Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie 2. Zakres opracowania. Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu konstrukcyjnego remontu części budynku internatu Zespołu Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa Obciążenia. Obciążenia zebrano zgodnie z: PN-82/B Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. PN-80/B zmiana Az1 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. PN-77/B zmiana Az1 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. Do obliczeń przyjęto: - obciążenie stałe - układ warstw obciążeń wg rys. architektonicznych - obciążenie charakterystyczne śniegiem dla strefy 2 Q k =0,9 kn/m 2 - charakterystyczna wartość ciśnienia prędkości wiatru q k =0,3 kn/m 2 - obciążenie charakterystyczne użytkowe 2,0 kn/m 2 - obciążenie charakterystyczne użytkowe klatek schodowych 4,0 kn/m 2 - obciążenie charakterystyczne użytkowe dla komunikacji - 2,5 kn/m 2

24 4. Obliczenia wykonano zgodnie z: PN-B grudzień 2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B lipiec 2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie. PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 5. Opis istniejącej i projektowanej konstrukcji. Istniejący budynek internatu został wybudowany w latach 70-tych XX wieku, posiada bryłę składającą się z segmentów prostopadłościennych, pokrytych dachem płaskim. Budynek wybudowany w systemie tradycyjnym, ściany murowane z cegły kratówki, stropy prefabrykowane DZ-3. Układ ścian nośnych podłużny. Ławy fundamentowe z betonu wylewanego na mokro. Konstrukcja ścian nośnych: piwnic z betonu o grubości 20-35cm i cegły pełnej 25cm, oraz kondygnacji nadziemnych z cegły kratówki o grubości 38cm i 25 cm. Ścianki działowe piwnic z cegły pełnej grubości 6 i 12cm oraz kondygnacji nadziemnych z cegły dziurawki o grubości 6 i 12cm. Konstrukcja schodów wewnętrznych klatek schodowych (biegi, spoczniki, belki) żelbetowa, wylewana na mokro. Stropodach wentylowany na konstrukcji stropu DZ-3, paroizolacja z papy. Ściany zewnętrzne docieplone styropianem gr.=12cm, stropodach docieplony styropianem o gr.15cm. Wraz z termomodernizacją budynku wg dokumentacji z czerwca 2004 roku wymieniono istniejące okna na okna z PCV w kolorze białym, o max. współczynniku przenikania ciepła dla całego okna k=1,2 W/m2K oraz o współczynniku dla zestawu szybowego k=1,1 W/m2K. Istniejące wykończenie elewacji tynk cienkowarstwowy. Budynek składa się z trzech segmentów: - segment frontowy (internat) od ul. Topolowej czterokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, o funkcji mieszkalnej (pokoje sypialne z węzłami sanitarnymi), - segment tylny jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem, zespół pomieszczeń żywienia (stołówka i kuchnia z zapleczem kuchennym), - łącznik obu segmentów, jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem, o funkcji administracyjnej. Obiekt wyposażony jest w istniejące instalacje c.o., c. w. u., wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna, gazowa, telefoniczna, TV, monitoringu. Ogrzewanie obiektu odbywa się za pomocą kotłowni gazowej. Budynek posiada przyłącze: gazowe, wodociągowye, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, energetyczne i teletechniczne.

25 Elementy projektowane: Przekucia - otwory w ścianach istniejących oraz projektowane nadproża Przy wykonywaniu otworów w ścianach istniejących, jako nadproża zastosowano belki dwuteowe stalowe ze stali S235, oraz dla ścian działowych belki nadprożowe strunobetonowe typu SBN120. Długości nadproży podano na rzutach konstrukcyjnych. Przed przystąpieniem do prac związanych z osadzeniem nowych nadproży, skuć istniejące tynki i sprawdzić długości istniejących nadproży (poinformować projektanta). Technologia wykonywania nadproży stalowych Przed przystąpieniem do wykonywania otworów w istniejących ścianach oraz wyburzeń, należy sprawdzić stan murów (czy nie ma spękań, zarysowań, stan zaprawy) oraz sposób obciążenia. Nie wolno przystępować do wykonywania nadproży bez wcześniejszego odpowiedniego wzmocnienia uszkodzonych ścian. Jeżeli ściana jest niepewna i silnie obciążona, a rozpiętość otworu duża, to należy przede wszystkim podstemplować konstrukcję ponad wierzchem projektowanego otworu. Kolejność robót przy wykonywaniu otworów w ścianach i wyburzeń jest następująca: Najpierw należy podstemplować stropy i ewentualnie belki i podciągi wywierające obciążenie na odcinek ściany przewidziany do wyburzenia. Następnie nad górną krawędzią projektowanego otworu należy: Wykonać jednostronnie bruzdę na dwuteownik stalowy. W bruździe należy umieścić pierwszą belkę stalową, podklinować na podporach oraz w górnej płaszczyźnie belki. Szczeliny między belką a murem należy wypełnić zaprawą cementową. W kolejnym etapie należy wykonać bruzdę z drugiej strony ściany i umieścić kolejne belki, postępując tak jak z pierwszą belką. Następnie można przystąpić do wyburzenia ścian murowanych poniżej belek. Podkonstrukcja dla podnośnika Projektuje się stalową podkonstrukcję dla podnośnika słupki stalowe 80x80x5mm stal S235, zakończone dołem blachą 200x200x10mm, kotwione kotwami wklejanymi do posadzki stropu. Kotwy 4M10/ 1 słupek, długość l=120mm. Przed przystąpieniem do kotwienia sprawdzić grubość warstw posadzki. Górą słupki zakończyć blaszkami 75x75x3mm. Podnośnik mocować wg zaleceń producenta.

26 6. Zabezpieczenia ogniochronne Zabezpieczenie ogniochronne elementów stalowych wg opisu architektonicznego. 7. Roboty murarskie Dla robót murarskich ustala sie kategorię A wykonania robót (wg PN-B-03002), tj. roboty wykonuje wyszkolony zespół pod nadzorem majstra murarskiego, stosowane są zaprawy fabryczne a jakość robót kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, jednocześnie wymaga się, aby kategoria produkcji elementów murowych była I. 8. Uwagi końcowe Powyższy opis techniczny i wytyczne dotyczące realizacji obejmują najważniejsze elementy budowlane i konstrukcyjne projektowanego obiektu. Odstępstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiałów i technologii należy uzgadniać z właściwymi projektantami. Wykonawstwo robót budowlanych realizowane musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosować się należy do wszystkich uznanych reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji odpowiadać musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej. Przestrzegać należy wszystkich ustaleń zawartych w decyzji pozwolenia na budowę. Podane do zastosowania wyroby mogą być zastąpione produktami równowartościowymi, pod warunkiem dostarczenia ich wzorów i ich dopuszczenia przez projektanta oraz upoważnionego przedstawiciela inwestora. Przed końcowym odbiorem robót wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania dla wszystkich zastosowanych materiałów oraz próbki wytrzymałościowe betonu, protokoły odbiorów branżowych i specjalistycznych. Wszystkie prace budowlane należy przeprowadzić pod kontrolą kierownictwa budowy. W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wcześniej okoliczności mających wpływ na prowadzone prace budowlane należy skontaktować się z autorami niniejszego opracowania. Do realizacji budynku należy stosować wyłącznie materiały posiadające ważne atesty i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Rozformowanie elementów żelbetowych można przeprowadzić po uzyskaniu przez beton 2/3 wytrzymałości gwarantowanej.

27 RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ARCHITEKTURĄ ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH. Projektanci konstrukcji zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w trakcie realizacji obiektu. Opracował: inż. Ewa Wojtkowiak

28

29

30 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Dane ogólne 1.1 Inwestor 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres projektu 1.4 Materiały wyjściowe do opracowania 2. Opis rozwiązania projektowego 2.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 2.3 Zabezpieczenie p.poŝ wewnętrzne 2.4 Izolacja rur 3. Uwagi

31 II. ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta 2. Uprawnienia sprawdzającego 3. Zaświadczenie o przynaleŝności do WOIIB projektanta 4. Zaświadczenie o przynaleŝności do WOIIB sprawdzającego 5. Oświadczenie o kompletności dokumentacji II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA W1. Rzut parteru 1:50 W2. Aksonometria wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 1:100 W3. Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej 1:100

32

33

34

35

36

37

38

39

40 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: CZĘŚĆ OPISOWA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Założenia do projektu 3. Rozwiązanie projektowe instalacji c.o. 3.1 Ogólna charakterystyka instalacji gospodarki cieplnej 3.2 Rozwiązanie projektowe 4. Rozwiązanie projektowe wentylacji 4.1 Stan istniejący 4.2 Rozwiązanie projektowe 5. Uwagi ogólne 5.1 Strona graficzna 5.2 Uwagi II. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WENTYLACJI III. ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta 2. Uprawnienia sprawdzającego 3. Zaświadczenie o przynależności do WOIIB projektanta 4. Zaświadczenie o przynależności do WOIIB sprawdzającego 5. Oświadczenie o kompletności dokumentacji IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA C.O./W-1. Rzut Parteru -Instalacja c.o. i wentylacja mechaniczna C.O./W-2. Rozwinięcie instalacji c.o.

41 OPIS TECHNICZNY Do projektu remontu części Budynku Internatu Zespołu Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie. 1. Podstawa opracowania - zlecenie - podkłady budowlane, architektoniczne - program funkcjonalno-użytkowy zadania - projekt budowlano-wykonawczy modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. w Budynkach Zespołu Szkół w Mosinie (oprac. Ciepłownik Sp. z o.o. VI.2004r.) - uzgodnienia branżowe - obowiązujące przepisy i normy 2. Założenia do projektu instalacji c.o. W zakresie opracowania modernizacja rozdzielni ciepła z opomiarowaniem dla mieszkań oraz modernizacja ogrzewania pomieszczeń o nowej lokalizacji, zagospodarowaniu i zabudowie urządzeń sanitarnych. Nowe grzejniki i przynależna im armatura identyczna jak dla stanu istniejącego (grzejniki Purmo, armatura firmy Oventrop). wentylacji Wentylacja podstawowa grawitacyjna, rozwiązana przy pomocy nawiewników (zabudowanych w ościeży okien) i kanałów budowlanych. Dodatkowo w pralni, suszarni, warsztacie i WC wentylacja mechaniczna uruchamiana indywidualnie w miarę potrzeb.. Poza zakresem: - bilans ciepła obiektu - modernizacja (wymiana) głównych przewodów ułożonych w kanale

42 - grzejniki i ich podłączenia w pomieszczeniach nie objętych modernizacją 3. Rozwiązanie projektowe instalacji c.o. 3.1 Ogólna charakterystyka istniejącej gospodarki cieplnej Źródło ciepła dla potrzeb grzewczo-wentylacyjnych i przygotowania ciepłej wody stanowi kotłownia gazowa (kotły firmy Viessmann i Lumo) zabudowana w łączniku między Internatem a Stołówką. Na rozdzielaczach w kotłowni zabudowane są węzły zmieszania pompowego dla poszczególnych budynków. Czynnik grzewczy woda o parametrach regulowanych pogodowo 70/55 C Instalacja wewnętrzna przewody z rur miedzianych prowadzone są w kanale podposadzkowym i w bruzdach ściennych, grzejniki stalowe płytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym i armaturą przyłączeniową. Zasilanie mieszkań odgałęzieniem z kotłowni poprzez 2 pary rozdzielaczy. Jedna para rozdzielaczy z odgałęzieniami do 3 mieszkań (uzbrojenie: armatura odcinająco-regulacyjna, licznik ciepła). Druga para rozdzielaczy dla zasilania grzejników w pomieszczeniach mieszkania M1 (wg projektu przeznaczonego do likwidacji). 3.2 Rozwiązanie projektowe W zakresie opracowania zmiany w instalacji c.o. wynikające z nowego zagospodarowania (usytuowania) niektórych pomieszczeń tj likwidacji mieszkania M1, przebudowy pralni, suszarni, warsztatu, węzła sanitarnego innego wydzielania korytarzy. Bez zmian pozostają: - dla większości pomieszczeń grzejniki stalowe płytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym

43 - główne przewody rozdzielcze prowadzone w kanale podposadzkowym i przez kotłownię - piony grzejne i podejścia do grzejników prowadzone w bruzdach ściennych. - armatura odcinająco-regulacyjna na pionach - przejścia rurociągów przez strop, w punktach A i B dla instalacji c.o. w mieszkaniach M2 i M3 Rozwiązanie projektowe W zakresie opracowania modernizacja instalacji c.o. dla potrzeb mieszkań i pomieszczeń remontowanych przyziemia. W pomieszczeniach objętych remontem, poza pomieszczeniem warsztatu (pom. 0.33), projektuje się zabudowę nowych grzejników. Grzejniki w pomieszczeniach nie objętych modernizacją pozostawia się bez zmian. Do podłączenia należy wykorzystać istniejące przyłącza, po zdemontowanych grzejnikach. Demontaż grzejników wykonać w taki sposób, aby podłączenie projektowanych grzejników było możliwe już w obrębie pomieszczeń, bez rozkuwania bruzd z pionami. Dla zasilania grzejników w suszarni (pom. 0.32) projektuje się nowe odgałęzienie, odejście od przewodów ułożonych w kanale podposadzkowym. Dalsze prowadzenie w bruździe ściennej, nad posadzką. Przyjęto grzejniki płytowe typu Purmo z wbudowanym zaworem termostatycznym. W pomieszczeniach WC zaleca się grzejniki ocynkowane. Każdy grzejnik należy wyposażyć: - w podwójne przyłącze z odcięciem, z funkcją opróżniania i nastawy wstępnej typu Multiflex - głowicę termostatyczna typu UNI, z czujnikiem wbudowanym, o zakresie pomiaru temperatury 8-28ºC, z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem - korek odpowietrzający i komplet zamocowań

44 Rozwiązanie projektowe dla potrzeb mieszkań Jak przedstawiono w charakterystyce istniejącej gospodarki cieplnej - dla potrzeb Mieszkań zabudowane są w przyziemiu rozdzielnie ciepła, a w miejscu mieszkania M1 zagospodarowane będą suszarnia i pralnia. Niezbędny jest demontaż rozdzielaczy z gałęziami uzbrojonymi w armaturę odcinająco-regulacyjną i pomiarową. Przewody ułożone w warstwie posadzki tj. główne zasilanie do rozdzielaczy i do grzejników w pomieszczeniach M1 pozostawia się bez zmian-należy wykonać odcięcie nad posadzka, opróżnić z wody i zaślepić. Nowe zasilanie w ciepło mieszkań M2 i M3 wykonać od istniejących przewodów c.o., w narożu pom Rurociągi prowadzić nad posadzką tego pomieszczenia, dalej pod stropem WC do przestrzeni sufitu podwieszonego w korytarzu (pom. 0.36). W przestrzeni sufitu wykonać odgałęzienia do mieszkań M2 i M3. Na przyłączach zainstalować zawory odcinające, równoważące (Hycocon firmy Oventrop) i urządzenie pomiarowe (Ciepłomierz kompaktowy ELF JS) Dalej projektowane przewody połączyć z istniejącą instalacją c.o. do mieszkań w punktach A i B. 4. Rozwiązanie projektowe wentylacji 4.1 Stan istniejący Dla ogółu pomieszczeń wentylacja nawiewna zapewniona jest przez otwory okienne i drzwiowe a wywiewna kanałami ceramicznymi. 4.2 Rozwiązanie projektowe Potrzeba modernizacji wentylacji wynika ze zmiany sposobu użytkowania niektórych pomieszczeń.

45 Nawiew powietrza do pomieszczeń z oknami przez szczeliny i nawiewniki regulowane, zabudowane w ościeży okien. Wentylacja wywiewna Zakłada się pełne wykorzystanie istniejących kanałów budowlanych (ceramicznych). W pomieszczeniach remontowanych, poza komunikacją (pom. 0.36) projektuje się wentylację mechaniczną. Wentylatory zabudowane będą bezpośrednio na kanałach ceramicznych. Dodatkowo dla pom należy wykonać podejście kanałem wentylacyjnym (linia W7). W pralni i suszarni projektuje się zabudowę wentylatorów promieniowych typu SWF-100X z regulatorem obrotów REB-1. W pozostałych pomieszczeniach przyjęto wentylatory łazienkowe typu SILENT. Wentylatory łazienkowe typu SILENT uruchamiane będą indywidualnie przyciskiem, a dla WC czujnikiem ruchu lub oświetlenia (wg proj. elektrycznego). Wentylatory w pralni i suszarni typu SWF-100X włączane (wyłączane) poprzez czujnik wilgotności HIG 2. Czujnik wyposażony jest w opóźnienie czasowe regulowane (1-25min). Ilość powietrza wentylacyjnego: - węzły sanitarne 30m 3 /h oczko, min 50m 3 /h - pokój socjalny 1,5wym/h - warsztat, suszarnia, pralnia 2wym/h 5. Uwagi ogólne 5.1 Strona graficzna Rozwiązanie wentylacji i instalacji c.o. przedstawiono ma tych samych rysunkach. Prowadzenie instalacji c.o. - przebieg rurociągów, usytuowanie pionów wg opracowania Ciepłownik Elementy projektowane instalacji c.o. wyróżniono grubszą linią i opisem.

46 Grzejniki, które pozostawia się bez zmian wrysowano jednakowym symbolem, bez względu na ich wielkość. Rozwinięcie instalacji c.o. zawiera tylko te piony grzejne od których wykonano nowe zasilanie grzejników lub dokonano zamianę odbiornika. W rozwiązaniu wentylacji ograniczono się do wkreślenia miejsca zabudowy wlotu (kratka lub wentylator) do podania numeru linii W1 W7. Charakterystykę linii przedstawiono w Zestawieniu materiałowym wentylacji. 5.2 Uwagi Przy wykonywaniu robót instalacyjnych należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania na obszarze RP, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, BHP i wymogami sanitarnymi. Całość robót należy realizować zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami - Wymagania COBTRI Instal Zeszyt 5 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji - Wymagania COBTRI Instal Zeszyt 6 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania Uwaga: W miejscu przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia pożarowego tj. pkt. A i B należy zastosować zabezpieczenie Cp 601 S (firmy Hilti). Opracowała: mgr inż. Mirosława Rybarczyk

47 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WENTYLACJI DLA REMONTU ZESPOŁU SZKÓŁ z PRZYSTOSOWANIEM DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH NR Ilość poz. Szt. W1 1 1 Nazwa części Wentylator promieniowy SWF-100 X z regulatorem obrotów REB-1 do zabudowy na kanale ceramicznym Vmax=325m 3 /h n=2600obr/min N=75W 1x230V z czujnikiem wilgotności HIG 2 prąd 230V/50Hz, natężenie 6A Uwagi Venture Industries W2 1 Elementy jak W1 Venture Industries W3 1 Wentylator łazienkowy SILENT 300 z regulatorem obrotów REB-1 do zabudowy na kanale ceramicznym Vmax=280m 3 /h n=1700obr/min N=29W 1x230V + kształtka Ø150/Ø125 L=150 Venture Industries W4 1 Wentylator łazienkowy SILENT 100 z regulatorem obrotów REB-1 Vmax=95m 3 /h n=2400obr/min N=8W 1x230V Venture Industries W5 1 Elementy jak W4 Venture Industries W6 1 Elementy jak W4 Venture Industries W7 1 Wentylator łazienkowy SILENT 100 z regulatorem obrotów REB-1 Vmax=95m 3 /h n=2400obr/min N=8W 1x230V + kanał Ø100 L=1100 Venture Industries

48

49

50 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS TREŚCI OPIS OGÓLNY OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE ZAŁĄCZNIKI UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ WPISY DO IZBY TABELE Tabela nr 1 - Tablica rozdzielcza RG Tabela nr 2 - Tablica rozdzielcza TP1 Tabela nr 3 - Tablica rozdzielcza TR Tabela nr 4 - Tablica rozdzielcza RK RYSUNKI E-1.1 SCHEMAT ZASILANIA ROZDZIELNIC PIĘTROWYCH E-1.2 SCHEMAT ROZDZIELNICY RG E-1.3 SCHEMAT ROZDZIELNICY TP1 E-1.4 SCHEMAT ROZDZIELNICY TR E-1.5 SCHEMAT ROZDZIELNICY RK E-2 - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA E-3 INSTALACJA SIŁOWA I GNIAZD WTYKOWYCH 230V Strona 3

51 SPIS TREŚCI 1 OPIS OGÓLNY INWESTOR OBIEKT ADRES INWESTYCJI PRZEDMIOT OPRACOWANIA ROBOTY NIE UJĘTE W PROJEKCIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH GWARANCJA WARUNKI OGÓLNE MATERIAŁY PODSTAWA WYKONAWSTWO ROBÓT OPIS TECHNICZNY ISTNIEJĄCA INSTALACJA ELEKTRYCZNA DEMONTAŻ ZASILANIE BUDYNKU PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG 0,4 KV OPIS ROZDZIELNICY RG UKŁAD SZR I AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRZECIWPOŻAROWY ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE INFORMACJE OGÓLNE ROZDZIELNICE OBIEKTOWE DANE O OZNAKOWANIU I TEKŚCIE TRASY KABLOWE PROWADZENIE INSTALACJI KABLE I PRZEWODY ZASILAJĄCE USZCZELNIENIE PPOŻ. PRZEPUSTÓW INSTALACJA OŚWIETLENIOWA OŚWIETLENIE PODSTAWOWE OŚWIETLENIE AWARYJNE INSTALACJA SIŁOWA I GNIAZD WTYKOWYCH INFORMACJE OGÓLNE GNIAZDA WTYKOWE INSTALACJE WENTYLACJI TECHNOLOGIA KUCHNI OCHRONA PRZEPIĘCIOWA OCHRONA PRZED PORAŻENIEM INSTALACJA UZIEMIAJĄCA OBLICZENIA TECHNICZNE Strona 4

52 1 OPIS OGÓLNY 1.1 INWESTOR POWIAT POZNAŃSKI W POZNANIU POZNAŃ, UL. JACKOWSKIEGO OBIEKT PROJEKT REMONTU CZĘŚĆI BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. A. WODZICZKI W MOSINIE, UL. TOPOLOWA ADRES INWESTYCJI MOSINA, UL. TOPOLOWA 2, DZIAŁKA NR EWID. 1206/3, 1207/1, 1208/1, 1209/ PRZEDMIOT OPRACOWANIA Projekt budowlano wykonawczy obejmuje opracowanie instalacji elektrycznych wewnętrznych dla obiektu wymienionego w pkt Podstawę opracowania stanowiły: podkłady architektoniczne, warunki techniczne zasilania, uzgodnienia branżowe, uzgodnienia z Inwestorem, obowiązujące normy i przepisy. Opracowanie niniejsze zawiera następujące instalacje oraz ich elementy: Rozdzielnicę główną, piętrowe, technologiczne, Wewnętrzne linie zasilające Trasy kablowe dla kabli energetycznych Instalację oświetlenia wewnętrznego System oświetlenia awaryjnego Instalację zasilania gniazd wtykowych i urządzeń technologicznych Zasilanie urządzeń wentylacji Przepusty w postaci pustych rur, przejść kablowych, drabinek kablowych, kanałów instalacyjnych Instalacja ochrony od porażeń Instalacja ochrony przepięciowej Instalacje techniczne pożarowe Przeciwpożarowy wyłącznik prądu Uszczelnienia ppoż. 1.5 ROBOTY NIE UJĘTE W PROJEKCIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Niniejszy projekt nie objęte są następujące instalacje: Strona 5

53 Tablice i instalacje elektryczne związane z wentylacją łącznie z automatyką elementów, dla których systemy są montowane fabrycznie dla urządzeń dachowych albo gdzie systemy są wbudowane w urządzenia w pomieszczeniach technicznych. Ujęte są jednak instalacje zasilające do szaf sterowniczo zasilających, Powyższe roboty zostały ujęte w oddzielnych projektach. 1.6 GWARANCJA W okresie gwarancyjnym Wykonawca robót elektrycznych zapewni 100% serwis wszystkich systemów. 1.7 WARUNKI OGÓLNE Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej opisanej w niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności. Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji elektrycznych wewnętrznych w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych z innymi branżami Wykonawca ma zrealizować na własny koszt. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Inwestora standard dla materiałów, urządzeń i instalacji. Rysunki i część opisowa są w dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien wyjaśnić sporne kwestie z Zamawiającym. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy. Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją. 1.8 MATERIAŁY Jeśli nie podano inaczej, wszystkie materiały muszą być dostarczone w modelach nowych i dostępnych na rynku. Tam gdzie projekt odwołuje się do szczególnych producentów i typów z zaznaczeniem typu, wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów zgodnie z podanym typem albo produktów o nie gorszych parametrach. 1.9 PODSTAWA Firma elektryczna (wykonawca) musi posiadać uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami. Firma elektryczna jest odpowiedzialna za zapewnienie koniecznych powiadomień i innych wymaganych do podłączeń. Kontrakt na roboty elektryczne musi być zgodny z Polskimi normami, przepisami WYKONAWSTWO ROBÓT Instalacje winny zostać schowane przy użyciu odpowiedniego wyposażenia. Inne instalacje, jak na przykład kable, należy wykonywać w przepustach kablowych, kanałach instalacyjnych, a kable / przewody w rurach bezpośrednio w elementach budowlanych. Puszki i rury nie zakrywane przez elementy wykonywane fabrycznie muszą być zamontowane i dostarczone przez wykonawcę instalacji elektrycznych. Rury i kable należy mocować przy użyciu zaprawy cementowej, Strona 6

54 a bruzdy na rury należy naprawić. Zaprawa cementowa musi być zlicowana ze ścianą w związku z późniejszymi robotami wykończeniowymi. Wykończenia należy wykonywać na etapie robót budowlanych. Należy do tego przystosować otwory na rurki i puszki. Nie wykonywać zbyt głębokich otworów. Nie montować przewodów rurowych na kable po obu stronach ścianek lekkich, chyba że rury są umieszczane w odległościach co najmniej 15 cm jedna od drugiej. Wyłączniki należy zakładać na gotowo po ukończeniu ścian. Oprawy oświetleniowe będą dostarczone i zamontowane przez wykonawcę robót elektrycznych we współpracy z wykonawcą sufitów. Puszki, które będą umieszczane w ścianach wykładanych glazurą należy montować we współpracy z wykonawcą ścian. Instalacje na wolnym powietrzu należy wykonać w klasie obudowy IP54. Wszystkie wyłączniki w pomieszczeniach technicznych należy wykonać w klasie obudowy IP44. Wszystkie otwory w elementach budowlanych wykonywane do prowadzenia instalacji elektrycznej i montażu puszek (stosuje się to również do fundamentów, stropów i ścian betonowych) wykonuje wykonawca instalacji elektrycznych. Wszystkie otwory w blachach trapezowych wykonuje wykonawca instalacji elektrycznych. Wykonawca instalacji elektrycznych wykonuje również przepusty rurowe w fundamentach i innych elementach budowlanych. Wszystkie odgałęzienia i puszki połączeniowe należy dostarczać z tabliczkami wskazującymi tablicę i numer grupy. Ponadto wszystkie gniazdka i dostępne grupy należy dostarczać z trwałym oznakowaniem wskazującym tablicę i numer grupy. Zarówno numer tablicy jak i numer grupy oraz faza muszą być podane na gniazdkach 230 V. Strona 7

55 2 OPIS TECHNICZNY 2.1 ISTNIEJĄCA INSTALACJA ELEKTRYCZNA DEMONTAŻ Istniejącą instalację elektryczną w budynku z zakresu projektu należy zdemontować. Osprzęt, oświetlenie, przewody, rozdzielnice, puszki połączeniowe wykuć/zdemontować. 2.2 ZASILANIE BUDYNKU PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE Moc zapotrzebowania obiektu: Ciąg zasilania 97 kw napięcie zasilania 0,4 kv zasilanie odbiorników oświetlenia i gniazd wtykowych jednofazowych 230V rozdzielnie i odbiory siłowe 400/230V system sieciowy po stronie NN TN-S Ochrona od porażenia prądem elektrycznym: instalacje wewnętrzne - samoczynne szybkie wyłączenie zasilania i dodatkowo wyłączniki różnicowoprądowe i połączenia wyrównawcze ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ Zgodnie z aktualna umową przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynek zasilany jest: ciąg zasilania podstawowy 100 kw z istniejącego złącza kablowego ZK znajdującego się w elewacji budynku. ciąg zasilania rezerwowy 13,2 kva z projektowanego agregatu prądotwórczego zlokalizowanej na działce Inwestora. 2.3 ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG 0,4 KV OPIS ROZDZIELNICY RG W części budynku objętym niniejszym zakresem projektuje się następujące odbiory zasilanie z rozdzielni głównej RG: a) Tablice rozdzielcze dla obwodów wspólnych poszczególnych kondygnacji, klatki schodowej i korytarzy b) Tablicy rozdzielczej kuchni c) Tablicy rozdzielczej warsztatu i garażu d) Zasilania agregatu e) Zasilanie szaf zasilająco - sterowniczych instalacji sygnalizacji pożarowej. Należy dostarczyć i zamontować kompletne szafy rozdzielnicy RG, wyposażone w aparaturę firmy Legrand lub podobną o nie gorszych parametrach. Rozdzielnia składać się będzie z dwóch sekcji RG zasilanych ze złacza kablowego na elewacji. Dodatkowo na potrzeby odbiorników biorących udział w akcji gaśniczej projektuje się zasilanie sprzed wyłącznika głównego ppoż.. Z sekcji tej zasilane będą centrala systemu oddymiania i SAP. Jako rezerwowe źródło zasilania zaprojektowano agregat prądotwórczy oraz układ SZR. Rozdzielnica główna nn zabudowana będzie w wiatrołapie (pomieszczenie nr 030) na poziomie K0 budynku. Wykonanie szaf rozdzielczych przyścienne. Dla szaf powinno być dojście do wszystkich elementów rozdzielnicy podlegających okresowej konserwacji. Kable wprowadzane są do rozdzielnic od góry lub z dołu. Połączenia pomiędzy złączem kablowym i polami zasilającymi projektuje się przy pomocy kabli typu 4x YKY 185mm. Połączenia pomiędzy agregatem prądotwórczym i polami zasilającymi projektuje się przy pomocy kabli typu YKY 5x16RM. Rozdzielnice RG połączone są między sobą szyną Cu o obciążalności prądowej 400A. Strona 8

56 Projektuje się rozdzielnice o strukturze modułowej, z podziałem na bloki funkcjonalne i z możliwością zastosowania szeregu przegród i osłon, co umożliwia: szybki i bezbłędny montaż, bez konieczności stosowania narzędzi specjalnych, łatwą rozbudowę lub zmianę konfiguracji łatwą i bezpieczną konserwację Aparatura łączeniowa jest zainstalowana za osłonami ochronnymi i dostępne są jedynie elementy niezbędne do manewrowania. Przy konieczności częstych ingerencji w strukturę szafy można zainstalować dodatkowe osłony wewnętrzne, które zabezpieczają przed przypadkowym dotknięciem części pod napięciem UKŁAD SZR I AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY Na potrzeby zasilania systemu napowietrzania klatek schodowych, centrali systemu alarmu pożarowego i central systemu oddymiającego zaprojektowano układ samoczynnego załączania rezerwy SZR oraz agregat prądotwórczy. Układ SZR typu ATyS Sd 40A zainstalować w rozdzielni głównej. Dobrano agregat prądotwórczy typu FOGO FM 12.1 o mocy 13.1kVA (12kW/400V). Agregat postawić na fundamencie pomiędzy częścią Internatu a budynkiem stołówki. Układ SZR z G połączyć kablem typu YKY 5x16 oraz kablami sygnałowymi i napięciowymi. Układać je w ziemi a w budynku pod tynkiem. Wejście do budynku uszczelnić. 2.4 GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRZECIWPOŻAROWY. Instalacja elektryczna wyposażona została w wyłącznik przeciwpożarowy prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów podłączonych do pól odpływowych rozdzielnic głównych za wyjątkiem urządzeń biorących udział w akcji ppoż. Jednocześnie zapewnione zostanie zasilanie bateryjne z podtrzymaniem 1h opraw oświetlenia awaryjnego. Wyłącznik zlokalizowano na poziomie parteru przy wejściu głównym do obiektu od strony ul. Topolowej. Obwody sterujące wyłączeniem prądu monitorowane są w zakresie ich ciągłości i uszkodzenia, z sygnalizacją świetlną. 2.5 ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE INFORMACJE OGÓLNE Rozdzielnice, które będą przeznaczone do obsługi przez osoby niewykwalifikowany, należy wykonać zgodnie z EN Pozostałe rozdzielnice, z wyłączeniem rozdzielnic do urządzeń wentylacyjnych, należy wykonać zgodnie z EN ROZDZIELNICE OBIEKTOWE Należy dostarczyć i zainstalować tablice obiektowe typu XL-3 firmy Legrand lub inne o nie gorszych parametrach. Wyposażenie elektryczne uwzględnia warunki lokalne i funkcjonalne pomieszczeń. Dla poziomu K0 zastosowano następujący podział funkcjonalny: tablica zasilająca instalację oświetleniową i gniazd wtykowych danej kondygnacji części wejściowej budynku, tablice piętrowe oznaczoną symbolem TP1 (zasilana z tablicy RG), tablica zasilająca instalację oświetleniową i gniazd wtykowych danej kondygnacji części kuchennej budynku, tablica piętrowa oznaczoną symbolem RK (zasilana z tablicy RG), tablica zasilająca instalację oświetleniową i urządzenia znajdujące się na terenie warsztatu i garażu oznaczoną symbolem TR (zasilana z tablicy RG), Rozdzielnice lokali należy umieścić w odpowiednich lokalach zgodnie z rysunkami E-3.. Tablice rozdzielcze wyposażone będą w: zabezpieczenia obwodów odbiorczych osprzęt sterujący (oświetlenie, kable grzejne) osprzęt sygnalizacyjny rozłączniki i wyłączniki Strona 9

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów.

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Muzeum w Piotrkowie trybunalskim INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIE DYDAKTYCZNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2. Adres: ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański Inwestor: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Kod robót instalatorskich CPV 45310000-3; 45317000-2 Wykonanie zasilania awaryjnego wybranych urządzeń elektrycznych zainstalowanych w budynku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I NR STWiR TYTUŁ STWiR NUMERY STRON STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... 02-08 STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne 1.1 Zadanie Zasilanie rezerwowe dla serwerowni i pomieszczeń biurowych na poziomie +11,484 w budynku przy ul. Namysłowskiej

Bardziej szczegółowo