Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej List Prezesa Zarzàdu... 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5"

Transkrypt

1 Raport Roczny 2004

2 RAPORT ROCZNY 2004

3 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej List Prezesa Zarzàdu Podstawowe informacje o Banku NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy NORD/LB Profil Banku Model biznesowy Specjalizacja i szczególne kompetencje W adze Banku Oferta produktowa Dzia alnoêç Banku w roku Kierunki rozwoju Banku Strategiczne za o enia dzia aƒ Organizacja Kadry Technologia Produkty Polityka kredytowa i gwarancyjna Zarzàdzanie ryzykiem Ryzyko rynkowe Ryzyko kredytowe Ryzyko p ynnoêci Ryzyko operacyjne Obs uga transakcji handlowych Najwa niejsze osiàgni cia Banku Wyniki i sytuacja finansowa Banku Podstawowe dane bilansowe Aktywa Pasywa Rachunek zysków i strat Podstawowe wskaêniki charakteryzujàce dzia alnoêç Banku Sprawozdanie finansowe za rok Zamierzenia Banku na przysz oêç Kontakt z Bankiem

4 List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej Szanowni Paƒstwo Grupa NORD/LB realizuje strategi rozwoju dzia alnoêci mi dzynarodowej i uzyskania pozycji wiodàcego banku w regionie Pó nocno-wschodniej Europy, przede wszystkim w basenie Morza Ba tyckiego. Polska jest wa nà cz Êcià kontynentu i najpr niej rozwijajàcym si regionem gospodarczym w tej cz Êci Europy stàd obecnoêç NORD/LB w Polsce. Wspó prac z polskimi przedsi biorstwami postrzegamy w perspektywie d ugofalowego partnerstwa w aênie tak definiujemy rol naszej grupy bankowej. Rok 2004 by w dzia alnoêci NORD/LB Bank Polska okresem prze omowym. Na poczàtku roku powo any zosta nowy zarzàd, który postawi sobie ambitne plany i zamierzenia, zak adajàce dynamiczny rozwój Banku i wzrost wyników finansowych. Zmianie uleg a strategia i orientacja rynkowa Banku. Wszystko to w po àczeniu z dobrym klimatem makroekonomicznym i rozwojem polskiej gospodarki sprzyja o osiàganiu dobrych wyników. Bank osiagnà zysk netto na poziomie czterokrotnie wy szym ni rok wczeêniej (8,34 mln z wobec 2,23 mln w 2004 r.), wynik z dzia alnoêci bankowej zosta podwojony, o po ow wzros a tak- e suma bilansowa. Rada nadzorcza wysoko ceni osiàgni cia roku Rozwój Banku oraz wynii finanasowe uzyskane w 2004 roku przez NORD/LB Bank Polska potwierdzajà s usznoêç naszego wyboru. W imieniu Rady Nadzorczej chcia bym wyraziç uznanie zarzàdowi oraz wszystkim pracownikom za ich zaanga owanie i wysi ek w o ony w rozwój Banku i osiàgni cie wszystkich zak adanych celów biznesowych. Chcia bym tak e podzi kowaç za dotychczasowà wspó prac wszystkim klientom i partnerom biznesowym. Naszym nadrz dnym celem jest dalsze zaanga owanie w sukces Paƒstwa firm. Z powa aniem, dr Gunter Dunkel Przewodniczàcy Rady Nadzorczej 4

5

6 List Prezesa Zarzàdu Szanowni Paƒstwo, Z wielkà dumà i satysfakcjà oddaj w Paƒstwa r ce Raport Roczny Jest to dla naszego Banku tym bardziej donios e wydarzenie, e rok 2004 by okresem prze omowym, w którym postawiliêmy przed sobà jasno zdefiniowany cel: w ciàgu pi ciu lat staç si jednym z dziesi ciu najlepszych dzia ajàcych w Polsce banków obs ugujàcych segment korporacyjny. Rok 2004 by tak naprawd okresem tworzenia. Bank zainicjowa nowà kultur korporacyjnà, opracowana i wdro ona zosta a nowa strategia zak adajàca dynamiczny wzrost. Budujemy równie nowoczesne systemy zarzàdzania ryzykiem kredytowym, rynkowym i operacyjnym korzystajàc z doêwiadczeƒ Grupy NORD/LB. Bank postawi na rozwój organiczny i specjalizacj. Niezwykle du o uwagi poêwi ciliêmy budowie profesjonalnego i doêwiadczonego zespo u ekspertów bankowych. Z dumà mog stwierdziç, e w tej chwili NORD/LB Bank Polska zatrudnia jednych z najlepszych specjalistów bankowoêci korporacyjnej na polskim rynku. Nasz Bank od 2004 roku dzia a nie tylko w Warszawie, ale równie w pi ciu centrach regionalnych, chcàc byç jak najbli ej klientów. Dzi ki temu mo emy po àczyç zindywidualizowane podejêcie do klientów z najwy szymi standardami mi dzynarodowej bankowo- Êci korporacyjnej. Rok 2004 to tak e wysoka dynamika wzrostu wyników finansowych. Bank zakoƒczy ubieg y rok zyskiem brutto w wysokoêci 10,05 mln z, co da o 8,34 mln z zysku netto. To niemal czterokrotny wzrost w porównaniu z rokiem 2003, kiedy to zysk netto wyniós 2,23 mln z. Wynik z dzia alnoêci bankowej wyniós 34,28 mln z, co oznacza dwukrotny wzrost w stosunku do koƒca roku Suma bilansowa banku wynios a na koniec 2004 roku 1,17 mld z o po- ow wi cej ni rok wczeêniej. Rozwój i wyniki Banku uzyskane w 2004 roku odzwierciedlajà przyj tà polityk rozwoju. Bank wykorzysta popraw koniunktury gospodarczej w Polsce osiàgajàc zak adane cele biznesowe. Dotychczasowe dzia ania napawajà nas dumà, satysfakcjà i optymizmem, Êwiadczà o tym, e podà amy we w aêciwym kierunku. Mam nadziej, e w kolejnych latach uda nam si utrzymaç dotychczasowe tempo wzrostu. Naszà ambicjà jest bowiem zwi kszanie sumy bilansowej o 50% Êredniorocznie, a tak e dalsze powi kszanie zysku. Pog biamy naszà specjalizacj produktowà i w dalszym ciàgu podnosimy jakoêç zespo u pracowników. Naszym celem jest budowa banku partnerskiego, pracujàcego ÊciÊle z klientami, o wyraêniej kulturze korporacyjnej, nastawionego na realizacj wspólnych celów. Chcemy profesjonalnie i szybko reagowaç na coraz to nowe i bardziej wyszukane potrzeby firm w zjednoczonej Europie. JesteÊmy bankiem stworzonym dla firm. Z wyrazami szacunku, Jaros aw Dàbrowski Prezes Zarzàdu 6

7 WIZJA NORD/LB Bank Polska, w ciàgu najbli szych 5 lat, chce byç jednym z 10 najlepszych polskich banków obs ugujàcych segment korporacyjny. NORD/LB Bank Polska b dzie rozpoznawany jako bank profesjonalny, solidny, o wyraênej kulturze korporacyjnej. MISJA NORD/LB Bank Polska oferuje wysokiej jakoêci nowoczesne, specjalistyczne produkty i us ugi finansowe, które przyczyniajà si do szybkiego i efektywnego rozwoju przedsi biorstw. NORD/LB Bank Polska chce byç partnerem klientów, dzia ajàcym w obopólnym interesie, co pozwoli na umocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku i na pomyêlnà realizacj strategii biznesowych.

8

9 3. Podstawowe informacje o Banku 3.1 NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy NORD/LB Korzenie Grupy NORD/LB si gajà XVIII wieku, a konkretnie roku 1765, kiedy to bank rozpoczà dzia alnoêç pod nazwà Braunschweigische Staatsbank. W roku 1970 powsta a w wyniku po àczenia czterech du ych pó nocnoniemieckich banków Grupa NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale z siedzibà w Hanowerze. Obecnie Grupa NORD/LB z aktywami na poziomie 202,4 mld oraz funduszami w asnymi w wysokoêci 4,4 mld nale y do 10 najwi kszych banków w Niemczech. Pod wzgl dem sumy bilansowej NORD/LB zajmuje ponadto 37 miejsce wêród banków europejskich oraz 58 miejsce na Êwiecie 1 *. Bank posiada tak e wysokie oceny klasyfikacyjne (ratingi) przyznane przez najwi ksze i najbardziej renomowane agencje ratingowe. NORD/LB jest wiodàcym bankiem w pó nocnych Niemczech. Pe ni funkcj banku krajowego dla czterech krajów zwiàzkowych Niemieckiej Republiki Federalnej: Dolnej Saksonii, Saksonii Anhalt, Meklemburgii Przedpomorza i Bremy. Jest te bankiem centralnym dla 90 kas oszcz dnoêciowych (Sparkassen) w tych krajach. Placówki banku ulokowane sà tak e we wszystkich najwa niejszych centrach finansowych Êwiata. NORD/LB w ocenie agencji ratingowych Agencja Rating Rating ratingowa d ugoterminowy krótkoterminowy Moody's Aa2 P1 Standard & Poor s - A-1+ Fitch IBCA AAA F1+ W Europie NORD/LB realizuje strategi uzyskania pozycji wiodàcego banku w jej pó nocno-wschodniej cz - Êci, przede wszystkim w basenie Morza Ba tyckiego. Stàd obecnoêç banku w Polsce na rynku b dàcym wa nà cz Êcià Europy i najpr niej rozwijajàcym si re- 1 *èród o: The Banker Top 1000 Banks, Lipiec

10 3.2 NORD/LB Bank Polska profil Banku Oslo Sztokholm Helsinki Tallin NORD/LB Bank Polska rozpoczà dzia alnoêç na polskim rynku w kwietniu 2002 r. poczàtkowo jako MHB Kopenhaga Ryga Wilno Bank Polska S.A. (Grupa NORD/LB by a w aêcicielem pakietu wi kszoêciowego akcji Banku MHB Mitteleuropäische Handelsbank A.G.). W tym okresie by to Hanower Warszawa bank zajmujàcy si g ównie obs ugà niemieckich klientów NORD/LB dzia ajàcych w Polsce. W paêdzierniku 2003 roku bank zmieni nazw na NORD/LB Bank Polska Norddeutsche Landesbank S.A. i rozpoczà dzia- alnoêç na szerszà skal, rozszerzajàc ofert i pozyskujàc nowych klientów. NORD/LB sta si jednoczeênie posiadaczem 100% akcji NORD/LB Bank Polska. gionie gospodarczym w tej cz Êci kontynentu. U podstaw decyzji o obecnoêci NORD/LB w Polsce le y tak- e dotychczasowy i przewidywany wzrost polsko-niemieckiej wspó pracy gospodarczej oraz rosnàce zainteresowanie niemieckich firm polskim rynkiem i rozwojem ich dzia alnoêci w Polsce. Wspó praca z klientami z Polski jest postrzegana w Grupie NORD/LB w perspektywie d ugofalowego partnerstwa. Taka tradycja wpisana jest w strategi NORD/LB Bank Polska. NORD/LB Bank Polska jest bankiem korporacyjnym bankiem stworzonym dla firm. Od poczàtku swojej dzia alnoêci w Polsce specjalizuje si w segmencie obs ugi du ych i Êrednich przedsi biorstw, stawia na profesjonalne doradztwo i najwy szà jakoêç dzia ania. G ównym obszarem dzia alnoêci banku jest finansowanie projektów inwestycyjnych i kredytowanie bie àcej dzia alno- Êci firm, w szczególnoêci finansowanie krótko- i Êrednioterminowe, a tak e d ugoterminowe finansowanie strukturyzowane dostosowane do potrzeb poszczególnych klientów. Bank zajmuje si równie finansowaniem transakcji handlu zagranicznego i bankowà obs ugà przedsi biorstw, jest te organizatorem du ych konsorcjów kredytowych. Obok finansowania Bank oferuje nowoczesny system bankowoêci internetowej NORD/LB NET oraz instrumenty zabezpieczajàce przed ryzykiem walutowym i stóp procentowych. Bank stara si przy tym byç doradcà i partnerem klientów, a nie wy àcznie dostawcà produktów bankowych. 9

11 3.3 Model biznesowy NORD/LB Bank Polska ma precyzyjnie okreêlony model biznesowy, ró niàcy si zasadniczo od wielkich banków uniwersalnych. Najwy sze wartoêci, którymi si kieruje to oprócz bezpieczeƒstwa transakcji finansowych specjalizacja, szybkoêç i mobilnoêç dzia ania oraz wygoda obs ugi. W aênie te cechy determinujà model dzia ania banku. Jego najwa niejsze elementy to: P aska struktura organizacyjna, która pozwala do maksimum skróciç proces decyzyjny, a co za tym idzie prowadziç aktywnà polityk kredytowà Bliskie zwiàzki biznesowe z klientem, wspierane aktywnà obecnoêcià na wybranych rynkach lokalnych (placówki regionalne pokrywajàce swoim zasi giem obszary kraju o najwi kszym potencjale) Brak oddzia ów w tradycyjnym rozumieniu oddzia- u banku, w to miejsce oparcie dzia alnoêci w Regionach na mobilnej sieci doradców klienta ulokowanych w pi ciu regionalnych centrach korporacyjnych Selektywna i specjalistyczna oferta produktowa, przy czym Bank nie jest wy àcznie dostawcà produktów i us ug, stara si byç doradcà klientów, dopasowujàc rozwiàzania do ich indywidualnych potrzeb Opiekunowie klienta, pe niàcy rol doradców, dost pni niemal e non stop Oparcie procesów biznesowych na bezpiecznej platformie internetowej, dzi ki czemu wzrasta mobilnoêç i szybkoêç dzia aƒ Profesjonalny zespó mened erski, skupiajàcy najlepszych specjalistów w zakresie bankowoêci korporacyjnej, z du ym doêwiadczeniem rynkowym Elastyczne podejêcie do potrzeb klientów, dzi ki czemu mo liwe jest bie àce dostosowanie oferty do specyficznych potrzeb firm Koncentracja na jasno sprecyzowanym rynku docelowym: du e przedsi biorstwa zarówno z kapita em polskim, jak i zagranicznym, w tym inwestorzy niemieccy obecni w Polsce oraz klienci Grupy NORD/LB dzia ajàcy w Polsce, a tak e importerzy i eksporterzy Specjalizacja sektorowa Orientacja na klienta przy jednoczesnym zorientowaniu na osiàganie wyników i budowie efektywnej i wzrostowej organizacji 3.4 Szczególne obszary kompetencji NORD/LB Bank Polska, realizujàc za o ony model biznesowy, stara si wyodr bniç obszary kompetencji, które z jednej strony b dà wyró niaç bank na rynku, z drugiej zaê wykreujà wartoêci dodane dla klientów. Jednà z takich wartoêci jest specjalizacja sektorowa, dzi ki której bank lepiej rozumie potrzeby klientów z poszczególnych bran, mo e zapewniç finansowanie dostosowane do specyfiki danej bran y. Sektory, w których szczególnie specjalizuje si NORD/LB Bank Polska, to m.in: Przedsi biorstwa u ytku publicznego (woda, energia) Chemia Farmacja Przemys samochodowy (w tym dostawcy) Przemys spo ywczy Przemys stoczniowy Budownictwo Ropa i gaz (finansowanie transakcji handlowych) Sprzeda hurtowa i detaliczna Technologie informatyczne Przetwórstwo drewna i papieru Inny obszar, w którym bank stara si tworzyç wartoêç dodanà dla przedsi biorstw swoich klientów, to unikalna oferta us ug: Sprawny i efektywny proces udzielania kredytów, szybkie decyzje kredytowe Ârednio- i d ugoterminowe finansowanie na korzystnych warunkach Pewne typy transakcji np. finansowanie strukturyzowane i finansowanie transakcji handlowych Wieloopcyjne i wielowalutowe limity kredytowe oraz kredyty na sta à stop ElastycznoÊç w podejêciu do klienta (rozumiana jako zdolnoêç dopasowania standardowej oferty Banku do indywidualnych potrzeb klienta) Wysoki poziom kompetencji i know-how w bran ach b dàcych przedmiotem specjalizacji Banku 10

12 GERMAN & NORDIC DESK specjalny, dedykowany serwis dla klientów, których dzia alnoêç zwiàzana jest z Europà pó nocno-wschodnià w rejonie Ba tyku. Dzi ki tej us udze klienci obs ugiwani sà w jednym miejscu, w którym uzyskujà dost p do informacji o mo liwo- Êciach i zasadach prowadzenia dzia alnoêci na obcych rynkach, majà dost p do szerszych kontaktów handlowych, a dzi ki brakowi barier j zykowych negocjacje prowadzone mogà byç w j zyku polskim, angielskim lub niemieckim. GERMAN & NORDIC DESK pozwala tak e na oferowanie i koordynowanie us ug wskazanych przez klienta oddzia ów Grupy NORD/LB W adze Banku W adzami NORD/LB Bank Polska S.A. sà: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza oraz Zarzàd. Kompetencje w adz Banku oraz ich podstawowe zadania okreêlajà Kodeks Spó ek Handlowych, Statut Banku oraz regulaminy: Rady Nadzorczej, Zarzàdu oraz inne przepisy prawne. Podstawowà struktur organizacyjnà banku tworzà departamenty. Akcjonariusze W aêcicielem 100% akcji NORD/LB Bank Polska S.A. jest NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale (NORD/LB) z siedzibà w Hanowerze. Zarzàd W roku 2004 mia y miejsce nast pujàce zmiany w sk adzie Zarzàdu Banku: w dniu 27 lutego 2004 roku Rada Nadzorcza powo a a pana Jaros awa Dàbrowskiego na stanowisko Prezesa Zarzàdu Banku, a panów Zbigniewa Karwowskiego i Artura Tomaszewskiego na stanowiska Cz onków Zarzàdu Banku Komisja Nadzoru Bankowego na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2004 roku wyrazi a zgod na powo anie pana Jaros awa Dàbrowskiego na stanowisko Prezesa Zarzàdu i panów Zbigniewa Karwowskiego i Artura Tomaszewskiego na stanowiska Cz onków Zarzàdu Pan Edmund Zawadzki pe ni funkcj Prezesa Zarzàdu do kwietnia 2004 roku, to jest do czasu wyra enia zgody przez Komisj Nadzoru Bankowego na powo- anie pana Jaros awa Dàbrowskiego na to stanowisko. W dniu 30 kwietnia 2004 roku pan Edmund Zawadzki przeszed na emerytur. Pan Klaus Driessen pe ni funkcj Cz onka Zarzàdu Banku do lutego 2004 roku. Pan Eckard Wilch by cz onkiem Zarzàdu Banku do lutego 2004 roku. Po powy szych zmianach sk ad Zarzàdu Banku przedstawia si nast pujàco (na zdj ciu od prawej): Jaros aw Dàbrowski Prezes Zarzàdu Cord Meyer Cz onek Zarzàdu*** Zbigniew Karwowski Cz onek Zarzàdu Artur Tomaszewski Cz onek Zarzàdu Rada Nadzorcza dr Gunter Dunkel Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Sven Herlyn Cz onek Rady Nadzorczej dr Jürgen Allerkamp Cz onek Rady Nadzorczej Peter-Jürgen Schmidt Cz onek Rady Nadzorczej Janusz Filipiak Cz onek Rady Nadzorczej* Jürgen Kösters Cz onek Rady Nadzorczej** * Janusz Filipiak zosta powo any w sk ad Rady Nadzorczej Banku decyzjà WZA w kwietniu 2005 r. ** Jürgen Kösters zrezygnowa w maju 2005 r. *** Cord Meyer zosta powo any w sk ad zarzàdu Banku w maju 2005 r. 11

13 3.6. Oferta produktowa Banku Gwarancje NORD/LB Bank Polska S.A. koncentruje si na obs udze du ych i Êrednich przedsi biorstw. Oferuje wyspecjalizowane produkty i us ugi finansowe, które ka dorazowo dopasowywane sà do potrzeb klientów m.in. kredyty, gwarancje, rachunki i rozliczenia, lokaty, transakcje wymiany walut czy obs uga transakcji handlowych. Bank jest te organizatorem du ych konsorcjów kredytowych. Obok finansowania Bank oferuje nowoczesny system bankowoêci internetowej NORD/LB NET oraz instrumenty zabezpieczajàce przed ryzykiem walutowym i stóp procentowych. Kredyty NORD/LB Bank Polska specjalizuje si w finansowaniu, prowadzàc elastycznà polityk kredytowà. Kredyty mogà byç udzielane w z bàdê walutach obcych. Ich warunki sà ka dorazowo negocjowane i dopasowywane do indywidualnych potrzeb i warunków ekonomiczno-finansowych klientów. Oferowane kredyty to: Kredyt obrotowy, kredyt dyskontowy i kredyt w rachunku bie àcym przeznaczone na finansowanie bie àcej dzia alnoêci firm. Kredyty inwestycyjne (Êrednio- i d ugoterminowe) umo liwiajàce finansowanie przedsi wzi ç o charakterze inwestycyjnym. Ich oprocentowanie mo e byç zmienne lub sta e w ciàgu ca ego okresu kredytowania. Kredyt na finansowanie nieruchomoêci s u àcy finansowaniu nieruchomoêci, które inwestor przeznacza do dalszej odsprzeda y lub wykorzystuje we w asnej dzia alnoêci gospodarczej. Kredyt mo e byç przeznaczony na finansowanie budynków biurowo-us ugowych, powierzchni magazynowych, powierzchni handlowych i domów mieszkalnych. Kredyty konsorcjalne Bank organizuje konsorcja kredytowe w celu finansowania projektów, których wartoêç wymaga w àczenia innych banków. Jako agent konsorcjum kredytowego NORD/LB Polska negocjuje warunki finansowania projektu w imieniu wszystkich banków uczestniczàcych w finansowaniu. NORD/LB Polska uczestniczy ponadto w konsorcjach kredytowych organizowanych przez inne banki NORD/LB Bank Polska oferuje gwarancje b dàce zabezpieczeniem bankowym w obrocie krajowym i mi dzynarodowym. Gwarancja jest instrumentem uwiarygodniajàcym klienta banku wobec jego partnera handlowego jako solidnego wykonawc bàdê solidnego p atnika. Oferowane gwarancje to: gwarancje p atnicze gwarancje dobrego wykonania kontraktu gwarancje zwrotu zaliczki gwarancje przetargowe gwarancje celne Rachunki bie àce dla firm Rachunki bie àce mogà byç otwierane zarówno dla podmiotów krajowych, jak i zagranicznych. Posiadanie rachunku bie- àcego umo liwia: dokonywanie operacji bezgotówkowych dokonywanie operacji na podstawie dyspozycji faksowych oraz przez Internet ubieganie si o limit kredytowy dokonywanie lokat nadwy ek finansowych Rachunek bie àcy mo e byç prowadzony w z oraz walutach obcych. Rozliczenia krajowe i zagraniczne Bank realizuje p atnoêci krajowe i zagraniczne. Serwis bankowoêci internetowej NORD/LB NET pozwala na b yskawiczne i bezpieczne realizowanie zleceƒ. Bank jest uczestnikiem systemu Krajowej Izby Rozliczeniowej, co zapewnia szybkie i sprawne rozliczanie transakcji krajowych w systemie ELIXIR, jest te uczestnikiem systemu Sorbnet. Dzi ki mo liwoêci korzystania z rozleg ej sieci korespondentów NORD/LB Hanover i bezpoêredniemu uczestnictwu w systemie SWIFT (Society for World-wide Interbank Financial Telecommunications) NORD/LB Bank Polska S.A. szybko rozlicza p atnoêci zagraniczne na ca ym Êwiecie. NORD/LB Bank Polska S.A. jest te uczestnikiem systemów Euroelixir i Eurosorbnet, co pozwala sprawnie przyjmowaç p atnoêci krajowe w euro i p atnoêci transgraniczne. 12

14 Lokaty dla firm Bank oferuje szeroki wachlarz lokat, s u àcych efektywnemu zagospodarowaniu nadwy ek Êrodków finansowych i zarzàdzaniu p ynnoêcià firmy. Umo liwia lokowanie Êrodków na okresy niestandardowe od jednego dnia (lokaty typu overnight) do okresów d ugoterminowych. Lokaty mogà byç zawierane w walucie krajowej oraz walutach obcych. Oprocentowanie lokaty od kwoty z, a dla walut obcych od EUR (lub równowarto- Êci tej kwoty w USD) jest negocjowane indywidualnie. Zak adanie lokat jest mo liwe bez koniecznoêci posiadania rachunku bie àcego w banku. Transakcje wymiany walut Bank zapewnia kompleksowà obs ug w transakcjach wymiany walut, zarówno w zakresie transakcji natychmiastowych (SPOT), jak i terminowych pozwalajàcych na zabezpieczenie ryzyka walutowego (FORWARD i NON- DELIVERABLE FORWARD). Bank oferuje atrakcyjne kursy wymiany walut. W przypadku transakcji SPOT powy ej kwoty EUR lub równowartoêci tej kwoty w innej walucie oraz ka dorazowo w przypadku transakcji terminowych kursy sà negocjowane bezpoêrednio z dealerami. Instrumenty zabezpieczajàce przed ryzykiem walutowym i stóp procentowych Obs uga transakcji handlowych NORD/LB Bank Polska jest wyspecjalizowany w obs udze klientów prowadzàcych wymian mi dzynarodowà, którzy wymagajà specyficznych form wspó pracy z instytucjami finansowymi. Bank otwiera akredytywy krajowe i zagraniczne oraz awizuje i potwierdza akredytywy wystawione przez inne banki. Rodzaj akredytywy ka dorazowo dopasowany jest do indywidualnych potrzeb i mo liwoêci klienta oraz do specyfiki transakcji. NORD/LB Bank Polska realizuje tak e operacje inkasa w obrocie krajowym i zagranicznym. NORD/LB Bank Polska wspó pracuje z Korporacjà Ubezpieczeƒ Kredytów Eksportowych (KUKE), co daje klientom mo liwoêç korzystania z ubezpieczania nale noêci eksportowych. Bank oferuje tak e us ugi faktoringowe. Serwis bankowoêci internetowej NORD/LB NET NORD/LB NET to serwis bankowoêci internetowej, gwarantujàcy u ytkownikom bezpieczeƒstwo, mobilnoêç i szybkoêç obs ugi. Dzi ki automatyzacji cz sto wykonywanych operacji oraz mo liwoêci podglàdu rachunków i autoryzacji zleceƒ z dowolnego miejsca, NORD/LB NET zapewnia klientom wygod obs ugi. Bezpieczeƒstwo serwisu gwarantuje zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych, zapewniajàcych skutecznà ochron na p aszczyênie komunikacji z bankiem, kontroli dost pu czy autoryzacji transakcji. Bank oferuje szereg instrumentów umo liwiajàcych klientom zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym (np. SWAP walutowy stosowany do okresowej zamiany jednej waluty na drugà bez ponoszenia ryzyka kursowego) oraz ryzykiem stopy procentowej (Forward Rate Agreement instrument stosowany do zabezpieczenia przed niekorzystnym ruchem stóp procentowych w przysz o- Êci, czy Interest Rate Swap pozwalajàcy firmie zamieniç zmienne oprocentowanie kredytu na sta e i odwrotnie bez koniecznoêci negocjacji istniejàcych umów). NORD/LB NET to równie mobilnoêç, czyli mo liwoêç dost pu do rachunku o dowolnej porze i z dowolnego miejsca. Zdalna autoryzacja zleceƒ pozwala na zarzàdzanie finansami firmy w sposób p ynny i niezale ny od lokalizacji. Dodatkowà zaletà serwisu jest szybkoêç przep ywu informacji i realizacji transakcji. Serwis NORD/LB NET pozwala na komunikacj z bankiem w systemie 24x7x

15 4. Dzia alnoêç Banku w roku Kierunki rozwoju NORD/LB Bank Polska Strategiczne za o enia dzia aƒ nowa strategia Banku Rok 2004 by okresem aktywnego rozwoju NORD/LB Bank Polska i zmian w strategii dzia ania. Zmianie uleg a kultura korporacyjna Banku. Z organizacji trwajàcej bank zosta przeorientowany na organizacj wzrostowà, dynamicznie dzia ajàcà na rynku i aktywnie pozyskujàcà klientów. By to tak e rok inwestycji g ównie w budow profesjonalnego zespo u ekspertów bankowych, a tak e w rozwój produktów i technologii. Bank postawi przy tym na rozwój organiczny, przy jednoczesnym sta ym wzroêcie aktywów i wyników finansowych. G ównym obszarem dzia alnoêci Banku by segment korporacyjny, z precyzyjnie zdefiniowanà grupà docelowà (du e przedsi biorstwa). Bank postawi na specjalizacj, a co za tym idzie specjalistycznà ofert produktów i us ug kierowanych do klientów z tego segmentu (w odró nieniu od du- ych banków uniwersalnych). Aby jak najlepiej dostosowaç si do potrzeb i byç bli ej klientów, Bank rozpoczà rozwój dzia aƒ w regionach, rozwija te nowoczesne kana y dystrybucji, wêród których najwa niejszym elementem jest nowoczesny system bankowoêci internetowej NORD/LB NET. Zmiana podejêcia i orientacji banku wymaga a szeregu zmian w kilku kluczowych obszarach: organizacyjnym, kadrowym, technologicznym i produktowym Organizacja W 2004 roku zmianie uleg a struktura organizacyjna banku. Oprócz zmian w centrali Banku, polegajàcych na utworzeniu nowych departamentów (HR, Marketing & PR, Obs uga Klienta, Strategia i Nowe Produkty), Bank utworzy dwie pierwsze placówki regionalne: w Poznaniu i Gdaƒsku. W pierwszym kwartale roku 2005 otwarte zosta y kolejne trzy w Katowicach, Krakowie i Wroc awiu. W ramach Departamentu BankowoÊci Korporacyjnej zosta utworzony GERMAN & NORDIC DESK, którego g ównym zadaniem jest rozwój wspó pracy z klientami Grupy NORD/LB oraz niemieckoj zycznymi klientami na terenie Polski. 14

16 4.1.3 Kadry Bank prowadzi aktywnà polityk kadrowà, starajàc si pozyskaç najlepszych specjalistów z doêwiadczeniem w bankowoêci korporacyjnej. W roku 2004 zatrudnienie wzros o niemal dwukrotnie. Obszary, które zosta y wzmocnione najbardziej, to sprzeda zw aszcza w zakresie bankowoêci transakcyjnej, finansowania projektów, a tak e w regionach, w których bank otwiera placówki oraz Departament Skarbu, Departament Ryzyka, kontroling, audyt oraz IT. Zatrudniono tak e specjalistów w nowych departamentach: HR, Marketing. W rezultacie w stosunkowo nied ugim czasie uda o si stworzyç profesjonalnà i doêwiadczonà grup mened erów specjalistów w zakresie bankowoêci korporacyjnej z du ym doêwiadczeniem rynkowym. W roku 2005 planowany jest dalszy rozwój zespo u. NORD/LB Bank Polska liczba pracowników (stan na koniec okresu) Rok Liczba pracowników * 90* Technologia NORD/LB Bank Polska jest bankiem nowoczesnym, opierajàcym dzia alnoêç na zaawansowanych technologiach. Stàd ogromny nacisk na rozwój efektywnych rozwiàzaƒ informatycznych. W ubieg ym roku zaplecze informatyczne Banku rozwijane by o dwutorowo. Z jednej strony polega o na zapewnieniu informatycznego wsparcia dla procesów biznesowych, z drugiej zaê na stworzeniu efektywnej i bezpiecznej platformy bankowoêci internetowej. W zakresie wsparcia wprowadzono szereg rozwiàzaƒ, które usprawni y funkcjonowanie Banku, sà te u atwieniem dla klientów, m.in.: poszerzenie funkcjonalnoêci rachunku bie- àcego czy automatyzacja potwierdzeƒ zawarcia transakcji i sprawozdawczoêci obowiàzkowej. Odr bnym projektem by o wprowadzenie serwisu bankowoêci internetowej NORD/LB NET. Tworzàc system Bank postawi na trzy najwa niejsze elementy: bezpieczeƒstwo, szybkoêç i mobilnoêç. Bezpieczeƒstwo zapewnione zosta o dzi ki najnowoczeêniejszym rozwiàzaniom informatycznym, które zastosowane zosta y jednoczeênie na kilku p aszczyznach: w komunikacji z bankiem, kontroli dost pu i autoryzacji transakcji. System zabezpieczony jest m.in. szyfrowanà transmisjà protoko em SSL oraz symetrycznymi kluczami o d ugoêci 128 bitów. Serwery obs ugujàce serwis posiadajà certyfikat renomowanej organizacji Thawte, potwierdzajàcej autentycznoêç strony internetowej. Zastosowana zosta a wirtualna klawiatura i rozbudowane schematy akceptacji. U ytkownicy systemu majà tak e mo liwoêç przechowywania podpisu w repozytorium banku. MobilnoÊç uzyskana zosta a w aênie dzi ki wykorzystaniu Internetu (w przeciwieƒstwie do rozwiàzaƒ typu home banking). Zdalna autoryzacja zleceƒ, automatyzacja cz sto wykonywanych operacji oraz mo liwoêç podglàdu rachunków z dowolnego miejsca, pozwala na zarzàdzanie finansami firmy w sposób p ynny i niezale ny od lokalizacji. Serwis NORD/LB NET pozwala na komunikacj z bankiem 24 godziny na dob, siedem dni w tygodniu, 365 dni w roku. Obecnie system pe ni te funkcj kana u dystrybucji i kontaktu z bankiem, jest jednym z najnowoczeêniejszych rozwiàzaƒ tego typu na rynku bankowoêci korporacyjnej. W kolejnych latach serwis b dzie w dalszym ciàgu rozwijany Produkty Rok 2004 by poczàtkiem tworzenia oferty produktowej. Bank zamknà rok standardowym pakietem produktów dla sektora korporacyjnego, w sk ad którego wchodzi y: kredyty, gwarancje, rachunki i rozliczenia, lokaty, transakcje wymiany walut, obs uga transakcji handlowych, a tak- e instrumenty zabezpieczajàce przed ryzykiem walutowym i stóp procentowych. Bank by te organizatorem du ych konsorcjów kredytowych. Produkty wprowadzone do oferty w roku ubieg ym to: rachunek escrow (rachunek powierniczy), umo liwiajàcy zabezpieczenie stron transakcji przed niewywià- *Plany Banku 15

17 zaniem si jednej ze stron z warunków umowy (zablokowane Êrodki zwalniane zgodnie z umowà); wykup wierzytelnoêci (w tym wierzytelnoêci jednostek samorzàdu terytorialnego); depozyty i transakcje wymiany walut typu SPOT dla klientów nieposiadajàcych rachunku bie àcego w banku; transakcje wymiany walut typu FORWARD i NDF (non-deliverable FX FORWARD). W roku 2004 bank wzbogaci ponadto swojà ofert produktowà o system bankowoêci internetowej NORD/LB NET. Bank du à uwag poêwi ca te rozwiàzaniom, których celem by a pomoc klientom w wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej. dotyczàce zaanga owania w wybrane przedsi wzi cia (metody zarzàdzania ryzykiem zosta y opisane w nast pnym rozdziale). W roku 2004 Bank utrzymywa wywa ony poziom ryzyka i dywersyfikacji portfela kredytowego. Na koniec roku wskaênik kredytów klasyfikowanych (poni ej standardów, wàtpliwych i straconych) by na znacznie lepszym poziomie ni Êrednia rynkowa. Ponad 91% portfela kredytowego to kredyty normalne, a jedynie nieca e 9% (wobec 17% Êredniej rynkowej) to kredyty klasyfikowane, w tym jedynie 2,1% wàtpliwe i stracone. Znaczna cz Êç ekspozycji kredytowej jest zabezpieczona gwarancjami wystawionymi przez Skarb Paƒstwa. 4.2 Polityka kredytowa i gwarancyjna W roku 2004 NORD/LB Bank Polska prowadzi aktywnà polityk kredytowà i gwarancyjnà, starajàc si zapewniç klientom optymalny poziom finansowania dostosowany do specyfiki ich dzia alnoêci oraz mo liwoêci sp at. Nadrz dnym celem by o maksymalizowanie zysku przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka kredytowego. Decyzje kredytowe ka dorazowo podejmowane by y przez Komitet Kredytowy Banku, po uprzedniej analizie i rekomendacji Departamentu Ryzyka. Bank ogranicza ryzyko kredytowe poprzez dywersyfikacj portfela, czemu s u y m.in. system monitorowania ryzyka i analiza struktury portfela co przek ada si na rekomendacje 91,15% Kredyty normalne 4.89% Kredyty pod obserwacjà 1.87% Kredyty poni ej standardu 1.60% Kredyty wàtpliwe 0.49% Kredyty stracone Struktura bran owa portfela kredytowego jest zdywersyfikowana i stabilna. W portfelu kredytowym dominujà kredyty dla czo owych firm z poszczególnych sektorów, a dominujàce bran e to: us ugi finansowe, przemys spo ywczy i przetwórczy, nieruchomoêci, przemys metalowy. Maksymalna ekspozycja na jeden sektor to nieca e 14%. 16

18 4.3 Zarzàdzanie ryzykiem NORD/LB Bank Polska w roku 2004 koncentrowa si na uzyskaniu zak adanego poziomu rentownoêci, nie zapominajàc przy tym o ponoszonym ryzyku. W roku 2004 powo any zosta Komitet Zarzàdzania Aktywami i Pasywami (ALCO) Banku, który wypracowa model pomiaru ryzyka. Bank stosuje narz dzia u atwiajàce monitorowanie ekspozycji na ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko p ynnoêci oraz operacyjne Ryzyko rynkowe Ryzyko walutowe W celu zarzàdzania ryzykiem walutowym Bank okreêli limity dla g ównych walut, w których by y zawierane transakcje, tj. z otych polskich, euro oraz dolarów amerykaƒskich. Ryzyko stopy procentowej Bank wdro y model scenariuszy do wyliczania i kontrolowania ryzyka stopy procentowej. Model ten opiera si na przep ywach pieni nych i wykorzystuje wspó czynniki ryzyka stosowane przez departament kontroli ryzyka macierzystego banku. W pierwszym okresie, do pomiarów Bank ujmuje wartoêç nominalnà d u nych papierów wartoêciowych w przep ywach pieni nych. W wyliczeniach brane sà równie pod uwag transakcje FX oraz pozycje d ugoterminowe bez okreêlonego terminu zapadalnoêci, takie jak kapita podstawowy, rezerwy oraz majàtek trwa y. Oprócz 4 grup ryzyka, okreêlonych przez polskie instytucje nadzoru bankowego, Bank identyfikuje dodatkowo tzw. base risk, czyli ryzyko zmniejszania i zwi kszania odchylenia pomi dzy dwoma pozycjami ró niàcymi si zmiennà stopà. Bank symuluje te zmiany i oblicza ich bie àcà wartoêç oraz okreêla limity. Pomiary ryzyka sà prowadzone w podziale na podstawowe waluty: z ote polskie, euro oraz dolary amerykaƒskie. Pe en pomiar ryzyk jest wykonywany raz na miesiàc, jednak raport niedopasowania jest przygotowywany na bazie dziennej. Ryzyko cenowe W 2004 roku Bank prowadzi prace nad wdro eniem pomiarów ryzyka cenowego. Zakoƒczenie prac planowane jest na pierwszà po ow 2005 roku Ryzyko kredytowe Monitorowanie ryzyka kredytowego s u y do okreêlania zagro enia zwiàzango z klientem, uzyskiwanymi przez niego wynikami finansowymi i ewentualnà cz Êciowà lub ca kowità niewyp acalnoêcià. Pomiary tego ryzyka dokonywane sà zarówno w oparciu o okreêlone przepisami limity, jak i o wewn trzne procedury. W ocenie poziomu ryzyka Bank stosuje model minimalnych wymagaƒ wobec ryzyka kredytowego dla sektora finansowego. Model ten jest stosowany w ca ej grupie NORD/LB. Dodatkowym czynnikiem minimalizujàcym ryzyko kredytowe jest Êcis e rozdzielenie funkcji pomi dzy departamenty sprzeda owe oraz departamenty ryzyka kredytowego i administracji kredytów. Ostatecznà decyzj dotyczàcà udzielenia kredytu podejmuje Komitet Kredytowy. Departament Kontrolingu prowadzi niezale ny pomiar ryzyka kredytowego dostarczajàc informacji o strukturze, jakoêci portfela kredytowego i jego ekspozycji na ryzyko Ryzyko p ynnoêci Podstawowym celem mierzenia ryzyka p ynnoêci banku jest zaspokajanie w terminie wszystkich zobowiàzaƒ wobec klientów, uwzgl dniajàc za amania w niektórych segmentach rynku, nieoczekiwane wyp aty oraz zrywanie depozytów. Bie àce zarzàdzanie ryzykiem prowadzone przez Departament Skarbu jest przedmiotem oceny ze strony Komitetu Zarzàdzania Aktywami i Pasywami (ALCO) Banku. Na podstawie przedstawionych danych oraz rekomendacji Departamentu Kontrolingu Komitet akceptuje rezultaty zarzàdzania ryzykiem. Komitet podejmuje równie decyzje dotyczàce Êrednio- i d ugoterminowego zarzàdzania ryzykiem, wykorzystujàc takie instrumenty, jak umowy dotyczàce finansowania od innych instytucji finansowych, emisje papierów d u nych, wykorzystanie po yczki podporzàdkowanej czy te podniesienie kapita u podstawowego. 17

19 Ryzyko operacyjne Bank okreêla ryzyko operacyjne jako ryzyko strat spowodowanych niew aêciwymi procedurami lub ich nieprzestrzeganiem, ryzykiem zwiàzanym z personelem oraz systemami teleinformatycznymi. Bank wdro y procedury okreêlajàce zakresy obowiàzków poszczególnych departamentów w tym zakresie. W roku 2005 Bank podjà prace majàce na celu wdro enie regulacji przyj tych przez Komitet Bazylejski II w zakresie monitorowania ryzyka operacyjnego Obs uga transakcji handlowych Rok 2004 by okresem rozwoju grupy produktów wspierajàcych finansowanie handlu. Poza operacjami dokumentowymi, które by y w ofercie od poczàtku jego obecnoêci na polskim rynku, Bank proponowa klientom mo liwoêç zbycia wierzytelnoêci pieni nej oraz mo liwoêç finansowania krótkoterminowych nale noêci. W roku 2004 ofertà obj to firmy prowadzàce dzia alnoêç handlowà na rynkach zagranicznych. W ten sposób Bank chce wykorzystaç silnà pozycj w pó nocno-wschodniej cz Êci Europy oraz doêwiadczenie, jakie na tych rynkach zdoby y banki z grupy NORD/LB. AktywnoÊç NORD/LB Bank Polska w zakresie nowych produktów finansowania handlu w obrocie krajowym w 2004 roku skupia a si na finansowaniu istniejàcych nale noêci od odbiorców. W portfelu nale noêci znalaz y si wierzytelnoêci handlowe nabywane od pierwotnych wierzycieli, wierzytelnoêci leasingowe, a tak e wierzytelnoêci, w których d u nikami by y szpitale. Bank podjà te wspó prac z firmami faktoringowymi. Udzielajàc tym firmom finansowania Bank ka dorazowo stara si zadbaç o przeniesienie na Bank prawa dost pu do Êrodków od d u ników faktoringowych, czyli prawa dost pu do podstawowego êród a sp aty. Rok 2004 by rokiem istotnego wzrostu wolumenu operacji dokumentowych, zw aszcza akredytyw dokumentowych. W drugiej po owie roku Êredniomiesi czny wolumen otwartych akredytyw dokumentowych przekroczy kwot 300 mln z. Poziom osiàgni tych w 2004 roku przychodów z tytu u finansowania transakcji handlowych stanowi relatywnie niewielkà pozycj w strukturze przychodów Banku. Plany na najbli sze trzy lata zak adajà ustabilizowanie dochodów operacyjnych z tytu u szeroko rozumianego finansowania transakcji handlowych na poziomie 7-10% dochodów operacyjnych ogó em. Zmiana oferty oraz dostosowywanie jej do potrzeb rynku b dzie procesem, który b dzie kontynuowany w kolejnych latach Najwa niejsze osiàgni cia W roku 2004 NORD/LB Bank Polska osiàgnà wszystkie zak adane cele biznesowe, pozyska kilkudziesi ciu nowych du ych klientów, zakoƒczy te rok zyskiem mimo du ych nak adów inwestycyjnych. To niewàtpliwie najwi ksze osiàgni cie roku To jednak nie jedyny powód do dumy. Zgodnie z przyj tà strategià NORD/LB Bank Polska ma ambicje bycia nie tylko dostawcà produktów i us ug bankowych, ale równie doradcà i partnerem. Realizujàc t misj Bank stara si ka dorazowo dostosowywaç rozwiàzania do indywidualnych potrzeb przedsi biorstw, aby w jak najwi kszym stopniu przyczyniaç si do ich rozwoju. W roku 2004 NORD/LB Bank Polska pochwaliç si mo e szeregiem udanych projektów, przy czym na szczególnà uwag zas uguje zaanga- owanie Banku w finansowanie przemys u stoczniowego. Jest to przyk ad aktywnego udzia u Banku w rozwoju polskiej gospodarki i jednoczeênie umiej tnoêci sprawnego realizowania projektów w trudnym i wymagajàcym sektorze gospodarki, jakim jest dziê przemys stoczniowy. Bank aktywnie anga uje si tak e w finansowanie transakcji eksportowych polskich przedsi biorstw. Wa nym osiàgni ciem by o tak e stworzenie nowoczesnego serwisu bankowoêci transakcyjnej NORD/LB NET. Warto te wspomnieç o pozabiznesowej dzia alnoêci Banku, polegajàcej na wspieraniu po ytecznych spo ecznie inicjatyw. 18

20 Wybrane osiàgni cia roku 2004 Dziesi ç kontenerowców za 87,3 mln USD W roku 2004 NORD/LB Bank Polska by organizatorem konsorcjum kredytowego finansujàcego projekt budowy dziesi ciu statków przez Stoczni Gdynia S.A. Konsorcjum udzieli o stoczni kredytu w wysokoêci 87,3 mln dolarów amerykaƒskich na sfinansowanie budowy dziesi ciu kontenerowców z serii Wszystkie statki budowane sà dla armatorów niemieckich. Kredyt jest por czany przez Skarb Paƒstwa. Decyzja o finansowaniu przedsi wzi cia Stoczni Gdynia jest próbà partnerskiego wspierania kluczowych przedsi wzi ç bran y stoczniowej. Najwi ksze na Êwiecie chemikaliowce W roku 2004 NORD/LB Bank Polska by organizatorem konsorcjum kredytowego, powo anego dla sfinansowania budowy pierwszego z serii statków: B588-III/4-8, przeznaczonych do transportu chemikaliów, produktów ropy naftowej i olejów. Konsorcjum udzieli o Stoczni Szczeciƒskiej Nowa kredytu w wysokoêci 34,16 mln dolarów. Stocznia buduje seri B588-III najwi kszych na Êwiecie chemikaliowców ze zbiornikami ze stali nierdzewnej dla armatora Odfjell ASA z Norwegii. Odfjell jest jednym z dwóch najwi kszych na Êwiecie operatorów chemikaliowców (jego flota sk ada si z 66 statków o àcznej poj. ok. 2,3 mln DWT). Statek przystosowany jest do przewozu chemikaliów klasy I, II i III wg IMO, jak równie produktów rafinacji ropy naftowej, kwasów, olejów roêlinnych i t uszczów zwierz cych oraz melas. W roku 2005 Bank kontynuuje projekt, organizujàc kolejne konsorcja na sfinansowanie nast pnych chemikaliowców. NORD/LB Bank Polska wspiera eksport polskich przedsi biorstw NORD/LB Bank Polska aktywnie anga uje si w finansowanie eksportu polskich przedsi biorstw. Zaanga owanie Banku z tego tytu u przekroczy o w ubieg ym roku 16 mln USD. Sà to g ównie kredyty przeznaczone na finansowanie nieruchomoêci budowanych za granicà m.in. w Rosji i na Bia orusi przez polskie firmy, zaê kredytobiorcà jest tu bank importera. NORD/LB Bank Polska wspó pracuje z Korporacjà Ubezpieczeƒ Kredytów Eksportowych (KUKE), która ubezpiecza transakcje. Ubezpieczenie KUKE eliminuje praktycznie wszystkie ryzyka transakcji, w tym ryzyko polityczne. NajnowoczeÊniejsza bankowoêç internetowa dla firm NORD/LB Bank Polska znacznà cz Êç swojej dzia alnoêci biznesowej opiera na najnowoczeêniejszych rozwiàzaniach informatycznych. Jednym z takich rozwiàzaƒ jest, wprowadzony do oferty w roku 2004, internetowy serwis bankowoêci transakcyjnej NORD/LB NET. Jego najwa niejsze cechy to bezpieczeƒstwo transakcji finansowych, szybkoêç i mobilnoêç oraz wygoda obs ugi. Zastosowane najnowoczeêniejsze zabezpieczenia, szeroki dost p àczy internetowych i wspierajàcych ich àczy telefonii satelitarnej, a tak e mo liwoêç zdalnego realizowania zleceƒ wszystko to czyni go jednym z najlepszych tego typu rozwiàzaƒ na rynku. Bank wspiera po yteczne inicjatywy NORD/LB Bank Polska realizujàc podstawowe cele biznesowe stara si jednoczeênie - w miar mo liwoêci - wspieraç inicjatywy, które przyczyniajà si do upowszechnienia wiedzy bankowej, czy do wspierania po ytecznych spo ecznie przedsi wzi ç. Bank by m.in. fundatorem zakupu nowych woluminów przez Bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego ksià ek poêwi conych polskiemu i niemieckiemu sektorowi bankowemu, wspiera tak e inicjatywy s u àce wsparciu programów pomocy bezrobotnym wspó pracowa w tym zakresie z fundacjà NADZIEJA.

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE HISTORIA, ROLA I FUNKCJE EUROPEJSKI BANK CENTRALNY EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HANSPETER K. SCHELLER EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Raport na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Warszawa, luty 2004 Opracowanie pod redakcjà: Jakuba Borowskiego Zespó autorski: Jakub Borowski Micha Brzoza-Brzezina Anna Czoga a

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 Praca zbiorowa pod redakcjà naukowà doc. dr hab. Józefa CHMIELA Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Leszek ZIENKOWSKI Warszawa 2001 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW OÂRODEK STUDIÓW WSCHODNICH Centre for Eastern Studies Prace OSW / CES Studies P R A C E OSW CES Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story Tad ykistan: czas próby Tajikistan:

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych

Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych Agnieszka Borek Przemys aw Fenrych Krzysztof Margol FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W A R S Z A W A 2 0 1 0 R

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 Rower a sprawa polska 68% gospodarstw domowych w du ych polskich miastach ma

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy

Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy Michael Keating Centrum Europejskie Natolin Warszawa 2004 1 Spis treêci Streszczenie... 3 Ponowne odkrycie miejsca... 4 Paƒstwo a polityka

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo