuje klucze we własnym zakresie (przykładowy sposób generacji certyfikatu komunikacyjnego znajduje się w punkcie ), a następnie importuje go do systemu R-Online Biznes. Akceptowane są tylko pliki CSR w formacie PKCS#10 oparte o RSA 2048 krótsze klucze są odrzucane. Po dodaniu certyfikatu komunikacyjnego klient może go pobrać i zapisać w wybranym przez siebie miejscu. Dostęp do ekranu umożliwiającego dodanie certyfikatu komunikacyjnego możliwy jest z listy certyfikatów komunikacyjnych klienta R-Connect poprzez wybranie akcji Nowy certyfikat komunikacyjny. Po jej wybraniu pojawia się ekran, na którym możliwe jest wskazanie pliku zawierającego certyfikat. Po wskazaniu pliku i wykonaniu akcji Dodaj certyfikat zostanie sprawdzony pod względem poprawności. W przypadku spełnienia reguł walidacji pojawi się na liście certyfikatów komunikacyjnych klienta R-Connect Prototyp ekranu dodawania nowego certyfikatu komunikacyjnego zamieszczony jest poniżej: Wygenerowanie klucza Klienta Generacja kluczy związanych z certyfikatami komunikacyjnymi odbywa się poza systemem R-Online Biznes. Poniższa instrukcja opisuje jeden z możliwych sposobów wygenerowanie klucza Klienta - przy użyciu narzędzia keytool, dołączanego do środowiska uruchomieniowego Java (JRE). Przed przystąpieniem do generowania klucza należy sprawdzić ścieżkę instalacji JRE (np. C:\Program Files\Java\jre). W celu uczynienia poniższego opisu bardziej czytelnym będziemy się posługiwac następującymi skrótami:

12 {ścieżka_jre} ścieżka instalacji środowiska uruchomieniowego Java (JRE) {identyfikator_klienta} identyfikator klienta R-Connect, dla którego tworzony jest klucz {nazwa_działu} nazwa działu, np. Księgowość {nazwa_organizacji} nazwa firmy, np. RaiffeisenPolbank Bank Polska S.A. {lokalizacja} miejscowość, np. Kraków {województwo} województwo, np. małopolskie {kod_kraju} dwuliterowy kod kraju, np. PL {nazwa_klucza} nazwa, jaka ma być nadana kluczowi, który zostanie utworzony {hasło} hasło do repozytorium kluczy {nazwa_repozytorium_kluczy} nazwa nowoutworzonego repozytorium kluczy wraz ze ścieżką dostępu do niego {nazwa_pliku_z_żądaniem} nazwa pliku.csr, który zostanie wygenerowany (nazwa pliku, który można dodac do listy certyfikatów komunikacyjnych w aplikacji R-Online Biznes) Aby wygenerować klucz należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: 1) Utworzenie repozytorium kluczy (klucz, który wygenerujemy będzie w nim przechowywany) 1.1) Uruchomienie wiersza poleceń (np. poprzez wciśnięcie kombinacji klawiszy Win + R a następnie wpisanie cmd w polu Otwórz i wykonanie akcji OK. ) Przykładowy wygląd okna, pozwalającego na otworzenie wiersza poleceń umieszczony jest poniżej: 1.2) W wierszu poleceń należy wprowadzić kolejno następujące instrukcje: cd {ścieżka_jre} \bin Dla ścieżki JRE, którą posługujemy się w przykładzie polecenie to przyjmuje następującą formę: cd C:\Program Files\Java\jre \bin keytool -genkeypair -keyalg RSA -keysize dname "CN={identyfikator_klienta}, OU={nazwa_działu}, O={nazwa_organizacji}, L={lokalizacja}, ST={województwo},

13 C={kod_kraju}" -alias {nazwa_klucza} -keypass {hasło} -keystore {nazwa_repozytorium_kluczy}.jks -storepass {hasło} -validity 360 Przykładowe polecenie, uzupełnione danymi ma następujący format: keytool -genkeypair -keyalg RSA -keysize dname "CN=1142, OU=Ksiegowosc, O= RaiffeisenPolbank Bank Polska S.A., L=Krakow, ST=malopolskie, C=PL" -alias klucz1 - keypass Qwe123 -keystore d:\temp\rbpl-ccs-client.jks -storepass Qwe123 -validity 360 UWAGA: Powyższe polecenie działa dla Javy w wersji 6 lub wyższej. Repozytorium kluczy zostało utworzone, a klucz zapisany wewnątrz. Plik z repozytorium można znaleźć we wskazanej w poleceniu lokalizacji. 2) Utworzenie żądania podpisania klucza 2.1) Uruchomienie wiersza poleceń (analogicznie jak w punkcie 1.1) 2.2) Aby utworzyć żądanie podpisania klucza należy wprowadzić kolejno następujące instrukcje: cd {ścieżka_jre} \bin (analogicznie jak w punkcie 1) Dla ścieżki JRE, którą posługujemy się w przykładzie polecenie to przyjmuje następującą formę: cd C:\Program Files\Java\jre \bin keytool -certreq -alias {nazwa_klucza} -keystore {nazwa_repozytorium_kluczy}.jks - storepass {hasło} -file {nazwa_pliku_z_żądaniem}.csr Przykładowe polecenie, uzupełnione danymi ma następujący format: keytool -certreq -alias klucz1 -keystore d:\temp\rbpl-ccs-client.jks -storepass Qwe123 - file d:\temp\klucz1.csr Żądanie zostało utorzone w lokalizacji, która została podana w poleceniu. Tak wygenerowane żądanie można dodać w R-Online Biznes. Proces dodawania został opisany w punkcie Zarządzanie certyfikatami autoryzacyjnymi W systemie R-Online Biznes są wykorzystywane certyfikaty autoryzacyjne za pomocą których możliwe jest podpisanie danych zleceń przesyłanych usługą R-Connect. System R-Online Biznes umożliwia rejestrację certyfikatów (kwalifikowanych) wystawionych przez zewnętrzne CA. Certyfikaty te muszą jednak uprzednio zostać zaimportowane przez użytkownika w systemie R-Online Biznes. W systemie R-Online Biznes po wybraniu w menu górnym opcji Narzędzia w menu bocznym znajduje się opcja R-Connect. Po wybraniu opcji R-Connect w menu bocznympojawi się pozycja Zarządzanie certyfikatami autoryzacyjnymi. Z poziomu ekranu możliwe jest deaktywowanie certyfikatu autoryzacyjnego, zapoznanie się ze szczegółami certyfikatu autoryzacyjnego oraz dodanie nowego certyfikatu. Na liście wynikowej prezentowane będą certyfikaty o statusie: Aktywne

14 Nieaktywne Wygasłe (przez okres 1 miesiąca od daty wygaśnięcia certyfikatu) Dla każdego z nich prezentowane są następujące informacje: Odcisk klucza Data i czas generacji Data i czas wygaśnięcia Status Oraz następujące linki, pozwalające na wykonanie akcji: Aktywuj (Akcja jest dostępna dla certyfikatów, które mają status Nieaktywny) Deaktywuj (Akcja jest dostępna dla certyfikatów, które mają status Aktywny) Dodaj certyfikat (przejście do ekranu pozwalającego na zarejestrowanie nowego certyfikatu autoryzacyjnego) Wybranie wiersza na liście wynikowej skutkuje prezentacją ekranu zawierającego szczegóły certyfikatu. Ekran zamieszczony jest poniżej: Rejestracja nowego certyfikatu autoryzacyjnego Dostęp do ekranu umożliwiającego dodanie certyfikatu autoryzacyjnego możliwy jest z listy certyfikatów autoryzacyjnych zalogowanego użytkownika R-Online Biznes poprzez wybranie akcji Dodaj certyfikat. Po jej wybraniu pojawia się ekran, na którym dostępne jest pole typu import

15 Certyfikat. Dostępna są akcje Dodaj oraz Powrót. Po wybraniu pliku zawierającego certyfikat (plik z rozszerzeniem.cer) i wykonaniu akcji Dodaj wskazany certyfikat zostanie sprawdzony pod względem poprawności. W przypadku spełnienia reguł walidacji certyfikat pojawi się na liście certyfikatów, a następnie zostanie zaprezentowany komunikat informacyjny Operacja wykonana pomyślnie. R-Online Biznes obsługuje tylko certyfikaty szyfrowane algorytmem Base-64 Do systemu R-Online importowana jest tylko część publiczna certyfikatu. Ekran dodawania nowego certyfikatu autoryzacyjnego zamieszczony jest poniżej: Szczegóły certyfikatu autoryzacyjnego Dostęp do ekranu umożliwiającego podejrzenie szczegółów certyfikatu autoryzacyjnego możliwy jest z listy certyfikatów autoryzacyjnych zalogowanego użytkownika R-Online Biznes poprzez wybranie wiersza na liście wynikowej. Na ekranie zostaną zaprezentowane następujące informacje:

16 Odcisk klucza Data i czas generacji certyfikatu Data i czas wygaśnięcia certyfikatu Wystawca Osoba generująca Data i czas rejestracji Data i czas deaktywacji Osoba deaktywująca Status R-online Biznes Z poziomu formatki możliwe jest aktywowanie (akcja dostępna dla certyfikatu w statusie Nieaktywny) bądź deaktywowanie certyfikatu(akcja dostępna dla certyfikatu w statusie Aktywny). W przypadku jeśli certyfikat jest w statusie Aktywny pola: Data i czas deaktywowania Osoba deaktywująca nie będą wyświetlane Prototyp ekranu zawierający szczegóły certyfikatu zamieszczony jest poniżej: 4.3. Logowanie aktywności R-Connect Wszystkie zdarzenia aktywne wykonane przez R-Connect są zapisywane w logach użytkownika.

17 Historia korzystania z systemu W historii korzystania z systemu (zakładka R-Connect ) dodana jest formatka przedstawiająca aktywność związaną z kanałem R-Connect. Dla każdego nowego zdarzenia prezentowane są dane: Data zdarzenia Klient R-Connect Typ zdarzenia. Status Komunikacja w kanale R-Connect jest przypisana do klienta R-Connect. Typy zdarzeń są widoczne w polu Typ zdarzenia. Typy zdarzeń dostępne dla kanału R-Online: o o o o o o o o o o o o o o Pobranie historii operacji zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości GetAccountReport Przyrostowe pobranie historii operacji zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości GetIncrementalAccountReport Pobranie wyciągu z rachunku zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości GetStatement Pobranie wyciągu operacji kartowych - zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości GetCardStatement Pobranie salda- zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości GetAccount Wysłanie przelewu w PLN- zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości CreditTransferInitiation- przelew w PLN Wysłanie przelewu wewnętrznego- zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości CreditTransferInitiation przelew wewnętrzny Wysłanie przelewu walutowego- zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości CreditTransferInitiation przelew walutowy Wysłanie przelewu euroregulowanego- zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości CreditTransferInitiation przelew euroregulowany Pobranie statusu płatności- zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości GetPaymentStatusReport Wysłanie polecenia zapłaty- zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości DirectDebitInitiation Pobranie listy raportów - zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości GetDocumentList Wygenerowanie raportu - zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości PrepareReport Pobranie raportu- zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości GetDocument

18 4.4. Dyspozycja modyfikacja Dodanie Klienta R-Connect W systemie R-Online Biznes w menu Administracja, w menu bocznym Dyspozycje modyfikacji istnieje pozycja Nowa dyspozycja. Na formatce został dodany nowy typ dyspozycji modyfikacji - Nowy Klient R-Connect, który umożliwia dodanie nowego Klienta R-Connect. Po wybraniu z listy typów dyspozycji pozycji Nowy Klient R-Connect wyświetli się ekran: Zarządzanie dyspozycją modyfikacji jest analogiczne jak w przypadku innych typów dyspozycji.

19 5. Połączenie z usługą WebService 5.1. Testowe wywołanie usługi przy pomocy programu SoapUI W celu przetestowania komunikacji poprzez Webservice można wykorzystać oprogramowanie SoapUI, które jest wiodącym narzędziem do testowania usług sieciowych. Producent udostępnia w pełni funkcjonalną wersję bezpłatną tego programu. Jest on napisany w Javie dzięki czemu można z niego korzystać na dowolnym systemie operacyjnym, na którym zainstalowano maszynę wirtualną Javy Instalacja narzędzia SoapUI Najprostszą metodą na skorzystanie z narzędzia SoapUI jest zainstalowanie/uruchomienie wersji udostępnionej w technologii Java WebStart. Wersje tę można pobrać bezpośrednio z głównej strony projektu: Do dyspozycji dostępne są dwie wersje: podstawowa oraz Enterprise. Do wywoływania usług darmowa wersja podstawowa wystarcza w zupełności. Aby ją zainstalować należy pobrać odpowiednią dla swojego systemu operacyjnego wersję instalatora i podążać za instrukcjami podanymi wewnątrz. Po zainstalowaniu narzędzie jest gotowe do pracy odyfikacja repozytorium kluczy dla SoapUI Pobranie certyfikatów potrzebnych do utworzenia repozytorium kluczy Pośród opisanych w rozdziale funkcjonalności formatki Certyfikaty komunikacyjne istnieje możliwość pobierania certyfikatów potrzebnych do utworzenia prawidłowego repozytorium kluczy odyfikacja repozytorium narzędziem np.: Portecle W trakcie przygotowywania repozytorium kluczy może zostać wykorzystany program Portecle. Repozytorium zostanie przygotowane w sposób pozwalający na jego bezpośrednie zastosowanie w aplikacji SoapUI. Instrukcja zakłada, że operacja tworzenia klucza klienckiego (a wraz z nim nowego repozytorium kluczy) została pomyślnie przeprowadzona. Opis operacji znajduje się w rozdziale

20 Po uruchomieniu aplikacji należy otworzyć repozytorium poprzez wybranie opcji File -> Open Keystore File lub skrót klawiaturowy Ctrl+O Po otworzeniu repozytorium należy zaimportować do niego zaufane certyfikaty, pobrane wg instrukcji z rozdziału Aby tego dokonać należy wybrać opcję Import Trusted Certificate. W trakcie procesu importu certyfikatów należy potwierdzić, że wskazany certyfikat jest zaufany. Brak potwierdzenia zaufania do certyfikatu spowoduje nie zaimportowanie go. Certyfikat Banku znajduje się pod adresem: w zakładce dokumenty do pobrania. W trakcie importu zaistnieje możliwość podania aliasu dla importowanych certyfikatów. ożna pozostawić wartości domyślne lub zmienić je na dowolne inne, które będą unikalne w obrębie repozytorium. Aliasy dla certyfikatów są jedynie nazwami pod którymi dane certyfikaty będą widoczne w repozytorium i są używane w trakcie odwoływania się do konkretnych certyfikatów. Należy także importować pobrany z aplikacji R-Online Biznes klucz podpisany przez CA (patrz rozdział 4.2.2). Akcję tę można dokonać poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na parę kluczy i wybranie opcji Import CA Reply

21 Następnie należy zapisać zmodyfikowane repozytorium kluczy. Jest ono gotowe do tego, by wykorzystać je do połączenia z usługą WebService np. przy pomocy programu SoapUI Opis konfiguracji programu SoapUI. Ustawienia programu SoapUI są dostępne w menu głównym (File -> Preferences) lub poprzez skrót klawiaturowy Ctrl+Alt+P. Ponieważ dostęp do usług sieciowych aplikacji R-Connect jest chroniony dwustronnym SSL em konieczne jest dodanie w konfiguracji programu repozytorium certyfikatów (JKS) zawierającego właściwy certyfikat. Opis tworzenia repozytorium można znaleźć w rozdziale , a w rozdziale jest on uzupełniony o dodanie zaufanych certyfikatów serwera usługi. Niezbędne jest podanie hasła do repozytorium. Należy także ustawić wersję protokołu http na 1.1

22 Taka konfiguracja pozwala na pomyślne utworzenie projektu. ożna tego dokonać poprzez menu główne (File -> New soapui Project) lub poprzez skrót klawiaturowy Ctrl+N. W polu Project Name należy podać nazwę tworzonego projektu, a w Initial WSDL/WADL adres url opisu wsdl usługi. Zaznaczenie opcji Create Requests spowoduje utworzenie przez narzędzie listy wszystkich akcji udostępnianych przez usługę R-Connect wraz z przykładowymi zapytaniami w formie XL. Po utworzeniu projektu, należy przeprowadzić jego indywidualną konfigurację. Dostęp do preferencji można uzyskać poprzez dwukrotne kliknięcie w nowo utworzony projekt. Pierwszym krokiem powinno wybranie karty Keystores/Certificates w zakładce Security Configurations. Należy tam dodać to samo repozytorium kluczy, które zostało dodane do głównej konfiguracji narzędzia. Po wybraniu pliku niezbędne będzie podanie hasła do repozytorium kluczy.

23 W przypadku gdy proces dodawania pliku nie przebiegł prawidłowo, kolumna Status będzie zawierać krótki opis problemu. W przypadku, gdy hasło było prawidłowe, a plik właściwy, nowo dodany klucz będzie miał status OK Połączenie z usługą zabezpieczoną dwustronnym SSL em W przypadku, gdy usługa jest zabezpieczona dwustronnym SSL em przeprowadzona w rozdziale konfiguracja projektu jest wystarczająca. Przed wysłaniem wiadomości należy wskazać certyfikat, którym transakcja ma być zabezpieczona. ożna tego dokonać w konfiguracji poszczególnego zapytania. Jest ona dostępna po otworzeniu wiadomości. Przycisk Properties znajduje się w lewym dolnym roku narzędzia SoapUI. Za certyfikat odpowiada opcja SSL Keystore. W opcji można ustawić jedno z repozytoriów kluczy wskazanych dla poszczególnego projektu. W przypadku braku opcji do wyboru, zalecane jest powtórzenie konfiguracji z rozdziału

24 Tak skonfigurowana wiadomość jest gotowa do wysyłki ożliwe problemy w trakcie nawiązywania połączenia i ich ewentualne rozwiązanie. W przypadku, gdy nasz certyfikat komunikacyjny jest nieprawidłowy lub wystąpił błąd podczas konfiguracji klienta, usługa zwróci odpowiedź o treści issing SSL certificate (kod błędu E105) przy próbie wysłania zapytania. Należy wtedy upewnić się czy wszystkie opisane wcześniej czynności niezbędne do połączenia zostały wykonane prawidłowo Przykładowe wywołanie usługi przy pomocy języka PHP Język skryptowy PHP jest bardzo popularny przy tworzeniu niedużych serwisów internetowych. Umożliwia on również podłączenie się do usług sieciowych, takich jak R-Connect Opis konfiguracji PHP Aby móc korzystać z usług sieciowych z poziomu PHP konieczne jest włączenie tej funkcjonalności w konfiguracji serwera odpowiedzialnego za obsługę naszych skryptów. Odbywa się to poprzez edycję pliku konfiguracyjnego PHP - php.ini. W konfiguracji tej należy włączyć rozszerzenia php_soap oraz php_openssl. W systemach operacyjnych z rodziny Windows odpowiadają za to linie:

25 extension=php_openssl.dll extension=php_soap.dll W przypadku gdy na początku którejkolwiek z linii znajduje się średnik, to musi zostać usunięty. Odpowiada on za to, że dana linia jest nieaktywna (wykomentowana). Podczas włączania rozszerzeń należy zwrócić uwagę, czy w pliku php.ini istnieje wpis wskazujący na lokalizację bibliotek z rozszerzeniami oraz czy jest on aktywny, np.: extension_dir="{folder_instalacji_php}\ext\" np.: extension_dir="d:\aplikacje\php-5.3.8\ext\" Po pomyślnej konfiguracji środowiska oraz zrestartowaniu naszego serwera można już wywoływać zapytania do usług sieciowych za pomocą PHP Generowanie certyfikatu.pem dla PHP Certyfikat.pem jest niezbędny do korzystania z połączenia zabezpieczonego dwustronnym SSL em w kliencie usług sieciowych pisanym w języku PHP. Do utworzenia certyfikatu w formacie.pem potrzebne jest repozytorium kluczy utworzonego w rozdziale , oraz używany wcześniej program Portecle. Po uruchomieniu aplikacji należy otworzyć repozytorium poprzez wybranie opcji File -> Open Keystore File lub skrót klawiaturowy Ctrl+O Następną czynnością po otworzeniu repozytorium jest eksport klucza prywatnego wraz z certyfikatami. Eksport jest możliwy do wykonania z poziomu menu kontekstowego klucza prywatnego, opcja Export.

26 Niezbędne jest zaznaczenie opcji takich jak na zrzucie ekranu poniżej: Pierwsza z opcji (Export Type) odpowiada za typ wykonywanego eksportu. a to być klucz prywatny z certyfikatami (Private Key and Certificates). Druga z opcji (Export Format) odpowiada za format eksportu. Klient PHP będzie oczekiwał formatu.pem (PE Encoded). Następnym krokiem po zatwierdzeniu opcji jest podanie hasła do eksportowanego klucza klienckiego. Jest to niezbędne ze względu na potrzebę odszyfrowania klucza przed jego eksportem. Po pomyślnym odszyfrowaniu klucza należy zdefiniować hasło jakim będzie chroniony eksportowany certyfikat PE. Zalecane jest, aby certyfikat był chroniony mocnym hasłem. Uniemożliwia to nieautoryzowane użycie go przez osoby niepowołane. Ostatnią czynnością procesu eksportu jest wybranie lokalizacji eksportowanego certyfikatu.z uwagi na przeznaczenie eksportowanego certyfikatu, zaleca się, żeby został on zapisany na dysku w tym samym folderze, w którym zostanie zapisany skrypt PHP tworzony w rozdziale Znacznie ułatwi to lokalizowanie certyfikatu poprzez stosowanie ścieżki pośredniej (./{nazwa_klucza}.pem). Wskazane jest także, żeby nazwa eksportowanego certyfikatu nie zawierała spacji. Pomyślnie wyeksportowany klucz jest gotowy do użycia w skrypcie.

27 Przykładowe skrypty łączące się z usługą Poniżej znajdują się skrypty pozwalające połączyć się z usługą R-Connect i wywołać przykładowe zapytanie Klient usługi zabezpieczonej dwustronnym SSL em Do połączenia z usługami sieciowymi R-Connect może być wykorzystana klasa SoapClient. Aby rozpocząć korzystanie z niej należy zainicjalizować obiekt tej klasy. Potrzebne do tego są następujące informacje: Adres sieciowy serwera usługi R-Connect Lokalizacja certyfikatu.pem utworzonego w rozdziale Hasło do certyfikatu (w przypadku braku hasła do certyfikatu ten argument może zostać pominięty) Następnie można wywołać usługę sieciową poprzez wykonanie polecenia $client->dorequest(), gdzie $client, to zmienna reprezentująca utworzony wcześniej obiekt SoapClient. Do wykonania polecenia potrzebne będą: Treść zapytania w formie XL (pobrana z pliku, lub stworzona bezpośrednio w skrypcie) Adres sieciowy serwera usługi R-Connect Nazwa akcji do wywołania <?php // adres serwera $server_location = 'https://wscib.r-bank.pl/cdc00101?wsdl'; // XL można zbudować ręcznie wewnątrz PHP $request = file_get_contents('./getstatements.xml'); // nazwa akcji do wywołania $action = 'urn:ca:std:ccs:rbpl:tech:wsdl:ws /getstatement'; // lokalizacja certyfikatu $cert = './clientcert.pem'); // hasło do certyfikatu $passphrase = 'Qwe123'); // inicjalizacja klienta SOAP $client = new SoapClient($server_location.'?wsdl', array('local_cert' => $cert, 'passphrase' => $passphrase)); // wywolanie akcji na serwerze $response = $client-> dorequest($request, $server_location, $action, 1);

28 6. Podpisy Xades Xades jest międzynarodowym standardem podpisu elektronicznego. Główną zaletą podpisu Xades jest możliwość weryfikacji podpisu elektronicznego po długim czasie od jego złożenia. Podpisy są wykonywane przy użyciu certyfikatów autoryzacyjnych uprzednio dodanych w systemie R-Online Biznes. Poniższy opis przedstawia proces podpisywania requestów, wysyłanych przez R-Connect. Proces podpisywania może być wykonywany przy użyciu programu Sigillum Sign, co zostało zilustrowane w poniższym przykładzie:. 1. Program Sigillum Sign musi zostać pobrany i zainstalowany. Pobranie programu jest możliwe ze strony: sigillum.pl/pliki_do_pobrania.html 2. Włączenie programu spowoduje wyświetlenie okna, które zostało zaprezentowane poniżej: 3. Na formularzu z prawej strony należy wskazać plik z rozszerzeniem txt, który ma zostać podpisany.

29 Przykładowy request przeznaczony do podpisywania zamieszczony jest poniżej <urn:internaltransfer xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc " xmlns:urn1="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain "> <urn1:document> <urn1:cstmrcdttrfinitn> <urn1:grphdr> <urn1:sgid>jw </urn1:sgid> <urn1:credttm> t11:59:12</urn1:credttm> <urn1:nboftxs>1</urn1:nboftxs> <urn1:initgpty> <urn1:nm>jan Kowalski</urn1:Nm> <urn1:id> <urn1:orgid> <urn1:othr> <urn1:id> </urn1:id> </urn1:othr> </urn1:orgid> </urn1:id> </urn1:initgpty> </urn1:grphdr> <urn1:pmtinf> <urn1:pmtinfid>jw </urn1:pmtinfid> <urn1:pmttd>trf</urn1:pmttd> <urn1:reqdexctndt> </urn1:reqdexctndt> <urn1:dbtr> <urn1:nm>jan Kowalski</urn1:Nm> <urn1:pstladr> <urn1:ctry>pl</urn1:ctry> <urn1:adrline>ul. Jaracza 76</urn1:AdrLine> <urn1:adrline> Łódź</urn1:AdrLine> </urn1:pstladr> </urn1:dbtr> <urn1:dbtracct> <urn1:id> <urn1:othr> <urn1:id> </urn1:id> </urn1:othr> </urn1:id> </urn1:dbtracct> <urn1:dbtragt> <urn1:fininstnid> <urn1:clrsysmbid> <urn1:clrsysid> <urn1:cd>plknr</urn1:cd> </urn1:clrsysid> <urn1:mbid> </urn1:mbid> </urn1:clrsysmbid> </urn1:fininstnid> </urn1:dbtragt> <urn1:cdttrftxinf> <urn1:pmtid> <urn1:endtoendid>not provided</urn1:endtoendid> </urn1:pmtid> <urn1:pmttpinf> <urn1:ctgypurp> <urn1:cd>intc</urn1:cd> </urn1:ctgypurp> </urn1:pmttpinf> <urn1:amt> <urn1:instdamt Ccy="PLN">10.00</urn1:InstdAmt> </urn1:amt> <urn1:cdtr> <urn1:nm>jan Kowalski</urn1:Nm> <urn1:pstladr> <urn1:ctry>pl</urn1:ctry> <urn1:adrline>ul. Jaracza 76</urn1:AdrLine> <urn1:adrline> Łódź</urn1:AdrLine>

30 </urn1:pstladr> </urn1:cdtr> <urn1:cdtracct> <urn1:id> <urn1:iban>pl </urn1:iban> </urn1:id> </urn1:cdtracct> <urn1:rmtinf> <urn1:ustrd>przeksiegowanie wolnych srodkow</urn1:ustrd> </urn1:rmtinf> </urn1:cdttrftxinf> </urn1:pmtinf> </urn1:cstmrcdttrfinitn> </urn1:document> </urn:internaltransfer> 4. Aby podpisac wybrany plik należy przeciągnąć go do tabeli z lewej strony, następnie zaznaczyć i wybrać opcję Podpisz pliki. Poniższy rysunek przedstawia wybór pliku do podpisu oraz opcję Podpisz pliki. 5. Wybranie opcji Podpisz pliki spowoduje pojawienie się okienka z opcjami wyboru ustawienia podpisu.

31 Należy zaznaczyć certyfikat, którym ma zostać podpisany request w sekcji agazyn Osobiste a następnie wybrać Typ podpisu Otoczony w sekcji Ustawienia formatu podpisu i nacisnąć przycisk Dalej umieszczony w prawym dolnym rogu formularza. 6. Pojawi się kolejne okno, w którym należy nacisnąć przycisk Podpisz.

32 7. Podpisany dokument ma rozszerzenie.xades. Należy go dodać jako <soap:body> w komunikacie wysyłanym przez R-Connect.

Podręcznik użytkownika wersji Demo usługi R-Connect

Podręcznik użytkownika wersji Demo usługi R-Connect Podręcznik użytkownika wersji Demo usługi R-Connect Spis treści 1. Słownik... 6 2. Opis ogólny usługi R-Connect... 6 3. Opis ogólny Demo... 7 4. Różnice pomiędzy wersją Demo a systemem R-Connect... 8 5.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu Microsoft Code Signing wersja 1.4 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. TWORZENIE CERTYFIKATU... 4 3. WERYFIKACJA... 9 3.1. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW... 9 3.1.1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242 e-mail biuro@sabaservice.net

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PGP - Pretty Good Privacy. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w programie PGP

PGP - Pretty Good Privacy. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w programie PGP PGP - Pretty Good Privacy Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w programie PGP Spis treści: Wstęp...3 Tworzenie klucza prywatnego i certyfikatu...3 Import kluczy z przeglądarki...9 2 Wstęp PGP - to program

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 1) Wstęp Do prawidłowego działania systemu Bankowości Internetowej KIRI BS wymagany

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Rozoczęcie korzystania z modułu odpowiedzialnego za systemu OGNIVO wymaga prawidłowej konfiguracji aplikacji Kancelaria Komornika oraz zainstalowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników

Podręcznik Użytkownika ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników obowiązuje dla Klientów z segmentu małych firm Spis treści Podręcznik Użytkownika... 1 I. Słownik... 3 II. Udostępnienie systemu ING BankOnLine z funkcjonalnością

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Exchange 2013. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013. wersja 1.0

Exchange 2013. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013. wersja 1.0 Exchange 2013 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013 wersja 1.0 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA WYSTAWIENIA CERTYFIKATU (NA PRZYKŁADZIE CERTYFIKATU TYPU WILDCARD I DOMENY

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2015 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów za

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT przeznaczone jest dla użytkowników programów

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport do Subiekt GT homebanking przeznaczone jest dla użytkowników programu Subiekt GT stworzonego

Bardziej szczegółowo

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi SymSync 2.0 06/2016 SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Przygotowanie pliku eksportu...5

Bardziej szczegółowo

Exchange 2010. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2010. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

Exchange 2010. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2010. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. Exchange 2010 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2010 wersja 1.0 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA WYSTAWIENIA CERTYFIKATU... 3 2. WYSYŁANIE ŻĄDANIA DO CERTUM... 7 3. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Exchange 2010. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2010. wersja 1.0

Exchange 2010. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2010. wersja 1.0 Exchange 2010 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2010 wersja 1.0 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA WYSTAWIENIA CERTYFIKATU... 3 2. WYSYŁANIE ŻĄDANIA DO CERTUM... 7 3. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel. +48 12 688 26 00 e-mail: bok@dotpay.pl PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Wersja 1.29.6.1 SPIS TREŚCI Strona 2 / 15 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dokumencie opisano sposób pobierania i weryfikowania zaświadczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Dział Pomocy Technicznej Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków Tel. +48 126882600 Faks +48 126882649 E-mail: tech@dotpay.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Przyjmowanie płatności

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport do WF-FaKir przeznaczone jest dla użytkowników programu WF-FaKir dla Windows, stworzonego

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking... 2 3. Funkcjonalności systemu MobileBanking... 3 3.1. Obsługa rachunków i transakcji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych Strona 2 z 46 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 2. Bank BPH (BusinessNet)... 5 Import przelewów... 5 Eksport wyciągów...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki i Administracji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2013 Spis treści: 1. Dostęp do strony portalu...

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Plugin Autoksięgowanie w EU przeznaczone jest dla użytkowników programu EasyUploader

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym WooCommerce (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem...4 2.2. Połączenie z Comarch ERP XL...5 2.3. Resetowanie powiązań w XL...6

Bardziej szczegółowo

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30 Zakładamy, że użytkownik posiada paczkę pfx z certyfikatem I kluczem prywatnym. Poniższe informacje dotyczą wyłącznie instalacji certyfikatu własnego (z pliku pfx) oraz osoby trzeciej. 1. MOZILLA THUNDERBIRD

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie A2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2016 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2

Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2 Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2 Wersja: 1.1 Strona 1 z 18 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE ORAZ INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 WSTĘP... 3 1.2 WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID Instrukcja jak aktywować certyfikat BASIC ID oraz PROFESSIONAL ID znajduje się na stronie www.efpe.pl dla zalogowanych użytkowników. Login i hasło do strony efpe.pl znajduje się wewnątrz twojego identyfikatora

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika ZUS-EKS Currenda sp. z o.o.; 30-348 K rakó w, ul. B o b rz y ńs ki e g o 3 9 b / 1 7 t el. (12) 3 5 8-01-3 1, (12) 359-78-98 f a x (1 2 ) 358-01-01 w. 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania KB tokena

Instrukcja użytkowania KB tokena Instrukcja użytkowania KB tokena Wstęp Co to jest KB token? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych. Token mobilny

Bardziej szczegółowo

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika 2012-01-30 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Przesyłanie wyciągów pocztą elektroniczną... 3 3. Przeglądanie wyciągów w Repozytorium... 3 3.1. Wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel"

Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny doręczyciel Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel" dn.24.09.2009 r. Dokument opisuje przykładowy program doręczający dokumenty na

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą programu SABA-MB Mobile Banking grudzień 2014 1 / 30 Spis treści I Wstęp3 II Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking4

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny Instrukcja dla użytkownika portalu SERWAL DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Portal SERWAL jest systemem elektronicznych płatności dla obywateli. Dzięki portalowi płatności urząd daje swoim mieszkańcom nową

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie U2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo