DOKUMENT INFORMACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie za sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone wlaściwą analizą, a także jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez BondSpot S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. DOKUMENT INFORMACYJNY sztuk Obligacji Podporządkowanych serii C na okaziciela o wartości nominalnej PLN każda Emitent: Alior Bank Spółka Akcyjna al. Jerozolimskie Warszawa Warszawa, 1 marca 2012 r.

2 Dokument Informacyjny ALIOR BANK S.A. 1. WSTĘP Dokument Informacyjny sztuk Obligacji Podporządkowanych na okaziciela serii C o wartości nominalnej PLN każda. Emitent: Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-807), przy Al. Jerozolimskich 94. Wszelkie odniesienia do struktury organizacyjnej Banku, a w szczególności do nazw jednostek organizacyjnych Banku, są zgodne ze stanem na dzień r SPIS TREŚCI 1. WSTĘP SPIS TREŚCI CZYNNIKI RYZYKA RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA RYZYKA ZWIĄZANE Z OBLIGACJAMI OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM DANE O INSTRUMENTACH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU CEL EMISJI WIELKOŚĆ I DATA EMISJI WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA OBLIGACJI WARUNKI WYKUPU WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA ZABEZPIECZENIE OBLIGACJI SZACUNKOWE DANE DOTYCZĄCE ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ NA OSTATNI DZIEŃ KWARTAŁU POPRZEDZAJĄCEGO UDOSTĘPNIENIE PROPOZYCJI NABYCIA ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH OGÓLNE INFORMACJE O RATINGU PRZYZNANYM EMITENTOWI LUB EMITOWANYM PRZEZ NIEGO INSTRUMENTOM DŁUŻNYM DODATKOWE PRAWA Z TYTUŁU POSIADANIA INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH OGÓLNE INFORMACJE O ZASADACH OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I OBROTEM INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI OBJĘTYMI DOKUMENTEM INFORMACYJNYM PROGRAM EMISJI OBLIGACJI DANE O EMITENCIE PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE CZAS TRWANIA EMITENTA PRZEPISY PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY EMITENT

3 Dokument Informacyjny ALIOR BANK S.A WSKAZANIE SĄDU, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA OKREŚLENIE RODZAJÓW I WYSOKOŚCI KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) WŁASNYCH EMITENTA ORAZ ZASAD ICH TWORZENIA INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIEŃ Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z OBLIGACJI DAJĄCYCH PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI, ZE WSKAZANIEM WARTOŚCI WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ TERMINU WYGAŚNIĘCIA PRAW OBLIGATARIUSZT DO NABYCIA TYCH AKCJI WSKAZANIE NA JAKICH RYNKACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE EMITENTA LUB WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY DEPOZYTOWE PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH, WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG, ALBO, JEŻELI TO ISTOTNE, POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG W PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA, W PODZIALE NA SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH EMITENTA, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANNIEM FINANSOWYM ZAMIESZCZONYM W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM, UKŁADOWYM LUB LIKWIDACYJNYM INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UGODOWYM, ARBITRAŻOWYM LUB EGZEKUCYJNYM, JEŻELI WYNIK TYCH POSTEPOWAŃ MA LUB MOŻE MIEĆ ISTOTNE ZNACZENIE DLA DIAŁALNOŚCI EMITENTA INFORMACJE NA TEMAT WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWAŃ PRZED ORGANAMI RZĄDOWYMI, POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH LUB ARBITRAŻOWYCH, WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI POSTĘPOWANIAMI W TOKU, ZA OKRES OBEJMUJĄCY CO NAJMNIEJ OSTATNIE 12 MIESIĘCY, LUB TAKIMI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ WEDŁUG WIEDZY EMITENTA, A KTÓRE TO POSTĘPOWANIA MOGŁY MIEĆ LUB MIAŁY W NIEDAWNEJ PRZESZŁOŚCI, LUB MOGĄ MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ EMITENTA ZOBOWIĄZANIA EMITENTA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ WOBEC POSIADACZY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI Z KSZTAŁTOWANIEM SIĘ JEGO SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE EMITENTA ORAZ ICH STRUKTURA W PODZIALE RODZAJOWYM I CZASOWYM INFORMACJA O NIETYPOWYCH OKOLICZNOŚCIACH LUB ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZAMIESZCZONYM W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM WSKAZANIE WSZELKICH ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI GOSPODARCZEJ, MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ INNYCH INFORMACJI ISTOTNYCH DLA ICH OCENY, KTÓRE POWSTAŁY PO SPORZĄDZENIU 3

4 Dokument Informacyjny ALIOR BANK S.A. DANYCH FINANSOWYCH PRZEDSTAWIONYCH W ZAŁĄCZNIKACH DO NINIEJSZEGO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 10% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU INFORMACJE DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO STATUT EMITENTA PEŁNY TEKST UCHWAŁ OKREŚLAJĄCY WARUNKI EMISJI INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH UCHWAŁA ZARZĄDU ALIOR BANK S.A. NR 3 / 2012 Z DNIA 4 STYCZNIA 2012 R. W SPRAWIE OTWARCIA PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH DENOMINOWANYCH W PLN UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ ALIOR BANK S.A. NR 2 / 2012 Z DNIA 5 STYCZNIA 2012 R. W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI ZARZĄDU W SPRAWIE OTWARCIA PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH DENOMINOWANYCH W PLN UCHWAŁA ZARZĄDU ALIOR BANK S.A. NR 22 /2012 Z DNIA 27 STYCZNIA 2012 R. W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH SERII C UCHWAŁA ZARZĄDU ALIOR BANK S.A. NR 52/2012 Z DNIA 17 LUTEGO 2012 R. W SPRAWIE ZMIANY WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH SERII C ZGODNIE Z PKT WARUNKÓW EMISJI WARUNKI EMISJI OBLIGACJI DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

5 Dokument Informacyjny ALIOR BANK S.A. 2. CZYNNIKI RYZYKA 2.1. RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA RYZYKO RYNKOWE W zarządzaniu ryzykiem rynkowym najważniejsze jest uzyskanie wiedzy o skali i rodzaju ryzyka, na jakie są narażone ekspozycje Banku. Muszą one być tak zarządzane, aby ich wartość mieściła się w granicach limitów przyjętych przez organy decyzyjne Banku. Ryzyko rynkowe definiuje się jako prawdopodobieństwo poniesienia przez Bank potencjalnej straty, gdy zaistnieją niekorzystne zmiany cen rynkowych (ceny akcji, kursy walutowe, krzywe rentowności), czynników rynkowych (zmienność wycen instrumentów finansowych, korelacja zmian cen pomiędzy poszczególnymi instrumentami), a także zachowań klientów (zbywalność bazy depozytowej, wcześniejsze spłaty kredytów). Proces zarządzania ryzykiem rynkowym w Banku ma zatem na celu: znaczące ograniczenie zmienności wyniku oraz zmian wartości ekonomicznej kapitałów własnych Banku; kształtowanie optymalnej, pod względem rentowności i potencjalnego wpływu na wartość ekonomiczną kapitału, struktury aktywów i pasywów (księga bankowa); dostarczanie klientom podstawowych produktów skarbowych wspomagających zarządzanie ryzykiem związanym z prowadzeniem ich działalności (cel zabezpieczający); zapewnienie wypłacalności i pełnej dostępności płynnych środków w każdym momencie działania, nawet przy założeniu zaistnienia negatywnych scenariuszy rynkowych; zapewnienie zgodności funkcjonujących w Banku procesów z wymogami regulacyjnymi dotyczącymi zarządzania ryzykiem rynkowym oraz wysokością kapitałów własnych, utrzymywanych w tym celu. Zarządzanie ryzykiem rynkowym odbywa się w ramach przyjętej przez Bank polityki i obejmuje identyfikację, pomiar, monitorowanie i raportowanie ryzyka rynkowego. Dotyczy również kontroli transakcji skarbowych poprzez ustalanie i weryfikację zasad ich zawierania, organizacji i wyceny. W Alior Banku obowiązuje klarowny podział kompetencji i odpowiedzialności w poszczególnych obszarach. Zawieranie transakcji skarbowych z klientami leży w gestii Departamentu Sprzedaży Produktów Skarbowych, a wyłączne prawo do zawierania transakcji na rynku międzybankowym należy do Biura Transakcji Międzybankowych. Pomiar i monitorowanie poziomu ryzyka rynkowego, w tym sposobu realizacji poszczególnych polityk zarządzania ryzykiem rynkowym, to zadania Departamentu Zarządzania Ryzykiem Finansowym. Za niezależną bieżącą kontrolę wewnętrzną działalności skarbowej, w tym rozliczanie transakcji, odpowiedzialny jest Departament Operacji 5

6 Dokument Informacyjny ALIOR BANK S.A. Bankowych. Okresowej i niezależnej kontroli działalności skarbowej dokonuje również Departament Audytu Wewnętrznego. Kompetencje Biura Transakcji Międzybankowych to utrzymywanie otwartych pozycji ryzyka rynkowego księgi handlowej oraz zawieranie transakcji skarbowych na rachunek własny Banku. Celem zawierania transakcji może być zarądzanie ryzykiem pozycji portfela handlowego oraz realizacja polityki w zakresie zarządzania ryzykiem księgi bankowej, prowadzone w ramach ustanowionych limitów. Departament Operacji Bankowych jest jednostką niezależną od Departamentu Sprzedaży Produktów Skarbowych. Nadzór nad wyżej wymienionymi jednostkami Banku został rozdzielony do szczebla członka Zarządu, co stanowi dodatkowy czynnik gwarantujący niezależność ich działania. Pełna struktura organizacyjna oraz podział kompetencyjny zostały szczegółowo zdefiniowane przez Zarząd Banku w regulaminie organizacyjnym centrali Banku. Oprócz wymienionych wyżej komórek organizacyjnych, w procesie zarządzania ryzykiem rynkowym aktywną rolę odgrywają Rada Nadzorcza i Zarząd Banku oraz Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami (ALCO). Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami (ALCO, Komitet ALCO) sprawuje bieżącą kontrolę nad zarządzaniem ryzykiem rynkowym, w tym ryzykiem płynności. Podejmuje wszelkie decyzje z tym związane, jeśli nie zostały one uprzednio zakwalifikowane do wyłącznych kompetencji Zarządu, bądź Rady Nadzorczej. Podstawowe założenia strategii zarządzania ryzykiem rynkowym w Banku przewidziane w danym okresie budżetowym, akceptowane przez Radę Nadzorczą, przybierają formę polityki zarządzania aktywami i pasywami opracowywanej przez Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym i przedstawianej przez Zarząd Radzie Nadzorczej, w ramach akceptacji budżetu rocznego i obowiązuje do momentu aktualizacji. Informacje o charakterze i poziomie ryzyka przekazywane są Radzie Nadzorczej przez Zarząd. Nie dotyczy to wyników kontroli wewnętrznej systemu zarządzania ryzykiem rynkowym, które przekazywane są przez dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego. W Banku ekspozycja na ryzyko rynkowe jest formalnie ograniczana przez system limitów okresowo aktualizowanych, wprowadzanych drogą uchwały Rady Nadzorczej, Zarządu lub Komitetu ALCO, obejmujących wszystkie miary ryzyka rynkowego, których poziom jest monitorowany i raportowany przez niezależne od biznesu jednostki organizacyjne Banku. Ponadto, dzięki wymaganiom jakościowym Banku, związanym z procesem zarządzania ryzykiem (system kontroli wewnętrznej, wdrażanie nowych produktów, analiza ryzyka prawnego, analiza ryzyka operacyjnego), ograniczane 6

7 Dokument Informacyjny ALIOR BANK S.A. są również ryzyka niekwantyfikowalne, wynikające z prowadzenia działalności skarbowej. System limitów jest zgodny z najlepszymi praktykami rynkowymi i wymaganiami Komisji Nadzoru Finansowego. W skład systemu wchodzą trzy rodzaje limitów, różniące się zakresem i sposobem działania. Są to: limity podstawowe, limity uzupełniające oraz limity stress-test. Limity obowiązują w każdym momencie działalności Banku (również w ciągu dnia), niezależnie od częstotliwości weryfikowania i raportowania poziomu ich wykorzystania RYZYKO WALUTOWE Ryzyko walutowe definiowane jest jako ryzyko wystąpienia straty spowodowanej zmianą kursów walutowych. Bank wyróżnia ponadto wpływ kursu walutowego na swoje wyniki w perspektywie długookresowej np. na skutek przewalutowania przyszłych przychodów i kosztów walutowych po potencjalnie bardziej niekorzystnym kursie. Proces zarządzania ryzykiem walutowym obejmuje także monitorowanie i raportowanie wielkości i wszystkich zajmowanych pozycji walutowych oraz wartości zagrożonej, szacowanej zgodnie z przyjętym modelem. Bank zamyka każdą dużą pozycję walutową pozycją przeciwstawną na rynku, eliminując w ten sposób ryzyko walutowe. Otwarte pozycje walutowe są utrzymywane w granicach limitów uchwalonych przez Radę Nadzorczą. Dodatkowo Bank przeprowadza okresowe analizy potencjalnych scenariuszy, które dostarczają informacji o narażeniu Banku na ryzyko walutowe w sytuacji szokowych zmian kursów walutowych. Główne narzędzia zarządzania ryzykiem walutowym to: wewnętrzne procedury dotyczące zarządzania ryzykiem walutowym; wewnętrzne modele i miary ryzyka walutowego; limity i wartości progowe na ryzyko walutowe; ograniczenia dopuszczalnych transakcji walutowych; testy warunków skrajnych. Do pomiaru ryzyka walutowego Bank stosuje model wartości zagrożonej (VaR Value at Risk). Model VaR definiowany jest jako potencjalna wartość straty na utrzymywanych pozycjach walutowych związanych ze zmianami kursów walutowych, z zachowaniem założonego poziomu ufności oraz okresu utrzymania pozycji. Do wyznaczenia VaR Bank stosuje metodę wariancji kowariancji, z zachowaniem poziomu ufności równego 99%. Wielkość jest ustalana codziennie dla poszczególnych obszarów odpowiedzialnych za podejmowanie i zarządzanie ryzykiem zarówno indywidualnie, jak i łącznie. 7

8 Dokument Informacyjny ALIOR BANK S.A. W portfelu walutowym Banku w końcu września 2011 r. w horyzoncie czasowym 250 dni, z poziomem ufności 99%, maksymalna strata mogła wynieść zł. Statystyka VaR na portfelu walutowym w okresie styczeń wrzesień 2011 r. (tys. zł) Minimalny Średni Maksymalny 10,46 145,96 577,98 W ramach szacowania kapitału ekonomicznego alokowanego na pokrycie ryzyka walutowego Bank przeprowadza testy warunków skrajnych. Wykorzystanie limitu stress-test dla pozycji walutowej wyznaczane jest jako maksymalna strata Banku w przypadku wystąpienia najbardziej niekorzystnej z dziennych zmian kursów walutowych, które wystąpiły w ciągu co najmniej czterech ostatnich lat. W końcu września 2011 r. wykorzystanie limitu wynosiło zł. W okresie od do r. ekspozycja Banku na ryzyko walutowe pozostawała na umiarkowanym poziomie. Bank utrzymywał domkniętą pozycję walutową. Głównymi źródłami istotnych okresowych wzrostów wielkości VaR były okresy większej zmienności kursów walutowych wynikające z perturbacji na rynkach finansowych po doniesieniach na temat problemów finansowych Unii Europejskiej RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ Ryzyko stopy procentowej definiowane jest jako ryzyko negatywnego wpływu poziomu rynkowych stóp procentowych na bieżący wynik lub wartość bieżącą netto kapitałów Banku. Ze względu na politykę ograniczania ryzyka w księdze handlowej Bank przywiązuje szczególną wagę do specyficznych aspektów ryzyka stopy procentowej związanych z tą księgą, jak: ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania; ryzyko bazowe, określone jako wpływ na wynik Banku nierównoległej zmiany różnych indeksów referencyjnych o zbliżonym terminie przeszacowania; modelowanie rachunków o nieokreślonym terminie zapadalności/wymagalności oraz wysokości oprocentowania ustalanego przez Bank (np. dla depozytów bieżących); wpływ na ryzyko pozycji pozaodsetkowych (kapitał, majątek trwały). Jedną z metod szacowania ekspozycji Banku na ryzyko stopy procentowej jest wyznaczanie wielkości BPV. Określa ona szacowaną zmianę wyceny danej transakcji/pozycji w wyniku przesunięcia krzywej dochodowości w danym jej punkcie o jeden punkt bazowy. Wartości BPV mierzy się codziennie w 8

9 Dokument Informacyjny ALIOR BANK S.A. każdym punkcie krzywej i w odniesieniu do każdej waluty. Oszacowanie BPV na 30 września 2011 r. wyniosło łącznie -30,85 tys. zł. Statystyka BPV w okresie r.(tys. zł) Księga Minimalny Średni Maksymalny Bankowa -259,78-164,00-10,07 Handlowa -8,23-1,91 5,83 Łącznie -259,42-165,91-14,39 Jednocześnie w celu szacowania poziomu ryzyka stopy procentowej Bank stosuje opisany wyżej model wartości zagrożonej (VaR). Mierzony tą metodą kapitał ekonomiczny na pokrycie ww. ryzyka 30 września 2011 r. przedstawia tabela (99% VaR, o horyzoncie 250 dni). Kapitał ekonomiczny na pokrycie ryzyka stopy procentowej (VaR, tys. zł) Księga VaR [tys.zł] Bankowa Handlowa 6347 Łącznie Statystyka VaR w okresie r. (tys. zł) Księga Minimalny Średni Maksymalny Bankowa 9 357, , ,75 Handlowa 1 661, , ,02 Łącznie 7 408, , ,52 Monitorowane jest także ryzyko przeszacowania związane ze zmianą oprocentowania dużego wolumenu skumulowanego w określonych datach. Ryzyko stopy procentowej można także zdefiniować jako ryzyko niekorzystnego wpływu zmiany poziomów stóp procentowych na dochody i wartość aktywów oraz pasywów Banku. Głównym źródłem ryzyka przeszacowania mogą stać się transakcje zawierane z klientami Banku w oddziałach i centrach biznesowych oraz transakcje skarbowe na rynku pieniężnym realizowane przez Departament Sprzedaży Produktów Skarbowych i Biuro Transakcji Międzybankowych. Bank przeprowadza analizę scenariuszy obejmującą m.in. wpływ określonych zmian stóp procentowych na przyszły wynik odsetkowy oraz wartość ekonomiczną kapitału. W ramach tych 9

10 Dokument Informacyjny ALIOR BANK S.A. scenariuszy utrzymuje wewnętrzne limity, których utylizacja mierzona jest w cyklach miesięcznych. Wykorzystanie limitu zmiany wartości ekonomicznej kapitału, przy zmianie stóp procentowych o +/- 200 pb oraz przesunięciach nierównoległych przy scenariuszach +/- 100/400 pb według stanu w końcu września 2011 r. przedstawiono niżej. Wpływ zmian stóp procentowych na wartość ekonomiczną kapitału Banku (tys. zł) Kapitał wewnętrzny Scenariusz (1M/10Y) Zmiana wartości ekonomicznej kapitału +400 / , / , / , / , / , / ,82 Do końca września 2011r. ryzyko stopy procentowej Banku utrzymywało się na umiarkowanym poziomie. Dynamiczne wzrosty VaR i zmiany BPV wynikały w dużej mierze ze wzrostu bilansu Banku i wzrostów zmienności rynkowych RYZYKO PŁYNNOŚCI Ryzyko płynności rozumiane jest w Banku jako ryzyko niemożności zrealizowania, na dogodnych warunkach dla Banku i po rozsądnej cenie, zobowiązań płatniczych wynikających z pozycji bilansowych i pozabilansowych. Z ryzykiem płynności wiąże się nierozerwalnie płynność finansowa, definiowana jako trwała zdolność wywiązywania się z wszelkich zobowiązań Banku, połączona z możliwością zapewnienia odpowiednich środków na zrealizowanie strategii Banku w zakresie wzrostu sumy bilansowej. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku polega więc na utrzymywaniu własnych pozycji płynnościowych w taki sposób, aby w każdym momencie można było wypełnić zobowiązania płatnicze za pomocą dostępnych środków w kasie, wpływów z transakcji o danej dacie zapadalności lub za pomocą sprzedaży zbywalnych aktywów, przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów utrzymania płynności 10

11 Dokument Informacyjny ALIOR BANK S.A. Głównymi celami zarządzania płynnością są zatem stałe zapewnianie Bankowi zdolności do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań, minimalizowanie ryzyka przekroczenia zdefiniowanych w Banku limitów płynności, monitorowanie sytuacji płynnościowej Banku pod kątem wystąpienia sytuacji awaryjnej, utrzymywanie wymaganego poziomu rezerwy obowiązkowej oraz przestrzeganie nadzorczych norm płynności. Te cele realizują w sposób niezależny odpowiednie jednostki organizacyjne, których kompetencje i odpowiedzialność zostały określone w wewnętrznych regulacjach. W ramach procesu zarządzania płynnością Bank okresowo przeprowadza, w postaci raportów, analizy kategorii i czynników mających wpływ na aktualny i przyszły poziom płynności. Wśród wykorzystywanych miar zarządzania płynnością Bank wyróżnia współczynniki i powiązane z nimi limity płynności: płatniczej, krótko-, średnio- i długoterminowej. Ponadto, przeprowadza się bieżącą analizę kształtowania się wielkości aktywów i finansujących je pasywów, co umożliwia zapobieganie negatywnym zjawiskom płynnościowym, jak znaczący wzrost długoterminowych aktywów w porównaniu z finansującymi je pasywami. Bank pozostawia sobie duży margines bezpieczeństwa, przyjmując założenia odnośnie do kształtowania się przyszłych przepływów pieniężnych. Stosuje restrykcyjne podejście zarówno do pozycji pasywów, urealniając pozycje o nieokreślonych terminach wymagalności, jak i do pozycji aktywów, uwzględniając możliwość skrócenia terminu zapadalności np. na skutek wcześniejszej spłaty kredytu. Analizę zapadalności/wymagalności aktywów i zobowiązań według terminów urealnionych na koniec września 2011 r. przedstawia poniższa tabela mln zł 1D 1M 3M 6M 1Y 2Y 5Y 10Y+ Suma AKTYWA Gotówka i Nostro Należności od banków Należności od klientów Papiery wartościowe Pozostałe aktywa PASYWA Zobowiązania wobec banków Zobowiązania wobec klientów Emisje własne Pozostałe pasywa Luka bilansowa Skumulowana luka bilansowa Instrumenty pochodne wpływy

12 Dokument Informacyjny ALIOR BANK S.A. Instrumenty pochodne wypływy Instrumenty pochodne netto Linie gwarancyjne i finansowe Luka pozabilansowa Luka ogółem Luka skumulowana ogółem Systematycznie przeprowadza się symulacje przepływów w sytuacjach kryzysowych, które dodatkowo wskazują ewentualne zapotrzebowanie Banku na środki płynne. W połączeniu z funkcjonującymi w Banku planami awaryjnymi, wskazują one działania, które będą podejmowane przez Bank w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Zgodnie z Uchwałą nr 386/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. Bank codziennie wyznacza nadzorcze miary płynności, które 30 września 2011 r. wyniosły: luka płynności krótkoterminowej: tys. zł; współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi: 1,20; współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności funduszami własnymi i środkami obcymi stabilnymi: 1,19; współczynnik płynności krótkoterminowej: 1,88. W końcu września 2011 r. ryzyko płynności utrzymywało się na stosunkowo niskim poziomie, wynikającym z utrzymywania wysokiego bufora płynności, stanowiącego około 25% bazy depozytowej, oraz korzystnego współczynnika depozytów do udzielonych kredytów, w wysokości 1, RYZYKO OPERACYJNE W zarządzaniu ryzykiem operacyjnym Alior Bank stosuje definicję ryzyka operacyjnego zaproponowaną przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, zgodnie z którą ryzyko operacyjne to ryzyko straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności wewnętrznych procesów, ludzi, systemów lub z zagrożeń zewnętrznych. W zakres ryzyka operacyjnego wchodzi ryzyko prawne, ale wyłącza się z niego ryzyko reputacji i ryzyko strategiczne. Bank stosuje metodę standardową na potrzeby wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego. Polityką Banku jest minimalizacja ekspozycji na ryzyko operacyjne, co jest realizowane poprzez przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń i incydentów operacyjnych oraz ograniczenie strat w przypadku materializacji ryzyka. Zasady i struktura zarządzania ryzykiem operacyjnym w Alior Banku opierają się na przepisach ustawy Prawo bankowe, postanowieniach uchwał nr 76/2010 i 383/2008 (z późniejszymi zmianami 258/2011) Komisji Nadzoru Finansowego, Rekomendacji M, która 12

13 Dokument Informacyjny ALIOR BANK S.A. uwzględnia wytyczne Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz regulacji wewnętrznej wprowadzonej uchwałą Zarządu Banku. W tej uchwale określono strukturę zarządzania i kontroli ryzyka operacyjnego obejmującą wszystkie jednostki/komórki organizacyjne Banku oraz cele modelu zarządzania ryzykiem operacyjnym. Za prawidłowe funkcjonowanie procesu zarządzania i kontroli ryzyka operacyjnego odpowiedzialny jest Zarząd, który dokonuje okresowej oceny realizacji założeń polityki w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym w Alior Banku. W strukturze organizacyjnej Banku funkcjonuje Komitet Ryzyka Operacyjnego, który wspiera Zarząd w efektywnym zarządzaniu ryzykiem operacyjnym. W razie potrzeby w spotkaniach Komitetu uczestniczą eksperci. Komitet na bieżąco monitoruje poziom ekspozycji na ryzyko operacyjne i ocenia aktualną sytuację w zakresie ryzyka operacyjnego w skali całego Banku, a także wydaje niezbędne decyzje i rekomendacje w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń ryzyka operacyjnego i ograniczenia skutków zdarzeń i incydentów operacyjnych. Na proces kontroli i zarządzania ryzykiem operacyjnym w Alior Banku składają się: bieżąca kontrola ryzyka operacyjnego; ewidencja zdarzeń/incydentów i strat operacyjnych; metodyka monitorowania ryzyka operacyjnego oparta na kluczowych wskaźnikach ryzyka RYZYKO KREDYTOWE Nadrzędnym celem zarządzania ryzykiem kredytowym w Alior Banku S.A. są: zapewnienie wysokiej jakości portfela kredytowego, minimalizacja strat z tytułu ryzyka kredytowego i zapewnienie odpowiedniego poziomu dochodowości skorelowanego z akceptowanym poziomem ryzyka. Obowiązujące w Banku regulacje, w szczególności metodyki kredytowania, określają apetyt na ryzyka, opisują procesy kredytowe i dostępne kanały dystrybucji. Aby realizować te cele, Bank wdrożył poniższe zasady tworzące spójny system zarządzania ryzykiem kredytowym: 1. Odpowiednie do skali działalności Banku struktury odpowiedzialne za tworzenie polityk kredytowych, analizę ryzyka kredytowego na etapie udzielania kredytów, monitorowanie i pomiar ryzyka kredytowego w portfelu. 2. Niezależność funkcji sprzedaży od funkcji decyzyjności w zakresie ryzyka kredytowego. 3. System kompetencji kredytowych oparty na pomiarze ryzyka i wielkości zaangażowań. Celem systemu kompetencji kredytowych jest zapewnienie akceptacji ryzyka przez właściwy szczebel 13

14 Dokument Informacyjny ALIOR BANK S.A. decyzyjny, adekwatny do wielkości ponoszonego przez Bank ryzyka. Decydenci na poszczególnych szczeblach decyzyjnych podejmują decyzje do wysokości przyznanego limitu w zakresie wnioskowanego zaangażowania oraz łącznego zaangażowania Banku wobec klienta i klientów (podmiotów) powiązanych. Decyzje podlegają kontroli w ramach określonych zasad kontroli funkcjonalnej. 4. System limitów, zarówno w zakresie ograniczeń wynikających z przepisów zewnętrznych, jak i wewnętrznych zasad ustalonych przez Bank. Limity w szczególności dotyczą ograniczeń zaangażowania kredytowego wobec jednego klienta, grupy podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie oraz branż gospodarki. Efektem stworzenia struktury limitów jest utrzymywanie założonego poziomu dywersyfikacji, co obniża ryzyko kredytowe. 5. Systemy informatyczne wspomagające ocenę ryzyka kredytowego w każdym z segmentów biznesowych Banku. Systemy informatyczne działające w Banku umożliwiają efektywną realizację procesów kredytowych z wykorzystaniem danych pochodzących ze zintegrowanych baz wewnętrznych i zewnętrznych, z zastosowaniem wbudowanych narzędzi wspomagających ocenę ryzyka kredytowego. 6. Okresowy monitoring ekspozycji kredytowych, w ramach którego Bank dokonuje aktualizacji informacji o sytuacji finansowo ekonomicznej kredytobiorców na bazie ich aktualnych sprawozdań finansowych. Zaktualizowane informacje służą do wyliczenia bieżącego ratingu, który jest jednym z elementów branych pod uwagę przy decyzji kończącej proces monitoringu. Częstotliwość aktualizacji uzależniona jest od wielkości ekspozycji kredytowej, klasy ryzyka i segmentu klienta. Aktualizacja jest we wszystkich przypadkach przeprowadzona co najmniej jeden raz do roku. 7. Systematyczny pomiar ryzyka kredytowego na poziomie portfelowym i indywidualnym zarówno na potrzeby zarządcze, jak i na potrzeby sprawozdawczości zewnętrznej. Do bieżącego pomiaru szkodowości portfela Bank używa ratingów wewnętrznych oraz zidentyfikowanych obiektywnych przesłanek wartości zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Bank dokonuje oceny wszystkich bilansowych ekspozycji kredytowych (grup bilansowych ekspozycji kredytowych) pod kątem identyfikacji obiektywnych przesłanek utraty wartości, według danych aktualnych w dniu dokonywania aktualizacji wartości. Identyfikacja utraty wartości odbywa się w trybie dziennym i dokonywana jest automatycznie w systemie centralnym Banku. Przesłanki utraty wartości bilansowej ekspozycji kredytowej (grup bilansowych ekspozycji kredytowych) rejestrowane są w systemie na poziomie klienta i na poziomie rachunku. Zarejestrowanie przesłanki utraty wartości na poziomie wybranego rachunku skutkuje oznaczeniem wszystkich rachunków danego klienta jako pozostających w utracie wartości. 14

15 Dokument Informacyjny ALIOR BANK S.A. Podobnie w przypadku zarejestrowania przesłanki utraty wartości na poziomie klienta, następuje propagacja utraty wartości na wszystkie rachunki w jego portfelu. Propagacja każdorazowo dotyczy wszystkich rachunków, do których klient pozostaje w relacji właściciel/współwłaściciel bądź kredytobiorca/współkredytobiorca. W przypadku bilansowych ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość, Bank tworzy odpis aktualizujący w celu obniżenia ich wartości księgowej do wartości bieżącej oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych. W Banku stosuje się podział bilansowych ekspozycji kredytowych na znaczące indywidualne i pozostałe. Ocena indywidualna obowiązuje dla ekspozycji przekraczających ustalone progi w zależności od segmentu klienta. Wycena grupowa oparta jest o czas pozostawania danej ekspozycji w stanie default i uwzględnia specyfikę danej grupy po kątem oczekiwanych odzysków. Zabezpieczenia uwzględniane są na poziomie rachunku. Ekspozycje, dla których nie zidentyfikowano przesłanek utraty wartości, grupuje się z zachowaniem zasady homogeniczności względem profilu ryzyka oraz tworzy się rezerwę na grupę ekspozycji służącą do pokrywania strat poniesionych a nieujawnionych. Wycena poniesionych a nieujawnionych strat dokonywana jest zgodnie z koncepcją strat oczekiwanych i modeli standardowych kosztów ryzyka z dokładnością do parametru PD, który jest skalowany do okresu identyfikacji straty. 8. Rozbudowany system wczesnego ostrzegania mający na celu identyfikację nieprawidłowości oraz możliwość podjęcia działań prewencyjnych. Na podstawie danych historycznych, z wykorzystaniem najlepszych praktyk rynkowych, Bank opracował system wczesnego ostrzegania umożliwiający stały nadzór nad ekspozycjami kredytowymi. System, na podstawie danych wewnętrznych i zewnętrznych gromadzonych przez Bank, umożliwia szybkie reagowanie na niekorzystne zdarzenia po stronie dłużnika i dzięki temu zminimalizowanie ewentualnych strat, które mogą powstać w związku z ekspozycją kredytową. 9. Dokumentowanie zasad zarządzania ryzykiem kredytowym i systematyczne raportowanie jakości portfela kredytowego. Podejmowanie działań korygujących i naprawczych w przypadku stwierdzenia rosnącego poziomu ryzyka kredytowego. Bank posiada pełną dokumentację określającą zasady zarządzania ryzykiem kredytowym w formie m.in. przyjętych przez Zarząd Banku polityk kredytowych, szczegółowych metodyk kredytowania określających zasady oceny ryzyka kredytowego wraz z zakresem niezbędnej dokumentacji kredytowej i wykorzystywanymi narzędziami kredytowymi wspierającymi jego pomiar oraz wszelkich instrukcji określających zasady identyfikacji i pomiaru ryzyka kredytowego. Te zasady podlegają systematycznemu przeglądowi i aktualizacji. W przypadku identyfikacji rosnącego ryzyka kredytowego, w wyniku regularnych przeglądów jakości portfela kredytowego poszczególnych produktów lub grup produktowych, Bank koryguje przyjęte zasady 15

16 Dokument Informacyjny ALIOR BANK S.A. zarządzania ryzykiem, wprowadzając zmiany umożliwiające minimalizację zidentyfikowanych ryzyk. 10. Weryfikacja działania systemu poprzez kontrole funkcjonalne i prace Departamentu Audytu Wewnętrznego. Wdrożone przez Bank zasady zarządzania ryzykiem podlegają okresowej kontroli, której istotą jest stwierdzenie, czy sposób prowadzenia działalności kredytowej jest zgodny z przyjętymi wewnętrznie procedurami i zewnętrznymi przepisami prawa, i określenie, czy efekty tej działalności są zgodne z celami określonymi w polityce kredytowej Banku. Kontrolę wykonują przeznaczone do tego jednostki, a jej wyniki podlegają regularnym przeglądom. 11. Realizacja testów warunków skrajnych umożliwiających ocenę wrażliwości portfela (i indywidualnych klientów) na negatywne zaburzenia pochodzące z otoczenia Banku. Wnioski i rekomendacje sformułowane na podstawie badania są wykorzystywane w kształtowaniu i aktualizacji polityki kredytowej Banku. Metodyka i wyniki testów warunków skrajnych znajdują zastosowanie w procesie wyznaczania wewnętrznych limitów koncentracji. Szczegółowy opis realizacji powyższych zasad znajduje się w notach do sprawozdania finansowego dotyczących zarządzania ryzykiem ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM (ICAAP) Wszystkie ryzyka, na które narażony jest Bank, są szacowane i mierzone w procesie zarządzania kapitałem. Ma on zadbać o to, aby w każdym momencie Bank posiadał kapitały własne wystarczające do pokrycia wszystkich istotnych rodzajów ryzyka. W procesie zarządzania kapitałem wewnętrznym Bank stosuje trzy podstawowe narzędzia: 1. Współczynnik wypłacalności; 2. Analizę regulacyjnego wymogu kapitałowego; 3. Kapitał wewnętrzny (ICAAP). Szczegóły dotyczące wykorzystania poszczególnych narzędzi znajdują się w notach dotyczących zarządzania kapitałem. Kluczowe w procesie zarządzania kapitałem wewnętrznym jest wyznaczanie ryzyk istotnych z punktu widzenia działalności bankowej. Te ryzyka są systematycznie monitorowane, wprowadza sie zasady zarządzania każdym z nich i wylicza się wartość kapitału wewnętrznego niezbędnego na pokrycie każdego z nich. Obecnie katalog istotnych ryzyk obejmuje: ryzyko kredytowe ryzyko niewypłacalności; 16

17 Dokument Informacyjny ALIOR BANK S.A. ryzyko operacyjne; ryzyko rynkowe w księdze handlowej; ryzyko płynności; ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej; ryzyko kredytowe ryzyko koncentracji branżowej RYZYKA ZWIĄZANE Z OBLIGACJAMI RYZYKO BRAKU SPŁATY OBLIGACJI Inwestycja w Obligacje wiąże się z ryzykiem kredytowym Emitenta, a więc jego zdolnością do terminowej realizacji zobowiązań z tytułu Obligacji. Emitent może nie być w stanie wywiązać się ze zobowiązań w terminie. Sytuacja taka może skutkować utratą całości bądź części zainwestowanego kapitału. Z zastrzeżeniem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji będą zobowiązaniami podporządkowanymi w rozumieniu art. 127 ust. 3 pkt 2. lit. b Prawa Bankowego. W przypadku upadłości Emitenta lub jego likwidacji świadczenia pieniężne wynikające z Obligacji zostaną zaspokojone w ostatniej kolejności RYZYKO ZWIĄZANE Z PŁYNNOŚCIĄ I ZMIENNOŚCIĄ KURSU RYNKOWEGO OBLIGACJI Emitent zwraca uwagę, iż po wprowadzeniu instrumentów dłużnych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, kurs Obligacji kształtuje się pod wpływem relacji popytu i podaży, która jest wypadkową wielu czynników i trudno przewidywalnych zachowań inwestorów. Obligatariusze powinni mieć świadomość, iż notowania Obligacji mogą znacznie odbiegać od ceny emisyjnej Obligacji, a w przypadku znacznego wahania kursu, obligatariusze mogą być narażeni na niezrealizowanie zaplanowanego zysku. Ponadto należy brać pod uwagę ryzyko związane z ograniczoną płynnością obligacji w Alternatywnym Systemie Obrotu, co dodatkowo może skutkować brakiem możliwości zbycia Obligacji w spodziewanym czasie i po satysfakcjonującej inwestora cenie RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ W związku ze zmianami m.in. poziomu stóp procentowych oraz inflacji, istnieje możliwość zrealizowania stopy zwrotu z inwestycji w Obligacje, która będzie się różnić od oczekiwanej stopy zwrotu RYZYKO PODATKOWE Inwestycja w Obligacje może wiązać się z koniecznością poniesienia kosztów podatkowych. Obowiązek podatkowy może spowodować, iż stopa zwrotu z inwestycji w Obligacje będzie mniejsza 17

18 Dokument Informacyjny ALIOR BANK S.A. od oczekiwanej, w skrajnych przypadkach ujemna. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z inwestycji w Obligacje, Inwestor powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego RYZYKO WSTRZYMANIA WPROWADZENIA OBLIGACJI DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, firma inwestycyjna organizuj ąca alternatywny system obrotu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), ma obowiązek wstrzymać wprowadzenie określonych instrumentów finansowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu lub wstrzymać rozpoczęcie obrotu instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy nić 10 dni RYZYKO ZAWIESZENIA OBROTU OBLIGACJAMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, organizator alternatywnego systemu obrotu, na żądanie KNF, ma obowiązek zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z 13 regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące RYZYKO WYKLUCZENIA OBLIGACJI Z OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub powodowałby naruszenie interesów inwestorów, firma inwestycyjna organizator alternatywnego systemu obrotu, na żądanie KNF, ma obowiązek wykluczyć te instrumenty finansowe z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. Zgodnie z 14 regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu w przypadku wystąpienia przesłanek okreslonych w regulaminie. 18

19 Dokument Informacyjny ALIOR BANK S.A. 3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM Za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym odpowiada zarząd Emitenta w składzie: Wojciech Sobieraj Prezes Zarządu Krzysztof Czuba Wiceprezes Zarządu Niels Lundorff Wiceprezes Zarządu Artur Maliszewski Wiceprezes Zarządu Witold Skrok Wiceprezes Zarządu Cezary Smorszczewski Wiceprezes Zarządu Katarzyna Sułkowska Wiceprezes Zarządu 19

20 Dokument Informacyjny ALIOR BANK S.A. 20

21 Dokument Informacyjny ALIOR BANK S.A. 4. DANE O INSTRUMENTACH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU Warunki Emisji Obligacji zostały określone Uchwałą Zarządu Alior Bank S.A. nr 22/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Alior Bank S.A. nr 52/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku nastąpiła zmiana Warunki Emisji Obligacji Podporządkowanych serii C. Powyższa zmiana została przeprowadzona zgodnie z pkt Warunków Emisji Obligacji Podporządkowanych serii C. Wskazane Uchwały stanowią załącznik do Dokumentu Informacyjnego. Wszystkie informacje zawarte w poniższym rozdziale dotyczą ostatecznej wersji Warunków Emisji CEL EMISJI Obligacje emitowane są w celu powiększenia funduszy uzupełniających Emitenta WIELKOŚĆ I DATA EMISJI Łączna wartość wyemitowanych Obligacji Podporządkowanych serii C wynosi PLN (słownie: dwieście osiemdziesiąt milionów złotych). Emisja nastąpiła w dniu 14 lutego 2012 roku WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA OBLIGACJI Cena emisyjna jednej Obligacji Podporządkowanej serii C wynosi PLN i jest równa jej wartości nominalnej WARUNKI WYKUPU Każda Obligacja serii C zostanie wykupiona przez Emitenta w Dniu Wykupu, o ile nie zostanie przedstawiona do wykupu w Dniu Wcześniejszego Wykupu. Kwota Wykupu jednej Obligacji jest równa Wartości Nominalnej tej Obligacji WCZEŚNIEJSZY WYKUP Emitentowi przysługuje prawo do Wcześniejszego Wykupu wszystkich Obligacji lub mniejszej, wskazanej przez Emitenta liczby Obligacji. W tym drugim przypadku Wcześniejszy Wykup nastąpi proporcjonalnie do liczby Obligacji posiadanych przez Obligatariusza, przy uwzględnieniu zaokrągleń, przy czym połowy będą zaokrąglane w górę. Wcześniejszy Wykup Obligacji będzie realizowany zgodnie z Regulacjami KDPW. Żądanie Wcześniejszego Wykupu Obligacji może być zrealizowane: 21

22 Dokument Informacyjny ALIOR BANK S.A. (a) (b) Od dnia 14 maja 2012 r., w przypadku gdy do dnia 14 maja 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego nie wyda zgody lub odmówi wydania zgody na zaliczenie środków pozyskanych z Emisji Obligacji do funduszy uzupełniających Emitenta zgodnie z art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b Prawa Bankowego, lub Od dnia 14 lutego 2015 r., pod warunkiem, że na wcześniejszy zwrot przez Emitenta środków pieniężnych wyraziła uprzednią zgodę Komisja Nadzoru Finansowego, w trybie art. 127 ust. 4 Prawa Bankowego lub gdy obowiązek uzyskania takiej zgody zastrzeżono w decyzji, o której mowa w art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b Prawa Bankowego, wyrażającej zgodę na zaliczenie zobowiązań Emitenta z tytułu emisji Obligacji niniejszej Serii do funduszy uzupełniających Emitenta. Najpóźniej 10 (dziesięć) Dni Roboczych przed Dniem Wcześniejszego Wykupu Emitent jest zobowiązany zawiadomić Obligatariuszy o realizacji prawa do Wcześniejszego Wykupu Obligacji. W informacji tej Emitent musi wskazać Dzień Wcześniejszego Wykupu, Serię oraz liczbę wykupywanych Obligacji. Emitent poda do wiadomości również Dzień Ustalenia Praw do Wcześniejszego Wykupu. Skorzystanie przez Emitenta z prawa do Wcześniejszego Wykupu Obligacji, będzie wymagało zawieszenia obrotu Obligacjami w ASO. Przewidywany okres zawieszenia obrotu Obligacjami będzie wynosił od dnia poprzedzającego Dzień Ustalenia Praw do Dnia Wcześniejszego Wykupu. Decyzję o zawieszeniu obrotu Obligacjami podejmuje BondSpot S.A. i podaje ją do publicznej wiadomości. Emitent wystąpi z wnioskiem do BondSpot S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami na co najmniej 7 dni przed zawieszeniem obrotu Obligacjami. Wykup Obligacji w Dniu Wcześniejszego Wykupu nastąpi poprzez zapłatę, za każdą Obligację, kwoty pieniężnej w wysokości Wartości Nominalnej Obligacji powiększonej o należną Kwotę Odsetek obliczoną za okres od pierwszego dnia Okresu Odsetkowego (włącznie), w trakcie którego przypada Dzień Wcześniejszego Wykupu do Dnia Wcześniejszego Wykupu (bez tego dnia), według Stopy Procentowej obowiązującej dla tego Okresu Odsetkowego. W Dniu Wcześniejszego Wykupu, w chwili dokonania przez Emitenta na rzecz Obligatariusza płatności całej Kwoty Wcześniejszego Wykupu Obligacje zostają umorzone WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA Obligacje są oprocentowane. Kwota Odsetek od każdej Obligacji naliczana jest dla danego Okresu Odsetkowego i będzie płatna w każdym Dniu Płatności Odsetek. 22

23 Dokument Informacyjny ALIOR BANK S.A. Okres Odsetkowy oznacza okres od Dnia Emisji (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia), przy czym ostatni okres odsetkowy będzie się kończył w Dniu Wykupu lub odpowiednio w Dniu Wcześniejszego Wykupu (nie wliczając tego dnia). Dzień Płatności Odsetek oznacza 14 sierpień 2012, 14 luty 2013, 14 sierpień 2013, 14 luty 2014, 14 sierpień 2014, 14 luty 2015, 14 sierpień 2015, 14 luty 2016, 14 sierpień 2016, 14 luty 2017, 14 sierpień 2017, 14 luty 2018, 14 sierpień 2018, 14 luty 2019, 14 sierpień 2019, 14 luty 2020 w których zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, Kwota Odsetek jest wymagalna i płatna. Bank będzie obliczał i informował Obligatariuszy, KDPW i podmiot prowadzący Rynek Catalyst o wysokości Stopy Procentowej oraz Kwocie Odsetek, jaka przypada na Obligację w danym Okresie Odsetkowym, zgodnie z Regulacjami KDPW i Regulaminem BondSpot. Przy dokonywaniu obliczeń płatności z Obligacji wszystkie wielkości określone w procentach będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku od punktu procentowego a wszystkie płatności określone w złotych będą zaokrąglane do pełnego grosza (przy czym połowy będą zaokrąglane w górę) STOPA PROCENTOWA Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej w następujący sposób ( Stopa Procentowa ): (a) Stopą Procentową dla Okresów Odsetkowych przypadających do dnia 14 lutego 2015 r. będzie wysokość wskaźnika WIBOR 6M dla depozytów sześciomiesięcznych w PLN, opublikowanego na stronie serwisu Reuters w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej około godziny 11:00 (czasu obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), powiększonego o marżę, w wysokości 4,75 % ( Marża ). (b) Stopą Procentową dla Okresów Odsetkowych przypadających po dniu 14 lutego 2015 r. będzie wysokość wskaźnika WIBOR 6M dla depozytów sześciomiesięcznych w PLN, opublikowanego na stronie serwisu Reuters w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej około godziny 11:00 (czasu obowiązującego a terenie Rzeczypospolitej Polskiej), powiększonego o Marżę wskazaną w pkt 6.2. (a) Warunków Emisji oraz dodatkowo o 3,00% (słownie: trzy punkty procentowe). Stopa Procentowa dla ww. Okresów Odsetkowych wynosić będzie łącznie WIBOR 6M + 7,75 %. 23

24 Dokument Informacyjny ALIOR BANK S.A. (c) (d) (e) Stopa Procentowa określona odpowiednio w lit. (a) albo lit (b) powyżej, zostanie dodatkowo powiększona o 5,00% (słownie: pięć punktów procentowych) dla każdego Okresu Odsetkowego następującego bezpośrednio po Okresie Odsetkowym, w którym współczynnik wypłacalności na koniec przynajmniej jednego kwartału kalendarzowego wynosił poniżej 9,0% (Tier 1) lub 12,0% (Tier 2) na skutek zdarzeń opisanych w pkt 10.1 Warunków Emisji lub każdego Okresu Odsetkowego następującego po Okresie Odsetkowym, w którym doszło do naruszenia oświadczenia zawartego w pkt Warunków Emisji. W przypadku braku możliwości ustalenia wysokości wskaźnika WIBOR 6M ustalonego zgodnie z lit. (a) lub (b) powyżej, wskaźnik WIBOR 6M dla danego Okresu Odsetkowego będzie równy średniej arytmetycznej stóp podanych Bankowi przez Banki Referencyjne dla depozytów 6- miesięcznych w PLN, obliczonej przez Bank, pod warunkiem, że przynajmniej dwa Banki Referencyjne podadzą stopy procentowe, przy czym, jeśli będzie to konieczne, będzie on zaokrąglony do piątego miejsca po przecinku (a 0, lub więcej będzie zaokrąglone w górę). W przypadku, gdy Stopa Procentowa dla danego Okresu Odsetkowego nie będzie mogła być ustalona zgodnie z powyższymi postanowieniami, Stopa Procentowa będzie równa Stopie Procentowej dla poprzedniego Okresu Odsetkowego. Stopa Procentowa będzie określona w drugim Dniu Roboczym przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, dla którego dana Stopa Procentowa będzie ustalona USTALENIE KWOTY ODSETEK (a) (b) Kwota Odsetek naliczana jest na podstawie Stopy Procentowej z Dnia Ustalenia Stopy procentowej dla każdego Okresu Odsetkowego odrębnie i płatna jest z dołu w Dniach Płatności Odsetek. Kwota Odsetek naliczana jest od jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy i obliczana będzie według następującej formuły: KO N SP gdzie: LD 365 KO N oznacza Kwotę Odsetek za dany Okres Odsetkowy, oznacza Wartość Nominalną jednej Obligacji, 24

25 Dokument Informacyjny ALIOR BANK S.A. SP oznacza Stopę Procentową obowiązującą w danym Okresie Odsetkowym, LD oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym. Wynik tego obliczenia zaokrąglany jest do pełnego grosza (przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę) PŁATNOŚCI Wszelkie płatności Kwot do Zapłaty z tytułu Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych zgodnie z Regulacjami KDPW. Obligacje zapisane w Dniu Ustalenia Prawa w Ewidencji uważa się za przedstawione do płatności Kwoty do Zapłaty bez jakichkolwiek dodatkowych dyspozycji i oświadczeń Posiadacza Obligacji. Jeżeli Dzień Płatności będzie przypadał na dzień niebędący Dniem Roboczym, wówczas płatność Kwoty do Zapłaty nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym następującym po tym dniu, a Obligatariuszowi nie będzie przysługiwać od Emitenta roszczenie o odsetki, bądź inna rekompensata za taki okres. Emitent będzie dokonywał wszelkich płatności z tytułu Obligacji bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń z wierzytelnościami przysługującymi mu w stosunku do Obligatariusza. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba podmiotu prowadzącego Rachunek Papierów Wartościowych, za pośrednictwem którego spełniane jest świadczenie. Z chwilą dokonania zapłaty Kwoty do Zapłaty z Obligacji w pełnej wysokości, Emitent będzie zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Obligatariuszy ZABEZPIECZENIE OBLIGACJI Zobowiązania Emitenta z Obligacji są niezabezpieczone SZACUNKOWE DANE DOTYCZĄCE ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ NA OSTATNI DZIEŃ KWARTAŁU POPRZEDZAJĄCEGO UDOSTĘPNIENIE PROPOZYCJI NABYCIA ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH Według najlepszej wiedzy Zarządu, wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011r. wyniosła tys. PLN. 25

26 Dokument Informacyjny ALIOR BANK S.A. Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu Obligacji (łącznie ze zobowiązaniami z Obligacji): suma zobowiązań Emitenta do Dnia Wykupu nie przekroczy kwoty tys. PLN OGÓLNE INFORMACJE O RATINGU PRZYZNANYM EMITENTOWI LUB EMITOWANYM PRZEZ NIEGO INSTRUMENTOM DŁUŻNYM Emitentowi oraz emitowanym przez niego instrumentom dłużnym nie był przyznany rating DODATKOWE PRAWA Z TYTUŁU POSIADANIA INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH Posiadaczom Obligacji Podporządkowanych serii C nie przysługują dodatkowe prawa z tytułu Obligacji OGÓLNE INFORMACJE O ZASADACH OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I OBROTEM INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI OBJĘTYMI DOKUMENTEM INFORMACYJNYM Zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa podatkowego dochody z Obligacji podlegają opodatkowaniu. Przedstawione poniżej zasady opodatkowania obrotu Obligacjami mają charakter ogólny i nie stanowią porady prawnej ani podatkowej. Indywidualne przypadki mogą powodować powstanie obowiązku podatkowego innego niż wskazane poniżej. W celu uzyskania szczegółowych informacji związanych z opodatkowaniem obrotu Obligacjami zaleca się pozyskanie informacji od podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH Zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez osoby fizyczne są uregulowane w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym w wysokości 19%. Podatek jest pobierany przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisano papiery wartościowe, lub dom maklerski pełniący rolę sponsora emisji, w przypadku zapisania papierów wartościowych w rejestrze sponsora emisji. Dochodów tych nie łączy się z dochodami z innych źródeł. Na podstawie art. 30b zbycie papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%, z tym że zgodnie z art. 45 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik jest 26

27 Dokument Informacyjny ALIOR BANK S.A. zobowiązany wykazać dochody te w odrębnym zeznaniu składanym w terminie do 30 kwietnia po zakończeniu roku podatkowego, w którym dochody zostały uzyskane. W przypadku, gdy zbycie papierów wartościowych następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, dochód podlega opodatkowaniu według zasad właściwych dla opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH Zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez osoby prawne są uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą o podatku dochodowych od osób prawnych dochody uzyskane przez osoby prawne z odsetek oraz dyskonta od papierów wartościowych oraz dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Stawka podatku od dochodów osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania PODATEK OD DOCHODÓW UZYSKANYCH PRZEZ ZAGRANICZNE PODMIOTY W przypadku podatników, na których ciąży ograniczony obowiązek podatkowy, zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów osiąganych przez te osoby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zależne są od postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednakże zastosowanie stawek podatku wynikających z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo nie pobranie podatku jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby bądź zamieszkania podatnika certyfikatem rezydencji, wydanego dla celów podatkowych przez właściwą administrację podatkową. W przypadku braku certyfikatu zastosowanie znajdą uregulowania zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w szczególności: w odniesieniu do zagranicznych osób prawnych przepis art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy, który stanowi, iż podatek dochodowy z tytułu przychodów z odsetek ustala się w wysokości 20% przychodów. w odniesieniu do zagranicznych osób fizycznych przepis art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż od uzyskanych przychodów z odsetek i dyskonta papierów wartościowych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH Zasady opodatkowania czynności cywilnoprawnych zostały określone w Ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku (. Dz.U. z 2010 Nr 101, poz. 649 z późn. zm.). Zgodnie z art. 9 pkt 9 ustawy sprzedaż papierów wartościowych firmom inwestycyjnym, w tym zagranicznym firmom inwestycyjnym, bądź za ich pośrednictwem oraz sprzedaż papierów 27

28 Dokument Informacyjny ALIOR BANK S.A. wartościowych dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają także czynności prawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z tego podatku. W przypadku gdy sprzedaż Obligacji nie będzie objęta żadnym z przypadków wymienionych powyżej, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, którego stawka wynosi 1% wartości dokonanej transakcji. Obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży na kupującym OGRANICZENIA SPRZEDAŻY Rozpowszechnianie Dokumentu informacyjnego oraz oferowanie Obligacji do sprzedaży mogą być ograniczone przez prawo. Jakiekolwiek osoby, które znajdą się w posiadaniu niniejszego Dokumentu informacyjnego lub Obligacji są zobowiązane do zapoznania się z ewentualnymi restrykcjami i stosowania się do nich. W szczególności, osoby takie są zobowiązane do stosowania się do restrykcji dotyczących oferowania lub sprzedaży Obligacji oraz do restrykcji dotyczących rozpowszechniania tego Dokumentu informacyjnego oraz innych informacji dotyczących Obligacji zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa PROGRAM EMISJI OBLIGACJI Obligacje objęte niniejszym Dokumentem Informacyjnym emitowane są w ramach Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych denominowanych w PLN CELE PROGRAMU EMISJI W ramach Programu Emisji Obligacje emitowane są celem powiększenia funduszy uzupełniających Emitenta ŁĄCZNA WIELKOŚĆ EMISJI OBJĘTEJ PROGRAMEM Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego wartość Programu Emisji wynosi PLN (dwieście osiemdziesiąt milionów złotych). Emisja Obligacji Serii C, spowodowała wykorzystanie całego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych denominowanych w PLN WARTOŚĆ NOMINALNA INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH OBJĘTYCH PROGRAMEM Wartość nominalna Obligacji emitowanych w ramach poszczególnych serii będzie wskazywana w Warunkach Emisji Obligacji każdej serii. 28

29 Dokument Informacyjny ALIOR BANK S.A OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH OBJĘTYCH PROGRAMEM Obligacje będą stanowiły zobowiązanie podporządkowane Banku w rozumieniu art. 127 ust. 3 pkt 2) lit. b) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, pod warunkiem uzyskania stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Charakterystyka Obligacji w ramach poszczególnych serii będzie określona w Warunkach Emisji Obligacji każdej serii. Emisja Obligacji Serii C, spowodowała wykorzystanie całego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych denominowanych w PLN. 29

30 Dokument Informacyjny ALIOR BANK S.A. 5. DANE O EMITENCIE 5.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Alior Bank Spółka Akcyjna Spółka akcyjna Warszawa Telefon: (22) Telefax: (22) Strona Internetowa: Sąd rejestrowy: Data postanowienia o rejestracji: Al. Jerozolimskie 94, Warszawa Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego r. Nr KRS: REGON: NIP: PKD: 5.2. CZAS TRWANIA EMITENTA Bank został utworzony na czas nieokreślony Z; Z; Z; Z; Z; Z; 5.3. PRZEPISY PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY EMITENT Bank utworzony został na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140, poz 939 z późniejszymi zmianami). Emitent działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, 2. Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000, Nr 94 poz. 1037, z późn. zm.), 3. Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie zezwolenia na utworzenie Banku w formie spółki akcyjnej 5.4. WSKAZANIE SĄDU, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 30

31 Dokument Informacyjny ALIOR BANK S.A KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA Alior Bank rozpoczął działalność operacyjną 17 listopada 2008 r. Jest ogólnopolskim bankiem uniwersalnym, świadczącym usługi we wszystkich segmentach rynku, w ramach dwóch pionów: detalicznego i biznesowego. Dzięki innowacyjnej ofercie i najwyższej jakości usług w krótkim czasie wykreował markę rozpoznawalną i uznaną przez klientów. Strategia Banku zakłada zrównoważony i racjonalny rozwój, oparty na zasadach tradycyjnej i solidnej bankowości: przejrzystości, bezpieczeństwie, stabilności, odpowiedzialności, doradztwie, przedsiębiorczości i innowacyjności. Alior Bank udostępnia w standardzie produkty i usługi, które dotychczas były oferowane jedynie wybranym, najbogatszym klientom, oraz produkty wcześniej na rynku niedostępne. Oferta jest skierowana do tych klientów, którzy oczekują wyższego niż standardowy poziomu usług oraz kompetentnego doradztwa. Alior Bank jest jedną z najnowocześniejszych i najszybciej rozwijających się instytucji finansowych w Polsce. W 2011 r. umocnił swoją pozycję wśród banków średniej wielkości, uzyskując 1,9 - procentowy udział w rynku depozytów oraz 1,3-procentowy w rynku kredytów. Z jego usług i produktów skorzystało już ponad milion klientów, w tym 86 tys. klientów biznesowych. W lutym 2012 r. wolumen depozytów Banku wyniósł 12 mld zł, a wartość udzielonych przez Bank kredytów przekroczyła 10,7 mld zł. Bank zatrudnia pracowników z wieloletnim doświadczeniem w bankowości, pochodzących z kilkudziesięciu instytucji finansowych z kraju i zagranicy. Pod koniec 2011 r. w Alior Banku pracowało 3700 osób. 31

32 Dokument Informacyjny ALIOR BANK S.A. Centrala Banku mieści się w Warszawie, a jego zaplecze techniczne i operacyjne zlokalizowane jest w Krakowie. Klienci obsługiwani są w 208 oddziałach własnych, 320 placówkach partnerskich i sześciu oddziałach Private Banking. Alior Bank był wielokrotnie wyróżniany za nowatorskie działania na polu usług bankowych. Obowiązujące w nim najwyższe standardy jakości obsługi znalazły potwierdzenie w wynikach prestiżowych rankingów przygotowanych przez redakcje magazynów Forbes i Newsweek. W latach 2009 i 2010 Alior Bank zwyciężył w aż trzech spośród czterech kategorii rankingu Przyjazny bank Newsweeka : Najlepszy bank detaliczny, Najlepszy bank dla seniora i Najlepszy bank dla osób niepełnosprawnych. W 2011 r. zajął drugie miejsce w rankingu w kategorii Najlepszy bank tradycyjny, ugruntowując czołową pozycję wśród liderów jakości obsługi klienta. Miesięcznik Forbes przyznał Alior Bankowi odpowiednio pierwsze (2009) i drugie miejsce (2010) w rankingu Najlepszy bank dla firm. W 2011 r. oferta banku skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw została równie wysoko oceniona. Bank uzyskał w rankingu cztery na pięć możliwych do zdobycia gwiazdek. Ponadto Biuro Maklerskie Alior Banku dwukrotnie (2009, 2010) zwyciężyło w rankingu miesięcznika Forbes i Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na Najlepszego brokera dla inwestorów indywidualnych. 32

NOTA INFORMACYJNA. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla Obligacji serii C o łącznej wartości 50.000.000 zł Emitent: GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39b, 02-675 Warszawa www.getinbank.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r.

Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r. Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r. Spis treści BILANS... 3 1. Kasa i operacje z bankiem centralnym... 4 2. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży... 4 3. Należności od klientów... 4

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Nota Informacyjna BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Obligacje na okaziciela serii C Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia 1.600 obligacji na okaziciela serii C do Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

3. Wielkość Emisji serii E Emisja obejmuje sztuk Obligacji serii E o łącznej wartości ,00 złotych o kodzie ISIN PLBOS

3. Wielkość Emisji serii E Emisja obejmuje sztuk Obligacji serii E o łącznej wartości ,00 złotych o kodzie ISIN PLBOS RB 35/2011 Emisja obligacji własnych BOŚ S.A. Przekazany do publicznej wiadomości dnia 04.10.2011r. Zgodnie w 5 ust.1 pkt 11 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Dla obligacji serii BGK0514S003A o łącznej wartości zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Dla obligacji serii BGK0514S003A o łącznej wartości zł. Emitent: NOTA INFORMACYJNA Dla obligacji serii BGK0514S003A o łącznej wartości 1.000.000.000 zł Emitent: Niniejsza nota informacyjna sporządzona została w związku z ubieganiem się Emitenta o wprowadzenie obligacji

Bardziej szczegółowo

Nota informacyjna. dla Obligacji serii D o łącznej wartości zł. Emitent:

Nota informacyjna. dla Obligacji serii D o łącznej wartości zł. Emitent: Nota informacyjna dla Obligacji serii D o łącznej wartości 100.000.000 zł Emitent: Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Niniejsza nota

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna Strona 1 z 5 RAPORT BIEŻĄCY Numer w roku Rok bieżący Data sporządzenia Temat raportu Podstawa prawna 30 19-04- Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji zamiennych Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem 1) Strategia i procesy zarządzania rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie NOTA INFORMACYJNA dla obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 180.000.000 zł Emitent: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik do Raportu bieżącego 12/2010 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy oznacza okres od 7 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku objęty ww. sprawozdaniem finansowym.

Okres sprawozdawczy oznacza okres od 7 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku objęty ww. sprawozdaniem finansowym. Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. (dalej: DM ALFA lub Dom Maklerski ). Stan na 31 grudnia 2010 roku na podstawie zbadanego przez biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska SA na 31 grudnia 2009 r. Warszawa, 31 sierpnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska SA na 31 grudnia 2009 r. Warszawa, 31 sierpnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska SA na 31 grudnia 2009 r. Warszawa, 31 sierpnia 2010 r. Spis treści 1. Wstęp............................ 3 2. Fundusze własne...................

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA AGENT EMISJI. Data sporządzenia Noty Informacyjnej: 15 lipca 2011 r.

NOTA INFORMACYJNA AGENT EMISJI. Data sporządzenia Noty Informacyjnej: 15 lipca 2011 r. NOTA INFORMACYJNA Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii BPS0718 do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Nr 145/2015 dnia 18.12.2015 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 36/2015 z dnia 21.12.2015r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1/V/2013 z dnia 10.05.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2012 (Filar III) Łosice, maj 2013

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok opracowała:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 37/2011 z dnia 4.07.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2010 (Filar III) Łosice, CZERWIEC 2011

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2012 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2012 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2012 r. PUBLIC Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. KAPITAŁY

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE Załącznik nr 1 INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Strzyżowie

Bardziej szczegółowo

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe Załącznik do Uchwały Nr 12/IV/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 20 lutego 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 13/I/14 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 21 lutego 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego )

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) I. Preambuła 1. Dom Maklerski wprowadza niniejszą Politykę Informacyjną w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY SZACOWANIA KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A.

PROCEDURY SZACOWANIA KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A. PROCEDURY SZACOWANIA KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A. Przyjęte uchwałą Zarządu nr 2/IV/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. (zmienione uchwałami Zarządu nr 7/III/2016 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie

Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Grupa BPS Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie wynikająca z art. 111a ustawy Prawo Bankowe według stanu na dzień 31.12.2016 r. 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w OZORKOWIE

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w OZORKOWIE Załącznik do Uchwały Nr 09/01/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 28.02. 2012 r. Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w OZORKOWIE 2012 1. 1. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez

Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez LC Corp Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław www.lcc.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 45/2010 z dnia 21.05.2010 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2009 (Filar III) Łosice, maj 2010 I.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/IV/14 z dnia 20 lutego 2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/I/14 z dnia 21 lutego 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

Polityka ujawnień Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 roku załącznik do Uchwały 34/2016

Polityka ujawnień Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 roku załącznik do Uchwały 34/2016 ujawnień 1/6 ujawnień Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie

Załącznik Nr 1do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie Załącznik Nr 1do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej Krasnystaw, 2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH Załącznik do Uchwały Nr 1/45/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach z dnia 11.12.2015. POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH grudzień, 2015r. Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F. o łącznej wartości nominalnej 3.870.

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F. o łącznej wartości nominalnej 3.870. NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 3.870.000- PLN Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni Załącznik do Uchwały 36/2017 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 30.03.2017 Załącznik do Uchwały 35/2017 Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 30.03.2017

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu POLITYKA INFORMACYJNA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im.królowej Jadwigi 1 Cel polityki Celem niniejszej polityki jest ustalenie szczególowych reguł dotyczacych : zakresu,częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA IDENTYFIKACJI, POMIARU, MONITOROWANIA I KONTROLI RYZYKA W DOM MAKLERSKI INC SPÓŁKA AKCYJNA

STRATEGIA IDENTYFIKACJI, POMIARU, MONITOROWANIA I KONTROLI RYZYKA W DOM MAKLERSKI INC SPÓŁKA AKCYJNA STRATEGIA IDENTYFIKACJI, POMIARU, MONITOROWANIA I KONTROLI RYZYKA W DOM MAKLERSKI INC SPÓŁKA AKCYJNA ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsza Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli

Bardziej szczegółowo

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Nota informacyjna dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Emitent: GPM Vindexus Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Serocka 3 lok. B2, 04-333 Warszawa Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Warszawa, lipiec 2012 r. I. Wstęp 1. Zgodnie z Polityką

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 1 Czynniki Ryzyka i Zagrożenia Jednym z najważniejszych czynników ryzyka, wpływających na zdolność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Załącznik do Raportu bieżącego nr 14/2009 z dnia 13 marca 2009 roku Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Uchwała nr 1

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.)

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.) Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień 31.12.2015r.) 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Proszowicach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu DOKUMENT INFORMACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Załącznik określa formę, zakres oraz szczegółowe zasady sporządzania przez emitentów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA

POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA BZ WBK Asset Management SA pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 77 POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA I. Cel polityki

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNA NOTA AGENT EMISJI

INFORMACYJNA NOTA AGENT EMISJI NOTA INFORMACYJNA NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY WPROWADZENIA OBLIGACJI SERII H1, H2, H3 DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe

Informacja Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Informacja Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe I. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12. SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.2011 PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al. Armii Ludowej 14, 00-638

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY GMINA MIEJSKA TCZEW Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Penton V Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Penton V Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Warszawa, dnia 18 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Penton V Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niniejszym, Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # #

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Projekty uchwał Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje: Wybór

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH SERII PP6-III. emitowanych w ramach. Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH SERII PP6-III. emitowanych w ramach. Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH SERII PP6-III emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych przez GETIN NOBLE BANK S.A. Oferujący: 01 grudnia 2016 r.

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 9/IV/14 dnia 20 lutego2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej 10/I/14 z dnia 21 lutego 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem walutowym w Banku Spółdzielczym w Końskich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes.

Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes. 1 Informacja to najcenniejszy towar. Zgodzisz się ze mną? - Gordon Gekko Wall Sreet Oliver a Stone a. Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją.

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść projektów uchwał NWZ Raport bieżący nr 12/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd w załączeniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 5/2014 Banku Spółdzielczego we Mstowie z dnia 29.01.2014r. Zatw. Uchwałą RN nr 3/2014 z dn. 30.01.2014 Tekst jednolity uwzględniający wprowadzone zmiany: 1) Uchwałą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P.

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P. Załącznik do Uchwały nr 5 / 60 /OK/2015 Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego z dnia 20.11.2015r. Załącznik do Uchwały Nr 2 / 9 /2015 Rady Nadzorczej OK. Banku Spółdzielczego z dnia 16.12. 2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii G. o łącznej wartości nominalnej 8.600.

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii G. o łącznej wartości nominalnej 8.600. NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 8.600.000- PLN Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania kapitałem w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania kapitałem w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 1/VII/15 z dnia 20 lutego 2015r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 11/I/15 z dnia 20 lutego 2015r. Polityka zarządzania kapitałem w Banku Spółdzielczym w Końskich

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo