PROGRAM POLSKIE SZTUCZNE SERCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM POLSKIE SZTUCZNE SERCE"

Transkrypt

1 PROGRAM POLSKIE SZTUCZNE SERCE SOJUSZ MEDYCYNY, NAUKI I TECHNIKI Koordynator Programu Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi Zabrze 2013

2 GRUDZIEŃ 2013 Koordynator Programu: dr Jan Sarna Zespół redakcyjny: Jan Sarna Roman Kustosz Elżbieta Woźniewska Małgorzata Gonsior Adam Jarosz Katarzyna Szymańska Damaris Hansel Ewa Krzak Okładka: Artur Kapis Zdjęcia: Wojciech Bujok Wydawnictwo współfinansowane przez Ministerstwo Zdrowia EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISBN DRUK: Epigraf s.c. Jan Kalnik, Teresa Kalnik tel

3 Profesorowi Zbigniewowi Relidze Copyright GRAFIA 3

4 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE I. WPROWADZENIE 1. Streszczenie 2. Przesłanki ustanowienia Programu 3. Tryb ustanowienia Programu II. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 1. Cele oraz struktura Programu 2. Zasady realizacji Programu a. Zarządzanie b. Finansowanie realizacji zadań c. Monitorowanie realizacji zadań, odbiór prac oraz sprawozdawczość, nadzór i kontrola d. Ochrona praw własności intelektualnej 3. Harmonogram zadaniowo-finansowy III. IV. PREZENTACJA WYKONAWCÓW ORAZ RECENZENTÓW REALIZACJA PROGRAMU 1. Ogłoszenie konkursów na wybów wykonawców zadań oraz podpisanie umów 2. Odbiór wyników zadań badawczych i wdrożeniowych 3. Sporządzanie dokumentacji finansowej i sprawozdawczej V. EFEKTY PROGRAMU 1. Efekty badawcze 2. Efekty kliniczne 3. Integracja środowisk 4. Aparatura badawczo-diagnostyczna 5. Patenty 6. Publikacje i konferencje naukowe 7. Wdrożenie i komercjalizacja rezultatów 8. Nowe projekty jako kontynuacja Programu VI. ANALIZA WYNIKÓW VII. OPINIE O PROGRAMIE VIII. ROLA KOORDYNATORA W REALIZACJI PROGRAMU IX. KONTROLE I AUDYTY X. PROMOCJA PROGRAMU XI. PODSUMOWANIE XII. ZAŁĄCZNIKI: 1. Wykaz jednostek realizujących Program 2. Wykaz Ekspertów Programu 3. Upowszechnianie wyników 4. Wykaz dokumentów 5. Karty rezultatów zadań 4

5 SŁOWO WSTĘPNE Szanowni Państwo, W roku 2012 zakończono realizację rządowego Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce. Charakter Programu oraz sposób jego realizacji, jako interdyscyplinarnego przedsięwzięcia skupiającego wybitnych przedstawicieli środowisk naukowych, medycznych i technicznych wokół idei stworzenia rodziny polskich protez serca, świadczy o wyjątkowości tego projektu. Nigdy wcześniej na taką skalę nie prowadzono w Polsce badań nad technologiami wspierającymi leczenie niewydolności serca za pomocą urządzeń wspomagających jego pracę. Program był spełnieniem marzeń Profesora Zbigniewa Religi - wizjonera, który zawsze wierzył wpotencjał polskiej myśli naukowej oraz w gotowość lekarzy do stosowania najbardziej zaawansowanych technik dla ratowania ludzkiego życia. Moje wielkie pragnienie stworzenia polskiego sztucznego serca nareszcie w pełni się urzeczywistnia. Usilne starania o otoczenie tego przedsięwzięcia opieką państwa, uwieńczone uchwaleniem Wieloletniego Programu Polskie Sztuczne Serce", uważam za ogromny sukces. Bardzo się z tego cieszę i życzę powodzenia wszystkim, którzy zaangażowani są w realizację prac. prof. Zbigniew Religa Do projektu przystąpiło ponad 40 zespołów z największych polskich instytucji naukowo-badawczych i wiodących klinik kardiochirurgicznych. Zrealizowano łącznie 29 zadań badawczych i wdrożeniowych, pogrupowanych tematycznie w pięć przedsięwzięć. Wyniki prac zaprezentowano w dziesiątkach publikacji i doniesień konferencyjnych, szereg rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych zgłoszono do ochrony patentowej, krajowej i międzynarodowej. Niewątpliwie rozwiązania te stanowią najważniejszy i najcenniejszy rezultat Programu. Nie tylko przyczyniły się do wielkiego postępu w dziedzinie protez serca, ale ze względu na swoją innowacyjność i potencjał aplikacyjny, są ważnym wkładem w rozwój polskiej nauki. Na równie duże uznanie zasługują osiągnięcia realizatorów części wdrożeniowej Programu: zespołów kardiochirurgicznych, zaangażowanych w szeroko zakrojone badania przedkliniczne i leczenie pacjentów z wykorzystaniem protez oraz partnerów technologicznych, dzięki którym powstawały prototypy protez. Przekazujemy Państwu materiał opisujący przebieg ustanawiania Programu, jego realizację i rezultaty, polecając Państwa życzliwej uwadze jego lekturę. Jako Koordynator Programu, w imieniu całego zespołu Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, pragnę gorąco podziękować wszystkim partnerom Programu, którzy przyczynili się do zrealizowania tego niezwykłego przedsięwzięcia. dr Jan Sarna Koordynator Programu 5

6 I. WPROWADZENIE 6

7 1. STRESZCZENIE Program "Polskie Sztuczne Serce". Sojusz medycyny, nauki i techniki. Program Wieloletni Polskie Sztuczne Serce, którego celem było opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej polskich protez serca, został ustanowiony uchwałą nr 29/2007 Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata pod nazwą Polskie Sztuczne Serce i zmieniony uchwałą nr 58/2010 Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2010r. Okres realizacji Programu ustalono na lata , natomiast łączne nakłady budżetowe zaplanowano na kwotę złotych. Podział środków oraz ich wykorzystanie przedstawiono w tabeli poniżej: Przeznaczenie środków Okres realizacji Środki budżetowe (w zł) Planowane Poniesione Zadania badawcze i prace rozwojowe; Część 28 - nauka Zadania wdrożeniowe; Część 46 zdrowie , , , ,67 OGÓŁEM , ,29 Jako realizatorzy Programu zostali wskazani Minister Zdrowia oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Zdrowia odpowiedzialny był za realizację części wdrożeniowej Programu, natomiast Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego za realizację części Programu, obejmującej badania naukowe i prace rozwojowe. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, decyzją z dnia 21 kwietnia 2008 r. przekazał Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju do realizacji część badawczą jako strategiczny projekt badawczy zgodny z Programem. Funkcję Koordynatora powierzono Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. Program został ukierunkowany na kreowanie innowacyjnych rozwiązań w strategicznych obszarach badawczych obejmujących technologie materiałowe, bioinżynierii, metrologiczne oraz informatyczne i teleinformatyczne dla opracowania konstrukcji klinicznych systemów wspomagania serca. Założenia Programu uwzględniały priorytety wynikające z takich dokumentów strategicznych jak Narodowy Program Zdrowia , Strategia Rozwoju Kraju oraz Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy). W realizacji Programu wzięło udział ponad 40 zespołów z 35 instytucji naukowo-badawczych, ośrodków klinicznych oraz profesjonalnych podmiotów produkujących elementy protez serca. Wykaz głównych Jednostek zawiera załącznik pt.: Wykaz jednostek realizujących Program. W ramach 5 przedsięwzięć zrealizowano 17 zadań badawczych oraz 12 zadań wdrożeniowych, obejmujących ponad 200 etapów. Rezultaty zadań oceniało ponad 50 najwybitniejszych specjalistów reprezentujących kluczowe dziedziny nauki, biorących udział w pracach Rady Programu oraz Zespołów Specjalistycznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Zdrowia, a także recenzentów powołanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Koordynatora. Odbioru prac dokonywano z najwyższą starannością podczas specjalistycznych warsztatów tematycznych, w tym podczas 8 warsztatów sprawozdawczych z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Rady Programu, Zespołów Specjalistycznych 7

8 recenzentów oraz przedstawicieli regionalnych organów administracji. Realizacja Programu odbyła się w ramach zatwierdzonego harmonogramu i budżetu, zgodnie z procedurami szczegółowymi ustanowionymi przez realizatorów. W wyniku zrealizowanych prac osiągnięto planowane rezultaty w postaci prototypów rodziny protez serca, obejmującej: pozaustrojową pulsacyjną protezę do zastosowania we wspomaganiu krótkoterminowym i przedłużonym ReligaHeart EXT; częściowo wszczepialną pulsacyjną protezę serca ReligaHeart IMPL; częściowo wszczepialne wirowe pompy III generacji: odśrodkową ReligaHeart ROT i osiową; całkowicie wszczepialną wirową pompę wspomagania serca ReligaHeart TOTAL. Prototypy komór ReligaHeart EXT oraz ReligaHeart IMPL wraz ze sterownikami opracowanymi w Programie: przewoźnym ReligaHeart PDU-402, przenośnym ReligaHeart PDU-501 oraz ReligaHeart DUO, będącym zintegrowanym urządzeniem sterującym protezami ReligaHeart EXT, stanowią polskie systemy wspomagania serca. W ramach działań przygotowawczych do wprowadzenia systemów wspomagania do praktyki klinicznej uzyskano pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na prowadzenie badania klinicznego pn.: Aplikacja kliniczna prototypu pozaustrojowego systemu wspomagania serca ReligaHeart EXT o numerze protokołu IK W czerwcu 2013r. rozpoczęto realizację I fazy badania klinicznego, która objęła 2 pierwsze aplikacje nowego pozaustrojowego pulsacyjnego systemu wspomagania serca ReligaHeart EXT w celu dokonania oceny klinicznej. Efektem Programu jest również integracja środowisk badawczych, klinicznych oraz technologicznych wokół tematyki rozwoju protez serca. Osiągnięty poziom kooperacji stwarza podstawy do podejmowania dalszych inicjatyw dla rozwoju tego unikalnego w Polsce obszaru badawczego. Zrealizowane zadania, poza głównymi rezultatami wymienionymi wyżej, dostarczyły wielu innowacyjnych, aplikowalnych rozwiązań w postaci technologii, metod badawczych i procedur medycznych. Efekty Programu zostały opisane w ponad 120 publikacjach, w tym w monografiach: Technologie inżynierii materiałowej i technologie metrologiczne dla potrzeb polskich protez serca oraz Polskie protezy serca, opracowanie konstrukcji, badania kwalifikacyjne, przedkliniczne i kliniczne, a także przedstawione na 154 krajowych i zagranicznych konferencjach i seminariach. Najbardziej rokujące rozwiązania objęto ochroną w ramach 20 zgłoszeń patentowych dokonanych w trybie regionalnym i międzynarodowym. W ramach nadzoru nad prawidłowością realizacji Programu przeprowadzono audyt zadań badawczych zgodnie z zapisami Ustawy o finansowaniu nauki oraz kontrolę finansową na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W okresie Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w Ministerstwie Zdrowia 3 kontrole realizacji Programu oraz stopnia osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Ponadto Koordynator przeprowadził 4 audyty systemu zarządzania, w tym z udziałem eksperta zewnętrznego. W wyniku wymienionych kontroli i audytów nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wniesiono zastrzeżeń. 8

9 2. PRZESŁANKI USTANOWIENIA PROGRAMU Program "Polskie Sztuczne Serce". Sojusz medycyny, nauki i techniki. Przesłankami, którymi kierowano się w procesie ustanawiania Programu były zarówno zidentyfikowane potrzeby leczenia określonych schorzeń serca jak i możliwości opracowania nowoczesnych konstrukcji protez serca. Na etapie przygotowania Programu były one analizowane w obszarze epidemiologii niewydolności serca, rozwoju konstrukcji protez serca na świecie i w Polsce oraz potencjału nowych technologii, które mogłyby wpłynąć na rozwój tej dziadziny badań. Przytoczone w założeniach cele i uzasadnienie ich realizacji zostały zweryfikowane i zaakceptowane w procesie przygotowania i uruchomienia programu wieloletniego. Epidemiologia chorób serca Choroby serca ciągle stanowią jeden z najważniejszych społecznych problemów zdrowotnych na świecie, charakteryzujących się zarówno najwyższym wskaźnikiem zachorowań jak i śmiertelności. Statystyki światowe, opracowane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Serca (AHA) podawały w roku 2005, iż śmiertelność spowodowana chorobami serca była o ponad 60% wyższa od śmiertelności w zachorowaniach na raka, ponad 8-krotnie wyższa od śmiertelności na skutek wypadków komunikacyjnych i ponad 14-krotnie wyższa od śmiertelności w chorobie Alzheimera. Istotnym był również fakt, że 2/3 chorych na serce stanowili ludzie w wieku poniżej 65 roku życia. Szacowana na rok 2004 liczba chorych z niewydolnością serca dla całego świata wynosiła 15 milionów osób (raport AHA). Według raportu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Europie dotyczyła ona 10 milionów osób. Liczba chorych z niewydolnością serca szacowana w Polsce w okresie przygotowania Programu wynosiła od 500 do 750 tysięcy. W tym okresie hospitalizowano w kraju rocznie około 6 tysięcy chorych z ciężką postacią niewydolności serca (źródło: raport z ogólnopolskiego rejestru chorych z ciężką niewydolnością serca program POLKARD-HF ). Według raportu opracowanego na podstawie danych ogólnopolskiego rejestru Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Sercowo-Naczyniowych POLKARD , w okresie 2 lat ( ) do zakwalifikowania dla leczenia transplantacją serca zgłoszono 675 chorych z ciężką niewydolnością serca, z czego 335 (49,6%) zostało zakwalifikowanych do przeszczepu serca, a 315 uznano jako pacjentów nie kwalifikujących się jeszcze do leczenia transplantacją serca, ale mogących wymagać takiego leczenia w przyszłości. W grupie pacjentów zakwalifikowanych do leczenia przeszczepem serca, prawie 20% posiadało wskazania do super pilnej lub pilnej transplantacji. Przygotowując Program uznano, iż obszar wykorzystania protez serca w naszym kraju może dotyczyć prawie 13,5% chorych z ciężką niewydolnością serca. Rozwój badań nad protezami serca w świecie i w kraju Znaczenie społeczne problemu chorób serca intensyfikowało wysiłki świata medycyny i nauki w kierunku poszukiwania nowych i wysoko skutecznych metod leczenia tych chorób. Sukcesem wieloletnich badań naukowych było wprowadzenie do leczenia chorób serca nowych rozwiązań technologicznych. Znakomity postęp metod farmakologicznych, zaawansowanych metod chirurgicznych oraz odległych rezultatów leczenia transplantologicznego przyniosły w latach poprzedzających uruchomienie Programu znaczący wzrost skuteczności leczenia niewydolności serca. Bardzo istotne znaczenie w rozwoju skutecznego leczenia niewydolności serca miały pulsacyjne pozaustrojowe i wszczepialne protezy serca, które wpisały się w proces leczenia niewydolności serca jako skuteczna metoda przeciwdziałania krytycznej niewydolności serca, mogąca być wykorzystywana jako technologia wspomagająca leczenie serca do jego regeneracji lub zastępująca nieuleczalnie chory i niewydolny narząd jako pomost do transplantacji. Jednak podstawową cechą ograniczającą zakres wykorzystania protez pulsacyjnych stały się ich bariery techniczne gabaryty oraz limit czasu stosowania. Nową dziedziną dynamicznie rozwijających się protez serca stały się miniaturowe wirowe pompy wspomagania serca, wytwarzające przepływ ciągły. W okresie przygotowania Programu, w latach , protezy takie pod postacią miniaturowych pomp wszczepialnych do ciała pacjenta, wyposażonych w wirnik łożyskowany mechanicznie, przebijały bariery wprowadzenia do stosowania klinicznego. Ich wdrożenie było trudne ze 9

10 względu na obawy reakcji organizmu na niepulsacyjny przepływ krwi wytwarzany przez te urządzenia oraz obawy ryzyka wykrzepiania krwi w rejonie łożyska wirnika. W laboratoriach naukowych prowadzone były prace nad konstrukcjami takich pomp z wirnikami lewitującymi w polu magnetycznym. Na okres uruchomienia Programu przypada czas aplikacji klinicznych pierwszej wszczepialnej pompy wirowej w wirnikiem bez łożyska mechanicznego - lewitującym w polu hydrodynamicznym. Kolejne lata wykazały dynamiczny wzrost stosowania wszczepialnych pomp wirowych - szczególnie do długoterminowego wspomagania serca. Wiodące ośrodki realizujące prace nad budową i wdrożeniem systemów protez są zlokalizowane w USA, Niemczech i Japonii. Liderem na rynku protez serca są Stany Zjednoczone, do których należy ponad 80% aplikacji klinicznych. Wiodącymi programami protez serca w USA są: przedsięwzięcie realizowane przez THORATEC, integrujące dwa projekty - pozaustrojowej oraz częściowo wszczepialnej protezy długoterminowego wspomagania serca oraz przedsięwzięcie realizowane przez ABIOMED, obejmujące oprócz pozaustrojowej protezy serca, również całkowicie wszczepialne sztuczne serce. Jest to pierwsza proteza opracowywana jako pełna alternatywa dla transplantacji serca, która po raz pierwszy wszczepiona została pacjentowi w roku W Europie liderami w dziedzinie badań nad protezami serca są Niemcy. Kraj ten realizuje badania w dwóch dużych programach: jednym związanym z Instytutem Serca w Berlinie i drugim powiązanym z Uniwersytetem Technicznym w Aachen. Ośrodek berliński osiągnął wielki sukces skutecznym wdrożeniem do praktyki klinicznej wszczepialnej pompy osiowej INCOR. Rozwój badań nad protezami serca w Polsce w okresie poprzedzającym ustanowienie Programu był efektem prowadzonych od ponad 15 lat prac badawczych, realizowanych w unikalnej bazie badawczej oraz sieci krajowych i zagranicznych ośrodków badawczych, współdziałających z Pracownią Sztucznego Serca Instytutu Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Ich głównym rezultatem był pozaustrojowy pulsacyjny system wspomagania serca - opracowany i wdrożony do praktyki klinicznej pod postacią sztucznej komory wspomagania serca POLVAD oraz wewnątrzszpitalnego sterownika dla tej komory typu POLPDU 401. Proteza była jedną z pięciu stosowanych klinicznie na świecie pozaustrojowych pulsacyjnych protez wspomagania serca. Wszczepiona u pacjenta po raz pierwszy w 1995 roku, została wdrożona do stosowania klinicznego w roku Do chwili uruchomienia Programu wykorzystana była w ponad 180 przypadkach, pozwalając na skuteczne wspomaganie serca pacjentów zarówno w kierunku regeneracji serca jak i pomostowania do transplantacji serca (najdłużej przez 98 dni u pojedynczego pacjenta). Obecnie liczba aplikacji pompy POLVAD to ponad 300 przypadków zastosowania pompy u pacjentów w wieku od 12 do 73 lat. Najdłuższy czas wspomagania serca systemem POLCAS trwał 650 dni. Potwierdzeniem innowacyjności oraz konkurencyjności Systemu POLCAS w stosunku do innych istniejących już na światowym rynku systemów wspomagania serca może być szereg medali na wystawach krajowych i zagranicznych, w tym: , Medal na targach New European Technology Fair TEC 96 dla Systemu Wspomagania Serca POLCAS, Grenoble, Francja; 1997, Specjalne wyróżnienie na targach Techno Messe Kansai dla Systemu Wspomagania Serca POLCAS, Osaka, Japonia; 1998, Złoty medal na targach 6th London International Inventions Fair dla implantowalnej komory wspomagania serca POLHIVAD, Londyn, Wielka Brytania; Nagroda specjalna Polonia Bussines Club dla implantowalnej komory wspomagania serca POLHIVAD; 1998, Medal na targach Inter Technology Fair dla Systemu Wspomagania Serca POLCAS, Łódź, Polska; 2002, Medal na targach Intarg Fair za System Wspomagania Serca POLCAS, Katowice, Polska 2002, Tytuł Lidera Innowacji przyznany za System Wspomagania Serca POLCAS, Katowice, Polska; 2002, Złoty medal Invest Technology, Warszawa, Polska; 2004, Grand Prix na 53 Światowych Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik "Brussels Eureka! 2004" w Belgii dla prototypu pneumatycznej implantowalnej komory wspomagania serca POLVAD; Złoty Medal z Wyróżnieniem oraz Puchar Naukowo-Technicznego Stowarzyszenia "TECHNIPOL"

11 z Rosji; 2005, Jury 104 Międzynarodowego Salonu Wynalazczości Concours Lepine 2005, zorganizowanego w ramach Międzynarodowych Targów Foire de Paris we Francji nagrodziło złotym medalem prototyp pneumatycznego, częściowo implantowalnego systemu wspomagania serca; 2006, Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze w 2005 roku, Muzeum Techniki w Pałacu Kultury w Warszawie. Gold Medal for Electrohydraulic Imlantable Ventricular Assist Device EH/VAD Gold Medal for the best EUROPEAN EXHIBITOR 98 Puchar Przewodniczącego KBN INTERTECHNOLOGY '98 Gold Medal International Fair Invest TECHNOLOGY 2002 Medal INTARG 2002 dla "Polcas - Polski System Wspomagania Serca" Lider Innowacji dla "Polcas - Polski System Wspomagania Serca" Grand Prix du Jury "Brussels EUREKA! 2004" Puchar Naukowo-Technicznego Stowarzyszenia "TECHNOPOL" z Rosji 11

12 Złoty Medal z Wyróżnieniem Targów "Brussels EUREKA! 2004" Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze w 2005 roku W listopadzie 2002 roku otwarto w Houston (USA) pierwsze i jedyne na świecie Międzynarodowe Centrum Technologii Medycznych (MCTM), którego misją jest gromadzenie i prezentowanie wiedzy z historii, współczesności oraz perspektyw rozwoju w dziedzinie sztucznych narządów. Polskie sztuczne serce i polskie komory wspomagania serca prezentowane w tym muzeum stały się istotną i stałą częścią ekspozycji światowego dorobku w dziedzinie protez serca. Stopień zaawansowania prac badawczych i wdrożeniowych oraz osiągane wskaźniki skuteczności leczenia przy zastosowaniu pozaustrojowych protez serca, stanowiły podstawę do podjęcia kompleksowych działań zmierzających do opracowania i wdrożenia nowych konstrukcji protez dedykowanych zastosowaniom permanentnym. Celem nadrzędnym tych prac było osiągnięcie parametrów użytkowych protez gwarantujących maksymalne bezpieczeństwo ich stosowania oraz podnoszących wskaźniki skuteczności leczenia, przy jednoczesnej maksymalizacji komfortu pacjenta. 3. TRYB USTANOWIENIA PROGRAMU Ustanowienie Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce było odpowiedzią na postulaty środowisk medycznych i technicznych dotyczące wprowadzania najbardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych dla ochrony zdrowia społeczeństwa. Badania nad protezami serca stanowią długotrwały i kosztowny proces. Dla uzyskania efektu klinicznego w postaci skutecznego wykorzystania protez w leczeniu niewydolnego serca, konieczne było zrealizowanie szeroko zakrojonego projektu badawczo- wdrożeniowego obejmującego: 12 badania podstawowe w zakresie nauk medycznych jak i technicznych, dla opracowania podstaw budowy i zasady działania protez, przygotowania możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w ich konstrukcji; wdrożenie zaawansowanych technologicznie procesów produkcji protez; wykonanie weryfikujących badań przedklinicznych, laboratoryjnych i eksperymentalnych na zwierzętach; wykonanie eksperymentalnych badań klinicznych i wdrożenie kliniczne protez;

13 dalsze prowadzenie badań klinicznych poświęconych optymalizacji metod leczenia chorych z zastosowaniem protez serca. Biorąc pod uwagę interdyscyplinarny charakter przedsięwzięcia, zdecydowano, iż dla synchronizacji prac, najbardziej efektywną formułą będzie program wieloletni, ustanawiany zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych. Proces miał charakter wielopoziomowych konsultacji merytorycznych i społecznych, i wymagał określonej sekwencji działań formalnych. Poniżej przedstawiono najważniejsze etapy tego procesu. W marcu 2006 roku Minister Zdrowia uruchomił proces konsultacji Założeń Programu Wieloletniego, przygotowanych przez wiodący ośrodek badawczy w obszarze badań nad protezami serca, jakim była Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii. Na podstawie pozytywnych opinii Ministra Finansów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, Prezes Rady Ministrów wyraził zgodę na ustanowienie Rządowego Programu Wieloletniego pt. Polskie Sztuczne Serce ( ): 13

14 Jednocześnie Minister Zdrowia, jako projektodawca, został zobowiązany do przedłożenia pod obrady Komitetu Rady Ministrów pełnej wersji Programu wraz ze szczegółowym preliminarzem wydatków. Proces opiniowania projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pt: Polskie Sztuczne Serce był najważniejszą fazą prac nad Programem, w której swoje stanowiska prezentowały zarówno instytucje rządowe jak i środowiska naukowe i medyczne. Szczególnie istotne dla przebiegu procesu konsultacji było stanowisko Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który wnioskował o skonfrontowanie zadań badawczych Programu z projektami badawczymi i celowymi z zakresu protez serca zrealizowanymi przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii. Ponadto Minister oczekiwał zaopiniowania zarówno zakresu zadań Programu jak i wyników dotychczasowych prac Fundacji przez kompetentne dla podejmowanej problematyki gremia naukowe, takie jak Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Klub Kardiochirurgów Polskich, Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze i Wydział Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Podczas spotkań w Ministerstwie Zdrowia, w których brało udział Kierownictwo wszystkich wymienionych Instytucji, Fundacja przedstawiła obszerną prezentację na temat swoich osiągnięć w zakresie konstrukcji protez serca i ich wdrożenia do stosowania klinicznego. Ponadto wskazano na ścisłe powiązanie tematyki Programu z dotychczasowymi efektami badawczymi i wdrożeniowymi w zakresie prac nad protezami serca. Instytucje opiniujące przesłały zamieszczono poniżej: Klub Kardiochirurgów Polskich na adres Ministerstwa Zdrowia stosowne opinie, których fragmenty Realizacja programu wieloletniego może i powinna być naturalnym następstwem i wykorzystaniem wyników dotychczasowych badań nad wszczepialnymi protezami. ( ) Jesteśmy przekonani, że wieloletni program Polskie Sztuczne Serce powinien być realizowany i znaleźć właściwe finansowanie. Zaprzestanie lub opóźnienie dalszych prac nad polskim sztucznym sercem oznaczałoby utratę ogromnego dorobku intelektualnego i technologicznego oraz wysiłku, jaki został poniesiony na dotychczasowych etapach badań. Wobec oczywistych potrzeb dysponowania tą niezwykle kosztowną metodą ratowania życia ludzkiego można stwierdzić z całą pewnością, że albo doprowadzimy do powstania polskiego sztucznego serca, albo na zakup wytworzonego poza granicami kraju nie będzie nas stać. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Zarząd Główny ( ) Realizacja wcześniejszych zadań badawczych stanowi bezsprzeczny dowód nabycia przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii unikalnego w skali kraju doświadczenia w projektowaniu i wytwarzaniu protez mechanicznych służących do wspomagania pracy niewydolnego serca. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Komisja Nauki ( ) Nowoczesna, niezawodna proteza wspomagania serca będzie coraz częściej wykorzystywana, gdyż liczba chorych z ostrą i przewlekłą niewydolnością serca systematycznie wzrasta. Bez wątpienia już w niedalekiej przyszłości organizatorzy służby zdrowia będą zmuszeni do wyposażenia oddziałów kardiologii i kardiochirurgii w niezawodne systemy do leczenia opornej na farmakoterapię niewydolności serca. ( ) Wnioskowany projekt jest konieczną kontynuacją dotychczasowych osiągnięć, a jednocześnie skupia się na stworzeniu prototypów nowych układów. ( ) Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii jest jednostką badawczą w pełni przygotowaną do realizacji programu Polskie Sztuczne Serce. Dowodzą tego sukcesy poprzednich realizacji. Projekt będzie realizowany przy współpracy wielu instytucji naukowo badawczych, które już uprzednio efektywnie współpracowały z Fundacją ( ). 14

15 Polska Akademia Nauk, Wydział Nauk Medycznych Program "Polskie Sztuczne Serce". Sojusz medycyny, nauki i techniki. Wydział Nauk Medycznych PAN popiera wniosek o ustanowienie wieloletniego projektu Pt. Polskie Sztuczne Serce. Dotychczasowe doświadczenia Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii są gwarantem realizacji ambitnego programu. Stopień zaawansowania prac badawczych i wdrożeniowych oraz osiągane wskaźniki skuteczności leczenia przy zastosowaniu pozaustrojowych protez serca stanowią podstawę do podjęcia badań, zmierzających do opracowania i wdrożenia nowych konstrukcji protez do stosowania stałego. ( ) Z całym przekonaniem można powiedzieć, że kosztowne przedsięwzięcie, jakim jest program wieloletni Polskie Sztuczne Serce niewątpliwie przyczyni się do poprawy metod leczenia stale zwiększającej się populacji chorych. Przedsięwzięcie planowane jest jako zintegrowany program w sferze badawczej i technologicznej, stwarzający możliwości interdyscyplinarnej współpracy wielu ośrodków naukowych. Polska Akademia Nauk, Wydział IV Nauk Technicznych Wydział Nauk Technicznych PAN popiera starania o ustanowienie wieloletniego projektu Pt. Polskie Sztuczne Serce. Realizacja projektu w zakresie tak istotnej dla społeczeństwa problematyki pozwoli na wejście w problematykę zaawansowanych technologii. Dotychczasowe udokumentowane wyniki działalności wnioskodawców dają dobre rokowania odnośnie końcowego sukcesu projektu. Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze PTM popiera starania o ustanowienie projektu wieloletniego Pt. Polskie Sztuczne Serce, uważając go za ambitny, niemniej jednak w oparciu o rozeznanie środowiska materiałowego w Polsce, realny do wykonania pod warunkiem bardzo dużego zaangażowania wykonawców i dobrej współpracy. W lutym 2007 roku Komitet Rady Ministrów rekomendował przyjęcie Projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata pod nazwą Polskie Sztuczne Serce (KRM ). Jednocześnie Minister Zdrowia został zobowiązany do uwzględnienia uwag zgłoszonych podczas obrad Komitetu. Faza działań formalnych zakończyła się wraz z podjęciem przez Radę Ministrów w dniu 6 marca 2007 roku Uchwały nr 29/2007 w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata pod nazwą Polskie Sztuczne Serce. Jako realizatorzy Programu zostali wskazani: minister właściwy do spraw zdrowia i minister właściwy do spraw nauki, natomiast podział środków budżetowych wg nomenklatury ustaw budżetowych był następujący: część 28 Nauka 19,5 mln zł; część 46 Zdrowie 10,5 mln zł. Dokument Programu stanowił załącznik do Uchwały. W trakcie realizacji Programu, w wyniku szczegółowej analizy możliwości osiągnięcia jego celów w postaci rozwiązań o najwyższych walorach funkcjonalnych oraz najbardziej pożądanych dla stosowania klinicznego, uznano potrzebę wprowadzenia zmian w jego harmonogramie i zakresie. Głównymi przesłankami dla wprowadzenia modyfikacji było niespełna dwuletnie opóźnienie w rozpoczęciu realizacji zadań badawczych Programu oraz znaczny postęp światowy w klinicznym stosowaniu technologii wspomagania serca, w szczególności w dziedzinie stosowania pomp wirowych. W wyniku procedury analogicznej jak dla ustanowienia Programu, w dniu 8 kwietnia 2010 roku podjęto Uchwałę nr 58/2010 zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata pod nazwą Polskie Sztuczne Serce. 15

16 Zestawienie zmian w realizacji Programu Polskie Sztuczne Serce w następstwie wprowadzonych zmian przedstawiono w poniższej tabeli: Przeznaczenie środków Zadania badawcze i prace rozwojowe Część 28 - nauka Zadania wdrożeniowe Część 46 - zdrowie Uchwała Rady Ministrów nr 29/2007 z dnia 6 marca 2007r. Okres realizacji Koszty (tys. zł) Uchwała Rady Ministrów nr 58/2010 z dnia 8 kwietnia 2010r. Okres realizacji Koszty (tys. zł) OGÓŁEM Ponadto, podsumowując osiągane rezultaty, Rada Programu podkreśliła priorytetowe znaczenie pilnego wprowadzenia do praktyki klinicznej zmodernizowanego systemu pozaustrojowego wspomagania serca ReligaHeart EXT dla podniesienia bezpieczeństwa oraz rozszerzenia zasięgu stosowania tej metody leczenia. Zaakceptowano również wniosek Koordynatora o opracowanie docelowej wersji całkowicie wszczepialnej protezy serca jako pompy wirowej III generacji. Realizacja tych celów odbyła się w ramach obowiązującego budżetu, harmonogramu i procedur realizacji Programu. 16

17 II. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 17

18 1. CELE ORAZ STRUKTURA PROGRAMU Nadrzędnym celem ustanowienia Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce było opracowanie i wdrożenie do stosowania klinicznego rodziny polskich protez serca. Dla efektywnej realizacji tego zamierzenia wyodrębniono trzy cele strategiczne oraz ich rozwinięcia w formie celów szczegółowych. Istotną cechą Programu była koncepcja jego realizacji oparta na stopniowym rozwoju protez serca. Koncepcja ta zakładała opracowywanie kolejnych protez serca o coraz wyższym stopniu zaawansowania technicznego i technologicznego, z wykorzystaniem wiedzy i doświadczeń, zdobytych we wcześniejszych pracach badawczych. Jako element niezbędny przyjęto organizację przedsięwzięcia jako zintegrowane działanie, zarówno w sferze badawczej jak i technologicznej. I CEL STRATEGICZNY Opracowanie rodziny polskich protez serca, z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca jako elementem finalnym Cele szczegółowe Opracowanie konstrukcji zmodernizowanej pozaustrojowej protezy wspomagania serca o podniesionych walorach eksploatacyjnych i obniżonym ryzyku stosowania oraz wdrożenie jej do produkcji i przygotowanie do badań klinicznych. Opracowanie konstrukcji częściowo implantowalnej protezy długoterminowego wspomagania serca oraz wdrożenie jej do produkcji i przygotowanie do badań klinicznych. Opracowanie konstrukcji wirowej pompy wspomagania serca oraz wdrożenie jej do produkcji i przygotowanie do badań klinicznych. Opracowanie konstrukcji całkowicie implantowalnej permanentnej protezy serca oraz wdrożenie jej do produkcji i przygotowanie do badań klinicznych. II CEL STRATEGICZNY Rozwój kliniczny stosowania polskich protez serca w leczeniu pacjentów z krytyczną niewydolnością serca Cele szczegółowe Wdrożenie do stosowania klinicznego pozaustrojowej protezy wspomagania serca o zmodernizowanej konstrukcji, minimalizującej ryzyko wykrzepiania i krwawienia. Opracowanie optymalnych metod stosowania zmodernizowanej protezy pozaustrojowej w leczeniu przewlekłej niewydolności serca. Wdrożenie do stosowania klinicznego wirowej pompy wspomagania serca. Opracowanie optymalnych metod stosowania wirowej pompy wspomagania serca w leczeniu ostrej niewydolności serca. Wdrożenie do stosowania klinicznego częściowo implantowalnej protezy długoterminowego wspomagania serca. Opracowanie optymalnych metod długoterminowego wspomagania serca protezą częściowo implantowalną w leczeniu przewlekłej niewydolności serca. 18

19 III CEL STRATEGICZNY Stworzenie wysoko specjalistycznej platformy naukowo technologicznej, w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych i rozwojowych w zakresie protez serca Cele szczegółowe Utworzenie sieci naukowo badawczej dla badań konstrukcji i stosowania protez serca. Utworzenie specjalistycznego zaplecza technologicznego wytwarzania podzespołów i kompletnych protez serca. Dla tak zdefiniowanych kierunków realizacji celów szczegółowych opracowano strategię rozwoju konstrukcji protez serca. Opierała się ona w szczególności na koncepcji wykorzystania pomp wirowych jako głównego nurtu opracowania pomp wszczepialnych, czyli wszczepialnej pompy wirowej z wirnikiem lewitującym w polu magnetycznym jako długoterminowej protezy serca oraz tej samej konstrukcji pompy wirowej wyposażonej we wszczepialny sterownik oraz bezprzewodowy układ transmisji energii i sygnałów jako całkowicie wszczepialnej permanentnej protezy serca. Istotnym czynnikiem determinującym skuteczność całego przedsięwzięcia była integracja interdyscyplinarnej sieci naukowo badawczej oraz zgromadzenie unikalnych na skalę światową oryginalnych doświadczeń własnych z badań nad konstrukcją i stosowaniem protezy w leczeniu chorych. Jako czynnik o szczególnym znaczeniu dla poziomu opracowanego rezultatu konstrukcyjnego polskich protez uznano dostęp i poziom zaangażowania innowacyjnych technologii w konstrukcję, w metodologie badawcze oraz w proces wytwarzania protez. Konsekwentna realizacja strategii pozwoliła na uzyskanie zakładanego zaawansowania w rozwoju polskich protez serca, którego schemat przedstawiono na rysunku poniżej: Schemat rozwoju protez serca: 1-2: rozwój pulsacyjnych pomp wspomagania serca od wersji pozaustrojowej (1) do częściowo wszczepialnej (2); 3 4: rozwój wirowych pomp wspomagania serca od częściowo wszczepialnej (3) do całkowicie wszczepialnej (4). STRUKTURA PROGRAMU Program zbudowano w oparciu o strukturę hierarchiczną przedsięwzięć i zadań. Wyodrębniono pięć przedsięwzięć, w ramach których realizowano 29 zadań. Przedsięwzięcia P01 - P03 obejmowały 17 zadań badawczych, natomiast przedsięwzięcia P04 - P05 obejmowały 12 zadań wdrożeniowych. 19

20 P01 P02 P03 P04 P05 Przedsięwzięcia badawcze Opracowanie technologii inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni i bioinżynierii dla potrzeb protez serca Opracowanie technologii metrologicznych, informatycznych i teleinformatycznych dla potrzeb protez serca Opracowanie konstrukcji klinicznych systemów wspomagania serca Przedsięwzięcia wdrożeniowe Wprowadzenie do stosowania klinicznego metod leczenia niewydolności serca z wykorzystaniem polskich protez serca Utworzenie wysoko specjalistycznej platformy naukowo technologicznej, w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych i rozwojowych w zakresie protez serca W tabelach poniżej zamieszczono wykaz zadań realizowanych w ramach przedsięwzięć. PRZEDSIĘWZIĘCIA BADAWCZE P P02 Opracowanie technologii inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni i bioinżynierii dla potrzeb protez serca Opracowanie technologii kształtowania właściwości stopów tytanu i stali wysokostopowych w aspekcie zastosowań w konstrukcjach protez serca Opracowanie technologii inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni i bioinżynierii dla potrzeb protez serca Elastomerowe biomateriały polimerowe o polepszonej odporności zmęczeniowej dla potrzeb protez serca Metody jonowe w formowaniu biozgodnych wielowarstwowych powłok dla potrzeb protez serca Biologiczna ocena nowych biomateriałów opracowanych dla potrzeb konstrukcji i wytwarzania sztucznego serca Opracowanie technologii metrologicznych, informatycznych i teleinformatycznych dla potrzeb protez serca 2.1 System automatyzacji sterowania i nadzoru pracy pozaustrojowej protezy serca 2.2 Model numeryczny całkowicie wszczepialnej protezy serca Nieinwazyjny pomiar parametrów biologicznych niezbędnych dla implantowanej protezy serca System automatycznego sterowania i nadzoru pracy częściowo wszczepialnej protezy serca. 2.5 System sterowania i zdalnego monitorowania pracy wszczepialnej protezy serca 2.6 Wszczepialny układ transmisji danych i zasilania protezy serca 20

POLSKIE SZTUCZNE SERCE

POLSKIE SZTUCZNE SERCE Załącznik do uchwały nr 58/2010 Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2010 r. PROGRAM WIELOLETNI na lata 2007 2012 POLSKIE SZTUCZNE SERCE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Patrycja Król 2gs2 Gim. Nr 39 w Warszawie

Patrycja Król 2gs2 Gim. Nr 39 w Warszawie Zbigniew Religa znakomity lekarz, cudowny człowiek. Patrycja Król 2gs2 Gim. Nr 39 w Warszawie Spis treści Gdzie się kształcił i pracował Życiorys Wykształcenie Kariera Pierwsza operacja na sercu! Dalsze

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 1/2015/AUDYT

UMOWA nr 1/2015/AUDYT UMOWA nr 1/2015/AUDYT Zawarta w dniu.. w Zabrzu pomiędzy: Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi z siedzibą w Zabrzu 41 800, ul. Wolności 345a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Szanowni Studenci, Szanowne Studentki,

Szanowni Studenci, Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, Szanowne Studentki, Pracownia Sztucznego Serca zaprasza chętne osoby (po III roku studiów inżynierskich) na miesięczne lub dłuższe praktyki studenckie. Proponujemy Wam realizację ciekawych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Planowania Strategicznego P5 Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 213 DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie WZÓR Wniosek o dofinansowanie Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia. (poz. ) Wniosek o dofinansowanie Załącznik nr 1 I-1 realizacji projektu informatycznego lub przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat zasad rozdziału środków na działalność statutową w latach

Informacja na temat zasad rozdziału środków na działalność statutową w latach Informacja na temat zasad rozdziału środków na działalność statutową w latach 2008-2012 W latach 2008-2010 dotacja na finansowanie działalności statutowej jednostek naukowych przyznawana była na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

rezentacja raportu końcowego badania ewaluacyjnego mid-term rogramu Strategicznego Zaawansowane technologie pozyskiwania energii

rezentacja raportu końcowego badania ewaluacyjnego mid-term rogramu Strategicznego Zaawansowane technologie pozyskiwania energii rezentacja raportu końcowego badania ewaluacyjnego mid-term rogramu Strategicznego Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Cele i pytania badawcze Cel główny: Udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa

ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Centrum jest Agencją wykonawczą powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r.

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r. Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cieszyn, 7 maj 2015 r. Plan prezentacji Obserwatorium medyczne -zakres i struktura działania. Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne R E G U L A M I N podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 Po przyjęciu dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla powiatu starogardzkiego

Bardziej szczegółowo

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO Artykuł 1 Status prawny i siedziba Centrum 1. Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii z siedziba w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED PLAN PREZENTACJI 1. Krótki opis Programu 2. Cele i zakres ewaluacji 3. Kryteria ewaluacji 4. Metodologia badania 5. Wnioski 6.Analiza SWOT 7.Rekomendacje

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z siedzibą w Podzamczu, gmina Chęciny

S T A T U T. Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z siedzibą w Podzamczu, gmina Chęciny Załącznik do Uchwały Nr XLIV/805/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku S T A T U T Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego z siedzibą w Podzamczu, gmina Chęciny (Tekst

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1 ) z dnia r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1 ) z dnia r. Projekt z dnia 7 maja 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1 ) z dnia. 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 94. Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD)

Zarządzenie nr 94. Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD) Strona1 Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji projektu pt.: Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD)

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 września 2011 r.

Pismo okólne nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 września 2011 r. Pismo okólne nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad finansowania w trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania, realizacji i rozliczania zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Zasady przyznawania, realizacji i rozliczania zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Zasady przyznawania, realizacji

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w ramach Zadania III

Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w ramach Zadania III Katowice, 28.03.2011r. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wspólne Przedsięwzięcia NCBR z regionami

Wspólne Przedsięwzięcia NCBR z regionami Wspólne Przedsięwzięcia NCBR z regionami Jakub Murawski Wspólne przedsięwzięcie (WP) jest mechanizmem finansowania prac badawczo-rozwojowych, w ramach którego NCBR wspólnie z Partnerem wspiera realizację

Bardziej szczegółowo

Departament Kontroli i Nadzoru Warszawa, 18 października 2011 r. MNiSW-DKN-WKR-1943-3266-5/AJ/11

Departament Kontroli i Nadzoru Warszawa, 18 października 2011 r. MNiSW-DKN-WKR-1943-3266-5/AJ/11 Departament Kontroli i Nadzoru Warszawa, 18 października 2011 r. MNiSW-DKN-WKR-1943-3266-5/AJ/11 RAPORT z kontroli prawidłowości wydatkowania środków finansowych przyznanych na sfinansowanie w latach 2007-2011

Bardziej szczegółowo

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa tel: +48 22 24 42 858 fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbir.gov.pl Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursu w ramach programu pod nazwą Generacja Przyszłości

OGŁOSZENIE Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursu w ramach programu pod nazwą Generacja Przyszłości OGŁOSZENIE Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursu w ramach programu pod nazwą Generacja Przyszłości Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 179 13650 Poz. 1204 1204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe

Bardziej szczegółowo

RID-I/10. Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wzór formularza wniosku o dofinansowanie

RID-I/10. Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wzór formularza wniosku o dofinansowanie Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wzór formularza wniosku o dofinansowanie Gdzie: Nr rejestracyjny wniosku (nadany przez Generator Wniosków) RID-I/10 10 - oznacza numer kolejny wniosku złożonego w I Konkursie

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w systemie badań stosowanych w Polsce

Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w systemie badań stosowanych w Polsce Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w systemie badań stosowanych w Polsce Prognozowany model zarządzania i finansowania nauki w Polsce Prezes Rady Ministrów * Komitet Rady Ministrów ds. Nauki i Innowacyjności????

Bardziej szczegółowo

Jak powstają programy profilaktyki zdrowotnej regionu łódzkiego

Jak powstają programy profilaktyki zdrowotnej regionu łódzkiego Jak powstają programy profilaktyki zdrowotnej regionu łódzkiego Witold Tomaszewski Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego DEFINICJE Program Polityki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, iż działania związane z zarządzaniem Miastem odbywają się w sposób planowy, zgodny z przyjętą Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności 12-13 grudnia 2016r. Mercure Grand Hotel ul. Krucza 28 Warszawa warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności X EDYCJA Szkolenie praktyczne 50% czasu szkolenia przeznaczone na ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Sposób finansowania projektów określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2008 r. (DzU nr 21, poz. 126).

Sposób finansowania projektów określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2008 r. (DzU nr 21, poz. 126). MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNISW) NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW BADAWCZYCH WŁASNYCH, PRAC HABILITACYJNYCH I PRAC DOKTORSKICH Sposób finansowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO Projekt z dnia 23 listopada 2011 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-244/16

Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-244/16 Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-244/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wybór 8 ekspertów: 2 ekspertów w dziedzinie chorób układu trawiennego

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu "Inkubator Innowacyjności" w ramach projektu systemowego Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA I. WPROWADZENIE

PROCEDURA I. WPROWADZENIE PROCEDURA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Nr 16/2014 z dnia 20 marca 2014 r. ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O PRZEKAZANIE ŚRODKÓW PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM NA REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Samorządzie Kalisza Miasta na prawach powiatu. Na

Bardziej szczegółowo

Seminarium 21 stycznia 2013 r.

Seminarium 21 stycznia 2013 r. Program LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Seminarium 21 stycznia 2013 r. 1 Program seminarium I. Cel i podstawowe założenia Programu - omówienie II. III. Informacje o trwającym konkursie Podstawa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Współpraca jednostek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr. 1 do SIWZ I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wybór 7 ekspertów medycznych: 3 ekspertów w dziedzinie leczenia chorób układu

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Spis treści Słownik pojęć... 1 Cz. 1 Inicjatywy Projektów Strategicznych... 2 Cz. 2 Realizacja Projektów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA REALIZACJĘ PRAC B+R W RAMACH PROJEKTU INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI + 1 Definicje

REGULAMIN KONKURSU NA REALIZACJĘ PRAC B+R W RAMACH PROJEKTU INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI + 1 Definicje REGULAMIN KONKURSU NA REALIZACJĘ PRAC B+R W RAMACH PROJEKTU INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI + 1 Definicje Używane w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a Warszawa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a Warszawa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa www.ncbir.pl 1 Inicjatywa CORNET podstawowe informacje Inicjatywa CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-197/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-197/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-197/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wybór 3 ekspertów w dziedzinie chorób układu trawiennego (wątroba

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP Wsparcie klastrów na poziomie krajowym i regionalnym Konferencja

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR:

Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR: Załącznik nr 1 Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR: 1) wysokość wnioskowanej pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, określona na podstawie wniosków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia i zadań Rady Portfela Projektów oraz zasad

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacyjności w medycynie perspektywa NCBiR. Zbigniew Dokurno Rada NCBiR, Komisja ds. Finansów

Finansowanie innowacyjności w medycynie perspektywa NCBiR. Zbigniew Dokurno Rada NCBiR, Komisja ds. Finansów Finansowanie innowacyjności w medycynie perspektywa NCBiR Zbigniew Dokurno Rada NCBiR, Komisja ds. Finansów zbigniew.dokurno@ue.wroc.pl Finansowanie innowacyjności w medycynie perspektywa NCBiR 1. Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ROK PROGRAM PARTNERSTWA LOKALNEGO

WNIOSEK ROK PROGRAM PARTNERSTWA LOKALNEGO Nazwisko i imię... Szczecin, dnia... Adres...... tel.:... BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH URZĄD MIASTA SZCZECIN Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin NA WNIOSEK ROK PROGRAM STWA LOKALNEGO TERMIN SKŁADANIA

Bardziej szczegółowo

o współpracy rozwojowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

o współpracy rozwojowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1386, z 2013 r. poz. 1283. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A.

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Działający w Banku Pocztowym S.A. (dalej: Bank) system kontroli wewnętrznej stanowi jeden z elementów systemu zarządzania Bankiem.

Bardziej szczegółowo

Poz. 237 KOMUNIKAT MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 1 grudnia 2015 r.

Poz. 237 KOMUNIKAT MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 1 grudnia 2015 r. KOMUNIKAT MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej sprawiedliwość Na podstawie art. 69 ust.

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Lp Wspólne dla wszystkich operacji 1 Realizacja wskaźników produktu określonych w LSR Udział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 859 USTAWA z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3635/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 października 2017 roku

Zarządzenie Nr 3635/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 października 2017 roku Zarządzenie Nr 3635/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 października 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu Prezydenta Miasta Płocka na finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-41/17 część 1 4

Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-41/17 część 1 4 Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-41/17 część 1 4 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wybór 4 ekspertów medycznych: 2 ekspertów w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-40/17 część 1 2

Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-40/17 część 1 2 Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-40/17 część 1 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wybór 2 ekspertów medycznych: 1 ekspert w dziedzinie chorób

Bardziej szczegółowo

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH Konferencja Ogólnopolska Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego Wrocław, dn. 7-8 marca 2011 r. MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW Dominika Rogalińska Departament Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1 Rady Nadzorczej nr VIII/45/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA

Załącznik do uchwały nr 1 Rady Nadzorczej nr VIII/45/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa skład, sposób powołania, zadania, zakres działania i tryb pracy Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

I. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki

I. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki SONATA 8, załącznik nr 4 Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki. Krzysztof W. Nowak Członek Rady Narodowego Centrum Nauki

Finansowanie badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki. Krzysztof W. Nowak Członek Rady Narodowego Centrum Nauki Finansowanie badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki Krzysztof W. Nowak Członek Rady Narodowego Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki agencja wykonawcza powołana do finansowania

Bardziej szczegółowo

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 22 stycznia 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE realizacja Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Wrocław, 25 listopada 2016 Regulacje Prawne - Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ustawa

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR w krajowym systemie finansowania nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR w krajowym systemie finansowania nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR w krajowym systemie finansowania nauki dr inż. Małgorzata Skibska Zielińska malgorzata.skibska@ncbir.pl tel. kom.515061557 0 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych

USTAWA. z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wyjazdu edukacyjnego

SPRAWOZDANIE z wyjazdu edukacyjnego Bydgoszcz, 02.12.2015 SPRAWOZDANIE z wyjazdu edukacyjnego I. Dotyczy: udziału studentów IV semestru studiów stacjonarnych II kierunku Inżynieria biomedyczna, specjalności Inżynieria telemedyczna w wyjeździe

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Działając na podstawie 130 ust. 3 Statutu Politechniki Lubelskiej, Senat

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 134/13 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 04 października 2013r. Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A.

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. Cel i elementy systemu kontroli wewnętrznej 1. System kontroli wewnętrznej umożliwia sprawowanie nadzoru nad działalnością Banku. System kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo