I. Program szkolenia wstępnego 16 godzin (2 dni szkoleniowe)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Program szkolenia wstępnego 16 godzin (2 dni szkoleniowe)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i warunków uczestnictwa I. Program szkolenia wstępnego 16 godzin (2 dni szkoleniowe) L.p. Blok Metody szkoleniowe Czas trwania bloku 1. Zagadnienia wprowadzające Czym jest dialog społeczny? W tym: geneza, instytucje, prawo i praktyka Dialog społeczny i jego rola w społecznej gospodarce rynkowej Modele dialogu społecznego na świecie ze szczególnym uwzględnieniem krajów UE, w tym: model anglosaski i model Kontynentalny Analiza porównawcza polskich rozwiązań na tle innych krajów Unii Europejskiej wymiana 2. Alternatywne metody rozwiązywania sporów Geneza i klasyfikacja alternatywnych metod rozwiązywania sporów Zagraniczne regulacje ADR Cel i funkcje mediacji Rozstrzyganie a rozwiązywanie sporów Podstawowe zasady postępowania mediacyjnego i negocjacyjnego Rodzaje mediacji wymiana 3. Uwarunkowania prawne mediacji Polskie regulacje prawne wykorzystujące procedury mediacyjne (postępowanie cywilne; wykład, prezentacja prawo rodzinne i opiekuńcze; multimedialna postępowanie karne; postępowanie w sprawach wymiana nieletnich; prawo pracy i spory dyskusja zbiorowe; postępowanie sądowo-administracyjne) Definicja konfliktu i sporu 4. Podstawowe informacje na temat procesu mediacji wykład, prezentacja multimedialna, 2 godziny

2 Etapy procesu mediacji, w tym: rola i zadania posiedzenia wstępnego informacyjnego, monolog mediatora, rola i zadania posiedzenia wspólnego Kwestie etyczne w mediacji, w tym: Kodeks Etyki Mediatora Rola mediatora a rola facylitatora w konfliktach zbiorowych Warunki wpisu na listę mediatorów w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej., wymiana dyskusja 5. Przeprowadzenie wśród uczestników szkolenia Kwestionariusza Oczekiwań Szkoleniowych i testu kompetencji 2 godziny

3 II. Program szkolenia z kompetencji miękkich wykorzystywanych w mediacjach, 6 zjazdów x 16 godzin (2 dni szkoleniowe) L.p. Blok Metody szkoleniowe Czas trwania bloku ZJAZD I 1. Podstawy psychologii osobistej i społecznej Główne teorie psychologii społecznej oraz ich znaczenie praktyczne Teorie grup: organizowanie, przywództwo, diagnoza Spostrzeganie społeczne Myślenie schematami strategie i skróty myślowe Zachowania odbierane jako agresywne, uległe i manipulacyjne Funkcje ja. Teoria samoświadomości Poznawanie siebie, porównywanie z innymi, widzenie siebie oczyma innych Różnorodność osobowościowa Oddziaływanie na myśli i postawy Przydatne kompetencje osobiste mediatora kwestionariusze z opisem ludzkich zachowań do interpretacji postaw 16 godzin ZJAZD II 1. Inteligencja emocjonalna Teorie emocji Fizjologia emocji Rozpoznawanie i wyrażanie oraz kontrola emocji Technika ujawniania emocji mocne i słabe strony Interpretacja emocji Asertywność Umiejętność kierowania emocjami innych ludzi kwestionariusze z opisem ludzkich zachowań do interpretacji postaw mapa pojęciowa 16 godzin 1. Rodzaje konfliktów i sposoby ich rozwiązywania Przyczyny konfliktów w różnych środowiskach Konflikt otwarty a utajony etapy Schematy konfliktów ZJAZD III 16 godzin

4 Stanowisko a interes Grupy interesów, interesy sprzeczne, różne i wspólne, starcie stanowisk Fazy rozwiązywania sporów Metody rozwiązywania sporów Style zarządzania konfliktem Komunikacja z elementami porozumienia bez przemocy ZJAZD IV 1. Narzędzia negocjacji Negocjacje i mediacje różnice Zasady negocjacji Środki perswazji Uprzedzenia Ustępstwa Style negocjacji w zależności od wieku, płci oraz innych determinantów Cechy dobrego negocjatora Zasada GRIT, BATNA, strategia Win-Win 2. Mediacje Mediacja w zarządzaniu konfliktem Podstawowe zasady mediacji, misja mediacyjna Kim jest mediator i jaka jest jego rola? Rola mediatora w sporach zbiorowych Procedura mediacji krok po kroku: przygotowanie i otwarcie (w tym: definiowanie problemu, identyfikacja grup interesów), przygotowanie stron (w tym: umowa mediatora ze stronami, pełnomocnictwa stron, klauzule poufności), poszukiwanie rozwiązania, tworzenie porozumienia, oświadczenie końcowe. ZJAZD V 1. Autoprezentacja i sterowanie wizerunkiem Rola komunikacji pozajęzykowej w relacjach międzyludzkich Kierowanie wrażeniem Prezentowanie siebie, w tym: świadomość ciała, budowanie autorytetu Atrakcyjność interpersonalna teorie wymiany społecznej i równości Dbałość o wizerunek mediatora, w tym: makijaż i ubiór Jak ubrać się stosownie do okoliczności? studia przypadków zdjęcia i slajdy do interpretacji mowy ciała z informacją zwrotną (warsztat z użyciem kamery)

5 2. Prowadzenie zebrań i moderacja Prezentacje i wystąpienia publiczne, w tym: wprowadzenie, definiowanie kręgu odbiorców, formułowanie przekazu, sposoby i techniki prowadzenia prezentacji, reguła pierwszeństwa i świeżości, odpowiadanie na pytania 3. Rola działań PR w sytuacji konfliktu, w tym sporu zbiorowego Jak komunikować o konflikcie? Zasady współpracy z mediami 4. Wywieranie wpływu perswazja, motywowanie, metaprogramy, NLP, w tym: etyczne zastosowanie w mediacjach Wpływ społeczny 6 reguł i ich konsekwencje z informacją zwrotną (warsztat z użyciem kamery) studia przypadków ZJAZD VI 1. Zarządzanie wiekiem, wiedzą, różnorodnością Różnorodność wśród ludzi a postrzeganie społeczne zjawiska uprzedzeń, różnych form dyskryminacji. Stereotypy i rzeczywistość zmiany okresu średniej dorosłości Psychologiczne oczekiwania pokoleń: przewodzenie, bycie zauważonym, bycie potrzebnym, bezpieczeństwo, konsekwencja, zaangażowanie, sprawiedliwość społeczna, identyfikowanie się z przedsiębiorstwem, wspólnota wartości, przestrzeń do życia prywatnego oraz realizacji zainteresowań Kompetencje mediatora w relacjach interpersonalnych międzypokoleniowych mapa pojęciowa praca w zespołach nad studiami przypadków 14 godzin 2. Test kompetencji Kwestionariusz 2 godziny

6 III. Program szkolenia z kompetencji twardych wykorzystywanych w mediacjach, 6 zjazdów x 16 godzin (2 dni szkoleniowe) L.p. Blok Metody szkoleniowe Czas trwania bloku ZJAZD I 1. Podstawowe pojęcia i przepisy z zakresu prawa pracy Pojęcie pracodawcy i pracownika ( art.3 1 kp), cechy stosunku pracy, rodzaje umów o pracę, sposoby ich nawiązywania i rozwiązywania Pojęcie dyskryminacji bezpośredniej, pośredniej, mobbingu, możliwe świadczenia Rodzaje czasów pracy, wynagrodzenie za pracę, praca w czasie ponadnormatywnym, urlopy sytuacje mogące rodzić spory 2. Przyczyny i skutki ustania stosunku pracy Wypowiedzenie umowy o pracę i wypowiedzenie zmieniające przesłanki, możliwości prawne i świadczenie przysługujące z tego tytułu; rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia przesłanki, możliwości prawne i świadczenie przysługujące z tego tytułu Analiza ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych z 13 marca 2003 r. przykłady sporów 3. RegulaminyŹródła zbiorowego prawa pracy i układy zbiorowe pracy Układy zbiorowe pracy w Polsce i na świecie Źródła zbiorowego prawa pracy, w tym: układy zbiorowe, pozaukładowe porozumienia zbiorowe, pozostałe źródła Zbiorowe prawo pracy a zbiorowe wykład prezentacja multimedialna orzekający sąd pracy wykład, prezentacja multimedialna orzekający sąd pracy wykład, prezentacja multimedialna, orzekający sąd pracy 6 godzin 7 godzin 3 godziny

7 stosunki pracy Podmioty zbiorowego prawa pracy ZJAZD II 1. Regulaminy pracy i układy zbiorowe pracy cd. Układy zbiorowe pracy w Polsce i na świecie Zbiorowe prawo pracy a zbiorowe stosunki pracy Tryby zawierania układu, rejestracja i wejście w życie, zmiana i ustanie Porozumienia zbiorowe, w tym: kryzysowe, rozszerzające stosowanie układu zbiorowego pracy, w sprawie zwolnień grupowych, związane z przejęciem zakładu pracy, w związku ze sporem zbiorowym Regulaminy i statuty Związki zawodowe i organizacje pracodawców Rodzaje pracodawców i reprezentacja pracodawcy w stosunkach pracy, organizacje pracodawców Formy reprezentacji załogi wobec pracodawców Zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe, ponadzakładowe organizacje związkowe Spory zbiorowe Przedmiot sporu zbiorowego Organy wszczynające spór Spór zbiorowy a prywatyzacja Procedury, w tym: mediacja, arbitraż, protokoły rozbieżności wykład prezentacja multimedialna, orzekający sąd pracy wykład prezentacja multimedialna orzekający sąd pracy wykład prezentacja multimedialna

8 Rola MPiPS, PIP, prokuratury i sądów w sporze zbiorowym Strajki, w tym: referendum strajkowe, strajk ostrzegawczy, strajk głodowy, strajk nielegalny, odpowiedzialność organizatorów, oskarżenie przeciw organizatorom strajku Partycypacja pracownicza ZJAZD III orzekający sąd pracy 1. Mediacje Mediacja w zarządzaniu konfliktem Podstawy prawne alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) Geneza i klasyfikacja alternatywnych metod rozwiązywania sporów Podstawowe zasady postępowania mediacyjnego i negocjacyjnegomediacji, misja mediacyjna Zagraniczne regulacje ADR Polskie regulacje prawne wykorzystujące procedury mediacyjne (postępowanie cywilne; prawo rodzinne i opiekuńcze; postępowanie karne; postępowanie w sprawach nieletnich; prawo pracy i spory zbiorowe; postępowanie sądowoadministracyjne)kim jest mediator i jaka jest jego rola? Rola mediatora w sporach zbiorowych 2. Podstawy procedury mediacji Przygotowanie mediacji, spotkanie otwierające, poznanie stanowisk stron Opracowanie listy interesów wspólnych, różnych i sprzecznych Tworzenie scenariuszy rozwiązań, wybór porozumienia i oświadczenie końcowe ZJAZD IV 12 godzin Sformatowano: Czcionka: Calibri, 11 pt, Nie Pogrubienie Sformatowano: Tytuł, Wcięcie: Z lewej: 0 cm, Punktowane + Poziom: 1 + Wyrównanie: 1,88 cm + Wcięcie: 2,52 cm Sformatowano: Bez punktorów lub numeracji

9 1. Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw Podstawy prawne w zakresie finansów i rachunkowości w Polsce Definicje rachunków, podstawowe pojęcia i problemy Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej Analiza fundamentalna i techniczna Tworzenie biznesplanu Analiza opłacalności inwestycji, metody opracowania biznesplanu 2. Analiza ekonomiczna finanse przedsiębiorstw Bilanse przedsiębiorstw układ, kategorie wraz z interpretacją oraz analizy: analiza pionowa bilansu, analiza pozioma bilansu Analiza rachunku zysków i strat rodzaje układów rachunku, kategorie i ich interpretacja Analiza przepływów strumienia finansowego Analizy kosztów przedsiębiorstw: koszty zmienne, koszty stałe ćwiczenia praktyczne z zakresu interpretacji bilansów ZJAZD V 1. Prognozowanie kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz ocena realności i trafności decyzji (ex ante i ex post) Analiza wskaźnikowa w przedsiębiorstwie jako podstawowy element oceny jego efektywności ekonomicznej Wskaźniki ekonomiczno-finansowe (sprzedaż, marże, przychody finansowe, pozostałe przychody operacyjne, koszty rodzajowe, koszty operacji finansowych, pozostałe koszty operacyjne, należności, zobowiązania, zapasy, czynnik finansowy, zatrudnienie, średnia płaca, wydajność, źródła finansowania majątku, zyskowność, wskaźnik zyskowności brutto, wskaźnik zyskowności majątku, wskaźnik zwrotu kapitału własnego, wskaźniki płynności finansowej, wskaźniki bieżącej płynności, wskaźnik wysokiej płynności finansowej zwany szybkim, ćwiczenia 12 godzin

10 wskaźnik poziomu kapitału obrotowego itp.) 2. Podstawy sporządzania prognoz ekonomicznych w przedsiębiorstwie Prognozy kosztów Prognozy przychodów Analizy spodziewanych progów rentowności i poziomów marż ćwiczenia ZJAZD VI 1. Zarządzanie wiekiem, wiedzą, różnorodnością Różnorodność wśród ludzi a postrzeganie społeczne zjawiska uprzedzeń, różnych form dyskryminacji Stereotypy i rzeczywistość zmiany okresu średniej dorosłości Psychologiczne oczekiwania pokoleń: przewodzenie, bycie zauważonym, bycie mapa pojęciowa potrzebnym, bezpieczeństwo, konsekwencja, zaangażowanie, praca w zespołach nad sprawiedliwość społeczna, studiami przypadków identyfikowanie się z przedsiębiorstwem, wspólnota wartości, przestrzeń do życia prywatnego oraz realizacji zainteresowań Kompetencje mediatora w relacjach interpersonalnych międzypokoleniowych 2. Kwestionariusz Test kompetencji 14 godzin 2 godziny

11 IV. Program szkolenia dla kandydatów na mediatorów, 6 zjazdów x 2 (3 dni szkoleniowe) L.p. Blok Metody szkoleniowe Czas trwania bloku ZJAZD I 1. Podstawy psychologii osobistej i społecznej Główne teorie psychologii społecznej oraz ich znaczenie praktyczne Teorie grup: organizowanie, przywództwo, diagnoza Spostrzeganie społeczne Myślenie schematami strategie i skróty myślowe Zachowania odbierane jako agresywne, uległe i manipulacyjne Funkcje ja. Teoria samoświadomości Poznawanie siebie, porównywanie z innymi, widzenie siebie oczyma innych Różnorodność osobowościowa Oddziaływanie na myśli i postawy Przydatne kompetencje osobiste mediatora 2. Inteligencja emocjonalna Teorie emocji Fizjologia emocji Rozpoznawanie i wyrażanie emocji, kontrola Technika ujawniania emocji mocne i słabe strony Interpretacja emocji Asertywność Umiejętność kierowania emocjami innych ludzi kwestionariusze z opisem ludzkich zachowań do interpretacji postaw kwestionariusze z opisem ludzkich zachowań do interpretacji postaw mapa pojęciowa

12 3. Podstawowe pojęcia i przepisy z zakresu prawa pracy Pojęcie pracodawcy i pracownika ( art.3 1 kp), cechy stosunku pracy, rodzaje umów o pracę, sposoby ich nawiązywania i rozwiązywania Pojęcie dyskryminacji bezpośredniej, pośredniej, mobbingu, możliwe świadczenia Rodzaje czasów pracy, wynagrodzenie za pracę, praca w czasie ponadnormatywnym, urlopy sytuacje mogące rodzić spory 4. Przyczyny i skutki ustania stosunku pracy Wypowiedzenie umowy o pracę i wypowiedzenie zmieniające przesłanki, możliwości prawne i świadczenie przysługujące z tego tytułu; rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia przesłanki, możliwości prawne i świadczenie przysługujące z tego tytułu Analiza ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych z 13 marca 2003 r. przykłady sporów wykład prezentacja multimedialna orzekający sąd pracy wykład prezentacja multimedialna orzekający sąd pracy 8 godzin Sformatowana tabela ZJAZD II 1. Przyczyny i skutki ustania stosunku pracy Wypowiedzenie umowy o pracę i wypowiedzenie zmieniające przesłanki, możliwości prawne i świadczenie przysługujące z tego tytułu; rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia przesłanki, możliwości prawne i świadczenie przysługujące z tego tytułu Analiza ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych z 13 marca 2003 r. przykłady sporów 12. Kontekst prawny i społeczny układów zbiorowych i mediacji Układy zbiorowe pracy w Polsce i wykład prezentacja multimedialna orzekający sąd pracy wykład prezentacja multimedialna 16 godzin Sformatowana tabela Scalone komórki

13 na świecie Źródła zbiorowego prawa pracy, w tym: układy zbiorowe, pozaukładowe porozumienia zbiorowe, pozostałe źródła Zbiorowe prawo pracy a zbiorowe stosunki pracy Podmioty zbiorowego prawa pracy Tryby zawierania układu, rejestracja i wejście w życie, zmiana i ustanie Porozumienia zbiorowe, w tym: kryzysowe, rozszerzające stosowanie układu zbiorowego pracy, w sprawie zwolnień grupowych, związane z przejęciem zakładu pracy, w związku ze sporem zbiorowym Korzystanie z regulaminów i statutów pracodawców jako źródeł prawa pracy Rodzaje pracodawców i reprezentacja pracodawcy w stosunkach pracy, organizacje pracodawców Formy reprezentacji załogi wobec pracodawców Zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe, ponadzakładowe organizacje związkowe Przedmiot sporu zbiorowego Organy wszczynające spór Spór zbiorowy a prywatyzacja Procedury, w tym: mediacja, arbitraż, protokoły rozbieżności Rola MPiPS, PIP, prokuratury i sądów w sporze zbiorowym Strajki, w tym: referendum strajkowe, strajk ostrzegawczy, strajk głodowy, strajk nielegalny, odpowiedzialność organizatorów, oskarżenie przeciw organizatorom strajku Partycypacja pracownicza 2. Podstawy prawne alternatywnych metod rozwiązywania sporów Geneza i klasyfikacja alternatywnych metod rozwiązywania sporów Podstawowe zasady postępowania mediacyjnego i negocjacyjnego orzekający sąd pracy

14 Zagraniczne regulacje ADR Polskie regulacje prawne wykorzystujące procedury mediacyjne (postępowanie cywilne; prawo rodzinne i opiekuńcze; postępowanie karne; postępowanie w sprawach nieletnich; prawo pracy i spory zbiorowe; postępowanie sądowo-administracyjne) ZJAZD III 1. Narzędzia negocjacji Negocjacje i mediacje różnice Zasady negocjacji Środki perswazji Uprzedzenia Ustępstwa Style negocjacji w zależności od wieku, płci oraz innych determinantów Cechy dobrego negocjatora Zasada GRIT, BATNA, strategia Win-Win 2. Wywieranie wpływu perswazja, motywowanie, metaprogramy, NLP, w tym: etyczne zastosowanie w mediacjach Wpływ społeczny 6 reguł i ich konsekwencjemediacje Mediacja w zarządzaniu konfliktem Podstawowe zasady mediacji, misja mediacyjna Kim jest mediator i jaka jest jego rola? Rola mediatora w sporach zbiorowych 3. Autoprezentacja i sterowanie wizerunkiem Rola komunikacji pozajęzykowej w relacjach międzyludzkich Kierowanie wrażeniem Prezentowanie siebie, w tym: świadomość ciała, budowanie autorytetu Atrakcyjność interpersonalna teorie wymiany społecznej i równości Dbałość o wizerunek mediatora, w tym: makijaż i ubiór Jak ubrać się stosownie do okoliczności? symulacje zdjęcia i slajdy do interpretacji mowy ciała z informacją zwrotną (warsztat z użyciem kamery) Sformatowano: Czcionka: Calibri, 11 pt Sformatowano: Normalny, Do prawej, Wcięcie: Z lewej: 0 cm Sformatowana tabela Sformatowano: Wcięcie: Z lewej: 0 cm, Punktowane + Poziom: 1 + Wyrównanie: 1,88 cm + Wcięcie: 2,52 cm

15 4. Prowadzenie zebrań i moderacja Prezentacje i wystąpienia publiczne, w tym: wprowadzenie, definiowanie kręgu odbiorców, formułowanie przekazu, sposoby i techniki prowadzenia prezentacji, reguła pierwszeństwa i świeżości, odpowiadanie na pytania 5. Mediacje Mediacja w zarządzaniu konfliktem Podstawowe zasady mediacji, misja mediacyjna Kim jest mediator i jaka jest jego rola? Rola mediatora w sporach zbiorowych Rola działań PR w sytuacji konfliktu, w tym sporu zbiorowego Jak komunikować o konflikcie? Zasady współpracy z mediami 6. Rola działań PR w sytuacji konfliktu, w tym sporu zbiorowego Jak komunikować o konflikcie? Zasady współpracy z mediamiwywieranie wpływu perswazja, motywowanie, metaprogramy, NLP, w tym: etyczne zastosowanie w mediacjach Wpływ społeczny 6 reguł i ich konsekwencje ZJAZD IV 1. Przebieg procesu mediacyjnego Przygotowanie mediacji, spotkanie otwierające, poznanie stanowisk stron Opracowanie listy interesów wspólnych, różnych i sprzecznych Tworzenie scenariuszy rozwiązań, wybór porozumienia i oświadczenie końcowe ZJAZD V z informacją zwrotną (warsztat z użyciem kamery) studia przypadków symulacje ćwiczenia z informacją zwrotną (warsztat z użyciem kamery) 2 Sformatowana tabela Sformatowano: Bez punktorów lub numeracji 1. Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw Podstawy prawne w zakresie finansów i rachunkowości w Polsce Definicje rachunków, podstawowe pojęcia i problemy Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

16 Analiza fundamentalna i techniczna Tworzenie biznesplanu Analiza opłacalności inwestycji, metody opracowania biznesplanu 2. Analiza ekonomiczna finanse przedsiębiorstw Bilanse przedsiębiorstw układ, kategorie wraz z interpretacją oraz analizy: analiza pionowa bilansu, analiza pozioma bilansu Analiza rachunku zysków i strat rodzaje układów rachunku, kategorie i ich interpretacja Analiza przepływów strumienia finansowego Analizy kosztów przedsiębiorstw: koszty zmienne, koszty stałe 3. Prognozowanie kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz ocena realności i trafności decyzji (ex ante i ex post) Analiza wskaźnikowa w przedsiębiorstwie jako podstawowy element oceny jego efektywności ekonomicznej Wskaźniki ekonomiczno-finansowe (sprzedaż, marże, przychody finansowe, pozostałe przychody operacyjne, koszty rodzajowe, koszty operacji finansowych, pozostałe koszty operacyjne, należności, zobowiązania, zapasy, czynnik finansowy, zatrudnienie, średnia płaca, wydajność, źródła finansowania majątku, zyskowność, wskaźnik zyskowności brutto, wskaźnik zyskowności majątku, wskaźnik zwrotu kapitału własnego, wskaźniki płynności finansowej wskaźniki bieżącej płynności, wskaźnik wysokiej płynności finansowej zwany szybkim, wskaźnik poziomu kapitału obrotowego itp.) ćwiczenia praktyczne z zakresu interpretacji bilansów ZJAZD VI

17 1. Podstawy sporządzania prognoz ekonomicznych w przedsiębiorstwie Prognozy kosztów Prognozy przychodów Analizy spodziewanych progów rentowności i poziomów marż 2. Zarządzanie wiekiem, wiedzą, różnorodnością Różnorodność wśród ludzi a postrzeganie społeczne zjawiska uprzedzeń, różnych form dyskryminacji. Stereotypy i rzeczywistość zmiany okresu średniej dorosłości Psychologiczne oczekiwania pokoleń: przewodzenie, bycie zauważonym, bycie potrzebnym, bezpieczeństwo, konsekwencja, zaangażowanie, sprawiedliwość społeczna, identyfikowanie się z przedsiębiorstwem, wspólnota wartości, przestrzeń do życia prywatnego oraz realizacji zainteresowań Kompetencje mediatora w relacjach interpersonalnych międzypokoleniowych mapa pojęciowa praca w zespołach nad studiami przypadków 14 godzin 3. Test kompetencji Kwestionariusz 2 godziny Projekt Mediator pilnie poszukiwany jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.)

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.) 1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) Kulturowe i społeczne uwarunkowania kierowania ludźmi Style kierowania Menedżer a przywódca Ewolucja koncepcji przywództwa Zachowania

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Praca z rodziną Mediacje rodzinne jako metoda rozwiązywania problemów w rodzinie. Legnica :: Hotel Arkadia*** Dzień 1-03.09.

Program szkolenia Praca z rodziną Mediacje rodzinne jako metoda rozwiązywania problemów w rodzinie. Legnica :: Hotel Arkadia*** Dzień 1-03.09. z Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet VII, anie 7.1, Poddziałanie 7.1.3. Program szkolenia Praca z rodziną Mediacje rodzinne jako metoda rozwiązywania problemów w rodzinie Legnica :: Hotel Arkadia***

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

STANDARDY SZKOLENIA MEDIATORÓW,

STANDARDY SZKOLENIA MEDIATORÓW, STANDARDY SZKOLENIA MEDIATORÓW, UCHWALONE PRZEZ SPOŁECZNĄ RADĘ DO SPRAW ALTERNATYWNYCH METOD ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW I SPORÓW PRZY MINISTRZE SPRAWIEDLIWOŚCI W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU Standardy

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

Podstawy negocjacji i mediacji

Podstawy negocjacji i mediacji Podstawy negocjacji i mediacji Prowadzący: dr Łukasz Łotocki (Instytut Polityki Społecznej UW) O zajęciach Na zajęciach omówimy zróżnicowane zagadnienia związane z negocjacjami i mediacjami, różnice między

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA DZIAŁU PLANOWANIA I SZKOLEŃ REGIONU MAZOWSZE NSZZ SOLIDARNOŚĆ STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2016 ROKU.

OFERTA SZKOLENIOWA DZIAŁU PLANOWANIA I SZKOLEŃ REGIONU MAZOWSZE NSZZ SOLIDARNOŚĆ STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2016 ROKU. OFERTA SZKOLENIOWA DZIAŁU PLANOWANIA I SZKOLEŃ REGIONU MAZOWSZE NSZZ SOLIDARNOŚĆ STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2016 ROKU. L.p. NAZWA I ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA ADRESACI STYCZEŃ LUTY MARZEC SZKOLENIA OBOWIĄZKOWE

Bardziej szczegółowo

Podstawy negocjacji i mediacji

Podstawy negocjacji i mediacji Podstawy negocjacji i mediacji Prowadzący: dr Łukasz Łotocki (Instytut Polityki Społecznej UW) O zajęciach Na zajęciach omówimy zróżnicowane zagadnienia związane z negocjacjami i mediacjami, różnice między

Bardziej szczegółowo

Standardy szkolenia mediatorów

Standardy szkolenia mediatorów Społeczna Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości Standardy szkolenia mediatorów uchwalone przez Radę w dniu 29 października 2007 roku Wstęp

Bardziej szczegółowo

szkolenia dzień szkolenia (od do)

szkolenia dzień szkolenia (od do) Data/daty szkolenia dzień Nr/oznaczenie grupy EFEKTYWNA KOMUNIKACJA: Tytuł Szkolenia Prowadzący Liczba uczestników Miejsce Szkolenia (w tym dokładny adres) Godziny szkolenia (od do) l. godz. szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1. Ekonomia jako nauka o dysponowaniu zasobami 1.2. Proces produkcji

Bardziej szczegółowo

STUDIUM MEDIACJI - EDYCJA WIOSNA 2016

STUDIUM MEDIACJI - EDYCJA WIOSNA 2016 STUDIUM MEDIACJI - EDYCJA WIOSNA 2016 Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/18/7281/1396 Cena netto 2 600,00 zł Cena brutto 2 600,00 zł Cena netto za godzinę 46,43 zł Cena brutto za godzinę 46,43 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Projekt. Młodzi dla Środowiska

Projekt. Młodzi dla Środowiska Rozwiązania edukacyjne dla liderów Zespołów Projektów Ekologicznych i Inicjatyw Społecznych Projekt Młodzi dla Środowiska Projekt warsztatów przygotowany dla Pana Marka Antoniuka Koordynatora Katolickiego,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA DZIAŁU PLANOWANIA I SZKOLEŃ REGIONU MAZOWSZE NSZZ SOLIDARNOŚĆ STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2017 ROKU.

OFERTA SZKOLENIOWA DZIAŁU PLANOWANIA I SZKOLEŃ REGIONU MAZOWSZE NSZZ SOLIDARNOŚĆ STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2017 ROKU. OFERTA SZKOLENIOWA DZIAŁU PLANOWANIA I SZKOLEŃ REGIONU MAZOWSZE NSZZ SOLIDARNOŚĆ STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2017 ROKU. L.p. NAZWA I ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA ADRESACI STYCZEŃ LUTY MARZEC SZKOLENIA OBOWIĄZKOWE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska Temat (rozumiany jako lekcja) 1.1. Etapy projektu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów / 11 Akty prawne / 11 Periodyki / 11 Inne / 12 Od redaktorów / 13

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów / 11 Akty prawne / 11 Periodyki / 11 Inne / 12 Od redaktorów / 13 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów / 11 Akty prawne / 11 Periodyki / 11 Inne / 12 Od redaktorów / 13 Rafał Morek Rozdział 1. Wprowadzenie / 15 1.1. Pojęcie mediacje / 15 1.2. Podstawy języka mediacji / 17 1.3.

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Administracja Studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

studiów MEDIACJE TR/2/PP/MED 7 3

studiów MEDIACJE TR/2/PP/MED 7 3 Przedmiot kod nr w planie ECTS studiów MEDIACJE TR/2/PP/MED 7 3 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy Wykłady/

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

Aktywne poszukiwanie pracy. Asertywność

Aktywne poszukiwanie pracy. Asertywność Aktywne poszukiwanie pracy rozeznanie w sytuacji na rynku pracy, poznanie źródeł i metod poszukiwania pracy, nabycie wiedzy o wymogach pracodawców wobec potencjalnych pracowników. poznanie i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Terminarz i cennik szkoleń korporacyjnych

Terminarz i cennik szkoleń korporacyjnych LP TEMAT SZKOLENIA DATA ROZPOCZĘCIA DATA ZAKOŃCZENIA MIEJSCE CENA NETTO PRZYWÓDZTWO I ROZWÓJ MENADŻERSKI 1 Trudne rozmowy komunikacja w rozmowie z pracownikiem 11.01.2016 11.01.2016 Opole 800,00 zł 2 3

Bardziej szczegółowo

W ramach Komponentu II realizowane są:

W ramach Komponentu II realizowane są: O PROJEKCIE Ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy Z wiekiem na plus szkolenia dla przedsiębiorstw to kompleksowy program wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM,

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Maria Sierpińska Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Negocjacje i mediacje w biznesie

Negocjacje i mediacje w biznesie Negocjacje i mediacje w biznesie WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Studia podyplomowe Negocjacje i mediacje w biznesie w WSB w Toruniu Umiejętności negocjacyjne są cenione i poszukiwane u pracowników

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

12-13 października 2013 Zjazd 1

12-13 października 2013 Zjazd 1 12-13 października 2013 Zjazd 1 Organizacja studiów, mgr Andrzej Łuc Elementy psychologii społecznej i osobowości (w) 2/10 Elementy psychologii społecznej i osobowości (ćw) 2/8 Komunikacja interpersonalna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO - TECHNICZNY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nazwa studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE KADRAMI I PRAWO PRACY Kod studiów podyplomowych ZKPP_2019_2020

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z przyrodą Biologia I stopnia, stacjonarne, rok 2017/2018, semestr III KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z przyrodą (nazwa specjalności) Nazwa Nazwa w j. ang. Komunikacja i mediacja dydaktyczna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Komunikacja społeczna B5 Socialcommunication Turystyka i rekreacja Specjalność/specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. Kluczowe koncepcje John R. Schermerhorn Jr.

Zarządzanie. Kluczowe koncepcje John R. Schermerhorn Jr. Zarządzanie. Kluczowe koncepcje John R. Schermerhorn Jr. We współczesnym świecie bardzo szybko zmieniają się zarówno warunki pracy, jak i sposoby działania firm. Rosną wymagania wobec pracowników, pojawiają

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Mediacje i sprawiedliwość naprawcza Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Załącznik do Zarządzenia nr 24/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z dnia 31 grudnia 2014 r. R E G U L A M I N Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem Szkolenie Zarządzanie zespołem Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Katarzyna Jędruszczak Program szkolenia dzieo 1 Przywództwo I. Psychologia budowania zespołu Jak dobierad ludzi

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie Wyjaśnienia dotyczące zakresu pracy oraz używanych pojęć

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie Wyjaśnienia dotyczące zakresu pracy oraz używanych pojęć Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... 1 Wyjaśnienia dotyczące zakresu pracy oraz używanych pojęć... 8 Rozdział I. Psychologiczne i profesjonalne ograniczenia prawników w podejściu do rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

DORADZTWO ZAWODOWE PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DORADZTWO ZAWODOWE Moduł I Podstawy teoretyczne doradztwa zawodowego 60h Socjologia pracy 15h Pedagogika pracy 15h Teorie orientacji i poradnictwa 20h Poradnictwo edukacyjne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION NAZWA PRZEDMIOTU GODZIN

Kierunek studiów: MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION NAZWA PRZEDMIOTU GODZIN Kierunek studiów: MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Przywództwo Konserwatorium języka angielskiego Kształtowanie wizerunku Komunikacja kryzysowa Nowoczesne narzędzia komunikacji Wyzwania współczesnej administracji

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PROGRAM SZKOLENIA dla małych przedsiębiorstw kod: MP v.1 Wszelkie prawa zastrzeżone IMC Polska sp. o.o. WARSZAWA, KATOWICE 2005

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW

PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW Project LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Koordynator projektu: Schulungszentrum Fohnsdorf Instytucje partnerskie: University of Gothenburg

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe kwalifikacje / uzyskiwane uprawnienia - absolwenci otrzymają:

Dodatkowe kwalifikacje / uzyskiwane uprawnienia - absolwenci otrzymają: Mediacje Rodzinne Cel studiów: Rozwój pozasądowych metod rozwiązywania sporów, przygotowanie do pracy mediatora, zdobycie nowych kompetencji w zakresie mediacji i negocjacji w ogólności a także mediacji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rodzic w roli mediatora Alina Strycharz Miasto Bełchatów 25 listopada 2009 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Rodzic w roli mediatora Największym

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI ASPEKTY PRAWNE NEGOCJACJI ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

NEGOCJACJE ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI ASPEKTY PRAWNE NEGOCJACJI ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI Warszawa OFERTA PDF Szanowni Państwo, Przedstawiamy ofertę szkolenia z zakresu negocjacji ze związkami zawodowymi prowadzanego przez dr hab. Krzysztofa Walczaka. Zapraszamy do zapoznania się z innymi propozycjami

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot: Psychologia społeczna Przedmiot w języku angielskim: Social Psychology

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot: Psychologia społeczna Przedmiot w języku angielskim: Social Psychology Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Psychologia społeczna Przedmiot w języku angielskim: Social Psychology Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu:

Bardziej szczegółowo

DNA SUKCESU EDUKACJA W BIZNESIE KONTAKT: BIURO: tel. +48 604 264 524. Grodzisk Mazowiecki 05-825. tel. +48 503 847 238. ul.

DNA SUKCESU EDUKACJA W BIZNESIE KONTAKT: BIURO: tel. +48 604 264 524. Grodzisk Mazowiecki 05-825. tel. +48 503 847 238. ul. Szanowni Państwo, ECB Firma Szkoleniowo Doradcza powstała z myślą o przywróceniu efektywności działań ludzi biznesu jako najcenniejszych aktywów firm. Jesteśmy po to, aby Twoja firma rosła w siłę za sprawą

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia społeczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia społeczna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychologia społeczna Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE SZTUKA WYWIERANIA WPŁYWU

NEGOCJACJE SZTUKA WYWIERANIA WPŁYWU NEGOCJACJE SZTUKA WYWIERANIA WPŁYWU SZKOLENIE DLA HANDLOWCÓW I NIE TYLKO, JAKO DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Charakterystyka szkolenia: Szkolenie to stawia przed uczestnikami warsztatów szczególnie

Bardziej szczegółowo

Związki zawodowe - zasady funkcjonowania, współdziałania z pracodawcą, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

Związki zawodowe - zasady funkcjonowania, współdziałania z pracodawcą, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów Związki zawodowe - zasady funkcjonowania, współdziałania z pracodawcą, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów Terminy szkolenia 19-20 wrzesień 2016r., Kraków - Hotel Atrium 17-18 listopad 2016r., Poznań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06.

Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06. II TURA PROJEKTU Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06. 2006 9.15 9.30 Rozpoczęcie Konferencji MenadŜerowie

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia społeczna. Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr n. med.

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia społeczna. Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr n. med. S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychologia społeczna Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Efektem umiejętności zdobytych w trakcie warsztatów będzie:

Efektem umiejętności zdobytych w trakcie warsztatów będzie: W pracy z Pacjentami bardzo istotna jest komunikacja interpersonalna z elementami asertywności. Wzrost skuteczności obsługi Pacjenta jest ściśle związany z budowaniem dobrych relacji i efektywną komunikacją,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania...

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 5 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19 CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 21 Rozdział 1. Zakład opieki zdrowotnej i jego formy organizacyjno-prawne...

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Mariusz Głowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

- Zawarcie umowy rachunku bankowego. - Pozostałe obowiązki rejestracyjne przedsiębiorcy

- Zawarcie umowy rachunku bankowego. - Pozostałe obowiązki rejestracyjne przedsiębiorcy SZKOLENIE: Działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych Wymagania wstępne: nie formułuje się wymagań wstępnych. Cena: 50,00 zł /osoba Szkolenie zostaje uruchomione przy liczbie uczestników:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Inżynieria mechaniczna, Inżynieria produkcji żywności, Ekoenergetyka 1.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Inżynieria mechaniczna, Inżynieria produkcji żywności, Ekoenergetyka 1. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU rok akademicki: 2009/2010 Instytut: Techniczny Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod kierunku: 06.9 Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 Spis treści: Wprowadzenie...9 Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce...11 1.1. Historia rachunkowości...11

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

Oferta szkoleniowa Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy Oferta szkoleniowa Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy SZKOLENIA OGÓLNE 1/ ZOSTAŃ MEDIATOREM SZKOLENIE Z MEDIACJI - 40 godzin zegarowych - podstawowe szkolenie na mediatora

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Ja i inni, czyli komunikacja interpersonalna

Temat 1: Ja i inni, czyli komunikacja interpersonalna Temat 1: Ja i inni, czyli komunikacja interpersonalna Kraków, 30 października 2015 Warsztaty z komunikacji społecznej: Język ciała z elementami komunikacji interpersonalnej mgr Dominik Borowski www.dominikborowski.eu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ZAAWANSOWANA ANALIZA FINANSOWA

SZKOLENIE ZAAWANSOWANA ANALIZA FINANSOWA SZKOLENIE ZAAWANSOWANA ANALIZA FINANSOWA Warsztaty komputerowe z zakresu zaawansowanej analizy finansowej, oparte są na praktyce i samodzielnym budowaniu przez uczestników modelu finansowego zawierającego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W KLUBIE PRACY opracowanie E. Liwosz, M. Nowak, K. Pankiewicz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2009 r.

PROGRAM SZKOLENIA W KLUBIE PRACY opracowanie E. Liwosz, M. Nowak, K. Pankiewicz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2009 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w PUP w Świdniku w ramach klubu pracy PROGRAM SZKOLENIA W KLUBIE PRACY opracowanie E. Liwosz, M. Nowak, K. Pankiewicz Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI, WPŁYW NA WYNIKI ORGANIZACJI I KONTEKST ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 29

WŁAŚCIWOŚCI, WPŁYW NA WYNIKI ORGANIZACJI I KONTEKST ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 29 Spis treści WSTĘP 23 Plan książki 24 CZĘŚĆ I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI WPROWADZENIE 27 ROZDZIAŁ 1 WŁAŚCIWOŚCI, WPŁYW NA WYNIKI ORGANIZACJI I KONTEKST ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 29 Definicja zarządzania

Bardziej szczegółowo

1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości?

1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości? Moduł 1 Materiały dla uczniów szkół gimnazjalnych I. Scenariusze lekcji wychowawczych 1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości? 2. Ja wobec innych 3. My,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM. aktualny stan prawny oraz planowane zmiany

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM. aktualny stan prawny oraz planowane zmiany 18 listopada Warszawa 19-20 maja Warszawa 13 maja Poznań Miejsce: Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51, Warszawa WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM Procedury zwolnień grupowych i indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji AKADEMIA MENEDŻERA Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/09/5060/5716 Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Cena netto za godzinę 109,37 zł Cena brutto za godzinę 134,53 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE W KLASIE II. Kontrakt z uczniami

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE W KLASIE II. Kontrakt z uczniami NAUCZYCIEL BARBARA PAPUSZKA KONTRAKT NAUCZYCIEL UCZEŃ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE W KLASIE II Kontrakt z uczniami Nauczyciel na bieżąco stosuje ocenę, której celem jest uwidocznienie

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW WARSZTATY PROF. ZBIGNIEWA NĘCKIEGO

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW WARSZTATY PROF. ZBIGNIEWA NĘCKIEGO SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW WARSZTATY PROF. ZBIGNIEWA NĘCKIEGO Knowledge Pills dla Menedżerów Zapraszamy do udziału w warsztatach menedżerskich rozwijających umiejętności świadomego i skutecznego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie 22-100 Chełm, pl. Niepodległości 1, tel. (082) 562 76 97, fax (082) 562 76 68, e-mail: luch@praca.gov.pl; www.pupchelm.pl Program szkolenia z zakresu umiejętność poszukiwania

Bardziej szczegółowo

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA MODUŁ I - OSOBOWOŚĆ MENEDŻERA 1. LIDER A MENEDŻER. 2. CECHY OSOBOWOŚCI IDEALNEGO MENEDŻERA. 3. JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ WYGLĄD ZEWNĘTRZNY. 4. SILNE I SŁABE STRONY OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str.

teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str. Strona1 teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str. 9-10 Zarządzanie jakością i logistyką str. 11-12

Bardziej szczegółowo

TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA

TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA 2 SPIS TREŚCI Tytuł Szkolenia: Trening asertywności... 3 Opis szkolenia:... 3 Spodziewane korzyści dla Uczestników:... 3 Forma szkolenia:... 3 Czas trwania i terminy:...

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Projekt Kierunek dobra praca podniesienie jakości usług Akademickiego Biura Karier w, SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE luty - kwiecień 1. Inteligencja emocjonalna w biznesie 24 lutego 2017 (piątek) 12.00-18.00

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV Wykaz skrótów Literatura XIII XV Część A. Prawo pracy Rozdział I. Wstęp do prawa pracy 1 1. Pojęcie prawa pracy 1 2. Przedmiot regulacji prawa pracy 1 I. Indywidualne stosunki pracy 2 II. Zbiorowe stosunki

Bardziej szczegółowo

Standardy dla mentora działającego w sektorze przemysłu kultury i kreatywnego. sposobów docierania do osób sytuacjami o młodych.

Standardy dla mentora działającego w sektorze przemysłu kultury i kreatywnego. sposobów docierania do osób sytuacjami o młodych. TALENT MATCHING EUROPE Szkolenie i standardy dla poszczególnych obszarów kompetencji dla mentora zawodowego działającego w przemysłach kultury i kreatywnych Standardy dla mentora działającego w sektorze

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Stojanowska-Borowiec Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie

Bardziej szczegółowo

Program zajęć kursu Specjalista ds. finansów i rachunkowości.

Program zajęć kursu Specjalista ds. finansów i rachunkowości. Program zajęć kursu Specjalista ds. finansów i rachunkowości. A. Finanse przedsiębiorstw (30 godz.) 1. Ogólna charakterystyka finansów przedsiębiorstwa - 1 godz. 1.1. Pojęcie finansów 1.2. Podmioty finansów

Bardziej szczegółowo