ozna cza bez pie czeń stwo osób; in te gral ność sa mo cho du; ozna cza ochro nę śro do wi ska.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ozna cza bez pie czeń stwo osób; in te gral ność sa mo cho du; ozna cza ochro nę śro do wi ska."

Transkrypt

1 F I A T P U N T O I N S T R U K C J A O B S U G I

2 Sza now ni Pań stwo, Gra tu lu je my i dzię ku je my za wy bór sa mo cho du Fia ta Pun to. Opra co wa li śmy tę in struk cję, aby ście po zna li szcze gó ło wo sa mo chód, je go ja kość i funk cjo no wa nie. Przed wy ru sze niem w pierw szą po dróż za le ca my uważ nie prze czy tać wszyst kie jej roz dzia ły. Przed sta wio no w niej in for ma cje, za le ce nia i uwa gi, waż ne dla eks plo ata cji sa mo cho du i któ re po mo gą w peł ni wy ko rzy stać za le ty tech nicz ne Wa sze go Fia ta. Za le ca my uważ nie prze czy tać ostrze że nia i za le ce nia po prze dzo ne sym bo la mi w od nie sie niu do: ozna cza bez pie czeń stwo osób; in te gral ność sa mo cho du; ozna cza ochro nę śro do wi ska. W za łą czo nej Książ ce gwa ran cyj nej po da ne są po nad to usłu gi ja kie Fiat ofe ru je swo im Klien tom: Po twier dze nie wy ko na nia prze glą dów okre so wych i wy mian ole ju. za kres usług do dat ko wych, prze zna czo nych dla Klien tów Fia ta. Ży czy my mi łej lek tu ry i szczę śli wej po dró ży! Wtej In struk cji ob słu gi opi sa ne są wszyst kie wer sje Fia ta Pun to, dla te go na le ży wziąć pod uwa gę tyl ko in for ma cje od no szą ce się do wy po sa że nia, sil ni ka i wer sji przez Pań stwa na by tej.

3 KO NIECZ NIE PRZE CZY TAĆ! TAN KO WA NIE Sil ni ki ben zy no we: tan ko wać sa mo chód wy łącz nie ben zy ną bez oło wio wą o licz bie okta no wej (LO) nie mniej szej K niż 95 od po wia da ją cej spe cy fi ka cji eu ro pej skiej EN228. Sil ni ki die sel: tan ko wać sa mo chód wy łącz nie ole jem na pę do wym od po wia da ją cym spe cy fi ka cji eu ro pej skiej EN590. Uży cie in nych pro duk tów lub mie sza nek mo że uszko dzić nie od wra cal nie sil nik z kon se kwen cją utra ty gwa ran cji wy - ni kłych z tych przy czyn. URU CHA MIA NIE SIL NI KA Sil ni ki ben zy no we: upew nić się, czy ha mu lec ręcz ny jest za cią gnię ty; usta wić dźwi gnię zmia ny bie gów na lu zie, na - ci snąć do opo ru pe dał sprzę gła, bez na ci ska nia pe da łu przy spie sze nia, na stęp nie ob ró cić klu czyk w wy łącz ni ku za pło - nu w po zy cję AVV i zwol nić na tych miast po uru cho mie niu sil ni ka. Sil ni ki die sel: upew nić się, czy ha mu lec ręcz ny jest za cią gnię ty; usta wić dźwi gnię zmia ny bie gów na lu zie, na ci snąć do opo ru pe dał sprzę gła, bez na ci ska nia pe da łu przy spie sze nia, na stęp nie ob ró cić klu czyk w wy łącz ni ku za pło nu w po zy cję MAR i za cze kać na zga śnię cie lam pek Y i m; ob ró cić klu czyk w wy łącz ni ku za pło nu w po zy cję AVV i zwol nić na tych miast po uru cho mie niu sil ni ka. PAR KO WA NIE NA ŁA TWO PAL NYCH MA TE RIA ŁACH Pod czas nor mal ne go dzia ła nia ka ta li za tor osią ga bar dzo wy so kie tem pe ra tu ry. Dla te go nie par ko wać sa mo cho du na su - chej tra wie, li ściach, igłach so sen lub na in nych ma te ria łach ła two pal nych: nie bez pie czeń stwo po ża ru. OCHRO NA ŚRO DO WI SKA Sa mo chód wy po sa żo ny jest w sys tem, któ ry prze pro wa dza cią głą dia gno sty kę kom po nen tów od po wie dzial nych za emi - sję za nie czysz czeń gwa ran tu jąc naj lep szą ochro nę śro do wi sku.

4 URZĄ DZE NIA ELEK TRYCZ NE, AK CE SO RIA Je że li po za ku pie sa mo cho du ma my za miar za in sta lo wać ak ce so ria, wy ma ga ją ce cią głe go za si la nia elek trycz ne go (co mo że spo wo do wać stop nio we roz ła do wa nie aku mu la to ra), zwró cić się do ASO Fia ta któ ra okre śli kom plet ny po - bór prą du i zwe ry fi ku je czy in sta la cja w sa mo cho dzie jest w sta nie wy trzy mać wy ma ga ne ob cią że nie elek trycz ne. KAR TA ko do wa CO DE card Prze cho wy wać ją w bez piecz nym miej scu, nie w sa mo cho dzie. Za le ca ne jest aby za wsze mieć przy so bie kod elek - tro nicz ny po da ny na CO DE card. PRZE GLĄ DY OKRE SO WE Pra wi dło wo prze pro wa dza na ob słu ga umoż li wia utrzy ma nie nie zmie nio nych w cza sie osią gów sa mo cho du i cha rak - te ry styk bez pie czeń stwa, re spek tu jąc ochro nę śro do wi ska jak i ni skie kosz ty eks plo ata cji. WIN STRUK CJI OB SŁU GI po da ne są in for ma cje, za le ce nia, ostrze że nia waż ne dla pra wi dło wej eks plo ata cji, bez pie czeń stwa jaz dy i dla utrzy - ma nia w do brym sta nie Wa sze go sa mo cho du. Szcze gól nie zwró cić uwa gę na sym bo le " (bez pie czeń stwo osób) # (ochro na śro do wi ska)! (in te gral ność sa mo cho du).

5 NIEI JAZ DA... 5 SYM BO LI KA... 6 SYS TEM FIAT CO DE... 6 KLU CZY KI... 8 ALARM WY ŁĄCZ NIK ZA PŁO NU ZE STAW WSKAŹ NI KÓW WSKAŹ NI KI WY ŚWIE TLACZ CY FRO WY WY ŚWIE TLACZ WIE LO FUNK CYJ NY KOM PU TER PO KŁA DO WY SIE DZE NIA PRZED NIE SIE DZE NIA TYL NE ZA GŁÓW KI KIE ROW NI CA LU STER KA WSTECZ NE OGRZE WA NIE I WEN TY LA CJA KLI MA TY ZA CJA MA NU AL NA ŚWIA TŁA ZE WNĘTRZ NE CZYSZ CZE NIE SZYB LAM PY SU FI TO WE STE RO WA NIA SYS TEM BLO KO WA NIA ZA SI LA NIA PA LI WA WY PO SA ŻE NIE WE WNĘTRZ NE DACH OTWIE RA NY SKY -DO ME DRZWI POD NO ŚNI KI SZYB BA GAŻ NIK PO KRY WA KO MO RY SIL NI KA BA GAŻ NIK DA CHO WY/NA NAR TY RE FLEK TO RY SYS TEM ABS SYS TEM ESP SYS TEM EOBD ELEK TRYCZ NE WSPO MA GA NIE KIE ROW NI CY DU AL DRI VE SYS TEM START&STOP SYS TEM GEAR SHIFT INDICATOR RA DIO OD TWA RZACZ PRZY STO SO WA NIE DO ZA IN STA LO WA NIA SYS TE MU NA WI GA CJI PRZE NO ŚNEJ AK CE SO RIA ZA KU PIO NE PRZEZ UŻYT KOW NI KA TAN KO WA NIE OCHRO NA ŚRO DO WI SKA NA TU RAL NE GO

6 Wy stę po wa nie i roz miesz cze nie ste ro wań, wskaź ni ków i sy gna li za to rów mo że być róż ne w za leż no ści od wer sji sa mo cho du. NIE I JAZ DA rys Wy lo ty po wie trza bocz ne re gu lo wa ne 2. Wy lo ty po wie trza bocz ne sta łe 3. Dźwi gnia ste ru ją ca świa tła mi ze wnętrz ny mi 4. Ze staw wskaź ni ków 5. Dźwi gnia pra wa: ste ro wa nie wy cie racz ka mi szy by przed niej, szy by tyl nej, kom pu te rem po kła do wym 6. Ste ro wa nia w de sce roz dziel czej 7. Wy lo ty po wie trza środ ko we re gu lo wa ne 8. Wy lot po wie trza sta ły gór ny 9. Air bag przed ni po stro nie pa sa że ra 10. Scho wek 11. Ra dio (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) 12. Ste ro wa nie ogrze wa niem/ wen - ty la cją / kli ma ty za cją 13. Wy łącz nik za pło nu 14. Air bag przed ni po stro nie kie row cy 15. Dźwi gnia re gu la cji kie row ni cy 16. Ze spół przy ci sków: przed nie świa tła prze ciw m giel ne/tyl ne świa tła prze ciw m giel ne/re gu la cja usta wie nia re flek to rów/wy świe tlacz cy fro wy/wy świe tlacz wie lo funk cyj ny. 5 F0M0400m

7 NIEI JAZ DA SYM BO LI KA Na nie któ rych ele men tach sa mo cho du lub obok nich umiesz czo no ta blicz ki z ko lo ro - wy mi zna ka mi, któ rych sym bo le za le ca ją użyt kow ni ko wi zwró ce nie więk szej uwa gi iza cho wa nia szcze gól nej ostroż no ści, gdy znaj du je się w ich po bli żu. rys. 2 F0M0005m Pod po kry wą ko mo ry sil ni ka rys. 2 znaj - du je się zbior cza ta blicz ka z opi sem tych sym bo li. SYS TEM FIAT CO DE Jest sys te mem elek tro nicz nej blo ka dy sil ni - ka, któ ry umoż li wia zwięk sze nie ochro ny przed usi ło wa niem kra dzie ży sa mo cho du. Ak ty wu je się au to ma tycz nie po wy ję ciu klu - czy ka z wy łącz ni ka za pło nu. Każ dy klu czyk po sia da elek tro nicz ne urzą - dze nie, któ re go funk cją jest mo du la cja sy - gna łu prze sła ne go w fa zie uru cha mia nia przez an te nę wbu do wa ną w wy łącz nik za - pło nu. Sy gnał skła da się z ha sła, zmie nia - ją ce go się za wsze przy każ dym uru cho mie - niu sil ni ka, za po mo cą, któ re go cen tral ka roz po zna je klu czyk i umoż li wia uru cho - mie nie sil ni ka. 6

8 FUNK CJO NO WA NIE Przy każ dym uru cho mie nia sil ni ka, ob ra ca - jąc klu czyk w po ło że nie MAR, cen tral ka sys te mu Fiat CO DE prze sy ła do cen tral ki kon tro li sil ni ka kod roz po zna nia, aby uak - tyw nić za blo ko wa ne funk cje. Prze sła ny kod roz po zna ny bę dzie tyl ko wte dy, je że li cen tral ka sys te mu Fiat CO - DE roz po zna kod prze sy ła ny z klu czy ka. Po ob ró ce niu klu czy ka w po ło że nie STOP, sys tem Fiat CO DE dez ak ty wu je funk cje cen tral ki kon tro li sil ni ka. Je że li, pod czas uru cha mia nia sil ni ka, kod nie zo sta nie roz po zna ny pra wi dło wo, w ze sta wie wskaź ni ków za świe ci się lamp - ka sy gna li za cyj na Y. Wta kim przy pad ku ob ró cić klu czyk w po - zy cję STOP i na stęp nie w MAR; je że li za - blo ko wa nie trwa na dal, spró bo wać uru cho - mić sil nik in nym klu czy kiem. Je że li i to nie przy nie sie re zul ta tu uru cho mie nia sil ni ka, zwró cić się do ASO Fia ta. Za pa le nie się lamp ki sy gna li za cyj nej Y pod czas jaz dy Je że li lamp ka sy gna li za cyj na Y za świe - ci się, ozna cza że sys tem prze pro wa dza au to dia gno sty kę (na przy kład z po wo - du spad ku na pię cia). Je że li lamp ka Y po zo sta nie za pa lo - na zwró cić się do ASO Fia ta. Moc ne ude rze nia mo gą uszko dzić ele men ty elek tro - nicz ne znaj du ją ce się w klu - czy ku. NIE I JAZ DA 7

9 KLU CZY KI CO DE CARD rys. 3 (na żą da nie dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) Zsa mo cho dem, wraz z klu czy ka mi do star - czo ny mi w dwóch eg zem pla rzach, prze ka - zy wa na jest kar ta ko do wa CO DE card, na któ rej po da ne są: A kod elek tro nicz ny; NIEI JAZ DA B kod me cha nicz ny klu czy ków do ko mu ni ko wa nia się z ASO Fia ta w przy pad ku po trze by du pli ka tów klu czy ków. Za le ca się, aby za wsze mieć przy so bie kod elek tro nicz ny A -rys. 3. OSTRZE ŻE NIE Aby za gwa ran to wać sku - tecz ność urzą dzeń elek tro nicz nych w klu - czy kach, nie wy sta wiać ich na dzia ła nie pro mie ni sło necz nych. rys. 3 KLU CZYK Z PI LO TEM rys. 4 Wkład ką me ta lo wą A uru cha mia się: wy łącz nik za pło nu; zam ki drzwi; F0M0351m za blo ko wa nie/od blo ko wa nie kor ka wle - wu pa li wa (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no). Na ci śnię cie przy ci sku B umoż li wia otwar - cie/za mknie cie wkład ki me ta lo wej. rys. 4 F0M0394m Na ci skać przy cisk B tyl ko, gdy klu czyk od da lo ny jest od cia ła, w szcze gól no ści od oczu i od ele men tów mo gą cych ulec znisz cze niu (np. ubra nie). Nie po zo - sta wiać klu czy ka bez nad zo ru, aby unik nąć by kto kol wiek, szcze gól nie dzie ci, mo gły ba wić się nim i na ci - snąć nie spo dzie wa nie przy cisk. 8 W przy pad ku zmia ny użyt - kow ni ka sa mo cho du nie - zbęd ne jest, aby no wy użyt - kow nik otrzy mał wszyst kie klu czy ki i kar tę ko do wą CO DE card. Przy cisk Ë uru cha mia od blo ko wa nie drzwi i po kry wy ba gaż ni ka. Przy cisk Á uru cha mia za blo ko wa nie drzwi i po kry wy ba gaż ni ka. Przy cisk R uru cha mia otwar cie po kry - wy ba gaż ni ka z dy stan su. Po od blo ko wa niu drzwi, za świe ci się, przez wstęp nie okre ślo ny czas, lam pa su fi to wa we wnętrz na.

10 NIE I JAZ DA rys. 5 F0M0013m Sy gna li za cja dio dy w de sce roz dziel czej Po za blo ko wa niu drzwi dio da A -rys. 5 za - świe ci się na oko ło 3 se kun dy po czy za - cznie mi gać (funk cja czu wa nia). Je że li pod czas blo ko wa nia drzwi jed ne lub kil ka drzwi lub po kry wa ba gaż ni ka nie są pra wi dło wo za mknię te, dio da ra zem z kie - run kow ska za mi mi ga szyb ko. rys. 6 F0M0395m WY MIA NA BA TE RII W KLU CZY KU Z PI LO TEMrys.6 Aby wy mie nić ba te rię, na le ży: na ci snąć przy cisk A iusta wić wkład kę me ta lo wą B w po ło że niu otwar cia; ob ró cić śru bą C w : przy uży ciu śru - bo krę ta z cien ką koń ców ką; wy su nąć ka se tę gniaz da ba te rii D iwy - mie nić ba te rię E prze strze ga jąc bie gu - no wo ści; wsu nąć ka se tę gniaz da ba te rii D do wnę trza klu czy ka i za blo ko wać ob - ra ca jąc śru bę C w Á. rys. 7 F0M0396m WY MIA NA OBU DO WY PI LO TA rys. 7 Aby wy mie nić obu do wę klu czy ka z pi lo - tem wy ko nać pro ce du rę po ka za ną na ry sun ku. 9

11 Za ma wia nie do dat ko wych pi lo tów Sys tem mo że roz po znać do 8 pi lo tów. Je - że li oka że się ko niecz ne za mó wie nie no - we go klu czy ka z pi lo tem, zwró cić się do ASO Fiat, przy no sząc ze so bą kar tę ko - do wą CO DE card, do ku ment toż sa mo ści ido ku men ty po twier dza ją ce wła sność sa - mo cho du. ALARM Sys tem alar mo wy dla sa mo cho du do stęp - ny jest w Li ne ac ces so ri Fiat. NIEI JAZ DA Roz ła do wa ne ba te rie są szko - dli we dla śro do wi ska, dla te go po win ny być zbie ra ne w od - po wied nich po jem ni kach zgod - nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi, al bo mo gą być do star cza ne do ASO Fia ta, któ ra zaj mu je się ich zło mo wa niem. rys. 8 KLU CZYK ME CHA NICZ NY rys. 8 Część me ta lo wa A klu czy ka jest sta ła. Klu czy kiem uru cha mia się: wy łącz nik za pło nu; zam ki drzwi; F0M0352m otwie ra nia/za my ka nia kor ka wle wu pa - li wa (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi - dzia no). 10

12 Po ni żej przed sta wio no ze sta wie nie głów nych funk cji uak tyw nia nych klu czy ka mi (z i bez pi lo ta): Typ klu czy ka Klu czyk me cha nicz ny Od blo ko wa nie zam ków Ob rót klu czy ka w le wo (stro na kie row cy) Za blo ko wa nie zam ków z ze wnątrz Ob rót klu czy ka w pra wo (stro na kie row cy) Włą cze nie De ad lock (*) Od blo ko wa nie zam ka po kry wy ba gaż ni ka Opusz cza nie szyb (*) Pod no sze nie szyb (*) Klu czyk z pi lo tem Ob rót klu czy ka w le wo (stro na kie row cy) Na ci śnię cie krót kie przy ci sku Ë Ob rót klu czy ka w pra wo (stro na kie row cy) Na ci śnię cie krót kie przy ci sku Á Po dwój ne na ci śnię cie przy ci sku Á Na ci śnię cie krót kie przy ci sku R Na ci śnie cie dłuż sze (po wy żej 2 se kund) na przy cisk Ë Na ci śnie cie dłuż sze (po wy żej 2 se kund) na przy cisk Á NIE I JAZ DA Sygnalizacja wizualna Mi ga nie kie run kow ska zów (tyl ko dla klu czy ka z pi lo tem) Dio da czu wa nia 2 mi gnię cia Wy łą cze nie 1 mi gnię cie Świe ci się przez oko ło 3 se kun dyi na stęp nie mi ga czu wa jąc 3 mi gnię cia Dwu krot nie mi gnie i na stęp nie mi ga w czu wa jąc 2 mi gnię cia Mi ga czu wa jąc 2 mi gnię cia Wy łą cze nie 1 mi gnię cie Mi ga czu wa jąc (*) Dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no. OSTRZE ŻE NIE Ma newr opusz cza nia szyb jest kon se kwen cją ste ro wa nia od blo ko wa nia drzwi; ma newr pod no sze nia szyb jest kon - se kwen cją ste ro wa nia za blo ko wa nia drzwi. 11

13 NIEI JAZ DA 12 WY ŁĄCZ NIK ZA PŁO NU Klu czyk moż na ob ró cić w 3 róż ne po zy - cje rys. 9: STOP: sil nik wy łą czo ny, klu czyk moż - na wy jąć, kie row ni ca za blo ko wa na. Nie - któ re urzą dze nia elek trycz ne (np. ra dio - od twa rzacz, za mek cen tral ny drzwi...) mo gą funk cjo no wać. MAR: po zy cja jaz dy. Wszyst kie urzą - dze nia elek trycz ne mo gą funk cjo no wać. AVV: uru cho mia nie sil ni ka (po zy cja nie - sta bil na). Wy łącz nik za pło nu wy po sa żo ny jest w elek tro nicz ny sys tem za bez pie cza ją cy, któ ry w przy pad ku nie uru cho mie nia sil - ni ka, zmu sza do ob ró ce nia klu czy ka w po zy cję STOP przed po wtór ną pró bą uru cho mie nia. W przy pad ku na ru sze nia wy łącz ni ka za pło nu (np. przy pró bie kra dzie ży) przed dal szą jaz dą na le ży spraw dzić je go funk cjo - no wa nie w ASO Fia ta. rys. 9 F0M0015m Opusz cza jąc sa mo chód wy - jąć za wsze klu czyk z wy - łącz ni ka za pło nu, aby za po biec nie - ocze ki wa ne mu uru cho mie niu ste ro - wań. Pa mię tać o za cią gnię ciu ha - mul ca ręcz ne go. Je że li sa mo chód par ku je my na dro dze pod gó rę włą - czyć pierw szy bieg, na to miast gdy par ku je my na dro dze z gó ry włą czyć bieg wstecz ny. Nie po zo sta wiać ni - gdy dzie ci w nie strze żo nym sa mo - cho dzie. BLO KA DA KIE ROW NI CY Włą cze nie Przy wy łącz ni ku za pło nu w po zy cji STOP, wy jąć klu czyk i ob ró cić kie row ni cą do mo - men tu za blo ko wa nia. Wy łą cze nie Po ru szyć lek ko kie row ni cą pod czas ob ra - ca nia klu czy ka w po zy cję MAR. Ni gdy nie wyj mo wać klu - czy ka z wy łącz ni ka za pło nu pod czas jaz dy sa mo cho du. Kie row - ni ca za blo ku je się au to ma tycz nie przy pierw szym skrę cie. Obo wią zu je to za wsze, rów nież pod czas ho lo wa - nia sa mo cho du. Bez względ nie za bra nia się wy ko ny wa nia ja kich kol - wiek in ter wen cji po za ku pie niu sa - mo cho du obej mu ją cych kie row ni cę lub ko lum nę kie row ni cy (np. mon taż urzą dzeń za po bie ga ją cych przed kra dzie żą), po nie waż mo gą spo wo - do wać oprócz utra ty osią gów sys te - mu i gwa ran cji, po waż ne pro ble my bez pie czeń stwa, a tak że brak zgod - no ści z ho mo lo ga cją sa mo cho du.

14 ZE STAW WSKAŹ NI KÓW Wer sje z wy świe tla czem cy fro wym A Pręd ko ścio mierz (wskaź nik pręd ko ści) B Wskaź nik po zio mu pa li wa z lamp ką sy - gna li za cyj ną re zer wy C Wskaź nik tem pe ra tu ry pły nu chło dzą - ce go sil nik z lamp ką sy gna li za cyj ną mak sy mal nej tem pe ra tu ry D O bro to mierz E Wy świe tlacz cy fro wy NIE I JAZ DA rys. 10 F0M0535m Wer sje z wy świe tla czem wie lo funk cyj nym A Pręd ko ścio mierz (wskaź nik pręd ko ści) B Wskaź nik po zio mu pa li wa z lamp ką sy - gna li za cyj ną re zer wy C Wskaź nik tem pe ra tu ry pły nu chło dzą - ce go sil nik z lamp ką sy gna li za cyj ną mak sy mal nej tem pe ra tu ry D O bro to mierz E Wy świe tlacz wie lo funk cyj ny rys. 11 F0M0536m 13

15 WSKAŹ NI KI Ko lor tła wskaź ni ków i ich ty po lo gia mo - gą być róż ne w za leż no ści od wer sji sa mo - cho du. NIEI JAZ DA rys. 12 F0M0405m rys. 13 F0M0406m PRĘD KO ŚCIO MIERZ rys. 12 Wska zu je pręd kość sa mo cho du. OB RO TO MIERZ rys. 13 Ob ro to mierz do star cza wska zań od po wia - da ją cych ob ro tom sil ni ka na mi nu tę. OSTRZE ŻE NIE Sys tem kon tro li wtry sku elek tro nicz ne go blo ku je stop nio wo za si la - nie pa li wem, gdy sil nik prze kro czy do pusz - czal ne ob ro ty i w kon se kwen cji zmniej sza się moc te go sil ni ka. Ob ro to mierz, z sil ni kiem na bie gu ja ło - wym, mo że wska zać stop nio wy lub na gły wzrost ob ro tów w za leż no ści od przy pad - ku. Ta kie za cho wa nie jest nor mal ne i nie na - le ży się tym nie po ko ić, mo że wy stą pić na przy kład przy włą cze niu kli ma ty za cji lub elek tro wen ty la to ra W tych przy pad kach zmia na ob ro tów słu ży dla utrzy ma nia pra - wi dło we go sta nu na ła do wa nia aku mu la to - ra. 14

16 rys. 14 F0M0407m rys. 15 F0M0408m WSKAŹ NIK PO ZIO MU PA LI WA rys. 14 Wska zów ka po ka zu je ilość pa li wa znaj du - ją ce go się w zbior ni ku. E zbior nik pu sty. F zbior nik peł ny. Za pa le nie się lamp ki sy gna li za cyj nej A wska zu je że w zbior ni ku po zo sta ło oko - ło 7 li trów pa li wa. Nie po dró żo wać z pra wie pu stym zbior ni - kiem pa li wa: ewen tu al ny brak za si la nia pa - li wa mo że uszko dzić ka ta li za tor. Patrz opis w roz dzia le Tan ko wa nie sa mo - cho du. OSTRZE ŻE NIE Je że li wska zów ka jest w po zy cji wska zu ją cej E z lamp ką sy gna li - za cyj ną A mi ga ją cą, ozna cza że wy stą pi ło uszko dze nie w ukła dzie. W tym przy pad - ku zwró cić się do ASO Fia ta, aby spraw - dzić układ. WSKAŹ NIK TEM PE RA TU RY PŁY NU CHŁO DZĄ CE GO SIL NIK rys. 15 Wska zów ka wska zu je tem pe ra tu rę pły nu w ukła dzie chło dze nia sil ni ka i za czy na do - star czać wska zań gdy tem pe ra tu ra pły nu prze kro czy oko ło 50 C. Przy nor mal nym uży wa niu sa mo cho du wska zów ka mo że przyj mo wać róż ne po - ło że nia we wnątrz ska li, wska zu jąc w za leż - no ści od wa run ków uży wa nia sa mo cho du. C Ni ska tem pe ra tu ra pły nu w ukła dzie chło dze nia sil ni ka. H Wy so ka tem pe ra tu ra pły nu w ukła dzie chło dze nia sil ni ka. Za pa le nie się lamp ki sy gna li za cyj nej B (w nie któ rych wer sjach ra zem z ko mu - ni ka tem na wy świe tla czu wie lo funk cyj nym) wska zu je nad mier ny wzrost tem pe ra tu ry pły nu w ukła dzie chło dze nia; w tym przy - pad ku wy łą czyć sil nik i zwró cić się do ASO Fia ta. Je że li wska zów ka tem pe ra tu - ry pły nu w ukła dzie chło dze - nia sil ni ka usta wi się w stre fie czer wo nej, wy łą czyć na tych - miast sil ni ka i zwró cić się do ASO Fia ta. NIE I JAZ DA 15

17 NIEI JAZ DA WY ŚWIE TLACZ CY FRO WY EKRAN STAN DAR DO WY rys.16 Na ekra nie stan dar do wym wy świe tla ne są na stę pu ją ce wska za nia: A Po zy cja ko rek to ra świa teł re flek to rów (tyl ko przy włą czo nych świa tłach mi ja - nia). B Ze gar (za wsze wy świe tla ny, tak że przy klu czy ku wy ję tym i drzwiach przed nich za mknię tych). C Licz nik ki lo me trów wska zu je ki lo me - try lub mi le, prze bie gu cał ko wi te go) i in for ma cje kom pu te ra po kła do we go. D Wskaźnik funkcji Start&Stop (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano). E Wskaźnik Gear Shift (wskazanie zmiany biegu) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano). Uwa ga Gdy klu czyk jest wy ję ty (po otwar ciu przy naj mniej jed nych z drzwi przed nich) wy świe tlacz pod świe tla się wska zu jąc przez kil ka se kund go dzi nę i wska za nie ki lo me trów, lub mil, prze bie gu. rys. 16 F0M0537m rys. 17 F0M0122m PRZY CI SKI STE RU JĄ CE rys Aby prze su wać na ekra nie od po wied - nie opcje w gó rę lub aby zwięk szyć wy świe tla ną war tość. ME NU Na ci snąć krót ko, aby uzy skać ESC do stęp do me nu i/lub przejść do ekra nu na stęp ne go lub po - twier dzić żą da ny wy bór. Na ci snąć dłu żej, aby po wró cić do ekra nu stan dar do we go. Aby prze su wać na ekra nie od po wied - nie opcje w dół lub aby zmniej szyć wy - świe tla ną war tość. Uwa ga Przy ci ski + i uak tyw nia ją róż ne funk cje zgod nie z po niż szy mi sy tu acja mi. Re gu la cja pod świe tle nia we wnątrz sa mo cho du gdy ak tyw ny jest ekran stan dard, moż li - wa jest re gu la cja in ten syw no ści pod świe tle - nia ze sta wu wskaź ni ków, ra dio od twa rza cza i kli ma ty za cji au to ma tycz nej. Me nu usta wień we wnątrz me nu moż na prze su wać się w gó rę lub w dół; pod czas ope ra cji usta wie nia moż li we jest zwięk sze nie lub zmniej sze nie war to ści. 16

18 ME NU SET UP USTA WIEŃ Me nu skła da się z sze re gu funk cji, do stęp - nych w try bie cy klicz nym któ rych wy - bra nie re ali zo wa ne jest za po mo cą przy ci - sków + i umoż li wia jąc do stęp do róż - nych ope ra cji wy bo ru i usta wień przed sta - wio nych po ni żej. Me nu moż na uak tyw nić krót kim na ci śnię - ciem przy ci sku ME NU ESC. Przy po je dyn czym na ci ska niu przy ci sków + i moż li we jest po ru sza nie się w li ście me nu usta wień set up. Tryb za rzą dza nia w tym punk cie róż ni się mię dzy so bą i za le ży od wy bra nej po zy cji. Wy bór jed nej z po zy cji z me nu za po mo cą krót kie go na ci śnię cia przy - ci sku ME NU ESC moż na wy brać usta - wie nie w me nu, któ re chce my zmo dy fi ko - wać; na ci ska jąc na przy ci ski + i (po je dyn czy - mi na ci śnię cia mi) moż na wy brać no we usta wie nie; za po mo cą krót kie go na ci śnię cia przy - ci sku ME NU ESC moż na za pa mię tać usta wie nie i rów no cze śnie po wró cić do tej sa mej po zy cji me nu przed wy bo rem. Wy bór Usta wie nie ze ga ra przez krót kie na ci śnie cie przy ci sku ME - NU ESC moż na wy brać pierw szą da ną do mo dy fi ka cji (go dzi na); na ci ska jąc na przy ci ski + i (po je dyn czy - mi na ci śnię cia mi) moż na wy brać no we usta wie nie; za po mo cą krót kie go na ci śnię cia przy - ci sku ME NU ESC moż na za pa mię tać usta wie nie i rów no cze śnie przejść do na - stęp nej po zy cji me nu usta wień (mi nu ty); po wy re gu lo wa niu za po mo cą tej sa mej pro ce du ry, po wra ca się do tej sa mej po zy - cji me nu przed wy bo rem. Przez dłuż sze na ci śnię cie przy ci sku ME NU ESC je że li znaj du je my się na po zio mie me - nu, wy cho dzi się ze śro do wi ska me nu usta - wień; je że li znaj du je my się na po zio mie usta - wień jed nej z po zy cji me nu, wy cho dzi się z po zio mu me nu; zo sta ną za cho wa ne tyl ko mo dy fi ka cje juz za pa mię ta ne przez użyt kow ni ka (już po - twier dzo ne na ci śnię ciem przy ci sku ME NU ESC). Śro do wi sko me nu usta wień jest ste ro wa ne jest cza so wo; po wyj ściu z me nu spo wo do - wa ne go upły nię ciem okre ślo ne go okre su cza su, za cho wa ne zo sta ną tyl ko mo dy fi ka - cje już za pa mię ta ne przez użyt kow ni ka (po- twier dzo ne na ci śnię ciem krót kim przy ci sku ME NU ESC). NIE I JAZ DA 17

19 Z ekra nu stan dar do we go, aby uzy skać do stęp do na wi - ga cji na ci snąć przy cisk ME NU ESC krót ko. Aby na wi - go wać we wnątrz me nu na ci snąć przy cisk + lub. Uwa ga Pod czas jaz dy, ze wzglę dów bez pie czeń stwa moż li wy jest do stęp tyl ko do me nu zre du ko wa ne go (usta wie nie SPE Ed ). Pod czas po sto ju moż li wy jest do - stęp do me nu roz sze rzo ne go. NIEI JAZ DA F0M1007i 18

20 Usta wie nie do pusz czal nej pręd ko ści (SPE Ed) Funk cja ta umoż li wia usta wie nie do pusz - czal nej pręd ko ści sa mo cho du (w km/h lub w mph), po prze kro cze niu, któ rej kie row - ca zo sta nie ostrze żo ny (patrz roz dział Lamp ki sy gna li za cyj ne i ko mu ni ka ty ). Aby usta wić wy ma ga ną do pusz czal ną pręd kość, na le ży: na ci snąć przy cisk ME NU ESC krót ko, na wy świe tla czu uka że się na pis (SPE Ed) i jed nost ka mia ry usta wio na po przed nio (km/h) lub (mph); na ci snąć przy cisk + lub aby wy brać włą - cze nie (On) lub wy łą cze nie (OFF) do pusz - czal nej pręd ko ści; w przy pad ku, gdy funk cja zo sta ła uak tyw - nio na (On), za po mo cą przy ci sków + lub wy brać wy ma ga ną do pusz czal ną pręd - kość i na ci snąć przy cisk ME NU ESC aby po twier dzić wy bór. Uwa ga Moż li wym usta wie niem jest pręd - kość po mię dzy 30 i 200 km/h, lub 20 i 125 mph zgod nie z wcze śniej usta wio ną jed - nost ką (patrz roz dział Usta wie nie jed - nost ki mia ry) opi sa ną po ni żej. Każ de na ci - śnię cie przy ci sków +/ po wo du je zwięk - sze nie/zmniej sze nie o 5 jed no stek. Przy - trzy ma nie na ci śnię te go przy ci sku +/ po - wo du je zwięk sza nie/zmniej sza nie szyb kie au to ma tycz ne. Gdy znaj du je my się w po - bli żu wy ma ga nej war to ści, do koń czyć re - gu la cję po je dyn czy mi na ci śnię cia mi. na ci snąć krót ko przy cisk ME NU ESC aby po wró cić do ekra nu me nu lub na ci snąć przy cisk dłu żej, aby po wró cić do ekra nu stan dard bez za pa mię ta nia. Je że li wy ma ga ne jest anu lo wa nie usta wie - nia, na le ży: na ci snąć przy cisk ME NU ESC krót ko, na wy świe tla czu pul so wał bę dzie na pis (On); na ci snąć przy cisk, na wy świe tla czu pul - so wał bę dzie na pis (Off); na ci snąć przy cisk ME NU ESC krót ko, aby po wró cić do ekra nu me nu lub na ci snąć przy cisk dłu żej, aby po wró cić do ekra nu stan dard bez za pa mię ta nia. Re gu la cja ze ga ra (Ho ur) Ta funk cja umoż li wia re gu la cję ze ga ra. Aby wy re gu lo wać, na le ży: na ci snąć krót ko przy cisk ME NU ESC na wy świe tla czu mi gać bę dzie go dzi na ; na ci snąć przy cisk + lub aby wy re gu lo - wać; na ci snąć krót ko przy cisk ME NU ESC, na wy świe tla czu mi gać bę dą mi nu ti -mi- nu ty ; na ci snąć przy cisk + lub aby wy re gu lo - wać; na ci snąć przy cisk ME NU ESC krót ko, aby po wró cić do ekra nu me nu lub na ci snąć przy cisk dłu żej, aby po wró cić do ekra nu stan dard bez za pa mię ta nia. Re gu la cja gło śno ści brzę czy ka (buzz) Ta funk cja umoż li wia re gu la cję gło śności sy gna li za cji aku stycz nej (buz ze ra), któ - ry to wa rzy szy wska za niom o awa rii/ ostrze że niom i na ci śnię ciom przy ci sków ME NU ESC, + i. Aby usta wić wy ma ga ną gło śność, na le ży: na ci snąć przy cisk ME NU ESC krót ko, na wy świe tla czu uka że się na pis (buzz); na ci snąć przy cisk + lub aby wy brać wy - ma ga ny po ziom gło śno ści (re gu la cja jest moż li wa w 8 po zio mach); na ci snąć przy cisk ME NU ESC krót ko, aby po wró cić do ekra nu me nu lub na ci snąć przy cisk dłu żej, aby po wró cić do ekra nu stan dard bez za pa mię ta nia. NIE I JAZ DA 19

21 NIEI JAZ DA Usta wie nie jed nost ki mia ry (Unit) Ta funk cja umoż li wia re gu la cję jed nost ki mia ry. Aby wy re gu lo wać, na le ży: na ci snąć przy cisk ME NU ESC krót ko, na wy świe tla czu uka że się na pis (Unit) i jed nost ka mia ry usta wio na po przed nio (km/h) lub (mi); na ci snąć przy cisk + lub aby wy brać wy - ma ga ną jed nost kę mia ry; na ci snąć przy cisk ME NU ESC krót ko, aby po wró cić do ekra nu me nu lub na ci snąć przy cisk dłu żej, aby po wró cić do ekra nu stan dard bez za pa mię ta nia. Ak ty wa cja/dez ak ty wa cja air bag przed niej po stro nie pa sa że ra i bocz nej chro nią cej klat kę pier sio wą (si de bag) (BAG P) (dla wer sji/ryn ku, gdzie prze wi dzia no) Ta funk cja umoż li wia włą cze nie/wy łą cze - nie air bag po stro nie pa sa że ra. Pro ce du ra jest na stę pu ją ca: na ci snąć przy cisk ME NU ESC i po uka za niu się na wy świe tla czu ko mu ni - ka tu (BAG P OFF) (aby dez ak ty wo wać) lub ko mu ni ka tu (BAG P On) (aby uak - tyw nić) wy brać od po wied ni za po mo - cą na ci śnię cia przy ci sku + lub, na ci - snąć po now nie przy cisk ME NU ESC; na wy świe tla czu uka że się ko mu ni kat żą da ją cy po twier dze nia; za po mo cą na ci śnię cia przy ci sku + lub wy brać (YES), (aby po twier dzić włą - cze nie/wy łą cze nie) lub (No), (aby zre - zy gno wać); na ci snąć krót ko przy cisk ME NU ESC uka że się ko mu ni kat po twier dza ją cy wy bór i po wra ca się do ekra nu me nu lub na ci snąć przy cisk dłu żej, aby po wró - cić do ekra nu stan dard bez za pa mię ta - nia. MENU ESC + + F0M1002i MENU ESC + + F0M1005i MENU ESC F0M1002i F0M1001i F0M1003i F0M1006i F0M1003i 20

22 WY ŚWIE TLA CZ WIE LO FUNK CYJ NY (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) Sa mo chód mo że być wy po sa żo ny w wy - świe tlacz wie lo funk cyj ny przed sta wia ją cy in for ma cje nie zbęd ne dla użyt kow ni ka, w funk cji wcze śniej szych usta wień, pod - czas jaz dy sa mo cho du. EKRAN STAN DAR DO WY rys. 18 Na ekra nie stan dar do wym wy świe tla ne są na stę pu ją ce wska za nia: A Da ta. B Licz nik ki lo me trów (wy świe tla ki lo me - try lub mi le prze bie gu). C Go dzi na (za wsze wy świe tla na, tak że przy klu czy ku wy ję tym i drzwiach przed nich za mknię tych). D Tem pe ra tu ra ze wnętrz na. E Po zy cja usta wie nia świa teł re flek to rów (tyl ko przy włą czo nych świa tłach mi ja - nia). F Wskaźnik funkcji Start&Stop (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano). G Wskaźnik Gear Shift (wskazanie zmiany biegu) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano). Uwa ga Po otwar ciu drzwi przed nich na ekra nie uka że się przez kil ka se kund go - dzi na i ki lo me try lub mi le prze bie gu. rys. 18 F0M0538m PRZY CI SKI STE RU JĄ CE rys Aby prze su wać na ekra nie od po wied - nie opcje w gó rę lub aby zwięk szyć wy świe tla ną war tość. ME NU Na ci snąć krót ko, aby uzy skać do - ESC stęp do me nu i/lub przejść do ekra nu na stęp ne go lub po - twier dzić żą da ny wy bór. Na ci snąć dłu żej, aby po wró cić do ekra nu stan dar do we go. Aby prze su wać się po ekra nie i na od - po wied nie opcje w dół lub aby zmniej - szyć wy świe tla ną war tość. rys. 19 F0M0122m Uwa ga Przy ci ski + i uak tyw nia ją róż ne funk cje zgod nie z na stę pu ją cy mi sy tu acja - mi: Re gu la cja pod świe tle nia we wnątrz sa mo cho du gdy ak tyw ny jest ekran stan dard, moż li - wa jest re gu la cja in ten syw no ści pod świe tle - nia ze sta wu wskaź ni ków, ra dio od twa rza cza i kli ma ty za cji au to ma tycz nej. Me nu usta wień we wnątrz me nu moż na prze su wać się wgó rę lub w dół; pod czas ope ra cji usta wie nia moż li we jest zwięk sze nie lub zmniej sze nie war to ści. NIE I JAZ DA 21

23 NIEI JAZ DA 22 ME NU SE TUP USTA WIEŃ rys. 20 Me nu skła da się z sze re gu funk cji, do stęp - nych w try bie cy klicz nym któ rych wy - bra nie re ali zo wa ne jest za po mo cą przy ci - sków + i umoż li wia jąc do stęp do róż - nych ope ra cji wy bo ru i usta wień przed sta - wio nych po ni żej. Dla nie któ rych po zy cji (Re gu la cja ze ga ra i Jed nost ka mia ry) prze - wi dzia ne jest pod me nu. Me nu usta wień moż na uak tyw nić krót kim na ci śnię ciem przy ci sku ME NU ESC. Po je dyn czy mi na ci śnię cia mi przy ci sków + lub moż li we jest po ru sza nie się po li - ście me nu usta wień. Tryb za rzą dza nia w tym punk cie jest róż - ny w za leż no ści od zgod no ści cha rak te - ry sty ki wy bra nej po zy cji Wy bór po zy cji z me nu głów ne go bez pod me nu: za po mo cą krót kie go na ci śnię cia przy - ci sku ME NU ESC moż na wy brać usta - wie nie w me nu, któ re chce my zmo dy fi ko - wać; na ci ska jąc na przy ci ski + lub (po je dyn - czy mi na ci śnię cia mi) moż na wy brać no we usta wie nie; za po mo cą krót kie go na ci śnię cia przy - ci sku ME NU ESC moż na za pa mię tać usta wie nie i rów no cze śnie po wró cić do tej sa mej po zy cji me nu głów ne go wy świe tla - nej przed wy bo rem. Wy bór po zy cji z me nu głów ne go z pod me nu: za po mo cą krót kie go na ci śnię cia przy - ci sku ME NU ESC moż na wy świe tlić pierw szą po zy cję z pod me nu; na ci ska jąc na przy ci ski + lub (po je dyn - czy mi na ci śnię cia mi) moż na wy brać wszyst kie po zy cje z pod me nu; za po mo cą krót kie go na ci śnię cia przy - ci sku ME NU ESC moż na wy brać po zy - cję z wy świe tla ne go pod me nu i wejść w od po wied nie me nu usta wień; na ci ska jąc na przy ci ski + lub (po je dyn - czy mi na ci śnię cia mi) moż na wy brać no we usta wie nie tej po zy cji w pod me nu; za po mo cą krót kie go na ci śnię cia przy - ci sku ME NU ESC moż na za pa mię tać usta wie nie i rów no cze śnie po wró cić do tej sa mej po zy cji me nu głów ne go wy świe tla - nej przed wy bo rem. Wy bór Da ta i Usta wie nie ze ga ra : przez krót kie na ci śnie cie przy ci sku ME NU ESC moż na wy brać pierw szą da - ną do mo dy fi ka cji (np. go dzi na/mi nu ty lub rok/mie siąc/dzień); na ci ska jąc na przy ci ski + lub (po je dyn - czy mi na ci śnię cia mi) moż na wy brać no we usta wie nie; krót kim na ci śnię ciem przy ci sku ME NU ESC moż na za pa mię tać usta wie nie i rów - no cze śnie przejść do na stęp nej po zy cji me - nu usta wień, je że li ta jest ostat nią po wra ca się do tej po zy cji me nu przed wy bo rem. Przez dłuż sze na ci śnię cie przy ci sku ME NU ESC: je że li znaj du je my się na po zio mie me nu głów ne go, wy cho dzi się ze śro do wi ska me - nu usta wień; je że li znaj du je my się w in nym punk cie me nu (na po zio mie usta wień jed nej z po - zy cji pod me nu, na po zio mie pod me nu lub na po zio mie usta wień jed nej z po zy cji me - nu głów ne go) wy cho dzi się do po zio mu me nu głów ne go; zo sta ną za cho wa ne tyl ko mo dy fi ka cje juz za pa mię ta ne przez użyt kow ni ka (już po - twier dzo ne na ci śnię ciem przy ci sku ME NU ESC). Śro do wi sko me nu usta wień jest tym cza - so we; po wyj ściu z me nu spo wo do wa ne - go upły nię ciem te go okre su, za cho wa ne zo sta ną tyl ko mo dy fi ka cje już za pa mię ta - ne przez użyt kow ni ka (po twier dzo ne na - ci śnię ciem krót kim przy ci sku ME NU ESC).

24 Przy kład: wło ski ho len der ski pol ski ME NU ESC na ci śnie cie krót kie przy ci sku nie miec ki an giel ski hisz pań ski fran cu ski por tu gal ski + Z ekra nu stan dar do we go, aby uzy skać do stęp do na - wi ga cji na ci snąć przy cisk ME NU ESC krót ko. Aby na - wi go wać we wnątrz me nu na ci snąć przy cisk + lub. Uwa ga Pod czas jaz dy, ze wzglę dów bez pie czeń stwa moż li wy jest do stęp tyl ko do me nu zre du ko wa ne go (usta wie nie Be ep Pręd ko ści ). Pod czas po sto ju moż - li wy jest do stęp do me nu roz sze rzo ne go. + WYJ ŚCIE Z ME NU BE EP PRĘD KO ŚCI + TRIP B Przy kład: Rok + Dzień Mie siąc ME NU ESC na ci śnie cie krót kie przy ci sku NIE I JAZ DA + BAG PA SA ŻE RA RE GU LA CJA ZE GA RA SE RVI CE GŁO ŚNOŚĆ PRZY CI SKÓW GŁO ŚNOŚĆ OSTRZE ŻEŃ + JĘ ZYK + AU TOC LO SE -SA MO ZA MY KA NIE JED NOST KA MIA RY + RE GU LA CJA DA TY PATRZ RA DIO + + F0M1038i rys

25 NIEI JAZ DA 24 FUNK CJE WY ŚWIE TLA CZA Do pusz czal na pręd kość (Be ep Ve lo ci ta) Funk cja ta umoż li wia usta wie nie do pusz - czal nej pręd ko ści sa mo cho du (w km/h lub w mph), po prze kro cze niu, któ rej kie row - ca zo sta nie ostrze żo ny (patrz roz dział Lamp ki sy gna li za cyj ne i ko mu ni ka ty ). Aby usta wić wy ma ga ną do pusz czal ną pręd kość, na le ży: na ci snąć przy cisk ME NU ESC krót - ko,na wy świe tla czu po ja wi się na pis (Be- ep Vel.); na ci snąć przy cisk + lub aby wy brać włą - cze nie (On) lub wy łą cze nie (Off) do pusz - czal nej pręd ko ści; w przy pad ku, gdy funk cja zo sta ła uak tyw - nio na (On), za po mo cą przy ci sków + lub wy brać wy ma ga ną do pusz czal ną pręd - kość i na ci snąć przy cisk ME NU ESC aby po twier dzić wy bór. Uwa ga Moż li wym usta wie niem jest pręd - kość po mię dzy 30 i 200 km/h, lub 20 i 125 mph zgod nie z wcze śniej usta wio ną jed - nost ką, patrz roz dział Re gu la cja Jed nost ki mia ry (Unità mi su ra) po ni żej. Każ de na ci - śnię cie przy ci sków +/ po wo du je zwięk sze - nie/zmniej sze nie war to ści o 5 jed no stek. Przy trzy ma nie na ci śnię te go przy ci sku +/ po - wo du je zwięk sza nie/zmniej sza nie szyb kie au - to ma tycz ne. Gdy zbli ża my się do wy ma ga nej war to ści, do koń czyć re gu la cję po je dyn czy mi na ci śnię cia mi. na ci snąć przy cisk ME NU ESC krót ko, aby po wró cić do ekra nu me nu lub na ci snąć przy cisk dłu żej, aby po wró cić do ekra nu stan dard bez za pa mię ta nia. Je że li wy ma ga ne jest anu lo wa nie usta wie - nia, na le ży: na ci snąć przy cisk ME NU ESC krót- ko, na wy świe tla czu pul so wał bę dzie na pis (On); na ci snąć przy cisk, na wy świe tla czu pul - so wał bę dzie na pis (Off); na ci snąć przy cisk ME NU ESC krót ko, aby po wró cić do ekra nu me nu lub na ci snąć przy cisk dłu żej, aby po wró cić do ekra nu stan dard bez za pa mię ta nia. Ak ty wa cja Trip B (Da ne trip B) Ta funk cja umoż li wia ak ty wa cję (On) lub dez ak ty wa cję (Off) wska zań Trip B (trip okre so wy). Od no śnie dal szych in for ma cji patrz roz - dział Kom pu ter po kła do wy. Aby uak tyw nić/dez ak ty wo wać na le ży: na ci snąć krót ko przy cisk ME NU ESC na wy świe tla czu mi gać bę dzie na pis (On) lub (Off) (w za leż no ści od po przed nie go usta wie nia); na ci snąć przy cisk + lub aby wy brać; na ci snąć przy cisk ME NU ESC krót ko, aby po wró cić do ekra nu me nu lub na ci snąć przy cisk dłu żej, aby po wró cić do ekra nu stan dard bez za pa mię ta nia. Re gu la cja ze ga ra (Re go la Ora) Ta funk cja umoż li wia re gu la cję ze ga ra prze - cho dząc przez przez dwa pod me nu: Ora i For ma to. Aby wy ko nać re gu la cję, na le ży: na ci snąć przy cisk ME NU ESC krót ko, na wy świe tla czu po ja wią się dwa pod me - nu Ora -Go dzi na i For ma to -For mat ; na ci snąć przy cisk + lub aby prze su wać się po mię dzy dwo ma pod me nu; po wy bra niu pod me nu, któ re za mie rza - my mo dy fi ko wać na ci snąć krót ko przy cisk ME NU ESC; w przy pad ku, gdy wej dzie my w pod me nu Ora -Go dzi na : na ci snąć krót ko przy cisk ME NU ESC na wy świe tla czu mi gać bę - dą ore go dzi ny; na ci snąć przy cisk + lub aby wy re gu lo - wać; na ci snąć krót ko przy cisk ME NU ESC, na wy świe tla czu mi gać bę dą mi nu ti - mi nu ty ;

26 na ci snąć przy cisk + lub aby wy re gu lo - wać; w przy pad ku, gdy wej dzie my w pod me nu For mat : na ci snąć krót ko przy cisk ME NU ESC na wy świe tla czu mi gać bę dzie bę dzie wy świe tla ny tryb; na ci snąć przy cisk + lub aby wy brać tryb 24h lub 12h. Po wy ko na niu re gu la cji na ci snąć krót ko przy cisk ME NU ESC, aby po wró cić do ekra nu pod me nu lub na ci snąć przy cisk dłu - żej, aby po wró cić do ekra nu me nu głów - ne go bez za pa mię ta nia; na ci snąć po now nie przy cisk ME NU ESC dłu żej, aby po wró cić do ekra nu stan - dard lub do me nu głów ne go w za leż no ści od punk tu w któ rym znaj du je my się w me - nu. Re gu la cja da ty (Re go la da ta) Ta funk cja umoż li wia uak tu al nie nie da ty (dzień mie siąc rok). Aby uak tu al nić da tę na le ży: na ci snąć krót ko przy cisk ME NU ESC na wy świe tla czu mi gać bę dzie dzień (gg); na ci snąć przy cisk + lub aby wy re gu lo - wać; na ci snąć krót ko przy cisk ME NU ESC na wy świe tla czu mi gać bę dzie mie siąc (mm); na ci snąć przy cisk + lub aby wy re gu lo - wać; na ci snąć krót ko przy cisk MO DE na wy - świe tla czu mi gać bę dzie rok (aaaa); na ci snąć przy cisk + lub aby wy brać; Uwa ga Każ de na ci śnie cie przy ci sków + lub po wo du je zwięk sze nie lub zmniej - sze nie o jed ną jed nost kę. Przy trzy ma nie na ci śnię te go przy ci sku po wo du je zwięk - sze nie/zmniej sze nie szyb kie au to ma tycz - ne. Gdy zbli ża my się do wy ma ga nej war - to ści, do koń czyć re gu la cję po je dyn czy mi na ci śnię cia mi. na ci snąć przy cisk ME NU ESC krót ko, aby po wró cić do ekra nu me nu lub na ci snąć przy cisk dłu żej, aby po wró cić do ekra nu stan dard bez za pa mię ta nia. Pierw sza stro na (wy świe tla nie in for ma cji na ekra nie głów nym wy świe tla cza) (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) Ta funk cja umoż li wia wy bór ty pu in for ma - cji, któ rą chce my wy świe tlić na ekra nie głów nym. Moż na wy świe tlić wska za nia da - nych lub ci śnie nie tur bo do ła do wa nia tur - bo sprę żar ki. Aby do ko nać wy bo ru na le ży: na ci snąć krót ko przy cisk ME NU ESC na wy świe tla czu wy świe tli się Pri ma pa - gi na -Pierw sza stro na ; na ci snąć po now nie krót ko przy cisk ME NU ESC aby wy świe tlić opcję do wy - świe tle nia Da ta i In fo sil ni ka ; na ci snąć przy cisk + lub aby wy brać wy - świe tla ny typ, któ ry chce my zo ba czyć na ekra nie głów nym wy świe tla cza; na ci snąć przy cisk ME NU ESC krót ko, aby po wró cić do ekra nu me nu lub na ci snąć przy cisk dłu żej, aby po wró cić do ekra nu stan dard bez za pa mię ta nia. Po ob ró ce niu klu czy ka w wy łącz ni ku za - pło nu w po ło że nie MAR, na wy świe tla czu, po za koń cze niu fa zy po cząt ko wej po ja wią się in for ma cje usta wio ne po przed nio za po mo cą funk cji Pierw sza stro na me nu. NIE I JAZ DA 25

27 NIEI JAZ DA Po wtó rze nie in for ma cji au dio (Patrz ra dio) Ta funk cja umoż li wia wy świe tle nie na ekra - nie in for ma cji od po wia da ją cych ra dio od - twa rza czo wi. Ra dio: czę sto tli wość lub ko mu ni kat RDS wy bra nej sta cji ra dio wej, ak ty wa cja wy szu - ki wa nia au to ma tycz ne go lub Au to STo re; CD au dio, CD MP3: nu mer ścież ki; CD Chan ger: nu mer CD i nu mer ścież - ki; Aby wy świe tlić (On) lub nie (Off) in for - ma cje ra dio od twa rza cza na wy świe tla czu na le ży: na ci snąć krót ko przy cisk ME NU ESC, na wy świe tla czu mi gać bę dzie na pis (On) lub (Off) (w za leż no ści od po przed nie go usta wie nia); na ci snąć przy cisk + lub aby wy brać; na ci snąć przy cisk ME NU ESC krót ko, aby po wró cić do ekra nu me nu lub na ci snąć przy cisk dłu żej, aby po wró cić do ekra nu stan dard bez za pa mię ta nia. Za mknię cie cen tral ne au to ma tycz ne sa mo cho du pod czas jaz dy (Au toc lo se) Ta funk cja w przy pad ku, gdy zo sta nie wcze - śniej uak tyw nio na (On) umoż li wia au to ma - tycz ne za blo ko wa nie drzwi, gdy pręd kość sa - mo cho du prze kro czy 20 km/h. Aby ak ty wo wać (On) lub dez ak ty wo wać (Off) tę funk cję na le ży: na ci snąć krót ko przy cisk ME NU ESC, na wy świe tla czu po ja wi się pod me nu; na ci snąć krót ko przy cisk ME NU ESC, na wy świe tla czu mi gać bę dzie na pis (On) lub (Off) (w za leż no ści od po przed nie go usta wie nia); na ci snąć przy cisk + lub aby wy brać; na ci snąć krót ko przy cisk ME NU ESC aby po wró cić do ekra nu pod me nu lub na - ci snąć przy cisk dłu żej, aby po wró cić do ekra nu me nu głów ne go bez za pa mię ta - nia; na ci snąć po now nie przy cisk ME NU ESC dłu żej, aby po wró cić do ekra nu stan - dard lub do me nu głów ne go w za leż no ści od punk tu w któ rym znaj du je my się w me - nu. Re gu la cja jed nost ki mia ry (Uni ta mi su ra) Ta funk cja umoż li wia usta wie nie jed nost ki mia ry za po mo cą trzech pod me nu: Di stan - ze -Od le głość, Con su mi -Zu ży cie pa li wa i Tem pe ra tu ra. Aby usta wić wy ma ga ną jed nost kę mia ry, na - le ży: na ci snąć krót ko przy cisk ME NU ESC na wy świe tla czu po ja wią się trzy pod me nu; na ci snąć przy cisk + lub aby prze su wać się po mię dzy trze ma pod me nu; powy bra niu pod me nu, któ re za mierza my mo dy fi ko wać na ci snąć przy cisk ME NU ESC krót ko; w przy pad ku, gdy wej dzie my w pod me nu Di stan ze -Od le głość : na ci snąć krót ko przy - cisk ME NU ESC na wy świe tla czu po ja - wią się km lub mi (w za leż no ści od po - przed nie go usta wie nia); na ci snąć przy cisk + lub aby wy brać; w przy pad ku, gdy wej dzie my w pod me nu Con su mi -Zu ży cie pa li wa : na ci snąć krót ko przy cisk ME NU ESC na wy świe tla czu po ja wią się km/l, l/100km lub mpg (w za leż no ści od po przed nie go usta wie - nia); 26

28 Je że li jed nost ka mia ry od le gło ści usta wio - na jest w km wy świe tlacz umoż li wia usta wie nie jed nost ki mia ry w (km/l lub l/100km) od po wied nio do ilo ści zu ży wa - ne go pa li wa. Je że li jed nost ka mia ry od le gło ści usta wio - na jest w mi wy świe tlacz po ka że ilość zu ży wa ne go pa li wa w mpg. na ci snąć przy cisk + lub aby wy brać; w przy pad ku, gdy wej dzie my w pod me nu Tem pe ra tu ra : na ci snąć krót ko przy cisk ME NU ESC na wy świe tla czu po ja wią się C lub F (w za leż no ści od po przed nie - go usta wie nia); na ci snąć przy cisk + lub aby wy brać. Po wy ko na niu re gu la cji na ci snąć krót ko przy cisk ME NU ESC, aby po wró cić do ekra nu pod me nu lub na ci snąć przy cisk dłu żej, aby po wró cić do ekra nu me nu głów ne go bez za pa mię ta nia: na ci snąć po now nie przy cisk ME NU ESC dłu żej, aby po wró cić do ekra nu stan - dard lub do me nu głów ne go w za leż no ści od punk tu w któ rym znaj du - je my się w me nu. Wy bór ję zy ka (Lin gua) Wska za nia na wy świe tla czu, w za leż no ści od usta wie nia, mo gą być przed sta wia ne w na stę pu ją cych ję zy kach: wło skim, nie - miec kim, an giel skim, hisz pań skim, fran cu - skim, por tu gal skim, pol skim i ho len der - skim. Aby wy brać wy ma ga ny ję zyk, na le ży: na ci snąć krót ko przy cisk ME NU ESC na wy świe tla czu mi gał bę dzie ję zyk usta - wio ny po przed nio; na ci snąć przy cisk + lub aby wy brać; na ci snąć przy cisk ME NU ESC krót ko, aby po wró cić do ekra nu me nu lub na ci snąć przy cisk dłu żej, aby po wró cić do ekra nu stan dard bez za pa mię ta nia. Re gu la cja gło śno ści sy gna li za cji aku stycz nej awa rii/ostrze żeń (Vo lu me avvi si) Ta funk cja umoż li wia wy re gu lo wa nie (w 8 po zio mach) gło śność sy gna łu aku stycz - ne go (buz zer) to wa rzy szą ce go ewen tu al nej sy gna li za cji o awa rii/ostrze żeń. Aby usta wić wy ma ga ną gło śność, na le ży: na ci snąć krót ko przy cisk ME NU ESC na wy świe tla czu mi gał bę dzie po ziom gło śno ści usta wio ny po przed nio; na ci snąć przy cisk + lub aby wy re gu lo - wać; na ci snąć przy cisk ME NU ESC krót ko, aby po wró cić do ekra nu me nu lub na ci snąć przy cisk dłu żej, aby po wró cić do ekra nu stan dard bez za pa mię ta nia. NIE I JAZ DA 27

29 NIEI JAZ DA Re gu la cja gło śno ści na ci ska nia przy ci sków (Vol. ta sti) Funk cja ta umoż li wia re gu la cję (w 8 po zio - mach) gło śno ści sy gna li za cji aku stycz nej, któ ra to wa rzy szy na ci ska niu przy ci sków ME NU ESC, + i. Aby usta wić wy ma ga ną gło śność, na le ży: na ci snąć krót ko przy cisk ME NU ESC na wy świe tla czu mi gał bę dzie po ziom gło śno ści usta wio ny po przed nio; na ci snąć przy cisk + lub aby wy re gu lo - wać; na ci snąć przy cisk ME NU ESC krót ko, aby po wró cić do ekra nu me nu lub na ci snąć przy cisk dłu żej, aby po wró cić do ekra nu stan dard bez za pa mię ta nia. Ob słu ga okre so wa (Se rvi ce) Funk cja ta umoż li wia wi zu al ne wska za nia od po wia da ją ce okre som, w ki lo me trach ja kie po zo sta ły do wy ko na nia ob słu gi okre - so wej. Aby uzy skać te wska za nia, na le ży: na ci snąć krót ko przy cisk ME NU ESC, na wy świe tla czu po ja wi się prze bieg w km lub w mi lach w za leż no ści od po przed nie - go usta wie nia (patrz roz dział Jed nost ka mia ry ); na ci snąć przy cisk ME NU ESC krót ko, aby po wró cić do ekra nu me nu lub na ci snąć przy cisk dłu żej, aby po wró cić do ekra nu stan dard. Uwa ga Wy kaz czyn no ści ob słu gi okre so - wej prze wi du je ob słu gę sa mo cho du, co km (lub co mil); to wska - za nie uka zu je się au to ma tycz nie, gdy klu - czyk jest w po zy cji MAR, po cząw szy od km (lub mil) i jest przy po - mi na ne co 200 km (lub co 124 mi le). Po - ni żej 200 km sy gna li za cja po wta rza na jest czę ściej w mia rę zbli ża się do te go ter mi - nu. Wska za nie bę dzie w km lub w mi lach zgod nie z usta wio ną jed nost ką mia ry. Je że - li ter min prze glą du okre so we go zbli ża się do prze wi dzia ne go, to po ob ró ce niu klu - czy ka w wy łącz ni ku za pło nu w po ło że nie MAR, na wy świe tla czu po ja wi się na pis Se rvi ce i ilość ki lo me trów/mil ja kie jesz - cze po zo sta ły do prze glą du sa mo cho du. Zwró cić się do ASO Fia ta, któ ra wy ko - na oprócz ope ra cji ob słu go wych prze wi - dzia nych w Wy ka zie czyn no ści prze glą - dów okre so wych, wy ze ro wa nie tych wska zań (re set). 28

30 Ak ty wa cja/dez ak ty wa cja air bag przed niej po stro nie pa sa że ra i bocz nej chro nią cej klat kę pier sio wą (si de bag) (Bag pa sa że ra) (dla wer sji/ryn ku, gdzie prze wi dzia no) Ta funk cja umoż li wia włą cze nie/wy łą cze - nie air bag po stro nie pa sa że ra. Pro ce du ra jest na stę pu ją ca: na ci snąć przy cisk ME NU ESC i po uka za niu się na wy świe tla czu ko mu ni - ka tu (Bag pass: Off) (aby dez ak ty wo - wać) lub ko mu ni ka tu (Bag pass: On) (aby uak tyw nić) wy brać od po wied ni za po mo cą na ci śnię cia przy ci sku + lub, na ci snąć po now nie przy cisk ME NU ESC; na wy świe tla czu uka że się ko mu ni kat żą da ją cy po twier dze nia; za po mo cą na ci śnię cia przy ci sku + lub wy brać (Si), (aby po twier dzić włą cze - nie/wy łą cze nie) lub (No), (aby zre zy gno - wać); na ci snąć krót ko przy cisk ME NU ESCu ka że się ko mu ni kat po twier dza - ją cy wy bór i po wra ca się do ekra nu me - nu lub na ci snąć przy cisk dłu żej, aby po - wró cić do ekra nu stan dard bez za pa - mię ta nia. MENU ESC + + F0M1010i MENU ESC + + F0M1013i MENU ESC F0M1015i F0M1009i F0M1009i NIE I JAZ DA F0M1011i F0M1014i F0M1016i F0M1009i Wyj ście z Me nu Jest ostat nią funk cją, któ ra za my ka cykl usta wień przed sta wio nych na ekra nie me - nu. Na ci snąć krót ko przy cisk ME NU ESC aby po wró cić do ekra nu stan dar do we go bez za pa mię ta nia. Na ci snąć przy cisk na wy świe tla czu uka - że się pierw sza po zy cja me nu (Be ep Pręd - ko ści). 29

31 NIEI JAZ DA 30 KOM PU TER PO KŁA DO WY Opis Kom pu ter po kła do wy umoż li wia wska za - nia, przy klu czy ku w po zy cji MAR, wiel - ko ści od po wia da ją cych sta no wi funk cjo no - wa nia sa mo cho du. Funk cja ta skła da się zdwóch od dziel nych trip na zy wa nych Trip A i Trip B, któ re mo ni to ru ją jaz dę kom - plet ną sa mo cho du (po dróż) w spo sób nie - za leż ny je den od dru gie go. Obie funk cje moż na ze ro wać (re set roz - po czy na jąc no wą po dróż). Trip A umoż li wia wy świe tle nie na stę pu - ją cych wiel ko ści: Tem pe ra tu ra es ter na Tem pe ra tu ra ze - wnętrz na Au to no mia Za sięg Di stan za per cor sa Prze je cha na od le głość Con su mo me dio Śred nie zu ży cie pa li wa Con su mo istan ta neo Chwi lo we zu ży cie pa li wa Ve lo cità me dia Śred nia pręd kość Tem po di viag gio Czas po dró ży (czas jaz dy). Trip B przed sta wia ny tyl ko na wy świe - tla czu wie lo funk cyj nym umoż li wia wy świe - tle nie na stę pu ją cych wiel ko ści: Di stan za per cor sa B Prze je cha na od - le głość B Con su mo me dio B Śred nie zu ży cie pa - li wa B Ve lo cità me dia B Śred nia pręd kość B Tem po di viag gio B Czas po dró ży B (czas jaz dy). Uwa ga Trip B jest funk cją, któ rą moż - na wy łą czyć (Patrz roz dział Ak ty wa cja Trip B ). Wiel ko ści Za sięg i Chwi lo we zuży cie pa li wa nie mo gą być ze ro wa ne. Wska zy wa ne wiel ko ści Tem pe ra tu ra es ter na Tem pe ra tu ra ze wnętrz na Wska zu je tem pe ra tu rę na ze wnątrz sa mo - cho du. Au to no mia -Za sięg Wska zu je od le głość, ja ką moż na jesz cze prze je chać na pa li wie znaj du ją cym się w zbior ni ku, po hi po te tycz nym przy ję ciu utrzy ma nia te go sa me go sty lu jaz dy. Na wy świe tla czu po ja wi się wska za nie ---- po wy stą pie niu na stę pu ją cych przy - pad ków: war tość za się gu jest po ni żej 50 km (lub 30 mil); w przy pad ku po sto ju sa mo cho du przy sil - ni ku uru cho mio nym przez dłuż szy czas. Prze je cha na od le głość Wska zu je prze je cha ną od le głość od roz - po czę cia no wej po dró ży. Śred nie zu ży cie pa li wa Przed sta wia śred nie zu ży cie pa li wa od roz - po czę cia no wej po dró ży. Chwi lo we zu ży cie pa li wa Wy ra ża zmie nia ją ce się, cią gle uak tu al nia - ne zu ży cie pa li wa. W przy pad ku po sto ju sa mo cho du przy sil ni ku uru cho mio nym na wy świe tla czu uka że się wska za nie Śred nia pręd kość Przed sta wia war tość śred niej pręd ko ści sa mo cho du w za leż no ści od upły wa ją ce go cał ko wi te go cza su od roz po czę cia no wej po dró ży. Czas po dró ży Czas upły wa ją cy od roz po czę cia no wej po - dró ży. OSTRZE ŻE NIE W przy pad ku bra ku in for - ma cji, wszyst kie wiel ko ści w kom pu te rze po kła do wym zo sta ną za stą pio ne ---- w miej sce war to ści. Gdy zo sta ną przy wró - co ne wa run ki nor mal ne go funk cjo no wa - nia, ob li cza nie róż nych war to ści zo sta nie przy wró co ne w spo sób re gu lar ny, bez wy - ze ro wa nia war to ści wska zy wa nych po - przed nio ja ko ano ma lie, oraz bez roz po - czę cia wska zań no wej po dró ży.

32 rys. 21 F0M0124m Przy cisk ste ro wa nia TRIP rys. 21 Przy cisk TRIP, umiesz czo ny na dźwi gni pra wej, umoż li wia, przy klu czy ku w wy - łącz ni ku za pło nu w po zy cji MAR, do stęp do wska zań wiel ko ści opi sa nych po przed - nio, a tak że wy ze ro wa nie dla roz po czę cia no wej po dró ży: na ci snąć krót ko, aby za ak cep to wać wska za nia róż nych wiel ko ści; na ci snąć dłu żej, aby wy ze ro wać (re set) i na stęp nie roz po cząć no wą po dróż. No wa po dróż Roz po czy na się od wy ko na nia wy ze ro wa - nia: ma nu al ne go przez użyt kow ni ka, za po - mo cą na ci śnię cia od po wied nie go przy ci - sku; au to ma tycz nie gdy od le głość prze je - cha na osią gnie war tość w za leż ności od za in sta lo wa ne go wy świe tla cza 3999,9 km lub 9999,9 km lub gdy czas po - dró ży osią gnie war tość 99:59 (99 go dzin i 59 mi nut); po każ dym roz łą cze niu i po now nym pod łą cze niu aku mu la to ra. OSTRZE ŻE NIE Ope ra cja wy ze ro wa nia wy ko na na w obec no ści wska zań Trip A po wo du je wy ze ro wa nie tyl ko wiel ko ści od po wia da ją cych tej funk cji. OSTRZE ŻE NIE Ope ra cja wy ze ro wa nia wy ko na na w obec no ści wska zań Trip B po wo du je wy ze ro wa nie tyl ko wiel ko ści od po wia da ją cych tej funk cji. Pro ce du ra roz po czę cia po dró ży Przy klu czy ku w wy łącz ni ku za pło nu w po - zy cji MAR, wy ko nać wy ze ro wa nie (re set) na ci ska jąc i przy trzy mu jąc na ci śnię ty przy - cisk TRIP dłu żej niż 2 se kun dy. Wyj ście z Trip Aby wyjść z funk cji Trip: przy trzy mać na - ci śnię ty przy cisk ME NU ESC dłu żej niż 2 se kun dy. NIE I JAZ DA 31

33 SIE DZE NIA PRZED NIE Ja ka kol wiek re gu la cja mo że być wy ko ny wa na wy łącz nie pod czas po sto ju sa mo cho du. NIEI JAZ DA 32 Po kry cia z tka ni ny w sa mo - cho dzie są bar dzo trwa łe przy nor mal nych wa run kach użyt ko wa nia. Tym nie mniej, ab so lut nie uni kać dłu go trwa łe go ocie - ra nia ubra niem po sia da ją cym sprzącz ki me ta lo we, gu zi ki ozdob ne i/lub po dob ne, któ re w spo sób miej - sco wy i jed no staj ny po wo du ją prze - tar cie włók na i w kon se kwen cji uszko - dze nie po kry cia. Re gu la cja wzdłuż na rys. 22 Pod nieść dźwi gnię A i prze su nąć sie dze - nie do przo du lub do ty łu: w po zy cji jaz dy rę ce po win ny trzy mać ko ło kie row ni cy. rys. 22 F0M0055m Po zwol nie niu dźwi gni re gu - la cyj nej, spraw dzić za wsze, czy sie dze nie za blo ko wa ło się w pro - wad ni cach, pró bu jąc prze su nąć je do przo du i do ty łu. Brak za blo ko - wa nia mo że spo wo do wać nie spo - dzie wa nie prze su nię cie sie dze nia i utra tę kon tro li nad sa mo cho dem. Re gu la cja wy so ko ści rys. 22 (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) Pod nieść dźwi gnię B i prze su nąć ją w gó rę lub w dół, aż uzy ska my wy ma ga ną wy so - kość. OSTRZE ŻE NIE Re gu la cję moż na wy ko nać wy łącz nie sie dząc na sie dze niu. Re gu la cja po chy le nia opar cia sie - dze nia rys. 22 Ob ra cać po krę tłem C. rys. 23 F0M0057m Aby ochro na by ła mak sy mal - na, usta wić opar cie sie dze nia wpo zy cji po praw nej, oprzeć się do brze oopar cie i za piąć pas tak aby przy le - gał do klat ki pier sio wej idobio der. Skła da nie opar cia (wer sja 3 drzwio wa) rys. 23 Aby do stać się do sie dzeń tyl nych po cią - gnąć do gó ry uchwyt A, zło żyć opar cie na sie dze nie i wol no prze su nąć do przo du trzy ma jąc za opar cie. Prze su wa jąc do ty łu opar cie, sie dze nie wra ca do po przed nie go po ło że nia (pa mięć me cha nicz na). Spraw dzić za wsze, czy sie - dze nie do brze za blo ko wa ło się w pro wad ni cach, pró bu jąc prze - su nąć je do przo du idoty łu.

34 rys. 24 F0M0058m Pod grze wa nie sie dzeń rys. 24 (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) Przy klu czy ku w po zy cji MAR, na ci snąć przy cisk F aby włą czyć/wy łą czyć funk cjo - no wa nie. Włą cze nie sy gna li zo wa ne jest za - pa le niem dio dy znaj du ją cej się w tym przy - ci sku. OSTRZEŻENIE Sterowanie ogrzewaniem siedzeń przednich jest połączone z termostatem, który dezaktywuje ogrzewanie po osiągnięciu przewidzianej temperatury. SIE DZE NIA TYL NE Aby zło żyć sie dze nie tyl ne od nieść się do roz dzia łu Po więk sza nie ba gaż ni ka. Po kry cia z tka ni ny w sa mo - cho dzie są bar dzo trwa łe przy nor mal nych wa run kach użyt ko wa nia. Tym nie mniej, ab so lut nie uni kać dłu go trwa łe go ocie - ra nia ubra niem po sia da ją cym sprzącz - ki me ta lo we, gu zi ki ozdob ne i/lub po - dob ne, któ re w spo sób miej sco wy i jed - no staj ny po wo du ją prze tar cie włók - naiwkon se kwen cji uszko dze nie po - kry cia. NIE I JAZ DA 33

35 NIEI JAZ DA ZA GŁÓW KI PRZED NIE rys. 25 W nie któ rych wer sjach po sia da ją re gu lo - wa ną wy so kość i blo ku ją się au to ma tycz - nie w wy ma ga nej po zy cji. Re gu la cja: re gu la cja pod no sze nia: wy su nąć za - głó wek aż do usły sze nia od po wied - nie go za trza sku za blo ko wa nia; rys. 25 F0M0025m rys. 26 F0M0026m re gu la cja opusz cza nia: na ci snąć przy - cisk A i opu ścić za głó wek. Aby wy jąć za głó wek tyl ny na ci snąć jed - no cze śnie przy ci ski A i B po stro nie dwóch pod pó rek i wy cią gnąć do gó ry. Za głó wek po wi nien być wy - re gu lo wa ny tak, aby opie - ra ła się na nim gło wa, a nie szy ja. Tyl ko w ta kim po ło że niu za pew nia ją dzia ła nie ochron ne. Aby zwięk szyć dzia ła nie ochron ne za - głów ka, wy re gu lo wać opar cie sie dze nia wta ki spo sób, aby przy wy pro sto wa nych ple cach gło wa znaj do wa ła się moż li wie naj bli żej za głów ka. TYL NE rys. 26 (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) Aby wy re gu lo wać za głó wek w po zy cję do gó ry wy su nąć go aż osią gnie po zy cję uży cia sy gna li zo wa ną za trza śnię ciem. Aby usta wić za głó wek w przy pad ku nie uży wa nia na ci snąć przy cisk A i opu ścić aż znaj dzie się w gnieź dzie w opar ciu sie - dze nia. Aby wy jąć za głó wek tyl ny na ci snąć jed - no cze śnie przy cisk A i B po stro nie dwóch pod pó rek i wy jąć do gó ry. OSTRZE ŻE NIE Gdy sie dze nia tyl ne są za ję te, za głó wek za wsze po wi nien znaj - do wać się w po ło że niu cał ko wi cie wy - su nię ty. 34

36 KIE ROW NI CA Kie row ni ca jest re gu lo wa na (dla wer - sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) w kie - run ku pio no wym i osio wym. Aby wy ko nać re gu la cję, na le ży: od blo ko wać dźwi gnię A -rys. 27 prze - su wa jąc ją do przo du (po zy cja 1); wy re gu lo wać kie row ni cę; za blo ko wać dźwi gnię A po cią ga jąc ją wstro nę kie row ni cy (po zy cja 2). rys. 27 F0M0354m Re gu la cje na le ży wy ko ny wać wy łącz nie w za trzy ma nym sa mo cho dzie i wy łą czo nym sil ni ku. LU STER KA WSTECZ NE LU STER KO WSTECZ NE WE WNĘTRZ NE rys. 28 Wy po sa żo ne jest w mo co wa nie, któ re odłą cza je w przy pad ku gwał tow ne go kon tak tu z pa sa że rem. NIE I JAZ DA Bez względ nie za bra nia się wy ko ny wa nia ja kich kol wiek in ter wen cji po za ku pie niu sa mo cho - du obej mu ją cych kie row ni cę lub ko - lum nę kie row ni cy (np. mon taż urzą - dzeń za po bie ga ją cych przed kra dzie - żą), po nie waż mo gą spo wo do wać oprócz utra ty osią gów sys te mu i gwa - ran cji, po waż ne pro ble my bez pie - czeń stwa, a tak że brak zgod no ści zho mo lo ga cją sa mo cho du. 35

37 NIEI JAZ DA 36 rys. 28 F0M0028m rys. 29 F0M0030m Prze su wa jąc dźwi gnię A moż na wy re gu lo - wać lu ster ko w dwóch róż nych po ło że - niach: nor mal nym i prze ciw od bla sko wym. rys. 30 LU STER KA WSTECZ NE ZE WNĘTRZ NE F0M0250m Re gu la cja rys. 29 Jest moż li wa tyl ko, gdy klu czyk w wy - łącz ni ku za pło nu jest w po ło że niu MAR. Aby wy ko nać re gu la cję, na le ży: za po mo cą prze łącz ni ka B wy brać lu - ster ko (le we lub pra we), któ re chce - my wy re gu lo wać; wy re gu lo wać lu ster ko, na ci ska jąc na je den z czte rech kie run ków prze - łącz ni ka C. Skła da nie W ra zie po trze by (na przy kład, gdy kształ ty lu ster ka utrud nia ją prze jazd wą - ską dro gą) moż na zło żyć lu ster ko prze - su wa jąc z po zy cji 1-rys. 30 w po zy cję 2. Pod czas jaz dy lu ster ka wstecz ne mu szą znaj do wać się za - wsze w po zy cji 1-rys. 30. Od mra ża nie/od pa ro wa nie (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) Lu ster ka po sia da ją pod grze wa nie, któ re funk cjo nu je gdy uru cho mio ne zo sta nie ogrze wa nie tyl nej szy by (po na ci śnię ciu przy ci sku ( ). OSTRZE ŻE NIE Funk cjo no wa nie jest ste ro wa ne cza so wo i wy łą cza się au to - ma tycz nie po kil ku mi nu tach. Lu ster ka wstecz ne ze - wnętrz ne po stro nie kie row - cy jest z krzy wi zną, zmie nia jąc nie - znacz nie pre cy zję od le gło ści.

38 OGRZE WA NIE I WEN TY LA CJA F0M0355m NIE I JAZ DA rys Dy fu zor sta ły gór ny 2. Dy fu zo ry środ ko we re gu lo wa ne 3. Dy fu zo ry sta łe bocz ne 4. Dy fu zo ry bocz ne re gu lo wa ne 5. Dy fu zo ry dol ne na miej sca przed nie 6. Dy fu zo ry dol ne na miej sca tyl ne. 37

39 NIEI JAZ DA rys. 32 F0M0033m rys. 33 F0M0034m RE GU LO WA NE DY FU ZO RY PO WIE TRZA BOCZ NE I ŚROD KO WE rys A Dy fu zo ry sta łe na szy by bocz ne. B Dy fu zo ry bocz ne re gu lo wa ne. C Dy fu zo ry środ ko we re gu lo wa ne. Dy fu zo ry Anie są re gu lo wa ne. Aby użyć dy fu zo rów B i C, po ru szać uchwy ta mi tak, aby usta wić je w żą da nej po zy cji. rys. 34 STE RO WA NIA rys. 34 Po krę tło A re gu la cji tem pe ra tu ry po wie trza (mie sza nie po wie trza zim ne go/cie płe go) Za kres czer wo ny = po wie trze cie płe Za kres nie bie ski = po wie trze zim ne F0M0035m Po krę tło B ak ty wa cji/re gu la cji wen ty la to ra p 0 = wen ty la tor wy łą czo ny = pręd kość wen ty la to ra 4 - = mak sy mal na pręd kość wen ty la to ra 38

40 Po krę tło C roz dzia łu po wie trza aby prze słać po wie trze do kra tek środ ko wych i bocz nych; ß aby prze słać po wie trze na no gi idokra - tek w de sce roz dziel czej o tem pe ra tu - rze nie co mniej szej, w przy pad ku tem - pe ra tu ry po śred niej; do ogrze wa nia przy tem pe ra tu rze ze - wnętrz nej ni skiej: aby uzy skać mak sy - mal ny na wiew po wie trza na no gi; aby ogrzać no gi i rów no cze śnie od pa - ro wać szy bę przed nią; - aby szyb ko od pa ro wać szy bę przed nią. Po krę tło D włą cza nia/wy łą cza nia re cyr ku la cji po wie trza Po na ci śnię ciu przy ci sku (dio da w przy ci - sku za świe ci się) włą cza się re cyr ku la cja po wie trza we wnętrz ne go. Po po now nym na ci śnię ciu przy ci sku (dio da w przy ci sku zga szo na) re cyr ku la - cja po wie trza we wnętrz ne go zo sta je wy - łą czo na. WEN TY LA CJA KA BI NY Aby uzy skać do brą wen ty la cję wnę trza nad wo zia, na le ży: ob ró cić po krę tło A na za kres nie bie ski; wy łą czyć re cyr ku la cję po wie trza we - wnętrz ne go za po mo cą na ci śnię cia przy ci sku D (dio da w przy ci sku zga - szo na); ob ró cić po krę tło C od po wied nio na ; ob ró cić po krę tło B na wy ma ga ną pręd kość. OGRZE WA NIE KA BI NY Pro ce du ra jest na stę pu ją ca: ob ró cić po krę tło A na za kres czer - wo ny; ob ró cić po krę tło C na wy ma ga ną po - zy cję; ob ró cić po krę tło B na wy ma ga ną pręd kość. OGRZE WA NIE SZYB KIE KA BI NY Aby uzy skać szyb kie ogrza nie ka bi ny, na - le ży: ob ró cić po krę tło A na za kres czer wo ny; włą czyć re cyr ku la cję po wie trza we - wnętrz ne go za po mo cą na ci śnię cia przy ci sku D (dio da w przy ci sku świe - ci się); ob ró cić po krę tło C od po wied nio na ; ob ró cić po krę tło B od po wied nio na 4 - (mak sy mal na pręd kość wen ty la to ra). Na stęp nie usta wić ste ro wa nie tak, aby utrzy mać wa run ki wy ma ga ne go kom for - tu i na ci snąć przy cisk D aby wy łą czyć re - cyr ku la cję po wie trza we wnętrz ne go (dio da w przy ci sku zga śnie) za po bie ga jąc za pa ro wa niu szyb. OSTRZE ŻE NIE Przy zim nym sil ni ku za - cze kać kil ka mi nut, aby płyn chło dzą cy w ukła dzie osią gnął opty mal ną tem pe ra - tu rę ro bo czą. NIE I JAZ DA 39

41 NIEI JAZ DA OD PA RO WA NIE/ OD MRA ŻA NIE SZYB KIE SZYB PRZED NICH (SZY BY PRZED NIEJ I SZYB BOCZ NYCH) Pro ce du ra jest na stę pu ją ca: ob ró cić po krę tło A na za kres czer wo ny; wy łą czyć re cyr ku la cję po wie trza we - wnętrz ne go za po mo cą na ci śnię cia przy ci sku D (dio da w przy ci sku zga - szo na); ob ró cić po krę tło C od po wied nio na -; ob ró cić po krę tło B od po wied nio na 4 - (mak sy mal na pręd kość wen ty la to ra). Po od pa ro wa niu/od mro że niu usta wić ste ro wa nie tak aby przy wró cić wy ma ga - ne wa run ki kom for tu. Za po bie ga nie za pa ro wa niu szyb W przy pad ku du żej wil got no ści po wie - trza ze wnętrz ne go i/lub desz czu i/lub du - żej róż ni cy tem pe ra tur na ze wnątrz i we - wnątrz ka bi ny za le ca się wy ko nać po niż - sze ope ra cje, aby za po biec za pa ro wa niu szyb: ob ró cić po krę tło A na za kres czer wo ny; wy łą czyć re cyr ku la cję po wie trza we - wnętrz ne go za po mo cą na ci śnię cia przy ci sku D (dio da w przy ci sku zga - szo na); ob ró cić po krę tło C od po wied nio na - z moż li wo ścią przej ścia na po - zy cję w przy pad ku gdy nie ma oznak za pa ro wa nia; ob ró cić po krę tło B od po wied nio na 2. pręd kość wen ty la to ra. rys. 35 F0M0036m OD PA RO WA NIE/ OD MRA ŻA NIE TYL NEJ SZY BY OGRZE WA NEJ ILU STE REK WSTECZ NYCH ZE WNĘTRZ NYCH rys. 35 (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) Na ci snąć przy cisk A aby uak tyw nić tę funk cję: włą cze nie funk cji sy gna li zo wa ne jest za świe ce niem się lamp ki sy gna li za - cyj nej w przy ci sku. Funk cja ste ro wa na jest cza sem i wy łą cza się au to ma tycz nie po 20 mi nu tach. Aby wy łą czyć wcze śniej tę funk cję na ci snąć po now nie przy cisk A. OSTRZE ŻE NIE Nie na kle jać na kle jek na we wnętrz ną część szy by tyl nej na prze wo dach grzej nych, aby unik nąć ich uszko dze nia. 40

42 AK TY WA CJA RE CYR KU LA CJI PO WIE TRZA WE WNĘTRZ NE GO Na ci snąć przy cisk aby dio da w przy ci sku za świe ci ła się. Za le ca się włą czać re cyr ku la cję po wie - trza we wnętrz ne go pod czas jaz dy w ko - lum nie lub w tu ne lu, aby unik nąć do pły - wu za nie czysz czo ne go po wie trza ze - wnętrz ne go. Uni kać dłuż sze go uży wa nia tej funk cji, szcze gól nie gdy w sa mo cho - dzie znaj du je się kil ka osób, aby unik nąć moż li wo ści za pa ro wa nia szyb. OSTRZE ŻE NIE Re cyr ku la cja po wie trza we wnętrz ne go umoż li wia, w opar ciu owy bra ny tryb funk cjo no wa nia ( ogrze- wa nie lub chło dze nie ), szyb sze osią - gnię cie wy ma ga nych wa run ków. Nie za le ca się jed nak włą czać re cyr ku la - cji po wie trza we wnętrz ne go w zim ne/ desz czo we dni, aby unik nąć moż li wo ści za pa ro wa nia szyb. KLI MA TY ZA CJA MA NU AL NA (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) STE RO WA NIA rys. 36 Po krę tło A re gu la cji tem pe ra tu ry po wie trza (mie sza nie po wie trza zim ne go/cie płe go) Za kres czer wo ny = po wie trze cie płe Za kres nie bie ski = po wie trze zim ne NIE I JAZ DA Po krę tło B ak ty wa cji/re gu la cji wen ty la to ra p 0 = wen ty la tor wy łą czo ny = pręd kość wen ty la to ra 4 - = mak sy mal na pręd kość wen ty la to ra 41

43 NIEI JAZ DA Po krę tło D włą cza nia/wy łą cza nia re cyr ku la cji po wie trza Po na ci śnię ciu przy ci sku (dio da w przy ci - sku za świe ci się) włą cza się re cyr ku la cja po wie trza we wnętrz ne go. Po po now nym na ci śnię ciu przy ci sku (dio da w przy ci sku zga szo na) wy łą cza się re cyr ku la cja po wie trza we wnętrz ne go. Przy cisk E włą cza nia/wy łą cza nia kli ma ty za cji Po na ci śnię ciu przy ci sku (dio da w przy ci - sku za świe ci się) włą cza się kli ma ty za cja. Po po now nym na ci śnię ciu przy ci sku (dio da w przy ci sku zga szo na) kli ma ty za - cja wy łą cza się. 42 rys. 37 Po krę tło C roz dzia łu po wie trza aby prze słać po wie trze do kra tek środ ko wych i bocz nych; ß aby prze słać po wie trze na no gi i do kra tek w de sce roz dziel czej o tem pe ra tu rze nie co mniej szej, w przy pad ku tem pe ra tu ry po śred - niej; do ogrze wa nia przy tem pe ra tu rze ze wnętrz nej ni skiej: aby uzy skać mak sy mal ny na wiew po wie trza na no gi; F0M0037m aby ogrzać no gi i rów no cze śnie od - pa ro wać szy bę przed nią; - aby szyb ko od pa ro wać szy bę przed nią.

44 WEN TY LA CJA KA BI NY Aby uzy skać do brą wen ty la cję wnę trza nad wo zia, na le ży: ob ró cić po krę tło A na za kres nie bie ski; wy łą czyć re cyr ku la cję po wie trza we - wnętrz ne go za po mo cą na ci śnię cia przy ci sku D (dio da w przy ci sku zga - szo na); ob ró cić po krę tło C od po wied nio na ; ob ró cić po krę tło B na wy ma ga ną pręd - kość. KLI MA TY ZA CJA (chło dze nie) Aby uzy skać jak naj szyb sze chło dze nie, na le ży: ob ró cić po krę tło A na za kres nie bie - ski; włą czyć re cyr ku la cję po wie trza we - wnętrz ne go za po mo cą na ci śnię cia przy ci sku D (dio da w przy ci sku świe - ci się); ob ró cić po krę tło C od po wied nio na ; włą czyć kli ma ty za cję na ci ska jąc przy - cisk E; dio da w przy ci sku E za świe- ci się; ob ró cić po krę tło B od po wied nio na 4 - (mak sy mal na pręd kość wen ty la to ra). Re gu la cja chło dze nia ob ró cić po krę tło A w pra wo, aby zwięk szyć tem pe ra tu rę; wy łą czyć re cyr ku la cję po wie trza we - wnętrz ne go za po mo cą na ci śnię cia przy ci sku D (dio da w przy ci sku zga - szo na); ob ró cić po krę tło B aby zmniej szyć pręd kość wen ty la to ra. NIE I JAZ DA 43

45 NIEI JAZ DA OGRZE WA NIE WNĘ TRZA NAD WO ZIA Pro ce du ra jest na stę pu ją ca: ob ró cić po krę tło A na za kres czer - wo ny; ob ró cić po krę tło C od po wied nio na wy ma ga ny sym bol; ob ró cić po krę tło B na wy ma ga ną pręd kość; OGRZE WA NIE SZYB KIE WNĘ TRZA NAD WO ZIA Aby uzy skać szyb kie ogrza nie ka bi ny, na le ży: ob ró cić po krę tło A na za kres czer - wo ny; włą czyć re cyr ku la cję po wie trza we - wnętrz ne go za po mo cą na ci śnię cia przy ci sku D (dio da w przy ci sku świe - ci się); ob ró cić po krę tło C od po wied nio na ; ob ró cić po krę tło B od po wied nio na 4 - (mak sy mal na pręd kość wen ty la to - ra). Na stęp nie usta wić ste ro wa nie, aby uzy - skać wa run ki wy ma ga ne go kom for tu ina ci snąć przy cisk D aby wy łą czyć re cyr - ku la cję po wie trza we wnętrz ne go (dio da w przy ci sku zga szo na). OSTRZE ŻE NIE Przy zim nym sil ni ku za - cze kać kil ka mi nut, aż płyn chło dzą cy w ukła dzie osią gnie opty mal ną tem pe ra - tu rę ro bo czą. OD PA RO WA NIE/ OD MRA ŻA NIE SZYB KIE SZYB PRZED NICH (SZY BY PRZED NIEJ I SZYB BOCZ NYCH) Pro ce du ra jest na stę pu ją ca: ob ró cić po krę tło A na za kres czer - wo ny; ob ró cić po krę tło B od po wied nio na 4 - (mak sy mal na pręd kość wen ty la to ra); ob ró cić po krę tło C od po wied nio na -; wy łą czyć re cyr ku la cję po wie trza we - wnętrz ne go za po mo cą na ci śnię cia przy ci sku D dio da w przy ci sku zga śnie. 44

46 Po od pa ro wa niu/od mro że niu usta wić ste ro wa nie tak aby przy wró cić wy ma ga - ne wa run ki kom for tu. OSTRZE ŻE NIE Kli ma ty za cja jest bar dzo uży tecz na dla przy spie sze nia od pa ro wa - nia szyb, po nie waż osu sza po wie trze. Wy re gu lo wać ste ro wa nie jak opi sa no po przed nio i włą czyć kli ma ty za cję na ci - ska jąc przy cisk E; dio da w tym przy ci sku za świe ci się. Za po bie ga nie za pa ro wa niu szyb W przy pad ku du żej wil got no ści po wie - trza ze wnętrz ne go i/lub desz czu i/lub du - żej róż ni cy tem pe ra tur na ze wnątrz i we - wnątrz ka bi ny za le ca się wy ko nać po niż - sze ope ra cje, aby za po biec za pa ro wa niu szyb: ob ró cić po krę tło A na za kres czer - wo ny; wy łą czyć re cyr ku la cję po wie trza we - wnętrz ne go za po mo cą na ci śnię cia przy ci sku D dio da w przy ci sku zga śnie; ob ró cić po krę tło C od po wied nio na - z moż li wo ścią przej ścia na po - zy cję w przy pad ku gdy nie ma oznak za pa ro wa nia; ob ró cić po krę tło B od po wied nio na 2 a pręd kość wen ty la to ra. OSTRZE ŻE NIE Kli ma ty za cja jest bar dzo uży tecz na po nie waż przy spie sze nia od - pa ro wa nia szyb, w przy pad ku du żej wil - got no ści oto cze nia osu sza jąc po wie trze w ka bi nie. rys. 38 F0M0038m OD PA RO WA NIE/OD MRA ŻA NIE TYL NEJ SZY BY OGRZE WA NEJ ILU STE REK WSTECZ NYCH ZE WNĘTRZ NYCH rys. 38 (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) Na ci snąć przy cisk A aby uak tyw nić tę funk cję: włą cze nie funk cji sy gna li zo wa ne jest za świe ce niem się lamp ki sy gna li za - cyj nej w przy ci sku. Funk cja ste ro wa na jest cza sem i wy łą cza się au to ma tycz nie po 20 mi nu tach. Aby wy łą czyć wcze śniej tę funk cję na ci snąć po now nie przy cisk A. OSTRZE ŻE NIE Nie na kle jać na kle jek na we wnętrz ną część szy by tyl nej na prze wo dach grzej nych, aby unik nąć ich uszko dze nia. NIE I JAZ DA 45

47 NIEI JAZ DA AK TY WA CJA RE CYR KU LA CJI PO WIE TRZA WE WNĘTRZ NE GO Na ci snąć przy cisk aby dio da w przy ci sku za świe ci ła się. Za le ca się włą czać re cyr ku la cję po wie - trza we wnętrz ne go pod czas jaz dy w ko - lum nie lub w tu ne lu, aby unik nąć do pły - wu za nie czysz czo ne go po wie trza ze - wnętrz ne go. Uni kać dłuż sze go uży wa nia tej funk cji, szcze gól nie gdy w sa mo cho - dzie znaj du je się kil ka osób, aby unik nąć moż li wo ści za pa ro wa nia szyb. OSTRZE ŻE NIE Re cyr ku la cja po wie trza we wnętrz ne go umoż li wia, w opar ciu owy bra ny tryb funk cjo no wa nia ( ogrze- wa nie lub chło dze nie ), szyb sze osią - gnię cie wy ma ga nych wa run ków. Nie za le ca się jed nak włą czać re cyr ku la - cji po wie trza we wnętrz ne go w zim ne/ desz czo we dni, aby unik nąć moż li wo ści za pa ro wa nia szyb. UKŁA DU W cza sie zi my układ kli ma ty za cji po wi - nien funk cjo no wać przy naj mniej raz w mie sią cu przez oko ło 10 mi nut. Przed roz po czę ciem la ta spraw dzić sku - tecz ność ukła du w ASO Fia ta. W ukła dzie za sto so wa no czyn nik chło dzą cy R134a, któ ry w ra zie przy pad ko wych wy cie ków nie za nie czysz cza śro do wi ska. Bez względ nie za bra nia się sto so wać czyn ni ka R12, nie kom pa ty - bil ne go z kom po nen ta mi tej in sta la cji. 46

48 ŚWIA TŁA ZE WNĘTRZ NE Dźwi gnia le wa rys. 39 ste ru je więk szo - ścią świa teł ze wnętrz nych. Oświe tle nie ze wnętrz ne dzia ła tyl ko, gdy klu czyk w wy łącz ni ku za pło nu jest w po - zy cji MAR. Po włą cze niu świa teł ze wnętrz nych pod - świe tla się ze staw wskaź ni ków i róż ne ste ro wa nie znaj du ją ce się w de sce roz - dziel czej. ŚWIA TŁA ZGA SZO NE Po krę tło ob ró co ne w po zy cję O. ŚWIA TŁA PO ZY CYJ NE Ob ró cić po krę tło w po zy cję 6. W ze sta wie wskaź ni ków za świe ci się lamp ka sy gna li za cyj na 3. rys. 39 F0M0060m ŚWIA TŁA MI JA NIA Ob ró cić po krę tło w po zy cję 2. W ze sta wie wskaź ni ków za świe ci się lamp ka sy gna li za cyj na 3. ŚWIA TŁA DRO GO WE Przy po krę tle w po zy cji 2 po cią gnąć dźwi gnię w stro nę kie row ni cy (2 po zy cja nie sta bil na). W ze sta wie wskaź ni ków za świe ci się lamp ka sy gna li za cyj na 1. Aby wy łą czyć świa tła dro go we po cią gnąć po now nie dźwi gnię w stro nę kie row ni cy (włą czą się świa tła mi ja nia). SY GNAŁ ŚWIETL NY Po cią gnąć dźwi gnię w stro nę kie row ni cy (1po zy cja nie sta bil na) nie za leż nie od po - zy cji po krę tła. W ze sta wie wskaź ni ków za świe ci się lamp ka sy gna li za cyj na 1. NIE I JAZ DA 47

49 NIEI JAZ DA ŚWIA TŁA KIE RUN KOW SKA ZÓW rys. 40 Prze su nąć dźwi gnię w po ło że nie (sta bil ne): wgó rę (po zy cja 1): włą cza się pra wy kie run kow skaz; w dół (po zy cja 2): włą cza się le wy kie - run kow skaz. W ze sta wie wskaź ni ków mi ga lamp ka sy - gna li za cyj na lub Î. Kie run kow ska zy wy łą cza ją się au to ma - tycz nie, gdy sa mo chód wra ca do jaz dy na wprost. Gdy chce my za sy gna li zo wać chwi lo wą zmia nę pa sa jaz dy, dla któ re go wy star czy mi ni mal ny ob rót kie row ni cą, jest moż li - we prze su nię cie dźwi gni w gó rę lub w dół dźwi gni bez sły szal ne go za trza sku (po zy cja nie sta bil na). Zwal nia jąc dźwi - gnię po wró ci do po zy cji wyj ścio wej. Funk cja zmia na pa sa ru chu Aby za sy gna li zo wać zmia nę pa sa ru chu, prze su nąć i przy trzy mać dźwi gnię le wą w po zy cji nie sta bil nej przez przy naj mniej pół se kun dy. Kie run kow skaz po wy bra - nej stro nie bły śnie 5 ra zy i na stęp nie wy - łą czy się au to ma tycz nie. rys. 40 F0M0061m URZĄ DZE NIE FOL LOW ME HO ME Umoż li wia przez pe wien okres cza su oświe tle nie prze strze ni przed sa mo - cho dem. Ak ty wa cja Przy klu czy ku w wy łącz ni ku za pło nu w po ło że niu STOP lub wy ję tym, po cią - gnąć dźwi gnię w stro nę kie row ni cy w cią gu 2 mi nut po wy łą cze niu sil ni ka. Przy każ dym po je dyn czym po cią gnię ciu dźwi gni, świe ce nie świa teł zwięk sza się o 30 se kund do mak sy mal nie 210 se - kund; po upły wie te go cza su świa tła wy - łą czą się au to ma tycz nie. Prze su wa jąc od po wied nio dźwi gnę za - świe ci się lamp ka sy gna li za cyj na 3 w ze sta wie wskaź ni ków oraz uka że się ko mu ni kat na wy świe tla czu (patrz roz - dział Lamp ki sy gna li za cyj ne i ko mu ni ka - ty ) przez czas gdy funk cja po zo sta nie ak tyw na. Lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się po pierw szym po cią gnię ciu dźwi gi i bę dzie się świe cić aż au to ma tycz nie wy - łą czy się funk cjo no wa nie. Po szcze gól ne po cią gnię cie dźwi gni zwięk sza tyl ko czas świe ce nia się świa teł. Dez ak ty wa cja Przy trzy mać prze su nię tą dźwi gnię wstro nę kie row ni cy przez po nad 2 se - kun dy. 48

50 CZYSZ CZE NIE SZYB Dźwi gnia pra wa rys. 41 ste ru je dzia ła - niem wy cie ra czek szy by przed niej/spry - ski wa cza mi szy by przed niej i wy cie racz ką szy by tyl nej/spry ski wa czem szy by tyl nej. WY CIE RACZ KI SZY BY PRZED NIEJ/SPRY SKI WA CZE SZY BY PRZED NIEJ Funk cjo nu ją tyl ko, gdy klu czyk w wy łącz - ni ku za pło nu jest w po ło że niu MAR. Po krę tło na dźwi gni pra wej moż na usta - wić w czte rech róż nych po zy cjach: O wy cie racz ki za trzy ma ne; funk cjo no wa nie prze ry wa ne; funk cjo no wa nie cią głe wol ne; funk cjo no wa nie cią głe szyb kie. Po prze su nię ciu dźwi gni w po zy cję A (nie sta bil ną) funk cjo no wa nie ogra ni - czo ne jest cza sem w któ rym przy trzy - ma na jest dźwi gni w tej po zy cji. Po zwol - nie niu dźwi gnia wra ca w po zy cję wyj - ścio wą i au to ma tycz nie wy łą czy wy cie - racz ki szy by przed niej. rys. 41 F0M0062m Przy po krę tle w po zy cji, wy cie racz ki au to ma tycz nie do sto so wu ją pręd kość funk cjo no wa nia do pręd ko ści sa mo cho du. OSTRZE ŻE NIE Wy mie niać pió ra wy cie - ra czek zgod nie z opi sem po da nym w roz dzia le Ob słu ga i kon ser wa cja. Nie uży wać wy cie ra czek aby oczy ścić szy bę przed nią z za - mar z nię te go śnie gu lub lo du. W tych wa run kach, je że li wy - cie racz ki zo sta ną bar dzo ob cią żo ne, in ter we niu je układ za bez pie cze nia sil - nicz ka, któ ry blo ku je ich funk cjo no wa - nie na wet na kil ka se kund. Je że li na - stęp nie funk cjo no wa nie nie zo sta nie przy wró co ne (na wet po po now nym uru cho mie niu klu czy kiem sa mo cho du), zwró cić się do ASO Fia ta. Funk cja In te li gent ne spry ski wa cze szyb Po cią gnię cie dźwi gni w stro nę kie row ni - cy (po ło że nie nie sta bil ne) uru cha mia spry ski wa cze szy by przed niej. Przy trzy mać po cią gnię tą dźwi gnię dłu żej niż pół se kun dy, aby uak tyw nić au to ma - tycz nie tyl ko je den ruch wy cie ra czek szy by przed niej i na trysk spry ski wa czy. Funk cjo no wa nie wy cie ra czek szy by przed niej za koń czą trzy ru chy zwol nie - niu dźwi gni. Cykl za koń czy się po wy ko na niu ostat nie - go ru chu wy cie ra czek po 6 se kun dach. NIE I JAZ DA 49

51 NIEI JAZ DA rys. 42 WY CIE RACZ KA/SPRY SKI WACZ SZY BY TYL NEJ rys. 42 F0M0218m Funk cjo nu ją tyl ko, gdy klu czyk w wy łącz - ni ku za pło nu jest w po ło że niu MAR. Funk cja koń czy się po zwol nie niu dźwi gni. Po ob ró ce niu po krę tła dźwi gni z po zy cji O w po zy cję ' uru cha mia się wy cie - racz ka szy by tyl nej w na stę pu ją cy spo - sób: w try bie prze ry wa nym, gdy wy cie - racz ki szy by przed niej nie funk cjo nu ją; w try bie syn chro nicz nym (z po ło wą czę sto tli wo ści wy cie ra czek szy by przed niej) gdy wy cie racz ki szy by przed niej funk cjo nu ją; wtry bie cią głym przy włą czo nym bie gu wstecz nym i ste ro wa niu ak tyw nym. Przy funk cjo nu ją cych wy cie racz kach szy - by przed niej i włą czo nym bie gu wstecz - nym uak tyw nia się rów nież wy cie racz ka szy by tyl nej w try bie cią głym. Prze su nię cie dźwi gni w stro nę de ski roz - dziel czej (po ło że nie nie sta bil ne) uru cha - mia spry ski wacz szy by tyl nej Po przy trzy ma niu po cią gnię tej dźwi gni dłu żej niż pół se kun dy uak tyw nia się tak - że wy cie racz ka szy by tyl nej. Po zwol nie niu dźwi gni uak tyw nia się spry ski wa nie in te li gent ne, jak dla wy cie - ra czek szy by przed niej. Nie uży wać wy cie ra czek szy - by przed niej, aby oczy ścić szy bę ze zgro ma dzo ne go śnie gu lub lo du. W tych wa - run kach je że li wy cie racz ki zo sta ną nad mier nie ob cią żo ne, in ter we niu je układ za bez pie cze nia sil nicz ka, któ ry blo ku je ich funk cjo no wa nie na wet na kil ka se kund. Je że li na stęp nie funk - cjo no wa nie nie zo sta nie przy wró co ne na wet po po now nym uru cho mie niu klu czy kiem sa mo cho du, zwró cić się do ASO Fia ta. 50

52 LAM PY SU FI TO WE PRZED NIA LAM PA SU FI TO WA ZKLO SZEM PRZE CHYL NYM Lam pa za świe ci się/zga śnie po na ci śnię - ciu klo sza prze chyl ne go po stro nie pra - wej lub le wej jak po ka za no na rys. 43. PRZED NIA LAM PA SU FI TO WA Z LAM PA MI PUNK TO WY MI (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) Wy łącz nik A-rys. 44 za pa la/ga si ża rów ki lam py su fi to wej. Przy prze łącz ni ku A-rys. 44 w po zy cji środ ko wej, lam py C i D za świe cą się/ga sną po otwar ciu/za mknię ciu drzwi przed nich. Przy prze łącz ni ku A-rys. 44 na ci śnię tym po le wej stro nie, lam py C i D są za wsze zga szo ne. Przy prze łącz ni ku A-rys. 44 na ci śnię tym z pra wej stro ny, lam py C i D za wsze się świe cą. Za pa la nie/ga sze nie świa teł jest stop nio we. rys. 43 F0M0067m Prze łącz nik B-rys. 44 speł nia funk cję ste - ro wa nia lam pa mi punk to wy mi; przy zga - szo nej lam pie su fi to wej, świe cą się po je - dyn czo: lam pa C je że li na ci śnie my z le wej stro ny; NIE I JAZ DA lam pa D je że li na ci śnie my z pra wej stro ny. rys. 44 F0M0065m 51

53 NIEI JAZ DA OSTRZE ŻE NIE Przed opusz cze niem sa - mo cho du upew nić się, czy oba wy łącz ni - ki znaj du ją się w po zy cji środ ko wej; po za mknię ciu drzwi lam py zga sną za po - bie ga jąc roz ła do wa niu aku mu la to ra. W każ dym bądź ra zie, je że li prze łącz nik po zo sta nie przez nie do pa trze nie w po - zy cji: za wsze włą czo ne, lam pa su fi to wa zga śnie au to ma tycz nie po 15 mi nu tach po wy łą cze niu sil ni ka. Włą cze nie cza so we lam py su fi to wej W nie któ rych wer sjach, aby uła twić wej - ście/wyj ście z sa mo cho du, szcze gól nie no cą w miej scach sła bo oświe tlo nych, do dys po zy cji są 2 lo gi ki cza so we go świe ce nia się lamp. CZA SO WE ŚWIE CE NIE SIĘ PRZY WEJ ŚCIU DO Lam py su fi to we za świe cą się w na stę pu - ją cy spo sób: przez oko ło 10 se kund po od blo ko - wa niu drzwi przed nich; przez oko ło 3 mi nu ty po otwar ciu jed nych z drzwi bocz nych; przez oko ło 10 se kund po za mknię ciu drzwi. Cza so we świe ce nie się lamp zo sta nie prze ry wa ne po ob ró ce niu klu czy ka wwy łącz ni ku za pło nu w po zy cję MAR. CZA SO WE ŚWIE CE NIE SIĘ PRZY WYJ ŚCIU Z Po wy ję ciu klu czy ka z wy łącz ni ka za pło - nu lam py su fi to we za świe cą się w na stę - pu ją cy spo sób: w cią gu 2 mi nut od wy łą cze nia sil ni ka przez czas rów ny oko ło 10 se kun dom; po otwar ciu jed nych z drzwi bocz nych na oko ło 3 mi nu ty; po za mknię ciu drzwi przez czas rów - ny oko ło 10 se kun dom. Cza so we świe ce nie lamp za koń czy się au to ma tycz nie po za blo ko wa niu drzwi. 52

54 STE RO WA NIA ŚWIA TŁA AWA RYJ NE rys. 45 Za świe cą się po na ci śnię ciu przy ci sku A, nie za leż nie od po ło że nia klu czy ka w wy - łącz ni ku za pło nu. Przy włą czo nym urzą dze niu pod świe tle - nie prze łącz ni ka mi ga i jed no cze śnie w ze sta wie wskaź ni ków mi ga ją lamp ki sy gna li za cyj ne Î i. Aby wy łą czyć, na ci snąć po now nie przy - cisk wy łącz ni ka. Uży wa nie świa teł awa ryj nych po win no być zgod ne z prze pi sa mi ko dek su dro - go we go kra ju, w któ rym się po dró żu je. Prze strze gać prze pi sów. rys. 45 F0M0069m rys. 46 F0M0070m Ha mo wa nie awa ryj ne W przy pad ku ha mo wa nia awa ryj ne go au - to ma tycz nie za świe cą się świa tła awa ryj ne irów no cze śnie w ze sta wie wskaź ni ków za świe cą się lamp ki sy gna li za cyj ne Î i. Funk cja wy łą cza się au to ma tycz nie w mo - men cie, gdy ha mo wa nie nie ma już cha - rak te ru awa ryj ne go. To funk cjo no wa nie speł nia obo wią zu ją ce prze pi sy praw ne dzi siaj. PRZED NIE ŚWIA TŁA PRZE CIW M GIEL NE rys. 46 (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) Za pa la ją się po na ci śnię ciu przy ci sku 5. W ze sta wie wskaź ni ków za świe ci się lamp ka sy gna li za cyj na 5. Ga sną po po now nym na ci śnię ciu przy ci sku. Przy za pa lo nych przed nich świa tłach prze ciw m giel nych za pa lo ne zo sta ją tak że świa tła po zy cyj ne i lam py oswie tle nia ta - bli cy re je stra cyj nej, na to miast zga szo ne są świa tła dzien ne nie za leż ne od po zy cji po krę tła. Uży wa nie świa teł prze ciw m giel nych po - win no być zgod ne z prze pi sa mi ko dek su dro go we go kra ju, w któ rym się po dró - żu je. Prze strze gać prze pi sów. NIE I JAZ DA 53

55 NIEI JAZ DA rys. 47 F0M0071m TYL NE ŚWIA TŁO PRZE CIW M GIEL NE rys. 47 Za świe cą się przy włą czo nych świa tłach mi ja nia lub po zy cyj nych i przed nich świa - tłach prze ciw m giel nych (gdzie prze wi - dzia no), po na ci śnię ciu przy ci sku 4. W ze sta wie wskaź ni ków pod świe tli się lamp ka 4. Ga sną po po now nym na ci śnię ciu przy ci - sku, lub gdy zo sta ną wy łą czo ne świa tła mi ja nia i/lub przed nie świa tła prze ciw m - giel ne (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi - dzia no). Uży wa nie świa teł prze ciw m giel nych po - win no być zgod ne z prze pi sa mi ko dek su dro go we go kra ju, w któ rym się po dró żu - je. Prze strze gać prze pi sów. rys. 48 F0M0073m ŚWIA TŁA PAR KO WA NIA Włą cza ją się tyl ko przy klu czy ku w wy - łącz ni ku za pło nu w po zy cji STOP lub wy ję tym po ob ró ce niu po krę tła dźwi gni le wej naj pierw w po zy cję O i na stęp nie w po zy cję 6 lub 2. W ze sta wie wskaź ni ków za świe ci się lamp ka sy gna li za cyj na 3. ELEK TRYCZ NE WSPO MA GA NIE KIE ROW NI CY DU AL DRI VE rys. 48 Na ci snąć przy cisk A aby włą czyć funk cję CI TY (patrz roz dział Elek trycz ne wspo ma ga nie kie row ni cy Du al dri ve ). Przy włą czo nej funk cji w ze sta wie wskaź - ni ków za świe ci się lamp ka sy gna li za cyj - na CI TY. Na ci snąć po now nie przy cisk, aby wy łą czyć funk cję. frys. 49 F0M0036m TYL NA SZY BA OGRZE WA NA rys. 49 Włą cza się na ci śnię ciem przy ci sku A. Włą cze nie ogrze wa nia szy by tyl nej, jest cza so we, któ re wy łą cza się au to ma tycz - nie po oko ło 20 mi nu tach. 54

56 rys. 50 F0M0013m ZA MEK CEN TRAL NY rys. 50 Aby za blo ko wać rów no cze śnie drzwi, na ci snąć przy cisk A, umiesz czo ny na kon so li środ ko wej de ski roz dziel czej, nie za leż nie od po zy cji klu czy ka w wy - łącz ni ku za pło nu. SYS TEM BLO KO WA NIA ZA SI LA NIA PA LI WA In ter we niu je w przy pad ku zde rze nia po - wo du jąc: prze rwa nie za si la nia pa li wa i w kon se - kwen cji wy łą cze nie sil ni ka; od blo ko wa nie au to ma tycz ne drzwi; za pa le nie świa teł we wnętrz nych. In ter wen cja sys te mu sy gna li zo wa na jest ko mu ni ka tem In ter wen cja blo ko wa nia pa li wa patrz in struk cja ob słu gi wy świe - tla nym na ekra nie. Spraw dzić do kład nie sa mo chód, aby upew nić się, że nie ma wy cie ków pa li wa, na przy kład w ko mo rze sil ni ka, pod sa mo - cho dem lub w stre fie zbior ni ka pa li wa. Po zde rze niu, ob ró cić klu czyk w wy łącz - ni ku za pło nu w po ło że nie STOP aby aku mu la tor nie roz ła do wał się. Je że li po zde rze niu wy czu - wal ny jest za pach pa li wa lub wi docz ne są wy cie ki z ukła du za - si la nia sil ni ka, nie włą czać sys te mu, aby unik nąć ry zy ka po ża ru. Od blo ko wa nie drzwi w ra zie wy pad ku. W przy pad ku zde rze nia z ak tyw nym wy - łącz ni kiem blo ko wa nia pa li wa, drzwi od - blo ku ją się au to ma tycz nie, aby umoż li wić do stęp do wnę trza ka bi ny z ze wnątrz sa - mo cho du jed no cze śnie za świe cą się lam - py su fi to we we wnętrz ne. Za wsze moż li - we jest otwar cie drzwi z wnę trza sa mo - cho du dzia ła jąc na od po wied nie klam ki we wnętrz ne. Je że li po zde rze niu nie wy stę pu ją wy cie - ki pa li wa i sa mo chód jest w sta nie ru szyć przy wró cić pra wi dło we funk cjo no wa nie sa mo cho du wy ko nu jąc in struk cje po da - ne po ni żej. NIE I JAZ DA 55

57 NIEI JAZ DA Aby przy wró cić pra wi dło we funk cjo no - wa nie, na le ży wy ko nać na stę pu ją cą pro - ce du rę: ob ró cić klu czyk w wy łącz ni ku za pło nu w po zy cję MAR; włą czyć kie run kow skaz pra wy wy łą czyć kie run kow skaz pra wy; włą czyć kie run kow skaz le wy; wy łą czyć kie run kow skaz le wy; włą czyć kie run kow skaz pra wy wy łą czyć kie run kow skaz pra wy; włą czyć kie run kow skaz le wy; wy łą czyć kie run kow skaz le wy; ob ró cić klu czyk w wy łącz ni ku za pło nu w po zy cję STOP. WY PO SA ŻE NIE WE WNĘTRZ NE SCHO WEK NA DROB NE PRZED MIO TY rys Aby otwo rzyć scho wek po cią gnąć za uchwyt A -rys. 51. We wnątrz schow ka znaj du je się kie szeń (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) A -rys. 52 na do ku men ty. SCHOW KI Wnę ka A -rys. 53, znaj du je się w de sce roz dziel czej i umiesz czo na jest po le wej stro nie kie row ni cy. rys. 51 F0M0104m rys. 52 F0M0077m rys. 53 F0M0078m 56

58 rys. 54 F0M0079m rys. 55 F0M0080m rys. 57 F0M0225m Scho wek B -rys. 54 znaj du je się w de sce roz dziel czej i umiesz czo ny jest w po zy cji środ ko wej. Scho wek B jest wyj mo wa ny aby ewen tu - al nie za in sta lo wać ra dio od twa rzacz. WNĘ KA NA RĘ KA WICZ KI Scho wek A -rys. 55 umiesz czo ny jest na tu ne lu środ ko wym przed ha mul cem ręcz nym. rys. 56 F0M0081m KIE SZE NIE W DRZWIACH rys. 56 Umiesz czo ne są w po szy ciu drzwi są w po sta ci kie sze ni w drzwiach na drob ne przed mio ty / na do ku men ty. rys. 58 F0M0245m POD ŁO KIET NIK PRZED NI ZE SCHOW KIEM (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) Po mię dzy sie dze nia mi przed ni mi, w nie - któ rych wer sjach, znaj du je się pod ło kiet - nik A -rys. 57. Aby usta wić pod ło kiet nik w po zy cji nor - mal ne go uży cia na ci snąć go w dół jak po - ka za no na rys. 57. Po na ci śnię ciu przy ci sku A -rys. 58 moż - li we jest otwo rze nie czę ści gór nej pod - ło kiet ni ka, aby wy ko rzy stać scho wek B. Na ci snąć za czep C aby po chy lić w dół pod ło kiet nik w sto sun ku do po zy cji nor - mal ne go uży cia. NIE I JAZ DA 57

59 NIEI JAZ DA rys. 59 F0M0082m rys. 61 F0M0083m rys. 60 F0M0118m WGŁĘ BIE NIA NA KUB KI WGŁĘ BIE NIA NA BU TEL KI rys Wgłę bie nia na kub ki bu tel ki umiesz - czo ne są na tu ne lu środ ko wym (dwie przed ha mul cem ręcz nym i jed na za). SZCZE LI NA NA KAR TY SZCZE LI NA NA CD rys. 61 Na tu ne lu środ ko wym znaj du ją się szcze - li ny, dla umiesz cza nia kart te le fo nicz nych, płyt CD, kart ma gne tycz nych lub bi le tów na au to stra dę. rys. 62 F0M0084m ZA PAL NICZ KA rys. 62 Umiesz czo na jest na tu ne lu środ ko wym z przo du dźwi gni ha mul ca ręcz ne go. Aby włą czyć za pal nicz kę, na ci snąć przy - cisk A przy klu czy ku w wy łącz ni ku za - pło nu w po zy cji MAR. Po oko ło 15 se kun dach przy cisk au to ma - tycz nie po wró ci do po zy cji wyj ścio wej iza pal nicz ka jest go to wa do uży cia. OSTRZE ŻE NIE Spraw dzić za wsze czy za pal nicz ka wy łą czy ła się. Za pal nicz ka osią ga wy so ką tem pe ra tu rę. Po słu gi wać się nią ostroż nie i chro nić przed dzieć - mi: nie bez pie czeń stwo po ża ru i/lub opa rzeń. 58

60 rys. 63 F0M0085m rys. 65 F0M0086m rys. 66 F0M0249m rys. 64 F0M0116m PO PIEL NICZ KA rys Skła da się z po jem ni ka z two rzy wa wyj - mo wa ne go któ ry mo że być usta wio ny w uchwy tach na bu tel ki/kub ki znaj du ją ce się na tu ne lu środ ko wym. OSTRZE ŻE NIE Nie uży wać po piel nicz ki ja ko ko sza do od pa dów pa pie ro wych i rów no cze śnie po pio łu z pa pie ro sów: mo gą za pa lić się od kon tak tu z nim. DASZ KI PRZE CIW SŁO NECZ NE rys. 65 Umiesz czo ne są po obu stro nach lu ster - ka wstecz ne go we wnętrz ne go. Mo gą być usta wio ne czo ło wo lub bocz nie. Z ty łu dasz ka prze ciw sło necz ne go po stro nie kie row cy mo że wy stę po wać lu - ster ko. W nie któ rych wer sjach, aby użyć lu ster - ka (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia - no) ko niecz ne jest prze su nię cie za sło ny prze suw nej A. rys. 66a F0U0530m GNIAZD KO PRĄ DO WE (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) Znaj du je się we wnątrz ko mo ry ba gaż ni - ka po le wej stro nie wspor ni ka z two rzy - wa sztucz ne go pół ki tyl nej rys. 66. Aby go użyć otwo rzyć ko rek A. NIE I JAZ DA GAŚNICA rys. 66a (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) Gaśnica umieszczona jest po lewej stronie komory bagażnika. 59

61 DACH OTWIE RA NY SKY -DO ME (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) B NIEI JAZ DA Dach otwie ra ny o roz sze rzo nym prze - szkle niu skła da się z dwóch płyt szkla - nych, z któ rych jed na jest sta ła, a jed - na ru cho ma wy po sa żo nych w dwie za - sło ny prze ciw sło necz ne (przed nią i tyl ną) prze su wa ne ręcz nie. Za sło ny mo gą być uży wa ne w po zy cjach cał ko wi cie za - mknię ta i cał ko wi cie otwar ta (nie po - sia da ją po zy cji sta łej po śred niej). Aby otwo rzyć za sło nę: po cią gnąć uchwyt A -rys. 68, odłą czyć ją i prze su nąć w kie - run ku po ka za nym strzał ka mi do osią - gnię cia po zy cji cał ko wi cie otwar ta. Aby za mknąć wy ko nać ope ra cję od wrot ną. Dach funk cjo nu je tyl ko przy klu czy ku w wy łącz ni ku za pło nu w po ło że niu MAR. Przy ci ski A -B rys. 67 znaj du ją ce się w na kład ce przed niej lam py su fi to wej ste ru ją funk cja mi otwie ra nia/za my ka nia da chu otwie ra ne go. Otwie ra nie Na ci snąć przy cisk B -rys. 67 i przy trzy - mać na ci śnię ty, pa nel szkla ny przed ni usta wi się w po zy cji spoj ler ; na ci snąć po now nie przy cisk B -rys. 67 i przy trzy - mać na ci śnię ty pół se kun dy, aby otwo - rzyć pa nel szkla ny da chu au to ma tycz nie do koń ca sko ku; szy ba da chu mo że za - trzy mać się w po zy cji po śred niej po po - now nym na ci śnię ciu przy ci sku. A rys. 67 F0M0087m Za my ka nie W po zy cji da chu cał ko wi cie otwar te go, na ci snąć przy cisk A -rys. 67 i przy trzy mać na ci śnię ty pół se kun dy szy ba przed nia da - chu usta wi się au to ma tycz nie w po zy cji spoj ler ; po po now nym na ci śnię ciu przy - ci sku szy ba da chu za trzy ma się w po zy cji po śred niej; na ci snąć po now nie przy cisk A -rys. 67 i przy trzy mać na ci śnię ty aż pa - nel za mknie się cał ko wi cie. Przy za mon to wa nych po - przecz nych re lin gach da cho - wych za le ca się uży wać da chu otwie ra ne go tyl ko w po zy cji spoj ler. Nie otwie rać da chu, gdy znaj du je się na nim śnieg lub lód: mo że się uszko dzić. rys. 68 F0M0172m Opusz cza jąc sa mo chód, wy - jąć za wsze klu czyk z wy łącz - ni ka za pło nu, aby unik nąć nie spo - dzie wa ne go uru cho mie nia da chu otwie ra ne go, za gra ża jąc bez pie czeń - stwu osób po zo sta łych w sa mo cho - dzie: nie pra wi dło we uży cie da chu mo że być nie bez piecz ne. Przed i pod - czas dzia ła nia da chu upew nić się za - wsze, czy pa sa że ro wie nie bę dą na ra - że ni na ry zy ko po waż nych ob ra żeń spo wo do wa nych bez po śred nio przez prze su wa ją cy się dach, jak i czy oso - bi ste rze czy nie zo sta ną wcią gnię te lub ude rzo ne przez dach. 60

62 URZĄ DZE NIE ZA PO BIE GA JĄ CE PRZED ZGNIE CE NIEM Dach otwie ra ny po sia da sys tem za bez - pie cze nia przed zgnie ce niem bę dą cy w sta nie roz po znać ewen tu al ną obec - ność prze szko dy w cza sie ru chu za my ka - nia szy by; po wy stą pie niu ta kie go zda rze - nia układ prze ry wa i od wra ca na tych - miast kie ru nek prze su wa nia szy by. PRO CE DU RA PO CZĄT KO WA Po ewen tu al nym odłą cze niu aku mu la to ra lub prze pa le niu się bez piecz ni ka, ko - niecz na jest po now ne za ini cjo wa nie funk cjo no wa nia da chu otwie ra ne go. Pro ce du ra jest na stę pu ją ca: na ci snąć przy cisk A -rys. 67 w po zy - cję za mknię cia; przy trzy mać na ci śnię ty przy cisk, do mo men tu aż dach sko ko wo za - mknie się kom plet nie; po kom plet nym za mknię ciu da chu za - cze kać na wy łą cze nie się sil ni ka elek - trycz ne go da chu. Opusz cza jąc sa mo chód, wy jąć za wsze klu czyk z wy łącz ni ka za pło nu, aby unik - nąć nie spo dzie wa ne go uru cho mie nia da - chu otwie ra ne go, za gra ża jąc bez pie czeń - stwu osób po zo sta łych w sa mo cho dzie: nie pra wi dło we uży cie da chu mo że być nie bez piecz ne. Przed i pod czas dzia ła nia da chu upew nić się za wsze, czy pa sa że ro - wie nie bę dą na ra że ni na ry zy ko po waż - nych ob ra żeń spo wo do wa nych bez po - śred nio przez prze su wa ją cy się dach, jak i czy oso bi ste rze czy nie zo sta ną wcią - gnię te lub zgnie cio ne przez dach. rys. 69 F0M0088m MA NEWR AWA RYJ NY W przy pad ku bra ku funk cjo no wa nia wy - łącz ni ka, dach moż na prze su nąć ręcz nie w na stę pu ją cy spo sób: wy jąć ko rek znaj du ją cy się w po szy ciu we wnętrz nym po mię dzy dwo ma dasz - ka mi prze ciw sło necz ny mi; wy jąć klucz znaj du ją cy się w po jem ni - ku z na rzę dzia mi w ba gaż ni ku; wło żyć w gniaz do A -rys. 69 klucz zwy po sa że nia i ob ró cić: w kie run ku zgod nym z ru chem wska - zó wek ze ga ra, aby otwo rzyć dach; w le wo, aby za mknąć dach. NIE I JAZ DA 61

63 DRZWI ZA BLO KO WA NIE/OD BLO- KO WA NIE CEN TRAL NE DRZWI NIEI JAZ DA 62 Za blo ko wa nie drzwi z ze wnątrz Przy drzwiach za mknię tych na ci snąć przy cisk Á w pi lo cie rys. 70 lub wło żyć i ob ró cić wkład kę me ta lo wą klu czy ka w zam ku drzwi po stro nie kie row cy w pra wo. Za trza śnię cie za blo ko wa nia drzwi sy gna li zo wa ne jest za świe ce niem się dio dy w przy ci sku A -rys. 72. Za blo - ko wa nie drzwi zo sta je uak tyw nio ne tyl ko je że li wszyst kie drzwi są za mknię te. Je że - li jed ne lub wię cej drzwi są otwar te, po na ci śnię ciu przy ci sku Á w pi lo cie rys. 70, kie run kow ska zy i dio da znaj du ją - ca się w przy ci sku A -rys. 72 mi ga ją szyb - ko przez oko ło 3 se kun dy. Je że li jed ne lub kil ka drzwi są otwar te po ob ró ce niu wkład ki me ta lo wej klu czy - ka tyl ko dio da znaj du ją ca się w przy ci sku A -rys. 72 bę dzie mi gać szyb ko przez oko ło 3 se kun dy. Je że li drzwi SĄ za - mknię te, ale ba gaż nik jest otwar ty za blo - ko wa nie drzwi zo sta nie wy ko na ne: kie - run kow ska zy (tyl ko po za blo ko wa niu drzwi wy ko na ne na ci śnię ciem przy ci sku Á rys. 70) i dio da znaj du ją ca się w przy - ci sku A -rys. 72 bę dą mi ga ły szyb ko przez oko ło 3 se kun dy. Przy ak tyw nej funk cji moż li we jest od - blo ko wa nie zam ków in nych drzwi, na ci - śnię ciem przy ci sku A -rys. 72 umiesz - czo nym na kon so li środ ko wej. rys. 70 rys. 71 F0M0409m F0M0410m Po po dwój nym szyb kim na ci śnię ciu przy - ci sku Á w pi lo cie rys. 70 uak tyw nio ne zo sta je urzą dze nie de ad lock (patrz roz - dział Urzą dze nie De ad lock ). Od blo ko wa nie drzwi z ze wnątrz Na ci ska jąc krót ko przy cisk Ë rys. 70 spo wo du je się od blo ko wa nie drzwi z dy - stan su, za świe ce nie się cza so we lamp we wnętrz nych i dwa ra zy mi gną kie run - kow ska zy lub wło żyć i ob ró cić wkład kę rys. 72 F0M0075m me ta lo wą klu czy ka w zam ku drzwi po stro nie kie row cy w le wo jak po ka za - no na rys. 71. Za blo ko wa nie/od blo ko wa nie drzwi zwnę trza Na ci snąć przy cisk A -rys. 72 aby za blo - ko wać/od blo ko wać wszyst kie drzwi. Przy cisk wy po sa żo ny jest w dio dę, któ ra wska zu je stan (drzwi od blo ko wa ne lub za blo ko wa ne) sa mo cho du. Gdy drzwi są za blo ko wa ne dio da w przy ci sku świe ci się, na ci śnię cie przy ci sku po wo du je od - blo ko wa nie cen tral ne wszyst kich drzwi i jej zga sze nie. Gdy drzwi są od blo ko wa - ne i dio da nie świe ci się na ci śnię cie przy - ci sku po wo du je za blo ko wa nie cen tral ne wszyst kich drzwi. Za blo ko wa nie drzwi zo sta je uak tyw nio ne tyl ko. gdy wszyst kie drzwi są pra wi dło wo za mknię te.

64 Po za blo ko wa niu drzwi po przez: pi lo ta; zam ka drzwi; nie bę dzie moż li we od blo ko wa nie za po - mo cą przy ci sku A -rys. 72 umiesz czo ne - go po mię dzy przy ci ska mi w de sce roz - dziel czej. OSTRZE ŻE NIE Przy włą czo nym zam ku cen tral nym, po cią gnię cie klam ki we - wnętrz nej jed nych z drzwi przed nich po - wo du je wy łą cze nie za mknię cia tych drzwi. Po po cią gnię ciu klam ki otwie ra nia jed - nych z drzwi tyl nych spo wo du je to od blo - ko wa nie tych drzwi. W przy pad ku bra ku za si la nia elek trycz ne - go (prze pa lo ny bez piecz nik, odłą czo ny aku mu la tor itp.) za wsze moż na ręcz nie za blo ko wać drzwi. Pod czas jaz dy, po prze kro cze niu pręd ko - ści 20 km/h zo sta ją za mknię te cen tral nie au to ma tycz nie wszyst kie drzwi, je że li zo - sta ła wy bra na i uak tyw nia na funk cja za po mo cą me nu usta wień (patrz roz dział Wy świe tlacz wie lo funk cyj ny ). URZĄ DZE NIE DE AD LOCK (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) Jest urzą dze niem bez pie czeń stwa, któ re blo ku je funk cjo no wa nie: kla mek we wnętrz nych; przy ci sków Arys.72blo ko wa nia/od - blo ko wa nia; unie moż li wia jąc otwar cie drzwi z wnę - trza sa mo cho du w przy pad ku pró by wtar gnię cia do sa mo cho du (np. przez wy bi cie szy by). De ad lock jest po nad to urzą dze niem zwięk sza ją cym ochro nę przed pró ba mi kra dzie ży sa mo cho du. Dla te go za le ca się je włą czać za każ dym ra zem, je że li po zo - sta wia my sa mo chód na par kin gu. Po włą cze niu urzą dze nia de ad lock nie jest moż li we w ża den spo sób otwar cie drzwi z wnę trza sa mo cho du, dla te go przed je go włą cze niem upew nić się, czy nie po zo sta ły oso by w sa mo cho - dzie. W przy pad ku, gdy ba te ria w klu czy ku z pi lo tem roz ła du je się, urzą dze nie moż na wy łą czyć je dy nie wkła da jąc wkład kę me ta lo wą klu - czy ka w zam kach obu drzwi w spo - sób opi sa ny po przed nio: w tym przy - pad ku urzą dze nie po zo sta nie włą - czo ne tyl ko w drzwiach tyl nych. Włą cze nie urzą dze nia Urzą dze nie włą cza się au to ma tycz nie we wszyst kich drzwiach po dwu krot nym szyb kim na ci śnię ciu przy ci sku Á w klu - czy ku z pi lo tem rys. 70. Włą cze nie urzą dze nia sy gna li zo wa ne jest 3 mi gnię cia mi kie run kow ska zów i mi ga niem dio dy umiesz czo nej w przy ci - sku A -rys. 72 znaj du ją ce go się po mię dzy przy ci ska mi w de sce roz dziel czej. Urzą dze nie nie włą czy się, je że li jed ne lub wię cej drzwi nie są do kład nie za mknię te: aby za po biec, że oso ba, któ ra wej dzie do sa mo cho du otwie ra jąc drzwi i je nie za mknie nie zo sta ła w nim za mknię ta. Wy łą cze nie urzą dze nia Urzą dze nie wy łą cza się au to ma tycz nie we wszyst kich drzwiach w na stę pu ją cych przy pad kach: po ob ró ce niu klu czy ka me cha nicz ne go do wy łącz ni ka za pło nu w po zy cję otwar cia drzwi po stro nie kie row cy; od blo ko wu jąc drzwi pi lo tem; ob ra ca jąc klu czyk w wy łącz ni ku za pło - nu w po zy cję MAR. NIE I JAZ DA 63

65 dzie ci. Uży wać za wsze te go urzą - dze nia przy prze wo że niu NIEI JAZ DA 64 rys. 73 F0M0411m URZĄ DZE NIE ZA BEZ PIE CZA JĄ CE DZIE CI (wer sja 5 drzwio wa) rys. 73 Unie moż li wia otwar cie drzwi tyl nych z wnę trza. Urzą dze nie moż na wy łą czyć tyl ko przy drzwiach otwar tych. po zy cja 1 urzą dze nie włą czo ne (drzwi za blo ko wa ne); po zy cja 2 urzą dze nie wy łą czo ne (drzwi moż na otwo rzyć z wnę trza). Urzą dze nie A-rys. 73 po zo sta je włą czo - ne tak że wte dy, gdy drzwi zo sta ną od - blo ko wa ne elek trycz nie. Po włą cze niu urzą dze nia za bez pie cza ją ce go przed otwar ciem drzwi przez dzie ci w obu drzwiach tyl nych, spraw dzić je go sku tecz ność po cią ga jąc za klam ki we wnętrz ne otwie ra nia drzwi. URZĄ DZE NIE AWA RYJ NE GO BLO KO WA NIA DRZWI TYL NYCH (wer sja 5 drzwio wa) rys. 74 Drzwi tyl ne wy po sa żo ne są w urzą dze - nie, któ re umoż li wia ich za mknię cie przy bra ku prą du. W tym przy pad ku na le ży: wło żyć klu czyk wy łącz ni ka za pło nu w za mek B; ob ró cić urzą dze nie z po zy cji 2 w po - zy cję 1 i za mknąć drzwi. Przy urzą dze niu włą czo nym, aby otwo - rzyć po now nie drzwi tyl ne dzia łać na klam ki we wnętrz ne w sa mo cho dzie. rys. 74 F0M0412m Nie uru cha mia urzą dze nia za bez pie cza ją ce go dzie ci je - że li juz jest uru cho mio ne urzą dze nie awa ryj ne go blo ko wa nia drzwi tyl nych. aby móc otwo rzyć drzwi ko niecz ne jest za dzia łać na klam ki we wnętrz ne aby wy łą czyć urzą dze nie awa ryj ne - go blo ko wa nia drzwi i na stęp nie otwo rzyć drzwi za po mo cą kla mek ze wnętrz nych.

66 POD NO ŚNI KI SZYB ELEK TRYCZ NE Na uchwy cie drzwi po stro nie kie row cy znaj du ją się prze łącz ni ki rys. 75 któ re ste ru ją, przy klu czy ku w wy łącz ni ku za - pło nu w po zy cji MAR: A otwar ciem/za mknię ciem szy by przed - niej le wej; B otwar ciem/za mknię ciem szy by przed - niej pra wej. rys. 75 F0M0136m Dzia ła nie cią głe au to ma tycz ne Sa mo chód wy po sa żo ny jest w au to ma - tycz ne pod no sze nie i opusz cza nie szy by po stro nie kie row cy. Dzia ła nie cią głe au to ma tycz ne szy - by uak tyw nia się na ci ska jąc je den z przy ci sków ste ru ją cych dłu żej niż pół se kun dy. Szy ba za trzy ma się po osią gnię - ciu koń ca sko ku lub po po now nym na ci - śnię ciu przy ci sku. OSTRZE ŻE NIE W przy pad ku uak tyw - nie nia się funk cji za po bie ga ją cej zgnie ce - niu przez 5 ra zy w cią gu 1 mi nu ty, sys tem wej dzie au to ma tycz nie w tryb re co ve - ry (au to ma tycz ne za bez pie cze nie). Stan ten wska zy wa ny jest sko ko wym prze su - wa niem się szy by w fa zie za my ka nia. NIE I JAZ DA 65

67 NIEI JAZ DA W tym przy pad ku na le ży wy ko nać pro - ce du rę przy wró ce nia pra wi dło we go dzia ła nia sys te mu w na stę pu ją cy spo sób: otwo rzyć szy by; lub ob ró cić klu czyk w wy łącz ni ku za płonu w po ło że nie STOP i na stęp nie w MAR. Je że li nie wy stą pią nie pra wi dło wo ści, au - to ma tycz nie przy wró co ne zo sta nie nor - mal ne funk cjo no wa nie szy by. OSTRZE ŻE NIE Przy klu czy ku w po ło że - niu STOP lub wy ję tym pod no śni ki szyb po zo sta ją ak tyw ne przez oko ło 2 mi nu ty i dez ak ty wu ją się na tych miast po otwar - ciu jed nych z drzwi. Sys tem jest zgod ny z nor - mą 2000/4/CE prze zna czo - ną dla ochro ny pa sa że rów wy chy la - ją cych się przez szy bę z wnę trza sa - mo cho du. OSTRZE ŻE NIE W nie któ rych wer sjach po na ci śnię ciu przy ci sku Ë w klu czy ku z pi lo tem dłu żej niż 2 se kun dy po wo du je otwar cie szyb; na ci śnię cie przy ci sku Á w klu czy ku z pi lo tem dłu żej niż 2 se kun - dy po wo du je za mknię cie szyb. Nie pra wi dło we uży cie elek - trycz nych pod no śni ków szyb mo że być nie bez piecz ne. Przed i pod - czas dzia ła nia, upew nić się za wsze, czy pa sa że ro wie nie bę dą na ra że ni na ry zy ko po waż nych ob ra żeń spo - wo do wa nych bez po śred nio przez prze su wa ją cą się szy bę, jak i czy oso bi ste rze czy nie zo sta ną wcią - gnię te lub zgnie cio ne przez nią. Opusz cza jąc sa mo chód, wy jąć za - wsze klu czyk z wy łącz ni ka za pło nu, aby unik nąć nie bez piecz ne go dla po zo sta ją cych w sa mo cho dzie, nie - spo dzie wa ne go uru cho mie nia pod - no śni ków szyb. Ini cja li za cja sys te mu pod no śni ków szyb W przy pad ku ewen tu al ne go odłą cze nia aku mu la to ra lub prze pa le nia się bez - piecz ni ka, ko niecz na jest po now na ini cja - li za cja funk cjo no wa nia sys te mu. Pro ce du ra ini cja li za cji: usta wić szy bę do ini cja li za cji w po zy cji koń ca sko ku gór ne go w funk cjo no wa - niu ręcz nym; po osią gnię ciu koń ca sko ku gór ne go kon ty nu ować na ci śnię cie przy ci sku pod no sze nia przez przy naj mniej 1 se - kun dę. rys. 76 F0M0091m MA NU AL NE TYL NE (wer sje 5 drzwio we) rys. 76 Aby otwo rzyć i za mknąć szy bę ob ra cać korb ką. 66

68 BA GAŻ NIK Umiesz cze nie przed mio tów na tyl nej pół ce lub po kry wie ba gaż ni ka (gło śni ki, spo iler itd), in nych niż prze wi dział pro du cent, mo że spo wo do wać nie pra - wi dło we dzia ła nie bocz nych amor ty za - to rów ga zo wych po kry wy ba gaż ni ka. rys. 77 F0M0425m rys. 79 F0M0094m NIE I JAZ DA Uży wa jąc ba gaż ni ka ni gdy nie prze kra czać mak sy mal - nych do pusz czal nych ob cią żeń (patrz roz dział Da ne tech nicz ne ). Po nad to upew nić się, czy przed mio - ty są rów no mier nie roz miesz czo ne wba gaż ni ku, aby pod czas gwał tow - ne go ha mo wa nia nie prze su nę ły się do przo du po wo du jąc ob ra że nia pa - sa że rów. Nie po dró żo wać z przed - mio ta mi znaj du ją cy mi się na pół ce tyl nej: mo gą spo wo do wać ob ra że nia pa sa że rów w ra zie wy - pad ku lub gwał tow ne go ha mo wa nia. rys. 78 F0M0093m OTWAR CIE PO KRY WY BA GAŻ NI KA Po kry wę ba gaż ni ka moż na otwo rzyć w każ dym mo men cie z wnę trza sa mo - cho du na ci ska jąc na przy cisk A -rys. 78. Po kry wę ba gaż ni ka moż na otwo rzyć z ze wnątrz sa mo cho du po na ci śnię ciu przy ci sku R w pi lo cie rys. 77. Otwar ciu po kry wy ba gaż ni ka to wa rzy szy dwu krot ne mi gnię cie kie run kow ska zów. rys. 80 ZA MKNIĘ CIE PO KRY WY BA GAŻ NI KA F0M0095m Opu ścić po kry wę ba gaż ni ka i na ci snąć do usły sze nia dźwię ku za blo ko wa nia rys. 79. OTWAR CIE AWA RYJ NE PO KRY WY BA GAŻ NI KA rys. 80 Aby otwo rzyć z wnę trza po kry wę ba gaż - ni ka w przy pad ku roz ła do wa nia się aku - mu la to ra w sa mo cho dzie lub w przy pad - ku uszko dze nia elek trycz ne go zam ka po kry wy, na le ży: 67

69 NIEI JAZ DA 68 rys. 81 F0M0096m rys. 82 F0M0097m zło żyć cał ko wi cie sie dze nia tyl ne (patrz Po więk sza nie ba gaż ni ka w tym roz dzia le); ope ru jąc z wnę trza ba gaż ni ka, na ci - snąć dźwi gnię B. PO WIĘK SZE NIE BA GAŻ NI KA Po więk sze nie czę ścio we (1/3 lub 2/3) rys. 83 (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) Sie dze nie tyl ne dzie lo ne umoż li wia po - więk sze nie czę ścio we (1/3) lub 2/3) lub cał ko wi te ba gaż ni ka. Pro ce du ra jest na stę pu ją ca: opu ścić cał ko wi cie za głów ki sie dze nia tyl ne go; spraw dzić, czy ta śmy pa sów bez pie - czeń stwa są roz cią gnię te nie po skrę - ca ne; rys. 83 F0M0137m zło żyć po dusz ki sie dze nia do przo du w kie run ku po ka za nym strzał ką rys. 81; dzia łać na uchwy ty A lub B -rys. 82 aby od blo ko wać od po wied nio część le wą lub pra wą opar cia sie dze nia i przy trzy mu jąc opar cie zło żyć je na po dusz kę. Po więk sze nie pra wej stro ny ba gaż ni ka umoż li wia prze wo że nie dwóch pa sa że rów na czę ści le wej sie dze nia tyl ne go. Po więk - sze nie le wej stro ny ba gaż ni ka umoż li wia prze wo że nie jed ne go pa sa że rów na pra - wej stro nie sie dze nia tyl ne go. frys. 84 F0M0098m Po więk sze nie cał ko wi te rys. 84 Cał ko wi te zło że nie sie dze nia tyl ne go umoż li wia uzy ska nie mak sy mal nej ob ję - to ści ła dun ko wej. Pro ce du ra jest na stę pu ją ca: opu ścić cał ko wi cie za głów ki sie dze nia tyl ne go; spraw dzić, czy ta śmy pa sów bez pie - czeń stwa są roz cią gnię te nie po skrę - ca ne; zło żyć po dusz ki sie dze nia do przo du w kie run ku po ka za nym strzał ką rys. 81; pod nieść uchwyt A i B -rys. 82 aby od blo ko wać opar cia sie dze nia i przy - trzy mu jąc zło żyć je na po dusz kę. OSTRZE ŻE NIE W przy pad ku, gdy po cał ko wi tym zło że niu sie dze nia tyl ne - go ko niecz ne bę dzie wy ję cie pół ki tyl nej usta wić ją tak jak po ka za no na rys. 86.

70 NIE I JAZ DA rys. 85 F0M0221m Przy wró ce nie po zy cji sie dze nia tyl ne go rys. 85 Pod nieść opar cia prze su wa jąc je do ty łu do usły sze nia za trza sku za blo ko wa nia obu me cha ni zmów mo cu ją cych. Prze su nąć za cze py pa sów bez pie czeń - stwa do gó ry i usta wić po dusz ki sie dze - nia w po zy cję nor mal ne go uży cia. OSTRZE ŻE NIE Pra wi dło we za blo ko wa - nie opar cia gwa ran to wa ne jest scho wa - niem się pa ska czer wo ne go znaj du ją ce - go się na dźwi gni skła da nia opar cia. Ten pa sek czer wo ny sy gna li zu je brak za blo - ko wa nia opar cia sie dze nia. Przy przy wra - ca niu opar cia w po zy cję uży cia upew nić się o je go za trza śnię ciu sy gna li zo wa nym dźwię kiem za blo ko wa nia. Upew nić się, czy opar cia zo sta ły pra wi - dło wo za mo co wa ne z obu stron, aby w przy pad ku gwał tow ne go ha mo wa nia opar cie nie prze su nę ło się w przód po - wo du jąc ob ra że nia pa sa że rów. rys. 86 F0M0101m WY JĘ CIE PÓŁ KI TYL NEJ Aby wy jąć pół kę tyl ną i po więk szyć ob ję - tość ba gaż ni ka: odłą czyć koń ców ki gór ne A -rys. 86 dwóch li nek wyj mu jąc ich koń - ców ki oczko we ze sworz ni, odłą czyć i ob - ró cić pół kę w od po wied nim gnieź dzie i odłą czyć dwa sworz nie rys. 87 od bocz - nych gniazd. Po wy ję ciu pół ka mo że być umiesz czo - na po przecz nie po mię dzy opar cia mi sie - dzeń przed nich i zło żo ną po dusz ką sie - dze nia tyl ne go rys. 88. rys. 87 rys. 88 F0M0222m F0M0099m 69

71 NIEI JAZ DA PO KRY WA KO MO RY SIL NI KA OTWAR CIE Pro ce du ra jest na stę pu ją ca: po cią gnąć dźwi gnię rys. 89 w kie run - ku wska za nym strzał ką; po cią gnąć dźwi gnię A -rys. 90 jak po - ka za no na ry sun ku; pod nieść po kry wę ko mo ry sil ni ka irów no cze śnie wy jąć pod pór kę D - rys. 91 od po wied nie go urzą dze nia blo - ku ją ce go, na stęp nie wło żyć koń ców kę C -rys. 92 pod pór ki w gniaz do E w po - kry wie. OSTRZE ŻE NIE Przed pod nie sie niem po kry wy ko mo ry sil ni ka upew nić się, czy ra mio na wy cie ra czek nie są od chy lo ne od szy by przed niej. rys. 89 rys. 90 F0M0135m F0M0358m rys. 91 rys. 92 F0M0413m F0M0133m 70 ZA MKNIĘ CIE Pro ce du ra jest na stę pu ją ca: przy trzy mu jąc jed ną rę ką po kry wę ko - mo ry sil ni ka, dru gą rę ką wy jąć pod pór kę C -rys. 92 z gniaz da E i zamo co wać ją od po wied nio w za cze pie D -rys. 91; opu ścić po kry wę do oko ło 20 cm nad ko mo rą sil ni ka i pu ścić ją swo bod - nie; na stęp nie spró bo wać pod nieść ją aby spraw dzić czy jest do kład nie za mknię ta a nie tyl ko za cze pio na w po zy cji za bez pie cza ją cej. Je że li nie zo sta nie za mknię ta, nie na ci skać na po kry wę, ale pod nieść ją po now nie ipo wtó rzyć czyn no ści. OSTRZE ŻE NIE Spraw dzić za wsze pra - wi dło we za mknię cie po kry wy sil ni ka, aby unik nąć jej otwar cia pod czas jaz dy.

72 Ze wzglę dów bez pie czeń - stwa po kry wa po win na być za wsze do brze za mknię ta pod czas jaz dy. Dla te go, spraw dzić za wsze pra wi dło we za mknię cie po kry wy upew nia jąc się czy się za blo ko wa ła. Je że li pod czas jaz dy za uwa ży my, że po kry wa nie jest do kład nie za blo ko - wa na, za trzy mać się na tych miast iza mknąć po kry wę pra wi dło wo. Nie pra wi dło we za mo co wa - nie pod pór ki mo że spo wo - do wać na głe opad nię cie po kry wy ko mo ry sil ni ka. Wy ko ny wać te ope ra cje tyl - ko w za trzy ma nym sa mo - cho dzie. BA GAŻ NIK DA CHO WY/ NA NAR TY Wer sja 3 drzwio wa Przy sto so wa ne za cze py przed nie umiesz czo ne są w punk tach A -rys. 93. Przy sto so wa ne za cze py tyl ne umiesz czo - ne są w punk tach B ozna czo nych si to - dru kiem (O) znaj du ją cym się na szy bach bocz nych tyl nych. Wer sje 5 drzwio we Przy sto so wa ne za cze py przed nie umiesz czo ne są w punk tach A -rys. 93. Przy sto so wa ne za cze py tyl ne umiesz czo - ne są w punk tach B i są ozna czo ne wgłę - bie nia mi znaj du ją cy mi się w czę ści gór nej wnęk drzwi. Po prze je cha niu kil ku ki lo - me trów spraw dzić, czy śru - by mo cu ją ce za cze py są do brze do - krę co ne. Prze strze gać skru pu lat nie prze pi sów le gi sla cyj nych do - ty czą cych mak sy mal nych wy mia rów ba ga żu. rys. 93 F0M0102m OSTRZE ŻE NIE Prze strze gać do kład nie in struk cji mon ta żu znaj du ją cej się w ze - sta wie. Mon taż po wi nien być wy ko na ny przez spe cja li stę. Roz ło żyć rów no mier nie ba - gaż, bio rąc pod uwa gę zwięk szo ną czu łość sa mo cho du na wiatr bocz ny pod czas jaz dy. Ni gdy nie prze kra czać mak - sy mal nych do pusz czal nych ob cią żeń (patrz roz dział Da ne tech nicz ne ). NIE I JAZ DA 71

73 NIEI JAZ DA RE FLEK TO RY USTA WIE NIE WIĄZ KI ŚWIETL NEJ Po praw ne usta wie nie re flek to rów jest bar dzo waż ne dla kom for tu i bez pie - czeń stwa kie row cy, jak i rów nież dla in - nych użyt kow ni ków dro gi. Aby za gwa - ran to wać jak naj lep sze wa run ki wi docz - no ści w po dró ży z włą czo ny mi re flek to - ra mi, sa mo chód mu si mieć po praw nie usta wio ne re flek to ry. Od no śnie kon tro li i ewen tu al nej re gu la cji zwró cić się do ASO Fia ta. rys. 94 F0M0103m KO REK TOR USTA WIA NIA RE FLEK TO RÓW Funk cjo nu je przy klu czy ku w wy łącz ni ku za pło nu w po ło że niu MAR i włą czo nych świa tłach mi ja nia. Gdy sa mo chód jest ob cią żo ny, ob ni ża się z ty łu po wo du jąc pod nie sie nie się wiąz ki świetl nej. W tym przy pad ku ko niecz ne jest na no wo sko - ry go wać usta wie nie świa teł re flek to rów. Re gu la cja usta wie nia re flek to rów rys. 94 Aby wy re gu lo wać dzia łać na przy ci ski Ò i apple znaj du ją ce się w ze spo le przy ci sków. Wy świe tlacz w ze sta wie wskaź ni ków do star cza wska zań wi zu al nych o po zy cji do ty czą cej re gu la cji. Po zy cja 0 jed na lub dwie oso by na przed nich sie dze niach. Po zy cja 1 pięć osób. Po zy cja 2 pięć osób + ob cią żo ny ba - gaż nik. Po zy cja 3 kie row ca + mak sy mal ne do - pusz czal ne ob cią że nie ba gaż ni ka. OSTRZE ŻE NIE Kon tro lo wać usta wie nie świa teł za każ dym ra zem, gdy zmie nia się ma sę prze wo żo ne go ba ga żu. USTA WIE NIE PRZED NICH ŚWIA TEŁ PRZE CIW M GIEL NYCH (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) Od no śnie kon tro li i ewen tu al nej re gu la - cji zwró cić się do ASO Fia ta. 72

74 rys. 95 F0M0105m RE GU LA CJA RE FLEK TO RÓW ZA GRA NI CĄ rys Re flek to ry świa teł mi ja nia usta wio ne są od po wied nio dla ru chu dro go we go kra ju przed sprze da żą sa mo cho du. W kra jach, wktó rych obo wią zu je ruch prze ciw ny, aby nie ośle piać ja dą cych sa mo cho dem z prze - ciw ka, na le ży zmo dy fi ko wać usta wie nie wiąz ki świetl nej sto su jąc fo lię sa mo przy - lep ną od po wied nio przy go to wa ną. Ta fo lia prze wi dzia na jest w Li ne ac ces so - ri Fia ta i do stęp na w ASO Fia ta. Przy kła do we ilu stra cje od no szą się do przej ścia z ru chu dro go we go le wo stron - ne go na ruch pra wo stron ny. NIE I JAZ DA rys. 96 F0M0106m 73

75 NIEI JAZ DA 74 SYS TEM ABS Je że li ni gdy wcze śniej nie uży wa ło się sa - mo cho du wy po sa żo ne go w ABS, za le ca się wy ko nać kil ka prób na śli skiej na - wierzch ni, na tu ral nie w wa run kach bez - piecz nych i w peł ni re spek tu jąc prze pi sy ko dek su dro go we go kra ju przez któ ry się po dró żu je i za le ca się po nad to prze czy tać z uwa gą po niż sze za le ce nia. Jest sys te mem, czę ścią in te gral ną ukła du ha mul co we go, któ ry za po bie ga, w ja kich - kol wiek wa run kach pa nu ją cych na dro dze i in ten syw no ści ha mo wa nia, za blo ko wa - niu i w kon se kwen cji po śli zgo wi jed ne mu lub wię cej kół, gwa ran tu jąc w ten spo sób kon tro lę nad sa mo cho dem tak że pod czas ha mo wa nia awa ryj ne go. In sta la cję kom ple tu je sys tem EBD (Elec- tro nic Bra ke Di stri bu tor), któ ry umoż li - wia roz dzie le nie ak cji ha mo wa nia po mię - dzy ko ła przed nie i ko ła tyl ne. OSTRZE ŻE NIE Aby uzy skać mak sy mal - ną sku tecz ność ukła du ha mul co we go wy - ma ga ny jest prze bieg dla je go uło że nia się oko ło 500 km (sa mo cho du no we go lub po wy mia nie kloc ków/ tarcz ha mul - co wych): pod czas te go okre su wska za ne jest nie ha mo wać gwał tow nie, czę sto i dłu go. ABS wy ko rzy stu je naj lep szą dys po no wa ną przy czep ność kół do dro gi, ale jej nie zwięk sza; na - le ży więc za cho wać w każ dym przy - pad ku ostroż ność na dro gach śli - skich, bez nie po trzeb ne go ry zy ka. IN TER WEN CJA SYS TE MU In ter wen cja ABS wy czu wal na jest lek kim pul so wa niem pe da łu ha mul ca, to wa rzy szy mu ha łas: ozna cza to, że ko niecz ne jest do sto so wa nie pręd ko ści do ty pu dro gi po któ rej się po dró żu je. MECHANICAL BRAKE ASSIST (wspomaganie hamowania awaryjnego) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) System, którego nie można wyłączyć, rozpoznaje hamowanie awaryjne (na podstawie prędkości nacisku na pedał hamulca) i zapewnia zwiększenie ciśnienia hydraulicznego hamowania, pomagając kierowcy, umożliwiając szybsze i bardziej skuteczne interwencje układu hamowania. OSTRZEŻENIE W momencie interwencji Mechanical Brake Assist możliwe jest powstawanie hałasu wydobywającego się z systemu. Zachowanie takie należy uważać za normalne. W trakcie hamowania należy więc utrzymać dobrze wciśnięty pedał hamulca. Je że li ABS in ter we niu je, jest to sy gnał że zo sta ła osią - gnię ta gra nicz na przy czep ność po - mię dzy opo ną a pod ło żem dro gi: na - le ży zwol nić aby do sto so wać pręd - kość do dys po no wa nej przy czep no ści. SY GNA LI ZA CJA USZKO DZEŃ Awa ria ABS Sy gna li zo wa na jest za świe ce niem się lamp ki > w ze sta wie wskaź ni ków, jed - no cze śnie wy świe tli się ko mu ni kat na wy świe tla czu wie lo funk cyj nym (dla wer sji/ryn ku, gdzie prze wi dzia no), (patrz roz dział Lamp ki sy gna li za cyj ne i ko mu - ni ka ty ). W tym przy pad ku układ ha mul co wy utrzy mu je swo ją sku tecz ność, ale bez po ten cjal nie ofe ro wa nej przez sys tem ABS. Je chać da lej roz waż nie do naj bliż - szej ASO Fia ta, aby go spraw dzić.

76 Awa ria EBD Sy gna li zo wa na jest za świe ce niem się lamp ki > i x w ze sta wie wskaź ni ków, jed no cze śnie wy świe tli się ko mu ni kat na wy świe tla czu wie lo funk cyj nym (dla wer sji/ryn ku, gdzie prze wi dzia no), (patrz roz dział Lamp ki sy gna li za cyj ne i ko mu - ni ka ty ). W tym przy pad ku, przy ha mo wa ni na - głym, mo że wy stą pić za blo ko wa nie kół tyl nych, z moż li wo ścią po śli zgu. Je chać bar dzo ostroż nie i zwró cić się do naj bliż - szej ASO Fia ta, aby spraw dzić in sta la cje. W przy pad ku za świe ce nia się lamp ki sy gna li za cyj nej x wze sta wie wskaź ni ków (jed no - cze śnie wy świe tli się ko mu ni kat na wy świe tla czu wie lo funk cyj nym, gdzie prze wi dzia no), na tych miast za trzy mać sa mo chód i zwró cić się do naj bliż szej ASO Fia ta. Ewen tu al - ny wy ciek pły nu z ukła du hy drau - licz ne go szko dzi w funk cjo no wa niu ukła du ha mul co we go, za rów no ty pu tra dy cyj ne go jak i z sys te mem za po - bie ga ją cym blo ko wa niu kół. Gdy ABS in ter we niu je, wy - czu wal ne jest pul so wa nie pe da łu ha mul ca, nie zwal niać na ci - sku na pe dał, ale bez oba wy przy - trzy mać pe dał na ci śnię ty; w ten spo - sób sa mo chód za trzy ma się osią ga - jąc naj krót szą dro gę ha mo wa nia, od po wied nio do wa run ków pa nu ją - cych na dro dze. SYS TEM ESP (Elec tro nic Sta bi li ty Pro gram) (dla wer sji/ryn ku, gdzie prze wi dzia no) Jest elek tro nicz nym sys te mem kon tro li sta bil no ści sa mo cho du, któ ry po ma ga kie row cy utrzy mać kon tro lę kie run ku jaz dy w przy pad ku utra ty przy czep no ści opon. Dzia ła nie sys te mu ESP jest szcze gól nie uży tecz ne, gdy zmie nia ją się wa run ki przy czep no ści do pod ło ża dro gi. Z sys te ma mi ESP, ASR i Hill Hol der wy - stę pu ją (dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi - dzia no) sys te my MSR (re gu la cja mo men - tu ha mo wa nia sil ni kiem przy re duk cji bie gów) i HBA (zwięk sze nie au to ma tycz - ne ci śnie nia w ukła dzie ha mul co wym przy ha mo wa niu pa nicz nym). IN TER WEN CJA SYS TE MU Sy gna li zo wa na jest pul so wa niem lamp ki sy gna li za cyj nej á w ze sta wie wskaź ni - ków in for mu jąc kie row cę, że sa mo chód znaj du je się w kry tycz nych wa run kach sta bil no ści i przy czep no ści kół do dro gi. NIE I JAZ DA 75

77 NIEI JAZ DA 76 WŁĄ CZE NIE SYS TE MU Sys tem ESP włą cza się au to ma tycz nie po uru cho mie niu sa mo cho du i nie moż - na go wy łą czyć. SY GNA LI ZA CJA USZKO DZEŃ W przy pad ku wy stą pie nia ewen tu al ne go uszko dze nia, sys tem ESP wy łą cza się au to - ma tycz nie i w ze sta wie wskaź ni ków za świe ci się lamp ka sy gna li za cyj na á, jed - no cze śnie wy świe tli się ko mu ni kat na wy - świe tla czu wie lo funk cyj nym (dla wer sji/ryn - ków, gdzie prze wi dzia no), (patrz roz dział Lamp ki sy gna li za cyj ne i ko mu ni ka ty ). i za - świe ci się dio da w przy ci sku ASR OFF. W tym przy pad ku zwró cić się na ile to moż li we do ASO Fia ta. HYDRAULIC BRA KE AS SIST (wspo ma ga nie ha mo wa nia awa ryj ne go zin te gro wa ne z ESP) (dla wer sji/ryn ku, gdzie prze wi dzia no) Jest sys tem, któ re go nie moż na wy łą czyć, roz po zna je ha mo wa nie awa ryj ne (na pod - sta wie pręd ko ści dzia ła nia na pe dał ha mul - ca) i gwa ran tu je zwięk sze nie ci śnie nia hy - drau licz ne go ha mo wa nia po ma ga jąc kie row - cy umoż li wia jąc in ter wen cje bar dziej szyb - kie i sku tecz ne w ukła dzie ha mul co wym. Hydraulic Bra ke As sist dez ak ty wu je się w sa - mo cho dach wy po sa żo nych w sys tem ESP, w przy pad ku awa rii te go ukła du (sy gna li zo - wa nej za świe ce niem się lamp ki ájed no cze - śnie uka że się ko mu ni kat na wy świe tla czu wie lo funk cyj nym, gdzie prze wi dzia no). Osią gi sys te mu ESP nie zwal nia ją kie row cy z po dej - mo wa nia nie uza sad nio ne go ry zy ka pod czas jaz dy. Kie row ca ja dąc po wi - nien za wsze do sto so wać się do wa - run ków pa nu ją cych na dro dze, wi - docz no ści i ru chu dro go we go. Od po - wie dzial ność za bez pie czeń stwo na dro dze spo czy wa za wsze i wy - łącz nie na kie row cy. SYS TEM HILL HOL DER Jest sys te mem zin te gro wa nym z ESP i uła twia ru sza nie pod gó rę. Uak tyw nia się au to ma tycz nie w na stę pu - ją cych przy pad kach: na pod jeź dzie: sa mo chód za trzy ma ny na dro dze o po chy le niu więk szym od 5%, sil nik uru cho mio ny, pe dał ha - mul ca na ci śnię ty i skrzy nia bie gów na lu zie lub włą czo ny bieg róż ny od bie - gu wstecz ne go; na zjeź dzie: sa mo chód stoi na dro dze o po chy le niu więk szym od 5%, sil nik włą czo ny, pe dał ha mul ca na ci śnię te i włą czo ny bieg wstecz ny. Wfa zie ru sza nia cen tral ka sys te mu ESP utrzy mu je ci śnie nie ha mo wa nia w ko łach aż sil nik osią gnie mo ment ko niecz ny do ru - sze nia, lub co naj mniej przez czas mak sy - mal ny 1 se kun dę, umoż li wia jąc prze su nię - cie no gi w pra wo z pe da łu ha mul ca na pe - dał przy spie sze nia. Po upły wie 1 se kun dy bez wy ko na nia ru - sze nia sys tem dez ak ty wu je się au to ma - tycz nie ob ni ża jąc stop nio wo ci śnie nie w ukła dzie ha mul co wym. Pod czas tej fa zy moż na usły szeć ty po wy szum od blo ko wa nia me cha nicz ne go ha - mul ców, któ ry sy gna li zu je ko niecz ność ru sze nia na tych miast sa mo cho dem. Sy gna li za cje uszko dzeń Ewen tu al ne uszko dze nie sys te mu sy gna li - zo wa ne jest za świe ce niem się lamp ki * w ze sta wie wskaź ni ków z wy świe tla czem cy fro wym i lamp ki á w ze sta wie wskaź - ni ków z wy świe tla czem wie lo funk cyj nym (dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no) (patrz roz dział Lamp ki sy gna li za cyj ne i ko - mu ni ka ty ). OSTRZE ŻE NIE Sys tem Hill Hol der nie jest ha mul cem po sto jo wym, dla te go nie wy sia dać z sa mo cho du bez za cią gnię cia ha - mul ca po sto jo we go, wy łą cze nia sil ni ka i włą cze nia pierw sze go bie gu. Dla pra wi dło we go dzia ła nia sys te mów ESP i ASR ko niecz - ne jest, aby opo ny by ły tej sa mej mar - ki, te go sa me go ty pu na wszyst kich ko łach w do sko na łym sta nie a po - nad wszyst ko ty pu, mar ki i wy mia rach za le ca nych.

78 SYS TEM ASR (An ti slip Re gu la tion) Jest sys te mem kon tro li trak cji sa mo cho - du, któ ry in ter we niu je au to ma tycz nie w przy pad ku po śli zgu jed ne go lub obu kół na pę do wych. W za leż no ści od wa run ków po śli zgu, zo - sta ją uak tyw nio ne dwa róż ne sys te my kon tro li: je że li po ślizg obej mu je oba ko ła na pę - do we, ASR in ter we niu je zmniej sza jąc moc prze no szo ną z sil ni ka; je że li po ślizg obej mu je tyl ko jed no ko - ło na pę do we in ter we niu je ha mu jąc au to ma tycz nie ko ło któ re się śli zga. Dzia ła nie sys te mu ASR jest szcze gól nie uży tecz ne w na stę pu ją cych wa run kach: po śli zgu na za krę cie ko ła we wnętrz - ne go pod wpły wem zmian dy na micz - nych ob cią że nia lub nad mier ne go przy spie sza nia; zbyt du żej mo cy prze no szo nej na ko - ła, tak że w za leż no ści od wa run ków pa nu ją cych na dro dze; przy spie sza nia na dro gach o nie rów - nej na wierzch ni, po kry tej śnie giem lub lo dem; utra cie przy czep no ści na mo krej na - wierzch ni (aqu apla ning). Dla pra wi dło we go dzia ła nia sys te mów ESP i ASR ko - niecz ne jest, aby opo ny by ły tej sa - mej mar ki, te go sa me go ty pu na wszyst kich ko łach w do sko na łym sta nie a po nad wszyst ko ty pu, mar ki iwy mia rach za le ca nych. Sys tem MSR (re gu la cja na pę du z sil ni ka) Jest sys te mem, czę ścio wo zin te gro wa - nym z ASR, któ ry in ter we niu je w przy - pad ku na głej zmia ny bie gu pod czas re duk - cji, zwięk sza jąc mo ment ob ro to wy sil ni - ka, za po bie ga jąc w ten spo sób prze nie - sie niu nad mier ne go mo men tu z kół na pę - do wych, co przede wszyst kim w wa run - kach ni skiej przy czep no ści mo że spo wo - do wać utra tę sta bil no ści sa mo cho du. Włą cze nie/wy łą cze nie sys te mu rys. 97 ASR włą cza się au to ma tycz nie przy każ - dym uru cho mie niu sil ni ka. Pod czas jaz dy moż na wy łą czyć i po now - nie włą czyć sys tem ASR na ci ska jąc wy - łącz nik A umiesz czo ny po mię dzy przy ci - ska mi w de sce roz dziel czej rys 97. rys. 97 ASR OFF F0M0109m Wy łą cze nie sy gna li zo wa ne jest za pa le - niem dio dy znaj du ją cej się w wy łącz ni ku ra zem z wy świe tle niem in for ma cji na wy - świe tla czu wie lo funk cyj nym, dla wer - sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no. Po wy łą cze niu ASR pod czas jaz dy, przy na stęp nym uru cho mie niu sil ni ka włą czy się au to ma tycz nie. Po dró żu jąc po dro dze po kry tej śnie giem, z za mon to wa ny mi łań cu cha mi wska za ne jest wy łą czyć ASR: w tych wa run kach po ślizg kół na pę do wych w fa zie ru sza nia umoż li wia uzy ska nie więk sze go mo men - tu na pę do we go. NIE I JAZ DA 77

79 NIEI JAZ DA Osią gi sys te mu nie zwal nia - ją kie row cy z po dej mo wa - nia nie uza sad nio ne go i nie po trzeb - ne go ry zy ka pod czas jaz dy. Kie row - ca ja dąc po wi nien za wsze do sto so - wać się do wa run ków pa nu ją cych na dro dze, wi docz no ści i ru chu dro - go we go. Od po wie dzial ność za bez - pie czeń stwo na dro dze spo czy wa za - wsze i wy łącz nie na kie row cy. Dla pra wi dło we go dzia ła nia sys te mów ASR ko niecz ne jest, aby opo ny by ły tej sa mej mar ki i te go sa me go ty pu na wszyst kich ko łach w do sko na łym sta - nie a po nad wszyst ko ty pu, mar ki i wy - mia rach za le ca nych. SY GNA LI ZA CJA USZKO DZEŃ W przy pad ku ewen tu al ne go uszko dze - nia, sys tem ASR wy łą cza się au to ma tycz - nie i za świe ci się lamp ka sy gna li za cyj - na á w ze sta wie wskaź ni ków, jed no cze - śnie uka że się ko mu ni kat na wy świe tla - czu wie lo funk cyj nym, dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no (patrz roz dział Lamp ki sy gna li za cyj ne i ko mu ni ka ty ). W tym przy pad ku zwró cić się na ile to moż li we do ASO Fia ta. SYS TEM EOBD Sys tem EOBD (Eu ro pe an On Bo ard Dia - gno sis) prze pro wa dza cią głą dia gno sty kę kom po nen tów od po wie dzial nych za emi - sję za nie czysz czeń znaj du ją cych się w sa - mo cho dzie. Sy gna li zu je po nad to, za po mo cą za świe - ce nie się lamp ki U w ze sta wie wskaź ni - ków (jed no cze śnie wy świe tli się ko mu ni - kat na wy świe tla czu wie lo funk cyj nym, dla wer sji/ryn ku, gdzie prze wi dzia no) (patrz roz dział Lamp ki sy gna li za cyj ne iko mu ni ka ty ), stan tych kom po nen tów. Ce lem sys te mu jest: utrzy ma nie pod kon tro lą sku tecz no ści ukła du; sy gna li za cja zwięk sze nia emi sji za nie - czysz czeń z po wo du nie pra wi dło we go funk cjo no wa nia sa mo cho du; sy gna li za cja ko niecz no ści wy mia ny uszko dzo nych kom po nen tów. Po nad to sys tem ten dys po nu je ko nek to - rem do pod łą cze nia od po wied nie go przy - rzą du, któ ry od czy ta ko dy uszko dzeń za - pa mię ta nych w cen tral ce, wraz z se rią pa ra me trów spe cy ficz nych dla dia gno sty - ki i funk cjo no wa nia sil ni ka. Tą we ry fi ka cję mo gą prze pro wa dzić upraw nio ne or ga - na kon tro lu ją ce ruch dro go wy. OSTRZE ŻE NIE Po wy eli mi no wa niu uszko - dze nia, aby zwe ry fi ko wać funk cjo nal ność ukła du ASO Fia ta prze pro wa dzi test na sta no wi sku prób nym i gdy oka że się to ko niecz ne, pró bę na dro dze któ ra mo - że wy ma gać na wet dłuż sze go prze bie gu. Je że li po ob ró ce niu klu czy ka w po ło że nie MAR, lamp ka sy gna li za cyj na U nie za - świe ci się lub je że li pod czas jaz dy za świe ci się lub mi ga (jed no cze - śnie wy świe tli się ko mu ni kat na wy - świe tla czu wie lo funk cyj nym dla wer - sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no), zwró - cić się moż li wie jak naj szyb ciej do ASO Fia ta. Funk cjo no wa nie lamp ki sy gna li za cyj nej U mo że być zwe ry fi - ko wa ne przy po mo cy spe cjal nej apa - ra tu ry przez agen dy kon tro li ru chu dro go we go. Prze strze gać prze pi sów obo wią zu ją cych w kra ju, w któ rym się po dró żu je. 78

80 ELEK TRYCZ NE WSPO MA GA NIE KIE ROW NI CY DU AL DRI VE Sa mo chód wy po sa żo ny jest w sys tem wspo ma ga nia kie row ni cy ste ro wa ny elek - trycz nie, któ ry funk cjo nu je tyl ko gdy klu - czyk w wy łącz ni ku za pło nu jest w po ło że - niu MAR i uru cho mio nym sil ni ku, na zwa - ny Du al dri ve, któ ry umoż li wia do sto so - wa nie si ły ko niecz nej do ob ro tu kie row ni - cą w za leż no ści od wa run ków jaz dy. rys. 98 F0M0111m WŁĄ CZE NIE/WY ŁĄ CZE NIE (funk cja CI TY) Aby włą czyć /wy łą czyć funk cję na ci snąć przy cisk znaj du ją cy się po mię dzy ze sta - wem przy ci sków w de sce roz dziel czej. Włą cze nie funk cjo no wa nia sy gna li zo wa - ne jest: na pi sem CI TY w ze sta wie wskaź ni - ków (dla wer sji z wy świe tla czem wie - lo funk cyj nym); pod świe tle niem na pi su CI TY w przy - ci sku, po je go na ci śnię ciu rys. 98. Przy funk cji CI TY włą czo nej si ła ko - niecz na do ob ro tu kie row ni cą jest du żo mniej sza, uła twia jąc w ten spo sób ma - newr par ko wa nia: włą cze nie funk cji jest więc szcze gól nie uży tecz ne pod czas jaz - dy w cen trach miast. Dla wer sji Sport, przy włą czo nej funk cji za pew nio na jest po nad to jaz da bar dziej kom for to wa dzię ki zwięk szo nej gra da cji pe da łu przy spie sze nia od po wied nio wy - re gu lo wa ne go dla przy spie sze nia/zwal - nia nia. NIE I JAZ DA 79

81 NIEI JAZ DA SY GNA LI ZA CJA USZKO DZEŃ Ewen tu al ne uszko dze nia elek trycz ne go wspo ma ga nia kie row ni cy sy gna li zo wa ne są za świe ce niem się lamp ki g w ze sta - wie wskaź ni ków, jed no cze śnie uka że się ko mu ni kat na wy świe tla czu wie lo funk - cyj nym (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi - dzia no) (patrz roz dział Lamp ki sy gna li - za cyj ne i ko mu ni ka ty ). W przy pad ku awa rii elek trycz ne go wspo ma ga nia kie row ni cy, moż na ma - new ro wać kie row ni cą me cha nicz nie. OSTRZE ŻE NIE W nie któ rych wa run - kach, czyn ni ki nie za leż ne od ukła du elek - trycz ne go wspo ma ga nia kie row ni cy mo - gą spo wo do wać za pa le nie lamp ki sy gna li - za cyj nej g w ze sta wie wskaź ni ków. W tym przy pad ku za trzy mać na tych - miast sa mo chód, je że li jest w ru chu, wy - łą czyć sil nik na oko ło 20 se kund i na stęp - nie po now nie go uru cho mić. Je że li lamp - ka sy gna li za cyj na g świe ci się na dal, ra zem z ko mu ni ka tem wy świe tlo nym na wy świe tla czu wie lo funk cyj nym (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) zwró cić się do ASO Fia ta. OSTRZE ŻE NIE Pod czas ma new rów par - ko wa nia wy ma ga ją cych du żej ilo ści skrę - tów mo że na stą pić utwar dze nie kie row - ni cy; jest to nor mal ne i spo wo do wa ne in ter wen cją sys te mu za bez pie cza ją ce go przed prze grza niem sil ni ka elek trycz ne go ste ru ją ce go ukła dem kie row ni czym, dla - te go nie wy ma ga żad nej in ter wen cji na - praw czej. Przy dal szym użyt ko wa niu sa - mo cho du, wspo ma ga nie po wra ca do nor mal nej pra cy. Bez względ nie za bra nia się wy ko ny wa nia ja kich kol - wiek in ter wen cji po za ku pie niu sa - mo cho du obej mu ją cych kie row ni cę lub ko lum nę kie row ni cy (np. mon taż urzą dzeń za po bie ga ją cych przed kra dzie żą), po nie waż mo gą spo wo - do wać oprócz utra ty osią gów sys te - mu i gwa ran cji, po waż ne pro ble my bez pie czeń stwa, a tak że brak zgod - no ści z ho mo lo ga cją sa mo cho du. Przed wy ko na niem ja kiej - kol wiek in ter wen cji ob słu - go wej wy łą czyć za wsze sil nik i wy jąć klu czyk z wy łącz ni ka za pło nu, ak ty - wu jąc blo ka dę kie row ni cy, szcze gól - nie, gdy sa mo chód ma ko ła pod nie - sio ne nad zie mią. W przy pad ku, gdy nie jest to moż li we (ko niecz ne usta - wie nie klu czy ka w po zy cji MAR lub uru cho mie nie sil ni ka), wy jąć bez - piecz nik głów ny za bez pie cza ją cy elek trycz ny układ wspo ma ga nia kie - row ni cy. 80

82 SYSTEM START&STOP (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) WSTĘP Urządzenie Start&Stop wyłącza automatycznie silnik za każdym razem gdy samochód zostanie zatrzymany i uruchamia go ponownie gdy kierowca zamierza ponownie ruszyć. To zwiększa sprawność samochodu poprzez redukcję zużycia paliwa, emisji gazów szkodliwych i umożliwia zmniejszenie hałasu. System uaktywnia się po każdym uruchomieniu silnika. TRYB FUNKCJONOWANIA Sposób zatrzymania silnika Z manualną skrzynią biegów Po zatrzymaniu samochodu, silnik wyłącza się przy skrzyni biegów na luzie i ze zwolnionym pedałem sprzęgła. rys. 99 F0M0505m Ze skrzynią biegów Dualogic (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Silnik wyłącza się gdy samochód zostanie zatrzymany poprzez naciśniecie pedału hamulca. Ten warunek może nastąpić także bez naciśnięcia pedału hamulca, gdy ustawi się skrzynię biegów w N. Uwaga: Automatyczne wyłączenie silnika dozwolone jest tylko po przekroczeniu prędkości o 10 km/h, aby uniknąć powtarzających się zatrzymań silnika gdy samochód jedzie z prędkością marszu człowieka. Wyłączenie silnika sygnalizowane jest lampką rys. 99 w zestawie wskaźników w zależności od wyposażenia. Tryb ponownego uruchomienia silnika Ze skrzynią biegów normalną Aby ponownie uruchomić silnik nacisnąć pedał sprzęgła. Ze skrzynią biegów Dualogic (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Jeśli dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji N, należy ustawić ją w jakakolwiek pozycję jazdy bądź też zwolnić pedał hamulca lub przesunąć dźwignię zmiany biegów w (+), ( ) lub R. NIE I JAZ DA 81

83 NIEI JAZ DA rys. 100 F0M0506m rys. 101 F0M0507m AKTYWACJA I DEZAKTYWACJA RĘCZNA Urządzenie uaktywnia się/dezaktywuje za pomocą przycisku znajdującego się w zespole wyłączników w desce rozdzielczej rys Po dezaktywacji systemu zaświeci się w zestawie wskaźników lampka sygnalizacyjna Start&Stop OFF rys Ponadto (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) dostarczane są wskazania dodatkowe składające się z komunikatu na wyświetlaczu o dezaktywacji lub aktywacji Start&Stop. PRZYPADKI BRAKU WYŁĄCZENIA SILNIKA Przy urządzeniu aktywnym, aby uzyskać warunki komfortu, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i bezpieczeństwa zespół napędowy nie wyłącza się w szczególnych warunkach podanych poniżej: silnik jeszcze zimny; temperatura zewnętrzna szczególnie zimna, gdy przewidziano odpowiednie wskazanie; akumulator niewystarczająco naładowany; aktywne ogrzewanie szyby tylnej; wycieraczki szyby przedniej funkcjonują z maksymalna prędkością; regeneracja filtra cząstek stałych (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano); drzwi kierowcy nie zamknięte; pas bezpieczeństwa kierowcy nie zapięty; włączony bieg wsteczny (na przykład przy manewrach parkowania); przy włączonej klimatyzacji automatycznej, jeżeli temperatura nie osiągnęła wymaganego poziomu komfortu lub jeżeli aktywny jest MAX-DEF. w pierwszym okresie używania dla inicjalizacji systemu. W w/w przypadkach wyświetlany jest komunikat informacyjny na ekranie wyświetlacza i (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) miga lampka sygnalizacyjna rys. 99 w zestawie wskaźników. 82

84 PRZYPADKI PONOWNEGO URUCHOMIENIA Aby osiągnąć komfort, zmniejszyć emisję zanieczyszczeń i ze względów bezpieczeństwa, zespół napędowy może uruchomić się ponownie automatycznie bez jakiekolwiek działania ze strony kierowcy, jeżeli rozpoznane zostaną niektóre przypadki jak: akumulator niewystarczająco naładowany; wycieraczki szyby przedniej funkcjonują z maksymalna prędkością; zredukowane podciśnienie układu hamulcowego, na przykład w następstwie kilkakrotnego naciśnięcia na pedał hamulca; samochód w ruchu, w przypadkach na przykład podczas jazdy na drodze pochyłej; wyłączenie silnika za pomocą systemu Start&Stop przekracza około trzy minuty; klimatyzacja automatyczna, aby umożliwić odpowiedni komfort termiczny lub uaktywnienie MAX DEF. Przy włączonym biegu ponowne automatyczne uruchomienie silnika możliwe jest tylko po naciśnięciu do oporu pedału sprzęgła. Żądanie wykonania operacji przez kierowcę sygnalizowane jest komunikatem w zestawie wskaźników i gdzie przewidziano pulsowaniem lampki sygnalizacyjnej rys. 102 w zestawie wskaźników rys. 102 F0M0508m Uwaga: Jeżeli sprzęgło nie zostanie naciśniete, po upłynięciu około trzech minut od wyłączenia silnika, ponowne uruchomienie silnika będzie możliwe tylko za pomocą kluczyka. Uwaga: W razie przypadkowego wyłączenia silnika spowodowanego na przykład gwałtownym zwolnieniem pedału sprzęgła przy włączonym biegu, jeżeli system Start&Stop jest aktywny możliwe jest ponowne uruchomienie silnika poprzez naciśnięcie do oporu pedału sprzęgła lub ustawieniu skrzyni biegów na luzie. FUNKCJA BEZPIECZEŃSTWA W warunkach wyłączenia silnika za pomocą systemu Start&Stop, jeżeli kierowca rozepnie pas bezpieczeństwa i otworzy drzwi po stronie kierowcy lub pasażera, ponowne uruchomienie silnika będzie możliwe tylko kluczykiem. Ten warunek sygnalizowany jest kierowcy zarówno za pomocą brzęczyka, jak i poprzez komunikat informacyjny na wyświetlaczu i (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) pulsowaniem lampki sygnalizacyjnej rys. 102 w zestawie wskaźników. FUNKCJA ENERGY SAVING OSZCZĘDZANIE ENERGII (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Jeżeli w następstwie ponownego uruchomienia automatycznego silnika kierowca nie wykona żadnego działania w samochodzie przez przedłużony czas dłuższy od 3 minut system Start&Stop wyłączy definitywnie silnik, aby uniknąć zużycia paliwa. W tych przypadkach uruchomienie silnika możliwe jest wyłącznie za pomocą kluczyka. Uwaga: W każdym przypadku możliwe jest utrzymanie silnika uruchomionego, dezaktywując system Start&Stop. NIEREGULARNY TRYB FUNK- CJONOWANIA W przypadku nieprawidłowego działania system Start&Stop wyłącza się. Kierowca informowany jest o wystąpieniu uszkodzenia za pomocą zaświecenia się lampki sygnalizacyjnej awarii ogólnej A-rys. 102, gdzie przewidziano, komunikatem informacyjnym i ikoną B-rys. 102 o awarii systemu w zestawie wskaźników. W tym przypadku zwrócić się do ASO Fiata. NIE I JAZ DA 83

85 NIEI JAZ DA 84 rys. 103 F0M0514m rys. 104 F0M0516m rys. 105 F0M0517m DŁUGI POSTÓJ SAMOCHODU rys. 103 (z systemem Start&Stop wyposażony w dodatkowy biegun) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) W przypadku długiego postoju samochodu należy pamiętać o odłączeniu zasilania elektrycznego poprzez odłączenie akumulatora. Procedura powinna być wykonana poprzez odłączenie szybkozłącza A- rys. 103 od zacisku ujemnego B, od dodatkowego bieguna ujemnego C ponieważ na biegunie ujemnym akumulatora zainstalowany jest czujnik D monitorujący stan akumulatora, który nie może być nigdy odłączony, za wyjątkiem przypadku wymiany akumulatora. DŁUGI POSTÓJ SAMOCHODU rys. 104 (z systemem Start&Stop bez dodatkowego bieguna) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) W przypadku długiego postoju samochodu należy pamiętać o odłączeniu zasilania elektrycznego poprzez odłączenie akumulatora. Procedurę można wykonać odłączając konektor A-rys. 104 (za pomocą naciśnięcia przycisku B) na czujniku C monitorującym stan akumulatora zainstalowanym na biegunie ujemnym tego akumulatora. Ten czujnik nie może być nigdy rozłączony z bieguna, za wyjątkiem przypadku wymiany akumulatora. W przypadku wymiany akumulatora zwracać się zawsze do ASO Fiata. Wymieniać akumulator na inny tego samego typu (HEAVY DUTY) i o tych samych charakterystykach elektrycznych. URUCHOMIENIE AWARYJNE (z systemem Start&Stop wyposażony w dodatkowy biegun) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) W przypadku uruchomienia awaryjnego akumulatorem dodatkowym nie łączyć nigdy przewodu ujemnego ( ) akumulatora dodatkowego z biegunem ujemnym B-rys. 105 akumulatora samochodu, ale z biegunem dodatkowym A lub z punktem masy na silniku/skrzyni biegów.

86 rys. 106 A URUCHOMIENIE AWARYJNE rys. 106 (z systemem Start&Stop bez dodatkowego bieguna) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) W przypadku uruchomienia awaryjnego akumulatorem dodatkowym, nie łączyć nigdy przewodu ujemnego ( ) z akumulatorem dodatkowym bieguna ujemnego A- rys. 106 z akumulatorem w samochodzie, ale z punktem masowym silnika/skrzyni biegów. F0M0510m rys. 107 F0M0511m OSTRZEŻENIE Przed otwarciem pokrywy silnika konieczne jest upewnienie się, czy silnik jest wyłączony i kluczyk w pozycji OFF. Przestrzegać ostrzeżeń podanych na tabliczce zamocowanej w pobliżu poprzecznicy przedniej rys Zaleca się wyjąć kluczyk, gdy w samochodzie znajdują się inne osoby. Samochód należy opuścić tylko po wyjęciu kluczyka lub obróceniu go w pozycję OFF. Podczas operacji napełniania paliwem konieczne jest upewnienie się czy silnik jest wyłączony kluczykiem, który powinien znajdować się w pozycji OFF. W samochodach ze zrobotyzowaną skrzynią biegów, w przypadku automatycznego wyłączenia silnika na wzniesieniu, zaleca się wykonanie ponownego uruchomienia silnika poprzez przesunięcie dźwigni zmiany biegów w stronę (+) lub w stronę (-) bez zwalniania pedału hamulca. W samochodach ze skrzynią biegów Dualogic, gdzie przewidziano z funkcją Hill Holder, w przypadku automatycznego wyłączenia silnika na wzniesieniu konieczne jest ponowne uruchomienie silnika przez przesunięcie dźwigni zmiany biegów w stronę (+) lub w stronę ( ) bez zwalniania pedału hamulca, aby udostępnić działanie funkcji Hill Holder, która jest aktywna tylko przy uruchomionym silniku. NIE I JAZ DA 85

87 NIEI JAZ DA Gdy chcemy uzyskać komfort klimatyczny, można dezaktywować system Start&Stop aby umożliwić ciągłe funkcjonowanie układu klimatyzacji. GEAR SHIFT INDICATION - WSKAŹNIK ZMIANY BIEGU (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) System GSI (Wskaźnik Gear Shift) sugeruje kierowcy zmianę biegu za pośrednictwem odpowiedniego wskazania w desce rozdzielczej (patrz. rys. 108). Za pomocą GSI gdzie przewidziano, kierowca zostanie powiadomiony aby przejść na inny bieg, żeby umożliwić zaoszczędzenie zużycia paliwa. Jeżeli kierowca ustawia się na jazdę oszczędzająca paliwo, zaleca się śledzić sugestie wskazywane przez Gear Shift Indicator. rys. 108 F0M0512m Gdy na ekranie zostanie wyświetlona ikona SHIFT UP (N SHIFT) system GSI zasugeruje przejście na bieg o przełożeniu wyższym, natomiast gdy na ekranie zostanie wyświetlona ikona SHIFT DOWN (O SHIFT) system GSI zasugeruje przejście na bieg o przełożeniu niższym. 86

88 RA DIO OD TWA RZACZ (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) Od no śnie in for ma cji do ty czą cych funk - cjo no wa nia ra dia z od twa rza czem Com - pact Disc/Com pact Disc MP3 (dla wer - sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) od nieść się do Uzu peł nie nia za łą czo ne go do ni - niej szej In struk cji ob słu gi. UKŁAD PRZY STO SO WA NIA DO IN STA LA CJI RA DIO OD TWA RZA CZA (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) Układ skła da się z: prze wo dów za si la ją cych ra dio prze wo dów do po łą cze nia gło śni ków przed nich i tyl nych prze wo du za si la ją ce go an te nę 2 gło śni ków twe eter umiesz czo nych w drzwiach przed nich (o mo cy max. 30 W każ dy); 2 gło śni ków mid -wo ofer umiesz czo - nych w drzwiach przed nich (śred ni - ca 165 mm, o mo cy max. 40 W każ dy); 2-ran ge umiesz czo nych w drzwiach tyl - nych i bo kach tyl nych (śred ni ca 130 mm, o mo cy max 40 W każ dy); prze wo du an te ny ra dio wej. rys. 109 F0M0114m In sta lo wa nie ra dio od twa rza cza Ra dio po win no być za in sta lo wa ne w miej - sce schow ka środ ko we go, po wy ję ciu je - go jest do stęp do prze wo dów Aby wy jąć scho wek na ci snąć w punk tach po ka za nych na ry sun ku w miej scu sys te - mów mo cu ją cych. Aby po łą czyć z przy sto so wa - ną in sta la cją w sa mo cho - dzie, zwró cić się do ASO Fia ta w ten spo sób w każ dym ra zie unik nie się nie do god no ści, któ re mo gła by za gro - zić bez pie czeń stwu sa mo cho du. NIE I JAZ DA 87

89 NIEI JAZ DA PRZY STO SO WA NIE IN STA LA CJI SYS TE MU NA WI GA CJI PRZE NO ŚNEJ (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) Wsa mo cho dach wy po sa żo nych w sys - tem Blue&Me mo że wy stę po wać (na za mó wie nie) przy sto so wa nie do in sta la - cji sys te mu na wi ga cji prze no śnej, do stęp - nej w Li ne ac ces so ri Fiat. Za in sta lo wać sys tem na wi ga cji prze no - śnej, wsu wa jąc obej mę spe cy ficz ne go wspor ni ka w gniaz do po ka za ne na rys rys. 110 F0M0431m AK CE SO RIA ZA KU PIO NE PRZEZ UŻYT KOW NI KA Je że li po za ku pie sa mo cho du za mie rza się za in sta lo wać ak ce so ria elek trycz ne wy ma ga ją ce cią głe go za si la nia elek trycz - ne go (ra dio, alarm, sa te li tar ne za bez pie - cze nie przed kra dzie żą itp.) lub prze cią - że nia bi lan su elek trycz ne go, zwró cić się do ASO Fia ta, któ ra po za tym że za su - ge ru je urzą dze nie naj bar dziej od po wied - nie do stęp ne w Li ne ac ces so ri Fia ta, zwe ry fi ku je in sta la cję elek trycz ną w sa - mo cho dzie pod ką tem wy trzy ma nia wy - ma ga ne go ob cią że nia, lub je że li, oka że się ko niecz ne za sto so wa nie aku mu la to ra o więk szej po jem no ści. 88

90 Zwra cać uwa gę przy mon - ta żu do dat ko wych spo ile - rów, ob rę czy kół ze sto pów lek kich i koł pa ków nie mon to wa nych se ryj - nie: mo gą zmniej szyć wen ty la cję ha - mul ców i sku tecz ność w przy pad - kach gwał tow ne go lub czę ste go ha - mo wa nia lub na dłu gich zjaz dach zgó ry. Spraw dzić po nad to czy nie ma prze szkód (dy wa ni ki, itp.) przy na ci ska niu na pe da ły. IN STA LA CJA URZĄ DZEŃ ELEK TRYCZ NYCH/ ELEK TRO NICZ NYCH Urzą dze nia elek trycz ne/elek tro nicz ne za in sta lo wa ne suk ce syw nie po za ku pie - niu sa mo cho du iwserwi sie po sprze daż - nym mu szą po sia dać ozna cze nie: Fiat Au to S.p.A. au to ry zu je mon taż apa ra - tu ry nadaw czo od bior czej, w przy pad ku, wktó rym za in sta lo wa ne zo sta ły zgod nie z re gu ła mi sztu ki, przy prze strze ga niu wska zań pro du cen ta w wy spe cja li zo wa - nym cen trum. OSTRZE ŻE NIE Mon taż urzą dzeń, któ re wpły wa ją na zmia nę cha rak te ry styk sa - mo cho du, mo gą spo wo do wać cof nię cie ze zwo le nia na ich ob rót z urzę du i ewen - tu al ną utra tę gwa ran cji ogra ni czo ną do de fek tów wy żej wy mie nio ny mi mo - dy fi ka cja mi po śred nio lub bez po śred nio roz po zna ny mi. Fiat Gro up Au to mo bi les S.p.A. nie po no - si od po wie dzial no ści za uszko dze nia spo - wo do wa ne in sta la cją ak ce so riów nie do - star czo nych lub nie za le ca nych przez Fiat Gro up Au to mo bi les S.p.A. i in sta la cją nie od po wia da ją cą wy ma ga niom do staw cy. NA DAJ NI KI RA DIO FO NICZ NE ITE LE FO NY KO MÓR KO WE Apa ra ty ra dio na daw cze (te le fo ny ko mór - ko we, CB i po dob ne) nie mo gą być uży - wa ne we wnątrz sa mo cho du, je że li nie ma ją za mon to wa nej od dziel nej an te ny na ze wnątrz sa mo cho du. OSTRZE ŻE NIE Uży wa nie tych urzą dzeń w sa mo cho dzie (bez an te ny ze wnętrz - nej) mo że spo wo do wać, po za po ten cjal - nym za gro że niem dla zdro wia pa sa że - rów, nie wła ści we funk cjo no wa nie sys te - mów elek tro nicz nych znaj du ją cych się wsa mo cho dzie, jak i za gra ża bez pie czeń - stwu sa mo cho du. Po nad to sku tecz ność nada wa nia i od bio - ru przez te apa ra ty mo że być za kłó ca - na efek tem ekra no wa nia przez nad wo zie sa mo cho du. Dla te go od no śnie uży cia te le fo nów ko - mór ko wych (GSM, GPRS, UMTS) po sia - da ją cych ofi cjal ną ho mo lo ga cję CE, za le - ca się prze czy tać do kład nie in struk cję do star czo ną przez pro du cen ta te le fo nu ko mór ko we go. NIE I JAZ DA 89

91 NIEI JAZ DA TAN KO WA NIE SIL NI KI BEN ZY NO WE Uży wać wy łącz nie ben zy ny bez oło wio wej. Aby unik nąć po mył ki, śred ni ca wle wu zbior ni ka pa li wa jest nie co mniej sza od koń ców ki pi sto le tu dys try bu to ra z ben - zy ną oło wio wą. Licz ba okta no wa uży wa - nej ben zy ny (LO) nie mo że być niż sza od 95. OSTRZE ŻE NIE Nie spraw ny ka ta li za tor nie neu tra li zu je za nie czysz czeń znaj du ją - cych się w spa li nach i w kon se kwen cji za - nie czysz cza ne jest śro do wi sko. OSTRZE ŻE NIE Ni gdy nie wle wać do zbior ni ka pa li wa, na wet w przy pad kach awa ryj nych, choć by nie wiel kiej ilo ści ben - zy ny oło wio wej; ka ta li za tor nie od wra cal - nie uszko dzi się. SIL NI KI NA OLEJ NA PĘ DO WY W ni skich tem pe ra tu rach płyn ność ole ju na pę do we go mo że być nie wy star cza ją ca, po nie waż two rzą się związ ki pa ra fi ny, po wo du jąc nie bez piecz ne za tka nie fil tra ole ju na pę do we go. Aby unik nąć tej nie do god no ści, do stęp - ne są w nor mal nej dys try bu cji, w za leż - no ści do po ry ro ku, ole je na pę do we ty - pu let nie go, zi mo we go lub ark tycz ne go (stre fy gór skie/zim ne). W przy pad ku za tan ko wa nia ole ju na pę - do we go nie ade kwat ne go do tem pe ra tu - ry uży wa nia, za le ca się mie szać olej na - pę do wy z do dat kiem TU TE LA DIE SEL ART w pro por cjach po da nych na opa ko - wa niu te go pro duk tu, wle wa jąc do zbior - ni ka naj pierw śro dek za po bie ga ją cy za - ma rza niu a na stęp nie olej na pę do wy. W przy pad ku uży wa nia/dłuż sze go po sto - ju sa mo cho du w ob sza rach gór skich/zim - nych za le ca się tan ko wać olej na pę do wy do stęp ny lo kal nie. W tych sy tu acjach su ge ru je się po nad to utrzy my wać w zbior ni ku ilość pa li wa prze kra cza ją cą 50% po jem no ści użyt ko - wej zbior ni ka. Dla sa mo cho dów na olej na - pę do wy uży wać tyl ko ole ju na pę do we go au to ry zo wa ne - go, zgod ne go ze spe cy fi ka cją eu ro pej ską EN590. Uży cie in nych pro - duk tów lub mie sza nek mo że uszko dzić nie od wra cal nie sil nik z kon se kwen cją utra ty gwa ran cji wy ni kłych z tych przy - czyn. W ra zie przy pad ko we go za tan ko - wa nia in ne go ty pu pa li wa nie uru cha - miać sil ni ka, ale opróż nić cał ko wi cie zbior nik pa li wa. je że li sil nik zo stał uru - cho mio ny na wet na krót ki okres cza - su, ko niecz ne jest opróż nie nie, po - za zbior ni kiem pa li wa, ca łe go ukła du za si la nia. 90

92 rys. 111 F0M0138m KO REK WLE WU PA LI WA rys. 111 Aby za tan ko wać pa li wo, otwo rzyć po - kry wę A na stęp nie od krę cić ko rek B; przy uży ciu klu czy ka ob ra ca jąc w le wo; ko rek po sia da lin kę C któ ra mo cu je go do po kry wy za po bie ga jąc zgu bie niu. Dla nie któ rych wer sji w kor ku B prze wi - dzia ny jest za mek z klu czy kiem; aby się do nie go do stać otwo rzyć po kry wę A, na - stęp nie użyć klu czyk z wy łącz ni ka za pło nu ob ra ca jąc go w le wo i od krę cić ko rek. Her me tycz ne za mknię cie mo że spo wo - do wać lek ki wzrost ci śnie nia w zbior ni - ku. Ewen tu al ny szum pod czas od krę ca - nia kor ka jest zja wi skiem nor mal nym. Pod czas tan ko wa nia, umie ścić ko rek w za cze pie znaj du ją cym we wnątrz po - kry wy jak po ka za no na ry sun ku fig Nie zbli żać się do wle wu zbior ni ka pa li wa z otwar - tym ogniem lub za pa lo nym pa pie ro - sem: nie bez pie czeń stwo po ża ru. Uni kać tak że zbli ża nia twa rzy do wle wu pa li wa, aby nie wdy chać szko dli wych par pa li wa. Tan ko wa nie Aby za gwa ran to wać kom plet ne za tan ko - wa nie zbior ni ka pa li wa, wy ko nać dwa do - la nia pa li wa po pierw szym za trza śnię ciu pi sto le tu dys try bu to ra. Uni kać dal sze go do le wa nia, któ re mo że spo wo do wać nie - pra wi dło we dzia ła nie ukła du za si la nia. OCHRO NA ŚRO DO WI SKA NA TU RAL NE GO Za sto so wa ny mi urzą dze nia mi dla zmniej - sze nia emi sji za nie czysz czeń z sil ni ków ben zy no wych są: ka ta li za tor trój funk cyj ny; son dy Lamb da; układ za po bie ga ją cy ulat nia niu się par pa li wa. Nie uru cha miać sil ni ka, na wet dla pró by, przy jed nej lub kil ku świe cach za pło no - wych wy krę co nych. Za sto so wa ny mi urzą dze nia mi dla zmniej - sze nia emi sji za nie czysz czeń z sil ni ków na olej na pę do wy są: ka ta li za tor utle nia ją cy; układ re cyr ku la cji spa lin (E.G.R.); filtr czą stek sta łych (DPF) (dla wer - sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no). NIE I JAZ DA 91

93 NIEI JAZ DA Pod czas nor mal ne go funk cjo - no wa nia filtr czą stek sta łych (DPF) (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze - wi dzia no) osią ga wy so ką tem pe ra tu - rę. W związ ku z tym, nie par ko wać sa - mo cho du na ła two pal nym ma te ria - łach (tra wa, su che li ście, igły so sno - we itp.): nie bez pie czeń stwo po ża ru. Pod czas nor mal ne go dzia ła - nia ka ta li za tor osią ga bar - dzo wy so kie tem pe ra tu ry. W związ - ku z tym, nie par ko wać sa mo cho du na ła two pal nym ma te ria łach (tra- wa, su che li ście, igły so sno we itp.): nie bez pie czeń stwo po ża ru. FILTR CZĄ STEK STA ŁYCH DPF (DIE SEL PAR TI CU LA TE FIL TER) (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) Die sel Par ti cu la te Fil ter jest fil trem me - cha nicz nym, umiesz czo nym w ukła dzie wy de cho wym, któ ry wy ła pu je fi zycz nie czą stecz ki wę gla znaj du ją ce się w ga zach wy de cho wych sil ni ków Die sel. Filtr czą stek sta łych jest ko niecz ny aby wy eli mi no wać pra wie cał ko wi cie z spa lin czą stecz ki wę gla zgod nie z ak tu al ny mi/ przy szły mi nor ma mi praw ny mi. Pod czas nor mal ne go uży wa nia sa mo cho - du cen tral ka kon tro li sil ni ka re je stru je sze reg da nych eks plo ata cyj nych (okres uży cia, typ prze jaz du, osią gnię te tem pe - ra tu ry itp.) i ob li cza ilość czą ste czek zgro ma dzo nych w fil trze. Po nie waż filtr aku mu lu je cząst ki wę gla mu si być okre so wo re ge ne ro wa ny (czysz czo ny) po przez spa le nie czą ste - czek wę gla. Pro ce du ra re ge ne ra cji za rzą dza na jest au to ma tycz nie przez cen tral kę kon tro li sil ni ka w za leż no ści od sta nu aku mu la cji czą ste czek w fil trze i wa run ków uży wa - nia sa mo cho du. Pod czas re ge ne ra cji moż li we jest wy stą - pie nie na stę pu ją cych zja wisk: wzrost ogra ni czo ny ob ro tów bie gu ja ło we go, uak tyw nie nie elek tro wen ty la to ra, ogra - ni czo ny wzrost dy mie nia, wy so ka tem - pe ra tu ra przy wy de chu. Te sy tu acje nie po win ny być in ter pre to wa ne ja ko uszko - dze nia i nie wpły wa ją na za cho wa nie się sa mo cho du inaśrodo wi sko. W przy pad ku wy świe tle nia się od po - wied nie go ko mu ni ka tu od nieść się do roz dzia łu Lamp ki sy gna li za cyj ne i ko - mu ni ka ty. 92

94 BEZ PIE CZEŃ PA SY BEZ PIE CZEŃ STWA SYS TEM S.B.R NA PI NA CZE PA SÓW BEZ PIE CZEŃ STWA BEZ PIECZ NE PRZE WO ŻE NIE DZIE CI PRZYSTOSOWANIE DO MONTAŻU FOTELIKA ISOFIX UNIVERSALE AIR BAG PRZED NIE AIR BAG BOCZ NE NIE I JAZ DA 93

95 NIEI JAZ DA PA SY BEZ PIE CZEŃ STWA UŻY CIE PA SÓW BEZ PIE CZEŃ STWA rys. 1 Pas na le ży za piąć przy wy pro sto wa nej klat ce pier sio wej i ple cach przy le ga ją cych do opar cia sie dze nia. Aby za piąć pas, trzy ma jąc prze lot kę A wsu nąć ją do gniaz da za cze pu B, aż do usły sze nia za trza śnię cia blo ka dy Je że li pod czas wy cią ga nia pas za blo ku je się, pu ścić ta śmę pa sa, aby zwi nę ła się na krót kim od cin ku i po now nie ją wy cią - gnąć uni ka jąc gwał tow nych ru chów. Aby od piąć pas, na ci snąć przy cisk C. Przy trzy mać ta śmę pa sa pod czas zwi ja - nia, aby unik nąć po skrę ca nia. Pas bez pie czeń stwa za po mo cą zwi ja cza do pa so wu je się au to ma tycz nie do cia ła, umoż li wia jąc swo bod ne ru chy. rys. 1 F0M0040m rys. 2 F0M0041m Wza par ko wa nym sa mo cho dzie na du - żym spad ku dro gi zwi jacz mo że się za - blo ko wać; jest to nor mal ne. Po nad to me cha nizm zwi ja cza blo ku je wy su wa nie ta śmy pa sa za każ dym ra zem, gdy zo sta - nie wy cią gnię ta gwał tow nie, pod czas ha - mo wa nia, zde rze nia i jaz dy na za krę cie zdu żą pręd ko ścią. Sie dze nie tyl ne wy po sa żo ne jest w bez - wład no ścio we pa sy bez pie czeń stwa, z trze ma punk ta mi mo co wa nia, ze zwi ja - czem. Nie na ci skać przy ci sku C -rys. 1 pod czas jaz dy. rys. 3 F0M0502m Pa sy bez pie czeń stwa sie dzeń tyl nych mu - szą być za pi na ne zgod nie ze sche ma tem po ka za nym na rys. 2 (z pa sem bez pie - czeń stwa dla miej sca środ ko we go dla wer - sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) lub zgod - nie ze sche ma tem po ka za nym na rys. 3 (sie dze nie tyl ne dwu miej sco we). 94

96 rys. 4 F0M0042m OSTRZE ŻE NIE Pra wi dło we za mo co wa nie opar cia sy gna li zo wa ne jest znik nię ciem pa- ska czer wo ne go znaj du ją ce go sie obok dźwi gni rys. 4 skła da nia opar cia. Ten pa- sek czer wo ny sy gna li zu je brak za blo ko wa - nia opar cia sie dze nia. Przy przy wra ca niu opar cia w po zy cję uży cia upew nić się o je - go za trza śnię ciu sy gna li zo wa nym dźwię - kiem za blo ko wa nia. OSTRZE ŻE NIE Usta wia jąc, po zło że niu, sie dze nie tyl ne w po zy cję nor mal ne go uży cia zwra cać uwa gę na pra wi dło we uło że nie pa sów bez pie czeń stwa tak aby umoż li wić szyb ki do stęp do ich uży cia. Pa mię tać, że w ra zie gwał - tow ne go zde rze nia pa sa że - ro wie sie dzeń tyl nych, któ rzy nie za - pną pa sów bez pie czeń stwa, po - za tym że są na ra że ni na ob ra że nia, sta no wią po waż ne za gro że nie dla pa sa że ra i kie row cy na przed nich sie dze niach. Upew nić się, czy opar cia zo sta ły pra wi dło wo za mo - co wa ne z obu stron, aby w przy pad - ku gwał tow ne go ha mo wa nia opar cie nie prze su nę ło się w przód po wo du - jąc ob ra że nia pa sa że rów. SYS TEM S.B.R. Sa mo chód wy po sa żo ny jest w sys tem o na - zwie S.B.R (Se at Belt Re min der), skła da ją cy się z sy gna li za to ra aku stycz ne go, któ ry ra - zem z mi ga niem lamp ki < w ze sta wie wskaź ni ków, ostrze ga kie row cę i pa sa że ra przed nie go (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze - wi dzia no), o bra ku za pię cia od po wied nie - go pa sa bez pie czeń stwa. Aby dez ak ty wo wać na sta łe, zwró cić się do ASO Fia ta. NIE I JAZ DA 95

97 NIEI JAZ DA NA PI NA CZE PA SÓW BEZ PIE CZEŃ STWA Aby za pew nić sku tecz niej sze dzia ła nie ochron ne pa sów bez pie czeń stwa, sa mo - chód wy po sa żo ny jest w na pi na cze przed - nich pa sów bez pie czeń stwa, któ re w trak - cie gwał tow ne go zde rze nia czo ło we go co - fa ją o kil ka cen ty me trów ta śmę pa sa gwa - ran tu jąc w ten spo sób do kład ne przy le ga - nie ta śmy pa sa do cia ła, za nim roz pocz nie się ak cja wy rzu ca nia z sa mo cho du. Uak tyw nie nie na pi na cza roz po zna wal ne jest za blo ko wa niem zwi ja cza; ta śma pa sa bez pie czeń stwa nie wy su wa się da lej je - że li wy cią gnie my. OSTRZE ŻE NIE Aby za pew nić mak sy mal - nie pew ne dzia ła nie na pi na cza pa sa, usta - wić ta śmę pa sa w ta ki spo sób aby ści śle przy le ga ła do klat ki pier sio wej i do bio der. Pod czas in ter wen cji na pi na cza wy dzie la się nie wiel ka ilość dy mu. Dym ten nie jest szko dli wy i nie ozna cza po ża ru. Na pi nacz pa sa nie wy ma ga żad nej ob słu gi ani sma ro wa nia. Ja ka kol wiek in ter wen cja mo dy fi ka cyj - na wa run ków ory gi nal nych spo wo du je utra tę je go spraw no ści. Je że li w wy ni ku nie prze wi dzia nych zda rzeń (po wo dzie, sztor my itp.) na pi nacz pa sa zo - sta nie za la ny wo dą i bło tem, na le ży bez - względ nie go wy mie nić. Na pi nacz pa sa bez pie czeń - stwa jest jed no ra zo we go użyt ku. Po uak tyw nie niu na pi na cza zwró cić się do ASO Fia ta aby go wy - mie nić. Aby po znać ter min waż no ści urzą dze nia patrz ta blicz ka umiesz - czo nawschow ku: przy zbli ża niu się te go ter mi nu zwró cić się do ASO Fia ta w ce lu wy mia ny urzą dze nia. In ter wen cje któ re po cią ga ją za so bą ude rze nia, wi bra cje lub na grza nie miej sco we (po - wy żej 100 C przez czas mak - sy mal ny 6 go dzin) w stre fie na pi na cza mo gą spo wo do wać je go uszko dze nie lub uak tyw nie nie; nie spo wo du ją te go ta kie wa run ki jak wi bra cje spo wo do - wa ne nie rów no ścią dro gi lub przy pad - ko we po ko ny wa nie ma łych prze szkód, kra węż ni ków, itp. W ra zie wąt pli wo - ści zwró cić się do ASO Fia ta. OGRA NICZ NI KI OB CIĄ ŻEŃ Aby zwięk szyć ochro nę pa sa że rom w przy pad ku ko li zji, zwi ja cze przed nich pa sów bez pie czeń stwa wy po sa żo ne są w urzą dze nia któ re umoż li wia ją od po - wied nią re gu la cję si ły dzia ła ją cej na klat - kę pier sio wą i na ra mię pod czas ak cji za - trzy my wa nia przez pas w przy pad ku zde - rze nia czo ło we go. 96

98 OSTRZE ŻE NIA OGÓL NE PRZY UŻY WA NIU PA SÓW BEZ PIE CZEŃ STWA Kie row ca sa mo cho du (oraz wszy scy pa - sa że ro wie sa mo cho du) obo wią za ni są prze strze gać prze pi sów lo kal nych do ty - czą cych sto so wa nia pa sów bez pie czeń - stwa. Przed roz po czę ciem jaz dy za piąć za wsze pa sy bez pie czeń stwa. Uży cie pa sów bez pie czeń stwa jest ko - niecz ne rów nież przez ko bie ty w cią ży: gdyż za rów no dla niej jak i dla dziec ka za - gro że nie w przy pad ku zde rze nia jest zna - cze nie mniej sze, gdy za pnie pas bez pie - czeń stwa. Oczy wi ście ko bie ty w cią ży po win ny usta wić dol ną część ta śmy pa sa du żo ni - żej, w ta ki spo sób aby prze cho dzi ła pod brzu chem rys. 5. NIE I JAZ DA rys. 5 F0M0043m rys. 6 F0M0044m rys. 7 F0M0045m Ta śma pa sa nie mo że być po skrę ca na. Gór na część pa sa po win na prze cho dzić nad ple - ca mi i prze ci nać po prze kąt nej klat - kę pier sio wą. Dol na część pa sa po - win na przy le gać do bio der rys. 6 a nie do brzu cha pa sa że ra. Nie sto - so wać róż ne go ro dza ju urzą dzeń (za cze pów, za pi nek itp.), któ re mo - gą spo wo do wać nie pra wi dło we przy - le ga nie pa sa do cia ła. 97

99 NIEI JAZ DA Aby za bez pie cze nie by ło mak sy mal nie sku tecz ne, usta wić opar cie sie dze nia w po ło że - niu za pew nia ją cym wy god ne opar - cie ple ców i za piąć pas tak, aby ści - śle przy le gał do klat ki pier sio wej i do bio der. Za pi nać za wsze pa sy bez pie czeń stwa za rów no na sie dze - niach przed nich jak i tyl nych! Po dró - żo wa nie bez za pię tych pa sów zwięk - sza ry zy ko po waż nych ob ra żeń lub śmierć w przy pad ku zde rza nia. Ab so lut nie za bra nia się de - mon to wać lub na ru szać kom po nen tów pa sów bez pie czeń - stwa i na pi na czy. Ja ka kol wiek czyn - no ści mo gą być wy ko na ne wy łącz nie przez wy kwa li fi ko wa ne go i au to ry - zo wa ne go spe cja li stę. Zwra cać się za wsze do ASO Fia ta. Je że li pas bez pie czeń stwa zo stał moc no prze cią żo ny, np. w wy ni ku ko li zji, po wi nien być kom plet nie wy mie nio ny ra zem zmo co wa nia mi, śru ba mi mo cu ją cy - mi oraz z na pi na czem pa sa; w rze - czy wi sto ści, tak że je że li nie są wi - docz ne uszko dze nia gdyż stra cił swo je wła sno ści wy trzy ma ło ścio we. Każ dy pas bez pie czeń stwa po wi nien być uży ty tyl ko przez jed ną oso bę: nie prze wo zić dziec ka na ko la nach pa sa że ra, sto - su jąc je den pas bez pie czeń stwa dla ochro ny oboj ga. Ogól nie nie za pi nać pa sem ja kie go kol wiek przed mio tu ra zem z oso bą. JAK UTRZY MAĆ ZA WSZE WSPRAW NO ŚCI PA SY BEZ PIE CZEŃ STWA Dla wła ści wej ob słu gi pa sów bez pie czeń - stwa, prze strze gać skru pu lat nie na stę pu - ją ce ostrze że nia: uży wać za wsze pa sów z ta śmą do brze roz cią gnię tą, nie po skrę ca ną; upew nić się czy ta śma pa sa wy su wa się swo - bod nie bez blo ko wa nia; po zde rze niu sa mo cho du o okre ślo nej ener gii wy mie nić pas bez pie czeń stwa, na wet je że li po zor nie wy da je się nie - usz ko dzo ny Wy mie nić tak że pas w przy pad ku ak ty wa cji na pi na cza pa sa bez pie czeń stwa; aby oczy ścić pa sy, na le ży umyć je ręcz - nie wo dą i neu tral nym my dłem, wy - płu kać i po zo sta wić w cie niu do wy - schnię cia. Nie sto so wać moc nych de - ter gen tów wy bie la ją cych lub bar wią - cych oraz ja kich kol wiek sub stan cji che micz nych, któ re mo gły by osła bić włók no pa sa; uni kać za mo cze nia zwi ja czy pa sów bez pie czeń stwa: ich po praw ne dzia ła - nie jest gwa ran to wa ne tyl ko wte dy, gdy są nie do sta ła się do nich wo da; wy mie nić pas je że li po sia da ozna ki znisz cze nia lub prze cię cia. 98

100 BEZ PIECZ NE PRZE WO ŻE NIE DZIE CI Aby zwiększyć ochronę w razie zderzenia wszyscy pasażerowie powinni podróżować siedząc i stosować odpowiednie systemy ochronne. Szczególnie dotyczy to dzieci. Te przepisy są obowiązkowe, odpowiadają dyrektywie 2003/20/CE, we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Dzieci w porównaniu do dorosłych, posiadają głowę proporcjonalnie większą i cięższą w stosunku do reszty ciała, natomiast mięśnie i struktura kości nie jest dostatecznie rozwinięta. Dlatego konieczne jest, aby były prawidłowo przytrzymywane w przypadku zderzenia, systemami innymi niż pasy bezpieczeństwa jak dla dorosłych. W rezultacie poszukiwań nad zwiększeniem bezpieczeństwa dzieci opracowano Regulamin Europejski ECE-R44, który poza tym że zobowiązuje do ich stosowania, dzieli systemy na pięć grup: Grupa 0+ do 10 kg masy Grupa 0+ do 13 kg masy Grupa kg masy Grupa kg masy Grupa kg wagi Jak widać jest częściowe nakładanie się grup na siebie, w rzeczywistości w sprzedaży dostępne są urządzenia, które pokrywają więcej niż jedną grupę wagową. Wszystkie urządzenia zabezpieczające powinny posiadać dane homologacyjne i znak kontroli na tabliczce przymocowanej na stałe do fotelika, której nie wolno absolutnie usuwać. Dzieci o wzroście powyżej 1,50 m, z punktu widzenia systemu zabezpieczeń można traktować jak osoby dorosłe i stosować normalne pasy bezpieczeństwa. W Lineaccessori Fiata dostępne są foteliki dla dzieci, przeznaczone dla każdej grupy wagowej. Zaleca się je stosować, ponieważ zaprojektowane zostały specjalnie dla samochodów Fiata. NIE I JAZ DA 99

101 NIEI JAZ DA rys. 8 F0M0046m rys. 9 F0M0504m GRU PA 0 i 0+ Niemowlę do 13 kg powinno być przewożone tyłem do kierunku jazdy w foteliku kołysce, tak aby była podparta głowa, nie przeciążając szyi w przypadku nagłego hamowania. Kołyska jest przypięta pasem bezpieczeństwa samochodu rys. 8 i sama utrzymuje dziecko własnym pasem. GRU PA 1 Począwszy od 9 do 18 kg wagi dzieci mogą być przewożone zwrócone w przód. W przypadku poduszki po stronie pasażera aktywnej nie umieszczać dziecka w foteliku kołysce zwróconej przeciwnie do kierunku jazdy na siedzeniu przednim Aktywacja poduszki powietrznej w przypadku zderzenia może spowodować śmiertelne obrażenia przewożonego dziecka niezależnie od siły zderzenia. Dlatego zaleca się przewozić, zawsze dziecko w odpowiednim foteliku na siedzeniu tylnym, gdyż jest to położenie najbardziej bezpieczne w przypadku zderzenia. POWAŻNE NIEBEZPIECZE- Ń W razie konieczności przewożenia dziecka na miejscu przednim po stronie pasażera, w foteliku kołysce zwróconej przeciwnie do kierunku jazdy, gdy są poduszki powietrzne po stronie pasażera (przednie i boczne chroniące tułów/klatkę piersiową (side bag) gdzie przewidziano), należy je dezaktywować za pomocą menu ustawień i zweryfikować ich dezaktywację za pomocą lampki sygnalizacyjnej znajdujące się w zestawie wskaźników. Ponadto siedzenie pasażera powinno być przesunięte całkowicie do tyłu, aby uniknąć ewentualnego kontaktu fotelika z dzieckiem z deską rozdzielczą. Na rysunku jest pokazany jedynie montaż. Montować fotelik zgodnie z instrukcją obowiązkowo do niego załączoną. 100

102 Istniejące foteliki dla grupy wagowej 0 i 1 posiadają zaczep tylny i swój pas, aby przytrzymać dziecko. Z powodu swojej masy mogą być niebezpieczne, jeżeli zamontowane zostaną nieprawidłowo (np jeżeli zapięty pas bezpieczeństwa samochodu przechodzi przez poduszkę). Przestrzegać bezwzględnie załączonej instrukcji montażu. rys. 10 F0M0048m GRU PA 2 Dzieci o masie od 15 do 25 kg mogą być przytrzymywane bezpośrednio pasem bezpieczeństwa samochodu rys. 10. Fotelik spełnia tylko funkcję prawidłowego ustawienia dziecka w stosunku do pasa, który powinien przebiegać po przekątnej przylegając do klatki piersiowej a nigdy do szyi i przebiegać poziomo przylegając do bioder a nie do brzucha dziecka. Na rysunku jest pokazany jedynie montaż. Zamontować fotelik zgodnie z instrukcją obowiązkowo załączoną do niego. rys. 11 F0M0049m GRU PA 3 Dla dzieci od 22 do 36 kg wagi istnieją odpowiednie podnośniki, które umożliwiają prawidłowe ustawienia pasa bezpieczeństwa. Na rys. 11 pokazano przykładowo poprawne umieszczenie dziecka na tylnym siedzeniu. Dzieci o wzroście powyżej 1,50 m można zapinać pasem bezpieczeństwa jak dorosłych. Na rysunku jest wyłącznie wskazany montaż. Zamontować fotelik zgodnie z instrukcją obowiązkowo załączoną do niego. NIE I JAZ DA 101

103 NIEI JAZ DA DOSTOSOWANIE SIEDZEŃ PASAŻERÓW DO UŻYCIA FOTELIKÓW UNIVERSALI Samochód jest zgodny z nową Dyrektywą Europejską 2000/3/CE dotyczącą montażu fotelików dla dzieci na różnych miejscach w samochodzie zgodnie z poniższą tabelą: Poniżej podsumowano główne przepisy bezpiecznego przewożenia dzieci: 1) Zalecaną pozycją dla instalowania fotelika dla dziecka jest siedzenie tylne, ponieważ jest najbardziej chronione w przypadku zderzenia. 2) W przypadku dezaktywacji poduszki powietrznej airbag pasażera sprawdzić zawsze, czy świeci się stale lampka koloru żółto pomarańczowego w zestawie wskaźników, potwierdzająca dezaktywację. 3) Przestrzegać skrupulatnie instrukcji dostarczonej wraz z fotelikiem, którą producent powinien obowiązkowo załączyć. Przechowywać ją w samochodzie wraz z dokumentami i instrukcją obsługi. Nie używać fotelika w sposób niezgodny z instrukcjami użycia. 4) Zawsze sprawdzać pociągając za taśmę, czy pas bezpieczeństwa jest prawidłowo zapięty. 5) Każdy system ochronny przeznaczony jest wyłącznie dla jednego dziecka; nie przewozić nigdy równocześnie dwoje dzieci. 6) Sprawdzać zawsze czy pas nie uciska szyi dziecka. Pa sa że r Pa sa że r Pa sa żer Gru pa Za kres wa gi przed ni tyl ny tyl ny środ ko wy ( ) Gru pa 0, 0+ do 13 kg U ( ) U * Gru pa kg U ( ) U * Gru pa kg U ( ) U * Gru pa kg U ( ) U * Opis ozna czeń: U = od po wied nie dla sys te mów ochron nych ka te go rii Uni wer sal na zgod nie z Re gu - la mi nem Eu ro pej skim ECE -R44 dla Grup wska za nych. ( ) w sa mo cho dzie, w któ rym sie dze nie pa sa że ra nie jest re gu lo wa ne na wy so ko ści, ko niecz ne jest utrzy my wa nie opar cia sie dze nia w po zy cji do kład nie pio no wej. * Od po wied nio na miej scu środ ko wym tyl nym nie moż na mon to wać żad ne go ty pu fo te li ka. ( ) Dla wersji/rynków, gdzie przewidziano. 102

104 7) Podczas jazdy nie zezwalać aby dziecko zmieniło pozycję lub rozpięło pas. 8) Nie przewozić nigdy dziecka trzymając je w objęciach, a także na kolanach. W czasie zderzenia nikt nie jest w stanie utrzymać dziecka. 9) W razie wypadku wymienić fotelik na nowy. W przypadku airbag po stronie pasażera aktywnej nie umieszczać dziecka w foteliku kołysce zwróconej przeciwnie do kierunku jazdy na siedzeniu przednim Aktywacja poduszki powietrznej airbag w przypadku zderzenia może spowodować śmiertelne obrażenia przewożonego dziecka niezależnie od siły zderzenia. Dlatego zaleca się przewozić zawsze dziecko w odpowiednim foteliku na siedzeniu tylnym, gdyż jest to położenie najbardziej bezpieczne w przypadku zderzenia. PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU FOTELIKA ISOFIX UNIVERSALE (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) Samochód przystosowany jest do montażu fotelików typu Isofix Universale, nowy zunifikowany system europejski do przewożenia dzieci. Na rys. 12 pokazany jest przykładowy fotelik. Fotelik Isofix Universale przeznaczony jest dla grupy wagowej 1. W związku z różnymi systemami zatrzaśnięcia, fotelik musi być umocowany w odpowiednich dolnych pierścieni metalowych A-rys. 13, umieszczonych pomiędzy oparciem i poduszką siedzenia tylnego, a następnie zamocowany paskiem górnym (dostępnym razem z fotelikiem) w odpowiednich zaczepach B-rys. 14 znajdujących się w części tylnej oparcia naprzeciw fotelika. Możliwy jest montaż mieszany fotelików tradycyjnych i Isofix Universali. Należy pamiętać, ze w przypadku fotelików Isofix Universale, mogą być używane wszystkie te homologowane z oznaczeniem ECE R44/03 Isofix Universale. rys. 12 F0M0253m W Lineaccessori Fiata dostępny jest fotelik dla dziecka Isofix Universale Duo Plus i specyficzny G 0/1. Odnośnie dodatkowych szczegółów dotyczących instalacji i/lub użycia fotelika odnieść się do Instrukcji dostarczanej z fotelikiem. NIE I JAZ DA 103

105 NIEI JAZ DA rys. 12 F0M0050m DOSTOSOWANIE SIEDZEŃ PASAŻERÓW DO UŻYCIA FOTELIKÓW ISOFIX UNIVERSALI W tabeli podanej poniżej zgodnej z europejskimi przepisami legislacyjnymi ECE 16, wskazano możliwość instalacji fotelików dla dzieci Isofix Universali na siedzeniach wyposażonych w zaczepy Isofix. Grupa wagowa Ustawienie Klasa oznaczenia Pozycja Isofix siedzenie Isofix tylne boczne Grupa 0 do 10 kg Tyłem do kierunku jazdy Tyłem do kierunku jazdy E E IL IL 104 rys. 13 F0M0051m UWAGA Montować fotelik tylko w zatrzymanym samochodzie. Fotelik jest poprawnie zamocowany w przystosowanych obejmach, gdy nastąpią dźwięki zatrzasku, które potwierdzają prawidłowe zamocowanie. Przestrzegać w każdym przypadku instrukcji montażu, demontażu i ustawienia, którą Konstruktor fotelika zobowiązany jest do niego załączyć. Grupa 0 do 13 kg Grupa I od 9 do 18 kg Tyłem do kierunku jazdy Tyłem do kierunku jazdy Tyłem do kierunku jazdy Tyłem do kierunku jazdy Przodem do kierunku jazdy Przodem do kierunku jazdy Przodem do kierunku jazdy IUF: stosowane dla systemów zabezpieczających dzieci Isofix ustawionych przodem do kierunku jazdy, klasy uniwersalnej (wyposażonych w trzecie mocowanie górne), homologowanych dla użycia w tej grupie wagowej. IL: stosowane dla systemów zabezpieczających dzieci Typu Isofix specyficznych i homologowanych dla tego typu samochodu. Możliwe jest instalowanie fotelika przesuwając w przód siedzenie przednie. D C D C B B1 A IL IL IL IL IUF IUF IUF

106 AIR BAG PRZED NIE Sa mo chód wy po sa żo ny jest w przed nie po dusz ki po wietrz ne dla kie row cy, dla pa sa że ra i po dusz kę po wietrz ną chro nią - cą ko la na po stro nie kie row cy (dla wer - sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no). Po dusz ki po wietrz ne air bag przed nie kie row cy/pa sa że ra i po dusz ka po wietrz - na chro nią ca ko la na kie row cy (dla wer - sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) chro nią sie dzą cych na miej scach przed nich w przy pad ku zde rzeń czo ło wych o śred - nio -du żej si le zde rze nia, za po mo cą roz - ło że nia się po du szek po mię dzy sie dzą cy - mi i kie row ni cą lub de ską roz dziel czą Brak uru cho mie nia po du szek po wietrz - nych air bag w in nych ty pach zde rzeń (bocz ne, tyl ne, wy wró ce nie się sa mo - cho du itp) nie ozna cza nie pra wi dło we go dzia ła nia sys te mu. W przy pad ku zde rze nia czo ło we go, cen - tral ka elek tro nicz na uak tyw nia, gdy jest to ko niecz ne, na peł nia nie po du szek. Po - dusz ki na peł nią się na tych miast, sta no - wiąc ochro nę po mię dzy sie dzą cy mi z przo du a ele men ta mi mo gą cy mi spo - wo do wać po waż ne ob ra że nia; na tych - miast po tem po dusz ki się opróż nia ją. Przed nie po dusz ki po wietrz ne kie row - cy/pa sa że ra i po dusz ka po wietrz na chro - nią ca ko la na kie row cy (dla wer sji/ryn - ków, gdzie prze wi dzia no), nie za stę pu ją lecz uzu peł nią uży cie pa sów bez pie czeń - stwa, któ re za le ca my za wsze za pi nać, jak prze wi du ją prze pi sy w Eu ro pie oraz w więk szo ści kra jów po za Eu ro pą. Ob ję tość przed nich po du szek po wietrz - nych air bag w mo men cie mak sy mal ne go na peł nie nia wy peł nia więk szą część prze - strze ni po mię dzy kie row ni cą i kie row cą i po mię dzy de ską roz dziel czą i pa sa że rem. W przy pad ku zde rze nia sa mo cho du oso - ba, któ ra nie za pię ła pa sa bez pie czeń - stwa, mo że ude rzyć o po dusz kę w fa zie jej otwie ra nia. W tej sy tu acji ochro - na ofe ro wa na przez po dusz kę po wietrz - ną jest du żo mniej sza. Po dusz ki po wietrz ne air bag przed nie mo gą nie uak tyw nić się w na stę pu ją cych przy pad kach; zde rze nia czo ło we go z przed mio ta mi ła two de for mo wa ny mi, któ re nie obej mu ją po wierzch ni przed niej sa - mo cho du (np. ude rze nie błot ni kiem o ba rie ry ochron ne, za spy śnież ne lub lo do we itp.); wje cha nie sa mo cho du pod in ny po jazd lub pod ba rie rę ochron ną (np. pod cię - ża rów kę lub pod ba rie ry ochron ne na au to stra dzie); w ta kich przy pad kach nie ma in nej do dat ko wej ochro ny wzglę dem pa sów bez pie czeń stwa iwkon se kwen cji ak ty wa cja po du szek by ła by w re zul ta cie nie sto sow na. Brak ak ty wa cji po du szek w tych przy pad - kach nie ozna cza na nie wła ści we funk - cjo no wa nie sys te mu. Nie na kle jać taśm sa mo - przy lep nych lub in nych przed mio tów na kie row ni cę, po kry - wę air bag po stro nie pa sa że ra lub bocz ne po szy cie da chu. Nie umiesz - czać przed mio tów na de sce roz dziel - czej po stro nie pa sa że ra (jak np. te - le fo nów ko mór ko wych) gdyż mo gą utrud nić pra wi dło we roz ło że nie się po dusz ki po wietrz nej air bag i spo - wo do wać po waż ne ob ra że nia sie - dzą cych w sa mo cho dzie. W przy pad ku zde rzeń o ni skiej ener gii (dla któ rych wy star czy przy trzy ma nie wy wie ra ne pa sa mi bez pie czeń stwa) po - dusz ki po wietrz ne air bag nie uru cho mią się. Dla te go za wsze ko niecz ne jest uży cie pa sów bez pie czeń stwa, któ re w ra zie zde rze nia bocz ne go za pew nia ją pra wi - dło wą po zy cję sie dzą ce go, za po bie ga jąc prze su nię ciu się w przy pad ku na wet bar - dzo sil ne go zde rze nia. NIE I JAZ DA 105

107 NIEI JAZ DA rys. 15 F0M0360m rys. 16 F0M0053m AIR BAG PRZED NIA PO DUSZ KA PO WIETRZ NA PO STRO NIE KIE ROW CY rys. 15 Skła da się z po dusz ki wy peł nia ją cej się na tych miast umiesz czo nej w od po wied - nim gnieź dzie w środ ku w kie row ni cy. AIR BAG PRZED NIA PO DUSZ KA PO WIETRZ NA PO STRO NIE PA SA ŻE RA rys. 16 Skła da się z po dusz ki wy peł nia ją cej się na tych miast, umiesz czo nej w od po wied - nim gnieź dzie w de sce roz dziel czej i po - sia da ob ję tość więk szą niż po dusz ka po stro nie kie row cy. PO WAŻ NE NIE BEZ PIE - CZEŃ : Przy ak tyw - nej po dusz ce po wietrz nej air bag po stro nie pa sa że ra (ON), nie umiesz czać na sie dze niu przed nim fo te - li ka z dziec kiem w ko ły sce zwró co nej prze ciw nie do kie run ku jaz dy. Ak ty - wa cja po dusz ki po wietrz nej air bag wprzy pad ku zde rze nia mo że spo wo - do wać śmier tel ne ob ra że nia prze wo - żo ne go dziec ka. W ra zie ko niecz no - ści umiesz cze nia dziec ka na sie dze - niu przed nim, wy łą czyć za wsze po - dusz kę po wietrz ną air bag po stro nie pa sa że ra. Po nad to sie dze nia pa sa że - ra po win no być prze su nię te jak naj - da lej do ty łu, aby unik nąć ewen tu al - ne go kon tak tu fo te li ka z dziec kiem zde ską roz dziel czą. Na wet, je że li nie ma od po wied nich obo wią zu ją cych prze pi sów, za le ca się dla zwięk sze nia ochro ny do ro słych, re ak ty wo wać na - tych miast po dusz kę po wietrz ną air - bag, gdy prze wo że nie dziec ka nie bę - dzie już ko niecz ne. 106

108 DEZ AK TY WA CJA RĘCZ NA PO DUSZ KI PO WIETRZ NEJ AIR BAG PRZED NIEJ PO STRO NIE PA SA ŻE RA I BOCZ NEJ CHRO NIĄ CEJ KLAT KĘ PIER SIO WĄ (Si de Bag) (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) W przy pad ku ab so lut nie ko niecz nym prze wo że nia dziec ka na sie dze niu przed - nim, jest moż li wa dez ak ty wa cja po du - szek po wietrz nych air bag po stro nie pa - sa że ra przed niej i bocz nej chro nią cą klat - kę pier sio wą -mied ni cę (Si de Bag) (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no). Lamp ka sy gna li za cyj na w ze sta wie wskaź ni ków bę dzie się świe cić aż do re - ak ty wa cji przed niej po dusz ki po wietrz - nej air bag po stro nie pa sa że ra i bocz nej po dusz ki chro nią cej klat kę pier sio wą (Si- de Bag) (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi - dzia no). Aby dez ak ty wo wać ręcz nie po dusz ki po wietrz ne air bag po stro nie pa sa że ra przed nia i bocz - na chro nią ca klat kę pier sio wą -mied- ni cę (si de Bag) (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) patrz De ska roz dziel cza i ste ro wa nie, w roz dzia - le Wy świe tlacz cy fro wy i Wy- świe tlacz wie lo funk cyj ny. AIR BAG BOCZ NE Sa mo chód wy po sa żo ny jest w przed nie bocz ne po dusz ki po wietrz ne chro nią ce klat kę pier sio wą/mied ni cę (Si de Bag przed nie) kie row cy i pa sa że ra (dla wer - sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no), po dusz ki chro nią ce gło wę pa sa że rów przed nich ityl nych (Win dow Bag) (dla wer sji/ryn - ków, gdzie prze wi dzia no). Po dusz ki po wietrz ne bocz ne air bag (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) chro - nią sie dzą cych w przy pad ku zde rzeń bocz - nych o śred niej -du żej ener gii, od dzie la jąc po dusz ką sie dzą cych od ele men tów kon - struk cyj nych bocz nych sa mo cho du. Brak uru cho mie nia po du szek po wietrz - nych air bag bocz nych przy in nych ty pach zde rze nia (przed nie, tyl ne, wy wró ce nie się sa mo cho du itp.) nie ozna cza nie pra - wi dło we go dzia ła nia sys te mu. W przy pad ku zde rze nia bocz ne go, cen - tral ka elek tro nicz na uak tyw nia się, gdy jest to ko niecz ne, po wo du je na peł nie nie po du szek, po dusz ki na peł nia ją się na tych - miast, sta no wiąc ochro nę po mię dzy sie - dzą cy mi i ele men ta mi sa mo cho du, któ ra mo gła by spo wo do wać ob ra że nia: na tych - miast po tem po dusz ki opróż nia ją się. Bocz ne po dusz ki po wietrz ne air bag (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) nie za - stę pu ją, lecz uzu peł nią uży cie pa sów bez - pie czeń stwa, któ re za le ca my za wsze za - piąć, jak prze wi du ją prze pi sy w Eu ro pie i w więk szo ści kra jów po za Eu ro pą. rys. 17 F0M0140m AIR BAG BOCZ NE PRZED NIE PO DUSZ KI PO WIETRZ NE CHRO NIĄ CE KLAT KĘ/MIED NI CĘ (SI DE BAG) rys. 17 (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) Umiesz czo ne są w opar ciach sie dzeń, skła da ją się z po dusz ki, wy peł nia ją cej się na tych miast, i ma ją za za da nie ochro nę klat ki pier sio wej sie dzą cych w przy pad ku zde rzeń bocz nych o śred nio du żej si le. NIE I JAZ DA 107

109 NIEI JAZ DA rys. 18 F0M0141m AIR BAG BOCZ NE PRZED NIE BOCZ NE CHRO NIĄ CE GŁO WĘ (WIN DOW BAG) rys. 18 (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) Skła da ją się z dwóch po du szek ty pu kur ty ny, jed nej umiesz czo nej po le wej stro nie i jed nej po pra wej stro nie sa mo - cho du, znaj du ją się za bocz ną wy kła dzi - na da chu i zło żo ne są w od po wied nich osło nach. Ma ją za za da nie ochro nę gło wy sie dzą - cych z przo du i z ty łu w przy pad ku zde - rze nia bocz ne go, dzię ki du żej po wierzch - ni po du szek po wy peł nie niu. OSTRZE ŻE NIE Naj lep sze za bez pie cze nie przez sys tem w przy pad ku zde rze nia bocz ne go da je pra wi dło wa po zy cja na sie - dze niu, po nie waż umoż li wia wła ści we roz ło że nie się bocz nych po du szek po - wietrz nych air bag. OSTRZE ŻE NIE Ak ty wa cja po du szek air - bag przed nich i/lub bocz nych jest tak że moż li wa gdy sa mo chód zo sta nie moc no ude rzo ny o spód nad wo zia jak na przy - kład gwał tow ne ude rze nie o scho dy, chod ni ki, na sy py zie mi, ude rze nia, nie - rów no ści dro gi lub wpad nie cie sa mo cho - du do du żej dziu ry. OSTRZE ŻE NIE Pod czas uru cho mie nia po du szek po wietrz nych air bag wy dzie la się nie wiel ka ilość dy mu. Dym ten nie jest szko dli wy i nie ozna cza po cząt ku po - ża ru; po nad to po wierzch nia roz ło żo nej po dusz ki po wietrz nej i wnę trze sa mo - cho du mo że zo stać po kry te py łem: W tym przy pad ku na le ży na tych miast prze myć te miej sca neu tral nym my dłem iwo dą. Trwa łość prze wi dzia na dla ła dun ku pi ro - tech nicz ne go i spi ral nej wiąz ki prze wo - dów po da na jest na od po wied niej ta - blicz ce umiesz czo nej w schow ku. Gdy zbli ża nia się ten ter min zwró cić się do ASO Fia ta aby je wy mie nić. OSTRZE ŻE NIE W ra zie wy pad ku pod - czas któ re go uru cho mi ły się ja kie kol wiek urzą dze nia bez pie czeń stwa, zwró cić się do ASO Fia ta aby je wy mie nić i spraw - dzić stan in sta la cji. Wszyst kie in ter wen cje kon tro l ne, na pra - wy lub wy mia ny do ty czą ce po du szek po - wietrz nych air bag mu szą być wy ko ny wa - ne w ASO Fia ta. W przy pad ku zło mo wa nia sa mo cho du zwró cić sie do ASO Fia ta, aby dez ak ty - wo wać układ, po nad to w przy pad ku zmia ny wła ści cie la sa mo cho du, no wy wła ści ciel po wi nien zo stać za po zna ny ze spo so bem dzia ła nia po du szek po wietrz - nych, z wy żej wy mie nio ny mi uwa ga mi oraz otrzy mać In struk cje Ob słu gi. OSTRZE ŻE NIE Uru cho mie nie na pi na czy pa sów bez pie czeń stwa, przed nich i bocz - nych po du szek po wietrz nych air bag ste - ro wa ne jest w róż ny spo sób, w za leż no ści od ty pu zde rze nia. Brak ak ty wa cji jed ne go lub kil ku z nich nie wska zu je na nie wła ści - we funk cjo no wa nie sys te mu. 108

110 Nie opie rać gło wy, ra mion lub łok ci o drzwi, szy by iwpo bli żu po du szek po wietrz nych air bag bocz nych chro nią cych gło wę (Win dow bag), aby unik nąć ob ra żeń pod czas fa zy na peł nia nia. Nie wy sta wiać ni gdy gło wy, ra mion i łok ci po za szy bę. OSTRZE ŻE NIA OGÓL NE Je że li lamp ka sy gna li za cyj - na nie za świe ci się po ob - ró ce niu klu czy ka w wy łącz ni ku za - pło nu w po ło że nie MAR lub bę dzie się świe cić pod czas jaz dy (ra zem z ko mu ni ka tem wi zu al nym na wy - świe tla czu wie lo funk cyj nym, gdzie prze wi dzia no) moż li we jest że wy - stą pi ło uszko dze nie w sys te mie bez pie czeń stwa; w tym przy pad ku po dusz ki po wietrz ne air bag lub na - pi na cze mo gą nie uak tyw nić się wra zie wy pad ku lub w ogra ni czo nej ilo ści przy pad ków, uak tyw nić się nie pra wi dło wo. Przed dal szą jaz dą skon tak to wać się z ASO Fia ta aby na tych miast skon tro lo wać sys tem. Nie za kła dać po krow ców na opar cia sie dzeń przed - nich i tyl nych, je że li nie są przy sto so - wa ne dla uży cia z Si de -bag. Nie po dró żo wać z przed - mio ta mi znaj du ją cy mi się na ko la nach, klat ce pier sio wej lub z faj ka mi, ołów ka mi itp. w ustach. Wra zie zde rze nia z uru cho mie niem się po dusz ki po wietrz nej air bag mo - gą spo wo do wać po waż ne ob ra że nia. Z klu czy kiem w wy łącz ni ku za pło nu w po zy cji MAR iprzywy łą czo nym sil ni ku, po dusz ki po wietrz ne air bag mo gą uru cho mić się tak że, gdy za trzy ma ny sa mo chód zo sta nie ude rzo ny przez in ny po ru - sza ją cy się po jazd. Dla te go na wet w sa mo cho dzie za trzy ma nym nie wol no ab so lut nie umiesz czać dziec ka na sie dze niu przed nim. Z dru giej stro - ny na le ży rów nież pa mię tać, że gdy klu czyk jest w wy łącz ni ku za pło nu w po zy cji STOP żad ne urzą dze nie bez pie czeń stwa (po dusz ki po wietrz - ne air bag lub na pi na cze pa sów bez - pie czeń stwa) nie uak tyw nią się w wy - ni ku zde rze nia; brak ak ty wa cji tych urzą dzeń w tych przy pad kach nie ozna cza na nie pra wi dło we funk cjo - no wa nie sys te mu. NIE I JAZ DA 109

111 NIEI JAZ DA Je chać trzy ma jąc za wsze rę ka mi kie row ni cę w ta ki spo sób, aby roz kła da ją ce się po dusz - ka po wietrz na air bag mo gła na peł - nić się bez prze szkód. Nie je chać z gło wą po chy lo ną do przo du, ale usta wić opar cie w pra wi dło wej po zy - cji i oprzeć do brze ple cy o opar cie sie dze nia. Je że li sa mo chód zo stał skra - dzio ny lub na ra żo ny na kra - dzież, je że li był uszko dzo ny przez wan da li, przez po wódź lub za la ny, spraw dzić po dusz ki po wietrz ne air - bag w ASO Fia ta. Po ob ró ce niu klu czy ka w wy - łącz ni ku za pło nu w po zy cję MAR, lamp ka sy gna li za cyj na (z ak tyw ną przed nią po dusz ką po - wietrz nej po stro nie pa sa że ra) za - świe ci się i bę dzie mi gać przez kil ka se kund aby przy po mnieć, że po dusz - ka po wietrz na air bag po stro nie pa sa - że ra uru cho mi się w przy pad ku zde - rze nia, a na stęp nie po win na zga snąć. Nie myć sie dzeń wo dą lub pa rą pod ci śnie niem (ręcz- nie lub w myj niach au to ma tycz nych sie dzeń). Nie umiesz czać sztyw nych przed mio tów na za cze pach iuchwy tach. Po dusz ki po wietrz ne air bag nie za stę pu ją pa sów bez pie - czeń stwa, ale zwięk sza ją ich sku - tecz ność. Po nad to, po nie waż przed - nie po dusz ki po wietrz ne air bag nie in ter we niu ją w przy pad ku zde rzeń czo ło wych przy ni skich pręd ko - ściach, zde rze niach bocz nych zde - rze niach tyl nych lub wy wrot kach sa - mo cho du, w tych przy pad kach pa sa - że ro wie chro nie ni są tyl ko pa sa mi bez pie czeń stwa, któ re po win ny być za wsze za pię te. In ter wen cja przed nich po - du szek po wietrz nych air bag prze wi dzia na jest dla zde rzeń oener gii więk szej niż dla na pi na czy pa sów bez pie czeń stwa. W przy pad - ku zde rze nia o ener gii miesz czą cej się w prze dzia le tych dwóch war to - ści pro go wych, uru cho mią się tyl ko na pi na cze pa sów bez pie czeń stwa, co na le ży uwa żać za nor mal ne. 110

112 URU CHO MIE NIE I JAZ DA URU CHA MIA NIE SIL NI KA NA PO STO JU UŻY WA NIE SKRZY NI BIE GÓW ZU ŻY CIE PA LI WA OPO NY ZI MO WE ŁAŃ CU CHY PRZE CIW PO ŚLI ZGO WE DŁU GI PO STÓJ NIE I JAZ DA 111

113 NIEI JAZ DA URU CHA MIA NIE SIL NI KA Sa mo chód wy po sa żo ny jest w urzą dze - nie elek tro nicz nej blo ka dy sil ni ka: w przy pad ku bra ku uru cho mie nia patrz opis patrz opis Sys tem Fiat CO DE w roz dzia le De ska roz dziel cza i ste ro - wa nia. W pierw szych se kun dach funk cjo no wa - nia, zwłasz cza po dłu gim po sto ju sa mo - cho du, mo że wy da wać się że po ziom gło śno ści sil ni ka jest więk szy. Jest to zja - wi sko, któ re nie szko dzi w je go funk cjo - no wa niu i nie za wod no ści, jest cha rak te - ry stycz ne dla za wo rów hy drau licz nych, w ukła dzie roz rzą du, aby ogra ni czyć czyn no ści ob słu go we. Za le ca się, w pierw szym okre sie uży cia, nie wy ma gać od sa mo cho du mak sy mal - nych ob cią żeń (np. gwał tow - nie przy spie szać, je chać zbyt dłu go z mak sy mal ny mi ob ro ta mi, ostro ha - mo wać itp.). Gdy sil nik jest wy łą czo ny nie zo sta wiać klu czy ka w wy - łącz ni ku za pło nu, aby unik - nąć nie po trzeb ne go po bo ru prą du i roz ła do wa nia aku mu la to ra. Nie bez piecz ne jest funk cjo - no wa nie sil ni ka w za mknię - tym po miesz cze niu. Sil nik zu ży wa tlen i wy dzie la dwu tle nek wę gla, tle - nek wę gla oraz in ne ga zy tok sycz ne. Gdy sil nik nie jest uru cho - mio ny wspo ma ga nie ha mul - ców i elek trycz ne wspo ma ga nie kie - row ni cy nie jest ak tyw ne, na le ży więc użyć du żo więk szej si ły przy na - ci sku na pe dał ha mul ca jak i przy ob - ro cie kie row ni cą. PRO CE DU RA DLA WER SJI BEN ZY NO WYCH Pro ce du ra jest na stę pu ją ca: za cią gnąć ha mu lec ręcz ny; usta wić dźwi gnię zmia ny bie gów na lu - zie; wci snąć do opo ru pe dał sprzę gła, bez na ci ska nia pe da łu przy spie sze nia; ob ró cić klu czyk w wy łącz ni ku za pło nu w po zy cję AVV i zwol nić go jak tyl ko sil nik się uru cho mi. Je że li sil nik nie uru cho mi się za pierw - szym ra zem, ob ró cić klu czyk w wy łącz ni - ku za pło nu w po ło że nie STOP przed po wtór nym uru cho mie niem. 112

114 Je że li przy klu czy ku w wy łącz ni ku za pło - nu w po ło że niu MAR lamp ka sy gna li za - cyj na Y w ze sta wie wskaź ni ków bę - dzie się świe cić ra zem z lamp ką sy gna li - za cyj ną U za le ca ob ró cić klu czyk w po - ło że nie STOP i na stęp nie po now nie w MAR; je że li lamp ki na dal bę dą się świe cić, spró bo wać po zo sta łym klu czy - kiem z wy po sa że nia. OSTRZE ŻE NIE Je że li lamp ka sy gna li za - cyj na Y w ze sta wie wskaź ni ków bę - dzie się świe cić sta le, zwró cić się na - tych miast do ASO Fia ta. OSTRZE ŻE NIE Przy wy łą czo nym sil ni ku nie zo sta wiać klu czy ka w wy łącz ni ku za - pło nu w po zy cji MAR. PRO CE DU RA DLA WER SJI NA OLEJ NA PĘ DO WY Pro ce du ra jest na stę pu ją ca: za cią gnąć ha mu lec ręcz ny; usta wić dźwi gnię zmia ny bie gów na lu zie; ob ró cić klu czyk w wy łącz ni ku za pło nu w po zy cję MAR: w ze sta wie wskaź ni - ków za świe cą się lamp ki sy gna li za cyj - ne m i Y; za cze kać na zga śnię cie lam pek sy gna li - za cyj nych Y i m, co na stą pi tym szyb ciej im cie plej szy jest sil nik; wci snąć do opo ru pe dał sprzę gła, bez na ci ska nia pe da łu przy spie sze nia; ob ró cić klu czyk w wy łącz ni ku za pło nu w po zy cję AVV na tych miast po zga - sze niu lamp ki sy gna li za cyj nej m. Dłuż sze zwle ka nie spra wi nie po trzeb - ne na grze wa nie się świec. Zwol nić klu czyk za raz po uru cho mie niu sil ni ka. Je że li sil nik nie uru cho mi się za pierw - szym ra zem, ob ró cić klu czyk w wy łącz ni - ku za pło nu w po ło że nie STOP przed po wtór nym uru cho mie niem. Je że li przy klu czy ku w wy łącz ni ku za pło - nu w po ło że niu MAR lamp ka sy gna li za - cyj na Y w ze sta wie wskaź ni ków po zo - sta nie za pa lo na ra zem z lamp ką sy gna li - za cyj ną m za le ca się usta wić klu czyk w po ło że nie STOP i na stęp nie po now - nie w MAR; je że li lamp ka sy gna li za cyj - na nie zga śnie, spró bo wać in nym klu czy - kiem z wy po sa że nia. OSTRZE ŻE NIE Je że li lamp ka sy gna li za - cyj na Y w ze sta wie wskaź ni ków bę - dzie się świe cić sta le, zwró cić się na - tych miast do ASO Fia ta. OSTRZE ŻE NIE Przy wy łą czo nym sil ni ku nie zo sta wiać klu czy ka w wy łącz ni ku za - pło nu w po zy cji MAR. Mi ga nie lamp ki sy gna li za - cyj nej m przez 60 se kund po uru cho mie niu sil ni ka lub pod czas dłuż sze go uru cha - mia nia sy gna li zu je uszko dze nie w sys - te mie na grze wa nia świec ża ro wych. Je że li sil nik uru cho mi się, moż na uży - wać sa mo cho du ale zwró cić się na ile to moż li we do ASO Fia ta. NIE I JAZ DA 113

115 NIEI JAZ DA ROZ GRZE WA NIE SIL NI KA ZA RAZ PO URU CHO MIE NIU (ben zy no we go i na olej na pę do wy) Pro ce du ra jest na stę pu ją ca: uszyć na bie gu po wo li, utrzy my wać śred nie ob ro ty sil ni ka, uni kać gwał - tow nych przy spie szeń; uni kać mak sy mal nych osią gów sil ni ka przez pierw sze ki lo me try. Za le ca się za cze kać aż gdy wska zów ka na wskaź - ni ku tem pe ra tu ry pły nu ukła du chło - dzą ce go sil nik za cznie się prze su wać. Gdy sil nik nie jest uru cho - mio ny nie dzia ła wspo ma ga - nie ha mul ców jak i wspo ma - ga nie kie row ni cy, na le ży użyć du żo więk szej si ły przy na ci sku na pe dał ha mul ca jak i przy ob ro cie kie row ni cą. Uni kać ab so lut nie uru cha - mia nia sil ni ka przez pcha nie, ho lo wa nie lub zjaz du z wznie - sie nia. Ma new ry te mo gą spo - wo do wać na pływ pa li wa do ka ta li za to - ra i je go nie od wra cal ne uszko dze nie. WY ŁĄ CZE NIE SIL NI KA Przy sil ni ku na bie gu ja ło wym, ob ró cić klu czyk w wy łącz ni ku za pło nu w po zy cję STOP. OSTRZE ŻE NIE Po in ten syw nej jeź dzie le - piej jest po zwo lić sil ni ko wi zła pać od - dech przed wy łą cze niem: po zo sta wić go na ob ro tach bie gu ja ło we go i za cze kać, aż tem pe ra tu ra w ko mo rze sil ni ka się ob ni ży. Na ci ska nie pe da łu przy spie - sze nia przed wy łą cze niem sil ni ka nie słu ży ni cze mu, po - wo du je je dy nie zwięk szo ne zu ży cie pa li wa, a szcze gól nie dla sil ni - ków z tur bo sprę żar ką jest szko dli we. 114

116 NA PO STO JU Pro ce du ra jest na stę pu ją ca: wy łą czyć sil nik i za cią gnąć ha mu lec ręcz ny; włą czyć bieg (1 na dro dze pod gó rę lub wstecz ny z gó ry) i po zo sta wić skrę co - ne ko ła. Je że li sa mo chód jest za par ko wa ny na stro mej dro dze, za le ca się pod ło żyć pod ko ła kli ny lub ka mie nie. Nie zo sta - wiać klu czy ka w wy łącz ni ku za pło nu, aby unik nąć roz ła do wa nia aku mu la to ra, po - nad to opusz cza jąc sa mo chód wy jąć za - wsze klu czyk. Nie zo sta wiać ni gdy dzie ci sa mych w sa mo cho dzie bez nad zo ru; opusz cza jąc sa mo chód wy - jąć za wsze klu czyk z wy łącz ni ka za - pło nu i wziąć go ze so bą. rys. 1 F0M0115m HA MU LEC RĘCZ NY rys. 1 Dźwi gnia ha mul ca ręcz ne go znaj du je się mię dzy sie dze nia mi przed ni mi. Aby uru cho mić ha mu lec ręcz ny, po cią - gnąć dźwi gnię do gó ry aż zo sta ną za blo - ko wa ne ko ła sa mo cho du. Zwy kle wy - star cza za cią gnię cie dźwi gni o czte ry lub pięć za trza śnięć na te re nie pła skim, na to - miast ko niecz ne bę dzie o dzie więć lub dzie sięć na po chy łej dro dze i z ob cią żo - nym sa mo cho dem. OSTRZE ŻE NIE Je że li tak nie jest, zwró - cić się do ASO Fia ta aby go wy re gu lo wać. Przy za cią gnię tym ha mul cu ręcz nym i klu czy ku w wy łącz ni ku za pło nu w po ło - że niu MAR, w ze sta wie wskaź ni ków za - świe ci się lamp ka sy gna li za cyj na x. Aby zwol nić ha mu lec ręcz ny, na le ży: pod nieść lek ko dźwi gnię i na ci snąć przy cisk od blo ko wa nia A; przy trzy mu jąc na ci śnię ty przy cisk A i opu ścić dźwi gnię. Lamp ka sy gna li - za cyj na x w ze sta wie wskaź ni ków zga śnie. Aby unik nąć przy pad ko we go ru sze nia sa - mo cho du, wy ko ny wać te czyn no ści zwci śnię tym pe da łem ha mul ca. NIE I JAZ DA 115

117 NIEI JAZ DA UŻY WA NIE SKRZY NI BIE GÓW Aby włą czyć bieg, wci snąć do opo ru pe - dał sprzę gła i prze su nąć dźwi gnię zmia ny bie gów w jed ną z wy ma ga nych po ło żeń (sche mat włą cze nia bie gu znaj du je się na uchwy cie dźwi gni rys. 2). OSTRZE ŻE NIE Bieg wstecz ny moż - na włą czyć tyl ko, gdy sa mo chód stoi. Przy pra cu ją cym sil ni ku, przed włą cze - niem wstecz ne go bie gu za cze kać co naj - mniej 2 se kun dy z wci śnię tym do opo ru pe da łem sprzę gła, aby unik nąć uszko dze - nia kół zę ba tych i zgrzy tu. rys. 2 F0M0503m Aby włą czyć bieg wstecz ny Rw po zy cji lu zu wy ko nać na stę pu ją ce ope ra cje: pod - nieść pier ścień prze suw ny A umiesz czo - ny pod uchwy tem dźwi gni i rów no cze - śnie prze su nąć dźwi gnię w pra wo i na - stęp nie do ty łu rys. 2. OSTRZE ŻE NIE Uży wa nie pe da łu sprzę - gła mu si być ogra ni czo ne wy łącz nie do zmian bie gów. Nie je chać z no gą opar tą o pe dał sprzę gła, na wet bar dzo lek ko. Dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi - dzia no, elek tro nicz na kon tro la pe da łu sprzę gła mo że in ter we nio wać in ter pre - tu jąc błęd ny styl jaz dy ja ko uszko dze nie. Aby po praw nie zmie nić bieg, wci snąć do opo ru pe - dał sprzę gła. Tak więc na pod ło dze pod ze sta wem pe da łów nie mo gą znaj do wać się żad ne prze szko dy: upew nić się czy ewen tu al ne dy wa ni - ki są do brze roz cią gnię te i nie prze - szka dza ją przy na ci ska niu na pe da ły. Nie je chać z rę ką opar tą na dźwi gni zmia ny bie gów, po nie waż na wet lek ki na cisk przy dłu giej jeź dzie mo że spo wo do wać zu ży cie we wnętrz nych ele men tów skrzy ni bie gów. 116

118 OSZCZĘD NOŚĆ PA LI WA Po ni żej zo sta ły po da ne róż ne po ży tecz - ne ra dy, któ rych prze strze ga nie ogra ni - czy zu ży cie pa li wa i jed no cze śnie emi sje za nie czysz czeń. ZA LE CE NIA OGÓL NE Ob słu ga sa mo cho du Prze pro wa dzać ob słu gę sa mo cho du wy - ko nu jąc kon tro le i re gu la cje prze wi dzia - ne w Pla nie prze glą dów okre so wych. Opo ny Spraw dzać okre so wo ci śnie nie w opo - nach w od stę pach nie prze kra cza ją cych 4 ty go dnie: je że li ci śnie nie jest za ni skie wzra sta zu ży cie pa li wa, po nie waż zwięk - sza ją się opo ry to cze nia kół. Nie po trzeb ne prze cią że nia Nie po dró żo wać z prze cią żo nym ba gaż - ni kiem. Ma sa sa mo cho du (przede wszyst - kim pod czas jaz dy w mie ście) i jej roz - miesz cze nie wpły wa na zu ży cie pa li wa ista bil ność sa mo cho du. Ba gaż nik da cho wy/na nar ty Zdjąć ba gaż nik da cho wy lub na nar ty, gdy się ich już nie uży wa. Ak ce so ria te znacz - nie zmniej sza ją ae ro dy na mi kę sa mo cho - du wpły wa jąc ne ga tyw nie na zu ży cie pa - li wa. W przy pad ku prze wo że nia przed - mio tów szcze gól nie du żych uży wać przede wszyst kim przy cze py. Od bior ni ki elek trycz ne Uży wać urzą dzeń elek trycz nych tyl ko przez ko niecz ny czas. Ogrze wa na szy ba tyl na, do dat ko we re flek to ry, wy cie racz ki szyb, elek tro wen ty la tor na grzew ni cy po - bie ra ją prąd o du żym na tę że niu, po wo du - jąc w kon se kwen cji zwięk szo ne zu ży cie pa li wa (aż do +25% w cy klu miej skim). Kli ma ty za cja Uży wa nie kli ma ty za cji po wo du je zwięk - sze nie zu ży cia pa li wa (do +20%): gdy tem pe ra tu ra ze wnętrz na to umoż li wia, uży wać przede wszyst kim wen ty la cji. Wy po sa że nie ae ro dy na micz ne Uży wa nie wy po sa że nia ae ro dy na micz ne - go, nie od po wied nie go mo że zwięk szyć opór po wie trza i zu ży cie pa li wa. STYL JAZ DY Ru sza nie Nie roz grze wać sil ni ka w za trzy ma nym sa mo cho dzie zwięk sza jąc ob ro ty bie gu ja ło we go: w tych wa run kach sil nik na - grze wa się wol niej, przy więk szym zu ży - ciu pa li wa i emi sji za nie czysz czeń. Za le ca się ru szyć wol no, uni ka jąc wy so kich ob - ro tów sil ni ka; w ten spo sób sil nik na - grze je się du żo szyb ciej. Nie po trzeb ne ma new ry Uni kać wci ska nia pe da łu przy spie sze nia, je że li sto imy przed świa tła mi lub przed wy łą cze niem sil ni ka. Ten ostat ni ma newr po dob nie jak po dwój ne wy - sprzę gla nie są ab so lut nie zbęd ne po wo - du ją zwięk sze nie zu ży cie pa li wa i za nie - czysz cza nie śro do wi ska. Wy bie ra nie bie gów Gdy tyl ko wa run ki dro go we i ruch ulicz - ny to umoż li wia, uży wać jak naj wyż sze go bie gu. Uży wa nie ni skich bie gów przy na - głych przy spie sze niach po wo du je zwięk - sze nie zu ży cia pa li wa. Uży wa nie nie pra wi dło we wy so kich bie - gów, po wo du je zwięk sze nie zu ży cia pa li - wa, emi sji za nie czysz czeń i zu ży cie sil ni ka. NIE I JAZ DA 117

119 NIEI JAZ DA Pręd ko ści mak sy mal ne Zu ży cie pa li wa zwięk sza się znacz nie ze wzro stem pręd ko ści sa mo cho du. Utrzy - my wać moż li wie sta łą pręd kość sa mo - cho du, uni ka jąc gwał tow nych przy spie - szeń i ha mo wań, po nie waż po wo du ją zwięk szo ne zu ży cie pa li wa i emi sji za nie - czysz czeń. Przy spie sza nie Gwał tow ne przy spie sza nie po wo du je zna czy wzrost zu ży cia pa li wa i emi sji za - nie czysz czeń; przy spie szać stop nio wo bez prze kra cza nia ob ro tów mak sy mal ne - go mo men tu. WA RUN KI UŻYT KO WA NIA Uru cha mia nie zim ne go sil ni ka Jaz da na krót kich od cin kach dro gi i czę - ste uru cha mia nie zim ne go sil ni ka unie - moż li wia ją osią gnię cie opty mal nej tem - pe ra tu ry pra cy. W kon se kwen cji wzra sta za rów no zu ży cie pa li wa (od +15 do +30% w cy klu miej skim), jak rów nież emi sja za nie czysz czeń. Sy tu acje na dro dze i wa run ki dro go we Więk sze zu ży cie pa li wa spo wo do wa ne jest sy tu acja mi ist nie ją cy mi na dro dze, np. jaz da w kor ku z czę stym uży wa niem ni skich prze ło żeń lub w du żych mia stach, gdzie wy stę pu je du ża ilość świa teł dro - go wych. Tak że jaz da po dro gach gór - skich, nie rów nych lub krę tych wpły wa ne ga tyw nie na zu ży cie pa li wa. Po stój w ru chu ulicz nym Pod czas dłuż sze go po sto ju (np. przed prze jaz da mi ko le jo wy mi) za le ca się wy łą - czyć sil nik. HO LO WA NIE PRZY CZE PY OSTRZE ŻE NIA Przy ho lo wa niu przy cze py, kem pin go wej lub in nej, sa mo chód mu si być wy po sa żo - ny w ho mo lo go wa ny hak ho low ni czy i od po wied nią in sta la cje elek trycz ną. Mon taż ha ka po wi nien wy ko nać wy kwa - li fi ko wa ny spe cja li sta, któ ry jest upraw - nio ny do wy sta wie nia od po wied niej do - ku men ta cji wy ma ga nej przez ko deks dro go wy. Za mon to wać ewen tu al nie spe cjal ne lu - ster ka wstecz ne ze wnętrz ne i/lub do dat - ko we zgod nie z prze pi sa mi obo wią zu ją - ce go Ko dek su dro go we go. Pa mię tać, że ho lo wa na przy cze pa zmniej - sza moż li wość po ko ny wa nia wznie sień, wy dłu ża dro gę ha mo wa nia i czas wy prze - dza nia, w za leż no ści od cał ko wi tej ma sy sa mo cho du z ho lo wa ną przy cze pą. Pod czas zjaz dów włą czać ni ski bieg, za - miast cią głe go uży wa nia ha mul ca. Ma sa ho lo wa nej przy cze py na ci ska ją ca na hak ho low ni czy sa mo cho du zmniej sza o tą sa mą war tość ob cią że nie sa mo cho - du. Aby być pew nym, że nie prze kro czy - my mak sy mal nej do pusz czal nej ma sy (po da nej w do wo dzie re je stra cyj nym) na le ży uwzględ nić cię żar przy cze py z peł - nym ob cią że niem wraz z wy po sa że niem i ba ga żem oso bi stym. 118

120 Prze strze gać ogra ni czeń pręd ko ści w każ dym kra ju do ty czą cych sa mo cho du ho lu ją ce go przy cze pę. W każ dym ra zie pręd kość mak sy mal na nie mo że prze kra - czać 100 km/h. Za le ca się uży wać od po wied nie go sta bi - li za to ra na ha ku ho lo wa nej przy cze py. Sys tem ABS, w któ ry wy po - sa żo ny jest sa mo chód nie kon tro lu je sys te mu ha mul co we go przy cze py. Dla te go na le ży za cho wać szcze gól ną ostroż ność na śli skiej na - wierzch ni dro gi. Ab so lut nie nie mo dy fi ko - wać ukła du ha mul co we go sa mo cho du do ste ro wa nia ha mul - cem przy cze py. Układ ha mul co wy przy cze py mu si być cał ko wi cie nie - za leż ny od ukła du hy drau licz ne go sa mo cho du. IN STA LA CJA HA KA HO LOW NI CZE GO Hak ho low ni czy mu si być na sta łe za mon - to wa ny do nad wo zia przez spe cja li stę, zgod nie z po niż szy mi wska zów ka mi i/lub przy prze strze ga niu ewen tu al nych do dat - ko wych in for ma cji i wska zó wek pro du - cen ta ha ka. Hak ho low ni czy po wi nien speł niać ak tu - al ne prze pi sy w od nie sie niu do Dy rek ty - wy 94/20 CEE z póź niej szy mi zmia na mi Dla po szcze gól nej wer sji uży wać ha ka ho low ni cze go od po wied nie go dla mak - sy mal ne go do pusz czal ne go ob cią że nia sa mo cho du ho lu ją ce go przy cze pę, wktó rym hak bę dzie mon to wa ny. Do po łą cze nia elek trycz ne go na le ży użyć złą cza zu ni fi ko wa ne go, któ re na le ży umie ścić na od po wied nim wspor ni ku, po łą czo nym z ha kiem ho low ni czym, po - nad to po win na być za in sta lo wa nawsa - mo cho dzie skrzyn ka bez piecz ni ków dla funk cjo no wa nia świa teł ze wnętrz nych przy cze py. Do po łą cze nia elek trycz ne go na le ży użyć złą cza 7 lub 13 sty ko we go, 12 VDC (nor- ma CU NA/UNI i ISO/DIN), prze strze ga - jąc ewen tu al nych za le ceń pro du cen ta sa mo cho du i/lub pro du cen ta ha ka ho - low ni cze go. Ewen tu al ny ha mu lec elek trycz ny lub in ny (np. wcią gar ka elek trycz na, itp.) po win ny być za si la ne bez po śred nio z aku mu la to ra prze wo dem o prze kro ju nie mniej szym niż 2,5 mm 2. OSTRZE ŻE NIE Uży wać ha mul ca elek - trycz ne go lub ewen tu al nej wcią gar ki tyl - ko przy pra cu ją cym sil ni ku. Po za po łą cze nia mi elek trycz ny mi moż - na po łą czyć z in sta la cją elek trycz ną sa - mo cho du tyl ko prze wód za si la nia ha mul - ca elek trycz ne go i prze wód lam py oświe tle nia we wnętrz ne go przy cze py o mo cy nie więk szej niż 15W. Do po łą czeń elek trycz nych użyć skrzyn - kę bez piecz ni ków z prze wo dem z aku - mu la to ra o prze kro ju nie mniej szym niż 2,5 mm 2. NIE I JAZ DA 119

121 NIEI JAZ DA Otwór ist nie ją cy Śru ba ist nie ją ca Otwór ist nie ją cy Ku la znor ma li zo wa na Z ob cią że niem Sche mat mon ta żu rys. 3 Hak ho low ni czy na le ży za mo co wać w punk tach ozna czo nych z Ø 6 śru ba mi M10. Pod kład ki we wnętrz ne do nad wo zia mu - szą mieć mi ni mal ną gru bość 6 mm. Hak ho low ni czy za mo co wać do nad wo zia uni ka jąc wy ko na nia ja kich kol wiek otwo - rów w zde rza ku tyl nym, któ re mo gły by być wi docz ne po wy mon to wa niu ha ka. OSTRZE ŻE NIE Ko niecz ne jest umiesz - cze nie na tej sa mej wy so ko ści co ku la ha ka ta blicz ki (do brze wi docz nej) wy ko - na nej z od po wied nie go ma te ria łu i o od - po wied nich wy mia rach z na stę pu ją cym na pi sem: OB CIĄ ŻE NIE MAK SY MAL NE KU LI HA KA 60 kg Otwór ist nie ją cy Po za mon to wa niu, otwo ry prze lo to we śrub mo cu ją - cych mu szą być uszczel nio ne, aby za po biec prze do sta wa niu się ewen - tu al nych spa lin do wnę trza sa mo - cho du. Otwór ist nie ją cy Śru ba ist nie ją ca 120 rys. 3 F0M0143m

122 OPO NY ZI MO WE Uży wać opon zi mo wych o tych sa mych wy mia rach jak te z wy po sa że nia sa mo - cho du. ASO Fia ta udzie li po rad od no śnie wy bo - ru opon naj bar dziej od po wied nich do uży cia w sa mo cho dzie. Od no śnie za sto so wa nia ty pu opon zi mo - wych, ci śnie nia pom po wa nia i od po wied - nich cha rak te ry styk, prze strze gać skru pu - lat nie da nych przed sta wio nych w opi sie Ko ła w roz dzia le Da ne tech nicz ne. Pa ra me try opon zi mo wych znacz nie się po gar sza ją, gdy głę bo kość bież ni ka zmniej szy się po ni żej 4 mm. W tym przy - pad ku na le ży je wy mie nić na no we. Spe cy ficz ne pa ra me try opon zi mo wych po wo du ją, że w nor mal nych wa run kach śro do wi ska lub w przy pad ku dłu gich prze - bie gów po au to stra dzie, ich osią gi w re - zul ta cie są mniej sze w sto sun ku do opon z nor mal ne go wy po sa że nia. Dla te go ogra - ni czyć ich sto so wa nie do osią gów prze wi - dzia nych w ho mo lo ga cji. OSTRZE ŻE NIE Je że li sto su je się opo ny zi mo we ze wskaź ni kiem mak sy mal nej pręd ko ści, mniej szej od mak sy mal nej pręd ko ści sa mo cho du (po więk szo nej o 5%), umie ścić we wnątrz nad wo zia in for - ma cję ostrze ga ją cą kie row cę, aby nie prze - kra czał mak sy mal nej pręd ko ści, do pusz - czal nej dla za mon to wa nych opon zi mo - wych (jak to prze wi du je Dy rek ty wa CE). Mon to wać na wszyst kich czte rech ko - łach opo ny ta kie sa me (mar ki i pro fi lu), aby za gwa ran to wać więk sze bez pie czeń - stwo jaz dy i ha mo wa nia oraz do bre ma - new ro wa nie sa mo cho dem. Przy po mi na my że ko rzyst nie jest nie zmie niać kie run ku ob ra ca nia się opon. Mak sy mal na, pręd kość dla opon zi mo wych ze wskaź ni - kiem Q nie mo że prze kraczać 160 km/h; z wskaź ni kiem T nie mo że prze kra czać 190 km/h; z wskaź ni kiem H nie mo że prze kra - czać 210 km/h; na le ży jed nak prze - strze gać obo wią zu ją cych prze pi sów Ko dek su dro go we go. ŁAŃ CU CHY PRZE CIW PO ŚLI ZGO WE Sto so wa nie łań cu chów prze ciw po śli zgo - wych za le ży od prze pi sów obo wią zu ją - cych w da nym kra ju. Łań cu chy po win ny być za kła da ne tyl ko na opo ny kół przed nich (ko ła na pę do - we). Za le ca się uży wać łań cu chów prze - ciw po śli zgo wych do stęp nych w Li ne ac - ces so ri Fia ta. Spraw dzić na pię cie łań cu chów po prze je - cha niu kil ku dzie się ciu me trów. OSTRZE ŻE NIE Przy za mon to wa nych łań cu chach prze ciw po śli zgo wych na le ży ope ro wać bar dzo de li kat nie pe da łem przy spie sze nia, aby unik nąć lub ogra ni czyć do mak si mum po ślizg kół na pę dza ją cych, aby nie spo wo do wać pęk nię cia łań cu - chów, co mo że do pro wa dzić do uszko - dze nia nad wo zia i me cha ni zmów. OSTRZE ŻE NIE Uży wać łań cu chów prze - ciw po śli zgo wych o zmniej szo nych ga ba ry - tach do 9 mm. NIE I JAZ DA 121

123 NIEI JAZ DA Z za mon to wa ny mi łań cu - cha mi prze ciw po śli zgo wy - mi utrzy my wać umiar ko - wa ną pręd kość, nie prze - kra czać 50 km/h. Uni kać dziur w jezd ni, nie na jeż - dżać na kra węż ni ki lub chod ni ki inie przejeż dżać zbyt dłu gich od cin - ków dróg nie po kry tych śnie giem, aby nie uszko dzić sa mo cho du i na - wierzch ni dro gi. DŁU GI PO STÓJ Je że li sa mo chód mu si stać dłu żej niż mie - siąc prze strze gać po niż szych za le ceń: umie ścić sa mo chód w po miesz cze niu za mknię tym, su chym i moż li wie prze - wiew nym; włą czyć bieg; spraw dzić, czy ha mu lec ręcz ny nie jest za cią gnię ty; odłą czyć za cisk z bie gu na ujem ne go aku mu la to ra i spraw dzić je go stan na - ła do wa nia. Pod czas po sto ju sa mo cho - du, kon tro la ta mu si być po wta rza - na co trzy mie sią ce. Do ła do wać aku - mu la tor, je że li wskaź nik optycz ny przed sta wia za bar wie nie ciem ne bez stre fy zie lo nej w środ ku; wy czy ścić i za bez pie czyć czę ści la kie - ro wa ne wo skiem ochron nym; wy czy ścić i za bez pie czyć me ta lo we czę ści błysz czą ce spe cy ficz ny mi pro - duk ta mi do stęp ny mi w han dlu; po sy pać tal kiem gu mo we pió ra wy cie - ra czek szy by przed niej i tyl nej i od chy - lić je od szy by; uchy lić szy by; przy kryć sa mo chód po krow cem z ma - te ria łu lub dziur ko wa ne go two rzy wa sztucz ne go. Nie sto so wać po krow ców ze spój ne go two rzy wa sztucz ne go, któ re nie po zwa la ją na od pa ro wa nie wil go ci, znaj du ją cej się na po wierzch ni sa mo cho du; na pom po wać opo ny do ci śnie nia o +0,5 ba ra w sto sun ku do nor mal nie wy ma ga ne go i okre so wo je spraw dzać; je że li nie odłą cza się aku mu la to ra od in sta la cji elek trycz nej, spraw dzać je go stan na ła do wa nia co trzy dzie ści dni i w przy pad ku wskaź ni ka optycz - ne go przed sta wia ją ce go za bar wie nie ciem ne bez zie lo nej stre fy w środ ku, do ła do wać go; nie opróż niać ukła du chło dze nia sil ni ka. OSTRZE ŻE NIE Je że li sa mo chód wy po - sa żo ny jest w sys tem alar mo wy, wy łą - czyć alarm pi lo tem. 122

124 OSTRZE ŻE NIA OGÓL NE NI SKI PO ZIOM PŁY NU HA MUL CO WE GO ZA CIĄ GNIĘ TY HA MU LEC RĘCZ NY AWA RIA PO DUSZ KI PO WIETRZ NEJ NAD MIER NA TEM PE RA TU RA PŁY NU CHŁO DZĄ CE GO SIL NIK NIE WY STAR CZA JĄ CE DO ŁA DO WA NIE AKU MU LA TO RA NIE WY STAR CZA JĄ CE CI ŚNIE NIE OLE JU SIL NI KO WE GO - OLE SILNIKOWY ZUŻYTY AWA RIA ELEK TRYCZ NE GO WSPO MA GA NIA KIE ROW NI CY DU AL DRI VE NIE DO KŁAD NIE ZA MKNIĘ TE DRZWI MI NI MAL NY PO ZIOM OLE JU SIL NI KO WE GO AWA RIA EBD AWA RIA SYS TE MU WTRY SKU (wer sje Mul ti jet) AWA RIA SYS TE MU KON TRO LI SIL NI KA (EOBD) (wer sje ben zy no we) WY ŁĄ CZO NA PO DUSZ KA PO WIETRZ NA PO STRO NIE PA SA ŻE RA AWA RIA SYS TE MU ABS RE ZER WA PA LI WA NIE ZA PIĘ TY PAS BEZ PIE CZEŃ STWA ŚWIE CE ŻA RO WE AWA RIA ŚWIEC ŻA RO WYCH WO DA W FIL TRZE OLE JU NA PĘ DO WE GO AWA RIA SYS TE MU ZA BEZ PIE CZE NIA FIAT CO DE AWA RIA ŚWIA TEŁ ZE WNĘTRZ NYCH TYL NE ŚWIA TŁA PRZE CIW M GIEL NE SY GNA LI ZA CJA OGÓL NA CZYSZCZENIE DPF (wer sje Mul ti jet) AWA RIA SYS TE MU ESP ZU ŻY TE KLOC KI HA MUL CO WE AWA RIA HILL HOL DER ŚWIA TŁA PO ZY CYJ NE I MI JA NIA FOL LOW ME HO ME ZA PRO WADŹ MNIE DO DO MU PRZED NIE ŚWIA TŁA PRZE CIW M GIEL NE KIE RUN KOW SKAZ LE WY KIE RUN KOW SKAZ PRA WY WŁĄ CZE NIE ELEK TRYCZ NE GO WSPO MA GA NIA KIE ROW NI CY DU AL DRI VE ŚWIA TŁA DRO GO WE ŚLI SKA DRO GA OGRA NI CZO NY ZA SIĘG SYS TEM ASR PRĘD KOŚĆ DO PUSZ CZAL NA PRZE KRO CZO NA NIE I JAZ DA 123

125 NIEI JAZ DA IKO MU NI KA TY OSTRZE ŻE NIA OGÓL NE Za świe ce niu się lamp ki sy gna li za cyj nej to - wa rzy szy spe cy ficz ny ko mu ni kat i/lub awi - zo aku stycz ne, gdy ze staw wskaź ni ków to umoż li wia. Sy gna li za cje te są po da wa ne w spo sób syn te tycz ny i ostrze gaw czy i nie na le ży uwa żać je za wy czer pu ją ce i/lub al ter na tyw ne do tych wy spe cy fi ko wa nych wpre zen to wa nej In struk cji ob słu gi, któ - rą za le ca my za wsze uważ nie prze czy tać. W przy pad ku sy gna li za cji o awa rii za wsze od nieść się do tych przed sta wio nych w tym roz dzia le. OSTRZE ŻE NIE Sy gna li za cje o awa rii uka - zu ją ce się na wy świe tla czu po dzie lo ne są na dwie ka te go rie: awa rie po waż ne i awa - rie mniej po waż ne. Uszko dze nia waż ne wy świe tla ją się cy - klicz nie sy gna li zu jąc czę sto przez dłuż szy czas. Uszko dze nia mniej waż ne uka zu ją się cy - klicz nie sy gna li zu jąc w cza sie bar dziej ogra - ni czo nym. Moż li we jest prze rwa nie cy klicz ne go wska za nia w obu ka te go riach po na ci śnię - ciu przy ci sku ME NU ESC. Lamp ka sy gna - li za cyj nawze sta wie wskaź ni ków bę dzie się świe cić aż nie zo sta nie wy eli mi no wa - na przy czy na nie pra wi dło we go funk cjo no - wa nia. Od no śnie ko mu ni ka tów od po wia da ją cych wer sji wy po sa żo nej w skrzy nię bie gów Du alo gic patrz opis w do łą czo nym Za łącz - ni ku. x NI SKI PO ZIOM PŁY NU HA MUL CO WE GO (czer wo na) ZA CIĄ GNIĘ TY HA MU LEC RĘCZ NY (czer wo na) Po ob ró ce niu klu czy ka w po ło że nie MAR lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się, ale po - win na zga snąć po kil ku se kun dach. Nie wy star cza ją cy po ziom pły nu ha - mul co we go Lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się, gdy po - ziom pły nu ha mul co we go w zbior ni ku spad nie po ni żej mi ni mal ne go, przy czy ną mo że być wy ciek pły nu z ukła du ha mul - co we go. W nie któ rych wer sjach na wy świe tla czu po ja wi się od po wied ni ko mu ni kat. Je że li lamp ka sy gna li za cyj - na x za świe ci się pod czas jaz dy (w nie któ rych wer sjach jed no - cze śnie uka że się ko mu ni kat na wy - świe tla czu) za trzy mać się i zwró cić się do ASO Fia ta. Za cią gnię ty ha mu lec ręcz ny Lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się, gdy ha - mu lec ręcz ny jest za cią gnię ty. Je że li sa mo chód je dzie w nie któ rych wer - sjach bę dzie tak że ostrze że nie aku stycz - ne. OSTRZE ŻE NIE Je że li lamp ka sy gna li za cyj - na za świe ci się pod czas jaz dy, spraw dzić, czy ha mu lec ręcz ny nie jest za cią gnię ty. 124

126 AWA RIA AWA RIA AIR BAG (czer wo na) Je że li lamp ka sy gna li za cyj - na nie za świe ci się po ob - ró ce niu klu czy ka w po ło że nie MAR Po ob ró ce niu klu czy ka w po ło że nie MAR lub za świe ci się pod czas jaz dy moż li - lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się, ale po - we jest że wy stą pi ło uszko dze nie win na zga snąć po kil ku se kun dach. wsys te mach bez pie czeń stwa; w tym Cią głe świe ce nie się lamp ki sy gna li za cyj nej przy pad ku po dusz ki po wietrz ne lub ozna cza uszko dze nie ukła du po du szek po - na pi na cze mo gą nie uak tyw nić się wietrz nych. wprzy pad ku ko li zji lub w ogra ni czo - nej ilo ści przy pad ków, uak tyw nić się W nie któ rych wer sjach na wy świe tla czu nie pra wi dło wo. Przed roz po czę ciem po ja wi się od po wied ni ko mu ni kat. jaz dy skon tak to wać się z ASO Fia ta, aby bez zwłocz nie spraw dzić sys tem. Awa ria lamp ki sy gna li za cyj - nej (lamp ka zga szo na) sy - gna li zo wa na jest mi ga niem, oprócz nor mal ne go przez 4 se kun dy lamp ki któ ra sy gna li zu je wy łą cze nie przed niej po dusz ki po wietrz nej po stro nie pa sa - że ra. ç NAD MIER NA TEM PE RA TU RA PŁY NU CHŁO DZĄ CE GO SIL NIK (czer wo na) Po ob ró ce niu klu czy ka w po ło że nie MAR lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się, ale po - win na zga snąć po kil ku se kun dach. Lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się gdy sil - nik jest prze grza ny. Je że li lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci na le - ży po stą pić na stę pu ją co: w przy pad ku jaz dy nor mal nej: za - trzy mać sa mo chód, wy łą czyć sil nik i spraw dzić, czy po ziom pły nu chło dzą - ce go w zbior ni ku wy rów naw czym nie znaj du je po ni żej zna ku MIN. W tym przy pad ku za cze kać kil ka mi nut, aby umoż li wić ochło dze nie się sil ni ka, na - stęp nie od krę cić po wo li i ostroż nie ko rek, do lać pły nu chło dzą ce go i spraw dzić czy po ziom pły nu usta lił się po mię dzy zna ka mi MIN i MAX znaj du - ją cy mi się na zbior ni ku wy rów naw - czym. Po nad to spraw dzić wzro ko wo, czy nie wy stę pu ją ewen tu al ne wy cie - ki pły nu. Je że li przy na stęp nym uru cho - mie niu sil ni ka lamp ka po now nie za - świe ci się, zwró cić się do ASO Fia ta. NIE I JAZ DA 125

127 NIEI JAZ DA 126 W przy pad ku in ten syw nej jaz dy sa mo cho du (na przy kład ho lo wa nie przy cze py pod gó rę lub sa mo cho dem cał ko wi cie ob cią żo nym): Za cze kać 2 lub 3 mi nu ty nie wy łą cza jąc sil ni ka i zwięk szyć lek ko ob ro ty, aby spo wo - do wać szyb sze krą że nie pły nu chło dzą - ce go, na stęp nie wy łą czyć sil nik. Spraw - dzić czy po ziom pły nu chło dzą ce go jest pra wi dło wy jak opi sa ny po przed nio. OSTRZE ŻE NIE W przy pad ku jaz dy bar dzo in ten syw nej za le ca się po zo sta wić sil nik pra - cu ją cy i lek ko przy spie szać przez kil ka mi - nut przed je go wy łą cze niem. W nie któ rych wer sjach na wy świe tla czu po ja wi się od po wied ni ko mu ni kat. w NIE WY STAR CZA JĄ CE DO ŁA DO WA NIE AKU MU LA TO RA (czer wo na) Po ob ró ce niu klu czy ka w po zy cję MAR lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się, ale po - win na zga snąć za raz po uru cho mie niu sil - ni ka (przy sil ni ku na bie gu ja ło wym do - pusz czal ne jest lek kie opóź nie nie zga sze - nia lamp ki). Gdy lamp ka sy gna li za cyj na bę dzie się świe - cić lub mi gać zwró cić się na tych miast do ASO Fia ta. v NIEWYSTARCZAJĄCE CIŚNIENIE OLEJU SILNIKOWEGO (czerwona) OLE SILNIKOWY ZUŻYTY (dotyczy tylko wersji Multijet z systemem DPF - czerwona) Po obróceniu kluczyka w pozycję MAR lampka sygnalizacyjna świeci się, ale powinna zgasnąć zaraz po uruchomieniu silnika. Niewystarczające ciśnienie oleju silnikowego Lampka sygnalizacyjna świeci stałym światłem, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat (dla przewidzianych wersji/rynków), jeżeli system odczyta niewystarczające ciśnienie oleju silnikowego. Jeżeli lampka sygnalizacyjna v zaświeci się podczas jazdy (w niektórych wersjach jednocześnie ukaże się komunikat na wyświetlaczu) natychmiast wyłączyć silnik i zwrócić się do ASO Fiata. Olej silnikowy zużyty (dotyczy tylko wersji Multijet z systemem DPF) Lampka sygnalizacyjna świeci migającym światłem, a na wyświetlaczu (dla przewidzianych wersji/rynków) pojawia się stosowny komunikat. W zależności od wersji, lampka może migać wg następującego trybu: przez 1 minutę co dwie godziny; w cyklach 3-minutowych z 5-sekundową przerwą do chwili wymiany oleju. Następnie, po pierwszej sygnalizacji, przy każdym uruchomieniu silnika, lampka sygnalizacyjna będzie migać wg opisanego wyżej trybu, dopóki olej nie zostanie wymieniony. Na wyświetlaczu ukaże się odpowiedni komunikat (tylko dla przewidzianych wersji/rynków). Miganie lampki sygnalizacyjnej nie powinno być uważane za wadę pojazdu, gdyż służy do powiadomienia klienta, iż zwykła eksploatacja pojazdu doprowadziła do konieczności wymiany oleju. Przypomina się, że olej ulega szybszemu zużyciu w następujących warunkach: przeważającej jazdy miejskiej, która sprawia, że proces regeneracyjny DPF odbywa się częściej jazdy na krótkich odcinkach uniemożliwiających osiągnięcie przez silnik właściwej temperatury powtarzające się przerywanie procesu regeneracyjnego sygnalizowane włączeniem się kontrolki DPF.

128 Po włączeniu się kontrolki, zużyty olej silnikowy powinien być jak najszybciej wymieniony nie należy nigdy dopuszczać do osiągnięcia 500 km od pierwszego włączenia się lampki. Nieprzestrzeganie podanych wyżej zaleceń może spowodować poważne uszkodzenie silnika oraz utratę praw gwarancyjnych. Ponadto przypomina się, że migotanie lampki nie jest związane z ilością oleju w silniku; zatem w przypadku migotania tejże lampki absolutnie nie należy dolewać innego oleju. Dla wersji/rynków, gdzie przewidziano: lampka sygnalizacyjna v miga jednocześnie wyświetli się komunikat na wyświetlaczu (gdzie przewidziano) gdy system rozpozna zużyty olej silnikowy. Miganie tej lampki sygnalizacyjnej nie oznacza uszkodzenia samochodu ale sygnalizuje kierowcy, że używanie normalne samochodu doprowadziło do konieczności wymiany oleju silnikowego. Jeżeli olej nie zostanie wymieniony, po osiągnięciu drugiego progu zużycia, w zestawie wskaźników zaświeci się także lampka sygnalizacyjna U i funkcjonowanie silnika zostanie ograniczone do 3000 obr/minutę. Jeżeli olej nie zostanie dalej wymieniony, po osiągnięciu trzeciego progu zużycia, aby uniknąć uszkodzeń, obroty silnika zostaną ograniczone do 1500 obr/minutę. UWAGA! Aby uniknąć uszkodzeń silnika zaleca się wymienić olej silnikowy po zaświeceniu się lampki sygnalizacyjnej v w trybie migającym. Zwrócić się do ASO Fiata. AWA RIA ELEK TRYCZ NE GO g WSPO MA GA NIA KIE ROW NI CY DU AL DRI VE (czer wo na) Po ob ró ce niu klu czy ka w po ło że nie MAR lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się, ale po - win na zga snąć po kil ku se kun dach. Je że li lamp ka sy gna li za cyj na bę dzie się świe cić nie bę dzie efek tu wspo ma ga nia elek trycz ne go kie row ni cy i na le ży użyć więk szej si ły na kie row ni cę aby utrzy mać moż li wość kie ro wa nia sa mo cho dem: zwró cić się do ASO Fia ta. W nie któ rych wer sjach na wy świe tla czu po ja wi się od po wied ni ko mu ni kat. NIE DO KŁAD NIE ZA MKNIĘ TE DRZWI (czer wo na) Lamp ka sy gna li za cyj na za świe - ci się, w nie któ rych wer sjach, gdy jed ne lub wię cej drzwi lub po kry wa ba gaż ni ka nie są do kład nie za mknię te. W nie któ rych wer sjach na wy świe tla czu po ja wi się od po - wied ni ko mu ni kat. Gdy drzwi zo sta ną otwar te pod czas jaz dy, bę dzie wy emi to wa ny sy gnał aku stycz ny. MI NI MAL NY PO ZIOM OLE JU SIL NI KO WE GO k (czer wo na) (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) Po ob ró ce niu klu czy ka w po ło że nie MAR lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się, ale po - win na zga snąć po kil ku se kun dach. Lamp ka sy gna li za cyj na (je że li jest) za świe ci się w ze sta wie wskaź ni ków, gdy po ziom ole ju sil ni ko we go spad nie po ni żej war to ści mi ni mal nie do pusz czal nej. Przy wró cić pra - wi dło wy po ziom ole ju sil ni ko we go (patrz Spraw dza nie po zio mów w roz dzia le Ob- słu ga sa mo cho du ). W nie któ rych wer sjach na wy świe tla czu po ja wi się od po wied ni ko mu ni kat. x > Awa ria EBD (czer wo na) (żół to -po ma rań czo wa) Rów no cze sne za świe ce nie się lam pek sy - gna li za cyj nych x i > przy pra cu ją cym sil - ni ku, wska zu je na uszko dze nie sys te mu EBD lub, że sys tem jest nie do stęp ny; w tym przy pad ku pod czas gwał tow ne go ha mo wa nia mo gą za blo ko wać się ko ła tyl - ne, z moż li wo ścią po śli zgu. Je chać bar dzo ostroż nie i zwró cić się na tych miast do ASO Fia ta aby spraw dzić układ. W nie któ rych wer sjach na wy świe tla czu po ja wi się od po wied ni ko mu ni kat. NIE I JAZ DA 127

129 NIEI JAZ DA AWA RIA SYS TE MU WTRY SKU (wer sje U Mul ti jet żół to - po ma rań czo wa) AWA RIA SYS TE MU EOBD (wer sje Mul ti jet żół to -po ma rań czo wa) Awa ria sys te mu wtry sku W nor mal nych wa run kach, po ob ró ce niu klu czy ka w wy łącz ni ku za pło nu po zy cję MAR, lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się, ale po win na zga snąć po uru cho mie niu sil - ni ka. Je że li lamp ka sy gna li za cyj na bę dzie się świe cić lub za świe ci się pod czas jaz dy, sy - gna li zu je nie pra wi dło we funk cjo no wa nie ukła du wtry sku ob ja wia ją ce się spad kiem mo cy sil ni ka, utrud nio ną jaz dą i wy so kim zu ży ciem pa li wa. W nie któ rych wer sjach na wy świe tla czu po ja wi się od po wied ni ko mu ni kat. W tych wa run kach moż na kon ty nu ować jaz dę uni ka jąc nad mier ne go prze cią żania sil ni ka lub wy so kich pręd ko ści. Zwró - cić się moż li wie na ile to moż li we do ASO Fia ta. Awa ria sys te mu kon tro li sil ni ka EOBD W nor mal nych wa run kach, po ob ró ce - niu klu czy ka w wy łącz ni ku za pło nu po zy - cję MAR, lamp ka sy gna li za cyj na za świe - ci się, ale po win na zga snąć po uru cho - mie niu sil ni ka. Za pa le nie się po cząt ko we lamp ki wska zu je na pra wi dło we jej funk - cjo no wa nie. Je że li lamp ka sy gna li za cyj - na bę dzie się świe cić, lub je że li za świe ci się pod czas jaz dy: świa tłem cią głym: sy gna li zu je uszko dze - nie sys te mu za si la nia/za pło nu, któ re mo że spo wo do wać zwięk sze nie emi - sji za nie czysz czeń, utra tę osią gów, złe pro wa dze nie i zwięk szo ne zu ży cie pa - li wa. W nie któ rych wer sjach na wy świe tla czu po ja wi się od po wied ni ko mu ni kat. W tych wa run kach moż na kon ty nu ować jaz dę uni ka jąc nad mier ne go prze cią ża nia sil ni ka lub wy so kich pręd ko ści. Dłuż sze uży wa nie sa mo cho du z za pa lo ną lamp ką sy gna li za cyj ną mo że spo wo do wać uszko - dze nia. Zwró cić na ile to moż li we do ASO Fia ta. Lamp ka sy gna li za cyj na zga śnie, je - że li uszko dze nie znik nie, ale sys tem za pa - mię ta tę sy gna li za cję. mi ga: sy gna li zu je praw do po dob ne uszko dze nie ka ta li za to ra (patrz Sys- tem EOBD w roz dzia le De ska roz - dziel cza i ste ro wa nia ). W przy pad ku, gdy lamp ka sy gna li za cyj - na świe ci się świa tłem prze ry wa nym, na le ży zwol nić pe dał przy spie sze nia, zmniej szyć ob ro ty sil ni ka, aż lamp ka prze - sta nie mi gać; kon ty nu ować jaz dę z umiar - ko wa ną pręd ko ścią, uni ka jąc jaz dy, któ ra mo że spo wo do wać po now ne mi ga nie lamp ki i zwró cić się moż li wie szyb ko do ASO Fia ta. Je że li, po ob ró ce niu klu czy ka wwy łącz ni ku za pło nu w po - zy cję MAR, lamp ka sy gna li za - cyj na U nie za świe ci się lub, je że li za świe ci się pod czas jaz dy, świa - tłem sta łym lub mi ga ją cym (w nie któ - rych wer sjach jed no cze śnie uka że się ko mu ni kat na wy świe tla czu) zwró cić się na ile to moż li we do ASO Fia ta. Funk - cjo no wa nie lamp ki sy gna li za cyj nej U mo że być zwe ry fi ko wa ne przy po - mo cy spe cjal nej apa ra tu ry przez agen - dy kon tro li ru chu dro go we go. Prze strze - gać prze pi sów obo wią zu ją cych w kra - ju, w któ rym się po dró żu je. 128

130 WY ŁĄ CZO NA PO DUSZ KA PO WIETRZ NA PO STRO NIE PA SA ŻE RA (żół to po ma rań czo wa) Lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się po wy łą cze niu przed niej po dusz ki po wietrz - nej po stro nie pa sa że ra. Przy przed niej po dusz ce po wietrz nej pa - sa że ra włą czo nej, po ob ró ce niu klu czy ka w po zy cję MAR, lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się na oko ło 4 se kun dy, mi ga przez ko lej ne 4 se kun dy, a na stęp nie po - win na zga snąć. > AWA RIA SYS TE MU ABS (żół to -po ma rań czo wa) Po ob ró ce niu klu czy ka w po ło że nie MAR lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się, ale po - win na zga snąć po kil ku se kun dach. Lamp ka za świe ci się gdy sys tem jest nie - spraw ny lub nie do stęp ny. W tym przy pad - ku układ ha mul co wy utrzy mu je nie zmien - nie swo ją sku tecz ność, ale bez po ten cjal - nie ofe ro wa nej przez sys tem ABS. Za cho - wać ostroż ność i na ile to moż li we zwró - cić się do ASO Fia ta. W nie któ rych wer sjach na wy świe tla czu po ja wi się od po wied ni ko mu ni kat. < NIE ZA PIĘ TY PAS BEZ PIE CZEŃ STWA (czer wo na) Lamp ka sy gna li za cyj na w ze sta wie wskaź - ni ków za pa la się w spo sób cią gły, gdy sa - mo chód, gdy sa mo chód stoi i pas bez pie - czeń stwa po stro nie kie row cy nie jest pra - wi dło wo za pię ty. Ta lamp ka sy gna li za cyj - na mi ga, gdy sa mo chód je dzie i pas bez pie - czeń stwa sie dze nia po stro nie kie row cy nie jest pra wi dło wo za pię ty. Ostrze że nie aku stycz ne (buz zer) sys te mu S.B.R. (Se at Belt Re min der) moż na wy łą czyć wy łącz nie w ASO Fia ta. NIE I JAZ DA Lamp ka sy gna li za cyj na sy - gna li zu je po nad to ewen tu al - ne uszko dze nia lamp ki sy gna li za cyj - nej. Ten przy pa dek sy gna li zo wa ny jest mi ga niem lamp ki sy gna li za cyj nej tak że po nad 4 se kun dy. W tym przy pad ku lamp ka sy gna li za cyj na mo że nie sy gna li zo wać ewen tu al nych uszko dzeń sys te mów ochron nych. Przed dal szą jaz dą skon tak to wać się z ASO Fia ta aby na tych miast skon tro - lo wać sys tem. ç RE ZER WA PA LI WA (żół to po ma rań czo wa) Po ob ró ce niu klu czy ka w po ło że nie MAR lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się, ale po - win na zga snąć po kil ku se kun dach. Lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się, gdy w zbior ni ku po zo sta nie oko ło 7 li trów pa - li wa. OSTRZE ŻE NIE Je że li lamp ka mi ga, ozna - cza, że wy stą pi ło uszko dze nie w ukła dzie. W tym przy pad ku zwró cić się do ASO Fia - ta, aby zwe ry fi ko wać układ. 129

131 NIEI JAZ DA ŚWIE CE ŻA RO WE (wer sje Mul ti jet m żół to -po ma rań czo wa) AWA RIA ŚWIEC ŻA RO WYCH (wer sje Mul ti jet żół to-po ma rań czo wa) Świe ce ża ro we Po ob ró ce niu klu czy ka w po ło że nie MAR, lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się; zga śnie, gdy świe ce ża ro we osią gną prze wi dzia ną tem pe ra tu rę. Uru cho mić sil nik na tych - miast po zga śnię ciu lamp ki sy gna li za cyj nej. OSTRZE ŻE NIE Je że li tem pe ra tu ra oto cze - nia jest wy so ka mi gnię cie lamp ki bę dzie chwi lo we i mo że być nie do strze gal ne. Awa ria świec ża ro wych c WO DA W FIL TRZE OLE JU NA PĘ DO WE GO (wer sje Mul ti jet żół to po ma rań czo wa) Po ob ró ce niu klu czy ka w po ło że nie MAR lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się, ale po - win na zga snąć po kil ku se kun dach. Lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się gdy w fil trze ole ju na pę do we go jest wo da. W nie któ rych wer sjach na wy świe tla czu po ja wi się od po wied ni ko mu ni kat. Wo da w ukła dzie za si la nia, mo że spo wo do wać po waż ne uszko dze nie sys te mu wtry sku inie re gu lar ne funk cjo no wa nie sil ni ka. W przy pad ku za świe ce nia się lamp ki sy gna li za cyj nej c (w nie któ rych wer sjach jed no cze śnie uka że się ko mu - ni kat na wy świe tla czu), zwró cić się na ile to moż li we do ASO Fia ta aby spu - ścić wo dę. Je że li ta sy gna li za cja wy stą - pi za raz po za tan ko wa niu, moż li we jest że do zbior ni ka pa li wa prze do sta ła się wo da: w tym przy pad ku wy łą czyć na - tych miast sil nik i skon tak to wać się z ASO Fia ta. W przy pad ku uszko dze nia ukła du świec ża - ro wych lamp ka sy gna li za cyj na mi ga. Zwró - cić się na ile to moż li we do ASO Fia ta. W nie któ rych wer sjach na wy świe tla czu po ja wi się od po wied ni ko mu ni kat. 130

132 AWA RIA SYS TE MU ZA BEZ PIE CZE NIA Y FIAT CO DE (żół to po ma rań czo wa) Zaświecenie się lampki sygnalizacyjnej (w niektórych wersjach jednocześnie wyświetli się komunikat na wyświetlaczu) sygnalizuje awarię systemu Fiat Code lub jeżeli jest system alarmowy: w tym przypadku zwrócić się jak najszybciej do ASO Fiata. W AWA RIA ŚWIA TEŁ ZE WNĘTRZ NYCH (żół to po ma rań czo wa) Lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się, w nie któ rych wer sjach, gdy zo sta nie roz po - zna ne uszko dze nie jed nych z na stę pu ją - cych świa teł: świa teł po zy cyj nych, świa teł stop, tyl nych świa teł prze ciw m giel nych, świa teł kie run kow ska zów, lam py oświe tla nia ta bli cy re je stra cyj nej, świa tła dzien ne (d. r. l.) (dla wer sji/ryn - ków, gdzie prze wi dzia no). Uszko dze niem od no szą cym się do tych świa teł mo że być: prze pa le nie jed nej lub kil ku ża ró wek, prze pa le nie od po wied nie - go bez piecz ni ka lub prze rwa nie po łą cze nia elek trycz ne go. W nie któ rych wer sjach za świe ci się w al - ter na tyw nie lamp ka sy gna li za cyj na è. W nie któ rych wer sjach na wy świe tla czu po ja wi się od po wied ni ko mu ni kat. è SY GNA LI ZA CJA OGÓL NA (żół to po ma rań czo wa) Lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się w na - stę pu ją cych oko licz no ściach: Awa ria czuj ni ka ci śnie nia ole ju sil ni ko we go Lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się gdy zo - sta nie roz po zna ne uszko dze nie czuj ni ka ci - śnie nia ole ju sil ni ko we go. Zwró cić się moż - li wie jak naj szyb ciej do ASO Fia ta aby wy - eli mi no wać uszko dze nie. Awaria Start&Stop (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Lampka sygnalizacyjna zaświeci się, gdy zostanie rozpoznane uszkodzenie systemu Start&Stop. W niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat. Awa ria świa teł ze wnętrz nych Patrz opis dla lamp ki sy gna li za cyj nej 6. NIE I JAZ DA 4 TYL NE ŚWIA TŁA PRZE CIW M GIEL NE (żół to po ma rań czo wa) Lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się po włą - cze niu tyl nych świa teł prze ciw m giel nych. In ter wen cja wy łącz ni ka bez wład no ścio we go blo ku ją ce go pa li wo Lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się, po in - ter wen cji wy łącz ni ka bez wład no ścio we go. Na wy świe tla czu po ja wi się od po wied ni ko - mu ni kat. 131

133 NIEI JAZ DA 132 Czysz cze nie DPF (fil tra czą stek sta łych) w to ku h (do ty czy tyl ko wer sji Mul - Kie row ca ja dąc po wi nien za - ti jet z DPF żół to-po ma - wsze do sto so wać się do wa - run ków pa nu ją cych na dro dze, wi - rań czo wa) docz no ści, ru chu dro go we go i obo wią - Po ob ró ce niu klu czy ka w po ło że nie MAR zu ją cych prze pi sów ko dek su dro go we - lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się, ale po - go. Po nad to, po wia da mia się, że moż - win na zga snąć po kil ku se kun dach. Lamp - na wy łą czyć sil nik rów nież przy włą - ka świe ci sta łym świa tłem sy gna li zu jąc ko - czo nej kon tro l ce DPF; jed nak po wta - niecz ność usu nię cia za nie czysz czeń (czą- rza ją ce się prze ry wa nie pro ce su re ge - stek sta łych) z fil tra DPF za po śred nic - ne ra cyj ne go mo że spo wo do wać twem pro ce su re ge ne ra cyj ne go. Lamp ka przed wcze sne zu ży cie ole ju sil ni ko we - nie za pa la się pod czas każ de go pro ce su re - go. Z te go po wo du, za le ca się za wsze ge ne ra cji, lecz tyl ko wów czas, gdy wy ma - po cze ka nie na wy łą cze nie się kon tro - ga ją te go wa run ki jaz dy. Aby wy łą czyć l ki przed wy łą cze niem sil ni ka prze - lamp kę, na le ży utrzy mać po jazd w ru chu strze ga jąc po da nych wy żej wska zó - do za koń cze nia pro ce su re ge ne ra cji. Pro - wek. Nie za le ca się koń cze nia pro ce - ces re ge ne ra cyj ny trwa zwy kle śred nio 15 su re ge ne ra cji DPF przy wy łą czo nym mi nut. Opty mal ne wa run ki do za koń cze - po jeź dzie. nia pro ce su są osią ga ne przy jeź dzie z pręd ko ścią 60 km/h i ob ro tach sil ni ka po - wy żej 2000 obr./min. Włą cze nie się kon - tro l ki nie jest wa dą po jaz du, a za tem nie AWA RIA SYS TE MU ESP jest ko niecz ny prze gląd po jaz du w warsz - (żół to -po ma rań czo wa) ta cie. Ra zem z za pa le niem się lamp ki sy - á gna li za cyj nej wy świe tla czu po ja wia się od - po wied ni ko mu ni kat (tyl ko dla wer sji/ryn - Po ob ró ce niu klu czy ka w po ło że nie MAR ków, gdzie prze wi dzia no). lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się, ale po - win na zga snąć po kil ku se kun dach. Je że li lamp ka nie zga śnie lub je że li za świe - cić się pod czas jaz dy wraz za świe ce niem się dio dy w przy ci sku ASR OFF, zwró cić się do ASO Fia ta. W nie któ rych wer sjach na wy świe tla czu po ja wi się od po wied ni ko mu ni kat. Uwa ga Mi ga nie lamp ki sy gna li za cyj nej pod czas jaz dy ozna cza in ter wen cję sys te - mu ESP. d * ZU ŻY TE KLOC KI HA MUL CO WE (żół to - -po ma rań czo wa) Lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się w ze - sta wie wskaź ni ków je że li kloc ki ha mul ców przed nich są zu ży te; w tym przy pad ku jak naj szyb ciej je wy mie nić. W nie któ rych wer sjach na wy świe tla czu po ja wi się od po wied ni ko mu ni kat. AWA RIA HILL HOL DER (żół to -po ma rań czo wa) Po ob ró ce niu klu czy ka w po ło że nie MAR lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się, ale po - win na zga snąć po kil ku se kun dach. Za świe ce nie się lamp ki ozna cza awa rię sys - te mu Hill Hol der. W tym przy pad ku zwró - cić się na ile to moż li wej do ASO Fia ta. W nie któ rych wer sjach za świe ci się w al - ter na tyw nie lamp ka sy gna li za cyj na á. W nie któ rych wer sjach na wy świe tla czu po ja wi się od po wied ni ko mu ni kat.

134 ŚWIA TŁA PO ZY CYJ NE IMI JA NIA (zie lo na) 3 FOL LOW ME HO ME (zie lo na) Świa tła po zy cyj ne i mi ja nia Lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się, gdy włą czo ne zo sta ną świa tła po zy cyj ne lub mi ja nia. Fol low me ho me Lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się, gdy zo - sta nie uży te to urzą dze nie (patrz Fol low me ho me w roz dzia le De ska roz dziel cza iste ro wa nie ). Na wy świe tla czu po ja wi się od po wied ni ko - mu ni kat. 5 PRZED NIE ŚWIA TŁA PRZE CIW M GIEL NE (zie lo na) Lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się po włą - cze niu przed nich świa teł prze ciw m giel - nych. F KIE RUN KOW SKAZ LE WY (zie lo na mi ga ją ca) Lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się gdy dźwi gnia ste ru ją ca kie run kow ska za mi (strzał ka) zo sta nie prze su nię ta w dół lub ra zem z strzał ką pra we go kie run kow ska - zu, gdy zo sta nie na ci śnię ty przy cisk świa - teł awa ryj nych. D KIE RUN KOW SKAZ PRA WY (zie lo na mi ga ją ca) Lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się gdy dźwi gnia ste ru ją ca kie run kow ska za mi (strzał ka) zo sta nie prze su nię ta w gó rę lub ra zem z strzał ką le wą, gdy zo sta nie na ci - śnię ty przy cisk świa teł awa ryj nych. CITY WŁĄ CZE NIE ELEK TRYCZ NE GO WSPO MA GA NIA KIE ROW NI CY DU AL DRI VE (zie lo na) Wska za nie CI TY za świe ci sie, gdy zo sta - nie włą czo ne elek trycz ne wspo ma ga nie kie row ni cy Du al dri ve po przez na ci śnię - cie od po wied nie go przy ci sku ste ru ją ce go. Po po now nym na ci śnię ciu przy ci sku wska - za nie CI TY zga śnie. 1 ŚWIA TŁA DRO GO WE (nie bie ska) Lamp ka sy gna li za cyj na za świe ci się po włą - cze niu świa teł dro go wych. NIE I JAZ DA 133

135 NIEI JAZ DA MOŻ LI WE OB LO DZE NIE DRO GI (wer sje z wy świe tla czem wie lo funk cyj nym) Gdy tem pe ra tu ra ze wnętrz na osią gnie lub spad nie po ni żej 3 C wska za nie tem pe ra - tu ry ze wnętrz nej mi ga, aby za sy gna li zo wać o moż li wo ści wy stą pie nia ewen tu al ne go ob lo dze nia dro gi. Na wy świe tla czu po ja wi się od po wied ni ko - mu ni kat. OGRA NI CZO NY ZA SIĘG (wer sje z wy świe tla czem wie lo funk cyj nym) Na wy świe tla czu wy świe tli się od po wied - ni ko mu ni kat, aby po in for mo wać użyt kow - ni ka, że za sięg sa mo cho du jest ogra ni czo - ny po ni żej 50 km. SYS TEM ASR (wer sja z wy świe tla czem wie lo funk cyj nym) Sys tem ASR jest wy łą czal ny za po mo cą na - ci śnię cia przy ci sku ASR OFF. Na wy świe tla czu po ja wi się od po wied ni ko mu ni kat aby po in for mo wać użyt kow ni - ka o wy łą cze niu sys te mu; jed no cze śnie za - świe ci się dio da w tym przy ci sku. Na ci ska jąc po now nie przy cisk ASR OFF dio da w przy ci sku zga śnie i na wy świe tla - czu wy świe tli się od po wied ni ko mu ni kat, aby po in for mo wać użyt kow ni ka o po now - nym włą cze niu sys te mu. PRĘD KOŚĆ DO PUSZ CZALNA PRZE KRO CZO NA Na wy świe tla czu uka że się od po wied ni ko - mu ni kat, gdy sa mo chód prze kro czy war - tość usta wio nej pręd ko ści do pusz czal nej (patrz Wy świe tlacz wie lo funk cyj ny w roz - dzia le De ska roz dziel cza i ste ro wa nie ). 134

136 W sy tu acjach awa ryj nych za le ca my te le fo no wać na nu mer zie lo ny po da ny w Książ ce gwa ran cyj nej. Po nad to moż na po łą czyć się ze stro ną in ter ne to wą aby wy szu kać naj bliż szą ASO Fia ta URU CHA MIA NIE SIL NI KA WY MIA NA KO ŁA ZE STAW SZYB KIEJ NA PRA WY OPON FIX&GO au to ma tic WY MIA NA ŻA RÓW KI WY MIA NA ŻA RÓW KI ŚWIA TEŁ ZE WNĘTRZ NYCH WY MIA NA ŻA RÓW KI ŚWIA TEŁ WE WNĘTRZ NYCH WY MIA NA BEZ PIECZ NI KA DO ŁA DO WA NIE AKU MU LA TO RA POD NO SZE NIE HO LO WA NIE NIE I JAZ DA 135

137 NIEI JAZ DA URU CHA MIA NIE SIL NI KA URU CHO MIE NIE AWA RYJ NE Je że li lamp ka sy gna li za cyj na Y w ze sta - wie wskaź ni ków po zo sta nie za pa lo - na świa tłem cią głym zwró cić się na - tych miast do ASO Fia ta. URU CHO MIE NIE SIL NI KA DO DAT KO WYM AKU MU LA TO REM rys. 1 Je że li aku mu la tor roz ła du je się moż - na uru cho mić sil nik uży wa jąc in ne go aku - mu la to ra o po jem no ści rów nej lub nie co więk szej od wy ła do wa ne go. Tę pro ce du rę uru cha mia nia po wi nien prze pro wa dzić spe - cja li sta, po nie waż wy ko na na nie pra - wi dło wo mo że spo wo do wać zwar cie elek trycz ne o du żej in ten syw no ści. Po - nad to elek tro lit w aku mu la to rze jest tru ją cy i po wo du ją cy ko ro zję, uni kać kon tak tu ze skó rą i z ocza mi. Nie zbli - żać się do aku mu la to ra z otwar tym ogniem, za pa lo ny mi pa pie ro sa mi i nie po wo do wać iskrze nia. rys. 1 Aby uru cho mić sil nik, na le ży: po łą czyć bie gu ny do dat nie (znak + obok bie gu na) obu aku mu la to rów do - dat ko wym prze wo dem; po łą czyć dru gim prze wo dem bie gun ujem ny ( ) do dat ko we go aku mu la to ra z ma są E na sil ni ku lub na skrzy ni bie - gów uru cha mia ne go sa mo cho du; uru cho mić sil nik; F0M0414m gdy sil nik się uru cho mi, odłą czyć prze - wo dy w od wrot nej ko lej no ści. Je że li po kil ku pró bach sil nik nie uru cho - mi się, nie pró bo wać da lej, ale zwró cić się do ASO Fia ta. OSTRZE ŻE NIE Nie łą czyć bez po śred - nio bie gu nów ujem nych dwóch aku mu la - to rów: ewen tu al ne iskry mo gą spo wo - do wać za pa le nie i wy buch ga zów wy do - sta ją cych się z aku mu la to ra. Je że li do - dat ko wy aku mu la tor za mon to wa ny jest w in nym sa mo cho dzie, na le ży uwa żać, aby mię dzy nim i sa mo cho dem z roz ła - do wa nym aku mu la to rem nie by ło czę ści me ta lo wych, któ re mo gły by spo wo do - wać przy pad ko we ze tknię cie. OSTRZEŻENIE W samochodach wyposażonych w Start&Stop, w przypadku uruchomienia samochodu dodatkowym akumulatorem, patrz "System Start&Stop w rozdziale "Deska rozdzielcza i sterowanie". BEZ WŁAD NO ŚCIO WE URU CHO MIE NIE SIL NI KA Uni kać ab so lut nie uru cha mia nia sil ni ka przez pcha nie sa mo cho du, ho lo wa nie lub przy wy ko rzy sta niu po chy ło ści dro gi. Ma new ry te mo gą spo wo do wać na pływ pa li wa do ka ta li za to ra i je go nie od wra - cal ne uszko dze nie. OSTRZE ŻE NIE Do chwi li gdy sil nik nie jest uru cho mio ny, wspo ma ga nie ha mul - ców i wspo ma ga nie kie row ni cy nie są ak - tyw ne, na le ży więc użyć du żo więk szej si ły przy na ci ska niu na pe dał ha mul ca oraz przy ob ra ca niu kie row ni cą. 136

138 WY MIA NA KO ŁA ZA LE CE NIA OGÓL NE Ope ra cje wy mia ny ko ła i pra wi dło we go uży cia pod no śni ka i ko ła za pa so we go wy - ma ga ją prze strze ga nia kil ku ni żej wy mie - nio nych za le ceń. Za sy gna li zo wać obec ność za - trzy ma ne go sa mo cho du zgod - nie z prze pi sa mi ko dek su dro go we go: włą cze nie świa teł awa ryj nych, po sta - wie nie trój ką ta ostrze gaw cze go, itp. Pa - sa że ro wie po win ni opu ścić sa mo chód, w szcze gól no ści, gdy sa mo chód jest moc no ob cią żo ny i po cze kać na wy mia - nę ko ła w ta kiej od le gło ści, aby nie stwa rzać za gro że nia dla ru chu na dro - dze. Za cią gnąć ha mu lec ręcz ny. Za pa so we ko ło do jaz do we jest spe cy ficz ne dla te go mo de lu sa mo cho du: nie ada pto wać i nie uży wać za pa so wych kół do jaz - do wych z in nych mo de li w sa mo cho - dzie. Śru by mo co wa nia kół są spe cy - ficz ne dla te go sa mo cho du: nie ada - pto wać ich dla za sto so wa nia w sa mo - cho dach in nych mo de li i nie uży wać śrub z in nych mo de li. Na pra wić i za mon to wać wy - mie nio ne ko ło tak szyb ko jak to moż li we. Nie sma ro wać gwin tów śrub przed ich za mon to wa niem: mo - gą się sa mo czyn nie od krę cić. Pod no śnik słu ży tyl ko do wy - mia ny kół w sa mo cho dzie wktó ry zo stał wy po sa żo ny lub w sa - mo cho dzie te go sa me go mo de lu. Jest ab so lut nie za bro nio ne uży wa nie nie - zgod ne jak na przy kład pod no sze nie sa mo cho du in ne go mo de lu. W żad nym wy pad ku nie uży wać go do wy ko ny wa - nia na praw pod sa mo cho dem. Nie pra - wi dło we usta wie nie pod no śni ka mo że spo wo do wać opad nię cie sa mo cho du. Nie uży wać pod no śni ka do pod no sze - nia ob cią żeń więk szych niż po da ne na ta blicz ce zna mio no wej pod no śni ka. Nie pra wi dło wo za mon to wa - ny koł pak ko ła mo że od paść pod czas jaz dy sa mo cho du. Nie na pra - wiać ab so lut nie za wo ru do pom po wa - nia. Nie umiesz czać żad nych przed - mio tów mię dzy ob rę czą a opo ną. Okre so wo spraw dzać ci śnie nie w opo - nach i w ko le za pa so wym, któ re po - win no być zgod ne z war to ścia mi po - da ny mi w roz dzia le Da ne tech nicz - ne. NIE I JAZ DA 137

139 NIEI JAZ DA Na le ży pa mię tać, że: ma sa pod no śni ka jest 1,76 kg; pod no śnik nie wy ma ga żad nej re gu la cji; pod no śni ka nie wol no na pra wiać: w przy pad ku uszko dze nia na le ży wy - mie nić go na no wy, ory gi nal ny; nie uży wać żad nych in nych na rzędzi do ob ra ca nia śru bą pod no śni ka, w miej sce korb ki. Pro ce du ra wy mia ny ko ła jest na stę pu ją ca: za trzy mać sa mo chód w miej scu, wktó rym nie bę dzie za gro że nia dla ru - chu na dro dze i umoż li wi wy mia nę ko - ła bez piecz nie. Te ren po wi nien być moż li wie pła ski i wy star cza ją co twar dy; wy łą czyć sil nik i za cią gnąć ha mu lec ręcz ny; włą czyć bieg pierw szy lub wstecz ny; ubrać kurt kę od bla sko wą (zgod nie z prze pi sa mi) przed opusz cze niem sa - mo cho du; otwo rzyć po kry wę ba gaż ni ka i od chy - lić dy wa nik pod ło gi ba gaż ni ka lub wy - jąć Car go box (gdzie prze wi dzia no); rys. 2 F0M0188m od krę cić urzą dze nie blo ku ją ce A -rys. 2; wy jąć po jem nik z na rzę dzia mi C -rys. 2 i umie ścić w po bli żu ko ła do wy mie nia ny; wy jąć ko ło za pa so we B -rys. 2; 138

140 rys. 3 F0M0362m po lu zo wać o oko ło je den ob rót śru by mo cu ją ce, uży wa jąc klu cza z wy po sa - że nia E -rys. 3; w sa mo cho dach wy - po sa żo nych w ob rę cze ze sto pu lek - kie go, po ru szać sa mo cho dem aby odłą czy ła się ob ręcz od pia sty ko ła; rys. 4 dzia ła jąc na urzą dze nie F -rys. 4 roz - ło żyć pod no śnik, tak aby wpro wa dzić pra wi dło wo gór ną część pod no śni ka G -rys. 4 w wzmoc nie nie pro gu H -rys. 4; ostrzec znaj du ją ce się oso by, że sa mo - chód bę dzie pod no szo ny; aby od su nę - li się na bez piecz ną od le głość i za cze - ka li na wy mia nę ko ła do chwi li gdy od sa mo chód zo sta nie opusz czo ny; F0M0191m wło żyć korb kę L -rys. 4 i ob ra ca jąc nią roz ło żyć pod no śnik i pod nieść sa - mo chód, tak aż ko ła znaj dą się kil ka cen ty me trów nad zie mią; NIE I JAZ DA 139

141 ZA MON TO WA NIE KO ŁA O NOR MAL NYCH WY MIA RACH Po stę pu jąc zgod nie z opi sem po da nym po przed nio pod nieść sa mo chód i wy - mon to wać ko ło za pa so we. NIEI JAZ DA rys. 5 F0M0192m rys. 6 F0M0194m dla wer sji wy po sa żo nych w koł pa ki kół, zdjąć koł pak po od krę ce niu 3 śrub mo - cu ją cych, na stęp nie od krę cić czwar tą śru bę L -rys. 5 iwy jąć ko ło; spraw dzić czy ko ło za pa so we przy le ga do kład nie do płasz czy zny pia sty ko ła; w ra zie po trze by oczy ścić z za nie czysz - czeń, któ re mo gły by spo wo do wać po - lu zo wa nie się śrub mo cu ją cych; za mon to wać ko ło za pa so we wkrę ca jąc pierw szą śru bę o 2 ob ro ty w otwór znaj du ją cy się naj bli żej za wo ru; za mon to wać koł pak ko ła po kry wa jąc w otwór z sym bo lem ze śru bą już wkrę co ną za po mo cą klu cza z wy po - sa że nia; wkrę cić śru by mo cu ją ce; ob ra cać korb ką L -rys. 4 pod no śni ka tak aby opu ścić sa mo chód i wy jąć pod no śnik; za po mo cą klu cza z wy po sa że nia do - krę cić do opo ru śru by na prze mian po prze kąt nej zgod nie z ko lej no ścią nu - me rycz ną po ka za ną na ry sun ku rys. 6; je że li wy mie nia się ko ło ze sto pu lek - kie go, w przy pad ku, gdy chce my je umie ścić tym cza so wo w miej scu ko ła za pa so we go za le ca się od wró cić je tak, aby część es te tycz na zwró co - na by ła do gó ry. 140

142 Wer sje z ob rę cza mi ze sta li Pro ce du ra jest na stę pu ją ca: upew nić się, czy ko ło uży wa ne nor - mal nie przy le ga do kład nie do po - wierzch ni pia sty ko ła, w ra zie po trze - by oczy ścić z za nie czysz czeń, któ re mo gły by spo wo do wać po lu zo wa nie śrub się mo cu ją cych; za mon to wać ko ło nor mal nie uży wa ne wkrę ca jąc pierw szą śru bę o 2 ob ro ty w otwór znaj du ją cy się naj bli żej za wo - ru do pom po wa nia; za mon to wać koł pak ko ła, wkła da jąc w otwór z sym bo lem ze śru bą już wkrę co ną na stęp nie wkrę cić po zo sta - łe 3 śru by; przy uży ciu klu cza z wy po sa że nia do - krę cić śru by mo cu ją ce; opu ścić sa mo chód i wy jąć pod no śnik; przy uży ciu klu cza z wy po sa że nia do - krę cić do opo ru śru by mo cu ją ce zgod nie z ko lej no ścią nu me rycz ną po - ka za ną po przed nio. Wer sje z ob rę cza mi ze sto pu lek kie go Pro ce du ra jest na stę pu ją ca: wło żyć ko ło na pia stę i za po mo cą klu - cza z wy po sa że nia wkrę cić śru by; opu ścić sa mo chód i wy jąć pod no śnik; przy uży ciu klu cza z wy po sa że nia do - krę cić do opo ru śru by mo cu ją ce zgod nie z ko lej no ścią po ka za ną na ry - sun ku. Po za koń cze niu ope ra cji umie ścić ko ło za pa so we w od po wied - nim miej scu w ba gaż ni ku; umie ścić w po jem ni ku C -rys. 2 pod - no śnik czę ścio wo roz ło żo ny wci ska jąc go lek ko w od po wied nie miej sce, tak aby unik nąć ewen tu al nych wi bra cji pod czas jaz dy; umie ścić na rzę dzia w od po wied nich miej scach w po jem ni ku; umie ścić po jem nik C -rys. 2, kom plet - ny z na rzę dzia mi w ko le za pa so wym; wkrę cić urzą dze nie A -rys. 2 blo ku ją - ce po jem nik z na rzę dzia mi; umie ścić dy wa nik pod ło gi w ko mo rze ba gaż ni ka lub Car go box (gdzie prze - wi dzia no). NIE I JAZ DA 141

143 ZE STAW SZYB KIEJ NA PRA WY OPON FIX&GO au to ma tic NIEI JAZ DA Ze staw szyb kiej na pra wy opon Fix&Go au to ma tic umiesz czo ny jest w ba gaż ni ku. Ze staw rys. 7 za wie ra: bu tlę A z płyn nym uszczel nia czem wy po sa żo ną w: prze wód do na peł nia nia B; na klej kę sa mo przy lep ną C zna pi - sem max 80 km/h, któ rą na le ży na kle ić w miej scu wi docz nym dla kie row cy (na de sce roz dziel czej) po na pra wie opo ny; fol der in for ma cyj ny (patrz rys. 8), wy ko rzy sta ny przy pra wi dło wym uży - ciu ze sta wu szyb kiej na pra wy i na stęp - nie do prze ka za nia oso bie, że opo - na by ła na pra wia na ze sta wem szyb kiej na pra wy opon; sprę żar kę D -rys. 7 kom plet ną z ma - no me trem i złącz ka mi umiesz czo ną w ze sta wie; rys. 7 F0M0198m pa rę rę ka wic ochron nych znaj du ją - cych się w kie sze ni bocz nej sprę żar ki; koń ców ki do pom po wa nia ele men tów róż nych. rys. 8 F0M0199m W po jem ni ku (znaj du ją cym się pod wy - kła dzi ną w ba gaż ni ku) z ze sta wem szyb - kiej na pra wy znaj du je się tak że śru bo - kręt i uchwyt do ho lo wa nia. Prze ka zać in for ma cję oso - bie, któ ra bę dzie na pra wia - ła opo nę, że by ła na pra wia na ze sta - wem szyb kiej na pra wy opon. 142

144 Wprzy pad ku prze bi cia opo - ny, spo wo do wa ne go cia ła mi ob cy mi, moż na ją na pra wić, je że li śred ni ca prze bi cia na bież ni ku lub po wierzch ni to cze nia wy - no si mak sy mal nie 4 mm. Nie jest moż li wa na pra wa uszko dzeń na bo kach opo - ny. Nie uży wać ze sta wu szyb kiej na - pra wy opon, je że li opo na zo sta ła uszko dzo na, w wy ni ku jaz dy bez po - wie trza W przy pad ku uszko dze nia ob rę czy ko ła (de for ma cje kra wę dzi po wo du ją ce ucho dze nie po wie trza) nie jest moż li wa jej na - pra wa. Nie wyj mo wać ob cych ciał (śrub lub ni tów), znaj du ją cych się wopo nie. NA LE ŻY WIE DZIEĆ, ŻE: Płyn ny uszczel niacz ze sta wu szyb kiej na - pra wy jest sku tecz ny przy tem pe ra tu - rach ze wnętrz nych za wie ra ją cych się po - mię dzy 20 C i +50 C. Płyn ny uszczel niacz po sia da okres trwa - ło ści. Nie włą czać sprę żar ki na czas dłuż szy niż na 20 mi - nut. Nie bez pie czeń stwo prze grza - nia. Ze staw szyb kiej na pra wy opon nie jest od po wied ni dla osta tecz nej na pra wy, dla te go na pra wio na opo - na po win na być uży ta tyl ko tym - cza so wo. NIE I JAZ DA 143

145 NIEI JAZ DA Bu tla za wie ra gli kol ety le no - wy. Za wie ra mlecz ko kau - czu ko we: mo że po wo do wać re ak cje aler gicz ne. Szko dli we przy prze do sta - niu się do ukła du po kar mo we go. Draż nią cy oczy. Mo że po wo do wać uczu le nia przy wdy cha niu i kon tak - cie. Uni kać kon tak tu z ocza mi, skó rą i ubra niem. W ra zie kon tak tu prze - myć na tych miast to miej sce du żą ilo - ścią wo dy. W przy pad ku prze do sta - nia się do ukła du po kar mo we go, nie pro wo ko wać wy mio tów, prze płu kać usta i wy pić du żo wo dy, skon sul to - wać się na tych miast z le ka rzem. Prze cho wy wać w miej scu nie do stęp - nym dla dzie ci. Pro dukt nie mo że być uży wa ny przez ast ma ty ków. Nie wdy chać par pod czas ope ra cji wpro - wa dza nia i za sy sa nia. Je że li wy stą pią re ak cje aler gicz ne skon sul to wać się na tych miast z le ka rzem. Prze cho wy - wać bu tlę w od po wied nim miej scu, z da la od źró deł cie pła. Płyn ny uszczel niacz po sia da okres trwa ło ści. Wy mie nić bu tlę za wie ra ją cą płyn ny uszczel niacz po upły - nię ciu okre su trwa ło ści. Nie wy rzu cać bu tli i nie za nie - czysz czać śro do wi ska płyn nym uszczel - nia czem. Uty li zo wać zgod nie z nor ma - mi mię dzy na ro do wy mi i lo kal ny mi. rys. 9 PRO CE DU RA POM PO WA NIA F0M0363m Na ło żyć rę ka wi ce ochron ne do star cza ne ra zem z ze sta - wem szyb kiej na pra wy opon. Za cią gnąć ha mu lec ręcz ny. Od - krę cić kap tu rek za wo ru opo ny, wy jąć prze wód ela stycz ny do na peł nia nia A -rys. 9 i wkrę cić pier ścień B na za wór opo ny; 144

146 je że li opo na zo sta nie na pom po wa - na do wy ma ga ne go ci śnie nia po da ne - go w Ci śnie nie w opo nach w roz - dzia le Da ne Tech nicz ne, ru szyć na - tych miast; rys. 10 rys. 11 F0M0202m F0M0203m upew nić się, czy wy łącz nik D -rys. 10 sprę żar ki znaj du je się w po zy cji 0 (wy - łą czo ny), uru cho mić sil nik, wło żyć wtycz kę E -rys. 11 do naj bliż sze go gniazd ka prą do we go i uru cho mić sprę - żar kę usta wia jąc wy łącz nik D -rys. 10 w po zy cji I (włą czo ny). Na pom po wać opo nę do wy ma ga nej war to ści ci śnie - nia po da nej w Ci śnie nie w opo nach w roz dzia le Da ne Tech nicz ne. rys. 12 F0M0364m Aby uzy skać od czyt bar dziej pre cy zyj - ny, za le ca się, spraw dzić war tość ci - śnie nia w opo nie na ma no me trze F -rys. 10 przy wy łą czo nej sprę żar ce; je że li w cią gu 5 mi nut nie uzy ska się ci śnie nia przy naj mniej 1,5 bar, odłą - czyć sprę żar kę od za wo ru i gniazd ka prą do we go a na stęp nie prze su nąć sa - mo chód do przo du o oko ło 10 me - trów, aby płyn ny uszczel niacz roz pro - wa dził się we wnątrz opo ny i po wtó - rzyć ope ra cję pom po wa nia; je że li tak że w tym przy pad ku, w cią gu 5 mi nut od włą cze nia sprę żar ki nie osią gnie się ci śnie nia przy naj mniej 1,8 bar, nie roz po czy nać jaz dy po nie - waż opo na jest zbyt uszko dzo na i ze - staw szyb kiej na pra wy opon nie jest wsta nie za gwa ran to wać pra wi dło wej szczel no ści, zwró cić się do ASO Fia ta; Na kle ić na klej kę sa mo przy - lep ną w miej scu do brze wi - docz nym dla kie row cy, aby za sy gna - li zo wać, że opo na zo sta ła na pra wio - na przy uży ciu ze sta wu szyb kiej na - pra wy opon. Je chać ostroż nie, szcze - gól nie na za krę tach. Nie prze kra - czać 80 km/h. Nie przy spie szać i nie ha mo wać gwał tow nie. po oko ło 10 mi nu tach jaz dy za trzy - mać się i po now nie spraw dzić ci śnie - nie w opo nie; nie za po mnieć za - cią gnąć ha mul ca ręcz ne go; Je że li ci śnie nie spad nie po - ni żej 1,8 bar, nie kon ty nu - ować jaz dy: ze staw szyb kiej na pra - wy opon Fix&Go au to ma tic nie jest w sta nie za gwa ran to wać pra wi dło - wej szczel no ści, po nie waż opo na jest zbyt uszko dzo na. Zwró cić się do ASO Fia ta. NIE I JAZ DA 145

147 NIEI JAZ DA je że li na to miast zmie rzo ne ci śnie nie wy no si przy naj mniej 1,8 bar, przy wró - cić pra wi dło we ci śnie nie (przy sil ni ku uru cho mio nym i za cią gnię tym ha mul - cu ręcz nym) i kon ty nu ować jaz dę; skie ro wać się, ja dąc za wsze bar dzo ostroż nie do jak naj bliż szej sta cji ASO Fia ta. Ab so lut nie po in for mo wać, że opo na zo sta ła na pra wio - na przy uży ciu ze sta wu szyb kiej na - pra wy opon. Prze ka zać fol der oso - bie, któ ra bę dzie kle iła opo nę na - pra wio ną ze sta wem szyb kiej na pra - wy opon. rys. 13 F0M0365m rys. 14 F0M0206m TYL KO DLA KON TRO LI I UZU PEŁ NIA NIA CI ŚNIE NIA Sprę żar ka mo że być uży wa na rów nież do przy wró ce nia ci śnie nia w opo nach. Roz łą czyć złącz kę i po łą czyć ją bez po - śred nio z za wo rem opo ny rys. 13; w ten spo sób bu tla nie bę dzie po łą czo na ze sprę żar ką i nie zo sta nie wtry śnię ty płyn - ny uszczel niacz. PRO CE DU RA WY MIA NY BU TLI Aby wy mie nić bu tlę pro ce du ra jest na - stę pu ją ca: odłą czyć za cisk A -rys. 14; ob ró cić w le wo bu tlę do wy mia ny iwy jąć ją; wło żyć no wą bu tlę i ob ró cić w pra wo; po łą czyć bu tlę z za ci skiem A i wło żyć prze wód prze źro czy sty B w od po - wied nie gniaz do. 146

148 WY MIA NA ŻA RÓW KI ZA LE CE NIA OGÓL NE Gdy ża rów ka nie świe ci się, przed jej wy mia ną spraw dzić, czy od po wied ni bez piecz nik nie jest prze pa lo ny: roz - miesz cze nie bez piecz ni ków po da ne jest w roz dzia le Wy mia na bez piecz - ni ków ; przed wy mia ną ża rów ki spraw dzić, czy od po wied nie sty ki nie są sko ro do - wa ne; prze pa lo ne ża rów ki na le ży wy mie niać na no we te go sa me go ty pu i mo cy; po wy mia nie ża rów ki re flek to rów, ze wzglę dów bez pie czeń stwa, spraw dzić za wsze usta wie nie świa teł. Ża rów kę ha lo ge no wą na le ży trzy mać wy łącz nie za część me ta lo wą. Je że li bań ka szkla - na zo sta nie do tknię ta rę ką, spo wo du je to zmniej sze nie in ten syw no - ści świa tła oraz zmniej szy się jej trwa - łość. W przy pad ku nie za mie rzo ne go do tknię cia, prze trzeć bań kę szkla ną ża rów ki szmat ką zwil żo ną al ko ho lem ipo zo sta wić do wy schnię cia. Zmia ny lub na pra wy in sta - la cji elek trycz nej (cen tral ki elek tro nicz ne) wy ko na ne nie wła ści - wie, bez uwzględ nie nia cha rak te ry - styk tech nicz nych in sta la cji, mo gą spo wo do wać nie wła ści we funk cjo no - wa nie i za gro zić po ża rem. Ża rów ki ha lo ge no we za wie - ra ją sprę żo ny gaz, w przy - pad ku pęk nię cia moż li wy jest roz - prysk frag men tów szkła. Na po wierzch ni we wnętrz nej re flek to ra mo że wy stą pić lek kie za pa ro wa nie: nie ozna cza to uszko dze nia, ale w rze czy wi sto - ści jest zja wi skiem na tu ral nym spo wo do - wa nym ni ską tem pe ra tu rą i wy so ką wil got - no ścią po wie trza; zni ka za raz po za pa le niu re flek to rów. Obec ność kro pel we wnątrz re flek to ra ozna cza prze ni ka nie wo dy do je - go wnę trza; zwró cić się do ASO Fia ta. TY PY ŻA RÓ WEK Wsa mo cho dzie za in sta lo wa ne są róż ne ty py ża ró wek: A Ża rów ki w ca ło ści szkla ne; mo co - wa ne są na wcisk. Aby wy jąć, na le - ży ją po cią gnąć. rys. 15 B F0M0207m Ża rów ki ze złą czem ba gne to wym; aby wy jąć ża rów kę z od po wied niej opra wy, na le ży ją lek ko wci snąć i ob ró cić w le wo. C Ża rów ki cy lin drycz ne; aby wy mie nić ża rów kę, na le ży wy jąć ją ze sprę ży - stych za ci sków ko nek to ro wych. D -E Ża rów ki ha lo ge no we; aby wy mie nić ża rów kę, na le ży wy jąć ją po odłą - cze niu sprę ży ny mo cu ją cej od od - po wied nie go gniaz da. NIE I JAZ DA 147

149 NIEI JAZ DA Ża rów ki Od no śnik na ry sun ku Typ Moc Świa tła dro go we Świa tła mi ja nia Po zy cyj ne przed nie Po przed nie świa tła prze ciw m giel ne (gdzie prze wi dzia no) Kie run kow ska zy przed nie Kie run kow ska zy bocz ne Kie run kow ska zy tyl ne Świa tła po zy cyj ne tyl ne Stop (świa tła za trzy ma nia) Trze cie go świa tła stop (do dat ko we świa tło za trzy ma nia) Świa tła co fa nia Tyl ne świa tła prze ciw m giel ne Oświe tle nie ta bli cy re je stra cyj nej Przed nia lam pa su fi to wa z klo szem prze chyl nym Przed nia lam pa su fi to wa z lam pa mi punk to wy mi D D A B A B B B B A C C H4 H4 W5W H3 PY21W WY5W P21W R5W P21/5W P21W P21W W5W C10W C10W 55 W 60 W 5 W 55 W 21 W 5 W 21 W 5 W 5 W 2,3 W 21 W 21 W 5 W 10 W 10 W 148

150 WY MIA NA ŻA RÓW KI ŚWIA TEŁ ZE WNĘTRZ NYCH Od no śnie ty pu ża rów ki i od po wied niej mo cy patrz roz dział po przed ni Wy mia - na ża rów ki. rys. 16 F0M0178m rys. 17 F0M0179m ZE SPÓŁ OPTYCZ NY PRZED NI rys. 16 W ze spo le optycz nym przed nim znaj du - ją się ża rów ki świa teł po zy cyj nych, mi ja - nia, dro go wych i kie run kow ska zów. Roz miesz cze nie ża ró wek w ze spo le optycz nym jest na stę pu ją ce: A świa tła po zy cyj ne B świa tła mi ja nia/świa tła dro go we (dwuw łók no wa) C kie run kow ska zy (strzał ki) ŚWIA TŁA PO ZY CYJ NE rys. 17 Aby wy mie nić ża rów kę, na le ży: wy jąć osło nę gu mo wą A, mo co wa ną na wcisk, dzia ła jąc w kie run ku po ka za - nym strzał ką; na ci snąć z prze ciw nej stro ny na za cze - py B na stęp nie wy jąć opra wę ża rów ki; wy jąć ża rów kę C iwy mie nić; wło żyć po now nie opra wę ża rów ki na - stęp nie za mon to wać osło nę A spraw - dza jąc pra wi dło we za blo ko wa nie. NIE I JAZ DA 149

151 NIEI JAZ DA F0M0180m F0M0261m F0M0181m rys. 18 rys. 19/a rys. 19/b ŚWI TA ŁA MI JA NIA/ DRO GO WE rys. 18 Aby wy mie nić ża rów kę, na le ży: wy jąć osło nę gu mo wą A, mo co wa ną na wcisk, dzia ła jąc w kie run ku po ka za - nym strzał ką; roz łą czyć ko nek tor elek trycz ny środ - ko wy i odłą czyć sprę ży nę mo cu ją cą ża rów kę; wy jąć ża rów kę B iwy mie nić ją; za mon to wać no wą ża rów kę wkła da jąc za czep w opra wie ża rów ki w wy cię cie w lu strze re flek to ra; za mo co wać sprę ży nę mo cu ją cą ża rów - kę, na stęp nie po łą czyć ko nek tor elek - trycz ny; za mon to wać osło nę A spraw dza jąc po praw ność za blo ko wa nia. KIE RUN KOW SKA ZY Przed nie rys. 19/a-19/b Aby wy mie nić ża rów kę, na le ży: skrę cić ko ła w pra wo/w le wo na ze - wnątrz; ob ró cić za czep blo ku ją cy A-rys. 19/a jak po ka zu je strzał ka, na stęp nie wy jąć po kry wę B; wy jąć osło nę ża rów ki C-rys. 19/b ob - ra ca jąc ją w le wo; wy jąć ża rów kę D wci ska jąc ją lek ko i ob ra ca jąc w le wo (mo co wa nie ba - gne to we ) na stęp nie wy mie nić; za mon to wać osło nę opra wy ża rów ki C ob ra ca jąc ją w pra wo spraw dza jąc po praw ność za blo ko wa nia; za mknąć po kry wę B-rys. 19/a na stęp - nie ob ró cić urzą dze nie blo ku ją ce A. 150

152 rys. 20 Bocz ne rys. 20 Aby wy mie nić ża rów kę, na le ży: F0M0182m na ci snąć na klosz A wta ki spo sób, aby ści snąć sprę ży nę we wnętrz ną B, na stęp nie wy su nąć ze spół na ze - wnątrz; ob ró cić w le wo opra wę ża rów ki C, wy jąć ża rów kę D mo co wa ną na wcisk iwy mie nić ją; za mon to wać opra wę ża rów ki C w klo szu ob ra ca jąc ją w pra wo; za mon to wać ze spół spraw dza jąc za - trza śnię cie za blo ko wa nia sprę ży ny we wnętrz nej B. rys. 21 F0M0223m PRZED NIE ŚWIA TŁA PRZE CIW M GIEL NE (gdzie prze wi dzia no) Aby wy mie nić ża rów ki przed nich świa - teł prze ciw m giel nych A -rys. 21 zwró - cić się do ASO Fia ta. rys. 22 NIE I JAZ DA F0M0184m ZE SPÓŁ OPTYCZ NY TYL NY rys W ze spo le optycz nym tyl nym znaj du ją się ża rów ki świa teł po zy cyj nych, stop i kie run kow ska zów. Roz miesz cze nie ża ró wek w ze spo le optycz nym jest na stę pu ją ce: B kie run kow ska zy (strzał ki) C świa tła po zy cyj ne D świa tła po zy cyj ne/stop (dwuw łó ko we). 151

153 NIEI JAZ DA rys. 23 F0M0185m rys. 24 F0M0208m rys. 25 F0M0209m wy jąć ża rów kę do wy mia ny B, C lub D na ci ska jąc lek ko i ob ra ca jąc w le wo (blo ko wa nie ba gne to we ) na stęp nie wy mie nić; za mon to wać opra wę ża ró wek i wkrę - cić śru by E; po łą czyć ko nek tor elek trycz ny, usta - wić pra wi dło wo ze spół w nad wo ziu w sa mo cho dzie, na stęp nie wkrę cić śru by mo cu ją ce A. ŚWIA TŁA CO FA NIA rys. 25 Aby wy mie nić ża rów kę świa teł co fa nia A zwró cić zwró cić się do ASO Fia ta. Aby wy mie nić ża rów kę, na le ży: otwo rzyć po kry wę ba gaż ni ka na stęp - nie od krę cić dwie śru by mo cu ją ce A; roz łą czyć ko nek tor elek trycz ny środ - ko wy na stęp nie wy su nąć ze spół klo - sza na ze wnętrz; od krę cić śru by E iwy jąć opra wę żaró wek; TYL NE ŚWIA TŁA PRZE CIW M GIEL NE rys. 24 Aby wy mie nić ża rów kę tyl nych świa teł prze ciw m giel nych A zwró cić zwró cić się do ASO Fia ta. 152

154 NIE I JAZ DA rys. 26 F0M0210m rys. 27 F0M0211m rys. 28 F0M0212m 3. ŚWIA TŁO STOP rys Aby wy mie nić ża rów kę, na le ży: otwo rzyć po kry wę ba gaż ni ka; wy jąć kor ki A -rys. 26 z gu my; na ci snąć na urzą dze nie blo ku ją ce B-rys. 26 iwy jąć ze spół klo sza C- rys. 27; roz łą czyć ko nek tor elek trycz ny; ści snąć prze ciw le gły za czep D -rys. 27 wy jąć opra wę ża ró wek; wy jąć ża rów kę mon to wa ną na wcisk iwy mie nić. rys. 29 F0M0233m OŚWIE TLE NIE TA BLI CY RE JE STRA CYJ NEJ rys Aby wy mie nić ża rów kę, na le ży: na ci snąć w punk cie po ka za nym strzał - ką i wy jąć ze spół klo sza A -rys. 28; wy mie nić ża rów kę rys. 29 po odłą - cze niu jej od bocz nych sty ków, spraw - dza jąc, czy no wa ża rów ka zo sta ła pra - wi dło wo za mo co wa na po mię dzy ty mi sty ka mi; za mon to wać ze spół klo sza lam py mo - co wa ny na wcisk. 153

155 WY MIA NA ŻA RÓW KI ŚWIA TEŁ WE WNĘTRZ NYCH NIEI JAZ DA Od no śnie ty pu ża rów ki i od po wied niej mo cy patrz roz dział Wy mia na ża rów ki. PRZED NIA LAM PA SU FI TO WA (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) Aby wy mie nić ża rów ki, na le ży: na ci snąć w punk tach po ka za nych strzał ka mi i wy jąć lam pę D -rys. 30; otwo rzyć po kry wę za bez pie cza ją cą E -rys. 31; wy mie nić ża rów kę F -rys. 31 po odłą - cze niu jej od bocz nych sty ków, spraw - dza jąc, czy no wa ża rów ka zo sta ła pra - wi dło wo za mo co wa na po mię dzy ty mi sty ka mi; za mknąć po kry wę za bez pie cza ją cą E -rys. 31 i za mon to wać lam pę D -rys. 30 wod po wied nim gnieź dzie spraw dza jąc jej za blo ko wa nie. rys. 30 rys. 33 PRZED NIA LAM PA SU FI TO WA Z LAM PA MI PUNK TO WY MI (dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) Aby wy mie nić ża rów ki, na le ży: na ci snąć w punk tach po ka za nych strzał ka mi wy jąć lam pę A -rys. 32; otwo rzyć po kry wę ochron ną B; F0M0214m F0M0235m rys. 32 rys. 34 F0M0213m F0M0234m wy mie nić ża rów kę C -rys. 35 po odłą - cze niu od bocz nych sty ków, spraw dza - jąc, czy no wa ża rów ka zo sta ła pra wi - dło wo za blo ko wa na po mię dzy ty mi sty ka mi; za mknąć po kry wę B -rys. 33 i za mo - co wać lam pę A-rys. 32 wod po wied - nim miej scu upew nia jąc się o pra wi dło - wym za blo ko wa niu. 154

156 WY MIA NA BEZ PIECZ NI KA OPIS Bez piecz ni ki chro nią in sta la cję elek trycz - ną in ter we niu ją w przy pad ku awa rii lub nie pra wi dło we go dzia ła nia tej in sta la cji. Je że li urzą dze nie elek trycz ne nie dzia ła, na le ży spraw dzić od po wied ni bez piecz - nik za bez pie cza ją cy: ele ment prze wo - dzą cy A -rys. 34 nie mo że być prze pa - lo ny. W prze ciw nym ra zie na le ży wy - mie nić prze pa lo ny bez piecz nik na no wy o tej sa mej war to ści prą do wej (te go sa - me go ko lo ru). B bez piecz nik z ele men tem prze wo - dzą cym nie prze pa lo nym rys. 34 C bez piecz nik z ele men tem prze wo - dzą cym prze pa lo nym rys. 34. W przy pad ku po now ne go prze pa le nia się bez piecz ni - ka, zwró cić się do ASO Fia ta. rys. 34 F0M0236m Ni gdy nie za stę po wać bez - piecz ni ka dru tem lub in nym ma te ria łem prze wo dzą cym. Nie za mie niać bez piecz ni - ka na in ny o wyż szej war - to ści prą do wej. NIE PO ŻA RU. Je że li prze pa li się bez piecz - nik głów ny (ME GA -FU SE, MI DI -FU SE, MA XI -FU SE) zwró cić się do ASO Fia ta. Przed wy mia ną bez piecz ni - ka upew nić się, czy klu czyk wy ję ty jest z wy łącz ni ka za pło nu i czy zga szo ne są i/lub wy łą czo ne wszyst kie od bior ni ki elek trycz ne. Jeżeli bezpiecznik główny zabezpieczający systemy bezpieczeństwa (system air bag, system hamulcowy), systemy zespołów napędowych (system silnika, system skrzyni biegów) lub system przekładni kierowniczej interweniuje, zwrócić się do ASO Fiata. NIE I JAZ DA 155

157 NIEI JAZ DA DO STĘP DO BEZ PIECZ NI KÓW Bez piecz ni ki po gru po wa ne są w trzech skrzyn kach bez piecz ni ków znaj du ją cych się w ko mo rze sil ni ka, w de sce roz dziel - czej i we wnątrz ba gaż ni ka (po stro nie le wej). Skrzyn ka bez piecz ni ków w de sce roz dziel czej rys. 36 Aby do stać się do skrzyn ki bez piecz ni - ków w de sce roz dziel czej na le ży od krę - cić śru by A -rys. 35 iwy jąć po kry wę. rys F0M0415m rys. 35 F0M0016m 156

158 Skrzyn ka bez piecz ni ków wko mo rze sil ni ka rys. 38 Aby do stać się do skrzyn ki bez piecz ni - ków umiesz czo nej obok aku mu la to ra wy jąć od po wied nią po kry wę ochron ną rys. 37. rys. 37 F0M0416m NIE I JAZ DA rys. 38 F0M0417m 157

159 Skrzyn ka bez piecz ni ków wko mo rze ba gaż ni ka rys. 40 Aby do stać się do skrzyn ki bez piecz ni - ków znaj du ją cej się po le wej stro nie ko - mo ry ba gaż ni ka, na le ży otwo rzyć od po - wied nią po kry wę in spek cyj ną (jak po ka - za no na rys. 39). NIEI JAZ DA rys. 40 F0M0372m rys. 39 F0M0246m 158

160 TA BE LA ZBIOR CZA BEZ PIECZ NI KÓW Skrzyn ka bez piecz ni ków w de sce roz dziel czej rys. 36 OD BIOR NIK BEZ PIECZ NIK AM PER Świa tło mi ja nia pra we Świa tło mi ja nia le we, ko rek tor, ko rek tor świa teł re flek to rów Za si la nie INT/A ce wek prze kaź ni ków w skrzyn ce bez piecz ni ków w ko mo rze sil ni ka ice wek prze kaź ni ków w cen tral ce bo dy com pu ter Przed nia lam pa su fi to wa, tyl ne lam pa su fi to wa (wer sja VAN) Za si la nie + aku mu la to ra dla gniazd ka dia gno stycz ne go EOBD, sy re na alar mu, ra dio, cen tral ka Blue&Me Za si la nie INT dla ze sta wu wskaź ni ków, wy łącz nik pe da łu ha mul ca (styk nor mal nie otwar ty N. O.), trze cie świa tło stop Sil ni ki blo ko wa nia/od blo ko wa nia drzwi, sil ni ki ak ty wa cji de ad lock, sil nik od blo ko wa nia po kry wy ba gaż ni ka Pom pa elek trycz na spry ski wa czy szy by przed niej/tyl nej Sil nik pod no śni ka szy by w drzwiach przed nich po stro nie kie row cy Sil nik pod no śni ka szy by w drzwiach przed nich po stro nie pa sa że ra Za si la nie INT dla pod świe tle nia ze spo łu ste ro wań, ru chu lu ste rek elek trycz nych ze wnętrz nych, cen tral ki da chu elek trycz ne go, gniaz da in fo te le me tycz ne go my -port Ze staw wskaź ni ków Za si la nie INT dla wy łącz ni ka pe da łu ha mul ca (styk nor mal nie za mknię ty NC), wy łącz ni ka pe da łu sprzę gła, ze spo łu na grzew ni cy we wnętrz nej, cen tral ki Blue&Me, sys te mu przy sto so wa nia do za mon to wa nia ra dia, cen tral ka sta bi li za cji na pię cia, świa teł co fa nia w zde rza ku tyl nym, czuj ni ka wo dy w fil trze ole ju na pę do we go cen tral ki ża ro wych, de bi me tru, czuj ni ka na ser wo ha mul cu, ce wek prze kaź ni ków w skrzyn ce bez piecz ni ków w ko mo rze sil ni ka ,5 7, ,5 NIE I JAZ DA 159

161 NIEI JAZ DA Skrzyn ka bez piecz ni ków w ko mo rze sil ni ka rys. 38 OD BIOR NIK BEZ PIECZ NIK AM PER Sy gnał dźwię ko wy jed no to no wy Świa tła dro go we le we, świa tło dro go we pra we Na grzew ni ca do dat ko wa PTC1 Sprę żar ka kli ma ty za cji Ogrze wa na szy ba tyl na Pom pa elek trycz na pa li wa na zbior ni ku ,

162 OD BIOR NIK BEZ PIECZ NIK AM PER Przed nie świa tło prze ciw m giel ne le we, przed nie świa tło prze ciw m giel ne pra we Elek tro za wór za rzą dza nia sys te mem me ta nu układ CNG Gniazd ko prą do we (przy sto so wa nie) Gniazd ko prą do we we wnątrz nad wo zia, za pal nicz ka Czuj nik sta nu na ła do wa nia aku mu la to ra Opor nik od mra ża nia na lu ster ku ze wnętrz nym po stro nie kie row cy, opor nik od mra ża nia na lu ster ku ze wnętrz nym po stro nie pa sa że ra , ,5 NIE I JAZ DA 161

163 NIEI JAZ DA Skrzyn ka bez piecz ni ków w ko mo rze ba gaż ni ka rys. 44 OD BIOR NIK BEZ PIECZ NIK AM PER Sys tem otwie ra nia elek trycz ne go da chu otwie ra ne go Cen tral ka ste ro wa nia sys te mem alar mo wym Wol ny Wol ny Wol ny Wol ny Sys tem pod no śni ka szy by (sil nik, cen tral ka kon tro li) na drzwiach pra wych Wol ny Ter mo for ogrze wa nia na sie dze niu przed nim po stro nie kie row cy Sys tem przy sto so wa nia do ho lo wa nia przy cze py (gniaz do przy sto so wa nia dla mon ta żu bez piecz ni ka after mar ket) Gniazd ko prą do we w ko mo rze ba gaż ni ka Sys tem pod no śni ka szy by (sil nik, cen tral ka kon tro li) na drzwiach le wych Wol ny Ter mo for ogrze wa nia na sie dze niu przed nim po stro nie pa sa że ra Wol ny Wol ny ,

164 DO ŁA DO WA NIE AKU MU LA TO RA OSTRZE ŻE NIE Opis pro ce du ry do ła - do wa nia aku mu la to ra przed sta wio no wy łącz nie in for ma cyj nie. Aby wy ko nać te czyn no ści, za le ca my zwró cić się do ASO Fia ta. Za le ca się do ła do wy wać aku mu la tor wol no, prą dem o ni skim na tę że niu przez oko ło 24 go dzi ny. Do ła do wa nie szyb kie o wy so kim na tę że niu mo że spo wo do - wać uszko dze nie aku mu la to ra. WERSJA BEZ SYSTEMU Start&Stop Aby do ła do wać aku mu la tor, na le ży: odłą czyć za cisk z bie gu na ujem ne go aku mu la to ra; po łą czyć bie gu ny aku mu la to ra z prze - wo da mi pro stow ni ka, prze strze ga jąc bie gu no wo ści; włą czyć pro stow nik; po za koń cze niu do ła do wy wa nia wy łą - czyć pro stow nik, przed odłą cze niem go od aku mu la to ra; po łą czyć za cisk z bie gu nem ujem nym aku mu la to ra. WERSJA Z SYSTEMEM Start&Stop (wyposażony w dodatkowy biegun) rys. 41 (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Aby doładować akumulator, należy: odłączyć z zacisku ujemnego szybko złączkę A od dodatkowego bieguna ujemnego B, ponieważ na biegunie ujemnym C akumulatora zainstalowany jest czujnik D monitorujący stan akumulatora, który nie może być nigdy odłączony od zacisku ujemnego C, za wyjątkiem przypadku wymiany akumulatora. połączyć przewód dodatni prostownika z biegunem dodatnim E akumulatora i przewód ujemny z dodatkowym biegunem B; włączyć prostownika. Po zakończeniu doładowania, wyłączyć prostownik przed rozłączeniem; po odłączeniu prostownika, połączyć zacisk ujemny szybko złączki A z dodatkowym biegunem B. fig. 41 F0M0518m NIE I JAZ DA 163

165 NIEI JAZ DA WERSJA Z SYSTEMEM Start&Stop rys. 42 (bez dodatkowego bieguna) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Aby doładować akumulator, należy: odłączyć konektor A (za pomocą naciśnięcia przycisku B) na czujniku C monitorującym stan akumulatora zainstalowany na biegunie ujemnym tego akumulatora; połączyć przewód dodatni prostownika z biegunem dodatnim akumulatora D i przewód ujemny z zaciskiem na czujniku E jak na rysunku 42; włączyć prostownik; Po zakończeniu doładowania, wyłączyć prostownik; po odłączeniu prostownikapołączyć konektor A z czujnikiem C jak na rysunku 42. rys. 42 F0M0513m POD NO SZE NIE W przy pad ku, gdy wy ma ga ne jest pod - nie sie nie sa mo cho du, zwró cić się do ASO Fia ta, któ ra wy po sa żo na jest w pod no śni ki ko lum no we lub pod no śni - ki warsz ta to we. Sa mo chód moż na pod nieść tyl ko z bo ku po umiesz cze niu ra mion pod no śni ka warsz ta to we go w miej scach po ka za nych na ry sun ku. Elek tro lit w aku mu la to rze po wo du je ko ro zję i jest żrą - cy, uni kać kon tak tu ze skó rą i ocza - mi. Do ła do wa nie aku mu la to ra prze - pro wa dzić w po miesz cze niu prze - wiew nym z da la od otwar te go ognia iźró deł iskrze nia: aby unik nąć nie - bez pie czeń stwa wy bu chu i po ża ru. Nie do ła do wać aku mu la to - ra za mar z nię te go; na le ży go naj pierw od mro zić, aby unik nąć ry zy ka wy bu chu. Je że li aku mu la tor za marzł, przed do ła do wa niem na le - ży spraw dzić przez spe cja li stę, przede wszyst kim czy ele men ty we - wnętrz ne nie są uszko dzo ne i czy obu do wa nie jest pęk nię ta, mo że wy pły nąć elek tro lit, któ ry jest tru ją - cy i po wo du je ko ro zję 164

166 rys. 43 F0M0366m OSTRZE ŻE NIE Dla wer sji Sport, w przy - pad ku pod no sze nia sa mo cho du z bo ku pod no śni kiem warsz ta to wym, zwra cać uwa gę pod czas pod no sze nia aby nie uszko dzi far tu chów. HO LO WA NIE Uchwyt do ho lo wa nia, do star cza ny w wy - po sa że niu sa mo cho du umiesz czo ny jest w po jem ni ku z na rzę dzia mi, pod dy wa ni - kiem w ba gaż ni ku. ZA MON TO WA NIE UCHWY TU DO HO LO WA NIA rys Pro ce du ra jest na stę pu ją ca: wy jąć za ślep kę A; wy jąć uchwyt do ho lo wa nia B zod po - wied nie go po jem ni ka; wkrę cić do opo ru uchwyt w swo rzeń gwin to wa ny tyl ny lub przed ni. Pod czas ho lo wa nia przy po - mi na się, że nie dzia ła wspo ma ga nie ha mul ców i wspo ma - ga nie kie row ni cy, ko niecz ne jest uży cie więk szej si ły na pe dał i aby skrę cić ko niecz na jest więk sza si ła na kie row ni cę. Nie uży wać li nek ela - stycz nych do ho lo wa nia sa mo cho du, aby unik nąć szarp nięć. Pod czas przy go to wa nia do ho lo wa nia spraw - dzić, czy mo co wa nie po łą czeń sa mo - cho dów nie spo wo du je uszko dzeń sty ka ją cych się ele men tów. Ho lu jąc sa mo chód, prze strze gać obo wią zu - ją cych prze pi sów ru chu dro go we go do ty czą cych za rów no urzą dzeń sto - so wa nych do ho lo wa nia jak i za cho - wa nia się na dro dze. NIE I JAZ DA 165

167 NIEI JAZ DA rys. 44 rys. 45 F0M0243m F0M0238m Pod czas ho lo wa nia sa mo cho - du nie uru cha miać sil ni ka. Przed wkrę ce niem uchwy tu oczy ścić do kład nie od po - wied nie gwin to wa ne gniaz do. Przed roz po czę ciem ho lo wa nia upew nić się po nad to, czy uchwyt wkrę co ny jest do opo ru w od po wied nim gnieź dzie. Przed ho lo wa niem wy łą - czyć blo ka dę sprzę gła (patrz Wy łącz nik za pło nu w roz - dzia le De ska roz dziel cza i ste ro wa - nie ). Pod czas ho lo wa nia pa mię tać, że nie dzia ła układ wspo ma ga nia ha mul ców i wspo ma ga nia kie row ni - cy, aby za ha mo wać ko niecz ne jest więc uży cie więk sze go na ci sku na pe dał ha mul ca i aby skrę cić, ko - niecz ne jest uży cie więk szej si ły dla ob ro tu kie row ni cą. Nie uży wać li nek ela stycz nych do ho lo wa nia sa mo - cho du, aby unik nąć szarp nięć. Pod - czas przy go to wa nia do ho lo wa nia spraw dzić, czy mo co wa nie po łą czeń sa mo cho dów nie spo wo du je uszko - dzeń sty ka ją cych się ele men tów. Ho lu jąc sa mo chód, prze strze gać obo wią zu ją cych prze pi sów ru chu dro go we go do ty czą cych za rów no urzą dzeń sto so wa nych do ho lo wa nia jak i za cho wa nia się na dro dze. Uchwy ty ho low ni cze przed - ni i tyl ny po win ny być uży - wa ne wy łącz nie do prze sta wie nia sa - mo cho du na pła skiej dro dze. Do pusz - czal ne jest ho lo wa nie na krót kich od - cin kach za po mo cą od po wied nich urzą dzeń zgod nych z wy ma ga nia mi ko dek su dro go we go (drą żek sztyw - ny), dla prze miesz cze nia sa mo cho du na pła skiej dro dze i przy go to wa ne go do trans por tu na la we tach po mo cy dro go wej. Uchwy ty NIE MO GĄ być uży wa ne do ho lo wa nia sa mo cho du po za pła ska dro gą lub je że li są prze - szko dy i/lub ho lo wa nie za po mo cą li - nek lub in nych urzą dzeń, któ re nie są sztyw ne. Prze strze gać przy pad ki po wyż sze, ho lo wa nie sa mo cho dów po win no się od by wać (ho lu ją cy i ho lo wa ny) na ile to moż li we w tej sa mej osi sy me trii. 166

168 PRZE GLĄ DY OKRE SO WE PLAN PRZE GLĄ DÓW OKRE SO WYCH WER SJE BEN ZY NO WE PLAN PRZE GLĄ DÓW OKRE SO WYCH WER SJE NA OLEJ NA PĘ DO WY KON TRO LE OKRE SO WE UŻY WA NIE W TRUD NYCH WA RUN KACH SPRAW DZE NIE PO ZIO MÓW FILTR PO WIE TRZA FILTR PRZE CIW PY ŁO WY AKU MU LA TOR KO ŁA I OPO NY PRZE WO DY GU MO WE WY CIE RACZ KI SZY BY PRZED NIEJ/ SZY BY TYL NEJ NAD WO ZIE WNĘ TRZE NIE I JAZ DA 167

169 NIEI JAZ DA PRZE GLĄ DY OKRE SO WE Pra wi dło wa ob słu ga sa mo cho du jest czyn ni kiem gwa ran tu ją cym dłu gą je go ży - wot ność w opty mal nym sta nie. Z te go wzglę du Fiat opra co wał sze reg kon tro li i in ter wen cji ob słu go wych co ki lo me trów. Ob słu ga okre so wa nie wy czer pu je jed - nak wszyst kich wy ma gań do ty czą cych sa mo cho du; tak że w po cząt ko wym okre sie przed prze glą dem przy ki lo me trach i suk ce syw nie, po mię dzy jed nym prze glą dem a dru gim, jest ko - niecz ne zwy kłe zwró ce nie uwa gi na przy - kład kon tro la sys te ma tycz na z ewen tu al - nym uzu peł nie niem po zio mu pły nów, ci śnie nia w opo nach ecc... OSTRZE ŻE NIE Prze glą dy okre so we wy - ma ga ne są przez pro du cen ta. Brak jej wy ko na nia spo wo du je utra tę gwa ran cji na sa mo chód. Ob słu gę okre so wą wy ko nu ją wszyst kie ASO Fia ta w prze wi dzia nych okre sach. Je że li pod czas wy ko ny wa nia prze glą du wy stą pi, po za prze wi dzia ny mi ope ra cja - mi, po trze ba do dat ko wych wy mian lub na praw, mo gą być one wy ko na ne tyl ko za zgo dą Użyt kow ni ka. OSTRZE ŻE NIE Za le ca się na tych miast in for mo wać ASO Fia ta o wy stą pie niu na - wet nie wiel kich uszko dzeń w funk cjo no - wa niu, bez cze ka nia do na stęp ne go prze - glą du. Je że li sa mo chód uży wa ny jest czę sto do ho lo wa nia przy cze py, na le ży zmniej - szyć prze dzia ły po mię dzy prze glą da mi okre so wy mi. 168

170 WY KAZ CZYN NO ŚCI OB SŁU GI OKRE SO WEJ WER SJE BEN ZY NO WE Ob słu ga po win na być wy ko ny wa na co km Ty sią ce ki lo me trów Spraw dzić stan/zu ży cie opon i ewen tu al ne wy re gu lo wać ci śnie nie Spraw dzić funk cjo no wa nie świa teł (re flek to rów, kie run kow ska zów, awa ryj nych, oświe tle nia ba gaż ni ka, lamp su fi to wych, lam pek sy gna li za cyj nych w ze sta wie wskaź ni ków, itp.) Spraw dzić funk cjo no wa nie wy cie ra czek spry ski wa czy szyb Spraw dzić stan i zu ży cie kloc ków ha mul ców tar czo wych przed nich Spraw dzić stan i zu ży cie okła dzin ha mul ców bęb no wych tyl nych Spraw dzić wzro ko wo stan i in te gral ność: czę ści ze wnętrz nej nad wo zia, za bez pie cze nia spodu nad wo zia, od cin ki sztyw ne i ela stycz ne prze wo dów(wy de cho wych -za si la nia pa li wem -ha mul co wych), ele men tów gu mo wych(osło ny, tu le je itp.) Spraw dzić stan czy sto ści zam ków ko mo ry sil ni ka i ba gaż ni ka, czysz cze nie i sma ro wa nie ze spo łu dźwi gni Spraw dzić na pię cie i ewen tu al nie wy re gu lo wać pa sek/i na pę du ak ce so riów (wer sje z ogrze wa niem) Spraw dzić wzro ko wo stan pa ska/ów na pę du ak ce so riów Wy mie nić pa sek/i na pę du ak ce so riów Spraw dzić i ewen tu al nie wy re gu lo wać skok dźwi gni ha mul ca ręcz ne go Spraw dzić, ewen tu al nie re gu lo wać luz po py cha czy NIE I JAZ DA 169

171 NIEI JAZ DA Spraw dzić emi sję spa lin Ty sią ce ki lo me trów Kontrola stanu naładowania akumulatora i ewentualne doładowanie Wy mie nić wkład fil tra po wie trza Przy wró cić po ziom pły nów (chło dze nia sil ni ka, ha mul co we go, aku mu la to ra, spry ski wa czy szyb, itd.) Spraw dzić stan pa ska zę ba te go na pę du roz rzą du Spraw dzić funk cjo no wa nie sys te mów kon tro li sil ni ka (za po mo cą gniazd ka dia gno stycz ne go) Wy mie nić świe ce za pło no we Wy mie nić pa sek zę ba ty na pę du roz rzą du (*) Wy mie nić olej sil ni ko wy i filtr ole ju (lub co 24 mie sią ce) Wy mie nić płyn ha mul co wy (lub co 24 mie sią ce) Wy mie nić filtr prze ciw py ło wy (lub co 24 mie sią ce) (*) Nie za leż nie od prze bie gu w ki lo me trach pa sek na pę du roz rzą du mu si być wy mie nia ny co 4 la ta przy uży wa niu sa mo cho du w trud nych wa run kach (zim ny kli mat, jaz da miej ska, dłu gie okre sy pra cy sil ni ka na bie gu ja ło wym, stre fy za py lo ne) lub co 5 lat W przypadku używania samochodu przeważnie w mieście lub przy przebiegu rocznym w kilometrach poniżej km konieczna jest wymiana oleju silnikowego i filtra co 12 miesięcy. 170

172 WY KAZ CZYN NO ŚCI OB SŁU GI OKRE SO WEJ WER SJE NA OLEJ NA PĘ DO WY Prze glą dy mu szą być wy ko ny wa ne co km Ty sią ce ki lo me trów Spraw dzić stan/zu ży cie opon i ewen tu al ne wy re gu lo wać ci śnie nie Spraw dzić funk cjo no wa nie świa teł (re flek to rów, kie run kow ska zów, awa ryj nych, oświe tle nia ba gaż ni ka, lamp su fi to wych, oświe tle nia schow ka, lam pek sy gna li za cyj nych w ze sta wie wskaź ni ków, itp.) Spraw dzić funk cjo no wa nie wy cie ra czek, spry ski wa czy szyb Spraw dzić usta wie nia/zu ży cie piór wy cie ra czek szy by przed niej/ wy cie racz ki szy by tyl nej Spraw dzić stan i zu ży cie kloc ków ha mul ców tar czo wych przed nich i funk cjo no wa nie sy gna li za to ra zu ży cia kloc ków ha mul co wych Spraw dzić stan i zu ży cie okła dzin ha mul ców bęb no wych tyl nych Spraw dzić wzro ko wo stan i in te gral ność czę ści ze wnętrz nej nad wo zia, za bez pie cze nia spodu nad wo zia, od cin ki sztyw ne i ela stycz ne prze wo dów (wy de cho wych /za si la nia pa li wem / ha mul co wych), ele men tów gu mo wych (osło ny, tu le je itp.) Spraw dzić stan czy sto ści zam ków ko mo ry sil ni ka i ba gaż ni ka, czysz cze nie i sma ro wa nie dźwi gni Spraw dzić i ewen tu al nie przy wró cić po zio my pły nów (ha mul co we go/sprzę gła hy drau licz ne go, spry ski wa czy szyb, aku mu la to ra, chło dzą ce go sil nik, ecc.) Spraw dzić i ewen tu al nie wy re gu lo wać skok dźwi gni ha mul ca ręcz ne go Spraw dzić emi sję/dy mie nie z wy de chu Spraw dzić wzro ko wo stan pa sków na pę du ak ce so riów NIE I JAZ DA 171

173 NIEI JAZ DA Ty sią ce ki lo me trów Kontrola stanu naładowania akumulatora i ewentualne doładowanie Spraw dzić funk cjo no wa nie sys te mów kon tro li sil ni ka (za po mo cą gniazd ka dia gno stycz ne go) Wy mie nić pa sek/i na pę du ak ce so riów Wy mie nić filtr pa li wa Wy mie nić wkład fil tra po wie trza Wy mie nić olej sil ni ko wy i filtr ole ju (wer sja Mul ti jet bez DPF) (lub co 24 mie sią ce) Wy mie nić olej sil ni ko wy i filtr ole ju (wer sje Mul ti jet z DPF) (**) Wy mie nić płyn ha mul co wy (lub co 24 mie sią ce) Wy mie nić filtr prze ciw py ło wy (lub co 24mie sią ce) (*) Nie za leż nie od prze bie gu w ki lo me trach pa sek na pę du roz rzą du mu si być wy mie nia ny co 4 la ta przy uży wa niu sa mo cho du w trud nych wa run kach (zim ny kli mat, uży wa nie w mie ście, dłu gie po sto je na bie gu ja ło wym) lub co 5 lat. (**) Olej sil ni ko wy i filtr po win ny być wy mie nia ne po za pa le niu się lamp ki sy gna li za cyj nej w ze sta wie wskaź ni ków (patrz roz dział Lamp ki sy gna li za cyj ne i ko mu ni ka ty ) lub zwy kle co 24 mie sią ce. W przypadku samochodu eksploatowanego przeważnie w jeździe po mieście należy koniecznie wymieniać olej silnikowy i filtr olejowy co 12 miesięcy. 172

174 KON TRO LE OKRE SO WE Co km lub przed dłu gą po dró żą spraw dzić i ewen tu al nie uzu peł nić: po ziom pły nu w ukła dzie chło dze nia sil ni ka; po ziom pły nu ha mul co we go; po ziom pły nu spry ski wa czy szyb; ci śnie nie i stan opon; funk cjo no wa nie in sta la cji oświe tle nia (re flek to rów, kie run kow ska zów, awa ryj nych, itp.); funk cjo no wa nie wy cie ra czek/spry ski - wa czy szyb i usta wie nie/zu ży cie piór wy cie racz ki szy by przed niej/tyl nej; Co 3000 km spraw dzać i ewen tu al nie uzu peł nić: po ziom ole ju sil ni ko we go. Za le ca sie uży wać pro duk ty PE TRO NAS LU BRI CANTS stwo rzo nych i wy ko na - nych spe cjal nie dla sa mo cho dów Fia ta (patrz ta be la Po jem no ści w roz dzia le Da ne tech nicz ne ). UŻY WA NIE WTRUD NYCH WA RUN KACH W przy pad ku, gdy sa mo chód uży wa ny jest przede wszyst kim w jed nym z na stę - pu ją cych szcze gól nie trud nych wa run - ków: ho lo wa nie przy cze py lub przy cze py kem pin go wej; na dro gach za ku rzo nych; prze bie gach krót kich (mniej niż 7-8 km) i po wta rzal nych przy tem pe ra - tu rze ze wnętrz nej po ni żej ze ra; sil ni ku czę sto uży wa nym na bie gu ja - ło wym lub jaz da na dłu gich dy stan - sach z ni ski mi pręd ko ścia mi (na przy - kład do sta wa od drzwi do drzwi) lub w przy pad ku dłuż sze go po sto ju; jaz dy w mie ście; ko niecz ne jest wy ko na nie na stę pu ją cych we ry fi ka cji czę ściej niż wska za no w Wy - ka zie czyn no ści prze glą dów okre so wych: spraw dzić stan i zu ży cie kloc ków ha - mul ców tar czo wych przed nich; spraw dzić stan czy sto ści zam ków, po kryw sil ni ka i ba gaż ni ka, wy czy - ścić i na sma ro wać ze spo ły dźwi gni; spraw dzić wzro ko wo stan: sil ni ka, skrzy ni bie gów, prze no sze nia na pę - du, od cin ków sztyw nych i gięt kich prze wo dów (wy de cho wych za si la - nia pa li wem ha mul co wych), ele - men tów gu mo wych (osło ny złącz - ki tu le je itd); spraw dzić stan na ła do wa nia i po - ziom elek tro li tu w aku mu la to rze; spraw dzić wzro ko wo stan pa sków na pę dów po moc ni czych; spraw dzić i ewen tu al nie wy mie nić filtr prze ciw py ło wy; spraw dzić i ewen tu al nie wy mie nić filtr po wie trza. NIE I JAZ DA 173

175 SPRAW DZE NIE PO ZIO MÓW NIEI JAZ DA Nie pa lić ni gdy pod czas wy - ko ny wa nia in ter wen cji w ko - mo rze sil ni ka; mo gą tam wy stę po wać ga zy i pa ry ła two pal ne, nie bez pie - czeń stwo po ża ru. Uwa ga, pod czas na peł nia nia ukła dów pły na mi i ole ja mi, nie mie szać róż nych ty pów pły nów, wszyst kie są nie kom - pa ty bil ne po mię dzy so bą i mo gą spo - wo do wać po waż ne uszko dze nie sa mo - cho du. rys. 1 Wer sje 1.2 (Euro 4) i 1.4 8V F0M0418m 1. Płyn chło dzą cy sil nik 2. Aku mu la tor 3. Płyn spry ski wa czy szyb 4. Płyn ha mul co wy 5. Olej sil ni ko wy rys. 1a Wer sja 1.2 (Euro 5) F0M0513m 174

176 1. Olej sil ni ko wy 2. Płyn chło dzą cy sil nik 3. Płyn spry ski wa czy szyb 4. Płyn ha mul co wy 5. Aku mu la tor 6. Filtr ole ju na pę do we go rys. 2 Wer sja 1.3 Mul ti jet (Euro 4) F0M0421m NIE I JAZ DA 1. Płyn chło dzą cy sil nik 2. Aku mu la tor 3. Płyn spry ski wa czy szyb 4. Płyn ha mul co wy 5. Olej sil ni ko wy 6. Filtr ole ju na pę do we go rys. 2a Wer sja 1.3 Mul ti jet (Euro 5) F0M0519m 175

177 NIEI JAZ DA rys. 3 Wer sje 1.2 i 1.4 8V OLEJ SIL NI KO WY rys. 3-4 Spraw dze nie po zio mu na le ży wy ko nać, gdy sa mo chód stoi na po zio mym pod ło - żu, kil ka mi nut (oko ło 5) po wy łą cze niu sil ni ka. Po ziom ole ju po wi nien za wie rać się po - mię dzy zna ka mi MIN i MAX na wskaź - ni ku ba gne to wym B. Prze dział po mię dzy MIN i MAX od po - wia da oko ło 1 li tro wi ole ju. F0M0149m rys. 4 Wer sja 1.3 Mul ti jet F0M0150m Je że li po ziom ole ju jest w po bli żu lub po ni żej zna ku MIN, do lać olej po przez wlew ole ju A aż do osią gnię cia zna ku MAX. Po ziom ole ju nie mo że ni gdy prze kra - czać zna ku MAX. ZU ŻY CIE OLE JU SIL NI KO WE GO Mak sy mal ne zu ży cie ole ju sil ni ko we go wy no si orien ta cyj nie 400 gra mów na 1000 km. W pierw szym okre sie użyt ko wa nia sa - mo cho du sil nik znaj du je się w fa zie do cie ra nia, dla te go zu ży cie ole ju sil ni ko - we go po win no usta bi li zo wać się po prze - je cha niu pierw szych km. OSTRZE ŻE NIE Zu ży cie ole ju sil ni ko we - go za le ży od sty lu jaz dy i wa run ków eks - plo ata cji sa mo cho du. OSTRZE ŻE NIE Po uzu peł nie niu lub wy - mia nie ole ju przed spraw dze niem po zio - mu. uru cho mić sil nik na kil ka se kund i za - cze kać kil ka mi nut po je go wy łą cze niu. 176

178 rys. 5 F0M0424m Przy go rą cym sil ni ku, za cho - wać szcze gól ną ostroż ność w ko mo rze sil ni ka: Pa mię tać, że przy go rą cym sil ni ku elek tro wen ty la - tor mo że się na gle włą czyć: nie bez - pie czeń stwo ob ra żeń. Zwra cać uwa - gę na luź no zwi sa ją ce kra wa ty, sza li - ki, któ re mo gą być wcią gnię te przez ele men ty sil ni ka bę dą ce w ru chu. Nie do le wać ole ju o cha rak - te ry sty kach róż nych od te go ole ju, ja ki już znaj du je się w sil ni ku. Zu ży ty olej sil ni ko wy i wy - mie nio ny filtr ole ju za wie ra - ją sub stan cje szko dli we dla śro do wi ska. Od no śnie wy - mia ny ole ju i fil tra ole ju za le ca my zwró cić się do ASO Fia ta, któ ra po sia - da urzą dze nia do zbie ra nia zu ży te go ole ju i fil tra ole ju przy prze strze ga niu ochro ny śro do wi ska i norm praw nych. PŁYN UKŁA DU CHŁO DZĄ CE GO SIL NIK rys. 5 Po ziom pły nu chło dzą ce go po wi nien być spraw dza ny w zim nym sil ni ku i za wie rać się po mię dzy zna ka mi MIN i MAX wi - docz ny mi na zbior ni ku wy rów naw czym. Je że li po ziom pły nu jest za ni ski, wlać po - wo li przez wlew A zbior ni ka mie sza ni nę 50% wo dy de sty lo wa nej i pły nu PA RA - FLU UP z PE TRO NAS LU BRI CANTS do osią gnię cia zna ku MAX. Mie sza ni na PA RA FLU UP iwo dy de sty - lo wa nej o stę że niu po 50% chro ni przed za mar z nię ciem do tem pe ra tu ry 35 C. Dla wa run ków kli ma tycz nych szcze gól - nie su ro wych za le ca się mie sza ni nę 60% PA RA FLU UP i 40% wo dy zde mi ne ra li - zo wa nej. W ukła dzie chło dze nia sil ni - ka uszy to pły nu chro nią ce go przed za ma rza niem PA RA - FLU UP. Aby ewen tu al nie uzu - peł nić użyć pły nu te go sa me go ja ki znaj du je się w ukła dzie chło dze nia. Płyn PA RA FLU UP nie mo że być mie - sza ny z żad nym in nym pły nem. Je że li jed nak tak się sta nie zwe ry fi ko wać ten przy pa dek, uni ka jąc ab so lut nie uru cho mie nia sil ni ka i skon tak to wać się z ASO Fia ta. Układ chło dze nia sil ni ka jest ukła dem ci śnie nio wym. Wy mie nić ewen tu al nie ko rek zbior - ni ka wy rów naw cze go na ory gi nal ny, po nie waż sku tecz ność ukła du mo że się po gor szyć. Gdy sil nik jest go rą cy, nie od krę cać kor ka zbior ni ka wy - rów naw cze go: nie bez pie czeń stwo po pa rzeń. NIE I JAZ DA 177

179 Nie któ re do dat ki do pły nu spry ski wa czy szyb do stęp - ne go na ryn ku są ła two pal ne. W ko - mo rze sil ni ka znaj du ją się go rą ce ele men ty, któ re w kon tak cie z nim mo gą spo wo do wać po żar. NIEI JAZ DA 178 rys. 6 F0M0154m PŁYN DO SPRY SKI WA CZY SZY BY PRZED NIEJ/SZY BY TYL NEJ rys. 6 Aby uzu peł nić po ziom pły nu, zdjąć ko rek A. Uży wać mie sza ni ny wo dy i pły nu TU TE - LA PRO FES SIO NAL SC35, w na stę - pu ją cych pro cen tach: 30% TU TE LA PRO FES SIO NAL SC35 i 70% wo dy w le cie. 50% TU TE LA PRO FES SIO NAL SC35 i 50% wo dy w zi mie. W przy pad ku tem pe ra tur niż szych od 20 C, uży wać TU TE LA PRO FES SIO - NAL SC35 czy sty. Spraw dzać po ziom pły nu po przez zbior nik. Nie po dró żo wać z pu stym zbior ni kiem pły nu do spry - ski wa czy: dzia ła nie spry ski wa czy szyb jest bar dzo waż ne, po nie waż po - pra wia wi docz ność. PŁYN HA MUL CO WY rys. 7 Od krę cić ko rek A: spraw dzić czy płyn w zbior ni ku znaj du je się na po zio mie mak sy mal nym. Po ziom pły nu w zbior ni ku nie po wi nien prze kra czać zna ku MAX. Je że li trze ba uzu peł nić po ziom pły nu za le - ca się sto so wać pły ny ha mul co we po da ne wta be li Ma te ria ły eks plo ata cyj ne (patrz roz dział Da ne tech nicz ne ). Oczy ścić do kład nie ko rek zbior ni ka A iota cza ją ca po wierzch nię. Przy otwie ra niu kor ka zwra cać mak sy - mal ną uwa gę, aby ewen tu al ne za nie czysz - cze nia nie prze do sta ły się do zbior ni ka. Przy uzu peł nia niu uży wać za wsze lej ka zin te gro wa ne go z fil trem o siat ce mniej - szej lub rów nej 0,12 mm. rys. 7 F0M0155m OSTRZE ŻE NIE Płyn ha mul co wy wchła - nia wil goć, je że li sa mo chód uży wa ny jest prze waż nie na ob sza rach o du żej wil got - no ści po wie trza, płyn mu si być wy mie - nia ny czę ściej niż po da no to w Pla nie prze glą dów okre so wych. Uwa żać, aby pły nem ha mul - co wym, po wo du ją cym ko ro - zję, nie po lać ele men tów la - kie ro wa nych. Je że li tak się sta nie prze myć je na tych miast wo dą. Płyn ha mul co wy jest tok - sycz ny i po wo du ją cy ko ro - zję. W ra zie przy pad ko we go kon tak - tu z nim prze myć na tych miast te miej sca wo dą z my dłem neu tral nym ido brze spłu kać. W ra zie po łknię cia zwró cić się na tych miast do le ka rza.

180 Sym bol π, wy tło czo ny na zbior ni ku, ozna cza pły ny ha - mul co we ty pu syn te tycz ne go, w od - róż nie niu od mi ne ral nych. Uży cie pły - nu ty pu mi ne ral ne go spo wo du je trwa - łe uszko dze nie spe cjal nych gu mo wych uszcze lek ukła du ha mul co we go. FILTR PO WIE TRZA Od no śnie wy mia ny fil tra po wie trza zwró cić się do ASO Fia ta. FILTR PRZE CIW PY ŁO WY AKU MU LA TOR Aku mu la tor w sa mo cho dzie jest ty pu O ogra ni czo nej ob słu dze : w nor mal - nych wa run kach uży cia nie wy ma ga uzu - peł nia nia elek tro li tu wo dą de sty lo wa ną. SPRAW DZE NIE STA NU NA ŁA DO WA NIA I PO ZIO MU ELEK TRO LI TU Po wyż sze spraw dze nie po win no być wy - ko na ne w cza sie i w spo sób opi sa ny wpre zen to wa nej In struk cji ob słu gi wy - łącz nie przez spe cja li stę. Ewen tu al ne uzu peł nie nie po zio mu po win no być wy - ko na ne przez spe cja li stę, zwró cić się wy - łącz nie do ASO Fia ta. Funk cjo no wa nie przy zbyt ni skim po zio mie elek tro li tu, uszko dzi nie od wra cal ne aku mu la tor oraz mo że spo wo do wać wy buch. WY MIA NA AKU MU LA TO RA W ra zie ko niecz no ści wy mie nić aku mu - la tor na in ny ory gi nal ny po sia da ją cy ta kie sa me cha rak te ry sty ki. W przy pad ku wy mia ny na aku mu la tor o in nych cha rak te ry sty kach, tra cą waż - ność okre sy ob słu go we prze wi dzia ne w Pla nie prze glą dów okre so wych. Od no śnie ob słu gi ta kie go aku mu la to ra, na le ży od nieść się za le ceń do star czo nych przez pro du cen ta aku mu la to ra. NIE I JAZ DA Od no śnie wy mia ny fil tra prze ciw py ło we - go zwró cić się do ASO Fia ta Elek tro lit znaj du ją cy się waku mu la to rze jest tru ją cy po wo du je ko ro zję. Uni kać kon tak tu elek tro li tu ze skó rą i ocza mi. Nie zbli - żać się do aku mu la to ra z otwar tym ogniem lub źró dłem iskrze nia: nie bez - pie czeń stwo wy bu chu i po ża ru. 179

181 NIEI JAZ DA 180 Nie pra wi dło we za mon to wa - nie ak ce so riów elek trycz nych i elek tro nicz nych mo że spo - wo do wać po waż ne uszko dze - nie sa mo cho du. Je że li po za ku pie niu sa mo cho du za mie rza my za in sta lo wać do dat ko we ak ce so ria (za bez pie cze nie przed kra dzie żą, ra dio te le fon, itp.), zwró cić się do, ASO Fia ta, któ ra za su - ge ru je naj bar dziej od po wied nie urzą - dze nie i po nad to okre śli tak że ko niecz - ność uży cia aku mu la to ra o więk szej po jem no ści. Aku mu la to ry za wie ra ją sub - stan cje bar dzo szko dli we dla śro do wi ska. Od no śnie wy - mia ny aku mu la to ra, zwró cić się do ASO Fia ta, któ ra wy po sa żo na jest w od po wied nie urzą dze nia dla ich zło mo wa nia re spek tu jąc ochro nę śro - do wi ska i prze pi sy praw ne. Je że li prze wi du je się dłu gi po stój sa mo cho du w wa run - kach szcze gól nie zim nych, wy mon to - wać aku mu la tor i prze nieść w cie płe miej sce; w prze ciw nym ra zie aku mu - la tor mo że za mar z nąć. Przy ob słu dze aku mu la to ra lub prze by wa jąc w je go po - bli żu chro nić za wsze oczy przy po - mo cy oku la rów ochron nych. UŻY TECZ NE ZA LE CE NIA DLA PRZE DŁU ŻE NIA ŻY WOT NO ŚCI AKU MU LA TO RA Aby unik nąć szyb kie go roz ła do wa nia aku mu la to ra i prze dłu żyć je go trwa łość, na le ży prze strze gać skru pu lat nie na stę - pu ją cych za le ceń: par ku jąc sa mo chód spraw dzić, czy drzwi, po kry wy i schow ki są do kład - nie za mknię te aby unik nąć po zo sta - wie nia we wnątrz nad wo zia za pa lo - nych lamp; wy łą czać lam py su fi to we we wnętrz ne: aby za po biec świe ce niu się ich sa mo - chód wy po sa żo ny jest w sys tem au to - ma tycz ne go wy łą cza nia; przy wy łą czo nym sil ni ku, nie po zo sta - wiać na dłuż szy czas włą czo nych urzą - dzeń (jak np. ra dio od twa rza cza, świa - teł awa ryj nych itp.); przed ja ką kol wiek na pra wą in sta la cji elek trycz nej, odłą czyć za cisk z bie gu na ujem ne go aku mu la to ra; do krę cać moc no za ci ski na bie gu nach aku mu la to ra. OSTRZE ŻE NIE Aku mu la tor utrzy my - wa ny przez dłuż szy czas w sta nie na ła do - wa nia mniej szym od 50% ule ga za siar cze - niu, zmniej sza się je go po jem ność i unie - moż li wia uru cho mie nie sil ni ka. Po nad to elek tro lit w za siar czo nym aku - mu la to rze mo że za mar z nąć (mo że to wy stą pić już przy 10 C). W przy pad ku dłuż sze go po sto ju patrz Dłu gi po stój sa mo cho du w roz dzia le Uru cho mie nie i jaz da. Je że li po za ku pie sa mo cho du za mie rza się za in sta lo wać ak ce so ria elek trycz ne wy - ma ga ją ce za si la nia elek trycz ne go w spo - sób cią gły (alarm, itp.) lub ob li cze nia bi - lan su elek trycz ne go, zwró cić się do ASO Fia ta, gdzie zo sta nie za pro po no wa ne naj - bar dziej wła ści we urzą dze nia sprze da wa - ne przez Li ne ac ces so ri Fia ta, oraz zwe ry - fi ko wa na in sta la cja elek trycz na sa mo cho - du czy wy trzy ma zwięk szo ne ob cią że nie lub czy nie bę dzie na le ża ło użyć aku mu la - to ra o więk szej po jem no ści. Po nad to, nie któ re z tych urzą dzeń cią gle po bie ra ją ener gię elek trycz ną tak że przy wy łą czo nym sil ni ku, po wo du jąc stop nio we roz ła do wa nie aku mu la to ra.

182 KO ŁA I OPO NY Spraw dzać, co oko ło dwa ty go dnie i przed dłu gi mi po dró ża mi, ci śnie nie w każ dej opo nie i w do jaz do wym ko le za - pa so wym: spraw dze nie ci śnie nia na le ży wy ko nać w opo nie zim nej i nie ob cią żo nej. Uży wa jąc sa mo cho du zja wi skiem nor mal - nym jest, że ci śnie nie w opo nie wzra sta; od no śnie pra wi dło wej war to ści od po wia - da ją cej ci śnie niu pom po wa nia opon patrz opis Ko ła w roz dzia le Da ne tech nicz - ne. Nie pra wi dło we ci śnie nie spo wo du je nie - nor mal ne zu ży cie opon rys. 8: A ci śnie nie nor mal ne: bież nik rów no - mier nie zu ży ty. B ci śnie nie za ni skie: bież nik szcze gól - nie zu ży ty na brze gach. C ci śnie nie za wy so kie: bież nik szcze - gól nie zu ży ty w środ ko wej czę ści. Opo ny po win ny być wy mie nio ne, gdy wy so kość bież ni ka zmniej szy się do 1,6 mm. W każ dym przy pad ku prze strze - gać norm obo wią zu ją cych w kra ju, w któ - rym się po dró żu je. rys. 8 OSTRZE ŻE NIA F0M0160m W mia rę moż li wo ści, uni kać gwał tow - ne go ha mo wa nia, na głe go ru sza nia, wjeż dża nia na chod ni ki, w dziu ry na dro dze i in ne prze szko dy. Dłu ga jaz - da po dro dze o nie rów nej na wierzch ni mo że uszko dzić opo ny; spraw dzać okre so wo, czy na bo kach opon nie ma pęk nięć, wy brzu szeń lub nie re gu lar ne go zu ży cia bież ni ka. W ta - kim przy pad ku, zwró cić się do ASO Fia - ta; uni kać jaz dy w wa run kach prze cią że nia: mo że to spo wo do wać po waż ne uszko - dze nie kół i opon; je że li prze bi je się opo na, za trzy mać się na tych miast, aby unik nąć uszko dze nia sa mej opo ny ob rę czy, za wie szeń i ukła - du kie row ni cze go; opo na sta rze je się tak że je że li jest ma - ło uży wa na. Pęk nię cia gu my na bież ni - ku i bo kach są ozna ką jej sta rze nia się. W każ dym ra zie, je że li opo ny uży wa - ne są dłu żej niż 6 lat, ko niecz na jest ich kon tro la przez spe cja li stę. Pa mię tać tak - że o sta ran nym skon tro lo wa niu za pa so - we go ko ła; wprzy pad ku wy mia ny, mon to wać za - wsze no we opo ny, uni kać opon nie wia - do me go po cho dze nia; wy mie nia jąc opo nę, na le ży rów nież wy - mie nić za wór do pom po wa nia; aby umoż li wić rów no mier ne zu ży cie opon przed nich i tyl nych za le ca się ich za mia nę; przed nie z tyl ny mi co ty się cy ki lo me trów, z tej sa mej stro - ny sa mo cho du, aby nie zmie niać kie - run ku ob ro tu. Pa mię tać, że przy czep ność kół sa mo cho du do dro gi za - le ży tak że od pra wi dło we go ci śnie - nia w opo nach. NIE I JAZ DA 181

183 NIEI JAZ DA Zbyt ni skie ci śnie nie mo że spo wo do wać prze grza nie opo ny i po waż ne jej uszko dze nie. Nie za mie niać opon po prze kąt nej sa mo cho du prze - kła da jąc je z le wej stro ny na pra wą iod wrot nie. Nie wy ko ny wać za pra wek ma lar skich i su sze nia ob rę - czy kół ze sto pu lek kie go, któ re wy - ma ga ją sto so wa nia tem pe ra tur wyż szych od 150 C. Cha rak te ry sty - ki me cha nicz ne ob rę czy mo gą się po gor szyć. PRZE WO DY GU MO WE Prze strze gać ter mi nów kon tro li ela stycz - nych prze wo dów gu mo wych ukła du ha mul co we go i ukła du za si la nia po da nych w Pla nie prze glą dów okre so wych w tym roz dzia le. Ozon, wy so kie tem pe ra tu ry i dłu gi brak pły nu w ukła dzie mo gą spo wo do wać utwar dze nie i pęk nię cia prze wo dów z moż li wo ścią wy cie ku pły nu. Ko niecz ne jest, więc ich okre so we spraw dza nie. WY CIE RACZ KI SZY BY PRZED NIEJ/SZY BY TYL NEJ PIÓ RA WY CIE RA CZEK Czy ścić okre so wo gu mo wą część piór wy cie ra czek sto su jąc od po wied nie pro - duk ty; za le ca się TU TE LA PRO FES - SIO NAL SC35. Wy mie niać za wsze pió ra wy cie ra czek, je że li kra wędź gu mo wa pió ra jest zde for - mo wa na lub zu ży ta. W każ dym przy pad - ku za le ca się ich wy mia nę raz w ro ku. Prze strze ga nie kil ku pro stych po niż szych za le ceń mo że za po biec uszko dze niu piór wy cie ra czek: przy tem pe ra tu rze po ni żej ze ra spraw dzić, czy gu mo wa część pió ra nie przy mar z ła do szy by. Je że li ko - niecz ne, od blo ko wać uży wa jąc środ ka prze ciw za ma rza ją ce go; usu wać śnieg zgro ma dzo ny na szy bie: po za ochro ną piór wy cie ra czek uni ka się prze cią że nia i prze grza nia sil nicz ka elek trycz ne go; Po nie dró żo uru wa cha nie miać z wy zu cie ży ra ty czek mi pió szy ra mi by wy przed cie ra niej czek na sta su no chej - wi po waż ne szy ry bie. zy ko, po nie waż ogra - ni cza wi docz ność w przy pad ku złych wa run ków at mos fe rycz nych. 182

184 NIE I JAZ DA rys. 9 Wy mia na piór wy cie ra czek szy by przed niej rys. 9 In struk cje wy ję cia pió ra są na stę pu ją ce: od chy lić ra mię A wy cie racz ki od szy by; ob ró cić pió ro B o 90 wo kół sworz - nia C, znaj du ją ce go się na koń cu ra - mie nia; wy jąć pió ro ze sworz nia C. In struk cje dla wło że nia pió ra: F0M0161m wsu nąć swo rzeń C w otwór znaj du ją - cy się w czę ści środ ko wej pió ra B; usta wić ra mię z pió rem na szy bie przed niej. rys. 10 Wy mia na pió ra wy cie racz ki szy by tyl nej rys. 10 Pro ce du ra jest na stę pu ją ca: od chy lić osło nę A iwy mon to wać ra - mię wy cie racz ki po od krę ce niu na - kręt ki B mo cu ją cej ra mię do sworz nia ob ro to we go; usta wić pra wi dło wo no we ra mię i do - krę cić na kręt kę do opo ru; za ło żyć osło nę. F0M0162m rys. 11 SPRY SKI WA CZE F0M0163m Szy ba przed nia (spry ski wa cze szy by przed niej) rys. 11 Je że li spry ski wa cze nie dzia ła ją spraw dzić przede wszyst kim, czy płyn spry ski wa czy jest w zbior ni ku: (patrz Spraw dze nie po zio mów w tym roz dzia le). Na stęp nie spraw dzić droż ność otwor - ków dysz spry ski wa czy, ewen tu al nie udroż nić je uży wa jąc szpil ki. 183

185 NIEI JAZ DA 184 rys. 12 F0M0164m Szy ba tyl na (spry ski wacz szy by tyl nej) rys. 12 Dy sze spry ski wa cza szy by tyl nej są sta łe. Obu do wa dysz za mon to wa na jest nad szy ba tyl ną. NAD WO ZIE ZA BEZ PIE CZE NIE PRZED CZYN NI KA MI AT MOS FE RYCZ NY MI Głów ny mi przy czy na mi po wsta nia ko ro - zji są: za nie czysz cze nie at mos fe ry; za so le nie i wil got ność at mos fe ry (stre - fy nad mor skie lub o bar dzo wil got nym kli ma cie); zmien ne wa run ki at mos fe rycz ne. Nie moż na tak że lek ce wa żyć ścier ne go dzia ła nia py łu at mos fe rycz ne go lub pia - sku uno szo ne go przez wiatr, bło ta i tłucz nia ka mien ne go uno szo ne go przez in ne czyn ni ki. Fiat za sto so wał w sa mo cho dzie naj lep sze no wo cze sne roz wią za nia tech no lo gicz ne do ty czą ce sku tecz ne go za bez pie cze nia nad wo zia przed ko ro zją. Oto głów ne z nich: pro duk ty i sys te my la kie ro wa nia na da - ją sa mo cho do wi szcze gól ną od por - ność na ko ro zję i ście ra nie; za sto so wa no bla chy ocyn ko wa ne (lub wstęp nie ob ro bio ne) po sia da ją ce wy - so ką od por ność na ko ro zję; spry ska no spód nad wo zia, ko mo rę sil - ni ka, wnę trza nad ko li i in ne ele men ty wy ro ba mi wo sko wy mi o wy so kiej zdol no ści ochron nej; spry ska no ma te ria ła mi pla stycz ny mi, w za leż no ści od za bez pie cze nia, miej - sca naj bar dziej na ra żo ne: pro gi drzwi, wnę trza błot ni ków, kra wę dzie itp. uży to ele men tów skrzyn ko wych otwar tych, aby unik nąć skra pla nia igro ma dze nia się wo dy, któ ra mo że uła twić po wsta wa nie ko ro zji we - wnątrz tych ele men tów. GWA RAN CJA NA NAD WO ZIE I SPÓD NAD WO ZIA Nad wo zie bla sza ne la kie ro wa ne ob ję te jest gwa ran cją na wa dy la kier ni cze i gwa - ran cją na per fo ra cję blach. Szcze gó ło we wa run ki gwa ran cji po da ne są w Książ ce gwa ran cyj nej. ZA LE CE NIA DLA DO BREJ KON SER WA CJI NAD WO ZIA La kier La kier nie tyl ko speł nia funk cję es te tycz - ną, ale tak że za bez pie cza bla chę. W przy pad ku star cia lub po ja wie nia się głę bo kich rys, za le ca się na tych miast wy - ko na nie ko niecz nych za pra wek, aby unik - nąć po wsta nia ko ro zji. Do za pra wek la kier ni czych uży wać tyl ko pro duk ty ory - gi nal ne (patrz Ta blicz ka iden ty fi ka cyj na la kie ru nad wo zia w roz dzia le Da ne tech nicz ne ).

186 Nor mal na ob słu ga la kie ru po le ga na my - ciu, jej czę sto tli wość za le ży od wa run ków iśro do wi ska, w któ rym sa mo chód jest uży wa ny. Na przy kład, w stre fach o du - żym za nie czysz cze niu at mos fe ry, lub, je że - li prze jeż dża się dro ga mi po sy pa ny mi so lą przed za ma rza niem jest do brze myć sa - mo chód czę ściej. Aby wła ści wie umyć sa mo chód, na le ży: Je że li my je się sa mo chód w myj ni au - to ma tycz nej zdjąć an te nę z da chu aby unik nąć jej uszko dze nia; zwil żyć nad wo zie stru mie niem wo dy o ni skim ci śnie niu; prze myć nad wo zie gąb ką na są czo ną roz two rem o ma łej ilo ści de ter gen tu, płu cząc czę sto gąb kę; opłu kać po now nie do kład nie wo dą i wy su szyć sprę żo nym po wie trzem lub za mszem. Przy su sze niu za dbać przede wszyst kim o mniej wi docz ne czę ści jak np. wnę ki drzwi, po kryw, obrze ża re flek to rów, wktó rych wo da mo że ła twiej gro ma dzić się. Za le ca się nie wsta wiać sa mo cho du do za mknię te go po miesz cze nia, ale zo - sta wić go na ze wnątrz, aby uła twić od pa - ro wa nie wo dy. Nie myć sa mo cho du sto ją ce go w peł nym słoń cu lub przy roz grza nej po kry wie ko - mo ry sil ni ka: la kier mo że zma to wieć. Ze wnętrz ne czę ści z two rzy wa sztucz - ne go po win ny być my te w ta ki spo sób, jak za zwy czaj my je się sa mo chód. Uni kać par ko wa nia sa mo cho du pod drze wa mi; kro ple ży wi cy spa da ją ce z drzew mo gą spo wo do wać zma to wie - nie la kie ru oraz zwięk sza ją moż li wość roz po czę cia pro ce sów ko ro zyj nych. OSTRZE ŻE NIE Od cho dy pta ków mu szą być na tych miast sta ran nie zmy wa ne, po - nie waż ich kwa so wość jest szcze gól nie agre syw na dla la kie ru. De ter gen ty za nie czysz cza ją wo dę. Dla te go sa mo chód na - le ży myć w miej scach wy po - sa żo nych do gro ma dze nia i oczysz cza nia pły nów sto so wa nych do my cia. Szy by Do czysz cze nia szyb uży wać spe cjal nych de ter gen tów. Sto so wać czy ste szmat ki, aby nie po ry - so wać szyb lub nie zmie nić ich przej rzy - sto ści. OSTRZE ŻE NIE Aby nie uszko dzić prze - wo dów grzej nych na we wnętrz nej po - wierzch ni szy by tyl nej, prze cie rać de li - kat nie zgod nie z kie run kiem prze bie gu prze wo dów. Ko mo ra sil ni ka Po każ dej zi mie do kład nie umyć ko mo rę sil ni ka zwra ca jąc uwa gę, aby nie kie ro - wać stru mie nia wo dy bez po śred nio na cen tral ki elek tro nicz ne i chro nić przed wy so kim ci śnie niem po wie trza, aby nie uszko dzić sil nicz ka wy cie ra czek. Dla wy ko na nia tych czyn no ści zwró cić się do wy spe cja li zo wa ne go warsz ta tu. OSTRZE ŻE NIE My cie naj le piej wy ko - nać, gdy sil nik jest zim ny i klu czyk w wy - łącz ni ku za pło nu jest w po zy cji STOP. Po umy ciu spraw dzić stan róż nych osłon i za bez pie czeń (kap tur ki gu mo we i róż ne osło ny), czy nie zo sta ły wy cią gnię te lub uszko dzo ne. Re flek to ry przed nie OSTRZE ŻE NIE Pod czas czysz cze nia ele - men tów z two rzy wa re flek to rów przed - nich, nie uży wać sub stan cji aro ma tycz nych (np. ben zy ny) lub ke to nów (np. ace to nu). NIE I JAZ DA 185

187 NIEI JAZ DA WNĘ TRZE Okre so wo spraw dzać, czy pod dy wa ni - ka mi nie zbie ra się wo da (ocie ka ją ca z bu tów, pa ra so li itp.), któ ra mo gła by spo wo do wać ko ro zję bla chy. Ni gdy nie sto so wać pro duk - tów ła two pal nych ta kich jak eter lub rek ty fi ko wa na ben zy na, do czysz cze nie we wnętrz nych czę ści sa mo cho du. Ła dun ki elek tro sta tycz - ne po wsta ją ce pod czas prze cie ra nia lub czysz cze nia mo gą spo wo do wać po żar. Nie trzy mać bu tli ae ro zo lo - wych w sa mo cho dzie: nie - bez pie czeń stwo wy bu chu. Bu tle ae - ro zo lo we nie po win ny być pod da wa - ne dzia ła niu tem pe ra tu ry po wy żej 50 C. We wnątrz sa mo cho du na grza - ne go przez słoń ce tem pe ra tu ra mo że znacz nie prze kro czyć tą war tość. SIE DZE NIA I ELE MEN TY Z TKA NI NY Usu nąć kurz mięk ką szczot ką lub od ku - rza czem. Aby do brze oczy ścić po kry cie we lu ro we, za le ca się zwil żyć szczot kę. Prze trzeć sie dze nia na wil żo ną gąb ką z roz - two rem wo dy i de ter gen tu neu tral ne go. Po kry cia z tka ni ny w sa mo - cho dzie są bar dzo trwa łe przy nor mal nych wa run kach użyt ko wa nia. Tym nie mniej, ab so lut nie uni kać dłu go trwa łe go ocie - ra nia ubra niem po sia da ją cym sprzącz ki me ta lo we, gu zi ki ozdob ne ipo dob ne, któ re w spo sób miej sco wy i jed no staj ny po wo du ją prze tar cie włók na iwkon se kwen cji uszko dze nie po kry cia. ELE MEN TY Z TWO RZY WA SZTUCZ NE GO Za le ca się czy ścić ele men ty we wnętrz ne ztwo rzy wa sztucz ne go szmat ką zwil żo ną roz two rem wo dy i de ter gen tu bez środ - ków cier nych. Dla usu nię cia plam tłu stych lub trwa łych uży wać pro duk tów spe cy ficz - nych czysz cze nia dla two rzyw sztucz nych bez roz pusz czal ni ków, nie zmie nia ją cych wy glą du i ko lo ru ele men tów. OSTRZE ŻE NIE Nie sto so wać al ko ho lu lub ben zy ny do czysz cze nia szy by ze sta - wu wskaź ni ków. KIE ROW NI CA/UCHWYT DŹWI GNI ZMIA NY BIE GÓW PO KRY TE PRAW DZI WĄ SKÓ RĄ Czysz cze nie tych ele men tów na le ży wy ko - nać wy łącz nie wo dą i my dłem neu tral nym. Nie uży wać ni gdy al ko ho li lub pro duk - tów na ba zie al ko ho lu. Przed uży ciem pro duk tów do stęp nych w sprze da ży spe cy ficz nych dla czysz cze - nia ele men tów we wnętrz nych sa mo cho - du spraw dzić uważ nie czy ta jąc in for ma - cje po da ne na ety kie cie pro duk tu, czy nie za wie ra ją al ko ho li i/lub pro duk tów na ba zie al ko ho lu. Je że li pod czas czysz cze nia szy by przed - niej pro duk ta mi spe cy ficz ny mi dla szyb, kro ple te go pro duk tu spad ną przy pad ko - wo na kie row ni cę/uchwyt dźwi gni zmia - ny bie gów ko niecz ne jest ich na tych mia - sto we usu nię cie i na stęp nie prze my cie tych miejsc wo dą z my dłem neu tral nym. OSTRZE ŻE NIE Za le ca się, w przy pad ku uży cia blo ka dy kie row ni cy, zwró cić mak sy - mal ną uwa gę, aby unik nąć odra pa nia po - szy cia skó ry. 186

188 IDEN TY FI KA CYJ NE KO DY SIL NI KÓW WER SJE NAD WO ZIA SIL NIK ZA SI LA NIE PRZE NIE SIE NIE NA PĘ DU HA MUL CE ZA WIE SZE NIA UKŁAD KIE ROW NI CZY KO ŁA OSIĄ GI WY MIA RY MA SY PO JEM NO ŚCI MA TE RIA ŁY EKS PLO ATA CYJ NE ZU ŻY CIE PA LI WA EMI SJE CO NIE I JAZ DA 187

189 NIEI JAZ DA IDEN TY FI KA CYJ NE Za le ca się wziąć pod uwa gę po szcze gól - ne ozna cze nia. Da ne iden ty fi ka cyj ne wy - tło czo ne są i przed sta wio ne na po niż - szych ta blicz kach: Ta blicz ka zna mio no wa z da ny mi iden - ty fi ka cyj ny mi. Ozna cze nie nad wo zia. Ta blicz ka iden ty fi ku ją ca la kier nad wo zia. Ozna cze nie sil ni ka. rys. 1 F0M0368m TA BLICZ KA ZNA MIO NO WA ZDA NY MI IDEN TY FI KA CYJ NY MI rys. 1 Umiesz czo na jest z le wej stro ny na pod - ło dze tyl nej w ba gaż ni ku i za wie ra na stę - pu ją ce da ne: B Nu mer ho mo lo ga cyj ny. C Kod iden ty fi ka cyj ny ty pu sa mo cho du. D Ko lej ny nu mer fa brycz ny nad wo zia. E Mak sy mal na do pusz czal na ma sa sa - mo cho du z peł nym ob cią że niem. F Mak sy mal na do pusz czal na ma sa sa - mo cho du z peł nym ob cią że niem wraz z przy cze pą. G Mak sy mal na do pusz czal na ma sa na pierw szą oś (przed nią). H Mak sy mal na do pusz czal na ma sa na dru gą oś (tyl ną). I Typ sil ni ka. L Kod wer sji nad wo zia. M Nu mer na czę ści za mien ne. N Pra wi dło wa war tość współ czyn ni ka dy mie nia (dla sil ni ków na olej na pę - do wy). 188

190 OZNA CZE NIE SIL NI KA Wy tło czo ne jest na blo ku cy lin drów iza wie ra typ i ko lej ny nu mer fa brycz ny sil ni ka. NIE I JAZ DA rys. 2 F0M0167m rys. 3 F0M0168m TA BLICZ KA IDEN TY FI KA CYJ NA LA KIE RU NAD WO ZIA rys. 2 Umiesz czo na jest na słup ku ze wnętrz - nym po kry wy (po le wej stro nie) ba gaż ni - ka i za wie ra na stę pu ją ce da ne: A Pro du cent la kie ru. B Na zwa ko lo ru. C Kod ko lo ru Fia ta. D Kod ko lo ru do za pra wek lub po now - ne go la kie ro wa nia. OZNA CZE NIE NAD WO ZIA rys. 3 Wy tło czo ne jest na pod ło dze w ka bi nie, obok sie dze nia przed nie go pra we go. typ sa mo cho du (ZFA ); ko lej ny nu mer fa brycz ny nad wo zia. 189

191 NIEI JAZ DA KO DY SIL NI KÓW WER SJE NAD WO ZIA Wer sja Kod Kod wer sji nad wo zia typ sil ni ka 3-drzwio wy 5 drzwio wy 1.2 (EURO 4) 1.2 (EURO 5) 1.2 ECO 1.4 (EURO 4) 199A A A A miej sco wy 5 miej sco wy (Õ) 4 miej sca 5 miej sco wy (Õ) 199AXA1A 00G 199AXZ1A 50B ( ) 199AXZ1A 50E ( ) 199AXB1A 02E 199AXA1A 00F 199AXZ1A 50 ( ) 199AXZ1A 50D ( ) 199AXB1A 02D 199BXA1A 01D 199BXZ1A 51B ( ) 199BXZ1A 51E ( ) 199BXB1A 03P 199BXA1A 01C 199BXZ1A 51 ( ) 199BXZ1A 51D ( ) 199BXB1A 03C 1.4 (EURO 5) 1.4 (Õ) (EURO 4) 350A A AXB1A 02R ( ) 199AXH1A 19B 199AXB1A 02Q ( ) 199AXH1A BXB1A 03R ( ) 199BXH1A 20D 199BXB1A 03Q ( ) 199BXH1A (Õ) (EURO 5) 1.3 Multijet 75KM (EURO 4) 199A A AXH1A 19F ( ) 199AXC1A 04C 199AXC1A 04E (*) 199AXC1A 04G ( ) 199AXH1A 19E ( ) 199AXC1A AXC1A 04D (*) 199AXC1A 04F ( ) 199BXH1A 20F ( ) 199BXC1A 05E 199BXC1A 05H (*) 199BXC1A 05G ( ) 199BXH1A 20E ( ) 199BXC1A BXC1A 05C (*) 199BXC1A 05F ( ) 1.3 Multijet 75KM (EURO 5) 1.3 Multijet 70KM (Õ) (EURO 4) 1.3 Multijet 85KM ECO 199A B B AXT1A 37D ( ) (*) 199AXT1A 37H ( ) (*) ( ) 199AXP1A 29F 199AXY1A 48C 199AXT1A 37C ( ) (*) 199AXT1A 37G ( ) (*) ( ) 199AXP1A 29E 199AXY1A 48B 199BXT1A 38D ( ) (*) 199BXT1A 38H ( ) (*) ( ) 199BXP1A 30F 199BXY1A 49C 199BXT1A 38C ( ) (*) 199BXT1A 38G ( ) (*) ( ) 199BXP1A 30E 199BXY1A 49B 190 (*) Wer sja z DPF ( ) Wer sja z Start&Stop ( ) Wer sje ECO (Õ) Dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no

192 SIL NIK OPIS OGÓL NY 1.2 (Euro 4) 1.2 (Euro 5) Mul ti jet 1.3 Mul ti jet 85KM ECO Kod ty pu 199A A A A7000 (Õ) 199A B2000 (Õ) 199A9000 (*) 199B4000 Cykl Ilość i uło że nie cy lin drów Śred ni ca i skok tło ka mm Ot to 4 li nio wy 70,8 78,86 Otto 4 li nio wy 70,8 x 78,86 Ot to 4 li nio wy Die sel 4 li nio wy 69,6 82 Diesel 4 li nio wy 69,6 x 82 NIE I JAZ DA Po jem ność cał ko wi ta cm 3 Sto pień sprę ża nia ,1: ,1: ,1: ,6:1/16,8:1 (*) ,8:1 Moc mak sy mal na (CEE) przy pręd ko ści ob ro to wej kw KM obr/min /75 (Õ) /70 (Õ) Mo ment mak sy mal ny (CEE) przy pręd ko ści ob ro to wej Świe ce za pło no we Pa li wo Nm kgm obr/min (Õ) Dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no (*) EURO , NGK ZKR7A -10 Ben zy na zie lo na bez oło wio wa olo95 (Spe cy fi ka cja EN228) , NGK ZKR7A-10 Ben zy na zie lo na bez oło wio wa olo95 (Spe cy fi ka cja EN228) , NGK ZKR7A -10 Ben zy na zie lo na bez oło wio wa olo95 (Spe cy fi ka cja EN228) ,4 1750/1500 (*) Olej na pę do wy au to ry zo wa ny (Spe cy fi ka cja EN590) , Olej na pę do wy au to ry zo wa ny (Spe cy fi ka cja EN590) 191

193 ZA SI LA NIE Mul ti jet NIEI JAZ DA Za si la nie Wtrysk elek tro nicz ny Mul ti po int Wtrysk bez po śred ni Mul ti jet Com mon Ra il UWAGA Zmia ny lub na pra wy ukła du za si la nia wy ko na ne nie wła ści wie, bez uwzględ nie nia cha rak te ry styk tech nicz nych ukła du, mo gą spo wo do wać uszko dze nia w funk cjo no wa niu z ry zy kiem po ża ru. PRZE NIE SIE NIE NA PĘ DU Skrzy nia bie gów Sprzę gło Prze nie sie nie na pę du Mul ti jet Pięć bie gów do przo du plus bieg wstecz ny z syn chro ni za to ra mi do włą cza nia bie gów do jaz dy do przo du Sa mo re gu la cyj ne z pe da łem bez sko ku ja ło we go Przed nie 192

194 HA MUL CE Mul ti jet Ha mul ce: przed nie tar czo we (sa mo czyn nie chło dzo ne dla wer sji/ryn ków, gdzie prze wi dzia no) tyl ne Ha mu lec ręcz ny bęb no we ste ro wa ny dźwi gnią ręcz ną, dzia ła ją cy na ha mul ce kół tyl nych OSTRZE ŻE NIE Wo da, lód i sól znaj du ją ce się na dro dze mo gą gro ma dzić się na tar czach ha mul co wych, zmniej sza jąc sku tecz ność ha mo wa nia przy pierw szym ha mo wa niu. NIE I JAZ DA ZA WIE SZE NIA Mul ti jet Przed nie Tyl ne UKŁAD KIE ROW NI CZY Typ nie za leż ne ty pu Mc Pher son oś skręt na po łą czo nazko ła mi Mul ti jet z zęb ni kiem i li stwą zę ba tą ze wspo ma ga niem elek trycz nym Śred ni ca skrę tu kół (po mię dzy kra węż ni ka mi) m 10,9 nie za leż ne ty pu Mc Pher son z drąż kiem sta bi li za to ra 193

195 NIEI JAZ DA KO ŁA OB RĘ CZE I OPO NY Ob rę cze ze sta li tło czo nej lub ze sto pu lek kie go. Opo ny bez dęt ko we Tu be less ra dial ne. W Wy cią gu ze świa dec twa ho - mo lo ga cji po da ne są wszyst kie opo ny ho mo lo go wa ne. OSTRZE ŻE NIE W przy pad ku ewen tu al - nych roz bież no ści po mię dzy In struk cją ob słu gi i Wy cią giem ze świa dec twa ho - mo lo ga cji na le ży wziąć pod uwa gę wy - łącz nie te przed sta wio ne w tym ostat nim. Aby za pew nić bez piecz ną jaz dę nie zbęd - ne jest, aby sa mo chód wy po sa żo ny był w opo ny tej sa mej mar ki i te go sa me go ty pu na wszyst kich ko łach. OSTRZE ŻE NIE W opo nach bez dęt ko - wych Tu be less nie sto so wać dę tek. KO ŁO ZA PA SO WE Ob ręcz ze sta li tło czo nej. Opo na bezdęt ko wa Tu be less. rys. 4 F0M0169m PRA WI DŁO WY OD CZYT OZNA CZEŃ NA OPO NIE rys. 4 Przy kład: 175/65 R 15 84T 175 = Sze ro kość no mi nal na (S, od le - głość w mm mię dzy bo ka mi). 65 = Sto su nek wy so ko ści/sze ro ko ści (H/S) w pro cen tach. R = Opo ny ra dial ne. 15 = Śred ni ca ob rę czy w ca lach (Ø). 84 = Wskaź nik ob cią że nia (no śność). T = Wskaź nik pręd ko ści mak sy mal nej. Wskaź nik pręd ko ści mak sy mal nej Q = do 160 km/h R = do 170 km/h S = do 180 km/h T = do 190 km/h U = do 200 km/h H = do 210 km/h V = do 240 km/h Wskaź nik pręd ko ści mak sy mal nej dla opon zi mo wych QM + S = do 160 km/h. TM + S = do 190 km/h. HM + S = do 210 km/h. USTA WIE NIE KÓŁ Zbież ność przed nia cał ko wi ta: 1 ± 1 mm. Zbież ność tyl na cał ko wi ta: 1,7 ± 2 mm War to ści od no szą się do sa mo cho du go - to we go do jaz dy. 194

196 Wskaź nik ob cią że nia (prze no szo ne go) 70 = 335 kg 81 = 462 kg 71 = 345 kg 82 = 475 kg 72 = 355 kg 83 = 487 kg 73 = 365 kg 84 = 500 kg 74 = 375 kg 85 = 515 kg 75 = 387 kg 86 = 530 kg 76 = 400 kg 87 = 545 kg 77 = 412 kg 88 = 560 kg 78 = 425 kg 89 = 580 kg 79 = 437 kg 90 = 600 kg 80 = 450 kg 91 = 615 kg PRA WI DŁO WE OD CZY TA NIE OZNA CZEŃ NA OB RĘ CZY rys. 4 Przy kład: 6J 15 ET43 6 = sze ro kość ob rę czy w ca lach 1. J = pro fil kra wę dzi (wy stęp bocz ny, na któ rym po win no opie rać się obrze że opo ny) = śred ni ca osa dze nia w ca lach (od po wia da śred ni cy osa dze nia opo ny, któ ra ma być mon to wa - na) 3 =. ET43 = osa dze nie ko ła (od le głość po - mię dzy płasz czy zną opar cia tar - czy/ob rę czy i osią sy me trii ob - rę czy ko ła). rys. 5 F0U0549m OPONY RIM PROTECTOR rys. 5 UWAGA W przypadku u ycia kołpaka koła mocowanego (za pomoc spr yn) na obr czy stalowej oraz oponie nie montowanej fabrycznie - dost pnej w handlu - wyposa onej w ochraniacz obr czy (patrz rys. 5), NIE montowa kołpaka koła. U ycie opony i kołpaka koła nie odpowiedniego mo e spowodowa spadek ci - nienia w oponie. NIE I JAZ DA 195

197 NIEI JAZ DA Wer sja Ob rę cze (*) Opo ny Do jaz do we ko ło za pa so we (ç) 1.2 (Euro 5) Multijet 1.3 Multijet 85KM ECO 1.2 ECO 6J X 15'' - ET 43 6J X 15'' - ET 43 ( ) 6J X 15'' - ET 43 ( ) 6J X 15'' - ET 43 ( ) na wy po sa że niu zi mo we Ob ręcz (*) Opo na 175/65 R15 84T 185/65 R15 88T 185/65 R15 88T 185/65 R15 88T 175/65 R15 84T (M+S) 185/65 R15 88T (M+S) 185/65 R15 88T (M+S) 185/65 R15 88T (M+S) 6J X 15'' - ET /65 R15 84T 185/65 R15 88T ( ) OPT Obręcz ze stopu (*) Roz staw śrub 100 mm i śru by M12 1,5 uży wać tyl ko kół prze wi dzia nych dla te go sa mo cho du. (ç) W za leż no ści od wy po sa że nia, za pa so we ko ło do jaz do we ma opo nę 175/65 R15 84T i ob ręcz 6J 15 ET43. W tym przy - pad ku opo na 175/65 R15 84T po sia da te sa me cha rak te ry sty ki co opo na do jaz do we go ko ła za pa so we go: teks i uwa gi po da ne wroz dzia le Wy mia na ko ła od no szą się więc do opo ny 175/65 R15 84T. CI ŚNIE NIE POM PO WA NIA W ZIM NYCH OPO NACH (bar) Wer sje Mul ti jet Przed nie Tyl ne Przed nie Tyl ne Przed nie Tyl ne 175/65 R15 84T Śred nie ob cią że nie Peł ne ob cią że nie 185/65 R15 88T Śred nie ob cią że nie Peł ne ob cią że nie 2,2 2,1 2,2 2,2 2,2 2,0 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 2,2 2,2 2,0 2,2 2,2 6J X 15'' - ET /65 R15 88T 2,4 2,1 2,5 2,2 2,3 2,1 2,3 2,3 W opo nach na grza nych war tość ci śnie nia po win na być więk sza 0,3 ba ra w sto sun ku do wy ma ga nej war to ści. Po now nie spraw dzić war tość ci - śnie nia w opo nach zim nych. W opo nach zi mo wych war tość ci śnie nia po win na być więk sza o 0,2 ba ra w sto sun ku do wy ma ga nej war to ści dla opon na wy po sa że niu. W przy pad ku jaz dy z pręd ko ścią po wy żej 160 km/h, na pom po wać opo ny do war to ści prze wi dzia nych dla wa run ków peł ne go ob cią że nia. 196

198 OSIĄ GI Pręd kość mak sy mal na po pierw szym okre sie uży wa nia sa mo cho du w km/h. 1.2 (Euro 4) 1.2 (Euro 5) ECO Multijet 70KM-75KM 1.3 Multijet 85KM ECO NIE I JAZ DA 197

199 NIEI JAZ DA rys. 5 WY MIA RY Wy mia ry po da ne są w mm i od no szą się do sa mo cho du po sia da ją ce go ory gi nal ne opo ny na wy po sa że niu. Wy so kość jest mie rzo nawsa mo cho dzie nie ob cią żo nym. Ob ję tość ba gaż ni ka Ob ję tość w sa mo cho dzie nie ob cią żo nym (nor ma V. D. A.) dm 3 Po jem ność z opar cia mi i sie dze nia mi tyl ny mi zło żo ny mi dm 3 F0M0369m Wer sja A B C D E F G H 3-5 drzwio wy Mul ti jet OSTRZE ŻE NIE W za leż no ści od wy mia ru ob rę czy/opon, moż li we są nie wiel kie zmia ny wy mia ru. 198

200 MA SY Ma sy (kg) Ma sa bez ob cią że nia (z wszyst ki mi pły na mi, zbior nik pa li wa na peł nio ny w 90% i bez opcji) Ob cią że nie użyt ko we (*) ra zem z kie row cą Mak sy mal ne do pusz czal ne ob cią że nie (**) osi przed niej: osi tylnej: cał ko wi te: Ob cią że nia ho lo wa ne przy cze pa z ha mul cem: przy cze pa bez ha mul ca: Mak sy mal ne ob cią że nie da chu: Mak sy mal ne ob cią że nie ku li ha ka (przy cze pa z ha mul cem): 3 drzwio wy 4 miej sco wy /500( ) drzwio wy 5 miej sco wy (Õ) /500( ) drzwio wy 4 miej sco wy /500( ) drzwio wy 5 miej sco wy (Õ) (*) W przy pad ku za sto so wa nia wy po sa że nia spe cjal ne go (dach otwie ra ny, hak do ho lo wa nia przy cze py itp.) ma sa zwięk sza się i w kon - se kwen cji zmniej sza się ob cią że nie użyt ko we w sto sun ku do mak sy mal nych, do pusz czal nych ob cią żeń. (**) Ob cią że nia, któ rych nie wol no prze kra czać. Użyt kow nik od po wie dzial ny jest za roz ło że nie ba ga żu w ba gaż ni ku lub na po wierzch ni ła dun ko wej zgod nie z mak sy mal ny mi, do pusz czal ny mi ob cią że nia mi. (Õ) Dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no ( ) Wersje ECO /500( ) drzwio wy 4 miej sco wy drzwio wy 5 miej sco wy (Õ) drzwio wy 4 miej sco wy drzwio wy 5 miej sco wy (Õ) NIE I JAZ DA 199

201 Ma sy (kg) 3 drzwio wy 4 miej sco wy 1.3 Multijet 70KM - 75KM 1.3 Multijet 85KM ECO 3 drzwio wy 5 miej sco wy (Õ) 5 drzwio wy 4 miej sco wy 5 drzwio wy 5 miej sco wy (Õ) 3 drzwio wy 4 miej sco wy 3 drzwio wy 5 miej sco wy (Õ) 5 drzwio wy 4 miej sco wy 5 drzwio wy 5 miej sco wy (Õ) Ma sa bez ob cią że nia (z wszyst ki mi pły na mi, zbior nik pa li wa na peł nio ny w 90% i bez opcji) NIEI JAZ DA Ob cią że nie użyt ko we (*) ra zem z kie row cą Mak sy mal ne do pusz czal ne ob cią że nie (**) osi przed niej: osi tylnej: cał ko wi te: Ob cią że nia ho lo wa ne przy cze pa z ha mul cem: przy cze pa bez ha mul ca: Mak sy mal ne ob cią że nie da chu: Mak sy mal ne ob cią że nie ku li ha ka (przy cze pa z ha mul cem): (*) W przy pad ku za sto so wa nia wy po sa że nia spe cjal ne go (dach otwie ra ny, hak do ho lo wa nia przy cze py itp.) ma sa zwięk sza się i w kon - se kwen cji zmniej sza się ob cią że nie użyt ko we w sto sun ku do mak sy mal nych, do pusz czal nych ob cią żeń. (**) Ob cią że nia, któ rych nie wol no prze kra czać. Użyt kow nik od po wie dzial ny jest za roz ło że nie ba ga żu w ba gaż ni ku lub na po wierzch ni ła dun ko wej zgod nie z mak sy mal ny mi, do pusz czal ny mi ob cią że nia mi. (Õ) Dla wer sji/ryn ków gdzie prze wi dzia no 200

202 PO JEM NO ŚCI Multijet Za le ca ne pa li wa iory gi nal ne sma ry Zbior nik pa li wa: wraz z re zer wą: Zbior nik pa li wa: wraz z re zer wą: Układ chło dze nia sil ni ka: Mi ska ole ju sil ni ka: Mi ska ole ju sil ni ka i filtr: Mi ska ole ju sil ni ka: Mi ska ole ju sil ni ka i filtr: li try li try li try li try li try li try li try li try li try ,27 2,4 2, ,27 2,4 2, ,4/6,7 (*) 3,0 3,2 Ben zy na zie lo na bez oło wio wa o LO nie mniej szej od 95 (Spe cy fi ka cja EN228) Olej na pę do wy au to ry zo wa ny (Spe cy fi ka cja EN590) Mie sza ni na wo dy i pły nu PA RA FLU UP po 50% ( ) SE LE NIA K P. E. SE LE NIA WR P. E. NIE I JAZ DA Skrzy nia bie gów/ dy fe ren cjał: kg 1,5 1,5 1,7 TU TE LA CAR TECH NYX Układ hy drau licz ny ha mul ców: Zbior nik pły nu spry ski wa czy szy by przed niej, szy by tyl nej: ze spry ski wa cza mi re flek to rów: kg li try li try 0,5 2,2 4,5 0,5 2,2 4,5 0,5 2,2 4,5 TU TE LA TOP 4 Mie szan ka wo dy i pły nu TU TE LA PRO FES SIO NAL SC35 ( ) Dla wa run ków kli ma tycz nych szcze gól nie su ro wych za le ca się mie sza ni nę 60% PA RA FLU UP i 40% wo dy zde mi ne ra li zo wa nej. 201

203 NIEI JAZ DA MA TE RIA ŁY EKS PLO ATA CYJ NE CHA RAK TE RY STY KIIPRO DUK TY ZA LE CA NE Za sto so wa nie Cha rak te ry sty ki ja ko ścio we pły nów i sma rów Pły ny i ole je Okres dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia sa mo cho du ory gi nal ne wy mia ny Ole je dla sil ni ków ben zy no wych Ole je dla sil ni ków na olej na pę do wy Olej cał ko wi cie syn te tycz ny kla sy SAE 5W 40 ACEA C3. Kwa li fi ka cja FIAT S2 Olej cał ko wi cie syn te tycz ny kla sy SAE 5W 30. Kwa li fi ka cja FIAT S1 SE LE NIA K P. E. Con trac tu al Tech ni cal Re fe ren ce N F603. C07 SE LE NIA WR P. E. Con trac tu al Tech ni cal Re fe ren ce N F510. D07 Zgod nie z Pla nem prze glą dów okre so wych Zgod nie z Pla nem prze glą dów okre so wych Dla sil ni ków die sel, w przy pad ku awa ryj nym gdzie nie są do stęp ne pro duk ty ory gi nal ne, ak cep to wal ne są ole je z osią ga mi mi ni mal ny - mi ACEA C2; w tym przy pad ku nie są gwa ran to wa ne opty mal ne osią gi sil ni ka i je że li wy stą pią trud no ści w moż li wo ści wy mia ny na olej za le ca ny zwró cić się do ASO Fia ta. Uży cie pro duk tów z cha rak te ry sty ka mi niż szy mi od ACEA C3 i ACEA C2 mo że spo wo do wać uszko dze nia sil ni ka z utra tą gwa ran cji. 202

204 Prze zna cze nie Cha rak te ry sty ki ja ko ścio we pły nów i sma rów Pły ny i ole je Za sto so wa nie dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia sa mo cho du ory gi nal ne Ole je i sma ry dla prze kład ni na pę do wych Płyn ha mul co wy Ochron ny dla chłod nic Do da tek do pa li wa Płyn do spry ski wa czy szy by przed niej/ szy by tyl nej Olej syn te tycz ny kla sy SAE 75W Kwa li fi ka cja FIAT MX3 Smar z do dat kiem dwu siarcz ku mo lib de nu dla wy so kich tem pe ra tur uży cia. Kwa li fi ka cja FIAT Kon sy sten cja NL. GI. 1-2 Smar spe cy ficz ny dla prze gu bów ho mo ki ne tycz nych o ni skim współ czyn ni ku tar cia. Kwa li fi ka cja FIAT Gę stość NL. GI. 0-1 Płyn syn te tycz ny F. M. V. S. S. n 116 DOT 4, ISO 4925 SAE J1704, CU NA NC Kwa li fi ka cja FIAT Ochron ny o dzia ła niu za po bie ga ją cym za ma rza niu ko lo ru czer wo ne go na ba zie gli ko lu jed no ety le no we go nie ko ro zyj ny z związ ka mi or ga nicz ny mi. Prze wyż sza spe cy fi ka cje CU NA NC , ASTM D Kwa li fi ka cja FIAT Do da tek do ole ju na pę do we go nie za ma rza ją cy o dzia ła niu ochron nym dla sil ni ków Die sel Mie sza ni na al ko ho li, wo dy i środ ków po wierzch nio wo czyn nych CU NA NC 956-II Kwa li fi ka cja FIAT TU TE LA CAR TECH NYX Con trac tu al Tech ni cal Re fe ren ce N F010. B05 TU TE LA ALL STAR Con trac tu al Tech ni cal Re fe ren ce N F702. G07 TU TE LA STAR 700 Con trac tu al Tech ni cal Re fe ren ce N F701. C07 TU TE LA TOP 4 Con trac tu al Tech ni cal Re fe ren ce N F001. A93 PA RA FLU UP (*) Con trac tu al Tech ni cal Re fe ren ce N F101. M01 TU TE LA DIE SEL ART Con trac tu al Tech ni cal Re fe ren ce N F601. L06 TU TE LA PRO FES SIO NAL SC35 Con trac tu al Tech ni cal Re fe ren ce N F201. D02 (*) OSTRZE ŻE NIE Nie uzu peł niać lub mie szać z in ny mi pły na mi o cha rak te ry sty kach róż nych od tych opi sa nych. ( ) Dla wa run ków kli ma tycz nych szcze gól nie zim nych, za le ca się mie sza ni nę 60% PA RA FLU UP i 40% wo dy de sty lo wa nej. Me cha nicz ne skrzy nie bie gów i mechanizm różnicowy Prze gu by ho mo ki ne - tycz ne po stro nie ko ła Prze gu by ho mo ki ne - tycz ne po stro nieme - cha ni zmu róż ni co we go Ha mul ce hy drau licz ne iste ro wa nie hy drau licz ne sprzę gła Układ chło dze nia. Sto so wa nie pro cen to - we: 50% wo dy 50% PA RA FLU UP ( ) Do mie sza nia z ole jem na pę do wym 25 cm 3 na 10 li trów Do sto so wa niaw po sta ci czy stej lub roz cień czo nej w ukła dach wy cie ra czek/ spry ski wa czy szyb NIE I JAZ DA 203

205 NIEI JAZ DA 204 ZU ŻY CIE PA LI WA - EMI SJE CO 2 War to ści zu ży cia pa li wa po da ne w po niż - szych ta be lach zo sta ły okre ślo ne na pod - sta wie prób ho mo lo ga cyj nych prze wi dzia - nych w spe cy fi ka cji Dy rek ty wy Eu ro pej - skiej. Dla okre śle nia zu ży cia pa li wa zo sta ły wy - ko na ne na stę pu ją ce pro ce du ry: cykl miej ski: po roz ru chu na zim no prze - pro wa dzo no sy mu la cję jaz dy sa mo cho - dem w ru chu dro go wym w mie ście; cykl po za miej ski: prze pro wa dzo no sy - mu la cję jaz dy sa mo cho dem w ru chu dro go wym po za mia stem z czę sty mi przy spie sze nia mi na wszyst kich bie gach i pręd ko ścią w za kre sie od 0 do 120 km/h; cykl mie sza ny: zo stał okre ślo ny na pod - sta wie jaz dy sa mo cho dem ok. 37% w cy - klu miej skim i ok. 63% w cy klu po za miej - skim. Zużycie paliwa - emi sji CO 2, zgodnie z obowiązującą Dyrektywa europejską OSTRZE ŻE NIE Typ tra sy, sy tu acje na dro - dze, wa run ki at mos fe rycz ne, styl jaz dy, stan ogól ny sa mo cho du, po ziom wy po sa - że nia/do dat ków/ak ce so riów, ob cią że nie sa mo cho du, ba gaż nik da cho wy, uży wa nie kli ma ty za cji, tak że sy tu acje, któ re wpły wa - ją na współ czyn nik ae ro dy na micz ny lub opo ry pod czas jaz dy po wo du ją, że war to - ści zu ży cia pa li wa mo gą być róż ne od tych uzy ska nych. Wersje Miejski Poza miastem Cykl mieszany Emi sje CO 2 (*) 1.2 (EURO 4) 7,3 4,8 5, (EURO 5) 6,7 4,4 5, ECO 6,6 4,3 5, (EURO 4) 7,5 5,0 5, (EURO 5) 7,4 4,7 5, Multijet 70KM (EURO 4) 4,9 3,4 4, Multijet 75KM (EURO 4) 6,2 3,5 4, Multijet 75KM (EURO 4) ECO 5,2 3,5 4, Multijet 75KM (EURO 5) 5,2 3,5 4, Multijet 75KM (EURO 5) ECO 5,1 3,3 4, Multijet 85KM ECO 4,6 3,0 3,6 95 (*) War to ści emi sji CO 2, po da ne w po niż szej ta be li od no szą się do zu ży cia pa li wa w ru chu mie sza nym.

206 ABS Air bag przednie Air bag boczne Akumulator uruchomienie za pomocą akumulatora pomocniczego kontrola stanu naładowania doładowanie akumulatora wymiana Akcesoria nabyte przez użytkownika Alarm ASR włączenie/wyłączenie Bagażnik otwieranie awaryjne pokrywy bagażnika otwieranie i zamykanie pokrywy bagażnika powiększenie bagażnika Bagażnik dachowy/na narty Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo dzieci (urządzenie) Bezpieczne przewożenie dzieci Bezpieczniki (wymiana) Blokada kierownicy Ciśnienie w oponach Code Card... 8 Czyszczenie szyb Dach otwierany Manewr awaryjny Dane identyfikacyjne Dane techniczne Daszki przeciwsłoneczne Dead lock (urządzenie) Deska rozdzielcza... 5 Deska rozdzielcza i sterowania... 4 Długi postój samochodu Drzwi Elektryczne podnośniki szyb Emisje CO EOBD (system) ESP (system) Fiat CODE (System)... 6 Filtr cząstek stałych Filtr powietrza Filtr przeciwpyłowy Follow me home (urządzenie) Foteliki dla dzieci (przystosowanie do użycia) Funkcje wyświetlacza Fix&Go automatic Gaśnica Gniazda na karty gniazda na CD Gniazdko prądowe Hamulce charakterystyka poziom płynu Hamulec postojowy Holowanie przyczepy instalacja haka holowniczego Holowanie samochodu Hydraulic Brake Assist Instalacja haka holowniczego Kierownica (regulacja) Kierunkowskazy sterowanie wymiana żarówki przedniej wymiana żarówki bocznej NIE I JAZ DA 205

207 NIEI JAZ DA wymiana żarówki tylnej Klimatyzacja manualna Kluczyki... 8 Kluczyk z pilotem... 8 Wymiana baterii w pilocie... 9 Wymiana pokrywy pilota... 9 Kluczyk mechaniczny Koła ustawienie kół koło zapasowe wymiana Komora silnika Korek zbiornika paliwa Lakier Lampa sufitowa przednia sterowanie wymiana żarówek Lampki sygnalizacyjne i komunikaty Lampy oświetlania tablicy rejestracyjnej Lampy sufitowe Lusterka wsteczne zewnętrzne wewnętrzne Łańcuchy przeciwpoślizgowe Masy Materiały eksploatacyjne Mechanical Brake Assist Na postoju Nadwozie obsługa kody wersji Nadwozie (oznaczenie) Napinacze Narzędzia na wyposażeniu Obręcze kół prawidłowy odczyt oznaczenia obręczy Obrotomierz Obsługa i konserwacja Kontrole okresowe Plan przeglądów okresowych Plan przeglądów okresowych dla wersji benzynowych Plan przeglądów okresowych dla wersji na olej napędowy Używanie samochodu w ciężkich warunkach Ochrona środowiska Ograniczniki obciążenia Ogrzewana tylna szyba Ogrzewanie i wentylacja Olej silnikowy charakterystyki techniczne zużycie sprawdzenie poziomu Opony na wyposażeniu prawidłowy odczyt oznaczenia opony obsługa ciśnienie pompowania wymiana Opony Rim Protector Opony zimowe Osiągi Paliwo wskaźnik poziomu System blokowania paliwa Pasy bezpieczeństwa uwagi ogólne stosowanie ograniczniki obciążenia obsługa Pióra wycieraczek szyby przedniej i tylnej

208 Płyny i oleje Powiększenie bagażnika Podłokietnik Podnoszenie samochodu Podnośnik Podstawy na kubki Pokrywa bagażnika Pokrywa silnika Pokrywa wlewu paliwa Popielniczka Poziom oleju silnikowego Poziom płynu hamulcowego Poziom płynu spryskiwaczy szyby przedniej/spryskiwacza szyby tylnej Poziom płynu układu chłodzącego silnik Poziomy Prędkościomierz (wskaźnik prędkości) Prędkość maksymalna Przednie światła przeciwmgielne przycisk sterujący wymiana żarówki Przewody gumowe Przyciski sterujące Przystosowanie do montażu fotelika Isofix Universale Radio Radionadajniki i telefony komórkowe Reflektory korektor ustawienia reflektorów ustawienie wiązki świetlnej Regulacja reflektorów za granicą Regulacja siedzeń Regulacja kierownicy Schowek na przedmioty... 6 Schowek na przedmioty Siedzenia czyszczenie regulacja składanie (siedzenia tylne) Silnik kod identyfikacyjny dane charakterystyczne oznaczenie Skrzynia biegów użycie manualnej skrzyni biegów Sprawdzenie poziomów Spryskiwacze inteligentne Spryskiwacze szyby przedniej sterowanie poziom płynu Spryskiwacze szyby tylnej sterowanie Sprzęgło Sygnały świetlne Symbolika System ABS System ASR System blokowania paliwa System EOBD... 6 System ESP System Fiat CODE System Hill Holder System S.B.R Szyby (czyszczenie) Światła awaryjne Światła drogowe sterowanie sygnały świetlne wymiana żarówki Światła mijania sterowanie NIE I JAZ DA 207

209 NIEI JAZ DA 208 wymiana żarówki Światła parkowania Światła pozycyjne sterowanie wymiana żarówki przedniej wymiana żarówki tylnej Światła zewnętrzne Światło cofania Świece zapłonowe typ Tabliczka dane identyfikacyjne lakier nadwozia Tankowanie samochodu Trip computer Trzecie światło stop Tylne światła przeciwmgielne przycisk sterujący wymiana żarówki Układ kierowniczy Układ ogrzewania/wentylacji Układ przystosowania Systemu nawigacji przenośnej Układ wspomagania kierownicy Uruchamianie silnika uruchomienie za pomocą akumulatora pomocniczego uruchamianie za pomocą manewrów bezwładnościowych uruchamianie awaryjne wyłącznik zapłonu procedura dla wersji benzynowej procedura dla wersji na olej napędowy rozgrzewanie silnika zaraz po uruchomieniu wyłączanie silnika Uruchomienie silnika i jazda Urządzenie awaryjnego blokowania drzwi tylnych Urządzenie zabezpieczenia dzieci Ustawienie kół Użycie manualnej skrzyni biegów W razie awarii Wentylacja kabiny Wnęka na rękawiczki Wnęki na kubki wnęki na butelki 58 Wnętrze Wskaźnik płynu chłodzącego silnik Wskaźnik poziomu paliwa Wskaźniki Wycieraczka szyby tylnej sterowanie pióra wycieraczek spryskiwacze Wycieraczki szyby przedniej sterowanie pióra wycieraczek spryskiwacze Wyjmowanie półki tylnej Wyloty powierza do kabiny Wyłącznik zapłonu Wymiana koła Wymiary Wyposażenie wnętrza Wyświetlacz cyfrowy Wyświetlacz wielofunkcyjny Zagłówki Zamek centralny Zapalniczka Zawieszenia Zestaw wskaźników Zużycie paliwa oleju silnikowego Żarówka (wymiana jednej) wskazówki ogólne typy żarówek

210 ROZ PO RZĄ DZE NIA DO TY CZĄ CE TRAK TO WA NIA PO JAZ DU PO OKRE SIE EKS PLO ATA CJI Od wie lu lat Fiat roz wi ja glo bal ne za an ga żo wa nie w ochro nę i po sza no wa nie śro do wi ska po przez sta łą po pra wę pro ce sów pro - duk cyj nych i two rze nie pro duk tów co raz bar dziej eko kom pa ty bil nych. Aby za pew nić swo im Klien tom jak naj lep sze usłu gi, w po - sza no wa niu za sad ochro ny śro do wi ska, i w od po wie dzi na zo bo wią za nia wy ni ka ją ce z Eu ro pej skie go roz po rzą dze nia 2000/53/EC na te mat po jaz dów, któ re zo sta ły wy co fa ne z eks plo ata cji, Fiat ofe ru je swo im klien tom moż li wość od da nia swo je go sa mo cho du* po okre sie eks plo ata cji bez żad nych do dat ko wych kosz tów. Roz po rzą dze nie eu ro pej skie za kła da, że od da nie po jaz du bę dzie na stę po wa ło w ta ki spo sób aby ostat ni po sia dacz lub wła ści ciel po jaz du nie po no sił żad nych kosz tów, ze wzglę du na ze ro wą lub ujem ną war tość ryn ko wą. Pra wie we wszyst kich kra jach Unii eu - ro pej skiej do stycz nia 2007 od biór po kosz cie ze ro wym od by wa się tyl ko dla sa mo cho dów za re je stro wa nych od lip ca 2002 ro ku, na to miast od 2007 ro ku, od biór bę dzie na stę po wał po kosz cie ze ro wym, nie za leż nie od ro ku re je stra cji pod wa run kiem, że sa - mo chód bę dzie po sia dał swo je pod sta wo we ele men ty (przede wszyst kim sil nik i nad wo zie) i nie bę dzie w nim do dat ko wych od - pa dów. Aby od dać swój sa mo chód wy co fa ny z eks plo ata cji bez do dat ko wych opłat zwró cić się al bo do na szych De ale rów lub do jed nej ze Sta cji de mon ta żu po sia da ją cej au to ry za cję Fiat. Sta cje te zo sta ły uważ nie do bra ne, tak aby świad czo ne przez nich usłu gi speł - nia ły stan dar dy ja ko ścio we zwią za ne ze zbiór ką, ob rób ką i re cy klin giem po jaz dów, w po sza no wa niu śro do wi ska. In for ma cje o Sta cjach de mon ta żu i zbiór ce do stęp ne są w sie ci De ale rów Fiat i Fiat Sa mo cho dy Do staw cze lub pod zie lo nym nu - me rem , lub na stro nie in ter ne to wej Fia ta. (*) Samochód do przewożenia osób z maksymalnie dziewięcioma miejscami, o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej lub równej 3,5t.

211 In the heart of your engine. Always ask your mechanic for

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, Wzałączonej Książce gwarancyjnej podane są ponadto usługi jakie Fiat oferuje swoim Klientom:

Szanowny Kliencie, Wzałączonej Książce gwarancyjnej podane są ponadto usługi jakie Fiat oferuje swoim Klientom: Szanowny Kliencie, Dziękujemy za preferowanie Fiata i gratulujemy wyboru Fiata Doblò. Opracowaliśmy tą instrukcję, aby pomóc poznać każdy szczegół samochodu Fiata Doblò i używać go w sposób właściwy. Zalecamy

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POWINNO SIĘ WYBIERAĆ ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE

DLACZEGO POWINNO SIĘ WYBIERAĆ ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE F I A T S E D I C I I N S T R U K C J A O B S U G I DLACZEGO POWINNO SIĘ WYBIERAĆ ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE My, to jest osoby, które wymyśliły, zaprojektowały i stworzyły Twój samochód, naprawdę znamy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej 3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej Te mat: Pod sta wo we ćwiczenia gimnastyczne Zbiór ka, przy wi ta nie, po da nie te ma tu i celów zajęć. Za po znanie dzieci z za sa da mi bez

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stanowi własność Fiat Auto Poland S.A. który udostępnia instrukcję nieodpłatnie użytkownikom pojazdów samochodowych marki Fiat,

Instrukcja obsługi stanowi własność Fiat Auto Poland S.A. który udostępnia instrukcję nieodpłatnie użytkownikom pojazdów samochodowych marki Fiat, F I A T B R A V O I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Instrukcja obsługi stanowi własność Fiat Auto Poland S.A. który udostępnia instrukcję nieodpłatnie użytkownikom pojazdów samochodowych marki Fiat, Alfa

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Mon tażi. cha ni zmów WC

Mon tażi. cha ni zmów WC Mon tażi wy mia na me cha ni zmów WC Wiadomości ogólne Bu do wa spłucz ki umoż li wia podłączenie gięt kie go prze wo dudo pro wa dza ją ce go wo dę od pio nu wo do cią go we go z jej prawej lub le wej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny racjonalizujący logistyczną ob słu gę sprze da ży i ma ga zy no wa nia w przed się bior stwa ch 2

Zintegrowany system informatyczny racjonalizujący logistyczną ob słu gę sprze da ży i ma ga zy no wa nia w przed się bior stwa ch 2 Jo an na Rut, Ewa Ku liń ska Po li tech ni ka Opol ska 1 Zintegrowany system informatyczny racjonalizujący logistyczną ob słu gę sprze da ży i ma ga zy no wa nia w przed się bior stwa ch 2 Celem opracowania

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści 1... 1 2 De fi ni cje po jęć............................................................................................

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2015 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy higiena pracy mgr Arleta Mrugała mgr Dorota Wodzisławska-Czapla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy Zachowanie

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp ZANIM SIĘ ZAPRZYJAŹNISZ DZIESIĘĆ CECH PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI... 18

Spis treści. Wstęp ZANIM SIĘ ZAPRZYJAŹNISZ DZIESIĘĆ CECH PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI... 18 Spis treści Wstęp.................................................................... 7 Po co nam przyjaźnie?.................................................... 7 Kim jestem? Moje wewnętrzne JA....................................

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Co by było gdyby, czyli zjawiska kwantowe w makroświecie

Co by było gdyby, czyli zjawiska kwantowe w makroświecie Co by było gdyby, czyli zjawiska kwantowe w makroświecie WOJCIECH JERZY STĘPNIOWSKI Jak wia do mo, mi kro świat rzą dzi się pra - wa mi me cha ni ki kwan to wej, a ma kro świat re gu ła mi me cha ni ki

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne ANDRZEJ SZYMONIK 1 UWARUNKOWANIA LOGISTYKI IMPREZ MASOWYCH 2 Istota logistyki imprezy masowej Zgod nie z Usta wą O bezpieczeństwie imprez masowych, za im - pre zę ma so wą uzna wa ne są im pre zy spor

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. NARZĘDZI DO MONTAŻU INSTALACJI Z RUR PE-RT, PE-Xc Systemu KAN-therm

INSTRUKCJA OBSŁUGI. NARZĘDZI DO MONTAŻU INSTALACJI Z RUR PE-RT, PE-Xc Systemu KAN-therm INSTRUKCJA OBSŁUGI NARZĘDZI DO MONTAŻU INSTALACJI Z RUR PE-RT, PE-Xc Systemu KAN-therm Spis treści Uwagi ogólne......................................................... 2 Asortyment narzędzi...................................................

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

Więk szość po wsta ją cych obiek -

Więk szość po wsta ją cych obiek - Zarządzanie drogami No wo ści w ma ga zy no wa niu so li dro go wej W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost inwestycji w realizację obiektów magazynowania soli drogowej. Obiekty te mogą mieć różnorodnie

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Armatura Premium + Systemy Cocon QTZ/QTR/QFC Zawór z funkcjà automatycznego równowa enia do regulacji wydajnoêci instalacji grzewczych i chłodniczych

Armatura Premium + Systemy Cocon QTZ/QTR/QFC Zawór z funkcjà automatycznego równowa enia do regulacji wydajnoêci instalacji grzewczych i chłodniczych Armatura Premium + Systemy Cocon QTZ/QTR/QFC Zawór z funkcjà automatycznego równowa enia do regulacji wydajnoêci instalacji grzewczych i chłodniczych Przeglàd produkcji Cocon QTZ Działanie, Budowa Legenda:

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA TECHNIKA NIE TYLKO DLA GAZOWNICTWA URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE

NOWOCZESNA TECHNIKA NIE TYLKO DLA GAZOWNICTWA URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE NOWOCZESNA TECHNIKA NIE TYLKO DLA GAZOWNICTWA URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE NOWOCZESNA TECHNIKA NIE TYLKO DLA GAZOWNICTWA GAZOMET Sp. z o.o. ma swe początki w 1862 r. Od 1954 r. jesteśmy firmą pracującą na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Ochrona i dekoracja drewna na zewnątrz

Ochrona i dekoracja drewna na zewnątrz Ochrona i dekoracja drewna na zewnątrz Wszyst kie ele men ty ar chi tek tu ry lub przed mio ty wy ko nan e z drew na znaj du ją ce się na ze wnątrz pod le ga ją na tu ral ne mu proce so wi sta rze nia

Bardziej szczegółowo

Armatura Premium + Systemy Regudis W Mieszkaniowe w zły cieplne

Armatura Premium + Systemy Regudis W Mieszkaniowe w zły cieplne Armatura Premium + Systemy Regudis W Mieszkaniowe w zły cieplne Prezentacja produktu Wyró nienie Regudis W Mieszkaniowe w zły cieplne Pro duk ty i sys te my Oven trop po ma ga jà zmniej - szyç zu y cie

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia mleasing Assistance dla Klientów mleasing Sp. z o.o. 05.11.2015 Informacja o istotnych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ Ś W V I L I L A A Ś W I A T STYLEM z d j ę c i a Ł u k a s z Z a n d e c k i, t e k s t?????????????????, p r o j e k t K a t a r z y n a A r s e n o w i c z, P r a c o w n i a A r s e n o w i c z D e

Bardziej szczegółowo