PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Podstawy publikacji elektronicznych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Politechniczny przedmiotu Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Metalurgia Moduł kształcenia Ogólny Semestr V Profil studiów Praktyczny Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład Wykład 8 Razem Razem 8 Praca własna studenta 45 Praca własna studenta 57 Razem 75 Razem 75 ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU Celem zajęć jest opanowanie podstaw tworzenia publikacji za pomocą specjalistycznego oprogramowania oraz zasad pracy nad publikacją i jej przygotowaniem do druku. W trakcie zajęć studenci poznają podstawy działania oprogramowania do tworzenia publikacji oraz podstawy tworzenia opracowań w postaci stron www. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI Podstawowa wiedza i umiejętności związane z obsługą komputera. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Wiedza W W ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej K_W8 W potrafi swiadomie korzystać z dostępnych źródeł informacji Umiejętności

2 U potrafi pozyskiwać informacje z takich źródeł jak: literatura, bazy danych i innych powszechnie dostępnych mediów przekazu informacji, jak również integrować je w celu interpretacji, a także wyciągać wnioski i formułować opinie U K_U U Kompetencje społeczne K K jest świadomy aspektów pozatechnicznych działalnoąci inżynierskiej K_K K_K4 K TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) W C L Formatowanie i redagowanie tekstów za pomocą edytora tekstów Wzory, symbole, konspekty, opracowania graficzne, umieszczanie obiektów w telście oraz praca z tabelami Praca z dokumentami wielostronicowymi Różne formatyzapisu publikacji elektronicznej oraz przygotowywanie wydruków publikacji. Wprowadzenie do publikacji internetowych W C L Formatowanie i redagowanie tekstów za pomocą edytora tekstów Wzory, symbole, konspekty, opracowania graficzne, umieszczanie obiektów w telście oraz praca z tabelami Praca z dokumentami wielostronicowymi Różne formatyzapisu publikacji elektronicznej oraz przygotowywanie wydruków publikacji. Wprowadzenie do publikacji internetowych WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Opis Egzamin/ Prace kontrolne Projekty Aktywność na zajęciach

3 W W W U K K ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej potrafi swiadomie korzystać z dostępnych źródeł informacji potrafi pozyskiwać informacje z takich źródeł jak: literatura, bazy danych i innych powszechnie dostępnych mediów przekazu informacji, jak również integrować je w celu interpretacji, a także jest świadomy aspektów pozatechnicznych działalnoąci inżynierskiej OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 8 Praca własna studenta Suma ECTS LITERATURA Podstawowa LaTeX dla niecierpliwych. Część pierwsza. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione (ebook), Autor: Zofia Walczak, Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 4 ISBN Ebooka: , Uzupełniajaca

4 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Ergonomia i bezpieczeństwo pracy przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Politechniczny Poziom kształcenia Studia I stopnia Profil studiów Praktyczny Kierunek studiów Metalurgia Moduł kształcenia Ogólny Semestr VII Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład 5 Wykład Razem 5 Razem Praca własna studenta 5 Praca własna studenta Razem Razem ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU Uzyskanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania bezpieczeństwa i higieny pracy na poziomie zakładu pracy, obowiązków i odpowiedzialności pracodawcy i pracownika. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI Podstawowa wiedza na temat funkcjonowania prawa w Polsce EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU W W Wiedza Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle Ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej K_W K_W W U Umiejętności Stosuje zasady ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle

5 U U K Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla sktudiowanego kierunku studiów oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia uwzględniając aspekty ekonomiczne, Kompetencje społeczne Potraf myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy wykorzystując w praktyce wiedzę i umiejętności zdobyte w procesie kształcenia na studiowanym kierunku studiów K_U K_U K K_K5 K TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) Ocena obciążenia fizycznego i psychicznego człowieka w procesie pracy Wypadki przy pracy (zakres prawny, profilaktyka, koszty) Hałas, drgania mechaniczne, pyły w środowisku pracy Układ człowiek maszyna Mikroklimat, czynniki biologiczne w środowisku pracy 4 5 Ocena obciążenia fizycznego i psychicznego człowieka w procesie pracy Wypadki przy pracy (zakres prawny, profilaktyka, koszty) Hałas, drgania mechaniczne, pyły w środowisku pracy Układ człowiek maszyna Mikroklimat, czynniki biologiczne w środowisku pracy WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W Opis Egzamin/ Aktywność Prace Projekty na zajęciach kontrolne Waga w werfikacji efektów kształcenia 8% % % Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w Ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych

6 W U U U K K K Stosuje zasady ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla sktudiowanego kierunku studiów oraz wybierać i stosować właściwe Potraf myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy wykorzystując w praktyce wiedzę i umiejętności zdobyte w procesie kształcenia na studiowanym kierunku studiów OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 5 Praca własna studenta Suma ECTS 5 LITERATURA Podstawowa BHP w praktyce Bogdan Rączkowski Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk r.; Meritum Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Wolters Kluwer; Uzupełniajaca Czynniki Szkodliwe i Uciążliwe w Środowisku Pracy, Andrzej Uzarczyk, ODDK, r.

7 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Etyka Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Politechniczny przedmiotu Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Metalurgia Moduł kształcenia Ogólny Semestr VI Profil studiów Praktyczny Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Egzamin WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład 5 Wykład Razem 5 Razem Praca własna studenta 5 Praca własna studenta Razem Razem ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU Wykłady z etyki informują- w oparciu konkretne przykłady- w jaki sposób działa etyka. Prezentują z różnych perspektyw problemy moralne oraz sposoby ich rozwiązywania. Pokazują, jak krytycznie badać i jak ugruntowywać swoje poglądy moralne. Uczą, jak postępować wobec innych ludzi i jakim być wobec samego siebie. Brak wymagań. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Wiedza K_W K_W4 Ma podstawową wiedzę do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Zna zasady etyki obowiązujące w pracy inżyniera. Umiejętności K_W K_W4 K_U K_U5 Umie korzystać z różnych źródeł wiedzy i formułować prawidłowe wnioski. Potrafi obserwować i analizować zjawiska społeczne i wykorzystywać w tym celu etyczne teorie. K_U K_U5

8 K_K Docenia wagę profesjonanego wykonywania zawodu inżyniera i przestrzega zasad etyki zawodowej i uniwersalnej. K_K TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) Zagadnienia ogólne etyki: pojęcie etyki, etyka a moralność, rozwój etyki, etyka w działaniu. Pięć działów moralności. Perwazyjna moc etyki. Tolerancja : pojęcie. Tolerancja:negatywna, pozytywna, jako akceptacja Innego.Warunki tolerancji. Argumenty za tolerancją w multikulturowych cywilizacjach. Rasizm, kilka pojęć. Rozwój doktryn rasistowskich. Dyskryminacja rasowa. Ocena rasizmu. Nacjonalizm. Faszyzm. Konieczność odrzucenia reguł dyskryminacyjnego podziału ludzi. Uprawnienia moralne. Prawa naturalne. Prawa czlowieka. Prawa niezbywalne.prawa abstrakcyjne, konkretne i absolutne. Zasady i cele. Europejskie standardy etyki biznesu. Społeczeństwo biznesu. Wartość właścicielska i jej pomnażanie.eksy etyczne firm. Konflikty interesów jako kwestie etyczne biznesu. Zarządzanie i etyka. Akademicki kodeks wartości: prawda, odpowiedzialność, życzliwość,sprawiedliwość, rzetelność, tolerancja, lojalność, samodzielność,uczciwość, godność. Zagadnienia ogólne etyki: pojęcie etyki, etyka a moralność, rozwój etyki, etyka w działaniu. Pięć działów moralności. Perwazyjna moc etyki. Tolerancja : pojęcie. Tolerancja:negatywna, pozytywna, jako akceptacja Innego.Warunki tolerancji. Argumenty za tolerancją w multikulturowych cywilizacjach. Rasizm, kilka pojęć. Rozwój doktryn rasistowskich. Dyskryminacja rasowa. Ocena rasizmu. Nacjonalizm. Faszyzm. Konieczność odrzucenia reguł dyskryminacyjnego podziału ludzi. Uprawnienia moralne. Prawa naturalne. Prawa czlowieka. Prawa niezbywalne.prawa abstrakcyjne, konkretne i absolutne. Zasady i cele. WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 5 K_W K_W4 K_U K_U5 Opis Egzamin/ Aktywność Prace Projekty na zajęciach kontrolne Waga w werfikacji efektów kształcenia 7% % % Ma podstawową wiedzę do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Zna zasady etyki obowiązujące w pracy inżyniera. Umie korzystać z różnych źródeł wiedzy i formułować prawidłowe wnioski. Potrafi obserwować i analizować zjawiska społeczne i wykorzystywać w tym celu etyczne teorie.

9 OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 5 Praca własna studenta Suma ECTS 5 LITERATURA Podstawowa K.Skurjat, Etyka i psychologia biznesu, Wydawnistwo Uniwersytetu Przyrodnicxego, Wrocław. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Prószyński i S-ka,Warszawa. Uzupełniajaca J. Lipiec, Koło etyczne, Wydawnictwo Fall, Kraków 5. M. Czyżewski, Tolerancja i nietolerancja: pojęcia i postulaty, [w:] "Etyka", nr 44. Z. Pietrasiński, Ekspansja pięknych umysłów, Wydawnictwo CIS, Warszawa 8.

10 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Ochrona własności intelektualnej Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Politechniczny przedmiotu Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Metalurgia Moduł kształcenia Ogólny Semestr VII Profil studiów Praktyczny Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład 5 Wykład Razem 5 Razem Praca własna studenta Praca własna studenta 6 Razem 5 Razem 5 ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU Zapoznanie z zagadnieniami prawa autorskiego i praw pokrewnych WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI brak EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Wiedza W Rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego W K_W K_W K_W4 W Umiejętności U porafi świadomie stosować prawo autorskie w pozyskiwaniu wiedzy ze źródeł

11 U zna prawa przysługujące autorom utworów K_U K_U8 K_U U K Kompetencje społeczne rozumie zasady etyczne i odpowiedzialność zwiazaną z prowadzeniem działalności inżynierskiej i jej aspekty pozatechniczne K K_K K_K6 K TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) Prawa autorskie majątkowe prawa autorskie osobiste pojęcie utworu prawo cytatu umowy w zakresie prawa autorskeigo Prawa autorskie majątkowe 5 prawa autorskie osobiste pojęcie utworu prawo cytatu umowy w zakresie prawa autorskeigo WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W Opis Egzamin/ Aktywność Prace Projekty na zajęciach kontrolne Waga w werfikacji efektów kształcenia 7% % % Rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego

12 W U U U K K K porafi świadomie stosować prawo autorskie w pozyskiwaniu wiedzy ze źródeł zna prawa przysługujące autorom utworów rozumie zasady etyczne i odpowiedzialność zwiazaną z prowadzeniem działalności inżynierskiej i jej aspekty pozatechniczne OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 5 Praca własna studenta Suma ECTS LITERATURA Podstawowa Rafał Golat - Prawo autorskie i prawa pokrewne -,Warszawa : C. H. Beck, 8 Janusz Barta, Ryszard Markiewicz: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 8 Uzupełniajaca Mariusz Załucki - Ochrona własności intelektualnej w polsce- podstawowe mechanizmy i konstrukcje. Wyd. IUS at TAX

13 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Prawo w praktyce inżynierskiej Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Politechniczny przedmiotu Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Metalurgia Moduł kształcenia Ogólny Semestr VII Profil studiów Praktyczny Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład 5 Wykład Razem 5 Razem Praca własna studenta Praca własna studenta 6 Razem 5 Razem 5 ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU Zapoznanie z zagadnieniami prawa autorskiego i praw pokrewnych WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI brak EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Wiedza W Rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa własności przemysłowej W K_W K_W K_W4 W Umiejętności U porafi świadomie stosować prawo własności przemysłowej w działaniach twórczych w działalności gospodarczej i pracy w przemyśle

14 U zna prawa przysługujące autorom utworów K_U K_U8 K_U U K Kompetencje społeczne rozumie zasady etyczne i odpowiedzialność zwiazaną z prowadzeniem działalności inżynierskiej i jej aspekty pozatechniczne K K_K K_K6 K TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) zakres kompetencji urzędu patentowego wynalazki - pojęcie i praktyka wzory użytkowe i znaki towarowe rodzaje licencji zarys prawa autorskiego zakres kompetencji urzędu patentowego 5 wynalazki - pojęcie i praktyka wzory użytkowe i znaki towarowe rodzaje licencji zarys prawa autorskiego WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W Opis Egzamin/ Aktywność Prace Projekty na zajęciach kontrolne Waga w werfikacji efektów kształcenia 7% % % Rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa własności przemysłowej

15 W U U U K K K porafi świadomie stosować prawo własności przemysłowej w działaniach twórczych w działalności gospodarczej i pracy w przemyśle zna prawa przysługujące autorom utworów rozumie zasady etyczne i odpowiedzialność zwiazaną z prowadzeniem działalności inżynierskiej i jej aspekty pozatechniczne OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 5 Praca własna studenta Suma ECTS LITERATURA Podstawowa Piotr Kostański, Łukasz Żelechowski Prawo własności przemysłowej. Seria Podręczniki Uzupełniajaca Gabriela Jyż, Andrzej Szewc. Prawo własności przemysłowej. Zarys prawa. Wydawnictwo C.H.Beck

16 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Przedmiot humanistyczny II verii-rewolucja przemysłowa XIX wieku Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Politechniczny przedmiotu Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Metalurgia Moduł kształcenia Ogólny Semestr VII Profil studiów Praktyczny Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Egzamin WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład 5 Wykład Razem 5 Razem Praca własna studenta 5 Praca własna studenta Razem Razem ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU Zapoznanie studentów z rozwojem cywilizacji przy szczególnym uwzględnieniu zagadnień technicznych. Przybliżenie podstawowych zagadnień dotyczących rozwoju techniki w ujęciu historycznym. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI Zrozumienie podstawowych elementów techniki na podstawie historii rozwoju narzędzi, maszyn i urządzeń EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Wiedza W ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej W K_W W U Umiejętności potrafi pozyskiwać informacje z takich źródeł jak: literatura, bazy danych i innych powszechnie dostępnych mediów przekazu informacji, jak również integrować je w celu interpretacji, a także wyciągać wnioski i formułować opinie

17 U K_U K_U U Kompetencje społeczne K ma świadomość permanentnego rozwoju i wpływu nowoczesnych metod i technik inżynierskich w obszarze automatyki i robotyki na wzrost poziomu cywilizacyjnego K K_K K_K K TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) Historia rozwoju myśli technologicznej w Chinach do V w. n.e. Historia rozwoju myśli technologicznej w Chinach od V do XIII w. n.e. Rozwój cywilizacji bliskowschodnich cywilizacje współczesne:- cywilizacja indyjska. Cywilizacje współczesne:- cywilizacje świata muzułmańskiego. Cywilizacje współczesne:- cywilizacja zachodnioeuropejska. Cywilizacje współczesne:- cywilizacja amerykańska. 4 5 Historia rozwoju myśli technologicznej w Chinach do V w. n.e. Historia rozwoju myśli technologicznej w Chinach od V do XIII w. n.e. Rozwój cywilizacji bliskowschodnich cywilizacje współczesne:- cywilizacja indyjska. Cywilizacje współczesne:- cywilizacje świata muzułmańskiego. Cywilizacje współczesne:- cywilizacja zachodnioeuropejska. Cywilizacje współczesne:- cywilizacja amerykańska.

18 WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W W W U U U K K K Opis Egzamin/ Aktywność Prace Projekty na zajęciach kontrolne Waga w werfikacji efektów kształcenia 7% % % ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej potrafi pozyskiwać informacje z takich źródeł jak: literatura, bazy danych i innych powszechnie dostępnych mediów przekazu informacji, jak również integrować je w celu interpretacji, a także ma świadomość permanentnego rozwoju i wpływu nowoczesnych metod i technik inżynierskich w obszarze automatyki i robotyki na wzrost poziomu cywilizacyjnego OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 5 Praca własna studenta Suma ECTS 5 LITERATURA Podstawowa M. Künstler, Dzieje kultury chińskiej, Warszawa 7; F.Fernández-Armesto, Cywilizacje, Warszawa 7; Uzupełniajaca W. Reinhard, Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa F. Braudel, Gramatyka cywilizacji, Warszawa 6 M. Gołębiowski, Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych, Warszawa 6;

19 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Przedmiot Humnistyczny I Ver. I -Historia techniki I Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Politechniczny przedmiotu Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Metalurgia Moduł kształcenia Ogólny Semestr V Profil studiów Praktyczny Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład 5 Wykład Razem 5 Razem Praca własna studenta 5 Praca własna studenta Razem Razem ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU Zapoznanie studentów z rozwojem cywilizacji przy szczególnym uwzględnieniu zagadnień technicznych. Przybliżenie podstawowych zagadnień dotyczących rozwoju techniki w ujęciu historycznym. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI Zrozumienie podstawowych elementów techniki na podstawie historii rozwoju narzędzi, maszyn i urządzeń EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Wiedza W Zapoznanie studentów z rozwojem cywilizacji przy szczególnym uwzględnieniu zagadnień technicznych. W K_W K_W4 W Umiejętności U potrafi pozyskiwać informacje z takich źródeł jak: literatura, bazy danych i innych powszechnie dostępnych mediów przekazu informacji, jak również integrować je w celu interpretacji, a tak e wyci ga wnioski i formułowa opinie

20 U K_U K_U U Kompetencje społeczne K ma świadomość permanentnego rozwoju i wpływu nowoczesnych metod i technik inżynierskich w obszarze automatyki i robotyki na wzrost poziomu cywilizacyjnego K K_K K_K4 K_K6 K TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) Charakterystyczne okresy rozwoju techniki w syntezie Podziały czasowe i geograficzne dotyczące historii cywilizacji Technika w cywilizacji. Pojęcie techniki i jej powiązanie z nauką i przyrodą Rola techniki w życiu codziennym dawnych i współczesnych społeczeństw 4 Początki cywilizacji technicznej. Pierwsze narzędzia oraz kluczowe wynalazki w pradziejach 4 Dominacja cywilizacji chińskiej do ok. XIII wieku 4 5 Charakterystyczne okresy rozwoju techniki w syntezie Podziały czasowe i geograficzne dotyczące historii cywilizacji Technika w cywilizacji. Pojęcie techniki i jej powiązanie z nauką i przyrodą Rola techniki w życiu codziennym dawnych i współczesnych społeczeństw Początki cywilizacji technicznej. Pierwsze narzędzia oraz kluczowe wynalazki w pradziejach Dominacja cywilizacji chińskiej do ok. XIII wieku WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Opis Egzamin/ Prace Projekty Aktywność

21 W W W U U U K K K Waga w werfikacji efektów kształcenia 7% % % Zapoznanie studentów z rozwojem cywilizacji przy szczególnym uwzględnieniu zagadnień technicznych. potrafi pozyskiwać informacje z takich źródeł jak: literatura, bazy danych i innych powszechnie dostępnych mediów przekazu informacji, jak również integrować je w celu interpretacji, a także ma świadomość permanentnego rozwoju i wpływu nowoczesnych metod i technik inżynierskich w obszarze automatyki i robotyki na wzrost poziomu cywilizacyjnego OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 5 Praca własna studenta Suma ECTS 5 LITERATURA Podstawowa Baturo W.: Technika spojrzenie na dzieje cywilizacji. PWN,. Kieniewicz J.: Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu. Dialog,. Uzupełniajaca Orłowski B. i in.: Encyklopedia odkryć i wynalazków. Wiedza Powszechna, Warszawa 7. Paturi F. R: Kronika Techniki. Wydawnictwo Kronika, Warszawa. Encyklopedia multimedialna. PWN, Technika,.

22 INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Przedmiot Human II ver I-Historia techniki II Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Politechniczny przedmiotu Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Metalurgia Moduł kształcenia Ogólny Semestr VII Profil studiów Praktyczny Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Egzamin WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład 5 Wykład Razem 5 Razem Praca własna studenta Praca własna studenta 6 Razem 5 Razem 5 ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU Zapoznanie studentów z rozwojem cywilizacji przy szczególnym uwzględnieniu zagadnień technicznych. Przybliżenie podstawowych zagadnień dotyczących rozwoju techniki w ujęciu historycznym. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI Zrozumienie podstawowych elementów techniki na podstawie historii rozwoju narzędzi, maszyn i urządzeń EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Wiedza W ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej W K_W K_W4 W U Umiejętności potrafi pozyskiwać informacje z takich źródeł jak: literatura, bazy danych i innych powszechnie dostępnych mediów przekazu informacji, jak również integrować je w celu interpretacji, a także wyciągać wnioski i formułować opinie U K_U K_U U

23 K ma świadomość permanentnego rozwoju i wpływu nowoczesnych metod i technik inżynierskich w obszarze automatyki i robotyki na wzrost poziomu cywilizacyjnego K K_K K_K4 K_K6 K TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) Historia rozwoju myśli technologicznej w Chinach do V w. n.e. Historia rozwoju myśli technologicznej w Chinach od V do XIII w. n.e. Rozwój cywilizacji bliskowschodnich cywilizacje współczesne:- cywilizacja indyjska. Cywilizacje współczesne:- cywilizacje świata muzułmańskiego. Cywilizacje współczesne:- cywilizacja zachodnioeuropejska. Cywilizacje współczesne:- cywilizacja amerykańska. 4 5 Historia rozwoju myśli technologicznej w Chinach do V w. n.e. Historia rozwoju myśli technologicznej w Chinach od V do XIII w. n.e. Rozwój cywilizacji bliskowschodnich cywilizacje współczesne:- cywilizacja indyjska. Cywilizacje współczesne:- cywilizacje świata muzułmańskiego. Cywilizacje współczesne:- cywilizacja zachodnioeuropejska. Cywilizacje współczesne:- cywilizacja amerykańska. WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Opis Egzamin/ Prace kontrolne Projekty Aktywność na zajęciach

24 W W W U U U K K K ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej potrafi pozyskiwać informacje z takich źródeł jak: literatura, bazy danych i innych powszechnie dostępnych mediów przekazu informacji, jak również integrować je w celu interpretacji, a także ma świadomość permanentnego rozwoju i wpływu nowoczesnych metod i technik inżynierskich w obszarze automatyki i robotyki na wzrost poziomu cywilizacyjnego OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 5 Praca własna studenta Suma ECTS LITERATURA Podstawowa M. Künstler, Dzieje kultury chińskiej, Warszawa 7; F.Fernández-Armesto, Cywilizacje, Warszawa 7; Uzupełniajaca W. Reinhard, Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa F. Braudel, Gramatyka cywilizacji, Warszawa 6 M. Gołębiowski, Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych, Warszawa 6;

25 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Przedmiot Humanistyczny I - Ver II Historia wynalazczości Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Politechniczny przedmiotu Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Metalurgia Moduł kształcenia Ogólny Semestr V Profil studiów Praktyczny Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład 5 Wykład Razem 5 Razem Praca własna studenta 5 Praca własna studenta Razem Razem ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU Zapoznanie studentów z rozwojem cywilizacji przy szczególnym uwzględnieniu zagadnień technicznych. Przybliżenie podstawowych zagadnień dotyczących rozwoju techniki w ujęciu historycznym. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI Zrozumienie podstawowych elementów techniki na podstawie historii rozwoju narzędzi, maszyn i urządzeń EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Wiedza W W Zapoznanie studentów z rozwojem cywilizacji przy szczególnym uwzględnieniu zagadnień technicznych. Ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej K_W W U Umiejętności potrafi pozyskiwać informacje z takich źródeł jak: literatura, bazy danych i innych powszechnie dostępnych mediów przekazu informacji, jak również integrować je w celu interpretacji, a tak e wyci ga wnioski i formułowa opinie

26 U K_U K_U U Kompetencje społeczne K ma świadomość permanentnego rozwoju i wpływu nowoczesnych metod i technik inżynierskich w obszarze automatyki i robotyki na wzrost poziomu cywilizacyjnego K K_K K_K K_K6 K TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) Charakterystyczne okresy rozwoju techniki w syntezie Podziały czasowe i geograficzne dotyczące historii cywilizacji Technika w cywilizacji. Pojęcie techniki i jej powiązanie z nauką i przyrodą Rola techniki w życiu codziennym dawnych i współczesnych społeczeństw 4 Początki cywilizacji technicznej. Pierwsze narzędzia oraz kluczowe wynalazki w pradziejach 4 Dominacja cywilizacji chińskiej do ok. XIII wieku 4 5 Charakterystyczne okresy rozwoju techniki w syntezie Podziały czasowe i geograficzne dotyczące historii cywilizacji Technika w cywilizacji. Pojęcie techniki i jej powiązanie z nauką i przyrodą Rola techniki w życiu codziennym dawnych i współczesnych społeczeństw Początki cywilizacji technicznej. Pierwsze narzędzia oraz kluczowe wynalazki w pradziejach Dominacja cywilizacji chińskiej do ok. XIII wieku WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Opis Egzamin/ Prace Projekty Aktywność

27 W W W U U U K K K Waga w werfikacji efektów kształcenia 7% % % Zapoznanie studentów z rozwojem cywilizacji przy szczególnym uwzględnieniu zagadnień technicznych. Ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej potrafi pozyskiwać informacje z takich źródeł jak: literatura, bazy danych i innych powszechnie dostępnych mediów przekazu informacji, jak również integrować je w celu interpretacji, a także ma świadomość permanentnego rozwoju i wpływu nowoczesnych metod i technik inżynierskich w obszarze automatyki i robotyki na wzrost poziomu cywilizacyjnego OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 5 Praca własna studenta Suma ECTS 5 LITERATURA Podstawowa Baturo W.: Technika spojrzenie na dzieje cywilizacji. PWN,. Kieniewicz J.: Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu. Dialog,. Uzupełniajaca Orłowski B. i in.: Encyklopedia odkryć i wynalazków. Wiedza Powszechna, Warszawa 7. Paturi F. R: Kronika Techniki. Wydawnictwo Kronika, Warszawa. Encyklopedia multimedialna. PWN, Technika,.

28 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Rekreacja I przedmiotu Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Metalurgia Moduł kształcenia Ogólny Semestr I Wykład Profil studiów Praktyczny Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Zaliczenie Wykład Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Politechniczny WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA projekt projekt Razem Razem Praca własna studenta Praca własna studenta Razem Razem ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU zapoznanie studentów z różnymi formami rekreacji ruchowej ukształtowanie wśród studentów świadomości dbałości o własne zdrowie fizyczne brak WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU W Wiedza ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej W K_W W Umiejętności Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację

29 U K_U U K K Kompetencje społeczne Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierametalurga, w tym ich wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje. W działalności inżynierskiej kieruje się zasadami etyki potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania K_K K_K6 K TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) zorganizowane zajęcia ruchowe / zajęcia wybieralne: basen, siłownia, inne zorganizowane zajęcia ruchowe / zajęcia wybieralne: basen, siłownia, inne WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W Opis Egzamin/ Aktywność Prace Projekty na zajęciach kontrolne Waga w werfikacji efektów kształcenia 7% % % ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej

30 W U U U K K K Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-metalurga, w tym ich wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje. W OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów Praca własna studenta Suma ECTS LITERATURA Podstawowa Uzupełniajaca

31 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Rekreacja II przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Politechniczny Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Metalurgia Moduł kształcenia Ogólny Semestr II Profil studiów Praktyczny Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Zaliczenie WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład Wykład projekt projekt Razem Razem Praca własna studenta Praca własna studenta Razem Razem ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU zapoznanie studentów z różnymi formami rekreacji ruchowej ukształtowanie wśród studentów świadomości dbałości o własne zdrowie fizyczne brak WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU W Wiedza ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej W K_W W Umiejętności Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację

32 U K_U U K K Kompetencje społeczne świadomie odpowiada za pracę własną oraz przestrzega zasad określających pracę w zespole potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania K_K K_K6 K TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) zorganizowane zajęcia ruchowe/zajęcia wybieralne : basen, siłownia, inne zorganizowane zajęcia ruchowe/zajęcia wybieralne : basen, siłownia, inne WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W Opis Egzamin/ Aktywność Prace Projekty na zajęciach kontrolne Waga w werfikacji efektów kształcenia 7% % % ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej

33 W U U U Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów. K świadomie odpowiada za pracę własną oraz przestrzega zasad określających pracę w zespole K K OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów Praca własna studenta Suma ECTS LITERATURA brak brak Podstawowa Uzupełniajaca

34 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Technologia informacyjna Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Politechniczny przedmiotu Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Metalurgia Moduł kształcenia Ogólny Semestr I Profil studiów Praktyczny Specjalność Nie dotyczy Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład Wykład 8 Razem Razem 8 Praca własna studenta Praca własna studenta 4 Razem 6 Razem 6 ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów ze sprzętem i oprogramowaniem dotyczącym tworzenia, przesyłania, prezentowania i zabezpieczania informacji. Dodatkowym celem zajęć jest wypracowanie umiejętności doboru odpowiednich narzędzi informatycznych do realizacji własnych zadań. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI Brak wymagań formalnych. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Wiedza W ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej W potrafi posługiwać się arkuszami kalkulacyjnymi K_W8 K_W W potrafi biegle obsługiwać sprzęt komputerowy i podstawowe aplikacje edytorów Umiejętności

35 U U potrafi pozyskiwać informacje z takich źródeł jak: literatura, bazy danych i innych powszechnie dostępnych mediów przekazu informacji, jak również integrować je w celu interpretacji, a także wyciągać wnioski i formułować opinie potrafi wykonać obliczenia i wykresy przy zastosowania arkuszy kalkulacyjnych K_U K_U4 K_U U K Potrafi przygotować prezentacje multimedialne Kompetencje społeczne rozumie pozatechniczne i prawne aspekty działalności inżynierskiej K_K K_K4 TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) Podstawy obsługi systemu operacyjnego posługującego się graficznym interfejsem użytkownika oraz wprowadzenie do użytkowania uczelnianej platformy e-learningowej. Podstawy obsługi systemu operacyjnego posługującego się tekstowym interfejsem użytkownika. Przetwarzanie wsadowe. Tworzenie dokumentów elektronicznych za pomocą edytora tekstów. Posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym w zastosowaniach inżynierskich. Zasady tworzenia prezentacji z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej. Podstawy obsługi systemu operacyjnego posługującego się graficznym interfejsem użytkownika oraz wprowadzenie do użytkowania uczelnianej platformy e-learningowej. Podstawy obsługi systemu operacyjnego posługującego się tekstowym interfejsem użytkownika. Przetwarzanie wsadowe. Tworzenie dokumentów elektronicznych za pomocą edytora tekstów. Posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym w zastosowaniach inżynierskich. Zasady tworzenia prezentacji z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej. WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W C L W C L W W W Opis Egzamin/ Aktywność Prace Projekty na zajęciach kontrolne Waga w werfikacji efektów kształcenia 7% % % ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej potrafi posługiwać się arkuszami kalkulacyjnymi potrafi biegle obsługiwać sprzęt komputerowy i podstawowe aplikacje edytorów

36 U U U K potrafi pozyskiwać informacje z takich źródeł jak: literatura, bazy danych i innych powszechnie dostępnych mediów przekazu informacji, jak również integrować je w celu interpretacji, a także potrafi wykonać obliczenia i wykresy przy zastosowania arkuszy kalkulacyjnych Potrafi przygotować prezentacje multimedialne rozumie pozatechniczne i prawne aspekty działalności inżynierskiej OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów Praca własna studenta Suma ECTS 6 6 LITERATURA Podstawowa Excel w zastosowaniach inżynieryjnych. Autor: Zbigniew Smogur Wydawnictwo Helion 8 ISBN: Uzupełniajaca MS Office 7 PL w biurze i nie tylko Autor: Piotr Wróblewski Wydawnictwo: Wydawnictwo Helion, Sierpień 7 ISBN:

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu (modułu) Poziom kształcenia Studia I stopnia INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PRAKTYKI ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) D 19 A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil Techniczny Mechanika i budowa maszyn II stopnia Studia stacjonarne praktyczny

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej Kod przedmiotu

Ochrona własności intelektualnej Kod przedmiotu Ochrona własności intelektualnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ochrona własności intelektualnej Kod przedmiotu 10.9-WE-AiRP-OWI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Wstęp do nauk prawnych, Podstawy prawa cywilnego. Ochrona własności intelektualnych. mgr R. Zaręba 0,5 ECTS F-1-P-OWI-21 studia

Wstęp do nauk prawnych, Podstawy prawa cywilnego. Ochrona własności intelektualnych. mgr R. Zaręba 0,5 ECTS F-1-P-OWI-21 studia Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA Nazwa kierunku studiów: TRANSPORT Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA K2T_W01 ma rozszerzoną

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 56/2015-2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis słowny Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Ochrona własności intelektualnej. Kierunek: Ratownictwo Medyczne; Poziom studiów: studia pierwszego stopnia;

SYLLABUS. Ochrona własności intelektualnej. Kierunek: Ratownictwo Medyczne; Poziom studiów: studia pierwszego stopnia; SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Ochrona własności intelektualnej Obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ-RM-1-51 5 Kierunek, specjalność, poziom i profil Kierunek: Ratownictwo Medyczne;

Bardziej szczegółowo

Karty przedmioto w studio w niestacjonarnych pierwszego stopnia Kierunek: Informatyka

Karty przedmioto w studio w niestacjonarnych pierwszego stopnia Kierunek: Informatyka Karty przedmioto w studio w niestacjonarnych pierwszego stopnia 2015-2019 Kierunek: Informatyka E. Dyplomowanie i praktyka E.1 Seminarium dyplomowe E.2 Praca dyplomowa E.3 Egzamin dyplomowy E.4 Praktyka

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Technologia informacyjna przedmiotu EP_O_0 Nazwa

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Ochrona własności intelektualnej

SYLLABUS. Ochrona własności intelektualnej SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Ochrona własności intelektualnej obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod Kierunek, specjalność, poziom i profil PPWSZ-FA-1-113-s/n

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Technology practice. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Praktyka technologiczna, E2

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Technology practice. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Praktyka technologiczna, E2 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Ochrona własności intelektualnej

SYLLABUS. Ochrona własności intelektualnej SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Ochrona własności intelektualnej Obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ-FP-12-s 5 Kierunek, specjalność, poziom i

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia Kierunek studiów: BIOTECHNOLOGIA Forma studiów: stacjonarne Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia - inżynierskie Czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów, 1 semestr - 15 tygodni) Liczba uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 147/2012/2013. z dnia 8 lipca 2013 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 147/2012/2013. z dnia 8 lipca 2013 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 147/2012/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki i określenia efektów dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Ogólno akademicki. Stacjonarne. - Centrum Dydaktyczno-Badawcze Ochrony Własności Intelektualnej dr Magdalena Kotulska HES

Ogólno akademicki. Stacjonarne. - Centrum Dydaktyczno-Badawcze Ochrony Własności Intelektualnej dr Magdalena Kotulska HES KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Ochrona patentowa i prawo autorskie Nazwa modułu w języku angielskim Patent Protection and Author s Law Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Etyka w biznesie Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Beata Orłowska-Drzewek Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów Transport należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

Komunikacja społeczna - opis przedmiotu

Komunikacja społeczna - opis przedmiotu Komunikacja społeczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Komunikacja społeczna Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-33_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa Profil

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Dietetyki Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Podstawy ochrony własności intelektualnej Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia Ocena publicznej obrony pracy doktorskiej Ocena rozprawy doktorskiej Ocena opublikowanych prac naukowych Ocena uzyskanych projektów badawczych Ocena przygotowania referatu na konferencję Ocena wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu Lp. Element Opis 1 Nazwa Technologia informacyjna 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-47ntjn-s/n 5 Kierunek, specjalność, poziom i profil kierunek:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 2. KIERUNEK: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ANGIELSKA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 2. KIERUNEK: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ANGIELSKA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 2. KIERUNEK: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ANGIELSKA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie informacyjne Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP-1-108-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-wyb.zag.z filozofii-

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia SYLABUS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Kierunek: FIZJOTERAPIA SYLABUS Nazwa przedmiotu TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Kod przedmiotu F_I_0_SS_01 Autor sylabusa

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP Z Bezpieczeństwo i higiena pracy Health and Safety at work. Studia stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Z-ZIP Z Bezpieczeństwo i higiena pracy Health and Safety at work. Studia stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania architektonicznego II

Podstawy projektowania architektonicznego II Podstawy projektowania architektonicznego II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy projektowania architektonicznego II Kod przedmiotu pod.02_pnadgenebrsw Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne Information technologies

Technologie informacyjne Information technologies Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami Project management Dyscyplina: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy Rodzaj zajęć: seminarium Forma studiów: Stacjonarne Poziom przedmiotu: III stopnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r. Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Technologii Drewna kierunku studiów inżynieria oraz określenia dla niego efektów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROBLEMY SPOŁECZNE I ZAWODOWE INFORMATYKI Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Rozwój zawodowy człowieka - opis przedmiotu

Rozwój zawodowy człowieka - opis przedmiotu Rozwój zawodowy człowieka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rozwój zawodowy człowieka Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-55_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zakładane efekty dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny nauki / sztuki i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wzornictwo przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki

Wzornictwo przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki Opracowali: dr M. Kotulska, prof. A. Szewc KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Ochrona własności intelektualnej Nazwa modułu w języku angielskim Protection of intellectual property

Bardziej szczegółowo

Projektowanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu

Projektowanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu owanie infrastruktury logistycznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu owanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-PIL-W-S15_pNadGen7EYW9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA. poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA. poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 2 Nazwa modułu Typ modułu PROJEKTOWANIE WNĘTRZ Do wyboru 3 Instytut INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH 4 5 Kod modułu Kierunek, specjalność, poziom i profil PPWSZ-A-1-514a

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu OWI Nazwa przedmiotu w języku polskim Ochrona Własności Intelektualnej w języku angielskim Protection of intellectual property USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu

Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu Współczesne koncepcje filozofii i etyki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu 08.1-WP-PEDD-WKF-W_pNadGenWTMYY Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim BHP Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA IM. H. CHODKOWSKIEJ WYDZIAŁ IŻYNIERYJNY Warszawa, rok 2014 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik nr 2 do uchwały nr 512 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu: Elementy metodologii badań historii filozofii

Karta przedmiotu: Elementy metodologii badań historii filozofii Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 filozofia stopień pierwszy studia stacjonarne Forma zajęć: wykład Wymiar semestr zimowy 30 semestr

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Obowiązkowy dla specjalności nauczycielskiej. 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki

SYLLABUS. Obowiązkowy dla specjalności nauczycielskiej. 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Etyka zawodu nauczyciela Obowiązkowy dla specjalności nauczycielskiej 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ FP-1-212-s 5 Kierunek,

Bardziej szczegółowo

Transport I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne. Przedmiot ogólny. Przedmiot obowiązkowy Polski Semestr III. Semestr zimowy. Nie

Transport I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne. Przedmiot ogólny. Przedmiot obowiązkowy Polski Semestr III. Semestr zimowy. Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/ /18 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/ /18 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/17-2017/18 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Pracownia dyplomowa magisterskia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Specjalności: Stopień : studia II stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Test kwalifikacyjny obejmuje weryfikację efektów kształcenia oznaczonych kolorem szarym, efektów: K_W4 (!), K_W11-12, K_W15-16,

Bardziej szczegółowo

Podstawy technicznego bezpieczeństwa pracy

Podstawy technicznego bezpieczeństwa pracy Podstawy technicznego bezpieczeństwa pracy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy technicznego bezpieczeństwa pracy Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-26_14W_pNadGen8QM7H Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. kierunkowe efekty kształceniaopis

Załącznik nr 5. kierunkowe efekty kształceniaopis Załącznik nr 5. Odniesienie kierunkowych efektów kształcenia do obszarowych efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów kształcenia przyporządkowanych temu kierunkowi Nazwa kierunku studiów: Interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Technologia Informacyjna Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA II ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Izabela Zawiślińska Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

METODY DOBORU PERSONELU

METODY DOBORU PERSONELU 1.1.1 Metody doboru personelu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY DOBORU PERSONELU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZZL_PS2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 N 0 4 4-0_1 Rok: II Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2013 Senatu UP Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Wydział prowadzący kierunek:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r.

Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku mechatronika, prowadzonych wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia D.1. Techniczny Informatyka I stopnia studia niestacjonarne praktyczny

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo