Regulamin kart Prepaid wydawanych przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin kart Prepaid wydawanych przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Rozdział 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin kart Prepaid wydawanych przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania i obsługi przez Bank oraz użytkowania instrumentu pieniądza elektronicznego, w formie kart Prepaid. W zakresie wydawania i obsługi przez Bank kart Prepaid nie mają zastosowania postanowienia art. 26 ust.1 i art. 29 Ustawy o usługach płatniczych. 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) autoryzacja - wyrażenie przez Posiadacza zgody na wykonanie transakcji, w sposób określony w Regulaminie, 2) akceptant - przedsiębiorca przyjmujący zapłatę przy użyciu Karty, w miejscach oznaczonych logo sytemu płatniczego, w ramach którego została wydana Karta- VISA albo MasterCard, 3) aplikacja PeoPay - aplikacja przeznaczona do zainstalowania w urządzeniu (telefonie komórkowym lub tablecie), umożliwiająca dokonywanie transakcji w miejscach oznaczonych logo PeoPay, 4) Bank - Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank Pekao S.A.), z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, 5) Centrum - całodobowe centrum obsługi telefonicznej klientów Banku; numery telefonów Centrum Obsługa: , , , Zastrzeżenia: , , , 6) CVC2/CVV2 3-cyfrowy kod zamieszczony na rewersie Karty, za polem przeznaczonym na podpis, służący do autoryzacji transakcji dokonywanych bez fizycznego użycia Karty; dla kart MasterCard nosi nazwę CVC2, dla kart VISA CVV2, 7) 3D Secure ( MasterCard Secure Code dla kart MasterCard lub Verified by VISA dla kart VISA ) - dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie, u akceptantów oferujących korzystanie z tego rodzaju zabezpieczenia; dokonanie transakcji Kartą, z użyciem 3D Secure, możliwe jest dla Posiadaczy korzystających z usługi Pekao24 oraz dla Posiadaczy, którzy dokonali rejestracji w trybie określonym w pkt 10 Regulaminu, 8) dzień roboczy - każdy dzień, za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy, w których Bank regularnie prowadzi działalność wymaganą do wykonania transakcji/wpłat na Rachunek Karty objętych postanowieniami Regulaminu lub dzień, w którym bank lub inna instytucja świadcząca usługi płatnicze, uczestnicząca w wykonaniu tych transakcji/wpłat na Rachunek Karty, regularnie prowadzi działalność wymaganą do ich wykonania, 9) Folder dokument przekazywany wraz z Kartą, zawierający informacje niezbędne do posługiwania się Kartą, stanowiący jednocześnie dowód nabycia Karty, 10) jednostka Banku oddział lub filia Banku na terenie kraju; wykaz wszystkich jednostek Banku, ich adresów i godzin otwarcia jest dostępny na stronie internetowej Banku oraz w każdej jednostce Banku, 11) jednostki pieniądza elektronicznego (środki) wartość pieniężna wyrażona w złotych stanowiąca elektroniczny odpowiednik znaków pieniężnych, przechowywana na Rachunku Karty, 12) Karta/karta Prepaid - instrument pieniądza elektronicznego wydawany przez Bank, na podstawie Umowy, w celu dokonywania transakcji,

2 13) mpin sześciocyfrowy kod identyfikacyjny - poufny numer nadany przez Posiadacza, służący do elektronicznej identyfikacji Posiadacza w serwisie mobilnym, 14) Nabywca osoba, której Bank wydał Kartę, w związku z zawartą Umową, 15) Pekao24/usługa Pekao24 - bankowa usługa telekomunikacyjna umożliwiająca uzyskiwanie informacji o rachunkach, dokonywanie transakcji na rachunkach oraz składanie oświadczeń woli w zakresie zawierania umów szczegółowych poprzez telekomunikacyjne serwisy automatyczne i za pośrednictwem konsultantów TelePekao, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie rachunków bankowych Banku Pekao S.A. dla osób fizycznych, 16) PeoPay instrument pieniądza elektronicznego urządzenie, które po zarejestrowaniu Posiadacza w aplikacji PeoPay umożliwia dokonywanie transakcji, 17) PIN czterocyfrowy kod identyfikacyjny - poufny numer nadany przez Posiadacza służący do elektronicznej identyfikacji Posiadacza oraz do autoryzacji transakcji w terminalach, 18) Placówka Partnerska Banku placówka prowadząca obsługę klientów Banku na zasadach określonych w zawartej z Bankiem umowie i używająca nazwy Bank Pekao S.A. Usługi Finansowe. Partner Banku Pekao S.A., 19) Posiadacz Nabywca lub osoba, której Nabywca przekazał Kartę, lub każda kolejna osoba, której następny Posiadacz przekazał Kartę, 20) Rachunek Karty rachunek, na którym Bank przechowuje jednostki pieniądza elektronicznego, pochodzące z wpłat dokonywanych na ten rachunek, służący do rozliczania transakcji dokonanych przy użyciu Karty oraz należnych Bankowi opłat związanych z obsługą Karty i posługiwaniem się Kartą, 21) serwis mobilny automatyczny serwis dostępny dla Posiadaczy poprzez aplikację mobilną pod nazwą Pekao Prepaid, za pośrednictwem mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych z dostępem do Internetu; aplikacja mobilna Pekao Prepaid jest dostępna w Google Play oraz pod adresem 22) serwis www automatyczny serwis dostępny dla Posiadaczy poprzez sieć Internet pod adresem 23) system płatniczy - podmiot prawny tworzący system rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu Kart, 24) terminal bankomat, terminal płatniczy oraz inne urządzenie elektroniczne umożliwiające dokonywanie transakcji przy użyciu Karty, 25) transakcja - zapłata za nabywane towary i usługi lub wypłata gotówki dokonana przy użyciu Karty, tj.: a) transakcja bezgotówkowa płatność za nabywane towary i usługi dokonana u akceptanta, w tym również płatność dokonana bez fizycznego użycia karty w trybie zamówienia składanego pisemnie, telefonicznie lub przez Internet, b) transakcja zbliżeniowa płatność za nabywane towary i usługi dokonywana u akceptantów przy użyciu funkcji płatności zbliżeniowych (oznaczonych symbolem PayPass na kartach MasterCard lub symbolem PayWave na kartach VISA) w terminalu płatniczym wyposażonym w czytnik zbliżeniowy; wysokość maksymalnej kwoty transakcji zbliżeniowej, autoryzowanej wyłącznie poprzez zbliżenie Karty jest ustalana dla danego kraju przez system płatniczy; wysokość tej kwoty dla Polski jest podana w komunikacie dostępnym w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku c) transakcja gotówkowa wypłata gotówki w bankomatach oznaczonych logo systemu płatniczego w ramach którego została wydana Karta VISA albo MasterCard, bankach lub w urzędach pocztowych, d) transakcja cashback - wypłaty gotówki u akceptanta przy jednoczesnym dokonywaniu transakcji bezgotówkowej, 26) Umowa umowa o elektroniczny instrument płatniczy, umowa o wydanie elektronicznego instrumentu płatniczego oraz umowa o usługi płatnicze, 27) zastrzeżenie Karty nieodwołalne zablokowanie Karty przez Bank w systemach płatniczych. 2

3 Rozdział 2 Nabycie Karty 3. Z chwilą nabycia Karty Nabywca zawiera z Bankiem Umowę o elektroniczny instrument płatniczy na czas określony, tj. do ostatniego dnia miesiąca wskazanego na awersie Karty, w którym upływa ważność Karty. 4. Nabywcą Karty może być osoba o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych. Odpowiedzialność z tytułu używania Karty przez osobę o ograniczonej zdolności do czynności prawnych ponosi jej przedstawiciel ustawowy. 5. Karta jest niespersonalizowana, to znaczy, że na Karcie nie są zamieszczone imię i nazwisko Posiadacza. Na awersie Karty jest zamieszczony 26-cyfrowy numer Rachunku Karty. 6. Karta wydana Nabywcy jest aktywna. 7. Karta jest wydawana wraz z Folderem, w którym podane są: 1) 26 - cyfrowy numer Rachunku Karty, 2) kod startowy służący do nadania PIN lub autoryzacji transakcji do czasu nadania PIN, 3) identyfikator Karty - unikalny numer identyfikujący Kartę, 4) hasło startowe służące do: a) pierwszego logowania do serwisu www i nadania przez Posiadacza własnego hasła www służącego do późniejszego logowania się do serwisu www, b) pierwszego logowania do serwisu mobilnego i nadania mpin przez Posiadacza, c) przypisania Rachunku Karty do aplikacji PeoPay. 8. Przez cały okres ważności Umowy Posiadacz zobowiązany jest przechowywać Folder w sposób zabezpieczający przed jego utratą lub zniszczeniem oraz ujawnieniem osobom nieuprawnionym zawartych w nim danych. 9. Nadanie PIN jest możliwe w bankomacie Banku i wymaga użycia kodu startowego. PIN może być zmieniany dowolną ilość razy. Odtworzenie przez Bank kodu startowego lub PIN nie jest możliwe. Posiadacz ma możliwość wykupu środków zgodnie z postanowieniami Rozdziału Posiadacz może dokonać rejestracji Karty w serwisie www, w serwisie mobilnym oraz aplikacji PeoPay. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Bank w serwisie www, serwisie mobilnym lub aplikacji PeoPay. Posiadacz korzystający z usługi Pekao24 może dokonać rejestracji Karty za pośrednictwem tej usługi. 11. Błędne czwarte kolejne wprowadzenie kodu startowego lub PIN przy dokonywaniu transakcji spowoduje odmowę wykonania transakcji do czasu skontaktowania się Posiadacza, który posiada Kartę oraz identyfikator Karty, numer Karty, numer Rachunku Karty z Centrum. Rozdział 3 Wpłaty na Rachunek Karty 12. Z momentem dokonania wpłaty na Rachunek Karty Posiadacz zawiera z Bankiem umowę o wydanie pieniądza elektronicznego oraz umowę o usługi płatnicze na czas określony, tj. do ostatniego dnia miesiąca wskazanego na awersie Karty, w którym upływa ważność Karty, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 13. Wpłaty na Rachunek Karty mogą być dokonywane w formie gotówkowej w jednostkach Banku i Placówkach Partnerskich Banku, przelewem z rachunku prowadzonego w Banku lub innym banku. 3

4 Wpłaty gotówkowe na Rachunek Karty dokonywane w jednostkach Banku oraz przelewy na Rachunek Karty dokonywane z innych rachunków prowadzonych w Banku są udostępniane na Rachunku Karty niezwłocznie po ich dokonaniu. Wpłaty na Rachunek Karty przekazywane z innych banków są udostępniane na Rachunku Karty niezwłocznie po uznaniu rachunku Banku kwotami tych wpłat. 14. Wpłaty na Rachunek Karty przyjmowane są w złotych polskich, za wyjątkiem przelewów realizowanych w walutach obcych z innych banków krajowych i zagranicznych. 15. Jednostki pieniądza elektronicznego na Rachunku Karty wyrażone są w złotych polskich. 16. Wpłaty na Rachunek Karty w walutach obcych Bank przelicza na złote według kursu kupna waluty obcej wyrażonego w złotych, ustalanego i ogłaszanego przez Bank, obowiązującego w chwili otrzymania wpłaty przez Bank. Aktualne podstawowe kursy walut Banku, wraz z podaniem daty i godziny od której obowiązują, są dostępne w lokalach jednostek Banku oraz na stronie internetowej Banku Środki wpłacone na Rachunek Karty są przeliczane na jednostki pieniądza elektronicznego. 17. Maksymalna kwota środków wpłaconych na Rachunek Karty w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć równowartości euro (EUR) (według średniego kursu ogłaszanego przez NBP w danym dniu) lub nie może być wyższa niż złotych (PLN). 18. Bank odmówi zaksięgowania na Rachunku Karty wpłaty środków powodującej przekroczenie kwot wskazanych w pkt 17, przy czym Bank nie jest zobowiązany do powiadomienia Posiadacza o odmowie. Wpłata dokonana przelewem zostanie zwrócona na rachunek nadawcy. Rozdział 4 Posługiwanie się Kartą 19. Transakcje Kartą mogą być dokonywane do wysokości środków zgromadzonych na Rachunku Karty, z uwzględnieniem należnych Bankowi opłat, o których mowa w pkt 49 oraz z uwzględnieniem dziennego limitu transakcji wynoszącego 500 zł. Bank odmówi wykonania transakcji powodującej przekroczenie określonego wyżej limitu. 20. Transakcje przy użyciu Karty mogą być dokonywane w kraju i za granicą. Transakcje są realizowane w walucie kraju, w którym są dokonywane, chyba że Posiadacz zdecyduje się na zawarcie transakcji w innej walucie oferowanej przez akceptanta. 21. Rachunek Karty jest obciążany równowartością złotową kwot transakcji dokonanych za granicą. Kwoty transakcji dokonanych za granicą przy użyciu Karty są przeliczane z waluty transakcji na złote po kursie sprzedaży obowiązującym w Banku w dniu rozliczenia transakcji, a w przypadku braku kursu Banku dla waluty, w której została dokonana transakcja są przeliczane z waluty transakcji na dolary amerykańskie według kursu i zasad stosowanych przez systemy płatnicze i następnie przeliczane na złote według kursu sprzedaży dla dolara amerykańskiego obowiązującego w Banku w dniu rozliczenia transakcji. 22. Obciążenie Rachunku Karty z tytułu transakcji następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu przez Bank z systemu płatniczego zlecenia obciążenia Rachunku Karty. 23. Informacje o kursach walutowych zastosowanych do transakcji dokonywanych za granicą, wraz z kwotami tych transakcji w walucie transakcji i po przeliczeniu na złote są podawane w serwisie www lub są dostępne w Centrum. 24. Dokonanie transakcji Kartą wymaga autoryzacji przez Posiadacza w jeden z poniższych sposobów: 1) wprowadzenie kodu startowego lub PIN, 2) złożenie podpisu na potwierdzeniu dokonania transakcji; w celu dokonania transakcji Posiadacz może zostać poproszony przez akceptanta o podpisanie Karty, 3) zbliżenie Karty do terminala płatniczego w przypadku transakcji zbliżeniowych do wysokości kwoty autoryzowanej wyłącznie poprzez zbliżenie Karty, 4

5 4) podanie numeru Karty, daty ważności Karty i CVC2/CVV2 oraz dodatkowo użycie 3D Secure jeżeli jest wymagane - w przypadku transakcji dokonywanych bez fizycznego użycia Karty. 25. Jeżeli kwota środków na Rachunku Karty będzie niewystarczająca do pokrycia kwoty transakcji oraz ewentualnych opłat należnych Bankowi z tytułu jej wykonania, Bank odmówi wykonania transakcji. 26. Bank nie jest zobowiązany do powiadomienia Posiadacza o odmowie wykonania transakcji ze względu na niezgodność tej transakcji z Umową. 27. Posiadacz ma prawo przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na inną osobę. Przeniesienie tych praw i obowiązków następuje z chwilą przekazania Karty nowemu Posiadaczowi. Wraz z Kartą dotychczasowy Posiadacz zobowiązany jest udostępnić nowemu Posiadaczowi Regulamin, oryginał Folderu oraz PIN - jeśli został nadany. Nowy Posiadacz zobowiązany jest nadać własny numer PIN. Przeniesienie praw i obowiązków Posiadacza wynikających z Umowy nie jest możliwe jeżeli karta została podpisana lub karta albo Rachunek Karty zostały zarejestrowane w serwisie www, w serwisie mobilnym, w Pekao24 lub w aplikacji PeoPay. Rozdział 5 Usługi związane z Kartą 28. W okresie ważności Karty Posiadacz może uzyskać informacje dotyczące wysokości środków i historii operacji (transakcji, wpłat i pobranych opłat): 1) w Centrum - po identyfikacji Posiadacza, 2) w serwisie www, w Pekao24 i w serwisie mobilnym - po uprzednim zarejestrowaniu się w tych serwisach, 3) w aplikacji PeoPay po zarejestrowaniu się i przypisaniu Rachunku Karty do aplikacji. 29. W bankomatach Banku jest możliwe: 1) nadanie lub zmiana numeru PIN, 2) sprawdzenie wysokości środków na Rachunku Karty, 3) sprawdzenie 5 ostatnich operacji zaksięgowanych na Rachunku Karty. 30. W formie wiadomości tekstowych SMS wysyłanych na numer 3800 lub jest możliwe sprawdzenie: 1) wysokości środków dostępnych na Rachunku Karty - SMS o treści: RRRRRRRRKKKK#23 - dla polskiej wersji językowej, RRRRRRRRKKKK#23#EN - dla angielskiej wersji językowej, 2) 5 ostatnich operacji zaksięgowanych na Rachunku Karty - SMS o treści: RRRRRRRRKKKK#26 - dla polskiej wersji językowej, RRRRRRRRKKKK#26#EN - dla angielskiej wersji językowej, gdzie: 1) RRRRRRRR oznacza ostatnie 8 cyfr identyfikatora Karty, 2) KKKK oznacza ostanie 4 cyfry z numeru Karty. 31. Trzecie kolejne błędne podanie: 1) hasła lub hasła startowego do serwisu www, 2) mpin lub hasła startowego do serwisu mobilnego, zablokuje dostęp do serwisu, w którym nastąpiła próba logowania. Odblokowania serwisu mobilnego lub serwisu www można dokonać kontaktując się z Centrum. Odtworzenie mpin lub hasła startowego nie jest możliwe. 5

6 Rozdział 6 Ochrona Karty 32.1 Posiadacz jest zobowiązany do: 1) przechowywania Karty oraz ochrony kodu startowego, PIN, mpin oraz hasła www z zachowaniem należytej staranności, w sposób zabezpieczający przed ich utratą oraz nie przechowywania Karty razem z PIN, 2) nie ujawniania kodu startowego lub PIN osobie innej niż kolejnemu Posiadaczowi, któremu jest przekazywana Karta, 3) używania hasła www, PIN, mpin, CVC2/CVV2 w sposób zabezpieczający przed ich przejęciem i poznaniem przez osoby nieuprawnione, 4) nie udostępniania Karty lub jej danych w tym CVC2/CVV2 osobom nieuprawnionym, 5) korzystania z Karty zgodnie z Regulaminem. 2. Bank rekomenduje by Posiadacz: 1) nie udostępniał numeru Rachunku Karty innym osobom, 2) przechowywał dowody dokonanych transakcji (również przekazywanych drogą elektroniczną) przez okres 3 miesięcy, w tym także dowody transakcji odrzuconych Posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia w Centrum utraty Karty, jej przewłaszczenia, nieuprawnionego użycia, stwierdzenia nieautoryzowanych transakcji oraz ujawnienia danych o karcie osobom nieuprawnionym w celu zastrzeżenia Karty. Zastrzeżenia należy dokonać pod numerem telefonu , , lub poprzez serwis www. Posiadacz dokonując zgłoszenia powinien podać dane, pozwalające na identyfikację Karty, której zgłoszenie dotyczy. 2 Bank odmówi dokonania transakcji przy użyciu zastrzeżonej Karty. Bank nie jest zobowiązany do powiadomienia Posiadacza o odmowie. Rozdział 7 Odpowiedzialność 34. Posiadacz ponosi odpowiedzialność za transakcje nieautoryzowane do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 euro, jeśli są one skutkiem: 1) posłużenia się Kartą utraconą lub skradzioną, 2) przywłaszczenia Karty lub nieuprawnionego użycia Karty w wyniku niedochowania przez Posiadacza obowiązków określonych w pkt 32 ppkt 1. Równowartość 150 euro w złotych oblicza się według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wykonania nieautoryzowanej transakcji. 35. Posiadacz odpowiada za nieautoryzowane transakcje w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego albo będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązku, o którym mowa w pkt 33 lub co najmniej jednego z obowiązków wymienionych w pkt 32 ppkt Po dokonaniu zgłoszenia, zgodnie z pkt 33 Posiadacz nie ponosi odpowiedzialności za transakcje nieautoryzowane, chyba że Posiadacz doprowadził umyślnie do transakcji nieautoryzowanej. 37. Posiadacz jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach. W przypadku nie dokonania powiadomienia Banku, o którym mowa powyżej, w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia Rachunku Karty albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana, roszczenia Posiadacza z tego tytułu względem Banku wygasają. W przypadku wystąpienia transakcji nieautoryzowanej, o ile powiadomienie Banku nastąpi w terminie podanym powyżej, Bank jest obowiązany niezwłocznie zwrócić Posiadaczowi kwotę nieautoryzowanej transakcji, przywracając saldo Rachunku Karty do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja. 6

7 Rozdział 8 Wykup jednostek pieniądza elektronicznego Posiadacz może wystąpić o dokonanie wykupu jednostek pieniądza elektronicznego pozostających na Rachunku Karty pod warunkiem że, maksymalna kwota wykupu/ wykupów w danym roku kalendarzowym nie przekroczy równowartości 999,99 EUR w złotych (równowartość kwoty wykupu wyliczana jest po kursie średnim NBP z dnia przyjęcia zlecenia wykupu). Posiadacz może dokonać wykupu: - w części - jeżeli wykup następuje przed wygaśnięciem Umowy, - w całości - jeżeli wykup następuje w trakcie trwania Umowy lub po wygaśnięciu Umowy. 2. Roszczenia z tytułu wykupu pieniądza elektronicznego ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat od dnia wygaśnięcia Umowy. 39. Wykup środków z Rachunku Karty jest możliwy tylko w jednostce Banku poprzez złożenie wypełnionego przez Posiadacza Formularza Wykupienia Środków, okazanie Folderu i Karty (o ile Karta nie została utracona lub nie upłynął termin jej ważności) oraz okazanie dokumentu tożsamości. Wykup środków z Rachunku Karty jest możliwy niezależnie od okazania Karty lub Folderu, jeżeli Posiadacz dokonał rejestracji, o której mowa w pkt W przypadku utraty Karty wykup środków z Rachunku Karty (całkowity) możliwy jest jedynie po uprzednim jej zastrzeżeniu. Zastrzeżenia można dokonać w sposób określony w pkt 33. W przypadku utraty Folderu wykup środków nie jest możliwy, z zastrzeżeniem postanowień pkt Posiadaczowi Karty, który wystąpi o wykup jednostek pieniądza elektronicznego Bank wypłaci środki: 1) w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia w jednostce Banku wypełnionego Formularza Wykupienia Środków, 2) przelewem na rachunek bankowy Posiadacza prowadzony w Polsce, wskazany w Formularzu Wykupienia Środków lub w gotówce w jednostce Banku. Za wykup środków w całości pobierana jest opłata w wysokości określonej w pkt 49 w następujących przypadkach: 1) gdy Posiadacz rozwiązał Umowę przed datą jej wygaśnięcia, 2) gdy Posiadacz wystąpił z żądaniem wykupu pieniądza elektronicznego w całości przed wygaśnięciem Umowy lub po upływie roku od dnia jej wygaśnięcia. Wykup środków nie będzie możliwy w przypadku otrzymania przez Bank decyzji uprawnionych prawnie organów Rzeczypospolitej Polskiej o zablokowaniu środków finansowych na Rachunku Karty. Rozdział 9 Reklamacje 42. Reklamacje związane z posługiwaniem się Kartą Posiadacz może złożyć: 1) ustnie w dowolnej jednostce Banku, 2) faksem lub pisemnie na adres Banku lub jego dowolnej jednostki, 3) telefonicznie za pośrednictwem Centrum, 4) w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi Pekao24. Adresy Banku oraz numery telefonów do Centrum dostępne są w jednostkach Banku oraz wskazane są na stronie internetowej Banku Posiadacz zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia. 44. Bank rozpatruje zgłoszone reklamacje niezwłocznie po ich wpływie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ich otrzymania, z zastrzeżeniem pkt W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie określonym w pkt 44 Bank przekazuje Posiadaczowi informację o przyczynach opóźnienia, 7

8 okolicznościach, które muszą zostać ustalone oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie powinien przekroczyć 90 dni od dnia otrzymania reklamacji. 46. Posiadacz powinien dołączyć do reklamacji kopie pokwitowań lub dowodów sprzedaży dotyczących reklamowanej transakcji, kopie dowodów wpłat jeżeli reklamacja dotyczy takiej transakcji oraz jest zobowiązany udzielić Bankowi wszelkich informacji dotyczących złożonej reklamacji w formie i terminie wskazanym przez Bank. 47. Bieg terminu rozpatrywania reklamacji liczy się od dnia dostarczenia Bankowi wszelkich informacji dotyczących reklamacji, o których mowa w pkt 46 lub informacji o niemożności dostarczenia żądanych informacji, pokwitowań lub dowodów sprzedaży, wraz z uzasadnieniem. 48. Odpowiedzi na złożoną reklamację Bank udziela w formie pisemnej na adres do korespondencji lub w innej formie, uzgodnionej z Posiadaczem. Rozdział 10 Opłaty z tytułu użytkowania Karty 49. Opłaty z tytułu użytkowania Karty określone są w poniższej tabeli: Opłata za wydanie Karty Rodzaj operacji / czynności Wykup środków (na zasadach opisanych w pkt 41) Wypłata gotówki w bankomatach i terminalach na terenie Polski Wypłata gotówki w bankomatach i terminalach za granicą Zmiana PIN w bankomacie Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w serwisie www i serwisie mobilnym Sprawdzenie wysokości dostępnych środków poprzez wysłanie wiadomości SMS Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie Sprawdzenie historii operacji na Rachunku Karty w serwisie www i serwisie mobilnym Sprawdzenie historii operacji na Rachunku Karty poprzez wysłanie wiadomości SMS Sprawdzenie historii operacji na Rachunku Karty w bankomacie Przekazy otrzymane w obrocie dewizowym na Rachunek Karty, gdy koszty związane z realizacją przekazu ponosi beneficjent (w tym przelew walut obcych z innych banków krajowych) Miesięczna opłata za obsługę Karty Opłata nie jest pobierana w przypadku dokonania wpłaty na Rachunek Karty lub transakcji bezgotówkowej jeden raz na 6 miesięcy, począwszy od kolejnego miesiąca, w którym została wydana karta. Miesięczna opłata za obsługę Rachunku Karty (opłaty nie pobiera się w okresie ważności karty) Wysokość opłaty za każdą operację/czynność, zgodnie ze stawkami opłat obowiązującymi w dniu sprzedaży Karty, dostępnymi w jednostkach Banku oraz w punktach sprzedaży 12 zł 5 zł 10 zł 0 zł 0 zł 0,20 zł 3 zł 0 zł 0,20 zł 3 zł 0,10% wartości przekazu min 20,00 zł max 100,00 zł 1 zł 1 zł 8

9 50. Opłaty z tytułu użytkowania Karty (z wyjątkiem opłat miesięcznych) będą pobierane z Rachunku Karty w momencie realizacji operacji / czynności wymienionych w pkt 49. Opłata nie jest pobierana w sytuacji, gdy saldo Rachunku Karty jest równe 0. Rozdział 11 Postanowienia szczególne dotyczące korzystania z PeoPay rozliczanego w ciężar Rachunku Karty 51. Posiadaczowi, który w okresie ważności Karty dokona rejestracji w aplikacji PeoPay w celu korzystania z PeoPay, Bank udostępnia możliwość rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu tego instrumentu w ciężar jednostek pieniądza elektronicznego przechowywanych na Rachunku Karty. 52. Zasady udostępniania oraz obsługi przez Bank PeoPay są określone w Regulaminie korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. 53. W celu korzystania z PeoPay oraz rozliczania transakcji dokonanych przy użyciu tego instrumentu w ciężar Rachunku Karty niezbędna jest rejestracja Posiadacza w aplikacji PeoPay, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, o którym mowa w pkt 52, w tym akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu udostępnianego w aplikacji PeoPay, a następnie, po zakończonym procesie rejestracji, przypisanie Rachunku Karty do aplikacji PeoPay poprzez zbliżenie Karty do urządzenia (w przypadku telefonów wyposażonych w technologię NFC) albo poprzez zeskanowanie kodu QR, który znajduje się na odwrocie Karty oraz na Folderze Karty (dla Posiadaczy którzy nie zdecydują się na użycie technologii NFC bądź, gdy urządzenie za pomocą którego dokonywana jest rejestracja nie jest w nią wyposażone), a następnie potwierdzenie przypisania Rachunku hasłem startowym znajdującym się na Folderze Karty. 54. Dla transakcji dokonywanych Kartą oraz PeoPay rozliczanych wspólnie w ciężar środków pozostających na Rachunku Karty nie ulegają zmianie limity, o których mowa w pkt 17, 19 i Po zarejestrowaniu Posiadacza w aplikacji PeoPay i przypisaniu Rachunku Karty do aplikacji PeoPay, zgodnie z postanowieniami pkt 53, nie jest możliwe przeniesienie na inną osobę praw i obowiązków wynikających z Umowy. 56. Po upływie terminu ważności Karty nie jest możliwe korzystanie z PeoPay rozliczanego w ciężar środków pozostających na Rachunku Karty. Jeżeli Posiadacz będzie chciał nadal korzystać z PeoPay niezbędne jest utworzenie nowego rachunku w aplikacji PeoPay lub przypisanie innego Rachunku Karty, zgodnie z postanowieniami Regulaminu korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 12 Postanowienia końcowe 57. Bank ma prawo dokonać zmian w Regulaminie w przypadku zaistnienia niektórych lub wszystkich spośród następujących okoliczności: 1) w zakresie opłat, o których mowa w pkt 49: a) zmiany poziomu cen mierzonego wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS, b) niezależnej od Banku zmiany kosztów wykonywania poszczególnych czynności bankowych i niebankowych, c) zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności, której dotyczy opłata, w celu dostosowania jej do aktualnych standardów działalności bankowej, skutkującej wzrostem pracochłonności i współmiernie do zmian wskazanych powyżej parametrów, 2) w pozostałym zakresie: 9

10 a) wprowadzenia nowych lub zmiany dotychczas obowiązujących przepisów prawa, w zakresie w jakim spowoduje to konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do rozwiązań wynikających z tych przepisów, b) zmiany wykładni przepisów prawa, będącej skutkiem orzeczeń sądów, uchwał, decyzji, rekomendacji lub innych aktów wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski lub inne uprawnione do tego na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa urzędy lub organy Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie w jakim spowoduje to konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do rozwiązań będących konsekwencją tych regulacji, c) wprowadzenia zmian technologicznych mających na celu polepszenie funkcjonalności dotychczasowej usługi. 58. Regulamin oraz wysokość opłat, o których mowa w pkt 49, Bank udostępnia na stronie internetowej w serwisie www i w lokalach jednostek Banku. Zmiany Regulaminu, o których mowa w pkt 57 Bank udostępnia na 30 dni przed datą ich wejścia w życie 59. Posiadacz, który nie akceptuje zmiany Regulaminu, ma prawo wypowiedzieć Umowę występując o wykup środków z Rachunku Karty. 60. Środki zgromadzone na Rachunku Karty nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. 61. Bank ma prawo zablokować Karty: 1) z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty, 2) w przypadku podejrzenia pojawienia się nieuprawnionych transakcji, 3) w przypadku umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji, 4) na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Po zablokowaniu Karty przez Bank, Posiadacz zachowuje prawo wykupu środków, z uwzględnieniem postanowień Rozdziału Bank ma prawo odmówić wydania karty w przypadku podejrzenia pojawienia się nieuprawnionych transakcji. 63. Przy użyciu Karty zabronione jest dokonywanie transakcji w kasynach i zakładach bukmacherskich. 64. Posiadacz może się zwrócić o pomoc do miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. 65. Organem nadzoru właściwym w sprawach z zakresu ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 66. Posiadaczowi przysługuje prawo pozasądowego rozstrzygania sporów poprzez wszczęcie postępowania przed Arbitrem Bankowym działającym przy Związku Banków Polskich, z zastrzeżeniem, że przedmiotem postępowania mogą być wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota zł. Procedurę postępowania przed Arbitrem Bankowych reguluje Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie internetowej Związku Banków Polskich ( 67. Posiadacz może wnieść skargę na Bank do organu nadzoru, którym jest Komisja Nadzoru Finansowego. 68. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest prawo polskie. Spory wynikające z Umowy wytacza się przed sąd właściwy na podstawie postanowień kodeksu postępowania cywilnego. 69. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 53/57, wpisany pod numerem KRS: do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru 10

11 Finansowego; NIP: , jest administratorem danych osobowych klientów, potencjalnych klientów i kontrahentów, które są przetwarzane przez Bank w celu realizowania czynności bankowych i innych czynności stanowiących przedmiot działalności Banku oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Banku, wynikających z przepisów prawa, za które uważa się w szczególności: marketing dotyczący własnych produktów i usług oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Bank informuje, że dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Bank umów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego wykonania czynności bankowej lub realizacji zawartej Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi Banku. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Bank informuje ponadto, że w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej (SWIFT), dostęp do danych osobowych uczestników tych transakcji może mieć administracja rządowa Stanów Zjednoczonych. Władze amerykańskie zobowiązały się do wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych ze SWIFT, wyłącznie w celu walki z terroryzmem, z poszanowaniem gwarancji przewidzianych przez europejski system ochrony danych osobowych wyrażony w Dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. Podstawa prawna: art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm). 70. Posiadacz zobowiązuje się do nieprzekazywania Karty do następujących krajów: Iran, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Boliwia, Birma/Myanmar, Chiny, Ekwador, Etiopia, Filipiny, Ghana, Indonezja, Jemen, Kenia, Kuba, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka, Sudan, Syria, Tajlandia, Tanzania, Turcja, Wietnam, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca. 71. Regulamin został sporządzony w języku polskim. Polska wersja językowa Regulaminu stanowi wyłączną podstawę jego interpretacji. 72. Korespondencja i wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty będą przekazywane Posiadaczowi w języku polskim. 73. Do instrumentu pieniądza elektronicznego, o którym mowa w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Warszawa, dnia Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 11

Regulamin instrumentu pieniądza elektronicznego wydawanego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin instrumentu pieniądza elektronicznego wydawanego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do ZPZ nr A/21/2013 Regulamin instrumentu pieniądza elektronicznego wydawanego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej PeoPay udostępnianej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna posiadaczom Eurokonta korzystającym z Pekao24 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay. udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay. udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay. udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay. udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin instrumentu pieniądza elektronicznego wydawanego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin instrumentu pieniądza elektronicznego wydawanego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do ZPZ nr A/5/2012 z dnia 16.04.2012 r. Regulamin instrumentu pieniądza elektronicznego wydawanego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Promocji Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy zwanej dalej Promocją jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Załącznik do Uchwały nr 396/2011 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Poznań, grudzień 2011 S P I S T R E Ś C I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Pożyczka Ekspresowa z Kartą dla Klientów Biedronki

Regulamin Promocji Pożyczka Ekspresowa z Kartą dla Klientów Biedronki Regulamin Promocji Pożyczka Ekspresowa z Kartą dla Klientów Biedronki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicjom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: a. Organizator Promocji - Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Program Rekomendacyjny Student poleca

Program Rekomendacyjny Student poleca Program Rekomendacyjny Student poleca 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej Student poleca zwanej dalej Programem jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r.

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Ust./pkt. Poprzedni zapis Nowy zapis Par. 1 Pkt. 14 - zmiana Karta Płatnicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez BRE Bank SA jako instrument pieniądza elektronicznego.

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez BRE Bank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez BRE Bank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. I. Postanowienia wstępne i definicje 1 Niniejszy Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela,

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Spis treści regulamin usługi BLIK w ramach Orange Finanse Rozdział I Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2 Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Rozdział IV Rezygnacja z Usługi...

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Płatności w e-biznesie Pieniądz elektroniczny dyrektywa 2000/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Internetowego: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto Intro i otrzymaj bilet do Kina (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto Intro i otrzymaj bilet do Kina (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto Intro i otrzymaj bilet do Kina (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Promocji Otwórz Eurokonto Intro i otrzymaj bilet do Kina zwanej dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH NA OKAZICIELA PLUS BANK S.A.

REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH NA OKAZICIELA PLUS BANK S.A. REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH NA OKAZICIELA PLUS BANK S.A. I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU 1 Regulamin kart przedpłaconych na okaziciela PLUS BANK S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI INSTRUMENTY PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO I INNE ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE Obowiązuje od dnia 11 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Wakacyjne punkty za gotówkę. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Wakacyjne punkty za gotówkę. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Wakacyjne punkty za gotówkę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej dla klientów serwisu Ferpay.com jako instrument pieniądza elektronicznego

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej dla klientów serwisu Ferpay.com jako instrument pieniądza elektronicznego Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej dla klientów serwisu Ferpay.com jako instrument pieniądza elektronicznego Postanowienia wstępne i definicje 1 Niniejszy Regulamin Karty Przedpłaconej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowej Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego.

Regulamin Walutowej Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego. Regulamin Walutowej Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego. Warszawa, Sierpień 2014 mbank.pl Spis treści I. Postanowienia wstępne i definicje...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin używania i przeprowadzenia rozliczeń z tytułu Operacji dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej wydany przez Sales

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 500 punktów w sklepach RTVAGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 500 punktów w sklepach RTVAGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 500 punktów w sklepach RTVAGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego.

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i definicje...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie"

Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie" stan na dzień 04.07.2017 Spis treści Organizator... 2 Czas trwania... 2 Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Załóż kartę BGŻ BNP Paribas i odbierz prezent

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Załóż kartę BGŻ BNP Paribas i odbierz prezent Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Załóż kartę BGŻ BNP Paribas i odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla nowej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu Wygraj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART 1 Niniejszy Regulamin kart płatniczych wydawanych klientom indywidualnym przez Bank SMART ( Regulamin Kart ) określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowej Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego.

Regulamin Walutowej Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego. Regulamin Walutowej Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego. I. Postanowienia wstępne i definicje 1 Niniejszy Regulamin Walutowej Karty Przedpłaconej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A.

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. REGULAMIN Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. 1.1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 21.11.2011 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Mobilny maj

Regulamin Promocji Mobilny maj 1 1 Organizacja 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji z nagrodami Mobilny maj. 2. Organizatorem Promocji Mobilny maj ( Promocja ) jest Bank Zachodni WBK S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. BANK / Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 85-959

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego.

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego. Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego. I. Postanowienia wstępne i definicje 1 Niniejszy Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Bon 50 zł za transakcję za 200 zł - OBI

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Bon 50 zł za transakcję za 200 zł - OBI Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Bon 50 zł za transakcję za 200 zł - OBI 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM INSTRUMENTY PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO I INNE ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE Obowiązuje od dnia 11 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10% TANIEJ - SKLEPY SPORTOWE I PODRÓŻE. 1 Definicje

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10% TANIEJ - SKLEPY SPORTOWE I PODRÓŻE. 1 Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10% TANIEJ - SKLEPY SPORTOWE I PODRÓŻE. 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu (75 009), 18, rue de Londres, Paris 75009,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU List od Mikołaja

REGULAMIN PROGRAMU List od Mikołaja REGULAMIN PROGRAMU List od Mikołaja Warszawa, listopad 2017 r. 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. BANK / Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA Business

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. WYDAWANIE KARTY ROZDZIAŁ III. UŻYTKOWANIE KARTY ROZDZIAŁ IV. ROZLICZANIE TRANSAKCJI ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i użytkowania Karty business Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z KARTY PKO JUNIOR

WARUNKI KORZYSTANIA Z KARTY PKO JUNIOR 1. Warunki korzystania z karty PKO Junior, zwane dalej Warunkami, określają warunki korzystania z karty PKO Junior, wydanie pieniądza elektronicznego oraz świadczenie innych usług. 2. Wydawcą karty jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Parasolka za wypłatę gotówki z karty. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej Parasolka za wypłatę gotówki z karty. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Parasolka za wypłatę gotówki z karty 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Programu Pocztowe Korzyści

REGULAMIN Programu Pocztowe Korzyści REGULAMIN Programu Pocztowe Korzyści Warszawa, lipiec 2017 r. 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. BANK / Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA CLASSIC DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank.

Bardziej szczegółowo

Czy Kartą mogą posługiwać się dzieci? Czy może być ona formą dawania kieszonkowego?

Czy Kartą mogą posługiwać się dzieci? Czy może być ona formą dawania kieszonkowego? Co to jest Karta prepaid? Karta prepaid to rodzaj elektronicznej portmonetki. Karta nie jest związana z kontem osobistym czy limitem kredytowym, a żeby z niej korzystać trzeba najpierw zasilić kartę. Kto

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA

REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour I Organizator Promocji 1. Promocja mokazja za zakupy w sklepach Carrefour, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty mbank MasterCard Orange Cash, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego w Projekcie Orange Cash

Regulamin karty mbank MasterCard Orange Cash, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego w Projekcie Orange Cash Regulamin karty mbank MasterCard Orange Cash, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego w Projekcie Orange Cash I. Postanowienia wstępne i definicje 1 Niniejszy Regulamin karty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart Visa Business

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 punktów w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata mobilna

Regulamin Promocji. Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata mobilna, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. Obowiązuje od 14 sierpnia 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI

Komunikat. dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. Obowiązuje od 14 sierpnia 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI Komunikat dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. Obowiązuje od 14 sierpnia 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI I. K@rta wirtualna ING VISA...4 Wspólne zapisy... 4 K@rta wirtualna ING

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Programu Lato Korzyści

REGULAMIN Programu Lato Korzyści REGULAMIN Programu Lato Korzyści Warszawa, lipiec 2017 r. 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AGENT przedsiębiorca wykonujący w imieniu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart Visa dla członków

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3.

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI DO 150 ZŁ NA KONTO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Do 150 zł na konto (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie

Regulamin promocji Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji prowadzonej w formie sprzedaży premiowej Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana jest

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/10/2014 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Ekstra punkty za transakcje w RTV EURO AGD

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Ekstra punkty za transakcje w RTV EURO AGD REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Ekstra punkty za transakcje w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków SKOK oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo