Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej List Prezesa Zarzàdu... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5"

Transkrypt

1 Raport Roczny 2004

2 RAPORT ROCZNY 2004

3 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej List Prezesa Zarzàdu Podstawowe informacje o Banku NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy NORD/LB Profil Banku Model biznesowy Specjalizacja i szczególne kompetencje W adze Banku Oferta produktowa Dzia alnoêç Banku w roku Kierunki rozwoju Banku Strategiczne za o enia dzia aƒ Organizacja Kadry Technologia Produkty Polityka kredytowa i gwarancyjna Zarzàdzanie ryzykiem Ryzyko rynkowe Ryzyko kredytowe Ryzyko p ynnoêci Ryzyko operacyjne Obs uga transakcji handlowych Najwa niejsze osiàgni cia Banku Wyniki i sytuacja finansowa Banku Podstawowe dane bilansowe Aktywa Pasywa Rachunek zysków i strat Podstawowe wskaêniki charakteryzujàce dzia alnoêç Banku Sprawozdanie finansowe za rok Zamierzenia Banku na przysz oêç Kontakt z Bankiem

4 List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej Szanowni Paƒstwo Grupa NORD/LB realizuje strategi rozwoju dzia alnoêci mi dzynarodowej i uzyskania pozycji wiodàcego banku w regionie Pó nocno-wschodniej Europy, przede wszystkim w basenie Morza Ba tyckiego. Polska jest wa nà cz Êcià kontynentu i najpr niej rozwijajàcym si regionem gospodarczym w tej cz Êci Europy stàd obecnoêç NORD/LB w Polsce. Wspó prac z polskimi przedsi biorstwami postrzegamy w perspektywie d ugofalowego partnerstwa w aênie tak definiujemy rol naszej grupy bankowej. Rok 2004 by w dzia alnoêci NORD/LB Bank Polska okresem prze omowym. Na poczàtku roku powo any zosta nowy zarzàd, który postawi sobie ambitne plany i zamierzenia, zak adajàce dynamiczny rozwój Banku i wzrost wyników finansowych. Zmianie uleg a strategia i orientacja rynkowa Banku. Wszystko to w po àczeniu z dobrym klimatem makroekonomicznym i rozwojem polskiej gospodarki sprzyja o osiàganiu dobrych wyników. Bank osiagnà zysk netto na poziomie czterokrotnie wy szym ni rok wczeêniej (8,34 mln z wobec 2,23 mln w 2004 r.), wynik z dzia alnoêci bankowej zosta podwojony, o po ow wzros a tak- e suma bilansowa. Rada nadzorcza wysoko ceni osiàgni cia roku Rozwój Banku oraz wynii finanasowe uzyskane w 2004 roku przez NORD/LB Bank Polska potwierdzajà s usznoêç naszego wyboru. W imieniu Rady Nadzorczej chcia bym wyraziç uznanie zarzàdowi oraz wszystkim pracownikom za ich zaanga owanie i wysi ek w o ony w rozwój Banku i osiàgni cie wszystkich zak adanych celów biznesowych. Chcia bym tak e podzi kowaç za dotychczasowà wspó prac wszystkim klientom i partnerom biznesowym. Naszym nadrz dnym celem jest dalsze zaanga owanie w sukces Paƒstwa firm. Z powa aniem, dr Gunter Dunkel Przewodniczàcy Rady Nadzorczej 4

5

6 List Prezesa Zarzàdu Szanowni Paƒstwo, Z wielkà dumà i satysfakcjà oddaj w Paƒstwa r ce Raport Roczny Jest to dla naszego Banku tym bardziej donios e wydarzenie, e rok 2004 by okresem prze omowym, w którym postawiliêmy przed sobà jasno zdefiniowany cel: w ciàgu pi ciu lat staç si jednym z dziesi ciu najlepszych dzia ajàcych w Polsce banków obs ugujàcych segment korporacyjny. Rok 2004 by tak naprawd okresem tworzenia. Bank zainicjowa nowà kultur korporacyjnà, opracowana i wdro ona zosta a nowa strategia zak adajàca dynamiczny wzrost. Budujemy równie nowoczesne systemy zarzàdzania ryzykiem kredytowym, rynkowym i operacyjnym korzystajàc z doêwiadczeƒ Grupy NORD/LB. Bank postawi na rozwój organiczny i specjalizacj. Niezwykle du o uwagi poêwi ciliêmy budowie profesjonalnego i doêwiadczonego zespo u ekspertów bankowych. Z dumà mog stwierdziç, e w tej chwili NORD/LB Bank Polska zatrudnia jednych z najlepszych specjalistów bankowoêci korporacyjnej na polskim rynku. Nasz Bank od 2004 roku dzia a nie tylko w Warszawie, ale równie w pi ciu centrach regionalnych, chcàc byç jak najbli ej klientów. Dzi ki temu mo emy po àczyç zindywidualizowane podejêcie do klientów z najwy szymi standardami mi dzynarodowej bankowo- Êci korporacyjnej. Rok 2004 to tak e wysoka dynamika wzrostu wyników finansowych. Bank zakoƒczy ubieg y rok zyskiem brutto w wysokoêci 10,05 mln z, co da o 8,34 mln z zysku netto. To niemal czterokrotny wzrost w porównaniu z rokiem 2003, kiedy to zysk netto wyniós 2,23 mln z. Wynik z dzia alnoêci bankowej wyniós 34,28 mln z, co oznacza dwukrotny wzrost w stosunku do koƒca roku Suma bilansowa banku wynios a na koniec 2004 roku 1,17 mld z o po- ow wi cej ni rok wczeêniej. Rozwój i wyniki Banku uzyskane w 2004 roku odzwierciedlajà przyj tà polityk rozwoju. Bank wykorzysta popraw koniunktury gospodarczej w Polsce osiàgajàc zak adane cele biznesowe. Dotychczasowe dzia ania napawajà nas dumà, satysfakcjà i optymizmem, Êwiadczà o tym, e podà amy we w aêciwym kierunku. Mam nadziej, e w kolejnych latach uda nam si utrzymaç dotychczasowe tempo wzrostu. Naszà ambicjà jest bowiem zwi kszanie sumy bilansowej o 50% Êredniorocznie, a tak e dalsze powi kszanie zysku. Pog biamy naszà specjalizacj produktowà i w dalszym ciàgu podnosimy jakoêç zespo u pracowników. Naszym celem jest budowa banku partnerskiego, pracujàcego ÊciÊle z klientami, o wyraêniej kulturze korporacyjnej, nastawionego na realizacj wspólnych celów. Chcemy profesjonalnie i szybko reagowaç na coraz to nowe i bardziej wyszukane potrzeby firm w zjednoczonej Europie. JesteÊmy bankiem stworzonym dla firm. Z wyrazami szacunku, Jaros aw Dàbrowski Prezes Zarzàdu 6

7 WIZJA NORD/LB Bank Polska, w ciàgu najbli szych 5 lat, chce byç jednym z 10 najlepszych polskich banków obs ugujàcych segment korporacyjny. NORD/LB Bank Polska b dzie rozpoznawany jako bank profesjonalny, solidny, o wyraênej kulturze korporacyjnej. MISJA NORD/LB Bank Polska oferuje wysokiej jakoêci nowoczesne, specjalistyczne produkty i us ugi finansowe, które przyczyniajà si do szybkiego i efektywnego rozwoju przedsi biorstw. NORD/LB Bank Polska chce byç partnerem klientów, dzia ajàcym w obopólnym interesie, co pozwoli na umocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku i na pomyêlnà realizacj strategii biznesowych.

8

9 3. Podstawowe informacje o Banku 3.1 NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy NORD/LB Korzenie Grupy NORD/LB si gajà XVIII wieku, a konkretnie roku 1765, kiedy to bank rozpoczà dzia alnoêç pod nazwà Braunschweigische Staatsbank. W roku 1970 powsta a w wyniku po àczenia czterech du ych pó nocnoniemieckich banków Grupa NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale z siedzibà w Hanowerze. Obecnie Grupa NORD/LB z aktywami na poziomie 202,4 mld oraz funduszami w asnymi w wysokoêci 4,4 mld nale y do 10 najwi kszych banków w Niemczech. Pod wzgl dem sumy bilansowej NORD/LB zajmuje ponadto 37 miejsce wêród banków europejskich oraz 58 miejsce na Êwiecie 1 *. Bank posiada tak e wysokie oceny klasyfikacyjne (ratingi) przyznane przez najwi ksze i najbardziej renomowane agencje ratingowe. NORD/LB jest wiodàcym bankiem w pó nocnych Niemczech. Pe ni funkcj banku krajowego dla czterech krajów zwiàzkowych Niemieckiej Republiki Federalnej: Dolnej Saksonii, Saksonii Anhalt, Meklemburgii Przedpomorza i Bremy. Jest te bankiem centralnym dla 90 kas oszcz dnoêciowych (Sparkassen) w tych krajach. Placówki banku ulokowane sà tak e we wszystkich najwa niejszych centrach finansowych Êwiata. NORD/LB w ocenie agencji ratingowych Agencja Rating Rating ratingowa d ugoterminowy krótkoterminowy Moody's Aa2 P1 Standard & Poor s - A-1+ Fitch IBCA AAA F1+ W Europie NORD/LB realizuje strategi uzyskania pozycji wiodàcego banku w jej pó nocno-wschodniej cz - Êci, przede wszystkim w basenie Morza Ba tyckiego. Stàd obecnoêç banku w Polsce na rynku b dàcym wa nà cz Êcià Europy i najpr niej rozwijajàcym si re- 1 *èród o: The Banker Top 1000 Banks, Lipiec

10 3.2 NORD/LB Bank Polska profil Banku Oslo Sztokholm Helsinki Tallin NORD/LB Bank Polska rozpoczà dzia alnoêç na polskim rynku w kwietniu 2002 r. poczàtkowo jako MHB Kopenhaga Ryga Wilno Bank Polska S.A. (Grupa NORD/LB by a w aêcicielem pakietu wi kszoêciowego akcji Banku MHB Mitteleuropäische Handelsbank A.G.). W tym okresie by to Hanower Warszawa bank zajmujàcy si g ównie obs ugà niemieckich klientów NORD/LB dzia ajàcych w Polsce. W paêdzierniku 2003 roku bank zmieni nazw na NORD/LB Bank Polska Norddeutsche Landesbank S.A. i rozpoczà dzia- alnoêç na szerszà skal, rozszerzajàc ofert i pozyskujàc nowych klientów. NORD/LB sta si jednoczeênie posiadaczem 100% akcji NORD/LB Bank Polska. gionie gospodarczym w tej cz Êci kontynentu. U podstaw decyzji o obecnoêci NORD/LB w Polsce le y tak- e dotychczasowy i przewidywany wzrost polsko-niemieckiej wspó pracy gospodarczej oraz rosnàce zainteresowanie niemieckich firm polskim rynkiem i rozwojem ich dzia alnoêci w Polsce. Wspó praca z klientami z Polski jest postrzegana w Grupie NORD/LB w perspektywie d ugofalowego partnerstwa. Taka tradycja wpisana jest w strategi NORD/LB Bank Polska. NORD/LB Bank Polska jest bankiem korporacyjnym bankiem stworzonym dla firm. Od poczàtku swojej dzia alnoêci w Polsce specjalizuje si w segmencie obs ugi du ych i Êrednich przedsi biorstw, stawia na profesjonalne doradztwo i najwy szà jakoêç dzia ania. G ównym obszarem dzia alnoêci banku jest finansowanie projektów inwestycyjnych i kredytowanie bie àcej dzia alno- Êci firm, w szczególnoêci finansowanie krótko- i Êrednioterminowe, a tak e d ugoterminowe finansowanie strukturyzowane dostosowane do potrzeb poszczególnych klientów. Bank zajmuje si równie finansowaniem transakcji handlu zagranicznego i bankowà obs ugà przedsi biorstw, jest te organizatorem du ych konsorcjów kredytowych. Obok finansowania Bank oferuje nowoczesny system bankowoêci internetowej NORD/LB NET oraz instrumenty zabezpieczajàce przed ryzykiem walutowym i stóp procentowych. Bank stara si przy tym byç doradcà i partnerem klientów, a nie wy àcznie dostawcà produktów bankowych. 9

11 3.3 Model biznesowy NORD/LB Bank Polska ma precyzyjnie okreêlony model biznesowy, ró niàcy si zasadniczo od wielkich banków uniwersalnych. Najwy sze wartoêci, którymi si kieruje to oprócz bezpieczeƒstwa transakcji finansowych specjalizacja, szybkoêç i mobilnoêç dzia ania oraz wygoda obs ugi. W aênie te cechy determinujà model dzia ania banku. Jego najwa niejsze elementy to: P aska struktura organizacyjna, która pozwala do maksimum skróciç proces decyzyjny, a co za tym idzie prowadziç aktywnà polityk kredytowà Bliskie zwiàzki biznesowe z klientem, wspierane aktywnà obecnoêcià na wybranych rynkach lokalnych (placówki regionalne pokrywajàce swoim zasi giem obszary kraju o najwi kszym potencjale) Brak oddzia ów w tradycyjnym rozumieniu oddzia- u banku, w to miejsce oparcie dzia alnoêci w Regionach na mobilnej sieci doradców klienta ulokowanych w pi ciu regionalnych centrach korporacyjnych Selektywna i specjalistyczna oferta produktowa, przy czym Bank nie jest wy àcznie dostawcà produktów i us ug, stara si byç doradcà klientów, dopasowujàc rozwiàzania do ich indywidualnych potrzeb Opiekunowie klienta, pe niàcy rol doradców, dost pni niemal e non stop Oparcie procesów biznesowych na bezpiecznej platformie internetowej, dzi ki czemu wzrasta mobilnoêç i szybkoêç dzia aƒ Profesjonalny zespó mened erski, skupiajàcy najlepszych specjalistów w zakresie bankowoêci korporacyjnej, z du ym doêwiadczeniem rynkowym Elastyczne podejêcie do potrzeb klientów, dzi ki czemu mo liwe jest bie àce dostosowanie oferty do specyficznych potrzeb firm Koncentracja na jasno sprecyzowanym rynku docelowym: du e przedsi biorstwa zarówno z kapita em polskim, jak i zagranicznym, w tym inwestorzy niemieccy obecni w Polsce oraz klienci Grupy NORD/LB dzia ajàcy w Polsce, a tak e importerzy i eksporterzy Specjalizacja sektorowa Orientacja na klienta przy jednoczesnym zorientowaniu na osiàganie wyników i budowie efektywnej i wzrostowej organizacji 3.4 Szczególne obszary kompetencji NORD/LB Bank Polska, realizujàc za o ony model biznesowy, stara si wyodr bniç obszary kompetencji, które z jednej strony b dà wyró niaç bank na rynku, z drugiej zaê wykreujà wartoêci dodane dla klientów. Jednà z takich wartoêci jest specjalizacja sektorowa, dzi ki której bank lepiej rozumie potrzeby klientów z poszczególnych bran, mo e zapewniç finansowanie dostosowane do specyfiki danej bran y. Sektory, w których szczególnie specjalizuje si NORD/LB Bank Polska, to m.in: Przedsi biorstwa u ytku publicznego (woda, energia) Chemia Farmacja Przemys samochodowy (w tym dostawcy) Przemys spo ywczy Przemys stoczniowy Budownictwo Ropa i gaz (finansowanie transakcji handlowych) Sprzeda hurtowa i detaliczna Technologie informatyczne Przetwórstwo drewna i papieru Inny obszar, w którym bank stara si tworzyç wartoêç dodanà dla przedsi biorstw swoich klientów, to unikalna oferta us ug: Sprawny i efektywny proces udzielania kredytów, szybkie decyzje kredytowe Ârednio- i d ugoterminowe finansowanie na korzystnych warunkach Pewne typy transakcji np. finansowanie strukturyzowane i finansowanie transakcji handlowych Wieloopcyjne i wielowalutowe limity kredytowe oraz kredyty na sta à stop ElastycznoÊç w podejêciu do klienta (rozumiana jako zdolnoêç dopasowania standardowej oferty Banku do indywidualnych potrzeb klienta) Wysoki poziom kompetencji i know-how w bran ach b dàcych przedmiotem specjalizacji Banku 10

12 GERMAN & NORDIC DESK specjalny, dedykowany serwis dla klientów, których dzia alnoêç zwiàzana jest z Europà pó nocno-wschodnià w rejonie Ba tyku. Dzi ki tej us udze klienci obs ugiwani sà w jednym miejscu, w którym uzyskujà dost p do informacji o mo liwo- Êciach i zasadach prowadzenia dzia alnoêci na obcych rynkach, majà dost p do szerszych kontaktów handlowych, a dzi ki brakowi barier j zykowych negocjacje prowadzone mogà byç w j zyku polskim, angielskim lub niemieckim. GERMAN & NORDIC DESK pozwala tak e na oferowanie i koordynowanie us ug wskazanych przez klienta oddzia ów Grupy NORD/LB W adze Banku W adzami NORD/LB Bank Polska S.A. sà: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza oraz Zarzàd. Kompetencje w adz Banku oraz ich podstawowe zadania okreêlajà Kodeks Spó ek Handlowych, Statut Banku oraz regulaminy: Rady Nadzorczej, Zarzàdu oraz inne przepisy prawne. Podstawowà struktur organizacyjnà banku tworzà departamenty. Akcjonariusze W aêcicielem 100% akcji NORD/LB Bank Polska S.A. jest NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale (NORD/LB) z siedzibà w Hanowerze. Zarzàd W roku 2004 mia y miejsce nast pujàce zmiany w sk adzie Zarzàdu Banku: w dniu 27 lutego 2004 roku Rada Nadzorcza powo a a pana Jaros awa Dàbrowskiego na stanowisko Prezesa Zarzàdu Banku, a panów Zbigniewa Karwowskiego i Artura Tomaszewskiego na stanowiska Cz onków Zarzàdu Banku Komisja Nadzoru Bankowego na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2004 roku wyrazi a zgod na powo anie pana Jaros awa Dàbrowskiego na stanowisko Prezesa Zarzàdu i panów Zbigniewa Karwowskiego i Artura Tomaszewskiego na stanowiska Cz onków Zarzàdu Pan Edmund Zawadzki pe ni funkcj Prezesa Zarzàdu do kwietnia 2004 roku, to jest do czasu wyra enia zgody przez Komisj Nadzoru Bankowego na powo- anie pana Jaros awa Dàbrowskiego na to stanowisko. W dniu 30 kwietnia 2004 roku pan Edmund Zawadzki przeszed na emerytur. Pan Klaus Driessen pe ni funkcj Cz onka Zarzàdu Banku do lutego 2004 roku. Pan Eckard Wilch by cz onkiem Zarzàdu Banku do lutego 2004 roku. Po powy szych zmianach sk ad Zarzàdu Banku przedstawia si nast pujàco (na zdj ciu od prawej): Jaros aw Dàbrowski Prezes Zarzàdu Cord Meyer Cz onek Zarzàdu*** Zbigniew Karwowski Cz onek Zarzàdu Artur Tomaszewski Cz onek Zarzàdu Rada Nadzorcza dr Gunter Dunkel Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Sven Herlyn Cz onek Rady Nadzorczej dr Jürgen Allerkamp Cz onek Rady Nadzorczej Peter-Jürgen Schmidt Cz onek Rady Nadzorczej Janusz Filipiak Cz onek Rady Nadzorczej* Jürgen Kösters Cz onek Rady Nadzorczej** * Janusz Filipiak zosta powo any w sk ad Rady Nadzorczej Banku decyzjà WZA w kwietniu 2005 r. ** Jürgen Kösters zrezygnowa w maju 2005 r. *** Cord Meyer zosta powo any w sk ad zarzàdu Banku w maju 2005 r. 11

13 3.6. Oferta produktowa Banku Gwarancje NORD/LB Bank Polska S.A. koncentruje si na obs udze du ych i Êrednich przedsi biorstw. Oferuje wyspecjalizowane produkty i us ugi finansowe, które ka dorazowo dopasowywane sà do potrzeb klientów m.in. kredyty, gwarancje, rachunki i rozliczenia, lokaty, transakcje wymiany walut czy obs uga transakcji handlowych. Bank jest te organizatorem du ych konsorcjów kredytowych. Obok finansowania Bank oferuje nowoczesny system bankowoêci internetowej NORD/LB NET oraz instrumenty zabezpieczajàce przed ryzykiem walutowym i stóp procentowych. Kredyty NORD/LB Bank Polska specjalizuje si w finansowaniu, prowadzàc elastycznà polityk kredytowà. Kredyty mogà byç udzielane w z bàdê walutach obcych. Ich warunki sà ka dorazowo negocjowane i dopasowywane do indywidualnych potrzeb i warunków ekonomiczno-finansowych klientów. Oferowane kredyty to: Kredyt obrotowy, kredyt dyskontowy i kredyt w rachunku bie àcym przeznaczone na finansowanie bie àcej dzia alnoêci firm. Kredyty inwestycyjne (Êrednio- i d ugoterminowe) umo liwiajàce finansowanie przedsi wzi ç o charakterze inwestycyjnym. Ich oprocentowanie mo e byç zmienne lub sta e w ciàgu ca ego okresu kredytowania. Kredyt na finansowanie nieruchomoêci s u àcy finansowaniu nieruchomoêci, które inwestor przeznacza do dalszej odsprzeda y lub wykorzystuje we w asnej dzia alnoêci gospodarczej. Kredyt mo e byç przeznaczony na finansowanie budynków biurowo-us ugowych, powierzchni magazynowych, powierzchni handlowych i domów mieszkalnych. Kredyty konsorcjalne Bank organizuje konsorcja kredytowe w celu finansowania projektów, których wartoêç wymaga w àczenia innych banków. Jako agent konsorcjum kredytowego NORD/LB Polska negocjuje warunki finansowania projektu w imieniu wszystkich banków uczestniczàcych w finansowaniu. NORD/LB Polska uczestniczy ponadto w konsorcjach kredytowych organizowanych przez inne banki NORD/LB Bank Polska oferuje gwarancje b dàce zabezpieczeniem bankowym w obrocie krajowym i mi dzynarodowym. Gwarancja jest instrumentem uwiarygodniajàcym klienta banku wobec jego partnera handlowego jako solidnego wykonawc bàdê solidnego p atnika. Oferowane gwarancje to: gwarancje p atnicze gwarancje dobrego wykonania kontraktu gwarancje zwrotu zaliczki gwarancje przetargowe gwarancje celne Rachunki bie àce dla firm Rachunki bie àce mogà byç otwierane zarówno dla podmiotów krajowych, jak i zagranicznych. Posiadanie rachunku bie- àcego umo liwia: dokonywanie operacji bezgotówkowych dokonywanie operacji na podstawie dyspozycji faksowych oraz przez Internet ubieganie si o limit kredytowy dokonywanie lokat nadwy ek finansowych Rachunek bie àcy mo e byç prowadzony w z oraz walutach obcych. Rozliczenia krajowe i zagraniczne Bank realizuje p atnoêci krajowe i zagraniczne. Serwis bankowoêci internetowej NORD/LB NET pozwala na b yskawiczne i bezpieczne realizowanie zleceƒ. Bank jest uczestnikiem systemu Krajowej Izby Rozliczeniowej, co zapewnia szybkie i sprawne rozliczanie transakcji krajowych w systemie ELIXIR, jest te uczestnikiem systemu Sorbnet. Dzi ki mo liwoêci korzystania z rozleg ej sieci korespondentów NORD/LB Hanover i bezpoêredniemu uczestnictwu w systemie SWIFT (Society for World-wide Interbank Financial Telecommunications) NORD/LB Bank Polska S.A. szybko rozlicza p atnoêci zagraniczne na ca ym Êwiecie. NORD/LB Bank Polska S.A. jest te uczestnikiem systemów Euroelixir i Eurosorbnet, co pozwala sprawnie przyjmowaç p atnoêci krajowe w euro i p atnoêci transgraniczne. 12

14 Lokaty dla firm Bank oferuje szeroki wachlarz lokat, s u àcych efektywnemu zagospodarowaniu nadwy ek Êrodków finansowych i zarzàdzaniu p ynnoêcià firmy. Umo liwia lokowanie Êrodków na okresy niestandardowe od jednego dnia (lokaty typu overnight) do okresów d ugoterminowych. Lokaty mogà byç zawierane w walucie krajowej oraz walutach obcych. Oprocentowanie lokaty od kwoty z, a dla walut obcych od EUR (lub równowarto- Êci tej kwoty w USD) jest negocjowane indywidualnie. Zak adanie lokat jest mo liwe bez koniecznoêci posiadania rachunku bie àcego w banku. Transakcje wymiany walut Bank zapewnia kompleksowà obs ug w transakcjach wymiany walut, zarówno w zakresie transakcji natychmiastowych (SPOT), jak i terminowych pozwalajàcych na zabezpieczenie ryzyka walutowego (FORWARD i NON- DELIVERABLE FORWARD). Bank oferuje atrakcyjne kursy wymiany walut. W przypadku transakcji SPOT powy ej kwoty EUR lub równowartoêci tej kwoty w innej walucie oraz ka dorazowo w przypadku transakcji terminowych kursy sà negocjowane bezpoêrednio z dealerami. Instrumenty zabezpieczajàce przed ryzykiem walutowym i stóp procentowych Obs uga transakcji handlowych NORD/LB Bank Polska jest wyspecjalizowany w obs udze klientów prowadzàcych wymian mi dzynarodowà, którzy wymagajà specyficznych form wspó pracy z instytucjami finansowymi. Bank otwiera akredytywy krajowe i zagraniczne oraz awizuje i potwierdza akredytywy wystawione przez inne banki. Rodzaj akredytywy ka dorazowo dopasowany jest do indywidualnych potrzeb i mo liwoêci klienta oraz do specyfiki transakcji. NORD/LB Bank Polska realizuje tak e operacje inkasa w obrocie krajowym i zagranicznym. NORD/LB Bank Polska wspó pracuje z Korporacjà Ubezpieczeƒ Kredytów Eksportowych (KUKE), co daje klientom mo liwoêç korzystania z ubezpieczania nale noêci eksportowych. Bank oferuje tak e us ugi faktoringowe. Serwis bankowoêci internetowej NORD/LB NET NORD/LB NET to serwis bankowoêci internetowej, gwarantujàcy u ytkownikom bezpieczeƒstwo, mobilnoêç i szybkoêç obs ugi. Dzi ki automatyzacji cz sto wykonywanych operacji oraz mo liwoêci podglàdu rachunków i autoryzacji zleceƒ z dowolnego miejsca, NORD/LB NET zapewnia klientom wygod obs ugi. Bezpieczeƒstwo serwisu gwarantuje zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych, zapewniajàcych skutecznà ochron na p aszczyênie komunikacji z bankiem, kontroli dost pu czy autoryzacji transakcji. Bank oferuje szereg instrumentów umo liwiajàcych klientom zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym (np. SWAP walutowy stosowany do okresowej zamiany jednej waluty na drugà bez ponoszenia ryzyka kursowego) oraz ryzykiem stopy procentowej (Forward Rate Agreement instrument stosowany do zabezpieczenia przed niekorzystnym ruchem stóp procentowych w przysz o- Êci, czy Interest Rate Swap pozwalajàcy firmie zamieniç zmienne oprocentowanie kredytu na sta e i odwrotnie bez koniecznoêci negocjacji istniejàcych umów). NORD/LB NET to równie mobilnoêç, czyli mo liwoêç dost pu do rachunku o dowolnej porze i z dowolnego miejsca. Zdalna autoryzacja zleceƒ pozwala na zarzàdzanie finansami firmy w sposób p ynny i niezale ny od lokalizacji. Dodatkowà zaletà serwisu jest szybkoêç przep ywu informacji i realizacji transakcji. Serwis NORD/LB NET pozwala na komunikacj z bankiem w systemie 24x7x

15 4. Dzia alnoêç Banku w roku Kierunki rozwoju NORD/LB Bank Polska Strategiczne za o enia dzia aƒ nowa strategia Banku Rok 2004 by okresem aktywnego rozwoju NORD/LB Bank Polska i zmian w strategii dzia ania. Zmianie uleg a kultura korporacyjna Banku. Z organizacji trwajàcej bank zosta przeorientowany na organizacj wzrostowà, dynamicznie dzia ajàcà na rynku i aktywnie pozyskujàcà klientów. By to tak e rok inwestycji g ównie w budow profesjonalnego zespo u ekspertów bankowych, a tak e w rozwój produktów i technologii. Bank postawi przy tym na rozwój organiczny, przy jednoczesnym sta ym wzroêcie aktywów i wyników finansowych. G ównym obszarem dzia alnoêci Banku by segment korporacyjny, z precyzyjnie zdefiniowanà grupà docelowà (du e przedsi biorstwa). Bank postawi na specjalizacj, a co za tym idzie specjalistycznà ofert produktów i us ug kierowanych do klientów z tego segmentu (w odró nieniu od du- ych banków uniwersalnych). Aby jak najlepiej dostosowaç si do potrzeb i byç bli ej klientów, Bank rozpoczà rozwój dzia aƒ w regionach, rozwija te nowoczesne kana y dystrybucji, wêród których najwa niejszym elementem jest nowoczesny system bankowoêci internetowej NORD/LB NET. Zmiana podejêcia i orientacji banku wymaga a szeregu zmian w kilku kluczowych obszarach: organizacyjnym, kadrowym, technologicznym i produktowym Organizacja W 2004 roku zmianie uleg a struktura organizacyjna banku. Oprócz zmian w centrali Banku, polegajàcych na utworzeniu nowych departamentów (HR, Marketing & PR, Obs uga Klienta, Strategia i Nowe Produkty), Bank utworzy dwie pierwsze placówki regionalne: w Poznaniu i Gdaƒsku. W pierwszym kwartale roku 2005 otwarte zosta y kolejne trzy w Katowicach, Krakowie i Wroc awiu. W ramach Departamentu BankowoÊci Korporacyjnej zosta utworzony GERMAN & NORDIC DESK, którego g ównym zadaniem jest rozwój wspó pracy z klientami Grupy NORD/LB oraz niemieckoj zycznymi klientami na terenie Polski. 14

16 4.1.3 Kadry Bank prowadzi aktywnà polityk kadrowà, starajàc si pozyskaç najlepszych specjalistów z doêwiadczeniem w bankowoêci korporacyjnej. W roku 2004 zatrudnienie wzros o niemal dwukrotnie. Obszary, które zosta y wzmocnione najbardziej, to sprzeda zw aszcza w zakresie bankowoêci transakcyjnej, finansowania projektów, a tak e w regionach, w których bank otwiera placówki oraz Departament Skarbu, Departament Ryzyka, kontroling, audyt oraz IT. Zatrudniono tak e specjalistów w nowych departamentach: HR, Marketing. W rezultacie w stosunkowo nied ugim czasie uda o si stworzyç profesjonalnà i doêwiadczonà grup mened erów specjalistów w zakresie bankowoêci korporacyjnej z du ym doêwiadczeniem rynkowym. W roku 2005 planowany jest dalszy rozwój zespo u. NORD/LB Bank Polska liczba pracowników (stan na koniec okresu) Rok Liczba pracowników * 90* Technologia NORD/LB Bank Polska jest bankiem nowoczesnym, opierajàcym dzia alnoêç na zaawansowanych technologiach. Stàd ogromny nacisk na rozwój efektywnych rozwiàzaƒ informatycznych. W ubieg ym roku zaplecze informatyczne Banku rozwijane by o dwutorowo. Z jednej strony polega o na zapewnieniu informatycznego wsparcia dla procesów biznesowych, z drugiej zaê na stworzeniu efektywnej i bezpiecznej platformy bankowoêci internetowej. W zakresie wsparcia wprowadzono szereg rozwiàzaƒ, które usprawni y funkcjonowanie Banku, sà te u atwieniem dla klientów, m.in.: poszerzenie funkcjonalnoêci rachunku bie- àcego czy automatyzacja potwierdzeƒ zawarcia transakcji i sprawozdawczoêci obowiàzkowej. Odr bnym projektem by o wprowadzenie serwisu bankowoêci internetowej NORD/LB NET. Tworzàc system Bank postawi na trzy najwa niejsze elementy: bezpieczeƒstwo, szybkoêç i mobilnoêç. Bezpieczeƒstwo zapewnione zosta o dzi ki najnowoczeêniejszym rozwiàzaniom informatycznym, które zastosowane zosta y jednoczeênie na kilku p aszczyznach: w komunikacji z bankiem, kontroli dost pu i autoryzacji transakcji. System zabezpieczony jest m.in. szyfrowanà transmisjà protoko em SSL oraz symetrycznymi kluczami o d ugoêci 128 bitów. Serwery obs ugujàce serwis posiadajà certyfikat renomowanej organizacji Thawte, potwierdzajàcej autentycznoêç strony internetowej. Zastosowana zosta a wirtualna klawiatura i rozbudowane schematy akceptacji. U ytkownicy systemu majà tak e mo liwoêç przechowywania podpisu w repozytorium banku. MobilnoÊç uzyskana zosta a w aênie dzi ki wykorzystaniu Internetu (w przeciwieƒstwie do rozwiàzaƒ typu home banking). Zdalna autoryzacja zleceƒ, automatyzacja cz sto wykonywanych operacji oraz mo liwoêç podglàdu rachunków z dowolnego miejsca, pozwala na zarzàdzanie finansami firmy w sposób p ynny i niezale ny od lokalizacji. Serwis NORD/LB NET pozwala na komunikacj z bankiem 24 godziny na dob, siedem dni w tygodniu, 365 dni w roku. Obecnie system pe ni te funkcj kana u dystrybucji i kontaktu z bankiem, jest jednym z najnowoczeêniejszych rozwiàzaƒ tego typu na rynku bankowoêci korporacyjnej. W kolejnych latach serwis b dzie w dalszym ciàgu rozwijany Produkty Rok 2004 by poczàtkiem tworzenia oferty produktowej. Bank zamknà rok standardowym pakietem produktów dla sektora korporacyjnego, w sk ad którego wchodzi y: kredyty, gwarancje, rachunki i rozliczenia, lokaty, transakcje wymiany walut, obs uga transakcji handlowych, a tak- e instrumenty zabezpieczajàce przed ryzykiem walutowym i stóp procentowych. Bank by te organizatorem du ych konsorcjów kredytowych. Produkty wprowadzone do oferty w roku ubieg ym to: rachunek escrow (rachunek powierniczy), umo liwiajàcy zabezpieczenie stron transakcji przed niewywià- *Plany Banku 15

17 zaniem si jednej ze stron z warunków umowy (zablokowane Êrodki zwalniane zgodnie z umowà); wykup wierzytelnoêci (w tym wierzytelnoêci jednostek samorzàdu terytorialnego); depozyty i transakcje wymiany walut typu SPOT dla klientów nieposiadajàcych rachunku bie àcego w banku; transakcje wymiany walut typu FORWARD i NDF (non-deliverable FX FORWARD). W roku 2004 bank wzbogaci ponadto swojà ofert produktowà o system bankowoêci internetowej NORD/LB NET. Bank du à uwag poêwi ca te rozwiàzaniom, których celem by a pomoc klientom w wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej. dotyczàce zaanga owania w wybrane przedsi wzi cia (metody zarzàdzania ryzykiem zosta y opisane w nast pnym rozdziale). W roku 2004 Bank utrzymywa wywa ony poziom ryzyka i dywersyfikacji portfela kredytowego. Na koniec roku wskaênik kredytów klasyfikowanych (poni ej standardów, wàtpliwych i straconych) by na znacznie lepszym poziomie ni Êrednia rynkowa. Ponad 91% portfela kredytowego to kredyty normalne, a jedynie nieca e 9% (wobec 17% Êredniej rynkowej) to kredyty klasyfikowane, w tym jedynie 2,1% wàtpliwe i stracone. Znaczna cz Êç ekspozycji kredytowej jest zabezpieczona gwarancjami wystawionymi przez Skarb Paƒstwa. 4.2 Polityka kredytowa i gwarancyjna W roku 2004 NORD/LB Bank Polska prowadzi aktywnà polityk kredytowà i gwarancyjnà, starajàc si zapewniç klientom optymalny poziom finansowania dostosowany do specyfiki ich dzia alnoêci oraz mo liwoêci sp at. Nadrz dnym celem by o maksymalizowanie zysku przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka kredytowego. Decyzje kredytowe ka dorazowo podejmowane by y przez Komitet Kredytowy Banku, po uprzedniej analizie i rekomendacji Departamentu Ryzyka. Bank ogranicza ryzyko kredytowe poprzez dywersyfikacj portfela, czemu s u y m.in. system monitorowania ryzyka i analiza struktury portfela co przek ada si na rekomendacje 91,15% Kredyty normalne 4.89% Kredyty pod obserwacjà 1.87% Kredyty poni ej standardu 1.60% Kredyty wàtpliwe 0.49% Kredyty stracone Struktura bran owa portfela kredytowego jest zdywersyfikowana i stabilna. W portfelu kredytowym dominujà kredyty dla czo owych firm z poszczególnych sektorów, a dominujàce bran e to: us ugi finansowe, przemys spo ywczy i przetwórczy, nieruchomoêci, przemys metalowy. Maksymalna ekspozycja na jeden sektor to nieca e 14%. 16

18 4.3 Zarzàdzanie ryzykiem NORD/LB Bank Polska w roku 2004 koncentrowa si na uzyskaniu zak adanego poziomu rentownoêci, nie zapominajàc przy tym o ponoszonym ryzyku. W roku 2004 powo any zosta Komitet Zarzàdzania Aktywami i Pasywami (ALCO) Banku, który wypracowa model pomiaru ryzyka. Bank stosuje narz dzia u atwiajàce monitorowanie ekspozycji na ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko p ynnoêci oraz operacyjne Ryzyko rynkowe Ryzyko walutowe W celu zarzàdzania ryzykiem walutowym Bank okreêli limity dla g ównych walut, w których by y zawierane transakcje, tj. z otych polskich, euro oraz dolarów amerykaƒskich. Ryzyko stopy procentowej Bank wdro y model scenariuszy do wyliczania i kontrolowania ryzyka stopy procentowej. Model ten opiera si na przep ywach pieni nych i wykorzystuje wspó czynniki ryzyka stosowane przez departament kontroli ryzyka macierzystego banku. W pierwszym okresie, do pomiarów Bank ujmuje wartoêç nominalnà d u nych papierów wartoêciowych w przep ywach pieni nych. W wyliczeniach brane sà równie pod uwag transakcje FX oraz pozycje d ugoterminowe bez okreêlonego terminu zapadalnoêci, takie jak kapita podstawowy, rezerwy oraz majàtek trwa y. Oprócz 4 grup ryzyka, okreêlonych przez polskie instytucje nadzoru bankowego, Bank identyfikuje dodatkowo tzw. base risk, czyli ryzyko zmniejszania i zwi kszania odchylenia pomi dzy dwoma pozycjami ró niàcymi si zmiennà stopà. Bank symuluje te zmiany i oblicza ich bie àcà wartoêç oraz okreêla limity. Pomiary ryzyka sà prowadzone w podziale na podstawowe waluty: z ote polskie, euro oraz dolary amerykaƒskie. Pe en pomiar ryzyk jest wykonywany raz na miesiàc, jednak raport niedopasowania jest przygotowywany na bazie dziennej. Ryzyko cenowe W 2004 roku Bank prowadzi prace nad wdro eniem pomiarów ryzyka cenowego. Zakoƒczenie prac planowane jest na pierwszà po ow 2005 roku Ryzyko kredytowe Monitorowanie ryzyka kredytowego s u y do okreêlania zagro enia zwiàzango z klientem, uzyskiwanymi przez niego wynikami finansowymi i ewentualnà cz Êciowà lub ca kowità niewyp acalnoêcià. Pomiary tego ryzyka dokonywane sà zarówno w oparciu o okreêlone przepisami limity, jak i o wewn trzne procedury. W ocenie poziomu ryzyka Bank stosuje model minimalnych wymagaƒ wobec ryzyka kredytowego dla sektora finansowego. Model ten jest stosowany w ca ej grupie NORD/LB. Dodatkowym czynnikiem minimalizujàcym ryzyko kredytowe jest Êcis e rozdzielenie funkcji pomi dzy departamenty sprzeda owe oraz departamenty ryzyka kredytowego i administracji kredytów. Ostatecznà decyzj dotyczàcà udzielenia kredytu podejmuje Komitet Kredytowy. Departament Kontrolingu prowadzi niezale ny pomiar ryzyka kredytowego dostarczajàc informacji o strukturze, jakoêci portfela kredytowego i jego ekspozycji na ryzyko Ryzyko p ynnoêci Podstawowym celem mierzenia ryzyka p ynnoêci banku jest zaspokajanie w terminie wszystkich zobowiàzaƒ wobec klientów, uwzgl dniajàc za amania w niektórych segmentach rynku, nieoczekiwane wyp aty oraz zrywanie depozytów. Bie àce zarzàdzanie ryzykiem prowadzone przez Departament Skarbu jest przedmiotem oceny ze strony Komitetu Zarzàdzania Aktywami i Pasywami (ALCO) Banku. Na podstawie przedstawionych danych oraz rekomendacji Departamentu Kontrolingu Komitet akceptuje rezultaty zarzàdzania ryzykiem. Komitet podejmuje równie decyzje dotyczàce Êrednio- i d ugoterminowego zarzàdzania ryzykiem, wykorzystujàc takie instrumenty, jak umowy dotyczàce finansowania od innych instytucji finansowych, emisje papierów d u nych, wykorzystanie po yczki podporzàdkowanej czy te podniesienie kapita u podstawowego. 17

19 Ryzyko operacyjne Bank okreêla ryzyko operacyjne jako ryzyko strat spowodowanych niew aêciwymi procedurami lub ich nieprzestrzeganiem, ryzykiem zwiàzanym z personelem oraz systemami teleinformatycznymi. Bank wdro y procedury okreêlajàce zakresy obowiàzków poszczególnych departamentów w tym zakresie. W roku 2005 Bank podjà prace majàce na celu wdro enie regulacji przyj tych przez Komitet Bazylejski II w zakresie monitorowania ryzyka operacyjnego Obs uga transakcji handlowych Rok 2004 by okresem rozwoju grupy produktów wspierajàcych finansowanie handlu. Poza operacjami dokumentowymi, które by y w ofercie od poczàtku jego obecnoêci na polskim rynku, Bank proponowa klientom mo liwoêç zbycia wierzytelnoêci pieni nej oraz mo liwoêç finansowania krótkoterminowych nale noêci. W roku 2004 ofertà obj to firmy prowadzàce dzia alnoêç handlowà na rynkach zagranicznych. W ten sposób Bank chce wykorzystaç silnà pozycj w pó nocno-wschodniej cz Êci Europy oraz doêwiadczenie, jakie na tych rynkach zdoby y banki z grupy NORD/LB. AktywnoÊç NORD/LB Bank Polska w zakresie nowych produktów finansowania handlu w obrocie krajowym w 2004 roku skupia a si na finansowaniu istniejàcych nale noêci od odbiorców. W portfelu nale noêci znalaz y si wierzytelnoêci handlowe nabywane od pierwotnych wierzycieli, wierzytelnoêci leasingowe, a tak e wierzytelnoêci, w których d u nikami by y szpitale. Bank podjà te wspó prac z firmami faktoringowymi. Udzielajàc tym firmom finansowania Bank ka dorazowo stara si zadbaç o przeniesienie na Bank prawa dost pu do Êrodków od d u ników faktoringowych, czyli prawa dost pu do podstawowego êród a sp aty. Rok 2004 by rokiem istotnego wzrostu wolumenu operacji dokumentowych, zw aszcza akredytyw dokumentowych. W drugiej po owie roku Êredniomiesi czny wolumen otwartych akredytyw dokumentowych przekroczy kwot 300 mln z. Poziom osiàgni tych w 2004 roku przychodów z tytu u finansowania transakcji handlowych stanowi relatywnie niewielkà pozycj w strukturze przychodów Banku. Plany na najbli sze trzy lata zak adajà ustabilizowanie dochodów operacyjnych z tytu u szeroko rozumianego finansowania transakcji handlowych na poziomie 7-10% dochodów operacyjnych ogó em. Zmiana oferty oraz dostosowywanie jej do potrzeb rynku b dzie procesem, który b dzie kontynuowany w kolejnych latach Najwa niejsze osiàgni cia W roku 2004 NORD/LB Bank Polska osiàgnà wszystkie zak adane cele biznesowe, pozyska kilkudziesi ciu nowych du ych klientów, zakoƒczy te rok zyskiem mimo du ych nak adów inwestycyjnych. To niewàtpliwie najwi ksze osiàgni cie roku To jednak nie jedyny powód do dumy. Zgodnie z przyj tà strategià NORD/LB Bank Polska ma ambicje bycia nie tylko dostawcà produktów i us ug bankowych, ale równie doradcà i partnerem. Realizujàc t misj Bank stara si ka dorazowo dostosowywaç rozwiàzania do indywidualnych potrzeb przedsi biorstw, aby w jak najwi kszym stopniu przyczyniaç si do ich rozwoju. W roku 2004 NORD/LB Bank Polska pochwaliç si mo e szeregiem udanych projektów, przy czym na szczególnà uwag zas uguje zaanga- owanie Banku w finansowanie przemys u stoczniowego. Jest to przyk ad aktywnego udzia u Banku w rozwoju polskiej gospodarki i jednoczeênie umiej tnoêci sprawnego realizowania projektów w trudnym i wymagajàcym sektorze gospodarki, jakim jest dziê przemys stoczniowy. Bank aktywnie anga uje si tak e w finansowanie transakcji eksportowych polskich przedsi biorstw. Wa nym osiàgni ciem by o tak e stworzenie nowoczesnego serwisu bankowoêci transakcyjnej NORD/LB NET. Warto te wspomnieç o pozabiznesowej dzia alnoêci Banku, polegajàcej na wspieraniu po ytecznych spo ecznie inicjatyw. 18

20 Wybrane osiàgni cia roku 2004 Dziesi ç kontenerowców za 87,3 mln USD W roku 2004 NORD/LB Bank Polska by organizatorem konsorcjum kredytowego finansujàcego projekt budowy dziesi ciu statków przez Stoczni Gdynia S.A. Konsorcjum udzieli o stoczni kredytu w wysokoêci 87,3 mln dolarów amerykaƒskich na sfinansowanie budowy dziesi ciu kontenerowców z serii Wszystkie statki budowane sà dla armatorów niemieckich. Kredyt jest por czany przez Skarb Paƒstwa. Decyzja o finansowaniu przedsi wzi cia Stoczni Gdynia jest próbà partnerskiego wspierania kluczowych przedsi wzi ç bran y stoczniowej. Najwi ksze na Êwiecie chemikaliowce W roku 2004 NORD/LB Bank Polska by organizatorem konsorcjum kredytowego, powo anego dla sfinansowania budowy pierwszego z serii statków: B588-III/4-8, przeznaczonych do transportu chemikaliów, produktów ropy naftowej i olejów. Konsorcjum udzieli o Stoczni Szczeciƒskiej Nowa kredytu w wysokoêci 34,16 mln dolarów. Stocznia buduje seri B588-III najwi kszych na Êwiecie chemikaliowców ze zbiornikami ze stali nierdzewnej dla armatora Odfjell ASA z Norwegii. Odfjell jest jednym z dwóch najwi kszych na Êwiecie operatorów chemikaliowców (jego flota sk ada si z 66 statków o àcznej poj. ok. 2,3 mln DWT). Statek przystosowany jest do przewozu chemikaliów klasy I, II i III wg IMO, jak równie produktów rafinacji ropy naftowej, kwasów, olejów roêlinnych i t uszczów zwierz cych oraz melas. W roku 2005 Bank kontynuuje projekt, organizujàc kolejne konsorcja na sfinansowanie nast pnych chemikaliowców. NORD/LB Bank Polska wspiera eksport polskich przedsi biorstw NORD/LB Bank Polska aktywnie anga uje si w finansowanie eksportu polskich przedsi biorstw. Zaanga owanie Banku z tego tytu u przekroczy o w ubieg ym roku 16 mln USD. Sà to g ównie kredyty przeznaczone na finansowanie nieruchomoêci budowanych za granicà m.in. w Rosji i na Bia orusi przez polskie firmy, zaê kredytobiorcà jest tu bank importera. NORD/LB Bank Polska wspó pracuje z Korporacjà Ubezpieczeƒ Kredytów Eksportowych (KUKE), która ubezpiecza transakcje. Ubezpieczenie KUKE eliminuje praktycznie wszystkie ryzyka transakcji, w tym ryzyko polityczne. NajnowoczeÊniejsza bankowoêç internetowa dla firm NORD/LB Bank Polska znacznà cz Êç swojej dzia alnoêci biznesowej opiera na najnowoczeêniejszych rozwiàzaniach informatycznych. Jednym z takich rozwiàzaƒ jest, wprowadzony do oferty w roku 2004, internetowy serwis bankowoêci transakcyjnej NORD/LB NET. Jego najwa niejsze cechy to bezpieczeƒstwo transakcji finansowych, szybkoêç i mobilnoêç oraz wygoda obs ugi. Zastosowane najnowoczeêniejsze zabezpieczenia, szeroki dost p àczy internetowych i wspierajàcych ich àczy telefonii satelitarnej, a tak e mo liwoêç zdalnego realizowania zleceƒ wszystko to czyni go jednym z najlepszych tego typu rozwiàzaƒ na rynku. Bank wspiera po yteczne inicjatywy NORD/LB Bank Polska realizujàc podstawowe cele biznesowe stara si jednoczeênie - w miar mo liwoêci - wspieraç inicjatywy, które przyczyniajà si do upowszechnienia wiedzy bankowej, czy do wspierania po ytecznych spo ecznie przedsi wzi ç. Bank by m.in. fundatorem zakupu nowych woluminów przez Bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego ksià ek poêwi conych polskiemu i niemieckiemu sektorowi bankowemu, wspiera tak e inicjatywy s u àce wsparciu programów pomocy bezrobotnym wspó pracowa w tym zakresie z fundacjà NADZIEJA.

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć i podpis)

... (pieczęć i podpis) BILANS BANKU poz. AKTYWA Stan na: 31.12.2015 r. Stan na: 31.12.2014 r. I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 3 450 510,05 4 112 673,09 1. W rachunku bieżącym 2 260 510,05 4 112 673,09 2. Rezerwa obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

al. Jana Paw a II 23, Warszawa infolinia:

al. Jana Paw a II 23, Warszawa infolinia: al. Jana Paw a II 23, 00-854 Warszawa infolinia: 0-801 888 444 www.cu.com.pl 234151616 567444462890 56770098789 67900098 199990087265 1000065 6000067000 2002 199990087265 0087587624367900098 0007655555551

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Główny Księgowy : Katarzyna Dunowska. Zarząd Banku : ... (pieczęć i podpis)

Główny Księgowy : Katarzyna Dunowska. Zarząd Banku : ... (pieczęć i podpis) Nazwa banku LubuskoWielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku Adres siedziby Banku ul.chrobrego 7 66530 Drezdenko Nr kodu bankowego 83620005 BILANS poz. AKTYWA Stan na 31122016 r. Stan na 31122015

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q II/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q II/2006 (kwartał/rok) Formularz (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 200 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2010

Biuletyn Informacyjny 2/2010 Biuletyn Informacyjny 2/2010 Warszawa, 2010 Departamencie Statystyki 13.04.2010 r. Oliwka s.c. Corbis/Free Departament Edukacji i Wydawnictw Telefon 22 63 23 3 Fax 22 63 13 21 www.nbp.pl ISSN 1230-0020

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok) Pierwszy Polsko Amerykański Bank S.A. SABQ I / 99 w tys. zł. Formularz SABQ I/1999 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Trade Finance produkty, rozwiązania

Trade Finance produkty, rozwiązania Trade Finance produkty, rozwiązania Spis treści: Grupo Santander nowy właściciel Banku Zachodniego WBK International Desk grupy Santander na świecie Santander Trade Portal szansa rozwoju dla Klientów BZ

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY Warszawa, 8 listopada 2013 r. Najlepszy kwartał pod względem działalności komercyjnej w ostatnim roku 3 miliardy złotych nowych

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 920 869 5 600 261 1. Lokaty 4 920 869 5 600 261 Środki pienięŝne 3. NaleŜności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe naleŝności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Raport Roczny 2003 085 Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w kapitale w³asnym Rachunek przep³ywu œrodków pieniê nych Noty objaœniaj¹ce Opinia Niezale nego Bieg³ego Rewidenta 086

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w transakcjach eksportowych

Ryzyko w transakcjach eksportowych Ryzyko w transakcjach eksportowych Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 15 lutego 2016 r. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr 1/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr 1/2003 (kwartał/rok) Formularz (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust. 2 i i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280 Zarząd Spółki Banku

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez USŁUGA ZARZÑDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management SA Poznaƒ 2011 Na czym polega usługa Zarzàdzania Portfelem Usługa Zarzàdzania Portfelem (Asset

Bardziej szczegółowo

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni Projekt: UCHWA A nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 paêdziernika 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 paêdziernika 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 184 13797 Poz. 1437 1437 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 paêdziernika 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezb dnych do sporzàdzania bilansu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPINIA RADY NADZORCZEJ

OPINIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI mbanku S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO mbanku S.A. ZA ROK 2013 (Uchwała nr 1) Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 1 wynika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

AKTYWA I. Środki pieniężne , ,03

AKTYWA I. Środki pieniężne , ,03 VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. BILANS DOMU MAKLERSKIEGO AKTYWA 31.12.2014 31.12.2013 I. Środki pieniężne 1 005 850,79 1 063 109,03 1. W kasie 2. Na rachunkach bankowych 1 005 850,79 1 063 109,03 3. Inne

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Iława, 15 maja 2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Tele-Polska Holding S.A.

Tele-Polska Holding S.A. Tele-Polska Holding S.A. Prezentacja IPO - debiut na rynku NewConnect Warszawa, 02.12.2009 Podstawowe informacje o spółce Nazwa Sektor Ticker GPW Rynek notowań Rejestracja spółki Kapitał zakładowy Władze

Bardziej szczegółowo

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r.

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. 1 AGENDA 1 Kilka słów o integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17391 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.24 21:05:01 +01'00' Poz. 1740 ov.pl 1740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo