Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego Jadwiga Gajda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego Jadwiga Gajda"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego Jadwiga Gajda

2

3 W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem Wynikowym, na bazie których zostały opracowane. Mogą być punktem wyjścia do przygotowania bardziej ogólnego Przedmiotowego Systemu Oceniania (PSO) lub stanowić element składowy przyjętego Programu Nauczania. W opisie zostały uwzględnione wymagania szczegółowe na oceny pozytywne, z wyjątkiem oceny celującej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria wymagań na ocenę bardzo dobrą i którego wiedza i umiejętności wykraczają poza realizowany materiał.. Bierze udział w konkursach oraz odnosi sukcesy przynajmniej na szczeblu powiatu. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia szczegółowych wymagań na ocenę dopuszczającą. Poniższe wymagania szczegółowe na poszczególne oceny szkolne zostały opracowane dla poziomu.1 na etapie edukacyjnym, czyli dla uczniów kontynuujących naukę języka angielskiego w szkole gimnazjalnej. Jeżeli pracujemy z uczniami, którzy rozpoczynają naukę języka angielskiego w szkole gimnazjalnej, czyli realizujemy program nauczania dla poziomu.0, poniższe kryteria nauczania należy zmodyfikować poprzez obniżenie wymagań lub wyeliminowanie niektórych z nich, zwłaszcza tych, które dotyczą poziomu rozszerzonego. Uzyskane wartości procentowe podane przy rozwiązywaniu zadań testowych zamkniętych, zadań typowo i znajomości słownictwa umieszczonego w Word List mogą być modyfikowane w zależności od uzdolnień grupy oraz od poziomu egzaminu gimnazjalnego, do którego przygotowujemy uczniów. To samo dotyczy ilości punktów uzyskiwanych w wypowiedziach pisemnych. Przy ocenianiu zadań typowo występujących w rozdziałach Gimnazjum Exam Practice (Poziom Podstawowy, Poziom Rozszerzony) zarówno w podręczniku (SB), jak i w zeszycie ćwiczeń (WB), stosujemy kryteria oceniania takie same, jak na egzaminie gimnazjalnym, co zostało zaznaczone w tekście przy wypowiedziach pisemnych jako wg kryteriów.

4 WYMOG EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGELSKEGO S M A R T T M E 3 ROZDZAŁ STARTER zna znaczną część prezentowanego słownictwa; zna i rozumie prezentowane struktury i zasady gramatyczne; na ogół poprawnie stosuje w/w wiedzę i struktury w praktyce oraz tłumaczy podane wyrazy i zdania na język polski rozumie większość informacji zawartych w podpisach, tekstach, dialogu i zdaniach; w znacznej części punktów poprawnie wybiera przyimki w tekście oraz uzupełnia dialog i tabelkę zw. z ćwiczeniem wymowy potrafi w miarę poprawnie zadawać pytania i udzielać odpowiedzi nt. codziennych czynności (na bazie podpisów do ilustracji) oraz dokonać krótkiego sterowanego opisu własnych upodobań i ich braku potrafi na ogół poprawnie krótko porównać swój pokój dzienny do pokoju opisanego w tekście oraz krótko opisać swoje żywieniowe nawyki, z użyciem podanych określeń tworzy kilka sterowanych w większości poprawnych zdań dot. czynności codziennych swoich i osób na ilustracjach, z użyciem przysłówków częstotliwości potrafi napisać na ogół poprawny e- mail do nowego kolegi (przedstawia się, opisuje ulubione przedmioty szkolne i uprawiane sporty); używa prostych zdań i podstawowego słownictwa zna większość prezentowanego słownictwa; zna i rozumie prezentowane struktury i zasady gramatyczne; w większości poprawnie stosuje w/w wiedzę i struktury w praktyce oraz tłumaczy podane wyrazy i zdania na j. polski rozumie większość informacji zawartych w podpisach, tekstach, dialogu i zdaniach; w większości punktów poprawnie wybiera przyimki w tekście oraz uzupełnia dialog i tabelkę zw. z ćwiczeniem wymowy potrafi w większości poprawnie zadawać pytania i udzielać odpowiedzi nt. codziennych czynności (na bazie podpisów do ilustracji) oraz dokonać krótkiego sterowanego opisu własnych upodobań i ich braku potrafi w większości poprawnie krótko porównać swój pokój dzienny do pokoju opisanego w tekście oraz krótko opisać swoje żywieniowe nawyki, z użyciem podanych określeń tworzy kilka sterowanych zdań dot. czynności codziennych swoich i osób na ilustracjach, z użyciem przysłówków częstotliwości potrafi napisać w większości poprawny do nowego kolegi (przedstawia się, opisuje ulubione przedmioty szkolne i uprawiane sporty); używa podstawowego słownictwa i struktur zna prawie całe prezentowane słownictwo; zna i rozumie prezentowane struktury i zasady gramatyczne; poprawnie stosuje w/w wiedzę i struktury w praktyce oraz tłumaczy podane wyrazy i zdania na język polski rozumie prawie wszystkie informacje zawarte w podpisach, tekstach, dialogu i zdaniach; w prawie wszystkich punktach poprawnie wybiera przyimki w tekście oraz uzupełnia dialog i tabelkę zw. z ćwiczeniem wymowy potrafi poprawnie zadawać pytania i udzielać odpowiedzi nt. codziennych czynności (na bazie podpisów do ilustracji) oraz dokonać krótkiego sterowanego opisu własnych upodobań i ich braku potrafi poprawnie krótko porównać swój pokój dzienny do pokoju opisanego w tekście oraz krótko opisać swoje żywieniowe nawyki, z użyciem podanych określeń tworzy sterowane zdania dot. czynności codziennych swoich i osób na ilustracjach, z użyciem przysłówków częstotliwości potrafi napisać poprawny do nowego kolegi (przedstawia się, opisuje ulubione przedmioty szkolne i uprawiane sporty); używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur zna całe prezentowane słownictwo; zna i rozumie prezentowane struktury i zasady gramatyczne; poprawnie stosuje w /w wiedzę i struktury w różnych kontekstach oraz tłumaczy różne prezentowane wyrazy i zdania na język polski rozumie wszystkie informacje zawarte w podpisach, tekstach, dialogu i zdaniach; we wszystkich punktach poprawnie wybiera przyimki w tekście oraz uzupełnia dialog i tabelkę zw. z ćwiczeniem wymowy potrafi poprawnie zadawać pytania i udzielać odpowiedzi nt. codziennych czynności (nie tylko na bazie podpisów do ilustracji) oraz dokonać opisu własnych upodobań i ich braku potrafi poprawnie porównać swój pokój dzienny do pokoju opisanego w tekście oraz opisać swoje żywieniowe nawyki, z użyciem różnych określeń tworzy sterowane zdania dot. czynności codziennych swoich i osób na ilustracjach, z użyciem przysłówków częstotliwości; umie podać własne przykłady potrafi napisać poprawny do nowego kolegi (przedstawia się, opisuje ulubione przedmioty szkolne i uprawiane sporty); używa zróżnicowanego słownictwa i struktur

5 str. 85 rozwiązuje poprawnie część zadań z ćwiczeń w Grammar Bank, Unit 1 rozwiązuje poprawnie znaczną część zadań z ćwiczeń w Grammar Bank, Unit 1 rozwiązuje poprawnie większość zadań z ćwiczeń w Grammar Bank, Unit 1 rozwiązuje poprawnie prawie wszystkie zadania z ćwiczeń w Grammar Bank, Unit 1 ZAJĘCA DODATKOWE UNT 1 PROFLES 1a+1b Reading Vocabulary ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH zna podstawowe słownictwo opisujące pracę herpetologa, w tym niektóre wyróżnione słowa, np. scary, i niektóre kolokacje, np. hiking boots zna znaczną część nazw zawodów i ich podział na kategorie oraz część rzeczowników i czasowników, w tym tzw. phrasal verbs zw. z pracą zna podstawowe słownictwo opisujące pracę zawodową oraz wygląd zewnętrzny, zna znaczną część przymiotników określających cechy charakteru, zna przyimki użyte w kontekście zw. z w/w tematyką w/w wiedzę stosuje w części prawidłowo w ćwiczeniach leksykalnych zna znaczną część słownictwa opisującego pracę herpetologa, w tym część wyróżnionych słów, np. admit, i część kolokacji, np. tissue samples zna większość nazw zawodów i ich podział na kategorie oraz znaczną część rzeczowników i czasowników, w tym tzw. phrasal verbs zw. z pracą zna znaczną część słownictwa opisującego pracę zawodową oraz wygląd zewnętrzny, zna większość przymiotników określających cechy charakteru, zna przyimki użyte w kontekście zw. z w/w tematyką w/w wiedzę stosuje w znacznej części prawidłowo w ćwiczeniach leksykalnych zna większość słownictwa opisującego pracę herpetologa, w tym większość wyróżnionych słów i większość kolokacji zna prawie wszystkie nazwy zawodów i ich podział na kategorie oraz większość rzeczowników i czasowników, w tym tzw. phrasal verbs zw. z pracą zna większość słownictwa opisującego pracę zawodową oraz wygląd zewnętrzny, zna prawie wszystkie przymiotniki określające cechy charakteru, zna przyimki użyte w kontekście zw. z w/w tematyką w/w wiedzę stosuje w większości prawidłowo w ćwiczeniach leksykalnych zna prawie całe słownictwo opisujące pracę herpetologa, w tym wyróżnione słowa i kolokacje zna nazwy zawodów i ich podział na kategorie oraz rzeczowniki i czasowniki, w tym tzw. phrasal verbs zw. z pracą zna prawie całe słownictwo opisujące pracę zawodową oraz wygląd zewnętrzny, zna przymiotniki określające cechy charakteru, zna przyimki użyte w kontekście zw. z w/w tematyką w/w wiedzę stosuje prawidłowo w ćwiczeniach leksykalnych

6 ROZUMENE PRZETWA- RZANE rozumie znaczną część informacji w tekstach i zdaniach rozwiązuje prawidłowo część punktów w zadaniu typu P/F, w zadaniu na dobór nagłówków do akapitów; stara się odpowiedzieć krótko na większość pytań do tekstu; potrafi przekazać w j. polskim niektóre treści tekstu oraz utworzyć proste zdania z 3 podanymi kolokacjami dot. treści tekstu w rozdz. 1b częściowo prawidłowo wykonuje zadanie na rozumienie ze słuchu oraz uzupełnia znaczną część luk w tekstach właściwymi wyrazami rozumie większość informacji w tekstach i zdaniach punktów w zadaniu typu P/F, w zadaniu na dobór nagłówków do akapitów; odpowiada krótko w miarę prawidłowo na większość pytań do tekstu; potrafi przekazać w j. polskim wybrane treści tekstu oraz utworzyć proste zdania z 4 podanymi kolokacjami dot. treści tekstu w rozdz. 1b w miarę prawidłowo wykonuje zadanie na rozumienie ze słuchu oraz uzupełnia większość luk w tekstach właściwymi wyrazami rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach i zdaniach rozwiązuje poprawnie większość punktów w zadaniu typu P/F, w zadaniu na dobór nagłówków do akapitów; odpowiada w miarę prawidłowo na pytania do tekstu; potrafi w miarę prawidłowo przekazać w j. angielskim wybrane treści tekstu oraz utworzyć zdania z większością podanych kolokacji dot. treści tekstu w rozdz. 1b w większości prawidłowo wykonuje zadanie na rozumienie ze słuchu oraz uzupełnia prawie wszystkie luki w tekstach właściwymi wyrazami rozumie wszystkie informacje w tekstach i zdaniach rozwiązuje poprawnie prawie wszystkie punkty w zadaniu typu P/F, w zadaniu na dobór nagłówków do akapitów; odpowiada prawidłowo na pytania do tekstu; potrafi prawidłowo przekazać w j. angielskim wybrane treści tekstu oraz utworzyć zdania z podanymi kolokacjami dot. treści tekstu w rozdz. 1b prawidłowo wykonuje zadanie na rozumienie ze słuchu oraz uzupełnia wszystkie luki w tekstach właściwymi wyrazami TWORZENE REAGOWANE jako bohater tekstu, stara się zdać krótką relację ze spotkania z pytonem oraz umie w miarę poprawnie zadać 3-4 pytania nt. pracy zawodowej rodziców rozmówcy i udzielić odpowiedzi na podobne potrafi w miarę poprawnie opisać w kilku zdaniach cechy charakteru swoje i kolegi oraz krótko opisać wygląd osób na zdjęciach jako bohater tekstu, potrafi w miarę poprawnie zdać krótką relację ze spotkania z pytonem oraz zadawać pytania nt. pracy zawodowej rodziców rozmówcy i udzielać odpowiedzi na podobne potrafi w większości poprawnie opisać w kilku zdaniach cechy charakteru swoje i kolegi oraz krótko opisać wygląd osób na zdjęciach jako bohater tekstu, potrafi w większości poprawnie zdać krótką relację ze spotkania z pytonem oraz zadawać pytania nt. pracy zawodowej rodziców rozmówcy i udzielać odpowiedzi na podobne potrafi poprawnie krótko opisać cechy charakteru swoje i kolegi oraz dość szczegółowo opisać wygląd osób na zdjęciach jako bohater tekstu, potrafi poprawnie zdać relację ze spotkania z pytonem oraz zadawać pytania nt. pracy zawodowej rodziców rozmówców i udzielać odpowiedzi na podobne potrafi poprawnie opisać cechy charakteru swoje i kolegi oraz szczegółowo opisać wygląd osób na zdjęciach str. 4+5 str. VB1 rozwiązuje prawidłowo część zadań; stara się wykonać część zadań z ćwiczenia** zadań; stara się wykonać zadania z ćwiczenia ** prezentowanych zadań, w tym znaczną część z ćwiczenia ** wszystkie prezentowane zadania, w tym większość z ćwiczenia **

7 1c+1d Grammar in use Across Cultures ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH ROZUMENE PRZETWA- RZANE zna użycie i strukturę czasów Present Simple i Present Continuous, rozumie podstawowe różnice między nimi; zna zasady użycia przysłówków częstotliwości; zna większość czasowników, które nie mają formy ciągłej i rozumie znaczeniowe różnice w użyciu tych samych czasowników w różnych formach zna i rozumie zasady użycia zdań przydawkowych, w tym stosowanie zaimków względnych i interpunkcji; zna i rozumie zasady użycia stopnia wyższego i najwyższego przymiotników oraz wyrażenia as as zna znaczną część nazw ubrań, obuwia i innych akcesoriów oraz podstawowe słownictwo dot. sklepów odzieżowych, w tym niektóre kolokacje i wyróżnione słowa; zna zasady tworzenia rzeczowników przez dodanie przyrostków -or, -ian, -er, -ist i większość przykładów w/w wiedzę, struktury i reguły stosuje w części prawidłowo w praktyce rozumie znaczną część informacji w tekstach, dialogach, zdaniach w miarę prawidłowo dobiera wyróżnione formy czasownikowe do ich znaczeniowego użycia w rozdz. 1d rozwiązuje prawidłowo część punktów w zadaniu na dobór zdań do luk (tekst pisany) i na dobór ubrań do osób (tekst słuchany); przekazuje w j. polskim niektóre informacje z tekstu pisanego zna użycie i strukturę czasów Present Simple i Present Continuous, rozumie podstawowe różnice między nimi; zna zasady użycia przysłówków częstotliwości; zna większość czasowników, które nie mają formy ciągłej i rozumie znaczeniowe różnice w użyciu tych samych czasowników w różnych formach zna i rozumie zasady użycia zdań przydawkowych, w tym stosowanie zaimków względnych i interpunkcji; zna i rozumie zasady użycia stopnia wyższego i najwyższego przymiotników oraz wyrażenia as as zna większość nazw ubrań, obuwia i innych akcesoriów oraz znaczną część słownictwa dot. sklepów odzieżowych, w tym część kolokacji i wyróżnionych słów; zna zasady tworzenia rzeczowników przez dodanie przyrostków -or, -ian, -er, -ist i większość przykładów w/w wiedzę, struktury i reguły stosuje w znacznej części prawidłowo w praktyce rozumie większość informacji w tekstach, dialogach, zdaniach w większości prawidłowo dobiera wyróżnione formy czasownikowe do ich znaczeniowego użycia w rozdz. 1d rozwiązuje prawidłowo znaczną część punktów w zadaniu na dobór zdań do luk (tekst pisany) i na dobór ubrań do osób (tekst słuchany); przekazuje w j. polskim wybrane informacje z tekstu pisanego zna użycie i strukturę czasów Present Simple i Present Continuous, rozumie różnice między nimi; zna zasady użycia przysłówków częstotliwości; zna czasowniki, które nie mają formy ciągłej i rozumie znaczeniowe różnice w użyciu tych samych czasowników w różnych formach zna i rozumie zasady użycia zdań przydawkowych, w tym stosowanie zaimków względnych i interpunkcji; zna i rozumie zasady użycia stopnia wyższego i najwyższego przymiotników oraz wyrażenia as as zna prawie wszystkie nazwy ubrań, obuwia i innych akcesoriów oraz większość słownictwa dot. sklepów odzieżowych, w tym większość kolokacji i wyróżnionych słów; zna zasady tworzenia rzeczowników przez dodanie przyrostków -or, -ian, -er, -ist i prezentowane przykłady w/w wiedzę, struktury i reguły stosuje w większości prawidłowo w praktyce, w tym w transformacjach zdaniowych rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, dialogach, zdaniach prawidłowo dobiera wyróżnione formy czasownikowe do ich znaczeniowego użycia w rozdz. 1d rozwiązuje prawidłowo większość punktów w zadaniu na dobór zdań do luk (tekst pisany) i na dobór ubrań do osób (tekst słuchany); przekazuje krótko w j. angielskim wybrane informacje z tekstu pisanego zna użycie i strukturę czasów Present Simple i Present Continuous, rozumie różnice między nimi; zna zasady użycia przysłówków częstotliwości; zna czasowniki, które nie mają formy ciągłej i rozumie znaczeniowe różnice w użyciu tych samych czasowników w różnych formach zna i rozumie zasady użycia zdań przydawkowych, w tym stosowanie zaimków względnych i interpunkcji; zna i rozumie zasady użycia stopnia wyższego i najwyższego przymiotników oraz wyrażenia as as zna nazwy ubrań, obuwia i innych akcesoriów oraz prawie całe słownictwo dot. sklepów odzieżowych, w tym kolokacje i wyróżnione słowa; zna zasady tworzenia rzeczowników przez dodanie przyrostków -or, -ian, -er, -ist i prezentowane przykłady w/w wiedzę, struktury i reguły stosuje prawidłowo w praktyce, w tym w transformacjach zdaniowych rozumie wszystkie informacje w tekstach, dialogach, zdaniach prawidłowo dobiera wyróżnione formy czasownikowe do ich znaczeniowego użycia oraz podaje własne przykłady w rozdz. 1d rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie punkty w zadaniu na dobór zdań do luk (tekst pisany) i na dobór ubrań do osób (tekst słuchany); przekazuje w j. angielskim wybrane informacje z tekstu pisanego

8 TWORZENE REAGOWANE str tworzy na ogół poprawnie kilka zdań o sobie i kolegach, używając podanych określeń czasu i przysłówków częstotliwości potrafi w miarę poprawnie krótko porównać wygląd i charakter kolegów, używając podanych przymiotników w oparciu o notatki, potrafi w miarę poprawnie napisać 3-4 zdania nt. popularnego, lokalnego sklepu oraz stara się porównać go ze sklepami sieci Topshop i Topman zdobywa informacje i robi notatki nt. znanych sklepów w Europie (projekt CT) zadań, stara się wykonać zadania z ćwiczeń oznaczonych ** i Exam Task tworzy w większości poprawnie kilka zdań o sobie i kolegach, używając podanych określeń czasu i przysłówków częstotliwości potrafi w większości poprawnie krótko porównać wygląd i charakter kolegów, używając podanych przymiotników w oparciu o notatki, potrafi w miarę poprawnie napisać krótki tekst nt. popularnego, lokalnego sklepu oraz krótko porównać go ze sklepami sieci Topshop i Topman zdobywa informacje nt. znanych sklepów w Europie i stara się dokonać ich krótkiej prezentacji (projekt CT) zadań, w tym część zadań z ćwiczeń oznaczonych ** i Exam Task tworzy poprawnie zdania o sobie i kolegach, używając podanych określeń czasu i przysłówków częstotliwości potrafi poprawnie krótko porównać wygląd i charakter kolegów, używając podanych przymiotników w oparciu o notatki, potrafi w większości poprawnie napisać krótki tekst nt. popularnego, lokalnego sklepu oraz krótko porównać go ze sklepami sieci Topshop i Topman zdobywa informacje i dokonuje krótkiej prezentacji dot. znanych sklepów w Europie (projekt CT) zadań, w tym znaczną część z ćwiczeń oznaczonych ** i Exam Task tworzy poprawnie zdania o sobie i kolegach, używając różnych określeń czasu i przysłówków częstotliwości potrafi poprawnie porównać wygląd i charakter kolegów, używając różnych przymiotników w oparciu o notatki, potrafi poprawnie napisać krótki tekst nt. popularnego, lokalnego sklepu oraz porównać go ze sklepami sieci Topshop i Topman zdobywa informacje i dokonuje prezentacji dot. znanych sklepów w Europie (projekt CT) wszystkie zadania, w tym większość z ćwiczeń oznaczonych ** i Exam Task 1e+1f+1g Listening skills Speaking skills Writing ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH zna podstawowe słownictwo dot. problemów nastolatków oraz znaczną część zdań, zwrotów dotyczących prośby o radę, udzielania rad, reagowania na porady i przedstawiania możliwych rezultatów proponowanych rozwiązań, w tym zna podstawowe słownictwo służące do napisania prostego a sterowanego o w/w tematyce zna zasady stosowania akcentu wyrazowego w rzeczownikach złożonych zna podstawowe słownictwo służące do opisywania zdjęć o tematyce zw. z życiem nastolatków w/w wiedzę i reguły stosuje w części poprawnie w praktyce zna znaczną część słownictwa dot. problemów nastolatków oraz większość zdań, zwrotów dotyczących prośby o radę, udzielania rad, reagowania na porady i przedstawiania możliwych rezultatów proponowanych rozwiązań, w tym zna podstawowe słownictwo służące do napisanie a sterowanego o w/w tematyce zna zasady stosowania akcentu wyrazowego w rzeczownikach złożonych zna podstawowe słownictwo służące do opisywania zdjęć o tematyce zw. z życiem nastolatków w/w wiedzę i reguły stosuje w znacznej części poprawnie w praktyce zna większość słownictwa dot. problemów nastolatków oraz zdania, zwroty dotyczące prośby o radę, udzielania rad, reagowania na porady i przedstawiania możliwych rezultatów proponowanych rozwiązań, w tym zna słownictwo służące do napisanie a sterowanego lub własnego o w/w tematyce zna zasady stosowania akcentu wyrazowego w rzeczownikach złożonych zna słownictwo służące do opisywania zdjęć o tematyce zw. z życiem nastolatków w/w wiedzę i reguły stosuje w większości poprawnie w praktyce zna słownictwo dot. problemów nastolatków oraz zdania, zwroty dotyczące prośby o radę, udzielania rad, reagowania na porady i przedstawiania możliwych rezultatów proponowanych rozwiązań, w tym zna słownictwo służące do napisania własnego a o w/w tematyce zna zasady stosowania akcentu wyrazowego w rzeczownikach złożonych zna słownictwo służące do opisywania zdjęć o tematyce zw. z życiem nastolatków w/w wiedzę i reguły stosuje poprawnie w praktyce

9 ROZUMENE PRZETWA- RZANE rozumie znaczną część informacji w tekstach, dialogu, zdaniach i u punktów zadań na dobór i na wybór wielokrotny; w dialogu potrafi zastąpić większość wyróżnionych zdań podobnymi i odegrać jedną z ról częściowo poprawnie analizuje przykładowy oraz zdania rozpoczynające i kończące prywatny ; znajduje znaczną część przykładów użycia stylu nieformalnego w prezentowanym tekście rozumie większość informacji w tekstach, dialogu, zdaniach i u punktów zadań na dobór i na wybór wielokrotny; w dialogu potrafi zastąpić wyróżnione zdania podobnymi i odegrać jedną z ról w miarę poprawnie analizuje przykładowy oraz zdania rozpoczynające i kończące prywatny ; znajduje większość przykładów użycia stylu nieformalnego w prezentowanym tekście rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, dialogu, zdaniach i e- mailu wszystkie punkty zadań na dobór i na wybór wielokrotny; w dialogu potrafi zastąpić wyróżnione zdania podobnymi i odegrać obydwie role w większości poprawnie analizuje przykładowy oraz zdania rozpoczynające i kończące prywatny ; znajduje prawie wszystkie przykłady użycia stylu nieformalnego w prezentowanym tekście rozumie wszystkie informacje w tekstach, dialogu, zdaniach i u rozwiązuje prawidłowo wszystkie punkty zadań na dobór i na wybór wielokrotny; w dialogu potrafi parafrazować wyróżnione zdania i odegrać obydwie role poprawnie analizuje przykładowy e- mail oraz zdania rozpoczynające i kończące prywatny ; znajduje wszystkie przykłady użycia stylu nieformalnego w prezentowanym tekście TWORZENE REAGOWANE str potrafi częściowo poprawnie krótko opisać własne problemy uczestniczy w dialogu sterowanym dot. opisanego problemu i sposobów jego rozwiązania; umie wyrazić prośbę o radę i zareagować na poradę lub udzielić rad; stara się być komunikatywny wykonuje w miarę poprawnie część zadań w ćwiczeniach przygotowawczych do pisania potrafi napisać sterowany udzielający rad; używa prostych zdań i podstawowego słownictwa, popełnia sporo błędów, ale stara się być komunikatywny zadań, w tym część z ćwiczeń oznaczonych ** potrafi w miarę poprawnie krótko opisać własne problemy uczestniczy w dialogu sterowanym dot. opisanego problemu i sposobów jego rozwiązania; umie wyrazić prośbę o radę, udzielić rad i zareagować na poradę; jest na ogół komunikatywny wykonuje w miarę poprawnie znaczną część zadań w ćwiczeniach przygotowawczych do pisania potrafi napisać sterowany udzielający rad; używa podstawowych struktur i słownictwa, mimo błędów jest na ogół komunikatywny zadań, w tym znaczną część z ćwiczeń oznaczonych ** potrafi w większości poprawnie krótko opisać własne problemy w miarę swobodnie prowadzi dialog sterowany dot. opisanego problemu i sposobów jego rozwiązania; umie wyrażać prośbę o radę, udzielać rad i reagować na porady; jest komunikatywny uzupełnia poprawnie opisy zdjęć wykonuje poprawnie większość zadań w ćwiczeniach przygotowawczych do pisania potrafi napisać sterowany lub własny udzielający rad; używa dość zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest w większości komunikatywny, popełnia nieliczne błędy prezentowanych zadań, w tym z ćwiczeń oznaczonych ** potrafi poprawnie krótko opisać własne problemy swobodnie prowadzi dialog dot. opisanego problemu i sposobów jego rozwiązania; umie wyrażać prośby o radę, udzielać rad i reagować na porady; jest komunikatywny uzupełnia poprawnie opisy zdjęć i tworzy kilka dodatkowych zdań na ich temat wykonuje poprawnie prawie wszystkie zadania w ćwiczeniach przygotowawczych do pisania potrafi napisać własny udzielający rad; używa zróżnicowanego słownictwa i struktur, jest komunikatywny, może popełniać drobne błędy wszystkie prezentowane zadania, w tym z ćwiczeń oznaczonych **

10 1 CLL + Progress check ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH zna podstawowe słownictwo dot. sposobów zarabiania i wydawania pieniędzy przez nastolatków, w tym niektóre wyróżnione słowa wykonuje prawidłowo część zadań z ćwiczeń powtórzeniowych dot. leksyki, gramatyki i reakcji językowych; w zadaniach zamkniętych uzyskuje 40-50% poprawnych odpowiedzi; stara się rozwiązać część punktów w ćwiczeniu dodatkowym Grammar in Focus zna ok % słówek z Word List Unit 1; korzysta czasami z dodatkowych materiałów w podręczniku, interaktywnym ebooku i zeszycie ćwiczeń (WB) zna znaczną część słownictwa dot. sposobów zarabiania i wydawania pieniędzy przez nastolatków, w tym część wyróżnionych słów wykonuje prawidłowo znaczną część zadań z ćwiczeń powtórzeniowych dot. leksyki, gramatyki i reakcji językowych; w zadaniach zamkniętych uzyskuje 51-69% poprawnych odpowiedzi; rozwiązuje poprawnie część punktów w ćwiczeniu dodatkowym Grammar in Focus zna ok % słówek z Word List Unit 1; korzysta dość często z dodatkowych materiałów w podręczniku, interaktywnym ebooku i zeszycie ćwiczeń (WB) zna większość słownictwa dot. sposobów zarabiania i wydawania pieniędzy przez nastolatków, w tym większość wyróżnionych słów wykonuje prawidłowo większość zadań z ćwiczeń powtórzeniowych dot. leksyki, gramatyki i reakcji językowych; w zadaniach zamkniętych uzyskuje 70-85% poprawnych odpowiedzi; rozwiązuje poprawnie znaczną część punktów w ćwiczeniu dodatkowym Grammar in Focus zna ok % słówek z Word List Unit 1; korzysta często z dodatkowych materiałów w podręczniku, interaktywnym ebooku i zeszycie ćwiczeń (WB) zna prawie całe słownictwo dot. sposobów zarabiania i wydawania pieniędzy przez nastolatków, w tym wyróżnione słowa wykonuje prawidłowo prawie wszystkie zadania z ćwiczeń powtórzeniowych dot. leksyki, gramatyki i reakcji językowych; w zadaniach zamkniętych uzyskuje ponad 85% poprawnych odpowiedzi; rozwiązuje poprawnie większość punktów w ćw. dodatkowym Grammar in Focus zna ponad 85% słówek z Word List Unit 1; korzysta regularnie z dodatkowych materiałów w podręczniku, interaktywnym ebooku i zeszycie ćwiczeń (WB) ROZUMENE PRZETWA- RZANE rozumie znaczną część informacji w wykresie, tekście, zdaniach rozwiązuje prawidłowo część punktów w zadaniu na dobór nagłówków do akapitów i w ćwiczeniu leksykalnym stara się krótko przeanalizować wykres dot. sposobów wydawania pieniędzy przez amerykańskich nastolatków rozumie większość informacji w wykresie, tekście, zdaniach punktów w zadaniu na dobór nagłówków do akapitów i w ćwiczeniu leksykalnym analizuje krótko w miarę poprawnie wykres dot. sposobów wydawania pieniędzy przez amerykańskich nastolatków rozumie prawie wszystkie informacje w wykresie, tekście, zdaniach punktów w zadaniu na dobór nagłówków do akapitów i w ćwiczeniu leksykalnym analizuje krótko w większości poprawnie wykres dot. sposobów wydawania pieniędzy przez amerykańskich nastolatków rozumie wszystkie informacje w wykresie, tekście, zdaniach wszystkie punkty w zadaniu na dobór nagłówków do akapitów i w ćwiczeniu leksykalnym analizuje poprawnie wykres dot. sposobów wydawania pieniędzy przez amerykańskich nastolatków TWORZENE stara się napisać kilka w miarę poprawnych zdań udzielających rad koledze, który nie umie oszczędzać potrafi napisać kilka w miarę poprawnych zdań udzielających rad koledze, który nie umie oszczędzać potrafi napisać krótki w większości poprawny tekst udzielający rad koledze, który nie umie oszczędzać potrafi napisać krótki poprawny tekst udzielający rad koledze, który nie umie oszczędzać

11 str.11 str. 87, 89 + zadań z ćwiczenia 1 str. 11 (CLL) i część zadań z ćwiczeń w Grammar Bank 1 zadań z ćwiczeń 1 i 2 str. 11 (CLL) i z ćwiczeń w Grammar Bank 1 zadań z ćwiczeń 1 i 2 str. 11 (CLL) i z ćwiczeń w Grammar Bank 1 wszystkie zadania z ćwiczeń 1 i 2 str. 11 (CLL) i z ćwiczeń w Grammar Bank1 TEST 1 ZAJĘCA DODATKOWE

12 1 GMNAZJUM EXAM PRACTCE POZOM PODSTAWOWY str.12 analizuje na ogół poprawnie ogłoszenie w ćwiczeniu przygotowawczym i częściowo wybiera właściwe opcje odpowiedzi na rozumienie tekstu pisanego w znacznej części prawidłowo dobiera ogłoszenia do zdań je opisujących oraz wstępnie określa treść, cel i kontekst prezentowanych ogłoszeń rozumienia ze słuchu analizuje na ogół poprawnie pytanie, trzy opcje odpowiedzi i transkrypcję fragmentu tekstu na rozumienie ze słuchu w części punktów wybiera właściwe opcje odpowiedzi wyboru właściwych reakcji językowych na ogół poprawnie analizuje pytania i większość opcji odpowiedzi sprawdzającym znajomość funkcji językowych w znacznej części punktów wybiera właściwe reakcje językowe ogólnie z zadań zamkniętych typowo uzyskuje 40-50% potrafi częściowo dokonać rozdz. 1 i wykonania zadań rozwiązuje poprawnie część zadań, uzyskuje 40-50% prawidłowych odpowiedzi analizuje na ogół poprawnie ogłoszenie w ćwiczeniu przygotowawczym i w większości wybiera właściwe opcje odpowiedzi na rozumienie tekstu pisanego w większości prawidłowo dobiera ogłoszenia do zdań je opisujących oraz wstępnie określa treść, cel i kontekst prezentowanych ogłoszeń rozumienia ze słuchu analizuje na ogół poprawnie pytanie, trzy opcje odpowiedzi i transkrypcję fragmentu tekstu oraz wybiera właściwą opcję na rozumienie ze słuchu w znacznej części punktów wybiera właściwe opcje odpowiedzi wyboru właściwych reakcji językowych na ogół poprawnie analizuje pytania i wszystkie opcje odpowiedzi sprawdzającym znajomość funkcji językowych w większości punktów wybiera właściwe reakcje językowe ogólnie z zadań zamkniętych typowo uzyskuje 51-69% potrafi w znacznym stopniu dokonać rozdz. 1 i wykonania zadań rozwiązuje poprawnie znaczną część zadań, uzyskuje 51-69% analizuje w większości poprawnie ogłoszenie w ćwiczeniu przygotowawczym i wybiera właściwe opcje odpowiedzi na rozumienie tekstu pisanego prawidłowo dobiera ogłoszenia do zdań je opisujących oraz wstępnie określa treść, cel i kontekst prezentowanych ogłoszeń rozumienia ze słuchu analizuje w większości poprawnie pytanie, trzy opcje odpowiedzi i transkrypcję fragmentu tekstu oraz wybiera właściwą opcję na rozumienie ze słuchu w większości punktów wybiera właściwe opcje odpowiedzi wyboru właściwych reakcji językowych w większości poprawnie analizuje pytania i wszystkie opcje odpowiedzi sprawdzającym znajomość funkcji językowych we wszystkich punktach wybiera właściwe reakcje językowe ogólnie z zadań zamkniętych typowo uzyskuje 70-85% potrafi w dużym stopniu dokonać rozdz. 1 i wykonania zadań rozwiązuje poprawnie większość zadań, uzyskuje 70-85% analizuje poprawnie ogłoszenie w ćwiczeniu przygotowawczym i wybiera właściwe opcje odpowiedzi na rozumienie tekstu pisanego prawidłowo dobiera ogłoszenia do zdań je opisujących oraz dokładnie określa treść, cel i kontekst prezentowanych ogłoszeń rozumienia ze słuchu analizuje poprawnie pytanie, trzy opcje odpowiedzi i transkrypcję fragmentu tekstu oraz wybiera właściwą opcję na rozumienie ze słuchu we wszystkich punktach wybiera właściwe opcje odpowiedzi wyboru właściwych reakcji językowych poprawnie analizuje pytania i wszystkie opcje odpowiedzi sprawdzającym znajomość funkcji językowych we wszystkich punktach wybiera właściwe reakcje językowe i umie uzasadnić swój wybór ogólnie z zadań zamkniętych typowo uzyskuje ponad 85% potrafi dokonać samooceny sprawności nabytych w rozdz. 1 i wykonania zadań rozwiązuje poprawnie prawie wszystkie zadania, uzyskuje ponad 85%

13 1 GMNAZJUM EXAM PRACTCE POZOM ROZSZERZONY analizuje na ogół poprawnie fragment tekstu z luką oraz stara się wybierać właściwe zdanie pasujące do luki sprawdzającym rozumienie tekstu pisanego w części punktów dobiera prawidłowo zdania do luk; znajduje część słów kluczowych poprzedzających i następujących po lukach rozumienia ze słuchu na ogół poprawnie analizuje pytania, możliwe odpowiedzi i transkrypcję dialogu oraz stara się wybierać właściwe opcje odpowiedzi sprawdzającym rozumienie ze słuchu w części punktów wybiera poprawne odpowiedzi ogólnie z zadań typowo uzyskuje 40-49% potrafi częściowo dokonać rozdz. 1 i wykonania zadań analizuje na ogół poprawnie fragment tekstu z luką oraz wybiera właściwe zdanie pasujące do luki sprawdzającym rozumienie tekstu pisanego w znacznej części punktów dobiera prawidłowo zdania do luk; znajduje znaczną część słów kluczowych poprzedzających i następujących po lukach rozumienia ze słuchu na ogół poprawnie analizuje pytania, możliwe odpowiedzi i transkrypcję dialogu oraz wybiera właściwe opcje odpowiedzi sprawdzającym rozumienie ze słuchu w znacznej części punktów wybiera poprawne odpowiedzi ogólnie z zadań typowo uzyskuje 50-65% potrafi w znacznym stopniu dokonać rozdz. 1 i wykonania zadań analizuje w większości poprawnie fragment tekstu z luką oraz wybiera właściwe zdanie pasujące do luki sprawdzającym rozumienie tekstu pisanego w większości punktów dobiera prawidłowo zdania do luk; znajduje większość słów kluczowych poprzedzających i następujących po lukach rozumienia ze słuchu w większości poprawnie analizuje pytania, możliwe odpowiedzi i transkrypcję dialogu oraz wybiera właściwe opcje odpowiedzi sprawdzającym rozumienie ze słuchu w większości punktów wybiera poprawne odpowiedzi ogólnie z zadań typowo uzyskuje 66-79% potrafi w dużym stopniu dokonać rozdz. 1 i wykonania zadań analizuje poprawnie fragment tekstu z luką oraz wybiera właściwe zdanie pasujące do luki sprawdzającym rozumienie tekstu pisanego we wszystkich punktach dobiera prawidłowo zdania do luk; znajduje prawie wszystkie słowa kluczowe poprzedzające i następujące po lukach rozumienia ze słuchu poprawnie analizuje pytania, możliwe odpowiedzi i transkrypcję dialogu oraz wybiera właściwe opcje odpowiedzi sprawdzającym rozumienie ze słuchu w prawie wszystkich punktach wybiera poprawne odpowiedzi ogólnie z zadań typowo uzyskuje min. 80% potrafi dokonać samooceny sprawności nabytych w rozdz. 1 i wykonania zadań str.13 rozwiązuje poprawnie część zadań, uzyskuje 40-49% prawidłowych odpowiedzi rozwiązuje poprawnie znaczną część zadań, uzyskuje 50-65% rozwiązuje poprawnie większość zadań, uzyskuje 66-79% rozwiązuje poprawnie prawie wszystkie zadania, uzyskuje min. 80%

14 UNT 2 NATURE S FURY 2a+2b Reading Vocabulary ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH zna podstawowe słownictwo opisujące wulkan i jego wybuch oraz potrafi tłumaczyć niektóre fachowe terminy na j. polski; zna niektóre wyróżnione słowa i ich synonimy, np. effort hard work zna podstawowe nazwy klęsk żywiołowych i słownictwo dot. towarzyszących im wydarzeń, w tym niektóre przyimki i tzw. phrasal verbs zw. z tą tematyką; zna podstawowe słownictwo opisujące pogodę oraz część kolokacji związanych z pogodą zna zasady tworzenia rzeczowników abstrakcyjnych poprzez dodanie przyrostków -ance, -ery/-ry, -f, -ion/ -ation, -ment, -ness oraz znaczną część prezentowanych przykładów w/w wiedzę stosuje w części prawidłowo w ćwiczeniach leksykalnych zna znaczną część słownictwa opisującego wulkan i jego wybuch oraz potrafi tłumaczyć część fachowej terminologii na j. polski; zna część wyróżnionych słów i ich synonimów, np. effort hard work, disappointed disheartened zna znaczną część nazw klęsk żywiołowych i słownictwa dot. towarzyszących im wydarzeń, w tym przyimki i tzw. phrasal verbs zw. z tą tematyką; zna podstawowe słownictwo opisujące pogodę oraz kolokacje związane z pogodą zna zasady tworzenia rzeczowników abstrakcyjnych poprzez dodanie przyrostków -ance, -ery/-ry, -f, -ion/ -ation, -ment, -ness oraz większość prezentowanych przykładów w/w wiedzę stosuje w znacznej części prawidłowo w ćwiczeniach leksykalnych rozumie większość informacji w tekstach i zdaniach; rozwiązuje prawidłowo znaczną część punktów w zadaniach na rozumienie tekstu pisanego (ćw. 2, 3), stara się odpowiedzieć krótko na pytania do tekstu oraz układa listę wydarzeń na ogół prawidłowo w chronologicznym porządku, stara się streścić tekst w oparciu o tę listę w rozdz. 2b w miarę prawidłowo wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu (ćw. 4, 7) oraz zadania zw. ze rozumieniem krótkich tekstów pisanych (ćw. 1, 3) zna większość słownictwa opisującego wulkan i jego wybuch oraz potrafi tłumaczyć większość fachowej terminologii na j. polski; zna większość wyróżnionych słów i ich synonimów zna większość nazw klęsk żywiołowych i słownictwa dot. towarzyszących im wydarzeń, w tym przyimki i tzw. phrasal verbs zw. z tą tematyką; zna większość słownictwa opisującego pogodę oraz kolokacje związane z pogodą zna zasady tworzenia rzeczowników abstrakcyjnych poprzez dodanie przyrostków -ance, -ery/-ry, -f, -ion/ -ation, -ment, -ness oraz prawie wszystkie prezentowane przykłady w/w wiedzę stosuje w większości prawidłowo w ćwiczeniach leksykalnych zna prawie całe słownictwo opisujące wulkan i jego wybuch oraz potrafi tłumaczyć fachową terminologię na j. polski; zna wyróżnione słowa i ich synonimy zna prawie wszystkie nazwy klęsk żywiołowych i słownictwo dot. towarzyszących im wydarzeń, w tym przyimki i tzw. phrasal verbs zw. z tą tematyką; zna słownictwo opisujące pogodę oraz kolokacje związane z pogodą zna zasady tworzenia rzeczowników abstrakcyjnych poprzez dodanie przyrostków -ance, -ery/-ry, -f, -ion/ -ation, -ment, -ness oraz prezentowane przykłady; umie podać kilka własnych przykładów tego typu rzeczowników w/w wiedzę stosuje prawidłowo w ćwiczeniach leksykalnych ROZUMENE PRZETWA- RZANE rozumie znaczną część informacji w tekstach, zdaniach; rozwiązuje prawidłowo część punktów w zadaniach na zrozumienie tekstu pisanego (ćw. 2, 3), stara się odpowiedzieć krótko na pytania do tekstu oraz układa listę wydarzeń na ogół prawidłowo w chronologicznym porządku w rozdz. 2b częściowo prawidłowo wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu (ćw. 4, 7) oraz zadania zw. ze rozumieniem krótkich tekstów pisanych (ćw. 1, 3) rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach; rozwiązuje prawidłowo większość punktów w zadaniach na zrozumienie tekstu pisanego (ćw. 2, 3), w miarę prawidłowo odpowiada na pytania do tekstu oraz układa listę wydarzeń prawidłowo w chronologicznym porządku i w większości poprawnie streszcza tekst w oparciu o tę listę w rozdz. 2b w większości prawidłowo wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu (ćw. 4, 7) oraz zadania zw. ze rozumieniem krótkich tekstów pisanych (ćw. 1, 3) rozumie wszystkie informacje w tekstach, zdaniach; rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie punkty w zadaniach na zrozumienie tekstu pisanego (ćw. 2, 3), prawidłowo odpowiada na pytania do tekstu oraz prawidłowo układa listę wydarzeń w chronologicznym porządku i streszcza tekst w oparciu o tę listę w rozdz. 2b prawidłowo wykonuje zadania na rozumienie ze słuchu (ćw. 4, 7) oraz zadania zw. ze rozumieniem krótkich tekstów pisanych (ćw. 1, 3)

15 TWORZENE REAGOWANE stara się napisać kilka prostych zdań relacjonujących wydarzenia i przeżycia w czasie wybuchu wulkanu potrafi w miarę poprawnie krótko opisać rodzaje klęsk żywiołowych występujących w Polsce oraz pogodę w dniu wczorajszym potrafi utworzyć w miarę poprawne własne zdania z niektórymi wybranymi kolokacjami dot. pogody zdobywa informacje i stara się napisać kilka prostych zdań nt. wydarzeń związanych z klęskami żywiołowymi, które miały miejsce w Polsce w ostatnich 10 latach (projekt CT) stara się napisać krótki relacjonujący wydarzenia i przeżycia w czasie wybuchu wulkanu potrafi krótko opisać rodzaje klęsk żywiołowych występujących w Polsce oraz pogodę w dniu wczorajszym potrafi utworzyć w miarę poprawne własne zdania z kilkoma wybranymi kolokacjami dot. pogody zdobywa informacje i pisze kilka w miarę poprawnych zdań nt. wydarzeń związanych z klęskami żywiołowymi, które miały miejsce w Polsce w ostatnich 10 latach (projekt CT) umie napisać relacjonujący wydarzenia i przeżycia w czasie wybuchu wulkanu, jest na ogół komunikatywny, popełnia nieliczne błędy potrafi opisać rodzaje klęsk żywiołowych występujących w Polsce oraz dość szczegółowo pogodę w dniu wczorajszym potrafi utworzyć w większości poprawne własne zdania z kilkoma wybranymi kolokacjami dot. pogody zdobywa informacje oraz pisze tekst i dokonuje krótkiej prezentacji nt. wydarzeń związanych z klęskami żywiołowymi, które miały miejsce w Polsce w ostatnich 10 latach (pr. CT) umie napisać relacjonujący wydarzenia i przeżycia w czasie wybuchu wulkanu, jest komunikatywny, może popełniać drobne błędy potrafi opisać rodzaje klęsk żywiołowych występujących w Polsce oraz szczegółowo pogodę w dniu wczorajszym potrafi utworzyć poprawne własne zdania z prezentowanymi kolokacjami dot. pogody zdobywa informacje, pisze tekst i dokonuje krótkiej prezentacji nt. wydarzeń związanych z klęskami żywiołowymi, które miały miejsce w Polsce w ostatnich 10 latach (pr. CT) str rozwiązuje prawidłowo część zadań; stara się wykonać część zadań z ćwiczeń ** zadań; stara się wykonać zadania z ćwiczeń ** prezentowanych zadań, w tym znaczną część z ćwiczeń ** wszystkie prezentowane zadania, w tym większość z ćwiczeń ** 2c+2d Grammar in use Across Cultures ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH zna użycie i strukturę czasów Past Simple i Past Continuous oraz wyrażeń used to, would; rozumie podstawowe różnice w użyciu w/w struktur i konstrukcji oraz stara się je porównać do podobnych struktur w j. polskim zna podstawowe słownictwo dot. relacjonowania przeszłych wydarzeń, w tym zw. z klęskami żywiołowymi; zna niektóre wyróżnione słowa i ich synonimy, np. hurt injured, oraz niektóre kolokacje, np. emergency services w/w wiedzę i struktury stosuje w części prawidłowo w ćwiczeniach gramatycznych i leksykalnych zna użycie i strukturę czasów Past Simple i Past Continuous oraz wyrażeń used to, would; rozumie podstawowe różnice w użyciu w/w struktur i konstrukcji oraz stara się je porównać do podobnych struktur w j. polskim zna znaczną część słownictwa dot. relacjonowania przeszłych wydarzeń, w tym zw. z klęskami żywiołowymi; zna część wyróżnionych słów i ich synonimów, np. rubbish litter, oraz część kolokacji, np. rain heavily w/w wiedzę i struktury stosuje w znacznej części prawidłowo w ćwiczeniach gramatycznych i leksykalnych zna użycie i strukturę czasów Past Simple i Past Continuous oraz wyrażeń used to, would; rozumie różnice w użyciu w/w struktur i konstrukcji oraz umie w większości prawidłowo porównać do podobnych struktur w j. polskim zna większość słownictwa dot. relacjonowania przeszłych wydarzeń, w tym zw. z klęskami żywiołowymi; zna większość wyróżnionych słów i ich synonimów oraz większość kolokacji w/w wiedzę i struktury stosuje w większości prawidłowo w ćwiczeniach gramatycznych i leksykalnych, w tym w zna użycie i strukturę czasów Past Simple i Past Continuous oraz wyrażeń used to, would; rozumie różnice w użyciu w/w struktur i konstrukcji oraz umie prawidłowo porównać do podobnych struktur w j. polskim zna słownictwo dot. relacjonowania przeszłych wydarzeń, w tym zw. z klęskami żywiołowymi; zna wyróżnione słów i ich synonimy oraz kolokacje w/w wiedzę i struktury stosuje prawidłowo w ćwiczeniach gramatycznych i leksykalnych, w tym w transformacjach zdaniowych

16 transformacjach zdaniowych ROZUMENE PRZETWA- RZANE rozumie znaczną część informacji w tekstach i zdaniach w rozdz. 2c w znacznej części poprawnie dobiera wyróżnione formy czasownikowe do ich znaczenia oraz analizuje użycie w/w struktur; uzupełnia znaczną część luk w artykule właściwymi formami czasowników w rozdz. 2d rozwiązuje prawidłowo znaczną część punktów w zadaniach na dobór ilustracji do pytań i na wybór wielokrotny, stara się odpowiedzieć krótko na pytania do tekstu; potrafi na ogół prawidłowo ułożyć wydarzenia z tekstu w porządku chronologicznym oraz stara się je zrelacjonować jako reporter rozumie większość informacji w tekstach i zdaniach w rozdz. 2c w większości poprawnie dobiera wyróżnione formy czasownikowe do ich znaczenia oraz analizuje użycie w/w struktur; uzupełnia znaczną część luk w artykule właściwymi formami czasowników w rozdz. 2d rozwiązuje prawidłowo znaczną część punktów w zadaniach na dobór ilustracji do pytań i na wybór wielokrotny, stara się odpowiedzieć krótko na pytania do tekstu; potrafi na ogół prawidłowo ułożyć wydarzenia z tekstu w porządku chronologicznym oraz stara się je zrelacjonować jako reporter rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach i zdaniach w rozdz. 2c poprawnie dobiera wyróżnione formy czasownikowe do ich znaczenia oraz analizuje użycie w/w struktur; uzupełnia większość luk w artykule właściwymi formami czasowników w rozdz. 2d rozwiązuje prawidłowo większość punktów w zadaniach na dobór ilustracji do pytań i na wybór wielokrotny, odpowiada w miarę prawidłowo na pytania do tekstu; potrafi prawidłowo ułożyć wydarzenia z tekstu w porządku chronologicznym oraz w większości poprawnie je zrelacjonować jako reporter rozumie wszystkie informacje w tekstach i zdaniach w rozdz. 2c poprawnie dobiera wyróżnione formy czasownikowe do ich znaczenia oraz analizuje użycie w/w struktur; uzupełnia luki w artykule właściwymi formami czasowników w rozdz. 2d rozwiązuje prawidłowo prawie wszystkie punkty w zadaniach na dobór ilustracji do pytań i na wybór wielokrotny, odpowiada prawidłowo na pytania do tekstu; potrafi prawidłowo ułożyć wydarzenia z tekstu w porządku chronologicznym oraz poprawnie je zrelacjonować jako reporter

17 TWORZENE REAGOWANE uczestniczy w krótkich dialogach sterowanych dot. treści ilustracji z użyciem czasu Past Continuous i dot. przeszłych wydarzeń w czasie klęsk żywiołowych; w znacznej części poprawnie uzupełnia zdania dot. czynności przeszłych umie w miarę poprawnie opisać sytuację i wydarzenia na ilustracji (ćw. 10, str. 33) stara się napisać kilka prostych zdań porównujących wydarzenia opisane w tekstach (str ) z wydarzeniami w trakcie innej klęski żywiołowej w Europie w miarę poprawnie prowadzi krótkie dialogi sterowane dot. treści ilustracji z użyciem czasu Past Continuous i dot. przeszłych wydarzeń w czasie klęsk żywiołowych; w miarę poprawnie uzupełnia zdania dot. czynności przeszłych umie w miarę poprawnie opisać sytuację i wydarzenia na ilustracji (ćw. 10, str. 33) oraz na tej podstawie stara się napisać krótkie opowiadanie pt. A Terrifying Experience pisze kilka w miarę poprawnych zdań porównujących wydarzenia opisane w tekstach (str ) z wydarzeniami w trakcie innej klęski żywiołowej w Europie dość swobodnie prowadzi krótkie dialogi sterowane dot. treści ilustracji z użyciem czasu Past Continuous oraz dot. przeszłych wydarzeń w czasie klęsk żywiołowych; poprawnie uzupełnia zdania dot. czynności przeszłych umie w większości poprawnie opisać sytuację i wydarzenia na ilustracji (ćw. 10, str. 33) oraz na tej podstawie napisać krótkie opowiadanie pt. A Terrifying Experience pisze krótki w większości poprawny tekst porównujący wydarzenia opisane na str z wydarzeniami w trakcie innej klęski żywiołowej w Europie swobodnie prowadzi krótkie dialogi sterowane dot. treści ilustracji z użyciem czasu Past Continuous oraz dot. przeszłych wydarzeń w czasie klęsk żywiołowych; poprawnie uzupełnia zdania dot. czynności przeszłych oraz tworzy kilka własnych zdań umie poprawnie opisać sytuację i wydarzenia na ilustracji (ćw. 10, str. 33) oraz na tej podstawie napisać krótkie opowiadanie pt. A Terrifying Experience pisze krótki poprawny tekst porównujący wydarzenia opisane na str z wydarzeniami w trakcie innej klęski żywiołowej w Europie str str. VB2 zadań, stara się wykonać zadania z ćwiczeń oznaczonych ** i Exam Task zadań, w tym część zadań z ćwiczeń oznaczonych ** i Exam Task zadań, w tym znaczną część z ćwiczeń oznaczonych ** i Exam Task wszystkie zadania, w tym większość z ćwiczeń oznaczonych ** i Exam Task 2e+2f+2g Listening skills Speaking skills Writing zna podstawowe słownictwo dot. relacjonowania przeszłych wydarzeń zw. z klęskami żywiołowymi, w tym uzyskiwania i udzielania informacji zna znaczną część słownictwa dot. relacjonowania przeszłych wydarzeń zw. z klęskami żywiołowymi, w tym uzyskiwania i udzielania informacji zna większość słownictwa dot. relacjonowania przeszłych wydarzeń zw. z klęskami żywiołowymi, w tym uzyskiwania i udzielania informacji zna słownictwo dot. relacjonowania przeszłych wydarzeń zw. z klęskami żywiołowymi, w tym uzyskiwania i udzielania informacji na ten temat,

18 na ten temat, komentowania zdarzeń i opisywania uczuć, emocji zna niektóre zwroty wyrażające prośby o powtórzenie lub wyjaśnienie tego, co powiedział rozmówca oraz techniki służące do wyjaśniania słownictwa w języku angielskim zna zasady wymowy głosek, i na ten temat, komentowania zdarzeń i opisywania uczuć, emocji zna wybrane zwroty wyrażające prośby o powtórzenie lub wyjaśnienie tego, co powiedział rozmówca oraz techniki służące do wyjaśniania słownictwa w języku angielskim zna zasady wymowy głosek, i na ten temat, komentowania zdarzeń i opisywania uczuć, emocji zna większość zwrotów wyrażających prośby o powtórzenie lub wyjaśnienie tego, co powiedział rozmówca oraz techniki służące do wyjaśniania słownictwa w języku angielskim zna zasady wymowy głosek, i komentowania zdarzeń i opisywania uczuć, emocji zna zwroty wyrażające prośby o powtórzenie lub wyjaśnienie tego, co powiedział rozmówca oraz techniki służące do wyjaśniania słownictwa w języku angielskim zna zasady wymowy głosek, i ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH zna podstawowe słownictwo opisujące wydarzenia i przeżycia zw. z katastrofalną pogodą lub innym stanem zagrożenia umożliwiające napisanie kilku sterowanych zdań na ten temat zna niektóre przymiotniki wyrażające uczucia; zna zasady tworzenia przysłówków, w tym przykłady nieregularne oraz zasady użycia przymiotników i przysłówków w opowiadaniu w/w wiedzę i reguły stosuje w części poprawnie w praktyce zna podstawowe słownictwo opisujące wydarzenia i przeżycia zw. z katastrofalną pogodą lub innym stanem zagrożenia umożliwiające napisanie krótkiego opowiadania sterowanego o tej tematyce zna wybrane przymiotniki wyrażające uczucia; zna zasady tworzenia przysłówków, w tym przykłady nieregularne oraz zasady użycia przymiotników i przysłówków w opowiadaniu w/w wiedzę i reguły stosuje w znacznej części poprawnie w praktyce zna słownictwo opisujące wydarzenia i przeżycia zw. z katastrofalną pogodą lub innym stanem zagrożenia umożliwiające napisanie krótkiego opowiadania sterowanego o tej tematyce zna większość przymiotników wyrażających uczucia; zna zasady tworzenia przysłówków, w tym przykłady nieregularne oraz zasady użycia przymiotników i przysłówków w opowiadaniu w/w wiedzę i reguły stosuje w większości poprawnie w praktyce zna słownictwo opisujące wydarzenia i przeżycia zw. z katastrofalną pogodą lub innym stanem zagrożenia umożliwiające napisanie krótkiego opowiadania o tej tematyce zna przymiotniki wyrażające uczucia; zna zasady tworzenia przysłówków, w tym przykłady nieregularne oraz zasady użycia przymiotników i przysłówków w opowiadaniu w/w wiedzę i reguły stosuje poprawnie w praktyce ROZUMENE PRZETWA- RZANE rozumie znaczną część informacji w tekstach, dialogu, zdaniach rozwiązuje prawidłowo część punktów ćwiczeń przygotowawczych oraz zadań na wybór wielokrotny i dobór odpowiedzi do nagranych pytań; w dialogu potrafi uzupełnić część luk sterowanych, zastąpić wyróżnione zdania podobnymi i odegrać jedną z ról częściowo poprawnie analizuje przykładowe opowiadanie rozumie większość informacji w tekstach, dialogu, zdaniach punktów ćwiczeń przygotowawczych oraz zadań na wybór wielokrotny i dobór odpowiedzi do nagranych pytań; w dialogu potrafi uzupełnić większość luk sterowanych, zastąpić wyróżnione zdania podobnymi i odegrać jedną z ról w miarę poprawnie analizuje przykładowe opowiadanie rozumie prawie wszystkie informacje w tekstach, dialogu, zdaniach punktów ćwiczeń przygotowawczych oraz zadań na wybór wielokrotny i dobór odpowiedzi do nagranych pytań; w dialogu potrafi uzupełnić wszystkie luki sterowane, zastąpić wyróżnione zdania podobnymi i odegrać obydwie role w większości poprawnie analizuje przykładowe opowiadanie rozumie wszystkie informacje w tekstach, dialogu, zdaniach wszystkie punkty ćwiczeń przygotowawczych oraz zadań na wybór wielokrotny i dobór odpowiedzi do nagranych pytań; w dialogu potrafi uzupełnić luki sterowane, parafrazować wyróżnione zdania i odegrać obydwie role poprawnie analizuje przykładowe opowiadanie

Jadwiga Gajda. (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy

Jadwiga Gajda. (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) wrzesień 2013 Wstęp Prezentowany poniżej szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Zasady oceniania z języka angielskiego dla klasy III Gimnazjum

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Zasady oceniania z języka angielskiego dla klasy III Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Zasady oceniania z języka angielskiego dla klasy III Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Zasad Oceniania 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) Jadwiga Gajda

Plan wynikowy. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) Jadwiga Gajda Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) wrzesień 2013 Express Publishing & EGIS Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda KRYTERA OCENANA Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem Wynikowym, na bazie, których zostały opracowane. Mogą

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA SMART TIME 2 KLASA I A, B, C, D, E ( GRUPY ZAAWANSOWANE) POZIOM PODSTAWOWY (OCENA DOSTATECZNA)

KRYTERIA OCENIANIA SMART TIME 2 KLASA I A, B, C, D, E ( GRUPY ZAAWANSOWANE) POZIOM PODSTAWOWY (OCENA DOSTATECZNA) WYMAGANA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGELSKEGO KRYTERA OCENANA SMART TME 2 KLASA A, B, C, D, E ( GRUPY ZAAWANSOWANE) ROZDZAŁ KONECZNY (OCENA DOPUSZCZAJĄCA) PODSTAWOWY (OCENA DOSTATECZNA)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda KRYTERA OCENANA Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem Wynikowym, na bazie, których zostały opracowane. Są punktem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda KRYTERA OCENANA Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem Wynikowym, na bazie których zostały opracowane. Mogą być

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMOTOWE ZASADY OCENANA Z JĘZYKA ANGELSKEGO Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (WZO), Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

KRYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE JĘZYK ANGIELSKI KRYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE GIMNAZJUM ŁOSOSINA DOLNA WSTĘP Poniższe Kryteria Oceniania (KO) są dokumentem uzupełniającym i spójnym z Rozkładami Materiału oraz Planami Wynikowymi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda KRYTERA OCENANA Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem Wynikowym, na bazie, których zostały opracowane. Mogą

Bardziej szczegółowo

ON SCREEN INTERMEDIATE B1+/B2

ON SCREEN INTERMEDIATE B1+/B2 KRYTERA OCENANA ON SCREEN NTERMEDATE B1+/B2 Poziom B1+/B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem

Bardziej szczegółowo

Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA język angielski

Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA język angielski . Cele przedmiotowego systemu oceniania. Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła w Piekarach Śląskich PRZEDMOTOWY SYSTEM OCENANA język angielski 1 1. Przedmiotowy system oceniania reguluje sposób rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Poziom podstawowy Podręcznik Smart Time 1

Poziom podstawowy Podręcznik Smart Time 1 WYMAGANA EDUKACYJNE Poziom podstawowy Podręcznik Smart Time 1 Z JĘZYKA ANGELSKEGO DLA KLASY ROZDZAŁ (KATEGORE STARTER 1a+1b Reading zna dość dobrze alfabet i zasady literowania nazw oraz liczebniki główne;

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM PODSTAWOWY. Poziom A1-B1 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM PODSTAWOWY. Poziom A1-B1 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda Jadwiga Gajda KRYTERIA OCENIANIA 2015 POZIOM PODSTAWOWY Poziom A1-B1 wg CEF (ESOKJ) WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING MATURA 2015 REPETYTORIUM.

Bardziej szczegółowo

ON SCREEN PRE-INTERMEDIATE B1

ON SCREEN PRE-INTERMEDIATE B1 KRYTERA OCENANA Podręcznik ON SCREEN PRE-NTERMEDATE B1 Klasa A WYMOG EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGELSKEGO KRYTERA OCENANA O N S C R E E N P RE- N T E R M E D A T E ROZDZAŁ 1a+1b Reading

Bardziej szczegółowo

ON SCREEN UPPER-INTERMEDIATE B2+

ON SCREEN UPPER-INTERMEDIATE B2+ KRYTERA OCENANA ON SCREEN UPPER-NTERMEDATE B2+ Poziom B2+ wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C KRYTERIA OCENIANIA Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

ON SCREEN PRE-INTERMEDIATE B1

ON SCREEN PRE-INTERMEDIATE B1 KRYTERA OCENANA ON SCREEN PRE-NTERMEDATE B1 Poziom B1 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem Wynikowym,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas II Gimnazjum-poziom rozszerzony Podręcznik: Smart Time 3. Przygotowała Barbara Orkisz

Wymagania edukacyjne dla klas II Gimnazjum-poziom rozszerzony Podręcznik: Smart Time 3. Przygotowała Barbara Orkisz Wymagania edukacyjne dla klas Gimnazjum-poziom rozszerzony Podręcznik: Smart Time 3 Przygotowała Barbara Orkisz ROZDZAŁ (KATEGORE 5a+5b Reading Vocabulary zna podstawowe słownictwo opisujące pracę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

MATURA PRIME TIME PLUS ELEMENTARY (poziom A2)

MATURA PRIME TIME PLUS ELEMENTARY (poziom A2) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla liceum i technikum. Wymagania dla grup podstawowych i zaawansowanych realizujących podstawowy oraz rozszerzony zakres materiału są różnicowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY KLASA III A, III D PODRĘCZNIKI REPETYTORIUM POZIOM PODSTAWOWY I REPETYTORIUM POZIOM ROZSZERZONY

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY KLASA III A, III D PODRĘCZNIKI REPETYTORIUM POZIOM PODSTAWOWY I REPETYTORIUM POZIOM ROZSZERZONY KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY KLASA III A, III D PODRĘCZNIKI REPETYTORIUM POZIOM PODSTAWOWY I REPETYTORIUM POZIOM ROZSZERZONY WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom rozszerzony Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA MATURA PRIME TIME plus ELEMENTARY Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA MATURA PRIME TIME plus ELEMENTARY Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda KRYTERIA OCENIANIA MATURA PRIME TIME plus ELEMENTARY Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I

JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I WYMAGANIA KONIECZNE I PODSTAWOWE (ocena dopuszczająca i dostateczna) 1. Umie posługiwać się słownikiem. 2. Zna słownictwo przerabiane na lekcji. 3.

Bardziej szczegółowo

WYMAGNIA EDUKACYJNE DLA KLASY DWUJĘZYCZNEJ 3A/2

WYMAGNIA EDUKACYJNE DLA KLASY DWUJĘZYCZNEJ 3A/2 WYMAGNIA EDUKACYJNE DLA KLASY DWUJĘZYCZNEJ 3A/2 Przybory 1. Zeszyt przedmiotowy format A4, 2. Segregator na karty pracy 3. Podręcznik 4. Przybory do pisania Formy sprawdzania wiadomości - sprawdziany waga

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ PISANIA

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ PISANIA ROZUMIENIE TEKSTU uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i formułowane w języku angielskim i poprawnie na nie reaguje, pisane, których słownictwo i wykraczają poza program jego główną myśl, sprawnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA MATURA PRIME TIME plus INTERMEDIATE Poziom B1/B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA MATURA PRIME TIME plus INTERMEDIATE Poziom B1/B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda KRYTERA OCENANA MATURA PRME TME plus NTERMEDATE Poziom B1/B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI - ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

JĘZYK NIEMIECKI - ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE JĘZYK NIEMIECKI - ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie, oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie,

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny do podręcznika Meine Deutschtour do języka niemieckiego do klasy VII

Kryteria wymagań na poszczególne oceny do podręcznika Meine Deutschtour do języka niemieckiego do klasy VII Kryteria wymagań na poszczególne oceny do podręcznika Meine Deutschtour do języka niemieckiego do klasy VII uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim

Bardziej szczegółowo

Mówienie. Rozumienie ze słuchu

Mówienie. Rozumienie ze słuchu Kryteria oceniania z języka angielskiego Ocena celująca Stopień CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria potrzebne na ocenę bardzo dobrą, ponadto opanował wiadomości i umiejętności wykraczające

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej I Kryteria ogólne System oceniania wiedzy i umiejętności uczniów jest dwojaki: formalny i nieformalny: system formalny: na podstawie

Bardziej szczegółowo

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA I semestr Ocena Umiejętności ucznia 6 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMOT: Język angielski KLASA: B LO PODRĘCZNK: Matura Prime Time ( intermediate ) NUMER PROGRAMU NAUCZANA (ZAKRES): Wymagania edukacyjne POZOMY WYMAGAŃ Starter zna znaczną część nazw środków transportu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA MATURA PRIME TIME plus PRE-INTERMEDIATE Poziom B1 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA MATURA PRIME TIME plus PRE-INTERMEDIATE Poziom B1 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda KRYTERIA OCENIANIA MATURA PRIME TIME plus PRE-INTERMEDIATE Poziom B1 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału

Bardziej szczegółowo

Język angielski Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- wyciąg ze statutu (załącznik 3.14)

Język angielski Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- wyciąg ze statutu (załącznik 3.14) Język angielski Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- wyciąg ze statutu (załącznik 3.14) OCENA Klasa 1d- okres 1 - uczeń zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów związanych z opisem wyglądu

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH Wymagania edykacyjne dla klas III Treści Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa druga Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą a ponadto: - posiada wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA OCENA DOBRA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO uczeń rozumie tylko nieliczne polecenia i wypowiedzi nauczyciela

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda Jadwiga Gajda KRYTERIA OCENIANIA 2015 POZIOM ROZSZERZONY Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Module 1 People Vocabulary Bank & Grammar Section MATERIAŁ LEKSYKALNO- GRAMATYCZNY WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 3. dla klas VI z języka angielskiego. na rok szkolny 2012/2013

KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 3. dla klas VI z języka angielskiego. na rok szkolny 2012/2013 KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 3 dla klas VI z języka angielskiego na rok szkolny 2012/2013 JOANNA BRZYSKA WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA - STARLAND 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

KLASA 3 GIMNAZJUM (GRUPA ŚREDNIOZAAWANSOWANA I GRUPA ZAAWANSOWANA) REPETYTORIUM GIMNAZJALISTY

KLASA 3 GIMNAZJUM (GRUPA ŚREDNIOZAAWANSOWANA I GRUPA ZAAWANSOWANA) REPETYTORIUM GIMNAZJALISTY KLASA 3 GIMNAZJUM (GRUPA ŚREDNIOZAAWANSOWANA I GRUPA ZAAWANSOWANA) REPETYTORIUM GIMNAZJALISTY W zakresie wiedzy W zakresie umiejętności Rozdział 1 - Człowiek Plan wynikowy zna znaczenie, poprawnie zapisuje

Bardziej szczegółowo

MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE

MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE KRYTERA OCENANA MATURA PRME TME NTERMEDATE Poziom B1/B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem

Bardziej szczegółowo

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego,

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego, INTERFACE 3 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Free-time activities Teens under pressure 1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 3 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Normy wymagań na oceny w klasie IV Ocena dopuszczająca W zakresie gramatyki

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda * UWAGA : OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY WYPEŁNIA KRYTERIA TAK, ŻE ZWROT: PRAWIE WSZYSTKIE, PRAWIE CAŁE (ZADANIA, ĆWICZENIA,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy VI

Kryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy VI Ocena celująca Kryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy VI Ocenę tę otrzymuje uczeń: którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. Samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: FOCUS 2 (Wyd. PEARSON) 1 Wymagania ogólne Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: Język angielski PODRĘCZNIK: Matura Prime Time ( pre - intermediate ) Wymagania edukacyjne Poziom wymagań Starter GRAMA- zna znaczną część nazw krajów, narodowości, zawodów i potrafi ich użyć

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Opracowała: Monika Mikocka Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015. I. Do egzaminu pisemnego z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA PRIME TIME B2+ Poziom B2+ wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA PRIME TIME B2+ Poziom B2+ wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda KRYTERIA OCENIANIA PRIME TIME B2+ Poziom B2+ wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem Wynikowym,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym na podstawie podręcznika English Plus 2 i English Plus 3 wydawnictwa Oxford University Press English Plus 2 Rozdział 5 Opis zwierząt Opis czynności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne-język angielski Klasa VII-English Class-poziom A2plus

Wymagania edukacyjne-język angielski Klasa VII-English Class-poziom A2plus Wymagania edukacyjne-język angielski Klasa VII-English Class-poziom A2plus WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI RECEPCJA PRODUKCJA INTERAKCJA Uczeń posługuje się zakresem środków językowych pozwalających mu na realizację

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego I. Podczas nauki języka angielskiego w klasach IV-VI postępy uczniów w nauce sprawdzane i oceniane są poprzez: a) sprawdziany, b) kartkówki, c) odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: SŁOWNICTWO zna podstawowe informacje dotyczące użycia struktur gramatycznych z zakresu: konstrukcje:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA DO PODRĘCZNIKA REPETYTORIM GIMNAZJALNE. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

KRYTERIA OCENIANIA DO PODRĘCZNIKA REPETYTORIM GIMNAZJALNE. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY KRYTERIA OCENIANIA DO PODRĘCZNIKA REPETYTORIM GIMNAZJALNE. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły średniej(tech.) WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: - wyróżnia dźwięki

Bardziej szczegółowo

MATURA PRIME TIME PRE-INTERMEDIATE

MATURA PRIME TIME PRE-INTERMEDIATE KRYTERIA OCENIANIA Podręcznik MATURA PRIME TIME PRE-INTERMEDIATE Macmillan Repetytorium 2015 Klasa II B I II C poziom rozszerzony WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Konieczne (2) Podstawowe(3) Rozszerzające(4) Dopełniające(5) Uczeń:

WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Konieczne (2) Podstawowe(3) Rozszerzające(4) Dopełniające(5) Uczeń: Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: Język angielski PODRĘCZNIK: Matura Prime Time ( elementary ) W wymaganiach uwzględnione zostały wymagania szczegółowe na oceny pozytywne, z wyjątkiem oceny celującej. Ocenę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK FRANCUSKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK FRANCUSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK FRANCUSKI OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: 1. Odpowiedzi ustne: - czytanie i rozumienie tekstu - konwersacja na podst. tekstu / odpowiedzi na pytania - krótkie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY Kryteria ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENA CELUJĄCĄ otrzymuje ją uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy V oraz: twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch KONTRAKT Z UCZNIEM Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch 1. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA III

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA III WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA III POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niewielka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zdobywane umiejętności i poznane wiadomości będą podlegały ocenie. Oceniane będą następujące umiejętności językowe: I. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 1.Uczniowie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING MATURA REPETYTORIUM. POZIOM

Bardziej szczegółowo

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II Kryteria ogólne Znajomość środków językowych Rozumienie NIEDOSTATE CZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: Repetytorium Gimnazjalne 2015 Klasa III A i B, grupa 3 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik 1 POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

ON SCREEN INTERMEDIATE B1+/B2

ON SCREEN INTERMEDIATE B1+/B2 Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy opracowany zgodnie z nową podstawą programową (obowiązującą w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013) ON SCREEN INTERMEDIATE

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

1. Zasady oceniania na lekcji j. niemieckiego są zgodne z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania zawartymi w Statucie Szkoły.

1. Zasady oceniania na lekcji j. niemieckiego są zgodne z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania zawartymi w Statucie Szkoły. Zasady oceniania na lekcji języka niemieckiego. 1. Zasady oceniania na lekcji j. niemieckiego są zgodne z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania zawartymi w Statucie Szkoły. 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.:, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz

Bardziej szczegółowo

Repetytorium Gimnazjalne Kryteria oceniania

Repetytorium Gimnazjalne Kryteria oceniania POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA niewielka samodzielność, odtwórcza wiedza, nie zawsze skuteczne próby

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo)

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) Wymagania edukacyjne zjęzyka angielskiego dla klas IV Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) I. Numer dopuszczenia przez

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OCENIANIE Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie średniej ważonej z minimum 3 (przy 1 godzinie tygodniowo) lub 5 (przy 2 lub 3 godzinach tygodniowo)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: Język angielski PODRĘCZNIK: Matura Prime Time ( pre - intermediate ) Wymagania edukacyjne Poziom wymagań Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający - D 4a+4b Activity holidays

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania dla języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych

Przedmiotowy System Oceniania dla języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych Przedmiotowy System Oceniania dla języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych na podstawie: Programu nauczania języka niemieckiego dla klas I-III zasadniczej szkoły zawodowej i klas I-IV technikum,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V OCENA Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Uczeń -wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem present

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA II Podręcznik - FOCUS 2 ( wydawnictwo PEARSON ) Rok szkolny

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA II Podręcznik - FOCUS 2 ( wydawnictwo PEARSON ) Rok szkolny Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA II Podręcznik - FOCUS 2 ( wydawnictwo PEARSON ) Rok szkolny 2017/2018 1 Kryteria oceniania ogólne Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języków obcych: j. angielski, j. niemiecki, j. włoski, j. hiszpański, j. rosyjski

Przedmiotowy system oceniania z języków obcych: j. angielski, j. niemiecki, j. włoski, j. hiszpański, j. rosyjski Przedmiotowy system oceniania z języków obcych: j. angielski, j. niemiecki, j. włoski, j. hiszpański, j. rosyjski Nauczyciele uczący: mgr Joanna Kańska, mgr Aleksandra Dul, mgr Anna Nowak, mgr Ewa Lis,

Bardziej szczegółowo

WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające

WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: Język angielski PODRĘCZNIK: Matura Prime Time (elementary/pre-intermediate) W wymaganiach uwzględnione zostały wymagania szczegółowe na oceny pozytywne, z wyjątkiem oceny

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. Oceny są wystawiane za następujące formy aktywności: a) odpowiedź ustna obejmuje trzy ostatnie lekcje: odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

New Matura Success: Elementary - kryteria oceniania

New Matura Success: Elementary - kryteria oceniania 1 1 2 2 czasownik to be: odmiana, formy skrócone, zdania twierdzące, pytające i przeczące; dopełniacz saksoński opis rodzinnej fotografii: czas present simple: zdania twierdzące, pytające i przeczące;

Bardziej szczegółowo