UCHWAŁA NR 2437/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2016 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 2437/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2016 roku"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 2437/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2016 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486), art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172, z późn. zm.), uchwały Nr XI/297/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 oraz uchwały Nr XVIII/467/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie: określenia zadań, na które w 2016 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządowi województwa, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 1. Zatwierdza się do realizacji w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2016 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego, projekty podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, wyłonione w wyniku otwartego

2 konkursu ofert na rok 2016 w łącznej kwocie ,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100), których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykaz podmiotów, których projekty nie zostały zakwalifikowane do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. z up. Marszałka Województwa Wojciech Jankowiak Wicemarszałek

3 Uzasadnienie do uchwały Nr 2437/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2016 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Na podstawie uchwały Nr 2010/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2016 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na zlecenie fundacjom i organizacjom pozarządowym realizację następujących zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego: 1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek; 2) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby; 3) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji; 4) organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,

4 c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; 5) promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego; 6) zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia. Na otwarty konkurs wpłynęło 116 ofert na wyżej wymienione zadania, 11 ofert nie spełniło wymagań formalnych konkursu, w tym jedna została wycofana przez oferenta. Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 2309/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku powołał Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w wymienionym wyżej otwartym konkursie. Komisja Konkursowa dokonała merytorycznej oceny ofert, zaproponowała rozdział środków finansowych i przedkłada wyniki konkursu do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. Marzena Wodzińska Członek Zarządu

5 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2437/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 sierpnia 2016 roku Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2016 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego Zadanie pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek Lp. Nazwa podmiotu Miejscowość Nazwa projektu Kwota dotacji Planowany zasięg Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym 1 Stowarzyszenie Jarocin XXI Jarocin Zamienisz się? ,00 Powiat jarociński Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie" Konin Mogę więcej! - edycja ,00 m. Konin, powiat koniński Fundacja na Rzecz Wspomagania Kompleksowe wsparcie Dzieci z Powiat poznański, Rehabilitacji i Szerzenia Wiedzy niepełnosprawnością z ,00 szamotulski, obornicki, m. 366 Kynologicznej "MAŁY PIESEK ZUZI" województwa wielkopolskiego II 4 Fundacja "Złotowianka" Złotów "Race running nową metodą sportu i rehabilitacji" ,00 Powiat złotowski i pilski Stowarzyszenie Apertus Słupia Dobre wsparcie na starcie ,00 Powiat kępiński, ostrzeszowski Powiat poznański, Fundacja mydzieciom "Następny Krok" ,00 m. i powiat 346 nowotomyski 7 m., powiat Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Małych ucieszy, dużych zachwyci ,00 szamotulski, obornicki, Upośledzeniem Umysłowym Koło poznański Stowarzyszenie Osób Po Powiat chodzieski, pilski, Chodzież "Przepis na zdrowie" ,00 Endoprotezoplastyce Biodra "Bioderko" czarnkowsko-trzcianecki Stowarzyszenie Dogonić Radość Piła Zajęcia wyrównawczo - Powiat chodzieski, ,00 terapeutyczne. złotowski, pilski Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Kórnik "Usprawniam się więc jestem" ,00 Powiat poznański, 337 1

6 z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudynka" 11 Centrum Rehabilitacji Dziecięcej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Wolica Więcej znaczy lepiej ,00 12 Stowarzyszenie "Razem Łatwiej" Wolsztyn "Wczesne wspomaganie rozwoju" ,00 13 Jarociński Klub "Amazonki" w Jarocinie Jarocin 14 Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem "Gepetto" 15 Stowarzyszenie "Ostrowskie Centrum Hipoterapii" 16 Stowarzyszenie POMOST w Krotoszynie Krotoszyn 17 Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Rehabilitacja ma różowe okulary" ,00 Konin Kropka ,00 jarociński m. Kalisz, powiat kaliski, ostrowskiego Powiat wolsztyński, grodziski, nowotomyski Powiat pleszewski, jarociński Powiat słupecki, kolski, turecki, koniński, jarociński Wtórek "Wszystko jest możliwe Edycja III" ,00 Powiat ostrowski, kaliski 330 Figle migle na podkowach Edycja II ,00 Koło "Otwórzmy przed nimi życie" ,00 18 Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi Puszczykowo RAZEM ŁATWIEJ ,00 19 Stowarzyszenie Społeczne Na Rzecz Dzieci I Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach 20 Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "FAZON" 21 Stowarzyszenie Chodzieskich Amazonek "Różowa Wstążeczka" 22 Ostrowskie Stowarzyszenie Osób Chorych Na Stwardnienie Rozsiane Szamotuły Warszawa Chodzież Ostrów Wlkp. "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Uśmiech przez rehabilitację" "Wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez kompleksowy program rehabilitacji" "Rak piersi. Każdemu dać siłę, nikogo nie zgubić" Rehabilitacja osób chorych na stwardnienie rozsiane na basenie dla poruszających się samodzielnie oraz w domach dla obłożnie chorych ,00 Powiat krotoszyński, ostrowski Powiat kolski, turecki, koniński Powiat poznański, śremski, grodziski Powiat szamotulski, poznański, obornicki, czarnkowsko-trzcianecki ,00 Wielkopolska ,00 23 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Konin "Równe szanse" ,00 Rozsianego - Oddział w Koninie 24 Fundacja Akademia Zmysłów Jarocin Akademia Emocji ,00 Powiat pilski, złotowski, wągrowieckiego, czarnkowsko-trzcianecki, obornicki, poznański ,00 Powiat ostrowski 322 Powiat turecki, kolski, koniński Powiat jarociński, średzki, gostyński, pleszewski,

7 25 Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Pile 26 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej "Forum Młodych" Piła Pleszew Rehabilitacja aktywna i fizykoterapia w chorobach neurologicznych "Rehabilitacja moim powrotem do zdrowia" ,00 27 Stowarzyszenie "Z miłości do dzieci" Latowice "Koń - najlepszy mój przyjaciel" ,00 Powiat pilski, chodzieski, złotowski, czarnkowskotrzcianecki, wągrowiecki ,00 Powiat pleszewski 314 Powiat ostrowski, kaliski, ostrzeszowski 28 Stowarzyszenie "Aktywni i Radośni" Słupca "Dbam o siebie" ,00 Powiatu słupecki Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Aktywni" Doruchów "Chcemy żyć aktywnie" ,00 Powiat ostrzeszowski Stowarzyszenie "Razem Damy Radę" Konin "Rehabilitacja kompleksowa: Coś dla ducha coś dla ciała 2" ,00 Subregion koniński Spółdzielnia Socjalna "Nowe Horyzonty" Piła "Ze zdrowiem do domu" ,00 Powiat pilski, złotowski Fundacja Dzieciom "POMAGAJ" Wolica Hipoterapia ,00 m. Kalisz, powiat kaliski Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Murowana "Zdrowie w naszych rękach ,00 Powiat poznański 301 Niepełnosprawnych Goślina rehabilitacja 2016" 34 Kaliski Klub "AMAZONKI" Kalisz Rak piersi - powrót do sprawności ,00 Subregion kaliski Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Słupecki Słupca 36 Fundacja "Orchidea" Walerianowo 37 Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych 38 Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja z siedzibą w Kaliszu Kalisz "Samodzielność - znaczy wolność, rehabilitacja osób niepełnosprawnych - II edycja" "Aktywna neurorehabilitacja domowa" "Równe szanse niesłyszących w Wielkopolsce" "Nowe możliwości - program rehabilitacji dzieci i młodzieży chorych psychicznie i niepełnosprawnych umysłowo, w tym ze spektrum autyzmu oraz zajęcia komunikacyjnosocjalizacyjne dla osób niesłyszących ,00 Powiat słupecki, koniński ,00 m., powiat poznański ,00 m. Kalisz, powiat pilski ,00 Subregion kaliski 262 RAZEM ,00 zł 3

8 Zadanie Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby Lp. Nazwa podmiotu Miejscowość Nazwa projektu Kwota dotacji Planowany zasięg 1 Fundacja "Apja" "Otwarty Świat" ,00 2 Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" 3 Stowarzyszenie Edukacyjne MCA 4 Słupecka Spółdzielnia Socjalna Fundacja "Reha+" "Targ Smaku" ,00 Słupca Słupca 5 Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Pleszew 6 Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo- Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu "5 zmysłów IMAGINARIUM II - prospołeczny projekt edukacji kulturalnej dla osób niepełnosprawnych" "Punkt wspierania osób niepełnosprawnych REHA+" "Pasja, rozwój, integracja. Warsztaty rękodzieła artystycznego" "Co każdy z niepełnosprawnością wiedzieć powinien 2016" Powiat czarnkowskotrzcianecki, poznański Powiat poznański, leszczyński, obornicki, złotowski Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym ,00 Wielkopolska ,00 Powiat słupecki ,00 7 Stowarzyszenie "Psyche Soma Polis" "Pewniaki!" ,00 8 Polskie Stowarzyszenie Widoki Chodzież 9 Stowarzyszenie Maki Gniezno "Punkt wspierania osób niepełnosprawnych WIDOKI 2016" "Jestem niepełnosprawny - mam prawo żyć, działać i pracować w społeczeństwie - II edycja" Powiat pleszewski, jarociński ,00 Wielkopolska 323 m., powiat śremski, średzki, szamotulski ,00 Powiat chodzieski, pilski ,00 Powiat gnieźnieński 308 4

9 10 Stowarzyszenie Rodzin I Osób "Jeszcze sprawniej na rynku Gniezno Niepełnosprawnych "Razem" pracy II" ,00 Powiat gnieźnieński Fundacja HOSPES HOSPITI SACER Pobiedziska "Godnie i niezależnie " ,00 Powiat poznański Polskie Stowarzyszenie Nasze Sprawy Rzadkowo "Zespół Aktywności Społecznej Nasz Klub" ,00 Powiat chodzieski, pilski 301 RAZEM ,00 zł Zadanie Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji Lp. Nazwa podmiotu Miejscowość Nazwa projektu Kwota dotacji Planowany zasięg 1 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie "Empatia" Fundacja "Marchewkowe Pole" Trzcianka Trzcianka 2 Stowarzyszenie "Młode Ostrowite" Ostrowite 3 Stowarzyszenie Na Tak Akademia "ONI" II - wsparcie otoczenia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Skuteczniej wspomagać - cykl szkoleń dla otoczenia osób z niepełnosprawnością" Przełącznik - od wyłączania do włączania: innowacyjny program oddziaływań poprzez środowisko na proces inkluzji społecznozawodowej osób z niepełnosprawnością , , ,00 Powiat czarnkowskotrzcianecki, szamotulski, wągrowiecki, złotowski, chodzieski, obornicki, pilski Powiat słupecki, gnieźnieński m., powiat poznański, śremski Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym

10 4 5 Stowarzyszenie "Sprawni Inaczej" w Kłodawie Fundacja Pomocy Osobom Niesłyszącym "TON" Kłodawa 6 Fundacja Dobrze że jesteś Wrocław Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu Fundacja Środka Na wspak Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Światło Nadziei" 10 Stowarzyszenie "Dziecko" Gostyń 11 Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "PISOP" Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Tęcza" Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Grodzisku Wlkp. Punkt wspierania dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami "Kurs języka migowego w woj. Wielkopolskim" Dobrze że jesteś - podnoszenie kwalifikacji i profesjonalizacja wolontariatu na rzecz osób chorych onkologicznie Warsztaty z zakresu kompresjoterapii w obrzękach limfatycznych Przystanek motywacja. Warsztaty zwiększające umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie ,00 Powiat kolski ,00 Wielkopolska ,00 Wielkopolska ,00 Wielkopolska ,00 Śmigiel Warto wiedzieć ,00 Leszno Kwilcz Grodzisk Wlkp. Uczymy się przez całe życie, aby żyło nam się lepiej Kolejny krok ,00 Powiat poznański, kościański Powiat kościański, grodziski, leszczyński ,00 Powiat gostyński 313 Powiat międzychodzki, grodziski 313 RAZEM ,00 zł 6

11 Zadanie Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Lp. Nazwa podmiotu Miejscowość Nazwa projektu Kwota dotacji Planowany zasięg Fundacja Akceleracji I Inkubacji Biznesu Stowarzyszenie Rodziców I Terapeutów Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "OPUS" Fundacja AKME Fundacja Creative Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska Jarocin Bogucin "Niezależni w życiu, atrakcyjni na rynku pracy" ,00 "Znajdź zatrudnienie" ,00 "Biznes bez ograniczeń" edycja ,00 Warszawa "Pomoc Maltańska - Trzy Kroki do Pracy" ,00 Powiat poznański, jarociński Powiat szamotulski, międzychodzki Powiat gnieźnieński, chodzieski, nowotomyski. Powiat poznański, jarociński Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym RAZEM ,00 zł 7

12 Zadanie Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego Lp. Nazwa podmiotu Miejscowość Nazwa projektu Kwota dotacji Planowany zasięg 1 Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Progres Oborniki Śl. Wydanie wielonarzędziowej wersji przewodnika dla osób niepełnosprawnych pt." Województwo Wielkopolskie bez barier - 70 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych" w tym wersji na DVD, Serwisu WWW, Mapy i Aplikacji na telefon "Migające przedszkola, migające szkoły" Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym ,00 Wielkopolska Fundacja Pracownia Projektów Powiat pleszewski, Dobra Nadzieja ,00 Społecznych ostrowski, kaliski "Fundacja Barak Kultury" "Inny Festiwal" ,00 Powiat wągrowiecki, czarnkowsko-trzcianecki Fundacja Obywatelska "Czas "Sześć miesięcy - kampania Jaszczurów" społeczna" ,00 Wielkopolska 343 "Uczymy się żyć! Kampania na 5 Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z rzecz włączenia społecznego Niepełnosprawnościami dzieci i młodzieży z ,00 Subregion pilski 343 niepełnosprawnościami 2016" 6 Fundacja Nordoff Robbins Polska "Publiczne Sceny Muzyczne" ,00 m. 332 RAZEM ,00 zł 8

13 Zadanie Zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia Lp. Nazwa podmiotu Miejscowość Nazwa projektu Kwota dotacji Planowany zasięg 1 Spółdzielnia Socjalna PSARVARD Gniezno PIES - TOWARZYSZ, ASYSTENT, PRZYJACIEL Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym ,00 Powiat poznański 319 RAZEM ,00 zł ŁĄCZNIE ,00 zł 9

14 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2437/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 sierpnia 2016 roku Wykaz podmiotów niezakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2016 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego Lp. Oferent Miejscowość Nazwa projektu Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym Zadanie pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną Klub Sportowy 1 Niepełnosprawnych "Start" w Kalisz Sprawni niepełnosprawni 245 Kaliszu 2 Fundacja Dom Autysty Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnouspołeczniających dla dzieci i młodzieży z autyzmem "Swawolna sobota" 243 oferty niespełniające wymogów formalnych 3 Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób "Nasze zdrowie w naszych Pleszew Niepełnosprawnych "Razem w rękach" 0 Przyszłość" 4 Fundacja Sukces Dziecka Konin "Mamo Tato Ja Już To Wiem" 0 5 Stowarzyszenie Dodajmy życia do lat Kościan Sprawni na maxa 0 6 Zespół Placówek Oświatowych "Przez sprawność ruchową do Gębice "Nasz Dom" w Gębicach samodzielmności" 0 Zadanie pn. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywujących zawodowo i społecznie te osoby oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną 1 Stowarzyszenie "Tu i Teraz" Turek Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu Stowarzyszenie Inicjatyw Międzynarodowych Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabowidzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "Być Potrzebnym" Polski Związek Niewidomych - Okręg Wielkopolski Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" w Miłaczewie "Jeszcze bardziej aktywni, kompetentni i silni" 296 "To JA. Od A do Z!" 294 Owińska Miłaczew "Bezpieczna przyszłość" 282 "Dla każdego coś potrzebnego" "Pokonać bariery, przełamać stereotypy"

15 6 7 Stowarzyszenie Na Rzecz Hipoterapii Korekcji Wad Postawy i Ekologii "Lajkonik" Fundacja Inwalidów I Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie" "Aktywni w przyrodzie" 271 Kalisz "W stronę samodzielności - warsztaty dla osób niepełnosprawnych" 8 PRO OMNIS "Wspólnie do sukcesu" 225 oferty niespełniające wymogów formalnych Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci 9 i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "Aktywni przez duże A" 0 "Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością poprzez 10 Fundacja Antonina Międzychód 0 kreatywność i nowoczesne mechanizm" Zadanie pn. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej Spółdzielnia socjalna "Sport i Rehabilitacja" Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niesłyszącym "SPON" Wrzosiki Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Dzieci i Dorosłych Stowarzyszenie "Zrozumieć i pomóc" Konin Konin Leszno Września 5 Fundacja "Bliżej" Poznan 6 Fundacja Mind Gowarzewo Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Libelta w Krotoszynie Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Równy start" W dorosłą stronę życia 298 "Wejdź do mojego świata - integracja osób słyszących i niesłyszących" "Niepełnosprawni - sprawni inaczej - cykl warsztatów dla rodziców i terapeutów" Pleszew Wiem, umiem i mogę więcej! 287 Wiedzieć więcej - pomagać lepiej 2016 Opiekun Doskonały - Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych i społecznych ich opiekunów Krotoszyn Wszystko ma swój czas 282 Miejska Górka "Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich otoczenia" Siedem zmysłów - holistyczna diagnoza i terapia odpowiedzią na potrzeby osoby z głęboką wieloraką niepełnosprawnością 10 Fundacja "Wsparcie" Ostrów Wlkp. Klucz do integracji społecznej i

16 rehabilitacji zawodowej 11 Stowarzyszenie DEEP DIVER "Szkolenia nurkowe Piła HSA niepełnosprawnych" 148 oferty niespełniające wymogów formalnych 12 II Wielkopolski Kongres Stowarzyszenie "Pomóż Rodziców Dzieci Niewidomych Owińska dziecku niewidomemu" pod hasłem "Niezwykli rodzice 0 niezwykłych dzieci" 13 Fundacja Rozwoju Kompetencji Zostań Asystentem - Wspieraj i Fundacja Eudajmonia Polkowice skutecznie 0 oferty niespełniające wymogów formalnych wycofane przez oferenta 14 "Szkolenie Asystent seniora z Fundacja Pomocy Seniorom i niepełnosprawnością Rodzinie AMA (kontynuacja) 0 Zadanie pn. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 1 oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Skrzynka "Postaw na aktywność - postaw na SIEBIE!" Zadanie pn. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego 1 oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Pleszew 2 Ari Ari Bydgoszcz Konińskie Stowarzyszenie Sportowe "Mustang" Fundacja Inicjatyw Społecznych "Mili Ludzie" skie Towarzystwo "Amazonki" Fundacja Otwarty Świat dla Wszystkich, Fundacja SM to nie wszystko Fundacja Szansa dla Niewidomych "Program aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim" "Chrzest multimedialna wystawa mobilna dla osób niesłyszących i niewidomych" Konin "Wiśnik Cup" 304 "Kultura dostępna - dla wszystkich!" 301 "Poszerzamy Horyzonty" 285 Malbork Turek Warszawa "Żeglarstwo, turystyka i działania rehabilitacyjne - czyli promowanie aktywności osób z niepełnosprawnością wzroku i chorych na SM z województwa wielkopolskiego w różnych dziedzinach życia" "Wielkopolska otwarta dla wszystkich - promocja aktywności osób niepełnosprawnych ruchowo,

17 niewidzących i niesłyszących" 8 Stowarzyszenie Domu Pomocy Społecznej "RAZEM" Dobra "Tacy sami" Stowarzyszenie Integracji "Aktywny Senior Konin Społecznej "" Niepełnosprawny" Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Młodzi Aktywni" Konin "Uśmiech juniora i seniora" "Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu" "AZS dla Niepełnosprawnych" 170 oferty niespełniające wymogów formalnych 12 Olimpiady Specjalne Polska Warszawa "Medal dla każdego" 0 13 Stowarzyszenie "Pomagam" Kleszczewo "Teatroterapia i rekreacja w Klubie Samopomocy w Kleszczewie" 0 4

Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym 1 Stowarzyszenie Jarocin XXI Jarocin Zamienisz się? ,00 Powiat jarociński 391

Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym 1 Stowarzyszenie Jarocin XXI Jarocin Zamienisz się? ,00 Powiat jarociński 391 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2611/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 września 2016 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2611/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 7 września 2016 roku

UCHWAŁA NR 2611/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 7 września 2016 roku UCHWAŁA NR 2611/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 7 września 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 4222/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 września 2017 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 4222/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 września 2017 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 4222/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 września 2017 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wsparcie Dzieci z niepełnosprawnością z województwa wielkopolskiego. Konin Mogę więcej! Edycja 3 80 000,00

Kompleksowe wsparcie Dzieci z niepełnosprawnością z województwa wielkopolskiego. Konin Mogę więcej! Edycja 3 80 000,00 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 867/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2015 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym Zadanie pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym Zadanie pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek Załącznik Nr do uchwały Nr /07 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 0 sierpnia 07 r. Wykaz podmiotów niezakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zadanie pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w róŝnych typach placówek

Zadanie pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w róŝnych typach placówek Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3741/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Zadanie pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w róŝnych typach placówek

Zadanie pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w róŝnych typach placówek Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 4985/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2014 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji. Rehabilitacja ruchowa i hipoterapia

Termin realizacji. Rehabilitacja ruchowa i hipoterapia Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2263/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2012 roku Wykaz podmiotów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 867/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 lipca 2015 roku

UCHWAŁA NR 867/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 lipca 2015 roku UCHWAŁA NR 867/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym Zadanie pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w róŝnych typach placówek

Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym Zadanie pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w róŝnych typach placówek Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 4985/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2014 r. Wykaz podmiotów niezakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3628/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2017 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2012

w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2012 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1841/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. Wykaz podmiotów, zadań oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3741/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2013 roku

UCHWAŁA NR 3741/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2013 roku UCHWAŁA NR 3741/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268.

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268. Projekty zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do realizacji w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2114/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 2114/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. Uchwała Nr 2114/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/ 808/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 lipca 2014r.

UCHWAŁA NR XLV/ 808/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 lipca 2014r. UCHWAŁA NR XLV/ 808/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLI/723/14 z dnia 20 marca 2014r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

MOP Oceny. Wnioski ocenione pozytywnie Cel: 4

MOP Oceny. Wnioski ocenione pozytywnie Cel: 4 MOP Oceny. Wnioski ocenione pozytywnie Cel: 4 nr poza: 366/11/4/POZa/2012 4358 FUNDACJA "DR CLOWN" Dr clown w świecie niepełnosprawnych 50 032/11/4/POZa/2012 4930 FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ Szkolenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/218/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/218/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 września 2015 r. UCHWAŁA NR XV/218/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/133/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/358/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia r.

UCHWAŁA NR XXV/358/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia r. UCHWAŁA NR XXV/358/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 27.07.2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/309/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/ 723/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 20 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XLI/ 723/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 20 marca 2014r. UCHWAŁA NR XLI/ 723/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 20 marca 2014r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2014r. ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Miejscowość (powiat) Gniezno (gnieźnieński) Śrem (śremski) Niepełnosprawni teŝ sprawni. Poznań (Poznań) Integralność - Laboratorium.

Miejscowość (powiat) Gniezno (gnieźnieński) Śrem (śremski) Niepełnosprawni teŝ sprawni. Poznań (Poznań) Integralność - Laboratorium. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3741/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Wykaz podmiotów, niezakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 456/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM PODSTAWOWY

FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 54,00 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 20,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI 54,00 % - Liceum Ogólnokształcące, Krzyż Wielkopolski 43,50 % - Liceum

Bardziej szczegółowo

1. Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, ul. Gospodarcza 32, Lublin ,00

1. Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, ul. Gospodarcza 32, Lublin ,00 Wykaz organizacji, które otrzymały dotację na realizację zadań zleconych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w ramach konkursu nr 1/2017 Lp. Nazwa zadania/nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1366/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 849/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 czerwca 2012 r.

Zarządzenie Nr 849/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 czerwca 2012 r. Zarządzenie Nr 849/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1353/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 listopada 2011 roku

UCHWAŁA NR 1353/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 listopada 2011 roku UCHWAŁA NR 1353/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 76,50 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 60,67 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 54,67 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,83 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl Zakład Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób starszych w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wsparcie osób starszych w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie osób starszych w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły konkursu ogłoszenie konkursu i nabór wniosków Zarówno ogłoszenie konkursu, jak nabór wniosków nastąpi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3805/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2013 roku

UCHWAŁA NR 3805/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2013 roku UCHWAŁA NR 3805/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 706/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 706/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 706/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2014

w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2014 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4613/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY POWIAT CHODZESKI 81,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 77,71 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 74,00 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 56,00 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,00 % - II Liceum

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT O ZAWARCIE UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT O ZAWARCIE UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 006 - OPD - SUBREGION KALISKI - JAROCIŃSKI, PLESZEWSKI, KALISKI, KROTOSZYŃSKI, OSTROWSKI, OSTRZESZOWSKI, KĘPSKI, M. KALISZ (KONKURS OFERT) 1 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD MEDYCYNY PALIATYWNEJ KARŁOWICZA 6-800 KALISZ

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres organizacji/nazwa zadania

Nazwa i adres organizacji/nazwa zadania Spis organizacji, które złożyły oferty niezakwalifikowane do realizacji ze względów merytorycznych lub z powodu wyczerpania środków w ramach konkursu nr 1/2014 na wykonanie zadań zleconych z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1773/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2012 roku

Uchwała Nr 1773/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2012 roku Uchwała Nr 1773/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną Mosina Poznań Krotoszyn oferty niespełniające wymogów formalnych

oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną Mosina Poznań Krotoszyn oferty niespełniające wymogów formalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1979/2016 Zarządu Województwa ego z dnia 5 maja 2016 r. Wykaz podmiotów, niezakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa ego z zakresu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań gnieźnieński Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl odwykowa@poczta.onet.pl Centrum Pomocy Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zadania : POMOC SPOŁECZNA

Rodzaj zadania : POMOC SPOŁECZNA P R E L I M I N A R Z W Y D A T K Ó W Z B U DŻETU POWIATU POZNAŃS K I E G O r e a l i z o w a n y c h p r z e z W y d z i a ł Z d r o w i a i P o l i t y k i S p o ł e c z n e j w 2 0 1 1 r o k u z d z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1841/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2012 roku

UCHWAŁA NR 1841/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2012 roku UCHWAŁA NR 1841/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 62,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 55,79 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 50,91 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 38,50 % - Prywatne Liceum Ogólnokształcące w ZSP, Chodzież

Bardziej szczegółowo

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

KONKURSY PRZEDMIOTOWE KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 SERDECZNIE WITAMY NA UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA ZAŚWIADCZEŃ DLA LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2315/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 9 sierpnia 2012 roku

UCHWAŁA NR 2315/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 9 sierpnia 2012 roku UCHWAŁA NR 2315/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 9 sierpnia 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY

GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 59,67 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 52,36 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 42,88 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 40,00 % - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 39,29

Bardziej szczegółowo

Miejscowość (powiat) oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną. Puszczykowo (poznański) Pleszew (pleszewski)

Miejscowość (powiat) oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną. Puszczykowo (poznański) Pleszew (pleszewski) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 456/2015 Zarządu Województwa ego z dnia 23 kwietnia 2015 r. Wykaz podmiotów, nie zakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa ego z zakresu

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO W 2017 ROKU

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO W 2017 ROKU PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO W 2017 ROKU Lp. Nazwa podmiotu i dokładny adres Tytuł zadania Wnioskowana ofertą kwota dotacji (brutto w zł) Średnia punktów przyznana przez Komisję

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną (z powodu wyczerpania środków finansowych)

oferty, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na niższą ocenę merytoryczną (z powodu wyczerpania środków finansowych) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 4223/2017 Zarządu Województwa ego z dnia 6 września 2017 r. Wykaz podmiotów, niezakwalifikowanych do przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa ego z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Listopad 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl ISSN 1641-3946 W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Do Uchwały Nr 837/11. Zarządu Województwa Łódzkiego. z dnia 15 czerwca 2011 r.

Do Uchwały Nr 837/11. Zarządu Województwa Łódzkiego. z dnia 15 czerwca 2011 r. Załącznik nr 2 Do Uchwały Nr 837/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 czerwca 2011 r. Wykaz ofert, które zostały złożone w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach otwartego konkursu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Wyniki I Otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/178/2013 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr XXII/178/2013 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr XXII/178/2013 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nowotomyskiego z fundacjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1886/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 14 kwietnia 2016 roku

UCHWAŁA NR 1886/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 14 kwietnia 2016 roku UCHWAŁA NR 1886/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 14 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych narkotykowym) w roku 2016, podmiotom

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu luty 2014 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w styczniu 2014r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim

Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Jednostkowych Pożyczek Rozwojowych - JEREMIE 2 Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim Lp. Układ wg.

Bardziej szczegółowo

w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt. 1a, 1b i 2 ustawy Prawo budowlane

w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt. 1a, 1b i 2 ustawy Prawo budowlane WZÓR Pieczęć oferenta Nazwa i adres Załącznik nr 4 do warunków przetargu nieograniczonego Miejscowość, data PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami al. Niepodległości 8 61-875 Poznań Formularz

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu marzec 2013 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w lutym 2013r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Czerwiec 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Czerwiec 2017 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Szyperska 14 61-754 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl wuppoznan.praca.gov.pl ISSN 1641-3946 2

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:56:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:56:29 Numer KRS: Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.10.2017 godz. 11:56:29 Numer KRS: 0000074145 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

MOP Oceny. Wnioski ocenione negatywnie Cel: 2

MOP Oceny. Wnioski ocenione negatywnie Cel: 2 MOP Oceny. Wnioski ocenione negatywnie Cel: 2 nr poza: 442/11/2/POZa/2012 4233 FUNDACJA NASZA BAJKA WYSOKOSPECJALISTYCZNA REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. 29 204/11/2/POZa/2012 5035 POLSKIE STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku

PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku Lp INWESTOR, WNIOSKODAWCA PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku OBIEKT SPORTOWY LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 456/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 456/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2015 roku UCHWAŁA NR 456/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe. Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe. Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego INFORMACJA O PROJECKIE Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe" 1.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Organizacja i realizacja szkoleń w ramach projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Organizacja i realizacja szkoleń w ramach projektu ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Organizacja Szkoleń Maciej Mrozek Organizacja i realizacja szkoleń w ramach projektu PROFESJONALIŚCI szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw województwa wielkopolskiego Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Wrzesień 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

wsparcie merytoryczne Fundacja Civis Polonus www.civispolonus.org.pl finansowe Instytut Książki

wsparcie merytoryczne Fundacja Civis Polonus www.civispolonus.org.pl finansowe Instytut Książki wsparcie merytoryczne Fundacja Civis Polonus www.civispolonus.org.pl finansowe Instytut Książki 10 kwietnia 2015 Młodzi gniewni w bibliotece - spotkanie z instruktorami bibliotek powiatowych ostatni tydzień

Bardziej szczegółowo

Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo. Rataje

Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo. Rataje Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo 1 ZS Licealno-Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach Rataje chodzieski 2 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3628/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 9 maja 2017 roku

UCHWAŁA NR 3628/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 9 maja 2017 roku UCHWAŁA NR 3628/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon POWIAT KOŚCIAŃSKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA 64-030, STARE BOJANOWO, UL. GŁÓWNA 34 A, 64-030 LEKARZA RODZINNEGO PAWEŁ GŁÓWNA

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr PO KL/7.4/1/13 w ramach puli środków nr II

Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr PO KL/7.4/1/13 w ramach puli środków nr II Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr PO KL/7.4/1/13 w ramach puli środków nr II Lp. 1 2 3 4 5 Numer wniosku KSI 30-072/13 30-061/13 30-058/13 30-055/13 30-042/13

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL w Lubartowie, ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów; KLUB AGE 11 851,00

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL w Lubartowie, ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów; KLUB AGE 11 851,00 Lp. 1. Nazwa i adres organizacji/nazwa zadania Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom "Mamy Siebie" przy SOSW w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16A, 22-500 Hrubieszów; Bądź odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4613/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 6 maja 2014 roku

UCHWAŁA NR 4613/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 6 maja 2014 roku UCHWAŁA NR 4613/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1979/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2016 roku

UCHWAŁA NR 1979/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2016 roku UCHWAŁA NR 1979/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa ego z

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 77,25%- I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 61,78% - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 57,79 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 55,67% - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 54,26% -

Bardziej szczegółowo

A. SZPITALE Z ODDZIAŁAMI ZAKAŹNYMI

A. SZPITALE Z ODDZIAŁAMI ZAKAŹNYMI Załącznik nr Wykaz i rozmieszczenie na obszarze województwa zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej, które mogą zostać przeznaczone do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie,

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE

Odnawialne Źródła Energii pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE Nowe szanse na rynku pracy - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Odnawialne Źródła Energii pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Konkurs Nr 4/2009, zadania zweryfikowane formalnie POZYTYWNIE

Konkurs Nr 4/2009, zadania zweryfikowane formalnie POZYTYWNIE Konkurs Nr 4/2009, zadania zweryfikowane formalnie POZYTYWNIE Oddział biuro funduszu Organizacja: FEDERACJA STOWARZYSZEO "AMAZONKI" Tytul projektu WSZECHSTRONNA REHABILITACJA PSYCHOFIZYCZNA KOBIET PO LECZENIU

Bardziej szczegółowo

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA UWAGA!! Kolorem niebiskim zaznaczono te placówki, które wcześniej nie posiadały umowy z NFZ na realizowanie tych usług. PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ POWIAT GMINA

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3762 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2014 r. o rejestrze domów pomocy społecznej

Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3762 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2014 r. o rejestrze domów pomocy społecznej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3762 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2014 r. o rejestrze domów pomocy społecznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kierunki kształcenia w zawodach rolniczych nabór na rok szkolny 2014/2015. Telefon. Harcerska 4 64-700 Czarnków. Ul. Chrobrego 33 64-720 Lubasz

Kierunki kształcenia w zawodach rolniczych nabór na rok szkolny 2014/2015. Telefon. Harcerska 4 64-700 Czarnków. Ul. Chrobrego 33 64-720 Lubasz Gostyński 65 573 91 46 lub 65 573 91 47 sekretariat@grabonog.pl www.grabonog.pl Gnieźnieński 61 426-20-73 zsp1gniezno@wp.pl www.zsp1-gniezno.pl (67) 255-60-55 psp_lubasz@poczta.onet.pl www.lubasz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3316/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2013 roku

UCHWAŁA NR 3316/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2013 roku UCHWAŁA NR 3316/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urząd Marszałkowski Pomorskiego Wyniki otwartego konkursu ofert nr 15/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2013 r. ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W WOLSZTYNIE , WOLSZTYN, WSCHOWSKA 3 (68)

2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W WOLSZTYNIE , WOLSZTYN, WSCHOWSKA 3 (68) Lp. Obszar Nazwa placówki Adres Numer telefonu 1. POWIAT KOŚCIAŃSKI NZOZ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PAWEŁ GÓRZNY 64-030, STARE BOJANOWO, GŁÓWNA 34 A (65) 518 52 68 2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY

Bardziej szczegółowo

Województwo Wielkopolskie

Województwo Wielkopolskie Województwo Wielkopolskie LP Nazwa UTW adres UTW kontakt telefoniczny kontakt mailowy 1. 2. 3. 4. 5. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży Ul. Jagiellońska 3, 64-800 Chodzież 661 799 699 utw.chodziez@op.pl

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 GRUDNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 GRUDNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 GRUDNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Nazwa realizatora Miejsce postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ 2017-12-02

Bardziej szczegółowo

LP. NR WNIOSKU NAZWA WNIOSKODAWCY SIEDZIBA TYTUŁ PROJEKTU BIELSKO-BIAŁA MIŃSK MAZOWIECKI "PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ" 45 WARSZAWA WARSZAWA ŁÓDŹ

LP. NR WNIOSKU NAZWA WNIOSKODAWCY SIEDZIBA TYTUŁ PROJEKTU BIELSKO-BIAŁA MIŃSK MAZOWIECKI PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ 45 WARSZAWA WARSZAWA ŁÓDŹ KONKURS NR 9 - LISTA RANKINGOWA PROJEKTÓW POZYTYWNIE OCENIONYCH Z CELU PROGRAMOWEGO 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu) LP. NR WNIOSKU NAZWA WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

Schroniska, noclegownie oraz placówki wsparcia

Schroniska, noclegownie oraz placówki wsparcia Schroniska, noclegownie oraz placówki wsparcia Lp. Nazwa placówki Kategoria placówki Do kogo jest kierowana usługa powiat miejscowość Telefon email Podmiot prowadz ący Dodatkowe informacje 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Tab. 1 Spis umów dot. zadań zleconych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych - konkurs 1/2014 r.

Tab. 1 Spis umów dot. zadań zleconych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych - konkurs 1/2014 r. Tab. 1 Spis umów dot. zadań zleconych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych - konkurs 1/2014 r. Lp. Numer umowy Nazwa i adres organizacji/nazwa zadania Kwota dotacji do Zadanie nr 1. Organizowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4589/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr 4589/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. Uchwała Nr 4589/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 2.8 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2156/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 2156/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR 2156/ Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania usług społecznych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ze środków Europejskiego Funduszu

Możliwości finansowania usług społecznych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Możliwości finansowania usług społecznych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne Deinstytucjonalizacja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH WOJEWÓDZTWA W I E L K O P O L S K I E G O

WYKAZ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH WOJEWÓDZTWA W I E L K O P O L S K I E G O WYKAZ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH WOJEWÓDZTWA W I E L K O P O L S K I E G O Lp. Nazwa Poradni 01 02 03 04 05 06 S-A ( rejon powiatu gnieźnieńskiego) W - S A ( powiat gostyński ) 07 08 09 10 Nr

Bardziej szczegółowo

Kwota przekazanej dotacji 30 000,00

Kwota przekazanej dotacji 30 000,00 WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU LETNIEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2010 ROKU FUNDACJE Lp. Nazwa jednostki, której przyznano dotację/

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI REJONOWYCH I PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW rok szkolny 2007/2008

MIEJSCA PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI REJONOWYCH I PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW rok szkolny 2007/2008 MIEJSCA PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI REJONOWYCH I PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW rok szkolny 2007/2008 JĘZYK ANGIELSKI 23. 02. 2008 godz. 10 00 Rejon I a Powiaty: kaliski

Bardziej szczegółowo