Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)"

Transkrypt

1 Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie...1 ROZDZIAŁ II. Adresat grupa docelowa...2 ROZDZIAŁ III. Założenia kampanii...3 ROZDZIAŁ IV. Kreacja kampanii...4 ROZDZIAŁ V. Zakres zadań Wykonawcy...6 ROZDZIAŁ VI. Strategia mediowa...11 ROZDZIAŁ VII. Termin realizacji zamówienia:...15 ROZDZIAŁ VIII. Zasady współpracy z Zamawiającym...15 ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie 1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), realizuje projekt indywidualny nr POIŚ /09, pn. Złap Równowagę, Odkryj Naturę (zwany dalej: projektem), który polega na realizacji społecznej kampanii informacyjno-promocyjnej nt. sieci Natura 2000 skierowanej do młodych ludzi w wieku lat, w szczególności studentów w Polsce. 2. Geneza projektu wywodzi się z potrzeby podniesienia wiedzy o sieci Natura 2000 wśród grupy docelowej. Studenci jako przedstawiciele młodego pokolenia (18-25 lat) stanowią przyszłą elitę, która będzie miała wpływ na rozwój gospodarczy oraz stan środowiska naturalnego. To grupa społeczna, której światopogląd krystalizuje się na tym etapie życia, jest kreatywna i otwarta na nowe idee, trendy, często angażuje się w działania społeczne. Od jej świadomości i wrażliwości ekologicznej, w tym wykształcenia nawyków proekologicznych, życia w zgodzie z naturą, zależy kondycja obszarów chronionych, w szczególności obszarów Natura Celem strategicznym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej w szczególności na temat Sieci Natura 2000 o minimum 20% wśród grupy minimum 500 tys. studentów w Polsce do 31 lipca 2012 r. w porównaniu z badaniem przeprowadzonym w kwietniu 2011 r Raport końcowy z badania ewaluacyjnego ex ante projektu, który określa wartość bazową, znajduje się na stronie internetowej BADANIA-EX-ANTE-ZRON.pdf 4. Projekt ma na celu w szczególności: a. Zapewnienie dostępu do informacji nt. idei zrównoważonego rozwoju oraz Natury 2000 dla młodych ludzi (18-25 lat), w szczególności młodzieży studiującej; b. Zwiększenie poziomu akceptacji idei Natura 2000 wśród studentów o min. 1 poziom na skali nastawienia od bardzo negatywnego do bardzo pozytywnego; c. Wzrost powszechności prezentowania postaw proekologicznych wśród studentów objętych działaniami w projekcie o min. 20% - kreowanie mody na ekologię wśród młodych ludzi (18-25 lat). 5. Kampania będzie prowadzona w II etapach. I etap od 1 października 2011 r. do 15 grudnia 2011 r., i II etap od 1 stycznia 2012 r. do 15 maja 2012 r. Wykonawca II etapu kampanii zostanie wybrany w odrębnym postępowaniu. 6. W ramach działań edukacyjnych zaplanowano: a. Akademia Menedżera Zrównoważonego Rozwoju - Termin realizacji: 1 edycja w IV kwartale 2011 r., druga edycja w II kwartale 2012 r. Dodatkowe informacje: w ramach projektu zrealizowana zostanie Akademia Zrównoważonego Rozwoju dla najbardziej aktywnych społecznie studentów (24 os/edycja). Organizacja Akademii Zrównoważonego Rozwoju nie wchodzi w zakres opisywanej kampanii, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić jej promocję w ramach kampanii.

2 b. 30 czterodniowych obozów ekologicznych na obszarach Natura Termin realizacji: sierpień wrzesień 2011 r. - Dodatkowe informacje: na stronie internetowej kampanii wykonawca opublikuje informację, zdjęcia i filmy z obozów (Obozy będą organizowane dla 600 studentów - 30 obozów czterodniowych, po 20 osób każdy) - promocja obozów nie wchodzi w skład obowiązków Wykonawcy. Wykonawca zamieści informacje o realizacji obozów ekologicznych na stronie internetowej c. Szkolenia on-line (e-learning), - Termin realizacji: szkolenia będą dostępne od początku roku akademickiego 2011/2012 do dnia 30 maja W tym czasie ma zostać przeszkolonych co najmniej 1000 studentów. Szkolenia będą dostępne na platformie e-natura2000.pl. W niniejszej kampanii Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić promocję szkoleń. 7. W ramach społecznej kampanii informacyjno-promocyjnej zaplanowano następujące kanały komunikacji: a. Internet; b. radio; c. telewizja; d. prasa; e. komunikacja bezpośrednia - eventy ekologiczne, organizowane w ramach imprez masowych (np. festiwale, koncerty, targi itp.). 8. Informacje na temat stanu świadomości i postaw polskich studentów względem programu Natura 2000 znajdują się w Raporcie końcowym z badania ewaluacyjnego ex ante projektu, dostępnym na stronie internetowej ZRON.pdf. 9. Projekt jest realizowany w terminie od 1 listopada 2010 r. do 31 lipca 2012 r. I etap kampanii zostanie przeprowadzony w terminie do 15 grudnia 2011 r., II etap kampanii od 1 stycznia 2012 r. do 15 maja 2012 r. 10. Więcej informacji o projekcie na stronie ROZDZIAŁ II. Adresat grupa docelowa Wyróżniono dwie grupy docelowe. Priorytetem jest dotarcie do podstawowej grupy docelowej, należy jednak wziąć pod uwagę wpływ, jaki wywierany jest na nią przez poboczną grupę docelową. 1. Podstawowa grupa docelowa: studenci osoby fizyczne w wieku lat - uczące się i studiujące w Polsce (uczelnie i szkoły wyższe). Studia: stacjonarne i niestacjonarne Kierunki: wszystkie możliwe 2. Grupa docelowa poboczna: o młodzież w wieku lat - niestudiująca, o ogół społeczeństwa o opinia publiczna ekologiczne organizacje pozarządowe, media, decydenci, liderzy opinii. 3. DEMOGRAFIA (podstawowa grupa docelowa) o miejsce zamieszkania: cały kraj miasta, w których znajdują się uniwersytety oraz miasta, w których znajdują się szkoły wyższe; o wykształcenie: średnie oraz niepełne wyższe i wyższe; o płeć: kobiety i mężczyźni o dochód: PSYCHOGRAFIA (podstawowa grupa docelowa) 2

3 Potencjalne wartości cenione przez adresata istotne dla przedmiotu przekazu: rozwój, ambicja, sukces, pro-europejskość, podróże, rozrywka, znajomi i przyjaciele, stabilna osobista sytuacja finansowa, niezależność materialna, dobra praca. W roku akademickim 2009/2010 liczba studentów wg GUS wynosiła Grupa docelowa jest niejednorodna, jej dokładne określenie wymaga dodatkowych informacji. Proponowany portret studenta: lat, mieszkaniec dużych miast, wolny, lubiący nowości, szukający swojego miejsca w życiu, lubiący eksperymentować, otwarty, aktywny, niezależny, zaangażowany, śledzący i podatny na trendy; traktujący interaktywność, jako naturalny model komunikacji, spędzający czas w grupach, chętny do włączania się w różnego rodzaju akcje i wydarzenia; chcący mieć wpływ na różne aspekty życia społecznego; wyczulony na nienaturalność, patetyzm, bicie piany, ściemę. Wierzy, że może wpłynąć na rzeczywistość, nie ogląda telewizji lub ogląda wybrane kanały, komunikuje się za pomocą SMS-ów, dużo czasu spędza w internecie, komputer podłączony do sieci jest naturalnym narzędziem dnia codziennego. ROZDZIAŁ III. Założenia kampanii 1. Zasięg kampanii ogólnopolski 2. Czas realizacji kampanii I etap kampanii zostanie przeprowadzony do 15 grudnia 2011 r., przy czym działania związane z budową i obsługą strony internetowej kampanii rozpoczną się niezwłocznie po podpisaniu Umowy z Wykonawcą. (patrz działania edukacyjne opisane w Rozdz. I pkt 5). Drugi etap kampanii będzie realizowany od 1 stycznia 2012 r. do 15 maja 2012 r. w ramach odrębnego postepowania. 3. Cele kampanii: a. Cel marketingowy; Dotarcie z przekazem I etapu kampanii do minimum 300 tys przedstawicieli podstawowej grupy docelowej kampanii do 15 grudnia 2011 roku. b. Cele reklamowe; i) poinformowanie podstawowej grupy docelowej o istnieniu programu Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 (zwana dalej: ESE Natura 2000 ) i zachęcenie jej do wzięcia udziału w działaniach realizowanych w ramach projektu, o których mowa w Rozdz. I pkt 5; ii) zwiększenie liczby osób z grupy docelowej zainteresowanych szczegółowymi informacjami o sieci ESE Natura 2000, korzystających ze strony kampanii iii) upowszechnienie prezentowania postaw proekologicznych w grupie docelowej; iv) poprawa i ocieplenie wizerunku ESE Natura c. Cele mediowe; - maksymalizacja zasięgów całkowitych i zasięgów efektywnych w podstawowej grupie docelowej (gdzie: Zasięg całkowity rozumiany jest, jako procent grupy docelowej, który przynajmniej raz ma kontakt z komunikatem w czasie kampanii. Zasięg efektywny rozumiany jest, jako procent grupy docelowej, który ma kontakt z komunikatem z co najmniej efektywną częstotliwością). 4. W strategii przeprowadzenia kampanii Wykonawca ma uwzględnić promocję działań edukacyjnych opisanych w rozdziale I pkt.5 oraz zachęcić podstawową grupę docelową do udziału w tych działaniach 5. Honorowy Patronat nad kampanią objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Agencja Prasowa. 6. W kampanii obowiązywać będzie linia kreatywna przedstawiona przez Zamawiającego, opisana w rozdz. IV. 1 Szkoły wyższe i ich finanse w 2009 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010 r., s

4 7. Priorytetem w doborze nośników w kampanii ma być optymalizacja zasięgu efektywnego kampanii w grupie docelowej oraz kosztów jego osiągnięcia. Wykonawca ma również wziąć pod uwagę dopasowanie kontekstowe nośników oraz dopasowanie mediów do grupy docelowej (affinity index). ROZDZIAŁ IV. Kreacja kampanii 1. Zgodnie z przyjętą linią kreatywną, przekaz I i II etapu kampanii i opis kreacji są następujące: 1.1.Głównym hasłem kampanii jest Natura 2000-Poczuj to!. 1.2.Głównemu hasłu kampanii będą towarzyszyć komunikaty związane z poszczególnymi działaniami edukacyjnymi, o których mowa w rozdz. III pkt 5: 1.3.W ramach kreacji dokonano wyboru Ambasadora kampanii wokalisty muzycznego, który stworzył i nagrał utwór muzyczny na potrzeby niniejszej kampanii. Utwór ten będzie promowany m. in podczas koncertów Ambasadora kampanii oraz poprzez wydanie singla. 1.4.Zamawiający, w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy, udostępni Wykonawcy gotowe materiały kreatywne: Pliki źródłowe zawierające logotyp kampanii (logo w kolorze, negatyw, pozytyw, monochromatyczne), hasło przewodnie kampanii oraz hasła promujące Akademię Menedżera Zrównoważonego Rozwoju, Obozy ekologiczne i certyfikowane szkolenia on-line nt. sieci Natura 2000 odpowiednio w postaci wektorowej (format.pdf,.ai) i bitmapowej (.jpg,.tif), tekstowej (.txt) Teledysk kampanii o długości 4:20 gotowy do emisji (1 kaseta BETA) z udziałem Ambasadora kampanii Dwa spoty TV 30 (full HD) viral (plik mpeg na płycie DVD) gotowe do emisji Dwa spoty radiowe 30 gotowe do emisji (płyty DVD pliki w formacie mp3) Pliki źródłowe reklam internetowych, po jednej sztuce do każdego z działań w ramach kampanii, uwzględniające również promocję: Akademii Menedżera Zrównoważonego Rozwoju, Obozów ekologicznych i certyfikowanych szkoleń on-line nt. sieci Natura 2000 e-learning): banery internetowe w formacie flash + zamiennik (GIF, JPG) w formatach: a) billboard 750x100; b) rectangle 300x250; szablon do marketing/szablon newslettera do każdego z działań w ramach kampanii w formacie html (rozmiary standardowe dla mailingu), czyli: a) Idea przewodnia kampanii b) promocja Akademii Menedżera Zrównoważonego Rozwoju c) promocja Obozów Ekologicznych d) promocja certyfikowanych szkoleń on-line nt. sieci Natura 2000 e-learning projekt graficzny strony internetowej kampanii (.psd) Pliki źródłowe do druku reklamy w prasie każdego z przygotowanych layoutów dla wszystkich działań w ramach kampanii (zgodnie z założeniami kreacji), czyli: Idea przewodnia kampanii promocja Akademii Menedżera Zrównoważonego Rozwoju promocja Obozów Ekologicznych promocja certyfikowanych szkoleń on-line nt. sieci Natura 2000 e-learning w formatach: - A4 pion (210x297mm), - A4 poziom (297x210 mm), - ½ strony A4 poziom (210x148,5mm), - ½ strony A4 pion (120x297mm), W plikach źródłowych zostały uwzględnione spady 5mm, (CMYK, 300 dpi) Pliki źródłowe dla plakatów każdego z przygotowanych layoutów: Idea przewodnia kampanii; 4

5 promocja Akademii Menedżera Zrównoważonego Rozwoju; promocja Obozów Ekologicznych; promocja certyfikowanych szkoleń on-line nt. sieci Natura 2000 e-learning; koncertu promującego z Ambasadorem Kampanii; Pliki źródłowe dla każdego przeznaczonego do reklamy zewnętrznej layoutu plakatów (120x180 cm, CMYK, 300 dpi) oraz dla siatki wielkoformatowej (300 dpi); Plik źródłowy nadruku płyty (tampon) oraz okładki płyty promocyjnej kampanii (.PDF,.AI. IDD) oraz plik gotowy do druku (PDF kompozyt, CMYK, 300dpi, 5 mm spadu) Plik źródłowy szablonu ulotki, wkładki, katalogu, broszury (zgodnie z kreacją) (ai, indd, pdf) Pliki źródłowe materiałów: 1. teczki prasowej (A4 z zakładką); 2. ulotki (115x200mm); 3. art. sponsorowanych (A4 lub 1/2 standardowej szpalty dziennika (w poziomie); 4. zawieszka na drzwi 5. katalogu - A4; 6. broszury - A5; 7. wkładki do magazynu - A5; 8. indeksu Menadżera Akademii Zrównoważonego Rozwoju; 9. zaproszeń na konferencję, koncert, event W przypadku doboru mediów o formatach/rozmiarach innych niż określone powyżej lub modyfikacji projektów graficznych dla materiałów graficznych o których mowa w pkt. 1.4.powyżej, Wykonawca dokona odpowiednich przeformatowań we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawca uwzględni również koszt wykonania kopii wszystkich materiałów kreatywnych niezbędnych do prawidłowej realizacji kampanii W ramach kreacji opracowano przykładową koncepcję stoiska kampanii, którą wykonawca uwzględni realizując kampanię: Mobilne (przewoźne) stoisko to przestrzeń, która zakłada część kawiarnię podłoże z trawy, stoliki z pni drzew, pufy wyglądające jak kamienie. Bar, w którym można wypić napoje gorące/zimne, zjeść drobne przekąski. Ekran plazmowy (wraz z nagłośnieniem), na którym wyświetla się teledysk Ambasadora Kampanii oraz spoty TV. Propozycja stoiska stanowi Załącznik nr Wykonawca przedstawi w ofercie projekt stoiska zgodnie z pkt Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji wykonanego i zaakceptowanego stoiska np. poprzez rezygnację z pewnych elementów w zależności od typu eventu, na którym stoisko będzie wykorzystywane, za uprzednią zgodą Zamawiającego. ROZDZIAŁ V. Zakres zadań Wykonawcy 1. Zakres zadań Wykonawcy obejmuje przygotowanie, realizację oraz obsługę kampanii społecznej nt. sieci Natura 2000 w Polsce skierowanej do podstawowej grupy docelowej 2. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do: 2.1. Realizacji strategii mediowej (dalej: strategia ), której zakres został określony w rozdz. VI, w tym: a) zakupu niezbędnych mediów, b) realizacji kampanii na nośnikach niestandardowych oraz kreatywne wykorzystanie standardowych mediów i social media; c) przygotowania kopii materiałów kreatywnych określonych w rozdziale IV w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji zamówienia; d) w przypadku wyboru form reklamowych o formacie odmiennym niż posiadane przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania layoutu i rozwiązań technicznych reklamy do wybranego formatu i warunków brzegowych nośnika; 2.2. Obsługi kampanii (w tym komunikacja bezpośrednia i działania związane ze stroną internetową kampanii) obejmującej: Działania w obszarze Internetu. Do obowiązków Wykonawcy należy: Stworzenie w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, utrzymanie na zapewnionym przez Wykonawcę serwerze i prowadzenie strony internetowej poczujnature.pl w czasie trwania kampanii. Strona ma zostać stworzona według projektu graficznego layoutu strony internetowej oraz linii kreatywnej przekazanej przez Zamawiającego po 5

6 podpisaniu umowy. Założenia funkcjonalne i techniczne strony internetowej kampanii oraz etapy realizacji opisane zostały w załączniku Nr 11 do SIWZ, stanowiącym załącznik Nr 1 do OPZ Pozycjonowanie i optymalizacja strony internetowej (działania SEO) oraz marketing w wyszukiwarkach internetowych (działania SEM). Zakup przez Wykonawcę linków sponsorowanych w wyszukiwarce o największym udziale na rynku polskim. Linki do strony internetowej programu mają zawierać się wśród czterech pierwszych pozycji sponsorowania dla wyniku wyszukiwania słów lub fraz kluczowych; Przykładowe słowa i frazy kluczowe: - Natura natura sieć - eko - obszar - przyroda - ochrona przyrody - Europejska Sieć Ekologiczna - zrównoważony rozwój Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych słów kluczowych. Wykonawca zaproponuje do akceptacji w sumie 10 słów/fraz kluczowych do użycia w celu zapewnienia większej rozpoznawalności kampanii Newsletter. Wykonawca opracuje treść i zrealizuje działania ingowe kierowane do studentów w okresie trwania całej kampanii. Liczba przeprowadzonych działań mailingowych nie może być mniejsza niż 6 do końca 15 grudnia 2011 roku Działania e-pr w Internecie. Wykonawca utworzy i będzie moderować konto kampanii na przynajmniej jednym z wiodących portali społecznościowych wśród podstawowej grupy docelowej. W ramach strategii Wykonawca zaproponuje i zrealizuje działania Public Relations w Internecie. Przykładowe obszary działania to np. konkursy w Internecie, w tym na przynajmniej jednym z wiodących portali społecznościowych, artykuły, współpraca z serwisami VOD, radio i telewizja internetowa, itp., a także działania wspierające pozycjonowanie strony w wiodących wyszukiwarkach (SEO/SEM). Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji zaproponowanych działań w porozumieniu z Wykonawcą i ich modyfikacji. Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia liczby 220 tys użytkowników z podstawowej grupy docelowej, którzy zetknęli się z kampanią w Internecie do 15 grudnia 2011 r Partnerstwa i patronaty: a. Wykonawca zaproponuje i zrealizuje partnerstwa lub patronaty medialne, które wzmocnią oddziaływanie kampanii i uzupełnią działania mediowe. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania koncepcji i przedstawienia propozycji wyboru dodatkowych patronackich/partnerskich działań w mediach tradycyjnych (TV, radio, prasa, operatorzy sieci telefonicznej, itd.), przy zapewnieniu szerokiego zakresu działań uzupełniających kampanię w mediach, zwiększającego efekt synergii w grupie docelowej. Przykładowe obszary działania to np. konkursy, serie artykułów dot. programu Natura 2000, partnerstwa, patronaty, współpraca przy realizacji audycji radiowych i telewizyjnych, itp. Partnerstwa i patronaty mają być uzasadnione merytorycznie i ekonomicznie, podlegają akceptacji Zamawiającego. b. Zamawiający przeprowadził rozpoznanie w zakresie pozyskania nieodpłatnych patronów z podmiotami obsługującymi środki transportu miejskiego. Zadaniem Wykonawcy będzie finalizacja rozmów, koordynacja i nadzór nad działaniami partnerskimi, które polegać będą 6

7 na bezpłatnym umieszczeniu plakatów na nośnikach partnerów. Wykonawca może pozyskać więcej patronatów, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego. c. Zamawiający dopuszcza również możliwość działań sponsorskich, w szczególności w zakresie nagród w konkursach i eventach, o których mowa w pkt.i poniżej. d. Wszelkie partnerstwa, patronaty i działania sponsorskie zaproponowane przez Wykonawcę w ramach realizacji kampanii podlegają akceptacji Zamawiającego Przygotowanie do druku, druk i rozmieszczenie plakatów. W ramach niniejszej oferty Wykonawca ma uwzględnić koszt opracowania, przygotowania (na podstawie projektów plakatów przekazanych przez Zamawiającego określonych w pkt Rozdziału IV) oraz ich druku: a) 10 rodzajów plakatów o formacie maximum A3 (poziom i pion), min sztuk łącznie., gramatura minimum 115 g/mkw, Dystrybucja w środkach komunikacji miejskiej, w sugerowanym terminie od dnia 1 października do dnia 30 listopada 2011 r., po uzgodnieniu z podmiotami obsługującymi środki transportu miejskiego; b) min. 300 sztuk plakatu 4+0, o formacie minimum A0, jednostronnie powlekany lakier UV, minimum 115 g, jednostronnie powlekany oraz dystrybucji podczas min. 12 koncertów Ambasadora kampanii; Wykonawca oszacuje ilość plakatów niezbędnych do realizacji zaproponowanych przez siebie partnerstw Produkcja gadżetów promocyjnych: Wykonanie gadżetów promocyjnych kampanii z oznakowaniem zgodnie z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , dostępnych na stronie obejmujących co najmniej następujący zakres: płyta CD z utworem zrealizowanym przez Ambasadora Kampanii (5000 szt.) - należy uwzględnić koszt produkcji i wytłoczenia płyty razem z drukiem i konfekcjonowaniem - na poziomie standardowych wydawnictw płytowych (okładka 4+4),plastikowe pudełko zawieszki zgodnie z kreacją (5000 szt.) - należy uwzględnić koszt produkcji (4+4) i dystrybucji zawieszek podczas działań edukacyjnych i eventów realizowanych w ramach projektu Obsługa i organizacja eventów w tym 4 roadshow na uczelniach: Zakres zadań wykonawcy obejmuje: koncepcję i organizację 4 roadshow do końca 2011 r., logistykę, obsługę i wykonanie stoiska kampanii (opis stoiska w pkt Koncepcja i produkcja stoiska kampanii) oraz obsługa roadshow w czterech z wymienionych największych ośrodków akademickich w Polsce (w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Lublinie, Gdańsku i Katowicach), w tym działań PR. Oprócz roadshow wykonawca zrealizuje inne eventy np. festiwale/kabarety studenckie czy targi pracy, w których podstawową grupą docelową stanowią studenci, wymagają one jednak akceptacji Zamawiającego Ambasador Kampanii W ramach postępowania na etapie wyboru kreacji wybrano Ambasadora Kampanii - wokalistę muzycznego. Wykonawca skoordynuje i obsłuży działania związane z: udziałem kampanii jako Partnera w 12 koncertach w ramach trasy koncertowej Ambasadora kampanii (w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.) w tym ekspozycję plakatów, logotypów, stoiska kampanii na koncertach, dystrybucję zaproszeń dla gości Zamawiającego, organizację konkursów z nagrodami w postaci biletów na koncerty, będących w puli Zamawiającego oraz ewentualnych działań ustalanych z Zamawiającym na bieżąco. Koszty organizacji trasy koncertowej leżą po stronie Menedżera Ambasadora kampanii. Szczegółowy harmonogram i lokalizację koncertów Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy; udziałem Ambasadora w kampanii oraz związane z tym działania PR, 7

8 wydanie i dystrybucję singla, o którym mowa w punkcie (wraz z prawami do jego wydania) Na wynagrodzenie Ambasadora zawierające: prawo do wydania singla, wizerunku, imienia, nazwiska, głosu Ambasadora kampanii oraz koszty udziału kampanii w 12 koncertach jako partner oraz ich realizacji Wykonawca powinien zarezerwować kwotę nie mniejszą niż ,00 zł brutto. Kwota ta obejmuje również: nabycie prawa do wyprodukowania (zwielokrotnienia) utworu muzycznego w formacie nieprzeznaczonej do sprzedaży płyty kompaktowej oraz udziału w imprezie organizowanej na zakończenie kampanii. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy trójstronnej w przedmiotowym zakresie z agencją kreatywną oraz menagerem Ambasadora Kampanii Koncepcja i produkcja stoiska kampanii; Wykonawca, w terminie 25 dni od dnia podpisania umowy zaprojektuje i wyprodukuje stoisko zgodnie z koncepcją opisaną w rozdziale IV pkt.1.7., które będzie prezentowane na roadshow koncertach i pozostałych eventach kampanii Za korzystanie ze stoiska i np. serwowania napojów nie wolno pobierać od korzystających żadnych opłat. Dopuszcza się natomiast możliwość partnerstw z producentami dóbr (z wyjątkiem alkoholowych, tytoniowych), które będą prezentowane lub udostępniane bezpłatnie, jednak muszą być one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek zapewnić obsługę i utrzymywanie stoiska w należytym, korzystnym dla wizerunku Zamawiającego stanie na własny koszt W przypadku wyboru form reklamowych o formacie odmiennym niż posiadane przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania layoutu i rozwiązań technicznych reklamy do wybranego formatu i warunków brzegowych nośnika; 2.4. Raportowania z realizacji kampanii Wykonawca zobowiązany jest osiągnąć wskaźnik całkowitego zasięgu kampanii zaprezentowany w ofercie, przy czym konieczne jest osiągnięcie zasięgu 300 tys użytkowników z podstawowej grupy docelowej do 15 grudnia 2011 r.. Osiągnięcie celów kampanii ma być jasno wykazane w raporcie końcowym i w przejrzysty sposób udokumentowane Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji: Raport częściowy- Wykonawca w terminie do 15 października 2011 r. przedstawi Zamawiającemu Raport, podsumowujący przeprowadzone od początku realizacji kampanii działania i ich efekty oraz podsumowanie w postaci osiągniętych wyników Raport Końcowy - Wykonawca w terminie do 15 grudnia 2011 r. przedstawi Zamawiającemu Raport końcowy, który ma zawierać opis realizacji strategii mediowej, zastosowanych nośników i doboru mediów, ze szczególnym uwzględnieniem opisu uzyskanego efektu mnożnikowego (synergii) zastosowanych mediów/działań oraz przejrzyście udokumentowane osiągnięcie celów kampanii Poza wyżej wymienionymi Raportami, co dwa tygodnie licząc od dnia podpisania umowy Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu informacje o postępach w realizacji umowy zawierające m.in. krótki opis przeprowadzonych działań, ustalenia dotyczące realizacji umowy dokonane ze stronami trzecimi Raport końcowy ma zawierać, opisy prowadzonych działań mediowych, w tym w szczególności: w przypadku Internetu: raportów o efektach pozycjonowania. Raport będzie zawierał co najmniej następujące dane: - datę; 8

9 - frazy/słowa kluczowe; - osiągniętą pozycję dla danej frazy/słowa kluczowego; - ceny brutto dla każdej frazy/słowa kluczowego w danym dniu; - liczbę wejść na stronę kampanii z linków sponsorowanych informacje dotyczące osiągniętych wskaźników efektywności kampanii w Internecie takich jak: - całkowity zasięg całej kampanii, - zasięgi poszczególnych działań, - liczba odsłon dla poszczególnych działań, - liczba kliknięć dla poszczególnych działań, - liczba odwiedzin na stronie kampanii dla poszczególnych działań z uszczegółowieniem CTR (Click-Through-Rate, zwany dalej: CTR, wyznacza efektywność kampanii displayowej - jest to liczba kliknięć reklamy podzielona przez liczbę jej wyświetleń) dla poszczególnych, odmiennych kreacji, - średni koszt dotarcia do 1% grupy docelowej dla danych działań, - wyniki rozsyłania newslettera Raport końcowy ma zawierać zbiorcze dane, o których mowa w p. 3.1., z całego czasu trwania akcji wykupu linków sponsorowanych i obrazujący skuteczność tych działań w przypadku telewizji (jeśli dotyczy): udokumentowaną liczbę emisji (dokumentacja ma zawierać listę emisji sporządzoną i podpisaną przez stacje TV); osiągnięty zasięg, zasięg efektywny i częstotliwość oraz GRP w grupach docelowych w podziale na pory dnia oraz na stacje telewizyjne, (TRP - Target Rating Points - parametr informujący o zasięgu emisji reklamy w grupie docelowej) na podstawie danych historycznych/badań prowadzonych przez niezależny instytut badawczy monitorujący rynek telewizyjny w Polsce w przypadku radia: oświadczenia o wykonanej liczbie emisji podpisanej/przygotowanej przez stacje/grupę radiową realizujące kampanię; osiągnięty zasięg na podstawie danych historycznych/badań prowadzonych przez niezależny instytut badawczy monitorujący rynek radiowy w Polsce w przypadku prasy: dane zbiorcze z emisji reklamy prasowej oraz egzemplarze dowodowe w przypadku pozostałych zawartych w ofercie działań, należy przedstawić materiały z realizacji zawartych w ofercie działań oraz możliwe do zbadania wiarygodne wyniki i informacje pokazujące ich efektywność Wszystkie raporty, o których mowa w niniejszym rozdziale należy przedstawić w formie drukowanej w 2 egz. oraz elektronicznej w formatach *doc, *PDF, *ppt lub równoważnych. ROZDZIAŁ VI. Strategia mediowa 1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji strategii mediowej (przygotowanej na etapie oferty) i ewentualnej jej modyfikacji w uzasadnionych przypadkach, określonych w Umowie. 2. Strategia mediowa, przygotowana na etapie oferty, ma wynikać z przygotowanej bazy analitycznej, załączonej do oferty, i opierać się o wykorzystanie następujących mediów i kanałów komunikacji: Internet, telewizja, radio, prasa,), działania niestandardowe oraz wykorzystywać udział w eventach 9

10 (szczegółowe informacje o eventach podano w rozdz. V pkt 2.2.5) oraz narzędzia PR (w tym media relations), jak również uwzględniać udział Ambasadora Kampanii. 3. Strategia mediowa ma zostać opracowana dla kampanii realizowanej przez Wykonawcę do końca 2011 roku (I etap), oraz dla drugiego etapu, który rozpocznie się od 1 stycznia 2011 r i będzie trwał do 15 maja 2012 r. Wykonawca drugiego etapu kampanii zostanie wyłoniony w ramach odrębnego postępowania Przygotowując strategie mediową dla I i II etapu wykonawca jest zobowiązany uwzględnić następujące założenia: I etap- Cel marketingowy; Dotarcie z przekazem kampanii do minimum 300 tys przedstawicieli podstawowej grupy docelowej kampanii w porównaniu z badaniem przeprowadzonym w kwietniu 2011 r do 15 grudnia 2011 roku. Cele reklamowe; poinformowanie podstawowej grupy docelowej o istnieniu programu Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 (zwana dalej: ESE Natura 2000 ) i zachęcenie jej do wzięcia udziału w działaniach realizowanych w ramach projektu, o których mowa w Rozdz. I pkt 5; zwiększenie liczby osób z grupy docelowej zainteresowanych szczegółowymi informacjami o sieci ESE Natura 2000, korzystających ze strony kampanii upowszechnienie prezentowania postaw proekologicznych w grupie docelowej; poprawa i ocieplenie wizerunku ESE Natura Cele mediowe; - maksymalizacja zasięgów całkowitych i zasięgów efektywnych w podstawowej grupie docelowej (gdzie: Zasięg całkowity rozumiany jest, jako procent grupy docelowej, który przynajmniej raz ma kontakt z komunikatem w czasie I etapu kampanii. Zasięg efektywny rozumiany jest, jako procent grupy docelowej, który ma kontakt z komunikatem z co najmniej efektywną częstotliwością). II etap Cel marketingowy; Dotarcie z przekazem kampanii do minimum 500 tys przedstawicieli podstawowej grupy docelowej kampanii do 31 lipca 2012 roku w porównaniu z badaniem przeprowadzonym w kwietniu 2011 r Cele reklamowe; powtórzenie, przypomnienie i ugruntowanie przekazu skierowanego do grupy docelowej o istnieniu programu Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 (zwana dalej: ESE Natura 2000 ) zachęcenie grupy docelowej do wzięcia udziału w działaniach realizowanych w ramach projektu, o których mowa w Rozdz. I pkt 5; zwiększenie liczby osób z grupy docelowej zainteresowanych szczegółowymi informacjami o sieci ESE Natura 2000, korzystających ze strony kampanii upowszechnienie prezentowania postaw proekologicznych w grupie docelowej; poprawa i ocieplenie wizerunku ESE Natura Cele mediowe; - maksymalizacja zasięgów całkowitych i zasięgów efektywnych w podstawowej grupie docelowej (gdzie: Zasięg całkowity rozumiany jest, jako procent grupy docelowej, który przynajmniej raz ma kontakt z komunikatem w czasie II etapu kampanii. Zasięg efektywny rozumiany jest, jako procent grupy docelowej, który ma kontakt z komunikatem z co najmniej efektywną częstotliwością). Termin realizacji - od 1 stycznia 2012 r. do 15 maja 2012r. 10

11 Budżet kampanii- od ,00 do ,00 zł brutto (zamówienie podstawowe wraz z zamówieniem uzupełniającym) Dodatkowo w strategii dla II etapu Wykonawca uwzględni: a) realizację kampanii na nośnikach OOH, która ma stanowić nawiązanie i wsparcie i uzupełnienie dla kampanii internetowej, radiowej i telewizyjnej w co najmniej 6 lokalizacjach w miastach o największych ośrodkach uniwersyteckich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin, Gdańsk) w tym przeprowadzenie kampanii w kinach (działania on screen/offscreen) oraz innych rodzajów nośników OOH z uzasadnieniem wraz z ich lokalizacją i najkorzystniejszą liczbą nośników dla danej lokalizacji, dopasowaną do grup docelowych. b)realizację konkursu prasowego skierowanego do grupy docelowej na najlepszy artykuł/tekst publicystyczny o tematyce związanej z siecią ESE Natura 2000 oraz publikację co najmniej 35 artykułów na temat ESE Natura 2000 c) realizację 1 eventu zamykającego kampanię (realizacja od dnia 15 kwietnia do dnia 15 maja 2012 r.) zakres zadań wykonawcy obejmuje; ustalenie i realizację partnerstwa z organizatorem, jeżeli jest to zakładane, logistyka i obsługa stoiska kampanii (opis stoiska w pkt.1.7. Koncepcja i produkcja stoiska kampanii), organizacja eventu, działań PR Zamawiający oczekuje od Wykonawcy scenariusza oraz szczegółowego opisu eventu zamykającego kampanię i kosztów jego organizacji oraz 4 roadshow na uczelniach 4. W ramach opracowania strategii mediowej Wykonawca dokona: 3.1. Analizy grupy docelowej oraz wzorców konsumpcji mediów. Doprecyzowania informacji dotyczących grupy docelowej, oraz pełnej identyfikacji odbiorców na podstawie własnych źródeł. Obowiązkowe są: Precyzyjny opis grupy docelowej podstawowej, z podaniem szacowanej liczebności tej grupy; Segmentacja grupy docelowej podstawowej; Możliwie dokładne uszczegółowienie cech podstawowej grupy docelowej; Wskazanie wzorców konsumpcji mediów, jako uzasadnienie dla proponowanej strategii mediowej (co czytają przedstawiciele grupy docelowej, co oglądają, czego słuchają, jak korzystają z Internetu, z jakich portali, jak się przemieszczają przedstawiciele grupy docelowej) Opisu założeń medialnych kampanii i koncepcji jej przeprowadzenia, w tym: Analiz mediowych (baza analityczna do strategii mediowej); Podziału budżetu na media, z uzasadnieniem; Harmonogramu działań mediowych w podziale na tygodnie, miesiące (z uwzględnieniem zasięgów w grupie docelowej dla proponowanych działań) z uzasadnieniem, z uwzględnieniem formatów opisanych w rozdz. IV pkt. 4 oraz innych, rekomendowanych przez wykonawcę (tzw. plan mediowy) Strategia musi zawierać: Koszty dotarcia do grupy docelowej (CPP - Cost Per Point, zwany jest dalej: CPP, rozumiany jest jako koszt dotarcia komunikatu do 1% grupy docelowej) przy zasięgu całkowitym 1+ oraz efektywnym 3+ w stacjach TV, wybranych do kampanii oraz udział pozycji Premium; Koszty dotarcia do grupy docelowej (CPP) przy zasięgu 1+, 4+ w stacjach radiowych wybranych do kampanii i gwarantowane w nich rabaty Koszty dotarcia (CPP) i gwarantowane rabaty w tytułach prasowych, wybranych do kampanii; Koszty dotarcia (CPP) i gwarantowane rabaty w portalach/stronach internetowych, wybranych do kampanii reklamowe; 11

12 Opis sposobu rozpowszechnienia w internecie filmów o charakterystyce wirusowej (viral) pozyskanej przez Zamawiającego (1 szt. na bazie teledysku, min. 12 relacji z obozów ekologicznych o charakterze survivalu patrz pkt.i.5a) Dodatkowe bonusy (gratisowe formy reklamowe, obniżki lub likwidacja lub zmniejszenie dopłat, dodatkowe badania i analizy itp.); Średni koszt dotarcia do 1000 osób z grupy docelowej (CPT - Cost per thousand, dalej: CPT ) w podziale na media (TV, radio, prasa, Internet,) W strategii należy również podać: Internet szacowaną liczbę odsłon (miesięczną oraz dla I i II etapu dla poszczególnych form reklamowych dla kampanii internetowej, zasięg kampanii w grupie docelowej, (capping=3) TV GRP (Gross Rating Point, zwany dalej: GRP, rozumiany jest, jako parametr pokazujący intensywność kampanii reklamowej. Oblicza się go sumując zasięgi wszystkich emisji reklam lub mnożąc zasięg reklamy przez częstotliwość emisji) dla I i II etapu przy zasięgu całkowitym (1+) i zasięgu efektywnym (3+) oraz częstotliwość kampanii. Należy także podać OTS dla grupy docelowej (Opportunity to See, zwany dalej: OTS - rozumiany jest jako średnia liczba kontaktów z reklamą wśród osób z grupy docelowej objętej zasięgiem kampanii reklamowej); Radio - GRP dla I i II etapu- należy uwzględnić minimum 100 emisji 30" spotów radiowych, przy zasięgu całkowitym (1+), zasięgu efektywnym (4+) oraz OTH (Opportunity to Hear, zwany dalej: OTH, rozumiany jest, jako średnia liczba kontaktów ze spotem radiowym, jaką ma każda osoba z grupy docelowej, która zetknęła się z tą reklamą w danym okresie); Prasa - GRP zasięg całkowity (1+) (dla I i II etapu); Media niestandardowe - należy opisać rodzaj działań, szacowaną liczbę kontaktów dla (dla I i II etapu), szacowaną liczbę kontaktów dla poszczególnych działań i zasięg w grupie docelowej Ponadto, w planowaniu kampanii należy uwzględnić dodatkowe wytyczne: Dla kampanii internetowej: Kampania ma kłaść nacisk na wykorzystanie nowoczesnych form marketingu internetowego, przy czym nie dopuszcza się stosowania form inwazyjnych np. typu pop-up; w przypadku wyboru form reklamowych o formacie odmiennym niż posiadane przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania layoutu i rozwiązań technicznych reklamy do wybranego formatu i warunków brzegowych nośnika; Zamawiający dopuszcza rekomendacje portali o niższej liczbie użytkowników, pod warunkiem wysokiego indeksu affinity (indeks affinity - dopasowanie użytkowników grupy celowej na wybranej witrynie w stosunku do dopasowania użytkowników grupy celowej w całej populacji internautów) Parametry mają być zgodne z wynikami najnowszych badań Megapanel PBI Gemius oraz statystykami udostępnianymi przez portale internetowe Dla kampanii w telewizji i radio Planując kampanię w telewizji i radio Wykonawca ma obowiązek uwzględnić kontekst emisji - przed lub po programach zwiększających zasięg w grupie docelowej Działania w telewizji i radio, inne niż emisje spotów (np. współpraca redakcyjna, patronaty medialne itp.) Wykonawca ma uwzględnić w pkt Partnerstwa i Patronaty Telewizja. Wykonawca ma uwzględnić stacje zapewniające osiągnięcie celów kampanii, w tym telewizje internetowe i telewizje studenckie i podać udział 12

13 poszczególnych stacji w rekomendacji domu mediowego oraz uwzględnić ich oglądalność w grupie docelowej Radio. Wykonawca ma uwzględnić stacje zapewniające osiągnięcie celów kampanii Stacje radiowe i telewizyjne emitujące za pośrednictwem internetu. Wykonawca ma uwzględnić w części kampanii dotyczącej Internetu lub w pkt Działania e-pr w internecie Dla kampanii w prasie Prasa ma charakteryzować się cyklicznością, dopasowaniem profilu czytelnika do grupy docelowej oraz odpowiednim zasięgiem i tematyką dotyczącą m.in. spraw studenckich, bieżących, ekologicznych, gospodarczych, jednak z wyłączeniem dominującej treści o charakterze sensacyjnym (dane zgodnie z badaniami czytelnictwa prasy, m.in. Związku Kontroli Dystrybucji Prasy). Wykonawca ma również działania nie będące standardową reklamą (artykuły, ogłoszenia, patronaty medialne) i opisać je w pkt Partnerstwa i Patronaty Dla kampanii na nośnikach niestandardowych lub kreatywnym wykorzystaniu standardowych mediów oraz social media: Aby podkreślić młodzieżowy charakter oraz wyróżnić się od innych kampanii i akcji promocyjnych, Zamawiający dopuszcza dodatkowe działania w kreatywny, innowacyjny lub niecodzienny sposób wykorzystujące charakter nośników lub koncepcje wykraczające poza klasyczne działania mediowe. Rekomendowane działania mają być spójne z linią kreacyjną kampanii oraz efektywne kosztowo. Jeżeli to możliwe należy podać możliwe do zbadania parametry lub informacje uzasadniające ich rekomendację Założenia, uzasadnienia i opisy rekomendowanych rozwiązań mają wynikać z przytoczonych wniosków, będących efektem zastosowanych narzędzi analitycznych, z których korzystał Wykonawca W strategii należy również uwzględnić i opisać działania związane z obsługą kampanii (w tym komunikacji bezpośredniej i działań związanych ze stroną internetową kampanii), określone w rozdz. V pkt 2.2, w tym: Działania w obszarze Internetu Newsletter, o którym mowa w rozdz. V pkt : wskaźnikiem efektywności mailingu jest procent otwartych i. Wykonawca ma podać liczbę adresów, na jakie planuje rozesłać informacje w ramach newslettera (pozyskanie baz danych należy do obowiązków Wykonawcy): Partnerstwa i patronaty, o których mowa w rozdz. V pkt 2.2.3: Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania koncepcji i przedstawienia propozycji wyboru dodatkowych patronackich/partnerskich działań w mediach tradycyjnych (TV, radio, prasa), przy zapewnieniu szerokiego zakresu działań uzupełniających kampanię w mediach, zwiększającego efekt synergii w grupie docelowej. Przykładowe obszary działania to np. konkursy, serie artykułów dot. programu Natura 2000, partnerstwa, patronaty, współpraca przy realizacji audycji radiowych i telewizyjnych, itp Wszelkie partnerstwa i patronaty zaproponowane przez Wykonawcę w ramach realizacji kampanii podlegają akceptacji Zamawiającego Należy podać sumaryczną liczbę roboczogodzin przewidzianych dla obsługi działań opisanych w rozdz. V pkt Partnerstwa i patronaty oraz stawkę godzinową, a także sumaryczny koszt obsługi i pozostałych działań opisanych w tym punkcie Produkcja gadżetów promocyjnych, o których mowa w rozdz. V pkt 2.2.4: należy podać sumaryczny koszt brutto przygotowania i produkcji gadżetów. Koszt transportu gadżetów do siedziby Zamawiającego lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego należy uwzględnić po stronie Wykonawcy. 13

14 3.7.4 Obsługa i organizacja eventów, o których mowa w rozdz. V pkt 2.2.5: Wykonawca poda liczbę roboczogodzin szacowaną dla obsługi pkt 2.8 obsługa i organizacji eventów oraz stawkę godzinową, a także sumaryczny koszt obsługi i pozostałych elementów w wchodzących w zakres działań opisanych w tym punkcie Ambasador Kampanii, o którym mowa w rozdz. V pkt 2.2.6: Wykonawca poda liczbę roboczogodzin szacowanej dla obsługi tych działań oraz stawki godzinowej Koncepcja i produkcja stoiska kampanii, o którym mowa w rozdz. V pkt oraz rozdz. IV pkt 6: Wykonawca zaproponuje, wyceni i wyprodukuje własną koncepcję stoiska uwzględniającą cele kampanii Tam gdzie dotyczy, Wykonawca ma podać ilość roboczogodzin i stawkę godzinową, jakie Wykonawca zamierza przeznaczyć na realizację danego działania lub koszt pozostałych elementów kampanii W wycenach należy uwzględnić potencjalne wahania cen zakupu mediów. ROZDZIAŁ VII. Termin realizacji zamówienia: Niniejsze zamówienie ma być realizowane od dnia podpisania umowy, do dnia 15 grudnia 2011 r. przy czym: 1. W terminie do 3 dni licząc od dnia podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy formy reklamowe, o których mowa w rozdz IV; 2. Zamawiający w terminie do 5 dni ma prawo wniesienia uwag do przesłanych raportów, o których w rozdz. V pkt Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia uwag Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia ich przekazania. 3. Ostateczna wersja Raportu końcowego ma zostać przekazana do Zamawiającego nie później, niż do 15 grudnia 2011 r. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego raportów, przygotowanych zgodnie z rozdz. V. pkt 2.4 ROZDZIAŁ VIII. Zasady współpracy z Zamawiającym 1. Do współpracy Wykonawcy z Zamawiającym wyznaczone zostaną osoby do kontaktu. 2. Bieżąca współpraca będzie polegała na kontaktach bezpośrednich, za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub w formie pisemnej, przy czym robocze wersje materiałów będą przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej. 3. Wszelkie działania związane z realizacją umowy podlegają akceptacji Zamawiającego. O ile terminy nie zostały określone inaczej akceptacja materiałów przebiega w następującym trybie: 3.1. Wykonawca przedstawia materiały do akceptacji najpóźniej 7 dni przed upływem osiągnięcia kamieni milowych określonych w harmonogramie, o którym mowa w 2 ust. 7 Umowy; 3.2. Zamawiający w terminie 3 dni od przedstawienia przez Wykonawcę materiałów zaakceptuje bądź zgłosi do nich uwagi; 3.3. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego w terminie 1 dnia od ich otrzymania. 4. Akceptacji Zamawiającego wymagają aktualizacje materiałów na stronie WWW oraz na portalach społecznościowych, które Wykonawca przesyła Zamawiającemu do wiadomości. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia uwag do tych materiałów zgodnie z opisem w Załączniku 1 do OPZ. 5. Wszelkie działania podejmowane przez Wykonawcę muszą uwzględniać kontekst kampanii oraz charakter Zamawiającego jako instytucji publicznej. W szczególności dotyczy to zakupu mediów 14

15 (np. materiały w prasie nie powinny być umiejscowione obok artykułów o negatywnym wydźwięku nt. zrównoważonego rozwoju czy ekologii). 6. Wszystkie elementy kreacji (przekazy) na wszystkich nośnikach kampanii muszą twórczo odwoływać się do wymagań z zakresu informacji i promocji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak również realizowanego w ramach tego źródła finansowania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (określonych w Strategii komunikacji Funduszy Europejskich na lata oraz Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji) oraz Księgi Identyfikacji GDOŚ (Wyciąg z Księgi Identyfikacji GDOŚ zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy). Oznaczenia te muszą być zgodne z obowiązującymi Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących projekty UE. Obowiązkowo muszą zawierać logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, logo Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, logo Natura 2000 oraz logo Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, logo kampanii, a także dopisek o źródle współfinansowania projektu. Elementem towarzyszącym jest adres strony internetowej kampanii. Załączniki: 1. Założenia funkcjonalne i techniczne strony internetowej kampanii 2. Propozycja stoiska targowego PODPIS(Y):... (miejscowość, data, podpis(y))* *Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) upełnomocnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z: a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) lub b) pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty. 15

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów 1 Spis treści 1. WPROWADZENIE 2. DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE W RAMACH SPPW 2.1. Cele ogólne 2.2. Główne komunikaty

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGOPROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma wzmocnić znaczenie czytelnictwa dla rozwoju potencjału kulturowego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA POLSAT MEDIA BIURO REKLAMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dalej: POLSAT MEDIA), z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Zacznij działać dla przyrody

Zacznij działać dla przyrody Zacznij działać dla przyrody Przewodnik dla animatorów edukacji przyrodniczej Wydawca: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki tel. 22 761 82 05 e-mail: biuro@otop.org.pl

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO Pismo

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych

Bardziej szczegółowo