Wykorzystanie internetu w edukacji ekologicznej i promocji zdrowia środowiskowego Strona internetowa Programu Wieloletniego Środowisko a Zdrowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie internetu w edukacji ekologicznej i promocji zdrowia środowiskowego Strona internetowa Programu Wieloletniego Środowisko a Zdrowie"

Transkrypt

1 Wykorzystanie internetu w edukacji ekologicznej i promocji zdrowia środowiskowego Strona internetowa Programu Wieloletniego Środowisko a Zdrowie Wanda Jarosz, Jolanta Brol, Barbara Jarzębska, Zofia Nowińska, Patrycja Przewoźnik Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach 1. Wstęp Informacja stanowi niezbędny budulec dla wiedzy, mądrość natomiast nie utożsamia się z wiedzą, choć zakłada jej posiadanie przynajmniej w tej mierze, w jakiej jest ona potrzebna do właściwego postępowania w warunkach i okolicznościach, w których nam żyć wypadnie W nasze życie wdziera się już nowa cywilizacja [...]. Nowa cywilizacja niesie z sobą nowy styl życia rodzinnego, zmiany w pracy, w miłości i w życiu; nową gospodarkę, nowe konflikty polityczne, a przede wszystkim zupełnie odmienną świadomość [Toffler, 1986]. Te słowa jednego z najbardziej znanych badaczy przemian cywilizacyjnych Alvina Tofflera, wypowiedziane ponad ćwierć wieku temu, są nadal aktualne. Osiągnięcia cywilizacji wkraczają do wszystkich sfer naszego życia i mimo ogromnego postępu oraz rozwoju naukowo-technicznego w dalszym ciągu wywołują negatywne zmiany w środowisku przyrodniczym. Obecnie zmiany te są powodowane głównie przez różnorodne substancje chemiczne stanowiące skutki uboczne procesów przetwarzania zasobów środowiskowych oraz konsumpcji powstałych z nich produktów. Cywilizacja będąca transmisją technicznych osiągnięć służących do udoskonalenia zewnętrznego życia [Bańka, 1986] wprowadza do środowiska nowe, nieznane i nieistniejące w nim dotąd związki chemiczne. Po raz pierwszy presję na środowisko wywierają czynniki, które nie występują naturalnie w przyrodzie. Nowy rodzaj niebezpieczeństwa spowodował, że zaczęto zwracać szczególną uwagę na zagadnienie ryzyka, będącego skutkiem modernizacji, w tym ryzyka dla zdrowia i życia ludzi oraz ryzyka środowiskowego. Ryzyka, które stanowi ryczałtowy produkt industrialnego postępu i, wraz z jego rozwojem, podlega systematycznemu pogłębianiu i zwiększaniu. Ryzyka o dystrybucji odmiennej niż w przypadku ryzyka występującego w środowisku pracy, albowiem dotykającego każdego [Janikowski, 2004]. Wiele problemów środowiska i zdrowia zostało już rozwiązanych, ale wciąż szereg spraw wymaga badań naukowych, szczególnie w odniesieniu do skutków zdrowotnych długotrwałego narażenia na czynniki środowiskowe. Zgodnie z opracowaną w latach 70. dwudziestego wieku koncepcją obszarów zdrowia Marca Lalonde'a na stan zdrowia populacji wpływają w 50% styl życia, w 15-20% jakość środowiska, 20% czynniki genetyczne oraz 10% opieka medyczna [Lalonde, 1974]. Jednak obecnie zarówno Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), jak i Komisja Europejska szczególną uwagę skupiają na czynnikach środowiskowych, które powodują zmiany globalne i długofalowe, mające wpływ nie tylko na zdrowie fizyczne, ale i psychiczne człowieka [Karta Ottawska, 1986; Strategia prozdrowotna WHO, 1946; Deklaracja Budapeszteńska, 2004; VI Program Ramowy Our Future our Choice, 2005; Europejska Strategia Środowisko i Zdrowie, 2003; Europejski Plan Działań Środowisko i Zdrowie na lata ]. Stąd też główny nacisk położono na oddziaływania zdrowotne, związane ze zmianami klimatu, degradacją atmosfery i warstwy ozonowej, wpływem środowiska na zdrowie dzieci oraz tzw. chorobami cywilizacyjnymi (astma, alergie, choroby nowotworowe), a także czynnikami związanymi nieodłącznie z życiem współczesnego człowieka, takimi jak zapylenie, hałas czy stres. Wyniki testów nowego narzędzia do zarządzania jakością powietrza, opracowanego w ramach projektu Unii Europejskiej URBAN-EXPOSURE [2005] przeprowadzone w Oslo (Norwegia), Haifie (Izrael) oraz Katowicach (Polska) świadczą, że obecnie czynnikami decydującymi o stopniu 1

2 narażenia zdrowia mieszkańców są: stan techniczny i wyposażenie budynków mieszkalnych, jakość powietrza w pomieszczeniach zamkniętych (mieszkanie, stanowisko pracy, pomieszczenia szkolne), styl życia (używki, miejsce, czas i rodzaj wypoczynku). Na tym tle udział i zaangażowanie Ministerstwa Środowiska w opracowaniu i realizacji w latach Programu Wieloletniego Środowisko a Zdrowie (PW) 1 jest racjonalną konsekwencją znaczenia, jakie nadano kryteriom zdrowia w działaniach na rzecz środowiska [Dokumenty Końcowe, 1998; Konstytucja RP, 1997; Polityka Ekologiczna Państwa, 2002; Wieloletni Program Rządowy Środowisko a Zdrowie, 2000]. Kluczowe obszary badawcze Programu dobrano w taki sposób, aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące praktyki zarządzania środowiskiem postrzeganej poprzez pryzmat zdrowia człowieka, jak i na pytania dotyczące wybranych procesów i mechanizmów kształtujących relacje środowisko-zdrowie człowieka. Integralną część Programu stanowią działania informacyjno-promocyjne przyczyniające się do: a) upowszechnienia w Polsce informacji o działaniach systemowych zmierzających do ograniczenia występowania środowiskowych zagrożeń zdrowia oraz ryzyka zdrowotnego i środowiskowego, b) popularyzacji wzorców zachowań indywidualnych i grupowych pozwalających na ograniczanie jednostkowych skutków oddziaływania zanieczyszczeń środowiska na zdrowie. Działania informacyjno-promocyjne prowadzone w Programie Wieloletnim Środowisko a Zdrowie w latach są pierwszą próbą całościowego przedstawienia społeczeństwu problematyki wpływu środowiskowych zagrożeń na zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o narzędziach zarządzania środowiskowego takich, jak ocena ryzyka zdrowotnego, ocena oddziaływania na środowisko, strategie rozwoju czy lokalny plan działań na rzecz środowiska i zdrowia. Strategia komunikacji opracowana dla Programu Wieloletniego zakłada, że podstawą dialogu społecznego jest zrozumienie publiczności i zbudowanie pomostu porozumienia w kontakcie pomiędzy odbiorcami a naukowcami, ekspertami i osobami zarządzającymi środowiskiem, a także, że współczesny świat opiera się na wiedzy i informacji. Z tego względu Internet jako narzędzie przekazu zarówno wiedzy, jak i informacji, wykorzystujące techniki multimedialne stwarza nieograniczone wręcz możliwości. Potencjał technologiczny Internetu umożliwia łatwe i szybkie przekazanie informacji, zapewnia coraz skuteczniejszą komunikację obustronną, daje możliwość przechowywania informacji, do której dostęp ma nieporównywalnie większa liczba ludzi, a także umożliwia reprodukowalność informacji bez straty jej wartości. 2. Strona internetowa PW Środowisko a Zdrowie Tak jak w wypadku wielu innych programów, projektów czy kampanii oś działań informacyjno-promocyjnych w programie Wieloletnim Środowisko a Zdrowie stanowi strona internetowa (http://www.ietu.katowice.pl/wpr). Strona powstała w 2003 roku w celu pokazywania społeczeństwu przebiegu oraz rezultatów projektów badawczych realizowanych w ramach Programu. Strona miała pełnić funkcję informacyjną, a przekaz został ukierunkowany głównie na specjalistów i ekspertów oraz na przedstawicieli wybranych grup celowych: administracji państwowej, władz samorządowych, środowisk gospodarczych, środowisk naukowych, organizacji ekologicznych i konsumenckich. Jednak analiza wyników badań ankietowych, przeprowadzonych w latach wśród społeczeństwa oraz organizacji pozarządowych dotyczących, między innymi, znajomości 1 Program został przyjęty przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów i ustanowiony Uchwałą nr 64/2001 Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2001 r. 2

3 czynników środowiskowych i wiedzy o ich wpływie na zdrowie, a także oceny dostępu do informacji na ten temat spowodowała weryfikację funkcji, adresatów oraz treści przekazu. Badania te wykazały, bowiem, że około 80% dorosłych Polaków dostrzega wprawdzie związek pomiędzy zdrowiem człowieka i stanem środowiska naturalnego, a spośród osób, które dostrzegają ten związek 85% uważa, że zanieczyszczenia środowiska mogą istotnie wpływać na pogorszenie stanu zdrowia, to jednak świadomość ta nie przekłada się na odpowiednie działania. Na liście działań wskazywanych przez Polaków jako służące poprawie stanu środowiska i ochronie zdrowia brak jest zachowań ograniczających wpływ hałasu, toksycznych chemikaliów np. azbestu, PCB, promieniowania elektromagnetycznego. Ponadto we wszystkich badanych grupach podkreślano brak dostępnej informacji na ten temat i konieczność współpracy różnych organizacji i grup społecznych. Od 2004 roku strona internetowa Programu Wieloletniego Środowisko a Zdrowie pełni funkcję informacyjną, edukacyjną oraz inicjującą i wspierającą partnerstwo. Jej adresatów stanowią: eksperci, specjaliści ochrony środowiska, przedstawiciele administracji publicznej i samorządowej, organizacje pozarządowe działające na polu ochrony środowiska i promocji zdrowia, podmioty gospodarcze, media, społeczeństwo, jednostka, rodzina, lekarze rodzinni, społeczność lokalna, grupy interesu, nauczyciele. Z tego względu wśród informacji zamieszczanych na stronie można wyróżnić informację specjalistyczną oraz informację ogólnospołeczną. Zróżnicowane techniki przekazu informacji (komunikaty, prezentacje, artykuły, skróty, materiały promocyjne) służą przekazaniu wiedzy, aktualnych wiadomości oraz wzmocnieniu siły oddziaływania określonych treści, głównie motywacji Zawartość strony internetowej PW Środowisko a Zdrowie Nawigację po stronach Wieloletniego Programu Środowisko a Zdrowie umożliwia umieszczone na szarym pasku w lewej części ekranu menu przedmiotowe czyli wykaz grup tematycznych, w których są zestawione udostępniane informacje. W obrębie grup tematycznych, w zależności od charakteru, informacje podzielono na kolejne tematy lub wykazy / listy. Z górnej belki można wejść na podstrony zawierające: opisy projektów badawczych realizowanych w ramach Programu oraz stale aktualizowane informacje o ich przebiegu i uzyskiwanych rezultatach (dostępne również w formie publikacji oraz prezentacji), dokumenty międzynarodowe i krajowe dotyczące zdrowia środowiskowego, e-biuletyn, linki do stron internetowych polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się problematyką zdrowia środowiskowego oraz stron tematycznych, według obszarów problemowych. dane adresowe realizatorów Programu. Na prawej belce znajdują się banery trwających obecnie kampanii promocyjnych i akcji, których tematyka dotyczy środowiskowych czynników zagrożenia zdrowia, np.: emisji spalin 3

4 (Dzień bez samochodu), czystości i dostępu do wody (Woda pitna), hałasu (Stop hałasowi), wypalania traw, usuwania z najbliższego otoczenia odpadów (Sprzątanie Świata). W części informacyjnej na stronie głównej publikowane są wiadomości i komunikaty o aktualnych wydarzeniach w kraju i na świecie oraz komunikaty i zaproszenia na konferencje, spotkania, szkolenia itp. Informacje uszeregowane są chronologicznie - od najbardziej aktualnej do wiadomości archiwalnych. Najnowsze wiadomości pojawiają się w środkowym oknie strony głównej. W serwisie prasowym zamieszczane są komunikaty prasowe dla dziennikarzy o zdarzeniach istotnych dla realizacji PW oraz dla problematyki zdrowia środowiskowego. Udostępniane są także artykuły opublikowane w prasie ogólnopolskiej i lokalnej. Galeria zawiera fotoreportaże z imprez zorganizowanych w ramach Programu Wieloletniego - seminaria, konferencje, konkursy. Interaktywny charakter nadaje stronie forum, uruchomione w 2004 roku, które umożliwia wymianę informacji, poglądów, doświadczeń ze wszystkimi zainteresowanymi problematyką zdrowia środowiskowego, oraz materiały wymagające odpowiedzi, np. ankiety dla organizacji pozarządowych i jednostek samorządowych. Szczególną pozycję stanowi wydawany w ramach Programu e-biuletyn, którego zadaniem jest prezentacja informacji dotyczących aktualnych spraw związanych ze zmniejszaniem wpływu środowiskowych zagrożeń na zdrowie człowieka. Biuletyn stanowi także forum wymiany informacji pomiędzy realizatorami PW a jego odbiorcami i w ten sposób przyczynia się do umacniania partnerstwa na rzecz zdrowia środowiskowego. Poszczególne numery e-biuletynu dostępne są formie plików pdf. W części edukacyjnej znajdują się podstrony zawierające: listę faktów (wydarzeń, zapisów) najważniejszych dla tworzenia i rozwoju procesu integracji obszarów środowiska i zdrowia, słownik terminów związanych z zagadnieniami środowiskowych zagrożeń zdrowia, dokumenty między narodowe i krajowe dotyczące zdrowia środowiskowego, publikacje i materiały różnych organizacji, materiały konferencyjne (artykuły, prezentacje), materiały szkoleniowe. Dla tych wszystkich, którzy poszukują syntetycznej informacji opracowywane są krótkie zestawienia podstawowych danych dotyczących stanu środowiska i skutków wpływu czynników środowiskowych na zdrowie publikowane pod hasłem Czy wiesz, że. Materiały promocyjne, z których może skorzystać użytkownik to ulotki, postery, tapety (w formie plików do pobrania) Statystyka odwiedzin strony internetowej PW Środowisko a Zdrowie 4

5 Od listopada 2003 do maja 2005 r. całkowita liczba odwiedzin na stronie internetowej Programu Wieloletniego wynosiła (19 963), średnia ilość wejść w ciągu miesiąca wynosiła 1 505, a największa zanotowana liczba odwiedzin w jednym miesiącu rys. 1. W ciągu dnia strona jest odwiedzana około 100 razy - rys. 2. Rysunek 1. Liczba odwiedzin strony internetowej Programu Wieloletniego styczeń 2005 luty 2005 marzec 2005 kwiecień 2005 maj 2005 czerwiec 2005 lipiec 2005 sierpień 2005 "Środowisko a Zdrowie" od stycznia do sierpnia 2005 roku Rysunek 2. Liczba odwiedzin strony internetowej Programu Wieloletniego "Środowisko a Zdrowie" na przykładzie czerwca 2005 r. Zwiększenie zainteresowania informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej obserwowano każdorazowo po spotkaniach z młodzieżą szkolną, przedstawicielami jednostek administracji publicznej czy organizacji pozarządowych oraz po każdorazowej wysyłce e-biuletynu wydawanego cyklicznie w ramach promocji Programu. 5

6 Nie bez wpływu na liczbę odwiedzających stronę internetową były również publikacje w czasopismach patronów medialnych oraz informacje w mediach lokalnych, towarzyszące opracowywaniu Lokalnego Planu dla Miasta i Gminy Olkusz (LPDŚZ). 3. Wzmocnienie przekazu Szczególnie istotną rolę we wzmacnianiu przekazu odgrywa popularyzacja adresu strony internetowej Programu Wieloletniego Środowisko a Zdrowie, gdyż 90% interneautów dociera do strony za pośrednictwem wyszukiwarek. Ogromne znaczenie ma więc właściwe pozycjonowanie strony 2 gwarantujące pojawienie się na pierwszych dwóch stronach wyników wyszukiwania. Jednak wzmocnieniu przekazu służy przede wszystkim zastosowanie różnych technik przekazu dobranych pod kątem odbiorcy. W Programie wykorzystano materiały drukowane (ulotki, broszury, wydawnictwa zwarte, materiały konferencyjne), wystawy (postery, prace plastyczne), seminaria, konferencje, wykłady, szkolenia, warsztaty dla młodzieży, publikacje prasowe, prezentacje multimedialne. Poniżej przedstawiono dwa przykłady zróżnicowanego doboru technik przekazu w zależności od odbiorcy. Przykład 1 Przykład 2 Administracja samorządowa, państwowa, Uczniowie i młodzież eksperci ochrony środowiska konkurs plastyczny warsztaty robocze wystawy laureatów konkursu seminaria i konferencje plastycznego poradniki broszura informacyjna ulotki cykl artykułów w miesięczniku postery problemowe ekologicznym Zielona Liga artykuły w prasie zajmującej się ankieta dotycząca problematyki wpływu problematyką ochrony środowiska czynników środowiskowych na zdrowie i zdrowego stylu życia zajęcia warsztatowe wykłady 4. Podsumowanie Działania promocyjne prowadzone w ramach Programu Wieloletniego Środowisko a Zdrowie uzyskały aprobatę społeczną, co znalazło potwierdzenie w pozytywnych opiniach między innymi Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką zdrowia i środowiska oraz przedstawicieli administracji samorządowej. Dowodzi tego również rosnąca systematycznie popularność strony internetowej Programu. Zadaniem strony internetowej Programu Wieloletniego Środowisko a Zdrowie jest przekaz wiedzy i informacji w celu podniesienia poziomu świadomości społecznej w zakresie problematyki środowiskowych zagrożeń zdrowia oraz zwiększenie udziału społeczeństwa w procesie ich identyfikacji i przeciwdziałaniu negatywnym skutkom zdrowotnym. Trzy lata 2 Pozycjonowanie stron WWW można najprościej określić jako wpływ na ich ranking w wyszukiwarkach, z których każda ma swoje własne kryteria pozycjonowania. Wyszukiwarki mogą generować nawet do 75% ruchu internautów dla dobrze zoptymalizowanej i wypozycjonowanej strony. 6

7 funkcjonowania strony i prowadzonych równolegle badań ankietowych (społeczeństwa, administracji samorządowej, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych) wykazały konieczność wprowadzenia funkcji edukacyjnej, ponieważ konsumpcyjny styl życia i brak wiedzy na temat zdrowotnych skutków czynników środowiskowych oraz w dalszym ciągu raczej deklaratywna i mało aktywna postawa większości społeczeństwa nie prowadzi do ograniczania ryzyka zdrowotnego [Jarosz i inni, 2003; Jarosz inni, 2004]. Zatem w przyszłości celem tej strony będzie dostarczenie wiedzy i pokazanie metod, narzędzi i umiejętności, które pozwolą na zgłębianie procesów zachodzących w środowisku oraz nauczenie dokonywania krytycznych wyborów, dzięki którym poprawi się stan środowiska i wzrośnie szansa na lepsze zdrowie nie tylko nas, ale także przyszłych pokoleń. Zrozumienie procesów zachodzących na styku obszaru środowiska i obszaru zdrowia wymaga myślenia systemowego w miejsce linearnego, czyli widzenia wielokierunkowych wzajemnych relacji zamiast linearnych łańcuchów przyczynowo-skutkowych, widzenia procesów zmian. Przekaz multimedialny stwarza tu ogromne możliwości edukacyjne. Światowa Organizacja Zdrowia szczególną uwagę zwraca na zdrowie dzieci i ludzi starszych, jako grup społecznych o największej wrażliwości zdrowotnej. Troska o zdrowie i rozwój dzieci jest podstawowym celem ludzkości i wynika z podstawowych zasad etyki - jako dbałość o najsłabszych i bezbronnych. Skupienie uwagi na zdrowiu dzieci ma jednak również inny wymiar, jako działań prowadzonych w kierunku zapewnienia zrównoważonego rozwoju ludzkości i wychowaniu zdrowych i świadomych obywateli. Praktyka wykazuje wielkie zaangażowanie dzieci w działania na rzecz środowiska np. podczas wdrażania programów selektywnej zbiórki odpadów dzieci są najlepszymi nauczycielami dorosłych i inicjatorami działań prośrodowiskowych w rodzinie. Dzieci są również innowatorami posługiwania się technologią informacyjną. Ta aktywność dzieci powinna zostać w pełni wykorzystana w edukacji z zakresu zdrowia środowiskowego. Wymaga to jednak odpowiedniego przygotowania do korzystania z możliwości nowych technologii teleinformacyjnych, selekcjonowania i syntetyzowania oraz analizowania informacji. Zapraszamy do współpracy i odwiedzania strony internetowej Programu Wieloletniego Środowisko a Zdrowie Bibliografia 1. Bańka J.: Filozofia cywilizacji. T. 1. Cywilizacja diatymiczna, czyli świat jako strach i łup. Katowice 1986, s Deklaracja Budapeszteńska, Fourth Ministerial Conference on Environment and Health, Budapest, Hungary, June EUR/04/ /6 25 June 2004 ORIGINAL: English. [Dokument elektroniczny] Tryb dostępu: 3. Deklaracja z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju (1992), [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: Dokumenty końcowe konferencji Narodów Zjednoczonych Środowisko i Rozwój Rio de Janeiro 3-14 czerwca 1992r. (1998), Instytut Ochrony Środowiska. Warszawa. 4. Europejska Strategia Środowisko i Zdrowie COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE COM (2003) 338 final, Brussels, 7

8 11 czerwca, [Dokument elektroniczny] Tryb dostępu: 5. Europejski Plan Działań Środowisko i Zdrowie na lata COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, COM(2004) 416 final, Volume I, Brussels, 9 czerwca, [Dokument elektroniczny] Tryb dostępu: 6. Janikowski R. (red.): Środowisko a Zdrowie. Polityka, zarządzanie, komunikowanie, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, Jarosz W., Nowińska Z., Brol J.: Promocja działań na rzecz środowiska i zdrowia wśród administracji rządowej, władz samorządowych, środowisk gospodarczych, środowisk naukowych, organizacji ekologicznych i konsumenckich (Etap I). Biblioteka IETU, Katowice, 2003 (praca niepublikowana). 8. Jarosz W., Nowińska Z., Jarzębska B., Brol J.: Promocja działań na rzecz środowiska i zdrowia wśród administracji rządowej, władz samorządowych, środowisk gospodarczych, środowisk naukowych, organizacji ekologicznych i konsumenckich (Etap II). Biblioteka IETU, Katowice, 2004 (praca niepublikowana). 9. Karta Ottawska, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Lalonde M.: A New Perspective on the Health Canadians. Government of Kanada, Polityka Ekologiczna Państwa na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata , Rada Ministrów, Warszawa, [Dokument elektroniczny] Tryb dostępu: zna_2003_2006.pdf 13. Strategia prozdrowotna WHO Constitution of World Health Organization, 1946 [Dokument elektroniczny] Tryb dostępu: 14. Toffler A.: Trzecia fala. PIW, Warszawa 1986, s URBAN-EXPOSURE - Integrated exposure management tool characterizing air pollution-relevant human exposure in urban environment, UE Projekt EVK4-CT VI Program Ramowy Our Futur our Choice, VI Program Ramowy Unii Europejskiej Our Futur our Choice [Dokument elektroniczny] Tryb dostępu: 18. Wieloletni Program Rządowy Środowisko a Zdrowie. Założenia. Materiały MŚ i MŻ, Warszawa,

www.ietu.katowice.pl/wpr

www.ietu.katowice.pl/wpr Wykorzystanie Internetu w edukacji ekologicznej i promocji zdrowia środowiskowego Strona internetowa Programu Wieloletniego Środowisko a Zdrowie www.ietu.katowice.pl/wpr Jolanta Brol, Wanda Jarosz, Zofia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 Rozdział 1 EWOLUCJA TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 15 1.1. Zasady naukowej organizacji szkoła klasycznej teorii organizacji... 15 1.1.1. Szkoła naukowej organizacji

Bardziej szczegółowo

Publikacje Agencji (EU-OSHA) oraz inne źródła informacji na stronie internetowej CIOP-PIB

Publikacje Agencji (EU-OSHA) oraz inne źródła informacji na stronie internetowej CIOP-PIB Publikacje Agencji (EU-OSHA) oraz inne źródła informacji na stronie internetowej CIOP-PIB Agnieszka Młodzka-Stybel Spotkanie uczestników Krajowej Sieci Partnerów Krajowego Punktu Centralnego EU-OSHA 22

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW Ryki dnia 30.06.2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2014 r. do

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej

PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej INFORMACJE PODSTAWOWE TERMIN REALIZACJI: listopad 2013 lipiec 2014. ZASIĘG: ogólnopolski.

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE realizacja Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Wrocław, 25 listopada 2016 Regulacje Prawne - Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ustawa

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Ozimek 2012 1 Spis treści: 1. Projekt ewaluacji wewnętrznej 2. Wyniki projektu 3. Zalecenia 4. Załączniki 2 1. PROJEKT EWALUACJI

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie środowiskowym zagrożeniom zdrowia

Przeciwdziałanie środowiskowym zagrożeniom zdrowia dr Anna Starzewska-Sikorska mgr inż. Wanda Jarosz Przeciwdziałanie środowiskowym zagrożeniom zdrowia Wstęp Rozwój naukowo-techniczny ostatnich dekad wywołał pojawienie się zagrożenia przez wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania

1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania Spis treści Wprowadzenie... 9 1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania jego zasobami... 13 1.1. Rola środowiska w procesach społeczno-gospodarczych... 13 1.2. Uwarunkowania zasobowe.

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP

Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP IV. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ PROGRAMU ŻW DOTYCZĄCEGO OGRANICZANIA KONSUMPCJI TYTONIU W SIŁACH ZBROJNYCH RP. Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP Szczegółowy obszar działania Cel Szczegóły

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie metod analizy środowiskowego ryzyka zdrowotnego do ustalania i przestrzegania normatywów środowiskowych

Wdrażanie metod analizy środowiskowego ryzyka zdrowotnego do ustalania i przestrzegania normatywów środowiskowych Program Wieloletni Wdrażanie metod analizy środowiskowego ryzyka zdrowotnego do ustalania i przestrzegania normatywów środowiskowych Etap II Przegląd wytycznych i zalecanych rozwiązań pod kątem wykorzystania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w 3 zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży) oraz z ich istotnością (obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne

Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne 1. Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! jest edukacja w zakresie trwałego

Bardziej szczegółowo

Kampania informacyjno-edukacyjna: Zrównoważona gospodarka odpadami na terenie województwa pomorskiego PORZĄDNE POMORZE

Kampania informacyjno-edukacyjna: Zrównoważona gospodarka odpadami na terenie województwa pomorskiego PORZĄDNE POMORZE Kampania informacyjno-edukacyjna: Zrównoważona gospodarka odpadami na terenie województwa pomorskiego PORZĄDNE POMORZE Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa Dominik Sudoł Członek Zarządu, Koordynator kampanii

Bardziej szczegółowo

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków Siła konsorcjum szkolenia, edukacja aglomeracja legnicka media, komunikacja, reklama województwo dolnośląskie szkolenia, nauka Wrocław biznes, edukacja, samorząd aglomeracja wrocławska Cele kampanii 1.

Bardziej szczegółowo

Energetyka węglowa a zdrowie. Paulina Miśkiewicz Michał Krzyżanowski

Energetyka węglowa a zdrowie. Paulina Miśkiewicz Michał Krzyżanowski Energetyka węglowa a zdrowie World Health Organization - WHO Światowa Organizacja Zdrowia jest wyspecjalizowaną agendą ONZ powołaną do rozwiązywania problemów międzynarodowych w zakresie zdrowia publicznego.

Bardziej szczegółowo

POSTAWA PROEKOLOGICZNA WYRAZEM TROSKI O ŚRODOWISKO I WŁASNE ZDROWIE

POSTAWA PROEKOLOGICZNA WYRAZEM TROSKI O ŚRODOWISKO I WŁASNE ZDROWIE POSTAWA PROEKOLOGICZNA WYRAZEM TROSKI O ŚRODOWISKO I WŁASNE ZDROWIE Zofia Nowińska, Wanda Jarosz, Jolanta Brol, Barbara Jarzębska, Patrycja Przewoźnik Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI

ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła 90-602 Łódź, ul. Zielona 27 tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla.org www.zieloneszkoly.pl Edukacja ekologiczna - Ośrodek Edukacji

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji?

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Spis treści: 1. Informacja ważnym elementem wprowadzania zmian w oświacie 2. Projekty EFS jako

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2013 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce umożliwia wizerunkową i merytoryczną reklamę Państwa biurowca. Dzięki zestawieniu wszystkich materiałów tekstowych i graficznych, potencjalny najemca ma w

Bardziej szczegółowo

Model współpracy organizacji pozarządowych, placówek oświatowych i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji ekologicznej

Model współpracy organizacji pozarządowych, placówek oświatowych i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji ekologicznej Model współpracy organizacji pozarządowych, placówek oświatowych i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji ekologicznej Łukasz Chlebny Wprowadzenie Właściwa i skuteczna ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 Pozostałe etapy (przykładowe zagadnienia) Gimnazjum 6. Wybrane zagadnienia geografii

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

Kampania informacyjno edukacyjna Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Kampania informacyjno edukacyjna Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Kampania informacyjno edukacyjna Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ POD ROBOCZYM TYTUŁEM: Pracownik socjalny, jego zawód i rola w województwie łódzkim 2.

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

konferencja Gospodarka odpadami - szanse, zagrożenia i nowe technologie Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO Poznań, 25-26 listopada 2009

konferencja Gospodarka odpadami - szanse, zagrożenia i nowe technologie Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO Poznań, 25-26 listopada 2009 konferencja Gospodarka odpadami - szanse, zagrożenia i nowe technologie Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO Poznań, 25-26 listopada 2009 Małgorzata Małochleb Związek Stowarzyszeń Polska Zielona

Bardziej szczegółowo

Ochrona Środowiska I stopień

Ochrona Środowiska I stopień Załącznik nr 4 do Uchwały nr 49/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. Ochrona Środowiska I stopień Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku Ochrona Środowiska

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Monika Dziadkowiec Dyrektor Generalna Warszawa, 5.07.2012 r. Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIOWE ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

CENTRUM SZKOLENIOWE ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO Mgr Janina Wuczyńska Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu CENTRUM SZKOLENIOWE ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO Pojęcie zdrowie środowiskowe Według przyjmowanej powszechnie definicji Światowej

Bardziej szczegółowo

POLSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA

POLSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA POLSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA Wieloletni program współpracy rozwojowej 2016-2020 kryteria wyboru priorytetów geograficznych materiały robocze Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI doświadczenia międzynarodowe

MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI doświadczenia międzynarodowe URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI doświadczenia międzynarodowe Dorota Wyszkowska Anna Rogalewska Białowieża, 4 6 grudzień 2013 Zielona gospodarka na forum międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES

PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDNICY WYDZIAŁ ZDROWIA 2007 r. Opracowała Barbara Świętek PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES UMOŻLIWIAJĄCY JEDNOSTKOM, GRUPOM, SPOŁECZNOŚCIĄ ZWIĘKSZENIE KONTROLI NAD WŁASNYM ZROWIEM I JEGO

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży / sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

Analiza ciągłości edukacji dla zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym na różnych poziomach kształcenia ogólnego w Polsce

Analiza ciągłości edukacji dla zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym na różnych poziomach kształcenia ogólnego w Polsce Analiza ciągłości edukacji dla zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym na różnych poziomach kształcenia ogólnego w Polsce Cel analizy: Uzyskanie odpowiedzi na pytania 1. Czy ogólne kształcenie

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA W CZĘŚCI EDUKACYJNEJ PROJEKTU. Newsletter 18. Projekt Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

WYDARZENIA W CZĘŚCI EDUKACYJNEJ PROJEKTU. Newsletter 18. Projekt Koordynacja na rzecz aktywnej integracji Newsletter 18 Projekt Koordynacja na rzecz aktywnej integracji WYDARZENIA W CZĘŚCI EDUKACYJNEJ PROJEKTU Seminarium - Ochrona danych osobowych, Warszawa, 17 czerwca 2013 r. Przegląd wydarzeń w projekcie

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna

Broszura informacyjna 2012 Broszura informacyjna Biuro Interwencji Obywatelskiej FISZERA 14 PL-80-952 GDAŃSK Tel.: (058) 341 64 00 Fax. (058) 341 61 44 E-mail: stfgd@imp.gda.pl http://www.imp.gda.pl/sci-tech-found/ Twój głos

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie specjalistów

Bardziej szczegółowo

B2B: Architektura & Biznes; Inżynier Budownictwa; Magazyn Instalatora; Majster; Polski Instalator

B2B: Architektura & Biznes; Inżynier Budownictwa; Magazyn Instalatora; Majster; Polski Instalator Miedź jest znana od początków cywilizacji, ale nigdy wcześniej jej rola w budownictwie nie była tak znacząca. We współczesnym świecie, miedź jest rozwiązaniem, na którym instalatorzy mogą w pełni polegać.

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 Program został przyjęty przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów i ustanowiony Uchwałą nr 64/2001 Rady

Wstęp. 1 Program został przyjęty przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów i ustanowiony Uchwałą nr 64/2001 Rady Wstęp Postawa proekologiczna wyrazem troski o środowisko i własne zdrowie Wanda Jarosz, Jolanta Brol, Barbara Jarzębska, Zofia Nowińska, Patrycja Przewoźnik Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI ZATWIERDZAM MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK PROGRAM ŻANDARMERII WOJSKOWEJ DOTYCZĄCY OGRANICZANIA PALENIA TYTONIU W

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY, AGRESJI ORAZ UZALEŻNIENIOM ( NARKOTYKI, DOPALACZE)

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego Strona 2 PLAN DZIAŁANIA KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny ds. Zarządzania Środowiskowego został powołany 27.02.1997 r. w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/79/2012 RADY GMINY MILEJCZYCE. z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

UCHWAŁA NR XI/79/2012 RADY GMINY MILEJCZYCE. z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok UCHWAŁA NR XI/79/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Na podstawie art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U z 2012 roku,

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WITRYNY OBYWATELSKIEJ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

REGULAMIN WITRYNY OBYWATELSKIEJ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ REGULAMIN WITRYNY OBYWATELSKIEJ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ CZEŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu wspieranie uczestnictwa obywateli

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. z dnia... 2015 r.

Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI NA LATA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI NA LATA GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI NA LATA 2016-2018 1. Wstęp Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018 został opracowany zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNY ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ

PLAN DYDAKTYCZNY ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ PLAN DYDAKTYCZNY ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ EDUKACJA EKOLOGICZNA NA LEKCJACH BIOLOGII i GODZINIE WYCHOWAWCZEJ W KLASACH I i II TECHNIKUM i LICEUM ZAKRES PODSTAWOWY. 1.TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Podstawa

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r.

Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny

Bardziej szczegółowo

Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka jest opłacalną inwestycją?

Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka jest opłacalną inwestycją? Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka jest opłacalną inwestycją? Prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego Komitet Zdrowia Publicznego PAN Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

RAMOWA DYREKTYWA WODNA

RAMOWA DYREKTYWA WODNA RAMOWA DYREKTYWA WODNA Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) wyznaczyła w 2000 r. cele dotyczące ochrony i przywracania ekosystemów wodnych będące podstawą zapewnienia długoterminowego zrównoważonego korzystania

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Agnieszka Młodzka Stybel, CIOP PIB X KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ BEZPIECZNA, INNOWACYJNA I DOSTĘPNA INFORMACJA PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Opracowanie: Agata Rudnicka Łódź 2014 1 Badania ankietowe przeprowadzone zostały we wrześniu

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacyjne FEM Fundusze Europejskie w Małopolsce

Centrum Informacyjne FEM Fundusze Europejskie w Małopolsce Fundusze Europejskie w Małopolsce Departament Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, ul. Wielicka 72, p. 400 tel. (012) 29 90 778, (012) 29 90 627, (012) 29 90 777

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII INFARMA, Katarzyna Połujan Prawo i finanse 2015 Warszawa 08.12.2014 PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ RESORTU ZDROWIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO OBYWATELI

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Edukacja ekologiczna Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-111-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Do najbardziej znanych systemów zarządzania środowiskiem należą: europejski EMAS światowy ISO 14000 Normy ISO serii 14000 1991 rok -Mędzynarodowa

Bardziej szczegółowo

KLUB MŁODEGO EKOLOGA

KLUB MŁODEGO EKOLOGA Przyroda cierpi z powodu człowieka Dar panowania nad przyrodą powinniśmy wykorzystywać w poczuciu odpowiedzialności, świadomości, że jest to wspólne dobro ludzkości. Jan Paweł II Papież KLUB MŁODEGO EKOLOGA

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej rok szkolny 2014/2015 OPRACOWALI: T. Bembenik, M. Czarnota Diagnoza zachowań problemowych: Z przeprowadzonych obserwacji zachowań dzieci, rozmów z rodzicami,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020"

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. złożony przez Burmistrza Miasta Pyskowice UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Pierwszy projekt - aplikacja mobilna

Pierwszy projekt - aplikacja mobilna Warszawa 2015 Choroby cywilizacyjne to jeden z największych problemów zdrowotnych państw wysokorozwiniętych i krajów szybko rozwijających się, w tym Polski. Problem nadwagi i otyłości dotyczy 61% mężczyzn

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

Wykład 2. Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Wykład 2 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska proces, w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i zdrowie społeczeństwa, w którym żyją jest nieodłącznym i komplementarnym elementem promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

Oficjalne portale internetowe Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Oficjalne portale internetowe Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Oficjalne portale internetowe Polskiego Towarzystwa Neurologicznego www.ptneuro.pl www.neuroedu.viamedica.pl www.ptneuro.pl www.neuroedu.viamedica.pl www.ptneuro.pl 205 Oficjalne portale internetowe Polskiego

Bardziej szczegółowo

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH Konferencja Ogólnopolska Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego Wrocław, dn. 7-8 marca 2011 r. MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW Dominika Rogalińska Departament Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na Załącznik do Uchwały Nr XLVI/405/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2014 r. sporządzony na podstawie: Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Bogusława Niewęgłowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 11 kwietnia 2016 r. Odpowiedzialność to: zajmowanie się osobą lub rzeczą,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

ELTIS: Najważniejszy europejski portal informacyjny na temat transportu miejskiego i mobilności

ELTIS: Najważniejszy europejski portal informacyjny na temat transportu miejskiego i mobilności ELTIS: Najważniejszy europejski portal informacyjny na temat transportu miejskiego i mobilności Michał Soroko Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Poszanowanie Energii i Środowiska SAPE Polska sape@sape.org.pl

Bardziej szczegółowo

gospodarowanie energią

gospodarowanie energią Konferencja pn. Racjonalne gospodarowanie energią 4 listopada 2010 roku Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY

Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY Szkoła Zdrowia Publicznego Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 90-950 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY Program

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 127/05/2013 Senatu UR z dnia 23 maja 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym Plany zarządzania ryzykiem powodziowym Dyrektywa Powodziowa 2007/60/WE Główne zadanie: minimalizowanie ryzyka i zarządzanie nim ochrona przed powodzią Zmiana w podejściu: zarządzanie ryzykiem powodziowym

Bardziej szczegółowo

Informacyjny Serwis Ekspercki eurofundsnews eurofundsnews eurofundsnews eurofundsnews Dziennikarz eurofundsnews

Informacyjny Serwis Ekspercki eurofundsnews eurofundsnews eurofundsnews eurofundsnews Dziennikarz eurofundsnews 1 Informacyjny Serwis Ekspercki eurofundsnews, jest obszernym źródłem najciekawszych informacji o: funduszach, gospodarce, polityce, pracy, stylu życia, kulturze, tradycjach, nauce, innowacjach i dotacjach

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNY

AKTYWNY ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNY YOUTH 4 EARTH MŁODZI DLA ŚWIATA Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej i Miasta Częstochowy WARSZTATY OPEN BOOK AKTYWNY ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNY MIESZKANIEC domu, miejscowości, kraju, kontynentu,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

W SZKOLE PODSTAWOWEJ w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. JANA PAWŁA II w BEŁŻYCACH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. JANA PAWŁA II w BEŁŻYCACH W SZKOLE PODSTAWOWEJ w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. JANA PAWŁA II w BEŁŻYCACH W związku z postępującą degradacją środowiska naturalnego (susza, powodzie, dziura ozonowa) coraz większego znaczenia na świecie

Bardziej szczegółowo