SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH"

Transkrypt

1 BOND SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM JAKIEGO KOMPUTERA POTRZEBUJEMY? JAK ZAINSTALOWAĆ PROGRAM ZASADY OGÓLNE OZNACZENIE WERSJI OGÓLNY OPIS SYSTEMU INTERFEJS Z UŻYTKOWNIKIEM OKNA W SYSTEMIE BELKI PRZESUWANIA ZAWARTOŚCI OKNA OKNA DIALOGOWE UMOWY KREDYTOWE REJESTRACJA UMOWY PRZEGLĄDANIE UMÓW SYMULACJA WYSYŁANIE DANYCH RAPORTY DANE OPCJE...8 DRUKARKA...12 POLSKIE ZNAKI NA EKRANIE KŁOPOT Z BAZĄ... 13

3 1. WSTĘP Program służy do obsługi dokumentacji kredytowej. Dostępne są dwie wersje pod DOS dla starszych komputerów i dla Windows. Obie wersje działają na tej samej bazie, dlatego do użytkownika należy wybór interfejsu.

4 2. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM 2.1.Jakiego komputera potrzebujemy? komputer zgodny z IBM PC, procesor lub lepszy, dowolna karta grafiki (Hercules, CGA, EGA, VGA) [zalecana VGA i kolorowy monitor] 4 MB RAM (zalecane 8 MB), min. 2 MB wolnego miejsca na dysku + miejsce na bazę danych DOS 3.12 lub późniejszy (program bez problemów działa pod kontrolą systemu Windows 95) mysz (zalecana, ale wszystkie operacje można przeprowadzić wykorzystując samą klawiaturę) 2.2.Jak zainstalować program Program instaluje się wywołując program Install.exe z dyskietki instalacyjnej. Zaleca się instalowanie programu w domyślnym katalogu. 2.3.Zasady ogólne W tekście mogą pojawić się następujące znaki: i-ważna informacja (nie przegap) q-sposób (jak to zrobić) +-uwaga ostrzeżenie (na co uważać, żeby czegoś nie popsuć) Polecenia wybierane w systemie ujmowane są w tekście w nawiasy kwadratowe, znak > oznacza podmenu np.: [UMOWY KREDYTOWE> REJESTRACJA] 2.4.Oznaczenie wersji Oznaczenie wersji programu: [S] wersja dla sklepu Wersja ograniczona tylko do podstawowych danych. Pozwala na przygotowanie i wydrukowanie dokumentów kredytowych. Ustawienia prowizji i procentu minimalnej wpłaty zapisane są na stałe (można je zmienić programem wdrożeniowca BOND EDIT). Treść i układ umowy także zapisany jest na stałe. Wersja dla sklepu wymaga pliku BSF, w którym zawarty jest numer sklepu i pozostałe informacje. Plik ten generowany jest przez producenta programu dla każdej instalacji. Nazwa pliku jest numer sklepu. [W] wersja dla wdrożeniowca. Program pozwala na zmianę domyślnych wartości umowy (prowizje, stopy procentowe, itd.) oraz na przygotowanie plików z treścią umowy. Pliki te tworzone są na podstawie plików tekstowych z polami odpowiadającymi polom umowy. Zarówno treść jak i układ umowy może być tworzony dowolnie. Program wdrożeniowca skompiluje wzorce tekstowe do plików danych.

5 3. Ogólny opis systemu Rozdział stanowi ogólny opis posługiwania się systemem. Jeżeli kiedykolwiek miałeś do czynienia z komputerem, to pomiń ten rozdział nie dowiesz się niczego nowego! 3.1. Interfejs z użytkownikiem Program posiada jednolite środowisko obsługi, w którym wykonanie wybranej funkcji określone jest przez standardowe czynności. Składniki interfejsu z użytkownikiem: Menu systemu - poruszanie się za pomocą kursorów lub myszki, wybór poprzez wciśnięcie ENTER, wciśnięcie (puszczenie) klawisza myszki lub poprzez wciśnięcie Alt i litery, która jest podświetlona w odpowiednim podpunkcie MENU; Platforma - miejsce ekranu, na którym otwierane są okna, można je przesuwać, skalować, zamykać i układać na platformie; Linia statusu - w dolnej linii ekranu - w linii statusu wyświetlane są informacje pomocnicze zależne od kontekstu działania programu oraz nazwy operacji uruchamianych jednym przyciśnięciem klawisza (można uruchomić je za pomocą myszki traktując te napisy jak przyciski) 3.2.Okna w systemie Informacje wyświetlane na ekranie grupowane są w oknach. Na ekranie wyświetlanych może być w tym samym czasie wiele okien, ale w danej chwili tylko jedno może być aktywne. Oknem aktywnym jest okno, w którym użytkownik wykonuje jakieś czynności, okno to jest wyróżnione w zależności od typu (przeważnie podwójną ramką). Wykonywane operacje odnoszą się zawsze do aktywnego okna. Używając myszki można określić wymagane rozmiary okna - za pomocą klawiatury efekt uzyskuje się po wciśnięciu klawisza Ctrl-F5. Okna można zamykać wciskając klawisz ESC (dla okien dialogowych i niektórych tekstowych oraz informacji pomocniczych) lub klawisza Alt-F3 (najczęściej). Okno można zamknąć także przez wciśnięcie klawisza myszki przy kursorze znajdującym się na piktogramie [ ]. Podwójne wciśnięcie klawisza myszki na górnej belce okna powoduje powiększenie okna do pełnych rozmiarów (powtórne, podwójne wciśnięcie zmienia wymiary okna do poprzednich). i Zmiana rozmiarów okna możliwa jest tylko dla okien innych niż dialogowe (np. edytora tekstu). 3.3.Belki przesuwania zawartości okna Belki pozioma i pionowa ułatwiają przesuwanie zawartości okna za pomocą myszki. W przypadku poprzeczki poziomej wciśnięcie klawisza myszki przy usytuowaniu kursora myszki w miejscu strzałki kierunkowej powoduje przesunięcie zawartości okna w lewo lub w prawo. Jeżeli kursor myszki nałoży się na piktogram usytuowania zawartości okna, naciśnie klawisz myszki i przytrzymując go wykona się ruch myszką to zawartość okna zostanie przesunięta zgodnie z kierunkiem tego ruchu. Jeżeli ustawimy kursor myszki po lewej lub prawej stronie tego piktogramu, to wciśnięcie klawisza myszki spowoduje przesunięcie zawartości okna o jednostkę tabulacji lub stronę (dla poprzeczek pionowych). 3.4.Okna dialogowe. Okna dialogowe, które składają się zazwyczaj z kilku podokienek służą do przeglądania zawartości skorowidzów, wybierania zbioru, ustawiania różnych parametrów, sposobu wykonywania poleceń, przeglądania zawartości plików danych, itp. Są one uaktywniane po zainicjowaniu poleceń MENU zakończonych trzema kropkami (...). Okna dialogowe można przesuwać ale nie można ich skalować. Najczęściej trzeba je zamknąć przed wykonaniem innych poleceń (oprócz tych, które uaktywniane są wewnątrz okienka i powodują wywołanie innego dialogu). Bezpośrednio po otwarciu okna dialogowego aktywnym staje się obiekt (podokienko), którego nazwa na monitorze kolorowym jest wyróżniona, a dla monitorów monochromatycznych zaznaczona odpowiednim znakiem. Obiekty okna dialogowego mogą być wybierane myszką (należy wcisnąć przycisk myszki w momencie gdy kursor myszki znajduje się na wybranym obiekcie) lub za pomocą klawiatury - klawisz TAB wybiera następny, a Shift-TAB poprzedni obiekt okna dialogowego. Dowolny obiekt lub polecenie (przycisk) może być uaktywnione także przez wciśnięcie klawisza Alt-x, gdzie x jest klawiszem z literą podświetloną w nazwie obiektu. Rodzaje obiektów sterujących okienka dialogowego: Linia wpisywania danych. Po wybraniu, linia wpisywania danych ma jaśniejsze tło i jeżeli zaczniemy wpisywać informacje bez poruszenia kursora to poprzednia wartość zniknie. Działają dodatkowo klawisze Home i End, które przenoszą kursor odpowiednio na początek i koniec wpisywanej linii. Podczas

6 wpisywania można wybrać jedną z wartości wpisanych poprzednio używając przycisku leżącego na prawo od linii wpisywania danych - przycisku historii (wciśnięcie klawisza kursor w dół). Wyświetlona zostanie lista poprzednich wartości w osobnym oknie (podokienko rejestracyjne) - można poprzez wciśnięcie klawisza ENTER przesłać tę wartość do linii głównej. Uaktywnienie okienka rejestracyjnego następuje również po ustawieniu kursora myszki na opisanym wyżej piktogramie i wciśnięciu klawisza myszki. Podokienka parametryczne. Okna parametryczne (wyboru) pozwalają wybrać część parametrów z dostępnego zbioru. Odstęp [ ] oznacza, że dany parametr jest wyłączony, a znak [X] oznacza włączenie parametru. Poruszanie się po liście dostępne jest za pomocą kursorów. Włączenie lub wyłączenie parametru następuje przez wciśnięcie klawisza SPACJI. Każdy z parametrów może być włączony lub wyłączony niezależnie od pozostałych. Włączenie/wyłączenie parametru można zrealizować także przez wciśnięcie klawisza ALT-x, gdzie x oznacza podświetloną literę w nazwie parametru lub wciśnięcie klawisza myszki przy kursorze ustawionym w linii parametru. Podokienka opcjonalne. Okna opcjonalne pozwalają wybrać jedną opcję z dostępnego zbioru. Opcja wybrana oznaczana jest przez znak (*). Poruszanie się po liście dostępne jest za pomocą kursorów podobnie jak dla okien parametrycznych. Każde przemieszczenie powoduje jednak włączenie kolejnej opcji, przy czym w obrębie podokienka wybrana może być tylko jedna. Przyciski. Przyciski odpowiadają poleceniom. Zazwyczaj jedno polecenie jest domyślne. Zainicjowanie polecenia domyślnego następuje poprzez wciśnięcie klawisza ENTER. Jeżeli w okienku znajduje się klawisz ANULUJ, to wciśnięcie klawisza ESC jest równoznaczne z wybraniem polecenia porzucenia wprowadzonych zmian (anulowania operacji). Przycisk można uruchomić przez naciśnięcie klawisza myszki w momencie, gdy kursor znajduje się nad przyciskiem lub za pomocą klawiatury wciskając ENTER przy aktywnym przycisku (podświetlonym lub ujętym w znaki). Także w tym przypadku stosuje się metodę wybierania operacji przez wciśnięcie klawisza ALT z podświetloną w nazwie polecenia literą. Standardowy układ przycisków w polu dialogowym: OK. ANULUJ POMOC. OK przyjmuje zmiany w oknie, Anuluj powoduje zamknięcie okna bez dokonanych zmian, a POMOC wywołuje system pomocy kontekstowej związanej z bieżącym oknem. Podokienko listy. Podokienko listy umożliwia wybór parametru (nazwy) z listy dostępnych wartości. W zależności od operacji, która korzysta z listy można wybrać (SPACJĄ lub dwukrotnym wciśnięciem klawisza myszki) jeden lub więcej elementów. Listy są bardzo często wykorzystywanym elementem i występują również w oknach przeglądania zawartości plików danych oraz w oknach wyboru pliku. Lista elementów może być wyświetlana w jednej lub w większej ilości kolumn (np. w oknie wyboru pliku). Napis w oknie dialogowym. Okno dialogowe może posiadać także napisy informacyjne, które nie są elementami aktywnymi.

7 4. Umowy kredytowe 4.1.Rejestracja umowy. Rejestracja umowy może być wywołana klawiszem F9. Jeżeli w poleceniu [OPCJE> OBSŁUGA> REJESTRACJA UMÓW] zaznaczyliśmy rejestrację umów Rozszerzoną, to przy wejściu do głównego okna umowy pytani będziemy kolejno o następujące dane: -dane Kredytobiorcy -dane Współkredytobiorcy -dane Poręczyciela -reprezentantów Banku (tu pojawi się wartości domyślne) ważny jest wybór dnia pierwszej spłaty -listę towarów i ich wartości -miejsce pracy Kredytobiorcy -dochody Dopiero na końcu pojawi się główne okno umowy. Jeżeli w trakcie edycji poprzednich danych wciśniemy ESC, to przejdziemy bezpośrednio do okna umowy. W oknie umowy możemy wywołać wszystkie dane, które wymagane są przy wydruku. Przechodzenie między polami okna dialogowego zależne jest od ustawienia pozycji Obsługa okien dialogowych w poleceniu [OPCJE> OBSŁUGA]. Różnice: ustawieniu STANDARDOWA (TAB + ENTER) przechodzenie między polami okna dialogowego i innymi elementami następuje po wciśnięciu klawisza TAB lub Shift-TAB. Wciśnięcie klawisza ENTER wywołuje aktywny przycisk, przeważnie jest to OK. kończący dialog. w ustawieniu ROZSZERZONA (ENTER + CTRL-ENTER) klawisz TAB zachowuje się bez zmian, natomiast ENTER powoduje przejście do następnego elementu okna dialogowego (tak jak TAB). Zamkniecie okna w tym trybie wymaga wciśnięcia klawiszy CTRL+ENTER. Przy wejściu na przycisk, ENTER wywołuje związaną z nim operację. Przejście na następne pole umożliwiają kursory góra i dół. w ustawieniu ROZSZERZONA (kursory, ENTER + CTRL-ENTER) klawisz TAB zachowuje się bez zmian, natomiast ENTER i kursory w górę i w dół powodują przejście do następnego elementu okna dialogowego (tak jak TAB). Zamkniecie okna w tym trybie wymaga wciśnięcia klawiszy CTRL+ENTER. Pole Numer zawiera kolejny numer umowy, który można zmienić pod warunkiem nie powielenia tego numeru w ewidencji umów. Jeżeli numer, który się pojawi w tym polu nie jest bieżącym numerem, należy wpisać odpowiednią wartość w poleceniu [OPCJE> NUMERACJA]. Pole Data zawiera bieżącą datę datę zawarcia umowy. Miejsce zawarcia umowy podstawiane jest z danych domyślnych określonych przez wdrożeniowca. Pole Wpłata określa wysokość władnego wkładu przy zakupie towaru. Powyżej podana jest minimalna kwota, jaka należy wpisać w to pole. Pole należy wypełnić po wpisaniu listy towarów. Pole Ilość rat pozwala na swobodny określenie okresu spłaty kredytu. Dopuszczalne wartości zależą od ceny towarów jak i dochodów Kredytobiorcy i jego rodziny. Wszystkie inne dane wpisuje się wywołując odpowiednie okna dialogowe. Najłatwiej klikać myszką na przyciskach z nazwami fragmentów danych, ale można użyć także klawiatury. Na klawiaturze zaleca się wciskanie klawiszy funkcyjnych F2, F3, itd. System nie przyjmuje numerów dowodów osobistych znajdujących się na liście zastrzeżeń (polecenie [DANE> ZASTRZEŻONE DOW. OSOB.]). Podobnie numerów PESEL. Listę zastrzeżeń powinien dostarczyć wdrożeniowiec, ale można te numery dopisywać także samodzielnie. Po wypełnieniu pól danych można wcisną przycisk Oblicz (klawisz F9) aby program uaktualnił wartości w oknie dialogowym. Jeżeli wystąpią błędy, to program wskaże miejsce ich wystąpienia. Dla pełnej informacji klienta przygotowano symulację ilości rat (dla podanej ceny towarów, wpłaty własnej i dochodów). Symulację można wydrukować. Jeżeli program wyświetli informacje o błędach podczas obliczeń, to wiersze, w których ilość rat jest za mała dla udzielenia kredytu, będą zerowe. Jeżeli spróbujemy zakończyć edycję bez podania wszystkich danych lub wystąpiły błędy, to program wyświetli informację i zaproponuje kontynuację wpisywania. Możemy odpowiedzieć Nie i zakończyć edycję. Do umowy można zawsze wróć wywołując polecenie [UMOWY KREDYTOWE> PRZEGLĄDANIE]. To polecenie należy wywołać chcąc wydrukować przygotowana umowę. 4.2.Przeglądanie umów. Umowy poprawnie przeliczone zaznaczone są w ewidencji umów są w ewidencji odpowiednio oznaczone. Drukowanie umowy wywoływane jest przyciskiem Drukuj w poleceniu [UMOWY KREDYTOWE> PRZEGLĄDANIE]. Najpierw pytani jesteśmy o wydruk umowy, a później o wydruk wniosku kredytowego.

8 Przeglądanie pozwala na edycje istniejącej umowy, dopisanie nowej oraz określenie sortowania i filtrowania wyświetlanej ewidencji przycisk Sortuj. Jeżeli w sortowaniu ustawiliśmy pole Użyj filtru do w ewidencji pojawią się tylko te umowy, które spełniają podane kryteria. Określenie filtru następuje po wpisaniu jakiejś wartości do podanych pól. Np. jeżeli chcemy zobaczyć umowy z ze stycznia to wpisujemy do pola Od daty: , a do pola Do daty: Symulacja. Jeżeli chcemy sprawdzić wysokość rat bez wprowadzania umowy możemy użyć opcji symulacji (klawisz F4). System zapyta o listę towarów (minimalna wpłata uzależniona jest od wartości towaru, rodzaju oraz dochodu Kredytobiorcy). Podobna symulacja przeprowadzana jest podczas edycji umowy (klawisze Ctrl-F9). 4.4.Wysyłanie danych. Wydrukowane umowy, mogą być także wysłane do systemów Pośrednika przez polecenie [UMOWY KREDYTOWE> WYSYŁANIE DANYCH]. Przed wysłaniem umów program pyta czy wysyłać tylko poprawne zapisy (te, które po przeliczeniu nie sygnalizują błędów) oraz pozwala określić zakres dat wysyłki. Do wyboru jest także miejsce wysyłania (dyskietki lub katalog na dysku). Polecenie tworzy pliki BEU$.DAT i BEU$.IX, które należy przekazać pośrednikowi. 4.5.Raporty. Polecenie [RAPORTY> ZESTAWIENIE UMÓW] pozwala na wydrukowanie listy wpisanych dokumentów. Sortowanie i filtrowanie odbywa się tak samo jak w przypadku przeglądania ewidencji umów. Pytani jesteśmy także czy brać pod uwagę tylko poprawne zapisy, czy wszystkie. Wszystkie raporty tworzone są w plikach WDR00001.DAT (i kolejnych) dlatego można je przeglądać przed wydrukiem. Po zakończeniu podglądu (klawisz ESC) system pyta czy wydrukować raport. Jeżeli nie drukujemy zestawienia, to możemy do niego w każdej chwili wrócić (przeglądnąć, wydrukować) w poleceniu [RAPORTY> LISTA RAPORTÓW], które przechowuje informacje o wygenerowanych zestawieniach. 4.6.Dane. Ewidencje zastrzeżonych numerów dowodów osobistych i numeru PESEL dostarczy pośrednik, jednak pozostaje możliwość ręcznej obróbki tych danych (np. dopisywanie nowych numerów). System nie przyjmuje danych z wpisanym zastrzeżonym numerem pojawia się wtedy komunikat ostrzegawczy. 4.7.Opcje. Opcje konfiguruje wdrożeniowiec pośrednika. Użytkownik może jednak w każdej chwili dokonać potrzebnych zmian. Do najważniejszych należy określenie użytkowników programu ich nazw i haseł.

9 UWAGIDLAWDROŻENIOWCÓW. BOND SKLEP - INSTALACJA. W sklepie instalowana jest wersja dla sklepu, w domyślnym katalogu C:\BOND. Program po zainstalowaniu wymaga skopiowania do katalogu roboczego (C:\BOND) pliku z oznaczeniem sklepu. Plik ten składa się z numeru sklepu i rozszerzenia BSF np BSF. Pliki oznaczeniowe generowane są programem BE.EXE (wersja dla wdrożeniowca). UWAGA: tworząc skrót do programu należy określić katalog roboczy identyczny z katalogiem programu. Przy instalacji pytani jesteśmy o zmianę pliku CONFIG.SYS. Instalator dopisuje do tego pliku wymagany wiersz FILES=150 (można to zrobić również ręcznie). Należy pamiętać, żeby po zmianie CONFIG.SYS przeładować komputer. 2.BAZA DANYCH. Z założenia pliki danych wersji dla sklepu znajdują się w katalogu programu. Baza w programie pośrednika znajduje się w podkatalogu BAZA, domyślnie : C:\LIB_P\BAZA. Każda wersja programu szuka jednak przy uruchomieniu pliku BOND.DIR. Jeżeli go znajdzie, to odczytuje położenie bazy danych z tego pliku, w innym przypadku zakłada, że pliki znajdują się w katalogu roboczym. Dlatego w katalogu programu dla sklepu nie ma tego pliku. Plik BOND.DIR umożliwia łatwe zmiany w bazach sklepów przez wdrożeniowca. Cały pakiet programów potrzebnych do ustawienia pracy można mieć na dyskietce (BE.EXE, CEDIT.EXE, UMOWA.TXT, WNIOSEK.TXT, itd.). Jeżeli na dyskietce znajduje się plik BOND.DIR, to (jeżeli instalacja jest w domyślnym katalogu) można uruchamiać program BE.EXE z dyskietki, a będzie on działał na plikach zapisanych na twardym dysku. Budowa przykładowego pliku BOND.DIR: C:\BOND - ścieżka do plików danych BOND PROGRAM - opis bazy (dowolny) $ - zakończenie pliku Jest to plik tekstowy i w razie np. innej ścieżki można zmienić zawartość dowolnym edytorem. 3.ZMIANA UMOWY Program drukuje umowy na podstawie wzorca zapisanego w plikach danych (nie jak poprzednio w plikach TXT). Wzorce dla umowy i wniosku zostały zapisane w plikach wersji dla sklepu. Jeżeli z jakiś przyczyn potrzebna jest zmiana układu lub treści umowy, to należy użyć programu LE.EXE (BOND-EDIT). Program ten zawarty jest w pakiecie wdrożeniowca i w programie pośrednika. Najpierw przygotowujemy plik TXT ze wzorcem umowy (tekst z polami danych) dokładnie jak w poprzedniej wersji programu. Następnie w programie LE.EXE wywołujemy polecenia Kompilacja umowy i Kompilacja wniosku. W obu przypadkach należy podać nazwę pliku tekstowego z przygotowanym wzorcem umowy. Polecenia najpierw usuwają poprzednią zawartość plików (BWU.DAT i BWW.DAT), a następnie zapisują nowy układ. ZMIAN UKŁADU UMOWY MOŻLIWA JEST TYLKO W TEN SPOSÓB. Sama edycja plików TXT (np. umowa.txt) nie zmieni wyglądu wydrukowanej umowy. Dla specyficznych drukarek można wyłączyć ustawianie drukarki przez system (programem LE). Można wtedy dowolnie przygotować treść i formatowanie program wyśle umowę bez żadnych znaków sterujących. Jeżeli będą potrzebne, można je umieścić w samym tekście umowy. ZMIENNE DO WYDRUKU UMOWY Do tekstu umowy wstawiane są wartość podanych zmiennych. Długość jest równa długości zmiennej zostanie zamieniona na " 1" (7 znaków). Długość można zwiększyć znakami x za nazwą zmiennej (długość 27 znaków). - DANE - prowizja banku - stopa oprocentowania - stopa oprocentowania - spłacanie kredytu od - reprezentant - reprezentant banku

10 @SKLNUM - numer sklepu - UMOWA - numer wartość - wplata - ilość - kwota - kwota kredytu - pierwsza - rata - prowizja sklepu - prowizja pośrednika - prowizja banku - kwota - uwagi do - uwagi do umowy - KREDYTOBIORCA - imię i - imię - kod i kod i miejscowość do - adres do - - numer - drugi dowód - rodzaj zatrudnienia - miejsce pracy - miejsce pracy (adres) - miejsce pracy (telefon) - miejsce pracy (data_zatrud) - renta czasowa do daty - dochod - zobowiązania kredytobiorcy - dochód rodziny - ilość osób we wspólnym gospodarstwie domowym - WSPÓŁKREDYTOBIORCA - imię i - imię - kod i kod i miejscowość do - adres do - - numer - drugi dowód - rodzaj zatrudnienia - miejsce pracy

11 @WDOCHO - miejsce pracy (adres) - miejsce pracy (telefon) - miejsce pracy (data_zatrud) - renta czasowa do daty - dochód współkredytobiorcy - PORĘCZYCIEL - imię i - imię - kod i kod i miejscowość do - adres do - - numer - drugi dowód @PMPDAT - rodzaj zatrudnienia - miejsce pracy - miejsce pracy (adres) - miejsce pracy (telefon) - miejsce pracy (data_zatrud) - renta czasowa do daty - dochód poręczyciela - TOWARY - nazwa towaru - - nazwa towaru - - nazwa towaru - - nazwa towaru - - nazwa towaru - cena Program LE.EXE nie ma ustawień dotyczących polskich znaków pracuje domyślnie w MAZOVII. Można to zmienić wywołując program z parametrem /LAT (polskie znaki jako Latin) lub /ANG (zamieniane na angielskie). Program LE.EXE nie może być dostępny dla użytkownika w sklepie! 4.ZMIANA DANYCH PODSTAWOWYCH UMOWY Po zainstalowaniu programu w sklepie i skopiowaniu pliku BSF należy uruchomić (najlepiej z dyskietki) program LE.EXE i zmienić dane podstawowe (oprocentowanie, prowizje, itp.). Dodatkowo można wyłączyć kontrole użytkowników. Następnie w samym programie należy ustawić opcje pracy. Po tej operacji program dla sklepu jest gotowy do użycia. 5.OPCJE PRACY PROGARMU. OBSŁUGA polecenie [OPCJE> OBSŁUGA] Obsługa okien dialogowych - różnice: -ustawieniu STANDARDOWA (TAB + ENTER) przechodzenie między polami okna dialogowego i innymi

12 elementami następuje po wciśnięciu klawisza TAB lub Shift-TAB. Wciśnięcie klawisza ENTER wywołuje aktywny przycisk, przeważnie jest to OK. kończący dialog. -w ustawieniu ROZSZERZONA (ENTER + CTRL-ENTER) klawisz TAB zachowuje się bez zmian, natomiast ENTER powoduje przejście do następnego elementu okna dialogowego (tak jak TAB). Zamkniecie okna w tym trybie wymaga wciśnięcia klawiszy CTRL+ENTER. Przy wejściu na przycisk, ENTER wywołuje związaną z nim operację. Przejście na następne pole umożliwiają kursory góra i dół. -w ustawieniu ROZSZERZONA (kursory, ENTER + CTRL-ENTER) klawisz TAB zachowuje się bez zmian, natomiast ENTER i kursory w górę i w dół powodują przejście do następnego elementu okna dialogowego (tak jak TAB). Zamkniecie okna w tym trybie wymaga wciśnięcia klawiszy CTRL+ENTER. Rejestracja umów Jeżeli zaznaczymy rejestrację umów Rozszerzoną, to przy wejściu do głównego okna umowy pytani będziemy kolejno o następujące dane: -dane Kredytobiorcy -dane Współkredytobiorcy -dane Poręczyciela -reprezentantów Banku (tu pojawi się wartości domyślne) ważny jest wybór dnia pierwszej spłaty -listę towarów i ich wartości -miejsce pracy Kredytobiorcy -dochody Dopiero na końcu pojawi się główne okno umowy. Jeżeli w trakcie edycji poprzednich danych wciśniemy ESC, to przejdziemy bezpośrednio do okna umowy. KOLORY polecenie [OPCJE> KOLORY] Dla monitorów nie wyświetlających wszystkich odcieni szarości lub na życzenie użytkownika można określić kolor każdego elementu programu. DRUKARKA Nowe opcje: Ustawiaj polskie znaki TYLKO dla drukarek HP Deskjet i HP LaserJet ustawia polska stronę kodową (LATIN2) należy pamiętać o zmianie strony kodowej (na Latin) w ustawieniu {OCPJE> POLSKIE ZNAKI> DRUKARKA]. Dla innych drukarek należy sprawdzić w opisie jaka stronę kodowa obsługują. Drukarki OKI ustawiane są z panelu drukarki (wywołanie Shift-Sel). Zalecane ustawienia: Printer Control Emulation Mode EPSON FX Symbol Sets Character Set Set II Symbol Sets Language Set ASCII Symbol Sets Code Page Polska Mazovia Dla drukarek igłowych, które nie posiadają obsługi polskich znaków można użyć programu PRINTPL.EXE, który załaduje polskie czcionki do pamięci DOWNLOAD drukarki. Drukarki posiadają pamięć, która standardowo używana jest jako bufor wydruku. Aby można było załadować opis polskich znaków do tej pamięci należy przestawić drukarkę na tryb DOWNLOAD (zazwyczaj mikroprzełącznikami opisanymi w instrukcji). Jeżeli załadowanie PRINTPL.EXE zakończyło się sukcesem (drukarka drukuje po polsku), to wywołanie tego programu (z parametrami) należy wpisać do pliku L.BAT (wywołanie programu BOND). Test drukarki nie ustawia polskich znaków jest to kontrola jaka strona kodowa występuje aktualnie w drukarce, dlatego przy testach należy drukować umowę lub wniosek. Dodatkowa opcja to wytłuszczanie pól wpisywanych w programie. Opcje można wyłączyć jeżeli drukarka nie akceptuje kodów sterujących pogrubieniami. POLSKIE ZNAKI NA EKRANIE Domyślnym standardem jest MAZOVIA. Ten zestaw znaków jest ustawiany na ekranie i klawiaturze w wywołaniu programu przez L.BAT (do tego pliku należy utworzyć skrót, można użyć ikony BOND.ICO). Jeżeli komputer ustawia polskie znaki w standardzie LATIN, to można je zostawić (należy wtedy usunąć wywołania KEYBPL i EGAPL z pliku L.BAT) lub usunąć ustawianie polskich znaków w plikach AUTOEXEC.BAT i CONFIG.SYS (należy sprawdzić, czy znaki te nie są używane przez inne programy).

13 KŁOPOT Z BAZĄ Do każdego programu dodawany jest program ADMIN.EXE, który pozwala na reindeksację plików (utworzenie indeksów w plikach IX) lub przebudowe bazy (po fizycznym uszkodzeniu plików). Można utworzyć także nowy zestaw plików poleceniem Nowa baza (wybieramy katalog i wpisujemy nazwę nowego podkatalogu, gdzie powstaną pliki). 6.RAPORTY. W tej wersji doszło polecenie umożliwiające sortowanie i filtrowanie umów a także wykonanie zestawienia. Wszystkie raporty tworzone są w plikach WDR00001.DAT (i kolejnych) dlatego można je przeglądać przed wydrukiem.

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Operacje na środkach trwałych

Operacje na środkach trwałych R O Z D Z I A Ł 5 Operacje na środkach trwałych Dowiesz się jak: Zatwierdzić wprowadzone środki trwałe Przydzielić kwoty ulg inwestycyjnych dla środków trwałych Przeprowadzić operacje na środkach trwałych

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika

Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika Freedom Scientific Inc. Opublikowany przez: Freedom Scientific Inc 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo