KRYTERIA I PARAMETRY PROCESU POZYCJONOWANIA STRON WWW. MARCIN GIBERT BO ENA MIAŁKOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA I PARAMETRY PROCESU POZYCJONOWANIA STRON WWW. MARCIN GIBERT BO ENA MIAŁKOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie"

Transkrypt

1 KRYTERIA I PARAMETRY PROCESU POZYCJONOWANIA STRON WWW MARCIN GIBERT BO ENA MIAŁKOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Pozycjonowanie stron WWW jest atrakcyjn metod promocji informacji w Internecie. W artykule zaprezentowano kryteria i parametry pozycjonowania stron WWW, ze szczególnym uwzgl dnieniem mo liwo ci wyszukiwarki Google. Wskazano metody pozycjonowania na tle skuteczno ci procesu wyszukiwania. Zaprezentowano równie kierunki rozwoju tych metod z uwzgl dnieniem zmiennych preferencji u ytkowników na tle dotychczasowych praktyk. Szczególn uwag po wi cono pozycjonowaniu szerokiemu, dzi ki któremu przy zastosowaniu odpowiednich metod doboru słów kluczowych mo liwe jest zwi kszenie efektywno ci pozycjonowania strony WWW a na tym tle zaprezentowano koncepcj własnej metody, która uwzgl dni zmienne w czasie preferencji u ytkowników. Słowa kluczowe: pozycjonowanie stron WWW, metody pozycjonowania stron WWW, pozycjonowanie szerokie stron WWW 1. Wprowadzenie Reklama w Internecie jest najdynamiczniej rozwijaj cym si segmentem rynku reklamowego w Polsce [6]. Jednym z podstawowych, a drugim, co do udziału w tym segmencie typem reklamy internetowej jest marketing w wyszukiwarkach [4]. Marketing w wyszukiwarkach (SEM ang. Search Engine Marketing) dzieli si na reklam kontekstow, rozliczan na podstawie klikni (PPC ang. Pay Per Click) oraz promocj strony WWW polegaj c na poprawie jej pozycji na wybrane słowa kluczowe w organicznych wynikach wyszukiwania, czyli tzw. pozycjonowanie stron WWW. Pozycjonowanie [10] okre lane jest równie jako optymalizacja strony WWW wzgl dem wyszukiwarek (SEO ang. Search Engine Optimization). Pozycjonowanie to bardzo atrakcyjna forma promocji strony WWW w Internecie przede wszystkim z powodu relatywnie niskich kosztów oraz wysokiej efektywno ci. Proces pozycjonowania jest jednak bardzo zło ony i czasochłonny, gdy polega na poprawie wielu parametrów strony WWW, na podstawie, których wyszukiwarki tworz swoje rankingi. W artykule zaprezentowano kryteria i parametry pozycjonowania stron WWW, ze szczególnym uwzgl dnieniem mo liwo ci wyszukiwarki Google, a tak e wskazano kierunki ich dalszego rozwoju. 2. Kryteria oceny stron WWW Wyszukiwarka Google tworzy swój ranking na podstawie analizy stron WWW pod wzgl dem ich trafno ci i wa no ci w odniesieniu do zapytania [8]. Trafno jest oceniana na podstawie analizy dopasowa hipertekstowych, w celu wyselekcjonowania najbardziej odpowiednich dla danego zapytania stron WWW. W tym przypadku

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, algorytmy wyszukiwarki analizuj cał zawarto strony WWW pod k tem wyst powania w niej okre lonych słów kluczowych. W celu dokładniejszego dopasowania wyszukiwarka Google analizuje równie tematyk stron powi zanych odno nikami z ocenian stron WWW. Wa no okre lana jest za pomoc technologii PageRank, która bada cał struktur odno ników (linków) stron WWW i na podstawie ich ilo ci i jako ci decyduje, które strony s najwa niejsze. PageRank jest to metoda stosowana w wyszukiwarce Google. Nadaje ona wszystkim analizowanym przez wyszukiwark stronom WWW odpowiedni warto liczbow. Jest to równocze nie rozwini cie heurystyki zgodnie, z któr jako tekstu jest proporcjonalna do liczby tekstów na niego si powołuj cych. PageRank [14] polega na wa eniu jako ci odno ników wskazuj cych na rozpatrywan stron WWW ich własn warto ci PageRank. Innymi słowy, je li na dan stron WWW powołuje si (kieruje do niej odno nik) inna strona WWW, która sama ma wysok ocen, to ma to wi ksze znaczenie, ni gdy na t sam stron WWW powołuje si mało popularna strona. Do obliczenia warto ci PageRank stosuje si wzór (1) opracowany przez zało ycieli wyszukiwarki Google [1]. n PR( T = + i ) PR( A) (1 d) d * i= 1 C( T (1) i ) gdzie: A strona WWW, dla której oblicza si PageRange, n liczba odno ników do strony A i indeks (numer strony zawieraj cej odno niki do strony A), który przyjmuje warto ci od 1 do n T i strona WWW odno nika do strony A, PR(Z) warto PageRank dla strony Z gdzie Z {T 1,T 2,, T n }, C(T i ) jest to suma wszystkich odno ników umieszczonych na stronie T i, d tzw. czynnik tłumienia, który mo e przyjmowa warto od 0 do 1. We wzorze (1) za warto d zazwyczaj przyjmowana jest liczba 0,85. Wzór (1) jest jedynie przyj tym wzorcowym schematem obliczania PageRank. Inne algorytmy szczegółowe s strze one przez firm Google. W konsekwencji wyszukiwarka Google, ł cz c ogóln wa no i trafno stron WWW, jest w stanie zaprezentowa u ytkownikom najwarto ciowsze wyniki w pierwszej kolejno ci. Podobne mechanizmy analizowania stron WWW, zwłaszcza ze wzgl du na trafno, stosuj równie inne wyszukiwarki internetowe. 3. Parametry pozycjonowania stron WWW Pozycjonowanie stron WWW, w wyszukiwarce najłatwiej rozpatrywa zgodnie z koncepcj podziału parametrów strony WWW na trzy podstawowe grupy, które brane s pod uwag przy tworzeniu rankingu wyszukiwania [5]. S to: Teksty strony WWW, Architektura strony WWW, Popularno strony WWW. W zale no ci od udziału poszczególnych parametrów w sumarycznej warto ci strony WWW wzgl dem wyszukiwarki, mo na rozpatrywa kilka przypadków, w których strony s wysoko klasyfikowane w rankingach wyszukiwania, a mianowicie:

3 60 Marcin Gibert, Bo ena miałkowska Kryteria i paramtry procesu pozycjonowania stron WWW Przypadek (1) strony WWW z wysok jako ci wszystkich wy ej wymienionych parametrów, Przypadek (2) strony WWW, które zawieraj wysoki poziom nasycenia słowami kluczowymi i jednocze nie osi gaj znacz c jako pozostałych grup parametrów, Przypadek (3) strony WWW, które osi gaj tak du popularno, e pomimo słabej tre ci i architektury strony WWW, osi gaj wysokie wyniki w rankingach. Schematycznie powy sze przypadki zilustrowano na rys. 1. Teksty strony WWW identyfikuj słowa kluczowe, które umieszczone s w newralgicznych dla pozycjonowania elementach strony WWW [2], takich jak: Teksty z sekcji body, Teksty w Meta Tagach, Adresy URL. Teksty z sekcji body obejmuj : Materiały tekstowe, Nazwy odno ników na stronie WWW, Alternatywne opisy obrazków, Tytuły odno ników oraz obrazków, Nazwy plików. Na tekst w Meta Tagach składa si głównie tytuł strony WWW oraz jej opis. Rysunek 1. Schematyczne zobrazowanie przypadków wysokiej oceny jako ci przykładowych stron WWW pod wzgl dem wybranych parametrów ródło: [5]. Architektura strony WWW to przede wszystkim wła ciwa składnia kodu HTML oraz odpowiednia struktura wszystkich odno ników wewn trznych strony WWW. Na architektur strony WWW niew tpliwy wpływ maj równie konstrukcje adresów URL, waga strony WWW, czy parametry hostingu. Popularno strony WWW mo na wyrazi : Liczb oraz jako ci odno ników prowadz cych do strony WWW, Liczb odwiedzin strony WWW, któr si mierzy w oparciu o liczb wej z wyszukiwarki oraz innych narz dzi udost pnianych przez Google.

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, Podstawow rol przy ocenie tego komponentu odgrywaj algorytmy wyszukiwarki funkcjonuj ce pod nazw PageRank. 4. Metody modyfikacji parametrów i pozycjonowania stron WWW Zwykle pozycjonowanie rozpoczyna si od analizy tekstów strony WWW umieszczonych w sekcji body. Na jej podstawie nale y wytypowa słowa kluczowe, które b d wykorzystane do pozycjonowania. Przy wyborze słów kluczowych decyduj c rol powinna odgrywa tematyka tekstów na stronie WWW oraz popularno słów kluczowych, która przekłada si równocze nie na konkurencyjno i trudno w pozycjonowaniu. Do wyboru słów kluczowych mo na wykorzysta narz dzia udost pniane przez Google. Narz dzie, które słu y do wyboru słów kluczowych wyszukiwarki Google umo liwia porównanie popularno ci i konkurencji słów kluczowych, zwi zanych z dan tematyk lub słów b d cych synonimami od podanego słowa kluczowego. Jest to narz dzie, w którym mo na sprawdzi mi dzy innymi ogóln miesi czn liczb wyszukiwa danego słowa kluczowego w wyszukiwarce Google lub jego konkurencyjno w przypadku reklam Google Adwords. Zrzut ekranu interfejsu takiego narz dzia przedstawia rys. 2. ródło: [12]. Rysunek 2. Narz dzie do propozycji słów kluczowych Innym u ytecznym narz dziem Google jest Insights for Serach, które umo liwia porównanie trendów liczby wyszukiwa słów kluczowych w okre lonych regionach, kategoriach, przedziałach czasowych i stronach WWW. Przykładowy efekt zastosowania tego narz dzia zaprezentowano na rys. 3. Popularno słów kluczowych mo na okre li równie za pomoc narz dzia Google Trends, w którym istnieje mo liwo porównania liczby zapyta na wybrane słowa kluczowe w o- kre lonym przedziale czasu. Przykładowe porównanie słów kluczowych przy pomocy Google Trends prezentuje rys. 4. Wybrane słowa kluczowe mo na wykorzysta do wła ciwego zredagowania tekstów umieszczonych w elementach strony WWW, które s newralgiczne dla pozycjonowania. Wszystkie wcze niej wymienione elementy stron WWW, w których powinny

5 62 Marcin Gibert, Bo ena miałkowska Kryteria i paramtry procesu pozycjonowania stron WWW znale si słowa kluczowe warto odpowiednio zredagowa. Nale y jednak pami ta, e nie jest wskazane nadmierne powtarzanie słów kluczowych, a teksty powinny by spreparowane w taki sposób, aby były przede wszystkim czytelne dla u ytkowników. ródło:[7]. Rysunek 3. Przykładowy zrzut ekranu w programie Google Insights for Serach Rys. 4. Porównanie popularno ci haseł: pozycjonowanie, pozycjonowanie stron w programie Google Trends ródło: [16]. Przykładowo, prawidłowo sformułowany tytuł, opis oraz adres ULR strony WWW, prezentowany w wynikach wyszukiwarki Google przedstawiono na rys. 5. Nast pnym po analizie tekstu etapem pozycjonowania stron WWW jest poprawa architektury strony. Bardzo wa ne jest w tym przypadku zastosowanie poprawnej semantyki kodu strony

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, zgodnej ze standardami W3C (ang. World Wide Web Consortium). Wówczas mo na stwierdzi, e u ycie odpowiednich znaczników j zyka HTML takich jak znaczniki od h1 do h6, strong, ul, li, i, ol, wpływa na zwi kszenie znaczenia najwa niejszych fragmentów tekstów na stronie WWW [3]. Jednak e, znaczników tych nale y u ywa z umiarem, maj c na uwadze ich docelowe przeznaczenie. ródło: [7]. Rys. 5. Odpowiednio sformułowany tytuł, opis oraz adres URL strony WWW Bardzo istotnym elementem architektury strony WWW jest równie wła ciwa struktura jej odno ników wewn trznych. Odpowiednio zaprojektowana sie odno ników wewn trznych powoduje, e istotnym dokumentom strony WWW nadawana jest wysoka warto PageRank, co z kolei przekłada si na zwi kszenie widoczno ci strony w wynikach wyszukiwania. Dodatkowo dzi ki płaskiej strukturze odno ników strony WWW, tzw. robot wyszukiwarki jest w stanie zaindeksowa cał zawarto strony WWW w krótkim czasie. Istniej dwie metody usprawniaj ce indeksacj strony WWW. Jedna z nich wi e si z wykorzystaniem nawigacji strony, która powinna by odpowiednio zaprojektowana dla robota wyszukiwarki. W ród metod indeksacji dokumentów strony WWW z u yciem nawigacji korzystniejszym rozwi zaniem jest niestosowanie nawigacji opartej o technologi Flash lub Javascript, gdy utrudnia to szybko indeksacji całej strony WWW [2]. Drug metod usprawniaj c proces indeksacji dokumentów strony jest metoda polegaj ca na wygenerowaniu według specyfikacji protokołu Sitemap mapy całej strony WWW i umieszczenie jej w pliku sitemap.txt. Utworzon map strony WWW mo na zgłosi bezpo rednio przy u yciu narz dzi dla Webmastera wyszukiwarki Google. Przykładow architektur strony WWW z wła ciwie przygotowanymi tekstami przedstawia rys. 6. Innym etapem procesu pozycjonowania jest poprawa popularno strony WWW. Podstawow rol przy budowie popularno ci strony odgrywa stopniowe zdobywanie odno ników do pozycjonowanej strony WWW. Zdobycie znacznej ilo ci odno ników do strony WWW powoduje zwi kszenie jej pozycji na słowa kluczowe umieszczone w ich nazwach. Najpopularniejsze i równocze nie zgodne z zasadami wyszukiwarki Google metody pozyskiwania odno ników do strony WWW to: Opracowanie wysoce warto ciowych merytorycznie oraz u ytecznych wzgl dem u ytkowników tre ci, dzi ki czemu u ytkownicy sami b d powoływa si na stron WWW, zwi kszaj c tym samym wska nik ilo ci odno ników do strony WWW (tzw. Link Popularity). Dodawanie strony WWW do katalogów stron wiarygodnych portali, takich jak Np.: Wp.pl, Interia.pl, Onet.pl itd., dzi ki czemu strona zyska odno niki z tych portali,

7 64 Marcin Gibert, Bo ena miałkowska Kryteria i paramtry procesu pozycjonowania stron WWW Publikowanie informacji prasowych (Np.: SEO PR gdzie PR ang. Public Relations), w których znajduj si dono niki, Umieszczanie artykułów sponsorowanych w serwisach tematycznych, z zawartymi tam odno nikami do strony WWW, Tworzenie ró nego rodzaju programów partnerskich, dzi ki którym strony nale ce do programu partnerskiego mog promowa pozycjonowan stron WWW przez umieszczenie w ich tre ciach odpowiednich odno ników, Publikowania odno ników na blogach i forach internetowych, Umieszczanie odno ników na własnych stronach o podobnej tematyce, przy czym w tym przypadku bardzo wa ne jest, aby były to strony warto ciowe dla u ytkowników, a nie tzw. zaplecze pozycjonerskie, wykorzystywane wył cznie do umieszczania na nich odno ników. ródło: [11]. Rysunek 6. Zoptymalizowana wzgl dem wyszukiwarki strona WWW W pocz tkowej fazie pozycjonowania strony WWW nale y zadba o stopniowy przyrost odno ników. Sytuacja, w której nowa strona WWW zdobywa od razu nadmiern ilo odno ników mo e w konsekwencji doprowadzi do otrzymaniem kary ze strony wyszukiwarki (tzw. filtr). Taka sytuacja oznacza okresowe obni enie pozycji zwi zanej ze słowami kluczowymi, a nawet jej całkowite wyindeksowanie. Równie wa nym elementem pozycjonowania jest umieszczanie odno ników wył cznie na stronach wiarygodnych i warto ciowych dla u ytkowników. Odno niki umieszczone na stronach o złej reputacji mog jedynie zaszkodzi w procesie pozycjonowania. Dlatego z cał pewno ci nie nale y korzysta z automatycznych systemów wymiany odno ników, które przewa nie kieruj

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, odno niki ze stron mało warto ciowych [9]. Natomiast popularno okre lana jako liczba odwiedzin strony WWW jest głównie nast pstwem zwi kszenia u yteczno strony WWW wzgl dem u ytkowników. Dzi ki atrakcyjnym tre ciom i ich przyst pno ci na stronie WWW generowany jest mniejszy współczynnik odrzuce, wi kszy czas sp dzony na stronie oraz wi ksza ilo wyborów strony. Wymienione parametry u ytkowe po rednio równie bior udział w ostatecznym tworzeniu rankingu stron. Dlatego nale y w odpowiednim stopniu zadba o u yteczno strony WWW równie wzgl dem u ytkowników. 5. Kierunki rozwoju metod pozycjonowania stron ze szczególnym uwzgl dnieniem wyszukiwarki Google Wcze niejsze metody pozycjonowania stron WWW ukierunkowane były na zajmowaniu najwy szych pozycji stron WWW na podstawie najbardziej popularnych słów kluczowych. Taki sposób pozycjonowania staje si jednak mało efektywny ze wzgl du na to, e internauci zacz li dokładniej definiowa swoje zapytania i zacz li uwzgl dnia w nich coraz wi ksz ilo słów kluczowych. Dla przykładu tak tendencj ilustruj rys. 7 i 8. Pozycjonowanie ukierunkowane na pojedyncze słowa kluczowe zwi ksza równie koszty procesu pozycjonowania, a tworzenie zapyta bardziej precyzyjnych z wieloma słowami kluczowymi wymaga bardziej zło onej analizy fraz w procesie pozycjonowania. Ponadto proces pozycjonowania staje si coraz mniej przewidywalny przy ci głej modyfikacji (ulepszaniu) algorytmów wyszukiwania. Dodatkowo obserwuje si równie wpływ geolokalizacji, personalizacji wyników, stosowania kar przez wyszukiwarki, konieczno synchronizacji serwerów (tzw. Gogle Dancing) co istotnie wpływa na jako procesu wyszukiwania. Obserwuje si równie w coraz wi kszym stopniu zjawisko eksponowania w wynikach wyszukiwania takich elementów jak linki sponsorowane, Mapy Gogle, obrazy, filmy video. Ponadto wyszukiwarki realizuj w czasie rzeczywistym prezentacj tre ci z serwisów typu Twister. Dlatego coraz wi ksz uwag przykłada si do tzw. pozycjonowania szerokiego, zwanego równie strategi długiego ogona (ang Long Tail). Pozycjonowanie szerokie polega przede wszystkim na odpowiedniej budowie strony WWW wzgl dem zło onych fraz kluczowych. Cała idea opiera si na jak najwi kszym udziale w wynikach wyszukiwania na frazy mocno rozbudowane. ródło:[17]. Rysunek 7. Okresowa zmienno udziału słów kluczowych w zapytaniach u ytkowników wyszukiwarki Gogle Frazy zło one ze znacznej liczby słów kluczowych powoduj spadek ich konkurencyjno ci i powstaje wówczas mo liwo łatwiejszego wyeksponowania strony WWW na wysokich pozy-

9 66 Marcin Gibert, Bo ena miałkowska Kryteria i paramtry procesu pozycjonowania stron WWW cjach. Dzi ki du ej liczbie fraz zło onych ich sumaryczna liczba odwiedzin mo e by wi ksza ni w wypadku u ycia kilku bardzo konkurencyjnych, pojedynczych słów kluczowych, co zaprezentowano na rys. 9. Pozycjonowanie szerokie umo liwia dotarcia do precyzyjnie okre lonej grupy docelowej oraz gwarantuje bezpiecze stwo wynikaj ce, ze znacznej dywersyfikacji ryzyka i stałej widoczno ci wynikach wyszukiwania [15]. ródło:[16]. Rysunek 8. Google Trends Spadek ilo ci zapyta na pojedyncze słowo kluczowe aparaty zilustrowany przy pomocy narz dzia Google Trends ródło: [15]. Rysunek 9. Strategia Długiego Ogona

10 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, Innym kierunkiem rozwoju metod pozycjonowania jest uwzgl dnienie w procesie pozycjonowania u yteczno ci całej stron WWW. Z literatury [3] wynika, e u yteczno stron WWW przekłada si na wyniki w wyszukiwania. Jest to zgodne z główn zasad funkcjonowania wyszukiwarek. W tym kierunku realizowane s mi dzy innymi prace firmy Google, która wdra a metody usprawniaj ce prac robotów wyszukiwarki i uwzgl dnia podczas indeksacji nawet elementy zbudowane w technologii Javascript, czy Flash [13]. 6. Koncepcja metody pozycjonowania stron z uwzgl dnieniem słów kluczowych i zmiennych preferencji u ytkownika Z analizy istniej cych metod pozycjonowania stron WWW wynika, e niew tpliwy wpływ na jako tych metod ma zastosowania ró nego rodzaju algorytmów wspieraj cych dobór pozycjonowanych słów kluczowych. Ale słowa kluczowe stosowane w procesie wyszukiwania zale od zmiennych w czasie preferencji u ytkowników. Istotne zatem dla procesu pozycjonowania jest rozpoznanie zmienno ci tych preferencji w czasie i adaptacja procesu pozycjonowania do tej zmienno ci. Okazuje si bowiem zgodnie z literatur [3], e na podstawie analizy statystyk stron internetowych mo na zaobserwowa bardzo cz sto du liczb odwiedzin strony, która nie wynika ze słów kluczowych, u ytych w procesie pozycjonowania. W przypadku sklepów internetowych mo e by to np. specyficzna (zale na od czasu) nazwa produktu lub po prostu zapytanie w j zyku naturalnym. Powy sza cecha wynika głównie ze zmiennych preferencji u ytkowników w czasie. Aby pozycjonowanie było efektywne to te zmienne w czasie preferencje u ytkowników musz by w procesie pozycjonowania uwzgl dnione. Dobr metod rozpoznania zmiennych preferencji u ytkownika jest zapisywanie w temporalnej bazie danych lub hurtowni danych informacji o u ytych w procesie pozycjonowania słowach kluczowych i kontek cie ich u ycia. Nast pnie wykorzystuj c odpowiednie algorytmy mo na wyselekcjonowa z bazy (hurtowni) danych reguły u ycia słów kluczowych, a w konsekwencji zmienno tych reguł. Gdy zmiany tych reguł s istotne, to musiałaby nast pi zmiana słów kluczowych w procesie pozycjonowania stron WWW. Schematycznie ide tej koncepcji zaprezentowano na rys. 10.

11 68 Marcin Gibert, Bo ena miałkowska Kryteria i paramtry procesu pozycjonowania stron WWW Oznaczenia: BSK baz słów kluczowych, BRUSK Baza reguł u ycia słów kluczowych Zapytanie u ytkownika B S K Wyszukiwarka internetowa Ewidencja: - Miejsc składowania - Zapyta - Odpowiedzi - słów kluczowych B R U S K Odpowied na zapytanie u ytkownika ródło: Opracowanie własne. 7. Wnioski Rysunek 10. Koncepcja metody pozycjonowania stron WWW z uwzgl dnieniem zmiennych preferencji u ytkowych Proces pozycjonowania w najbardziej popularnej na wiecie wyszukiwarce Google opiera si na analizie strony WWW pod wzgl dem dwóch kryteriów, jakimi s trafno i wa no wyszukiwania w odpowiedzi na zapytania u ytkownika wyszukiwarki. Na popraw parametrów pozycjonowania strony WWW z punktu widzenia trafno ci wpływ maj przede wszystkim teksty, w których wyst puj słowa kluczowe oraz odpowiednia architektura strony WWW. Wa no strony WWW zale y głównie od odno ników zewn trznych w nazwach, których powinny zawiera si słowa kluczowe istotne w procesie pozycjonowania. W celu zredukowania nadmiernego wpływu niepo danych działa pozycjonerskich algorytmy wyszukiwarki Google zmierzaj do konsekwentnego wykrywania i eliminowania technik łami cych jej zasady. Perspektywy rozwoju wyszukiwarek i trendy w zachowaniach ich u ytkowników wymuszaj odpowiednie zmiany w tworzeniu stron WWW. Kluczowe dla rozwoju skutecznego pozycjonowania jest opracowanie wła ciwych metod budowy stron WWW wzgl dem u yteczno ci zarówno dla wyszukiwarki jak i u ytkowników oraz takich metod, które uwzgl dni równie zmienno preferencji u ytkowej procesu wyszukiwania.

12 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, [1] Brin S., Page L.: The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine. [2] Danowski B., Makaryk M.: Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak to si robi. Helion, [3] Frontczak T., Lech C., Berli ski B.:Twój biznes w Internecie. Podr cznik e-marketingu. Wydawnictwo Axel Springer Polska, 2009, s. 73. [4] IAB Polska : Raport strategiczny IAB Polska. Internet, [5] Thurow S.: Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Helion, [6] Starlink Raport o rynku reklamowym po III kwartale 2009 [on line] Po-Iii-Kw html, 14 stycze [7] Google Insights for Search [on line] [8] Google Omówienie technologii 10 stycznia [9] Google Wskazówki dla Webmasterów bin/answer.py?answer=35769, 2 luty 2010 r. [10] 29 stycznia [11] [12] Narz dzie propozycji słów kluczowych: https://adwords.google.pl/select/ KeywordToolExternal. [13] Oficjalny blog Google: 2 luty 2010 r. [14] PageRank. 10 stycznia [15] luty [16] Serwis udost pniaj cy informacje na temat ilo ci, pochodzenia, zale no ci od czasu i głównych regionów zapyta kierowanych do wyszukiwarki Gogle. [17] Zło ono zapyta u ytkownika. Hitwise, stycze 2009.

13 70 Marcin Gibert, Bo ena miałkowska Kryteria i paramtry procesu pozycjonowania stron WWW CRITERIA AND PARAMETERS OF THE WEB POSITIONING Summary Web positioning is an attractive method of promotion of information on the Internet. In the article criteria and parameters of the web positioning are presented with taking into account especially the possibilities of the search engine Google. Methods of web positioning relating to effectiveness of the process of searching are shown. Directions of the development of these methods are also introduced including variables to the preference of users relating to current practice. Particular attention was paid to web positioning using the technique of long tail which makes application of appropriate methods of selection of keywords, increasing the effectiveness of the web positioning possible. Keywords: web positioning, parameters of the web positioning, methods of the web positioning Marcin Gibert Bozena Smialkowska Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ul. ołnierska 49, Szczecin

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Wojciech Burakowski *, Marek D browski ** Wielousługowa sie IP QoS: architektura i praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Od wielu lat d eniem projektantów sieci telekomunikacyjnych, jak równie

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW

POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2009 POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW DARIUSZ WRÓBLEWSKI 1, KRZYSZTOF BEDERSKI 1,2 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI?

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? WST P Rysem charakterystycznym współczesnej gospodarki jest

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

O autorach...11 Uwagi od autorów...13 Współpraca...15

O autorach...11 Uwagi od autorów...13 Współpraca...15 Reklama w wyszukiwarkach internetowych. Jak planowaæ i prowadziæ kampaniê. Wydanie II Autorzy: Kevin Lee, Catherine Seda T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2605-2 Tytu³ orygina³u: Search Engine

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 1 (16) 49 66 ISSN 1896-1800 Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile

Bardziej szczegółowo

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner Politechnika l ska, Wydzia Transportu METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Autor: Bartosz Danowski, Micha³ Makaruk ISBN: 978-83-246-1936-8 Format: 158x235, stron: 432 Przewodnik po

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

Kszta towanie si kategorii warto ci ekonomicznej Shaping the category of economic value

Kszta towanie si kategorii warto ci ekonomicznej Shaping the category of economic value Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. Kazimierz Fiedorowicz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach mgr Jacek

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa hotelarskiego studium literaturowe

Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa hotelarskiego studium literaturowe PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Dawid SZUTOWSKI Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do Pomiaru Indywidualnego Kapita u Spo ecznego (KPIKS) wst pna propozycja oparta na idei generatora zasobów Toma Snijdersa

Kwestionariusz do Pomiaru Indywidualnego Kapita u Spo ecznego (KPIKS) wst pna propozycja oparta na idei generatora zasobów Toma Snijdersa Psychologia Spo eczna 2009 tom 4 1 2 (10) 67 77 ISSN 1896-1800 Kwestionariusz do Pomiaru Indywidualnego Kapita u Spo ecznego (KPIKS) wst pna propozycja oparta na idei generatora zasobów Toma Snijdersa

Bardziej szczegółowo

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Psychologia Spo eczna 2013 tom 8 1 (24) 53 66 ISSN 1896-1800 Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Monika Wróbel Instytut Psychologii, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH www.semspecialist.pl Numer 2 styczeń 2011 ISSN 2082-3894 SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH PATRONAT WYDAWCA Duarte Leszek Wolany ul. Studzienna

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Æwiczenia praktyczne

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Æwiczenia praktyczne Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Æwiczenia praktyczne Autor: Bartosz Danowski, Micha³ Makaruk ISBN: 978-83-246-2217-7 Format: A5, stron: 240 Zapewnij swojej witrynie miejsce w pierwszej dziesi¹tce!

Bardziej szczegółowo