KRYTERIA I PARAMETRY PROCESU POZYCJONOWANIA STRON WWW. MARCIN GIBERT BO ENA MIAŁKOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA I PARAMETRY PROCESU POZYCJONOWANIA STRON WWW. MARCIN GIBERT BO ENA MIAŁKOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie"

Transkrypt

1 KRYTERIA I PARAMETRY PROCESU POZYCJONOWANIA STRON WWW MARCIN GIBERT BO ENA MIAŁKOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Pozycjonowanie stron WWW jest atrakcyjn metod promocji informacji w Internecie. W artykule zaprezentowano kryteria i parametry pozycjonowania stron WWW, ze szczególnym uwzgl dnieniem mo liwo ci wyszukiwarki Google. Wskazano metody pozycjonowania na tle skuteczno ci procesu wyszukiwania. Zaprezentowano równie kierunki rozwoju tych metod z uwzgl dnieniem zmiennych preferencji u ytkowników na tle dotychczasowych praktyk. Szczególn uwag po wi cono pozycjonowaniu szerokiemu, dzi ki któremu przy zastosowaniu odpowiednich metod doboru słów kluczowych mo liwe jest zwi kszenie efektywno ci pozycjonowania strony WWW a na tym tle zaprezentowano koncepcj własnej metody, która uwzgl dni zmienne w czasie preferencji u ytkowników. Słowa kluczowe: pozycjonowanie stron WWW, metody pozycjonowania stron WWW, pozycjonowanie szerokie stron WWW 1. Wprowadzenie Reklama w Internecie jest najdynamiczniej rozwijaj cym si segmentem rynku reklamowego w Polsce [6]. Jednym z podstawowych, a drugim, co do udziału w tym segmencie typem reklamy internetowej jest marketing w wyszukiwarkach [4]. Marketing w wyszukiwarkach (SEM ang. Search Engine Marketing) dzieli si na reklam kontekstow, rozliczan na podstawie klikni (PPC ang. Pay Per Click) oraz promocj strony WWW polegaj c na poprawie jej pozycji na wybrane słowa kluczowe w organicznych wynikach wyszukiwania, czyli tzw. pozycjonowanie stron WWW. Pozycjonowanie [10] okre lane jest równie jako optymalizacja strony WWW wzgl dem wyszukiwarek (SEO ang. Search Engine Optimization). Pozycjonowanie to bardzo atrakcyjna forma promocji strony WWW w Internecie przede wszystkim z powodu relatywnie niskich kosztów oraz wysokiej efektywno ci. Proces pozycjonowania jest jednak bardzo zło ony i czasochłonny, gdy polega na poprawie wielu parametrów strony WWW, na podstawie, których wyszukiwarki tworz swoje rankingi. W artykule zaprezentowano kryteria i parametry pozycjonowania stron WWW, ze szczególnym uwzgl dnieniem mo liwo ci wyszukiwarki Google, a tak e wskazano kierunki ich dalszego rozwoju. 2. Kryteria oceny stron WWW Wyszukiwarka Google tworzy swój ranking na podstawie analizy stron WWW pod wzgl dem ich trafno ci i wa no ci w odniesieniu do zapytania [8]. Trafno jest oceniana na podstawie analizy dopasowa hipertekstowych, w celu wyselekcjonowania najbardziej odpowiednich dla danego zapytania stron WWW. W tym przypadku

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, algorytmy wyszukiwarki analizuj cał zawarto strony WWW pod k tem wyst powania w niej okre lonych słów kluczowych. W celu dokładniejszego dopasowania wyszukiwarka Google analizuje równie tematyk stron powi zanych odno nikami z ocenian stron WWW. Wa no okre lana jest za pomoc technologii PageRank, która bada cał struktur odno ników (linków) stron WWW i na podstawie ich ilo ci i jako ci decyduje, które strony s najwa niejsze. PageRank jest to metoda stosowana w wyszukiwarce Google. Nadaje ona wszystkim analizowanym przez wyszukiwark stronom WWW odpowiedni warto liczbow. Jest to równocze nie rozwini cie heurystyki zgodnie, z któr jako tekstu jest proporcjonalna do liczby tekstów na niego si powołuj cych. PageRank [14] polega na wa eniu jako ci odno ników wskazuj cych na rozpatrywan stron WWW ich własn warto ci PageRank. Innymi słowy, je li na dan stron WWW powołuje si (kieruje do niej odno nik) inna strona WWW, która sama ma wysok ocen, to ma to wi ksze znaczenie, ni gdy na t sam stron WWW powołuje si mało popularna strona. Do obliczenia warto ci PageRank stosuje si wzór (1) opracowany przez zało ycieli wyszukiwarki Google [1]. n PR( T = + i ) PR( A) (1 d) d * i= 1 C( T (1) i ) gdzie: A strona WWW, dla której oblicza si PageRange, n liczba odno ników do strony A i indeks (numer strony zawieraj cej odno niki do strony A), który przyjmuje warto ci od 1 do n T i strona WWW odno nika do strony A, PR(Z) warto PageRank dla strony Z gdzie Z {T 1,T 2,, T n }, C(T i ) jest to suma wszystkich odno ników umieszczonych na stronie T i, d tzw. czynnik tłumienia, który mo e przyjmowa warto od 0 do 1. We wzorze (1) za warto d zazwyczaj przyjmowana jest liczba 0,85. Wzór (1) jest jedynie przyj tym wzorcowym schematem obliczania PageRank. Inne algorytmy szczegółowe s strze one przez firm Google. W konsekwencji wyszukiwarka Google, ł cz c ogóln wa no i trafno stron WWW, jest w stanie zaprezentowa u ytkownikom najwarto ciowsze wyniki w pierwszej kolejno ci. Podobne mechanizmy analizowania stron WWW, zwłaszcza ze wzgl du na trafno, stosuj równie inne wyszukiwarki internetowe. 3. Parametry pozycjonowania stron WWW Pozycjonowanie stron WWW, w wyszukiwarce najłatwiej rozpatrywa zgodnie z koncepcj podziału parametrów strony WWW na trzy podstawowe grupy, które brane s pod uwag przy tworzeniu rankingu wyszukiwania [5]. S to: Teksty strony WWW, Architektura strony WWW, Popularno strony WWW. W zale no ci od udziału poszczególnych parametrów w sumarycznej warto ci strony WWW wzgl dem wyszukiwarki, mo na rozpatrywa kilka przypadków, w których strony s wysoko klasyfikowane w rankingach wyszukiwania, a mianowicie:

3 60 Marcin Gibert, Bo ena miałkowska Kryteria i paramtry procesu pozycjonowania stron WWW Przypadek (1) strony WWW z wysok jako ci wszystkich wy ej wymienionych parametrów, Przypadek (2) strony WWW, które zawieraj wysoki poziom nasycenia słowami kluczowymi i jednocze nie osi gaj znacz c jako pozostałych grup parametrów, Przypadek (3) strony WWW, które osi gaj tak du popularno, e pomimo słabej tre ci i architektury strony WWW, osi gaj wysokie wyniki w rankingach. Schematycznie powy sze przypadki zilustrowano na rys. 1. Teksty strony WWW identyfikuj słowa kluczowe, które umieszczone s w newralgicznych dla pozycjonowania elementach strony WWW [2], takich jak: Teksty z sekcji body, Teksty w Meta Tagach, Adresy URL. Teksty z sekcji body obejmuj : Materiały tekstowe, Nazwy odno ników na stronie WWW, Alternatywne opisy obrazków, Tytuły odno ników oraz obrazków, Nazwy plików. Na tekst w Meta Tagach składa si głównie tytuł strony WWW oraz jej opis. Rysunek 1. Schematyczne zobrazowanie przypadków wysokiej oceny jako ci przykładowych stron WWW pod wzgl dem wybranych parametrów ródło: [5]. Architektura strony WWW to przede wszystkim wła ciwa składnia kodu HTML oraz odpowiednia struktura wszystkich odno ników wewn trznych strony WWW. Na architektur strony WWW niew tpliwy wpływ maj równie konstrukcje adresów URL, waga strony WWW, czy parametry hostingu. Popularno strony WWW mo na wyrazi : Liczb oraz jako ci odno ników prowadz cych do strony WWW, Liczb odwiedzin strony WWW, któr si mierzy w oparciu o liczb wej z wyszukiwarki oraz innych narz dzi udost pnianych przez Google.

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, Podstawow rol przy ocenie tego komponentu odgrywaj algorytmy wyszukiwarki funkcjonuj ce pod nazw PageRank. 4. Metody modyfikacji parametrów i pozycjonowania stron WWW Zwykle pozycjonowanie rozpoczyna si od analizy tekstów strony WWW umieszczonych w sekcji body. Na jej podstawie nale y wytypowa słowa kluczowe, które b d wykorzystane do pozycjonowania. Przy wyborze słów kluczowych decyduj c rol powinna odgrywa tematyka tekstów na stronie WWW oraz popularno słów kluczowych, która przekłada si równocze nie na konkurencyjno i trudno w pozycjonowaniu. Do wyboru słów kluczowych mo na wykorzysta narz dzia udost pniane przez Google. Narz dzie, które słu y do wyboru słów kluczowych wyszukiwarki Google umo liwia porównanie popularno ci i konkurencji słów kluczowych, zwi zanych z dan tematyk lub słów b d cych synonimami od podanego słowa kluczowego. Jest to narz dzie, w którym mo na sprawdzi mi dzy innymi ogóln miesi czn liczb wyszukiwa danego słowa kluczowego w wyszukiwarce Google lub jego konkurencyjno w przypadku reklam Google Adwords. Zrzut ekranu interfejsu takiego narz dzia przedstawia rys. 2. ródło: [12]. Rysunek 2. Narz dzie do propozycji słów kluczowych Innym u ytecznym narz dziem Google jest Insights for Serach, które umo liwia porównanie trendów liczby wyszukiwa słów kluczowych w okre lonych regionach, kategoriach, przedziałach czasowych i stronach WWW. Przykładowy efekt zastosowania tego narz dzia zaprezentowano na rys. 3. Popularno słów kluczowych mo na okre li równie za pomoc narz dzia Google Trends, w którym istnieje mo liwo porównania liczby zapyta na wybrane słowa kluczowe w o- kre lonym przedziale czasu. Przykładowe porównanie słów kluczowych przy pomocy Google Trends prezentuje rys. 4. Wybrane słowa kluczowe mo na wykorzysta do wła ciwego zredagowania tekstów umieszczonych w elementach strony WWW, które s newralgiczne dla pozycjonowania. Wszystkie wcze niej wymienione elementy stron WWW, w których powinny

5 62 Marcin Gibert, Bo ena miałkowska Kryteria i paramtry procesu pozycjonowania stron WWW znale si słowa kluczowe warto odpowiednio zredagowa. Nale y jednak pami ta, e nie jest wskazane nadmierne powtarzanie słów kluczowych, a teksty powinny by spreparowane w taki sposób, aby były przede wszystkim czytelne dla u ytkowników. ródło:[7]. Rysunek 3. Przykładowy zrzut ekranu w programie Google Insights for Serach Rys. 4. Porównanie popularno ci haseł: pozycjonowanie, pozycjonowanie stron w programie Google Trends ródło: [16]. Przykładowo, prawidłowo sformułowany tytuł, opis oraz adres ULR strony WWW, prezentowany w wynikach wyszukiwarki Google przedstawiono na rys. 5. Nast pnym po analizie tekstu etapem pozycjonowania stron WWW jest poprawa architektury strony. Bardzo wa ne jest w tym przypadku zastosowanie poprawnej semantyki kodu strony

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, zgodnej ze standardami W3C (ang. World Wide Web Consortium). Wówczas mo na stwierdzi, e u ycie odpowiednich znaczników j zyka HTML takich jak znaczniki od h1 do h6, strong, ul, li, i, ol, wpływa na zwi kszenie znaczenia najwa niejszych fragmentów tekstów na stronie WWW [3]. Jednak e, znaczników tych nale y u ywa z umiarem, maj c na uwadze ich docelowe przeznaczenie. ródło: [7]. Rys. 5. Odpowiednio sformułowany tytuł, opis oraz adres URL strony WWW Bardzo istotnym elementem architektury strony WWW jest równie wła ciwa struktura jej odno ników wewn trznych. Odpowiednio zaprojektowana sie odno ników wewn trznych powoduje, e istotnym dokumentom strony WWW nadawana jest wysoka warto PageRank, co z kolei przekłada si na zwi kszenie widoczno ci strony w wynikach wyszukiwania. Dodatkowo dzi ki płaskiej strukturze odno ników strony WWW, tzw. robot wyszukiwarki jest w stanie zaindeksowa cał zawarto strony WWW w krótkim czasie. Istniej dwie metody usprawniaj ce indeksacj strony WWW. Jedna z nich wi e si z wykorzystaniem nawigacji strony, która powinna by odpowiednio zaprojektowana dla robota wyszukiwarki. W ród metod indeksacji dokumentów strony WWW z u yciem nawigacji korzystniejszym rozwi zaniem jest niestosowanie nawigacji opartej o technologi Flash lub Javascript, gdy utrudnia to szybko indeksacji całej strony WWW [2]. Drug metod usprawniaj c proces indeksacji dokumentów strony jest metoda polegaj ca na wygenerowaniu według specyfikacji protokołu Sitemap mapy całej strony WWW i umieszczenie jej w pliku sitemap.txt. Utworzon map strony WWW mo na zgłosi bezpo rednio przy u yciu narz dzi dla Webmastera wyszukiwarki Google. Przykładow architektur strony WWW z wła ciwie przygotowanymi tekstami przedstawia rys. 6. Innym etapem procesu pozycjonowania jest poprawa popularno strony WWW. Podstawow rol przy budowie popularno ci strony odgrywa stopniowe zdobywanie odno ników do pozycjonowanej strony WWW. Zdobycie znacznej ilo ci odno ników do strony WWW powoduje zwi kszenie jej pozycji na słowa kluczowe umieszczone w ich nazwach. Najpopularniejsze i równocze nie zgodne z zasadami wyszukiwarki Google metody pozyskiwania odno ników do strony WWW to: Opracowanie wysoce warto ciowych merytorycznie oraz u ytecznych wzgl dem u ytkowników tre ci, dzi ki czemu u ytkownicy sami b d powoływa si na stron WWW, zwi kszaj c tym samym wska nik ilo ci odno ników do strony WWW (tzw. Link Popularity). Dodawanie strony WWW do katalogów stron wiarygodnych portali, takich jak Np.: Wp.pl, Interia.pl, Onet.pl itd., dzi ki czemu strona zyska odno niki z tych portali,

7 64 Marcin Gibert, Bo ena miałkowska Kryteria i paramtry procesu pozycjonowania stron WWW Publikowanie informacji prasowych (Np.: SEO PR gdzie PR ang. Public Relations), w których znajduj si dono niki, Umieszczanie artykułów sponsorowanych w serwisach tematycznych, z zawartymi tam odno nikami do strony WWW, Tworzenie ró nego rodzaju programów partnerskich, dzi ki którym strony nale ce do programu partnerskiego mog promowa pozycjonowan stron WWW przez umieszczenie w ich tre ciach odpowiednich odno ników, Publikowania odno ników na blogach i forach internetowych, Umieszczanie odno ników na własnych stronach o podobnej tematyce, przy czym w tym przypadku bardzo wa ne jest, aby były to strony warto ciowe dla u ytkowników, a nie tzw. zaplecze pozycjonerskie, wykorzystywane wył cznie do umieszczania na nich odno ników. ródło: [11]. Rysunek 6. Zoptymalizowana wzgl dem wyszukiwarki strona WWW W pocz tkowej fazie pozycjonowania strony WWW nale y zadba o stopniowy przyrost odno ników. Sytuacja, w której nowa strona WWW zdobywa od razu nadmiern ilo odno ników mo e w konsekwencji doprowadzi do otrzymaniem kary ze strony wyszukiwarki (tzw. filtr). Taka sytuacja oznacza okresowe obni enie pozycji zwi zanej ze słowami kluczowymi, a nawet jej całkowite wyindeksowanie. Równie wa nym elementem pozycjonowania jest umieszczanie odno ników wył cznie na stronach wiarygodnych i warto ciowych dla u ytkowników. Odno niki umieszczone na stronach o złej reputacji mog jedynie zaszkodzi w procesie pozycjonowania. Dlatego z cał pewno ci nie nale y korzysta z automatycznych systemów wymiany odno ników, które przewa nie kieruj

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, odno niki ze stron mało warto ciowych [9]. Natomiast popularno okre lana jako liczba odwiedzin strony WWW jest głównie nast pstwem zwi kszenia u yteczno strony WWW wzgl dem u ytkowników. Dzi ki atrakcyjnym tre ciom i ich przyst pno ci na stronie WWW generowany jest mniejszy współczynnik odrzuce, wi kszy czas sp dzony na stronie oraz wi ksza ilo wyborów strony. Wymienione parametry u ytkowe po rednio równie bior udział w ostatecznym tworzeniu rankingu stron. Dlatego nale y w odpowiednim stopniu zadba o u yteczno strony WWW równie wzgl dem u ytkowników. 5. Kierunki rozwoju metod pozycjonowania stron ze szczególnym uwzgl dnieniem wyszukiwarki Google Wcze niejsze metody pozycjonowania stron WWW ukierunkowane były na zajmowaniu najwy szych pozycji stron WWW na podstawie najbardziej popularnych słów kluczowych. Taki sposób pozycjonowania staje si jednak mało efektywny ze wzgl du na to, e internauci zacz li dokładniej definiowa swoje zapytania i zacz li uwzgl dnia w nich coraz wi ksz ilo słów kluczowych. Dla przykładu tak tendencj ilustruj rys. 7 i 8. Pozycjonowanie ukierunkowane na pojedyncze słowa kluczowe zwi ksza równie koszty procesu pozycjonowania, a tworzenie zapyta bardziej precyzyjnych z wieloma słowami kluczowymi wymaga bardziej zło onej analizy fraz w procesie pozycjonowania. Ponadto proces pozycjonowania staje si coraz mniej przewidywalny przy ci głej modyfikacji (ulepszaniu) algorytmów wyszukiwania. Dodatkowo obserwuje si równie wpływ geolokalizacji, personalizacji wyników, stosowania kar przez wyszukiwarki, konieczno synchronizacji serwerów (tzw. Gogle Dancing) co istotnie wpływa na jako procesu wyszukiwania. Obserwuje si równie w coraz wi kszym stopniu zjawisko eksponowania w wynikach wyszukiwania takich elementów jak linki sponsorowane, Mapy Gogle, obrazy, filmy video. Ponadto wyszukiwarki realizuj w czasie rzeczywistym prezentacj tre ci z serwisów typu Twister. Dlatego coraz wi ksz uwag przykłada si do tzw. pozycjonowania szerokiego, zwanego równie strategi długiego ogona (ang Long Tail). Pozycjonowanie szerokie polega przede wszystkim na odpowiedniej budowie strony WWW wzgl dem zło onych fraz kluczowych. Cała idea opiera si na jak najwi kszym udziale w wynikach wyszukiwania na frazy mocno rozbudowane. ródło:[17]. Rysunek 7. Okresowa zmienno udziału słów kluczowych w zapytaniach u ytkowników wyszukiwarki Gogle Frazy zło one ze znacznej liczby słów kluczowych powoduj spadek ich konkurencyjno ci i powstaje wówczas mo liwo łatwiejszego wyeksponowania strony WWW na wysokich pozy-

9 66 Marcin Gibert, Bo ena miałkowska Kryteria i paramtry procesu pozycjonowania stron WWW cjach. Dzi ki du ej liczbie fraz zło onych ich sumaryczna liczba odwiedzin mo e by wi ksza ni w wypadku u ycia kilku bardzo konkurencyjnych, pojedynczych słów kluczowych, co zaprezentowano na rys. 9. Pozycjonowanie szerokie umo liwia dotarcia do precyzyjnie okre lonej grupy docelowej oraz gwarantuje bezpiecze stwo wynikaj ce, ze znacznej dywersyfikacji ryzyka i stałej widoczno ci wynikach wyszukiwania [15]. ródło:[16]. Rysunek 8. Google Trends Spadek ilo ci zapyta na pojedyncze słowo kluczowe aparaty zilustrowany przy pomocy narz dzia Google Trends ródło: [15]. Rysunek 9. Strategia Długiego Ogona

10 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, Innym kierunkiem rozwoju metod pozycjonowania jest uwzgl dnienie w procesie pozycjonowania u yteczno ci całej stron WWW. Z literatury [3] wynika, e u yteczno stron WWW przekłada si na wyniki w wyszukiwania. Jest to zgodne z główn zasad funkcjonowania wyszukiwarek. W tym kierunku realizowane s mi dzy innymi prace firmy Google, która wdra a metody usprawniaj ce prac robotów wyszukiwarki i uwzgl dnia podczas indeksacji nawet elementy zbudowane w technologii Javascript, czy Flash [13]. 6. Koncepcja metody pozycjonowania stron z uwzgl dnieniem słów kluczowych i zmiennych preferencji u ytkownika Z analizy istniej cych metod pozycjonowania stron WWW wynika, e niew tpliwy wpływ na jako tych metod ma zastosowania ró nego rodzaju algorytmów wspieraj cych dobór pozycjonowanych słów kluczowych. Ale słowa kluczowe stosowane w procesie wyszukiwania zale od zmiennych w czasie preferencji u ytkowników. Istotne zatem dla procesu pozycjonowania jest rozpoznanie zmienno ci tych preferencji w czasie i adaptacja procesu pozycjonowania do tej zmienno ci. Okazuje si bowiem zgodnie z literatur [3], e na podstawie analizy statystyk stron internetowych mo na zaobserwowa bardzo cz sto du liczb odwiedzin strony, która nie wynika ze słów kluczowych, u ytych w procesie pozycjonowania. W przypadku sklepów internetowych mo e by to np. specyficzna (zale na od czasu) nazwa produktu lub po prostu zapytanie w j zyku naturalnym. Powy sza cecha wynika głównie ze zmiennych preferencji u ytkowników w czasie. Aby pozycjonowanie było efektywne to te zmienne w czasie preferencje u ytkowników musz by w procesie pozycjonowania uwzgl dnione. Dobr metod rozpoznania zmiennych preferencji u ytkownika jest zapisywanie w temporalnej bazie danych lub hurtowni danych informacji o u ytych w procesie pozycjonowania słowach kluczowych i kontek cie ich u ycia. Nast pnie wykorzystuj c odpowiednie algorytmy mo na wyselekcjonowa z bazy (hurtowni) danych reguły u ycia słów kluczowych, a w konsekwencji zmienno tych reguł. Gdy zmiany tych reguł s istotne, to musiałaby nast pi zmiana słów kluczowych w procesie pozycjonowania stron WWW. Schematycznie ide tej koncepcji zaprezentowano na rys. 10.

11 68 Marcin Gibert, Bo ena miałkowska Kryteria i paramtry procesu pozycjonowania stron WWW Oznaczenia: BSK baz słów kluczowych, BRUSK Baza reguł u ycia słów kluczowych Zapytanie u ytkownika B S K Wyszukiwarka internetowa Ewidencja: - Miejsc składowania - Zapyta - Odpowiedzi - słów kluczowych B R U S K Odpowied na zapytanie u ytkownika ródło: Opracowanie własne. 7. Wnioski Rysunek 10. Koncepcja metody pozycjonowania stron WWW z uwzgl dnieniem zmiennych preferencji u ytkowych Proces pozycjonowania w najbardziej popularnej na wiecie wyszukiwarce Google opiera si na analizie strony WWW pod wzgl dem dwóch kryteriów, jakimi s trafno i wa no wyszukiwania w odpowiedzi na zapytania u ytkownika wyszukiwarki. Na popraw parametrów pozycjonowania strony WWW z punktu widzenia trafno ci wpływ maj przede wszystkim teksty, w których wyst puj słowa kluczowe oraz odpowiednia architektura strony WWW. Wa no strony WWW zale y głównie od odno ników zewn trznych w nazwach, których powinny zawiera si słowa kluczowe istotne w procesie pozycjonowania. W celu zredukowania nadmiernego wpływu niepo danych działa pozycjonerskich algorytmy wyszukiwarki Google zmierzaj do konsekwentnego wykrywania i eliminowania technik łami cych jej zasady. Perspektywy rozwoju wyszukiwarek i trendy w zachowaniach ich u ytkowników wymuszaj odpowiednie zmiany w tworzeniu stron WWW. Kluczowe dla rozwoju skutecznego pozycjonowania jest opracowanie wła ciwych metod budowy stron WWW wzgl dem u yteczno ci zarówno dla wyszukiwarki jak i u ytkowników oraz takich metod, które uwzgl dni równie zmienno preferencji u ytkowej procesu wyszukiwania.

12 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, [1] Brin S., Page L.: The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine. [2] Danowski B., Makaryk M.: Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak to si robi. Helion, [3] Frontczak T., Lech C., Berli ski B.:Twój biznes w Internecie. Podr cznik e-marketingu. Wydawnictwo Axel Springer Polska, 2009, s. 73. [4] IAB Polska : Raport strategiczny IAB Polska. Internet, [5] Thurow S.: Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Helion, [6] Starlink Raport o rynku reklamowym po III kwartale 2009 [on line] Po-Iii-Kw html, 14 stycze [7] Google Insights for Search [on line] [8] Google Omówienie technologii 10 stycznia [9] Google Wskazówki dla Webmasterów bin/answer.py?answer=35769, 2 luty 2010 r. [10] 29 stycznia [11] [12] Narz dzie propozycji słów kluczowych: https://adwords.google.pl/select/ KeywordToolExternal. [13] Oficjalny blog Google: 2 luty 2010 r. [14] PageRank. 10 stycznia [15] luty [16] Serwis udost pniaj cy informacje na temat ilo ci, pochodzenia, zale no ci od czasu i głównych regionów zapyta kierowanych do wyszukiwarki Gogle. [17] Zło ono zapyta u ytkownika. Hitwise, stycze 2009.

13 70 Marcin Gibert, Bo ena miałkowska Kryteria i paramtry procesu pozycjonowania stron WWW CRITERIA AND PARAMETERS OF THE WEB POSITIONING Summary Web positioning is an attractive method of promotion of information on the Internet. In the article criteria and parameters of the web positioning are presented with taking into account especially the possibilities of the search engine Google. Methods of web positioning relating to effectiveness of the process of searching are shown. Directions of the development of these methods are also introduced including variables to the preference of users relating to current practice. Particular attention was paid to web positioning using the technique of long tail which makes application of appropriate methods of selection of keywords, increasing the effectiveness of the web positioning possible. Keywords: web positioning, parameters of the web positioning, methods of the web positioning Marcin Gibert Bozena Smialkowska Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ul. ołnierska 49, Szczecin

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW PDF >>>WIĘCEJ<<<

POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW PDF >>>WIĘCEJ<<< POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW PDF. Wszystko O Pozycjonowaniu I Marketingu. >>>SEO STRONA Z SEO PORADAMI POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW PDF >>>WIĘCEJ

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE ORAZ MARKETING GOOGLE

POZYCJONOWANIE ORAZ MARKETING GOOGLE Firma EXPROMO prezentuje POZYCJONOWANIE ORAZ MARKETING GOOGLE Copyrights 2008 written and published by Publikacja może być swobodnie kopiowana oraz rozpowszechniana poprzez umieszczenie na swojej stronie

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl

Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl Dobre praktyki udostępniania on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl Udostępnianie on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Budując i udostępniając bazę

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwarki stosują różne metody oceny stron i algorytmy oceniające za indeksowane strony różnią się w poszczególnych wyszukiwarkach, ale można

Wyszukiwarki stosują różne metody oceny stron i algorytmy oceniające za indeksowane strony różnią się w poszczególnych wyszukiwarkach, ale można Wyszukiwarki stosują różne metody oceny stron i algorytmy oceniające za indeksowane strony różnią się w poszczególnych wyszukiwarkach, ale można jednak wyróżnić 3 główne elementy, które brane są pod uwagę:

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r.

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie treści, formy oraz sposobu zamieszczenia informacji

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Paweł Kobis - Marketing z Google. Podziękowania O Autorze Wstęp... 13

Spis treúci. Księgarnia PWN: Paweł Kobis - Marketing z Google. Podziękowania O Autorze Wstęp... 13 Spis treúci Księgarnia PWN: Paweł Kobis - Marketing z Google Podziękowania... 9 O Autorze... 11 Wstęp... 13 1. Pozycjonowanie stron... 15 1.1. Dlaczego warto pozycjonować strony?... 16 1.2. Dlaczego pozycjonowanie,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r.

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

UMOWA na przeprowadzenie audytu SEO i UX oraz przygotowanie raportu optymalizacyjnego zawarta w dniu 2016 roku w

UMOWA na przeprowadzenie audytu SEO i UX oraz przygotowanie raportu optymalizacyjnego zawarta w dniu 2016 roku w pomiędzy: UMOWA na przeprowadzenie audytu SEO i UX oraz przygotowanie raportu optymalizacyjnego zawarta w dniu 2016 roku w z siedzibą w zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 Strona 6 z 14 Uwagi ogólne Egzamin praktyczny w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych zdawały wyłącznie osoby w wieku wskazującym

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. -

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. - Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane INFORMACJE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU Analiza ryzyka Działanie Uwagi Czy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze błędy w AdWords

Najczęstsze błędy w AdWords Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Najczęstsze błędy w AdWords Często twórcy reklam AdWords popełniają wiele błędów przy tworzeniu reklam i słów kluczowych, co w konsekwencji prowadzi do wysokich kosztów

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

System centralnego ogrzewania

System centralnego ogrzewania System centralnego ogrzewania Zadaniem systemu ogrzewania jest zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń w okresie zimy. Ogrzewanie wodne Ciepło dostarczane jest do budynku (instalacji

Bardziej szczegółowo

Okres wysokiej aktywnośd

Okres wysokiej aktywnośd Wschód w liczbach Specjalnie dla osób zainteresowanych współpracą z nami w ramach naszego bloga Kurs Na Wschód przygotowaliśmy zbiorczą prezentację wyników samego bloga jaki i stron na różnych platformach

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r.

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r. Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych Warszawa, 10 maja 2016 r. Główne cele i misja PLK Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest administratorem infrastruktury kolejowej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III 1 Wprowadzenie do zagadnienia wymiany dokumentów. Lekcja rozpoczynająca moduł poświęcony standardom wymiany danych. Wprowadzenie do zagadnień wymiany danych w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie,,grupa PoMocowa SENIORÓW - usługi społeczne osób starszych dla osób starszych

Regulamin rekrutacji w projekcie,,grupa PoMocowa SENIORÓW - usługi społeczne osób starszych dla osób starszych Regulamin rekrutacji w projekcie,,grupa PoMocowa SENIORÓW - usługi społeczne osób starszych dla osób starszych współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Podstawowe informacje na temat pozycjonowania Według badań Search Engine Watch 81% internautów

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

ZASADY REPRODUKCJI SYMBOLI GRAFICZNYCH PRZEDMOWA

ZASADY REPRODUKCJI SYMBOLI GRAFICZNYCH PRZEDMOWA Poprzez połączenie symbolu graficznego Unii Europejskiej oraz części tekstowej oznaczającej jeden z jej programów operacyjnych powstaje symbol graficzny, który zgodnie z obowiązującymi dyrektywami ma być

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XIX

SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XIX SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XIX Systemy oparte na rednich krocz cych cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe?

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe? Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Pozycjonowanie to wszelkie działania mające na celu podniesienie pozycji strony internetowej, na określone słowa kluczowe, w wyszukiwarce Google. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

Ocena organizacji oceny projektów przedsi biorców w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych

Ocena organizacji oceny projektów przedsi biorców w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych Ocena organizacji oceny projektów przedsi biorców w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych Prezentacja wst pnych wyników Zakres raportu Ocena planowania i realizacji konkursów dla przedsi biorców Weryfikacja

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Oferta emisji spotów reklamowych

Oferta emisji spotów reklamowych Medianna Oferta emisji spotów reklamowych Jeste my agencj reklamow specjalizuj si w reklamie w miejscu sprzeda y (Digital Signage). Nasz system obecnie dzia a w wybranych aptekach na terenie miasta Opola.

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 6 RSC i CSC Znaczenie terminów CSC Complete nstruction Set Computer komputer o pełnej liście rozkazów. RSC Reduced nstruction Set Computer komputer o zredukowanej liście

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ETYKIETOWANIA OPON POD KĄTEM EFEKTYWNOŚCI PALIWOWEJ I INNYCH ZASADNICZYCH PARAMETRÓW

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ETYKIETOWANIA OPON POD KĄTEM EFEKTYWNOŚCI PALIWOWEJ I INNYCH ZASADNICZYCH PARAMETRÓW DIH-83-4( 1)/16/AB INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ETYKIETOWANIA OPON POD KĄTEM EFEKTYWNOŚCI PALIWOWEJ I INNYCH ZASADNICZYCH PARAMETRÓW Warszawa, 25 luty 2016 r. I. WSTĘP Zgodnie z Planem Kontroli

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej w Wielowsi. Opracowała: Mirosława Piaskowska

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej w Wielowsi. Opracowała: Mirosława Piaskowska Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej w Wielowsi Opracowała: Mirosława Piaskowska I. Wprowadzenie Nauka języka obcego pełni ważną rolę w nowoczesnym kształceniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce 23.11.2015 CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/uploads/photos/middle_ (Źródło: http://www.case-research.eu/en/node/59021)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNODOSTĘPNE IFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINÓW I EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA W GIMNAZJACH przykłady ich wykorzystania i interpretowania

OGÓLNODOSTĘPNE IFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINÓW I EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA W GIMNAZJACH przykłady ich wykorzystania i interpretowania Teresa Kutajczyk, WBiA OKE w Gdańsku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku OGÓLNODOSTĘPNE IFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINÓW I EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA W GIMNAZJACH przykłady ich wykorzystania i interpretowania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejszy wydatek jest realizowany i finansowany ze środków publicznych umowa dotacyjna z Ministerstwem Gospodarki.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejszy wydatek jest realizowany i finansowany ze środków publicznych umowa dotacyjna z Ministerstwem Gospodarki. Warszawa, dnia 28.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl Warszawa: Dostawa materiałów promocyjnych - bidonów Numer ogłoszenia: 108724-2016;

Bardziej szczegółowo