Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa"

Transkrypt

1

2

3 FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy z luksusowych przedmiotów i us³ug. P rawie po³owa oszczêdnych Polaków nie korzysta z adnych form inwestowania. Ci, którzy to robi¹, najczêœciej za najlepsz¹ inwestycjê uwa aj¹ nieruchomoœci, z³oto i lokaty bankowe, natomiast akcje czy jednostki funduszy inwestycyjnych nie ciesz¹ siê ju tak¹ popularnoœci¹. Wynika to przede wszystkim z niskiej wiedzy na temat finansów i mo liwych form inwestowania, niemniej jednak zdecydowana wiêkszoœæ oszczêdzaj¹cych jest przekonana, e oszczêdnoœci nale y inwestowaæ. Co czwarty inwestuj¹cy Polak oszczêdza na emeryturê. Oszczêdzamy równie, aby zapewniæ edukacjê dzieciom, zakupiæ nieruchomoœæ lub bez sprecyzowanego powodu. Zamożnych Polaków przybywa Grupa najbogatszych Polaków zarabia miesiêcznie œrednio ponad 20 tysiêcy. Liczba osób dysponuj¹cych maj¹tkiem wartym ponad jeden milion dolarów jest szacowana na oko³o 80 tysiêcy. W latach liczba osób zamo nych wzros³a w Polsce o 30 procent najszybciej spoœród 18 badanych pod tym k¹tem pañstw europejskich. Nic dziwnego wiêc, e banki wziê³y na celownik polskiego zamo nego klienta. Celem banków jest pozyskiwanie jednego tysi¹ca takich osób miesiêcznie, poniewa maj¹ one wy sze saldo na rachunku, wykonuj¹ wiêcej transakcji, zaci¹gaj¹ kredyty na wy sze kwoty i czêœciej korzystaj¹ z produktów inwestycyjnych. Zaledwie co trzeci zamo ny polski klient korzysta z us³ug doradcy finansowego. W przypadku inwestycji w akcje, obligacje i kontrakty walutowe zamo ni Polacy s¹ równie nieufni, tylko co pi¹ty powierza inwestowanie swoich pieniêdzy specjalistom. Pozosta³e 80 procent dokonuje samodzielnych wyborów. Usługi finansowe na miarę Ponad 1 mln dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy ludzi w Polsce Szacuje siê, e z indywidualnych us³ug bankowych (private bankingu) korzysta oko³o 100 tysiêcy osób, na naprawdê pe³ny zakres prywatnych us³ug bankowych mog¹ jednak liczyæ tylko najzamo niejsi. Najczêœciej oferowane s¹ us³ugi na poziomie masowym. W szwajcarskim banku klient zainteresowany private banking musi dysponowaæ maj¹tkiem na poziomie kilku milionów dolarów. Rynek tego typu us³ug w Polsce wci¹ znajduje siê we wstêpnej fazie rozwoju oferuj¹c ju bankowoœæ indywidualn¹ klientom dysponuj¹cym kwotami od kilkuset tysiêcy z³otych licz¹c, e wraz ze wzrostem zamo noœci bêd¹ stopniowo lokowaæ coraz wy sze sumy. Pieni¹dze najzamo niejszych klientów s¹ najczêœciej lokowane na lokatach terminowych, rachunkach oszczêdnoœciowych oraz w nieruchomoœciach. Dopiero kolejne miejsce zajmuj¹ jednostki funduszy inwestycyjnych oraz akcje spó³ek gie³dowych. Polski klient szuka rozwi¹zañ prostych i bezpiecznych. Prostych, gdy wobec s³abej jeszcze edukacji ekonomicznej spo³eczeñstwa skomplikowane produkty finansowe dla wiêkszoœci nie s¹ dostatecznie zrozumia³e. Bezpiecznych, gdy jak pokaza³ ostatni kryzys w Europie, apetyt na du e zyski wi¹ e siê z ryzykiem, e zamiast pomno yæ oszczêdnoœci, mo na je straciæ. n Iwona Mirosz i Daniel Bajer kancelaria Bird&Bird, eksperci Krajowej Izby Gospodarczej Professional Media Group Miarecki i Wspólnicy sp. j. ul. J.Ch. Andersena 3/ Warszawa Redaktor naczelny: Tomasz Miarecki Kontakt z redakcj¹: tel.: Reklama: tel.:

4 4 FINANSE PROFESJONALISTÓW PRIVATE BANKING Bankowoœæ dla zamo nych Kryzys nie odpuszcza, ale to wcale nie oznacza, e nie ma klientów, o których bankowcy na œwiecie mówi¹ You smell like a million. No, a je eli klient pachnie kas¹, to instytucje finansowe zrobi¹ bardzo wiele, by go do siebie œci¹gn¹æ. N ieco ponad rok temu szwajcarski Sarasin, który specjalizuje siê w zarz¹dzaniu aktywami i doradzaniu w inwestycjach na rzecz klientów prywatnych i instytucjonalnych, szacowa³ wartoœæ rynku private banking w Polsce na oko³o 150 mld z³. Klientami tego banku na œwiecie s¹ zarówno przedsiêbiorcy posiadaj¹cy w³asn¹ dzia³alnoœæ, jak i kadra zarz¹dzaj¹ca z korporacji. W przypadku banku Sarasin pocz¹tkowy próg wejœcia do grona klientów private bankingu wynosi oko³o 3 mln z³. To du o czy ma³o? W Polsce, gdzie z pocz¹tkami private bankingu mieliœmy do czynienia oko³o 6 lat temu, us³ugi zwi¹zane z zarz¹dzaniem maj¹tkiem osób bogatych zaczynaj¹ siê w zasadzie od kwoty oko- ³o 500 tys. z³. Jednak absolutnym minimum jeszcze niedawno by³o 100 tys. z³. Osoby z wolnymi aktywami tej wielkoœci te mog³y liczyæ na zainteresowanie niektórych instytucji finansowych. Niedawno pojawi³a siê jednak na rynku oferta firmy Money Makers, znacznie obni- aj¹c¹ próg wejœcia dla osób, które powierz¹ jej zarz¹dzanie w³asnymi aktywami. Minimum ustalone zosta³o na 40 tys. z³, co zdaniem przedstawicieli Money Makers oko³o 30-krotnie poszerza grupê osób, dla których dostêpne bêdzie profesjonalne zarz¹dzanie inwestycjami, czyli asset management. Klienci dostan¹ do wyboru dziewiêæ strategii inwestycyjnych zró nicowanych pod wzglêdem ryzyka inwestycyjnego. Wybór strategii poprzedzony bêdzie analiz¹ profilu inwestycyjnego klienta. Œrodki finansowe klientów bêd¹ inwestowane nie tylko w akcje, obligacje, ale tak e w wybrane fundusze inwestycyjne i inne instrumenty finansowe, np. ETF. Ta oferta to jednak wyj¹tek na rynku i do tego niesprawdzona. Czas poka e, czy bêdzie konkurencyjna. Zgodnie z potrzebą rynku Wróæmy jednak do pocz¹tków polskiego private bankingu, który by³ adresowany do osób przyzwoicie zarabiaj¹cych i sprowadza³ siê do wygenerowania przez banki specjalnych kont, lokat, wydzielonych miejsc obs³ugi, specjalnych ubezpieczeñ i namiastkowego doradztwa finansowego (dzisiaj ten segment rynku w bankowoœci zwyk³o siê nazywaæ personal bankingiem). Szybko jednak taki model musia³ zostaæ rozszerzony, i to znacznie. Tak banki, jak i inne instytucje finansowe zauwa y³y, e osób naprawdê zamo nych przybywa i trzeba im zaproponowaæ coœ wyj¹tkowego. A w zasadzie dorównaæ do œwiatowych wymagañ klientów dysponuj¹cych rzeczywiœcie sporym maj¹tkiem. Firmy zajmuj¹ce siê najzamo - niejszymi klientami musia³y dostosowywaæ swoj¹ ofertê do tak wymagaj¹cego odbiorcy. Wiele poszerzy³o wiêc swoj¹ ofertê o wealth management, który by³ swoist¹ odpowiedzi¹ na zapotrzebowania rynku. Istotê wealth managementu stanowi ca³oœciowa obs³uga klienta, która obejmuje nie tylko p³ynne aktywa maj¹tku. Prywatni doradcy zajmuj¹ siê równie aktywami trwa³ymi. Us³ugi podatkowe, spadkowe, doradztwo w zakresie nieruchomoœci wchodz¹ w standardowy pakiet us³ug. W zwi¹zku z rozwojem konkurencji przedsiêbiorstwa staraj¹ siê poszerzyæ pakiet us³ug, by jak najlepiej spe³niæ oczekiwania klientów. Rynek wymusza na firmach przygotowywanie ofert wysoko spersonalizowanych.

5 FINANSE PROFESJONALISTÓW 5 Milion, czasem dwa... Taka oferta adresowana jest oczywiœcie tylko do tych najzamo niejszych. Na przyk³ad w Banku Pekao aktywa osoby korzystaj¹cej z us³ug private bankingu wynosz¹ minimum 1 mln z³, w BRE Banku do klientów obs³ugiwanych w ramach wealth managementu zalicza siê osoby z portfelem o wartoœci co najmniej 2 mln z³. Getin Noble Bank ustawi³ poprzeczkê na wysokoœci 5 mln, a w City Private Bank London jest to 10 mln dolarów. Oczywiœcie, od tej regu³y s¹ odstêpstwa. Banki do grona uprzywilejowanych dopuszczaj¹ czasami osoby z ubo szymi portfelami. Najczêstszym powodem s¹ s³awa i chwa³a biedniejszego klienta. Chodzi tu miêdzy innymi o wybranych celebrytów, niektórych naukowców i artystów, ludzi biznesu, nierzadko wp³ywowych polityków. Ci, którzy wejd¹ do grona klientów obs³ugiwanych w ramach najwy - szych standardów, mog¹ liczyæ na wyj¹tkowe karty, takie jak VISA Platinum, MasterCard Word Signia, MasterCard Platinum czy VISA Infinite. Do swojej dyspozycji maj¹ bardzo czêsto tak e concierge a, który pomaga w kwestiach pozafinansowych, np. zorganizowania wakacji. Niektóre banki maj¹ w swojej ofercie art banking, a wiêc doradztwo dotycz¹ce inwestowania w sztukê. Na najbogatszych czekaj¹ tak e wyj¹tkowe ubezpieczenia oraz opieka medyczna. Dla wielu osób korzystaj¹cych z us³ug private bankingu jedn¹ z najwa niejszych spraw jest jednak zarz¹dzanie maj¹tkiem i w Polsce coraz wiêcej instytucji finansowych (nie tylko banków) œwiadczy takie us³ugi zamo nym klientom. Prawie jak na świecie Jednak creme de la creme indywidualnego podejœcia banków do klienta stanowi wealth management (na œwiecie jeszcze bardziej zaawansowane s¹ us³ugi Ok. 500 tys. zł od tej kwoty zaczynają się usługi związane z zarządzaniem majątkiem osób bogatych Klienci z dużą obawą podchodzą do inwestowania pieniędzy na rynkach akcji z zakresu family office). Przy czym w ramach tego pojêcia wpisuje siê ofertê wybiegaj¹c¹ poza zwyczajowe us³ugi instytucji finansowych. W Polsce pe³nych ofert tego typu jest bardzo niewiele, ale i tak s¹ one coraz szersze. U nas najczêœciej spotkaæ siê mo emy z doradztwem podatkowym (przygotowanie oferty inwestycyjnej, która bêdzie najkorzystniejsza dla klienta od strony podatkowej), us³ugami asset management (us³ugi z zakresu inwestowania kapita³u), wsparciem na rynku nieruchomoœci (inwestowanie, poœrednictwo w wynajmie i zarz¹dzaniu nieruchomoœciami), ocen¹ mo liwoœci rynkowych (doradcy szukaj¹ takich szans i rozwi¹zañ, by jak najefektywniej lokowaæ kapita³ klienta; monitorowanie i analiza rynku maj¹ na celu jak najefektywniejsze pomna anie maj¹tku klienta), art bankingiem (inwestowanie w sztukê) oraz wspomnianymi ju wczeœniej us³ugami typu concierge. Coraz czêœciej klienci korzystaj¹cy ze zindywidualizowanej obs³ugi finansowej pytaj¹ w ramach zarz¹dzania maj¹tkiem o tak zwany transfer miêdzypokoleniowy. Chodzi o to, aby wehiku- ³y prawne stosowane przy optymalizacji podatkowej wykorzystywaæ równie do tego, by w sposób elastyczny i bezpieczny klienci mogli przekazywaæ maj¹tek miêdzy pokoleniami, z uwzglêdnieniem oczywiœcie optymalizacji podatkowej. Taka us³uga jest ju dostêpna na polskim rynku. Zaczarować bessę Okres d³ugiej hossy lat uœpi³ czujnoœæ inwestorów, a zawirowania bêd¹ce konsekwencj¹ kryzysu subprime na d³ugo odbij¹ swoje piêtno na sposobie lokowania oszczêdnoœci przez inwestorów indywidualnych. Obecnie, co potwierdzaj¹ niezale ne analizy, klienci z du ¹ obaw¹ podchodz¹ do inwestowania pieniêdzy na rynkach akcji, a je eli ju na takowe siê decyduj¹, to du o chêtniej robi¹ to w ramach produktów strukturyzowanych b¹dÿ aktywnie zarz¹dzanych funduszy inwestycyjnych mówi Mariusz Ekwiñski z Departamentu Klienta Zamo nego Banku BPH. Ostatnie lata by³y te wyzwaniem dla specjalistów z private bankingu, którzy próbowali pomagaæ swoim klientom przetrwaæ bessê. Niektórzy uznali nawet, e podczas bessy mo na zarobiæ i zaproponowali wiele wysublimowanych rozwi¹zañ inwestycyjnych, które maj¹ przynieœæ zyski w czasie z³ej koniunktury. Nale ¹ do nich chocia by tzw. bezpieczne produkty strukturyzowane, które gwarantuj¹ ochronê kapita³u. Na indywidualne zamówienie mo - na tak e inwestowaæ w produkty zarabiaj¹ce na zni kach. Jak mówi¹ zarz¹dzaj¹cy portfelami zamo nych Polaków, ich architektura jest najczêœciej otwarta, a zatem umo liwia pod k¹tem klienta przygotowanie praktycznie ka - dego rozwi¹zania finansowego. Czy wielu klientów private bankingu siêga po rozwi¹zania zak³adaj¹ce dekoniunkturê? To tajemnica bankowa s³yszymy. Na pewno jednak trudniej do nich przekonaæ niektórych klientów, bo ich mechanizm jest du o bardziej skomplikowany od produktów hossowych. Poza tym tego typy produkty z psychologicznego punktu widzenia nie sprzedaj¹ siê ³atwo. I tutaj pojawia siê kolejny element zwi¹zany z private bankingiem (i bankowoœci¹ w ogóle). Istot¹ private bankingu s¹ zaufanie i produkty. Dopiero te dwa elementy sk³adaj¹ siê na pe³n¹ ofertê. Dzisiaj ca³y czas banki przede skupiaj¹ siê wszystkim na tworzeniu coraz atrakcyjniejszych produktów, lekcewa ¹c zaufanie klientów lub nie umiej¹c go zdobyæ. Powoli to siê zmienia, wiêc pewnie nied³ugo i my osi¹gniemy œwiatowe standardy private bankingu. A pachn¹cych kas¹ bêdzie nad Wis³¹ i Odr¹ coraz wiêcej. n Tomasz Miarecki

6 6 FINANSE PROFESJONALISTÓW BANKOWOŒÆ INTERNETOWA Konto, platforma, aplikacja Bankowoœæ internetowa pojawi³a siê w Polsce pod koniec lat 90. ubieg³ego stulecia. Po niespe³na dziesiêciu latach sta³a siê prawie powszechna. Dzisiaj ca³y czas rozszerza funkcjonalnoœæ. D at¹, która symbolizuje pocz¹tek polskiej bankowoœci internetowej, sta³ siê 14 paÿdziernika 1998 roku. To tego dnia Powszechny Bank Gospodarczy z odzi zaoferowa³ swoim klientom dostêp do rachunku bankowego przez Internet. Tamto konto internetowe w niewielkim jednak stopniu przypomina³o dzisiejsze. Pocz¹tkowo konta otwierane w tym banku mia³y charakter bezgotówkowy. Nie mo na by- ³o do nich uzyskaæ czeków, kart bankomatowych ani p³atniczych. Oznacza³o to brak Systematyczny wzrost wartości transakcji w Internecie uzasadnia konieczność ciągłego doskonalenia systemów bezpieczeństwa mo liwoœci wyp³aty gotówki z takiego konta, mo na by³o jedynie wykonywaæ przelewy na inne rachunki. Pocz¹tki nie by³y jednak sukcesem. Polski rynek by³ za ma³y na tak rewolucyjny produkt. Warto zauwa yæ, e jeszcze w 2000 roku, kiedy przeprowadzono badania ankietowe na temat przysz³oœci bankowoœci internetowej, jedynie 3,5% Polaków uwa a³o, e wirtualne konto mo e zapewniæ korzystniejsze warunki finansowe ni tradycyjne banki. A dzisiaj? Obecny obraz polskiej bankowoœci internetowej wygl¹da naprawdê nieÿle. Pomijaj¹c fakt, e mamy w kraju banki, które dzia³aj¹ wy³¹cznie w sieci, to wszystkie pozosta³e nazwijmy je, klasyczne oferuj¹ swoim klientom poza rachunkami standardowymi tak e rachunki internetowe. A w zasadzie dostêp do rachunku bankowego za poœrednictwem sieci. Z roku na rok roœnie liczba us³ug œwiadczonych przez bankowoœæ internetow¹. Wiele banków na jednej platformie ³¹czy klasyczne us³ugi kojarzone z rachunkami bankowymi (przelewy, lokaty) z inwestycjami w fundusze (tak krajowe, jak i zagraniczne), dostêpem do biura maklerskiego, inwestycjami ubezpieczeniowymi... Bankowoœæ internetowa dla firm rozbudowana jest o modu³y u³atwiaj¹ce p³atnoœci dla ZUS i urzêdów skarbowych. Wiele banków wbudowa³o w stronê automatyczny wybór konta konkretnego urzêdu, przypomnienie o p³atnoœciach, informacje o zmianie wysokoœci op³at (np. do ZUS). Od jakiegoœ czasu banki staraj¹ siê równie wejœæ do naszych telefonów komórkowych. Robi¹ to za pomoc¹ lekkich stron www albo wykorzystuj¹c specjalne aplikacje wgrywane do telefonu (s¹ bezpieczniejsze od stron www i wykazuj¹ siê wiêksz¹ u ytecznoœci¹, korzystaj¹c z funkcji telefonu). Dziêki tym rozwi¹zaniom wielu u ytkowników ma ju bank w komórce. I za pomoc¹ telefonu mo e sprawdzaæ saldo konta, historiê rachunku, mo e dokonaæ przelewu, sp³aciæ kartê kredytow¹. Jeden z banków umo liwia równie za pomoc¹ telefonu dostêp do rachunku maklerskiego. Aplikacje umo liwiaj¹ce dostêp do systemu transakcyjnego za poœrednictwem telefonu ca³y czas siê rozwijaj¹. Podobnie zreszt¹ dzieje siê z platformami internetowymi instytucji finansowych, które ju dawno wykroczy³y swoj¹ funkcjonalnoœci¹ poza zwyk³¹ obs³ugê konta bankowego. n MTM Rozmowa z Mariuszem Ekwiñskim, kierownikiem zespo³u Departamentu Klienta Zamo nego, Bank BPH S.A. O bankowoœci osobistej mówi siê w Polsce coraz czêœciej. Okazuje siê jednak, e nie wszyscy w³aœciwie rozumiej¹ jej idee. Jaki jest obecny stan wiedzy klientów na temat tej us³ugi? Bankowoœæ osobista i prywatna w Polsce jest we wczesnej fazie rozwoju. To sprawia, e dostêpna na rynku oferta jest bardzo zró nicowana, a sami klienci rzeczywiœcie mog¹ mieæ czasem problem ze zrozumieniem idei tej us³ugi. Czêœæ banków koncentruje siê przede wszystkim na dostarczaniu najlepszych i innowacyjnych rozwi¹zañ produktowych, czêœæ stawia na budowanie zachêt w postaci programów lojalnoœciowych oraz dodatkowych us³ug. Na przyjêty model biznesowy wp³yw ma wiele czynników, m.in. doœwiadczenie w obs³udze tego segmentu klientów, dostêpnoœæ kana³ów obs³ugi, czy te elastycznoœæ w zakresie oferty produktowej. Co zatem, poza dedykowanymi produktami oraz bonusami, jest najistotniejsze w ofercie bankowoœci osobistej i prywatnej? Nasz bank koncentruje siê na budowaniu partnerskich, d³ugoterminowych relacji z klientami opieraj¹cych siê na zaufaniu. W ramach bankowoœci osobistej i prywatnej oferujemy indywidualn¹ opiekê profesjonalnego doradcy, którego zadaniem jest fachowa pomoc w realizacji szeroko pojêtych celów finansowych klienta. Z naszych doœwiadczeñ wynika, e to w³aœnie dziêki kompleksowej, regularnej opiece doradców z powodze-

7 FINANSE PROFESJONALISTÓW 7 ROZMOWA Zawsze warto inwestowaæ niem utrzymujemy wieloletnie relacje ze swoimi klientami. Jakimi produktami s¹ zainteresowane osoby korzystaj¹ce z bankowoœci osobistej i prywatnej? Klienci tego segmentu, a zw³aszcza bankowoœci prywatnej, zainteresowani s¹ przede wszystkim efektywnym pomna- aniem zgromadzonego kapita³u. Z tego te powodu k³adziemy ogromny nacisk na rozwój oferty inwestycyjnej, w której ramach proponujemy dedykowane fundusze inwestycyjne i produkty strukturyzowane, jak równie Fot. nie szytej struktury oszczêdnoœci. Klienci maj¹ ró ne potrzeby, a ich zrozumienie jest kluczem do budowania satysfakcjonuj¹cych dla obu stron relacji. Reasumuj¹c, w ka dym czasie warto inwestowaæ, ale nie nale y tego robiæ opieraj¹c siê na intuicji czy modzie, ale bazuj¹c na g³êbszej analizie swoich celów i oczekiwañ. Jakimi inwestycjami zainteresowani s¹ polscy inwestorzy? Okres d³ugiej hossy lat uœpi³ czujnoœæ inwestorów, a zawirowania bêd¹ce konsekwencj¹ kryzysu subprime na d³ugo odbij¹ swoje piêtno na W każdym czasie warto inwestować, ale nie należy tego robić, opierając się na intuicji czy modzie, ale bazując na głębszej analizie swoich celów i oczekiwań Andrzej Cynka atrakcyjn¹, indywidualnie negocjowan¹ ofertê depozytow¹. Jak pomna aæ maj¹tek w czasach niepewnoœci? Czy w okresie dekoniunktury warto podejmowaæ ryzyko, czy te w wiêkszym stopniu skupiaæ siê na ochronie kapita³u? Aby móc osi¹gaæ satysfakcjonuj¹ce wyniki inwestycyjne, bank musi zaoferowaæ zainteresowanym osobom dwa w pe³ni koresponduj¹ce z sob¹ elementy. Jest to oczywiœcie dostêp do efektywnych rozwi¹zañ inwestycyjnych. Jednak jak pokazuje nasze doœwiadczenie, bardziej istotna jest umiejêtnoœæ zaproponowania w³aœciwej, indywidual- sposobie lokowania oszczêdnoœci przez inwestorów indywidualnych. Obecnie, co potwierdzaj¹ niezale ne analizy, klienci z du ¹ obaw¹ podchodz¹ do inwestowania pieniêdzy na rynkach akcji, a je eli ju na takowe siê decyduj¹, to du o chêtniej robi¹ to w ramach produktów strukturyzowanych b¹dÿ aktywnie zarz¹dzanych funduszy inwestycyjnych. To w³aœnie wychodz¹c naprzeciw tym oczekiwaniom wprowadziliœmy do oferty SFIO TFI BPH Total Profit, który podejmuj¹c aktywn¹ strategiê inwestycyjn¹, d¹ y do wypracowania satysfakcjonuj¹cych zysków z zachowaniem mo liwie jak najni szego poziomu ryzyka. To, jakim zainteresowaniem cieszy siê strategia absolutnej stopy zwrotu, utwierdza nas w przekonaniu o potrzebie rozwoju tej kategorii funduszy. Co wyró nia bankowoœæ osobist¹ oraz prywatn¹ Banku BPH na tle oferty konkurencji? Jakie s¹ najbli sze plany rozwoju? Najwa niejszym naszym wyró nikiem, który w bankowoœci osobistej i prywatnej wypracowa³ sobie bardzo siln¹ pozycjê, jest fachowoœæ oraz kompetencja doradców, jak równie innowacyjnoœæ oferowanych rozwi¹zañ finansowych. W najbli szych miesi¹cach chcemy skupiæ siê na dalszym rozwoju dedykowanej oferty tradycyjnych produktów bankowych i na wspomnianym rozszerzeniu dostêpu do strategii inwestycyjnej absolutnej stopy zwrotu. Dziêki temu pragniemy pog³êbiaæ relacje z dotychczasowymi klientami, jak równie zdobyæ zaufanie tych, którzy dopiero niedawno zdecydowali siê skorzystaæ z naszych us³ug. n Rozmawia³ Tomasz Miarecki Wiêcej ogl¹daj na stronie

8 8 FINANSE PROFESJONALISTÓW ROZMOWA Inwestowanie na gie³dzie bez zbêdnych emocji Rozmowa z Grzegorzem Ziêb¹, kierownikiem sprzeda y detalicznej KBC Securities Dzisiejszy rynek inwestycyjny na gie³dzie to przede wszystkim Internet. W jakim kierunku idzie rozwój tego medium w Pañstwa przypadku i jak wygl¹da sprawa bezpieczeñstwa przeprowadzanych transakcji? Postêp wymusza rynkowe dostosowanie siê biur maklerskich, wiêc i my dostosowujemy siê do œwiatowego trendu. Za³o enie naszej strategii to skupienie siê na obs³udze internetowej, gdy 70% operacji realizowanych jest w³aœnie przez Internet, pozosta³e w g³ównej mierze telefonicznie. Od kilku lat rozwijamy nasze platformy internetowe, ci¹gle dodaj¹c nowe funkcjonalnoœci, poniewa tego oczekuj¹ nasi klienci. Jeœli chodzi o bezpieczeñstwo, to sprawa jest z³o ona, poniewa po drugiej stronie stoi szybkoœæ i trudno pogodziæ te dwa aspekty. Wszystko zale y od tego, z jakim klientem, inwestorem mamy do czynienia. W Polsce rynek jest specyficzny. Fenomenem jest, e mamy aktywnych klientów detalicznych, którzy czêœciej stawiaj¹ na szybkoœæ, a dopiero w drugiej kolejnoœci widz¹ aspekty bezpieczeñstwa. Poza standardowymi zabezpieczeniami wprowadziliœmy na naszej platformie dodatkowo klucz cyfrowy. To urz¹dzenie, które komunikuje siê ze stron¹ internetow¹ i w momencie logowania generuje kod autoryzuj¹cy logowanie. Przy sk³adaniu zleceñ system generuje kod na stronie, który nale- y wprowadziæ do urz¹dzenia. To z kolei generuje kolejny kod, który wprowadza siê na stronê. Spowalnia to dzia³ania, ale gwarantuje wysokie bezpieczeñstwo. Na yczenie klientów wprowadziliœmy równie inn¹ opcjê jeœli klient sobie yczy, mo e na platformie KBCmakler tu po zalogowaniu siê zdefiniowaæ z góry okreœlon¹ liczbê transakcji, które nie bêd¹ potwierdzane kodami. To od naszego klienta zale y, czy stawia na szybkoœæ czy na bezpieczeñstwo. Oferujecie swoim klientom dwie platformy transakcyjne: KBCmakler i KBCtrader. Do kogo s¹ skierowane? Czym siê ró ni¹? KBCmakler to nasza podstawowa platforma internetowa. Jeœli klient decyduje siê na dostêp internetowy, automatycznie uzyskuje dostêp w³aœnie do KBCmaklera. KBCtrader jest niejako wycinkiem KBCmaklera s³u ¹cym tylko do zawierania transakcji, zaœ na KBCmaklerze klient mo e realizowaæ wszystkie operacje, np. przelewy, dokonywaæ przewalutowañ, oczywiœcie równie sk³adaæ zlecenia. KBCmakler ma kilka unikalnych rozwi¹zañ, które wyró niaj¹ nas na tle innych biur maklerskich. To na przyk³ad rachunek wielowalutowy, z mo liwoœci¹ zasilania w dolarach, euro, funtach brytyjskich i z³otówkach, mo liwoœæ przewalutowañ (spread na dolarze to 2 grosze), szeroki dostêp online do rynków zagranicznych. Poniewa KBCmakler jest dedykowany zarówno dla pocz¹tkuj¹cego, jak i zaawansowanego gracza gie³dowego, uruchomiliœmy platformê KBCtrader, na której inwestorzy maj¹ narzêdzia pozwalaj¹ce KBCmakler ma kilka unikalnych rozwiązań, które wyróżniają nas na tle innych biur maklerskich Wiêcej ogl¹daj na stronie znacznie szybciej sk³adaæ zlecenia i reagowaæ na zachowania na gie³dzie (click trading). Jak za³amanie finansowe na œwiatowych rynkach wp³ynê³o na aktywnoœæ klientów KBC Securities? Rynek sk³ada siê z ró nych instrumentów finansowych, ale tak naprawdê bazowy jest rynek akcji i do tego w ujêciu grania na wzrosty. Jeœli mamy hossê, mog¹ zarabiaæ prawie wszyscy. Jeœli mamy bessê, niestety, zmniejsza siê aktywnoœæ klientów, bo oko³o 80 90% z nich ma ekspozycjê, by zarabiaæ tylko na wzrostach (granie na d³ugo, w przeciwieñstwie do grania na krótko, czyli na spadki). Klienci albo ca³kiem wycofuj¹ siê z rynku, albo czekaj¹ z zamro onym kapita³em. Zostaje jeszcze grupa wiecznych spekulantów, którzy zawsze coœ próbuj¹ robiæ, dla nich nie ma okresu zastoju na gie³dzie. W czasie bessy s¹ oczywiœcie próby szukania zysków kontrakty terminowe, opcje gdzie mo na zarabiaæ na spadkach, ale to zdecydowana mniejszoœæ zachowañ na naszej gie³dzie. Ostatnio Komisja Europejska podnios³a tegoroczn¹ prognozê wzrostu gospodarczego dla strefy euro, ca³ej Unii i siedmiu najwiêkszych krajów cz³onkowskich, w tym Polski. Czy w zwi¹zku z tym mo na spodziewaæ siê równie czegoœ dobrego na polskim parkiecie? Komisja Europejska przecie twierdzi, e mimo obserwowa- Fot. Andrzej Cynka

9 FINANSE PROFESJONALISTÓW 9 nego ostatnio spokoju na rynkach finansowych sytuacja nie jest jeszcze w pe³ni znormalizowana. Jaki jest dzisiaj stan polskiej gie³dy? Gie³da, rynek kapita³owy czy gospodarka funkcjonuj¹ w cyklach. Naturalny cykl gie³dy, czyli hossa i bessa, jest zjawiskiem powtarzalnym mniej wiêcej co cztery, piêæ lat. Tak jest w³aœciwie na ca³ym œwiecie. Czy te cykle mo na jakoœ wyczuæ? Najprostsz¹ metod¹ jest zauwa enie pewnej prawid³owoœci: hossa koñczy siê wtedy, gdy na rynku mamy do czynienia ze skrajnym przewartoœciowaniem, a bessa koñczy siê, gdy mamy skrajne niedowartoœciowanie. Wówczas pojawiaj¹ siê pierwsi odwa niejsi kupuj¹cy i zaczynaj¹ siê wzrosty. Oczywiœcie, nastroje, jakie towarzysz¹ tym skrajnoœciom cyklu, s¹ zupe³nie inne od tego, co mówi teoria. Gdy na rynku jest drogo i trzeba zacz¹æ sprzedawaæ akcje, nastrój jest do kupowania i nikt nie myœli o sprzeda y. Potem, gdy robi siê gor¹co, zaczyna siê niepotrzebna panika. Dziœ w Polsce jesteœmy w fazie hossy. Zak³adaj¹c, e do³ek gie³dowy przypad³ na koniec 2008 roku, czysto statystycznie mamy oko³o dwóch lat hossy przed sob¹. Oczywiœcie, przebieg tej hossy mo e byæ dwutorowy albo rynek bêdzie rós³ bardzo agresywnie, szybko i wzrosty bêd¹ trwa³y krócej, albo bêdzie rós³ powoli, zdrowo i cykl siê wyd³u y. Ale co ma zrobiæ klient? Inwestowaæ czy jeszcze czekaæ? Mówimy o hossie, ale za oknem nie widaæ jeszcze obiecanej zielonej wyspy Gie³da to nie jest wyimaginowany system czystych algorytmów. To s¹ pieni¹dze, które maj¹ dwa kierunki: albo p³yn¹ na rynek, albo z niego wyp³ywaj¹. Tylko pytanie, co kieruje tymi pieniêdzmi? Poza danymi s¹ jeszcze emocje, które staj¹ siê najczêœciej wrogiem pieni¹dza. eby zaj¹æ siê samodzielnym inwestowaniem, trzeba kontrolowaæ emocje. Jeœli ktoœ tego nie potrafi, wszystko siê rozsypie. Wszystko zale y od tego, w jakim stopniu jesteœmy podatni na czynniki zewnêtrzne. Inwestor lub potencjalny inwestor mo e mieæ doskona³e informacje o spó³kach notowanych na gie³dzie, ale jeœli w okresie niepewnoœci rynkowej jest bombardowany newsami prasowymi na tematy ekonomiczne, ogólnie rzecz ujmuj¹c sensacyjnymi, ulegnie emocjom i poniesie stratê. Jak zatem najlepiej zainwestowaæ wolne œrodki finansowe? Jak zbudowaæ bezpieczny w miarê bezpieczny portfel na obecny czas? Nale y pamiêtaæ, e niezale nie od cyklu gie³dowego powinniœmy inwestowaæ tylko nadwy ki. Kiedyœ ktoœ okreœli³, e ka dy cz³owiek powinien od³o yæ sobie w gotówce tyle, by w razie wypadków losowych czy kryzysu móg³ jeszcze przez pó³ roku funkcjonowaæ bez zmiany standardu ycia. Wszystko ponad takie zabezpieczenie mo emy traktowaæ jako nadwy ki. Do pieniêdzy, których strata nie wp³ywa na nasze ycie, mamy inny stosunek emocjonalny i nadaj¹ siê one do budowania portfela inwestycyjnego. Statystyczny portfel powinien sk³adaæ siê w po³owie z inwestycji bezpiecznych, takich jak lokaty, obligacje, czyli wszystko to, co ma gwarantowane zyski. Druga po³owa to rzeczy agresywniejsze, ale widzia³bym tu raczej akcje. Proporcje mo na zmieniaæ w zale noœci od tego, czy ktoœ chce podejmowaæ wiêksze ryzyko, czy nie. Dla osób, które nie boj¹ siê wyzwañ, poleca³bym kilka procent w portfelu kontraktów terminowych czy inwestycji alternatywnych z³oto, surowce. Pozostaj¹ jeszcze tzw. inwestycje emocjonalne sztuka, wino, znaczki, monety kolekcjonerskie ale myœlê, e to naprawdê u³amek inwestycji, do tego powinny byæ prowadzone przez tych inwestorów, którzy maj¹ du ¹ wiedzê o tych rynkach. n Rozmawia³ Grzegorz Stech NA PARKIECIE Polacy lubi¹ gie³dê Polska nie nale y do najzamo niejszych krajów, a Polacy do œwiatowych krezusów finansowych. Niemniej jednak nasza aktywnoœæ inwestycyjna na rynku kapita³owym jest coraz wiêksza. P olacy swoje nadwy ki finansowe coraz czêœciej inwestuj¹ miêdzy innymi na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie. Czêœæ robi to w sposób poœredni, korzystaj¹c przede wszystkim z ogromnej liczby ofert funduszy inwestycyjnych. Nie brakuje jednak i takich, którzy decyduj¹ siê na samodzielne inwestowanie na warszawskim parkiecie. Gie³da przy ulicy Ksi¹ êcej staje siê ju od ponad dekady coraz popularniejszym miejscem spotkañ. Œwiadcz¹ o tym chocia by dane dotycz¹ce liczby rachunków inwestycyjnych, jakie cyklicznie podaje Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych.

10 10 FINANSE PROFESJONALISTÓW NA PARKIECIE Oczywiœcie, eby inwestowaæ, czy te, jak to siê popularnie mówi, graæ na gie³dzie, nie trzeba osobiœcie stawiæ siê w sali notowañ warszawskiej GPW. W sk³adaniu zleceñ poœrednicz¹ liczne placówki domów maklerskich, a i one pe³ni¹ dzisiaj inn¹ rolê ni jeszcze kilka lat temu. Obecnie zdecydowana wiêkszoœæ zleceñ od osób indywidualnych trafia za poœrednictwem Internetu. To du o ³atwiejsze, szybsze i tañsze rozwi¹zanie. Dla- Symbol Gie³dy papierów wartoœciowych s¹ nierozerwalnym elementem gospodarki kapitalistycznej. Pierwsze tego typu instytucje powsta³y w XIX wieku. Polacy mają ponad 1 mln 300 tys. rachunków inwestycyjnych tego trudno siê dziwiæ, e b³yskawicznie zosta³o wdro one przez domy maklerskie i spotka³o siê z ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Zreszt¹ dzisiejsze platformy transakcyjne dedykowane inwestorom indywidualnym to miejsca oferuj¹ce du o wiêcej ni samo zlecenie kupna czy sprzeda y akcji. To miejsce, gdzie mo na obserwowaæ notowania, zebraæ najnowsze informacje dotycz¹ce interesuj¹cych nas spó³ek, zapoznaæ siê z rekomendacjami... Bardzo czêsto mo na równie z platformy inwestycyjnej bezpoœrednio przejœæ do swojego konta bankowego (je eli dany dom maklerski jest czêœci¹ sk³adow¹ grupy finansowej, w której sk³ad wchodzi równie bank). Oczywiœcie, wszystko to jest jak najlepiej zabezpieczone. No bo w koñcu chodzi o nasze pieni¹dze. Dane z po³owy ubieg³ego roku wskazuj¹, e domy maklerskie w Polsce prowadzi³y 1,314 mln rachunków inwestycyjnych, to jest o prawie 300 tys. wiêcej, ni by³o na koniec grudnia 2009 roku. Jednak sama liczba rachunków jest tylko czêœciowym obrazem rynku inwestycyjnego. Tak naprawdê bowiem znaczenie ma to, ile rachunków by³o aktywnych. Za aktywne zaœ warszawska gie³da uwa a takie, na których w ci¹gu ostatnich szeœciu miesiêcy dokonano przynajmniej jednej transakcji. I tutaj odnotowany zosta³ w ubieg³ym roku ogromny wzrost. O ile na koniec 2009 roku aktywnych by- ³o 255 tys. rachunków inwestorów indywidualnych, o tyle pó³ roku póÿniej ju 412 tys. Jednoczeœnie w b³yskawicznym tempie przyrasta liczba rachunków internetowych. W ubieg³ym roku (dane równie z czerwca) biura maklerskie obs³ugiwa³y ich ju 589 tys. Oznacza to czterokrotny wzrost ich liczby w ci¹gu piêciu lat. Co by³o przyczyn¹ takiego boomu? Tutaj wszyscy s¹ zgodni. Wielkie prywatyzacje powi¹zane z du ymi ofertami publicznymi w maju ubieg³ego roku PZU, miesi¹c póÿniej Tauron przyci¹gnê³y na parkiet nowych inwestorów oraz o ywi³y tych ciut ospa- ³ych. W drugiej po³owie ubieg³ego roku kolejnym motorem napêdowym by³a prywatyzacja samej warszawskiej gie³dy, bo trzeba pamiêtaæ, e GPW jest jedn¹ ze spó³ek notowanych na GPW. Tu warto dodaæ, e na rynku g³ównym warszawskiej gie³dy od 3 marca tego roku, kiedy to zadebiutowa³a spó³ka Avia Solutions Group, notowanych jest 401 spó³ek. n Tomasz Miarecki J est takie miejsce na naszym rynku, o którym codziennie pisze siê na stronach gospodarczych (i nie tylko) wszystkich gazet. Co to takiego? Wystarczy chwila namys³u i pewnie wiêkszoœæ od razu odpowie: Gie³da Papierów Wartoœciowych. A pisze siê tak wiele o gie³dzie, bo jest to miejsce, które daje pewien obraz sytuacji gospodarczej kraju. Oczywiœcie, czasami ciut zafa³szowany, ale... Pierwsza giełda papierów wartościowych w Polsce otwarta została w Warszawie 12 maja 1817 r. Gie³dzie przygl¹daj¹ siê wszyscy równie z tego powodu, e jest to miejsce, które w chwilach gie³dowej hossy (kiedy wartoœæ akcji zyskuje), rekordów indeksów (miara statystyczna pokazuj¹ca, w jaki sposób zmieniaj¹ siê ceny grupy wyselekcjonowanych spó³ek w okreœlonym czasie) i gigantycznych zysków obwieszczanych w mediach rozpala wyobraÿniê drobnych ciu³aczy. Bo gie³dowy parkiet to miejsce, na

11 FINANSE PROFESJONALISTÓW 11 wolnego rynku Siedziba GPW przy ulicy Ksi¹ êcej w Warszawie Fot. GPW którym z jednej strony kapita³ pozyskuj¹ firmy decyduj¹ce siê na debiut (sprzedaj¹ akcje w tzw. ofercie pierwotnej), z drugiej strony inwestorzy, kupuj¹c te akcje, te licz¹ na zysk (kupuj¹c na przyk³ad dzisiaj, licz¹, e gie³dowa firma bêdzie siê rozwijaæ i za jakiœ czas odsprzedadz¹ te akcje z zyskiem komuœ innemu w tzw. ofercie wtórnej). To oczywiœcie bardzo uproszczony obraz gie³dowego œwiata, ale... Jedno jest pewne: gie³dy papierów wartoœciowych s¹ nierozerwalnym elementem gospodarki kapitalistycznej. Pierwsze tego typu instytucje powsta³y w XIX wieku, a wyros³y bezpoœrednio z gie³d towarowych. Najstarsze zosta³y uruchomione w holenderskiej Antwerpii i Amsterdamie. Jednak prawdziwy rozkwit gie³d kapita³owych wyst¹pi³ w Anglii i Stanach Zjednoczonych. Historycy wskazuj¹, e na prze³omie wieków XIX i XX rajem dla inwestorów by³y gie³dy w Londynie i Nowym Jorku. Ryzyko jest składową inwestycji Jeœli ktoœ mówi, e nie jest gotów na adn¹ stratê podczas inwestycji w gie³dowe spó³ki, to powinien zrezygnowaæ z inwestowania na gie³dzie. Podstawowym celem inwestora jest osi¹gniêcie dochodu wy szego ni z bezpiecznych lokat bankowych. A to musi siê wi¹zaæ z ryzykiem straty przynajmniej czêœci kapita³u. Tworzenie planu strategicznego i przestrzeganie zasad ochrony kapita³u powinny ograniczyæ straty, ale ich nie zlikwiduj¹. Dlatego te wszyscy, którzy przyszli na gie³dê z pieniêdzmi przeznaczonymi na ycie, powinni jeszcze raz przemyœleæ swoje decyzje. n Pierwsza gie³da papierów wartoœciowych w Polsce otwarta zosta³a w Warszawie 12 maja 1817 roku. Handlowano na niej wówczas przede wszystkim wekslami i obligacjami. Równie w okresie miêdzywojennym prê nie dzia³a- ³a gie³da kapita³owa. Jednak po II wojnie, kiedy to do w³adzy doszli komuniœci, gie³da papierów wartoœciowych nie mia³a racji bytu. Dopiero po 1989 roku wraz z przemian¹ ustrojow¹ i reformami gospodarczymi wrócono do normalnoœci zwi¹zanej z gospodark¹ rynkow¹. Wspó³czesna nam warszawska GPW zaczê³a dzia³alnoœæ 19 lat temu wiosn¹ 1991 roku. 16 kwietnia tego roku odby³a siê pierwsza sesja gie³dowa, na której notowano akcje piêciu spó³ek (obecnie, stan na pocz¹tek marca, na g³ównym rynku notowanych jest ponad 400 spó³ek). Warto te przypomnieæ, e pierwsz¹ siedzib¹ Gie³dy Papierów Wartoœciowych w Warszawie by³ gmach po KC PZPR, czyli siedzibie najwy szych w³adz komunistycznej Polski. Nie da siê ukryæ, e decyzja o tym, by w³aœnie tam znalaz³a swoj¹ siedzibê gie³da, by³a symboliczna. Jednak tak naprawdê to nie symbolika zadecydowa³a o wyborze miejsca, ale po³o enie tego gmachu (centrum Warszawy) i jego infrastruktura (miêdzy innymi ³¹cza telekomunikacyjne). Kilka lat póÿniej na ty³ach pierwszej siedziby, przy ulicy Ksi¹ êcej, wybudowany zosta³ nowy gmach warszawskiej gie³dy. I to tam dzisiaj znajduje siê centrum polskiego rynku kapita³owego. Dla wielu osób gie³da ca³y czas jest jednak tajemniczym miejscem, którego siê boj¹. Wol¹ oszczêdnoœci wp³aciæ na lokatê bankow¹ lub zainwestowaæ w jednostki udzia³owe funduszy inwestycyjnych (du a liczba funduszy inwestuje te pieni¹dze w³aœnie w gie³dowe akcje). Mo- e jednak warto samemu spróbowaæ i na GPW? n TOM

12 12 FINANSE PROFESJONALISTÓW INWESTYCJE Kiedy skoñczy siê srebrny rajd? Srebro œwieci na inwestycyjnym panteonie niezwykle jasno. W ci¹gu roku da³o zarobiæ ponad 100 procent trzy razy wiêcej ni z³oto. Czy by³ to tylko chwilowy rajd? W ślad za złotem To, e srebro chwilowo przyæmi³o z³oto, nie znaczy, i tamto przesta³o nadawaæ ton na rynku kruszców. Gdy w 2001 roku rozpoczê³a siê, trwaj¹ca jak dot¹d nieprzerwanie, fala wzrostów z³ota, niewielu inwestorów myœla³o o inwestycji w metale szlachetne. Ci zaœ, którzy to czynili, wybierali z³oto nie srebro. Tym drugim zainteresowano siê dopiero dwa lata póÿniej, gdy z³oto wzros³o ju o po³owê. Odt¹d, a do kryzysu finansowego w 2008 roku, stosunek ceny z³ota do ceny srebra mala³ (srebro dro a³o szybciej ni z³oto). Mia³o to szereg przyczyn. Po pierwsze, inwestorzy obawiali siê, e z³oto nie bêdzie ju dalej tak rosn¹æ, a ze wzglêdu na osi¹gniêcie wysokich poziomów cen, ewentualna korekta mog³aby byæ bardzo dotkliwa. Srebro zaœ ci¹gle postrzegano jako blisk¹ alternatywê, która nie jest a tak wysoko wyceniana. Po drugie, srebro by³o znacznie ³atwiej dostêpne dla drobnych inwestorów pragn¹cych wejœæ w posiadanie fizycznego kruszcu. Z³ote monety lub sztabki to wydatek równowartoœci kilku tysiêcy z³otych, podczas gdy takie same wyroby ze srebra mo na mieæ ju za równowartoœæ kilkudziesiêciu z³otych. Po trzecie, doceniano wzrost znaczenia srebra w szeroko pojêtych zastosowaniach przemys³owych. Cenny składnik Ten ostatni czynnik zas³uguje na to, by poœwiêciæ mu wiêcej uwagi. Srebro stosuje siê w elektronice (jest pierwiastkiem o najlepszych w³aœciwoœciach przewodz¹cych), w optyce (najlepiej ze wszystkich pierwiastków odbija œwiat³o), a tak e do wyrobu baterii oraz w przemyœle kosmetycznym. Du e nadzieje budzi zw³aszcza kosmetyka. Choæ antybakteryjne w³aœciwoœci srebra znane s¹ od setek lat, stosunkowo niedawno zaczêto stosowaæ go jako dodatek do kosmetyków, bielizny i obuwia. Kul¹ u nogi dla rynku srebra przez wiele lat by³a fotografia, w której przejœcie na technologiê cyfrow¹ powodowa³o spadek zu- ycia srebra. Jeszcze w 2000 roku prawie 25 proc. œwiatowej produkcji srebra zaspokaja³o potrzeby wy³¹cznie tej bran y, dziœ jest to oko³o 8 proc. Pozosta³e ga³êzie zu ywaj¹ce srebro dynamicznie siê za to rozwijaj¹. Wykorzystanie srebra w przemyœle ma jedn¹ bardzo wa n¹ cechê. Metalu tego u ywa siê w ma- ³ych iloœciach i jego udzia³ w koszcie wyrobu finalnego jest niewielki. Jego wykorzystanie jest przy tym niezbêdne do tego, by produkt mia³ po ¹dane w³aœciwoœci. W efekcie Sprzedaż sławnej, jednouncjowej monety American Silver Eagle poszybowała w górę. W styczniu bieżącego roku sięgnęła 6 milionów uncji popyt na srebro jest ma³o elastyczny nawet du y wzrost cen nie powstrzymuje odbiorców przemys³owych od kupowania kruszcu. Bliskie zwi¹zki srebra z przemys³em widaæ we wp³ywie wskaÿnika zaufania amerykañskich przedsiêbiorstw ISM na ceny metali szlachetnych. Utrzymywanie siê tego wskaÿnika w ostatnich latach powy ej 50 (co oznacza ekspansjê gospodarcz¹), sprzyja³o temu, e srebro dro a³o w stosunku do z³ota. Powtórka z historii Wydaje siê, e podobna sytuacja, jak w latach , wystêpuje obecnie, tyle e tempo zachodz¹cych procesów wyraÿnie przyœpieszy³o. Wydarzenia zwi¹zane z kryzysem finansowym zaowocowa³y gwa³town¹ wyprzeda- ¹ z³ota i jeszcze wiêksz¹ srebra, gdy obawiano siê gwa³townego spadku aktywnoœci gospodarczej

13 FINANSE PROFESJONALISTÓW 13 oraz deflacji. Stosunek ceny z³ota do ceny srebra znalaz³ siê na poziomie 80. Szybko jednak obawy deflacyjne rozwia³a zdecydowana interwencja banków centralnych, a rynki po gwa³townych spadkach zaczê³y dyskontowaæ o ywienie. Cena srebra znów zaczê³a rosn¹æ szybciej od ceny z³ota. Wszystkie wspomniane wczeœniej trzy czynniki zadzia³a³y z wielk¹ intensywnoœci¹. Srebro na pocz¹tku kryzysu finansowego zosta³o znacznie dotkliwiej przecenione ni z³oto, wolniej zyskiwa³o te na utrzymuj¹cej siê póÿniej niepewnoœci. Nie pobi³o w 2009 roku (w przeciwieñstwie do z³ota) ustanowionych rok wczeœniej rekordów. Nabra³o wiêc cech niedowartoœciowanej alternatywy inwestycyjnej. Drobni inwestorzy zaniepokojeni kryzysem, od którego hucza³o w mediach, ruszyli do mennic kupowaæ monety i sztabki. Sprzeda s³awnej, jednouncjowej monety American Silver Eagle poszybowa³a w górê. W styczniu bie ¹cego roku siêgnê³a 6 milionów uncji, podczas gdy do 2007 roku œrednia roczna sprzeda wynosi³a oko³o 10 milionów uncji. Wzros³o tak e zainteresowanie ze strony odbiorców przemys³owych, którzy powrócili do zakupów metalu ograniczonych wczeœniej w trakcie recesji. To, co wczeœniej zajê³o osiem lat, w tej chwili nast¹pi³o w ci¹gu nieco ponad dwóch. Wystarczy³ silny wzrost cen z³ota w 2009 roku, by srebro gwa³townie wystrzeli³o do góry ju rok póÿniej. Olbrzymie zainteresowanie inwestycjami w metale szlachetne, w powszechnej œwiadomoœci chroni¹cymi przed kryzysem i odpornymi na zawirowania na rynkach, spowodowa³o, e da³a o sobie znaæ p³ytkoœæ rynku srebra. Szybki wzrost, szybki spadek? Roczna produkcja srebra jest oko³o dziewiêciu razy mniej warta od produkcji z³ota. Kruszec zgromadzony w popularnych wehiku- ³ach inwestycyjnych lokuj¹cych powierzone im œrodki w fizyczne srebro (ETF-ach) jest wart oko³o 20 mld dolarów, czyli mniej wiêcej szeœæ razy mniej ni zgromadzone w funduszach ETF z³oto. Z tego powodu kilka miliardów dolarów œwie ych œrodków wywo³uje na rynku srebra bardzo znacz¹ce wzrosty cen. Inwestorzy, którzy wci¹ jeszcze stanowi¹ zdecydowan¹ mniejszoœæ nabywców srebra odpowiadaj¹ za gwa³towny wzrost popytu i cen. Ma³o elastyczny popyt przemys³owy nie powoduje zaœ spadku zapotrzebowania ze strony zak³adów u ywaj¹cych w produkcji srebro. To jednak, co na razie bardzo pomaga wzrostom, bêdzie utrudnia³o wyhamowanie spadków cen srebra. Gdy zainteresowanie inwestorów spadnie a w œlad za nim pod¹ ¹ ceny, pró no liczyæ na to, e odbiorcy przemys³owi zaczn¹ nagle kupowaæ wiêcej metalu. Warto o tym pamiêtaæ, gdy scenariusz korekty na rynku srebra coraz bardziej siê przybli a. Gwa³towny spadek wspó³czynnika ceny z³ota do ceny srebra zwykle poprzedza³ spadki na rynku kruszców. Mia³o to miejsce tak e w 1980 roku, chwilê przed tym nim pêk³a wieloletnia bañka na z³ocie. Warto dodaæ, e spadek owego wspó³czynnika wynosi³ oko³o 50 procent (z nieco poni ej 40 do nieco poni- ej 20). Obecnie stosunek ceny z³ota do ceny srebra wynosi 41,5, czyli tak e ju o po³owê mniej od szczytu w listopadzie 2008 roku. Nie jednak we wspó³czynniku cen kruszców le y klucz do przewidzenia momentu korekty. Znak do odwrotu da z³oto. Jeœli nie uda mu siê poprawiæ grudniowych rekordów przy okazji niepokojów na Bliskim Wschodzie, bêdzie to znak, e entuzjazm inwestorów dla inwestowania w kruszce s³abnie. Je eli efektu nie da nawet powrót zamieszania na rynku d³ugu pañstw strefy euro, to niedawnych nabywców srebrnych trofeów czeka rych³o spore rozczarowanie. n Maciej Bitner G³ówny Ekonomista Wealth Solutions Winny biznes i Chińczycy Na pocz¹tku roku ceny wina z Bordeaux znów posz³y do góry. W styczniu cena butelki wina Fleur Petrus z 2006 roku skoczy³a o ponad 74 proc. Bran a winiarska ma za sob¹ gor¹cy okres. Na pocz¹tku lutego w Chinach obchodzono nowy rok. Zamo ni obywatele Pañstwa Œrodka oblewali pocz¹tek Roku Królika francuskimi winami z najwy szej pó³ki. Wzmo one zakupy ze strony Azjatów widaæ by³o na aukcjach przeprowadzanych w Hong Kongu. Pod koniec stycznia, na aukcji Sotheby s, sprzedano wino o wartoœci a 14,6 mln dolarów, a obroty na aukcji Acker Merrall przekroczy³y 10 mln dolarów. Przy okazji pada³y rekordy cen, bo skrzynka wina Petrus z 1982 roku posz³a za 77,5 tys. dolarów, a Chateau Lafite z 1982 sprzedano za 75 tys. dolarów. Kobiece finanse Kobiety odgrywaj¹ coraz wiêksz¹ rolê w yciu gospodarczym naszego kraju. Chocia zarabiaj¹ przeciêtnie o ok. 20 proc. mniej ni mê czyÿni, to odpowiadaj¹ za 2/3 wydatków konsumpcyjnych. Inaczej ni mê czyÿni oszczêdzaj¹ pieni¹dze robi¹ to bardziej d³ugoterminowo i unikaj¹ ryzyka. Z raportu przygotowanego przez Aspiro firmê zajmuj¹c¹ siê doradztwem finansowym wynika, e poprawa pozycji finansowej i zawodowej kobiet sprawia, e instytucje finansowe staraj¹ siê dopasowaæ niektóre produkty do ich specyficznych potrzeb. Kobiety s¹ sk³onne wiêcej wydawaæ, ale ostro niej inwestuj¹ pieni¹dze. Czêœciej od mê czyzn wybieraj¹ lokaty jako formê oszczêdzania, jednak bardziej rzetelnie sp³acaj¹ kredyty, co potwierdzaj¹ dane z biur informacji gospodarczej i BIK. Gdzie inwestować? Harvard Business Review Polska publikuje ranking krajów, w których warto zainwestowaæ. Na czele znalaz³a siê Australia. Wœród perspektywicznych gospodarek wymieniono m.in. Polskê. Listê z najs³abszym wynikiem zamykaj¹ Ukraina, Wietnam, Nigeria i Rosja. Tej ostatniej analitycy zarzucaj¹ wysoki poziom wskaÿnika inflacji, uzale nienie od zewnêtrznego popytu na eksportowane surowce oraz brak zdecydowanych dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy otoczenia inwestycyjnego. W raporcie oceniona zosta³a kondycja makroekonomiczna poszczególnych gospodarek oraz klimat polityczny dla inwestycji zagranicznych.

14 14 FINANSE PROFESJONALISTÓW INWESTYCJE Alternatywny sposób na zyski Nie tak dawne za³amanie rynków zwi¹zane z kryzysem finansowym uczuli³o wielu inwestorów na znaczenie dywersyfikacji portfela. Choæ dzisiaj jest ju nieco lepiej ni jeszcze dwa lata temu, warto zastanowiæ siê, czy inwestowaæ tylko w klasyczne aktywa. W ielu inwestorów obecnych na rynku kapita³owym zadaje sobie pytanie, czy po doœwiadczeniach z prze³omu 2008/2009 ca³y czas byæ zwi¹zanym jedynie z rynkiem gie³dowym, czy szukaæ alternatywy. Na tle gie³dy ciekawie wygl¹da rynek pozagie³dowy, walutowy i towarowy. Istnieje wiele form inwestycji alternatywnych: fundusze hedgingowe, fundusze funduszy hedgingowych (FoFs), fundusze aktywów niepublicznych private equity, produkty strukturyzowane, konta zarz¹dzane, nieruchomoœci, z³oto i inne metale szlachetne, towary, diamenty, dzie³a sztuki, antyki, wino, zbiory kolekcjonerskie itp. Oferta jest bogata. Ciekawy wyzwañ inwestor na pewno znajdzie dla siebie coœ interesuj¹cego. Pieniądz robi pieniądz Rynek walutowy (forex) mo e byæ dobrym uzupe³nieniem gie³dowej klasyki inwestycyjnej. Dziêki Internetowi inwestycje w USD, EUR czy ropê staj¹ siê dostêpne dla wszystkich, którzy chc¹ pog³êbiæ znajomoœæ tego rynku. Skoro mog¹ robiæ to miêdzy sob¹ banki, skoro kantory wymieniaj¹ walutê tysi¹com klientów, a ceny benzyny zmieniaj¹ siê na stacjach codziennie, to dlaczego na tym nie zarabiaæ? Z racji swojego ponadnarodowego i transgranicznego charakteru rynek forex nie podlega standardowym ograniczeniom czasowym, które dotycz¹ tradycyjnych rynków gie³dowych. Handel na nim odbywa siê 24 godziny na dobê od poniedzia³ku do pi¹tku, czyli w czasie, kiedy pracuj¹ wszystkie globalne rynki finansowe na œwiecie. Powoduje to ci¹g³oœæ notowañ, a co za tym idzie mniejsze ryzyko wystêpowania luk cenowych, które wystêpuj¹ zazwyczaj pomiêdzy sesjami gie³dowymi, kiedy brak jest bie ¹cych notowañ. Jeœli chodzi natomiast o rynki terminowe, to dzia³aj¹ one przewa nie równie od poniedzia³ku do pi¹tku, jednak e tylko w godzinach otwarcia poszczególnych gie³d. Warunki oferowane przez brokerów forexowych mog¹ byæ bardzo konkurencyjne w stosunku do tradycyjnej oferty gie³dowej, co mo e sk³oniæ wiêksz¹ rzeszê inwestorów do zainteresowania siê tym segmentem rynku kapita³owego, zw³aszcza, e nale y on obecnie do najszybciej rozwijaj¹cych siê w Polsce. Kryzysoodporny Fundusze hedgingowe funkcjonuj¹ najczêœciej jako spó³ki kapita- ³owe, których udzia³y s¹ sprzedawane inwestorom. Inwestycje tych funduszy obejmuj¹ szerokie spektrum aktywów. Dziêki specyfice procesu inwestycyjnego fundusze hedgingowe mog¹ osi¹gaæ zyski niezale nie od sytuacji na rynkach kapita³owych. Niektóre szczególnie dobrze radzi³y sobie podczas gwa³townych spadków gie³dowych w ubieg³ym roku. Podstawowym celem zarz¹dzaj¹cego funduszem hedgingowym jest osi¹gniêcie absolutnie najwy - szego zysku, w ka dych warunkach rynkowych. Dziêki du ej swobodzie w zakresie prowadzenia polityki inwestycyjnej wiele funduszy hedgingowych osi¹ga ponadprzeciêtne zyski. W ostatnich latach œwietne wyniki uzyskiwa³y fundusze inwestuj¹ce na rynkach wschodz¹cych (emerging markets), jak kraje Ameryki Po³udniowej, Azji, Afryki lub Wschodniej Europy. Interesuj¹cym zagadnieniem jest odpornoœæ funduszy hedgingowych na drastyczne wydarzenia na œwiecie, które powoduj¹ du e spadki cen akcji. Niestety fundusze hedgingowe s¹ trudno dostêpne dla inwestorów detalicznych. Stosuj¹ one wysokie bariery wejœcia i wyjœcia. Polegaj¹ one miêdzy innymi na ustawieniu wysokiego wymogu kapita³owego, który mo e wynosiæ od kilkudziesiêciu tysiêcy do miliona dolarów. Barier¹ wyjœcia jest wymóg utrzymania kapita³u w funduszu przez okreœlony czas, zazwyczaj kilka lat. Tylko dla dużych graczy? Private equity to inwestycje w akcje i udzia³y spó³ek na niepublicznym rynku kapita³owym. Inwestycje takie maj¹ za zadanie umo liwiæ spó³kom dynamiczny wzrost, co dla inwestorów winno prze³o yæ siê na osi¹gniêcie du ego zysku w œrednio- lub d³ugoterminowej perspektywie czasowej. Rynek ten jest miejscem dzia³ania przede wszystkim graczy instytucjonalnych, dysponuj¹cych wolnymi œrodkami. Jednak funkcjonuj¹ fundusze inwestycyjne, równie w Polsce, które oferuj¹ publicznie certyfikaty inwestycyjne o stosunkowo niskiej wartoœci nominalnej. Inwestycje na rynku private equity s¹ œrednio lub d³ugoterminowymi, obejmuj¹ zazwyczaj okres 3-10 lat. Jak pokazuje praktyka, dobry fundusz private equity mo e przynieœæ inwestorowi wysokie zyski, niejednokrotnie wy sze, ni móg³by uzyskaæ na gie³dzie. Panuj¹tu zdroworozs¹dkowe regu³y wyceny spó³ek wzrastaj¹, gdy rosn¹ ich zyski. Nie ma tu miejsca na oddzia³ywanie emocji inwestorów, czy spekulantów gie³dowych. Magia żółtego metalu Z³oto prze ywa dziœ drug¹ m³odoœæ. Od czasu ostatniego kryzysu inwestorzy coraz czêœciej chc¹ lokowaæ oszczêdnoœci w ten kruszec. Najprostsza metoda inwestycji to kupowanie z³otych sztabek lokacyjnych lub monet, np. w Mennicy Polskiej, NBP lub sklepie internetowym. Nale y dodaæ, e cena sztabki czy monety obejmuje koszt z³ota oraz mar ê, zazwyczaj 5-10 proc. Monety posiadaj¹ce wysok¹ wartoœæ numizmatyczn¹ mog¹ byæ znacznie dro sze. Z³oto mo na nabyæ równie w postaci bi uterii. W tym przypadku na cenê misternego pierœcionka b¹dÿ kolii ma wp³yw robocizna, kamienie ozdobne, mar a sprzedawcy. Inwestowanie w z³oto poprzez zakupy bi uterii nie jest wiêc tak op³acalne, szczególnie w krótszej perspektywie czasowej. Sprzeda z³otej ozdoby jest mo liwa zazwyczaj po cenie z³omu. Coraz wiêksze znaczenie na rynku z³ota zyskuj¹ natomiast fundusze, które s¹ notowane na gie³dach tzw. ETFs (Exchange Traded Funds), których wartoœæ odzwierciedla bie ¹cy kurs z³ota. Istniej¹ równie fundusze inwestuj¹ce w inne aktywa powi¹zane z rynkiem z³ota, np. w akcje przedsiêbiorstw funkcjonuj¹cych w sektorze wydobywczym metali szlachetnych. n GPZ

15

16

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO GLOBALIZACJA MARGINALIZACJA ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO G³ówny Sponsor Projektu ComputerLand Spó³ka Akcyjna Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

Proces przemian w Polsce w kontekœcie przemocy instytucjonalnej

Proces przemian w Polsce w kontekœcie przemocy instytucjonalnej Pawe³ Konzal* Proces przemian w Polsce w kontekœcie przemocy instytucjonalnej Powstanie i kszta³towanie siê III Rzeczpospolitej Polskiej powinno byæ rozpatrywane w kontekœcie przemian, jakie zachodz¹ w

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI Zbigniew M. Karaczun (red.), Krzysztof B³a ejczyk, Janusz Kindler, Jerzy Kozyra, Zbigniew Kundzewicz, Witold Lenart, Jan Suschka, Rafa³ Ulañczyk Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 4, 377 394 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów What

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja by³a i jest jednym z najwa niejszych elementów programu

Prywatyzacja by³a i jest jednym z najwa niejszych elementów programu Krzysztof PATKOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ Masowa prywatyzacja w Polsce jako jeden z elementów budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego Prywatyzacja by³a i jest jednym z najwa niejszych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników KRZYSZTOF JAGIEŁŁO Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników Streszczenie Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli,

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli, Inez BILIÑSKA Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Szymon OSSOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Sytuacja spo³eczno-polityczna osób niepe³nosprawnych 1 w

Bardziej szczegółowo

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Mog³oby siê wydawaæ, e Bia³oruœ to pañstwo w pe³ni demokratyczne

Mog³oby siê wydawaæ, e Bia³oruœ to pañstwo w pe³ni demokratyczne Miron J. MUSIA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ Transformacja, tranzycja, okres przejœcia. Bia³oruœ prze³omu wieków Mog³oby siê wydawaæ, e Bia³oruœ to pañstwo w pe³ni demokratyczne naród wybra³

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo