UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ"

Transkrypt

1 UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ W dniu r. strony: Firma Moccabi Technologie Internetowe Adam Balcerzak: ul. Gerarda Linkego 21, Poznań, NIP: , REGON: reprezentowaną przez: 1. Adam Balcerzak właściciel zwana w dalszej treści umowy Zleceniobiorca, a, z/s: ul....., NIP reprezentowana przez: 1..., zwana dalej Klientem, zawarły umowę zlecenia, której przedmiotem jest pozycjonowanie strony internetowej, o następującej treści: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przez użyte w umowie określenia należy rozumieć: - pozycjonowanie strony www działania podejmowane przez Zleceniobiorcę, mające na celu zaindeksowanie danej strony w wyszukiwarce i podwyższenie jej pierwotnej pozycji w rankingu wyszukiwania Google.pl - link promocyjny jest to link, którego umieszczenie na stronie Klienta wpływa na polepszenie efektów pozycjonowania, zarówno strony Klienta, jak i innych Klientów oraz stron Zleceniobiorcy,.

2 - strona bliźniacza (tzw. duplicate content) jest to dodatkowa strona będąca w dyspozycji Klienta, o identycznej lub bardzo podobnej zawartości graficznej i tekstowej jak strona pozycjonowana, - okres rozliczeniowy - pełen rok kalendarzowy, gdzie pierwszym dniem jest dzień zawarcia umowy - automatyczne przekierowanie jest to taka konfiguracja strony Klienta, której efektem jest automatyczne przeniesienie odwiedzającego (przekierowanie) do innej strony. 2. Zleceniobiorca świadczy usługi pozycjonowania strony w wyszukiwarce Google.pl 3. Klient obowiązany jest podać w umowie dokładny adres strony (dalej: strona Klienta, pozycjonowana strona) oraz frazy kluczowe, na które zamawia usługę pozycjonowania. 4. Wykaz fraz kluczowych oraz opłaty zawarte zostały w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Załączniki stanowią integralną część umowy. 5. Celem niniejszej umowy, będącej umową zlecenia, jest podjęcie przez Zleceniobiorcę takich czynności, aby po wpisaniu do wyszukiwarki Google.pl (na stronach kategorii: Polski) podanego w umowie słowa kluczowego, pojawił się adres strony WWW na pozycjach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 6. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości strony oświadczają, że rozumieją, akceptują i przyjmują do wiadomości, iż pozycjonowanie jest kosztotwórczym i niedającym gwarancji osiągnięcia zamierzonego celu (tj. pozycja w pierwszej dziesiątce w wyszukiwarce), procesem inwestycyjnym wykonywanym na zlecenie Klienta, w którym zanim nastąpią jego płatne efekty (miejsca w pierwszej dziesiątce wyników) - Zleceniobiorca będzie musiał zaangażować znaczne siły i środki swojego przedsiębiorstwa, co oznacza, że wskazany w 4 ust. 1 czas jest minimalnym okresem obowiązywania niniejszej umowy pozwalającym Zleceniobiorcy na zwrot poniesionych nakładów i osiągnięcie zamierzonej stopy zwrotu. W związku z powyższym jakakolwiek próba nieuprawnionego skrócenia okresu obowiązywania umowy rozumiana będzie, jako chęć pozbawienia Zleceniobiorcy należnego mu wynagrodzenia. 2 ZLECENIOBIORCA 1. Zleceniobiorca nie może wykorzystywać plików źródłowych strony Klienta oraz danych w nich zawartych do celów innych niż wykonanie niniejszej umowy, a zwłaszcza udostępniać ich osobom postronnym. 2. Do sprawdzania pozycji strony Klienta będzie używany program Monitoring Pozycji ( a w przypadku awarii każdy inny program wskazany przez Zleceniobiorcę, a ich wskazania są wiążące (w przypadku występowania jakiejkolwiek domeny i jej podstrony na dwóch kolejnych pozycjach, liczone są one jako jedna pozycja). 3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy, w każdym czasie bez wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient w okresie trwania umowy podejmuje jakiekolwiek działania mogące negatywnie wpłynąć na pozycję strony pozycjonowanej, szczególnie w razie naruszenia postanowień zawartych w 3 ust Zleceniobiorca nie bierze na siebie odpowiedzialności za zmiany algorytmów i regulaminów wyszukiwarki Google.pl 3 KLIENT 2

3 1. Klient po podpisaniu umowy udostępni Zleceniobiorcy konto ftp z dostępem do plików źródłowych pozycjonowanej strony. 2. Klient zgadza się na wprowadzanie wszelkich zmian przez Zleceniobiorcę na serwerze ftp na potrzeby pozycjonowania. 3. W przypadku braku zgody na dostęp do plików źródłowych pozycjonowanej strony przez Klienta, Klient wyznaczy osobę, która w porozumieniu z Zleceniobiorcą będzie wprowadzać stosowne zmiany w terminach podanych przez Zleceniobiorcę. 4. Klient nie może samodzielnie bez powiadomienia Zleceniobiorcy dokonywać zmian w plikach źródłowych pozycjonowanej strony. 5. Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłat za realizację usługi pozycjonowania zgodnie z warunkami określonymi w W celu umożliwienia Zleceniobiorcy prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy Klient oświadcza, że: - na dzień podpisania umowy nie posiada strony (lub stron) bliźniaczych, - w całym okresie obowiązywania umowy nie będzie tworzył strony (lub stron) bliźniaczych oraz nie będzie zamawiał stworzenia takich stron u osób trzecich, - w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy nie będzie stosował na stronie pozycjonowanej automatycznego przekierowania, - w całym okresie obowiązywania umowy nie będzie przenosił (choćby częściowo) treści zamieszczonych na stronie podlegającej pozycjonowaniu na inne strony bez wcześniejszej zgody Zleceniobiorcy. Zapis niniejszego punktu dotyczy również blogów, for internetowych, gazet internetowych itp., - w całym okresie obowiązywania umowy będzie uzgadniał z Zleceniobiorcą wprowadzane samodzielnie lub przez osoby trzecie, zmiany na swojej stronie chyba, że ma absolutną pewność lub wcześniejszą opinię na piśmie Zleceniobiorcy, że zmiany, o których wyżej mowa nie przyniosą negatywnych skutków pozycjonowania, w tym w szczególności takich jak obniżenie aktualnie zajmowanych pozycji lub nawet usunięcia strony Klienta z wyników wyszukiwania wyszukiwarek internetowych, - będzie utrzymywał ciągłość funkcjonowania strony pozycjonowanej w całym okresie obowiązywania umowy 4 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 1. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania, na czas 12 kalendarzowych miesięcy. 2. Umowa zostaje przedłużona na kolejne okresy rozliczeniowe na warunkach wskazanych w niniejszej umowie, jeśli strona umowy nie złoży w terminie dwóch miesięcy przed upływem danego okresu rozliczeniowego, pisemnego oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wysłanego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, o wypowiedzeniu umowy. Rozwiązanie umowy następuje z upływem ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym złożono wypowiedzenie. 3. Za dzień złożenia wypowiedzenia przyjmuje się dzień otrzymania wypowiedzenia przez drugą stronę umowy. 3

4 5 PŁATNOŚCI 1. Stawki opłat miesięcznych dla każdej frazy kluczowej określone zostały w załączniku nr Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy za pozycjonowanie strony, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w okresie pierwszych 3 miesięcy, wynosi 0,00 zł (słownie: zero zł) za każde słowo kluczowe, wymienione w załączniku nr 1 do umowy. 3. Okres promocyjny należy liczyć od pierwszego dnia miesiąca, w którym doszło do podpisania umowy. 4. Opłata naliczona za usługę pozycjonowania jest opłatą miesięczną. 5. Płatność naliczana jest za bieżący miesiąc, według pozycji, jaką zajmowała strona Klienta w danym miesiącu, dla każdej z osobna podanej frazy kluczowej. Pozycja strony Klienta ustalona zostaje w oparciu o 20 dowolnych dni danego miesiąca, kiedy pozycjonowana strona zajmowała najwyższe pozycje w wyszukiwarce Google.pl. Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy liczone jest w oparciu o stawki określone w załączniku nr Opłat należy dokonywać w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury przelewem na konto wskazane w fakturze przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca wysyła faktury w ciągu siedmiu dni roboczych od daty wystawienia faktury na wskazany w umowie adres za pomocą Poczty Polskiej lub elektronicznie na adres podany przez Klienta. 7. Nieopłacenie lub opóźnienie zapłaty kwoty wynikającej z faktury przez Klienta upoważnia Zleceniobiorcę do wstrzymania prac związanych z umową. Nieopłacenie dwóch faktur przez Klienta, upoważnia Zleceniobiorcę do rozwiązania umowy z winy Klienta. 8. Strony umowy zgodnie ustalają, iż zmiana wysokości stawki netto za świadczenie usługi stanowiącej przedmiot umowy podlega zmianie maksymalnie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim powiększony o 10%. Wzrost opłat o przedmiotowy wskaźnik powiększony o 10% następuje od miesiąca styczeń każdego następnego roku. Pierwsze zastosowanie klauzuli waloryzacyjnej nastąpi w 2011 roku. 9. Płatność za miesiąc jest sumą opłat za poszczególne frazy kluczowe, według zasad określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu, wyliczona na dzień wystawienia faktury. 6 POSTANOWIENIA DODATKOWE 1. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych(tj. Dz.U.z 2002r.Nr.101, poz 926 z późniejszymi zmianami) 2. Klient oświadcza, iż został poinformowany o możliwości zmiany i prawie wglądu do zgromadzonych przez usługodawcę danych osobowych. Klient oświadcza, iż został poinformowany o możliwości dokonywania zmian w zgromadzonych przez usługodawcę danych osobowych. 3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zamieszczenia adresu URL i nazwy Klienta w zestawieniach klientów oraz listach referencyjnych zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej, w tym na stronach WWW Zleceniodawcy. W przypadku braku zgody ze strony Klienta, jest on zobowiązany powiadomić Zleceniodawcę odrębnym pismem pod rygorem nieważności. 4

5 4. W celu dodatkowego zwiększenia skuteczności pozycjonowania strony objętej umową Klient wyraża zgodę na umieszczenie w wybranych przez Zleceniobiorcę miejscach na tej stronie linku lub linków promocyjnych, ewentualnie innych linków mających na celu podwyższenie pozycji strony klienta w wyszukiwarkach. 5. W celach informacyjnych oraz promocyjnych Klient wyraża zgodę na umieszczenie w stopce jego strony linku mówiącego, iż za pozycjonowanie tego serwisu odpowiada Zleceniobiorca o treści: Obsługa strony Adam Balcerzak 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Wszelkie spory i nieporozumienia, które mogą wyniknąć z wykonywania niniejszej Umowy, a które nie będą polubownie rozstrzygnięte przez Strony, będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IV Gospodarczy. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 3. Zmiana postanowień umownych może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Nieważność jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy nie wpływa na pozostałe postanowienia umowy, a umowa będzie interpretowana tak, jak gdyby takie nieważne postanowienie było wykreślone. 5. Klient upoważnia Zleceniodawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Klienta (tj. odbiorcy faktury). 6. Do niniejszej umowy stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia. 7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 8. Każda osoba fizyczna podpisująca niniejszą umowę w imieniu osoby prawnej gwarantuje, że jest upoważniona do zawarcia niniejszej umowy oraz że niniejsza umowa wiąże osobę prawną. 9. Załączniki stanowią integralną część umowy i bez nich umowa jest nieważna. Załączniki: ZAŁĄCZNIK NR 1- OPŁATY MIESIĘCZNE ZA POSZCZEGÓLNE FRAZY KLUCZOWE 5

6 ZAŁĄCZNIK NR 1 OPŁATY MIESIĘCZNE ZA POSZCZEGÓLNE FRAZY KLUCZOWE Frazy kluczowe >10 1 0,00 zł 2 0,00 zł 3 0,00 zł 4 0,00 zł 5 0,00 zł 6 0,00 zł 7 0,00 zł 8 0,00 zł 9 0,00 zł 10 0,00 zł 11 0,00 zł 12 0,00 zł 13 0,00 zł 6

7 14 0,00 zł 15 0,00 zł 16 0,00 zł 17 0,00 zł 18 0,00 zł 19 0,00 zł 20 0,00 zł 21 0,00 zł 22 0,00 zł 23 0,00 zł 24 0,00 zł 25 0,00 zł 26 0,00 zł 27 0,00 zł 28 0,00 zł 29 0,00 zł 30 0,00 zł 31 0,00 zł 32 0,00 zł 33 0,00 zł 34 0,00 zł 35 0,00 zł 36 0,00 zł 37 0,00 zł 38 0,00 zł 39 0,00 zł RAZEM: 0,00 zł Wszystkie ceny są cenami netto (do ceny netto należy doliczyć stawkę podatku VAT, według obowiązujących przepisów prawa podatkowego) 7

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ W dniu.. 201.. r. strony: Usługi Informatyczne WEBMARK Krzysztof Bochno z/s: ul. Kochanowskiego 3/3, 59-920 Bogatynia, NIP: 615-190-09-86, www.webmark.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy:

Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy: Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy: Mobime Studio, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Raszyńskiej 38B/4, NIP: 972-116-27-66, zwanym dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni.

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 Zawarta w dniu 1 marca 2015 r. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul. Lipowej 3, 84-100

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY 1. Postanowienia wstępne. Niniejszy Regulamin świadczenia usług prawnych w ramach abonamentu Ochrona Prawna Dla Lekarzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają Pomysłodawców do udziału w projekcie AIP Seed Capital, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania)

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego www.chiantivini.pl jest firma SEI

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo