Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 GCI /2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ I. Informacje ogólne Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania i wykonania kampanii informacyjno-promocyjnej festiwalu Gdynia Design Days realizowanego w Gdyni w dniach 4-13 lipca 2014 r., na którą składa się obsługa PR, media relations, reklama oraz obsługa kanałów w mediach społecznościowych Główne założenia, które należy uwzględnić w ofercie: spójność wszystkich elementów oraz nowatorskie podejście. Kampania informacyjno-promocyjna ma pozycjonować festiwal Gdynia Design Days 2014 jako wydarzenie z bogatą ofertą merytoryczną w zakresie szeroko rozumianego designu Marka Gdynia Design Days ma być kojarzona i promowana jako najważniejszy letni festiwal designu w Polsce i jedyny festiwal designu w Polsce, na potrzeby którego powstają unikalne prototypy Kampania informacyjno-promocyjna festiwalu Gdynia Design Days 2014 ma być zgodna z celami wydarzenia oraz skierowana do grupy docelowej określonej przez Zamawiającego w załączniku 8 do Siwz - Opis Festiwalu GDD 2014, szczegółowe założenia i cele kampanii informacyjno-promocyjnej festiwal. Kampania swoim zasięgiem obejmie Trójmiasto i okolice, jak również inne duże miasta w Polsce Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: ,00 zł brutto Czas trwania kampanii od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014r. w tym: a. produkcja materiałów informacyjno-promocyjnych do dnia 30 czerwca 2014r. b. realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej do dnia 31 lipca 2014 r. c. obsługa kont społecznościowych festiwalu do dnia 31 grudnia 2014 r. II. Obowiązki Wykonawcy w zakresie wszystkich czynności w ramach kampanii: 2.1. Realizacja cotygodniowych spotkań zespołu wykonawczego z Zamawiającym w celu omawiania bieżącego przebiegu kampanii; 2.2. Bieżąca produkcja i redakcja informacji prasowych, tekstów na stronę internetową festiwalu, tekstów informacyjno-promocyjnych; 2.3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia profesjonalnego, poprawnego wykonywania tłumaczeń w języku angielskim. W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonywania tłumaczeń, w szczególności pod względem poprawności językowej itp. Zamawiający wymaga zapewnienia usług translatoryjnych przez osoby posiadające kwalifikacje w zakresie tłumaczeń, potwierdzone stosownymi dokumentami uprawniającymi do przedmiotowych czynności Udzielanie odpowiedzi na zapytania Zamawiającego (w tym: tworzenie tekstów) w terminie: a. w okresie: od podpisania umowy- maj do 48 godzin od momentu zgłoszenia (w formie e- mail, kontakt telefoniczny), b. w okresie: czerwiec-lipiec do 24 godzin od momentu zgłoszenia (w formie e- mail, kontakt telefoniczny) Kompleksowy nadzór nad realizacją kampanii; 2.6. Realizacja kampanii zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem działań i strategią komunikacji i kampanii informacyjno-promocyjnej; Strona 1 z 11

2 2.7. Ścisła współpraca z Zamawiającym w celu zapewnienia spójności i akceptacji modyfikowanych materiałów graficznych; 2.8. Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy przedstawić Zamawiającemu kosztorys dla zamówienia, dla którego złożył ofertę (suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysu musi być równa wartości podanej w ofercie dla zamówienia). Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określone w kosztorysie są ostateczne i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Wycena w kosztorysie winna obejmować poszczególne elementy zawarte w kampanii informacyjno-promocyjnej z wyszczególnieniem elementów zawartych w pkt. V niniejszego załącznika. Wycena zostanie przygotowana w formacie xls. Zamawiający zastrzega, że ilości podane w niniejszej SIWZ poszczególnych materiałów promocyjnych, które zostały wskazane do produkcji, są ilościami szacunkowymi. W trakcie obowiązywania Umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od podanych ilości szacunkowych (zarówno mogą być większe lub mniejsze), jednak łączna wartość Umowy nie przekroczy całkowitej wartości umowy wynikającej z oferty. III. Obsługa PR i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej 3.1. Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy opracuje, dostarczy dokumenty tj.: szczegółową strategię kampanii informacyjnopromocyjnej, media plan, harmonogram działań w ramach przedmiotowej kampanii, oraz uzyska ich ostateczną akceptacje przez Zamawiającego. Wykonawca przystąpi do realizacji zadań określonych w przedmiotowych dokumentach po uzyskaniu ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego Wykonawca opracuje szczegółową strategię informacyjno-promocyjną (format doc), która będzie uwzględniała wszystkie wymagania znajdujące się w niniejszym Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, wytyczne Zamawiającego i jednocześnie będzie stanowiła rozszerzenie wstępnej strategii komunikacji i kampanii informacyjno-promocyjnej załączonej do złożonej oferty w postępowaniu Opracowanie szczegółowego media planu. Media plan ma zawierać listę poszczególnych mediów wraz z proponowanym harmonogramem publikacji reklam oraz ich formatu (format exc.). Media plan ma precyzyjnie określić nośniki wybrane do kampanii, formaty reklam (długości spotów, wymiary reklam prasowych), terminy emisji, miejsca zamieszczenia reklam, koszty, terminy dostarczenia materiałów do mediów, parametry kampanii (GRP, zasięg, częstotliwość, koszty dotarcia) Harmonogram działań w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej, media planu, terminów emisji i publikacji oraz zadań logistycznych realizowanych przez Wykonawcę (format: diagram Gantta/ plik xls.) Wykonawca każdorazowo uwzględni zalecenia, wytyczne Zamawiającego w zakresie dokumentów, o których mowa w pkt niniejszego rozdziału Ostateczny wybór patronów medialnych, listy dziennikarzy, blogerów, stacji radiowych, gazet oraz innych podmiotów uczestniczących w realizacji kampanii wymaga akceptacji przez Zamawiającego. IV. OBSŁUGA PR, w tym: 4.1. Zorganizowanie media relations, polegające na: a. prowadzeniu biura prasowego; b. monitoringu hasła Gdynia Design Days (prasa + Internet) wraz z przygotowaniem raportu końcowego; c. bieżącego kontaktu z dziennikarzami i blogerami; d. przygotowanie aktualnej listy dziennikarzy i blogerów, do których wysyłane będą komunikaty oraz nawiązanie czynnej relacji w celu prowadzenia efektywnej komunikacji. Strona 2 z 11

3 Lista ta powinna zawierać dziennikarzy zajmujących się tematyką designu, kultury, sztuki, jak również reprezentantów mediów ogólnopolskich i regionalnych. Na liście powinny znaleźć się kontakty do dziennikarzy z magazynów wnętrzarskich, takich jak: Design Alive, Dobre Wnętrze, Elle Decoration, Dom i Wnętrze, M jak mieszkanie itp. (format.xls) min. 100 pozycji; e. przygotowaniu i dystrybucji materiałów prasowych, w tym wysyłce co najmniej 6 informacji prasowych; tematy informacji prasowych wraz z harmonogramem zostaną uzgodnione z Zamawiającym; treści informacji prasowych będą dostosowywane do różnych grup docelowych festiwalu oraz do specyfiki mediów, z którymi Wykonawca będzie się komunikował; f. pozyskaniu głównych patronów medialnych docierających do profesjonalnego grona odbiorców oraz lokalnej społeczności (rozpoznawalne media branżowe, lokalne, ogólnopolskie) oraz rozgłośni radiowych. W skład patronów medialnych wchodzą: - min. 1 ogólnopolska rozgłośnia radiowa; - min. 3 magazyny z branży designu należące do największych magazynów branżowych w Polsce w branży wnętrzarskiej; - min. 3 branżowe portale internetowe należące do 5 portali z największą ilością odsłon; - lokalne media: radio/prasa/portal internetowy. g. kompleksowej organizacji i przeprowadzeniu study tour dla dziennikarzy i blogerów w weekend rozpoczynający festiwal. Organizacja uwzględnia zapewnienie noclegu i transportu dla co najmniej osób oraz realizacji wszystkich elementów programu opisanych w programie wizyty. Wizyta może być podzielona na grupę blogerów i grupę dziennikarzy, jeśli Wykonawca uzna to za zasadne; Program wizyty dziennikarzy i blogerów winien być na tyle zróżnicowany, aby umożliwiał zapoznanie się z wystawami i wydarzeniami festiwalowymi, sprzyjał integracji, zdobyciu wiedzy, nowych umiejętności oraz stanowił inspirację do ciekawych publikacji Program wizyty zostanie przedstawiony przez Wykonawcę w ofercie natomiast po podpisaniu umowy zostanie uszczegółowiony zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. h. kompleksowej organizacji i przeprowadzeniu 1 konferencji prasowej w dniu inauguracji festiwalu w formie śniadania prasowego oraz udziale w 2 konferencjach prasowych organizowanych przez Urząd Miasta Gdyni przed wydarzeniem, w tym przygotowaniu i produkcji teczek prasowych dla dziennikarzy Aktywne działania w mediach społecznościowych: a. prowadzenie kont m.in. Facebook, Vimeo, Youtube, Instagram, Pinterest i innych zasadnych dla osiągnięcia celów kampanii (szczegółowy opis zadania znajduje się w rozdziale X niniejszego załącznika); b. prowadzenie kont na portalach społecznościowych w sposób zaplanowany, zgodny z tegorocznym hasłem festiwalu; c. tworzenie treści skierowanych do różnych grup docelowych festiwalu; d. angażowanie użytkowników i zwiększanie ich aktywności na portalach; e. Wykonawca zaproponuje w ofercie 3 kampanie w mediach społecznościowych, które zamierza zrealizować w ramach działań promocyjnych. Propozycja działań w mediach społecznościowych ma prowadzić do zaangażowania użytkowników i osiągnięcia znacznego wzrostu ilości polubieni profilu Gdynia Design Days. Działania mają uwzględniać promocję wydarzeń realizowanych w ramach festiwalu, podkreślać unikalność festiwalu jako wydarzenia, które prezentuje prototypy stworzone specjalnie na potrzeby festiwalu, promować projektantów i kuratorów realizujących festiwalowe projekty. W propozycjach działań winny się znaleźć ogólne założenia, propozycje działań, konkursów, akcji promocyjnych itp. zaplanowanych do końca 2014 roku. Strona 3 z 11

4 Po podpisaniu umowy przedmiotowe kampanie zostaną uszczegółowione zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. Wdrożenie realizacji przedmiotowych kampanii w mediach społecznościowych nastąpi po akceptacji przez Zamawiającego. f. Wykonawca może zaproponować inne media społecznościowe oraz krótką propozycję działania, jeśli uzna to za zasadne dla kampanii Aktywność w radiu: Wykonawca zaproponuje działania w radiu, które pozwolą dotrzeć do odbiorców festiwalu. Należy uwzględnić co najmniej jedną ogólnopolską i co najmniej dwie regionalne stacje radiowe. Wykonawca zaproponuje reklamę radiową i/lub inne aktywności w radiu W przypadku reklamy radiowej Wykonawca uwzględni: a. wyprodukowanie i emisję dynamicznego spotu radiowego zapraszającego do udziału w festiwalu oraz przedstawiającego program wydarzenia; Wymagania w zakresie SPOTU radiowego są następujące: a. długość spotu nie mniej niż 30 sek., emisja co najmniej w 2 stacjach regionalnych i 1 stacji ogólnopolskiej, nadających na terenie województwa pomorskiego; można uwzględnić stacje ogólnopolskie; b. dobór stacji należy zaplanować w taki sposób, aby uzyskać zasięg pokrywający teren całego województwa (minimum 90%), wybór stacji ogólnopolskiej o największej słuchalności i docierającej do grupy docelowej (na podstawie aktualnych badań/statystyk); c. spot nadawany ma być przed i w trakcie wydarzenia; d. przedział czasu emisji spotów radiowych to pasmo 07:00-09:00 oraz pasmo 15:00-18:00 w każdej wybranej stacji; e. minimum 50 emisji spotów łącznie W przypadku innych działań radiowych W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować propozycji innej aktywności w radiu planowanej w punkcie 4.3., wymagana będzie realizacja założeń przedstawionych w punkcie i Wykonawca zaproponuje na etapie składania oferty we Wstępnej strategii komunikacji i kampanii informacyjno-promocyjnej stanowiącej załącznik do oferty - wybraną formę aktywności w stacjach radiowych oraz jej minimalny opis w ramach przedmiotowej kampanii. Wykonawca po podpisaniu umowy dokona uszczegółowienia strategii wybranej formy aktywności w stacjach radiowych, zaproponuje ostateczne nazwy stacji radiowych odpowiednich do promocji festiwalu. Wdrożenie realizacji przedmiotowej strategii wybranej formy aktywności w stacjach radiowych nastąpi po jej akceptacji przez Zamawiającego. V. Produkcja materiałów promocyjnych i informacyjnych Przygotowanie projektu do druku, produkcja i emisja/ekspozycja/rozpowszechnienie/ dystrybucja do poszczególnych lokalizacji poszczególnych materiałów promocyjnych spójnych z identyfikacją wizualną Produkcja materiałów informacyjno-promocyjnych nastąpi do dnia 30 czerwca 2014r Zamawiający wymaga, by materiały promocyjne zawierały: a. Foldery z mapką lokalizującą wszelkie wydarzenia organizowane w ramach festiwalu wraz z programem, szt.; Strona 4 z 11

5 b. Drukowana wersja zaproszeń na festiwal / produkcja i wysyłka drukowanej wersji zaproszeń na festiwal / 2000 szt.; format: DL / grubość papieru minimum: 250 g c. T-shirty Gdynia Design Days / 300 szt. / nadruk 3 kolory / model damski i męski / kolor czarny lub-i biały / rozmar S-XL / 100% wysokogatunkowej bawełny / gramatura: min.155 g / szycie: szwy boczne, rękawki bez ściągaczy / rodzaj: męskie - klasyczny T-shirt; damskie: klasyczny T-shirt lub tank top. d. Identyfikatory Gdynia Design Days / 50 sztuk wraz z obudową i smyczą; e. Plakaty w pociągach SKM zgodnie z parametrami SKM / 200 sztuk; f. Plakaty A1/B1, sztuk / po 1000 szt. dla każdego formatu do promocji na terenie Trójmiasta tj. w przestrzeni publicznej Gdyni, Sopotu i Gdańska oraz na terenie trójmiejskich uczelni, pubów i innych miejsc zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie, spójnych z przesłaniem kampanii i grupą docelową festiwalu; do promocji na słupach ogłoszeniowych w strategicznych punktach Gdyni, Sopotu i Gdańska zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie; g. Płócienne torby z bawełny / 3 tys. sztuk, w tym: ściągane sznurkiem wym. 38 x 42 (min. 200 sztuk); pozostałe: 35 x 37 ucho 110 x 6 / specyfikacja: min. 250 g/m2, nadruk 2- strony, min. 3-4 kolory; h. Przypinki: średnica: 44 mm, min 6000 sztuk wg 5 wzorów zaprojektowanych w identyfikacji wizualnej; i. Citylighty na przystankach autobusowych w Gdyni zawierające program i mapę festiwalu; j. Niestandardową przesyłkę-zaproszenie dla dziennikarzy i gości VIP łącznie z propozycją, produkcją i wysyłką / 150 szt. k. Ogłoszenia prasowe reklama prasowa (funkcja zapowiadająca GDD i zapowiadająca konkretne wydarzenia w trakcie trwania imprezy), min. 6 szt., w tym 2 szt. w magazynach poświęconych designowi (np. Design Alive, 2+3D, f5); l. Wkładkę do lokalnej gazety codziennej: min 50 tys. sztuk pokrywającą nakład wydania Gazety Wyborczej 3 lipca 2014, min. 30 tys. szt.; dodatkowo należy uwzględnić dystrybucję wkładki w dniach: 4-6 lipca oraz lipca w 6 lokalizacjach Gdyni, Gdańska i Sopotu i/lub dystrybucję wkładki w SKM; Wykonawca może zaproponować inne kanały dystrybucji docierające do grupy docelowej festiwalu, przy czym uwzględnienie wkładki do gazety codziennej ukazującej się na terenie Trójmiasta w nakładzie minimum 30 tys. egzemplarzy jest obligatoryjne; wkładka do gazety codziennej uwzględnia przygotowanie tekstów w języku polskim (również na podstawie materiałów przesłanych przez Zamawiającego) oraz skrótów dla wszystkich artykułów w języku angielskim. m. Niskobudżetowy gadżet identyfikujący festiwal dla masowego odbiorcy (w tym dzieci), min.30 tys. szt. lub kilka wariantów gadżetów o łącznej ilości 30 tys. szt. n. Baner na budynek (4,5 x 3,5 m, sitodruk). o. Flagi poliestrowe na słupy, m.in. na ul. Świętojańskiej w Gdyni, 60 sztuk w dniach 6-14 lipca Zamawiający posiada uniwersalne flagi poliestrowe, ok. 30 sztuk wymagające wyprania, które mogą być wykorzystane do ekspozycji tylko w przypadku, jeżeli po wypraniu nie stracą na jakości tj. zmiana kształtu, koloru, wielkości. Pozostałe flagi należy wyprodukować. W przypadku, gdy wyprane flagi nie będą nadawały się do ekspozycji należy wyprodukować taką ilość, aby zagospodarować wszystkie nośniki. p. Profesjonalna sesja foto wyprodukowanych gadżetów promocyjnych ; zdjęcia 300dpi 10 zdjęć. q. Plakaty do gablot miejskich:/ 8 sztuk / parametry plakatu: wymiar plakatu: 68 x 118 cm; pole widoczne: 64 x 114 cm lub/i wymiary plakatu na ekran on media 95,5x172,5 cm, pole widoczne: 91,5 x 168,5 cm; format przygotowania do druku: CMYK, PDF, TIF; rozdzielczość: 300 dpi / produkcja uwzględnia ekspozycję plakatów w terminie od 1 lipca Strona 5 z 11

6 do 13 lipca włącznie. Wykonawca uzyska wszelkie pozwolenia wymagane do ekspozycji plakatów. r. Nerka na pas o klasycznym kształcie / 250 szt./ Wykonana z poliestrowego materiału z nadrukowaną grafiką festiwalu. Wewnątrz podszewka, dodatkowo taśma wzmacniająca, czarna nitka, kolorowy lub czarny suwak, tylna kieszonka na suwak. Na czarnym pasku żakardowa metka z logo Gdynia Design Days. /Dopuszcza się alternatywnie realizację uniwersalnej nerki z materiału Tyvek, bez podszewki, z czarnym lub kolorowym suwakiem // Wymiary orientacyjne: szer: 25 cm, wys. 15 cm, Pasek regulowany (min. 80 cm) Wymagania w zakresie wykonania oraz dostawy materiałów promocyjnych w ramach zamówienia. a. Zamawiający wymaga, by zaoferowane materiały promocyjne były nowe, pełnowartościowe, dobrej jakości, a także charakteryzowały się estetyką oraz starannością wykonania. b. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów promocyjnych w opakowaniach zbiorczych do wszystkich lokalizacji festiwalu według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym oraz do zabezpieczenia niniejszych materiałów do momentu odbioru końcowego przez Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko. Sposób transportu oraz opakowanie muszą zapewniać należyte zabezpieczenie materiałów promocyjnych przed uszkodzeniami. Za szkody powstałe w wyniku nienależytego opakowania oraz/lub transportu winę ponosi Wykonawca. c. Na każdym opakowaniu zbiorczym Wykonawca zaznaczy rodzaj i liczbę materiałów promocyjnych w opakowaniu. d. Wykonawca dostarczy i rozładuje materiały promocyjne miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobę/osoby do rozładunku materiałów promocyjnych. e. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie projekty graficzne wykonane w ramach niniejszej umowy w plikach JPG i PDF oraz z plikach otwartych na nośniku cyfrowym (CD, DVD, pen-drive itp.) VI. Promocja festiwalu w okresie od podpisania umowy do czerwca na polskich uczelniach związanych z projektowaniem, m.in.: a. ASP w Gdańsku, b. ASP Kraków, c. ASP w Katowicach, d. ASP w Warszawie, e. ASP w Łodzi, f. ASP we Wrocławiu, g. ASP w Katowicach, h. UMK Toruń Wydziału Sztuk Pięknych, i. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Sztuki, j. Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, k. Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, l. Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, m. Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, n. Wydział Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie, o. Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, p. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, q. Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, r. Instytut Architektury i Urbanistyki w Łodzi Wydział Architektury i Inżynierii Środowiska, Strona 6 z 11

7 s. Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, t. School of Form w Poznaniu. Wykonawca zaproponuje w ofercie (według załącznika 1 A) sposób dotarcia do studentów i kadry naukowej powyższych uczelni. VII. Odświeżenie istniejącej strony internetowej: 7.1. W skład systemu wchodzą następujące moduły a. Moduł systemu zarządzania treścią CMS. b. Moduł strona główna. c. Moduł aktualności. d. Moduł program. e. Moduł wydarzenia. f. Moduł wyszukiwarka. g. Moduł rejestracji uczestników festiwalu, w tym rejestracji na poszczególne wydarzenia. h. Moduł newsletter. i. Moduł galeria. j. Moduł dla prasy. k. Moduł partnerzy. l. Moduł polecane miejsca. m. Moduł mapa 7.2. Zakres działań w ramach usługi: a. Zmiana struktury z aktualnie obowiązujących 3 kolumn i stworzenie nowej strony głównej uwzględniającej sprawne poruszanie się po programie i mapie festiwalu oraz umożliwiające wyróżnianie kilku najważniejszych wydarzeń; b. Moduł program moduł program ma być intuicyjny dla użytkownika i umożliwiać wyszukiwanie elementów programu poprzez filtry: data/miejsce/wydarzenie: wystawy, warsztaty, wykłady, filmy, akcje ambientowe, inne/miejsce/inne (jeśli wykonawca uzna za zasadne dodanie innej kategorii); c. Moduł mapa moduł musi uwzględniać możliwość modyfikacji mapy na poziomie CMS dodawanie lokalizacji, usuwanie, nadawanie nazw, oraz rozróżnić główne lokalizacje festiwalu i lokalizacje z wydarzeniami towarzyszącymi; d. Moduł aktualności intuicyjne wstawianie aktualności; wyświetlanie chronologiczne; możliwość wyróżniania najważniejszych aktualności; e. Integracja modułów zintegrowanie modułów mapa i program w taki sposób, aby użytkownik mógł sprawnie i intuicyjnie odnaleźć zarówno miejsce wydarzenia jak i szczegółowe informacje na temat terminu, prowadzącego; f. Zmiana szaty graficznej ma być możliwa na poziomie CMS; g. Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, może zaproponować wprowadzenie nowych elementów, służących wzbogaceniu i uatrakcyjnieniu strony internetowej. h. Wykonawca nie może ograniczać treści ani zawartości strony bez zgody Zamawiającego. i. Wykonawca zapewni w ramach zamówienia wsparcie techniczne i pomoc w administrowaniu stroną internetową, w tym: wsparcie techniczne w ciągu okresu obowiązywania umowy, Strona 7 z 11

8 bieżącą obsługę strony internetowej w zakresie wprowadzonych nowych funkcjonalności, także po zakończeniu jej wdrożenia, zarówno w zakresie usuwania błędów, które mogą się pojawić, np. w działaniu strony w zakresie administrowania treścią, itp. przywracanie strony internetowej do pełnej sprawności po ewentualnych błędach popełnionych podczas bieżącego administrowania stroną, j. Wykonawca w ramach zamówienia, po wdrożeniu nowych funkcjonalności strony internetowej, będzie zobowiązany do zapewnienia serwisu gwarancyjnego, przez okres 12 miesięcy od daty wykonania przedmiotu umowy potwierdzonej protokołem odbioru. k. Wykonawca zobowiązuje się w sytuacji określonej w ppkt. i oraz j niniejszego punktu, do reakcji na zgłoszenie Zamawiającego z prośbą o pomoc techniczną, w ciągu 48 godzin, oraz do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości w działaniu, awarii. l. Wykonawca przekaże pełną dokumentację wykonawczą w zakresie wprowadzonych zmian do istniejącej strony internetowej tj.: w szczególności kodu źródłowego, innych plików źródłowych, plików graficznych, plików konfiguracyjnych, instrukcji uruchomienia nowych funkcjonalności strony oraz instrukcji dla administratora strony, m. Wykonawca przekaże dokumentację związaną z CMS, tj. ilustrowaną instrukcje obsługi (szczególnie do zainstalowanych odświeżonych komponentów, modułów, pluginów), listę odświeżonych zainstalowanych komponentów, modułów, pluginów wraz z licencjami wykupionymi, gdy takie są potrzebne, szczegółową listę zmian wprowadzonych w/w dodatków. Instrukcja zostanie dostarczona w formie papierowej (szt. 1) oraz elektronicznej na płycie CD w formacie PDF. VIII. IX. Pozycjonowanie strony www wraz z doborem słów kluczowych Administracja strony oraz konta Facebook, Instagram, Pinterest, Vimeo, Youtube w terminie od dnia podpisania umowy 31 grudzień 2014, polegająca na: a. przygotowaniu i wprowadzaniu treści w porozumieniu z Zamawiającym, zgodnej ze strategią informacyjno-promocyjną oraz harmonogramem działań; Treści zamieszczane na stronie www oraz facebooku muszą być przedstawiane Zamawiającemu do akceptacji przed publikacją; b. wprowadzeniu nowej szaty graficznej dostarczonej przez Zamawiającego do istniejącego systemu CMS; c. aktualizacji treści na stronie www oraz na profilu Facebook, Instagram, Pinteres, Vimeo, Youtube, w czasie kampanii ze wzmożoną aktywnością w trakcie trwania festiwalu. Za koniec kampanii uznaje się 31 grudnia 2014 r. X. Działania w Internecie, polegające na: a. prowadzeniu aktywnych działań promocyjnych w Internecie. Zamawiający preferuje nieintruzyjne formy reklamy w Internecie; b. aktualizacji konta Gdynia Design Days na portalu Youtube, Vimeo, Instagram, Pinterest, Facebook oraz zamieszczenie na FB wszystkich materiałów filmowych z wydarzenia. Każdy zamieszczony materiał filmowy powinien zawierać spójną nazwę, opis, tagi; c. administrowaniu kanału Youtube, Vimeo, Instagram, Pinterest, Facebook do momentu zakończenia kampanii informacyjno-promocyjnej. Nie wyklucza się dodatkowej aktywności Zamawiającego przy zamieszczaniu materiałów dodatkowych, nie uwzględnionych w kampanii informacyjno-promocyjnej (np. filmy z wcześniejszych edycji); d. emisji reklamy banerowej w serwisach/sekcjach/witrynach istniejących portali co najmniej 8 serwisów/sekcji/witryn. Należy wybrać takie serwisy/sekcje/witryny, które generują największą ilość odsłon, geotargetowanie na województwo pomorskie i inne Strona 8 z 11

9 duże miasta, w szczególności Warszawę, Łódź, Katowice. Przed przygotowaniem projektów reklamy internetowej Wykonawca musi wziąć pod uwagę rozwiązania techniczne oraz parametry, które umożliwią Zamawiającemu pełne wykorzystanie reklamy internetowej. Zamawiający musi zaakceptować serwisy/sekcje/witryny, w których mają zostać zamieszczone banery. Wszystkie formy reklamy muszą być podlinkowane do strony internetowej Zamawiającego: XI. OUTDOOR / DZIAŁANIA W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ Przeprowadzenie kampanii w przestrzeni miejskiej outdoor. Kampania odnosi się do dwóch przedziałów czasowych: przed rozpoczęciem festiwalu oraz w trakcie trwania festiwalu; Kampania polega na: a. zakupie mediów wraz z nośnikami: zaproponowaniu rodzajów nośników wraz z ich lokalizacją i najkorzystniejszą liczbą nośników dla danej lokalizacji, z założeniem, że np. citylighty będą umieszczone przy/- blisko głównych ciągów komunikacyjnych (np. centrum miasta, drogi dojazdowe/wylotowe, mosty, obwodnice), główne ulice i skrzyżowania w miastach, itp. Zaproponowane lokalizacje powinny częściowo uwzględniać strategiczne miejsca poza Trójmiastem, w największych miastach Polski tj.: Szczecin, Warszawa, Łódź, Poznań, Kielce, Katowice, Wrocław, Kraków, z dużym naciskiem na Gdańsk, Sopot i Gdynię; b. zapewnieniu pełnej obsługi kampanii, w tym zakup nośników, modyfikacja projektu graficznego, przygotowanie do produkcji, druk plakatów, wyklejenie, ekspozycja, montaż i demontaż nośników outdoorowych, dostosowanie layoutu reklamy do wybranego przez Wykonawcę formatu nośnika, przeprowadzanie stałej kontroli jakości wyeksponowanych nośników outdorowych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ekspozycji na nośnikach, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania ponownej ekspozycji na własny koszt; c. kampania outdoorowa ma być spójna wizerunkowo z pozostałymi działaniami promocyjnymi odbywającymi się w mediach oraz z całą identyfikacją wizualną imprezy. Realizacja kampanii obejmuje: przygotowanie do produkcji, produkcję, zakup nośników; d. outdoor uwzględnia: słupy, citilighty, baner na budynek. e. Wykonawca po podpisaniu umowy określi ilość cityligt, które zostaną wykorzystane w ramach kampanii. XII. Oznakowanie przestrzeni miejskiej i lokalizacji głównych festiwalu Większość wydarzeń składających się na program festiwalu odbywa się w różnych lokalizacjach miasta, tj. a. Centrum Designu Gdynia/Technologiczny, b. Plac Kaszubski, c. Gdynia Info Box, d. Skwer Kościuszki, e. Plaża Śródmieście, f. Park Rady Europy, g. Informacja Miejska w Gdyni, h. Dworzec Główny w Gdyni, i. inne punkty w centrum Gdyni (4-5) Wszystkie miejsca, w których odbywają się wydarzenia wpisane do programu festiwalu muszą być oznaczone w taki sposób, aby uczestnicy festiwalu nie mieli problemu z trafieniem oraz Strona 9 z 11

10 prawidłową identyfikacją poszczególnych miejsc. Zamawiający wymaga by były to drogowskazy (format: min. 500 mm x 707 mm) i tablice informacyjne (format docelowy min mm x 900 mm). Tablice muszą prezentować informacje z co najmniej 3 stron i być bardzo dobrze widoczne z większej odległości Centralnym punktem festiwalu jest Terminal Designu zlokalizowany na Placu Kaszubskim w Gdyni oraz Centrum Designu Gdynia / Technologiczny. W celu przyciągnięcia jak największej liczby odbiorców należy zaproponować system naprowadzający zamontowany w przestrzeni miejskiej, który pokieruje uczestników z centrum miasta oraz pozostałych lokalizacji, w których odbywają się wydarzenia festiwalowe, do wszystkich punktów na festiwalowej mapie Zamawiający wymaga zamieszczenia minimum 12 tablic informacyjnych w kluczowych punktach przy stacjach SKM tj. a. Dworzec Główny w Gdyni / SKM Gdynia Główna; b. SKM Wzgórze Świętego Maksymiliana; c. SKM Sopot; d. SKM Gdańsk Wrzeszcz; e. Dworzec Główny w Gdańsku / SKM Gdańsk Główny; f. skrzyżowanie ulic: 10 lutego/ul. Świętojańska; g. skrzyżowanie ulic: 10 lutego/ul. Piłsudskiego; h. skrzyżowanie ulic: Al. Zwycięstwa/ul. Redłowska; i. Molo Południowe przy Skwerze Kościuszki; j. 2 inne lokalizacje zaproponowane przez Zamawiającego. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. Kampania niestandardowa Przeprowadzenie 2 niestandardowych kampanii promocyjnych na terenie Trójmiasta i Polski. Kampania niestandardowa - ambientowa: a. Zaproponowane kampanie powinny być spójne z linią kreatywną kampanii oraz efektywne kosztowo; b. Grupa docelowa kampanii trójmiejskiej: uczestnicy Heineken Opener, studenci, turyści odwiedzający Trójmiasto, mieszkańcy Gdyni; c. Grupa docelowa kampanii ogólnopolskiej: mieszkańcy Warszawy, Łodzi, Krakowa, Wrocławia i Katowic. Wysyłka zaproszeń oraz dystrybucja materiałów promocyjnych do wszystkich lokalizacji festiwalu: a. przygotowanie gotowych pakietów materiałów promocyjnych (torby, gadżety, foldery i inne wskazane przez Zamawiającego); b. dystrybucja materiałów promocyjnych do wszystkich lokalizacji festiwalu w trakcie trwania całego wydarzenia; c. wysyłka zaproszeń do odbiorców wskazanych przez Zamawiającego (drogą pocztową oraz poprzez ). Koordynacja procesu rejestracji na wydarzenia odbywające się w ramach festiwalu prowadzonego na stronie Zamawiającego. Pozyskanie sponsorów (opcjonalne) i koordynacja działań sponsorskich (obligatoryjne). Przygotowanie raportu podsumowującego kampanię: a. raport zawiera wszystkie materiały z kampanii; b. raport zawierać będzie analizę SWOT z kampanii wraz z rekomendacjami. Imprezy okolicznościowe Kompleksowe przygotowanie imprezy otwierającej festiwal w dniu 4 lipca 2014 r., z uwzględnieniem: Strona 10 z 11

11 a. cateringu w postaci finger food na słodko i słono np. tartinki, kanapeczki, tortille, babeczki 4-5 sztuk na osobę zestawy do akceptacji Zamawiającego i napojów orzeźwiających dla 150 osób 0,25 l 100% soku na osobę oraz drink powitalny (ok. 200 ml półwytrawnego wina białego i/lub czerwonego, szampan lub inny - do uzgodniania z Zamawiającym wraz z obsługą barmańską i kelnerską; b. realizacji koncertu otwierającego festiwal; zespół występujący podczas otwarcia musi być wykonawcą polskim, młodym na rynku muzycznym (np. The Dumplings, Rebeka). Wybór zespołu przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego. Koncert musi trwać minimum 1 godzinę. Bezpośrednio przed koncertem i bezpośrednio po koncercie zostanie zapewniona oprawa muzyczna DJ rodzaj muzyki do uzgodnienia z Zamawiającym (łącznie około4-5 godzin). c. dekoracji przestrzeni; d. obsługi technicznej (rider oraz sprzęt potrzebny do przemówień); e. oświetlenia Kompleksowe przygotowanie wernisażu w Terminalu Designu w dniu 5 lipca 2014 r., z uwzględnieniem: a. Cateringu w postaci finger food na słodko i słono np. tartinki, kanapeczki, tortille, babeczki 4-5 sztuk na osobę zestaw inny niż serwowany podczas imprezy 4 lipca - zestawy do akceptacji Zamawiającego i napojów orzeźwiających - ok. 200 ml półwytrawnego wina białego i/lub czerwonego wino i/lub 0,5 l piwa dla 150 osób wraz z obsługą barmańską; b. obsługi DJ a i muzycznej w Terminalu w dniach 6-13 lipca 2014 r.; (DJ w terminie 4,5,6, lipca oraz 11,12,13 lipca); obsługa muzyczna w pozostałych dniach festiwalu; c. w przypadku puszczania muzyki Wykonawca zapewni wszelkie pozwolenia; d. obsługi technicznej; e. nagłośnienia. Strona 11 z 11

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PPNT.2800.4.2015 Załącznik nr 8 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest usługa: 1. Opracowania graficznego identyfikacji wizualnej festiwalu na podstawie istniejącej

Bardziej szczegółowo

DO.2800.3.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ. Dot.: przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na przeprowadzenie kampanii informacyjnopromocyjnej

DO.2800.3.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ. Dot.: przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na przeprowadzenie kampanii informacyjnopromocyjnej DO.2800.3.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ Dot.: przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na przeprowadzenie kampanii informacyjnopromocyjnej promującej festiwal Gdynia Design Days 2016 wraz z produkcją

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79342200-5 Usługi w zakresie promocji; 79341400-0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 79824000-9

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl 1 z 8 2015-03-09 16:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl Gdynia: Przetarg nieograniczony poniżej 207.000 euro w dwóch częściach

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA. Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT. Współsponsor - od 5 000 zł + VAT

OFERTA SPONSORSKA. Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT. Współsponsor - od 5 000 zł + VAT Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT OFERTA SPONSORSKA 1. zapewnienie zaproszenia dwuosobowego na wybrany przez organizatora koncert 2. umieszczenie logo wraz z linkiem do strony Sponsora na stronie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza 11 15-240 Białystok tel. + 48 508 111 323 Waldek.kardasz@ksens.pl www.ksens.pl Białystok, 07.04.2014 Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza

Bardziej szczegółowo

Z M I A N A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Z M I A N A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Numer sprawy WO-ZP.2311.4.2014 Rzeszów, 7 lipca 2014 roku Do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego Z M I A N A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę przygotowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-159/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO Węgorzewo, 2013 STRATEGIA PROMOCJI GMINY WYZNACZNIKIEM DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Promocja Gminy powinna być oparta o specjalnie przygotowaną w tym celu strategię Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RAP.272.118.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie II kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie, realizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

II Wymagania dotyczące jakości wykonania artykułów Wszystkie artykuły muszą być nowe i w pierwszym gatunku. III. Dostawa zamówienia 1. Wykonawca dosta

II Wymagania dotyczące jakości wykonania artykułów Wszystkie artykuły muszą być nowe i w pierwszym gatunku. III. Dostawa zamówienia 1. Wykonawca dosta Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część ogólna 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa artykułów informacyjno-promocyjnych, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod CPV: 79.34.22.00-5 Usługi w zakresie promocji Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wdrożenie Strategii promocji marki Centrum Nauki i Techniki w Łodzi.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ... (pieczęć firmowa Wykonawcy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I. OPRACOWANIE KONCEPCJI AKCJI PROMOCYJNEJ DLA PROJEKTU INŻYNIER NA ZAMÓWIENIE" na rok 2010 1. Wykonawca przedstawi w formie

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248972&rok=20...

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248972&rok=20... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245316-2011 z dnia 2011-08-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Orneta Zadanie obejmuje kompleksowe opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego, informacyjno-promocyjnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-50/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

FESTIWAL FILMOWY HOMMAGE Á KIEŚLOWSKI KINA PLENEROWE PROJEKCJE W KINIE ZDROWIE KONCERTY MUZYKI FILMOWEJ SPOTKANIA Z TWÓRCAMI PAKIETY SPONSORSKIE

FESTIWAL FILMOWY HOMMAGE Á KIEŚLOWSKI KINA PLENEROWE PROJEKCJE W KINIE ZDROWIE KONCERTY MUZYKI FILMOWEJ SPOTKANIA Z TWÓRCAMI PAKIETY SPONSORSKIE FESTIWAL FILMOWY HOMMAGE Á KIEŚLOWSKI KINA PLENEROWE PROJEKCJE W KINIE ZDROWIE KONCERTY MUZYKI FILMOWEJ SPOTKANIA Z TWÓRCAMI PAKIETY SPONSORSKIE Festiwal Hommage á Kieślowski 2013 MARKETINGOWY POTENCJAŁ

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA UCZELNI WYŻSZYCH

OFERTA DLA UCZELNI WYŻSZYCH OFERTA DLA UCZELNI WYŻSZYCH Istniejemy nieprzerwanie już od 10 lat Portal dlamaturzysty.pl Ponad 2 500 000 użytkowników rocznie - pozwól im do siebie dotrzeć 2 Portal dlamaturzysty.pl jest informatorem

Bardziej szczegółowo

Usługa: Skład, druk, kolportaż 10 wydań publikacji Opolskich Wiadomości Regionalnych

Usługa: Skład, druk, kolportaż 10 wydań publikacji Opolskich Wiadomości Regionalnych Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: Usługa: Skład, druk, kolportaż 10 wydań publikacji Opolskich Wiadomości Regionalnych II. Istotne informacje i zasady współpracy

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH

OFERTA DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH OFERTA DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH Istniejemy nieprzerwanie już od 10 lat Portal dlamaturzysty.pl Blisko 2 000 000 użytkowników rocznie - pozwól im do siebie dotrzeć 2 Portal dlamaturzysty.pl jest informatorem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Projekt Opolskie kwitnące muzycznie II współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zadania

Szczegółowy opis zadania Szczegółowy opis zadania Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, produkcja i emisja w stacji radiowej o zasięgu ogólnopolskim i/lub w stacjach radiowych tworzących sieć radiową

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Promocji i Informacji

Biuro ds. Promocji i Informacji Biuro ds. Promocji i Informacji 1. Biuro ds. Promocji i Informacji BPI jest jednostką organizacyjną powołaną do podejmowania działalności mającej na celu promocję Politechniki Warszawskiej, wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 193333-2014; data zamieszczenia: 10.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 193333-2014; data zamieszczenia: 10.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 6 2014-09-10 14:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 295300-2014 z dnia 2014-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Krynica-Zdrój, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE KONKURSOWE

Krynica-Zdrój, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE KONKURSOWE Krynica-Zdrój, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE KONKURSOWE Uzdrowisko Krynica Żegiestów S.A., nazywane dalej Organizatorem Konkursu, zaprasza do złożenia ofert na kampanię reklamową, promującą strategiczny produkt

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I. Informacje wstępne Projekt pn. Wsparcie i podnoszenie

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Butik kreatywny. projekty stron www, materiały reklamowe, identyfikacja wizualna firmy, postprodukcja filmów, fotografia, prezentacje multimedialne.

Butik kreatywny. projekty stron www, materiały reklamowe, identyfikacja wizualna firmy, postprodukcja filmów, fotografia, prezentacje multimedialne. Butik kreatywny projekty stron www, materiały reklamowe, identyfikacja wizualna firmy, postprodukcja filmów, fotografia, prezentacje multimedialne. Oferta NIP: 712-031-15-16 www.graymonkdesign.com + 48

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany. Część II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany. Część II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany Część II Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na konferencję

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia Załącznik numer 2 Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno- promocyjnych dla projektu "Kształcenie na Wydziale MFiI wobec wyzwań współczesnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wymagania ogólne dotyczące współpracy Zamawiającego z Wykonawcą - CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA i CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA o Wykonawca ma obowiązek bieżącej współpracy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nr postępowania: DOA-IV.272.35.2016 Zał. nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektów graficznych, nadruk, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych: taśm rehabilitacyjnych, toreb

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania materiałów promocyjnych dla PPNT Gdynia obejmująca: a. produkcję materiałów promocyjnych dla

Bardziej szczegółowo

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem.

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem. INFORMACJE O PROJEKCIE Wypisz podstawowe informacje na temat Twojego projektu - dzięki nim łatwiej będzie Ci decydować o tym, jaki charakter powinna mieć Twoja strona i jakie informacje powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU

INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU 1 Warszawa 22 stycznia 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca się z uprzejmą prośbą

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Zał. do SIWZ Druk wizytówek, plakatów, ulotek, programu konferencyjnego oraz naklejek. I. WIZYTÓWKI - na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Politechnika Poznańska

UPROSZCZONA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Politechnika Poznańska UPROSZCZONA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Politechnika Poznańska Projekt Kultura przedsiębiorczości dla mieszkańców Wielkopolski Plac Marii Skłodowskiej Curie 5 60-965

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa produktu 1 Tablica pamiątkowe. Zdjęcie poglądowe

Lp. Nazwa produktu 1 Tablica pamiątkowe. Zdjęcie poglądowe Ogłoszenie w sprawie oszacowania kosztów zamówienia dla projektu p.n./nazwa wstępna/: Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zał. nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zał. nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Nazwa: Przygotowanie i publikacja materiałów promocyjnych projektu : Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/DAP/ZIP/26/12/KR/14. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/DAP/ZIP/26/12/KR/14. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/DAP/ZIP/26/12/KR/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na druk, produkcję i dystrybucję materiałów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt Opolskie kwitnące muzycznie III współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA INFORMACYJNO- PROMOCYJNA PROJEKTU KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY

KAMPANIA INFORMACYJNO- PROMOCYJNA PROJEKTU KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY KAMPANIA INFORMACYJNO- PROMOCYJNA PROJEKTU KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 realizowana przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z siedzibą w Lublinie na

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego oraz jego emisja w telewizyjnych stacjach regionalnych

Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego oraz jego emisja w telewizyjnych stacjach regionalnych Wielkopolska Organizacja Turystyczna 61-823 Poznań Poznań, 06.04.2016r Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego oraz jego emisja w telewizyjnych stacjach

Bardziej szczegółowo

UMOWA /PROJEKT ... 2) sporządzenie dwóch kreacji, (projektu) plakatu na potrzeby kampanii związanej z Europejskim Rokiem Obywateli;

UMOWA /PROJEKT ... 2) sporządzenie dwóch kreacji, (projektu) plakatu na potrzeby kampanii związanej z Europejskim Rokiem Obywateli; UMOWA /PROJEKT zawarta w dniu. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, z siedzibą w Zielonej Górze (kod 65-042) przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. E-giełda. 2. E-web. 3. E-finanse

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. E-giełda. 2. E-web. 3. E-finanse Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do zapytania ofertowego zgodne z zasadą konkurencyjności w związku z realizacją projektu nr WND- POIG.08.01.00-14-134/12 pt.: e-match B2S - Zintegrowana platforma

Bardziej szczegółowo

OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012

OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012 OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012 WPROWADZENIE Katalog Wypoczynek w Polsce to półrocznik wydawany od 2007 roku na największe targi turystyczne w Polsce. W katalogu znajdują się

Bardziej szczegółowo

BDG.V MP Załącznik nr 1A do SIWZ

BDG.V MP Załącznik nr 1A do SIWZ BDG.V.2511.15.2016.MP Załącznik nr 1A do SIWZ I. Część ogólna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia część A zamówienia na wykonanie i dostawę artykułów informacyjno-promocyjnych oraz wystawienniczych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej SOPZ ) ZMODYFIKOWANY

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej SOPZ ) ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/51/2015/R SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej SOPZ ) ZMODYFIKOWANY na zakup powierzchni reklamowej w czasopismach celem przeprowadzenia kampanii reklamowej w prasie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Nr./2015 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opracowanie i wydanie broszur tematycznych oraz folderu informacyjnego, w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000032

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. Kontakt:

OFERTA REKLAMOWA. Kontakt: OFERTA REKLAMOWA Gazeta w Choroszczy jest bezpłatnym periodykiem ukazującym się zazwyczaj w cyklu dwumiesięcznym w nakładzie 3000 egzemplarzy. Periodyk wydawany od 1993 roku jest najpełniejszym źródłem

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu)

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu) Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na r. dla (pełnzwa programu)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ (zmiana z dn. 20.05.2013r.) (Załącznik nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego pn. Przygotowanie, nadruk i dostarczenie w opakowaniach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty Poznań, dnia 08.10.2014 r. Dane Beneficjenta: INNOVATIVEWEB IT SOLUTIONS Sp. z o. o. Ul. Stanisława Matyi 1/8, 61-586 Poznań NIP: 783 169 90 12, REGON: 302412105 ZAPYTANIE OFERTOWE Kryteria wyboru najkorzystniejszej

Bardziej szczegółowo

o informację: egzemplarz bezpłatny, o informację o nakładzie: nakład egz., o informację o roku wydania: Rok 2012,

o informację: egzemplarz bezpłatny, o informację o nakładzie: nakład egz., o informację o roku wydania: Rok 2012, Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. i graficzne książeczki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm Kraków: Przeprowadzenie kampanii reklamowej oraz zapewnienie obsługi technicznej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych i materiałów drukowanych dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych i materiałów drukowanych dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Informacja w zasięgu

Bardziej szczegółowo

Nr zamówienia: MPŚ.III.23.230/12/2012

Nr zamówienia: MPŚ.III.23.230/12/2012 MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU MUZEUM REJESTROWANE 76-200 Słupsk ul. Dominikańska 5-9 tel./059/842-40-81; fax. 842-65-18 e-mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl www.muzeum.slupsk.pl www.muzeum.swolowo.pl

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 2 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie

Załącznik numer 2 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie Załącznik numer 2 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie 1. Przedmiot zamówienia W skład przedmiotu zamówienia, realizowanego

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. Kontakt:

OFERTA REKLAMOWA. Kontakt: OFERTA REKLAMOWA Gazeta w Choroszczy jest bezpłatnym periodykiem ukazującym się zazwyczaj w cyklu dwumiesięcznym w nakładzie 3000 egzemplarzy. Periodyk wydawany od 1993 roku jest najpełniejszym źródłem

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Biuro Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego 8 tel. /+42/ 663 33 90 90-051 Łódź fax /+42/ 663 33 91 www.lodzkie.pl zp.info@lodzkie.pl ZP.272.68.2015 Łódź, dn.31.08

Bardziej szczegółowo

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my?

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my? Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem Profesjonalny wizerunek firmy to zbiór spójnych o niej opowieści tworzonych za pomocą słowa (strategia komunikacyjna) i obrazu (identyfikacja

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 9/2011. Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r.

PISMO OKÓLNE Nr 9/2011. Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r. PISMO OKÓLNE Nr 9/2011 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Koszalińskiej Zasad świadczenia usług przez Sekcję Promocji Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Multi Studio Piotr Znamirowski ul. Ustrzycka 9A 35-504 Rzeszów NIP: 813-282-29-50 (dane adresowe zamawiającego) Rzeszów, 8 lipca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Autowraki.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1do SIWZ Główny kod CPV: 79342200-5 Usługi w zakresie promocji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest: przygotowanie oraz realizacja VI edycji konkursu pn.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 7 ENOTICES_UMOstroda 01/07/2011- ID:2011-091325 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Numer referencyjny: 4/ZP/2011 Numer ogłoszenia: 109778-2011; data zamieszczenia: 11.05.2011

Numer referencyjny: 4/ZP/2011 Numer ogłoszenia: 109778-2011; data zamieszczenia: 11.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Galeria Arsenał w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na przygotowanie oraz realizację wizerunkowej kampanii reklamowej i public relations wystawy Podróż na Wschód realizowanej

Bardziej szczegółowo

PZ.271.29.8.2015.GZ Katowice, dn. 26.05.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia

PZ.271.29.8.2015.GZ Katowice, dn. 26.05.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia PZ.271.29.8.2015.GZ Katowice, dn. 26.05.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tytuł projektu: Promocja turystyki rowerowej i tras MTB w Górach Wałbrzyskich.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tytuł projektu: Promocja turystyki rowerowej i tras MTB w Górach Wałbrzyskich. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Wałbrzych, dnia

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ POD ROBOCZYM TYTUŁEM: Pracownik socjalny, jego zawód i rola w województwie łódzkim 2.

Bardziej szczegółowo

Ulotka Bioróżnorodność Opolszczyzny skarbem dziedzictwa przyrodniczego

Ulotka Bioróżnorodność Opolszczyzny skarbem dziedzictwa przyrodniczego Nr postępowania: DOA-IV.272.17.2016 Zał.do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia usługa druku polegającą na realizacji dwóch zadań w ramach projektu Bioróżnorodność Opolszczyzny skarbem dziedzictwa przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

do przetargu nieograniczonego pn.

do przetargu nieograniczonego pn. Załącznik nr 1 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego pn. Przygotowanie, nadruk i dostarczenie w opakowaniach zbiorczych do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe

Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe I. Zamawiający Microbiolab Sp.z o.o. Ul. Starowiślna 6/35 31-038 Kraków Strona www: www.microbiolab.pl Mail: kontakt@microbiolab.pl II. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 stycznia 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU WYKONAWCÓW

Warszawa, 5 stycznia 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU WYKONAWCÓW Warszawa, 5 stycznia 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU WYKONAWCÓW W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca się z uprzejmą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kielce, dnia 19.02.2013 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kielce, dnia 19.02.2013 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 19.02.2013 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

PLANERGIA CO TO JEST?

PLANERGIA CO TO JEST? PLANERGIA CO TO JEST? www.planergia.pl Czym jest Planergia? Planergia to ogólnopolski portal poświęcony tematyce budownictwa energooszczędnego, odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA - BRIEF MEDIOWY

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA - BRIEF MEDIOWY SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA - BRIEF MEDIOWY I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup czasu antenowego w stacjach telewizyjnych i radiowych oraz zapewnienie emisji spotów reklamowych dla kampanii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 I. Oznaczenia kodu CPV - Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis) Główny kod CPV: 79-34-00-00-9 Usługi reklamowe i marketingowe Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

d) Partnerami akcelerowanych firm są duże, doświadczone podmioty: przedsiębiorstwa przemysłowe oraz drugie największe lotnisko w Polsce.

d) Partnerami akcelerowanych firm są duże, doświadczone podmioty: przedsiębiorstwa przemysłowe oraz drugie największe lotnisko w Polsce. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Źródło: http://kpt.krakow.bip-e.pl/kpt/inne-zamowienia/7347,zapytanie-ofertowe-nr-112017scaleup.html Wygenerowano: Środa, 8 listopada 2017, 07:37 Czwartek, 29 czerwca

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części II Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie artykułów informacyjnopromocyjnych na potrzeby projektu pn.

Bardziej szczegółowo

do przetargu nieograniczonego pn.

do przetargu nieograniczonego pn. Załącznik nr 1 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA ZADANIE NR 1 I 2 do przetargu nieograniczonego pn. Przygotowanie, skład, korekta tekstu, wykonanie i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego - Józefy Chaleckiej, zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA nr. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego - Józefy Chaleckiej, zwanym dalej Zamawiającym a UMOWA nr Projekt umowy zał. nr 8 do SIWZ zawarta w dniu..2017 roku w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, NIP:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 8 ENOTICES_UMOstroda 09/06/2011- ID:2011-080743 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Kampania Promująca Atrakcyjność Turystyczną Wschodnich Województw Polski. Warszawa 29.07.2010

Kampania Promująca Atrakcyjność Turystyczną Wschodnich Województw Polski. Warszawa 29.07.2010 Kampania Promująca Atrakcyjność Turystyczną Wschodnich Województw Polski Warszawa 29.07.2010 Agenda Strategia kampanii Budżet Elementy media mix oraz poza medialne pola działania Ogólny Plan Mediów 2010

Bardziej szczegółowo

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury!

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! Szanowni Państwo! Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferowanych przez nas usług. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zapytanie ofertowe nr 1/11/2014 z dnia 17.11.2014r Dotyczy: zamówienia na wykonanie strony www Projektu pn: Równe szanse na starcieprzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Kampania nt. znaczenia ochrony powietrza dla zdrowia i jakość życia człowieka emisja spotów w radio i tv

Kampania nt. znaczenia ochrony powietrza dla zdrowia i jakość życia człowieka emisja spotów w radio i tv ZAMAWIAJĄCY MARKA CO JEST DO ZROBIENIA TERMIN DORĘCZENIA OFERT TERMIN WYBORU WYKONAWCY PODPISANIE UMOWY Ministerstwo Środowiska Kampania nt. znaczenia ochrony powietrza dla zdrowia i jakość życia człowieka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uwaga:

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uwaga: Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 1/1/2017/LGD/DLF SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uwaga: W celu przedstawienia oferty cenowej, uwzględniającej wszelkie koszty realizacji zlecenia, zgodnej z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

do przetargu nieograniczonego pn.

do przetargu nieograniczonego pn. Załącznik nr 1 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego pn. Przygotowanie, skład, korekta tekstu, wykonanie i dostarczenie w opakowaniach zbiorczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KASZUBSKIEJ SZTUKI WIZUALNEJ CASSUBIA VISUALES

REGULAMIN I MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KASZUBSKIEJ SZTUKI WIZUALNEJ CASSUBIA VISUALES REGULAMIN I MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KASZUBSKIEJ SZTUKI WIZUALNEJ CASSUBIA VISUALES I ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU 1. Miejski Dom Kultury w Redzie, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na plakat

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Zakres rzeczowy

Załącznik nr 6 - Zakres rzeczowy Załącznik nr - Zakres rzeczowy Przeprowadzenie kampanii reklamowych i usług reklamowych w związku z promocją imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Etap I a)

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu zamówienia

Opis Przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-18/13 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Opis Przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii promocyjnej Zielona Linia, Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego

Bardziej szczegółowo

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków Siła konsorcjum szkolenia, edukacja aglomeracja legnicka media, komunikacja, reklama województwo dolnośląskie szkolenia, nauka Wrocław biznes, edukacja, samorząd aglomeracja wrocławska Cele kampanii 1.

Bardziej szczegółowo