CA Identity Manager. Informacje o wersji. r12.5 SP7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CA Identity Manager. Informacje o wersji. r12.5 SP7"

Transkrypt

1 CA Identity Manager Informacje o wersji r12.5 SP7

2

3 Niniejsza dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części jako Dokumentacja ), jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych i może zostad zmodyfikowana lub wycofana przez CA w dowolnym czasie. Zabrania się kopiowania, przekazywania, powielania, ujawniania, modyfikowania i duplikowania niniejszej Dokumentacji w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody CA. Niniejsza Dokumentacja ma charakter poufny i zawiera zastrzeżone informacje CA i nie może byd ujawniana przez użytkownika ani wykorzystywana do jakichkolwiek celów innych niż dozwolone (i) w oddzielnej umowie, zawartej między użytkownikiem a CA, regulującej korzystanie przez użytkownika z oprogramowania CA, do którego odnosi się niniejsza Dokumentacja; lub (ii) w oddzielnej umowie o zachowaniu poufności informacji, zawartej między użytkownikiem a CA. Niezależnie od powyższych postanowieo, użytkownik będący jednocześnie licencjobiorcą oprogramowania, do którego odnosi się niniejsza Dokumentacja, jest uprawniony do drukowania lub udostępniania w inny sposób kopii niniejszej Dokumentacji w uzasadnionych ilościach, dla potrzeb wewnętrznego użytku własnego oraz swoich pracowników w związku z tym oprogramowaniem, pod warunkiem, że każda kopia będzie zawierad wszystkie oznaczenia i stosowne informacje o prawach autorskich CA. Prawo do drukowania i udostępniania w inny sposób kopii Dokumentacji ogranicza się do okresu obowiązywania odpowiedniej licencji na takie oprogramowanie. W przypadku wygaśnięcia licencji z jakiegokolwiek powodu obowiązkiem użytkownika jest przedstawienie CA pisemnego oświadczenia potwierdzającego, że wszelkie kopie pełne i częściowe Dokumentacji zostały zwrócone CA lub zniszczone. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO CA UDOSTĘPNIA NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĘ W STANIE, W JAKIM SIĘ ONA ZNAJDUJE, ORAZ NIE UDZIELA GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. W ŻADNYM PRZYPADKU NA CA NIE CIĄŻY ODPOWIEDZIALNOŚD WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA ANI ŻADNEJ INNEJ OSOBY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY, BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE, POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI, W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ INWESTYCJI, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, USZCZERBEK NA DOBRYM IMIENIU ANI UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI CA ZOSTAŁA UPRZEDNIO WYRAŹNIE POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT LUB SZKÓD. Zasady korzystania z oprogramowania, do którego odnosi się niniejsza Dokumentacja, reguluje stosowna umowa licencyjna, której postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie nie modyfikują w jakikolwiek sposób. Producentem niniejszej Dokumentacji jest CA. Dokumentacja podlega Prawom Zastrzeżonym. Jej wykorzystanie, powielanie i ujawnianie przez Rząd Stanów Zjednoczonych podlega, w zakresie w jakim ma to zastosowanie, ograniczeniom określonym w klauzulach , i (c)(1) - (2) przepisów FAR oraz w klauzuli (b)(3) przepisów DFARS, bądź w przepisach je zastępujących. Copyright 2011 CA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usługowe oraz logo wymienione w niniejszym dokumencie stanowią własnośd odpowiednich firm.

4 Odniesienia do produktów CA Technologies Niniejszy dokument odwołuje się do następujących produktów firmy CA: CA Identity Manager CA SiteMinder CA Directory CA Enterprise Log Manager CA Role & Compliance Manager Kontakt z pomoc techniczn Dla Aby uzyska pomoc techniczn w trybie online i zapozna si z pen list lokalizacji oraz godzin pracy serwisw, a take uzyska odpowiednie numery telefonw, skontaktuj si z dziaem pomocy technicznej w witrynie WWW pod adresem

5 Sjcs tr_ś]c Riz^zc[ł 1: Niw_ `uhe]d_ 13 r12.5 SP Nowe certyfikacje Role zagnieżdżone Powiadomienia modułu ładowania zbiorczego Ulepszenia interfejsu użytkownika Obsługa dzielenia na strony na potrzeby usprawnienia wydajności wyszukiwania Ulepszenia narzędzia Connector Xpress Usprawniona komunikacja z programem Exchange r12.5 SP Nowe certyfikacje TEWS pobieranie pola opisu powiązanego zadania r12.5 SP Nowe certyfikacje Łącznik aplikacji SAP User Management Engine (UME) Domyślne pliki XML parametrów migawki Plik ExportALLTemplate.xml dostępny na potrzeby demonstracji raportowania r12.5 SP Narzędzie środowiska ConfigXPress Przykładowy łącznik w pakiecie Web Services SDK Zarządzanie hasłami Konfigurowanie atrybutów identyfikatora bazy danych i właściciela aplikacji w łączniku aplikacji Oracle Applications Obsługa ról i zadao dostępu na potrzeby integracji z aplikacją SiteMinder Nowe certyfikacje r12.5 SP Obsługa łącznika aplikacji CA DLP Aplikacja CA Directory r12.0 SP3 jako magazyn użytkowników Obsługa aplikacji RSA 7.1 SP Obsługa łącznika aplikacji RSA 7.x ACE (SecurID) na potrzeby rozróżniania tokenów sprzętowych i programowych Konwerter SAP WeakSyncConverter Ulepszenie łącznika aparatu zarządzania użytkownikami aplikacji SAP na potrzeby skumulowanych ról obsługi administracyjnej r12.5 SP Spis treści 5

6 Łącznik aplikacji Google Apps Obsługa interfejsu DYN JNDI przez aplikację Microsoft ADAM i usługi LDS Użycie aplikacji Novell edirectory jako magazynu użytkowników Sprawdzenia uwierzytelniania w żądaniach przychodzących za pośrednictwem protokołu HTTPS Ulepszenie zdalnego agenta systemu UNIX Zwiększenie wydajności zmian użytkownika globalnego na kontach łącznika DYN r12.5 SP Funkcja Policy Xpress Synchronizacja odwrotna kont w punktach koocowych Zadania zbiorcze Zasady dotyczące wiadomości z powiadomieniami Prewencyjne zasady tożsamości Ulepszenia przepływu pracy r Integracja z aplikacją CA Enterprise Log Manager Kreator konfiguracji katalogu aplikacji Identity Manager Ulepszenia zarządzania kontami Typy punktów koocowych wymagające menedżera obsługi administracyjnej Ulepszenia instalacji i uaktualniania Zautomatyzowane usuwanie elementów bezużytecznych i archiwizowanie w bazie danych zapewniającej trwałośd zadao Narzędzie migracji bazy danych zapewniającej trwałośd zadao Ulepszenia narzędzia Connector Xpress Moduł ładowania zbiorczego zezwala na wykonywanie wielu czynności Ulepszenia importowania ról i zadao Nowe raporty domyślne Ulepszenia przepływu pracy Źródła danych raportowania Ulepszenia karty Wyświetl przesłane zadania Ulepszenia ekranu profilu Obsługa oprogramowania Microsoft Visual Studio Ulepszenia zasad tożsamości Zadanie właściciela roli obsługi administracyjnej Rozdzi[ł 2: Zgc_hcih_ `uhe]d_ 59 r12.5 SP Zmiany adresów URL konsoli użytkownika i konsoli zarządzania Informacje o wersji

7 Brak obsługi inteligentnej obsługi administracyjnej Plik IdentityMinder.ear nazywa się teraz iam_im.ear Nowa kontrolka selektora daty Wyszukiwanie ról obsługi administracyjnej w określonym zakresie r12.5 SP Konfigurowanie klientów GINA w taki sposób, aby akceptowali wyłącznie prawidłowe certyfikaty SSL r12.5 SP Zdalny agent systemu UNIX działa w środowisku Solaris Zones r12.5 SP Generowanie dokumentów WSDL usługi TEWS zgodnie ze standardami WS-I Role administracyjne wymuszają obecnie reguły zakresu związane z rolami obsługi administracyjnej w zasadach członkostwa i zasadach administracyjnych Narzędzie BIConfig służące do wdrażania raportów domyślnych Obsługa produktu MySQL na potrzeby bazy danych raportowania r12.5 SP Dodatek plug-in Policy Xpress LDAP obsługuje obecnie bezpieczne połączenia Włączenie rejestrowania w celu śledzenia zdarzeo otwarcia i zamknięcia domeny inicjowanych z menedżera obsługi administracyjnej Instalacja zdalnego agenta systemu UNIX w strefie rzadkiej Solaris jest obecnie obsługiwana r12.5 SP Usuwanie kont łącznika aplikacji Salesforce.com Zdalnego agenta systemu UNIX można zainstalowad w rzadkich strefach lokalnych w systemie Solaris Zdalnego agenta systemu UNIX można zainstalowad za pomocą instalacji dyskretnej Składniki przestarzałe Ulepszenia serwera obsługi administracyjnej i pakietów pokrewnych r12.5 SP Pliki lokalizacji są obecnie wdrażane podczas instalacji Ulepszone delegowanie elementów roboczych Ulepszony dynamiczny element wyszukujący Nowy model cykliczności zadao r Usprawnienia wydajności bazy danych migawek Zarządzanie połączeniami Łącznik usługi Active Directory obsługuje obecnie atrybuty Win2003 R2 systemu UNIX Pliki mapowania atrybutów typu punktu koocowego zostały przeniesione Domyślne szablony raportów CleverPath zostały usunięte Przestarzałe pakiety SDK i narzędzia obsługi administracyjnej Spis treści 7

8 Zaniechanie obsługi programu irecorder Usługi sieci Web są wyłączone w przypadku wszystkich zadao w nowych środowiskach Riz^zc[ł 3: Z[a[^hc_hc[ ^ity]zą]_ chst[f[]dc 81 Obsługiwane platformy i wersje Usługa AD LDS jako magazyn użytkowników Znak spoza zestawu ASCII jest przyczyną niepowodzenia instalacji w systemach innych niż anglojęzyczne Instalacja katalogu obsługi administracyjnej w systemie Linux Archiwum EAR aplikacji Identity Manager nie zostaje automatycznie wdrożone na serwerze aplikacji WebLogic Obejście zapory w systemie Windows 2008 SP Wdrożenie stron JSP na potrzeby czynności administracyjnych Błędy łączności aplikacji CA Identity Manager w 64-bitowym systemie Linux z aplikacją SiteMinder Riz^zc[ł 4: Z[a[^hc_hc[ ^ity]zą]_ u[etu[fhc[hc[ 87 Obsługiwane ścieżki uaktualniania Obsługa 64-bitowego serwera aplikacji Problem z właściwością Ukryj na listach adresowych programu Exchange w kontach programu Exchange Uaktualnienie z wersji r12 (CR6 lub nowszej) kooczy się niepowodzeniem w niektórych klastrach Solaris: problem z klastrem Websphere po uaktualnieniu z wersji r12 CR Błąd migracji środowiska Błąd uaktualnienia modułu Credential Provider Błąd wewnętrzny modułu Vista Credential Provider Brak ekranu wyszukiwania w zadaniu Eksploruj i koreluj Błąd niekrytyczny po uaktualnieniu menedżera obsługi administracyjnej z wersji r Riz^zc[ł 5: Zh[h_ jri\f_gy 93 Ogólne Magazyn użytkowników Oracle 11gR2 RAC: w wyszukiwaniu uwzględniana jest wielkośd liter Podczas przeszukiwania dużych magazynów użytkowników mogą występowad błędy braku pamięci Niepowodzenie elementu wyszukującego osoby uczestniczące w przepływie pracy przy ustawieniu EnableUserEventRoles Zduplikowana nazwa na karcie Wyświetl przesłane zadania Błąd Nie znaleziono podczas tworzenia nowego środowiska w niektórych wdrożeniach Informacje o wersji

9 Błąd informujący o istnieniu innej karty w środowisku podczas importowania pliku definicji roli do aplikacji CA Identity Manager Modyfikowanie jednowartościowych atrybutów złożonych w aplikacji Identity Manager Atrybut Krótka nazwa w programie Lotus Notes/Domino może byd wielowartościowy Wymaganie wstępne aplikacji Oracle Błąd podczas tworzenia środowiska z włączoną obsługą administracyjną za pomocą szablonów z tokenami Raportowanie Błąd podczas przechwytywania danych migawki z użyciem pliku ExportAll.xml Niepoprawne działanie ustawienia Satisfy=All w pliku XML Ogólna obsługa administracyjna Rejestrowanie ECS na poziomie wyższym niż INFORMACJE w systemie Solaris może wpływad na wydajnośd serwera obsługi administracyjnej Aktualizacje SPML kooczą się niepowodzeniem, kiedy w funkcjach modułu JIAM określone są niepoprawne nazwy klas obiektów Znaki specjalne w nazwach użytkowników globalnych Błąd typu Już istnieje podczas dodawania punktu koocowego Tworzenie roli obsługi administracyjnej połączonej z szablonem konta kooczy się niepowodzeniem w aplikacji CA Identity Manager Ograniczenie nazwy logowania w aplikacji SiteMinder dotyczące nazwy użytkownika globalnego Na niektórych węzłach klastra WebSphere 6.1 może brakowad obiektów Serwer łączników Java Ponowne uruchamianie usługi Java CS za pomocą narzędzia Usługi systemu Windows kooczy się niepowodzeniem Ekrany zarządzania kontem JNDI tworzenie kont z wieloma strukturalnymi klasami obiektów kooczy się niepowodzeniem Typy punktów koocowych Ogólne Aplikacje ACF2, RACF i CA Top Secret Usługa Active Directory Aplikacja CA DLP Łącznik aplikacji CA SSO dla zaawansowanego serwera zasad Aplikacje DB2 i DB2 dla systemu z/os Program E2Kx Google Apps Lotus Notes/Domino NDS OpenVMS PeopleSoft Spis treści 9

10 PKI Łącznik aplikacji RSA ACE (SecurID) RSA SecurID Salesforce.com SAP Siebel UNIX ETC i UNIX NIS Rozdzc[ł 6: Rizwcąz[h_ jri\f_gy 133 Rozwiązane problemy w wersji r12.5 SP Rozwiązane problemy w wersji r12.5 SP Rozwiązane problemy w wersji r12.5 SP Rozwiązane problemy w wersji r12.5 SP Rozwiązane problemy w wersji r12.5 SP Rozwiązane problemy w wersji r12.5 SP Rozwiązane problemy w wersji r12.5 SP Riz^zc[ł 7: Dieug_ht[]d[ 157 Biblioteczka Ulepszenia pomocy online Zmiany w dokumentacji Pomoc online narzędzia Connector Xpress Dodatek A: Potwierdzenia innych firm 161 Apache ANTLR 2.7.5H# ASM boost DOM4J HSQLDB IBM DB2 Driver for JDBC and SQLJ Java Architecture for XML Binding (JAXB) JAX-RS v JDOM JSON jtopen libcurl Informacje o wersji

11 MX4J Oracle JDBC Driver 10g Release Oracle JDBC Driver 11g Release Rhino 1.7R SAAJ Sun JDK Sun JRE Windows Registry API Native Interface Xinha.96 Beta Spis treści 11

12

13 Riz^zc[ł 1: Nowe funkcje Ta sekcja zawiera następujące tematy: r12.5 SP7 (na stronie 13) r12.5 SP6 (na stronie 23) r12.5 SP5 (na stronie 24) r12.5 SP4 (na stronie 26) r12.5 SP3 (na stronie 29) r12.5 SP2 (na stronie 31) r12.5 SP1 (na stronie 33) r12.5 (na stronie 44) r12.5 SP7 Ta sekcja obejmuje następujące tematy: Nowe certyfikacje (na stronie 14) Role zagnieżdżone (na stronie 15) Powiadomienia modułu ładowania zbiorczego (na stronie 15) Ulepszenia interfejsu użytkownika (na stronie 16) Usprawniona komunikacja z programem Exchange 2007 (na stronie 22) Usprawniony filtr na ekranie wyszukiwania zadao administracyjnych Ulepszenia narzędzia Connector Xpress (na stronie 21) Rozdział 1: Nowe funkcje 13

14 r12.5 SP7 Nowe certyfikacje Nowe serwery aplikacji Serwer produktu Identity Manager można obecnie zainstalowad na następujących serwerach aplikacji, które są dostępne w formatach 64-bitowych: WebSphere 7 Weblogic 11 JBoss 5.0 i 5.1 Uaktualnienie serwera produktu Identity Manager jest możliwe na następujących serwerach aplikacji: WebSphere 6.1 WebLogic 10.3 Uwaga: Obsługa formatów 32-bitowych jest dostępna wyłącznie dla uaktualnieo do aplikacji CA Identity Manager 12.5 SP7 na serwerach WebSphere 6.1 i WebLogic O\słua[ hiwy]b łą]zhceów Lotus Notes z serwerem Domino działające na serwerze RHEL 5.3 Lotus Notes z serwerem Domino działające w systemie AIX 6.1 Obsługa łącznika Kerberos w systemie Microsoft Windows O\słuacw[h_ hiw_ juhety eiń]iw_ AIX 6.1 i 7.0 Linux 5.4 CA Access Control r12.5 SP2, SP3 i SP4 O\słua[ hiwy]b g[a[zyhów użyteiwhceów [jfce[]dc I^_htcty M[h[a_r ADS 2008 R2 Microsoft ADAM (AD LDS) 2008 R2 Di^[teiw[ i\słua[ Obsługa agenta Microsoft Exchange z programem Microsoft Exchange 2010 SP1 Obsługa modułu Vista Credential Provider w systemie Windows 7 14 Informacje o wersji

15 r12.5 SP7 Obsługa programu Internet Explorer 9.0 jako przeglądarki na potrzeby konsoli użytkownika i konsoli zarządzania Obsługa aplikacji SiteMinder r12.0 SP3 CR2 na potrzeby serwera produktu Identity Manager Obsługa aplikacji CA Business Intelligence (BusinessObjects XI R3.2) w systemach Windows i UNIX jako serwera raportów obiektów biznesowych Rif_ z[ahc_ż^żih_ Istnieje możliwośd uwzględnienia roli obsługi administracyjnej w innej roli obsługi administracyjnej. Uwzględniona rola jest nazywana rolą zagnieżdżoną. Można na przykład utworzyd rolę obsługi administracyjnej Employee (Pracownik). Rola Employee mogłaby zapewniad obsługę administracyjną kont, które są potrzebne wszystkim pracownikom, takich jak konta poczty elektronicznej. Rolę Employee można uwzględnid w rolach obsługi administracyjnej specyficznych dla departamentu, takich jak rola Finance (Finanse) i rola Sales (Sprzedaż). Role obsługi administracyjnej departamentu mogłyby zapewniad obsługę kont związanych wyłącznie z danym departamentem. Taka kombinacja ról zapewnia obsługę właściwych kont dla każdego użytkownika. Uwaga: Więcej informacji na temat ról zagnieżdżonych zawiera Podręcznik administracyjny. Piwc[^igc_hc[ gi^ułu ł[^iw[hc[ z\cir]z_ai Istnieje możliwośd wybrania menedżerów certyfikacji dla zadania modułu ładowania zbiorczego. Po zakooczeniu zadania modułu ładowania zbiorczego aplikacji CA Identity Manager tworzy powiadomienie modułu ładowania zbiorczego dla wszystkich menedżerów certyfikacji skonfigurowanych na potrzeby tego zadania. Powiadomienie to zostaje następnie wyświetlone na karcie Strona główna w sekcji Powiadomienia modułu ładowania zbiorczego. Kliknięcie powiadomienia powoduje wyświetlenie szczegółów zadao zainicjowanych przez operację ładowania zbiorczego. Menedżerowie certyfikacji mogą przeglądad i potwierdzad zmiany wyszczególnione w tych powiadomieniach. Uwaga: Więcej informacji zawiera Podręcznik administracyjny. Rozdział 1: Nowe funkcje 15

16 r12.5 SP7 Uf_jsz_hc[ cht_r`_dsu użyteiwhce[ Do konsoli użytkownika wprowadzono następujące ulepszenia: Obsługa dodatkowych zadao na ekranach wyników wyszukiwania i ekranach list Przykładowa konsola użytkownika Nowe właściwości konfiguracji zadania Dzielenie na strony na ekranach wyników wyszukiwania i ekranach list 16 Informacje o wersji

17 r12.5 SP7 Dodatkowe zadania na ekranach wyszukiwania i ekranach list Aplikację CA Identity Manager można skonfigurowad w sposób udostępniający dodatkowe czynności, które użytkownicy mogą wykonywad na ekranach wyszukiwania i ekranach list. Można na przykład skonfigurowad ekran wyszukiwania w zadaniu Modyfikuj użytkownika w sposób umożliwiający użytkownikom wykonywanie takich zadao jak wyłączanie użytkownika z listy użytkowników zwróconych przez wyszukiwanie. Dodawanie zadao do ekranów wyszukiwania i ekranów list prowadzi do zmniejszenia liczby kliknięd wymaganych do wykonania zadania oraz upraszcza interfejs użytkownika. Zadania można wyświetlad na ekranach wyszukiwania i ekranach list, stosując jedną z następujących metod: Łącza lub ikony zadao Każde zadanie jest wyświetlane na ekranach wyników wyszukiwania i ekranach list w postaci łącza lub ikony. Z tej metody należy korzystad w celu wyświetlenia niewielkiej liczby zadao. Rozdział 1: Nowe funkcje 17

18 r12.5 SP7 Menu zadao W każdym wierszu na ekranach wyników wyszukiwania lub ekranach list jest wyświetlany przycisk Czynnośd. Kliknięcie przycisku Czynnośd przez administratora pozwala na wyświetlenie listy zadao, które można wykonad na danym użytkowniku. Z tej metody należy korzystad wtedy, gdy użytkownicy mogą wykonywad więcej niż dwa lub trzy zadania. 18 Informacje o wersji

19 r12.5 SP7 Przyeł[^iwy `irg[t UI7 eihsifc użyteiwhce[ Obecnie można używad konsoli użytkownika w przykładowym formacie UI7. Jest to nowy standard dla aplikacji opracowanych przez firmę CA Technologies. Ten przykładowy format UI7 udostępnia wiele usprawnieo ułatwiających używanie aplikacji i zmniejszających liczbę wymaganych kliknięd. Ponadto lista kategorii zadao pozostaje domyślnie widoczna podczas wykonywania, a w razie potrzeby można ją ukryd. W przykładowym formacie stosowana jest biblioteka Ext JS umożliwiająca szersze korzystanie z języka JavaScript. Aby ocenid ten format, należy dodad do adresu URL środowiska ciąg znaków ui7 w następujący sposób: A\y seihw_rtiw[ć śri^iwcsei ^i jrzyeł[^iw_ai `irg[tu UI7 1. Otwórz konsolę zarządzania. 2. Wybierz środowisko. 3. Kliknij opcję Ustawienia zaawansowane, Opcje różne. 4. W polu Właściwości wprowadź ciąg znaków DefaultConsole. Należy upewnid się, że ani przed, ani po nazwie właściwości nie wprowadzono znaków spacji. 5. Wprowadź wartośd: ui7. 6. Kliknij przycisk Dodaj. 7. Kliknij opcję Uruchom ponownie środowisko. Rozdział 1: Nowe funkcje 19

20 r12.5 SP7 Wł[ś]cwiś]c eih`caur[]dc z[^[hc[ Właściwości konfiguracji zadania kontrolują właściwości wyświetlania oraz niektóre cechy sposobu działania zadania. Za pomocą tych właściwości można wykonywad następujące działania: Określenie ikony dla zadania Ta ikona umożliwia użytkownikom otwieranie dodatkowych zadao (na stronie 17) na ekranach wyszukiwania lub ekranach list. Zapewnienie obsługi otwierania zewnętrznych zadao w osobnym oknie przeglądarki Aplikacja CA Identity Manager może otworzyd nowe okno przeglądarki na potrzeby zewnętrznego zadania, które przekierowuje użytkowników do innej witryny internetowej. Ukrycie nawigacji między zadaniami Istnieje możliwośd ukrycia nawigacji najwyższego poziomu oraz listy zadao po wybraniu zadania przez użytkownika. Zapobiega to opuszczeniu przez użytkownika bieżącego zadania przed zakooczeniem wszystkich wymaganych czynności lub anulowaniem zadania. Dzielenie na strony na ekranach wyników wyszukiwania i ekranach list Aplikacja CA Identity Manager wyświetla obecnie liczbę aktualnie wyświetlanych wyników, łączną liczbę wyników, łącza do pierwszej i ostatniej strony oraz łącza do następnej i poprzedniej strony. 20 Informacje o wersji

21 r12.5 SP7 O\słua[ ^zc_f_hc[ h[ strihy h[ jitrz_\y usjr[whc_hc[ wy^[dhiś]c wyszukiwania W poprzednich wersjach aplikacji CA Identity Manager duże wyszukiwania zwracające wiele wyników powodowały czasami wyczerpanie przez system dostępnej pamięci. Aby ułatwid uniknięcie problemów związanych z pamięcią, w tej wersji aplikacji CA Identity Manager uwzględniono obsługę dzielenia na strony w przypadku następujących obiektów: Katalog aplikacji Identity Manager Za pomocą elementu DirectorySearch znajdującego się w pliku konfiguracyjnym katalogu (directory.xml) można utworzyd katalog aplikacji Identity Manager. Domyślnie wartośd określająca maksymalną liczbę wierszy oraz rozmiar strony jest nieograniczona w przypadku istniejących katalogów. W przypadku nowych katalogów wartośd maksymalnej liczby wierszy jest nieograniczona, a wartością określającą rozmiar strony jest Definicja obiektu zarządzanego Aby ustawid limity maksymalnej liczby wierszy oraz rozmiar strony, które dotyczą jednego typu obiektu, a nie całego katalogu, należy skonfigurowad definicję obiektu zarządzanego w pliku directory.xml służącym do tworzenia katalogu aplikacji Identity Manager. Ustawienie limitów dotyczących typu obiektu zarządzanego pozwala na wprowadzanie korekt na podstawie wymagao biznesowych. Przykładowo w większości firm liczba użytkowników jest większa niż liczba grup. W tych firmach można ustawid limit dotyczący wyłącznie wyszukiwao obiektów użytkowników. Uwaga: Aby możliwe było stosowanie dzielenia na strony, magazyn użytkowników zarządzany przez aplikację CA Identity Manager musi obsługiwad dzielenie na strony. W niektórych przypadkach magazyn użytkowników obsługuje dzielenie na strony, ale wymagana jest dodatkowa konfiguracja. Więcej informacji zawiera Podręcznik konfiguracji. Uf_jsz_hc[ h[rzę^zc[ Cihh_]tir Xjr_ss Do narzędzia Connector Xpress wprowadzono następujące ulepszenia: Węzły Classes (Klasy), Containers (Kontenery) i Operation Bindings (Powiązania operacji) są obecnie węzłami najwyższego poziomu. Nazwę okna dialogowego Map Class and Attributes (Mapowanie klasy i atrybutów) zmieniono na Map Class Dialog (Okno dialogowe mapowania klasy). Rozdział 1: Nowe funkcje 21

22 r12.5 SP7 Do drzewa mapowania dodano węzeł ekranów kont. Edytor ekranu kont został przeniesiony z okna dialogowego Attributes Summary (Podsumowanie atrybutów) do okna dialogowego ekranu Accounts (Konta). Tabela mapowania atrybutów została przeniesiona do okna dialogowego Map Attributes (Mapowanie atrybutów). Ponadto zmieniono mapowanie atrybutów macierzystych na atrybuty obsługi administracyjnej. Oznacza to, że obecnie mapowane są atrybuty obsługi administracyjnej na atrybuty macierzyste, a nie atrybuty macierzyste na atrybuty obsługi administracyjnej. Nazwę okna dialogowego Attributes Summary (Podsumowanie atrybutów) zmieniono na Map Attributes (Mapowanie atrybutów). Wszystkie mapowania atrybutów są obecnie wykonywane w oknie dialogowym Map Attributes (Mapowanie atrybutów). Do rozszerzonych metadanych dodano następujące nowe atrybuty: Is Interesting to Compliance (Jest istotny dla zgodności) umożliwia oznaczenie atrybutu jako istotnego dla aplikacji CA Role and Compliance Manager. Connector Generator (Generator łączników) nazwa generatora pozwalająca na określenie wartości przypisywanej do właściwości. Is Connector Generated (Jest wygenerowany przez łącznik) pozwala na wskazanie, że punkt koocowy niejawnie generuje wartośd właściwości. Kolory węzłów w drzewie mapowania nie są już arbitralne. Usprawniona komunikacja z programem Exchange 2007 Podczas tworzenia lub modyfikowania skrzynki pocztowej łącznik ADS wysyła obecnie informacje do programu Exchange Remote Agent na temat katalogu Active Directory, który ma byd używany. Ta komunikacja powoduje, że łącznik ADS oraz serwer Exchange dysponują tym samym widokiem katalogu Active Directory. Dzięki temu wszystkie operacje unikają opóźnienia związanego z replikacją między serwerami Active Directory. 22 Informacje o wersji

23 r12.5 SP6 r12.5 SP6 Ta sekcja obejmuje następujące tematy: Nowe certyfikacje (na stronie 23) TEWS pobieranie pola opisu powiązanego zadania (na stronie 23) Nowe certyfikacje Następujące nowe platformy uzyskały certyfikację do pracy z aplikacją CA Identity Manager r12.5 SP6: CA Directory r12 SP5, magazyn użytkowników aplikacji Identity Manager oraz punkt koocowy JNDI narzędzia Connector Xpress System AIX 6.1 jako obsługiwana platforma serwera produktu CA Identity Manager Aplikacja SiteMinder w systemie AIX 6.1 (64-bitowym) zainstalowana z serwerem WAS 6.1 i maszyną JVM (64-bitową) jako obsługiwana platforma dla serwera produktu Identity Manager TEWS ji\c_r[hc_ jif[ ijcsu jiwcąz[h_ai z[^[hc[ Obecnie można używad zadania TEWS do pobierania pola opisu powiązanego zadania. Dotyczy to tylko interfejsu API TEWS. Na konsoli użytkownika aplikacji CA Identity Manager w sekcji System, Wyświetl przesłane zadania można obecnie wyświetlad wszystkie przychodzące zadania skojarzone z zadaniem przesłanym. Przykładowo zadanie Utwórz użytkownika może byd sygnałem uruchamiającym utworzenie konta w punkcie koocowym. Obecnie istnieje możliwośd wyświetlenia szczegółów procesu tworzenia konta. W tym celu należy uzyskad dostęp do skojarzonego zadania przychodzącego w części Utwórz użytkownika na karcie Wyświetl przesłane zadania. Informacje o skojarzonym zadaniu przychodzącym nie były wcześniej dostępne za pośrednictwem interfejsu API TEWS. To ulepszenie pozwala na pobieranie informacji o skojarzonym zadaniu za pomocą interfejsu TEWS. Rozdział 1: Nowe funkcje 23

24 r12.5 SP5 r12.5 SP5 Ta sekcja obejmuje następujące tematy: Nowe certyfikacje (na stronie 24) Łącznik aplikacji SAP User Management Engine (UME) (na stronie 24) Domyślne pliki XML parametrów migawki (na stronie 25) Plik ExportALLTemplate.xml dostępny na potrzeby demonstracji raportowania (na stronie 25) Nowe certyfikacje Następujące nowe platformy uzyskały certyfikację do pracy z aplikacją CA Identity Manager r12.5 SP5: Oracle 11g R2 RAC jako magazyn użytkowników aplikacji Identity Manager Oracle Directory v7.0 jako magazyn użytkowników aplikacji Identity Manager Aplikacje SiteMinder r6.0 SP6 oraz SiteMinder r12.0 SP3 CR1 Aplikacja SiteMinder r12.0 SP3 CR1 powinna znajdowad się w innym systemie niż system zawierający serwer produktu Identity Manager Wszystkie składniki aplikacji CA Identity Manager działają w systemie Windows 2008 R2 w trybie emulacji 32-bitowej Łą]zhce [jfce[]dc SAP Us_r M[h[a_g_ht Ehach_ (UME) Za pomocą konsoli użytkownika można obecnie zarządzad punktami koocowymi aplikacji SAP User Management Engine (UME). Aplikacja SAP UME jest narzędziem administrowania użytkownikami dla produktu SAP NetWeaver. 24 Informacje o wersji

25 r12.5 SP5 Digyśfh_ jfcec XML j[r[g_trów gca[wec Aplikacja CA Identity Manager obejmuje obecnie domyślny plik XML parametrów migawki dla każdego domyślnego raportu. W każdym raporcie aplikacji Identity Manager używany jest określony zestaw obiektów zarządzanych i w poprzednich wersjach domyślne pliki XML nie uwzględniały wszystkich scenariuszy użycia raportów. Administratorzy byli zmuszeni do korzystania z pliku ExportALL.xml, co było przyczyną problemów z wydajnością. W tej chwili każdy domyślny plik XML parametrów migawki jest skojarzony z raportem aplikacji Identity Manager i można go wybrad w czasie wykonywania do przechwytywania danych migawki. Uwaga: Więcej informacji o domyślnych plikach XML parametrów migawki zawiera Podręcznik administracyjny. Pfce ExjirtALLT_gjf[t_.xgf ^istęjhy h[ jitrz_\y ^_gihstr[]dc r[jirtiw[hc[ Udostępniono nowy plik XML parametrów migawki o nazwie ExportALLTemplate.xml. Ten plik XML jest podzbiorem pliku ExportAll.xml. Eksportuje on wyłącznie listę użytkowników, ról, punktów koocowych i kont. Należy go używad wyłącznie na potrzeby demonstrowania funkcji raportowania. Importowanie tego domyślnego pliku XML za pomocą konsoli zarządzania przebiega tak samo jak importowanie pliku definicji ról. Znajduje się on w katalogu im_ear\config\com\netegrity\config\imrexport\sample. Uwaga: Tekst otoczony znakami ## należy zastąpid wartościami znaczącymi. Przykładowo ciąg znaków ##endpointname## należy zastąpid prawidłową nazwą punktu koocowego. Rozdział 1: Nowe funkcje 25

26 r12.5 SP4 r12.5 SP4 Ta sekcja obejmuje następujące tematy: Narzędzie środowiska ConfigXPress (na stronie 27) Przykładowy łącznik w pakiecie Web Services SDK (na stronie 27) Zarządzanie hasłami (na stronie 27) Konfigurowanie atrybutów identyfikatora bazy danych i właściciela aplikacji w łączniku aplikacji Oracle Applications (na stronie 28) Obsługa ról i zadao dostępu na potrzeby integracji z aplikacją SiteMinder (na stronie 28) Nowe certyfikacje (na stronie 28) 26 Informacje o wersji

27 r12.5 SP4 N[rzę^zc_ śri^iwcse[ Cih`caXPr_ss ConfigXpress jest nowym przykładowym narzędziem, które szybko analizuje środowisko aplikacji Identity Manager i skraca czas potrzebny do pełnego zrozumienia jego konfiguracji. To nowe narzędzie przedstawia w sposób graficzny obiekty znajdujące się w środowisku. Prezentuje sposób definiowania każdego obiektu oraz jego relacje z innymi obiektami w środowisku. Pokazuje na przykład liczbę zadao w obrębie roli, co może ujawnid problem z wydajnością. Wyniki są wyświetlane już po kilku sekundach od kliknięcia przyciskiem myszy. To narzędzie może byd bardzo przydatne podczas przeprowadzania migracji środowisk z systemów testowych do produkcyjnych oraz przy porównywaniu różnic między podobnymi obiektami. Narzędzie ConfigXpress umożliwia wykonywanie następujących działao: Wyświetlanie bieżącego stanu środowiska Generowanie pliku PDF zawierającego opis środowiska aplikacji Identity Manager Porównywanie środowisk i kopiowanie komponentów między środowiskami Kopiowanie komponentów do pliku zewnętrznego w celu późniejszego zaimportowania To przykładowe narzędzie zostanie zainstalowane w następującym katalogu: C:\\Program Files\CA\Identity Manager\IAM Suite\Identity Manager\tools\sample\support Dwukrotne kliknięcie pliku ConfigXpress.air powoduje pobranie dodatku plug-in środowiska wykonawczego Adobe Air pozwalającego na użycie tego narzędzia. Przyeł[^iwy łą]zhce w j[ec_cie Web Services SDK W pakiecie Java JCS SDK jest zawarty pakiet Web Services SDK (SDKWS). Przykładowy łącznik pakietu SDKWS demonstruje sposób implementowania niestandardowego łącznika zapewniającego komunikację z punktem koocowym usługi sieci WWW. Przykładowy punkt koocowy jest częścią pakietu SDKWS. Z[rzą^z[hc_ b[sł[gc Obecnie procedura obsługi atrybutu logicznego ConfirmPasswordHandler w sposób właściwy sprawdza poprawnośd starego hasła. Sprawdzanie poprawności starego hasła można konfigurowad i nie jest ono domyślnie włączone. Rozdział 1: Nowe funkcje 27

28 r12.5 SP4 Kih`cauriw[hc_ [try\utów c^_hty`ce[tir[ \[zy ^[hy]b c wł[ś]c]c_f[ [jfce[]dc w łą]zhceu [jfce[]dc Or[]f_ Ajjfc][tcihs Obecnie istnieje możliwośd skonfigurowania wartości identyfikatora bazy danych i właściciela aplikacji. Do łącznika aplikacji Oracle Applications dodano nowy atrybut na poziomie łącznika Nazwa bazy danych aplikacji. Ponadto istnieje obecnie możliwośd określenia wartości atrybutu Nazwa użytkownika aplikacji. O\słua[ róf c z[^[ń ^istęju h[ jitrz_\y cht_ar[]dc z [jfce[]dą Sct_Mch^_r Po zintegrowaniu aplikacji CA Identity Manager z aplikacją CA SiteMinder administratorzy mogą przydzielad role dostępu, które powodują udzielenie uprawnieo w aplikacjach zabezpieczonych przez aplikację SiteMinder. Role dostępu mogą obejmowad zadania dostępu reprezentujące pojedyncze czynności, które użytkownik może wykonywad w aplikacji biznesowej, takie jak generowanie zamówienia zakupu w aplikacji finansowej. Uwaga: Więcej informacji zawiera Podręcznik konfiguracji. Aktualizując środowiska, w których używane są role dostępu, należy postępowad zgodnie z procedurami opisanymi w Podręczniku uaktualniania. Nowe certyfikacje W tej wersji następujące nowe platformy uzyskały certyfikację: Aplikacja CA Directory r12 SP4 jest obsługiwana jako magazyn użytkowników aplikacji Identity Manager. Aplikacja CA Business Intelligence 3.2 jest obsługiwana w systemach Windows i UNIX jako serwer raportów obiektów biznesowych. 28 Informacje o wersji

29 r12.5 SP3 r12.5 SP3 Ta sekcja obejmuje następujące tematy: Obsługa łącznika aplikacji CA DLP (na stronie 29) Aplikacja CA Directory r12.0 SP3 jako magazyn użytkowników (na stronie 29) Obsługa aplikacji RSA 7.1 SP3 (na stronie 30) Obsługa łącznika aplikacji RSA 7.x ACE (SecurID) na potrzeby rozróżniania tokenów sprzętowych i programowych (na stronie 30) Konwerter SAP WeakSyncConverter (na stronie 30) Ulepszenie łącznika aparatu zarządzania użytkownikami aplikacji SAP na potrzeby skumulowanych ról obsługi administracyjnej (na stronie 30) O\słua[ łą]zhce[ [jfce[]dc CA DLP Obecnie można używad konsoli użytkownika aplikacji CA Identity Manager do zarządzania punktami koocowymi aplikacji CA DLP Ajfce[]d[ CA Dcr_]tiry r12.0 SP3 d[ei g[a[zyh użyteiwhceów Aplikacja CA Directory r12.0 SP3 jest obsługiwana jako magazyn użytkowników aplikacji CA Identity Manager. Rozdział 1: Nowe funkcje 29

30 r12.5 SP3 O\słua[ [jfce[]dc RSA 7.1 SP3 Obecnie można używad konsoli użytkownika aplikacji CA Identity Manager do zarządzania punktami koocowymi aplikacji RSA 7.1 SP3. Łącznik aplikacji RSA Authentication Manager SecurID 7.1 nie jest zgodny wstecznie z aplikacją RSA 7.1 GA SP2. Zaleca się wykonanie następujących działao: Uaktualnienie instalacji aplikacji RSA do wersji SP3 przed wdrożeniem aplikacji CA Identity Manager r12.5 SP3 Uaktualnienie plików pakietu SDK, zainstalowanych na komputerze z usługą Java CS, plikami pakietu RSA 7.1 Authentication Manager SP3 SDK. Uwaga: Więcej informacji na temat uaktualniania łącznika aplikacji RSA SecurID 7.1 zawiera rozdział dotyczący uaktualniania łącznika aplikacji RSA SecurID w podręczniku Connectors Guide. O\słua[ łą]zhce[ [jfce[]dc RSA 7.x ACE (S_]urID) h[ jitrz_\y rizróżhc[hc[ tie_hów sjrzętiwy]b c jriar[giwy]b Łącznik aplikacji RSA 7.x RSA ACE (SecurID) obsługuje obecnie rozróżnianie między tokenami sprzętowymi i programowymi. Konwerter SAP WeakSyncConverter Na potrzeby punktów koocowych aplikacji SAP dodano konwerter SAP WeakSyncConverter. Konwerter zapobiega dodawaniu zduplikowanych pozycji adresu do kont aplikacji SAP podczas modyfikowania atrybutu adresu , gdy planowane jest użycie słabej synchronizacji w szablonach kont aplikacji SAP. Uwaga: Więcej informacji na temat włączania konwertera zawiera sekcja Zduplikowana pozycja adresu podczas modyfikowania atrybutu adresu e- mail i używania słabej synchronizacji (na stronie 129). Uf_jsz_hc_ łą]zhce[ [j[r[tu z[rzą^z[hc[ użyteiwhce[gc [jfce[]dc SAP h[ jitrz_\y seugufiw[hy]b róf i\słuac [^gchcstr[]ydh_d Łącznik aplikacji SAP obejmuje obecnie monitory pamięci podręcznej. Pamięd podręczna zapobiega pojawianiu się warunku wyścigu, który występował w poprzednich wersjach aplikacji CA Identity Manager, gdy atrybuty wielowartościowe ustawione były na wartośd forcemodificationsmode=true. 30 Informacje o wersji

31 r12.5 SP2 r12.5 SP2 Ta sekcja obejmuje następujące tematy: Łącznik aplikacji Google Apps (na stronie 31) Obsługa interfejsu DYN JNDI przez aplikację Microsoft ADAM i usługi LDS (na stronie 31) Użycie aplikacji Novell edirectory jako magazynu użytkowników (na stronie 31) Sprawdzenia uwierzytelniania w żądaniach przychodzących za pośrednictwem protokołu HTTPS (na stronie 32) Ulepszenie zdalnego agenta systemu UNIX (na stronie 32) Zwiększenie wydajności zmian użytkownika globalnego na kontach łącznika DYN (na stronie 32) Łą]zhce [jfce[]dc Giiaf_ Ajjs Obecnie można używad konsoli użytkownika aplikacji CA Identity Manager do zarządzania punktami koocowymi aplikacji Google Apps. O\słua[ cht_r`_dsu DYN JNDI jrz_z [jfce[]dę Mc]risi`t ADAM c usłuac LDS Aplikacja Microsoft ADAM (Active Directory Application Mode 2003) oraz usługi LDS 2008 (Lightweight Directory Services) są obecnie obsługiwanymi dostawcami dla interfejsu DYN JNDI. Uży]c_ [jfce[]dc Niv_ff _Dcr_]tiry d[ei g[a[zyhu użyteiwhceów Aplikacja Novell edirectory jest obsługiwana jako magazyn użytkowników aplikacji Identity Manager. Rozdział 1: Nowe funkcje 31

32 r12.5 SP2 Sjr[w^z_hc[ uwc_rzyt_fhc[hc[ w żą^[hc[]b jrzy]bi^zą]y]b z[ jiśr_^hc]tw_g jritieiłu HTTPS W celu zwiększenia bezpieczeostwa dodano do żądao przychodzących nowe sprawdzenia, które działają, gdy w aplikacji CA Identity Manager jest skonfigurowany protokół SSL. Ulepszenie zdalnego agenta systemu UNIX Użytkownicy inni niż root mogą obecnie wywoływad zdalnego agenta systemu UNIX. To ulepszenie umożliwia uruchamianie usługi CAM (warstwa komunikacyjna serwera łącznika C++ z kodem binarnym zdalnego agenta systemu UNIX) bez uprawnieo użytkownika root lub superużytkownika. Obniżone uprawnienia usługi CAM (która zawsze działa, nasłuchując żądao) prowadzą do zwiększenia jej bezpieczeostwa. Zwcęesz_hc_ wy^[dhiś]c zgc[h użyteiwhce[ afi\[fh_ai h[ eiht[]b łą]zhce[ DYN Podwyższona została wydajnośd podczas propagacji zmian użytkownika globalnego na konta łącznika DYN. Ulepszenie to ma na celu rozwiązanie problemu związanego z wydajnością podczas modyfikowania kont przez użytkownika. Podczas przetwarzania w pętli zamiast atrybutów zdefiniowanych w tabeli parsera używane są zamapowane atrybuty zdefiniowane w metadanych. Dzięki temu atrybuty niezamapowane są ignorowane. 32 Informacje o wersji

33 r12.5 SP1 r12.5 SP1 Ta sekcja obejmuje następujące tematy: Funkcja Policy Xpress (na stronie 33) Synchronizacja odwrotna kont w punktach koocowych (na stronie 35) Zadania zbiorcze (na stronie 35) Zasady dotyczące wiadomości z powiadomieniami (na stronie 36) Prewencyjne zasady tożsamości (na stronie 37) Ulepszenia przepływu pracy (na stronie 38) Funkcja Policy Xpress Funkcja Policy Xpress pozwala na tworzenie złożonej logiki biznesowej (zasad) bez konieczności opracowywania niestandardowego kodu. Zadania funkcji Policy Xpress są dostępne na karcie Zasady i są domyślnie skojarzone z rolą Menedżer zasad Policy Xpress oraz Menedżer systemu. Poprzednio funkcja Policy Xpress wchodziła w skład pakietu Option Pack 1. W tej wersji funkcja Policy Xpress została wbudowana w podstawowy produkt CA Identity Manager i można uzyskad do niej dostęp na karcie Zasady. Ponadto w tej wersji do funkcji Policy Xpress dodano następujące usprawnienia: Zasady są przeszukiwane z użyciem reguł zakresu. Zasady dysponują obiektami nasłuchującymi Zadanie przesłane oraz Synchronizacja odwrotna. Tworzenie, modyfikowanie, wyświetlanie i usuwanie zasad jest przechwytywane w zadaniu Wyświetl przesłane zadania jako zdarzenia. W przypadku wystąpienia błędu zdarzenia te można przesład ponownie. Ponadto istnieje możliwośd skonfigurowania przepływu pracy tych zdarzeo. Funkcja Policy Xpress poddaje inspekcji wszystkie działania w zadaniu Wyświetl przesłane zadania, w tym ocenione zasady, wykonane czynności i niepowodzenia. Do dodatków plug-in wprowadzono kilka usprawnieo ułatwiających ich używanie. Rozdział 1: Nowe funkcje 33

34 r12.5 SP1 Zasady umożliwiają sprawdzanie poprawności danych przed przesłaniem zadania. Szczegółowa kontrola sposobu działania w przypadku wygenerowania błędu przez zasadę. Uwaga: Więcej informacji na temat funkcji Policy Xpress zawiera Podręcznik administracyjny. Zmiany w dodatku plug-in funkcji Policy Xpress w stosunku do pakietu Option Pack 1 W aplikacji CA Identity Manager r12.5 SP1 zaimplementowano następujące zmiany w dodatku plug-in funkcji Policy Xpress: Elementy danych Czynności Ma zmieniony atrybut konta usunięto. Obiekty punktu koocowego usunięto Wartości konta i Wartości konta według identyfikatora przeniesiono do kategorii Konta Komparator, porównywanie ciągów znaków dodano opcję rozróżniania wielkości liter Komparator, porównywanie dat dodano parametr formatu daty Data dodano parametr formatu daty Czas dodano parametr formatu czasu Filtr listy dodano funkcję rozmiaru listy Przepływ pracy może obecnie zwracad pełne nazwy, nazwy użytkowników lub adresy Ustaw dane konta i Ustaw dane konta według identyfikatora przeniesiono do kategorii Konta Dodano czynnośd przenoszenia konta 34 Informacje o wersji

35 r12.5 SP1 Synchronizacja odwrotna kont w juhet[]b eiń]iwy]b Użytkownik systemu punktu koocowego może tworzyd, usuwad lub modyfikowad konta w punkcie koocowym. Użytkownik może na przykład za pomocą zewnętrznego narzędzia utworzyd lub zmodyfikowad konto w domenie Active Directory. W aplikacji CA Identity Manager musi byd dostępna wiedza o tym potencjalnym problemie zabezpieczeo. Tworzenie lub modyfikowanie konta bezpośrednio w punkcie koocowym nie podlega procesom zatwierdzania ani inspekcji aplikacji CA Identity Manager. Synchronizacja odwrotna ułatwia zachowanie kontroli nad kontami punktu koocowego dzięki identyfikowaniu niezgodności między kontami aplikacji Identity Manager i kontami punktu koocowego. Użytkownik może utworzyd zasady synchronizacji odwrotnej przeznaczone do obsługi zmiany. Następnie, używając zadania Eksploruj i koreluj do zaktualizowania aplikacji CA Identity Manager, użytkownik uruchamia wykonanie zasad. Wcześniej synchronizacja odwrotna wchodziła w skład pakietu Option Pack 1. W tej wersji synchronizacja odwrotna została wbudowana w podstawowy produkt CA Identity Manager i można uzyskad do niej dostęp w konsoli użytkownika na karcie Punkty koocowe. Uwaga: więcej szczegółów na temat synchronizacji odwrotnej zawiera rozdział Managed Endpoint Accounts (Konta w zarządzanych punktach koocowych) w Podręczniku administracyjnym. Zadania zbiorcze Zadania zbiorcze (Zaplanowane zadania w pakiecie Option Pack 1) umożliwiają użytkownikom aplikacji CA Identity Manager wykonywanie następujących czynności: Modyfikowanie obiektu użytkownika na podstawie filtru atrybutu, takiego jak departament, miasto, data zwolnienia itp. Okresowe uruchamianie zadania na określonych obiektach, na przykład w każdą sobotę. Wprowadzanie zbiorczych zmian dotyczących użytkowników, takich jak modyfikowanie wszystkich użytkowników w wybranym departamencie. Rozdział 1: Nowe funkcje 35

36 r12.5 SP1 Różnicę między tą funkcją a funkcją zaplanowanego zadania w aplikacji CA Identity Manager stanowi udostępnienie filtru wypełniania. Inaczej niż w przypadku zaplanowanych zadao, obiekty wypełniania, na które ma wpływ zadanie zbiorcze, nie są znane podczas konfigurowania zadania zbiorczego. Ponadto zadania zbiorcze mają wpływ na wiele obiektów, a zaplanowane zadania tylko na jeden. Uwaga: Więcej informacji na temat zadao zbiorczych zawiera Podręcznik administracyjny. Z[s[^y ^ity]zą]_ wc[^igiś]c _-mail z powiadomieniami Wiadomości z powiadomieniami informują użytkowników aplikacji CA Identity Manager o zadaniach i zdarzeniach w systemie. Przykładowo aplikacja CA Identity Manager może wysład wiadomośd do osób zatwierdzających, kiedy zdarzenie lub zadanie wymaga zatwierdzenia. Aplikacja CA Identity Manager r12.5 SP1 udostępnia dwie metody tworzenia wiadomości z powiadomieniem: Szablony wiadomości (istniejąca funkcja) Administratorzy tworzą wiadomości z powiadomieniami za pomocą domyślnych szablonów instalowanych z aplikacją CA Identity Manager. W celu dostosowania tych szablonów administratorzy używają interfejsu API szablonów wiadomości . Zasady dotyczące wiadomości z powiadomieniami (nowa funkcja) W aplikacji CA Identity Manager r12.5 SP1 uwzględniono dodatkową metodę umożliwiającą użytkownikom biznesowym tworzenie, wyświetlanie, modyfikowanie i usuwanie wiadomości z powiadomieniami za pomocą zadao zarządzania wiadomościami w konsoli użytkownika. Użytkownicy ci nie muszą znad się na programowaniu, aby konfigurowad powiadamianie za pomocą wiadomości . Administratorzy mogą określad treśd wiadomości , jej adresatów oraz sytuację, w której jest wysyłana. W treści wiadomości mogą byd zawarte informacje dynamiczne, takie jak bieżąca data lub informacje o zdarzeniu, które wypełnia aplikacja CA Identity Manager w momencie wysyłania wiadomości. Można na przykład skonfigurowad wiadomośd z powiadomieniem, która jest wysyłana do osoby zatwierdzającej podczas tworzenia nowego użytkownika. Wiadomośd może zawierad informacje logowania, datę zatrudnienia oraz menedżera. 36 Informacje o wersji

37 r12.5 SP1 Zasady dotyczące wiadomości z powiadomieniami są zasadami Policy Xpress. Jednakże ich tworzenie oraz zarządzanie nimi umożliwia osobny zestaw zadao w konsoli użytkownika. Uwaga: Więcej informacji na temat zasad dotyczących wiadomości z powiadomieniami zawiera Podręcznik administracyjny. Prewencyjne zasady tiżs[giś]c Prewencyjna zasada tożsamości jest typem zasady tożsamości, która zapobiega uzyskiwaniu przez użytkowników uprawnieo mogących prowadzid do konfliktu interesów lub nadużycia. Zasady te obsługują wymagania dotyczące podziału obowiązków w firmie. Prewencyjne zasady tożsamości, wykonywane przed przesłaniem zadania, umożliwiają administratorowi sprawdzanie naruszeo zasad przed przydziałem uprawnieo lub zmianą atrybutów profilu. W przypadku naruszenia zasad administrator może przed przesłaniem zadania usunąd przyczynę problemu. Firma może na przykład utworzyd prewencyjną zasadę tożsamości, która uniemożliwia użytkownikom pełniącym rolę Menedżer użytkowników uzyskanie także roli Osoba zatwierdzająca użytkowników. Kiedy administrator, korzystając z zadania Modyfikuj użytkownika, przyznaje użytkownikowi pełniącemu rolę Menedżer użytkowników rolę Osoba zatwierdzająca użytkowników, aplikacja CA Identity Manager wyświetla komunikat informujący o naruszeniu zasady. Administrator może zmienid przydziały ról, aby wyeliminowad naruszenie przed przesłaniem zadania. Prewencyjne zasady tożsamości mogą także uruchomid proces przepływu pracy wymagający zatwierdzenia przez wyznaczone osoby zatwierdzające, zanim aplikacja CA Identity Manager wykona zadanie. Uwaga: Więcej informacji na temat prewencyjnych zasad tożsamości zawiera Podręcznik administracyjny. Rozdział 1: Nowe funkcje 37

38 r12.5 SP1 Uf_jsz_hc[ jrz_jływu jr[]y W tej wersji wprowadzono kilka ulepszeo przepływu pracy. Należą do nich: Mapowanie globalnego, opartego na zasadach przepływu pracy na poziomie zdarzeo (na stronie 38) Przepływ pracy oparty na zasadach na poziomie zadao (na stronie 38) Szablon zatwierdzania eskalacji (na stronie 39) Element wyszukujący zgodne atrybuty (na stronie 40) Wyróżnianie zmienionych atrybutów na ekranach zatwierdzania (na stronie 41) Częściowe zatwierdzanie/odrzucanie na poziomie atrybutów (na stronie 42) Opis zasady zatwierdzania (na stronie 42) Zbiorcze operacje na elementach roboczych (na stronie 42) M[jiw[hc_ afi\[fh_ai, ij[rt_ai h[ z[s[^[]b jrz_jływu jr[]y h[ jizcigc_ z^[rz_ń Zdarzenie można zamapowad na proces przepływu pracy za pomocą konsoli zarządzania lub skojarzyd z zasadami zatwierdzania przepływu pracy opartego na zasadach w konkretnym zadaniu. Nowe zadanie Konfiguruj globalny przepływ pracy oparty na zasadach na potrzeby zdarzeo pozwala administratorom na konfigurowanie mapowania przepływu pracy opartego na zasadach, związanego ze zdarzeniami na poziomie środowiska. Inaczej niż w przypadku konfigurowania przepływu pracy opartego na zasadach związanego ze zdarzeniem w zadaniu administracyjnym, skonfigurowane mapowania przepływu pracy opartego na zasadach mają zastosowanie do wszystkich zadao, które generują dane zdarzenie. Prz_jływ jr[]y ij[rty h[ z[s[^[]b h[ jizcigc_ z[^[ń Oparty na zasadach przepływ pracy na poziomie zadao pozwala na skojarzenie zadania z procesem przepływu pracy na podstawie oceny reguły. Oznacza to, że zamiast każdorazowego uruchamiania procesu przepływu pracy przez zadanie proces przepływu pracy uruchamia i generuje element roboczy tylko wtedy, gdy spełniona jest reguła skojarzona z danym zadaniem. Przykładowo podczas tworzenia nowej grupy można zdefiniowad regułę, powodującą umieszczenie zadania Utwórz grupę pod kontrolą przepływu pracy i utworzenie elementu roboczego tylko wtedy, gdy nowa grupa jest częścią wyznaczonej organizacji nadrzędnej. Jeśli nowa grupa nie jest częścią danej organizacji, proces przepływu pracy nie jest wykonywany, przez co nowy element roboczy nie zostaje utworzony. 38 Informacje o wersji

39 r12.5 SP1 Szablon zatwierdzania eskalacji Jeśli zadanie ma wiele reguł, jego zatwierdzenie wymaga zatwierdzenia wszystkich procesów przepływu pracy, które są z nim skojarzone. Podobnie, gdy jeden z procesów przepływu pracy skojarzonych z zadaniem zostaje odrzucony, odrzucone zostaje zadanie. Regułom przepływu pracy można przypisad wartości priorytetu określające kolejnośd oceniania reguł i wykonywania przepływu pracy. Tylko domyślne szablony przepływu pracy aplikacji CA Identity Manager obsługują reguły przepływu pracy związane z opartym na zasadach przepływem pracy na poziomie zadao. Istnieje także możliwośd tworzenia niestandardowych procesów przepływu pracy na potrzeby reguł przepływu pracy. Uwaga: Więcej informacji na temat przepływu pracy opartego na zasadach zawiera rozdział Przepływ pracy w Podręczniku administracyjnym. Dodano nowy szablon procesu obejmujący węzeł zatwierdzania o zsynchronizowanym przejściu od podstawowej osoby zatwierdzającej do osoby zatwierdzającej eskalację. Ten użytkownik może zatwierdzid lub odrzucid żądanie w przypadku nieznalezienia podstawowego uczestnika. Uwaga: Więcej informacji na temat szablonu zatwierdzania eskalacji zawiera rozdział Przepływ pracy w Podręczniku administracyjnym. Rozdział 1: Nowe funkcje 39

40 r12.5 SP1 Ef_g_ht wyszueudą]y zai^h_ [try\uty Ten element wyszukujący działa wyłącznie na obiektach typu Użytkownik. Wartośd z dowolnego dostępnego obiektu jest dopasowywana do pola w obiekcie użytkownika. Poniższe elementy służą do ustawiania ograniczeo reguł zgodnych atrybutów: Osoby zatwierdzające Określa typ użytkownika, który może zatwierdzid dane zadanie. Użytkownik lub obiekt Określa wartośd, którą będą mied osoby zatwierdzające w atrybucie wybranym poniżej. Uwaga: Pobrana wartośd (przypisana do użytkownika lub obiektu) powinna byd wartością akceptowalną w wyszukiwaniu wybranego atrybutu użytkownika. Obiekt skojarzony ze zdarzeniem zdarzenie pod kontrolą przepływu pracy. Inicjator tego zadania użytkownik, który zainicjował zadanie administracyjne. Obiekt podstawowy tego zadania obiekt tworzony/modyfikowany przez dane zadanie. (Dostępne wyłącznie na potrzeby mapowania zdarzenia na poziomie zadao). Poprzednia osoba zatwierdzająca dla tego zadania poprzednie osoby zatwierdzające dane zadanie. Atrybut użytkownika lub obiektu Określa atrybut zawierający wartośd, która zostanie użyta do wyszukania osób zatwierdzających. Atrybut wyszukiwania osoby zatwierdzającej Określa atrybut, który będzie podczas wyszukiwania dopasowywany do wskazanej powyżej wartości. Uwaga: W przypadku ustawienia zadania Zatwierdź utworzenie użytkownika jako działającego na użytkownikach elementu wyszukującego zgodne atrybuty (element wyszukujący osoby uczestniczące) należy zmienid sygnaturę metody skryptu imapprovers w programie WorkPoint Designer w taki sposób, aby wskazywała unikatową nazwę elementu TwoStageProcessDefinition. 40 Informacje o wersji

41 r12.5 SP1 Aby były dostępne informacje o poprzedniej osobie zatwierdzającej, należy zaimportowad skrypty uaktualnienia procesu zatwierdzania eskalacji (UpgradeWFScripts.zip). Skrypty do zaimportowania znajdują się w folderze workflowscripts w katalogu narzędzi administracyjnych w następujących domyślnych lokalizacjach: System Windows: <ścieżka instalacji>\tools System UNIX: <ścieżka instalacji 2>/tools Podczas importowania skryptów aplikacji WorkPoint za pomocą narzędzia do archiwizacji w czasie uaktualniania administrator powinien wskazad, że operacja importu jest wykonywana do istniejącej bazy danych, a istniejące skrypty mają zostad zastąpione. Wyróżhc[hc_ zgc_hcihy]b [try\utów h[ _er[h[]b z[twc_r^z[hc[ Aby ułatwid osobie zatwierdzającej identyfikację zmodyfikowanych atrybutów lub w razie potrzeby wycofania zmian tych atrybutów, na ekranie profilu osoby zatwierdzającej dodano ikonę cofania informującą, że dany atrybut uległ zmianie. Kliknięcie przycisku cofania pozwala osobie zatwierdzającej wyświetlid pierwotną wartośd edytowalnego atrybutu oraz zmienid ją na inną. Rozdział 1: Nowe funkcje 41

42 r12.5 SP1 Częś]ciw_ z[twc_r^z[hc_/i^rzu][hc_ h[ poziomie atrybutów Opis zasady zatwierdzania Osoba zatwierdzająca może podjąd decyzję o częściowym zatwierdzeniu lub odrzuceniu zmian atrybutów na ekranie profilu zatwierdzania. Jeśli osoba zatwierdzająca zdecyduje się odrzucid zmiany wprowadzone w atrybutach widocznych na ekranie zatwierdzania, może kliknąd przycisk odrzucenia, co spowoduje przywrócenie pierwotnych wartości tylko tych atrybutów. W poprzednich wersjach kliknięcie przycisku odrzucenia przez osobę zatwierdzającą powodowało odrzucenie całego zdarzenia. Podobnie kliknięcie przycisku zatwierdzenia przez osobę zatwierdzającą powoduje zatwierdzenie wyłącznie zmian wprowadzonych do atrybutów widocznych na ekranie zatwierdzania. Uwaga: Ma to zastosowanie tylko do przepływów pracy opartych na zasadach na poziomie zdarzeo związanych z zasadami zatwierdzania o typie oceny OnChange. Więcej informacji na temat tej funkcji zawiera sekcja Przepływ pracy oparty na zasadach zawarta w Podręczniku administracyjnym. Do zasady zatwierdzania dodano nowe pole o nazwie Opis zasady. Jest to opcjonalny ciąg znaków opisu, którego nie można używad w wyszukiwaniu, wyświetlany w wynikowych elementach roboczych. Zbiorcze operacje na elementach roboczych W tej wersji aplikacji CA Identity Manager można wykonywad następujące operacje zbiorcze na wybranych elementach roboczych: Zatwierdź Odrzud 42 Informacje o wersji

43 r12.5 SP1 Zarezerwuj Zwolnij W konsoli użytkownika ulepszono kartę Konfiguruj listę prac, uzupełniając ją o nowe pole wyboru Obsługuje zbiorcze operacje przepływu pracy. Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia użytkownikowi zbiorcze zatwierdzanie, odrzucanie, zwalnianie i rezerwowanie elementów roboczych należących do niego lub pochodzących od osób delegujących wyszczególnionych na ekranie Wyświetl moją listę prac. Jednak jedynymi operacjami zbiorczymi, które mogą wykonywad administratorzy w imieniu istniejących użytkowników na ekranie Zarządzaj elementami roboczymi użytkownika, są operacje zbiorczej rezerwacji i zbiorczego zwalniania. Uwaga: Więcej informacji na temat operacji zbiorczych na elementach roboczych zawiera Podręcznik administracyjny. Rozdział 1: Nowe funkcje 43

44 r12.5 r12.5 Ta sekcja obejmuje następujące tematy: Integracja z aplikacją CA Enterprise Log Manager (na stronie 45) Kreator konfiguracji katalogu aplikacji Identity Manager (na stronie 46) Ulepszenia zarządzania kontami (na stronie 46) Typy punktów koocowych wymagające menedżera obsługi administracyjnej (na stronie 47) Ulepszenia instalacji i uaktualniania (na stronie 48) Zautomatyzowane usuwanie elementów bezużytecznych i archiwizowanie w bazie danych zapewniającej trwałośd zadao (na stronie 49) Narzędzie migracji bazy danych zapewniającej trwałośd zadao (na stronie 49) Ulepszenia narzędzia Connector Xpress (na stronie 50) Moduł ładowania zbiorczego zezwala na wykonywanie wielu czynności (na stronie 50) Ulepszenia importowania ról i zadao (na stronie 51) Nowe raporty domyślne (na stronie 51) Ulepszenia przepływu pracy (na stronie 52) Źródła danych raportowania (na stronie 54) Ulepszenia karty Wyświetl przesłane zadania (na stronie 55) Ulepszenia ekranu profilu (na stronie 56) Obsługa oprogramowania Microsoft Visual Studio 2008 (na stronie 57) Ulepszenia zasad tożsamości (na stronie 57) Zadanie właściciela roli obsługi administracyjnej (na stronie 57) 44 Informacje o wersji

45 r12.5 Iht_ar[]d[ z [jfce[]dą CA Eht_rjrcs_ Lia M[h[a_r Aplikacja CA Enterprise Log Manager stosuje gramatykę CA Common Event Grammar (CEG) do mapowania zdarzeo pochodzących z różnych systemów w standardowym formacie i zapisuje wszystkie zdarzenia (nawet te, które nie zostały jeszcze zamapowane) na potrzeby przeglądu i analizy. Ponadto aplikacja CA Enterprise Log Manager udostępnia użytkownikom wysoko wydajne rozwiązanie służące do zarządzania zgromadzonymi danymi i tworzenia na ich podstawie raportów za pomocą konfigurowalnych zapytao do bazy danych oraz raportów pozwalających na wyszukiwanie różnych typów informacji i zdarzeo. Aplikacja CA Enterprise Log Manager zapewnia lepszy, szerszy i głębszy wgląd w systemy niezarządzane i systemy znajdujące się poza zasięgiem aplikacji CA Identity Manager oraz lepszą nad nimi kontrolę. Ponadto pozwala na dokładniejsze badanie tożsamości. Integracja z aplikacją CA Identity Manager umożliwia wyświetlanie ukierunkowanych na tożsamośd raportów aplikacji CA Enterprise Log Manager oraz dynamicznych zapytao kierowanych do konsoli użytkownika aplikacji CA Enterprise Log Manager za pomocą konsoli użytkownika aplikacji Identity Manager. Za pomocą konsoli użytkownika można skonfigurowad sposób wyświetlania i modyfikowania istniejących raportów i/lub zapytao aplikacji CA Identity Manager/Enterprise Log Manager podczas szczegółowego badania konkretnej tożsamości. Raporty aplikacji CA Enterprise Log Manager Następujące raporty aplikacji CA Enterprise Log Manager są dostępne domyślnie z definicjami ról aplikacji CA Enterprise Log Manager: Zadanie System wszystkie zdarzenia dla użytkownika Zarządzanie kontami według hosta Utworzenia kont według konta Usunięcia kont według konta Blokady kont według konta Działanie procesu certyfikacji według hosta Wywoływany raport CA Identity Manager Wszystkie zdarzenia systemowe filtrowane według identyfikatora użytkownika Zarządzanie kontami według hosta Utworzenia kont według konta Usunięcia kont według konta Blokady kont według konta CA Identity Manager Działanie procesów według hosta Rozdział 1: Nowe funkcje 45

46 r12.5 Zadanie Działanie modyfikacji zasady haseł Wywoływany raport CA Identity Manager Działanie modyfikacji zasady Kreator konfiguracji katalogu aplikacji Identity Manager W tej wersji udostępniono nowego kreatora przeprowadzającego administratorów przez proces tworzenia katalogu aplikacji Identity Manager na potrzeby magazynu użytkowników LDAP lub serwera obsługi administracyjnej oraz ułatwiającego zmniejszenie liczby błędów konfiguracyjnych. Przed uruchomieniem kreatora należy najpierw przekazad szablon konfiguracji katalogu LDAP aplikacji Identity Manager. Te szablony są wstępnie skonfigurowane dobrze określonymi i wymaganymi atrybutami. Po wprowadzeniu szczegółów połączenia z magazynem użytkowników LDAP lub serwerem obsługi administracyjnej można wybrad atrybuty LDAP, zamapowad dobrze określone atrybuty i wprowadzid metadane dotyczące atrybutów. Po zakooczeniu mapowania atrybutów należy kliknąd przycisk Zakoocz, aby utworzyd katalog. Uf_jsz_hc[ z[rzą^z[hc[ eiht[gc W konsoli użytkownika można wykonywad większośd zadao związanych z zarządzaniem kontami. Obecnie można na przykład wykonywad następujące zadania: Przeglądanie zawartości punktu koocowego i korelowanie jego kont lub wybór podzbioru punktu koocowego do przeglądu. Tworzenie i modyfikowanie punktów koocowych, aby można było używad ich w szablonach kont 46 Informacje o wersji

47 r12.5 Tworzenie i modyfikowanie szablonów kont dla wszystkich punktów koocowych Zarządzanie poszczególnymi kontami w punkcie koocowym, w tym odblokowywanie ich, przydzielanie do nowego użytkownika lub wykonywanie kilku innych zadao. Za pomocą konsoli zarządzania można ponadto zdefiniowad typ punktu koocowego. Użytkownik może zaimportowad plik definicji roli zawierający ekrany, zadania i role dla danego typu punktu koocowego. Typy punktów koocowych, które można zdefiniowad, obejmują dynamiczne typy punktów koocowych tworzone za pomocą narzędzia Connector Xpress. Poprzednio te funkcje były dostępne wyłącznie w menedżerze obsługi administracyjnej. Tyjy juhetów eiń]iwy]b wyg[a[dą]_ g_h_^ż_r[ i\słuac [^gchcstr[]ydh_d Obecnie można za pomocą konsoli użytkownika zarządzad punktami koocowymi większości typów. Jednakże następującymi typami punktów koocowych można zarządzad wyłącznie w menedżerze obsługi administracyjnej: Entrust PKI CA SSO CA EEM Novell Netware Ingres NSK Safeguard Rozdział 1: Nowe funkcje 47

48 r12.5 Ulepszenia instalacji i uaktualniania Do instalatora aplikacji CA Identity Manager r12.5 wprowadzono następujące usprawnienia: Instalacja: Sprawdzanie wymagao wstępnych przed instalacją Domyślne instalowanie wszystkich łączników Uaktualnianie: Nowy kreator uaktualniania realizujący następujące funkcje: Wykrywanie składników aplikacji CA Identity Manager, które są już zainstalowane Udostępnianie informacji o wersji zainstalowanych składników Określanie, czy składnik jest aktualny lub dostępne jest uaktualnienie Sprawdzanie wymagao wstępnych uaktualnienia Udostępnienie możliwości bezpośredniego uruchomienia instalatorów składników obsługi administracyjnej Weryfikowanie powodzenia uaktualnienia ze sprawdzaniem błędów Zautomatyzowane uaktualnienie aplikacji CA Directory z technologii Ingres do technologii DXGrid Zautomatyzowana migracja katalogu i środowiska aplikacji Identity Manager Zautomatyzowana migracja bazy danych zapewniającej trwałośd zadao Automatyczne dodawanie sterowników JDBC Zautomatyzowane uaktualnianie przepływu pracy aplikacji WorkPoint z możliwością wyboru w razie potrzeby ręcznego uaktualnienia Zautomatyzowane uaktualnianie źródeł danych Zautomatyzowany import plików definicji ról związanych z nowymi funkcjami i ekranami kont 48 Informacje o wersji

49 r12.5 Z[utig[tyziw[h_ usuw[hc f_g_htów \_zużyt_]zhy]b c [r]bcwcziw[hc_ w \[zc_ ^[hy]b z[j_whc[dą]_d trw[łiść z[^[ń W tej wersji administrator może planowad i modyfikowad zadania systemowe przy użyciu określonych parametrów, korzystając z zadania Czyszczenie przesłanych zadao. Pozwala ono na usuwanie i archiwizowanie informacji o zadaniu i zdarzeniu w bazie danych zapewniającej trwałośd zadao, a w razie potrzeby także na usuwanie zadao cyklicznych. Kreatora można uruchomid z karty System, wybierając opcję Czyszczenie przesłanych zadao. Kreator przeprowadza użytkownika przez proces konfigurowania i planowania zadao oraz pozwala skonfigurowad opcję archiwizowania danych. W razie potrzeby można także usunąd zadania cykliczne, wybierając na karcie System polecenie Usuo zadania cykliczne. Możliwośd zaplanowania czyszczenia i archiwizowania danych dotyczących zadao znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia problemów z wydajnością lub awarii systemu. Funkcja archiwizowania umożliwia utworzenie kopii zapasowych zadao w archiwalnej bazie danych przed ich usunięciem z bazy danych środowiska wykonawczego. Aby cofnąd i wyświetlid usunięte zadania, należy zaznaczyd pole wyboru Wyszukaj w archiwum znajdujące się na karcie Wyświetl przesłane zadania, a zostanie znaleziona i wyświetlona lista wszystkich zadao, które zostały usunięte i zarchiwizowane. N[rzę^zc_ gcar[]dc \[zy ^[hy]b z[j_whc[dą]_d trw[łiść z[^[ń W tej wersji dodano nowe narzędzie migracji umożliwiające przeprowadzenie migracji bazy danych zapewniającej trwałośd zadao z wersji r12 do r12.5. Narzędzie wiersza polecenia jest częścią narzędzi administrowania aplikacji Identity Manager i można je znaleźd w następującej lokalizacji: admin_tools/tools/tpmigration Domyślną lokalizacją katalogu admin_tools jest: System Windows: <ścieżka instalacji>\tools System UNIX: <ścieżka instalacji 2>/tools Rozdział 1: Nowe funkcje 49

50 r12.5 Uf_jsz_hc[ h[rzę^zc[ Cihh_]tir Xjr_ss Narzędzie Connector Xpress udostępnia obecnie następujące możliwości: Użycie wielotabelowych łączników JDBC pojedynczą wartośd atrybutu można zapełnid wartościami z wielu kolumn tabeli, a nie tylko z pojedynczej kolumny. Użycie strukturalnych i pomocniczych klas JDBC. Użycie nowego, elastycznego procesu mapowania obejmującego drzewo mapowao klas i atrybutów. Zastąpił on wcześniejszy sekwencyjny proces realizowany przez kreatora. Dzięki temu możliwe jest dodawanie, edytowanie i usuwanie atrybutów w dowolnym momencie. Określanie bezpośrednich skojarzeo między dwiema dowolnymi klasami obiektów Określanie pośrednich skojarzeo między obiektami. Gdy skojarzenie między dwoma obiektami jest na przykład dwukierunkowe i zawarte w trzecim obiekcie, takim jak tabela przechowująca łącza między obiektami. Tworzenie powiązao operacji w stylu metod i skryptów Powiązania operacji z innymi kombinacjami obiektów i klas Synchroniczne wiązanie dwóch lub większej liczby powiązao operacji (ta sama operacja dla tych samych docelowych klas obiektów). Można mied na przykład dwa lub więcej powiązao operacji dla operacji Przed dodaniem związanej z klasą obiektu konta. Mi^uł ł[^iw[hc[ z\cir]z_ai z_zw[f[ h[ wyeihyw[hc_ wc_fu ]zyhhiś]c Funkcja modułu ładowania zbiorczego w aplikacji CA Identity Manager umożliwia obecnie określenie alternatywnego mapowania czynności dla obiektów, które nie istnieją. Wcześniej aplikacja CA Identity Manager pozwalała wybrad czynnośd do wykonania na obiekcie podstawowym. W sytuacji, gdy obiekt podstawowy nie istniał, a czynnością były Modyfikuj lub Usuo, sygnalizowany był błąd. Podobnie zwracany był błąd, gdy określono czynnośd Utwórz na obiekcie podstawowym, który już istniał w aplikacji CA Identity Manager. W aplikacji CA Identity Manager r12.5 użytkownik może wybrad alternatywną czynnośd utworzenia (lub samodzielnego utworzenia), która jest wykonywana, jeśli obiekt podstawowy nie istnieje. 50 Informacje o wersji

51 r12.5 Uf_jsz_hc[ cgjirtiw[hc[ róf c z[^[ń Konsola zarządzania udostępnia obecnie możliwośd wyboru jednego lub kilku predefiniowanych plików definicji z listy dostępnych, które zostaną zaimportowane podczas tworzenia lub aktualizowania środowiska aplikacji Identity Manager. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia liczby etapów podczas konfigurowania środowiska. Predefiniowane pliki definicji ról służą do tworzenia ról i zadao na potrzeby funkcji aplikacji CA Identity Manager, takich jak: Integracja z aplikacją Enterprise Log Manager Zarządzanie kontami Uwaga: Więcej informacji na temat importowania plików definicji ról zawiera Podręcznik konfiguracji. Nowe raporty ^igyśfh_ Do aplikacji CA Identity Manager dodano następujące raporty: Raport Opis Źródło Szczegóły konta Administrowanie Przydzielanie i odwoływanie ról obsługi administracyjnej (na podstawie inspekcji) Anulowanie obsługi administracyjnej (na podstawie inspekcji) Wyświetla listę szablonów kont oraz skojarzonych z nimi ról obsługi administracyjnej, typów punktów koocowych, punktów koocowych i kont. Wyświetla listę administratorów oraz ich uprawnieo administracyjnych. Wyświetla listę zdarzeo związanych z rolami obsługi administracyjnej. Wyświetla listę użytkowników oraz ich kont, których obsługa administracyjna została anulowana. Baza danych migawek Baza danych migawek Baza danych inspekcji Baza danych inspekcji Rozdział 1: Nowe funkcje 51

52 r12.5 Raport Opis Źródło Szczegóły inspekcji Oczekujące zadania zatwierdzania (na podstawie inspekcji) Resetowanie haseł (na podstawie inspekcji) Szczegóły punktu koocowego Wyświetla zadania i zdarzenia ze szczegółami ich stanu. Wyświetla listę oczekujących zadao zatwierdzania. Wyświetla listę haseł użytkowników, które zostały zresetowane w danym okresie. Wyświetla listę wszystkich typów punktów koocowych, punktów koocowych i atrybutów punktów koocowych. Baza danych inspekcji Baza danych inspekcji Baza danych inspekcji Baza danych migawek Uf_jsz_hc[ jrz_jływu jr[]y O\słua[ jriar[gu WirePicht Prz_jływ jr[]y ij[rty h[ z[s[^[]b W aplikacji CA Identity Manager r12.5 uwzględniono następujące ulepszenia funkcji przepływu pracy. Aplikacja CA Identity Manager r12.5 obsługuje program Workpoint Wcześniej aplikacja CA Identity Manager r12 obsługiwała program WorkPoint Przepływ pracy oparty na zasadach pozwala na skojarzenie zdarzenia z procesem przepływu pracy na podstawie oceny reguły. Oznacza to, że zamiast każdorazowego uruchamiania procesu przepływu pracy przez zdarzenie proces przepływu pracy uruchamia i generuje element roboczy tylko wtedy, gdy spełniona jest reguła skojarzona z danym zdarzeniem. Przykładowo podczas tworzenia nowej grupy można zdefiniowad regułę powodującą umieszczenie zdarzenia CreateGroupEvent pod kontrolą przepływu pracy i utworzenie elementu roboczego tylko wtedy, gdy nowa grupa jest częścią wyznaczonej organizacji nadrzędnej. Jeśli nowa grupa nie jest częścią danej organizacji, proces przepływu pracy nie jest wykonywany, przez co nowy element roboczy nie zostaje utworzony. 52 Informacje o wersji

53 r12.5 Jeśli zdarzenie ma wiele reguł, jego zatwierdzenie wymaga zatwierdzenia wszystkich procesów przepływu pracy, które są z nim skojarzone. Podobnie gdy jeden z procesów przepływu pracy skojarzonych ze zdarzeniem zostaje odrzucony, odrzucone zostaje zdarzenie. Regułom przepływu pracy można przypisad wartości priorytetu określające kolejnośd oceniania reguł i wykonywania przepływu pracy. Wszystkie domyślne szablony przepływu pracy i predefiniowane procesy aplikacji Identity Manager obsługują reguły przepływu pracy. Istnieje także możliwośd tworzenia niestandardowych procesów przepływu pracy na potrzeby reguł przepływu pracy. Uwaga: Więcej informacji na temat przepływu pracy opartego na zasadach zawiera Podręcznik administracyjny. Wc^ie z[^[hc[ syst_giw_ai jrz_jływu jr[]y W tej wersji istnieje możliwośd wyświetlania w konsoli użytkownika graficznej reprezentacji stanu wykonawczego zadao systemowych programu WorkPoint dla przepływu pracy na poziomie zadao i zdarzeo z następujących elementów: Zadania zatwierdzania Wyświetl przesłane zadania Możliwe jest także wyświetlanie definicji zarówno szablonów, jak i wcześniejszych procesów. W nowych środowiskach zadania zatwierdzania obejmują domyślnie kartę Wyświetl zadanie systemowe. Na karcie Wyświetl przesłane zadania można wyświetlad obrazy zadao systemowych związane ze zdarzeniami utworzonymi wyłącznie w tej wersji. Nie można wyświetlad obrazów zadao systemowych związanych ze zdarzeniami utworzonymi w poprzednich wersjach. Rozdział 1: Nowe funkcje 53

54 r12.5 Źró^ł[ ^[hy]b r[jirtiw[hc[ W aplikacji CA Identity Manager r12.5 można określid inne źródło danych na potrzeby raportów niż baza danych migawek. Jeśli na przykład użytkownik chce uzyskad dostęp do informacji dotyczących inspekcji, można w raporcie określid parametry połączenia z bazą danych inspekcji, dzięki czemu w raporcie będzie można uwzględnid pochodzące z niej dane. Ponadto możliwośd określania parametrów połączenia ze źródłem danych (na potrzeby raportowania) została przeniesiona z konsoli zarządzania do konsoli użytkownika (System, Zarządzanie połączeniami JDBC). Uwaga: Więcej informacji na temat raportowania zawiera Podręcznik administracyjny. 54 Informacje o wersji

55 r12.5 Uf_jsz_hc[ e[rty Wyśwc_tf jrz_sł[h_ z[^[hc[ Na karcie Wyświetl przesłane zadania są obecnie wyświetlane informacje o zmianach występujących w punktach koocowych w wyniku wykonania czynności zainicjowanych w konsoli użytkownika aplikacji Identity Manager. Przykładowo kiedy administrator przydziela użytkownikowi rolę obsługi administracyjnej, korzystając z konsoli użytkownika, na karcie Wyświetl przesłane zadania zostają wyświetlone informacje o kontach, które pomyślnie utworzono, oraz o wszystkich błędach i niepowodzeniach, które mogły mied miejsce. Te informacje pojawiają się w sekcji Powiązane zadania na ekranie Szczegóły zdarzenia. W poniższym przykładzie przedstawiono ekran Szczegóły zdarzenia związany ze zdarzeniem Przydziel użytkownikowi rolę obsługi administracyjnej: Rozdział 1: Nowe funkcje 55

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Tylko do zastosowań profesjonalnych Aktualnie funkcja dostępna wyłącznie w języku angielskim. A usage Professional Uniquement Disponible

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Duże złożenia. Poradnik dla użytkowników SolidWorks. DUŻE ZŁOŻENIA Poradnik dla użytkowników SolidWorks

Duże złożenia. Poradnik dla użytkowników SolidWorks. DUŻE ZŁOŻENIA Poradnik dla użytkowników SolidWorks Duże złożenia Poradnik dla użytkowników SolidWorks Poradnik ten przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników SolidWorks, którzy chcą zoptymalizowad wydajnośd swoich złożeo oraz rysunków. Zachęcamy do

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Administracja usługą IntegralNet

Administracja usługą IntegralNet Administracja usługą IntegralNet Niniejsza część składa się z następujących rozdziałów: Zadania i zakres odpowiedzialności administratora grupy. Menu Profil. Menu Zasoby. Menu Usługi. Menu Skrypty Usług.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo