Model Warstwowy Sieciowe Systemy Operacyjne Protoko y sieciowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Model Warstwowy Sieciowe Systemy Operacyjne Protoko y sieciowe"

Transkrypt

1 Model Warstwowy Sieciowe Systemy Operacyjne Protoko y sieciowe

2 warstwowy model sieci strategia sieciowa definiuj ca sposoby komunikacji realizowane przez komputery pod czone do sieci opisuje sposób przep ywu informacji mi dzy aplikacjami softwarowymi dwóch stacji roboczych sk ada si z 7 niezale nych warstw = 7 zada : warstwa 7 warstwa 6 warstwa 5 warstwa 4 warstwa 3 warstwa 2 warstwa 1 warstwa aplikacji warstwa prezentacji warstwa sesji warstwa transportowa warstwa sieciowa warstwa cza danych warstwa fizyczna A - All P - People S - Seem T- To N - Need D - Data P - Processing

3 warstwa aplikacji interejs dla us ug sieciowych komunikacja z u ytkownikiem warstwa prezentacji warstwa sesji warstwa transportowa warstwa sieciowa warstwa cza danych warstwa fizyczna t umaczy komunikaty przep ywaj ce mi dzy w. Aplikacji a pozosta ymi, odpowiada za przekierowywanie, kompresje i szyfrowanie danych okre la zasady komunikacji mi dzy dwoma urz dzeniami obs uguje transmisj wykonywan w sieci zajmuje si adresowaniem i prze czaniem sterowanie czem i kontrola b dów karty sieciowe, kable (istniej ce fizycznie)

4 warstwa aplikacji warstwa prezentacji warstwa sesji warstwa transportowa warstwa sieciowa warstwa cza danych warstwa fizyczna Warstwy wy sze (Aplikacje) Warstwy ni sze (Transport danych) Warstwy zwi zane z aplikacjami s realizowane programowo Warstwy ni sze ralizuj transport danych sieciowa i transportowa s ralizowane programowo Warstwy Fizyczna i cza danych s realizowane za po rednictwem oprogramowania i sprz tu

5 NOS (Network Operating Systme) zestaw programów wspomagaj cych zarz dzaniem zasobami internetowymi NOS klienta odpowiada g ównie za zrealizowanie po czenia z internetem NOS serwera jest odpowiedzialny za: realizowanie wielu da dost pu do zasobów, obs u enie ró nych rodzajów komputerów (sprawdzenie ich systemów plików i ewentualn konwersj, konwersj cie ek i nazw)

6 Znane systemy pierwsze systemy sieciowe dla PC opiera y si na dodatkowym pakiecie programów dzia aj cych pod kontrol DOS a Novell NetWare UNIX i Windows 2000 Server systemy dla modelu sieci z serwerem plików i stacjami roboczymi Windows for Workgroups 3.11, Windows 9x/ME/XP systemy dla modelu sieci komputerów równorz dnych

7 wszystkie najwa niejsze pliki przechowywane s na maszynach centralnych (pod sta opiek fachowców ci g o pracy, kopie zapasowe) równomierne roz o enie obci e serwer zapewnia tylko udost pnienie plików, jego obróbk obci ona jest stacja robocza zalogowanie si na dowolnej stacji roboczej daje dost p do konkretnych plików (zale nie od has a a nie od miejsca zalogowania) wymaga kontroli dost pu (uprawnie u ytkowników)

8 ka dy komputer mo e by jednocze nie stacj robocz i serwerem udost pniaj cym zasoby (pliki i urz dzenia) zale nie od konfiguracji mo e udost pnic wszystko, cz lub nic dost p do zasobów mo e by ograniczony has em (selektywno dost pu realizowana jest tylko wtedy, gdy w sieci dzia a serwer Novell lub Windows 2000)

9 protokó sieciowy zbiór regu ustalony przez u ytkowników, opisuj cy cy sposób przesy ania informacji z jednego w z a sieci do do innego Zestaw zasad i i konwencji dotycz cych cych wysy ania ania informacji przez sie sie.. Zasady te te rz rz dz dz zawarto ci ci,, formatem, kontrol b dów dów oraz oraz czasem i i kolejno ci ci przesy ania ania wiadomo ci ci wymienianych mi mi dzy dzy urz urz dzeniami sieciowymi

10 sie zdefiniowana jest przez rodzaj okablowania i sposób wykorzystania kabli, czyli protokó sieciowy protokó sieciowy odpowiada za podzia danych na pakiety i identyfikacj nadawcy i odbiorcy Ethernet identyfikuje komputery za pomoc numeru karty sieciowej MAC (adres MAC Media Access Control) CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) odpowiada za wykrycie sygna u no nego i kolizji przy dost pie do wielu urz dze topologia gwiazdy

11 drugi z najpopularniejszych stosowanych w Internecie protokó sieciowy = zbiór powi zanych ze sob protoko ów, umo liwiaj cych dost p do ró nych danych (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Do identyfikacji komputerów w sieci TCP/IP wykorzystywane s numery karty sieciowej MAC po odwzorowaniu na tzw. adres IP Protoko y DHCP i NAT podporz dkowane TCP/IP, dostarczaj ce adresy IP

12 wysy any plik podzia na pakiety = fragment wysy anej informacji + numer + adres nadawcy +numer adresata: odebrany plik #12 adres: od... do... pakiety mog pojawia si w ró nej kolejno ci zale nie od obci enia sieci

13 Routery cz ró ne segmenty sieci. segmenty mog korzysta z ró nych protoko ów transmisji danych router odpowiada za przekszta cenie pakietu informacji na format odpowiadaj cy danemu segmentowi

14 zapora ogniowa = firewall zabezpieczaj ca rola routera: sprawdza zawarto pakietów i zgodno z przyj tymi regu ami decyduje o przyj ciu lub odrzuceniu pakietu z np.. niewiarygodnego ród a

15 zapora sieciowa z serwerem po rednicz cym (Proxy server) istnieje wiele komputerów cz cych si z Internetem, ale do komunikacji ze wiatem stosowanych jest du o mniej numerów IP Serwer Proxy tworzy powi zania mi dzy adresami lokalnymi a zewn trznymi na czas konwersacji zarezerwowane adresy IP (które nigdy nie pojawi si w sieci do u ytku wewn trznego):

16 niepowtarzalny, unikatowy identyfikator komputera: w sieci Ethernet adres MAC numer fabryczny karty Ethernetowej w sieci TCP/IP adres IP (mo e by odwzorowaniem MAC) 32 bitowa liczba (ponad 4 mld kombinacji) przedstawiona w postaci czwórek liczb oddzielonych kropkami ka da z liczb jest zapisywana w systemie dziesi tnym i odpowiada warto ci jednego z 4 bajtów adresu: aaaa.aaaa.aaaa.aaaa

17 brak numerów IP nowe rozwi zanie: adresy IPv6: adres 128 bitowy, d ugo 16 bajtów przedstawionych jako ci g 8 liczb w zapisie szestnastkowym, oddzielonych kropkami

18 niezale ny sposób rozró niania serwerów i ich u ytkowników nadawanie nazw tekstowych w z om sieciowym. w nazwach tekstowych zawarte s informacje o domenach wy szego poziomu, w których zgrupowane s komputery (com, gov, edu, pl, fr, de itd.) Odwo anie do komputera za pomoc jego nazwy domenowej musi by przet umaczone na adres IP zadanie serwera DNS

19 (Dynamic Host Configuration Protocol) dynamiczny przydzia adresu IP (dzier awa) (dostawca internetu kilkudziesi ciu chetnych i kilka adresów IP do podzia u) ( Network Address Translation) odwzorowanie wielu adresów wewn trznych na adresy zewn trzne (firma kilka komputerów i np.jeden adres IP)

20 Porty przyjmuj tylko okre lony rodzaj informacji docieraj cy za po rednictwem okre lonego protoko u (inny port HTTP do stron WWW i inny do poczty elektronicznej) jeden port jeden protokó gnizdo sieciowe program nas uchuj cy nadchodz ce dane z ka dym portem mo e by zwi zanych wiele gniazd nr nazwa portu nr nazwa portu 21 FTP (File Transfer Protocol) 80 HTTP (strony WWW) 22 SSH (Secure Shell) 110 POP3 (poczta przychodz ca) 23 telnet 113 IDENT 25 SMTP (poczta wychodz ca) 443 SSL () 42 DNA (serwer nazw domenowych) 6667 IRC (Internet Reay Chat)

21 Bezpieczn sie mo na uzyska zamykaj c porty i gniazda. blokowanie nadawania i pobierania poczty z zewn trz sieci korporacyjnej: zamkni cie portów 25 i 110. Ruch internetowy dzia a, poczta nie zablokowanie IRC zamkni cie portu 6667 i zwi zanego z nim portu 113 zamkniecie wszystkich portów = komputer niewidoczny w sieci

22 Serwery polecenia

23 sie miejska sie krajowa

24 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Wojciech Burakowski *, Marek D browski ** Wielousługowa sie IP QoS: architektura i praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Od wielu lat d eniem projektantów sieci telekomunikacyjnych, jak równie

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects

Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-7999-7 Original edition Copyright 2013 by John Boxall. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Autor: Billy Hoffman, Bryan Sullivan T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-1693-0 Tytu³ orygina³u: Ajax Security Format: 168x237, stron:

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner Politechnika l ska, Wydzia Transportu METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI By Stan Lewandowski Published 2001 Spis tre ci Wykaz skrótów...5 Rozdzia pierwszy Program komputerowy

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-19. Wydanie 2.0

Modu³ internetowy Nokia CS-19. Wydanie 2.0 Modu³ internetowy Nokia CS-19 3 1 4 2 5 6 7 Wydanie 2.0 8 9 10 11 12 13 14 15 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-14 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu przegl d bada

Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu przegl d bada Psychologia Spo eczna 2014 tom 9 4 (31) 378 395 ISSN 1896-1800 doi: 10.7366/1896180020143101 Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu przegl d bada Agata B achnio 1, Aneta Przepiórka 1, Tomasz Rowi ski

Bardziej szczegółowo