Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment Sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Regułach, ul. St. Bodycha 77, Michałowice, Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy w wysokości zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych), REGON , zwana dalej Organizatorem. Fundatorem nagród w konkursie jest HBO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,z siedzibą w Warszawie (02-515), przy ul. Puławskiej 17, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , kapitał zakładowy: PLN, zwana dalej Fundatorem. 1.2 Konkurs trwa od 16 maja 2012 do 31 grudnia 2013, konkurs może zostać przedłużony przez Organizatora. 1.3 Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu oraz korzystania z aplikacji HBO Play. 1.4 Definicje Aplikacja - aplikacja na portalu społecznościowym Facebook, umożliwiająca wzięcie udziału w niniejszym konkursie. Konkurs - konkurs przeprowadzany w oparciu o aplikację HBO Play opisany w niniejszym regulaminie. Misje - sekcja w aplikacji, w której Uczestnicy przystępują do wykonywania misji. Sklep - sekcja aplikacji, w której uczestnicy wybierają nagrody, kupując je za określoną liczbę, zdobytych przez wykonywanie misji Bucksów lub licytując je z użyciem punktów w Aukcjach. Bucksy - punkty przyznawane Uczestnikom za wykonywanie misji, które można przeznaczyć na nagrody w konkursie. 2.Zasady konkursu i korzystania z aplikacji 2.1 Uczestnikami konkursu, mogą być zrejestrowani użytkownicy portalu społecznościowego Facebook, którzy zainstalowali aplikację oraz wyrazili zgodę przekazanie danych przez aplikację oraz ich przetwarzanie, oraz którzy posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2.2 Zainstalowanie aplikacji oznacza akceptację zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 2.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do ewentualnej nagrody w aplikacji. 2.4 Osoby niepełnoletnie korzystające z aplikacji mogą otrzymać nagrody wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych, dostarczoną Organizatorowi pocztą lub kurierem najpóźniej w dniu

2 odbioru nagrody, w dwóch oryginalnych egzemplarzach. Wzorzec pisemnej zgody stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu. 2.5 Uczestnikami konkursu nie mogą być mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora lub Fundatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.Takie osoby biorące udział w konkursie będą z niego usuwane. 3.Zasady konkursu i przyznawania nagród konkursowych 3.1 Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonywanie misji w aplikacji polegających npna zapraszaniu znajomych do grona fanów HBO. Uczestnicy rozpoczynają wykonywanie misji w sekcji Misje. Wykonanie misji jest zaliczane Uczestnikowi tylko przy wypełnieniu założeń danej misji. Za wykonanie danej misji Uczestnik otrzymuje określoną dla danej misji liczbę Bucksów. 3.2 Zdobyte Bucksy Uczestnicy przeznaczają w sekcji aplikacji Sklep na nagrody rzeczowe fundowane przez Fundatora w postaci nppłyt DVD lub wzięcia udziału w aukcji o nagrodę. 3.3 Informacje o nagrodach w konkursie wymienione są w aplikacji w sekcji Sklep. 3.4 Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju. 3.5 Zwycięzcy konkursu, którym przysługuje nagroda rzeczowa, nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 3.6 Posiadanie punktów nie gwarantuje otrzymania żadnych nagród w konkursie. Po zakończeniu konkursu Bucksy posiadane przez Uczestników mogą zostać skasowane. 3.7 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania aukcji przez startem aukcji, zatrzymania w trakcie jej trwania lub unieważnienia aukcji po jej zakończeniu w przypadku jej nieprawidłowego przebiegu, problemów technicznych spowodowanych przez nieprawidłowe korzystanie z aplikacji przez jednego lub większej liczby uczestników lub w wypadku przeciążenia serwera. W przypadku unieważnienia zakończonej aukcji Bucksy wydane przez uczestników na uczestnictwo w danej aukcji zostaną zwrócone. 3.8 O ostatecznym zwycięzcy aukcji decyduje komisja złożona z 2 pracowników Organizatora. Celem komisji jest sprawdzenie prawidłowego przebiegu aukcji oraz wykluczenie ewentualnego nieprawidłowego korzystania z aplikacji przez uczestników aukcji czy wystąpienia problemów technicznych wynikających z przeciążenia serwera w trakcie aukcji. W przypadku unieważnienia aukcji komisja przygotowuje protokół wewnętrzny zawierający informację, która aukcja lub aukcje zostają unieważnione oraz z jakiej przyczyny. 3.9 Zabrania się: - używania multikont przez jednego użytkownika Aplikacji - wielokrotnej i inicjowanej przez użytkownika zmiany adresu IP celem uzyskania dodatkowych punktów w Aplikacji - korzystania z programów automatyzujących lub wspomagających licytowanie w aukcjach - korzystania z programów automatyzujących wykonywanie zadań

3 - korzystania z programów i narzędzi masowo przekierowujacych ruch do aplikacji i wykonywanych zadań - korzystanie ze stron i programów typu autosurf i proxy Osoby łamiące postanowienia regulaminu w szczególności opisane w punkcie 3.9 mogą być decyzją Organizatora z niego usuwane lub mogą być im kasowane punkty zdobyte w Aplikacji. 4.Wydawanie nagród 4.1 Zwycięzcy nagród rzeczowych zobowiązani są przez jej wybraniem do podania wiadomości w aplikacji w sekcji Nagrody. 4.2 Nagrody rzeczowe zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców drogą pocztową. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę musi przesłać mailem w odpowiedzi na wiadomość wysłana przez Organizatora, na podany przez niego w aplikacji następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym, lub wypełnić formularz adresowy w warstwie nagrody, którą wygrał. 4.3 Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i pełnego adresu zamieszkania - ulica numer domu/ewentualnie lokalu, kod pocztowy, miasto) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej. 4.4 Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W przypadkach określonych w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14 poz. 176 z późn. zm.), Organizator przed wydaniem Nagrody, pobierze zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych 10% zryczałtowany podatek od wartości wydanych Nagród. Pełna odpowiedzialność w zakresie rozliczeń podatkowych znajduje się po stronie Organizatora. 4.5 Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Uczestnikowi Konkursu może przysługiwać więcej niż jedna nagroda. 4.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie. 4.7 Rzeczowe nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi jeśli jedna próba dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej okażą się nieskuteczna. 5.Postępowanie reklamacyjne 5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania aplikacji oraz dystrybucji nagród Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia wybrania nagrody w aplikacji lub zakończenia konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Użytkownika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora, z dopiskiem "Aplikacja HBO Play" Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4 5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Użytkownik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 6. Dane Osobowe 6.1 Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Aplikacji odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 6.2 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników Aplikacji jest Organizator. 6.3 Użytkownik Aplikacji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z udostępnienia Aplikacji. Użytkownik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie trzeciej w szczególności firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody lub Fundatorowi nagród. 6.4 Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia. 7. Postanowienia końcowe 7.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest na Facebooku 7.2 Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady korzystania z aplikacji. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. 7.3 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie nie pogarszającym sytuacji Uczestników i/lub Zwycięzców Konkursu w szczególności w zakresie zdobytych nagród. 7.4 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z aplikacją będą rozstrzygane przez Sąd powszechny. 7.5 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

5 Regulamin konkursu Łowcy Głów Data ostatniej aktualizacji: 8kwietnia Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Łowcy Głów przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Play jest Fx Entertainment Sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Regułach, ul. St. Bodycha 77, Michałowice, Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy w wysokości zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych), REGON , zwana dalej Organizatorem. Fundatorem nagród w konkursie jest HBO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,z siedzibą w Warszawie (02-515), przy ul. Puławskiej 17, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , kapitał zakładowy: PLN, zwana dalej Fundatorem. 1.2 Konkurs trwa od 25marca 2012 do 7kwietnia 2013, konkurs może zostać przedłużony przez Organizatora. Uwaga! W związku z problemami technicznymi przedłużamy nadsyłanie filmów w konkursie do czwartku do godziny Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu Łowcy Głów. 1.4 Definicje Aplikacja - aplikacja na portalu społecznościowymfacebook, umożliwiająca wzięcie udziału w niniejszym konkursie. Konkurs - konkurs Łowcy Głów przeprowadzany w oparciu o aplikację HBO Play opisany w niniejszym regulaminie. Misje - sekcja w aplikacji, w której Uczestnicy przystępują do wykonywania misji. Sklep - sekcja aplikacji, w której uczestnicy wybierają nagrody, kupując je za określoną liczbę, zdobytych przez wykonywanie misji Bucksów lub licytując je z użyciem punktów w Aukcjach. Bucksy - punkty przyznawane Uczestnikom za wykonywanie misji, które można przeznaczyć na nagrody w konkursie. 2.Zasady konkursu 2.1 Uczestnikami konkursu, mogą być zrejestrowani użytkownicy portalu społecznościowegofacebook, którzy zainstalowali aplikację oraz wyrazili zgodę przekazanie danych przez aplikację oraz ich przetwarzanie, oraz którzy posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2.2 Zainstalowanie aplikacji oznacza akceptację zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

6 2.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do ewentualnej nagrody w aplikacji. 2.4 Osoby niepełnoletnie korzystające z aplikacji mogą otrzymać nagrody wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych, dostarczoną Organizatorowi pocztą lub kurierem najpóźniej w dniu odbioru nagrody, w dwóch oryginalnych egzemplarzach. Wzorzec pisemnej zgody stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu. 2.5 Uczestnikami konkursu nie mogą być mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora lub Fundatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. Takie osoby biorące udział w konkursie będą z niego usuwane. 3.Zasady konkursu i przyznawania nagród konkursowych 3.1 Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonywanie nagrań video dokumentujących skanowanie kodów QR umieszczonych na plakatach reklamujących trzeci sezon serialu Gra o Tron i wykonywanie w ten sposób dodatkowe zadanie w Aplikacji. 3.2 Po załadowaniu video przez użytkownika podlega ono moderacji, ostatecznie o publicznej publikacji wideo bądź nie, decyzję podejmuje organizator konkursu. 3.3 Wszystkie zaakceptowane przez organizatora wideo są publikowane na stronie konkursowej aich autorzy otrzymują Bucksy za wykonanie zadania. 3.4 Z pośród zaakceptowanych wideo komisja złożona z przedstawicieli organizatora i fundatora wybierają zwycięskie prace. 3.5 Liczba nagród oraz sposób ich przyznawania zostanie przedstawiony na stronie konkursowej. 3.6 Posiadanie punktów nie gwarantuje otrzymania żadnych nagród w konkursie. Po zakończeniu konkursu Bucksy posiadane przez Uczestników mogą zostać skasowane. 3.7 Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie bezpłatne wszystkich zaakceptowanych przez organizatora nagrań wideo w celach promocyjnych i marketingowych przez HBO Polska. 3.8 Zabrania się: - łamania praw autorskich podczas i po nagraniu wideo w szczególności podkładania ścieżki dźwiękowej, bez posiadania odpowiednich praw i pozwoleń do ich użycia - łamania prawa i dobrych obyczajów Osoby łamiące postanowienia regulaminu w szczególności opisane w punkcie 3.8 mogą być decyzją Organizatora z niego usuwane lub mogą być im kasowane punkty zdobyte w Aplikacji. 4.Wydawanie nagród 4.1 Zwycięzcy nagród rzeczowych zobowiązani są przez jej wybraniem do podania wiadomości w aplikacji w sekcji Nagrody. 4.2 Nagrody rzeczowe zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców drogą pocztową. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę musi przesłać mailem w odpowiedzi na wiadomość

7 wysłana przez Organizatora, na podany przez niego w aplikacji następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym, lub wypełnić formularz adresowy w warstwie nagrody, którą wygrał. 4.3 Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i pełnego adresu zamieszkania - ulica numer domu/ewentualnie lokalu, kod pocztowy, miasto) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej. 4.4 Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 4.5 Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Uczestnikowi Konkursu może przysługiwać więcej niż jedna nagroda. 4.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie. 4.7 Rzeczowe nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi jeśli jedna próba dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej okażą się nieskuteczna. 5.Postępowanie reklamacyjne 5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania aplikacji oraz dystrybucji nagród Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia wybrania nagrody w aplikacji lub zakończenia konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Użytkownika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora, z dopiskiem "Łowcy Głów" Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Użytkownik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 6. Dane Osobowe 6.1 Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Aplikacji odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 6.2 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników Aplikacji jest Organizator. 6.3 Użytkownik Aplikacji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z udostępnienia Aplikacji. Użytkownik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie trzeciej w szczególności firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody lub Fundatorowi nagród. 6.4 Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

8 7. Postanowienia końcowe 7.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest na Facebooku 7.2 Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady korzystania z aplikacji. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. 7.3 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie nie pogarszającym sytuacji Uczestników i/lub Zwycięzców Konkursu w szczególności w zakresie zdobytych nagród. 7.4 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z aplikacją będą rozstrzygane przez Sąd powszechny. 7.5 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

9 Regulamin konkursu Wyprawa do Amsterdamu Data ostatniej aktualizacji: 29 kwietnia Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Wyprawa do Amsterdamu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Play jest Fx Entertainment Sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Regułach, ul. St. Bodycha 77, Michałowice, Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy w wysokości zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych), REGON , zwana dalej Organizatorem. Fundatorem nagród w konkursie jest HBO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-515), przy ul. Puławskiej 17, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , kapitał zakładowy: PLN, zwana dalej Fundatorem. 1.2 Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu. 1.3 Konkurs trwa od 29 kwietnia do 10 maja 2013, konkurs może zostać przedłużony przez Organizatora. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 15 maja 2013 roku. 1.4 Definicje Nagroda główna - wyjazd w dniach maja do Amsterdamu, dla pełnoletniego laureata oraz wskazaną przez niego pełnoletnią osobę, na wystawę związaną z serialem Gra o tron, z zapewnieniem transportu, pełnego wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia oraz uczestnictwa w wystawie o łącznej wartości ok PLN. Nagroda główna przysługuje tylko jednemu laureatowi konkursu oraz osobie towarzyszącej przez nią wskazanej. Nagrody rzeczowe koszulki z logotypem Gry o tron o wartości 30 PLN każda, książki Gra o tron o wartości 60 PLN każda, DVD Gra o tron o wartości 150 PLN każde. Aplikacja - aplikacja na portalu społecznościowymfacebook, umożliwiająca wzięcie udziału w niniejszym konkursie. Konkurs - Konkurs graficzny przeprowadzany w oparciu o aplikację HBO Play opisany w niniejszym regulaminie. Misje - sekcja w aplikacji, w której Uczestnicy przystępują do wykonywania misji i zadań. Bucksy - punkty przyznawane Uczestnikom za wykonywanie misji, które można przeznaczyć na nagrody w konkursie. 2. Zasady konkursu 2.1 Uczestnikami konkursu, mogą być zrejestrowani użytkownicy portalu społecznościowegofacebook, którzy zainstalowali Aplikację oraz wyrazili zgodę na przekazanie danych

10 do Aplikacji oraz ich przetwarzanie oraz którzy posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2.2 Zainstalowanie Aplikacji i wypełnienie zadania konkursowego w Aplikacji oznacza akceptację zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 2.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych lub niespełnienie przez uczestnika warunków opisanych w niniejszym Regulaminie, skutkuje odebraniem prawa do ewentualnej nagrody w Aplikacji. 2.4 Osoby niepełnoletnie korzystające z aplikacji mogą otrzymać nagrody (nie dotyczy Nagrody głównej) wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych, dostarczoną Organizatorowi pocztą lub kurierem najpóźniej w dniu odbioru nagrody, w dwóch oryginalnych egzemplarzach. Wzorzec pisemnej zgody stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu. 2.5 Uczestnikami konkursu nie mogą być mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora lub Fundatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. Takie osoby biorące udział w konkursie będą z niego usuwane. 3. Zasady konkursu i przyznawania nagród konkursowych 3.1 Zadaniem Uczestników Konkursu jest załadowanie do Aplikacji, poprzez specjalnie przygotowane do tego zadanie dostępne w Aplikacji, obrazka przedstawiającego stworzony przez uczestnika herb. Obrazki mogą być tworzone w zewnętrznej aplikacji "Stwórz swój herb": https://www.facebook.com/graotron/app_ Po załadowaniu obrazka przez użytkownika podlega on moderacji. O publicznym udostępnieniu herbu w portalu Facebook decyduje Organizator po zasięgnięciu opinii Fundatora. 3.3 Wszystkie zaakceptowane prace herby (Prace ) są publikowane na stronie konkursowej a ich autorzy otrzymują Bucksy za wykonanie zadania. 3.4 Z pośród zaakceptowanych prac komisja złożona z przedstawicieli Fundatora wybierze 3 najlepsze zgłoszenia konkursowe. 3.5 W konkursie zostaną przyznane zwycięzcom następujące Nagrody rzeczowe oraz Nagroda główna 1 miejsce - Nagroda główna, DVD kolekcjonerskie, książka, 2x koszulka (do wyboru) 2 miejsce - DVD kolekcjonerskie, książka, 2x koszulka (do wyboru) 3 miejsce - DVD zwykłe, koszulka (do wyboru) 3.6 Posiadanie punktów nie gwarantuje otrzymania żadnych nagród w konkursie. Po zakończeniu konkursu Bucksy posiadane przez Uczestników mogą zostać skasowane. 3.7 Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi i Fundatorowi wyłącznej licencji do każdego ze Zgłoszeń Konkursowych, co nastąpi: - w zamian za udział w Konkursie, - z chwilą przystąpienia do Konkursu,

11 - bezwarunkowo - dokonywania ich opracowań w szczególności w zakresie niezbędnym do wykorzystania w Konkursie, rozpowszechniania w Okresie Trwania Konkursu wedle uznania Organizatora, - do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, w tym do: - używania i wykorzystania w jakiejkolwiek działalności Organizatora Konkursu, - utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową na jakichkolwiek nośnikach, dysku komputerowym, sieci internetowej, - wprowadzania do pamięci komputera - publicznego odtwarzania i wyświetlania (w tym na pokładach samolotów oraz statków w ramach usługi przewozu osób, a także w hotelach) - wprowadzanie Programu do obrotu na nośnikach wszelkiego rodzaju; - najem, użyczenie; - nadawanie przewodowe lub bezprzewodowe, naziemne, satelitarne, w sieciach telewizji kablowej, w sieciach teleinformatycznych, w tym simulcasting i webcasting, w sposób kodowany lub nie, a także w ramach telewizji mobilnej (DVB-H, DVB-SH itp.) - reemisja (rozpowszechnianie przez inny podmiot niż pierwotnie nadający, drogą przejmowania w całości i bez zmian programu organizacji telewizyjnej oraz równoczesnego i integralnego przekazywania tego programu organizacji telewizyjnej do powszechnego odbioru (również dla podmiotów świadczących usługi dla ludności) - w tym również rozpowszechnianie przez sieci telewizji kablowej, sieci telekomunikacyjne, sieci internetowe i platformy cyfrowe); - rozpowszechnianie w ramach systemów tzw. odpłatności-za-pokaz (pay per view), oraz w ramach usług wideo na żądanie (video-on-demand), systemu niemal na żądanie NVOD (near video-ondemand), lub abonamentu na żądanie (nearsubscription-on-demand), tj. udostępnianie Programu w ramach posiadanego przez użytkownika końcowego abonamentu, na indywidualne żądanie użytkownika, w miejscu lub czasie dowolnie przez niego wybranym; - publiczne udostępnianie Programu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym streaming, downloading, - podcasting. 3.8 Zabrania się: - łamania praw autorskich podczas i po nagraniu wideo w szczególności używania grafik lub zdjęć, bez posiadania odpowiednich praw i pozwoleń do ich użycia - łamania prawa i dobrych obyczajów Osoby łamiące postanowienia regulaminu w szczególności opisane w punkcie 3.8 mogą być decyzją Organizatora z niego usuwane lub mogą być im kasowane punkty zdobyte w Aplikacji. 4. Wydawanie nagród

12 4.1 Zwycięzcy nagród rzeczowych zobowiązani są przez jej wybraniem do podania wiadomości w aplikacji w sekcji Nagrody. 4.2 Nagrody rzeczowe zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców drogą pocztową. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę musi przesłać mailem w odpowiedzi na wiadomość wysłana przez Organizatora, na podany przez niego w aplikacji adres mailowy następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym, lub wypełnić formularz adresowy w warstwie nagrody, którą wygrał. 4.3 Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i pełnego adresu zamieszkania - ulica numer domu/ewentualnie lokalu, kod pocztowy, miasto) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej. 4.4 Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W przypadkach określonych w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) Organizator przed wydaniem nagrody, pobierze zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych 10% zryczałtowany podatek od wartości wydanych nagród. 4.5 Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Uczestnikowi Konkursu może przysługiwać więcej niż jedna nagroda za wyjątkiem Nagrody głównej, która jest tylko jedna. 4.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie. 4.7 Rzeczowe nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi jeśli jedna próba dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej okażą się nieskuteczna. 4.8 W przypadku niemożności skorzystania z Nagrody głównej przez laureata konkursu, Organizator może przyznać nagrodę innemu uczestnikowi, który zajął 2 lub 3 miejsce w Konkursie. 4.9 Pełna odpowiedzialność w zakresie rozliczeń podatkowych znajduje się po stronie Organizatora. 5. Postępowanie reklamacyjne 5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania aplikacji oraz dystrybucji nagród Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia wybrania nagrody w aplikacji lub zakończenia konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Użytkownika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora lub Fundatora w przypadku Nagrody głównej, z dopiskiem "Konkurs graficzny". Reklamacje nieopatrzone dopiskiem Konkurs graficzny nie będą rozpatrywane Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Użytkownik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

13 5.6 Reklamacje i spory dotyczące Nagrody głównej rozpatruje Organizator. 6. Dane Osobowe 6.1 Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Aplikacji odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 6.2 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników Aplikacji jest Organizator. 6.3 Użytkownik Aplikacji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z udostępnienia Aplikacji. Użytkownik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie trzeciej w szczególności firmie kurierskiej lub pocztowej. 6.4 Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia. 7. Postanowienia końcowe 7.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest na Facebooku. 7.2 Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady korzystania z aplikacji. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. 7.3 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie nie pogarszającym sytuacji Uczestników i/lub Zwycięzców Konkursu w szczególności w zakresie zdobytych nagród. 7.4 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z aplikacją będą rozstrzygane przez Sąd powszechny. 7.5 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

14 Załącznik nr 1 Zgoda opiekuna prawnego uczestnika konkursu na odbiór nagrody Wyrażam zgodę, aby dziecko., (Imię i nazwisko) pozostające pod moją opieką prawną, odebrało nagrody w konkursie..... (data i podpis opiekuna prawnego)

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje Regulamin konkursu Tiger Komiks 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER KOMIKS prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Tiger budzik

Regulamin konkursu. Tiger budzik Regulamin konkursu Tiger budzik 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER BUDZIK prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Organizatorem i fundatorem nagród konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa reguły Olimpiady Projektów Społecznych organizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo