Z A R Z Ą D Z E N I E NR BURMISTRZA RADZYMINA z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A R Z Ą D Z E N I E NR BURMISTRZA RADZYMINA z dnia r."

Transkrypt

1 Z A R Z Ą D Z E N I E NR BURMISTRZA RADZYMINA z dnia r. w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych Urzędu Miasta i Gminy Radzymin Na podstawie art. 33 ust 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art.68 ust.1i 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), w związku art. 7 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1 Wprowadza się Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, zwany dalej Kodeksem, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia. 2 Każdy pracownik jednostki zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu, stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia. 3 Wykonanie zarządzenia oraz nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu powierza się Sekretarzowi Gminy i kierownikom poszczególnych referatów. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.. Burmistrz Radzymina /-/ Zbigniew Piotrowski

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Burmistrza Radzymina z dnia KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH URZĘDU MIASTA I GMINY RADZYMIN Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania Rota ślubowania zgodnie z art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. PREAMBUŁA Kodeks Etyki jest otwartym zbiorem zasad i norm moralnych, którego zadaniem jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Radzymin związanych z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych. Kodeks stanowi zbiór wytycznych i reguł postępowania opartych na fundamentalnych wartościach, w szczególności takich jak: uczciwość, sprawiedliwość, praworządność, bezstronność, rzetelność, lojalność, szacunek, obiektywizm, odpowiedzialność. Jest więc jednym z podstawowych instrumentów służących harmonizacji postępowania i postaw pracowników samorządowych z powszechnie uznawanymi zasadami i wartościami etycznymi. Kodeks pełni funkcję doradczą i kontrolną, wspiera pracowników w prawidłowym przestrzeganiu standardów postępowania oraz pomaga realizować główny cel gminnej administracji samorządowej, jakim jest działanie na rzecz dobra wspólnoty mieszkańców. Znajomość zasad etyki i odpowiedzialności zawodowej pracowników samorządowych przedkłada się na jakość usług świadczonych przez administrację publiczną i społeczny odbiór pracy funkcjonariuszy publicznych. Celem Kodeksu jest poprawa jakości funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenie zaufania mieszkańców do samorządu gminnego. Kodeks etyki jest wzorcem i wyznacznikiem kształtującym wizerunek i postawę 1

3 urzędnika, jakich mają prawo oczekiwać obywatele i które są pożądane oraz akceptowane społecznie. Postanowienia Kodeksu znajdują źródło w regulacjach Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji przyjętego przez Parlament Europejski w dniu 6 września 2001 roku. Normy Kodeksu dookreślają i precyzują treść norm prawnych zawartych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Mając na uwadze służbę na rzecz wspólnoty lokalnej, dążenie do spełnienia słusznych oczekiwań społecznych a także stałe podnoszenie jakości pracy i świadczonych usług oraz urzeczywistnianie idei uczciwej, otwartej i przyjaznej administracji samorządowej, ustanawia się niniejszy KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH URZĘDU MIASTA I GMINY RADZYMIN Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w niniejszym Kodeksie jest mowa o: 1) Kodeksie należy przez to rozumieć Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych Urzędu Miasta i Gminy Radzymin; 2) Gminie należy przez to rozumieć Gminę Radzymin; 3) Urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Radzymin; 4) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Radzymina; 5) Pracowniku samorządowym należy przez to rozumieć pracownika Urzędu Miasta i Gminy Radzymin posiadającego status pracownika samorządowego, o którym mowa w art.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz z późn. zm.); 6) Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Radzymin. Rozdział II Zasady ogólne 2 Podmiotowy zakres obowiązywania Kodeksu 1. Pracownicy samorządowi zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego Kodeksu i kierować się jego zasadami. 2. Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych, bez względu na zajmowane stanowisko, w ich kontaktach ze wszystkimi interesantami Urzędu Miasta i Gminy Radzymin oraz w kontaktach z przełożonymi, podwładnymi i współpracownikami. 3. Każdy pracownik jest osobiście odpowiedzialny za przestrzeganie Kodeksu. 2

4 3 Rzeczowy zakres obowiązywania Kodeksu Kodeks stanowi zbiór zasad i wyznacza standardy postępowania pracownika samorządowego, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych i wykonywaniem zadań publicznych oraz niezwiązanych bezpośrednio z ich wykonywaniem, a mających wpływ na zaufanie obywateli do działania instytucji publicznych. 4 Praca w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin jako służba publiczna 1. Pracownik samorządowy winien traktować swą pracę jako służbę publiczną, poprzez którą wykonuje zadania na rzecz dobra wspólnego: państwa i społeczności lokalnej. 2. Pracownik samorządowy pełniący służbę publiczną zobowiązany jest dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu publicznego, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnych, uzasadnionych interesów obywateli. 3. Pracownik samorządowy powinien pracować tak, by jego działania mogły być wzorem praworządności i prowadziły do pogłębiania zaufania mieszkańców, inwestorów i turystów do administracji samorządowej i władz Gminy. 4. Pracownik samorządowy mając na uwadze charakter swojej pracy wykonuje powierzone obowiązki z zachowaniem zasad niniejszego Kodeksu oraz przestrzega porządku prawnego. 5. Pracownik samorządowy nie może brać udziału ani w żaden inny sposób uczestniczyć w czynnościach albo przedsięwzięciach, które uwłaczają godności zawodu lub podważają do niego zaufanie. 6. Pracownik samorządowy ma świadomość, że poprzez swoją postawę w pracy, jak i poza nią tworzy etos urzędnika, że swoim postępowaniem i wyglądem daje świadectwo i współtworzy wizerunek administracji samorządowej oraz kreuje opinię o Urzędzie. Rozdział III Szczegółowe zasady postępowania 5 Kodeks zasad Zasadami wyznaczającymi właściwą postawę zatrudnionych w Urzędzie są: 1) zasada praworządności, 2) zasada bezstronności, bezinteresowności, obiektywizmu i neutralności, 3) zasada uczciwości i rzetelności, 3

5 4) zasada lojalności i współpracy, 5) zasada odpowiedzialności, 6) zasada jawności, 7) zasada niedyskryminowania, 8) zasada współmierności, 9) zasada profesjonalizmu i podnoszenia jakości świadczonych usług, 10) zasada zgodnego z prawem informowania i doradztwa, 11) zasada uprzejmości i życzliwości, 12) zasada godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim, 6 Zasada praworządności Władza samorządowa jest władzą służebną w stosunku do praw obywateli i prawa w ogóle. Pracownik samorządowy traktuje pracę jako służbę publiczną, ma zawsze na względzie dobro Rzeczypospolitej Polskiej i wspólnoty samorządowej oraz chroni uzasadnione interesy każdej osoby, a w szczególności: 1. wykonuje swoje obowiązki służbowe ze szczególną starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stosując zasady i procedury zapisane w przepisach prawa powszechnego i miejscowego oraz wynikające z regulacji wewnętrznych Urzędu, mając na względzie interes publiczny, w sposób zapewniający pogłębienie zaufania obywateli do państwa i jego organów; 2. pamiętając o służebnym charakterze własnej pracy, wykonuje ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej, a swoją postawą nie narusza porządku prawnego w sposób powodujący obniżenie autorytetu i wiarygodności Urzędu; 3. pamięta, że swoim postępowaniem daje świadectwo o administracji publicznej i jej organach oraz współtworzy wizerunek tej administracji; 4. przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska; 5. rozumie i aprobuje fakt, iż podjęcie pracy w służbie publicznej oznacza zgodę na ograniczenie zasady poufności informacji dotyczącej również jego osoby; 6. zna aktualnie obowiązujące prawo, a tym samym wykonuje swoje obowiązki poprawnie i sprawnie, bez zbędnej zwłoki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i przewidzianym trybem działania, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę i doświadczenie; 7. rozumie cele kontroli zarządczej i akceptuje je; bierze aktywny udział we współtworzeniu systemu kontroli zarządczej, przekazując swoim przełożonym uwagi i propozycje dotyczące jej funkcjonowania; ma świadomość i wie, że wszystkie podejmowane działania mają służyć właściwej realizacji celów Urzędu; 8. podejmowane rozstrzygnięcia opiera na prawidłowo dokonanych ustaleniach, a informacje, uzyskane w wyniku prowadzonych postępowań, wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych. 7 Zasada bezstronności, bezinteresowności, obiektywizmu i neutralności 4

6 1. Pracownik samorządowy jest bezstronny, obiektywny i sprawiedliwy w wykonywaniu swoich zadań i obowiązków służbowych, a w szczególności: 1) kieruje się interesem publicznym i wspólnym dobrem; 2) powstrzymuje się od wszelkich arbitralnych działań, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację pojedynczych osób oraz od wszelkich form faworyzowania lub mobbingowania; 3) podejmuje decyzje uwzględniające wszystkie istotne czynniki i przypisuje każdemu z nich należne mu znaczenie; 4) nie ulega żadnym naciskom oraz dystansuje się otwarcie do wszelkich wpływów, które mogą prowadzić do działań stronniczych i które mogłyby służyć celom grup interesów; 5) nie może prowadzić sprawy ani udzielić pomocy, jeżeli jest związany ze sprawą bądź jej uczestnikami, nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości; 6) w działalności zawodowej nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi; dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z otoczeniem; 7) pracownik samorządowy nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji, opiniowaniu spraw, w których zachodzi konflikt interesów w sprawach prywatnych i urzędowych ( bezpośredni lub pośredni interes osobisty), wyłącza się z jakichkolwiek działań mogących rodzić podejrzenia o stronniczość lub interesowność; 8) nie dopuszcza do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym; w sytuacji powstania konfliktu interesów dba o jego rozstrzygnięcie na korzyść interesu publicznego, kierując się interesem wspólnoty samorządowej; 9) jest lojalny wobec Urzędu i zwierzchników, gotów do wykonywania służbowych poleceń, mając przy tym na względzie, aby nie zostało naruszone prawo lub popełniona pomyłka. 2. Pracownik samorządowy podczas wykonywania obowiązków jest neutralny i nie angażuje się w działania o charakterze politycznym oraz nie ulega wpływom i naciskom, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym. Rzetelnie i lojalnie realizuje zadania służbowe bez względu na własne przekonania i poglądy, nie manifestuje ich w miejscu pracy. 8 Zasada uczciwości i rzetelności Pracownik samorządowy swym zachowaniem w miejscu pracy i poza nim dba o dobre imię Urzędu i pracowników samorządowych, a szczególności: 1. pracuje rzetelnie i sumiennie, z szacunkiem dla innych i poczuciem godności własnej, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swej pracy i mając na względzie wnikliwe wykonywanie powierzonych mu zadań; 2. wykonując swoje obowiązki wykorzystuje w najlepszy sposób posiadaną wiedzę i doświadczenie w dążeniu do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów pracy, jest kreatywny i twórczy w podejmowaniu zadań; 5

7 3. nie czerpie dodatkowych korzyści materialnych lub osobistych za wykonywanie swoich obowiązków; 4. racjonalnie, oszczędnie i efektywnie zarządza powierzonym majątkiem gminnym i środkami publicznymi, wykazuje należytą staranność i gospodarność; 5. nie wykorzystuje i nie pozwala na wykorzystanie powierzonych mu zasobów, kadr i mienia publicznego w celach prywatnych. 9 Zasada lojalności i współpracy 1. Pracownik samorządowy jest lojalny wobec swoich współpracowników, odnosi się z szacunkiem do swoich zwierzchników i podwładnych oraz stara się zapobiegać sytuacjom konfliktowym w pracy. 2. Pracownik samorządowy relacje służbowe opiera na współpracy, solidarności, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą. 3. Praca w zespole realizującym wspólne cele bez lobbingu, zastraszania i dyskryminacji stanowi dla wszystkich pracowników obowiązek nie tylko prawny, ale również moralny. 4. Pracownik samorządowy jest powściągliwy i rozważny w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy administracji gminnej. 10 Zasada odpowiedzialności 1. Pracownik samorządowy jest osobiście odpowiedzialny za swoje decyzje i działania oraz ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez siebie pracy, niezależnie od rangi zajmowanego stanowiska. 2. Pracownik samorządowy przyjmuje zasadną krytykę, uznaje popełniony błąd i stara się skorygować negatywne jego skutki w jak najwłaściwszy sposób. 11 Zasada jawności 1. Postępowanie Pracownika samorządowego w ramach wykonywanych zadań i obowiązków służbowych jest co do zasady jawne; wszelkie wyłączenia jawności postępowania muszą mieć podstawę w przepisach prawa. 2. Pracownik samorządowy udostępnia obywatelom żądane przez nich informacje i umożliwia dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących ustawach i Statucie Gminy, z wyłączeniem informacji chronionych przepisami prawa ( ustawy o ochronie informacji niejawnych, służbowych i ochronie danych osobowych, skarbowych, podatkowych i innych). 6

8 12 Zasada niedyskryminowania 1. Pracownik samorządowy przestrzega zasad równego traktowania przy rozpatrywaniu wniosków stron i podejmowaniu decyzji; 2. Pracownik samorządowy traktuje w sposób równy inne osoby, z poszanowaniem ich prawa do prywatności i godności, bez względu na ich narodowość, obywatelstwo czy przynależność państwową, płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub wyznanie, przekonania polityczne lub inne, przynależność do mniejszości narodowej, posiadaną własność, urodzenie, sytuację rodzinną, stan zdrowia, niepełnosprawność, wiek, preferencje seksualne, czy też jakąkolwiek inną okoliczność. 13 Zasada współmierności 1. Pracownik samorządowy zapewnia, aby podjęte działania pozostały współmierne do obranego celu. 2. Pracownik samorządowy unika ograniczenia praw obywateli oraz nakładania na nich obciążeń niewspółmiernych do celu prowadzonych działań. 3. Pracownik samorządowy w toku podejmowania decyzji zwraca uwagę na stosowne wyważenie spraw osób prywatnych i ogólnego interesu publicznego. 14 Zasada profesjonalizmu i podnoszenia jakości świadczonych usług Pracownik samorządowy ma obowiązek systematycznie podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, tak by swym profesjonalizmem gwarantować wysoką jakość świadczonych usług; poprzez samokształcenie i udział w szkoleniach dba o podnoszenie i rozwój własnych umiejętności, kompetencji i wiedzy zawodowej potrzebnych do jak najlepszego wykonywania pracy w Urzędzie. 15 Zasada zgodnego z prawem informowania i doradztwa Pracownik samorządowy przy wypełnianiu obowiązków służbowych zawsze udziela rzetelnych informacji oraz służy poradą co do sposobu postępowania w danej sprawie. 16 Zasada uprzejmości i życzliwości 7

9 1. Pracownik samorządowy odnosi się w sposób życzliwy, uprzejmy i taktowny do osób korzystających z usług Urzędu, reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej i dobre wychowanie; stara się pomóc zgodnie z najlepszą swoją wiedzą i umiejętnościami, a niezrozumiale zagadnienia i problemy wyjaśnia oraz wskazuje sposoby ich załatwiania lub kieruje do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu. 2. Pracownik samorządowy relacje służbowe opiera na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą. 17 Zasada godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim 1. Pracownik samorządowy dba o dobre stosunki międzyludzkie, godnie zachowuje się w miejscu pracy i poza nim; swoją postawą nie powoduje obniżenia autorytetu i wiarygodności Urzędu. 2. Pracownik samorządowy powinien być ubrany stosownie do powagi i charakteru wykonywanych obowiązków. Rozdział IV Świadomość antykorupcyjna i zapobieganie korupcji 18 Zakaz przyjmowania korzyści 1. Pracownik samorządowy ma obowiązek odmawiać wszelkiego rodzaju działań narażających na zarzut niezgodności z prawem lub uczciwością; 2. Pracownikowi samorządowemu nie wolno przyjmować żadnych korzyści materialnych lub osobistych, ani obietnic takich korzyści, w związku z prowadzonymi przez niego sprawami; 3. Pracownik samorządowy dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne, zrozumiałe i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności czy też korupcji. 19 Zakaz nadużywania stanowiska i uprawnień 1. Pracownik samorządowy nie może w związku z wykonywaniem czynności służbowych wykorzystywać stanowiska służbowego do załatwiania własnych interesów i prywatnych interesów osób trzecich. 2. Pracownik samorządowy z posiadanych uprawnień może korzystać wyłącznie dla osiągania celów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone. 20 Przeciwdziałanie sytuacjom korupcjogennym 8

10 1. Pracownik samorządowy nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość, jakąkolwiek interesowność lub korupcję. Rozdział V Reprezentowanie Urzędu i kreowanie wizerunku urzędnika 21 Popularyzacja i krzewienie etosu urzędniczego 1. Pracownik samorządowy, zarówno w trakcie wykonywania czynności służbowych, w kontaktach zewnętrznych, jak też w życiu prywatnym winien mieć na uwadze, iż reprezentuje administrację publiczną, a swoim postępowaniem współtworzy wizerunek Urzędu i dba o jego dobre imię. 2. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Urzędzie mają szczególny obowiązek dbałości o przestrzeganie najwyższych norm uczciwości i rzetelności, a w szczególności: 1) stanowią wzór etycznego zachowania; 2) stwarzają i podtrzymują klimat otwartych kontaktów, przejrzystości postępowania oraz wzajemnego szacunku; 3) upowszechniają zasady zawarte w Kodeksie wśród podległych im pracowników, zapewniają właściwe zrozumienie i przestrzeganie postępowań Kodeksu; 4) dokonują ocen personalnych wyłącznie na podstawie kryteriów merytorycznych, w tym posiadanych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, gwarantując równość szans kobiet i mężczyzn; 5) nie demonstrują swoich przekonań politycznych oraz nie uzależniają od nich swoich decyzji, w tym w zakresie doboru i awansu kadr; 6) kierunkują działania w sytuacjach wymagających szczególnego procesu naprawczego lub decyzyjnego. 3. Sekretarz zapewnia, w szczególności: 1) możliwe najszersze propagowanie Kodeksu wśród pracowników Urzędu i mieszkańców; 2) rozpowszechnianie znajomości Kodeksu poprzez odpowiednie działania informacyjne, ułatwiające zrozumienie jego zapisów; 3) nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem postanowień Kodeksu. 4. Każdy pracownik może kierować do Sekretarza pytania dotyczące przepisów Kodeksu; Sekretarz ma obowiązek, w terminie 14 dni, udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. 22 Doskonalenie pracy Pracownik samorządowy, w szczególności: 1. dąży do pełnej znajomości niezbędnych w pracy aktualnych przepisów prawa i 9

11 procedur administracyjnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności prowadzonej sprawy; 2. jest przygotowany do racjonalnego, merytorycznego i prawnego uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania; 3. jest otwarty na współpracę i korzystanie z doświadczenia i wiedzy zwierzchników i współpracowników, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej, do korzystania z pomocy ekspertów; 4. jeżeli w sprawie są wyrażane zróżnicowane opinie, dąży do uzgodnień opartych na rzeczowej, merytorycznej argumentacji; 5. w wykonywaniu wspólnych zadań administracyjnych dba o ich jakość merytoryczną i o dobre stosunki międzyludzkie, przeciwdziała lobbowaniu; 6. przy sporządzaniu dokumentów urzędowych dąży do ich merytorycznej poprawności. Rozdział VI Odpowiedzialność z tytułu nieprzestrzegania zasad Kodeksu 23 Moc prawna Kodeksu 1. Postanowienia Kodeksu obowiązują wszystkich pracowników posiadających status pracownika samorządowego, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko. 2. Kodeks wprowadzony i wdrożony do działalności Urzędu, traktowany jest w kategoriach wewnętrznego prawa pracy. 24 Wiążący charakter Kodeksu 1. Pracownicy samorządowi zobowiązani są przestrzegać wartości i kierować się zasadami wynikającymi z treści Kodeksu. Za stosowanie Kodeksu odpowiada indywidualnie każdy pracownik. 2. Wszyscy pracownicy samorządowi składają oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia. 3. Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z Kodeksem dołącza się do jego akt osobowych Naruszenie przez pracownika postanowień Kodeksu: 1) znajduje odzwierciedlenie w ocenie kwalifikacyjnej, zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Regulaminem okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym; 2) powoduje odpowiedzialność regulaminową (porządkową i dyscyplinarną) oraz przewidziane prawem konsekwencje. 10

12 26 1. Normy niniejszego Kodeksu narusza ten pracownik samorządowy, którzy wskutek postępowania, w miejscu pracy i poza nim, naraża się na utratę dobrego imienia i zaufania niezbędnego przy wykonywaniu zadań publicznych oraz narusza wartości i zasady, o których mowa w Kodeksie. 2. Źródłem informacji o naruszeniu norm etycznych są, w szczególności: 1) analizy skarg na pracę czy zachowanie pracownika Urzędu; 2) informacje i opinie ze środowiska zewnętrznego Urzędu, sporządzone w formie pisemnej; 3) bieżąca obserwacja współpracowników i przełożonych oraz zgłoszenia, przedłożone na piśmie, do Kierownictwa Urzędu wszelkich nieprawidłowości i dowodów na naruszenie i łamanie norm etycznych. 3. Informacje o braku zachowania standardów etycznych, wynikające z pism, skarg i wniosków, składanych na piśmie przez pracowników, mieszkańców i interesantów, kierowane są do Sekretarza, który niezwłocznie podejmuje działania w celu wyeliminowania nieprawidłowości. 4. Sekretarz zapewnia, w szczególności: 1) sprawdzanie doniesień o możliwych naruszeniach postanowień Kodeksu; 2) współpracę z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Urzędu i podjęcie stosownych kroków, przewidzianych Kodeksem, w celu wyjaśnienia naruszeń zawartych w nim zasad i postanowień. 5. W przypadku naruszenia przez pracownika postanowień Kodeksu, kierownik danego referatu lub Sekretarz zobowiązuje go do złożenia pisemnych wyjaśnień. 6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Burmistrz powołuje Zespół ds. Etyki, w składzie trzech osób: Burmistrz, Sekretarz, bezpośredni przełożony pracownika. Zespół ds. Etyki przeprowadza postępowanie wyjaśniające w sprawie. 7. Zespół ds. Etyki: 1) w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości kieruje do Burmistrza wniosek o ukaranie pracownika, który naruszył przepisy Kodeksu; 2) w przypadku stwierdzenia naruszeń Kodeksu w sprawach mniejszej wagi - przeprowadza z pracownikiem rozmowę dyscyplinującą i pouczającą. 8. Oceniany pracownik ma prawo odwołać się do Burmistrza od stanowiska Zespołu ds. Etyki, w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma w sprawie naruszenia przepisów Kodeksu. Odwołanie wnosi się na piśmie z uzasadnieniem Rozdział VII Przegląd i monitoring Kodeksu Wprowadza się procedurę corocznego przeglądu i monitoringu Kodeksu wśród pracowników i mieszkańców. 2. Celem przeglądu i monitoringu Kodeksu jest popularyzacja jego treści wśród pracowników Urzędu i społeczności lokalnej, promowanie uniwersalnych wartości 11

13 służby publicznej oraz uzyskanie opinii na temat stosowania w praktyce urzędniczej zawartych w nim zasad. 3. Przeglądu Kodeksu dokonuje się w IV kwartale danego roku kalendarzowego, z tym że pierwszy przegląd Kodeksu, według wprowadzonej procedury, przeprowadzony zostanie w IV kwartale 2013 roku. 4. Nadzór nad realizacją przeglądu i monitoringu Kodeksu sprawuje Sekretarz Celem przeglądu jest w szczególności pozyskanie informacji dotyczących funkcjonowania Kodeksu wśród pracowników Urzędu oraz stosowania w praktyce wartości i zasad z niego wynikających. 2. Przegląd ma również na celu pozyskanie opinii mieszkańców Gminy i interesantów Urzędu na temat postaw etycznych pracowników samorządowych oraz jakości ich pracy. 3. Niezbędne dane, na podstawie których dokonuje się przeglądu stosowania Kodeksu, zbierane są w ciągu całego roku od pracowników Urzędu, mieszkańców Gminy, radnych, sołtysów, organizacji pozarządowych, interesantów Urzędu itd. Dane te pozyskiwane są z badań ankietowych i innych źródeł monitorowania, w tym z indywidualnych spostrzeżeń i uwag pracowników Urzędu, kierowanych pisemnie do lub ustnie do Kierowników Referatów i Sekretarza Ankiety zawierają zagadnienia związane ze stosowaniem i przestrzeganiem Kodeksu oraz pytania dotyczące zmian, aktualizacji i uzupełnień jego zapisów. 2. Wzór ankiety przeznaczonej dla pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do Kodeksu. 3. Wzór ankiety przeznaczonej dla społeczności lokalnej i interesantów Urzędu stanowi załącznik nr 2 do Kodeksu. 4. Ankiety, o których mowa w ust. 2 są dostępne w Referacie Ogólnoorganizacyjnym oraz Biuletynie Informacji Publicznej 5. Ankiety, o których mowa w ust. 3 są dostępne w Biurze Obsługi Interesanta oraz Biuletynie Informacji Publicznej bip.radzymin.pl 6.Pracownicy Biura Obsługi Interesantów mają obowiązek informowania interesantów o ankiecie i zapraszania do jej wypełniania. 7. Pracownicy Urzędu wypełnione ankiety powinni składać w Referacie Ogóloorganizacyjnym. Za przechowywanie wypełnionych ankiet do czasu ich analizy odpowiada wyznaczony pracownik tego Referatu. 8. Mieszkańcy i /lub interesanci Urzędu wypełnione ankiety mogą przekazywać: 1) pocztą elektroniczną na adres: lub 2) pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, Radzymin, z dopiskiem: Kodeks Etyki; 3) bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta; 4) do skrzynki na uwagi i wnioski znajdującej się w głównej siedzibie Urzędu przy Pl. T. Kościuszki 2; 9. Ankiety, o których mowa w ust. 2 i 3 są anonimowe. 12

14 30 1. Na podstawie informacji zebranych z badań ankietowych i innych źródeł monitorowania Sekretarz, we współpracy z Referatem Ogólnoorganizacyjnym, sporządza roczny raport z przeglądu Kodeksu. Raport powinien zawierać: 1) informację na temat przyjętej metodyki badań, 2) interpretację i prezentację wyników badań, 3) analizę uzyskanych wyników badań. 2. W celu informacyjnym i naprawczym raport jest przekazany Burmistrzowi wraz z wnioskami dotyczącymi usprawnienia funkcjonowania Urzędu, w tym Kodeksu oraz ewentualnymi rekomendacjami dotyczącymi zmian i uzupełnień jego zapisów. 3. Raport z przeglądu Kodeksu przedstawiany jest i omawiany na spotkaniu z pracownikami, zwołanym przez Burmistrza. Na spotkaniu, w razie wystąpienia takiej potrzeby, uzgadniane są działania zapobiegawcze i korygujące. 9. Raport z przeglądu Kodeksu podaje się do publicznej wiadomości poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Monitoring Kodeksu ma charakter ciągły. Ankiety, o których mowa w 29 ust.2 i 3 mogą być wypełniane każdego dnia. 2. W ramach bieżącego monitoringu Sekretarz przyjmuje uwagi, spostrzeżenia i opinie w przedmiocie funkcjonowania Kodeksu; można je zgłaszać w formie pisemnej, ustnej lub za pomocą Internetu. Rozdział VIII Postanowienia końcowe Kodeks będzie dostępny w formie elektronicznej na każdym stanowisku pracy. 2. Treść Kodeksu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej bip.radzymin.pl, na stronie internetowej Urzędu na tablicy ogłoszeń; będzie dostępna również w Referacie Ogólnoorganizacyjnym i w Biurze Obsługi Interesanta - w celu upowszechniania i propagowania zawartych w nim wartości i zasad. 3. W przypadku wprowadzenia zmian w zapisach Kodeksu obowiązuje taka sama procedura, jak przy jego opracowaniu i przyjęciu do stosowania. Burmistrz /-/ Zbigniew Piotrowski 13

15 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Burmistrza Radzymina z dnia Imię... Nazwisko... Stanowisko... Komórka organizacyjna.... OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z Kodeksem Etyki Pracowników Samorządowych Urzędu Miasta i Gminy Radzymin i zobowiązuję się do przestrzegania wartości i zasad z niego wynikających (data i podpis) Burmistrz /-/ Zbigniew Piotrowski

16 Załącznik Nr 1 do Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych Urzędu Miasta i Gminy Radzymin ANKIETA dotycząca Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (dla pracowników Urzędu) Szanowni Państwo, Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych Urzędu Miasta i Gminy Radzymin powinien być dokumentem żywym, inspirującym, pomocnym i odgrywającym ważną rolę w kształtowaniu postaw etycznych urzędników. W związku z tym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, dotyczącej funkcjonowania Kodeksu. Zgłoszone opinie i uwagi pozwolą zaktualizować i poprawić jego treść, a tym samym będą miały wpływ na usprawnienie pracy Urzędu i podniesienie standardu świadczonych usług. Pragniemy podkreślić, że wypełnienie ankiety jest anonimowe. Dziękujemy za poświęcony czas. Odpowiadając, prosimy o zakreślenie odpowiedzi i/lub wpisanie swojej uwagi w wolnym polu. 1. Czy uważa Pani/Pan, że było konieczne spisanie zasad etycznych w postaci Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych Urzędu Miasta i Gminy (zwanego dalej Kodeksem) i przyjęcie ich do stosowania? Tak, ponieważ należy dbać o wzrost zaufania mieszkańców i interesantów do naszego Urzędu Nie Nie mam zdania 2. Czy treść Kodeksu jest dla Pani/Pana zrozumiała? Tak Nie Jeśli nie, to które zapisy są niezrozumiałe 3. Czy według Pani/Pana, należy wprowadzić zmiany w Kodeksie? Tak Nie

17 Jeśli tak, to jakie 4. Jakie zdaniem Pani/Pana zasady (standardy) postępowania pracowników Urzędu wymagają doskonalenia (poprawy)? 5. Czy Kodeks jest dokumentem, z którego w różnych sytuacjach Pani/Pan korzysta? Często Raczej często Trudno powiedzieć Raczej rzadko Rzadko 6. Czy zapisy Kodeksu przyczyniły się w Pani/Pana przypadku do głębszej analizy własnego postępowania? Tak Proszę podać numer paragrafu, punkt itd * Nie Trudno powiedzieć 7. Czy Pani/Pana zdaniem Kodeks spełnia swoje zadanie i wpływa na poprawę jakości pracy w Urzędzie? Tak Nie Nie mam zdania Po wypełnieniu prosimy o przekazanie ankiety do Referatu Ogólnoorganizacyjnego tutejszego Urzędu (pok. nr 25) * - wypełnienie fakultatywne Dziękujemy Państwu za wypełnienie ankiety

18 Załącznik Nr 2 do Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych Urzędu Miasta i Gminy Radzymin ANKIETA dotycząca Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (dla społeczności lokalnej i interesantów Urzędu) Szanowni Państwo, w ramach podejmowanych działań na rzecz poprawy obsługi interesantów, przyjęty został Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych Urzędu Miasta i Gminy Radzymin. Głównym jego celem jest poprawa jakości funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenie zaufania mieszkańców do pracowników samorządowych. Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Zgłoszone opinie i uwagi pozwolą usprawnić pracę Urzędu i podnieść standard świadczonych usług. Pragniemy podkreślić, że wypełnienie ankiety jest anonimowe. Dziękujemy za poświęcony czas. Z Kodeksem Etyki Pracowników Samorządowych Urzędu Miasta i Gminy Radzymin mogą się Państwo zapoznać na stronie lub w Biurze Obsługi Interesanta, znajdującym się w głównej siedzibie tut. Urzędu. Odpowiadając, prosimy o zakreślenie odpowiedzi i/lub wpisanie swojej uwagi w polnym polu. 1. Czy wie Pani/Pan, że w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin wprowadzono Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych Urzędu Miasta i Gminy zwany dalej Kodeksem? Tak 2. Czy treść Kodeksu jest Pani/Panu znana? Nie Tak Nie Jeśli odpowiedział/a Pani/Pan nie proszę przejść do pytania Czy treść Kodeksu jest dla Pani/Pana zrozumiała? Tak Nie 4. Czy uważa Pani/Pana, że potrzebne są zmiany w Kodeksie?

19 Tak Nie 5. Jakie zmiany należałoby wprowadzić, aby Kodeks był jeszcze lepszym narzędziem do podniesienia standardów pracy pracowników Urzędu.? 6. Czy uważa Pani/Pan, że Kodeks jest potrzebny? Tak Raczej tak Nie Raczej nie Nie mam zdania 7. Czy zgadza się Pani/Pan z następującymi twierdzeniami dotyczącymi Kodeksu? Twierdzenia dotyczące Kodeksu wpływa na poprawę wizerunku Urzędu wpływa na poprawę obsługi interesantów porządkuje zasady, którymi kierują się pracownicy Urzędu podwyższa standardy pracy zapobiega korupcji Odpowiedzi tak raczej tak nie raczej nie nie mam zdania to dokument, który niczego nie zmienia 8. Jak ocenia Pani/Pan istotność niżej podanych zasad etycznych dla pracownika Urzędu. Zasady Zasada praworządności Zasada troski o dobro publiczne bardzo ważne raczej ważne Ocena raczej nieważne całkowicie nieważne nie mam zdania

20 Zasada bezstronności, bezinteresowności, obiektywizmu i neutralności Zasada uczciwości i rzetelności Zasada odpowiedzialności Zasada jawności postępowania Zasada niedyskryminowania Zasada profesjonalizmu i podnoszenia jakości świadczonych usług Zasada zgodnego z prawem informowania i doradztwa Zasada uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami Zasada godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim 9. Proszę określić, czy powyższe zasady w wystarczającym stopniu ujmują zagadnienia dotyczące etycznego zachowania pracowników Urzędu? Tak Nie Nie wiem 10. Proszę wymienić 3 zasady, które mają dla Pani/Pana największe znaczenie i którymi powinien przede wszystkim kierować się pracownik Urzędu? 11. Czy Pani/Pana zdaniem pracownicy Urzędu kierują się zasadami Kodeksu? Tak, wszystkimi Tylko niektórymi ( proszę wymienić) Nie Nie mam zdania

21 METRYCZKA 1. Płeć: kobieta mężczyzna 2. Przedział wiekowy: do 20 roku życia lat lat lat powyżej 50 lat 3. Wykształcenie: podstawowe zawodowe średnie wyższe inne 4. Miejsce zamieszkania: wieś miasto Po wypełnieniu prosimy o wrzucenie ankiety do oznaczonej skrzynki na uwagi i wnioski lub pozostawienie jej w Biurze Obsługi Interesanta - w głównej siedzibie Urzędu przy Pl. T. Kościuszki 2, lub wysłanie jej pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, Radzymin, lub e- mailem na adres: lub Ankietę można wydrukować lub skopiować. Dziękujemy Państwu za wypełnienie ankiety

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76 / 2005 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 22 sierpnia 2005r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY Koziegłowy 2005 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10/2011 Starosty Niżańskiego z dnia 27 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2011 Starosty Niżańskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 10/2011 Starosty Niżańskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2 /2013 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. z dnia 31 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 2 /2013 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. z dnia 31 stycznia 2013 r. PG1.KM.0142.002.13 ZARZĄDZENIE NR 2 /2013 Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Publicznego Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miasta Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 20/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miasta Hajnówka ZARZĄDZENIE Nr 20/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miasta Hajnówka Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH GMINY TOPÓLKA

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH GMINY TOPÓLKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Topólka nr 0050.7.2013 z dnia 7.02.2013r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Gminy Topólka KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH GMINY

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. I Zasady ogólne

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. I Zasady ogólne KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO I Zasady ogólne 1 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania pracowników samorządowych w związku z wykonywaniem przez nich

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Publicznego Nr 5 w Głogowie

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Publicznego Nr 5 w Głogowie Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora PP5 w Głogowie z dnia 01.07.2010r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Publicznego Nr 5 w Głogowie Preambuła Niniejszym ustanawia się: Kodeks Etyki Pracowników

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU Zał. do Zarządzenia Nr Or.0121.15.2011.2011 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2011 r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU Kodeks Etyki jest zbiorem wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO URZĘDU GMINY WILCZYCE Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy WILCZYCE oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Kodeks

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Pogotowia Opiekuńczego im Karola Olgierda Borchardta w Gdańsku. I. Postanowienia wstępne

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Pogotowia Opiekuńczego im Karola Olgierda Borchardta w Gdańsku. I. Postanowienia wstępne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 12/2010 Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku z dnia06.09.2010 r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Pogotowia Opiekuńczego im Karola Olgierda Borchardta w Gdańsku I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1 /2012 Wójta Gminy Osiek z dnia 25 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 1 /2012 Wójta Gminy Osiek z dnia 25 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 1 /2012 Wójta Gminy Osiek z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Osieku Na podstawie art. 33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GLIWICACH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GLIWICACH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GLIWICACH Celem działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Gliwicach jest świadczenie dziennych usług w zakresie wsparcia terapeutycznego, edukacyjnego,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PILE. Zasady ogólne

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PILE. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile z dnia 24 września 2012 r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PILE Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki pracowników samorządowych Gminy Karczmiska PREAMBUŁA

Kodeks etyki pracowników samorządowych Gminy Karczmiska PREAMBUŁA Kodeks etyki pracowników samorządowych Gminy Karczmiska PREAMBUŁA Celem kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Celem Kodeksu Etyki jest określenie katalogu wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Gminy Gorlice przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W CHOJNICACH PREAMBUŁA

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W CHOJNICACH PREAMBUŁA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnice nr 47/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W CHOJNICACH PREAMBUŁA Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2016. Wójta Gminy Łambinowice. z dnia 1 kwietnia 2016r.

Zarządzenie Nr 7/2016. Wójta Gminy Łambinowice. z dnia 1 kwietnia 2016r. Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Łambinowice. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 91/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 91/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2011 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP-185/11 Zarządzenie Nr 91/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2012 S t a r o s t y K o l n e ń s k i e g o z dnia 23 kwietnia 2012r.

Zarządzenie Nr 9/2012 S t a r o s t y K o l n e ń s k i e g o z dnia 23 kwietnia 2012r. Zarządzenie Nr 9/2012 S t a r o s t y K o l n e ń s k i e g o z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki pracowników samorządowych w Starostwie Powiatowym w Kolnie. Na podstawie art.34

Bardziej szczegółowo

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH PREAMBUŁA Celem niniejszego kodeksu jest sprecyzowanie wartości i zasad zachowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Pieniężna z dnia 06 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Pieniężna z dnia 06 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Pieniężna z dnia 06 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Pieniężnie. Na podstawie art. 31 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie z dnia 26.05.2011r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Zasady ogólne 1 1. Kodeks Etyki

Bardziej szczegółowo

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu Etyki stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu Etyki stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia. Zarządzenie NR 5/2013 Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego z dnia 2013.06.12 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Miejskiego nr 17 w Gorzowie Wlkp.

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Miejskiego nr 17 w Gorzowie Wlkp. Załącznik Nr 1 do Regulaminu Kontroli Zarządczej w Przedszkolu Miejskim nr 17 w Gorzowie Wlkp. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Miejskiego nr 17 w Gorzowie Wlkp. Zasady ogólne 1 Kodeks Etyki pracowników

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka. w Toruniu. Zasady ogólne

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka. w Toruniu. Zasady ogólne KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu Zasady ogólne 1 Kodeks Etyki pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE KODEKS ETYCZNY PRACOWNIIKÓW URZĘDU MIIEJSKIIEGO W KOŻUCHOWIIE Ustanawia się Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miejskiego w Kożuchowie. Kodeks jest zbiorem zasad i wartości, jakimi kierują się pracownicy.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Pracowników Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie. Preambuła

KODEKS ETYCZNY Pracowników Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie. Preambuła KODEKS ETYCZNY Pracowników Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie Preambuła Osoba, która chce być szanowana i posiadać autorytet, traktuje każdego w taki sposób, w jaki sama chce być traktowana Etyka jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki zawodowej

Kodeks etyki zawodowej Kodeks etyki zawodowej Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze PREAMBUŁA Kodeks Etyki zawiera zasady i wartości etyczne, wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/ 2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 6 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 11/ 2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 6 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 11/ 2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników samorządowych oraz procedur jego przeglądu i monitoringu Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W STRZEGOMIU. Rozdział I. Zasady ogólne

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W STRZEGOMIU. Rozdział I. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/KU/11 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 grudnia 2011 r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W STRZEGOMIU Rozdział I. Zasady ogólne 1 1. Kodeks etyki

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r.

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE nr 2 /2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia Kodeksu Etyki pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2016 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 8 września 2016 roku. w sprawie Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni

ZARZĄDZENIE NR 31/2016 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 8 września 2016 roku. w sprawie Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni S ZARZĄDZENIE NR 31/2016 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 8 września 2016 roku w sprawie Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni Na podstawie art. 34 ust. 1 i 35 ust. 2 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH URZĘDU GMINY CZERNICA [PREAMBUŁA]

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH URZĘDU GMINY CZERNICA [PREAMBUŁA] Załącznik do Zarządzenia nr 0050.54.2011 Wójta Gminy Czernica z dnia 22 czerwca 2011 r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH URZĘDU GMINY CZERNICA "Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę

Bardziej szczegółowo

Zasady etyki pracownika Urzędu Miasta Chełmży

Zasady etyki pracownika Urzędu Miasta Chełmży Zasady etyki pracownika Urzędu Miasta Chełmży Zasady etyki pracownika Urzędu Miasta Chełmży stanowią zbiór wartości i zasad postępowania, którymi winien kierować się pracownik, realizując swoje obowiązki

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Funkcjonariusza Publicznego (KEFP) materiał do dyskusji. Zasady etyki poselskiej 2

Kodeks Etyki Funkcjonariusza Publicznego (KEFP) materiał do dyskusji. Zasady etyki poselskiej 2 Kodeks Etyki Funkcjonariusza Publicznego (KEFP) materiał do dyskusji Wartości uniwersalne i szczególne Kodeks Etyki Służby Cywilnej 1 Zasady etyki poselskiej 2 Kodeks Etyki Funkcjonariusza Służby Cywilnej

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu Preambuła Celem Kodeksu Etyki jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO GIMNAZJUM NR 3 IM. EUROREGIONU NYSA W LUBANIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO GIMNAZJUM NR 3 IM. EUROREGIONU NYSA W LUBANIU KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO GIMNAZJUM NR 3 IM. EUROREGIONU NYSA W LUBANIU Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań przez pracowników Gimnazjum nr 3 w Lubaniu oraz dostrzegając

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24 /2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2013r.

Zarządzenie Nr 24 /2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2013r. Zarządzenie Nr 24 /2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 27/2011 z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO SPZOZ W ZIELONEJ GÓRZE PREAMBUŁA Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE Załącznik do Zarządzenia Burmistrza nr 137 z dnia 8 września 2011r KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 189/13 Burmistrza Rajgrodu z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie

Zarządzenie Nr 189/13 Burmistrza Rajgrodu z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie Zarządzenie Nr 189/13 Burmistrza Rajgrodu z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinku z dnia r.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinku z dnia r. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinku z dnia 27.01.2011r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Domu Pomocy Społecznej w Machowinku Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie PROJEKT kodeks etyki pracowników wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozdział I. Zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 195/2010 WÓJTA GMINY KOLBUDY z dnia 28 lipca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 195/2010 WÓJTA GMINY KOLBUDY z dnia 28 lipca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 195/2010 WÓJTA GMINY KOLBUDY z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kolbudy. Na podstawie art. 31 w zw. z

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI RADNEGO POWIATU POZNAŃSKIEGO

KODEKS ETYKI RADNEGO POWIATU POZNAŃSKIEGO KODEKS ETYKI RADNEGO POWIATU POZNAŃSKIEGO PREAMBUŁA Kodeks Etyki Radnego Powiatu Poznańskiego precyzuje wartości i standardy zachowań radnego powiatu, który jest przedstawicielem władzy lokalnej, jaką

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 276/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 1 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 276/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 1 września 2015 roku Zarządzenie Nr 276/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 1 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miasta Czeladź Na podstawie 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy Smołdzino

Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy Smołdzino Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy Smołdzino ZASADY OGÓLNE 1. Kodeks Etyki pracowników Urzędu Gminy Smołdzino, zwany dalej Kodeksem Etyki wyznacza standardy postępowania, których powinni przestrzegać

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SUWAŁKACH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SUWAŁKACH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SUWAŁKACH Preambuła Kodeks Etyki stanowi zbiór wartości i zasad, którymi kierują się pracownicy samorządowi podczas wykonywania zadań publicznych, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/267/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Uchwała Nr XLV/267/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 sierpnia 2010 r. Uchwała Nr XLV/267/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Radnych Powiatu Kluczborskiego. Na podstawie 21 ust. 2 uchwały Nr XLII/248/2010 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8 / DYREKTORA MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARYSZEWIE Z DNIA 30 stycznia 2013 R.

ZARZĄDZENIE NR 8 / DYREKTORA MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARYSZEWIE Z DNIA 30 stycznia 2013 R. ZARZĄDZENIE NR 8 / 2013 DYREKTORA MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARYSZEWIE Z DNIA 30 stycznia 2013 R. w sprawie: zatwierdzenia Kodeksu Etyki Pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE PREAMBUŁA Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Mikołowie zwany dalej "Kodeksem" stanowi zbiór wartości i zasad, którymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 28 grudnia 2012r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 28 grudnia 2012r. Zarządzenie Nr 6/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 152/13 WÓJTA GMINY KONOPNICA z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych

ZARZĄDZENIE NR 152/13 WÓJTA GMINY KONOPNICA z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych ZARZĄDZENIE NR 152/13 WÓJTA GMINY KONOPNICA z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 03/2012

Zarządzenie nr 03/2012 Zarządzenie nr 03/2012 Dyrektora Gminnego ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu 1 Celem zapewnienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta i Gminy Radzymin za 2013 rok

RAPORT z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta i Gminy Radzymin za 2013 rok RAPORT z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych za 2013 rok Przegląd i monitoring Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych Urzędu Miasta i Gminy Radzymin został

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W GŁOGOWSKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W GŁOGOWSKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 04/02 /2014 dyrektora szkoły z dnia 25 lutego2014 roku KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W GŁOGOWSKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW GMINNEGO CENTRUM KULTURY, CZYTELNICTWA I SPORTU W SZCZUROWEJ

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW GMINNEGO CENTRUM KULTURY, CZYTELNICTWA I SPORTU W SZCZUROWEJ KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW GMINNEGO CENTRUM KULTURY, CZYTELNICTWA I SPORTU W SZCZUROWEJ CELE KODEKSU ETYKI Kodeks stanowi zbiór zasad i norm etyczno-moralnych oraz zawodowych, jakimi powinien się

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/2017 WÓJTA GMINY CZARNY BÓR. z dnia 23 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/2017 WÓJTA GMINY CZARNY BÓR. z dnia 23 maja 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 38/2017 WÓJTA GMINY CZARNY BÓR z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Gminy Czarny Bór Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO ZATRUDNIONEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY DLA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO W BŁONIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO ZATRUDNIONEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY DLA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO W BŁONIU stan prawny na dzień: 10.01.2013 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO ZATRUDNIONEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY DLA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO W BŁONIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Ilekroć

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI. Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej. Preambuła

KODEKS ETYKI. Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej. Preambuła Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 23 / 2010 Dyrektora PUP z dnia 30.12.2010 roku KODEKS ETYKI Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej Preambuła Kodeks Postępowania Etycznego Pracowników

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI. Preambuła

KODEKS ETYKI. Preambuła KODEKS ETYKI Załącznik do zarządzenia Nr 14/2014 DYREKTORA ZGiKM GEOPOZ z dnia 26.05. 2014 r. PRACOWNIKÓW ZARZĄDU GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ Preambuła Pracownicy Zarządu Geodezji i Katastru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.././2015 RADY GMINY KRASICZYN z dnia.

UCHWAŁA Nr.././2015 RADY GMINY KRASICZYN z dnia. (PROJEKT) UCHWAŁA Nr.././2015 RADY GMINY KRASICZYN z dnia. w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Radnego Rady Gminy Krasiczyn. Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO ZATRUDNONEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY WE WŁOSZCZOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO ZATRUDNONEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY WE WŁOSZCZOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie z dnia 27.02.2012r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO ZATRUDNONEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY WE WŁOSZCZOWIE

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁODZKU

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁODZKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44/2011 Starosty Kłodzkiego z dnia 28 czerwca 2011 KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁODZKU Niniejszy kodeks zawiera zasady oraz wartości etyczne wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3 /2014 Zarządu Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie z dnia 26 marca 2014 r.

Uchwała nr 3 /2014 Zarządu Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie z dnia 26 marca 2014 r. Uchwała nr 3 /2014 Zarządu Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie : Kodeksu Etyki Zawodowej Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W GDAŃSKU

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W GDAŃSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 120/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 stycznia 2017 r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W GDAŃSKU Bądź zawsze obiektywny i świadomy tego, co robisz. Poczuwaj

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 101/2012 Wójta Gminy Słupca z dnia 27 grudnia 2012 r.

Zarządzenie nr 101/2012 Wójta Gminy Słupca z dnia 27 grudnia 2012 r. NAS028 NOWOCZESNA SAMORZĄDOWA Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego tel. (61) 839 90 24, fax (61) 83992 97 email: pmc@dgpmc.pl. www.dgpmc.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2 / 2011

Zarządzenie Nr 2 / 2011 Zarządzenie Nr 2 / 2011 Dyrektora z dnia 03.03. 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Publicznym Gimnazjum im. Aleksandra Kamińskiego w Kosowie Lackim Kodeksu Etyki Nauczycieli oraz Kodeksu Etyki Pracowników

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO URZĘDU GMINY S T R A W C Z Y N I E

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO URZĘDU GMINY S T R A W C Z Y N I E KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO URZĘDU GMINY W S T R A W C Z Y N I E STRAWCZYN, DNIA 05 LIPCA 2005R. KODEKS ETYKI PRACOWNIKA URZĘDU GMINY W STRAWCZYNIE PREAMBUŁA Kodeks ma na celu sprecyzowanie wartości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII / 458 / 2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 26 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII / 458 / 2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 26 września 2014 r. UCHWAŁA NR XLVII / 458 / 2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 26 września 2014 r. w sprawie : przyjęcia Kodeksu Etycznego Radnych Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XII / 150 / 15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radnego Rady Gminy Suchy Las

Uchwała nr XII / 150 / 15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radnego Rady Gminy Suchy Las Uchwała nr XII / 150 / 15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radnego Rady Gminy Suchy Las Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW PRZYCHODNI LEKARSKIEJ WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW PRZYCHODNI LEKARSKIEJ WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 25 Dyrektora PL WAT SP ZOZ z dnia 06.05.2015 r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW PRZYCHODNI LEKARSKIEJ WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/2013. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie (nazwa szkoły)

ZARZĄDZENIE NR 3/2013. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie (nazwa szkoły) ZARZĄDZENIE NR 3/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie (nazwa szkoły) z dnia 6 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/11. Kierownika MGOPS w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2011r.

Zarządzenie Nr 7/11. Kierownika MGOPS w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2011r. Zarządzenie Nr 7/11 Kierownika MGOPS w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie: wprowadzenia Zasad postępowania etycznego dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W STRZEGOMIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W STRZEGOMIU KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W STRZEGOMIU Vb c... Cóż więc w obecnym stanie prawnym powstrzymuje urzędników przed nadużywaniem funkcji publicznej? jeśli nie przepisy to tylko ich wrodzona

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych Powiatu Toruńskiego

Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych Powiatu Toruńskiego Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych Powiatu Toruńskiego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH URZĘDU GMINY JAWORZE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH URZĘDU GMINY JAWORZE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 75/09 Wójta Gminy Jaworze z dnia 31 sierpnia 2009 r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH URZĘDU GMINY JAWORZE Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2017 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Reszlu z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2017 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Reszlu z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2017 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Reszlu z dnia 29.03.2017 r. Kodeks Etyki Pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Pracownika Urzędu Gminy Białopole

Kodeks Etyczny Pracownika Urzędu Gminy Białopole Kodeks Etyczny Pracownika Urzędu Gminy Białopole Kodeks Etyczny Pracownika Urzędu Gminy Białopole Preambuła Kodeks Etyczny jest zbiorem wartości i wzorców oraz wytycznych postępowania zawodowego pracowników

Bardziej szczegółowo

Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.

Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Zasady dobrych praktyk w zakresie świadczenia usług związanych z kredytem hipotecznym Warszawa, 18 lipiec 2017 1 S P I S T R E Ś C I ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne.3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 wstępnej wersji produktu finalnego. Regulamin CENTRUM ASYSTENTURY SPOŁECZNEJ (CAS)

Załącznik nr 1 wstępnej wersji produktu finalnego. Regulamin CENTRUM ASYSTENTURY SPOŁECZNEJ (CAS) Załącznik nr 1 wstępnej wersji produktu finalnego Regulamin CENTRUM ASYSTENTURY SPOŁECZNEJ (CAS) Informacje ogólne: Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej realizowane w ramach projektu CENTRUM ASYSTENTURY

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY CZARNKÓW

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY CZARNKÓW załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 126/III/12 z dnia 24.08.2012 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY CZARNKÓW 1 Cele wprowadzenia Kodeksu Etycznego 1. Kodeks Etyczny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SOSW-I DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO OKRUSZEK W KOŁOBRZEGU. z dnia 10 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR SOSW-I DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO OKRUSZEK W KOŁOBRZEGU. z dnia 10 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR SOSW-I.013.11.2011 DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO OKRUSZEK W KOŁOBRZEGU z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Kodeksu Etycznego Pracowników Specjalnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2011 WÓJTA GMINY LĄDEK z dnia roku

ZARZĄDZENIE NR 22/2011 WÓJTA GMINY LĄDEK z dnia roku ZARZĄDZENIE NR 22/2011 WÓJTA GMINY LĄDEK z dnia 31.08.2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ocen okresowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Lądek na stanowiskach urzędniczych,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157, poz. 1240 ze zm.) ZARZĄDZENIE NR 14/2012/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki nauczycieli oraz Kodeksu etyki pracowników niepedagogicznych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻARACH. z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Dział I. Postanowienia ogólne.

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻARACH. z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Dział I. Postanowienia ogólne. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻARACH z dnia 28 kwietnia 2014 roku Dział I. Postanowienia ogólne. 1. Kodeks etyczny pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. Deklarujemy:

Kodeks etyczny. Deklarujemy: Kodeks etyczny Pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 przyjmują zbiór wartości, którymi będą się kierować w codziennej pracy. Właściwe wypełnianie roli zawodowej przez wszystkich pracowników powinno

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach z dnia 05 stycznia 2011 r.

Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach z dnia 05 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 05/2011 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach z dnia 05 stycznia 2011 r. w sprawie : ustalenia Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH W CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ,,AKWEN'' W CZERWONAKU

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH W CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ,,AKWEN'' W CZERWONAKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2017 Dyrektora Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku z dnia 13 czerwca 2017 roku. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH W CENTRUM ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 31 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 31 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 13/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Pabianicach Na podstawie art. 104² 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W OLSZTYNIE

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W OLSZTYNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 13 /2015 z dnia 23.03.2015 r. Dyrektora WORD Olsztyn KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO REGIONALNEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W OLSZTYNIE

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI Prezesa w Łodzi str. - 1- stron 4 Kodeks etyki jest zbiorem norm moralnych i standardów zachowań, którymi winni kierować się w swoim postępowaniu i pracy Członkowie Zarządu oraz wszyscy Pracownicy w Łodzi.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 25/2017 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu

UCHWAŁA Nr 25/2017 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu UCHWAŁA Nr 25/2017 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Turawa

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Turawa Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Turawa Preambuła Mając na celu dobro mieszkańców, pracując na rzecz wspólnoty samorządowej, podwyższając standardy zachowania względem siebie i świadczonych usług,

Bardziej szczegółowo