Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie 2. Zakres opracowania. Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu konstrukcyjnego remontu części budynku internatu Zespołu Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa Obciążenia. Obciążenia zebrano zgodnie z: PN-82/B Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. PN-80/B zmiana Az1 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. PN-77/B zmiana Az1 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. Do obliczeń przyjęto: - obciążenie stałe - układ warstw obciążeń wg rys. architektonicznych - obciążenie charakterystyczne śniegiem dla strefy 2 Q k =0,9 kn/m 2 - charakterystyczna wartość ciśnienia prędkości wiatru q k =0,3 kn/m 2 - obciążenie charakterystyczne użytkowe 2,0 kn/m 2 - obciążenie charakterystyczne użytkowe klatek schodowych 4,0 kn/m 2 - obciążenie charakterystyczne użytkowe dla komunikacji - 2,5 kn/m 2

24 4. Obliczenia wykonano zgodnie z: PN-B grudzień 2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B lipiec 2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie. PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 5. Opis istniejącej i projektowanej konstrukcji. Istniejący budynek internatu został wybudowany w latach 70-tych XX wieku, posiada bryłę składającą się z segmentów prostopadłościennych, pokrytych dachem płaskim. Budynek wybudowany w systemie tradycyjnym, ściany murowane z cegły kratówki, stropy prefabrykowane DZ-3. Układ ścian nośnych podłużny. Ławy fundamentowe z betonu wylewanego na mokro. Konstrukcja ścian nośnych: piwnic z betonu o grubości 20-35cm i cegły pełnej 25cm, oraz kondygnacji nadziemnych z cegły kratówki o grubości 38cm i 25 cm. Ścianki działowe piwnic z cegły pełnej grubości 6 i 12cm oraz kondygnacji nadziemnych z cegły dziurawki o grubości 6 i 12cm. Konstrukcja schodów wewnętrznych klatek schodowych (biegi, spoczniki, belki) żelbetowa, wylewana na mokro. Stropodach wentylowany na konstrukcji stropu DZ-3, paroizolacja z papy. Ściany zewnętrzne docieplone styropianem gr.=12cm, stropodach docieplony styropianem o gr.15cm. Wraz z termomodernizacją budynku wg dokumentacji z czerwca 2004 roku wymieniono istniejące okna na okna z PCV w kolorze białym, o max. współczynniku przenikania ciepła dla całego okna k=1,2 W/m2K oraz o współczynniku dla zestawu szybowego k=1,1 W/m2K. Istniejące wykończenie elewacji tynk cienkowarstwowy. Budynek składa się z trzech segmentów: - segment frontowy (internat) od ul. Topolowej czterokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, o funkcji mieszkalnej (pokoje sypialne z węzłami sanitarnymi), - segment tylny jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem, zespół pomieszczeń żywienia (stołówka i kuchnia z zapleczem kuchennym), - łącznik obu segmentów, jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem, o funkcji administracyjnej. Obiekt wyposażony jest w istniejące instalacje c.o., c. w. u., wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna, gazowa, telefoniczna, TV, monitoringu. Ogrzewanie obiektu odbywa się za pomocą kotłowni gazowej. Budynek posiada przyłącze: gazowe, wodociągowye, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, energetyczne i teletechniczne.

25 Elementy projektowane: Przekucia - otwory w ścianach istniejących oraz projektowane nadproża Przy wykonywaniu otworów w ścianach istniejących, jako nadproża zastosowano belki dwuteowe stalowe ze stali S235, oraz dla ścian działowych belki nadprożowe strunobetonowe typu SBN120. Długości nadproży podano na rzutach konstrukcyjnych. Przed przystąpieniem do prac związanych z osadzeniem nowych nadproży, skuć istniejące tynki i sprawdzić długości istniejących nadproży (poinformować projektanta). Technologia wykonywania nadproży stalowych Przed przystąpieniem do wykonywania otworów w istniejących ścianach oraz wyburzeń, należy sprawdzić stan murów (czy nie ma spękań, zarysowań, stan zaprawy) oraz sposób obciążenia. Nie wolno przystępować do wykonywania nadproży bez wcześniejszego odpowiedniego wzmocnienia uszkodzonych ścian. Jeżeli ściana jest niepewna i silnie obciążona, a rozpiętość otworu duża, to należy przede wszystkim podstemplować konstrukcję ponad wierzchem projektowanego otworu. Kolejność robót przy wykonywaniu otworów w ścianach i wyburzeń jest następująca: Najpierw należy podstemplować stropy i ewentualnie belki i podciągi wywierające obciążenie na odcinek ściany przewidziany do wyburzenia. Następnie nad górną krawędzią projektowanego otworu należy: Wykonać jednostronnie bruzdę na dwuteownik stalowy. W bruździe należy umieścić pierwszą belkę stalową, podklinować na podporach oraz w górnej płaszczyźnie belki. Szczeliny między belką a murem należy wypełnić zaprawą cementową. W kolejnym etapie należy wykonać bruzdę z drugiej strony ściany i umieścić kolejne belki, postępując tak jak z pierwszą belką. Następnie można przystąpić do wyburzenia ścian murowanych poniżej belek. Podkonstrukcja dla podnośnika Projektuje się stalową podkonstrukcję dla podnośnika słupki stalowe 80x80x5mm stal S235, zakończone dołem blachą 200x200x10mm, kotwione kotwami wklejanymi do posadzki stropu. Kotwy 4M10/ 1 słupek, długość l=120mm. Przed przystąpieniem do kotwienia sprawdzić grubość warstw posadzki. Górą słupki zakończyć blaszkami 75x75x3mm. Podnośnik mocować wg zaleceń producenta.

26 6. Zabezpieczenia ogniochronne Zabezpieczenie ogniochronne elementów stalowych wg opisu architektonicznego. 7. Roboty murarskie Dla robót murarskich ustala sie kategorię A wykonania robót (wg PN-B-03002), tj. roboty wykonuje wyszkolony zespół pod nadzorem majstra murarskiego, stosowane są zaprawy fabryczne a jakość robót kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, jednocześnie wymaga się, aby kategoria produkcji elementów murowych była I. 8. Uwagi końcowe Powyższy opis techniczny i wytyczne dotyczące realizacji obejmują najważniejsze elementy budowlane i konstrukcyjne projektowanego obiektu. Odstępstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiałów i technologii należy uzgadniać z właściwymi projektantami. Wykonawstwo robót budowlanych realizowane musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosować się należy do wszystkich uznanych reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji odpowiadać musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej. Przestrzegać należy wszystkich ustaleń zawartych w decyzji pozwolenia na budowę. Podane do zastosowania wyroby mogą być zastąpione produktami równowartościowymi, pod warunkiem dostarczenia ich wzorów i ich dopuszczenia przez projektanta oraz upoważnionego przedstawiciela inwestora. Przed końcowym odbiorem robót wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania dla wszystkich zastosowanych materiałów oraz próbki wytrzymałościowe betonu, protokoły odbiorów branżowych i specjalistycznych. Wszystkie prace budowlane należy przeprowadzić pod kontrolą kierownictwa budowy. W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wcześniej okoliczności mających wpływ na prowadzone prace budowlane należy skontaktować się z autorami niniejszego opracowania. Do realizacji budynku należy stosować wyłącznie materiały posiadające ważne atesty i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Rozformowanie elementów żelbetowych można przeprowadzić po uzyskaniu przez beton 2/3 wytrzymałości gwarantowanej.

27 RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ARCHITEKTURĄ ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH. Projektanci konstrukcji zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w trakcie realizacji obiektu. Opracował: inż. Ewa Wojtkowiak

28

29

30 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Dane ogólne 1.1 Inwestor 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres projektu 1.4 Materiały wyjściowe do opracowania 2. Opis rozwiązania projektowego 2.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 2.3 Zabezpieczenie p.poŝ wewnętrzne 2.4 Izolacja rur 3. Uwagi

31 II. ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta 2. Uprawnienia sprawdzającego 3. Zaświadczenie o przynaleŝności do WOIIB projektanta 4. Zaświadczenie o przynaleŝności do WOIIB sprawdzającego 5. Oświadczenie o kompletności dokumentacji II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA W1. Rzut parteru 1:50 W2. Aksonometria wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 1:100 W3. Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej 1:100

32

33

34

35

36

37

38

39

40 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: CZĘŚĆ OPISOWA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Założenia do projektu 3. Rozwiązanie projektowe instalacji c.o. 3.1 Ogólna charakterystyka instalacji gospodarki cieplnej 3.2 Rozwiązanie projektowe 4. Rozwiązanie projektowe wentylacji 4.1 Stan istniejący 4.2 Rozwiązanie projektowe 5. Uwagi ogólne 5.1 Strona graficzna 5.2 Uwagi II. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WENTYLACJI III. ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta 2. Uprawnienia sprawdzającego 3. Zaświadczenie o przynależności do WOIIB projektanta 4. Zaświadczenie o przynależności do WOIIB sprawdzającego 5. Oświadczenie o kompletności dokumentacji IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA C.O./W-1. Rzut Parteru -Instalacja c.o. i wentylacja mechaniczna C.O./W-2. Rozwinięcie instalacji c.o.

41 OPIS TECHNICZNY Do projektu remontu części Budynku Internatu Zespołu Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie. 1. Podstawa opracowania - zlecenie - podkłady budowlane, architektoniczne - program funkcjonalno-użytkowy zadania - projekt budowlano-wykonawczy modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. w Budynkach Zespołu Szkół w Mosinie (oprac. Ciepłownik Sp. z o.o. VI.2004r.) - uzgodnienia branżowe - obowiązujące przepisy i normy 2. Założenia do projektu instalacji c.o. W zakresie opracowania modernizacja rozdzielni ciepła z opomiarowaniem dla mieszkań oraz modernizacja ogrzewania pomieszczeń o nowej lokalizacji, zagospodarowaniu i zabudowie urządzeń sanitarnych. Nowe grzejniki i przynależna im armatura identyczna jak dla stanu istniejącego (grzejniki Purmo, armatura firmy Oventrop). wentylacji Wentylacja podstawowa grawitacyjna, rozwiązana przy pomocy nawiewników (zabudowanych w ościeży okien) i kanałów budowlanych. Dodatkowo w pralni, suszarni, warsztacie i WC wentylacja mechaniczna uruchamiana indywidualnie w miarę potrzeb.. Poza zakresem: - bilans ciepła obiektu - modernizacja (wymiana) głównych przewodów ułożonych w kanale

42 - grzejniki i ich podłączenia w pomieszczeniach nie objętych modernizacją 3. Rozwiązanie projektowe instalacji c.o. 3.1 Ogólna charakterystyka istniejącej gospodarki cieplnej Źródło ciepła dla potrzeb grzewczo-wentylacyjnych i przygotowania ciepłej wody stanowi kotłownia gazowa (kotły firmy Viessmann i Lumo) zabudowana w łączniku między Internatem a Stołówką. Na rozdzielaczach w kotłowni zabudowane są węzły zmieszania pompowego dla poszczególnych budynków. Czynnik grzewczy woda o parametrach regulowanych pogodowo 70/55 C Instalacja wewnętrzna przewody z rur miedzianych prowadzone są w kanale podposadzkowym i w bruzdach ściennych, grzejniki stalowe płytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym i armaturą przyłączeniową. Zasilanie mieszkań odgałęzieniem z kotłowni poprzez 2 pary rozdzielaczy. Jedna para rozdzielaczy z odgałęzieniami do 3 mieszkań (uzbrojenie: armatura odcinająco-regulacyjna, licznik ciepła). Druga para rozdzielaczy dla zasilania grzejników w pomieszczeniach mieszkania M1 (wg projektu przeznaczonego do likwidacji). 3.2 Rozwiązanie projektowe W zakresie opracowania zmiany w instalacji c.o. wynikające z nowego zagospodarowania (usytuowania) niektórych pomieszczeń tj likwidacji mieszkania M1, przebudowy pralni, suszarni, warsztatu, węzła sanitarnego innego wydzielania korytarzy. Bez zmian pozostają: - dla większości pomieszczeń grzejniki stalowe płytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym

43 - główne przewody rozdzielcze prowadzone w kanale podposadzkowym i przez kotłownię - piony grzejne i podejścia do grzejników prowadzone w bruzdach ściennych. - armatura odcinająco-regulacyjna na pionach - przejścia rurociągów przez strop, w punktach A i B dla instalacji c.o. w mieszkaniach M2 i M3 Rozwiązanie projektowe W zakresie opracowania modernizacja instalacji c.o. dla potrzeb mieszkań i pomieszczeń remontowanych przyziemia. W pomieszczeniach objętych remontem, poza pomieszczeniem warsztatu (pom. 0.33), projektuje się zabudowę nowych grzejników. Grzejniki w pomieszczeniach nie objętych modernizacją pozostawia się bez zmian. Do podłączenia należy wykorzystać istniejące przyłącza, po zdemontowanych grzejnikach. Demontaż grzejników wykonać w taki sposób, aby podłączenie projektowanych grzejników było możliwe już w obrębie pomieszczeń, bez rozkuwania bruzd z pionami. Dla zasilania grzejników w suszarni (pom. 0.32) projektuje się nowe odgałęzienie, odejście od przewodów ułożonych w kanale podposadzkowym. Dalsze prowadzenie w bruździe ściennej, nad posadzką. Przyjęto grzejniki płytowe typu Purmo z wbudowanym zaworem termostatycznym. W pomieszczeniach WC zaleca się grzejniki ocynkowane. Każdy grzejnik należy wyposażyć: - w podwójne przyłącze z odcięciem, z funkcją opróżniania i nastawy wstępnej typu Multiflex - głowicę termostatyczna typu UNI, z czujnikiem wbudowanym, o zakresie pomiaru temperatury 8-28ºC, z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem - korek odpowietrzający i komplet zamocowań

44 Rozwiązanie projektowe dla potrzeb mieszkań Jak przedstawiono w charakterystyce istniejącej gospodarki cieplnej - dla potrzeb Mieszkań zabudowane są w przyziemiu rozdzielnie ciepła, a w miejscu mieszkania M1 zagospodarowane będą suszarnia i pralnia. Niezbędny jest demontaż rozdzielaczy z gałęziami uzbrojonymi w armaturę odcinająco-regulacyjną i pomiarową. Przewody ułożone w warstwie posadzki tj. główne zasilanie do rozdzielaczy i do grzejników w pomieszczeniach M1 pozostawia się bez zmian-należy wykonać odcięcie nad posadzka, opróżnić z wody i zaślepić. Nowe zasilanie w ciepło mieszkań M2 i M3 wykonać od istniejących przewodów c.o., w narożu pom Rurociągi prowadzić nad posadzką tego pomieszczenia, dalej pod stropem WC do przestrzeni sufitu podwieszonego w korytarzu (pom. 0.36). W przestrzeni sufitu wykonać odgałęzienia do mieszkań M2 i M3. Na przyłączach zainstalować zawory odcinające, równoważące (Hycocon firmy Oventrop) i urządzenie pomiarowe (Ciepłomierz kompaktowy ELF JS) Dalej projektowane przewody połączyć z istniejącą instalacją c.o. do mieszkań w punktach A i B. 4. Rozwiązanie projektowe wentylacji 4.1 Stan istniejący Dla ogółu pomieszczeń wentylacja nawiewna zapewniona jest przez otwory okienne i drzwiowe a wywiewna kanałami ceramicznymi. 4.2 Rozwiązanie projektowe Potrzeba modernizacji wentylacji wynika ze zmiany sposobu użytkowania niektórych pomieszczeń.

45 Nawiew powietrza do pomieszczeń z oknami przez szczeliny i nawiewniki regulowane, zabudowane w ościeży okien. Wentylacja wywiewna Zakłada się pełne wykorzystanie istniejących kanałów budowlanych (ceramicznych). W pomieszczeniach remontowanych, poza komunikacją (pom. 0.36) projektuje się wentylację mechaniczną. Wentylatory zabudowane będą bezpośrednio na kanałach ceramicznych. Dodatkowo dla pom należy wykonać podejście kanałem wentylacyjnym (linia W7). W pralni i suszarni projektuje się zabudowę wentylatorów promieniowych typu SWF-100X z regulatorem obrotów REB-1. W pozostałych pomieszczeniach przyjęto wentylatory łazienkowe typu SILENT. Wentylatory łazienkowe typu SILENT uruchamiane będą indywidualnie przyciskiem, a dla WC czujnikiem ruchu lub oświetlenia (wg proj. elektrycznego). Wentylatory w pralni i suszarni typu SWF-100X włączane (wyłączane) poprzez czujnik wilgotności HIG 2. Czujnik wyposażony jest w opóźnienie czasowe regulowane (1-25min). Ilość powietrza wentylacyjnego: - węzły sanitarne 30m 3 /h oczko, min 50m 3 /h - pokój socjalny 1,5wym/h - warsztat, suszarnia, pralnia 2wym/h 5. Uwagi ogólne 5.1 Strona graficzna Rozwiązanie wentylacji i instalacji c.o. przedstawiono ma tych samych rysunkach. Prowadzenie instalacji c.o. - przebieg rurociągów, usytuowanie pionów wg opracowania Ciepłownik Elementy projektowane instalacji c.o. wyróżniono grubszą linią i opisem.

46 Grzejniki, które pozostawia się bez zmian wrysowano jednakowym symbolem, bez względu na ich wielkość. Rozwinięcie instalacji c.o. zawiera tylko te piony grzejne od których wykonano nowe zasilanie grzejników lub dokonano zamianę odbiornika. W rozwiązaniu wentylacji ograniczono się do wkreślenia miejsca zabudowy wlotu (kratka lub wentylator) do podania numeru linii W1 W7. Charakterystykę linii przedstawiono w Zestawieniu materiałowym wentylacji. 5.2 Uwagi Przy wykonywaniu robót instalacyjnych należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania na obszarze RP, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, BHP i wymogami sanitarnymi. Całość robót należy realizować zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami - Wymagania COBTRI Instal Zeszyt 5 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji - Wymagania COBTRI Instal Zeszyt 6 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania Uwaga: W miejscu przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia pożarowego tj. pkt. A i B należy zastosować zabezpieczenie Cp 601 S (firmy Hilti). Opracowała: mgr inż. Mirosława Rybarczyk

47 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WENTYLACJI DLA REMONTU ZESPOŁU SZKÓŁ z PRZYSTOSOWANIEM DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH NR Ilość poz. Szt. W1 1 1 Nazwa części Wentylator promieniowy SWF-100 X z regulatorem obrotów REB-1 do zabudowy na kanale ceramicznym Vmax=325m 3 /h n=2600obr/min N=75W 1x230V z czujnikiem wilgotności HIG 2 prąd 230V/50Hz, natężenie 6A Uwagi Venture Industries W2 1 Elementy jak W1 Venture Industries W3 1 Wentylator łazienkowy SILENT 300 z regulatorem obrotów REB-1 do zabudowy na kanale ceramicznym Vmax=280m 3 /h n=1700obr/min N=29W 1x230V + kształtka Ø150/Ø125 L=150 Venture Industries W4 1 Wentylator łazienkowy SILENT 100 z regulatorem obrotów REB-1 Vmax=95m 3 /h n=2400obr/min N=8W 1x230V Venture Industries W5 1 Elementy jak W4 Venture Industries W6 1 Elementy jak W4 Venture Industries W7 1 Wentylator łazienkowy SILENT 100 z regulatorem obrotów REB-1 Vmax=95m 3 /h n=2400obr/min N=8W 1x230V + kanał Ø100 L=1100 Venture Industries

48

49

50 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS TREŚCI OPIS OGÓLNY OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE ZAŁĄCZNIKI UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ WPISY DO IZBY TABELE Tabela nr 1 - Tablica rozdzielcza RG Tabela nr 2 - Tablica rozdzielcza TP1 Tabela nr 3 - Tablica rozdzielcza TR Tabela nr 4 - Tablica rozdzielcza RK RYSUNKI E-1.1 SCHEMAT ZASILANIA ROZDZIELNIC PIĘTROWYCH E-1.2 SCHEMAT ROZDZIELNICY RG E-1.3 SCHEMAT ROZDZIELNICY TP1 E-1.4 SCHEMAT ROZDZIELNICY TR E-1.5 SCHEMAT ROZDZIELNICY RK E-2 - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA E-3 INSTALACJA SIŁOWA I GNIAZD WTYKOWYCH 230V Strona 3

51 SPIS TREŚCI 1 OPIS OGÓLNY INWESTOR OBIEKT ADRES INWESTYCJI PRZEDMIOT OPRACOWANIA ROBOTY NIE UJĘTE W PROJEKCIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH GWARANCJA WARUNKI OGÓLNE MATERIAŁY PODSTAWA WYKONAWSTWO ROBÓT OPIS TECHNICZNY ISTNIEJĄCA INSTALACJA ELEKTRYCZNA DEMONTAŻ ZASILANIE BUDYNKU PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG 0,4 KV OPIS ROZDZIELNICY RG UKŁAD SZR I AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRZECIWPOŻAROWY ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE INFORMACJE OGÓLNE ROZDZIELNICE OBIEKTOWE DANE O OZNAKOWANIU I TEKŚCIE TRASY KABLOWE PROWADZENIE INSTALACJI KABLE I PRZEWODY ZASILAJĄCE USZCZELNIENIE PPOŻ. PRZEPUSTÓW INSTALACJA OŚWIETLENIOWA OŚWIETLENIE PODSTAWOWE OŚWIETLENIE AWARYJNE INSTALACJA SIŁOWA I GNIAZD WTYKOWYCH INFORMACJE OGÓLNE GNIAZDA WTYKOWE INSTALACJE WENTYLACJI TECHNOLOGIA KUCHNI OCHRONA PRZEPIĘCIOWA OCHRONA PRZED PORAŻENIEM INSTALACJA UZIEMIAJĄCA OBLICZENIA TECHNICZNE Strona 4

52 1 OPIS OGÓLNY 1.1 INWESTOR POWIAT POZNAŃSKI W POZNANIU POZNAŃ, UL. JACKOWSKIEGO OBIEKT PROJEKT REMONTU CZĘŚĆI BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. A. WODZICZKI W MOSINIE, UL. TOPOLOWA ADRES INWESTYCJI MOSINA, UL. TOPOLOWA 2, DZIAŁKA NR EWID. 1206/3, 1207/1, 1208/1, 1209/ PRZEDMIOT OPRACOWANIA Projekt budowlano wykonawczy obejmuje opracowanie instalacji elektrycznych wewnętrznych dla obiektu wymienionego w pkt Podstawę opracowania stanowiły: podkłady architektoniczne, warunki techniczne zasilania, uzgodnienia branżowe, uzgodnienia z Inwestorem, obowiązujące normy i przepisy. Opracowanie niniejsze zawiera następujące instalacje oraz ich elementy: Rozdzielnicę główną, piętrowe, technologiczne, Wewnętrzne linie zasilające Trasy kablowe dla kabli energetycznych Instalację oświetlenia wewnętrznego System oświetlenia awaryjnego Instalację zasilania gniazd wtykowych i urządzeń technologicznych Zasilanie urządzeń wentylacji Przepusty w postaci pustych rur, przejść kablowych, drabinek kablowych, kanałów instalacyjnych Instalacja ochrony od porażeń Instalacja ochrony przepięciowej Instalacje techniczne pożarowe Przeciwpożarowy wyłącznik prądu Uszczelnienia ppoż. 1.5 ROBOTY NIE UJĘTE W PROJEKCIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Niniejszy projekt nie objęte są następujące instalacje: Strona 5

53 Tablice i instalacje elektryczne związane z wentylacją łącznie z automatyką elementów, dla których systemy są montowane fabrycznie dla urządzeń dachowych albo gdzie systemy są wbudowane w urządzenia w pomieszczeniach technicznych. Ujęte są jednak instalacje zasilające do szaf sterowniczo zasilających, Powyższe roboty zostały ujęte w oddzielnych projektach. 1.6 GWARANCJA W okresie gwarancyjnym Wykonawca robót elektrycznych zapewni 100% serwis wszystkich systemów. 1.7 WARUNKI OGÓLNE Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej opisanej w niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności. Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji elektrycznych wewnętrznych w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych z innymi branżami Wykonawca ma zrealizować na własny koszt. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Inwestora standard dla materiałów, urządzeń i instalacji. Rysunki i część opisowa są w dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien wyjaśnić sporne kwestie z Zamawiającym. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy. Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją. 1.8 MATERIAŁY Jeśli nie podano inaczej, wszystkie materiały muszą być dostarczone w modelach nowych i dostępnych na rynku. Tam gdzie projekt odwołuje się do szczególnych producentów i typów z zaznaczeniem typu, wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów zgodnie z podanym typem albo produktów o nie gorszych parametrach. 1.9 PODSTAWA Firma elektryczna (wykonawca) musi posiadać uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami. Firma elektryczna jest odpowiedzialna za zapewnienie koniecznych powiadomień i innych wymaganych do podłączeń. Kontrakt na roboty elektryczne musi być zgodny z Polskimi normami, przepisami WYKONAWSTWO ROBÓT Instalacje winny zostać schowane przy użyciu odpowiedniego wyposażenia. Inne instalacje, jak na przykład kable, należy wykonywać w przepustach kablowych, kanałach instalacyjnych, a kable / przewody w rurach bezpośrednio w elementach budowlanych. Puszki i rury nie zakrywane przez elementy wykonywane fabrycznie muszą być zamontowane i dostarczone przez wykonawcę instalacji elektrycznych. Rury i kable należy mocować przy użyciu zaprawy cementowej, Strona 6

54 a bruzdy na rury należy naprawić. Zaprawa cementowa musi być zlicowana ze ścianą w związku z późniejszymi robotami wykończeniowymi. Wykończenia należy wykonywać na etapie robót budowlanych. Należy do tego przystosować otwory na rurki i puszki. Nie wykonywać zbyt głębokich otworów. Nie montować przewodów rurowych na kable po obu stronach ścianek lekkich, chyba że rury są umieszczane w odległościach co najmniej 15 cm jedna od drugiej. Wyłączniki należy zakładać na gotowo po ukończeniu ścian. Oprawy oświetleniowe będą dostarczone i zamontowane przez wykonawcę robót elektrycznych we współpracy z wykonawcą sufitów. Puszki, które będą umieszczane w ścianach wykładanych glazurą należy montować we współpracy z wykonawcą ścian. Instalacje na wolnym powietrzu należy wykonać w klasie obudowy IP54. Wszystkie wyłączniki w pomieszczeniach technicznych należy wykonać w klasie obudowy IP44. Wszystkie otwory w elementach budowlanych wykonywane do prowadzenia instalacji elektrycznej i montażu puszek (stosuje się to również do fundamentów, stropów i ścian betonowych) wykonuje wykonawca instalacji elektrycznych. Wszystkie otwory w blachach trapezowych wykonuje wykonawca instalacji elektrycznych. Wykonawca instalacji elektrycznych wykonuje również przepusty rurowe w fundamentach i innych elementach budowlanych. Wszystkie odgałęzienia i puszki połączeniowe należy dostarczać z tabliczkami wskazującymi tablicę i numer grupy. Ponadto wszystkie gniazdka i dostępne grupy należy dostarczać z trwałym oznakowaniem wskazującym tablicę i numer grupy. Zarówno numer tablicy jak i numer grupy oraz faza muszą być podane na gniazdkach 230 V. Strona 7

55 2 OPIS TECHNICZNY 2.1 ISTNIEJĄCA INSTALACJA ELEKTRYCZNA DEMONTAŻ Istniejącą instalację elektryczną w budynku z zakresu projektu należy zdemontować. Osprzęt, oświetlenie, przewody, rozdzielnice, puszki połączeniowe wykuć/zdemontować. 2.2 ZASILANIE BUDYNKU PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE Moc zapotrzebowania obiektu: Ciąg zasilania 97 kw napięcie zasilania 0,4 kv zasilanie odbiorników oświetlenia i gniazd wtykowych jednofazowych 230V rozdzielnie i odbiory siłowe 400/230V system sieciowy po stronie NN TN-S Ochrona od porażenia prądem elektrycznym: instalacje wewnętrzne - samoczynne szybkie wyłączenie zasilania i dodatkowo wyłączniki różnicowoprądowe i połączenia wyrównawcze ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ Zgodnie z aktualna umową przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynek zasilany jest: ciąg zasilania podstawowy 100 kw z istniejącego złącza kablowego ZK znajdującego się w elewacji budynku. ciąg zasilania rezerwowy 13,2 kva z projektowanego agregatu prądotwórczego zlokalizowanej na działce Inwestora. 2.3 ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG 0,4 KV OPIS ROZDZIELNICY RG W części budynku objętym niniejszym zakresem projektuje się następujące odbiory zasilanie z rozdzielni głównej RG: a) Tablice rozdzielcze dla obwodów wspólnych poszczególnych kondygnacji, klatki schodowej i korytarzy b) Tablicy rozdzielczej kuchni c) Tablicy rozdzielczej warsztatu i garażu d) Zasilania agregatu e) Zasilanie szaf zasilająco - sterowniczych instalacji sygnalizacji pożarowej. Należy dostarczyć i zamontować kompletne szafy rozdzielnicy RG, wyposażone w aparaturę firmy Legrand lub podobną o nie gorszych parametrach. Rozdzielnia składać się będzie z dwóch sekcji RG zasilanych ze złacza kablowego na elewacji. Dodatkowo na potrzeby odbiorników biorących udział w akcji gaśniczej projektuje się zasilanie sprzed wyłącznika głównego ppoż.. Z sekcji tej zasilane będą centrala systemu oddymiania i SAP. Jako rezerwowe źródło zasilania zaprojektowano agregat prądotwórczy oraz układ SZR. Rozdzielnica główna nn zabudowana będzie w wiatrołapie (pomieszczenie nr 030) na poziomie K0 budynku. Wykonanie szaf rozdzielczych przyścienne. Dla szaf powinno być dojście do wszystkich elementów rozdzielnicy podlegających okresowej konserwacji. Kable wprowadzane są do rozdzielnic od góry lub z dołu. Połączenia pomiędzy złączem kablowym i polami zasilającymi projektuje się przy pomocy kabli typu 4x YKY 185mm. Połączenia pomiędzy agregatem prądotwórczym i polami zasilającymi projektuje się przy pomocy kabli typu YKY 5x16RM. Rozdzielnice RG połączone są między sobą szyną Cu o obciążalności prądowej 400A. Strona 8

56 Projektuje się rozdzielnice o strukturze modułowej, z podziałem na bloki funkcjonalne i z możliwością zastosowania szeregu przegród i osłon, co umożliwia: szybki i bezbłędny montaż, bez konieczności stosowania narzędzi specjalnych, łatwą rozbudowę lub zmianę konfiguracji łatwą i bezpieczną konserwację Aparatura łączeniowa jest zainstalowana za osłonami ochronnymi i dostępne są jedynie elementy niezbędne do manewrowania. Przy konieczności częstych ingerencji w strukturę szafy można zainstalować dodatkowe osłony wewnętrzne, które zabezpieczają przed przypadkowym dotknięciem części pod napięciem UKŁAD SZR I AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY Na potrzeby zasilania systemu napowietrzania klatek schodowych, centrali systemu alarmu pożarowego i central systemu oddymiającego zaprojektowano układ samoczynnego załączania rezerwy SZR oraz agregat prądotwórczy. Układ SZR typu ATyS Sd 40A zainstalować w rozdzielni głównej. Dobrano agregat prądotwórczy typu FOGO FM 12.1 o mocy 13.1kVA (12kW/400V). Agregat postawić na fundamencie pomiędzy częścią Internatu a budynkiem stołówki. Układ SZR z G połączyć kablem typu YKY 5x16 oraz kablami sygnałowymi i napięciowymi. Układać je w ziemi a w budynku pod tynkiem. Wejście do budynku uszczelnić. 2.4 GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRZECIWPOŻAROWY. Instalacja elektryczna wyposażona została w wyłącznik przeciwpożarowy prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów podłączonych do pól odpływowych rozdzielnic głównych za wyjątkiem urządzeń biorących udział w akcji ppoż. Jednocześnie zapewnione zostanie zasilanie bateryjne z podtrzymaniem 1h opraw oświetlenia awaryjnego. Wyłącznik zlokalizowano na poziomie parteru przy wejściu głównym do obiektu od strony ul. Topolowej. Obwody sterujące wyłączeniem prądu monitorowane są w zakresie ich ciągłości i uszkodzenia, z sygnalizacją świetlną. 2.5 ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE INFORMACJE OGÓLNE Rozdzielnice, które będą przeznaczone do obsługi przez osoby niewykwalifikowany, należy wykonać zgodnie z EN Pozostałe rozdzielnice, z wyłączeniem rozdzielnic do urządzeń wentylacyjnych, należy wykonać zgodnie z EN ROZDZIELNICE OBIEKTOWE Należy dostarczyć i zainstalować tablice obiektowe typu XL-3 firmy Legrand lub inne o nie gorszych parametrach. Wyposażenie elektryczne uwzględnia warunki lokalne i funkcjonalne pomieszczeń. Dla poziomu K0 zastosowano następujący podział funkcjonalny: tablica zasilająca instalację oświetleniową i gniazd wtykowych danej kondygnacji części wejściowej budynku, tablice piętrowe oznaczoną symbolem TP1 (zasilana z tablicy RG), tablica zasilająca instalację oświetleniową i gniazd wtykowych danej kondygnacji części kuchennej budynku, tablica piętrowa oznaczoną symbolem RK (zasilana z tablicy RG), tablica zasilająca instalację oświetleniową i urządzenia znajdujące się na terenie warsztatu i garażu oznaczoną symbolem TR (zasilana z tablicy RG), Rozdzielnice lokali należy umieścić w odpowiednich lokalach zgodnie z rysunkami E-3.. Tablice rozdzielcze wyposażone będą w: zabezpieczenia obwodów odbiorczych osprzęt sterujący (oświetlenie, kable grzejne) osprzęt sygnalizacyjny rozłączniki i wyłączniki Strona 9

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron8 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM...3 1.5 PROJEKTY ZWIĄZANE...4 2 OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania...2 1.4 Informacje ogólne i stan istniejący...3 1.5

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Uprawnienia i zaświadczenie MOOIB II. Opis techniczny III. Rysunki Nr rys.: Nazwa rysunku: Skala: E1 Rzut instalacji elektrycznych - kuchnia 1:100 E2

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 12 2. ZAKRES OPRACOWANIA 12 3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 12 4. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 13 5. POMIAR I RORODZIAŁ ENERGII 13 6. TABLICA TP 13 7. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. : Projekt instalacji elektrycznej

PROJEKT BUDOWLANY. : Projekt instalacji elektrycznej Arch. Beata Domińczyk- Łyśniewska 45-052 Opole ul. Oleska 10/7 te. 0/774546321, 0/601476576 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Projekt przebudowy pomieszczeń piwnicznych istniejącego budynku zlokalizowanego w

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA TECHNICZNE III. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Schemat instalacji elektrycznych 2. Plan instalacji elektrycznych 1 I. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1

Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1 Projekt wykonawczy 1 Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1 Rysunki: Schemat ideowy rozdzielnicy głównej TB E-1 Rzut VI piętra

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 3. INSTALACJA UZIEMIANIA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 3. INSTALACJA UZIEMIANIA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 2.1. Oświetlenie podstawowe 2.2. Zasilanie

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice. 04. Oświetlenie i gn. 230V administracyjne piwnice

02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice. 04. Oświetlenie i gn. 230V administracyjne piwnice SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 01. Schemat tablicy głównej TG/TL 02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice 03. Trasy WLZ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI opis techniczny od str. 3 do str. 5. -schemat do obliczeń instalacji str obliczenia techniczne instalacji od str. 7 do str.

SPIS TREŚCI opis techniczny od str. 3 do str. 5. -schemat do obliczeń instalacji str obliczenia techniczne instalacji od str. 7 do str. -2- SPIS TREŚCI - opis techniczny od str. 3 do str. 5 -schemat do obliczeń instalacji str. 6 - obliczenia techniczne instalacji od str. 7 do str. 10 - wyniki doboru oświetlenia wewnętrznego str. 11 - rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02.

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02. SPIS TREŚCI: 1.0. WSTĘP...5 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...5 1.2. Podstawy opracowania...5 1.3. Charakterystyka energetyczna...5 2.0. OPIS TECHNICZNY...6 2.1. Zasilanie i rozdział energii...6 2.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie.

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie. PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: Centrum Młodzieży im. H. Jordana ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie. Stadium:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY... 3 1.1 Temat projektu... 3 1.2 Zakres projektu... 3 1.3 Podstawa opracowania projektu... 3 1.4 Wskaźniki techniczne dla jednego domku wczasowego... 3 1.5 Uwagi

Bardziej szczegółowo

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) ,

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) , MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO 30-611 Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) 267-38-66, 0-602-78-97-96 TEMAT: Projekt remontu instalacji elektrycznej w Żłobku Samorządowym nr 5 w Krakowie na os.

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Żary ul. Osadników Wojskowych 40 Poczta

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot i zakres opracowania Podstawa prawna opracowania Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej

1. Przedmiot i zakres opracowania Podstawa prawna opracowania Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej 1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 2. Podstawa prawna opracowania... 3 4.Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej... 3 4.1. Wyłącznik główny zasilania... 3 4.2.Projektowane rozdzielnice elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA NR PROJEKTU V-80 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka ADRES: KATOWICE ul. Bankowa 11a TEMAT: UZUPEŁNIENIE KLIMATYZACJI WRAZ Z WENTYLACJĄ POMIESZCZENIA SERWEROWNI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH MIESZKALNYCH budynku przy ul. Markowskiej 12 w Warszawie dz. nr ew. 3/1,

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Spis rysunków...3 II.Opis techniczny...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Zasilanie...5 4. Rozdzielnie...6 5. Wewnętrzne linie zasilające...6 6. Instalacje administracyjne...7

Bardziej szczegółowo

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W REMONTOWANYCH SALACH LEKCYJNYCH 31, 32, 33, 34 W BUDYNKU ZSE W OLSZTYNIE, UL. BAŁTYCKA 37 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych wnętrzowych II piętra III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Branża: Instalacje Elektryczne Stadium: Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

efekt Branża elektryczna Ustka, styczeń 2014 r.

efekt Branża elektryczna Ustka, styczeń 2014 r. Branża elektryczna Ustka, styczeń 2014 r. 1 SPIS ZAWARTOŚCI 1, Opis techniczny 2. Rysunki szt. 4 1/E Plan sytuacyjny skala 1:500 2/E Instalacje elektryczne -rzut przyziemia 3/E Instalacje elektryczne -rzut

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć E L E K T R Y C Z N A ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

C Z Ę Ś Ć E L E K T R Y C Z N A ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA C Z Ę Ś Ć E L E K T R Y C Z N A ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny 3 1.0. Cel i zakres opracowania str. 2 2.0. Podstawowe dane do opracowania str. 2 3.0. Stan istniejący demontaż str.2 4.0. Opis

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y ZASILANIE ELEKTRYCZNE WYTWORNICY PARY Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y ZASILANIE ELEKTRYCZNE WYTWORNICY PARY Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI FAZA: P R O J E K T T E C H N I C Z N Y TEMAT: ZASILANIE ELEKTRYCZNE WYTWORNICY PARY Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI ADRES INWESTYCJI: Szpital Miejski im. Jana Pawła II Ul. Rycerska 4 Rzeszów INWESTOR: Szpital

Bardziej szczegółowo

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK Gruszczyn ul. Rumiankowa 6 62-6 Kobylnica NIP 782-15-81-39 REGON 636518 Projekt wykonawczy Elektryczna 1/3/JM STADIUM DOKUMENTACJI BRANśA UMOWA nr INWESTOR ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

3. Dokumentacja fotograficzna TG bud. Elekcyjna Schemat zasilania i tablica rozdzielcza TW

3. Dokumentacja fotograficzna TG bud. Elekcyjna Schemat zasilania i tablica rozdzielcza TW 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Dokumentacja fotograficzna TG bud. Elekcyjna 27 4. Rysunki: 1. Schemat zasilania i tablica rozdzielcza TW 2. Schemat zasilania i tablica

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA NUMER DZIAŁKI: 837/12, 1070/12, 1069/12, 1165/11

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA NUMER DZIAŁKI: 837/12, 1070/12, 1069/12, 1165/11 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA Projekt kotłowni gazowej w Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie OBIEKT: Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie ul. Staromiejska 41, 43-200 Pszczyna INWESTOR: Pszczyński Zarząd Edukacji

Bardziej szczegółowo

REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BUDYNEK WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO Kielce, ul. Świętokrzyska 15

REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BUDYNEK WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO Kielce, ul. Świętokrzyska 15 JEDNOSTKA PROJEKTOWA : BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Robert Rydz 25-362 KIELCE ul. Cedzyńska 20b tel. 509 439 779 fax 509 88 439 779 e-mail: boi. pracownia@gmail.com REGON 29831743; NIP 959-095-72-28 Konto

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE Na podstawie Ustawy z dnia 7lipca1994r Prawo Budowlane tekst jednolity - Dz. U. nr 207 z dnia r z późniejszymi zmianami w tym

OŚWIADCZENIE Na podstawie Ustawy z dnia 7lipca1994r Prawo Budowlane tekst jednolity - Dz. U. nr 207 z dnia r z późniejszymi zmianami w tym BUDOWLA Y I STALACJI ELEKTRYCZ YCH Obiekt: Przebudowa i Rozbudowa Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu oraz montaż instalacji przeciwpożarowej Inwestor: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie zasilania i wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku CENTRUM PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA MAŁEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 201 NAZWA INWESTYCJI: NAZWA OBIEKTU: ADRES OBIEKTU: KATEGORIA OBIEKTU: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OCHRONA I ZACHOWANIE ZABYTKOWEGO PARKU NA TERENIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna Obiekt: Kotłownia na paliwo gazowe LPG w budynku szkoły w m. Płocicz Adres: Płocicz, Gm. Kamień Krajeński dz. nr 182, 183 Temat: Instalacja elektryczna

Bardziej szczegółowo

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA I Projektant Sprawdzający inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA II KARTA UZGONIEŃ FORMALNO PRAWNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji elektrycznych

Projekt budowlany instalacji elektrycznych ELAM Adam Pieścik 05-800 Pruszków ul. Zenona 23 tel. 022 8272816 Projekt budowlany instalacji elektrycznych Obiekt: Piwnice budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiej 89 w Warszawie Stadium: projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku 2. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 3. Schemat ideowy tablic lokali mieszkalnych TM

Bardziej szczegółowo

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego Zawartość teczki : Spis treści: 1.0. Wstęp ; 2.0. Opis techniczny ; 3.0 Załączniki: - Uprawnienia projektowe - Zaświadczenia LOIIB 4.0 Rysunki : E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia,

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 PRZY UL. NANICKIEJ W WEJHEROWIE ADRES: WEJHEROWO, UL. NANICKA 22 55/2 OBRĘB 9 W WEJHEROWIE

DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 PRZY UL. NANICKIEJ W WEJHEROWIE ADRES: WEJHEROWO, UL. NANICKA 22 55/2 OBRĘB 9 W WEJHEROWIE USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 273 C, TEL./FAX (0-58) 672-44-36, 0-606 497523 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: ELEKTRYCZNA OBIEKT: DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. OPIS TECHNICZNY... 1 1.1. Dane ogólne... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2.1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 1 2.2. Założenia wstępne... 2 2.2.1. Charakterystyka układu...

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A Kielce al. Solidarności 36 PROJEKT BUDOWLANY

Echo Investment S.A Kielce al. Solidarności 36 PROJEKT BUDOWLANY Echo Investment S.A. 25-323 Kielce al. Solidarności 36 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA CENTRUM HANDLOWEGO "PELOTA" ADRES: UL. POLIGONOWA 2A LUBLIN 20-817 INWESTOR: STADIUM: BRANŻA: WYKONANIE PROJEKTU:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA PARTERZE BUDYNKU - GARAŻ KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TARNOWIE, UL. KLIKOWSKA 39 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA Opracował : Lipiec

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul.

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU ADRES INWESTYCJI INWESTOR OBIEKT BRANŻA STADIUM

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. WSTĘP I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE... 3 3.1. Układ zasilania w energię elektryczną... 3 3.2. Standardy wykonania instalacji elektrycznych...

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Biuro branżowe - AKD projektowanie instalacji elektrycznych ; 02-791 Warszawa; ul. Braci Wagów 2/34 Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w kotłowni w Budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części piwnic wraz z przebudową instalacji wewnętrznych w budynku Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn z przeznaczeniem na pomieszczenie reintegracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO Projektował: inż. Zbigniew Śleziona Opracował: inż. Tomasz Śleziona 11.2012 Instalacja sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Hlonda Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Poczty Polskiej

Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Poczty Polskiej MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744 Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Poczty Polskiej w Konstancinie - Jeziornej przy ul. Kazimierza Pułaskiego 20 TOM III - PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Data Warszawa

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo