REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ NOWE WPROST"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ NOWE WPROST""

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ NOWE WPROST" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą NOWE WPROST" ( Promocja"). 2. Organizatorem Promocji jest Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462), ul.pilotów 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: NIP: o kapitale zakładowym w wysokości ,00 złotych (w całości opłacony) ( Organizator"). 3. Partnerem Promocji jest Agencja Wydawniczo-Reklamowa WPROST Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 212 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: zł, REGON , NIP ( Partner"). 4. Promocja prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w prowadzonych przez Organizatora sklepach firmowych Vistula (,,Sklepy Vistula ), sklepach firmowych Wólczanka (,, Sklepy Wólczanka ) i sklepach firmowych Lambert ( Sklepy Lambert ). Pełna lista Sklepów Vistula, Sklepów Wólczanka oraz Sklepów Lambert biorących udział w Promocji stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 5. Promocja trwa od dnia 8 czerwca 2015 roku do dnia 8 lipca 2015 roku ( Okres Trwania Promocji ) albo do wcześniejszego wyczerpania ilości Kuponów, wydawanych w ramach Promocji zgodnie z pkt. III Regulaminu. 6. Celem Promocji jest promocja marki Organizatora i Partnera. II. UCZESTNICY PROMOCJI 1. Uczestnikiem Promocji ( Uczestnik Promocji ) może być osoba, która spełni łącznie następujące warunki: a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; b) w Okresie Trwania Promocji dokona w dowolnym Sklepie Wólczanka lub Sklepie Vistula lub Sklepie Lambert jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) za kwotę powyżej 300,00 zł (słownie: trzysta złotych i 00/100) brutto produktu/produktów oferowanych do sprzedaży przez Organizatora ( Zakup Promocyjny ); c) w przypadku dokonania zakupu w Sklepie Vistula lub Sklepie Wólczanka lub Sklepie Lambert - przed zapłatą za produkty złoży kasjerowi w danym Sklepie ustne oświadczenie, iż chce wziąć udział w Promocji. 2. Dokonanie jednego Zakupu Promocyjnego i łączne spełnienie pozostałych warunków, o których mowa w ust. 1 powyżej uprawnia Uczestnika Promocji do otrzymania tylko jednego Kuponu (zdefiniowanego w pkt. III ust. 1 poniżej). Dokonanie Zakupu Promocyjnego za kwotę powyżej 300,00 zł nie uprawnia Uczestnika Promocji do otrzymania więcej niż jednego Kuponu - dla przykładu: w przypadku dokonania jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) za kwotę 700,00 zł (słownie: siedemset złotych i 00/100) brutto Uczestnik Promocji otrzyma jeden Kupon Promocyjny. 3. Każdy Uczestnik Promocji może wziąć udział w Promocji dowolną ilość razy, pod warunkiem każdorazowego, łącznego spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 powyżej. III. ZASADY PROMOCJI 1. Każdy Uczestnik Promocji, który dokonał jednego Zakupu Promocyjnego i łącznie spełnił pozostałe warunki, o których mowa w pkt. II ust. 1 powyżej otrzyma od Organizatora jedną nagrodę w postaci kuponu rabatowego (,, Kupon ), Wzór Kuponu wydawanego w Sklepach Vistula stanowi Załącznik nr 3 A do Regulaminu, a wzór Kuponu wydawanego w Sklepach Wólczanka i Sklepach Lambert stanowi Załącznik nr 3 B do Regulaminu. 2. Kupon uprawnia Uczestnika Promocji do otrzymania miesięcznego bezpłatnego okresu testowego nowego e- wydania tygodnika,,wprost oferowanego do sprzedaży przez Partnera, na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, 3. Ilość Kuponów wydawanych w Promocji jest ograniczona łącznie dla Sklepów Vistula, Sklepów Wólczanka i Sklepów Lambert do sztuk. 4. Kupony będą wydawane przez Organizatora aż do wydania wszystkich Kuponów albo do wydania Kuponów w danym Sklepie Vistula lub Sklepie Wólczanka lub Sklepie Lambert. W takiej sytuacji Uczestnicy Promocji, którzy dokonali Zakupu Promocyjnego nie będą uprawnieni do otrzymania od Organizatora Kuponu. 5. Przed dokonaniem zakupu produktów w Sklepie Vistula lub Sklepie Wólczanka lub Sklepie Lambert, uprawniającego do nabycia Kuponu (tj. przed dokonaniem Zakupu Promocyjnego) Uczestnik, który chce wziąć udział w Promocji powinien upewnić się czy w danym Sklepie Vistula lub Sklepie Wólczanka lub Sklepie Lambert dostępne są Kupony. 6. Wydanie Uczestnikowi Promocji Kuponu nastąpi w przypadku Zakupu Promocyjnego dokonanego w Sklepie Vistula lub Sklepie Wólczanka lub Sklepie Lambert - bezpośrednio po dokonanym przez niego Zakupie Promocyjnym Kupon zostanie wydany Uczestnikowi Promocji przez kasjera w danym Sklepie wraz z dowodem

2 dokonania Zakupu Promocyjnego; 7. W celu realizacji Kuponu Uczestnik Promocji powinien zachować Kupon otrzymany od Organizatora i postępować zgodnie z instrukcją, określającą sposób realizacji danego Kuponu wskazaną na Kuponie, Załączniku nr 1 do Regulaminu i ewentualnie innymi instrukcjami przekazanymi przez Organizatora lub Partnera. 8. Kupony nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. IV. REKLAMACJE 1. Reklamacje związane z przebiegiem wydawania Kuponów w niniejszej Promocji, mogą być zgłaszane pisemnie (preferowana forma to list polecony) na adres Organizatora z dopiskiem Promocja NOWE WPROST. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego prosimy o wskazanie następujących danych: imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika Promocji składającego reklamację, opis podstaw reklamacji. 2. Organizator odpowie na reklamację w terminie najpóźniej 14 (słownie: czternastu) dni od daty wpływu reklamacji na adres podany przez reklamującego. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Promocji, przy czym zmiany nie mogą pozbawić Uczestników Promocji ich praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w aneksie do Regulaminu i udostępnienia go w Sklepach Vistula, Sklepach Wólczanka, Sklepach Lambert oraz na stronach internetowych Organizatora dostępnych pod adresami : vistula.pl, wolczanka.pl i na stronie internetowej Partnera dostępnej pod adresem e.wprost.pl 2. Postanowienia Regulaminu są podstawą prowadzenia Promocji, a ich interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. 4. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 5. Uczestnicy Promocji biorąc udział w Promocji, wyrażają zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu. 6. Treść Regulaminu dostępna jest na stronach internetowych Organizatora dostępnych pod adresami vistula.pl, wolczanka.pl., oraz na stronie internetowej Partnera dostępnej pod adresem e.wprost.pl.

3 Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji NOWE WPROST Zasady realizacji Kuponu 1. Aby zrealizować Kupon należy wejść na podaną na Kuponie stronę internetową Partnera Promocji e.wprost.pl i podać kod umieszczony na Kuponie. Dla Sklepów Vistula kod ma wzór wprostvistula0000, gdzie 0000 stanowią indywidualną i niepowtarzalną dla każdego Kuponu cześć kodu. Dla Sklepów Wólczanka i Sklepów Lambert kod ma wzór wprostwolczanka0000, gdzie 0000 stanowią indywidualną i niepowtarzalną dla każdego Kuponu cześć kodu. 2. Po podaniu kodu dostępu zamieszczonego na Kuponie Uczestnik Promocji może dokonać rejestracji w serwisie e.wprost.pl 3. Po dokonaniu poprawnej rejestracji Uczestnik Promocji uzyskuje dostęp i może przez okres miesiąca korzystać z e- wydania tygodnika,,wprost.

4 Załącznik nr 2 do Regulaminu Promocji NOWE WPROST Lista Sklepów Vistula, Sklepów Wólczanka i Sklepów Lambert Lista Sklepów Vistula 1 Vistula CH Auchan Białystok ul. Produkcyjna Białystok 2 Vistula CH Alfa ul. Świętojańska Białystok 3 Vistula CH Auchan Bielsko-Biała ul. Boh.Monte Casino Bielsko-Biała 4 Vistula Galeria Sfera ul. Mostowa Bielsko-Biała 5 Vistula CH Sarni Stok ul. Sarni Stok Bielsko-Biała 6 Vistula Galeria Pomorska ul. Fordońska Bydgoszcz 7 Vistula CH Focus Park Bydgoszcz ul. Jagiellońska Bydgoszcz 8 Vistula CH M1 ul. Będzińska Czeladź 9 Vistula Galeria Jurajska Al. Wojska Polskiego Częstochowa 10 Vistula CH Ogrody ul. Płk. Dąbka Elbląg 11 Vistula CH Alfa ul. Kołobrzeska 41c Gdańsk 12 Vistula Galeria Bałtycka Al. Grunwaldzka Gdańsk 13 V&W CH Klif Al. Zwycięstwa Gdynia 14 Vistula CH Riviera ul. Kazimierza Górskiego Gdynia 15 Vistula Galeria Askana ul. Konstytucji 3 Maja Gorzów Wlkp. 16 Vistula CH Janki ul. Mszczonowska Janki 17 Vistula CH Carrefour ul. Poznańska Kalisz 18 Vistula Galeria Amber ul. Górnośląska Kalisz 19 Vistula CH 3 Stawy ul. Pułaskiego Katowice 20 Vistula Ch Silesia ul. Chorzowska Katowice 21 Vistula Galeria Katowicka ul. 3 Maja Katowice 22 Vistula Galeria Echo ul. Świętokrzyska Kielce 23 Vistula Galeria Korona ul. Warszawska Kielce 24 Vistula CH Emka ul. Jana Pawła II 20 lok. 05/ Koszalin 25 Vistula ul. Szpitalna Kraków 26 Vistula ul. Piwna 24 (Nadwiślańska 13) Kraków 27 Vistula Galeria Kazimierz ul. Podgórska Kraków 28 Vistula CH Zakopianka ul. Zakopiańska Kraków 29 Vistula CH M1 Kraków Al. Pokoju Kraków 30 Vistula CH Plaza Kraków Al. Pokoju Kraków 31 Vistula Galeria Krakowska ul. Pawia Kraków 32 Vistula Bonarka City Center ul. Henryka Kamieńskiego Kraków 33 Vistula Galeria Piastów ul. Najświętszej Marii Panny Legnica 34 Vistula Galeria Orkana ul. Orkana Lublin 35 Vistula CH Plaza ul. Lipowa Lublin 36 Vistula CH Tarasy Zamkowe Al. Unii Lubelskiej Lublin 37 Vistula CH Auchan Łomianki ul. Brukowa Łomianki 38 Vistula Galeria Łódzka ul. Piłsudskiego 15/ Łódź 39 Vistula CH Manufaktura ul. Karskiego Łódź 40 Vistula CH M1 Marki Al. Piłsudskiego Marki 41 Vistula 3 Korony ul. Lwowska Nowy Sącz 42 Vistula CH Aura Al. Marszałka Piłsudskiego Olsztyn 43 Vistula Galeria Warmińska ul. Tuwima Olsztyn 44 Vistula CH Solaris Pl. Kopernika Opole 45 Vistula CH Karolinka ul. Wrocławska 152/ Opole 46 Vistula CH Auchan Płock ul. Wyszogrodzka Płock 47 Vistula Galeria Wisła ul. Wyszogrodzka Płock

5 48 Vistula CH King Cross Marcelin ul. Bukowska Poznań 49 Vistula Galeria Malta ul. Abpa A. Baraniaka Poznań 50 Vistula CH Plaza Poznań ul. Drużbickiego Poznań 51 Vistula CH Stary Browar ul. Półwiejska Poznań 52 Vistula Poznań City Center ul. Stanisława Matyi Poznań 53 Vistula Galeria Słoneczna ul. Bolesława Chrobrego Radom 54 Vistula ul. Rejtana 49/ Rzeszów 55 Vistula CH Graffica ul. Lisa Kuli Rzeszów 56 Vistula Galeria Rzeszów Al. Piłsudskiego Rzeszów 57 Vistula Galeria Siedlce ul. Piłsudskiego Siedlce 58 Vistula CH Jantar ul. Szczecińska Słupsk 59 Vistula CH Plaza ul. Dwernickiego Suwałki 60 Vistula CH Galaxy Al. Wyzwolenia Szczecin 61 Vistula Galeria Kaskada ul. Niepodległości Szczecin 62 Vistula CH Copernicus ul. Żółkiewskiego Toruń 63 Vistula Galeria Mokotów ul. Wołoska Warszawa 64 Vistula CH Reduta Al. Jerozolimskie Warszawa 65 Vistula CH Promenada ul. Ostrobramska Warszawa 66 Vistula CH Arkadia Al. Jana Pawła II Warszawa 67 Vistula CH Blue City Al. Jerozolimskie Warszawa 68 Vistula CH Sadyba ul. Powsińska Warszawa 69 Vistula CH Klif Warszawa ul. Okopowa 58/ Warszawa 70 Vistula CH Wola Park ul. Górczewska Warszawa 71 Vistula CH Targówek ul. Głębocka Warszawa 72 Vistula CH Plac Unii ul. Puławska Warszawa 73 Vistula CH Złote Tarasy ul. Złota 59 lok Warszawa 74 Vistula CH Korona ul. B. Krzywoustego Wrocław 75 Vistula CH Pasaż Grunwaldzki Pl. Grunwaldzki Wrocław 76 Vistula CH Arkady Wrocławskie ul. Powstańców Śląskich Wrocław 77 Vistula CH Magnolia Park ul. Legnicka Wrocław 78 Vistula CH Renoma ul. Świdnicka Wrocław 79 Vistula Galeria Dominikańska pl. Dominikański Wrocław 80 Vistula Galeria Twierdza ul. Przemysłowa Zamość CH Focus Park Zielona 81 Vistula Góra ul. Wrocławska Zielona Góra Lista Sklepów Wólczanka i Sklepów Lambert 1 Wólczanka CH Auchan Białystok ul. Produkcyjna Białystok 2 Wólczanka CH Alfa ul. Świętojańska Białystok 3 Wólczanka CH Focus Park Bydgoszcz ul. Jagiellońska Bydgoszcz 4 Wólczanka Galeria Pomorska ul. Fordońska 141 lok. 71B Bydgoszcz 5 Wólczanka CH Rondo ul. Kruszwicka Bydgoszcz 6 Wólczanka Galeria Jurajska Al.. Wojska Polskiego Częstochowa 7 Wólczanka ul. Czerwonego Krzyża Elbląg 8 Wólczanka CH Ogrody ul. Płk. Dąbka Elbląg 9 Wólczanka Galeria Bałtycka Al. Grunwaldzka Gdańsk 10 V&W CH Klif Gdynia Al. Zwycięstwa Gdynia 11 Wólczanka CH Riviera ul. Kazimierza Górskiego Gdynia 12 Wólczanka CH Arena ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego Gliwice 13 Wólczanka Galeria Askana ul. Konstytucji 3 Maja Gorzów Wlkp. 14 Wólczanka CH Janki ul. Mszczonowska 3 lok Janki

6 15 Wólczanka ul. Solna Jelenia Góra 16 Wólczanka Galeria Sudecka Al. Jana Pawła II Jelenia Góra 17 Wólczanka Galeria Tęcza ul. 3 Maja Kalisz 18 Wólczanka Galeria Amber ul. Górnośląska Kalisz 19 Wólczanka CH 3 Stawy ul. Pułaskiego Katowice 20 Wólczanka CH Silesia ul. Chorzowska 107 lok. C Katowice 21 Wólczanka Galeria Katowicka ul. 3 Maja Katowice 22 Wólczanka Galeria Echo ul. Świętokrzyska Kielce 23 Wólczanka Galeria Korona ul. Warszawska Kielce 24 Wólczanka Pl. Mariacki Kraków 25 Wólczanka Galeria Kazimierz ul. Podgórska Kraków 26 Wólczanka Galeria Krakowska ul. Pawia Kraków 27 Wólczanka Bonarka City Center ul. Henryka Kamieńskiego Kraków 28 Wólczanka CH Auchan Krasne ul. Krasne 20b Krasne (Rzeszów) 29 Wólczanka Błękitne Centrum ul. Piłsudskiego 31 lok Legionowo 30 Wólczanka Galeria Piastów ul. Najświętszej Marii Panny Legnica 31 Wólczanka Galeria Orkana ul. Orkana Lublin 32 Wólczanka CH Plaza ul. Lipowa Lublin 33 Wólczanka CH Atrum Felicity Al. Wincentego Witosa Lublin 34 Wólczanka CH Tarasy Zamkowe al. Unii Lubelskiej Lublin 35 Wólczanka CH Auchan Łomianki ul. Brukowa Łomianki 36 Wólczanka CH Manufaktura ul. Karskiego Łódź 37 Wólczanka Galeria Łódzka ul. Piłsudskiego 15/23 lok Łódź 38 Wólczanka 3 Korony ul. Lwowska Nowy Sącz 39 Wólczanka CH Aura Al. Marszałka Piłsudskiego Olsztyn 40 Wólczanka Galeria Warmińska ul. Tuwima Olsztyn 41 Wólczanka CH Solaris Pl. Kopernika Opole 42 Wólczanka Galeria Wisła ul. Wyszogrodzka Płock 43 Wólczanka CH King Cross Marcelin ul. Bukowska 156 lok. 506B Poznań 44 Wólczanka Galeria Malta ul. Abpa A. Baraniaka Poznań 45 Wólczanka CH Stary Browar ul. Półwiejska Poznań 46 Wólczanka CH Plaza Poznań ul. Drużbickiego Poznań 47 Wólczanka Poznań City Center ul. Stanisława Matyi Poznań 48 Wólczanka ul. Grzecznarowskiego Radom 49 Wólczanka CH Focus Park Rybnik ul. Bolesława Chrobrego Rybnik 50 Wólczanka CH Graffica ul. Lisa Kuli Rzeszów 51 Wólczanka Galeria Rzeszów Al. Piłsudskiego Rzeszów 52 Wólczanka Galeria Siedlce ul. Piłsudskiego Siedlce 53 Wólczanka CH Jantar ul. Szczecińska Słupsk 54 Wólczanka CH Plaza ul. Dwernickiego Suwałki 55 Wólczanka CH Galaxy al. Wyzwolenia Szczecin 56 Wólczanka Galeria Kaskada ul. Niepodległości Szczecin 57 Wólczanka CH Copernicus ul. Żółkiewskiego Toruń 58 Wólczanka CH Sadyba ul. Powsińska Warszawa Wólczanka - 59 Megastore CH Arkadia Al. Jana Pawła II 82 lok Warszawa 60 Wólczanka Galeria Mokotów ul. Wołoska 12 lok. 272B Warszawa 61 Wólczanka CH Promenada ul. Ostrobramska 75c lok Warszawa 62 Wólczanka CH Reduta Al. Jerozolimskie Warszawa 63 Wólczanka CH Wola Park ul. Górczewska 124 lok.123 a Warszawa 64 Wólczanka CH Wileńska ul. Targowa Warszawa 65 Wólczanka CH Arkadia Al. Jana Pawła II 82 lok Warszawa

7 66 Wólczanka CH Plac Unii ul. Puławska Warszawa 67 Wólczanka CH Targówek ul. Głębocka Warszawa 68 Wólczanka CH Złote Tarasy ul. Złota 59 lok Warszawa 69 Wólczanka Galeria Dominikańska pl. Dominikański Wrocław 70 Wólczanka CH Korona ul. Krzywoustego 126 blok B Wrocław 71 Wólczanka CH Pasaż Grunwaldzki Pl. Grunwaldzki Wrocław 72 Wólczanka CH Magnolia Park ul. Legnicka Wrocław 73 Wólczanka DH Renoma ul. Świdnicka Wrocław 74 Wólczanka Galeria Twierdza ul. Przemysłowa Zamość 75 Wólczanka CH Focus Park ul. Wrocławska Zielona Góra Stoisko Wólczanka Galeria KEN Center ul. Ciszewskiego Warszawa Stoisko Wólczanka CH Sarni Stok ul. Sarni Stok Bielsko-Biała Stoisko Wólczanka CH M1 ul. Będzińska Czeladź 79 Lambert Galeria Krakowska ul Pawia Kraków 80 Lambert CH Złote Tarasy ul. Złota 59 lok Warszawa 81 Lambert Galeria Mokotów ul. Wołoska Warszawa

8 Załącznik nr 3 A do Regulaminu Promocji NOWE WPROST Wzór Kuponu wydawanego w Sklepach Vistula Załącznik nr 3 B do Regulaminu Promocji NOWE WPROST Wzór Kuponu wydawanego w Sklepach Wólczanka i w Sklepach Lambert

Białystok Vistula Białystok Alfa CH Alfa ul. Świętojańska 15 15-277. Białystok Vistula Białystok Auchan CH Auchan ul. Produkcyjna 84 15-680

Białystok Vistula Białystok Alfa CH Alfa ul. Świętojańska 15 15-277. Białystok Vistula Białystok Auchan CH Auchan ul. Produkcyjna 84 15-680 Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji: Warto płacić kartą PKO Banku Polskiego w sklepach Vistula i Wólczanka oraz w sklepie internetowym www. vistula.pl oraz www.wolczanka.pl. Zestawienie Sklepów Vistula

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DO -50% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ MAREK VISTULA, WÓLCZANKA I LAMBERT

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DO -50% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ MAREK VISTULA, WÓLCZANKA I LAMBERT REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DO -50% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ MAREK VISTULA, WÓLCZANKA I LAMBERT dla uczestników programu lojalnościowego pod nazwą Klub Konesera spółki Alma Market S.A. (regulamin programu lojalnościowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DO -50% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ MAREK VISTULA I WÓLCZANKA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DO -50% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ MAREK VISTULA I WÓLCZANKA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DO -50% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ MAREK VISTULA I WÓLCZANKA dla Uczestników Programu Lojalnościowego pod nazwą Klub Konesera Programu lojalnościowego Spółki Alma S.A. (regulamin dostępny

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Telefon. 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki

Kod pocztowy. Telefon. 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki Nazwa salonu Miasto Adres Kod pocztowy W.KRUK Poznań ul.paderewskiego Poznań ul. Paderewskiego 2 61-755 Telefon 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki W.KRUK Czeladź M1 Czeladź ul. Będzińska 80 41-250

Bardziej szczegółowo

LISTA SALONÓW VISTULA i WÓLCZANKA. 2 Vistula Warszawa CH Reduta Al. Jerozolimskie 179 02-326

LISTA SALONÓW VISTULA i WÓLCZANKA. 2 Vistula Warszawa CH Reduta Al. Jerozolimskie 179 02-326 LP Marka Miasto Centrum Handlowe 1 Vistula Galeria Mokotów LISTA SALONÓW VISTULA i WÓLCZANKA Adres ul. Wołoska 12 02-675 2 Vistula CH Reduta Al. Jerozolimskie 179 02-326 Kod pocztowy 3 Vistula CH Promenada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Vistula Group i Raiffeisen Bank Polska S.A. 7.04.2014r. 20.04.2014r.

Regulamin Akcji Promocyjnej Vistula Group i Raiffeisen Bank Polska S.A. 7.04.2014r. 20.04.2014r. Regulamin Akcji Promocyjnej Group i Raiffeisen Bank Polska S.A. 7.04.2014r. 20.04.2014r. 1. Organizatorami Akcji Promocyjnej (zwanej dalej Akcją) są: Group S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Starowiślnej

Bardziej szczegółowo

Miasto. Producent. Gdańsk C.H. Alfa Gdańsk ul. Kołobrzeska 41C Kraków

Miasto. Producent. Gdańsk C.H. Alfa Gdańsk ul. Kołobrzeska 41C Kraków Producent Nine West Molton Hexeline Miasto Sklep Adres Gdańsk C.H. Alfa Gdańsk ul. Kołobrzeska 41C C.H. Bonarka City Center ul. Kamieńskiego 11 Lublin C.H. Lublin Plaza ul. Lipowa 13 C.H. Plaza ul. Kaspra

Bardziej szczegółowo

SALONY W.KRUK. Kod pocztowy. Katowice CH Silesia ul. Chorzowska pn.-nd. 10:00-21:00 Otwarty

SALONY W.KRUK. Kod pocztowy. Katowice CH Silesia ul. Chorzowska pn.-nd. 10:00-21:00 Otwarty SALONY W.KRUK Miasto Centrum Handlowe Adres Kod pocztowy Telefon Godziny otwarcia Niedz. i święta Wałbrzych CH Victoria ul. 1 Maja 64 58-300 783-782-612 Warszawa CH King Cross Praga ul. Jubilerska 1/3

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Nazwa salonu Miasto Centrum Handlowe Adres. Telefon godziny otwarcia Nd i święta

Kod pocztowy. Nazwa salonu Miasto Centrum Handlowe Adres. Telefon godziny otwarcia Nd i święta Nazwa salonu Miasto Centrum Handlowe Adres Kod pocztowy Telefon godziny otwarcia Nd i święta W.KRUK Poznań ul.paderewskiego Poznań ul. Paderewskiego 2 61-755 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki W.KRUK

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji - 20% na produkty użytkowe z kuponem rabatowym Viva, Flesz

Regulamin Akcji - 20% na produkty użytkowe z kuponem rabatowym Viva, Flesz Regulamin Akcji - 20% na produkty użytkowe z kuponem rabatowym Viva, Flesz I. Postanowienia ogólne: 1. Akcja - 20% na produkty użytkowe z kuponem rabatowym Viva, Flesz (zwana dalej Akcją ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Lotnisko Okęcie. Wolny Obszar Celny, Terminal II

Lotnisko Okęcie. Wolny Obszar Celny, Terminal II Nazwa salonu Centrum Handlowe Adres Kod pocztowy Telefon W.KRUK Poznań ul.paderewskiego ul. Paderewskiego 2 61-755 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki W.KRUK Czeladź M1 CH M1 ul. Będzińska 80 41-250

Bardziej szczegółowo

Wykaz sklepów biorących udział w akcji rabatowej mbanku w dniach 25-29 maja 2011r.

Wykaz sklepów biorących udział w akcji rabatowej mbanku w dniach 25-29 maja 2011r. Wykaz sklepów biorących udział w akcji rabatowej mbanku w dniach 25-29 maja 2011r. Adresy sklepów HEGO`s Lp. Miasto Galeria handlowa Adres Warszawa 1 C.H. Arkadia Al. Jana Pawła II 82 Kraków 2 Galeria

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta specjalna VISTULA GROUP 1 ORGANIZATOR PROMOCJI

Regulamin promocji Oferta specjalna VISTULA GROUP 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Regulamin promocji Oferta specjalna VISTULA GROUP 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Promocja Oferta specjalna VISTULA GROUP realizowana jest w ramach sprzedaży premiowej zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej Trzecia rzecz -30%

Regulamin sprzedaży premiowej Trzecia rzecz -30% Regulamin sprzedaży premiowej Trzecia rzecz -30% I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej jest GINO ROSSI S.A. z siedzibą w Słupsku, ul. Owocowa 24, 76-200 Słupsk, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Wykaz sklepów Vistula, Wólczanka, W.KRUK, Deni Cler

Wykaz sklepów Vistula, Wólczanka, W.KRUK, Deni Cler Wykaz sklepów Vistula, Wólczanka, W.KRUK, Deni Cler Lp. Nazwa sklepu Miasto Centrum Handlowe Adres 1 Vistula Białystok CH Auchan ul. Produkcyjna 84 2 Vistula Białystok CH Alfa ul. Świętojańska 15 3 Vistula

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy biżuteria zegarki biżuteria zegarki

Kod pocztowy biżuteria zegarki biżuteria zegarki Nazwa salonu Adres Kod pocztowy Telefon Godziny otwarcia Nd W.KRUK Poznań ul.paderewskiego ul. Paderewskiego 2 61-755 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki pn.-pt. 11:00-19:00, so. 11:00-15:00 W.KRUK

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej 100 zł rabatu na buty i torby z kolekcji wiosna 2017

Regulamin sprzedaży premiowej 100 zł rabatu na buty i torby z kolekcji wiosna 2017 Regulamin sprzedaży premiowej 100 zł rabatu na buty i torby z kolekcji wiosna 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej jest GINO ROSSI S.A. z siedzibą w Słupsku, ul. Owocowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji SODEXO

Regulamin Akcji SODEXO Regulamin Akcji SODEXO I. Postanowienia ogólne: 1. Akcja SODEXO (zwana dalej Akcją ) jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej W.Kruk i Raiffeisen Bank Polska S.A. 18.01.2013 28.02.2013r.

Regulamin Akcji Promocyjnej W.Kruk i Raiffeisen Bank Polska S.A. 18.01.2013 28.02.2013r. Regulamin Akcji Promocyjnej W.Kruk i Raiffeisen Bank Polska S.A. 18.01.2013 28.02.2013r. 1. Organizatorami Akcji Promocyjnej (zwanej dalej Akcją) są: Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. nazwa salonu Miasto Adres. Telefon godziny otwarcia Nd (biżuteria) (zegarki)

Kod pocztowy. nazwa salonu Miasto Adres. Telefon godziny otwarcia Nd (biżuteria) (zegarki) nazwa salonu Miasto Adres Kod pocztowy Telefon godziny otwarcia Nd W.KRUK Poznań ul.paderewskiego Poznań ul. Paderewskiego 2 61-755 661 980 561 (biżuteria) 661 980 967 (zegarki) pn.-pt. 11:00-19:00, so.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Drugi produkt za 50%

Regulamin Akcji Drugi produkt za 50% Regulamin Akcji Drugi produkt za 50% I. Postanowienia ogólne: 1. Akcja Drugi produkt za 50% (zwana dalej Akcją ) jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI NOWE WPROST"

REGULAMIN PROMOCJI NOWE WPROST REGULAMIN PROMOCJI NOWE WPROST" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady prowadzenia promocji pod nazwą NOWE WPROST" ( Promocja"). 2. Organizatorem Promocji jest Alma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kupony rabatowe WITTCHEN wiosna-lato 2016

REGULAMIN PROMOCJI Kupony rabatowe WITTCHEN wiosna-lato 2016 REGULAMIN PROMOCJI Kupony rabatowe WITTCHEN wiosna-lato 2016 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Promocji o nazwie Kupony rabatowe WITTCHEN wiosna-lato 2016 zwanej dalej Promocją jest Spółka WITTCHEN

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji -20% - Selgros

Regulamin Akcji -20% - Selgros Regulamin Akcji -20% - Selgros I. Postanowienia ogólne: 1. Akcja 20%- Selgros (zwana dalej Akcją ) jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

MARKA MIEJSCOWOŚĆ CENTRUM HANDLOWE ULICA KOD POCZTOWY 5asec Białystok CH Auchan ul. Produkcyjna ul. Bohaterów Monte CH Auchan Bielsko Biała

MARKA MIEJSCOWOŚĆ CENTRUM HANDLOWE ULICA KOD POCZTOWY 5asec Białystok CH Auchan ul. Produkcyjna ul. Bohaterów Monte CH Auchan Bielsko Biała MARKA MIEJSCOWOŚĆ CENTRUM HANDLOWE ULICA KOD POCZTOWY 5asec Białystok CH Auchan ul. Produkcyjna 84 15-680 ul. Bohaterów Monte CH Auchan Bielsko Biała Cassino 421 43-300 Bielsko Biała CH Gemini Park ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ,

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ, " -7 % na wszystko od cen obowiązujących przy zakupach min. 350zł - dla klientów mbanku (13.05.2015 do 31.05.2015) 1 DEFINICJE Organizator - Próchnik Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania karty podarunkowej

Regulamin użytkowania karty podarunkowej Regulamin użytkowania karty podarunkowej 1 Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Karta Podarunkowa - elektroniczny bon towarowy wydawany na okaziciela w postaci plastikowej karty z danymi

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

bransoleta ZCG/AE02 - żółte złoto, szmaragd 11 990 zł

bransoleta ZCG/AE02 - żółte złoto, szmaragd 11 990 zł bransoleta ZCG/AE02 - żółte złoto, szmaragd 11 990 zł Nowa autorska kolekcja W.KRUK, stworzona przez Alicję Bachledę-Curuś, zainspirowana jest Eos, grecką boginią świtu. Biżuteria EOS symbolizuje przemianę,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Notebooki, netbooki i tablety z rabatem. Organizator promocji

Regulamin Promocji. Notebooki, netbooki i tablety z rabatem. Organizator promocji Regulamin Promocji Notebooki, netbooki i tablety z rabatem I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki, netbooki i tablety z rabatem. 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji GIGA RABAT. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja GIGA RABAT. Organizator promocji

Regulamin Promocji GIGA RABAT. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja GIGA RABAT. Organizator promocji Regulamin Promocji GIGA RABAT I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja GIGA RABAT. 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest firma Komputronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 15% A MOśE 30%. Zrób sobie prezent na Dzień Dziecka

REGULAMIN PROMOCJI 15% A MOśE 30%. Zrób sobie prezent na Dzień Dziecka REGULAMIN PROMOCJI 15% A MOśE 30%. Zrób sobie prezent na Dzień Dziecka Organizator Organizatorem promocji jest Marketing Investment Group Sp. z o.o. z siedzibą 31-871 Kraków, oś. Dywizjonu 303, pawilon

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ,

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ, " -50 % na garnitury, kurtki i płaszcze od cen pierwszych (14.10-31.10.2015) 1 DEFINICJE Organizator - Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi: adres 93-124 Łódź,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn

ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn 1. Ogólne zasady 1.1. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie ekspresów do kawy NESCAFÉ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ,

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ, Do każdego paragonu (dotyczy towarów WL15 przy cenie obniżonej o maximum 35% od ceny pierwszej) na kwotę minimum 1000zł perfumy męskie lub damskie za 1 zł (01.07.15-31.07.15)

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów, w których możesz wykorzystać zniżki:

Lista sklepów, w których możesz wykorzystać zniżki: Lista sklepów, w których możesz wykorzystać zniżki: W.KRUK Białystok CH Alfa ul. Świętojańska 15 Bielsko-Biała Galeria Sfera ul. Mostowa 5 Bielsko-Biała CH Sarni Stok ul. Sarni Stok 2 Bydgoszcz CH Focus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: UPOMINKI Z KREDENSU, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Weekend z Cafissimo

REGULAMIN PROMOCJI Weekend z Cafissimo REGULAMIN PROMOCJI Weekend z Cafissimo I. Postanowienia ogólne. 1. Promocja Weekend z Cafissimo (zwana dalej Akcją ) jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Tchibo Warszawa Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Klubu Konesera i Almi Decor

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Klubu Konesera i Almi Decor REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Klubu Konesera i Almi Decor 1. Organizatorem promocji pod nazwą: Promocja Klubu Konesera i Almi Decor ( Promocja ) jest ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Do garnituru JZ14 i/lub WL15 i/ lub WL14 poszetka, mucha, krawat -50% od ceny pierwszej (01.07.15-31.07.15) 1 DEFINICJE Organizator - Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sieć sklepów SMYK biorących udział w promocji

Sieć sklepów SMYK biorących udział w promocji Sieć sklepów SMYK biorących udział w promocji Białystok Auchan Hetman, ul. Hetmańska 16, 15-727 Białystok Galeria Biała, ul. Miłosza 2, 15-265 Białystok Galeria Jurowiecka, ul. Jurowiecka 1, 15-101 Białystok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kupon rabatowy WITTCHEN

REGULAMIN PROMOCJI Kupon rabatowy WITTCHEN REGULAMIN PROMOCJI Kupon rabatowy WITTCHEN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Promocji o nazwie Kupon rabatowy WITTCHEN zwanej dalej Promocją jest Spółka WITTCHEN S.A. z siedzibą w Kiełpinie (05-092

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów biorących udział w promocji. Sklepy VISTULA:

Lista sklepów biorących udział w promocji. Sklepy VISTULA: Lista sklepów biorących udział w promocji. Sklepy VISTULA: Lp. Marka Kod pocztowy Miasto Centrum Handlowe Adress 1 Vistula 15-680 Białystok CH Auchan Białystok ul. Produkcyjna 84 2 Vistula 15-277 Białystok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Dodatkowe 20% rabatu na okrycie przy zakupie marynarki lub garnituru (13.08.15-13.09.15) 1 DEFINICJE Organizator - Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi: adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART RABATOWYCH SPHINX BIZNES

REGULAMIN KART RABATOWYCH SPHINX BIZNES REGULAMIN KART RABATOWYCH SPHINX BIZNES wydanych przez Sfinks Polska S.A., z siedzibą w Piasecznie, ul. Świętojańska 5A 1. Karta Rabatowa Sphinx Biznes zwana dalej Kartą, wydana przez Sfinks Polska S.A.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ, Cztery koszule spośród koszul PRC i stare logo Próchnika = 99 zł (03.12.15-29.02.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ, Cztery koszule spośród koszul PRC i stare logo Próchnika = 99 zł (03.12.15-29.02. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ, Cztery koszule spośród koszul PRC i stare logo Próchnika = 99 zł (03.12.15-29.02.16) 1 DEFINICJE Organizator - Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi: adres 93-124

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI "Pampers VIP prowadzonego w sieci drogerii Super-Pharm

REGULAMIN AKCJI Pampers VIP prowadzonego w sieci drogerii Super-Pharm REGULAMIN AKCJI "Pampers VIP prowadzonego w sieci drogerii Super-Pharm 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja sprzedaży premiowej Pampers VIP zwana dalej Akcją, odbywa się na terenie całej Polski w sieci drogerii

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji z frisbee "Lato z Monovision

Regulamin akcji z frisbee Lato z Monovision 1 Wrocław, 26.06.2015 Regulamin akcji z frisbee "Lato z Monovision 1 ORGANIZATOR AKCJI Organizatorem akcji jest AVENIR MEDICAL SP. Z O.O. S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Centralna 24, 52-114 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: WAKACJE Z PLUSEM I TUI ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: WAKACJE Z PLUSEM I TUI ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: WAKACJE Z PLUSEM I TUI ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Wakacje z Plusem i TUI ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

Centra handlowe powyżej 10 000 m2, które biorą udział w II edycji Rankingu

Centra handlowe powyżej 10 000 m2, które biorą udział w II edycji Rankingu Centra handlowe powyżej 10 000 m2, które biorą udział w II edycji Rankingu L/P Miasto Nazwa Galerii/CENTRUM HANDLOWEGO 1 BIAŁA PODLASKA RYWAL 2 BIAŁYSTOK GALERIA BIAŁA 3 BIAŁYSTOK ALFA 4 BIAŁYSTOK Auchan

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat na hasło POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna Rabat na hasło (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA UCZESTNIKÓW SPHINX STUDENT CLUB SPHINX Student Menu. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI DLA UCZESTNIKÓW SPHINX STUDENT CLUB SPHINX Student Menu. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI DLA UCZESTNIKÓW SPHINX STUDENT CLUB SPHINX Student Menu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla Uczestników SPHINX Student Club pod nazwą SPHINX Student Menu (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Do każdego paragonu na minimum 1500zł perfumy męskie lub damskie za 1zł (25.11.16-31.12.16) 1 DEFINICJE Organizator - Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi: adres 93-124

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji GIGA WYPRZEDAŻ"

Regulamin Promocji GIGA WYPRZEDAŻ Regulamin Promocji GIGA WYPRZEDAŻ" Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja GIGA WYPRZEDAŻ", zwana dalej akcją. 2 Organizator Akcji 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Usługi za 20 zł. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Usługi za 20 zł. Organizator promocji

Regulamin Promocji. Usługi za 20 zł. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Usługi za 20 zł. Organizator promocji Regulamin Promocji Usługi za 20 zł I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Usługi za 20 zł. 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Promocja Class&Club

REGULAMIN PROMOCJI Promocja Class&Club REGULAMIN PROMOCJI Promocja Class&Club 1. Organizatorem promocji pod nazwą: Promocja dla Class&Club ( Promocja ) jest ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 6, kod 30-964, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

EAN nazwa Producent Cena regularna: Cena promocyjna: karafka d/wina 1500ml f&j Krosno 47 23,50

EAN nazwa Producent Cena regularna: Cena promocyjna: karafka d/wina 1500ml f&j Krosno 47 23,50 REGULAMIN Promocji Karafka FOOD&JOY za 50% ceny 1. Organizatorem Promocji pod nazwą: Karafka FOOD&JOY za 50% ceny ( Promocja ) jest ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 6, kod 30-964,

Bardziej szczegółowo

1 PROGRAMISTA_11447603 Lublin Olimp (SP) - 24201 1 PROGRAMISTA_11447603

1 PROGRAMISTA_11447603 Lublin Olimp (SP) - 24201 1 PROGRAMISTA_11447603 Akt Nazwa Bydgoszcz Focus Mall - 21901 Częstochowa Gal. Jurajska - 24401 Gdańsk Galeria Bałtycka - 21001 Gdańsk Główny - 14401 Gdynia Klif - 23801 Katowice Silesia - 18401 Kraków Bonarka - 25001 Kraków

Bardziej szczegółowo

Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto. Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0. CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0

Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto. Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0. CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0 Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0 CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0 CH M1 Czeladź 1 1 1 0 1 CH Manhattan Gdańsk 1 0 0 0 0 CH Forum Gliwice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ -20% na wybrane tytuły Kena Folletta

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ -20% na wybrane tytuły Kena Folletta REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ -20% na wybrane tytuły Kena Folletta POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki i zasady na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Zbieraj naklejki i kupuj z rabatem

REGULAMIN PROMOCJI Zbieraj naklejki i kupuj z rabatem REGULAMIN PROMOCJI Zbieraj naklejki i kupuj z rabatem 1. Organizatorem Promocji pod nazwą: Zbieraj naklejki i kupuj z rabatem ( Promocja ) jest ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 6,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: WAKACJE Z PLUSEM I TUI ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA:

REGULAMIN PROMOCJI: WAKACJE Z PLUSEM I TUI ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA: REGULAMIN PROMOCJI: WAKACJE Z PLUSEM I TUI ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA: 17.05.2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Wakacje z Plusem i TUI ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRMOCJI DLA KONSUMENTÓW HAPPY HOURS

REGULAMIN PRMOCJI DLA KONSUMENTÓW HAPPY HOURS REGULAMIN PRMOCJI DLA KONSUMENTÓW HAPPY HOURS 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów HAPPY HOURS (dalej Promocja ) jest Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ZIMA NA STOKACH PKL

REGULAMIN PROMOCJI ZIMA NA STOKACH PKL REGULAMIN PROMOCJI ZIMA NA STOKACH PKL 1. Organizatorem akcji jest firma Polskie Koleje Linowe Spółka Akcyjna z siedzibę w Zakopanem (34-500), przy ul. Krupówki 48, NIP: 7361519649, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zelfastyczny konkurs w Sklepach Smyk trwającego od 22.08.2014 r. do 30.09.2014 r.

REGULAMIN KONKURSU Zelfastyczny konkurs w Sklepach Smyk trwającego od 22.08.2014 r. do 30.09.2014 r. REGULAMIN KONKURSU Zelfastyczny konkurs w Sklepach Smyk trwającego od 22.08.2014 r. do 30.09.2014 r. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zakupienie w sieci sklepów SMYK (lista poniżej) dowolnej zabawki

Bardziej szczegółowo

Partner Lp. Miasto Centrum handlowe Adres

Partner Lp. Miasto Centrum handlowe Adres Partner Lp. Miasto Centrum handlowe Adres Answaer 1 www.answear.com Apart 1 Białystok CH Auchan ul. Produkcyjna 84 2 Białystok CH Galeria Zielone Wzgórze ul. Wrocławska 20 3 Białystok CH Galeria Biała

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem.

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. Regulamin Promocji Notebooki i tablety z rabatem I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. 2 Organizator promocji 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KONSUMENTÓW HAPPY HOURS

REGULAMIN PROMOCJI DLA KONSUMENTÓW HAPPY HOURS REGULAMIN PROMOCJI DLA KONSUMENTÓW HAPPY HOURS 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów HAPPY HOURS (dalej Promocja ) jest Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W DNIACH ROKU W SALONACH home&you POD HASŁEM RABAT -50% NA DRUGI PRODUKT

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W DNIACH ROKU W SALONACH home&you POD HASŁEM RABAT -50% NA DRUGI PRODUKT REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W DNIACH -.. ROKU W SALONACH home&you POD HASŁEM RABAT -% NA DRUGI PRODUKT. Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Akcji Promocyjnej zasady nabywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI "Pampers VIP prowadzonego w sieci drogerii Super-Pharm

REGULAMIN AKCJI Pampers VIP prowadzonego w sieci drogerii Super-Pharm REGULAMIN AKCJI "Pampers VIP prowadzonego w sieci drogerii Super-Pharm 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja sprzedaży premiowej Pampers VIP zwana dalej Akcją, odbywa się na terenie całej Polski w sieci drogerii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każda druga sztuka z asortymentu: krawat, mucha, spinki, pasek, poszetka, skarpety, szaliki, koszule 50% (01.11.16-30.11.16) 1 DEFINICJE Organizator - Próchnik Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Partner Lp. Miasto Centrum handlowe Adres Kod

Partner Lp. Miasto Centrum handlowe Adres Kod Partner Lp. Miasto Centrum handlowe Adres Kod SMYK 1 Białystok Białystok Auchan Hetman ul. Hetmańska 16 15-727 2 Białystok Białystok Galeria Biała ul. Miłosza 2 15-265 3 Bielsko-Biała Bielsko-Biała Sarni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN do AKCJI promocyjnej Spodnie chino za 199,90" Postanowienia ogólne. 2 Czas i miejsce trwania akcji promocyjnej

REGULAMIN do AKCJI promocyjnej Spodnie chino za 199,90 Postanowienia ogólne. 2 Czas i miejsce trwania akcji promocyjnej REGULAMIN do AKCJI promocyjnej Spodnie chino za 199,90" 25.07.2017-30.09.2017 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjno reklamowej pod nazwą Spodnie

Bardziej szczegółowo

Zimowa Galeria Samsung, voucher o wartości 100zł

Zimowa Galeria Samsung, voucher o wartości 100zł Regulamin promocji Zimowa Galeria Samsung, voucher o wartości 100zł 1. Promocja jest prowadzona pod nazwą Zimowa Galeria Samsung, voucher o wartości 100zł, dalej zwana Promocją. Warunki uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Lista partnerów PANDORA. Augustów Jubiler Ikan, ul. Wojska Polskiego 13, Augustów, ,

Lista partnerów PANDORA. Augustów Jubiler Ikan, ul. Wojska Polskiego 13, Augustów, , Lista partnerów PANDORA Augustów Jubiler Ikan, ul. Wojska Polskiego 13, 16-300 Augustów, +48 604 755 325, Bartoszyce JUBIREX S.C, Kętrzyńska 9, 11-200 Bartoszyce, +48 (89) 762 67 48 Biała Podlaska Salon

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH home&you w dniach od 29 czerwca 2012 roku do odwołania POD HASŁEM TRZECI PRODUKT GRATIS

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH home&you w dniach od 29 czerwca 2012 roku do odwołania POD HASŁEM TRZECI PRODUKT GRATIS REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH home&you w dniach od 29 czerwca 2012 roku do odwołania POD HASŁEM TRZECI PRODUKT GRATIS 1 1. Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ,

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ, Do każdego garnituru koszula lub perfumy za 100zł + akcesorium za 50zł (01.07.16-31.07.16) 1 DEFINICJE Organizator - Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi: adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KONSUMENTÓW HAPPY HOURS

REGULAMIN PROMOCJI DLA KONSUMENTÓW HAPPY HOURS REGULAMIN PROMOCJI DLA KONSUMENTÓW HAPPY HOURS 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów HAPPY HOURS (dalej Promocja ) jest Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0%

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% Regulamin Promocji Bezpieczne Raty 31x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 2x koszulki LCS za 89,99zł

Regulamin promocji 2x koszulki LCS za 89,99zł Regulamin promocji 2x koszulki LCS za 89,99zł 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji 2 x koszulki LCS za 89,99zł realizowanej w Salonach. 2. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji TchiboCard Oferty Zniżkowe

Regulamin Promocji TchiboCard Oferty Zniżkowe Tchibo Warszawa Ι Fabryczna 5 Ι 00-446 Warszawa Strona 1 z 2 Regulamin Promocji TchiboCard Oferty Zniżkowe 27.11-31.12.2017 I. Postanowienia ogólne: 1. Promocja TchiboCard - Oferty Zniżkowe - 27.11-31.12.2017

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WIELKIEJ AKCJI PROMOCYJNEJ FILLY Fantastyczna promocja w Sklepach Smyk trwającego od 20.09.2014 r. do 25.10.2014 r.

REGULAMIN WIELKIEJ AKCJI PROMOCYJNEJ FILLY Fantastyczna promocja w Sklepach Smyk trwającego od 20.09.2014 r. do 25.10.2014 r. REGULAMIN WIELKIEJ AKCJI PROMOCYJNEJ FILLY Fantastyczna promocja w Sklepach Smyk trwającego od 20.09.2014 r. do 25.10.2014 r. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest zakupienie w sieci sklepów SMYK (lista

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 21x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, Biała Podlaska

SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, Biała Podlaska SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, 97-400 Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, 21-500 Biała Podlaska BIAŁYSTOK Białystok Galeria Antoniuk, Antoniukowska 56

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Karta Podarunkowa 50 zł na biustonosz z kolekcji Beauty - Full"

Regulamin promocji Karta Podarunkowa 50 zł na biustonosz z kolekcji Beauty - Full Regulamin promocji "Karta Podarunkowa 50 zł na biustonosz z kolekcji Beauty - Full" 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem Promocji jest "TRIUMPH INTERNATIONAL (POLSKA)" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Xperia na 20 lecie VIVA! 1 (Definicje)

Regulamin Akcji Promocyjnej Xperia na 20 lecie VIVA! 1 (Definicje) Regulamin Akcji Promocyjnej Xperia na 20 lecie VIVA! 1 (Definicje) Ilekroć w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin) pojawią się słowa pisane z wielkiej litery w środku lub na początku zdań, mają one

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu lokówko - suszarek BaByliss model AS570E, 2736E oraz AS550E oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin REGULAMIN PROMOCJI Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin 1. Organizatorem Promocji pod nazwą: Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin ( Promocja ) jest ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio: REGULAMIN PROMOCJI Kino za doładowanie I. ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorem Promocji jest PKO BP Finat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

C.H. "Galeria Jurowiecka" Białystok. Białystok. C.H. "Galeria Biała" Białystok. C.H. "Hetman" Białystok. C.H. "Auchan" Bronowice

C.H. Galeria Jurowiecka Białystok. Białystok. C.H. Galeria Biała Białystok. C.H. Hetman Białystok. C.H. Auchan Bronowice C.H. C.H. "Galeria Jurowiecka" C.H. "Galeria Biała" C.H. "Alfa" C.H. "Hetman" C.H. "Auchan" C.H. "Tesco" C.H. "Gemini" Bielsko Biała C.H. "Sfera" - C.H. "Auchan" Bronowice C.H. "Galeria Zielone Arkady"

Bardziej szczegółowo

MARKA CENTRUM HANDLOWE ULICA MIASTO KOD POCZTOWY APART CH Olimpia ul. Kolejowa 6 Bełchatów 97-400 CH Galeria Zielone Wzgórze ul.

MARKA CENTRUM HANDLOWE ULICA MIASTO KOD POCZTOWY APART CH Olimpia ul. Kolejowa 6 Bełchatów 97-400 CH Galeria Zielone Wzgórze ul. MARKA CENTRUM HANDLOWE ULICA MIASTO KOD POCZTOWY APART CH Olimpia ul. Kolejowa 6 Bełchatów 97-400 CH Galeria Zielone Wzgórze ul. Wrocławska 20 Białystok 15-664 CH Atrium Biała ul.c.miłosza 2 Białystok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Jesienna promocja soczewek Alcon w salonach Twoje Soczewki

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Jesienna promocja soczewek Alcon w salonach Twoje Soczewki REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Jesienna promocja soczewek Alcon w salonach Twoje Soczewki I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Jesienna promocja soczewek Alcon w salonach Twoje Soczewki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Tniemy ceny o połowę

Regulamin Promocji Tniemy ceny o połowę 1 Wrocław, 16.10.2015 Regulamin Promocji Tniemy ceny o połowę 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorem promocji jest AVENIR MEDICAL SP. Z O.O. S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Centralna 24, 52-114 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj Citroena C4 Cactus na 1 tydzień

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj Citroena C4 Cactus na 1 tydzień REGULAMIN KONKURSU Wygraj Citroena C4 Cactus na 1 tydzień Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj Citroena C4 Cactus na tydzień (dalej Konkurs ) jest Citroen Polska Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio: REGULAMIN PROMOCJI DOŁADUJ W IKO I IDŹ DO KINA Z ORANGE I. ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorem Promocji jest PKO BP Finat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI DELIKATESÓW ALMA, PROWADZONEJ POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Oblo kupisz

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA "SREBRNY NASZYJNIK W PREZENCIE NA ŚWIĘTA" - regulamin dla Klientów

PROMOCJA SREBRNY NASZYJNIK W PREZENCIE NA ŚWIĘTA - regulamin dla Klientów PROMOCJA "SREBRNY NASZYJNIK W PREZENCIE NA ŚWIĘTA" - regulamin dla Klientów 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem Promocji jest "TRIUMPH INTERNATIONAL (POLSKA)" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-972),

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "WALENTYNKOWY PREZENT -50% NA DRUGI PRODUKT"

Regulamin promocji WALENTYNKOWY PREZENT -50% NA DRUGI PRODUKT Regulamin promocji "WALENTYNKOWY PREZENT -50% NA DRUGI PRODUKT" 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem Promocji jest "TRIUMPH INTERNATIONAL (POLSKA)" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-972), ul. Adama

Bardziej szczegółowo