NIE. ZARZĄDZENIE Nr 60/2015 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 29 czerwca 2015 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIE. ZARZĄDZENIE Nr 60/2015 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 29 czerwca 2015 roku"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 60/2015 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Departamentu Audytu i Kontroli Data utworzenia Numer aktu 60 Akt prawa miejscowego NIE Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym ZARZĄDZENIE Nr 60/2015 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Departamentu Audytu i Kontroli Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz 8 i 13 ust. 2 w zw. z 9 ust. 1 pkt 13) oraz 13 ust. 1 i 26 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 450/13Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 kwietnia 2013 roku (z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 1 1. W skład Departamentu Audytu i Kontroli wchodzą: 1) Sekretariat AK-0, 2) Zespół Audytu Wewnętrznego AK-I-AW, 3) Zespół ds. kontroli zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz kontroli wojewódzkich osób prawnych AK-II, 4) Zespół ds. kontroli zadań z zakresu instytucji kultury oraz kontroli jednostekbudżetowych AK-III, 5) Stanowisko ds. sprawozdawczości i budżetu AK-IV, 6) Pion Ochrony Informacji Niejawnych AK-V-PO, 7) Administrator Bezpieczeństwa Informacji AK-VI-ABI, 8) Wieloosobowe stanowisko ds. bezpieczeństwa informacji AK-VII, 2. ZespołemAudytu Wewnętrznego jako odrębną komórką organizacyjną zarządza Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego Audytor Wewnętrzny. 3. Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego Audytor Wewnętrzny wykonując ustawowo określone zadania podlega bezpośrednio Marszałkowi Województwa Małopolskiego. 4. Za wykonywanie ustawowo określonych zadań Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego Audytor Wewnętrzny odpowiada bezpośrednio przed Marszałkiem Województwa Małopolskiego. 5. Administrator Bezpieczeństwa Informacji wykonując ustawowo określone zadania podlega bezpośrednio Marszałkowi Województwa Małopolskiego. 6. Za wykonywanie ustawowo określonych zadań Administrator Bezpieczeństwa Informacji odpowiada bezpośrednio przed Marszałkiem Województwa Małopolskiego. 7. Pracami Pionu Ochrony Informacji Niejawnych kieruje Pełnomocnik Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych, który podlega bezpośrednio Marszałkowi Województwa Małopolskiego. 8. Pełnomocnik Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych pełni również obowiązki Koordynatora ds. Obronnych i Obrony Cywilnej wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. 2015, poz. 144 z późn. zm.)

2 oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych. 9. Za wykonywanie ustawowo określonych zadań Pełnomocnik Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych odpowiada bezpośrednio przed Marszałkiem Województwa Małopolskiego. 10. Dyrektor Departamentu może wnioskować do Sekretarza Województwa o powołanie zespołów zadaniowych lub roboczych złożonych odpowiednio z pracowników Urzędu Marszałkowskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Do zakresu działania Sekretariatu AK-0 należy: 1) prowadzenie obsługi sekretarsko-asystenckiej Dyrektora i Zastępcę Dyrektora Departamentu, 2) prowadzenie terminarza zajęć Dyrektora i Zastępcy DyrektoraDepartamentu, 3) wykonywanie czynności kancelaryjnych, a w szczególności: a) przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie korespondencji i przesyłek, b) prowadzenie ewidencji ich wpływu oraz dokonywanie wysyłki korespondencji i przesyłek, c) udzielanie informacji interesantom osobiście i telefonicznie, 4) prowadzenie rejestru upoważnień Departamentu Audytu i Kontroli, 5) prowadzenie bieżącego monitoringu terminowości załatwiania spraw, 6) przygotowywanie planów urlopów pracowników Departamentu Audytu i Kontroli, 7) oznaczanie akt i rejestracja spraw zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, 8) sporządzanie listy obecności pracowników Departamentu, 9) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem Departamentu, 10) koordynacja obsługi systemu obiegu dokumentów w Departamencie, 11) obsługa urządzeń biurowych, 12) wykonywanie innych czynności na polecenie Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Departamentu, 13) archiwizacja dokumentacji sekretariatu Zespół Audytu Wewnętrznego AK-I-AW prowadzi działalność niezależną, obiektywną, której celem jest wspieranie Marszałka Województwa w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena ta dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz w jednostkach organizacyjnych Samorządu Województwa, będących jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). 2. Zespół Audytu Wewnętrznego działa w ramach Departamentu Audytu i Kontroli w sposób niezależny zgodnie z art. 282 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz standardem 1110 Niezależność organizacyjna Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego stanowiących załącznik do komunikatu Nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. MF Poz. 15). 3. W Zespole Audytu Wewnętrznego zatrudnieni są audytorzy wewnętrzni oraz inne osoby. 4. Do szczegółowego zakresu działania ZespołuAudytu Wewnętrznegonależy: 1) dokonywanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, funduszy europejskich oraz jednostkach organizacyjnych Samorządu Województwa, będących jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), 2) dokonywanie analizy i oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w zakresie zarządzania i wdrażania programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO ), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL ), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM ) oraz PROW i PROW , 3) przygotowywanie, w porozumieniu z Marszałkiem Województwa, planu audytu wewnętrznego na rok następny, 4) przekazywanie planu audytu wewnętrznego na rok następny właściwym instytucjom/organom zgodnie z obowiązkami wynikającymi z regulacji zewnętrznych oraz zawartymi umowami,

3 5) przeprowadzanie audytu wewnętrznego poza rocznym planem audytu, 6) przeprowadzanie audytu wewnętrznego zgodnie z planem audytu, w tym: a) opracowywanie programu zadania audytowego, b) powoływanie, w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa, rzeczoznawcy do udziału w zadaniu audytowym, c) przeprowadzanie narad otwierających i zamykających zadania audytowego z udziałem audytorów wewnętrznych, zarządzającego komórki audytowanej oraz sporządzanie z nich notatek w uzasadnionych przypadkach, d) przedstawienie zarządzającemu komórką audytowaną ustaleń stanu faktycznego, e) przedkładanie zarządzającemu komórką audytowaną sprawozdania z przeprowadzonego audytu, w tym oceny kontroli zarządczej w badanym obszarze, f) dokonywanie analizy wyjaśnień lub zastrzeżeń zgłoszonych do sprawozdania przez zarządzającego komórką audytowaną oraz podejmowanie dodatkowych czynności audytowych, g) sporządzanie sprawozdania z realizacji zadania audytowego, w tym oceny kontroli zarządczej w badanym obszarze i przekazywanie Marszałkowi Województwa, zarządzającemu komórki, w której przeprowadzono audyt oraz właściwym instytucjom/organom zgodnie z obowiązkami wynikającymi z regulacji zewnętrznych oraz zawartych umów, h) prowadzenie bieżących akt zadania audytowego w celu udokumentowania jego przebiegu i wyniku, 7) przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu oceny dostosowania działań jednostki do zgłoszonych przez audytora zaleceń, 8) zawiadomienie Marszałka Województwa o podejrzeniu popełnienia czynu, który według oceny audytora, kwalifikuje się do wszczęcia postępowania w zakresie dyscypliny finansów publicznych, postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, 9) składanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni Marszałkowi Województwa oraz instytucjom/organom, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z regulacji zewnętrznych oraz zawartych umów, 10) wykonywanie zadań doradczych w celu usprawnienia funkcjonowania Województwa Małopolskiego oraz systemu zarządzania i kontroli funduszy europejskich, 11) wykonywanie innych zadań, w tym realizacja obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych dotyczących bezpośrednio zakresu działania Zespole Audytu Wewnętrznego oraz archiwizacja dokumentacji Zespołu Audytu Wewnętrznego. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 21 poz. 108) Zespół ds. kontroli zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz kontroli wojewódzkich osób prawnych AK-II wykonuje kontrole podmiotów leczniczych oraz innych podmiotów właściwych merytorycznie, realizujących zadania wynikające z umów i porozumień zawartych z Województwem Małopolskim, w których kontrola wynika z przepisów prawa,a także kontrole wojewódzkich osób prawnych. 2. Do zadań Zespołu należy wykonywanie kontroli: 1) planowych przeprowadzanych w oparciu o roczny plan kontroli, tj.: a) kompleksowych obejmujących całokształt działalności jednostki kontrolowanej, w tym gospodarkę finansową, b) okresowych dotyczących okresowej oceny działalności jednostki kontrolowanej, c) problemowych obejmujących wybrane zagadnienia z działalności jednostki kontrolowanej, w tym zagadnienia finansowe, d) sprawdzających obejmujących sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, 2) nieplanowych (doraźnych), wynikających z bieżących potrzeb w jednostkowych sprawach, wykonywanych poza przyjętym planem kontroli. 3. Kontrole planowe i nieplanowe prowadzi się celem sprawdzenia funkcjonowania kontroli zarządczej realizowanej w kontrolowanych jednostkach na podstawie przepisów prawa. art. 121 i 122 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 618), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.) art. 68 w związku z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j.

4 Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) 4. Do zadań Zespołu należy również archiwizacja dokumentacji związanej z działalnością Zespołu oraz realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Departamentu wynikających z bieżących potrzeb Departamentu. 5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Departamentu Audytu i Kontroli może delegować pracownika Zespołu do wykonywania zadań innego Zespołu. 6. W przypadku oddelegowania pracownika Zespołu do wykonywania zadań innego Zespołu, merytorycznie podlega on Kierownikowi Zespołu, do którego został oddelegowany Zespół ds. kontroli zadań z zakresu instytucji kultury oraz kontroli jednostek budżetowych AK-III wykonuje kontrole wojewódzkich samorządowych instytucji kultury oraz innych podmiotów właściwych merytorycznie realizujących zadania wynikające z umów i porozumień zawartych z Województwem Małopolskim, w których kontrola wynika z przepisów prawa, a także kontrole wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych. 2. Do zadań Zespołu należy wykonywanie kontroli: 1) planowych przeprowadzanych w oparciu o roczny plan kontroli, tj.: a) kompleksowych obejmujących całokształt działalności jednostki kontrolowanej, w tym gospodarkę finansową, b) problemowych obejmujących wybrane zagadnienia z działalności jednostki kontrolowanej, w tym zagadnienia finansowe, c) sprawdzających obejmujących sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych. 2) nieplanowych (doraźnych), wynikających z bieżących potrzeb w jednostkowych sprawach, wykonywanych poza przyjętym planem kontroli. 3. Kontrole planowe i nieplanowe prowadzi się celem sprawdzenia funkcjonowania kontroli zarządczej realizowanej w kontrolowanych jednostkach na podstawie przepisów prawa. art. 68 w związku z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 41 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) 4. Do zadań Zespołu należy również archiwizacja dokumentacji związanej z działalnością Zespołu oraz realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Departamentu wynikających z bieżących potrzeb Departamentu. 5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Departamentu Audytu i Kontroli może delegować pracownika Zespołu do wykonywania zadań innego Zespołu. 6. W przypadku oddelegowania pracownika Zespołu do wykonywania zadań innego Zespołu, merytorycznie podlega on Kierownikowi Zespołu, do którego został oddelegowany W celu wykonywania kontroli na podstawie uchwały Nr 1473/14 Zarządu Województwa Małopolskiegoz dnia 23grudnia 2014roku w sprawie ustalenia zasad planowania i przeprowadzania kontroli przez Departament Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiegomożliwe jest powoływanie Zespołów kontrolujących, składających się w zależności od rodzaju kontroli z pracowników Departamentu Audytu i Kontroli Zespołów ds. kontroli oraz wyznaczonych pracowników pozostałych departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 2. Zgodę na oddelegowanie pracownika departamentu do Zespołu kontrolującego wydaje Sekretarz Województwa na pisemny wniosek Dyrektora Departamentu Audytu i Kontroli Zespoły ds. kontroli działające w ramach Departamentu Audytu i Kontroli wykonują swoje zadania w szczególności poprzez: 1) przygotowywanie przed przystąpieniem do kontroli programów oraz upoważnień do jej przeprowadzenia, 2) przeprowadzanie kontroli mające na celu obiektywne ustalanie stanu faktycznego i rzetelne jego

5 udokumentowanie oraz ocenę skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń na podstawie, których została oparta, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości ustalenie ich przyczyn, zakresu i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych,bieżące informowanie Dyrektora Departamentu o postępach kontroli, a także o problemach występujących podczas kontroli, 3) w razie ujawnienia w toku kontroli nadużyć lub podejrzenia popełnienia czynu mającego znamiona czynu zabronionego niezwłoczne powiadomienie o tym bezpośredniego przełożonego oraz zabezpieczenie dokumentów i przedmiotów stanowiących dowód czynu zabronionego, 4) informowanie kierownika kontrolowanej jednostki o ujawnionych nieprawidłowościach wymagających niezwłocznego podjęcia działań zaradczych i usprawniających, 5) ustalanie stanu faktycznego na podstawie dowodów zebranych w toku kontroli, 6) ewentualne wnioskowanie do kierownika jednostki kontrolowanej o zwołanie narady pokontrolnej z udziałem pracowników zajmujących stanowiska kierownicze i odpowiedzialnych za kontrolowany odcinek pracy, w celu omówienia stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z ustaleń kontroli, 7) w przypadku zgłoszonych przez kierownika jednostki kontrolowanej zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego (przed podpisaniem tego projektu), ich analiza oraz dokonywanie w razie potrzeby dodatkowych czynności kontrolnych, a w przypadku stwierdzenia zasadności całości lub części zastrzeżeń, zmiana lub uzupełnienie odpowiedniej części projektu wystąpienia i przekazanie go do podpisu kierownikowi jednostki kontrolowanej, 8) przygotowywanie wystąpienia pokontrolnego, 9) weryfikację wykonania zaleceń pokontrolnych, 10) sporządzanie zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w przypadkach określonych przepisami prawa zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168), 11) przygotowywanie zawiadomień do właściwych organów ścigania w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, 12) współpracę z dyrektorami i pracownikami poszczególnych departamentów w zakresie obejmującym zadania kontrolne Departamentu Audytu i Kontroli. 8 Do zakresu działania Stanowiska ds. sprawozdawczości i budżetu AK-IV należy: 1) opracowanie i prowadzenie elektronicznej bazy danych na temat kontrolowanych jednostek w celu przeprowadzenia analizy ryzyka ich działalności, 2) opracowywanie bieżących sprawozdań, ocen, analiz (w tym finansowych) i informacji z zakresu działania Departamentu, 3) przygotowywanie sprawozdań z działalności Departamentu, 4) prowadzenie stałego monitoringu działalności kontrolowanych podmiotów poprzez analizę informacji publicznych, 5) prowadzenie rejestru przeprowadzonych kontroli i audytów przez Departament Audytu i Kontroli, 6) bieżące śledzenie zmian przepisów prawa w ramach prowadzonych przez Departament Audytu i Kontroli spraw oraz analiza skarg dotyczących działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, 7) prowadzenie rejestru aktów prawnych będących podstawą działania Departamentu, 8) przygotowywanie projektów aktów prawnych Zarządu Województwa Małopolskiego, Sejmiku Województwa Małopolskiego, Marszałka Województwa, Sekretarza Województwa w zakresie działania Departamentu Audytu i Kontroli, 9) realizacja podjętych uchwał i wydanych zarządzeń oraz poleceń służbowych w zakresie działania Departamentu, 10) planowanie i wykonywanie budżetu województwa w zakresie dotyczącym Departamentu Audytu i Kontroli, 11) prowadzenie rejestru umów oraz zamówień publicznych Departamentu, 12) przygotowywanie planu pracy Departamentu Audytu i Kontroli, 13) wykonywanie innych czynności na polecenie Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Departamentu związanych z zajmowanym stanowiskiem, 14) archiwizacja dokumentacji związanej z działalnością stanowiska.

6 9 1. Pełnomocnik Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych realizuje zadania przy pomocy wyodrębnionej i podległej mu komórki organizacyjnej do spraw ochrony informacji niejawnych zwanej Pionem Ochrony, której celem jest wspieranie Marszałka w zakresie organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 2. Pion Ochrony AK-V-PO działa w ramach Departamentu Audytu i Kontroli w sposób niezależny na mocy art. 14. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz z późn. zm.). 3. Do szczegółowego zakresu działania Pionu Ochrony Informacji Niejawnych należy: 1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, 2) zapewnienie ochrony systemu teleinformatycznego, w którym są przetwarzane informacje niejawne, 3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka, 4) kontrolowanie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności prowadzenie okresowej (co najmniej raz na 3 lata) kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, 5) opracowanie i aktualizowanie wymagającego akceptacji Marszałka Województwa Małopolskiego, Planu Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji. 6) prowadzenie szkoleń (nie rzadziej niż raz na 5 lat) z zakresu ochrony informacji niejawnych dla wybranych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 7) wydawanie zaświadczeń pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego stwierdzających odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, 8) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających, 9) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub wykonujących czynności zlecone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto, 10) wydawanie, odmowa wydania lub cofnięcie wydanego poświadczenie bezpieczeństwa, 11) przekazywanie do ewidencji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, 12) opracowanie i przedstawienie Marszałkowi Województwa Małopolskiego do zatwierdzenia sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli,,poufne w komórkach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego, 13) opracowanie i przedstawienie Marszałkowi Województwa Małopolskiego do zatwierdzenia dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych o klauzuli,,poufne lub ich utratą, 14) opracowanie i przedstawienie Marszałkowi Województwa Małopolskiego do zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone w komórkach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony, 15) podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, 16) współdziałanie w zakresie ochrony informacji niejawnych z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa oraz informowanie na bieżąco Marszałka Województwa Małopolskiego o przebiegu tego współdziałania, 17) realizowanie zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i innych aktów prawnych dotyczących obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, 18) planowanie zadań obronnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, 19) przygotowywanie, prowadzenie szkoleń lub innych przedsięwzięć z zakresu obronności i

7 zarządzania kryzysowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, 20) współpraca z administracją rządową w zakresie planowania i realizacji zadań obronnych, w szczególności przygotowanie Głównego Stanowiska Kierowania Marszałka Województwa Małopolskiego na czas podwyższenia gotowości obronnej państwa, 21) przygotowanie i aktualizacja dokumentów planistycznych i decyzyjnych oraz projektów innych aktów normatywnych, dotyczących zadań obronnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w tym na czas podwyższenia gotowości obronnej państwa, 22) współdziałanie z administracją rządową i samorządową oraz siłami zbrojnymi w realizacji zadań zabezpieczenia potrzeb sił zbrojnych, obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego, 23) współpraca z komendantami wojewódzkich komend uzupełnień w zakresie reklamowania osób od czynnej służby wojskowej na wypadek mobilizacji lub wojny, W ramach Pionu Ochrony Informacji Niejawnych funkcjonuje Kancelaria Niejawna podległa bezpośrednio Pełnomocnikowi Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych, obsługiwana przez pracowników Pionu Ochrony, odpowiedzialna za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów uprawnionym osobom. 2. Pracą Kancelarii Niejawnej kieruje Kierownik Kancelarii Niejawnej. 3. Kierownika Kancelarii Niejawnej wyznacza Marszałek Województwa Małopolskiego na wniosek Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 4. Do szczegółowego zakresu działania Kancelarii Niejawnej należy: 1) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, 2) udostępnianie lub wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne osobom do tego uprawionym, 3) egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne, 4) kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów niejawnych w Kancelarii Niejawnej oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, 5) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, 6) wykonywanie poleceń Pełnomocnika Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych Administratora Bezpieczeństwa Informacji powołuje Marszałek Województwa Małopolskiego. 2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji działa w sposób niezależny zgodnie z art. 36a ust. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz z późn. zm.). 3. Do zakresu działania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (AK-VI-ABI) należy: 1) nadzorowanie spraw związanych z ochroną danych osobowych w zakresie działalności Urzędu, 2) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych, 3) dokonywanie na polecenie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych sprawdzenia, o którym mowa powyżej oraz opracowanie i przedstawienie za pośrednictwem administratora danych sprawozdania w tym zakresie Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, 4) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz z późn. zm.), oraz przestrzegania zasad w niej określonych, 5) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 6) sporządzanie, wydawanie i przekazywanie zaleceń Dyrektorom Departamentów oraz pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego związanych z prawidłową realizacją przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji, 7) przeciwdziałanie próbom naruszenia bezpieczeństwa informacji, 8) zapoznawanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,

8 9) uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji. 4. W zakresie wykonywanych działań Administrator Bezpieczeństwa Informacji współpracuje z wieloosobowym stanowiskiem ds. bezpieczeństwa informacji. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do niniejszej ustawy Do zakresu działania wieloosobowego stanowiska ds. bezpieczeństwa informacji (AK-VII) należy: 1) realizacja oraz koordynowanie spraw związanych z bezpieczeństwem informacji w zakresie właściwości stanowiska, 2) opracowanie i aktualizowanie dokumentacjiopisującej sposób przetwarzania danych, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz z późn. zm.), 3) zapewnienie ciągłości upoważniania do przetwarzania danych osobowych, 4) prowadzenie rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych i wykazu zbiorów danych osobowych, 5) koordynacja działań związanych z modyfikacjami zbiorów danych osobowych, 6) rejestrowanie w imieniu administratora danych zbiorów danych osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub ich modyfikacja zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz z późn. zm.), 7) koordynowanie działań związanych ze zgłaszaniem przypadków naruszenia bezpieczeństwa informacji tzw. incydenty bezpieczeństwa", 8) przeciwdziałanie próbom naruszenia bezpieczeństwa informacji, 9) zapoznawanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, 10) uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji. 2. W zakresie wykonywanych działań wieloosobowe stanowisko ds. bezpieczeństwa informacji współpracuje z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do niniejszej ustawy. Zarządzenie Nr 47/2012 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie (z późn. zm.). Dokumentacja systemowa związana z Zintegrowanym Systemem Zarządzania w zakresie normy PN EN ISO/IEC 27001: Schemat organizacyjny Departamentu Audytu i Kontroli stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Współpraca wynikająca ze schematu organizacyjnego Departamentu Audytu i Kontroli oznacza, że Dyrektor Departamentu Audytu i Kontroli zapewniakierownikowi Zespołu Audytu Wewnętrznego, Pełnomocnikowi Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji realizację zadań w zakresie sprawozdawczości i budżetu, czynności asystencko sekretarskich oraz wsparcie organizacyjne. 14 Traci moc Zarządzenie Nr 140/2010 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Departamentu Audytu i Kontroli. 15

9 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2015 roku. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego UZASADNIENIE Konieczność przyjęcia Zarządzenia Nr 60/2015 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Departamentu Audytu i Kontroli jest wynikiem wprowadzenia zmian organizacyjnych w Departamencie tj.: utworzenie Zespołu Audytu Wewnętrznego, którym kieruje Kierownik Audytor Wewnętrzny, w miejsce Wydziału. Ponadto do struktury organizacyjnej w/w Departamentu wpisuje się również komórkę organizacyjną Administratora Bezpieczeństwa Informacji, dotychczas działającą w ramach Departamentu Organizacyjno-Prawnego oraz tworzy się wieloosobowe stanowisko ds. bezpieczeństwa informacji. Podział zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych Departamentu Audytu i Kontroli został dostosowany do obowiązujących przepisów prawa. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Załączniki Załącznik do Zarządzenia Nr 60_2015 Msrszałka Województwa Małopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 ro... Data: :59:38 Rozmiar: 21.04k Powiązane artykuły Akty uchylone: ZARZĄDZENIE Nr 140/2010 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Departamentu Audytu i Kontroli. Liczba odwiedzin: 29 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Ewelina Łącz Ewelina Łącz Czas wytworzenia: :44:47 Czas publikacji: :00:45 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 309/KU/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 02. kwietnia 2007 r.

Zarządzenie Nr 309/KU/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 02. kwietnia 2007 r. Zarządzenie Nr 309/KU/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 02. kwietnia 2007 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Kancelarii Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Na podstawie 2 ust. 2 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 4/05 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 21 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 21 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 51/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia i określenia zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC)

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) Na podstawie Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Załącznik do zarządzenia Nr 2/2012 Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 24.01.2012 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ USTAWA POMOCE OSOBOWE POLICJA GRANICA FORUM PRZEPISY STREFA OCHRONA SĄDY WIĘZIENIE SKLEP PUBLIKACJE TELE-INFO SKARBOWY M O N INNE HOME DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL /292/ 09 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lipca 2009r.

Uchwała Nr XL /292/ 09 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lipca 2009r. Uchwała Nr XL /292/ 09 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. Na podstawie art. 35 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SĄDU OKRĘGOWEGO W ZAMOŚCIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SĄDU OKRĘGOWEGO W ZAMOŚCIU Załącznik do zarządzenia Nr 011-12/2011 Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 30 marca 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SĄDU OKRĘGOWEGO W ZAMOŚCIU Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin organizacyjny Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r. UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Nowej Sarzynie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.14.2-15 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych,

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych, Katowice,2011-01-1 NU/0120-000 /11/2206 Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji-rzecznik Prasowy w miejscu Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach

Bardziej szczegółowo

Opis metodologii audytu wewnętrznego

Opis metodologii audytu wewnętrznego Departament Prawny i Kadr Instrukcja wykonawcza Strona / stron 1/9 Opis metodologii audytu wewnętrznego Stanowisko Imię i nazwisko Opracowanie Małgorzata Krystek Sprawdzenie Kierownik Działu Audytu Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2015 WÓJTA GMINY IWANOWICE Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej.

ZARZĄDZENIE NR 21/2015 WÓJTA GMINY IWANOWICE Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. ZARZĄDZENIE NR 21/2015 WÓJTA GMINY IWANOWICE Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Data utworzenia 2015-10-12 Numer aktu 21 Akt prawa miejscowego NIE Jednolity

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1253 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 103/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim 1.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 295/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 09.09.2010 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Księga procedur określa

Bardziej szczegółowo

Statut Państwowej Inspekcji Pracy

Statut Państwowej Inspekcji Pracy Statut Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 26 sierpnia 2011 r.. (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33), na wniosek Głównego Inspektora Pracy, zarządza się, co

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 2 Procedury, do których posiadania i stosowania Beneficjent

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów I. Postanowienia ogólne 1 1. Biuro ds. Kształcenia i Studentów (KS) jest jednostką organizacyjną administracji centralnej Uczelni, zgodnie z 23 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim w sprawie regulaminu okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników administracji zatrudnionych na stanowiskach urzędowych

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

współadministrator danych osobowych, pytania i indywidualne konsultacje.

współadministrator danych osobowych, pytania i indywidualne konsultacje. Szkolenie ABI, ADO - Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Administrator Danych Osobowych kurs oraz warsztaty wraz z umiejętnością przeprowadzania audytów bezpieczeństwa informacji. Moduł I 8 godz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie art. 68 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 86 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Zarządzenie Nr 86 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Krośnie Zarządzenie Nr 86 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Krośnie Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Regulamin Organizacyjny Przedszkola Nr 318 Zielony Zakątek w Warszawie, ul. Kochanowskiego 9a Rozdział I Podstawy prawne działania Przedszkola 1 1. Podstawą prawną do opracowania regulaminu jest: 1) Uchwała

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia określa: 1) organizację wewnętrzną oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje:

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje: Uchwała nr 2/15 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura ZPRP oraz niektórych uchwał Zarządu Związku Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Wojciech Misiąg KBF-4101-08-01/2012 P/12/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/191

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. 1. Komisja Etyki Bankowej, zwana dalej Komisją, działa przy Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Graviton Capital S.A.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Graviton Capital S.A. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Graviton Capital S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne Regulaminu stanowią: 1) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

- młodszy referent ds. prowadzenia ewidencyjnej mapy numerycznej. Starostwo Powiatowe w Lesznie

- młodszy referent ds. prowadzenia ewidencyjnej mapy numerycznej. Starostwo Powiatowe w Lesznie - młodszy referent ds. prowadzenia ewidencyjnej mapy numerycznej Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami OPIS STANOWISKA PRACY 1. Nazwa stanowiska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2005 r., Nr 61, poz. 543) Na podstawie art. 134 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu LGD LASOVIA

Regulamin Zarządu LGD LASOVIA Regulamin Zarządu LGD l. Regulamin Zarządu LGD określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Zarządu LGD 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin Zarządu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/46/2015 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO. z dnia 17 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR III/46/2015 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO. z dnia 17 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR III/46/2015 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Pani Dorota Pielichowska-Borysiewicz Dyrektor Domu Dziecka w Kórniku-Bninie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI

Pani Dorota Pielichowska-Borysiewicz Dyrektor Domu Dziecka w Kórniku-Bninie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Poznań, dnia 6 sierpnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 LPO 41012-5-2007 P/07/099 Pani Dorota Pielichowska-Borysiewicz

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu w Przewodniczący Jan Robert Halina Podsekretarz Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla dzialów administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 stycznia 2011 roku

Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 stycznia 2011 roku DO-0133/7/2011 Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie: organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania z dokumentami niejawnymi W celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/232/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/232/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XII/232/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach Na podstawie art. 6

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. kwiecień, 2015 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. kwiecień, 2015 r. Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej w Łodzi REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM kwiecień, 2015 r. Rozdział 1 Zakres działania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 38/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej;

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej; Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/580,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i- Administracji-z-dnia-2006-r.html Wygenerowano: Niedziela, 3 lipca 2016, 07:40 Projekt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Ustroń. I. Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Ustroń. I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 5 do Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, słuŝącymi do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19 /2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 19 /2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r. Zarządzenie Nr 19 /2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W KROTOSZYNIE

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W KROTOSZYNIE REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W KROTOSZYNIE 1 Postanowienia ogólne Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, jest: 1) Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN ZARZĄDU Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN ZARZĄDU Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawy prawne: 1. 1) Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 983/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lipca 2015 roku PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 983/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lipca 2015 roku PEŁNOMOCNICTWO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 983/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lipca 2015 roku PEŁNOMOCNICTWO Na podstawie uchwały nr... Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia... 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1) Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach w 2015 roku.

Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach w 2015 roku. Katowice, dnia 29 stycznia 2016 r. AD.0443.1.2016 Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach w 2015 roku. I. Informacje ogólne. Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo